Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/ Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/ Říčany IČ Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, Zhtvitel: HW PROJEKT s r.. Pd Lázní 1026/ Praha 4 IČ tel HIP: Prjektant: Ing. Hrejš Ing. Watzek Ing. Přensilvá Prjekt Datum: 06/2015 Čísl výtisku: Jílvé u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE Čísl prjektu: Stupeň dkumentace: Frmát: P1407 STUDIE 19 A4 Přílha: Měřítk: Čísl přílhy: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Čísl dkumentu: AD

2 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Identifikační údaje stavby a investra... 3 b) Výchzí pdklady... 3 B. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE... 3 C. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 4 D. ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ... 4 a) Základní údaje... 4 c) Obyvatelstv... 5 d) Histrie, památky, kultura... 5 e) Bilance bčanskéh vybavení... 6 f) Obyvatelstv v řešeném území... 6 g) Občanské vybavensti pr byvatelstv v řešeném území... 6 E. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU... 7 F. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. REGULAČNÍCH PRVKŮ... 9 a) Urbanistická kncepce, parcelace... 9 b) Prstrvá regulace zástavby c) Ochranná pásma G. NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ H. NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY a) Návrh dpravníh řešení b) Bilance parkvacích a dstavných míst I. NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY a) Vdvd a plynvd b) Kanalizace c) Elektr NN d) Venkvní světlení e) Sdělvací rzvdy J. SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM K. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP L. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT M. PŘÍLOHY GRAFICKÁ ČÁST a) Situace širších vztahů b) Urbanistický výkres c) Krdinační situace a výkres veřejné infrastruktury d) Výkres parcelace e) Výkres majetkprávních vztahů č.prj. P 1407 Strana 2 (celkem 19)

3 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Identifikační údaje stavby a investra Název stavby: Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" ÚZEMNÍ STUDIE Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ Míst stavby: Jílvé u Prahy, Přizvatel: Žadatel / bjednatel: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15, Říčany IČ Zhtvitel/prjektant: HW PROJEKT s.r.., Pd Lázní 1026/2, Praha IČ Zpracvatel územní studie: Ing.arch. Milan Salaba autrizvaný architekt ČKA, č.aut Strážvská 87, Praha b) Výchzí pdklady Katastrální mapy zájmvéh území 1:2880 Gedetické zaměření zájmvéh území Infrmace a pdklady bjednatele Pdklady správců inženýrských sítí Zadání územní studie PRISVICH s.r../ B. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE Řešené území se nachází ve městě Jílvé u Prahy, k. ú. Jílvé u Prahy. Řešenu lkalitu dle územníh plánu města Jílvé u Prahy tvří zastavitelná území plch JV2 a JV6, vymezených takt v hlavním výkresu územníh plánu města, které byly změnu č. 2 územníh plánu města Jílvé u Prahy mdifikvány vypuštěním plhvéh určení místních kmunikací a aktualizací stavu na plchu Z2-21 s funkčním využitím zejména pr SV smíšené bytné území, a t bez jakéhkliv vnitřníh urbanistickéh členění. Krmě vlastní plchy JV2 a JV6 je dále d řešenéh území zahrnuta také plcha izlační zeleně na severvýchdní hranici lkality. Cílem územní studie je v řešeném území zejména stanvit pdrbné pdmínky pr vymezení a využití pzemků, pr umístění a prstrvé uspřádání staveb a řešení dpravní a technické infrastruktury. V suvislsti s přípravu nvéh územníh plánu Jílvéh u Prahy bude tat studie služit zárveň k věření mžnstí a pdmínek navrhvaných změn v území. Účelem územní studie je zejména zkrdinvat veřejné a sukrmé záměry na změny v lkalitě Z2-21, výstavbu. V suladu s 7 dst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území, ve znění pzdějších předpisů, je pr každé 2 ha zastavitelné plchy bydlení nalezena s tut zastavitelnu plchu suvisející plcha veřejnéh prstranství výměře nejméně 1000 m 2 (bez výměry pzemních kmunikací). č.prj. P 1407 Strana 3 (celkem 19)

4 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" C. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území Jílvé u Prahy Lkalita Za Humny leží v katastrálním území Jílvé u Prahy na území města Jílvé u Prahy, cca 800 m severvýchdně d náměstí, a dle změny č. 2 UP je tvřen částí zastavitelné plchy Z2-21 z její celkvé výměry 6,20 ha převážně s využitím pr bydlení. D výměry řešenéh území je zapčítána také plcha navrhvané chranné zeleně krajinné zeleně, která je jeh sučástí. Rzsah řešenéh území Jílvé u Prahy Lkalita Za Humny a dtčených parcel je vyznačen ve výkresvé přílze Výkres majetkprávních vztahů. k Území je vymezen pzemky parc. č.787/9; 787/10;787/11; 787/12 (část); 787/13; 787/16 (část) a 787/17 (část) v katastrálním území Jílvé u Prahy. Infrmace parcelách dle údajů katastru nemvitstí platných ke dni 24. července 2015 jsu uvedeny v následující tabulce. Rzsah lkality - seznam parcel Kraj: Středčeský, Obec: Jílvé u Prahy Kat. území: Jílvé u Prahy, KN LV dtčená výměra [m 2 ] druh způsb chrany nemvitsti 787/ rná půda zemědělský půdní fnd vlastník PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/ rná půda zemědělský půdní fnd 787/ rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/12 (část) rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/ rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany 787/16 (část) 787/17 (část) rná půda zemědělský půdní fnd rná půda zemědělský půdní fnd PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany PROFI AUTO CZ a.s. Klvratská 1367/15, Říčany CELKOVÁ VÝMĚRA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ činí 4,88 ha. D. ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Rešerše a analýza území (širší vztahy, limity a hdnty) a) Základní údaje zdrj: status: měst typ sídla: pvěřený becní úřad bec s rzšířenu půsbnstí: Černšice katastrální plcha (ha): nadmřská výška (m m.m.): 381 zeměpisné suřadnice: 14 29' 36'' E, 49 53' 44'' N Jílvé u Prahy je měst v krese Praha-západ. Leží asi 20 km jižně d Prahy v kpcvité krajině 3 km d pravéh břehu Sázavy. Ve středvěku zde byly významné zlaté dly; dnes je měst především centrem sídelní a rekreační blasti pblíž hlavníh města, nachází se na západním kraji Hrnpžárských lesů. č.prj. P 1407 Strana 4 (celkem 19)

5 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" c) Obyvatelstv celkvý pčet byvatel (k ) muži: ženy: let: let: let a více let: 649 d) Histrie, památky, kultura Jílvé vznikl slučením hrnických sad, jejichž pčátky jsu spjvány se získáváním zlata, v průběhu 13. stletí. V tét dbě se sídlení sustředil na jihvýchdní část náměstí a na stráň pd ním. Knec slávy pr jílvské dlvání znamenají až husitské války. Některé dly byly zatpeny. K mírnému živení těžby dšl až za vlády Vladislava Jagellnskéh. Další úpadek města přinesla třicetiletá válka. D tét dby měl měst 120 dmů. Během třicetileté války jich byla plvina zničena hněm neb zpustšena. Prt řada staveb byla zalžena až v 18. a 19. stletí. Mezi budvy, které dnes existují a pcházejí z bdbí předhusitskéh, můžeme pčítat kstel sv. Vjtěcha z první plviny 13. stletí, radnici ze 14. stletí a pslední stavbu z téhž stletí je dům Mince, dnes sídl reginálníh muzea. D bitvy na Bílé hře většina jílvských vyznávala nekatlické nábženství. P bitvě dchází k náhlému zvratu, který silně vlivnil i zalžení jílvskéh minritskéh kláštera v rce V závěru 19. stletí začala stavba železničníh spjení Čerčany - Mdřany. Od 18. ledna 1897 se již jezdil z Čerčan d Krhanic. V červenci byla tevřena jílvská stanice, 1.května 1900 byl dknčen spjení s Prahu. Rku 1992 byl Jílvé u Prahy uznán Ministerstvem kultury ČR městsku památkvu zónu. Pamětihdnsti Radnice půvdně věžvá tvrz ze 14. stletí, barkně přestavěná pčátkem 18. stletí Kstel sv. Vjtěcha - je nejstarší budvu ve městě a byl vystavěn na místě dřevěnéh kstelíka v 1. plvině 13. stletí, který byl zasvěcen sv. Mikuláši. Již d 13. stletí u něj stála fara. Ve 14 stletí byl přistavěn vyský presbytář s gtickými kny a v 18. stletí byl kstel barkně upraven. Kstel Bžíh těla - je hřbitvní a byl pstaven pr ptřeby hrníků. Bžímu tělu byl zasvěcen ve 14. stletí. Kstel je gtický, barkně upravený. Dům Mince - gtický dům služil d rku 1420 hrnímu úřadu, zde králvský hrmistr vybíral d těžařů daně ve zlatě a zlat pr ptřeby panvníka také vykupval. Středvěká patrvá budva přestavěná rku Kaple sv. Václava barkní z rku 1763 Včelní hrádek - barkní patrvý zámeček z rku 1786 na místě bývalé tvrze na strhu nad místní částí Kabáty Žampašský mst významná technická památka, železniční mst vyský 43 m v údlí Kcur Rzhledna Pepř - telekmunikační věž, která zárveň nabízí rzhled d krajiny, naleznu turisté d knce rku 2006 na kpci Pepř (449 m) asi 1km jižně d městečka Jílvé u Prahy. Jedná se stavbu splečnsti Vdafne a T-Mbile s vyhlídkvu plšinu. Kultura V bci je veřejná knihvna. V bci je reginální muzeum, sídlem muzea je histrická budva zvaná "Mince" v dlní části jílvskéh náměstí. V bci je zastupena církev římskkatlická a církev českslvenská husitská. č.prj. P 1407 Strana 5 (celkem 19)

6 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" e) Bilance bčanskéh vybavení Technická vybavenst V bci je veřejný vdvd, splaškvá kanalizace a ČOV, bec je plynfikvána. V bci je Hasičský záchranný sbr a Sbr dbrvlných hasičů bce. V bci je Obvdní ddělení plicie ČR a ddělení Městské (becní) plicie. Dprava Pzemní kmunikace ve městě knčí kmunikace silnice II/104 Davle Jílvé u Prahy, městem prchází kmunikace silnice II/105 Praha jílvé u Prahy Neveklv Sedlčany Autbusvá dprava - hlavní přepravní zátěž ve směru d Prahy představují autbusy, zahrnuté d systému pražské integrvané dpravy (linka 332 aj.). Z města dále vedly autbusvé linky např. d těcht cílů: Benešv, Davle, Kamenice, Krhanice, Neveklv, Týnec nad Sázavu. Železnice - územím města prchází železniční trať 210 Praha - Vrané nad Vltavu - Jílvé u Prahy - Čerčany. Je t jednklejná reginální trať, dprava byla v úseku Skchvice - Jílvé u Prahy zahájena rku 1900, v úseku Jílvé u Prahy - Čerčany rku Železniční stanice se však nenachází přím v Jílvém, ale asi 1,5 km na jih d náměstí směrem k řece Sázavě. P trati 210 vede linka S8 (Praha - Vrané nad Vltavu - Čerčany) v rámci pražskéh systému Esk. Železniční stanicí Jílvé u Prahy a železniční zastávku Luka pd Medníkem jezdil denně 12 párů sbních vlaků. Šklství a sprt V bci je mateřská škla a základní škla (1. 9. rčník), střední dbrné učiliště ptravinářské. V bci je tevřený sprtvní stadin, hřiště a tělcvična. Zdravtnictví V bci je samstatná rdinace praktickéh lékaře pr dspělé, děti a drst. V bci je samstatná rdinace stmatlga, gyneklga i lékařů specialistů. V bci je detašvané pracviště záchranné služby a rychlé zdravtní pmci V bci je jeden dmv pr seniry a pečvatelská služba. Odpadvé hspdářství V bci je sběrný dvůr a míst zpětnéh dběru pužitých elektrzařízení. f) Obyvatelstv v řešeném území V návrhu je pčítán s 38 slitérními rdinnými dmy (v metdice výpčtu se uvažuje se 4 byvateli na jeden dům). celkem byvatel cca 152 byvatel Demgrafické slžení pčet byvatel pr výpčet: 152 byvatel (100%) pzn.: v dalších částech řešenéh území se neuvažuje se zvýšením pčtu stálých byvatel Předpkládané slžení byvatel v řešeném území dle stávající demgrafické struktury bce: 0 14 let: 27 (20,0%) let: 91 (60,0%) let: 11 (14,0%) 65 a více let: 23 ( 6,0%) g) Občanské vybavensti pr byvatelstv v řešeném území Vzhledem k nízkému pčtu dmů se v řešeném území nepčítá s budváním bčanské vybavensti. č.prj. P 1407 Strana 6 (celkem 19)

7 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" E. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU Řešené území Jílvé u Prahy lkalita Za Humny je tvřen z pzemkvých parcel č. 787/9, 787/10, 787/11, 787/12 (část), 787/13, 787/16 (část) a 787/17 (část) v katastrálním území Jílvé u Prahy, které byly územním plánem v rce 2004 z větší části zařazeny d zastavitelnéh území reprezentvané dminantně funkční plchu s využitím smíšené bytné území v lkalitách JV2 a JV6. Mim územním plánem vymezené zastavitelné plchy JV2 a JV6 je sučástí řešenéh území také část neurbanizvanéh území s funkčním využitím chranná zeleň krajinná zeleň při výchdním a severvýchdním kraji lkality. Změna č. 2 ÚPM Jílvé u Prahy prvedla v zastavitelném území lkalit JV2 a JV6 puze změnu ve vypuštění plhvě určených místních kmunikací a celé zastavitelné území značila jak lkalitu Z2-21 a pr tut lkalitu nahradila pvinnst zpracvání zastavvací studie dle územníh plánu v suladu s pjmslvím nvéh stavebníh zákna účinnéh d 1. ledna 2007 územní studií s lhůtu d rku Pr využívání pzemků ve funkční plše smíšené bytné území platí následující: Charakteristika území Bydlení v půvdních, existujících dmech v samtném Jílvém Bydlení ve stavbách pr rdinné bydlení městskéh typu (v izlvaných dmech, dvjdmech neb v řadvých dmech) v kmbinaci s dalšími přípustnými funkcemi jak jsu služby, pdnikání, bchdní činnst Využívání území nesmí být v rzpru s becnými pžadavky a nárky na bytné území Přípustné využití Pdnikatelská činnst, která nemá nepříznivé a rušivé účinky na klí Prvzvání drbných řemesel a služeb pr byvatele, pkud nemají nepříznivé a rušivé účinky na klí Malbchdní zařízení a stravvání bez vlivu na zhršvání bytnéh prstředí zóny Nezávadná dmácí malvýrba Malá ubytvací zařízení penziny s max. 10 pkji pr hsty a s trvalým bydlením prvzvatele Individuální rekreace v půvdních dmech pr trvalé bydlení Parkvání v rámci vlastních pzemků, případně na vyhrazených plchách na kmunikacích Přilehlé zahrady s funkcí bytnu, krasnu, jen dplňkvě užitkvu Je mžné umisťvat drbné dplňkvé stavby, jejichž funkce přím suvisí s bydlením neb s přípustnu pdnikatelsku činnstí Zeleň, zahrada jak dplněk bydlení Nepřípustné využití Intenzivní zemědělské využívání pzemku, zemědělská velkvýrbní činnst, zemědělská výrbní činnst se stavbami Výrbní, skladvací a dpravní stavby a zařízení a zařízení, která svými negativními vlivy půsbí přím neb nepřím na stavby pr bydlení na susedních pzemcích Využívání pzemků převážně pr skladvání materiálu Využívání pzemků převážně pr parkvání neb dstavení nepjízdných autmbilů Stavby pr individuální rekreaci Výstavba sezónních rekreačních zařízení, zřizvání kempů, bungalvů apd. Umísťvání dčasných staveb Chvatelství zvířectva Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady PRO NÁVRHOVÉ PLOCHY: Na pzemku bude minimálně tlik dstavných stáni (včetně garáží), klik samstatných bytů bude rdinný dům mít Pkud některé prvzy integrvané s funkcí bydlení vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku Prvzvny živnstí mhu být umisťvány puze v prvzně ddělených částech ve vhdných prstrách dmu (v přízemí, v zvýšeném suterénu, samstatně přístupném křídle apd.) Pkud budu na pzemku zřizvány, krmě hlavníh bjektu bytnéh ještě bjekty pr dplňkvé funkce, budu mít max. jedn nadzemní pdlaží s mžnstí částečnéh využití pdkrví č.prj. P 1407 Strana 7 (celkem 19)

8 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Pr rdinné dmy izlvané: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví Pzemky se dpručují v lkalitě JV2 v rzmezí m 2, v lkalitě JV6 v rzmezí m 2, becně lze ve výjimečných případech pvlit minimální velikst 750 m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů v lkalitě JV2 nepřesáhne 200 m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů v lkalitě JV6 nepřesáhne 300 m 2 Max. prcent zastavění pr všechny lkality 30 % Min. prcent zelenění pr všechny lkality 55 % Pr rdinné dvjdmy: Se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví Max. délka uličníh průčelí nepřesáhne 18 m Velikst pzemku (pr jeden dům) se dpručuje m 2 Zastavěná plcha dmu nepřesáhne 120 m 2 Max. prcent zastavění pzemku 30 % Min. prcent zelenění 55 % Pr všechny kategrie dmů: Střechy se dpručují valbvé neb sedlvé se sklnem min Nepřipuští se plvalba, ani plché střechy Dpručuje se tvrdá krytina taškvá, nepřipuští se vlnitý eternit a vlnitý laminát Barevnst musí být sjedncena pr větší skupiny dmů, resp. jedntlivé lkality JV2, JV6 Typ plcení bude pr jedntlivé lkality JV2, JV6 splečný Nezbytné je zajištění dpravní bslužnsti včetně zásahvých vzidel hasičských Nezbytné je připjení na inženýrské sítě Zástavba lkality JV1, JV2 bude pstupvat d hranice sučasně zastavěnéh území směrem k krajům zastavitelnéh území tak, aby nevznikaly samcené stavby vně existující zástavby a nezastavěné pzemky uvnitř již zastavěnéh území Pr využívání pzemků ve funkční plše krajinná zeleň vyská a chranná zeleň krajinná zeleň platí následující: Charakteristika území Jedná se plchy zeleně mim lesní prsty, čast na plchách dřívějších pastvin, luk, někdy i plí, neb nepldné půdy, kde je v sučasnsti více či méně vzrstlý strmvý prst spntánně vzešlý, někdy náletem z blízkéh lesa. Tyt plchy mají přírdní ráz, který je nutn zachvat jde nelesní zeleň, která dděluje plchy různých funkcí Hlavní a dminantní je zajištění takvéh využívání plch, které zachvá, případně bnví trvale udržitelný stav přírdy, zastaví pstup devastace a rehabilituje krajinu Veškeré lidské zásahy d tht území (těžba, údržba cest, údržba prstů) musí směřvat k dsažení a udržení eklgicky stabilníh stavu Přípustné využití Ochranná a izlační zeleň Strmvé prsty nesadvéh a nelesníh charakteru Dprvdné prsty pdél cest, mezí a vdních plch Rekreační využití (nepbytvé), pkud nebude pškzvat přírdní hdntu území Sučást bikridrů i bicenter Výstavba linivých staveb Mžný je převd d kultur lesa Nepřípustné využití Veškeré stavby s výjimku linivých staveb Těžba dřeva a jiné prdukční činnsti Zneškdňváni a skladváni všech dpadů Pvlvání a uskutečňvání záměrnéh rzšiřvání gegraficky nepůvdních rstlin a živčichů Prvádění terénních úprav bez suhlasu příslušných rgánů a institucí Změny vdníh režimu Převd pzemků d kultur rná půda Pdnikatelská činnst Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady Návrh, realizace a údržba zeleně musí být prváděna dbrně a trvale v suladu s platnými předpisy č.prj. P 1407 Strana 8 (celkem 19)

9 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" F. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČ. REGULAČNÍCH PRVKŮ a) Urbanistická kncepce, parcelace Rdinné dmy a jejich pzemky Navrhvané (dpručené) dmy ve velké míře vycházejí z tradičníh tvarslví venkvské architektury a pužívají tradiční, v klí rzšířené, stavební materiály. Umístění rdinných dmů na jedntlivých parcelách je vymezen linií v grafické části ( hranice plchy pr mžné umístění bjektu ). Jedná vzdálenst 3 m d veřejné kmunikace a 3,5 m vzdálenst bjektu d susední parcely. Navržené umístění rdinných dmů je rientační, lze se d něj dklnit při ddržení výše zmíněné hranice zástavby. Navrhvané dmy musí respektvat pdmínky dané ÚP a t především: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. V lkalitě JV2 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 200 m 2. V lkalitě JV6 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 300 m 2. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. tvarvé řešení střech se dpručuje sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen užití plchých střech rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Bilance a kapacity rdinných dmu Celkvý pčet pzemků: 38 Celkvá plcha pzemků: m 2 Průměrná plcha pzemků: 876,1 m 2 Typ rdinných dmů Na pzemcích č. 1 č. 6 a č. 16 č. 38 (lkalita JV2) lze realizvat izlvané rdinné dmy. Na pzemcích č. 7 č. 15 (lkalita JV6) lze realizvat izlvané rdinné dmy, rdinné dvjdmy. Připuští se následné dělení pzemků za účelem realizace rdinných dvjdmů při ddržení pžadavků na minimální velikst parcely pr RD. Na území lkality Za Humny je navržen: - v 1. variantě navržen subr 38 slitérních dmů - ve 2. variantě 29 slitérních dmů a na pzemcích d 1000m 2 9 dvjdmů. Při vytváření urbanismu je plně respektvána stávající struktura zástavby v bci a celý kncept je měřítkvě přizpůsben klním stavbám. Základní tvarvání vychází z tradičníh venkvskéh dmu s bdélníkvým půdrysem se sedlvu střechu. Kmunikační síť navazuje na síť stávající, bě větve kmunikace budu napjeny na Radlicku ulici. Na území lkality jsu navrženy dvě větve kmunikace se šířku uličníh prstru min. 8 metrů. Přehled navržených parcel s uvedením účelu a výměry: Čísl parcely Účel využití Lkalita Plcha (m 2 ) 1 stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV č.prj. P 1407 Strana 9 (celkem 19)

10 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Čísl parcely Účel využití Lkalita Plcha (m 2 ) 8 var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV var. 1 - stavební parcela pr rdinný dům var. 2 - stavební parcela pr dvjdům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV stavební parcela pr rdinný dům JV2 804 Bilance plch: CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ m 2 Celkvá plcha zastavitelnéh území m 2 Celkvá plcha privátních pzemků pr RD m 2 Celkvá plcha dpravní infrastruktury (km., chdníky apd.) m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy veřejná zeleň (hřiště, ul. prstr) m 2 č.prj. P 1407 Strana 10 (celkem 19)

11 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" b) Prstrvá regulace zástavby Prstrvá regulace je sučástí výkresvé části. Návrhvý výkres využití území dále prhlubuje stávající ÚPM a detailně řeší uliční a stavební čáry a intenzitu využití pzemků. Řešení navrhvané regulace je patrné z výkresvé části. Pžadavky na prstrvé uspřádání a architektnické zásady pr návrhvé plchy Na pzemku bude vybudván tlik dstavných stání (včetně garáží), klik samstatných bytů bude rdinný dům mít. Pkud některé prvzy integrvané s funkcí bydlení vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku. Prvzvny živnstí mhu být umisťvány puze v prvzně ddělených částech ve vhdných prstrách dmu Pkud budu na pzemku zřizvány, krmě hlavníh bjektu bytnéh, ještě bjekty pr dplňkvé funkce, budu mít max. jedn nadzemní pdlaží s mžnstí částečnéh využití pdkrví Oplcení přiléhající k uličnímu prstru bude vyské max. 1,8m s pdezdívku a dřevěnu či kvvu výplní Pr rdinné dmy izlvané: V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. V lkalitě JV2 je minimální velikst pzemků stanvena 750 m 2, dpručuje se velikst m 2. V lkalitě JV6 je minimální velikst pzemků stanvena na 750 m 2, dpručuje se velikst m 2. V lkalitě JV2 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 200 m 2. V lkalitě JV6 zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 300 m 2. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. Tvarvé řešení střech se dpručuje sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen užití plchých střech rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Pr rdinné dvjdmy: Se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví Max. délka uličníh průčelí nepřesáhne 18 metrů Velikst pzemku (pr jeden dům) dpručuje se velikst m 2 Zastavěná plcha rdinných dmů nepřesáhne 120 m 2 maximální prcent zastavění 30% Minimální prcent zelenění 55% Pr všechny kategrie RD: Střechy se dpručují sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen využití plchých střech v rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality Navrhvaná parcelace Uliční čára Návrh parcelace na jedntlivé pzemky Odděluje veřejné plchy kmunikací d plch statních, určených k jinému využití Vymezuje hranici mžnéh plcení nvých parcel a vymezuje tak zárveň veřejný prstr, definvaný zejména trasami bslužných kmunikací vč. příslušenství Je navržena tak, aby tvary plcení respektvaly v maximální míře rzhledvá ple křižvatek č.prj. P 1407 Strana 11 (celkem 19)

12 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Stavební čára Vymezuje zastavitelnu část pzemku Objekty musí být pstaveny na tét čáře Pužívá se v případech, kdy nvá zástavba navazuje na stávající bjekty, dále v případech, kdy je třeba jasně definvat vztah nvě umisťvaných bjektů k uličním prstrům Rvněž služí k chraně histricky vzniklé urbanistické snvy Může být ttžná s čáru uliční Hranice zástavby Vymezuje zastavitelnu část pzemku Objekty nesmí tut čáru překrčit, ale nemusí jí ddržet Pužívá se v případech, kdy je třeba vymezit puze dstupy d susedních pzemků a uličních prstrů Pnechává větší míry vlnsti pr knkrétní architektnické řešení Hranice zástavby může být ttžná s čaru uliční Rzhraní plch různéh způsbu využití Hranice, ddělující různé funkce v rámci jedné plchy Hranice rzdílné regulace Silniční čáry Hranice, ddělující blasti s rzdílnu míru využití aneb prstrvu regulací v rámci jedné funkční plchy Stanvují dpručené uspřádání uličníh prfilu a jeh dělení na část dpravní, parkvací a pěší. KZP stupeň zastavění pzemku Keficient zastavění KZP udává maximální přípustný pměr zastavěné plchy (půdrysný průmět) k plše pzemku. Maximální prcent zastavění je 30%. Minimální prcent zelenění 55%. Způsb zástavby Způsb zastavění udává typvý druh dmu z hlediska vazby na statní dmy: OT tevřený izlvané rdinné dmy - samstatné rdinné dmy na vlastním pzemku. SP spjité rdinné dvjdmy - rdinné dmy, které jsu na dvu susedních pzemcích spjeny. Na pzemcích č. 1 č. 6 a č. 16 č. 38 (lkalita JV2) lze realizvat izlvané rdinné dmy. Na pzemcích č. 7 č. 15 (lkalita JV6) lze realizvat izlvané rdinné dmy, rdinné dvjdmy. Připuští se následné dělení pzemků za účelem realizace rdinných dvjdmů při ddržení pžadavků na minimální velikst parcely pr RD. Pdlažnst Tvary střech Pdlažnst udává rzsah maximálníh pčtu nadzemních pdlaží V lkalitě JV2 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a plně využitelné pdkrví. V lkalitě JV6 se pvluje max. jedn nadzemní pdlaží a částečně využitelné pdkrví. Střechy se dpručují sedlvé a valbvé se sklnem ; připuští se střechy plché, v případě kncepčníh řešení území je vylučen využití plchých střech v rzlze větší než 40% stavebních pzemků řešené lkality č.prj. P 1407 Strana 12 (celkem 19)

13 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" c) Ochranná pásma 50 m pásm d kraje lesa každá fyzická i právnická sba, která žádá vydání rzhdnutí dle zvláštních předpisů, musí mít závazné stanvisk k umístění stavby d 50 m d lesa. Ochranné pásm dráhy tvří prstr p bu stranách dráhy 60 m d sy krajní kleje, ale nejméně 30 m d hranic bvdu dráhy u drah celstátních a reginálních. V tmt pásmu nelze bez suhlasu drážníh správníh úřadu stavět a prvzvat stavby, vyknávat důlní činnst, skladvat nebezpečné dpady a výbušniny, prvzvat střelnici a pužívat světelné zdrje a barevné plchy zaměnitelné se znaky návěstidel. Ochranné pásm inženýrských sítí dle příslušných nrem činí pr: -vdvd, kanalizace 1,5 m d vnějšíh líce ptrubí (d DN500, ulžen v hl d 2,5 m) 2,5 m d vnějšíh líce ptrubí (nad DN500, ulžen v hl. d 2,5 m) (u vdvdů a kanalizací jejichž dn je ulžen v hlubce větší než 2,5 m pd upraveným pvrchem, se vzdálensti OP zvětšují 1 m) -plynvd 1 m na bě strany d vnějšíh kraje ptrubí v intravilánu bce -telefnní a dálkvé kabely 1,5 d krajníh kabelu na bě strany -nadzemní vedení VN 1kV - 35Kv 7 m d krajníh vdiče na každu stranu (vdiče bez izlace) 2 m d krajníh vdiče na každu stranu (s izlací základní) 1 m pr závěsná kabelvá vedení nad 35kV - 100kV 12 m d krajníh vdiče na každu stranu nad 100kV - 220kV 15 m d krajníh vdiče na každu stranu -pdzemní vedení el. sustavy d 110kV 1 m d krajníh vdiče na každu stranu nad 110kV 3 m d krajníh vdiče na každu stranu Ochranné pásm stávajících kmunikací činí pdle silničníh zákna pr: -dálnice 100 m d sy přilehléh jízdníh pásu dálnice, rychlstní kmunikace neb d sy větve její křižvatky -silnice a místní kmunikace II. a III. Třídy 15 m d sy vzvky neb d sy přilehléh jízdníh pásu č.prj. P 1407 Strana 13 (celkem 19)

14 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" G. NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Rzmístění a velikst veřejných prstranství dpvídá vyhlášce č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území a zárveň ddržuje pdmínky platnéh ÚPM. V situaci jsu jasně rzlišené plchy veřejnéh prstranství - veřejné zeleně a privátních pzemků. Celkvá plcha dpravní infrastruktury (km., chdníky apd.) m 2 Pr každé 2 ha zastavitelné plchy bydlení je navržena plcha veřejnéh prstranství výměře nejméně 1000 m 2 : Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m 2 Plcha veřejnéh prstranství - veřejně přístupné plchy veřejná zeleň (hřiště, ul. prstr) m 2 Řešení veřejné zeleně Pdél severvýchdní hranice lkality je navržena parkvá úprava (v plše pr izlační zeleň). Tat parkvá úprava bude krmě vhdné zeleně (strmy a keře vhdných taxnů, zatravnění apd.) zahrnvat také pěší kmunikace (mlatvé cestičky) vhdně situvané tak, aby prpjvaly park s pěšími kmunikacemi nejen v navrhvané lkalitě, ale i v lkalitách susedních. Cesta bude navazvat i na stávající plní cestu na pzemku p.č. 787/16. Parkvá úprava také může být dplněna vhdným mbiliářem. Na pzemku mezi parcelami č.6 a č.7 na pzemku určenu pr veřejnu zeleň bude pdle pžadavku navržen dětské hřiště včetně vybavení. Pzn.: Je mžné dětské hřiště rzdělit na dvě části, kdy část herních prvků bude na pzemku mezi parcelami č.6 a č.7 a část bude v prstru parku, např. pdle vhdnsti dle věku dětí. V dalších stupních PD budu navrženy sadvé úpravy. č.prj. P 1407 Strana 14 (celkem 19)

15 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" H. NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY a) Návrh dpravníh řešení Základní kmunikační kstru areálu tvří dvě navrhvané kmunikace. Kmunikační síť navazuje na síť stávající, bě větve kmunikace budu napjeny na bezejmennu kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická. Severní větev je slepá a bude uknčena bratištěm, jižní větev je na výchdním knci napjena na větev severní. Obě kmunikační větve mají minimální šířku uličníh prstru 8 m (s mžnstí je řešit jak bytnu zónu). Pdmínku realizace je reknstrukce pvrchu bezejmenné kmunikace, která je pkračvání ulice Radlická v části susedící s lkalitu Za Humny mezi ulicemi Zahradní a Výchdní vč. prpjení na nvu kmunikaci ul. Výchdní lkality JV1 V lkalitě Za Humny se pčítá i s pěším prpjením na statní zástavbu bce (na jih, mezi parcelami č. 15 a č. 16) a na pdél severvýchdní hranice navrhvaný park (mezi parcelami č. 6 a č. 7, mezi parcelami č. 9 a č. 10). Dále bude prveden návrh chdníku s mlatvým pvrchem spjující bratiště řešené lkality s ulicí Imramvskéh. b) Bilance parkvacích a dstavných míst Rdinné (bytné) dmy Celkvý pčet nvě navržených (předpkládaných) slitérních (izlvaných) rdinných dmů: 38, je mžnst i návrhu rdinných dvjdmů. Dle pžadavku ÚP je třeba pr každu bytvu jedntku v rdinném dmě samstatné parkvací stání (včetně garáží) na pzemku; pkud by v rdinném dmě byl prvz (integrvaný s funkcí bydlení) vyžadují zvláštní dstavné stání, bude i tt umístěn na pzemku. Celkvý pčet dluhdbých dstavných stání dle návrhu územní studie je min. 38, která budu umístěna na pzemcích rdinných dmů. V dalším stupni PD budu navržena (dle typu řešení kmunikační sítě) případná parkvací stání v prstru kmunikací (návštěvy) Občanská vybavenst Územní studie nebsahuje bjekty bčanské vybavensti. č.prj. P 1407 Strana 15 (celkem 19)

16 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" I. NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Návrh inženýrských sítí je rientační. Technické řešení bude sučástí příslušné navazující prjektvé dkumentace a bude detailněji specifikván p prjednání s jedntlivými správci inženýrských sítí a s dtčenými veřejnprávními rgány a rganizacemi. a) Vdvd a plynvd Napjení na vdvd je řešen připjením na stávající vdvd D110 v bezejmenné kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická přes sekční vdměrnu šachtu umístěnu na začátku řešené lkality. Sučástí návrhu bude také nvý prpj vdvdu, který bude napjen na stávající vdvd u vdměrné šachty na křižvatce ulic Pražská-Ke Kapličce-Západní, kde je u vdměrné šachty již připraven dbčení pr ptrubí DN150 směrem d ulice Zahradní. Nvý vdvd bude dále veden ulicí Pražská a v ulici Výchdní napjen na stávající vdvd, který pkračuje dále ke křižvatce s ulicí bezejmennu až k řešené lkalitě. Prtže se jedná připjení vdvdu s rzdílným tlakvým pásmem (ve vdjemu Kaplička je již instalvána samstatná ATS, která je určena pr zásbvání lkalit Nvý Dmv a Za Humny, které tvří hrní tlakvé pásm), bude za připjením řešené lkality ve směru k ulici Radlická prveden jejich ddělení instalací nvéh šupěte. Pr rzšíření dběru vdy z ATS ve vdjemu Kaplička pr lkalitu Za Humny bude v ATS dplněn druhé čerpadl d stávajícíh sustrjí Vdvd v lkalitě se předpkládá z PE D110 a bude zkruhván. Pr parcely rdinným dmů budu vysazeny přípjky vdy s měřením (vdměrná sestava). Napjení na STL plynvd je řešen napjením na stávající STL plynvd D225 v bezejmenné kmunikaci, která je pkračvání ulice Radlická na dvu místech. Plynvd v lkalitě se předpkládá STL PE D63, pr parcely rdinných dmu budu vysazeny plynvdní STL přípjky uknčené v pilířcích HUP. b) Kanalizace Napjení na splaškvu kanalizaci je řešen napjením na stávající gravitační splaškvu kanalizaci PVC DN 300 v ulici Imramvskéh, která dvádí splaškvé dpadní vdy d čerpací stanice Barvířva v lkalitě Za Šklu. Z ČS jsu dpadní vdy dále čerpány d systému gravitační kanalizace. Splaškvá kanalizace v lkalitě se předpkládá gravitační PP DN 300, pr jedntlivé parcely rdinných dmů budu vysazeny dbčky. Čerpací stanice Barvířva Stávající stav - dhad pčtu připjených byvatel dle infrmací a pdkladů pskytnutých prvzvatelem: cca 450 byvatel Průměrný denní průtk 43,2 m 3 /den Maximální hdinvý průtk 1,5 l/s Navýšení výhledvý stav - přítk d stávající ČS se připjením lkality "Za Humny" na veřejnu kanalizaci navýší max 47 připjených bjektů (Varianta 2. - rdinné dmy a dvjdmy) 188 byvatel Průměrný denní průtk Maximální hdinvý průtk 18 m 3 /den 1,1 l/s Celkvý pčet byvatel připjených na ČS (stávající stav + navýšení výhledvý stav) 638 byvatel Průměrný denní průtk Maximální hdinvý průtk 61,2 m 3 /den 1,77 l/s č.prj. P 1407 Strana 16 (celkem 19)

17 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" Pzn: Dle infrmací a pdkladů prvzvatele VHS Benešv s.r.. je stávající stav čerpací stanice nevyhvující i pr sučasný přítk dpadních vd z hlediska technickéh vybavení a akumulace v případě výpadku čerpadla. S hledem na získané pdklady, vyjádření a pžadavky prvzvatele je navržena reknstrukce stávající ČS, která bude navržena na stávající mnžství dpadních vd s navýšením výhledvé mnžství dpadních vd lkality "Za Humny" s pžadvaným technlgickým vystrjením a akumulací v případě výpadku čerpadel. Pdrbný návrh čerpací stanice bude sučástí dalšíh stupně prjektvé dkumentace, d návrhu budu zapracvány pžadavky prvzvatele VHS Benešv. Napjení na dešťvu kanalizaci je řešen napjením na stávající gravitační dešťvu kanalizaci PVC DN 300 v ulici Imramvskéh (šachta D134). Dešťvá kanalizace v lkalitě se předpkládá gravitační PP DN 300. Odtk srážkvých vd z kmunikace se předpkládá s retencí (trubní retence) a předpkládá se knzultace se správcem recipientu hledně návrhvých parametrů retence. Odtk srážkvých vd z jedntlivých parcel pr rdinné dmy se předpkládá regulvaný (využití akumulvané vdy pr zálivku apd., s přepadem d dešťvé kanalizace). c) Elektr NN V rámci řešení napjení lkality na rzvdy elektrické energie bude také řešena přelžka stávajícíh nadzemníh vedení VN, které zasahuje d pzemků plánvané výstavby. Předpkládá se přelžka vrchníh vedení 22 kv d kabelu VN, včetně výměny stžárvé trafstanice za kabelvu a prpjení trafstanic. Rzvdy NN budu také pdzemní kabelvé, jedntlivé parcely budu napjeny prsmyčkváním kabeláže přes splečné sdružené pilířky s HUP. Navržené trasy kabelvých vedení nejsu závazné pr další stupeň PD Předběžné pdmínky řešení ČEZ Distribuce a.s. Trasy NN prpjují TS_PZ_0248 a TS_PZ_4229, u tét TS je nutné prvést ddělení pzemku pr průchd cca třech kabelvých vývdů. Jedntlivé kabelvé trasy budu smyčkvány přes skříně typu SS 100,200 a příp. 300 a SR umístněné na vhdných místech, která budu dále upřesněna dle pžadavku investra a ČEZ, předpkládá se výstavba sdružených pilířů NN ve vlastnictví investra, d kterých budu vkládány skříně ČEZ a kabelvé smyčky. Djde k psílení bu TS PZ_0248 i 4229, výstavba nvé samstatné TS pr lkalitu nebude zaptřebí. Přelžení venkvníh vedení bude řešen dle pžadavku ČEZ z rzvaděče VN v TS PZ_0248 d PZ_4229, která bude upravena na kabelvu TS z důvdu nutnsti prpjení kabelvých tras VN 22kV, psílení tét nvé TS bude řešen na náklady ČEZ Distribuce, a.s., jelikž se jedná vyvlanu investici v rámci nvéh pžadavku na připjení žadatele. d) Venkvní světlení Předpkládá se výstavba venkvníh světlení (stžárvá svítidla 5 m) v pčtu cca 20 ks. Venkvní světlení bude napájen z upravenéh spínacíh bdu na lkalitě JV1. Lampy budu sazeny na chdnících u plcení se zachváním průjezdu údržbvé techniky v šířce 1,2m. e) Sdělvací rzvdy Nvé sdělvací rzvdy zahrnují plžení hebné PVC chráničky d splečnéh výkpu s kabely NN a VO. Jedntlivé dbčky k parcelám budu uknčeny ve splečných sdružených pilířcích. Napjvací bd bude na severní straně lkality, bude h tvřit slup s přijímačem a dalším nutným vystrjením. č.prj. P 1407 Strana 17 (celkem 19)

18 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" J. SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM Splnění pžadavků územníh plánu Návrh plně respektuje platný ÚPM. Jsu splněny pžadavky na funkční uspřádání jedntlivých plch, prstrvu charakteristiku, prvky živtníh prstředí, prvky dpravníh řešení a technickéh vybavení, limity využití území a veřejný zájem. Sulad návrhu s ÚPM je ilustrván ve výkresvé dkumentaci. Dle patření becné pvahy č. 1/2011/OOP, kterým byla vydána změna č. 2 územníh plánu města Jílvé u Prahy, kteru se mění závazná část územníh plánu města Jílvé u Prahy, je stanven pr lkality, pr které byl v závazné části ÚPM Jílvé u Prahy pžadván zpracvání zastavvací studie, se tyt vymezují jak plchy, ve kterých je prvěření změn jejich využití územní studií pdmínku pr rzhdvání. Územní studie je ve všech bdech v suladu s územním plánem: - je navržen 38 parcel celkem pr 38 rdinných dmů, - navržené využití je bydlení, místní kmunikace, chdníky, vše v suladu s regulativy plchy Smíšené bytné území, - jsu vymezeny veřejně přístupné plchy veřejné a izlační zeleně - navržené využití veřejně přístupné plchy - izlační zeleně je suladu s regulativy plchy Krajinná zeleň vyská a chranná zeleň krajinná zeleň K. VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP Údaje chraně území: Pzemek se nenachází v blízksti chranných pásem. Ochranná pásma inženýrských sítí jsu daná příslušnými nrmami. Stavbu neprbíhá územní systém eklgické stability (bikridr). Stavba se nachází v blízksti pddlvané územní plchy, avšak zcela mim tut plchu. Stavba se nenachází v záplavvém území. Přírdní pdmínky lkality Měst Jílvé u Prahy se rzkládá nedalek pravéh břehu řeky Sázavy, bklpen masivní pahrkatinu, která splečně s údlím řeky tvří jedn z nejkrásnějších míst klí Prahy, vhdné především pr turistiku, rekreaci a dpčinek. Pr svu rmanticku atmsféru byla tat blast vyhledávána k rekreaci již na pčátku minuléh stletí, kdy v těcht místech vznikaly první trampské sady. Ddnes zachvalá přírda se tu prlíná s histrií staréh města, jež je spjata s nyní již uknčenu těžbu zlata. Jílvé je nejen ideálním místem pr pěší turistiku měst je výchzím bdem něklika stezek s překrásnými vyhlídkami, ale i pr cyklturistiku. Značená Psázavská cykltrasa č. 19 je vedena p klidných silničkách a lesních cestách pdél celéh tku Sázavy d sutku s Vltavu v Davli, až d blasti Českmravské vysčiny k Havlíčkvu Brdu. Vyhdncení V návrhu územní studie je ddržena funkční plcha izlační a chranné zeleně dle ÚPM. L. VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT Návrh studie jednak zhledňuje, chrání a rzvíjí existující hdnty území a zárveň přináší nvé prvky, které by měly vést ke vzniku nvé kvalitní části města Jílvé u Prahy. Kncepce navazuje na sbitý charakter bce a na její kmpzici v krajině. Respektuje a rzvíjí stávající strukturu zástavby, histrické trasy, přírdní suvislsti a jejich návaznsti. č.prj. P 1407 Strana 18 (celkem 19)

19 1. Průvdní zpráva 06/2015 ÚZEMNÍ STUDIE, Jílvé u Prahy - Lkalita "Za Humny" M. PŘÍLOHY GRAFICKÁ ČÁST a) Situace širších vztahů b) Urbanistický výkres c) Krdinační situace a výkres veřejné infrastruktury d) Výkres parcelace e) Výkres majetkprávních vztahů č.prj. P 1407 Strana 19 (celkem 19)

20 LEGENDA VÝKRESU: Hranice řešenéh území Hranice zastavitelnéh území Hranice nvě navrhvaných pzemků SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv Katastrální hranice dle aktuálníh stavu Silniční čáry (navrhvaná kmunikace) BILANCE PLOCH: CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ m² Celkvá plcha zastavitelnéh území m² Celkvá plcha privátních pzemků pr RD m² VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PLOCHY Veřejně přístupné plchy - izlační (chranná) zeleň m² Veřejně přístupné plchy - hřiště, uliční prstr m² Celkvá plcha dpravní infrastruktury (kmunikace, chdníky) m² Klvratská 1367/ Říčany IČ Středčeský Praha - západ Pd Lázní 1026/ Praha 4 ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ IČ tel Jílvé u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" Ing. Hrejš Ing. Watzek Musilvá 06/2015 P A4 1:2000 AD

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A M Ě S T S K Ý O B V O D L H O T K A U S N E S E N Í ze 9. zasedání Zastupitelstva městskéh bvdu Lhtka, knanéh dne 16.06.2008 čís. 82/9 90/9 Jsef Šrámek Ing.

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více