ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 147392014"

Transkript

1 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo NEMOVITOT: o ceně budovy č.p.422 vč.pozemku p.č. 274/1 a příslušenství v obci Brno, k.ú.zábrdovice, okres Brno - město. Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, k.ú. Zábrdovice Adresa nemovitosti: Francouzská 422, Brno-město Vlastník stavby: Rudolf Heger, Francouzská 422/89, Brno-město, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: Rudolf Heger, Francouzská 422/89, Brno-město, vlastnictví: výhradní OBJEDNATEL : Adresa objednatele: UBATA a.s., IČO: T.G.Masaryka 108, Kladno ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: Tomáš Maršál Lidická 342, tředokluky IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Datum místního šetření: Počet stran: Kč stran V tředoklukách, dne Přehled podkladů - výpis z KN Brno - město, LV č.688 tav ke dni : Počet příloh: Tomáš Maršál NÁLEZ Počet vyhotovení: 2

2 - snímek z pozemkové mapy - vyjádření zástupce objednatele - zákon č.40/1964/ b. - zákon č.151/1997/ b. - vyhláška Ministerstva financí č.540/2002/b. ve znění vyhlášek 452/203 b. a 640/2004b.,617/2006b.,76/2007b, 3/2008b. 456/2008 b, 460/09b.364/10b.. 450/12b.kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 b. v aktuálním znění o oceňování majetku a o změně některých zákonů( zákon o oceňování majetku) - časopis oudní inženýrství odborný čtvrtletník Odhadce a oceňování majetku - ročníky databáze znalce - zástavní právo smluvní V-5038/ nařízení exekuce Z-27438/ , Z-41041/ Z-8555/ Zástavní právo exekutorské Z-28663/ , Z-12231/ , Z-31988/ Exekuční příkaz k prodeji Z-41042/ , Z-9072/ , Z-12231/ Zahájení exekuce Z-46/ , Z-17802/ podzástavní právo V-10917/ nařízení exekuce Z-27149/ zástavní právo soudcovské Z-18497/ Usnesení ins. soudu o úpadku KBR 28 IN-11048/2012-A-27, Z-11419/ Darovací smlouva V-15403/ , V-3726/ OUČANÝ TAV Okolí: Přípojky: veř. / vl. BUDOUCÍ TAV bytová zóna průmyslová zóna Okolí : ostatní nákupní zóna / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / elektro telefon veř / vl. bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř Poloha v obci: zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup k pozemku autobus silnice II.,III.tř Celkový popis Vlastníci nemovitosti neumožnili znalci provést řádné místní šetření, ohledání nemovitosti, popsání a přeměření oceňované nemovitosti, a to tím, že znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti budovy č.p.422 vč.pozemku p.č. 274/1 a příslušenství v obci Brno, k.ú.zábrdovice, okres Brno - město. Jedná se o pozemek označený jako pozemková parcela č. parc. 274/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 640 m2, jehož součástí je stavba budova č.p. 422 (způsob využití bydlení), vše v katastrálním území Zábrdovice.Nemovitosti jsou evidovány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 688 pro obec Brno a katastrální území Zábrdovice, okres Brno-město, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Bylo zjištěno, že v případě stavby se jedná o řadový koncový bytový dům (podle sdělení objednatele -celkem se 14 byty rozdělení na jednotky nebylo povedeno) o jednom podzemním (dům je částečně podsklepena třech nadzemních podlažích, dále se zde nachází půda, přičemž v 1.PP se nachází sklep, v 1.NP. 5 bytů (3 s dispozicí 1+1, 2 s dispozicí 2+1, přičemž v případě jednoho z bytů se jedná o původní obchod; vytápění bytů je řešeno WAW nebo elektrickými přímotopy), ve 2.NP 4 byty (3 s dispozicí 1+1, 1 s dispozicí 2+1); byty jsou přístupné přes pavlač; stavba má sedlovou střechu. Do dvora se vstupuje průjezdem, ve dvorním traktu se nachází vlevo rozestavěná (zděná) nepovolená stavba, vpravo kovová montovaná konstrukce; -2-

3 průjezdem a přes dvůr je rovněž jediný přístup na pozemek jiného vlastníka parc.č.274/4, jehož součástí je stavba bez čp/če (probíhá spor o právo přístupu). tavba je napojena na inženýrské sítě. tavebnětechnický stav objektu je dostatečný, rovněž celková údržba domu není dobrá, byty jsou obecně ve velmi špatném stavu, celková rekonstrukce je nezbytná. Jeden z bytů je pronajat, zbytek je prázdný. Připojení na veř.vodovod, kanalizační síť, elektro, napojení na rozvod plynu z veřejné sítě, bez výtahu. Pozemek je rovinatý. Přístup je po zpevněné komunikaci. tavebně technický stav dostatečný. Účel užití bydlení, podnikání RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovitosti: Nemovitost je řádně zapsána v katastru Nemovitost není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí tav stavby umožňuje podpis zástavní tav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy kutečné užívání stavby není v rozporu s její kutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovitosti přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou Nemovitost není situována v záplavovém Nemovitost situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Ostatní finanční a právní omezemí Ostatní rizika: tavby s výrazně zhoršeným technickým stavem OBAH 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova č.p422 na pozemku p.č.274/1 2. Ocenění pozemků 2.1 pozemek p.č. 274/1 3. Výnosové ocenění Porovnávací ocenění 4.1 Budova č.p.422 na pozemku p.č.274/1 4.2 OCENĚNÍ -3-

4 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova č.p422 na pozemku p.č.274/1 Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 3: vislá nosná konstrukce: Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: Obestavěný prostor - celkem: K. domy vícebytové (netypové) zděná ,90 m3 Popis a hodnocení standardu ( = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K4 Konstrukce, vybavení 1. Základy včetně zemních prací: 2. vislé konstrukce: 3. tropy: 4. Krov, střecha: 5. Krytiny střech: 6. Klempířské konstrukce: 7. Úprava vnitřních povrchů: 8. Úprava vnějších povrchů: 9. Vnitřní obklady keramické: 10. chody: 11. Dveře: 12. Vrata: 13. Okna: 14. Povrchy podlah: 15. Vytápění: 16. Elektroinstalace: 17. Bleskosvod: 18. Vnitřní vodovod: 19. Vnitřní kanalizace: 20. Vnitřní plynovod: 21. Ohřev vody: 22. Vybavení kuchyní: 23. Vnitřní hygienické vybavení: 24. Výtahy: 25. Ostatní: 26. Instalační prefabrikovaná jádra: oučet upravených objemových podílů Obj. podíl [%] P X C X 6,00 18,80 8,20 5,30 2,40 0,70 6,90 3,10 2,10 3,00 3,20 0,00 5,40 3,10 4,70 5,20 0,40 3,30 3,20 0,40 2,10 1,80 3,80 1,30 5,60 0,00-4- Část [%] Koef. 0,46 0,00 Upravený obj. podíl 2,76 18,80 8,20 5,30 2,40 0,70 6,90 3,10 2,10 3,00 3,20 0,00 5,40 3,10 4,70 5,20 0,40 3,30 3,20 0,40 2,10 1,80 3,80 0,00 5,60 0,00 95,46

5 Koeficient vybavení K4: 0,9546 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 2) [Kč/m3]: Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4): Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP): Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP): Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle KP): Základní cena upravená [Kč/m3] Plná cena: = * * * * * * = 4 363,90 m3 * 4 601,08 Kč/m ,0,9390 0,9488 0,9840 0,9546 1,2000 2, ,08 = ,01 Kč Určení opotřebení odborným odhadem táří objektu: 132 roků Opotřebení: 75,000 % ,76 Kč Budova č.p422 na pozemku p.č.274/1 - zjištěná cena = ,25 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 pozemek p.č. 274/1 Jedná se o.pozemek p.č. 274/1 a příslušenství v obci Brno, k.ú.zábrdovice, okres Brno - město, který je zapsán na LV č.688 u KN Jihomoravský kraj, pracoviště Brno - město. Přístup po zpevněné komunikaci, možnost napojení na inž.sítě. Byla použita cenová mapa stavebních pozemku pro Město Brno. Ocenění Ostatní stavební pozemek Typ Název 27 cenová mapa zastavěná plocha a nádvoří Ostatní stavební pozemek - celkem Parcelní číslo 274/1 Jedn. cena [Kč/m2] 4,00 Cena [Kč] , ,- Pozemek p.č. 274/1 - zjištěná cena = 4. Porovnávací ocenění 4.1 Budova č.p.422 na pozemku p.č.274/1 Oceňovaná nemovitost Užitná plocha: Obestavěný prostor: Výměra [m2] 640,00 565,00 m ,00 m ,- Kč

6 Zastavěná plocha: Plocha pozemku: 285,54 m2 640,00 m2 Popisy porovnatelných nemovitostí Budova Brno třípatrová budova o celkové výměře 374 m2. Přízemí je o dispozici 2+kk, 1. patro 7+1 a poslední 2. patro 5+1 s možností vybudování půdní vestavby. V domě je kromě schodiště také výtah a klimatizace. K nemovitosti náleží kryté parkovací stání ve dvoře. Přízemí lze využít k bydlení nebo případně k pronajmutí, nachází se zde kuchyňský kout s jídelnou a 2 velké místnosti, dále samostatné WC, koupelna se sprchovým koutem a technické místnosti. Alespoň jedna technická místnost náleží každému patru. Z přízemí lze vejít na dvůr buď z chodby, která je součástí přízemního bytu nebo ze vstupní haly. Z hlavní haly je umožněn vstup do samostatné místnosti, kterou je možno pronajmout jako kancelář, dále je zde umístěno schodiště a výtah. V 1. patře je situováno celkem 7 místností. Lze je využít jako kanceláře nebo případně ordinace či jiné komerční prostory. Dále jsou na patře 3 samostatné WC. K dispozici je i kuchyň a otevřená místnost, která je vybavena gaučem a lze ji využít jako čekárnu. Ve 2 patře se nachází bytová jednotka 3+1 a dvě kanceláře. Bytovou jednotku tvoří samostatné WC, koupelna s rohovou vanou, pokoj, ložnice, obývací pokoj a kuchyň. Z chodby náležící k bytu lze vejít na terasu, odkud je hezký výhled do zahrad. Dům se nachází v klidné a příjemné zástavbě rodinných domů, v blízkosti je situována základní škola, obchody, restaurace, koupaliště a nemocnice Budova Brno - Rotalova - prostorná novostavba se třemi byty, průjezdem, zahradou a parkovištěm pro 5 aut - pěkná klidná ulice v blízkosti centra Brna. Řadová budova se sedlovou střechou. Ideální jako sídlo firmy, případně k bydlení ve třech samostatných bytech nebo k pronajímaní. Celková plocha pozemku je 558 m2, zastavěná plocha a nádvoří 183 m2, obytná plocha 249 m2. oučástí nemovitosti je zahrada s ovocnými stromy 376 m2, průjezd 37 m2 a parkoviště pro 5 aut ve dvoře 65 m2. Dům byl zkolaudovaný v roce Je postavený z cihel, okna jsou plastová. I - elektřina 220/380V, voda, plyn, kanalizace. Dispozice: 1.NP - průjezd, kotelna (prádelna) 9 m2, technická místnost 5 m2, byt 2+kk - celková plocha 65 m2. 2.NP - byt 3+kk - celková plocha 97 m2. 3.NP byt 4+kk - celková plocha 85 m2. Budova Brno nájemní dům dvoupatrový řadové zástavbě v centru města Brna, městská část Husovice. Celková plocha parcely činní 218 m2, zastavěná plocha 166 m2, uzavřený dvůr 52 m2, uliční šíře domu 12 m. Dům je částečně podsklepený cca 12 m2, je cihlový se sedlovou střechou a krytina z pálené tašky (možnost půdní vestavby). Proběhla zde částečná rekonstrukce, nové odpady, voda, elektřina i 400 V, nové podlahy plovoucí i dlažba, ve společných částech a obchodním prostoru je položen mramor. Dispozice: Přízemí: komerční prostor s výlohou 32 m2 + zázemí 16 m2 a WC (vlastní plynový kotel a vlastní měřiče elektřiny), garáž, průjezd do dvora, 1+kk 21 m2 (nutná revitalizace). Patro: byt 2+1 (44 m2), byt 1+1 (45 m2), byt 1+kk (21 m2), tyto byty jsou po kompletní rekonstrukci, nové podlahy, koupelny, obklady Nad celým domem je prostorná půda s možností další vestavby. budova Brno -6-

7 prodej budovy se zahradou, situovaný v klidné vilové části ulice v Brně-Husovicích. Objekt má předzahrádku a novou garáž s vjezdem z ulice. V přízemí domu se nachází technická část domu s přípravou na zbudování bytu patro obsahuje byt 4+1 a skládá se z pokojů o velikosti 20m2, 14,5m2, 14,5m2 a 6,6m2, kuchyně 12m2, koupelny s vanou 5,4m2, samostatného WC 0,9m2 a předsíně 4,1m2. V podkroví je možnost zbudování podkrovního bydlení. Dům je po částečné rekonstrukci (nová okna, topení) Budova Brno Brno-Židenice, ul. levačská. Dům je nyní rozdělen na čtyři bytové jednotky (1+1, 1+1, 1+1, 2+1) z toho je jedna jednotka ve formě výstavby. Také je zde možnost půdní vestaby další bytové jednotky o dispozici 2+kk nebo 2+1. V domě jsou celkem tři koupelny a 4x WC v mezipatrech domu. K domu náleží zahrada, dvůr, kůlna, zahradní domek a menší sklep. Dům je po částečné rekonstrukci: nové odpady, voda, elektřina apod. (vše vytaženo až na půdu pro budoucí vestavbu rovnatelné nemovitosti Název: Budova Brno Lokalita Tomáškova Použité koeficienty: Km Koeficient místa Kč Časový koeficient Kv Koeficient vybavení K1 K1 K2 K2 K3 K3 Užitná plocha 703,00 m2 1,02 0,75 Výměra pozemku. 374 m2 Název: Budova Lokalita Brno Použité koeficienty: Km Koeficient místa Kč Časový koeficient Kv Koeficient vybavení K1 K1 K2 K2 K3 K3 Celkový Upravená j. cena koef. KC Kč/m2 0, Celková cena Jednotková cena Kč Kč/m2 0,98 1,02 1,02 0,75 Celkový koef. KC 0,76-7- Upravená j. cena Kč/m

8 Užitná plocha 368,20 m2 Výměra pozemku. 557 m2 Celková cena Kč Jednotková cena Kč/m2 Název: Budova Brno Použité koeficienty: Km Koeficient místa Kč Časový koeficient Kv Koeficient vybavení K1 K1 K2 K2 K3 K3 Užitná plocha 380,00 m2 0,90 0,98 0,75 Výměra pozemku. 218 m2 Celkový Upravená j. cena koef. KC Kč/m2 0, Celková cena Jednotková cena Kč Kč/m2 Název: budova Brno Použité koeficienty: Km Koeficient místa Kč Časový koeficient Kv Koeficient vybavení K1 K1 K2 K2 K3 K3 Užitná plocha 32 m2 0,98 0,75 Výměra pozemku. 321 m2 Celkový Upravená j. cena koef. KC Kč/m2 0, Celková cena Jednotková cena Kč Kč/m2 Název: Budova Brno Použité koeficienty: Km Koeficient místa Kč Časový koeficient Kv Koeficient vybavení K1 K1 K2 K2 K3 K3 0,98 0,75 Celkový koef. KC -8- Upravená j. cena Kč/m2

9 Užitná plocha 287,00 m2 Výměra pozemku. 284 m2 0,74 Celková cena Kč Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí tanovená jednotková cena oceňované nemovitosti Celková užitná plocha oceňované nemovitosti Výsledná porovnávací hodnota Jednotková cena Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m2 565,00 m Kč 4.2 REKAPITULACE OCENĚNÍ 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Budova č.p422 na pozemku p.č.274/1 2. Ocenění pozemků 2.1 pozemek p.č. 274/1 3. Výnosové ocenění Porovnávací ocenění 4.1 Budova č.p.422 na pozemku p.č.274/1 4.2 Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč oučasný stav Kč 0 Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: edmmilionůsedmsettisíc Kč Komentář ke stanovení obvyklé ceny C. Rekapitulace Závěrečná analýza Rizika technické povahy: Prvky krátkodobé životnosti i prvky dlouhodobé životnosti jsou v dobrém technickém stavu. -9-

10 Objekt nemá viditelné statické poruchy. Rizika právní povahy: Podle výpisu z KN Brno-město LV č.688 existuje omezení vlastnického práva. ZÁVĚR : 1. Obvyklá cena nemovitosti podílu bez závad je minimálně : ,- Kč rovnáním s jinými nemovitostmi tohoto typu v daném místě, které byly v uplynulém období z obchodovány a je známá jejich obvyklá cena (tržní hodnota), mohu odhadnout, že obvyklá podílu oceňované nemovitosti je ,- Kč slovy: sedmmilionůsedmsettisíc Kč Obvyklá cena nemovitosti je ovlivněna především polohou nemovitosti, která se nachází v obci Brno. Poloha je vhodná k bydlení, podnikání. Dostupnost nemovitosti je dobrá, v blízkosti jsou inž.sítě, komunikace, jsou zde také přijatelné dojezdové vzdálenosti do centra Brna. Dále je cena ovlivněna také poměrně stářím nemovitosti a dosud provedenými opravami a údržbou. Dále jejím konstrukčním a materiálovým provedením, standardní vybaveností, technickým stavem. Obvyklá cena se tedy odhaduje především s ohledem na polohu oceňované nemovitosti v obci Brno, její celkovou velikostí, standardním vybaveností, technickým stavem, dispozičním uspořádáním a přináležejícím příslušenstvím i s ohledem na cenovou úroveň trhu s nemovitostmi v obci i v regionu. Rizika na životní prostředí a ostatní faktory: Na budově č.p.422 vč.pozemku p.č. 274/1 a příslušenství v obci Brno, k.ú.zábrdovice, okres Brno - město podle místního šetření nebyly zjištěny žádné negativní vlivy na životní prostředí. V podmínkách České republiky má přístup k informacím o všech realizovaných cenách prodejů nemovitostí pouze stát ( prostřednictvím finančních úřadů), který však tyto údaje pro potřeby odhadců systematicky netřídí a rovněž jim je takto z důvodu ochrany osobních dat neposkytuje. Z toho důvodu existuje komerční databáze, kde by soupisy cen měly splňovat podmínky aktuálnosti ( jinak je jejich použití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však obecně nelze přeceňovat, neboť data v nich rychle zastarávají a jsou pak užitečná zejména pro sledování trendů.ideální stav by byl, pokud by odhadci byli on-line napojeni na databázi Českého statického úřadu, který eviduje informace o sjednaných cenách od finančních úřadů a součastně měli přístup na databázi Katastrálních úřadů, ze kterých by mohli mimo jiné získat příslušnou kupní smlouvu s přesnou identifikací prodávané nemovitosti. To však v podmínkách České republiky není z důvodu výše uvedených možné. Přesto lze z veřejně dostupných placených i neplacených zdrojů zjistit trendy ve vývoji realizovaných cen nemovitostí včetně jejich původních nabídkových cen. Na základě dostupných informací, na základě popsaných parametrů, na základě srovnávacích kritérií, na základě rizikových faktorů, na základě provedených výsledků použitých metod ocenění indikuji obvyklou cenu budovy č.p.422 vč.pozemku p.č. 274/1 a příslušenství v obci Brno, k.ú.zábrdovice, okres Brno stanovuji ve výši ,- Kč. :

11 ,-Kč Veškeré materiály jsou důvěrné a jsou výlučným duševním majetkem zpracovatele, jejich zneužití, nedovolené rozmnožování a distribuce mimo předané paré ve dvou vyhotovení objednateli znaleckého posudku jsou trestně-právně postižitelné, zneužití materiálu je trestné.zpracovatel na požádání objednatele a úplatně vyhotoví stejnopis.veškerá práva jsou vyhrazena. Znalec neprováděl žádná šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti dokladů, předložených jako podklady pro zpracování ocenění. Znalec vycházel pouze z prohlášení a předložených podkladů a neodpovídá za pravost a platnost dokladů a dále práv k cizím věcem a nájemním vztahům k nim, jejichž existenci má nebo mohla mít vliv na ocenění. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo části této zprávy jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Znalec vypracoval ocenění podle podmínek trhu v době jeho provádění a neodpovídá za případné změny, ke kterým došlo po předání ocenění. Znalec vycházel při zpracování ocenění z předpokladu, že existuje a v budoucnu budou existovat nebo budou moci být získány všechny podmínky, právní předpoklady, požadovaná podnikatelská oprávnění, popř. správní nebo jiná rozhodnutí podmiňující nebo jinak regulující předmět podnikání související s předmětem ocenění. Znalec pracoval na základě metodik, vlastního zjištění, provedených konzultací u specialistů a jiných odborností a provozních údajů sdělených zadavatelem. Znalec při oceňování nemovitého hmotného majetku je vázán závazným oceňovacím předpisem předepisujícím metodu oceňování-zákon o oceňování majetku zák.č.151/1997/ b. a vyhláška Ministerstva Financí č.540/2002 b., kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.151/97b..oceňování majetku, ve znění platné od č.617/2006 b,76/07 b., 3/2008 b., 450/12b. Znalec potvrzuje, že nemá a ani nebude mít prospěch ze závěrů uvedených v tomto posudku a odměna v souvislosti s touto zprávou nesouvisí s výši ceny uvedené v závěru posudku. Hodnota a cena HODNOTA- není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na straně jedné kupujícím a prodávajícími na straně druhé.jedná se o odhad. Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka nebo služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány( např. věcná hodnota, výnosová hodnota, tržní hodnota apod.). přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy nutno zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována

12 CENA - je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou peněžní částku za zboží nebo službu, nebo-li hodnota předmětu vyjádřená v penězích. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. Věcná hodnota - dle právního názvosloví tzv.časová cena věci. Je stanovena jako reprodukční pořizovací cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrné opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravy vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Zpravidla je označována jako Časová cena CČ. V zákonu o oceňování majetku zák.č.151/1997 b. je obdobnou cenou tzv. cena zjištěná nákladovým způsobem CN, stanovená souhlasně se zněním vyhl.č,617/2006 b.76/07b.,3/2008b, 460/09b., 364/10b.450/12b. která se nazývá též cena zjištěná CZJ. Výnosová hodnota-kapitalizovaná míra zisku též dále možno nazývat kapitalizovaný zisk. Zjednodušeně řečeno jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě(dlě údajů finančních institucí a bankovních domů) uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z podniku(nemovitosti). Ve vyhl. č.540/2002b., její novele vyhl.č.617/2006b.,3/2008b, 460/09b., 364/10b., 450/12b. je cena zjištěna výnosovým způsobem označena Cv.- Výnosový způsob, kerý vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu( úrokové míry) Porovnávací způsob- který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Jejím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci( u nemovitosti např. stanovení ceny bytu z ceny domu, v budoucnu možná ceny pozemku na základě toho, jaká stavba je na něm postavena). Metody oceňování- tržní hodnota nemovitosti vychází obvykle z metod: - 1. Metoda stanovení věcné (substanční hodnoty) - 2. Metoda stanovení výnosové hodnoty - 3.Metoda stanovení porovnávací / srovnávací hodnoty(srovnání tržních cen, tj. cen realizovaných na trhu). Koncesní listina: Koncesní listina - Oceňování majetku pro věci nemovité ze dne , č.j. 91/05/K/Tr, vydal Městský úřad Černošice

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

Ocenění nemovitostí č. 12201882012

Ocenění nemovitostí č. 12201882012 Ocenění nemovitostí č. 12201882012 o ceně podílu v bytovém družstvu Na Dědině 852 se kterým jsou spojena členská práva a povinnosti v tomto družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu v 9. podlaží

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 864 132 / 09 dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29 Objednavatel: Adresa: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno Vypracoval: Ing. Artur

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3389 26 / 2015 dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3163 537 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více