ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2"

Transkript

1

2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek Zapojení se do Zpravodaje RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Kabelová televize Jak a komu platit Velkoobjemový odpad v roce Velkoobjemový bioodpad v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích ŽIJEME V PRAZE Učit se o prázdninách? NIKDY!!! A co jazykové tábory? Z NAŠEHO OKOLÍ Nejstarší česká dálnice má 70 let Připomínky k návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Jesenice OBČANÉ SE PTAJÍ, ZASTUPITELÉ ODPOVÍDAJÍ Žádost o odstranění příčných prahů Odpověď KONTAKTY Důležité kontakty Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, Hrnčíře INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/2009 1

3 ÚVODNÍK, RADNICE Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek Jaro nám v letošním roce nastoupilo velmi brzy. Co nás všechny jistě příjemně překvapilo, jsou nadstandardně vysoké teploty, které většinou nastupují zhruba o měsíc později. Na základě velmi dobrých zkušeností v loňském roce s biokontejnery, jsme i letos objednali jejich přistavení. Bohužel tyto náklady nehradí v letošním roce hlavní město, ale budou hrazeny z rozpočtu naší Městské části. Jejich harmonogram najdete ve vývěskách úřadu, na internetu a v tomto Zpravodaji na str. 14. Zapojení se do Zpravodaje I přes výzvu, která byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje, přes oslovení několika spoluobčanů se zatím nepodařilo zapojit další naše občany do vytváření Zpravodaje. Nebojte se zapojit do vytváření Zpravodaje. Vaše nápady, podněty a spolupráce jsou vítány. Ze zasedání Zastupitelstva Petra Venturová, starostka 29. ZASEDÁNÍ Dvacátédeváté zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do hodin v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. Postupně se dostavilo šest zastupitelů, pan místostarosta Ritt byl omluven. Podle zápisu Michaela Archalousová přišla později a Václav Pařík byl přítomen částečně. Schůze se zúčastnili i občané městské části. Program zasedání byl rozšířen o body R1 Polyfunkční dům Hrnčíře záměr pronájmu části pozemku, R2 Koncert Madona, R3 Darovací smlouva L-Trade. ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 34, PŘÍZEMÍ Na 28. zasedání zastupitelstva (viz str. 10 Zpravodaje č.1/2009) byl schválen záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 34 v ulici K Hrnčířům. Požadavky pro zájemce o pronájem uvedených prostor byly vyvěšeny na úřední desce, na vývěskách a na internetových stránkách. Zastupitelé schválili pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19 m 2 v přízemí nemovitosti č. p. 34 v k. ú. Šeberov pro účely veterinární ordinace pro MVDr. Pospíchala za cenu pronájmu 1000 Kč/m 2 /rok. Doba nájmu je neurčitá s možností výpovědi 6 měsíců bez udání důvodu.starostka byla pověřena podepsáním smlouvy. POLOLETNÍ ODMĚNA ŘEDITELI ZŠ Na základě schválených kritérií, doporučení školské rady a aktivit, které pan ředitel na ZŠ vyvíjí, navrhla starostka MČ panu Mgr. 2 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

4 RADNICE Střeštíkovi pololetní odměnu za I. pololetí školního roku 2008/2009 ve výši 70 % jeho 1 měsíčního hrubého příjmu, která bude vyplacena z fondu odměn ZŠ. Odměna byla schválena. ODMĚNY NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA Nařízením vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo ke změně výše měsíční odměny a příplatků členů zastupitelstva. U neuvolněných členů zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelé schválili měsíční odměnu dle NV č. 20/2009 Sb. pro neuvolněné členy zastupitelstva ve výši 540 Kč, pro předsedy výborů ve výši 1300 Kč. Odměna neuvolněného místostarosty se nemění, zůstává ve stejné výši. STANOVISKO ZASTUPITELSTVA K CENTRU ŠEBEROV Ing. Ritt seznámil přítomné se stručnou rekapitulací vývoje přípravy investice: V návaznosti na rozhodnutí předchozích zastupitelstev vybudovat v obci důstojné centrum zahájilo ZMČ jednání s Firmou Stavocentral, která je na základě Rozhodnutí soudu majitelem pozemků. Nejvhodnější se jevila cesty spolupráce s touto společností, jejíž jediným akcionářem je Ministerstvo financí ČR. V červenci 2007 proběhla mezi občany dotazníková akce na využití centra, po vyhodnocení ZMČ stanovilo ideovou náplň projektu. Současně probíhala jednání s majitelem pozemku o celkovém záměru a zpracování projektové studie. Projektová studie dle požadavků MČ upravována a konzultována se stavební komisí, OV Prahy 11, odborníky, připomínkována veřejností. Zpracována dokumentace k ÚR, sloužící jako podklad pro dohodu o spolupráci mezi MČ a Stavocentrálem. Stavocentrálem, jako majitelem pozemku, byla podána žádost o vydání ÚR toto rozhodnutí zatím nebylo vydáno. Popis navržené výstavby 1. Domov pro seniory s lékařským a rehabilitačním zázemím 2. Objekt ÚMČ, komerční prostory, obchody, služby a 10 bytů 3. Restaurace, bowling, fitnes, minipivovar 4. Komunikace, parkoviště, pěší zóna, náměstí, dětské hřiště, zeleň Představa MČ o zainvestování výstavby, provozu a budoucí majetkových vztazích Projednání je možné až po vydání ÚR. Prozatím uzavřena dohoda o spolupráci mezi MČ Praha-Šeberov a Stavocentralem, a. s. Na základě této dohody se předpokládá zainvestování celého areálu Centra Šeberov, mimo budovu ÚMČ Stavocentralem, resp. developery. Všechna veřejná prostranství budou po vybudování bezúplatně předána MČ, pozemek pod budovou ÚMČ bude MČ odprodán za symbolickou cenu. Výstavbu ÚMČ zajistí MČ. Způsob provozování jednotlivých objektů v souladu s ÚR bude konzultován s MČ, k eventuelní změně užívání bude opět nutný souhlas MČ. Údržbu komunikací a zeleně v majetku MČ zajistí MČ. Zastupitelé schválili usnesení, kterým souhlasí s postupem přípravy investice Centrum Šeberov, stavebním programem dle dokumentace k územnímu rozhodnutí a předpokládaným způsobem zainvestování ve smyslu předložené důvodové zprávy. Zastupitelé ukládají starostce MČ pokračovat ve spolupráci při zajišťování této stavby jak s majitelem pozemku, tak i s případnými developery, ochotnými investovat do areálu Centrum Šeberov. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/2009 3

5 RADNICE Informace o centru Šeberov byly zveřejněny ve Zpravodajích č. 3/2007, 4/2007, 6/ 2007, 2/2008, 5/2008, 1/2009. Do diskuze se přihlásil p. Fajfr z důvodu, že se nejedná o občana MČ dala starostka MČ hlasovat o jeho přihlášení se do diskuze. Pan Fajfr předpokládá, že pokud není se Stavocentrálem uzavřena písemná smlouva, není nic jisté, existuje změna užívání, za 5 let může být vše jinak. Paní Šteflová sdělila svůj názor, že neměla být povolena změna ÚP na všeobecně smíšené území. Jaké služby pro veřejnost budou na tomto území poskytnuté? Pan Ritt zodpověděl, že na základě ankety občané požadovali např., dům s pečovatelskou službou, holičství, kadeřnictví to vše je možné v tomto projektu realizovat. Podle názoru paní Kadeřábkové je Stavocentral nejstarší částí Šeberova, který by neměl být zbourán, jsou zde jiné prostory, kde by takový areál mohl stát. MČ by měla podle paní Kadeřábkové zvážit, zda tento areál nevykoupit. Pan Pařík sdělil, že se o této ploše jedná několik let, není to v žádném případě jednoduché. Občané při realizaci výstavby areálu získají cca 9000 m 2. ZMČ jedná o územním rozhodnutí, tedy o využití území, nikdo si nemůže jen tak změnit ÚR. KONCERT MADONNA Na zastupitelstvo byl přizván pan Porkert z pořádající agentury. Starostka MČ požádala pana Porkerta, aby z pohledu agentury řekl pár slov ke koncertu Madonny. Upozornila přítomné na skutečnost, že se jedná o pozemky MHMP, Prahy 11 a soukromých subjektů. Praha 11 na svém zasedání ZMČ dala k pořádání koncertu souhlas a předala slovo p. Porkertovi. Na žádost p. Fajfra dala starostka MČ hlasovat o vystoupení p. Porkerta, aby mohl průběžně zodpovídat otázky zastupitelů. Jeho průběžné zodpovídání bylo schváleno. koncert se uskuteční 13. srpna se začne stavět bude plac prázdný pozemky, na kterých koncert proběhne se nenachází na k. ú. Šeberov, i když MČ Praha-Šeberov bude asi nejvíce dotčena největším problémem bude hluk, doprava, parkování, odpadky a bezpečnost Šeberov se nachází nejblíže, bude se ho asi dotýkat nejvíc na Praze 11 se jednalo o pronájem pozemku souhlas vysloven jedná se v letošním roce o jednorázovou akci proběhne ve večerních hodinách celá akce by neměla trvat déle než 5 hodin hudba směřována ven z Prahy vstupenka bude sloužit jako celodenní jízdenka MHD předpokládá se, že nejvíce lidí přijede metrem žádné zemní práce, žádné betonování mobilní pódium, mobilní tribuna, mobilní toalety vše se odveze prostor po koncertu se uklidí zvýšená činnost policie hluk je vyšší než stanovuje norma výjimka z překročení hladiny hluku neexistuje Tajemník Úřadu MČ, pan Novotný požaduje součinnost Policie ČR, Městské policie a dalších složek. Položil otázku, zda bude existovat koordinační středisko těchto složek? Odpovědí bylo, že bude svolán přípravný výbor, MČ by měla být informována. Paní Lehovcová vyjádřila svůj názor, podle kterého je toto místo vhodné pro pořádání koncertů, problém vidí pouze v pořádku, měl by být zajištěn dohled policie, aby zamezila příjezdu a parkování v Šeberově. Podle paní Archalousové musí MČ trvat na dodržování pořádku a požadovat od Prahy 11 kompenzaci. Pan Porkert sdělil, že MČ by měla konkrétně pojmenovat čeho se nejvíc obává, zaslat požadavky v dopise agentuře, 4 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

6 RADNICE která se pokusí najít řešení. Pokusí se jednat s Prahou 11, aby určitá část finančních prostředků přešla na MČ Šeberov. Pokud agentura neporuší zákon, není možno koncert zastavit. Paní Venturová má největší obavy z dopravy, znečištění a pohybu nežádoucích osob, které by mohli koncert doprovázet. Paní Koláčková projevila obavu z opakování takovýchto akcí a předala zastupitelům otevřený dopis, který také předala zastupitelům Prahy 11 na jejich zasedání. O slovo se přihlásil p. Štyler z OS Chodov. Starostka MČ dala hlasovat, zda pan Štyler může vystoupit se svým příspěvkem. Návrh byl přijat. Pan Štyler pozval přítomné na veřejné setkání s občany do školy Chodov, kde padnou námitky OS proti pořádání koncertu. Protože se nejedná o pozemky MČ Praha- Šeberov, koncert se uskuteční na jiném katastrálním území nemá městská část možnost pořádání koncertu zastavit. MČ Praha-Šeberov zašle písemný požadavek o přímou kompenzaci, neboť občané naší MČ budou nejvíce zasaženi hlukem z tohoto koncertu. Zastupitelé po proběhlé rozsáhlé diskusi schválili následující usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Šeberov souhlasí s pořádáním koncertu Madony v měsíci srpnu 2009 za předpokladu splnění následujících podmínek: 1. jednorázová akce 2. finanční kompenzace a) od Prahy 11 % z obratu prodaných vstupenek b) od pořadatele 3. zajištění úklidu pořádající firmou 4. policejní dohled nad pořádkem akce 5. zamezení parkování v obytných částech MČ Praha-Šeberov 6. účast zástupce MČ na všech jednáních souvisejících s pořádáním akce 7. v den koncertu vjezd pouze pro rezidenty MČ Praha-Šeberov Zastupitelstvo městské části Praha-Šeberov pověřuje starostku zasláním dopisu pořádající agentuře se specifikací výše uvedených bodů, které budou rozvedeny na základě proběhlé diskuze na veřejném zasedání. ZÁMĚR PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 656 O VELIKOSTI 24,7 M 2 NA PARKOVACÍ MÍSTA Bod zařazen částečně na žádost paní Šteflové. Pan Veselý požádal o pronájem parkovacích ploch v souvislosti se stavbou polyfunkčního domu v Hrnčířích a možnost zřízení nájemní smlouvy na části obecních pozemků. V souvislosti s uvedenou stavbou jsou naplánována parkovací místa pro komerční část částečně v pásu zeleně a částečně na pozemku p. Veselého. Parkovací plochy budou volně přístupné veřejnosti v mimopracovní době. Plocha na tato parkovací místa je vykalkulována na 24,7 m 2, což odpovídá zhruba 2 parkovacím místům. Šířka komunikace nebude těmito parkovacími místy ohrožena ani změněna. Zastupitelé schválili záměr pronájmu části pozemku parc. č. 656 o velikosti 24,7 m 2 s vymezením účelu na parkovací plochu, určené pro nebytové prostory polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 658/1 k. ú. Šeberov. Celkové roční nájemné je tedy navrženo ve výši Kč/rok plus inflační doložka. Doba nájmu je navržena na neurčito. Pan Pařík požádal o doplnění, že místa budou přístupná v mimopracovní době budou přístupná veřejnosti s tím, že mimopracovní doba je třeba od hodin + sobota, neděle. Záměr bude vyvěšen na úřední desce a následně po době zveřejnění v souladu se zákonem o hl. m. Praze bude znovuprojednán v zastupitelstvu. DAROVACÍ SMLOUVA L-TRADE NA KO- MUNIKACE Jedná se komunikaci souběžnou s ulicí Za Prodejnou, kterou MČ předává firma L-Trade, která byla investorem. Komunikace je zkolaudována včetně veřejného osvětlení. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/2009 5

7 RADNICE Zastupitelé souhlasí s darovací smlouvou v navrženém znění a pověřují starostku podepsáním darovací smlouvy. PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI Dotaz paní Koláčkové zda bylo vydáno rozhodnutí na kácení stromů u Hrnčířského rybníka zodpověděl pan Kolek. Povolení bylo v souladu s harmonogramem ochrany chráněné památky Hrnčířské louky, pod odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Dále paní Koláčková poděkovala za úklid chodníků. Na dotaz paní Šteflové, kde bude chodník v ulici V Ladech a proč se bude budovat, reagoval pan Ritt a paní Archalousová. Záměr vybudovat chodník v ulici V Ladech vznikl na podnět rodičů dětí ZŠ, vedení školy a jiných. Jde především o bezpečnost dětí. V současné době na stránkách ZŠ probíhá anketa, související s realizací chodníku (www.zsseberov.cz). USNESENÍ NA INTERNETU =12 * * * 30. ZASEDÁNÍ Třicáté jednání Zastupitelstva městské části se uskutečnilo v pondělí od do hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části v Šeberově. Při zahájení zasedání byli přítomni paní Archalousová, Venturová, Hrubá a pan Pařík. Paní Lehovcová s panem Rittem byli omluveni. V průběhu prvních 10 minut zasedání se dostavil i pan Kolek. Od zahájení zasedání bylo zastupitelstvo usnášení schopné. ÚPRAVY ROZPOČTU Č. 1/2009 Rozpočtové úpravy č.1/2009 vycházejí z navýšení rozpočtu pro knihovnu z rozpočtu HMP, dále souvisí s rekonstrukcí MŠ a ZŠ. Jde o přesun financí do rozpočtů MŠ a ZŠ na vybavení interiérů. S těmito výdaji tímto usnesením zároveň dostává pan ředitel ZŠ Mgr. Jaroslav Střeštík souhlas s investicemi, které vycházejí ze zpracované dokumentace rekonstrukce ZŠ (např. nákup počítačů, nábytku apod. a paní ředitelka MŠ Marta Hrubá souhlas s investicemi, které vycházejí ze zpracované dokumentace rekonstrukce MŠ. Kalkulace částky pro MŠ: Interiér nábytku dle projektu , Stěhování , Celkem , Kalkulace částky pro ZŠ: Počítače , Stěhování , Nábytek , Celkem , V případě, že v průběhu rekonstrukce dojde k dalším nutným převodům mezi zřizovatelem a zřízenou organizací, budou provedeny další úpravy rozpočtu, které budou provedeny pravděpodobně v době letních prázdnin, z důvodu probíhajících rekonstrukcí. Vzhledem k nutným výdajům, vyplývajících ze statických posudků a dalších souvisejících výdajů, které vyplynuly ze zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci budovy MŠ, na základě které proběhla soutěž na zhotovitele, je nutné provést úpravu 6 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

8 RADNICE rozpočtu, kdy 2mil. určené na rekonstrukci komunikací budou použity na pokrytí financí nutných k dofinancování celé rekonstrukce. Schválené usnesení: 1) Zastupitelstvo MČ Praha Šeberov schvaluje následující úpravy rozpočtu č.1/2009: Zvýšení příjmů v kapitole číslo dokladu 8006 navýšení knihovna o 1300 Kč, které se použijí na straně výdajů Knihy ve výši 1300 Kč v kapitole Činnosti knihovnické. Snížení výdajů v kapitole Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby ORG 32 Rekonstrukce MŠ Šeberov o Kč, které se použijí na straně příjmů na MŠ dotace městské části výši Kč v kapitole Předškolní zařízení. Snížení výdajů v kapitole Školní zařízení Budovy, haly a stavby ORG 31 Rekonstrukce ZŠ Šeberov o Kč, které se použijí na straně příjmů na ZŠ dotace městské části výši Kč v kapitole Školní zařízení. Snížení výdajů v kapitole Silnice, Budovy, haly a stavby ORG 89 Rekonstrukce komunikací o 2 mil. Kč, které se použijí na straně příjmů Budovy, haly a stavby ve výši ORG 32 Rekonstrukce MŠ Šeberov 2 mil. Kč v kapitole Předškolní zařízení. 2) ZMČ souhlasí s investicemi pro ZŠ a MŠ, které jsou v souladu s projektovou dokumentací pro rekonstrukce budov MŠ a ZŠ, v souladu s požadavky plynoucími ze zřizovacích listin zřízených příspěvkových organizací. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLED- KU ZA ROK 2008 ZŠ A MŠ Na základě předloženého výsledku hospodaření ZŠ a MŠ si pan ředitel a paní ředitelka navrhli rozdělení HV podle potřeb svých zřízených organizací, zejména s ohledem na blížící se rekonstrukce v obou školách. 1) ZMČ Praha Šeberov schválilo rozdělení HV MŠ Na Příčné mezi 186, Praha 4 v souladu s návrhem paní ředitelky, tedy 100. tis. Kč do rezervního fondu a ,36 Kč do fondu odměn, kdy zůstatek z provozní dotace roku 2008 byl ,36 Kč a VH doplňkové činnosti byl 4868 Kč. 2) ZMČ Praha Šeberov schválilo rozdělení HV ZŠ V Ladech, Praha 4 v souladu s návrhem pana ředitele, tedy 5174,87 Kč do rezervního fondu a Kč do Fondu odměn, kdy VH doplňkové činnosti byl ,87 Kč. ODSVĚŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO MAJETKU HMP ULICE PLEČNIKOVA schválilo zastupitelstvo darovací smlouvu na veřejné osvětlení v ulici Plečnikova a pověřilo starostku podepsáním darovací smlouvy v hodnotě 200 tis. Kč. VO bylo touto smlouvou převedeno do majetku MČ, která následně požádala HMP o odsvěření tohoto majetku do vlastnictví HMP, aby ho HMP mohlo dát do majetku a tím i do správy Eltodu-citelum. K tomuto převodu potřebuje odbor správy majetku HMP usnesení zastupitelstva, které bude souhlasit s převodem VO z majetku MČ do majetku HMP. JEDNOSTRANNÉ ZVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO OD Ve Sbírce zákonů č. 67/2008 Sb je uveřejněno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008, které v souladu s 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zák. č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje postup pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu pro období od 1. ledna 2009 do MČ Praha-Šeberov spadá do oblasti č. 12., kdy max. zvýšení nájemného v letošním roce činí 62,4 %. V současné době je nájemné v naší MČ 38,92 Kč/m 2, abychom se přiblížili ostatním nájmům v jiných MČ hl. m. Prahy navrhla p. starostka navýšení současného nájemného od o 30 %, což je 50,59 Kč/m 2. V roce ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/2009 7

9 RADNICE 2008 jednorázové navýšení nájemného neproběhlo. K tomuto bodu proběhla mezi zastupiteli diskuze, kdy p. Archalousová upozornila, že navýšení nájemného bylo projednáno i na finančním výboru. Finanční výbor navýšení nedoporučuje, nepovažuje ho za nutné. MČ má pouze dva nájemní byty a oba byty obývají senioři, proto se jí navýšení o 30 % zdá hodně. Zastupitelé diskutovali o možných variantách zvýšení nájemného, byly podány i protinávrhy původního návrhu usnesení. Při závěrečném hlasování nakonec nebyl ani jeden protinávrh ani návrh přijat. V reálu to znamená, že nájemné zůstává beze změn. PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI Paní Šteflová sdělila, že u školy vypouští fekální vozy do kanalizace splaškové vody z Hrnčíř. ÚMČ dá podnět na ŽP a na odbor ochrany prostředí. Paní Koláčková vznesla dotaz, zda MČ podala žádost o grant na zlepšení životního prostředí. * * * Pan Kolek hovořil s Ing. Romem z odboru ochrany prostředí MHMP, Magistrát bude provádět rekonstrukce rybníků v k. ú. Šeberov, které budou finančně nákladné. MČ proto žádost o grant nepodávala. paní Šteflová požádala o informaci jak dopadlo výběrové řízení na zhotovitele chodníku V Ladech, kolik bude stát. Na chodník je v rozpočtu MČ 500 tis. Kč, výběrové řízení vyhrála společnost DAP, součástí budování chodníku je i vestavěný zpomalovací práh v ulici V Ladech na úrovni č. p. 34. Paní Šteflová dále požádala, aby autobus, který přijíždí pro děti ke škole, když jednou na školu v přírodě, byl přistavován třeba u úřadu v Šeberově. Škola v přírodě je jednorázová akce, která je v kompetenci pana ředitele, odpověděla paní starostka. USNESENÍ NA INTERNETU =12 Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Pořadí Datum Místo konání Hrnčíře: Baráčnická rychta Šeberov: Úřad městské části Hrnčíře: Baráčnická rychta Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Aktuální úřední deska na internetu: Petra Venturová, starostka 8 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

10 RADNICE Informace a názory zastupitelů VLASTNÍ SOBECTVÍ, SOUSEDSKÉ SPORY Nechtěla jsem k tomuto tématu nic psát, ani se vyjadřovat. Nicméně mě k tomuto příspěvku vyburcovaly sousedské vztahy, množící se počet přestupků, které řeší Úřad naší MČ. Většina z nich se bohužel týká právě sousedského soužití. Jak si můžete přečíst v příspěvku rychtářky paní Pospíšilové, Baráčníci dodržují tradice, jsou si vědomi, že naši předkové měli určité zásady, které bylo třeba dodržovat, abychom se všichni měli slušně a mohli se nejen druhým, ale zejména sami sobě podívat do očí. To se bohužel v dnešní hektické době většinou neděje. Vlastní osobní pohodlí zaměňujeme za potřebu soukromí, sousedské vztahy jsou pomalu obtěžováním. Tento posun ve vnímání sousedů jsem si velmi uvědomila při řešení kompromisu souvisejícím s rekonstrukcí zahrady MŠ v Šeberově. Kdy na jedné straně byla snaha vybudovat volnočasový prostor pro naše děti, v rámci možnosti pro dospělé z naší MČ a na straně druhé se ukázala potřeba zachovat si svůj klid. Proč dovolit budovat něco, co některým přinese sportovní vyžití, setkání s přáteli, kamarády, když to omezí část soukromí některým přímým sousedům. Jednoduché řešení je nasnadě sepíšeme petici, budeme si stěžovat na úřad. V případě rekonstrukce zahrady MŠ v Šeberově si troufnu říci, že hřiště bylo nakonec vybudováno snad ku spokojenosti většiny. Samozřejmě se najdou někteří jedinci, kterým nevyhovuje nic, ale s tím nic nenadělám. Osobně se domnívám, že zpřístupnění nového dopravního hřiště pro děti ve věku např let v doprovodu rodičů v přesně vymezené hodiny či dny, by bylo přínosem, ale to je otázka do jiné diskuse. Pokud by jste k tomuto bodu měli podněty, ráda si je přečtu či vyslechnu. Jiná otázka je řešení čistě sousedských sporů, které se řeší jako přestupek, rušení nočního klidu apod. Většinou je tuto záležitost nutné řešit s policií, ať městskou či dokonce státní. Veliké nesnáze má nejen Úřad MČ, ale zejména sousedé s provozováním soukromého klubu v ulici Radešovská. Na podnět sousedů jsme zahájili přestupkové řízení. Chování lidí nejen v podnapilém stavu je sobecké, arogantní. Chápala bych potřebu se sejít s rodinou, přáteli apod., pokud by se tak stávalo v poklidu. Také lze pochopit jednorázové akce, kdy s rodinou oslavujeme např. životní jubilea. Pokud však setkávání s kamarády probíhá až 4 do týdne, produkuje se při tom velmi hlasitá muzika, která obtěžuje nejen sousedy, ale daleko širší okolí, napadají se při těchto setkáních slovně sousedé, tak překračujeme veškeré hranice slušného chování. Když jsem byla malá, učili mě rodiče raději pozdravit 2 než ani jednou, učili mě morálním zásadám. Jako dítě tak jsem těmto věcem nepřikládala moc významu. Čím jsem však starší, mám děti, tak se mi tyto základy vracejí a jsem vděčná, že mě k tomu rodiče vedli. Pokud však děti tyto morální zásady nemají, nenaučili je to zejména jejich rodiče, jejich rodina. V ulici Radešovská se snažím vyřešit tento problém, který se mi bohužel zatím nepodařilo vyřešit např. dohodou sousedů. Díky některým občanům, nejen že nespí sousedé, ale i ostatní spolu- ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/2009 9

11 RADNICE občané jsou obtěžováni kamarády, kteří ve veselém stavu odcházejí z návštěvy. Jezdím s hlídkami městské policie kontrolovat rušení nočního klidu. Proti arogantnímu chování, které má za následek rušení nočního klidu je totiž oprávněna zasahovat pouze policie městská, případně státní. Pokud budeme reagovat na arogantní jednání stejně, klesáme na morální úroveň, která nás není hodna. * * * Věřím, že ne všichni rodiče a rodiny nemají čas na výchovu svých dětí. Zejména v tomto jarním období, kdy všechno rozkvétá, slunce nás nabíjí svým teplem a energií bych Vám chtěla popřát pohodové jarní období. A také abychom všichni nezapomněli na dobré vychování, morální zásady a meze slušného chování, úcty ke starším i jeden k druhému. Petra Venturová, starostka VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ Pokračujeme v pravidelném informovaní občanů o investiční výstavbě v naší MČ. Podrobnější informace možno získat na ÚMČ. Rádi přivítáme připomínky k rozsahu a formě této rubriky, protože pravidelný údiv některých našich obyvatel, že se má zase něco stavět a co se to zase staví přikládáme naší nedostatečnosti. Nebo nečtení a nezájmu do doby kdy se to třeba jen domněle může týkat i MĚ?! REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Snad tato stavba století, nezaviněná ani MČ a HMP, jimi ale finančně zajišťovaná, spěje ke konci. Přes všechny technické i organizační problémy by měla být ukončena začátkem června. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Po zimní přestávce práce pokračují. I přes snahu MČ, která není investorem této stavby, a nemá přímý vliv na dodavatelskou firmu, zde dochází k problémům v obslužnosti a komfortu zde žijících občanů. Tento stav by měl skončit začátkem června, kdy bude povrch komunikace upraven pouze provi- zorně, aby na podzim mohla být provedena generální rekonstrukce této komunikace viz dále. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2. ČÁST Předpokládaná časová přímá návaznost na dokončenou první část komunikací v oblasti ulice Zadní (koncem roku byly dokončeny ulice K Drazdům, Rozkošská a část ulice Zadní) je zpožděna vlivem komplikovaného stavebního řízení. Přesto se předpokládá provedení těchto rekonstrukcí uliv v letošním roce. Jedná se o obě nezrekonstruované části ulice Zadní (kolmé na ulici K Šeberovu) a ulici Za Jednotou. 10 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

12 RADNICE AKCE PŘIPRAVOVANÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ZA ŠMATLÍKEM Po dokončení rekonstrukce kanalizace bude možno v této ulici provést definitivní vozovku. Investorem bude opět HMP OMI (tj. Magistrátní odbor městského investora), který zajišťuje projekt, potřebná povolení a realizaci stavby. Předpokládá se zahájení prací po letních prázdninách. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Rozšíření kapacity této MŠ z 25 na 50 dětí bude provedeno nástavbou patra na stávající MŠ.Proběhl výběr dodavatele stavby firmy Renix s.r.o., která by měla zahájit stavební práce s ukončením Po dokončení interiérových prací bude zahájen provoz MŠ od Informace o zajištění provozu podá paní ředitelka MŠ. ÚPRAVY V ZŠ V LADECH Proběhnou rovněž během prázdninových měsíců od do Podrobněji na internetu CYKLOSTEZKY Na základě Studie cyklostezek z roku 2007 a následně zpracovaných projektů bude z rozpočtu MČ rozšířen chodník mezi Šeberovem a Hrnčířemi na šířku 3 m, aby vyhovoval smíšenému provozu pěších i cyklistů. Povrch bude asfaltový, termín výstavby se předpokládá květen Ve stejném termínu proběhne i výstavba cyklostezky č.6 spojující ulici Gočárovu s komunikací mezi statkem Drazdy a Rozkoší. PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY V rámci bezpečnějšího provozu v MČ budou zřízeny z prostředků MČ pod patronací TSK HMP další příčné zpomalovací prahy v ulici K Šeberovu při ulici Za Jednotou a v ulici K Labeškám při ulici Babočková. Termín výstavby se předpokládá květen až červen CHODNÍK V LADECH Pro zvýšení bezpečnosti hlavně školních dětí v ulici V Ladech, bude souběžně s touto komunikací zřízen jeden a půl metru široký chodník mezi ZŠ a autobusovou zastávkou. I tak se předpokládá že zde řidiči budou dodržovat značku obytná zóna, kde mají chodci absolutní přednost a maximální rychlost je 20 km/hod, stejně jako v ostatních ulicích opatřených touto značkou. Výstavba chodníku se předpokládá v srpnu REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HRNČÍŘÍCH Protože projektové a inženýrské firmy se kterými spolupracuje investor OMI MHMP mají stálé problémy s přípravou těchto investic, způsobené převážně komplikacemi s odvedením dešťových vod, je snaha zrekonstruovat v tomto roce alespoň části komunikací odvodňovaných do ulice K Šeberovu. Jednalo by se o část ulice Osvětové po křížení s ulicí v Záhybu, ulici V Záhybu, a ulici Lipenskou po ulici U Školky. Na tyto části komunikací se urychleně připravují projekty. V ideálním případě by mohly být zahájeny stavební práce v srpnu Jiří Ritt, místostarosta ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/

13 Z NAŠÍ ČTVRTI Kabelová televize Jak a komu platit V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali s prodeji kabelové televize i jejím nástupci. V průběhu měsíce března, spoluobčané užívající této služby, byly obesláni dopisem, ve kterém je uvedena změna účtu a další informace související s prodejem. Pro většinu z Vás jsou významné zejména následující informace: Od již neplatíte na účet MČ, ale na účet spol. A Planet č. ú / 0800 Nelze již provádět platbu v hotovosti na Úřadu MČ V případě dotazů týkajících se provozu či úhrady za služby spojené s kabelovou televizí se obracejte na tel , , Dopis, který obdržíte v průběhu nejbližších dnů, má následující znění: Vážený zákazníku, rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách v souladu s převodem vlastnictví a správy kabelového televizního rozvodu (KTR) v obcích Praha 4-Šeberov a Praha 4-Hrnčíře. Na základě výsledku výběrového řízení na prodej KTR došlo k uzavření kupní smlouvy s MČ Praha-Šeberov a přechodu vlastnictví KTR na akciovou společnost Planet A, a.s., sídlem Jemnická 326/11, Praha 4 -Michle, IČ , DIČ CZ , vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 118. V souvislosti s touto změnou došlo s platností od k dříve avizovanému převodu všech souvisejících práv a povinností vyplývajících ze zákaznických smluv uzavřených mezi MČ Praha Šeberov a uživateli služeb prostřednictvím KTR. PROVÁDĚNÍ PLATEB V souvislosti s převodem došlo k automatickému převzetí práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s koncovými uživateli sítě KTR Šeberov. Fakturace vyplývající z výše uvedených smluvních vztahů je s platností od vedena prostřednictvím společnosti Planet A, a.s. V souvislosti s touto změnou došlo ke změně čísla účtu pro zasílání plateb za poskytnuté služby. Nové bankovní spojení pro zasílání plateb pro všechny zákazníky KTR Šeberov je uvedeno níže: č.ú / 0800 Variabilní symbol: ČÍSLO FAKTURY / ČÍS- LO SMLOUVY (číslo faktury a nově přidělené číslo smlouvy bylo uvedeno na prvním zaslaném vyúčtování za měsíc duben 2009) Platby lze nově provádět bankovním převodem, inkasem z účtu nebo hotově na pobočce společnosti Planet A, a.s. Od bude rovněž k dispozici platba složenkou a platba prostřednictvím SIPO. V souladu se smluvním ujednáním mezi MČ Šeberov a Planet A, a.s., jsou po přechodnou dobu k dispozici následující možnosti provádění plateb: Hotovostní platby budou také výjimečně přijímány úřadem MČ Šeberov, nejpozději však do s tím, že od bude každá taková platba zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 20 Kč. Bezhotovostní platby zaslané na účet MČ Šeberov budou přijímány nejpozději do a budou pravidelně vzájemně vypořádány mezi společností Planet A, a.s., a MČ Šeberov stejně jako hotovostní platby přijaté prostřednictvím úřadu MČ Šeberov. 12 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

14 Z NAŠÍ ČTVRTI V případě již dříve uhrazených poplatků formou předplatného, budou takové platby rovněž vypořádány mezi společností Planet A, a.s., a MČ Praha Šeberov. AKTUALIZACE SMLUVNÍ DOKUMENTACE V příštích několika měsících bude docházet k aktualizaci smluvní dokumentace formou uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám nebo formou nových smluv na poskytované služby. Tyto změny nebudou mít vliv na ceny poskytovaných služeb. Veškerou korespondenci týkající se smluvního vztahu prosím směřujte na adresu kanceláří společnosti Planet A, a.s., kancelář Praha, Jemnická 326/11, Praha 4 - Michle, tel , , , fax REKONSTRUKCE SÍTĚ Vzhledem k celkovému neuspokojivému technickému stavu sítě KTR byly zahájeny přípravné práce a kompletní rekonstrukce rozvaděčů sítě KTR, proměření veškerých tras s cílem odstranění souvisejících technických závad. V současné době rovněž probíhá příprava rekonstrukce propojení obcí Šeberov a Hrnčíře, nahrazení stávajícího kabelu vysokokapacitním optickým kabelem, a přeložení technologií KTR z objektu kulturního domu do objektu Baráčnická rychta. Předem se Vám omlouváme za možné krátkodobé výpadky služeb způsobených probíhající rekonstrukcí. DIGITALIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ PRO- GRAMOVÉ NABÍDKY V souvislosti s ukončením analogového vysílání programů ČT1, NOVA a PRIMA k budou rovněž provedeny veškeré technologické změny tak, aby nebyl narušen příjem těchto televizních programů. K příjmu ČT1, NOVA a PRIMA v digitální podobě není potřeba žádných změn ani dodatečných zařízení na straně koncového uživatele. Veškeré změny jsou prováděny na straně hlavní stanice, na způsobu příjmu u koncových uživatelů se tedy nic nemění. Od dojde k rozšíření všech programových nabídek o TV programy Prima COOL a TV Barrandov, které bude možno naladit na následujících kanálech: Prima COOL kanál S5 TV Barrandov kanál S10 Planet A, a.s., rovněž zahájila práce na technologických úpravách umožňující představení kompletní nabídky digitálního televizního vysílání s předpokládaným spuštěním k Všichni zákaznici budou mít v budoucnu na výběr mezi stávajícím analogovým příjmem a digitálním vysíláním s širší nabídkou TV programů a doplňkovými funkcemi. Rovněž nabídka analogového příjmu bude nadále rozšiřována. Věříme, že probíhající změny povedou k výraznému zlepšení technického stavu sítě, zvýšení kvality nabízených služeb a umožní naší společnosti další rozšiřování nabídky služeb Internet / Televize a Telefony. Více informací o společnosti Planet A, a.s. naleznete na Veškeré dotazy Vám rovněž rádi zodpovíme na tel. číslech , S přátelským pozdravem, Ing. Petra Venturová, starostka Martin Havrda, předseda představenstva Planet A ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/

15 Z NAŠÍ ČTVRTI VELKOOBJEMOVÝ ODPAD V ROCE 2009 Vážení spoluobčané, v roce 2008, 2009 Vás Zpravodaj informoval několikrát o tom, který odpad patří do jakého kontejneru, sběrného dvora. Který odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, který do bioodpadu, který přímo do sběrného dvora. Je mi velice líto, že přes všechny tyto informace se najde veliký počet spoluobčanů, kteří se domnívají, že do těchto přistavovaných kontejnerů mohou dát neomezeně vše, včetně běžného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu apod. Místo Čas Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Poznámka: Kontejnery se odvážejí po svém naplnění, nejpozději však v 18 hodin večer. U velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat, zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejner k danému účelu. VELKOOBJEMOVÝ BIOODPAD V ROCE 2009 Vzhledem k pozitivním ohlasům na svoz bioodpadu roce 2008, skutečnosti, že MHMP v letošním roce nevyčlenil ve svém rozpočtu částku na tuto službu, MČ v rámci možností svého rozpočtu objednala velkoobjemové kontejnery na Bioodpad. U těchto kontejnerů je vždy přítomen zaměstnanec svozové společnosti, který kontroluje, aby se naplňoval pouze BIOODPADEM. Pokud budou kontejnery naplněny dříve, budou odvezeny po naplnění. Místo Čas Šeberov ulice V Ladech sobota hodin Hrnčíře ulice Osvětová sobota hodin Petra Venturová, starostka 14 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

16 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Haló, lidi, už je jaro! Víte, co se všechno stalo? Sluníčko začalo pěkně hřát a my si můžem venku užívat! Skutečně, začalo oficiálně jaro. Zima se však nechtěla jen tak vzdát a ještě nám ukázala, co dokáže mráz, nová nadílka sněhu. Zdálo se, že je jaro v nedohlednu. Přitom každý čeká, kdy už sluníčko rozzáří a proteplí přírodu, vždyť letošní zimu se nám moc neukázalo, všem moc chybí. Doufejme, že Velikonoce budou již zalité jeho teplem a jeho zlatavou barvou. S příchodem jara nás ve školce čeká plno akcí a plno změn. Ale ještě nepředbíhejme. V únoru si děti v obou školkách užily karneval tanec, soutěže, hry. Děti z MŠ Hrnčíře předvedly koncem března rodičům, prarodičům, sourozencům dramatizaci pohádky RUKAVIČKA. S dětmi jsme si začaly hrát pohádku před Vánoci a potom se zrodil nápad, že bychom ji mohly předvést rodičům. Děti byly nadšené, nastaly velké přípravy rozdělení rolí, příprava kostýmů a především perný nácvik s přísným režisérem (paní řed.). Myslím si, že se představení vydařilo. V březnu proběhly v obou školkách dny otevřených dveří s vydáváním a přijímáním žádostí do naší MŠ. Díky přístavbě MŠ Šeberov vznikne nová třída s kapacitou 25 dětí, celkem můžeme přijmout 46 dětí, většina zájemců z naší MČ bude uspokojena. Čas, kdy začne probíhat přístavba se nachyluje a s tím je spousta starostí, neboť budova MŠ Šeberov musí být prázdná, vyklizená. Stěhování proběhne zajištěnou firmou během Co nás tedy čeká? Velikonoční dílna MŠ Hrnčíře společné Velikonoční soutěžení v tělocvičně ZŠ Velikonoční dílna MŠ Šeberov divadelní představeni od 10,15 h MŠ Šeberov příchod do školky do 8,30 h, děti se nasvačí a přesunou podle počasí do Baráčnické rychty, či procházkou do MŠ Hrnčíře, kde se naobědvají, rodiče si vyzvednou děti v MŠ Hrnčíře Výlet na zámek Berchtold, 15 km od nás v Kunicích. Pro děti je připraveno dopoledne plné překvapení. Od MŠ Šeberov provoz v Kostele od 7,30 do 16,30 h ještě pro všechny děti divadlo v MŠ Hrnčíře výlet s bohatým programem zámek, hrad Staré Hrady u Mladé Boleslavi. Závěrečný výlet, kde na děti čeká opět plno zážitků a překvapení. Určitě budou mít nač vzpomínat. Od provoz v kostele již omezen pouze pro matky v zaměstnání A co bude dál, o tom zase v příštím čísle. Užívejme si jara! ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/

17 ŠKOLSTVÍ A DĚTI Základní škola V Ladech ZPRÁVY ŘEDITELE ŠKOLY V termínu od 15. do se uskuteční výjezd všech žáků na školu v přírodě do malebného prostředí Dolního Dvora u Vrchlabí. Ubytováni budeme v penzionu DUHA, který svoji kapacitou ideálně vyhovuje velikosti naší školy. 20. dubna se konají od 17 hodin třídní schůzky. Rodiče získají informace o prospěchu žáků, pobytu ve škole v přírodě, průběhu ukončení školního roku a pokračujících přípravách na letní rekonstrukci školy také začíná od 16 hodin školička pro naše budoucí žáky první třídy. Naše paní učitelky budou postupně během pěti pondělků připravovat děti na zářijový vstup do naší školy. Přeji všem čtenářům krásné jarní dny. * * * Jaroslav Střeštík, ředitel školy ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Celý měsíc březen byl ve ŠD věnován knihám a internetu. Děti nosily během tohoto měsíce do ŠD své oblíbené knížky a vyprávěly jejích obsah ostatním dětem. Velmi příjemné zjištění pro paní vychovatelky bylo, že si některé děti nemohly ze svých knih vybrat a přinesly představit knihy i dvě. Jeden z březnových týdnů jsme věnovali přípravám narozeninových oslav. Děti si vyzkoušely nejen vyrobit slavnostní ubrus a narozeninovou pozvánku, ale také si všichni zahráli na cukráře a připravili jsme si piškotový ovocný dort. A na co se můžeme těšit v dubnu? Duben bude měsícem kouzel a čar. Čeká nás Velikonoční jarmark kde si děti vyzkouší plést pomlázku či malovat kraslice, jako další nás čeká výroba a pálení čarodějnic a příjemným zpestřením jistě bude kouzelnické představení na konci měsíce. Krásný začátek jara Vám přejí vychovatelky ŠD * * * ZE ŽIVOTA ŠKOLY Zimní období bylo dlouhé a i když jsme pilně započali druhé pololetí, snažili jsme se, abychom dětem zpestřili a doplnili výuku kulturními a výchovnými akcemi. 1. a 2. třída byly na dětském muzikálu Bílý motýl v divadle Metro. Tato zhudebněná lidová slovenská balada je určená menším školákům. Ale ani starší děti nezahálely. 4. a 5. třída se zúčastnily festivalu Jeden svět dětem, který probíhal v Praze v rámci vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni. Shlédli jsme čtyři dokumentární filmy o životě dětí třetího světa v divadle Minor. To, že tyto filmy udělaly na naše děti hluboký dojem a že o situaci dětí v chudých zemích uvažovaly a diskutovaly, na úrovni svého věku, svědčí i jejich práce na toto téma. Výňatek z práce žáka 4. třídy: Kdybych mohl ovládat svět, udělal bych to tak, že: Na pouštích bych dal dostatek vody a potravin a úrodnou půdu a vůbec celému světu. Zboural bych dostatek továren, aby tolik neškodily přírodě. Dal bych vyčistit ovzduší po celém světě. Tam, kde by byly zbourané továrny, tam bych dal lesy. Takhle bych to udělal, kdybych to udělat mohl. Jakub Velich 16 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

18 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE V současné době děti v pracovní a výtvarné výchově připravují výrobky na Velikonoční jarmark, který se koná každoročně v tělocvičně naší školy. Rodiče se můžou přijít podívat a něco si odnést i domů. Jarmark se letos koná v pondělí Celá škola se v týdnu před Velikonocemi zúčastní Velikonoční dílny v DDM v Šalounové ulici na Opatově. Přejeme hezké Velikonoce a pokud se chcete o životě školy dovědět víc, sledujte naše internetové stránky Mgr. Alena Lubojacká Hrnčířští baráčníci JARNÍ ÚVAHA Měsíc duben je měsícem celé řady starých tradic, které vytvářelo lidstvo po celá staletí a možno říci, že některé tyto tradice přežily i celá tisíciletí a byly přebírány už z dob pohanských. V dřívějších dobách staří Čechové všechny tyto tradice udržovali v každé vesnici, nyní již se vyskytují ojediněle. Hlavně Baráčnictvo převzalo do své náplně všechny zvyky a obyčeje a obohacovalo jimi život na vesnicích. Rozšiřováním průmyslu ve městech projevil se úbytek mladých lidí a tyto staré tradice upadaly. Vůbec tvorba všeho co tvořilo ten krásný, pospolitý život upadla a lidé si zvykli zábavu více kupovat, než si ji sami tvořit. Je samozřejmé, že život kolem nás se bude stále měnit, nemůžeme žít jako za stara, ale ten společenský, lidský, nám zůstane takový, jaký si budeme utvářet. Proto se musíme cílevědomě zaměřit do budoucna a k řešení problémů přistupovat s novými pohledy. Nechť to slunce, ozařující tento jarní měsíc, prozáří i naši aktivitu vyburcuje k úspěšné další činnosti. K svátkům jara vám přejí zdraví, hodně lidského tepla a porozumění Baráčníci z Hrnčíř. Jiřina Pospíšilová, rychtářka Obce baráčníků Hrnčíře Rodinné centrum Baráček PROGRAM AKCÍ DUBEN tel.: Figurka z květináčů (kreativní dílna) , 20:00 h Přijďte si vytvořit květináčového panáčka pro radost! Lektorka: Olga Zimmermanová Cena: 80 Kč Registrace: nebo ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/

19 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Jarní papírový věneček s králíčkem (pro děti) , 16:30 h Na Vaše děti čekají stanoviště, mezi která je rozdělena výroba věnečku. Kdo je všechny obejde, odnese si domů pěknou jarní (velikonoční) dekoraci na dveře nebo stůl a ještě si procvičí malování, lepení a krátké rovné stříhání (složitější tvary dostanou děti vystřižené). S sebou: zástěrku, (pokud nechcete, aby oblečení vašich dětí dostalo také nový jarní nádech ) Lektorka: Daniela Fremuntová Cena: 55 Kč (včetně vstupu do herny) Jarní vrbový věnec (kreativní dílna) , 20:00 h Je na čase vyhodit staré, oschlé a okoukané zimní věnce z našich dveří a oken a vyrobit si zbrusu nový jarní kousek! Proč si doma nepověsit něco odlišnějšího, než co zdobí domácnosti většiny našich sousedů? Zajděte si do Baráčku posedět a užít si relax při vázání věnců! Lektorka: Barbora Kadlčíková Cena: 170 Kč (včetně veškerého materiálu) Registrace: Velikonoční honba za pokladem (pro děti) , 16:00 h Děti, pojďte s námi zažít dobrodružství při hledání pokladu! Čeká vás řešení úkolů, které vám pomůžou najít cestu k ukrytému pokladu. Atmosféra jara a Velikonoc bude všude kolem nás. Cena: 90 Kč, přihlášky a zaplacení zálohy ve výši 50 Kč do v RC Baráček Registrace: Pergamano (kreativní dílna) , 20:00 h Technika pergamano je technika vytlačování vzorů, obrázků, ornamentů do pauzovacího papíru určité velikosti a gramáže. Čím více tlačíme háčkem na papír, tím bělejší místa se nám objeví. Vytlačujeme zásadně z rubové strany. Tato technika připomíná krajku. S sebou: malé špičaté nůžky (na manikúru apod.) Lektorka: Libuše Fučíková Registrace: Jak lze nevědomě ublížit svým dětem aneb ve zdravém těle zdravý duch (přednáška) , 20:00 h Po úspěšné únorové úvodní přednášce Rodič jako možná příčina nemocí svého dítěte Vás zveme na volně navazující diskusní přednášku o tom, jak nám naše děti skrze svou nemoc dávají najevo, co je trápí. Pojďme si troufnout poodhalit nečekané souvislosti mezi nemocí a psychikou. Lektorka: Ing. Mgr. Kamila Pazderníková Vstupné: 100 Kč Registrace: gmail.com, tel.: Prstýnek kreativní stezka pro maminky s dětmi (kreativní dílna) , 9:30 h Rády tvoříte, ale nemůžete se zúčastnit našich večerních kreativních dílen, protože máte malé nebo kojené děti? Právě pro vás jsme připravili kreativní stezku pro maminky s dětmi. Tvoření bude v herně, kde si děti pohrají a maminky si udrátkují prstýnek pro radost. Lektorka vysvětlí postup jednotlivě každé z vás (dostanete i písemný návod), a budete se tedy moci věnovat dítěti a v mezičase tvořit. Lektorka: Daniela Fremuntová Vstupné: 100 Kč Registrace do : (počet míst omezen na pět) 18 2/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

20 SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE VÝHLED NA KVĚTEN Sluníčko pro maminky (pro děti) , 16:30 h Milé děti, přijďte si k nám vyrobit veselé sluníčko z papírového tácku, kterým pak můžete obdarovat třeba maminky k jejich svátku. S sebou: zástěrka Cena: 45 Kč (včetně vstupu do herny) Lektorka: Olga Zimmermannová Registrace do : NOVINKY!!! Jóga pro děti středa, , h Od 1.dubna začínáme s kurzem jógy pro děti. Jedná se o hravě pojaté cvičení s jógovými prvky pro děti předškolního věku i mladšího věku s rodiči. Jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění, pomáhá lepšímu sebepoznání a přijímání sebe i druhých. Podporuje zdravý tělesný vývoj důraz je kladen na správné držení těla, pohybově dechovou práci, rovnováhu a relaxaci. První a ukázková hodina proběhne ve středu, , a poté každou středu. Cena: 60 Kč Registrace a info: tel.: Gravidjóga středa, h Ve středu se v Baráčku začala cvičit gravidjóga! Cviky gravidjógy Vám pomohou uvolnit se a užívat si období čekání na miminko v opravdové pohodě. A co mě dále naučí gravidjóga? Koncentrovat se na správné dýchání, a tím ovlivnit svou mysl, pozice pro uvolnění při bolestech zad a bederní páteře, držet rostoucí bříško a zafixovat si správné držení těla, pozice pro prevenci těhotenstké zácpy a křečových žil, vědomě ovládat svaly pánevního dna, účinně relaxovat a užitek z relaxace se dostaví i při porodu. Lektorka: Marie Zlesáková Cena: 120 Kč/ 90 min Registrace a info: tel.: Psychorelaxační cvičení pro děti UKÁZKOVÁ HODINA V dubnu 2009 v Baráčku začínají hodiny psychorelaxačního cvičení pro děti od 10:00 zveme na ukázkovou hodinu všechny, kteří chtějí odborně vést a rozvíjet své děti. Mgr. Zuzana Těšínská, zkušená psychoterapeutka, pro vaše děti připravila kurz psychorelaxačního cvičení pro děti. Pojďme si ho spolu trochu přiblížit. Co to vlastně je? Jedná se o cvičení, při němž jde především o navození klidné atmosféry a uvolnění, které je nezbytné pro pohyb a hru. Cvičení probíhá formou her a kombinací technik volného pohybu, pohybové imaginace, rytmického cvičení, autogenního tréninku, relaxací, technik pro zvýšení tvořivosti, koncentrace. Pro koho je? Cvičení je určené pro děti ve věku od 4 do 10 let, vhodné je zejména pro předškoláky. Je vhodné pro všechny děti, ale přínosné i pro děti potýkající se s nadměrnou úzkostí, neklidem, nižší sebedůvěrou, psychosomatickými potížemi, dále pro děti se sníženou obratností a slabší schopností soustředit se, případně se silnější konfliktností. Více info: tel.: K JIŽ PROBĚHLÉ AKCI Ve čtvrtek se v Baráčku konala úvodní diskusní přednáška o psychosomatice Rodič jako možná příčina nemocí svého dítěte aneb proč jsou šťastné děti zdravé. Přednáška byla členěna do dvou částí: V první, teoretické části, nás přednášející Ing. Mgr. Kamila Pazderníková seznámila s principem, který spouští jednotlivá onemocnění dětí, zejména do šesti let věku. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 2/

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách............................... 2 Změna v redakci Zpravodaje....................................

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš 4 Libuš a Písnice 2013 OTEVÍRÁ SE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ LIBUŠSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 80 LET VÝSLEDKY ANKETY O VOLNÉM ČASE SENIORŮ ŽIVÁ VODA PRO VŠECHNY 23. DUBNA BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ 1 2 3 5 4 6 1 Děti z MŠ Lojovická

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informační čtvrtletník Městské části vinořský zpravodaj Praha Vinoř ZDARMA č. 106 / jaro 2011 Z obsahu: Slovo starosty, sloupek senátora Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE CO PRAHU 14 ČEKÁ V TOMTO VOLEBNÍM OBDOBÍ STR. 04 05 PŘÍRODA PRÁCE V PARKU U ČEŇKU SE ZPOMALILY STR. 20 ROZHOVOR: ANCA COVRIGOVÁ PRAHA 14 JE V PRÁCI

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více