Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/ Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/ Říčany IČ Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, Zhtvitel: HW PROJEKT s r.. Pd Lázní 1026/ Praha 4 IČ tel HIP: Prjektant: Ing. Hrejš Ing. Watzek Ing. Přensilvá Prjekt Datum: 06/2015 Čísl výtisku: Jílvé u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE Čísl prjektu: Stupeň dkumentace: Frmát: P1407 STUDIE 19 A4 Přílha: Měřítk: Čísl přílhy: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Čísl dkumentu: AD

2 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Identifikační údaje stavby a investra... 3 b) Výchzí pdklady... 3 B. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE... 3 C. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 4 D. ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ... 4 a) Základní údaje... 4 c) Obyvatelstv... 5 d) Histrie, památky, kultura... 5 e) Bilance bčanskéh vybavení... 6 f) Obyvatelstv v řešeném území... 6 g) Občanské vybavensti pr byvatelstv v řešeném území... 6 E. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU... 7 F. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. REGULAČNÍCH PRVKŮ... 9 a) Urbanistická kncepce, parcelace... 9 b) Prstrvá regulace zástavby c) Ochranná pásma G. NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ H. NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY a) Návrh dpravníh řešení b) Bilance parkvacích a dstavných míst I. NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY a) Vdvd a plynvd b) Kanalizace c) Elektr NN d) Venkvní světlení e) Sdělvací rzvdy J. SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM K. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP L. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT M. PŘÍLOHY GRAFICKÁ ČÁST a) Situace širších vztahů b) Urbanistický výkres c) Krdinační situace a výkres veřejné infrastruktury d) Výkres parcelace e) Výkres majetkprávních vztahů č.prj. P 1407 Strana 2 (celkem 19)

3 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Identifikační údaje stavby a investra Název stavby: Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" ÚZEMNÍ STUDIE Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ Míst stavby: Jílvé u Prahy, Přizvatel: Žadatel / bjednatel: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15, Říčany IČ Zhtvitel/prjektant: HW PROJEKT s.r.., Pd Lázní 1026/2, Praha IČ Zpracvatel územní studie: Ing.arch. Milan Salaba autrizvaný architekt ČKA, č.aut Strážvská 87, Praha b) Výchzí pdklady Katastrální mapy zájmvéh území 1:2880 Gedetické zaměření zájmvéh území Infrmace a pdklady bjednatele Pdklady správců inženýrských sítí Zadání územní studie PRISVICH s.r../ B. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE Řešené území se nachází ve městě Jílvé u Prahy, k. ú. Jílvé u Prahy. Řešenu lkalitu dle územníh plánu města Jílvé u Prahy tvří zastavitelná území plch JV2 a JV6, vymezených takt v hlavním výkresu územníh plánu města, které byly změnu č. 2 územníh plánu města Jílvé u Prahy mdifikvány vypuštěním plhvéh určení místních kmunikací a aktualizací stavu na plchu Z2-21 s funkčním využitím zejména pr SV smíšené bytné území, a t bez jakéhkliv vnitřníh urbanistickéh členění. Krmě vlastní plchy JV2 a JV6 je dále d řešenéh území zahrnuta také plcha izlační zeleně na severvýchdní hranici lkality. Cílem územní studie je v řešeném území zejména stanvit pdrbné pdmínky pr vymezení a využití pzemků, pr umístění a prstrvé uspřádání staveb a řešení dpravní a technické infrastruktury. V suvislsti s přípravu nvéh územníh plánu Jílvéh u Prahy bude tat studie služit zárveň k věření mžnstí a pdmínek navrhvaných změn v území. Účelem územní studie je zejména zkrdinvat veřejné a sukrmé záměry na změny v lkalitě Z2-21, výstavbu. V suladu s 7 dst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů, je pr každé 2 ha zastavitelné plchy bydlení nalezena s tut zastavitelnu plchu suvisející plcha veřejnéh prstranství výměře nejméně 1000 m 2 (bez výměry pzemních kmunikací). č.prj. P 1407 Strana 3 (celkem 19)

4 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" C. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území Jílvé u Prahy Lkalita Za Humny leží v katastrálním území Jílvé u Prahy na území města Jílvé u Prahy, cca 800 m severvýchdně d náměstí, a dle změny č. 2 UP je tvřen částí zastavitelné plchy Z2-21 z její celkvé výměry 6,20 ha převážně s využitím pr bydlení. D výměry řešenéh území je zapčítána také plcha navrhvané chranné zeleně krajinné zeleně, která je jeh sučástí. Rzsah řešenéh území Jílvé u Prahy Lkalita Za Humny a dtčených parcel je vyznačen ve výkresvé přílze Výkres majetkprávních vztahů. k Území je vymezen pzemky parc. č.787/9; 787/10;787/11; 787/12 (část); 787/13; 787/16 (část) a 787/17 (část) v katastrálním území Jílvé u Prahy. Infrmace parcelách dle údajů katastru nemvitstí platných ke dni 24. července 2015 jsu uvedeny v následující tabulce. Rzsah lkality - seznam parcel Kraj: Středčeský, Obec: Jílvé u Prahy Kat. území: Jílvé u Prahy, KN LV dtčená výměra [m 2 ] druh způsb chrany nemvitsti 787/ rná půda zemědělský půdní fnd vlastník PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/ rná půda zemědělský půdní fnd 787/ rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/12 (část) rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/ rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/16 (část) 787/17 (část) rná půda zemědělský půdní fnd rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany CELKOVÁ VÝMĚRA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ činí 4,88 ha. D. ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Rešerše a analýza území (širší vztahy, limity a hdnty) a) Základní údaje zdrj: status: měst typ sídla: pvěřený becní úřad bec s rzšířenu půsbnstí: Černšice katastrální plcha (ha): nadmřská výška (m m.m.): 381 zeměpisné suřadnice: 14 29' 36'' E, 49 53' 44'' N Jílvé u Prahy je měst v krese Praha-západ. Leží asi 20 km jižně d Prahy v kpcvité krajině 3 km d pravéh břehu Sázavy. Ve středvěku zde byly významné zlaté dly; dnes je měst především centrem sídelní a rekreační blasti pblíž hlavníh města, nachází se na západním kraji Hrnpžárských lesů. č.prj. P 1407 Strana 4 (celkem 19)

5 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" c) Obyvatelstv celkvý pčet byvatel (k ) muži: ženy: let: let: let a více let: 649 d) Histrie, památky, kultura Jílvé vznikl slučením hrnických sad, jejichž pčátky jsu spjvány se získáváním zlata, v průběhu 13. stletí. V tét dbě se sídlení sustředil na jihvýchdní část náměstí a na stráň pd ním. Knec slávy pr jílvské dlvání znamenají až husitské války. Některé dly byly zatpeny. K mírnému živení těžby dšl až za vlády Vladislava Jagellnskéh. Další úpadek města přinesla třicetiletá válka. D tét dby měl měst 120 dmů. Během třicetileté války jich byla plvina zničena hněm neb zpustšena. Prt řada staveb byla zalžena až v 18. a 19. stletí. Mezi budvy, které dnes existují a pcházejí z bdbí předhusitskéh, můžeme pčítat kstel sv. Vjtěcha z první plviny 13. stletí, radnici ze 14. stletí a pslední stavbu z téhž stletí je dům Mince, dnes sídl reginálníh muzea. D bitvy na Bílé hře většina jílvských vyznávala nekatlické nábženství. P bitvě dchází k náhlému zvratu, který silně vlivnil i zalžení jílvskéh minritskéh kláštera v rce V závěru 19. stletí začala stavba železničníh spjení Čerčany - Mdřany. Od 18. ledna 1897 se již jezdil z Čerčan d Krhanic. V červenci byla tevřena jílvská stanice, 1.května 1900 byl dknčen spjení s Prahu. Rku 1992 byl Jílvé u Prahy uznán Ministerstvem kultury ČR městsku památkvu zónu. Pamětihdnsti Radnice půvdně věžvá tvrz ze 14. stletí, barkně přestavěná pčátkem 18. stletí Kstel sv. Vjtěcha - je nejstarší budvu ve městě a byl vystavěn na místě dřevěnéh kstelíka v 1. plvině 13. stletí, který byl zasvěcen sv. Mikuláši. Již d 13. stletí u něj stála fara. Ve 14 stletí byl přistavěn vyský presbytář s gtickými kny a v 18. stletí byl kstel barkně upraven. Kstel Bžíh těla - je hřbitvní a byl pstaven pr ptřeby hrníků. Bžímu tělu byl zasvěcen ve 14. stletí. Kstel je gtický, barkně upravený. Dům Mince - gtický dům služil d rku 1420 hrnímu úřadu, zde králvský hrmistr vybíral d těžařů daně ve zlatě a zlat pr ptřeby panvníka také vykupval. Středvěká patrvá budva přestavěná rku Kaple sv. Václava barkní z rku 1763 Včelní hrádek - barkní patrvý zámeček z rku 1786 na místě bývalé tvrze na strhu nad místní částí Kabáty Žampašský mst významná technická památka, železniční mst vyský 43 m v údlí Kcur Rzhledna Pepř - telekmunikační věž, která zárveň nabízí rzhled d krajiny, naleznu turisté d knce rku 2006 na kpci Pepř (449 m) asi 1km jižně d městečka Jílvé u Prahy. Jedná se stavbu splečnsti Vdafne a T-Mbile s vyhlídkvu plšinu. Kultura V bci je veřejná knihvna. V bci je reginální muzeum, sídlem muzea je histrická budva zvaná "Mince" v dlní části jílvskéh náměstí. V bci je zastupena církev římskkatlická a církev českslvenská husitská. č.prj. P 1407 Strana 5 (celkem 19)

6 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" e) Bilance bčanskéh vybavení Technická vybavenst V bci je veřejný vdvd, splaškvá kanalizace a ČOV, bec je plynfikvána. V bci je Hasičský záchranný sbr a Sbr dbrvlných hasičů bce. V bci je Obvdní ddělení plicie ČR a ddělení Městské (becní) plicie. Dprava Pzemní kmunikace ve městě knčí kmunikace silnice II/104 Davle Jílvé u Prahy, městem prchází kmunikace silnice II/105 Praha jílvé u Prahy Neveklv Sedlčany Autbusvá dprava - hlavní přepravní zátěž ve směru d Prahy představují autbusy, zahrnuté d systému pražské integrvané dpravy (linka 332 aj.). Z města dále vedly autbusvé linky např. d těcht cílů: Benešv, Davle, Kamenice, Krhanice, Neveklv, Týnec nad Sázavu. Železnice - územím města prchází železniční trať 210 Praha - Vrané nad Vltavu - Jílvé u Prahy - Čerčany. Je t jednklejná reginální trať, dprava byla v úseku Skchvice - Jílvé u Prahy zahájena rku 1900, v úseku Jílvé u Prahy - Čerčany rku Železniční stanice se však nenachází přím v Jílvém, ale asi 1,5 km na jih d náměstí směrem k řece Sázavě. P trati 210 vede linka S8 (Praha - Vrané nad Vltavu - Čerčany) v rámci pražskéh systému Esk. Železniční stanicí Jílvé u Prahy a železniční zastávku Luka pd Medníkem jezdil denně 12 párů sbních vlaků. Šklství a sprt V bci je mateřská škla a základní škla (1. 9. rčník), střední dbrné učiliště ptravinářské. V bci je tevřený sprtvní stadin, hřiště a tělcvična. Zdravtnictví V bci je samstatná rdinace praktickéh lékaře pr dspělé, děti a drst. V bci je samstatná rdinace stmatlga, gyneklga i lékařů specialistů. V bci je detašvané pracviště záchranné služby a rychlé zdravtní pmci V bci je jeden dmv pr seniry a pečvatelská služba. Odpadvé hspdářství V bci je sběrný dvůr a míst zpětnéh dběru pužitých elektrzařízení. f) Obyvatelstv v řešeném území V návrhu je pčítán s 38 slitérními rdinnými dmy (v metdice výpčtu se uvažuje se 4 byvateli na jeden dům). celkem byvatel cca 152 byvatel Demgrafické slžení pčet byvatel pr výpčet: 152 byvatel (100%) pzn.: v dalších částech řešenéh území se neuvažuje se zvýšením pčtu stálých byvatel Předpkládané slžení byvatel v řešeném území dle stávající demgrafické struktury bce: 0 14 let: 27 (20,0%) let: 91 (60,0%) let: 11 (14,0%) 65 a více let: 23 ( 6,0%) g) Občanské vybavensti pr byvatelstv v řešeném území Vzhledem k nízkému pčtu dmů se v řešeném území nepčítá s budváním bčanské vybavensti. č.prj. P 1407 Strana 6 (celkem 19)

7 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" E. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU Řešené území Jílvé u Prahy lkalita Za Humny je tvřen z pzemkvých parcel č. 787/9, 787/10, 787/11, 787/12 (část), 787/13, 787/16 (část) a 787/17 (část) v katastrálním území Jílvé u Prahy, které byly územním plánem v rce 2004 z větší části zařazeny d zastavitelnéh území reprezentvané dminantně funkční plchu s využitím smíšené bytné území v lkalitách JV2 a JV6. Mim územním plánem vymezené zastavitelné plchy JV2 a JV6 je sučástí řešenéh území také část neurbanizvanéh území s funkčním využitím chranná zeleň krajinná zeleň při výchdním a severvýchdním kraji lkality. Změna č. 2 ÚPM Jílvé u Prahy prvedla v zastavitelném území lkalit JV2 a JV6 puze změnu ve vypuštění plhvě určených místních kmunikací a celé zastavitelné území značila jak lkalitu Z2-21 a pr tut lkalitu nahradila pvinnst zpracvání zastavvací studie dle územníh plánu v suladu s pjmslvím nvéh stavebníh zákna účinnéh d 1. ledna 2007 územní studií s lhůtu d rku Pr využívání pzemků ve funkční plše smíšené bytné území platí následující: Charakteristika území Bydlení v půvdních, existujících dmech v samtném Jílvém Bydlení ve stavbách pr rdinné bydlení městskéh typu (v izlvaných dmech, dvjdmech neb v řadvých dmech) v kmbinaci s dalšími přípustnými funkcemi jak jsu služby, pdnikání, bchdní činnst Využívání území nesmí být v rzpru s becnými pžadavky a nárky na bytné území Přípustné využití Pdnikatelská činnst, která nemá nepříznivé a rušivé účinky na klí Prvzvání drbných řemesel a služeb pr byvatele, pkud nemají nepříznivé a rušivé účinky na klí Malbchdní zařízení a stravvání bez vlivu na zhršvání bytnéh prstředí zóny Nezávadná dmácí malvýrba Malá ubytvací zařízení penziny s max. 10 pkji pr hsty a s trvalým bydlením prvzvatele Individuální rekreace v půvdních dmech pr trvalé bydlení Parkvání v rámci vlastních pzemků, případně na vyhrazených plchách na kmunikacích Přilehlé zahrady s funkcí bytnu, krasnu, jen dplňkvě užitkvu Je mžné umisťvat drbné dplňkvé stavby, jejichž funkce přím suvisí s bydlením neb s přípustnu pdnikatelsku činnstí Zeleň, zahrada jak dplněk bydlení Nepřípustné využití Intenzivní zemědělské využívání pzemku, zemědělská velkvýrbní činnst, zemědělská výrbní činnst se stavbami Výrbní, skladvací a dpravní stavby a zařízení a zařízení, která svými negativními vlivy půsbí přím neb nepřím na stavby pr bydlení na susedních pzemcích Využívání pzemků převážně pr skladvání materiálu Využívání pzemků převážně pr parkvání neb dstavení nepjízdných autmbilů Stavby pr individuální rekreaci Výstavba sezónních rekreačních zařízení, zřizvání kempů, bungalvů apd. Umísťvání dčasných staveb Chvatelství zvířectva Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady PRO NÁVRHOVÉ PLOCHY: Na pzemku bude minimálně tlik dstavných stáni (včetně garáží), klik samstatných bytů bude rdinný dům mít Pkud některé prvzy integrvané s funkcí bydlení vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku Prvzvny živnstí mhu být umisťvány puze v prvzně ddělených částech ve vhdných prstrách dmu (v přízemí, v zvýšeném suterénu, samstatně přístupném křídle apd.) Pkud budu na pzemku zřizvány, krmě hlavníh bjektu bytnéh ještě bjekty pr dplňkvé funkce, budu mít max. jedn nadzemní pdlaží s mžnstí částečnéh využití pdkrví č.prj. P 1407 Strana 7 (celkem 19)

8 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Pr rdinné dmy izlvané: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví Pzemky se dpručují v lkalitě JV2 v rzmezí m 2, v lkalitě JV6 v rzmezí m 2, becně lze ve výjimečných případech pvlit minimální velikst 750 m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů v lkalitě JV2 nepřesáhne 200 m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů v lkalitě JV6 nepřesáhne 300 m 2 Max. prcent zastavění pr všechny lkality 30 % Min. prcent zelenění pr všechny lkality 55 % Pr rdinné dvjdmy: Se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví Max. délka uličníh průčelí nepřesáhne 18 m Velikst pzemku (pr jeden dům) se dpručuje m 2 Zastavěná plcha dmu nepřesáhne 120 m 2 Max. prcent zastavění pzemku 30 % Min. prcent zelenění 55 % Pr všechny kategrie dmů: Střechy se dpručují valbvé neb sedlvé se sklnem min Nepřipuští se plvalba, ani plché střechy Dpručuje se tvrdá krytina taškvá, nepřipuští se vlnitý eternit a vlnitý laminát Barevnst musí být sjedncena pr větší skupiny dmů, resp. jedntlivé lkality JV2, JV6 Typ plcení bude pr jedntlivé lkality JV2, JV6 splečný Nezbytné je zajištění dpravní bslužnsti včetně zásahvých vzidel hasičských Nezbytné je připjení na inženýrské sítě Zástavba lkality JV1, JV2 bude pstupvat d hranice sučasně zastavěnéh území směrem k krajům zastavitelnéh území tak, aby nevznikaly samcené stavby vně existující zástavby a nezastavěné pzemky uvnitř již zastavěnéh území Pr využívání pzemků ve funkční plše krajinná zeleň vyská a chranná zeleň krajinná zeleň platí následující: Charakteristika území Jedná se plchy zeleně mim lesní prsty, čast na plchách dřívějších pastvin, luk, někdy i plí, neb nepldné půdy, kde je v sučasnsti více či méně vzrstlý strmvý prst spntánně vzešlý, někdy náletem z blízkéh lesa. Tyt plchy mají přírdní ráz, který je nutn zachvat jde nelesní zeleň, která dděluje plchy různých funkcí Hlavní a dminantní je zajištění takvéh využívání plch, které zachvá, případně bnví trvale udržitelný stav přírdy, zastaví pstup devastace a rehabilituje krajinu Veškeré lidské zásahy d tht území (těžba, údržba cest, údržba prstů) musí směřvat k dsažení a udržení eklgicky stabilníh stavu Přípustné využití Ochranná a izlační zeleň Strmvé prsty nesadvéh a nelesníh charakteru Dprvdné prsty pdél cest, mezí a vdních plch Rekreační využití (nepbytvé), pkud nebude pškzvat přírdní hdntu území Sučást bikridrů i bicenter Výstavba linivých staveb Mžný je převd d kultur lesa Nepřípustné využití Veškeré stavby s výjimku linivých staveb Těžba dřeva a jiné prdukční činnsti Zneškdňváni a skladváni všech dpadů Pvlvání a uskutečňvání záměrnéh rzšiřvání gegraficky nepůvdních rstlin a živčichů Prvádění terénních úprav bez suhlasu příslušných rgánů a institucí Změny vdníh režimu Převd pzemků d kultur rná půda Pdnikatelská činnst Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady Návrh, realizace a údržba zeleně musí být prváděna dbrně a trvale v suladu s platnými předpisy č.prj. P 1407 Strana 8 (celkem 19)

9 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" F. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. REGULAČNÍCH PRVKŮ a) Urbanistická kncepce, parcelace Rdinné dmy a jejich pzemky Navrhvané (dpručené) dmy ve velké míře vycházejí z tradičníh tvarslví venkvské architektury a pužívají tradiční, v klí rzšířené, stavební materiály. Umístění rdinných dmů na jedntlivých parcelách je vymezen linií v grafické části ( hranice plchy pr mžné umístění bjektu ). Jedná vzdálenst 3 m d veřejné kmunikace a 3,5 m vzdálenst bjektu d susední parcely. Navržené umístění rdinných dmů je rientační, lze se d něj dklnit při ddržení výše zmíněné hranice zástavby. Navrhvané dmy musí respektvat pdmínky dané ÚP a t především: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. V lkalitě JV2 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 200 m 2. V lkalitě JV6 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 300 m 2. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. tvarvé řešení střech se dpručuje sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen užití plchých střech rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Bilance a kapacity rdinných dmu Celkvý pčet pzemků: 38 Celkvá plcha pzemků: m 2 Průměrná plcha pzemků: 876,1 m 2 Typ rdinných dmů Na pzemcích č. 1 č. 6 a č. 16 č. 38 (lkalita JV2) lze realizvat izlvané rdinné dmy. Na pzemcích č. 7 č. 15 (lkalita JV6) lze realizvat izlvané rdinné dmy, rdinné dvjdmy. Připuští se následné dělení pzemků za účelem realizace rdinných dvjdmů při ddržení pžadavků na minimální velikst parcely pr RD. Na území lkality Za Humny je navržen: - v 1. variantě navržen subr 38 slitérních dmů - ve 2. variantě 29 slitérních dmů a na pzemcích d 1000m 2 9 dvjdmů. Při vytváření urbanismu je plně respektvána stávající struktura zástavby v bci a celý kncept je měřítkvě přizpůsben klním stavbám. Základní tvarvání vychází z tradičníh venkvskéh dmu s bdélníkvým půdrysem se sedlvu střechu. Kmunikační síť navazuje na síť stávající, bě větve kmunikace budu napjeny na Radlicku ulici. Na území lkality jsu navrženy dvě větve kmunikace se šířku uličníh prstru min. 8 metrů. Přehled navržených parcel s uvedením účelu a výměry: Čísl parcely Účel využití Lkalita Plcha (m 2 ) 1 stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV č.prj. P 1407 Strana 9 (celkem 19)

10 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Čísl parcely Účel využití Lkalita Plcha (m 2 ) 8 var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV2 804 Bilance plch: CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ m 2 Celkvá plcha zastavitelnéh území m 2 Celkvá plcha privátních pzemků pr RD m 2 Celkvá plcha dpravní infrastruktury (km., chdníky apd.) m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy veřejná zeleň (hřiště, ul. prstr) m 2 č.prj. P 1407 Strana 10 (celkem 19)

11 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" b) Prstrvá regulace zástavby Prstrvá regulace je sučástí výkresvé části. Návrhvý výkres využití území dále prhlubuje stávající ÚPM a detailně řeší uliční a stavební čáry a intenzitu využití pzemků. Řešení navrhvané regulace je patrné z výkresvé části. Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady pr návrhvé plchy Na pzemku bude vybudván tlik dstavných stání (včetně garáží), klik samstatných bytů bude rdinný dům mít. Pkud některé prvzy integrvané s funkcí bydlení vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku. Prvzvny živnstí mhu být umisťvány puze v prvzně ddělených částech ve vhdných prstrách dmu Pkud budu na pzemku zřizvány, krmě hlavníh bjektu bytnéh, ještě bjekty pr dplňkvé funkce, budu mít max. jedn nadzemní pdlaží s mžnstí částečnéh využití pdkrví Oplcení přiléhající k uličnímu prstru bude vyské max. 1,8m s pdezdívku a dřevěnu či kvvu výplní Pr rdinné dmy izlvané: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. V lkalitě JV2 je minimální velikst pzemků stanvena 750 m 2, dpručuje se velikst m 2. V lkalitě JV6 je minimální velikst pzemků stanvena na 750 m 2, dpručuje se velikst m 2. V lkalitě JV2 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 200 m 2. V lkalitě JV6 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 300 m 2. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. Tvarvé řešení střech se dpručuje sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen užití plchých střech rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Pr rdinné dvjdmy: Se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví Max. délka uličníh průčelí nepřesáhne 18 metrů Velikst pzemku (pr jeden dům) dpručuje se velikst m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 120 m 2 maximální prcent zastavění 30% Minimální prcent zelenění 55% Pr všechny kategrie RD: Střechy se dpručují sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen využití plchých střech v rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Navrhvaná parcelace Uliční čára Návrh parcelace na jedntlivé pzemky Odděluje veřejné plchy kmunikací d plch statních, určených k jinému využití Vymezuje hranici mžnéh plcení nvých parcel a vymezuje tak zárveň veřejný prstr, definvaný zejména trasami bslužných kmunikací vč. příslušenství Je navržena tak, aby tvary plcení respektvaly v maximální míře rzhledvá ple křižvatek č.prj. P 1407 Strana 11 (celkem 19)

12 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Stavební čára Vymezuje zastavitelnu část pzemku Objekty musí být pstaveny na tét čáře Pužívá se v případech, kdy nvá zástavba navazuje na stávající bjekty, dále v případech, kdy je třeba jasně definvat vztah nvě umisťvaných bjektů k uličním prstrům Rvněž služí k chraně histricky vzniklé urbanistické snvy Může být ttžná s čáru uliční Hranice zástavby Vymezuje zastavitelnu část pzemku Objekty nesmí tut čáru překrčit, ale nemusí jí ddržet Pužívá se v případech, kdy je třeba vymezit puze dstupy d susedních pzemků a uličních prstrů Pnechává větší míry vlnsti pr knkrétní architektnické řešení Hranice zástavby může být ttžná s čaru uliční Rzhraní plch různéh způsbu využití Hranice, ddělující různé funkce v rámci jedné plchy Hranice rzdílné regulace Silniční čáry Hranice, ddělující blasti s rzdílnu míru využití aneb prstrvu regulací v rámci jedné funkční plchy Stanvují dpručené uspřádání uličníh prfilu a jeh dělení na část dpravní, parkvací a pěší. KZP stupeň zastavění pzemku Keficient zastavění KZP udává maximální přípustný pměr zastavěné plchy (půdrysný průmět) k plše pzemku. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. Způsb zástavby Způsb zastavění udává typvý druh dmu z hlediska vazby na statní dmy: OT tevřený izlvané rdinné dmy - samstatné rdinné dmy na vlastním pzemku. SP spjité rdinné dvjdmy - rdinné dmy, které jsu na dvu susedních pzemcích spjeny. Na pzemcích č. 1 č. 6 a č. 16 č. 38 (lkalita JV2) lze realizvat izlvané rdinné dmy. Na pzemcích č. 7 č. 15 (lkalita JV6) lze realizvat izlvané rdinné dmy, rdinné dvjdmy. Připuští se následné dělení pzemků za účelem realizace rdinných dvjdmů při ddržení pžadavků na minimální velikst parcely pr RD. Pdlažnst Tvary střech Pdlažnst udává rzsah maximálníh pčtu nadzemních pdlaží V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. Střechy se dpručují sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen využití plchých střech v rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality č.prj. P 1407 Strana 12 (celkem 19)

13 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" c) Ochranná pásma 50 m pásm d kraje lesa každá fyzická i právnická sba, která žádá vydání rzhdnutí dle zvláštních předpisů, musí mít závazné stanvisk k umístění stavby d 50 m d lesa. Ochranné pásm dráhy tvří prstr p bu stranách dráhy 60 m d sy krajní kleje, ale nejméně 30 m d hranic bvdu dráhy u drah celstátních a reginálních. V tmt pásmu nelze bez suhlasu drážníh správníh úřadu stavět a prvzvat stavby, vyknávat důlní činnst, skladvat nebezpečné dpady a výbušniny, prvzvat střelnici a pužívat světelné zdrje a barevné plchy zaměnitelné se znaky návěstidel. Ochranné pásm inženýrských sítí dle příslušných nrem činí pr: -vdvd, kanalizace 1,5 m d vnějšíh líce ptrubí (d DN500, ulžen v hl d 2,5 m) 2,5 m d vnějšíh líce ptrubí (nad DN500, ulžen v hl. d 2,5 m) (u vdvdů a kanalizací jejichž dn je ulžen v hlubce větší než 2,5 m pd upraveným pvrchem, se vzdálensti OP zvětšují 1 m) -plynvd 1 m na bě strany d vnějšíh kraje ptrubí v intravilánu bce -telefnní a dálkvé kabely 1,5 d krajníh kabelu na bě strany -nadzemní vedení VN 1kV - 35Kv 7 m d krajníh vdiče na každu stranu (vdiče bez izlace) 2 m d krajníh vdiče na každu stranu (s izlací základní) 1 m pr závěsná kabelvá vedení nad 35kV - 100kV 12 m d krajníh vdiče na každu stranu nad 100kV - 220kV 15 m d krajníh vdiče na každu stranu -pdzemní vedení el. sustavy d 110kV 1 m d krajníh vdiče na každu stranu nad 110kV 3 m d krajníh vdiče na každu stranu Ochranné pásm stávajících kmunikací činí pdle silničníh zákna pr: -dálnice 100 m d sy přilehléh jízdníh pásu dálnice, rychlstní kmunikace neb d sy větve její křižvatky -silnice a místní kmunikace II. a III. Třídy 15 m d sy vzvky neb d sy přilehléh jízdníh pásu č.prj. P 1407 Strana 13 (celkem 19)

14 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" G. NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Rzmístění a velikst veřejných prstranství dpvídá vyhlášce č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území a zárveň ddržuje pdmínky platnéh ÚPM. V situaci jsu jasně rzlišené plchy veřejnéh prstranství - veřejné zeleně a privátních pzemků. Celkvá plcha dpravní infrastruktury (km., chdníky apd.) m 2 Pr každé 2 ha zastavitelné plchy bydlení je navržena plcha veřejnéh prstranství výměře nejméně 1000 m 2 : Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy veřejná zeleň (hřiště, ul. prstr) m 2 Řešení veřejné zeleně Pdél severvýchdní hranice lkality je navržena parkvá úprava (v plše pr izlační zeleň). Tat parkvá úprava bude krmě vhdné zeleně (strmy a keře vhdných taxnů, zatravnění apd.) zahrnvat také pěší kmunikace (mlatvé cestičky) vhdně situvané tak, aby prpjvaly park s pěšími kmunikacemi nejen v navrhvané lkalitě, ale i v lkalitách susedních. Cesta bude navazvat i na stávající plní cestu na pzemku p.č. 787/16. Parkvá úprava také může být dplněna vhdným mbiliářem. Na pzemku mezi parcelami č.6 a č.7 na pzemku určenu pr veřejnu zeleň bude pdle pžadavku navržen dětské hřiště včetně vybavení. Pzn.: Je mžné dětské hřiště rzdělit na dvě části, kdy část herních prvků bude na pzemku mezi parcelami č.6 a č.7 a část bude v prstru parku, např. pdle vhdnsti dle věku dětí. V dalších stupních PD budu navrženy sadvé úpravy. č.prj. P 1407 Strana 14 (celkem 19)

15 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" H. NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY a) Návrh dpravníh řešení Základní kmunikační kstru areálu tvří dvě navrhvané kmunikace. Kmunikační síť navazuje na síť stávající, bě větve kmunikace budu napjeny na bezejmennu kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická. Severní větev je slepá a bude uknčena bratištěm, jižní větev je na výchdním knci napjena na větev severní. Obě kmunikační větve mají minimální šířku uličníh prstru 8 m (s mžnstí je řešit jak bytnu zónu). Pdmínku realizace je reknstrukce pvrchu bezejmenné kmunikace, která je pkračvání ulice Radlická v části susedící s lkalitu Za Humny mezi ulicemi Zahradní a Výchdní vč. prpjení na nvu kmunikaci ul. Výchdní lkality JV1 V lkalitě Za Humny se pčítá i s pěším prpjením na statní zástavbu bce (na jih, mezi parcelami č. 15 a č. 16) a na pdél severvýchdní hranice navrhvaný park (mezi parcelami č. 6 a č. 7, mezi parcelami č. 9 a č. 10). Dále bude prveden návrh chdníku s mlatvým pvrchem spjující bratiště řešené lkality s ulicí Imramvskéh. b) Bilance parkvacích a dstavných míst Rdinné (bytné) dmy Celkvý pčet nvě navržených (předpkládaných) slitérních (izlvaných) rdinných dmů: 38, je mžnst i návrhu rdinných dvjdmů. Dle pžadavku ÚP je třeba pr každu bytvu jedntku v rdinném dmě samstatné parkvací stání (včetně garáží) na pzemku; pkud by v rdinném dmě byl prvz (integrvaný s funkcí bydlení) vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku. Celkvý pčet dluhdbých dstavných stání dle návrhu územní studie je min. 38, která budu umístěna na pzemcích rdinných dmů. V dalším stupni PD budu navržena (dle typu řešení kmunikační sítě) případná parkvací stání v prstru kmunikací (návštěvy) Občanská vybavenst Územní studie nebsahuje bjekty bčanské vybavensti. č.prj. P 1407 Strana 15 (celkem 19)

16 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" I. NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Návrh inženýrských sítí je rientační. Technické řešení bude sučástí příslušné navazující prjektvé dkumentace a bude detailněji specifikván p prjednání s jedntlivými správci inženýrských sítí a s dtčenými veřejnprávními rgány a rganizacemi. a) Vdvd a plynvd Napjení na vdvd je řešen připjením na stávající vdvd D110 v bezejmenné kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická přes sekční vdměrnu šachtu umístěnu na začátku řešené lkality. Sučástí návrhu bude také nvý prpj vdvdu, který bude napjen na stávající vdvd u vdměrné šachty na křižvatce ulic Pražská-Ke Kapličce-Západní, kde je u vdměrné šachty již připraven dbčení pr ptrubí DN150 směrem d ulice Zahradní. Nvý vdvd bude dále veden ulicí Pražská a v ulici Výchdní napjen na stávající vdvd, který pkračuje dále ke křižvatce s ulicí bezejmennu až k řešené lkalitě. Prtže se jedná připjení vdvdu s rzdílným tlakvým pásmem (ve vdjemu Kaplička je již instalvána samstatná ATS, která je určena pr zásbvání lkalit Nvý Dmv a Za Humny, které tvří hrní tlakvé pásm), bude za připjením řešené lkality ve směru k ulici Radlická prveden jejich ddělení instalací nvéh šupěte. Pr rzšíření dběru vdy z ATS ve vdjemu Kaplička pr lkalitu Za Humny bude v ATS dplněn druhé čerpadl d stávajícíh sustrjí Vdvd v lkalitě se předpkládá z PE D110 a bude zkruhván. Pr parcely rdinným dmů budu vysazeny přípjky vdy s měřením (vdměrná sestava). Napjení na STL plynvd je řešen napjením na stávající STL plynvd D225 v bezejmenné kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická na dvu místech. Plynvd v lkalitě se předpkládá STL PE D63, pr parcely rdinných dmu budu vysazeny plynvdní STL přípjky uknčené v pilířcích HUP. b) Kanalizace Napjení na splaškvu kanalizaci je řešen napjením na stávající gravitační splaškvu kanalizaci PVC DN 300 v ulici Imramvskéh, která dvádí splaškvé dpadní vdy d čerpací stanice Barvířva v lkalitě Za Šklu. Z ČS jsu dpadní vdy dále čerpány d systému gravitační kanalizace. Splaškvá kanalizace v lkalitě se předpkládá gravitační PP DN 300, pr jedntlivé parcely rdinných dmů budu vysazeny dbčky. Čerpací stanice Barvířva Stávající stav - dhad pčtu připjených byvatel dle infrmací a pdkladů pskytnutých prvzvatelem: cca 450 byvatel Průměrný denní průtk 43,2 m 3 /den Maximální hdinvý průtk 1,5 l/s Navýšení výhledvý stav - přítk d stávající ČS se připjením lkality "Za Humny" na veřejnu kanalizaci navýší max 47 připjených bjektů (Varianta 2. - rdinné dmy a dvjdmy) 188 byvatel Průměrný denní průtk Maximální hdinvý průtk 18 m 3 /den 1,1 l/s Celkvý pčet byvatel připjených na ČS (stávající stav + navýšení výhledvý stav) 638 byvatel Průměrný denní průtk Maximální hdinvý průtk 61,2 m 3 /den 1,77 l/s č.prj. P 1407 Strana 16 (celkem 19)

17 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Pzn: Dle infrmací a pdkladů prvzvatele VHS Benešv s.r.. je stávající stav čerpací stanice nevyhvující i pr sučasný přítk dpadních vd z hlediska technickéh vybavení a akumulace v případě výpadku čerpadla. S hledem na získané pdklady, vyjádření a pžadavky prvzvatele je navržena reknstrukce stávající ČS, která bude navržena na stávající mnžství dpadních vd s navýšením výhledvé mnžství dpadních vd lkality "Za Humny" s pžadvaným technlgickým vystrjením a akumulací v případě výpadku čerpadel. Pdrbný návrh čerpací stanice bude sučástí dalšíh stupně prjektvé dkumentace, d návrhu budu zapracvány pžadavky prvzvatele VHS Benešv. Napjení na dešťvu kanalizaci je řešen napjením na stávající gravitační dešťvu kanalizaci PVC DN 300 v ulici Imramvskéh (šachta D134). Dešťvá kanalizace v lkalitě se předpkládá gravitační PP DN 300. Odtk srážkvých vd z kmunikace se předpkládá s retencí (trubní retence) a předpkládá se knzultace se správcem recipientu hledně návrhvých parametrů retence. Odtk srážkvých vd z jedntlivých parcel pr rdinné dmy se předpkládá regulvaný (využití akumulvané vdy pr zálivku apd., s přepadem d dešťvé kanalizace). c) Elektr NN V rámci řešení napjení lkality na rzvdy elektrické energie bude také řešena přelžka stávajícíh nadzemníh vedení VN, které zasahuje d pzemků plánvané výstavby. Předpkládá se přelžka vrchníh vedení 22 kv d kabelu VN, včetně výměny stžárvé trafstanice za kabelvu a prpjení trafstanic. Rzvdy NN budu také pdzemní kabelvé, jedntlivé parcely budu napjeny prsmyčkváním kabeláže přes splečné sdružené pilířky s HUP. Navržené trasy kabelvých vedení nejsu závazné pr další stupeň PD Předběžné pdmínky řešení ČEZ Distribuce a.s. Trasy NN prpjují TS_PZ_0248 a TS_PZ_4229, u tét TS je nutné prvést ddělení pzemku pr průchd cca třech kabelvých vývdů. Jedntlivé kabelvé trasy budu smyčkvány přes skříně typu SS 100,200 a příp. 300 a SR umístněné na vhdných místech, která budu dále upřesněna dle pžadavku investra a ČEZ, předpkládá se výstavba sdružených pilířů NN ve vlastnictví investra, d kterých budu vkládány skříně ČEZ a kabelvé smyčky. Djde k psílení bu TS PZ_0248 i 4229, výstavba nvé samstatné TS pr lkalitu nebude zaptřebí. Přelžení venkvníh vedení bude řešen dle pžadavku ČEZ z rzvaděče VN v TS PZ_0248 d PZ_4229, která bude upravena na kabelvu TS z důvdu nutnsti prpjení kabelvých tras VN 22kV, psílení tét nvé TS bude řešen na náklady ČEZ Distribuce, a.s., jelikž se jedná vyvlanu investici v rámci nvéh pžadavku na připjení žadatele. d) Venkvní světlení Předpkládá se výstavba venkvníh světlení (stžárvá svítidla 5 m) v pčtu cca 20 ks. Venkvní světlení bude napájen z upravenéh spínacíh bdu na lkalitě JV1. Lampy budu sazeny na chdnících u plcení se zachváním průjezdu údržbvé techniky v šířce 1,2m. e) Sdělvací rzvdy Nvé sdělvací rzvdy zahrnují plžení hebné PVC chráničky d splečnéh výkpu s kabely NN a VO. Jedntlivé dbčky k parcelám budu uknčeny ve splečných sdružených pilířcích. Napjvací bd bude na severní straně lkality, bude h tvřit slup s přijímačem a dalším nutným vystrjením. č.prj. P 1407 Strana 17 (celkem 19)

18 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" J. SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM Splnění pžadavků územníh plánu Návrh plně respektuje platný ÚPM. Jsu splněny pžadavky na funkční uspřádání jedntlivých plch, prstrvu charakteristiku, prvky živtníh prstředí, prvky dpravníh řešení a technickéh vybavení, limity využití území a veřejný zájem. Sulad návrhu s ÚPM je ilustrván ve výkresvé dkumentaci. Dle patření becné pvahy č. 1/2011/OOP, kterým byla vydána změna č. 2 územníh plánu města Jílvé u Prahy, kteru se mění závazná část územníh plánu města Jílvé u Prahy, je stanven pr lkality, pr které byl v závazné části ÚPM Jílvé u Prahy pžadván zpracvání zastavvací studie, se tyt vymezují jak plchy, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání. Územní studie je ve všech bdech v suladu s územním plánem: - je navržen 38 parcel celkem pr 38 rdinných dmů, - navržené využití je bydlení, místní kmunikace, chdníky, vše v suladu s regulativy plchy Smíšené bytné území, - jsu vymezeny veřejně přístupné plchy veřejné a izlační zeleně - navržené využití veřejně přístupné plchy - izlační zeleně je suladu s regulativy plchy Krajinná zeleň vyská a chranná zeleň krajinná zeleň K. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP Údaje chraně území: Pzemek se nenachází v blízksti chranných pásem. Ochranná pásma inženýrských sítí jsu daná příslušnými nrmami. Stavbu neprbíhá územní systém eklgické stability (bikridr). Stavba se nachází v blízksti pddlvané územní plchy, avšak zcela mim tut plchu. Stavba se nenachází v záplavvém území. Přírdní pdmínky lkality Měst Jílvé u Prahy se rzkládá nedalek pravéh břehu řeky Sázavy, bklpen masivní pahrkatinu, která splečně s údlím řeky tvří jedn z nejkrásnějších míst klí Prahy, vhdné především pr turistiku, rekreaci a dpčinek. Pr svu rmanticku atmsféru byla tat blast vyhledávána k rekreaci již na pčátku minuléh stletí, kdy v těcht místech vznikaly první trampské sady. Ddnes zachvalá přírda se tu prlíná s histrií staréh města, jež je spjata s nyní již uknčenu těžbu zlata. Jílvé je nejen ideálním místem pr pěší turistiku měst je výchzím bdem něklika stezek s překrásnými vyhlídkami, ale i pr cyklturistiku. Značená Psázavská cykltrasa č. 19 je vedena p klidných silničkách a lesních cestách pdél celéh tku Sázavy d sutku s Vltavu v Davli, až d blasti Českmravské vysčiny k Havlíčkvu Brdu. Vyhdncení V návrhu územní studie je ddržena funkční plcha izlační a chranné zeleně dle ÚPM. L. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT Návrh studie jednak zhledňuje, chrání a rzvíjí existující hdnty území a zárveň přináší nvé prvky, které by měly vést ke vzniku nvé kvalitní části města Jílvé u Prahy. Kncepce navazuje na sbitý charakter bce a na její kmpzici v krajině. Respektuje a rzvíjí stávající strukturu zástavby, histrické trasy, přírdní suvislsti a jejich návaznsti. č.prj. P 1407 Strana 18 (celkem 19)

19 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" M. PŘÍLOHY GRAFICKÁ ČÁST a) Situace širších vztahů b) Urbanistický výkres c) Krdinační situace a výkres veřejné infrastruktury d) Výkres parcelace e) Výkres majetkprávních vztahů č.prj. P 1407 Strana 19 (celkem 19)

20 LEGENDA VÝKRESU: Hranice řešenéh území Hranice zastavitelnéh území Hranice nvě navrhvaných pzemků SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv Katastrální hranice dle aktuálníh stavu Silniční čáry (navrhvaná kmunikace) BILANCE PLOCH: CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ m² Celkvá plcha zastavitelnéh území m² Celkvá plcha privátních pzemků pr RD m² VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PLOCHY Veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m² Veřejně přístupné plchy - hřiště, uliční prstr m² Celkvá plcha dpravní infrastruktury (kmunikace, chdníky) m² Klvratská 1367/ Říčany IČ Středčeský Praha - západ Pd Lázní 1026/ Praha 4 ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ IČ tel Jílvé u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" Ing. Hrejš Ing. Watzek Musilvá 06/2015 P A4 1:2000 AD

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

27 28 m. Podpis: OBSAH 03/2014 10621030 I. 1., 2. DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:100 1:50 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který RP vydal: Datum nabytí účinnsti RP: Jmén a příjmení, funkce právněné úřední sby přizvatele: Pdpis: Otisk úředníh razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD PRŮHONICE

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic

LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chorušic RPVU-RP-TZ věc: TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ akce: REGULAČNÍ PLÁN VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC: LOKALITA PARK, LOKALITA KOMPOSTÁRNA katastrální území Velký Újezd u Chrušic (V SOULADU S PŘÍL. Č. 9. VYHL. Č. 500/2006

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚNOR 2016 A - TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Měst Semily Přizvatel: Městský úřad Semily Zhtvitel: Atelier prregio, s.r.. Osba právněná pdle zvláštníh

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107

B O H U S L A V I C E Zastavitelná plocha Z107 B O H U S L A V I C E Zastavitelná plcha Z107 Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY

ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY ČESKÉ VELENICE LOKALITA PASTVINY Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ÚS ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: ČESKÉ VELENICE PASTVINY územní studie Evidenční čísl: 27 008 192 Přizvatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice

Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE etapa: NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ zhtvitel: Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice datum: duben 2013 ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM" s.r.., Pardubice Zdpvědný

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH Přizvatel: Splupracující zastupitel: Výknný přizvatel: Zpracvatel změny č. 2: OÚ Městyse Lázně Tušeň Hlavní 56, 250 89 Lázně Tušeň tel. 326 992 302 Ing.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Kat.: 704687 Nižbr List vlastnictví: 960 V kat. jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv RÜCKL CRYSTAL a.s., Lánská

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Svémyslice ze dne 24. února 2011 konaného v budově OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Svémyslice ze dne 24. února 2011 konaného v budově OÚ Zápis ze zasedání becníh zastupitelstva bce ze dne 24. únra 2011 knanéh v budvě OÚ Přítmni: p. Hjer, p. Zámečník, p. Mgr. Beňvá, p. Fabian, p. Fridrich, p. Ing. Ježek, p. Šufek Zapisvatel: Mgr. Petra Beňvá

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA Regulační plán města Dlní Kunice LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA část území řešenéh dílčí změnu 1.01 ÚPO Dlní Kunice západně d hřbitva) A. TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO

Více

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T S L O U P Ú Z E M N Í P L Á N K O N C E P T A T E X T O V Á Č Á S T Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský úřad Blansk

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

REGULAČNÍ PLÁN CHVALETICE, HORNICKÁ ČTVRŤ ZÁPAD U KŘIŽOVATKY zak.č. 07/12

REGULAČNÍ PLÁN CHVALETICE, HORNICKÁ ČTVRŤ ZÁPAD U KŘIŽOVATKY zak.č. 07/12 REGULAČNÍ PLÁN CHVALETICE, HORNICKÁ ČTVRŤ ZÁPAD U KŘIŽOVATKY zak.č. 07/12 II. ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU II.1 TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU O B S A H : a) Údaje způsbu přízení regulačníh

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Pvdí Vltavy, státní pdnik VODNÍ DÍLO VALDEK STUDIE PROVEDITELNOSTI ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU STUDIE ČERVEN 2016 1 Pvdí Vltavy, státní pdnik 1 Úvd Předmětem plnění je vypracvání Studie prveditelnsti na realizaci

Více

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í o z m ě n ě r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, Praha 20-Hrní Pčernice, 193 00 Praha telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 000065/2014/OVUR/Br

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9. května 700/40 691 06 Velké Pavlvice SPIS. ZN.: výst.0177/2015- Pl Č.J.: MuVP - 1361/2015 VYŘIZUJE: Pláteník TEL.: 519 365 348 E-MAIL:

Více