Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od 1.6.2014"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla účinné od I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky pro provádění díla, (dále jen obchodní podmínky ) jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání od těchto obchodních podmínek mají platnost pouze v případě: a) Pokud jsou uvedeny přímo v textu objednávky b) Pokud jsou stanoveny v Rámcové smlouvě o dílo, na kterou se tato objednávka odvolává. 2. Tyto obchodní podmínky se použijí na právní vztahy vzniklé při provádění díla ve prospěch společnosti (dále jen objednatel ), pokud se smluvní strany ve smlouvě o dílo, rámcové smlouvě o dílo nebo v objednávce (dále jen smlouva o dílo případně objednávka ) výslovně dohodnou na jejich aplikaci. Smlouva o dílo, přílohy smlouvy o dílo a tyto obchodní podmínky spolu tvoří úplnou a celistvou smlouvu o dílo, která představuje souhrn práv a povinností smluvních stran ve vztahu k provedení díla dle podmínek smlouvy o dílo. Pokud se kdekoli v těchto obchodních podmínkách hovoří o smlouvě o dílo nebo smlouvě, rozumí se tím také objednávka, pokud z obsahu takového ustanovení nevyplývá výslovně něco jiného. 3. Tyto obchodní podmínky mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají kogentní povahu. 4. Smlouva o dílo se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se smluvní strany v písemné formě shodnou na všech náležitostech uvedených ve smlouvě. Pokud má některá ze smluvních stran připomínky na doplnění nebo změnu návrhu druhé smluvní strany, považují se takové připomínky za nový návrh smluvní strany. Objednatel vylučuje přijetí objednávky zhotovitelem s dodatky nebo odchylkou a / nebo přijetí objednávky zhotovitelem s odkazem na obchodní podmínky zhotovitele nebo uzavření smlouvy elektronickými nebo jinými technickými prostředky dle ustanovení 562 Občanského zákoníku. 5. Zhotovitel je povinen objednávku potvrdit a potvrzenou kopii objednávky odeslat zpět k rukám osoby, která objednávku vyřizuje. 6. Potvrzením této objednávky se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu, specifikaci, kvalitě a termínu uvedeném v této objednávce a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za podmínek uvedených v této objednávce. 7. Je-li součástí provedení díla i dodávka zboží, musí být objednateli předána rovněž informace ohledně nebezpečných látek ve smyslu nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, pokud zboží takovéto látky obsahuje. Uvedené informace musí být součástí Dodacího listu. II. Předmět smlouvy o dílo 1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených smlouvou o dílo pro objednatele provést dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle podmínek této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle podmínek této smlouvy. 2. Dílo zahrnuje dále také tyto činnosti: a. vyhotovení, projednání s objednatelem a předání objednateli veškeré dokumentace dle podmínek smlouvy o dílo; b. přípravné a ukončovací práce pro potřeby vlastní opravy v sídle objednatele; c. dodávku režijního materiálu (svářecí, brousící, spojovací, těsnící materiál, technické plyny, kotvy, hmoždinky, tmely atd.); d. přepravu, manipulace, jeřábnické a příp. lešenářské práce aj.; e. dodání a montáž veškerých pomocných technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství nezbytných pro realizaci díla, jakož i a speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a údržbě díla; 3. Předmětem díla jsou i veškeré práce, dodávky a služby blíže nespecifikované, které jsou nutné k provedení funkčního díla, při splnění všech souvisejících na území České republiky platných právních předpisů a ČSN, které se jsou při plnění smlouvy o dílo pro zhotovitele závazné. 4. Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování dokumentace vycházet a řídit se předchozí úrovní dokumentace, pokud se smluvní strany výslovně a písemně nedohodnout jinak, a dále pak požadavky právních předpisů a ČSN na dokumentaci. 5. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení ( As built ) ve čtyřech vyhotoveních v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD nosiči (v 1/8

2 editovatelném formátu MS Office, Auto CAD ver. 14, případně Microstation) a dodavatelská dokumentace ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD nosiči. Veškerá dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce. 6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vyhotovenou dokumentaci k připomínkování a schválení a objednatel se zavazuje vyjádřit se k předložené dokumentaci nejpozději do 14ti dnů od jejího předložení zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje do dokumentace zapracovat všechny připomínky vznesené objednatelem a předložit tuto objednateli ke konečnému schválení. Zapracování připomínek objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a bezvadnost dokumentace. V případě věcné nesprávnosti připomínky objednatele je zhotovitel povinen na takovou nesprávnost bezodkladně písemně objednatele upozornit a navrhnout věcně správné řešení. 7. Zhotovitel předá objednateli při předání díla následující další dokumentaci vztaženou k rozsahu díla: a. osvědčení (atesty) použitých materiálů a náhradních dílů; b. osvědčení (atesty) použitých materiálů, pokud jsou výrobní dokumentací předepsány; c. průvodní dokumentaci, záruční listy výrobců, revizní zprávu a protokol o funkční zkoušce namontovaného zařízení, elektro, MaR; d. originál montážního/stavebního deníku. 8. Vznikne-li kdykoli během realizace díla potřeba jakýchkoli prací, služeb nebo dodávek nad rozsah díla sjednaný smlouvou o dílo (dále jen vícepráce ) nebo potřeba menšího rozsahu prací, služeb nebo dodávek oproti rozsahu díla sjednaného smlouvou o dílo (dále jen méněpráce ), oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli, uvede ji do montážního deníku spolu s uvedením vlivu na cenu díla a termín plnění díla. 9. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla vyzvat zhotovitele ke změně díla nebo změně rozsahu díla a zhotovitel se zavazuje na základě této výzvy objednatele zpracovat návrh takové změny díla nebo jeho rozsahu spolu s uvedením vlivu na cenu díla a termín plnění díla. 10. Na základě potřeby víceprací nebo méněprací dle čl. 8 nebo výzvy objednatele dle čl. 9 těchto obchodních podmínek zpracuje zhotovitel Protokol o změnovém řízení, který bude obsahovat zejména: a. popis změny díla; b. změnu ceny díla nebo prohlášení, že změna díla nemá vliv na cenu díla; c. změnu termínů plnění nebo prohlášení, že změna díla nemá vliv na změnu termínů plnění; a d. jakékoliv další změny podmínek této smlouvy vyvolané změnou díla. (dále jen Protokol o změnovém řízení ). Změny díla jsou pro smluvní strany závazné okamžikem podpisu Protokolu o změnovém řízení oběma smluvními stranami. 11. Demontované kovové zařízení (šrot) je majetkem objednatele a bude zhotovitelem předáno objednateli na vyhrazené místo určené odpadovým hospodářem objednatele, který zajistí jeho likvidaci. Veškerý ostatní vybouraný materiál a odpad vzniklý při plnění díla, bude zhotovitelem zlikvidován na jeho náklady mimo areál objednatele. III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech stanovených smlouvou o dílo. 2. Termíny plnění stanovené smlouvou o dílo jsou pevné a neměnné a pro smluvní strany závazné. Změny termínů plnění jsou možné pouze, bude-li tak smluvními stranami písemně odsouhlaseno schválením Protokolu o změnovém řízení. 3. V případě, že obecné podmínky (zejména klimatické podmínky) nebo podmínky vzniklé výlučně na straně objednatele, znemožní nebo podstatně stíží realizaci díla v termínech plnění, zavazují se smluvní strany, že budou jednat o případné změně termínů plnění. IV. Cena díla a platební podmínky: 1. Cena díla uvedená v objednávce je bez daně z přidané hodnoty (DPH), o kterou bude zvýšena v souladu se zákonem platným v den zdanitelného plnění. 2. Cena díla může být stanovena jako 2.1. cena pevná, jejíž výše nepodléhá žádným změnám, pokud se smluvní strany výslovně v písemné formě nedohodnou jinak, nebo 2/8

3 2.2. bude cena stanovena dle hodinové sazby, která bude účtována zhotovitelem dle skutečně odpracovaných hodin a skutečně vynaložených nákladů, na jejichž úhradu má zhotovitel dle podmínek smlouvy právo. Způsob stanovení ceny díla musí být výslovně uveden ve smlouvě o dílo. Pokud způsob stanovení ceny díla nebude výslovně uveden ve smlouvě o dílo platí, že cena díla je stanovena dle hodinové sazby. 3. Pokud cena bude stanovena dle hodinové sazby, je zhotovitel povinen vést montážní deník (stavební), do něhož bude zejména zaznamenávat počet odpracovaných hodin při provádění díla, počet zaměstnanců zhotovitele podílejících se na provádění díla a množství spotřebovaného materiálu, pokud je objednatel povinen k úhradě tohoto materiálu dle podmínek této smlouvy. Objednatel bude povinen k úhradě ceny stanovené dle hodinové sazby, pouze pokud záznamy v montážním deníku budou písemně odsouhlaseny pověřeným zástupcem objednatele. 4. Zhotovitel vystaví fakturu, která bude plnit funkci účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, případně dle jiných právních předpisů. 5. Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele a veškeré podklady, na základě kterých byla vystavena a na základě kterých bude i zúčtována. V případě, že byla stanovena pevná smluvní cena, jedná se o: Předávací protokol V případě, že je konečná cena fakturována dle skutečně odpracovaných hodin a naběhlých nákladů, jedná se o: Předávací protokol Rozpis realizovaných prací, eventuelně vystavené kalkulace Daňový doklad o nabytí spotřebního materiálu (ND), včetně interních výdejových dokladů, uvádějících konkrétní spotřebu, včetně sumarizace Montážní (stavební) deník Jízdní výkaz 6. Pokud je součástí díla dodání zboží dodací list potvrzený objednatelem. 7. U každé účtované položky musí být uvedena jednotka, cena za jednotku, spotřebované množství jednotek a celková cena. 8. Adresa pro doručení faktury: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., Litvínov, Záluží 1, PSČ Nebude-li faktura obsahovat všechny potřebné náležitosti, nebo pokud termín zdanitelného plnění uvedený na faktuře bude dřívější, než provedení prací či dodání zboží či materiálu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Zhotovitel se zavazuje, že opravená nebo nová faktura bude mít termín splatnosti prodloužen tak, aby lhůta splatnosti byla od data vystavení opravené resp. nové faktury ve sjednaném počtu dnů uvedeném na objednávce. 10. Fakturační období je dohodnuto po převzetí díla objednatelem, není-li objednávkou stanoveno jinak. Faktura musí být doručena objednateli do 10 kalendářních dnů od data jejího vystavení. 11. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet zhotovitele (poskytovatele služeb) zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel (poskytovatel služeb) je povinen sdělit objednateli číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je zveřejněno správcem daně dálkově přístupným způsobem, není objednatel v prodlení s úhradou faktury. 12. V případě, že se zhotovitel (poskytovatel služeb) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, považuje se tato skutečnost za důvod k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 13. Faktury za již poskytnuté služby/dodané zboží budou hrazeny tak, že část faktur zhotovitele odpovídající výši DPH bude uhrazena přímo na účet správce daně postupem dle 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele. 14. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající z této objednávky na třetí stranu bez souhlasu objednatele. V. Smluvní pokuta, úrok z prodlení 1. V případě prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel je povinen zaplatit úroky z prodlení, výše úroku z prodlení bude stanovena podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 3/8

4 kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle příslušné právní úpravy, která by v budoucnu nahradila výše zmíněné nařízení v dotčeném rozsahu. 2. V případě prodlení zhotovitele s předáním provedeného díla objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to až do maximální výše 20% z ceny díla. 3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každou jednotlivou vadu a za každý den prodlení s jejím odstraněním, a to až do maximální výše 5% z ceny díla. 4. Jakákoli ujednaná smluvní pokuta dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo a/nebo těchto obchodních podmínek nezbavuje objednatele práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 5. Celková výše škody a smluvních pokut, kterou bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli dle smlouvy o dílo, nepřesáhne 20% ceny díla, přičemž toto omezení se nevztahuje na škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů, náklady zhotovitele na odstranění vad a nedodělků díla před jeho převzetím objednatelem nebo náklady na opravy, úpravy nebo výměnu vadných částí díla po převzetí díla objednatelem, náklady a odškodnění za porušení jakýchkoli práv průmyslového a duševního vlastnictví, úhradu smluvních pokut a náhrady škod způsobených porušením bezpečnostního standardu a odškodnění vyplývající z pojištění obstarávaného zhotovitelem podle této smlouvy. 6. Smluvní strany jsou oprávněny úrok z prodlení a smluvní pokutu neuplatňovat. VI. Práva a povinnosti zhotovitele, riziko škody na díle a vlastnické právo 1. Objednatel bude po celou dobu provádění díla vlastníkem věcí nebo zařízení, na nichž se dílo provádí, a současně se stane vlastníkem veškerých věcí použitých při provádění díla jejich připojením / namontováním / instalací nebo jakýmkoli jiným spojením s věcmi nebo zařízením, na nichž je dílo prováděno. 2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na věcech převzatých od objednatele při provádění díla. Rizika škody na díle přechází na objednatele v okamžiku převzetí díla objednatelem. 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínech plnění sjednaných smlouvou o dílo. Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit podmínkami této smlouvy, právními předpisy a příslušnými ČSN, které jsou pro zhotovitele pro účely této smlouvy závazné. 4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 5. Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu provádění díla na pravidelných kontrolních dnech, o kterých bude zhotovitelem pořízen zápis podepsaný zástupcem zhotovitele ve věcech technických a zástupcem objednatele ve věcech technických 6. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele při plnění díla, zejména na všech demontovaných zařízeních nebo materiálech, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je zejména povinen věci převzaté od objednatele při provádění díla zabezpečit proti odcizení nebo poškození třetí osobu nebo působením přírodních vlivů, případně tyto věci umístit do uzamčených prostor v areálu objednatele. 7. Zhotovitel nepřenechá předmět zakázky třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo mohou být postoupena na třetí osobu pouze po předchozím výslovném písemném souhlasu druhé smluvní strany. 8. Zhotovitel se zavazuje, že na vyžádání poskytne seznam všech subdodavatelů a přehled případných zakázek u objednatele. 9. V případě prací v areálu objednatele: 9.1. Objednatel zajistí dodávku el. Energie z odběrových míst a médií v rozsahu nutném pro uskutečnění díla (24V, 220V, 380V nebo 500V) Objednatel poskytne zdvihací techniku instalovanou v jeho provozních budovách oprávněným jeřábníkům zhotovitele. Na této technice bude Objednatel zajišťovat příslušné revize a kontroly Objednatel odpovídá za vyhrazené zvedací zařízení používané zhotovitelem na výrobnách, které je v majetku objednatele. 4/8

5 9.4. Objednatel zajistí předání místa provádění díla v rozsahu a termínech oboustranně odsouhlasených smluvními stranami Objednatelem bude umožněn vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště za dodržení podmínek stanovených normami objednatele uvedenými na internetu či jinak ze strany objednatele specifikovaných Zhotovitel bude provádět dílo v areálu objednatele, tj. na pozemcích ve vlastnictví nebo opatřené objednatelem Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli závazné normy. Za závazné se považuje znění norem v elektronické podobě, vytištěné exempláře musí být označeny nápisem neřízený dokument a mají pouze informativní charakter Zhotovitel se bude řídit platnými předpisy, ČSN a pracovními postupy V případě, že existují platné pracovní postupy, související s předmětem díla na území objednatele, objednatel je předá zhotoviteli Zhotovitel je povinen v místě provádění díla zachovávat pořádek Zhotovitel části zařízení, převzaté k výměně nebo demontované, zabezpečí proti odcizení. Za zabezpečení se považuje: U předmětů schopných transportu uzamčení v prostorách areálu objednatele, který je pod ostrahou, U předmětů neschopných transportu, u kterých je riziko odcizení, oznámí místo uložení a dobu, po kterou je nutno zvýšit dozor, osobě uvedené v objednávce, která zabezpečí zvýšenou ostrahu prostřednictvím předávání zařízení ve směnovém provozu, nebo požádá o zabezpečení zvýšené ostrahy příslušný organizační útvar objednatele V rámci jednotného systému zajištění první pomoci, stanoveného ve vazbě na identifikovaná rizika možného ohrožení života a zdraví osob Traumatologickým plánem platným pro zájmové území objednatele, zajišťuje objednatel provozování lékařské služby první pomoci Objednatel zajistí seznámení zhotovitele se systémem stanovišť pro případ přivolání lékařské služby první pomoci Doprava zaměstnanců zhotovitele v rámci areálu objednatele jde na vrub zhotovitele Veškeré činnosti v areálu objednatele budou zahájeny na základě předem vystaveného povolení na práci, popř. Povolení na práci s otevřeným ohněm s vyznačenou dobou platnosti Zhotovitel bude dodržovat zásady bezpečné práce. Při nedodržování těchto zásad odpovídá zhotovitel za případnou vzniklou škodu v plném rozsahu vzniklé škody Zhotovitel zajistí účast všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů vstupujících na území objednatele na proškolení z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochraně, místních podmínek pracoviště a směrnice V případě, že je veden montážní (stavební) deník, je veden ve dvojím vyhotovení. 11. Montážní (stavební) deník musí být v průběhu pracovní doby (provádění prací) na pracovišti trvale přístupný zástupcům objednatele. Zhotovitel stanoví zápisem v deníku jaká je jeho běžná pracovní doba. 12. Do montážního (stavebního) deníku jsou denně zaznamenávány skutečně odpracované hodiny, spotřeba použitého materiálu, rozsah a kvalita vykonané práce. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na výrobním zařízení zřejmé závady, je povinen toto oznámit objednateli a učinit o tom zápis v montážním deníku. 13. Osoba určená pro schvalování zápisů v montážním (stavebním) deníku za objednatele je uvedena v objednávce. VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 1. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. dodaný materiál a provedené práce záruku za jakost 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. 2. Dílo má vady pokud 2.2. Nemá vlastnosti, které si strany ve smlouvě ujednaly, chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 2.3. Dílo se nehodí k účelu, který je uveden ve smlouvě, není-li účel uveden, poté který pro její použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá, 5/8

6 2.4. Dílo neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 2.5. Dílo nevyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů. 3. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude po dobu záruční lhůty způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 4. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit vady bránící provozu výrobního zařízení. Při tom je povinen postupovat tak, aby nedocházelo ke ztrátám na výrobě. Ostatní vady budou odstraněny v termínu sjednaném s objednatelem. 5. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé neodborným zacházením zaměstnanců objednatele, porušením technologických postupů provozování nebo nadměrným opotřebením v důsledku mimořádných provozních stavů. 6. Pokud má dílo vady, je objednatel dle své volby oprávněn požadovat zejména odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, nebo při podstatném porušení smlouvy odstoupit od smlouvy. VIII. Odstoupení od smlouvy o dílo 1. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy o dílo kromě jiných případů stanovených těmito obchodními podmínkami, pokud se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni ze smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména: 1.2. Prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 30 dní, pokud zhotovitel písemně upozornil objednatele na skutečnost, že se objednatel nachází v prodlení Prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaných termínech Prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtách stanovených těmito obchodními podmínkami. 2. Odstoupení od smlouvy o dílo je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od smlouvy o dílo druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo musí být důvod odstoupení konkrétně uveden. 3. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty a ustanovení smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení smlouvy o dílo. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení ani zajištění. IX. Náhrada škody 1. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy o dílo, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 2. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době uzavírání smlouvy o dílo povinná strana jako důsledek svého možného porušení smluvních povinností předpokládala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež povinná strana v uvedené době znala nebo při obvyklé péči znát měla. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 3. Povinnost k náhradě škody nevzniká, pokud nesplnění povinnosti povinnou stranou bylo způsobeno jednáním poškozené strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla poškozená strana povinna. Smluvní strana, která se dopustila porušení povinnosti, není povinna nahradit druhé smluvní straně škodu tím způsobenou, pokud prokáže, že takové porušení povinnosti bylo důsledkem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo vyšší moci. 4. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti ze smlouvy o dílo kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, využijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení náhrady této škody. 6/8

7 X. Vyšší moc 1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti ze smlouvy o dílo, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen Vyšší moc ). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka kterou byla povinná strana povinna překonat, ho však z odpovědnosti za splnění závazku nezprostí. 2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: 2.2. Přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, záplavy, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo 2.3. Války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo 2.4. Rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo 2.5. Výbuchy nebo jiné poškození nebo významné poruchy příslušného výrobního nebo distribučního zařízení. 3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost ze smlouvy o dílo, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění. XI. Pojištění zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání závazků zhotovitele pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku způsobenou v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti zhotovitele, a dále pojištění díla, a to proti všem rizikům (tzv. all risks) fyzického zničení nebo poškození předmětu díla s tím, že celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně cenu díla. 2. Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy o dílo objednateli kopie pojistných smluv dle čl Zhotovitel se zavazuje zachovat pojištění dle čl. 1 v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti a účinnosti závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. XII. Ručení za nelegální zaměstnávání 1. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen ZOZ ), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu. 2. V případě, že pro zhotovitele vykonává práci fyzická osoba-cizinec, zavazuje se a prohlašuje zhotovitel, že tato práce nebude pro zhotovitele vykonávána v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle ZOZ vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen zelená karta ) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v rozporu s modrou kartou nebo bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. 3. Porušení ustanovení čl. 1 nebo 2 výše se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo zhotovitelem a objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. 4. Pokud v důsledku porušení ustanovení čl. 1 nebo 22 výše zhotovitelem bude objednateli uložena příslušnými veřejnoprávními orgány jakákoli sankce, pokuta nebo odvod nebo bude objednatel povinen takovou sankci, pokutu nebo odvod uhradit z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZOZ nebo bude objednatel povinen jakékoli částky uhradit třetí osobě z titulu ručení dle příslušných ustanovení ZOZ (dále jen odvod ), zavazuje se zhotovitel takovou sankci, pokutu nebo odvod bezodkladně, nejpozději do 15-ti dnů ode dne výzvy objednatele, objednateli uhradit a dále uhradit jakékoli další škody, které objednateli v souvislosti s tímto porušením povinnosti zhotovitele objednateli vzniknou. 7/8

8 5. Bylo-li touto smlouvou o dílo sjednáno omezení odpovědnosti zhotovitele za škody dle této smlouvy, nevztahuje se toto omezení na úhradu sankcí, pokut, odvodů nebo škod dle čl. 5. XIII. Rozhodčí doložka 1. Vznikne-li mezi objednatelem a zhotovitelem ve vztahu k této objednávce, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou obě smluvní strany maximální úsilí, aby takový spor byl vyřešen smírně. 2. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s touto objednávkou vyřešit smírně, bude spor s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 3. Právní vztah, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této objednávky, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. XIV. Prodloužení promlčecí lhůty 1. V souladu s ustanovením 630 občanského zákoníku je tímto sjednáno prodloužení promlčecí lhůty veškerých práv vzniklých z objednávky na délku 4 let od okamžiku, kdy začne tato lhůta běžet, a že prodloužení promlčecí lhůty se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od objednávky. Ujednání o prodloužení promlčecí lhůty práv zhotovitele nelze oddělit od ujednání o prodloužení promlčecí lhůty práv objednatele. XV. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku s tím, že žádná ze smluvních stran se nepovažuje za smluvní stranu slabší, smluvní podmínky obsažené v objednávce nebo v těchto obchodních podmínkách jsou smluvním stranám srozumitelné a určité a ustanovení těchto obchodních podmínek nejsou v rozporu s obchodními zvyklostmi a zásadami poctivého obchodního styku. 2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 občanského zákoníku. 3. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly. Smluvní strany dále prohlašují, že realizací smlouvy o dílo nedochází k neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran dle 1793 občanského zákoníku. 4. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy o dílo na třetí osobu. 8/8

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ), jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI KOVOSVIT MAS, a. s. uplatňované pro smlouvy o dílo vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi:

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: Vzor č. 37: Smlouva o dílo I. (1/5) I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: ing. Miroslavem Matyášem, podnikajícím pod názvem Miroslav Matyáš AZ stavby, IČ: 23234545, DIČ: CZ5612312323, s místem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 sepsané v souladu s ustanovením 1751 a souvisejících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBSAH I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 2

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor

Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou 141 085,- Kč včetně

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012

Příloha č. 14 usnesení 32. Rady města Stříbra ze dne 02.05.2012 Příloha č. 14 k usnesení Rady města Stříbra 4 č. z 32. schůze konané dne 02.05.2012 obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen OP ) které ve smyslu ust. 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘI ŽOVATKA Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele SMLOUVA O DÍLO II/432 HODONÍN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA OBJEDNATEL Město Hodonín sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1 IČO

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Smlouva o dílo k zakázce ID 1054

Smlouva o dílo k zakázce ID 1054 Smlouva o dílo k zakázce ID 1054 Smluvní strany: Objednatel: a Zhotovitel: jméno: Jan jméno: David příjmení: Novák příjmení: Kárník firma: --- číslo obor. profilu: 999 * na cenikyremesel.cz IČ: --- IČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy

Smlouva o dílo Zadavatel: Obec Šitbořice Zhotovitel: Předmět smlouvy Smlouva o dílo uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Zhotovitel: Obec Šitbořice

Více