ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná období reformních škrtů. Plnění rozpočtu města v I. čtvrtletí roku 2012 nelze hodnotit jako uspokojivé. Město hospodaří zatím s účetním deficitem 845 tis. Kč, který je způsoben tím, jak jsem již informoval v předcházejícím čísle, že platba za komunikaci v ulici K Miškovci, dokončenou v roce 2011, byla proplacena až v letošním roce. Ale i veškeré příjmy jsou zatím cca o 800 tis. Kč nižší než v loňském roce. V příjmové části jsme měli v tomto období 5,3 mil Kč a v letošním roce jen 4,5 mil. Kč. Tento pokles je způsoben tím, že město již nevyplácí sociální dávky a tím je příjem od státu o 600 tis. Kč nižší a další pokles je v oblasti nedaňových příjmů cca o 200 tis. Kč. Další informace jsou z oblasti regionálních grantů Krajského úřadu Jihočeského kraje. Žádali jsme z programu obnovy venkova o dotaci na opravu fasády radnice a o příspěvek na Alšovy dny. Obě žádosti bude schvalovat zastupitelstvo kraje 15. května, takže zatím nevíme, jak velký příspěvek dostaneme, ale věřím, že jako každý rok město nějaké finanční prostředky obdrží. Také jsme žádali o dotaci na doplnění vybavenosti hasičského sboru, ale zde jsme neuspěli, 30. zasedání RM Rada schválila : -uvolnění pozastávky platby firmě CAS- TA. a.s. dokončené stavby Stavební obvod II (část komunikace a chodníku) po odstranění závad, -zrušení finanční příspěvku na činnost ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: protože přidělení a výše dotace je odvislá na činnosti a množství zásahů sboru. Dále bychom měli obdržet vyjádření, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na opravu kapličky v Bořicích, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj. V měsíci únoru jsme podávali dvě žádosti na finančně náročné akce zateplení budov ZŠ a MŠ. Obě žádosti prošly úspěšně registračními kontrolami a nyní jsou ve stádiu tzv. technického posuzování žádostí, takže nám nezbývá než čekat na závěry těchto posudků, ale termín, kdy nám budou oznámeny, zatím nevíme. Podobně je to i s dlouho připravovanou žádostí na výstavbu ČOV. V loňském roce jsme žádost podali, ale kraj nám nedal prioritu, takže jsme byli vyřazeni, v letošním roce se zatím čeká, kdy bude vyhlášen příslušný dotační titul. Konečně se také dostává do finále příprava projektu opravy Zahradní ulice. Po zdlouhavých přípravách projektové dokumentace a podkladů pro stavební povolení budeme mít možnost vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele této stavby a věřím, že obyvatelé Zahradní ulice se do konce roku dočkají dlouho očekávané opravy. Velmi rychle se blíží období, kdy bude třeba udržovat veřejná prostranství města i jeho částí a především pravidelně sekat trávníky. V předcházejících letech nám Úřad práce v Písku poskytoval pracovníky na veřejně prospěšné práce a INFORMACE Z RADY KVH Mirotice z důvodu ukončení činnosti v Miroticích, -zvýšení nájmu firmě ČEVAK, a.s. za pronájem vodovodu a kanalizace, -zadávací dokumentaci pro VŘ Zajištění inženýrské činnosti při výstavbě ČOV, projednala : -nedoplatky nájemného k hradil náklady na jejich mzdy. V rámci úspor se prostředky snížily a pracovníky na veřejně prospěšné práce by měli u obcí nahradit pracovníci tzv. veřejné služby, což jsou také občané vedení na ÚP, ale ti by měli v rámci vyplácené podpory odpracovat 20 hodin týdně u příslušné obce. Samozřejmě jsme projevili zájem o tyto pracovníky, kteří měli nastoupit již v dubnu, ale dosud nám ÚP žádné pracovníky nepřidělil. V měsíci dubnu ukončí dvě pracovnice z naší úklidové skupiny pracovní poměr, uzavřený s městem na jeden rok v rámci rekvalifikace, kterou hradil ÚP, a zatím za ně nemáme náhradu. Z tohoto důvodu nám poklesne počet pracovníků, jejichž hlavním úkolem by mělo být sekání a úklid trávy, a vzhledem k rozsahu udržovaných ploch (cca 8 ha) to bude úkol docela složitý. Závěrem bych se chtěl obrátit na některé naše spoluobčany, patrně asi mladší věkové kategorie. Jedná se mi o poškozování veřejného společného majetku a vandalismus všeobecně. Je jistě nutné vynaložit značné úsilí a velký sportovní výkon rozbít betonovou lavičku, zlomit stromek či zbourat sloupek, ale byl bych velice rád, kdyby si to dotyční jedinci zkoušeli na svém majetku nebo na něčem, co vlastníma rukama vytvořili. M. Brunclík - starosta (dlužníky řádně vyzvat upomínkami a projednat způsob úhrady), -žádost o povolení staveb. úprav rod. domu čp. 24 v Bořicích - nemá námitek, -nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníku Lahotka nabídku nepřijímá, Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 -žádost obce Horosedly o poskytnutí finančního příspěvku na opravu varhan v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Horosedly přípěvek neschválila, -projednala žádost nájemníků o odstranění autovraku ve dvoře domu čp. 99 pravděpodobný majitel bude vyzván k odstranění, V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsem se obsáhleji zmínil o bolševníku velkolepém a obecném. V tomto vydání se k tomuto tématu vracím ve zkrácené verzi z důvodu, abych připomněl, že jsme těsně na začátku nejvhodnějšího období pro jeho likvidaci. Jen na okraj, v naší lokalitě se zatím bolševník velkolepý nevyskytuje. Podobná rostlina, se kterou se můžeme setkat, je se vší pravděpodobností bolševník obecný, který není tak nebezpečný. Ale ani u tohoto nemůžeme při potřísnění jeho šťávou vyloučit alergickou reakci. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -smlouvu 1 05/205 o pronájmu části pozemku parc. č. 831/1, nájemné nebylo hrazeno od roku 2006 nájemce bude vyzván k úhradě, vzala na vědomí : -informaci o průběhu úpravy Kostřateckého potoka snížení hladiny kvůli povodním, -informaci o kontrole dotací (komunikace Vážení spoluobčané města Mirotice, vážení čtenáři, Boj s bolševníkem Lučkovice - Výšice, protiradonové opat ření v MŠ, knihovna a ÚP Strakonice) provedené FÚ nebyly zjištěny závady, -nabídku firmy Kanturk Royal na vymáhání nebo odkup finančních pohledávek, -výpověď KVH Mirotice z nájmu nemovitosti na parc. č. 344 v KÚ Mirotice, -informaci o možnosti získání dotace na výměnu veřejného osvětlení pověřila starostu v této věci dále jednat. dovoluji si využít našeho měsíčníku, abych Vám objasnil a vysvětlil svůj postoj a důvod, proč jsem hlasoval zásadně proti odprodeji pohledávek města. K tomuto kroku, předložit tiskové prohlášení, jsem se rozhodl následně poté, co bylo mé vyjádření ze zasedání zastupitelstva města Mirotice ze dne 4. dubna 2012 médii interpretováno pouze z poloviny, a to tak, že může být veřejností můj názor a postoj pochopen nesprávně. Ano, jsem ZÁSADNĚ PROTI odprodeji pohledávek města Mirotice. Tak jak jsem na zasedání zastupitelstva řekl, a tak jak bylo v Píseckém deníku ze dne 7. dubna 2012 otištěno, shledávám tento postup za NEETICKÝ. Bohužel Písecký deník již zapomněl otisknout další mojí citaci, v které jsem zastupitele upozorňoval a připomínal jim, že vedení města doposud nevyužilo všechny možné kroky, které jim zákon umožňuje, aby pohledávky od dlužníků vymohli. Na zastupitelstvu jsem zároveň uvedl, že odprodej pohledávek považuji za krajní (poslední) řešení, a to z důvodu postupů a prostředků, které agentury používají při vymáhání dluhů od dlužníků. Zastupitelům jsem jako příklad uvedl případ několika domácností, které dlužili desetikorunové částky, a následně jim byl při exekuci zabaven majetek v hodnotě tisícinásobku dlužné částky. V tomto prohlášení bych ale také rád připomněl ty případy, kdy zaměstnanci agentur, zabývajících se vymáháním pohledávek, byli odsouzeni pro nezákonnost v postupu vůči neplatičům. Ano nelze zpochybňovat, že tyto firmy mají ve vymáhání dluhů větší účinnost, ale nesmíme zapomínat na případy, kdy tyto firmy dostaly dlužníka (mnohdy i člověka, který o svých dluzích ani nevěděl) do velkých problémů. Právě před tímto jsem chtěl a chci občana Mirotic uchránit. Považuji za důležité se na tomto místě zmínit o skutečnosti, že zastupitelé města Mirotice hlasovali a následně schválili záměr na odprodej všech pohledávek města externí agentuře. Chci jen připomenout, že já jsem v případě tohoto usnesení hlasoval PROTI. Tajemník města na zastupitelstvu sice uvedl, že město neprodává všechny pohledávky, ale bude jednotlivé případy posuzovat individuálně. Ale k tomuto vyjádření zastupitelé nepřijali žádné usnesení, tudíž je bezpředmětné. V žádném případě mi nejde o napomáhání dlužníkům, jako zastupitel chci konat a konám tak, aby město mělo pokud možno nulové pohledávky a hospodařilo co možná nejefektivněji. Tohoto chci ale vždy docílit nediskriminačně ( na všechny stejný metr ) a v mezích etiky. Věřte, že při hlasování v průběhu zastupitelstva města Mirotice se vždy rozhoduji s nejlepším možným vědomím a svědomím a vždy s ohledem na možné budoucí dopady. Posuzuji jak možné dopady pro město, tak i možné dopady, které by se mohly úzce dotýkat občanů města Mirotice. Nemyslím si, že pohledávky za posledních 15 let v celkové hodnotě necelých 200 tis. Kč jsou pro město Mirotice natolik klíčovým zdrojem financí, aby muselo své občany vystavit tak velkému riziku, které výše popisuji. Vážení mirotičtí, rád bych Vám v tomto prohlášení položil dvě otázky: 1) Jste si jisti, že jste městu v posledních letech (s ohledem na promlčecí lhůtu) uhradili veškeré závazky, které jste vůči městu měli? 2) Jste si skutečně jisti, že městu nedlužíte ani jednu korunu? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ANO, můžete zůstat v klidu, pokud ale váháte, nebo si nejste jisti, doporučuji Vám, abyste si stav co nejrychleji ověřili a nejlépe si od města vyžádali písemné potvrzení, že vůči městu nemáte žádné pohledávky. Nechci Vás tímto strašit, ale pouze Vás upozorňuji na možné riziko plynoucí z výše uvedeného usnesení města. Možnost, že na Vaše dveře zaklepe exekutor, existuje, a to i přesto, že máte dojem, že vše řádně a včas platíte a že městu nic nedlužíte. Ing. Jan Liška, zastupitel města (MSNK) V loňském roce k takovému případu došlo. Úplné vyhubení této rostliny je velice náročné. Jak tedy postupovat? Mechanická likvidace Mechanické odstranění je nutné provést pokud možno před vysemeněním rostliny (obvykle to znamená nejpozději v první půli května). Jeho účinek je omezený, neboť rostlina má vysokou regenerační schopnost a dokáže znovu vyrůst z kořenů jednotlivé rostliny je tedy nutné celé vykopat ( do hloubky min. 10 cm) a zlikvidovat. V případě, že budete pravidelně 3x ročně rostlinu sekat po dobu několika let, povede to nakonec k potlačení výskytu. Nesmí dojít k vysemenění ani jediné rostliny. Doporučuje se odsekat vykvetlé okolíky a ty zlikvidovat, aby pohozené na pozemku setrvačností nevysemenily. Chemická likvidace. Účinným je chemický postřik obsahující glykosát (např. Roundup- Bioaktiv) nebo triclopyr (např. Galon). Chemický postřik není stoprocentně spolehlivý a je zde nevýhoda jeho nedostatečné selektivnosti. K aplikaci postřiku by mělo docházet pokud možno brzy na jaře, když rostlina Pokračování na str. 3 2 KVĚTEN 2012

3 V měsíci březnu se uskutečnila VH TJ Sokol Mirotice. Na této VH byla vyhodnocena práce za uplynulý rok. Činnost lze rozdělit na dvě části a to na sportovní a společensko- kulturní akce. Pokud se jedná o sportovní, tak TJ Sokol má tři sportovní oddíly a to tenis, volejbal a stolní tenis. Oddíl tenisu není přihlášen do žádné soutěže. Oddíl volejbalu též není přihlášen do žádné soutěže a zúčastňuje se jenom turnajů, které jsou pořádány v okolí. Uspořádal turnaj při kulturním festivalu Alšovy dny, kde skončil na pátém místě. Oddíl stolního tenisu má tři družstva, kdy družstvo A hrálo Jihočeskou soutěž skupiny B a umístilo se na 7 místě. Družstvo B hrálo okresní přebor, kdy se umístilo na 5 místě. Družstvo C, které je složeno z žáků, hrálo okresní přebor a skončilo na posledním místě. Toto družstvo hraje okresní přebor z důvodu, aby získalo ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Sokolové hodnotili zkušenosti. Oddíl uspořádal okresní přebor mladšího a staršího žactva, kde se naše žactvo umístilo takto : ml. žákyně 1 Straková Lucie, 3 Suchánková Natálie st. žákyně 2. Straková Lucie ml. žáci 1. Vala Lukáš st. žáci 1. Vašek Jan st. žáci čtyřhra 3. Texler Petr, Vašek Jan Sokol též uspořádal již 12. ročník nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 17 družstev. Přijeli družstva z Vodňan, Milevska, Písku, Milína, Čimelic, Orlíka nad Vltavou a Radomyšle. Tento turnaj má mezi účastníky dobrý ohlas a je škoda, že mimo pořádajícího družstvo se nezúčastní i další družstva z Mirotic. Dále Sokol pořádal i společenskokulturní akce a to jmenovitě sokolský ples, maškarní průvod, který se uskutečnil Výsledky brokové sportovní střelby našeho veterána Pan Václav Kučera se dostal do kategorie veteránů před sedmi lety. Každoročně absolvuje okolo padesáti turnajů ročně v rámci celé republiky. V roce 2004 se zúčastnil mistrovství evropy a roku 2007 mistrovství světa, kde se ve své kategorii umístil z téměř 400 účastníků kolem 40 místa. V letošním roce se zúčastnil již šesti závodů se střídavými výsledky, z toho se třikrát umístil ve finále. Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem, může se přijít podívat a to: Střelnice Písek-Provazce 14: Okresní přebor 2x25 compak sporting Celostátní přebor ČMMJ 4x25 compak sporting Jako člen výboru mysliveckého sdružení Zelená hora by chtěl požádat majitele psů, aby omezili přístup do revíru v době kladení mláďat srnčí zvěře. (Mch) Kulturní a sportovní akce ( v okolí Mirotic ) Sobota :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Neděle :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Sobota :00 Divadelní společnost OKÝNKO uvádí divadelní představení O zlobivém andělíčkovi Sál penzionu Furiant Cerhonice. Po představení jsou pro děti připraveny hry, hudba a sladké Odměny :00 Blatenští Harmonikáři po 23 letech, cesta pohádkovým lese, vítání prázdnin, pouťovou zábavu, adventní trh, mikulášskou nadílku pro děti. Výtěžek z těchto akcí byl použit na opravy a údržbu sokolovny. Pokud se jedná o sportovní aktivity, tak ty si hráči hradí sami. TJ Sokol Mirotice také pořádal již druhým rokem letní dětský tábor. V sokolovně došlo k vybudování sprch, aby se účastníci turnajů měli kde vysprchovat a byla provedena výměna oken, která byly ve špatném stavu. Došlo k rozhodnutí, že i v letošním roce se bude pokračovat v pořádání společenskokulturních akcí a výtěžek z těchto akcí bude použit na další opravu sokolovny. Sokolové si uvědomují, že sokolovna je jediná budova v obci, kde se mohou uskutečnit jakékoli společenské akce. Jednatel : Bohuslav Vojkůvka Občanské sdružení Diakonie Broumov Vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 4 KVĚTEN 2012 Letního a zimního oblečení Lůžkovin,ručníků,utěrek, záclon Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky - nepoškoz. a kompletní VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME : ledničky, televize, počítače a a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, nečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve Vašem městě dne : čas: hod. místo: RADNICE - PŘÍZEMÍ (knihovna) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Více na:

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC FK Mirotice Fotbalisté FK Mirotice mají za sebou úspěšný duben! Zvládli těžkou sérii venkovních zápasů, kdy dokázali vyhrát na horké půdě v Protivíně. Poté jen remizovali v Klukách 2-2. O uplynulém víkendu pak zvládli 1. jarní domácí zápas. V něm přehráli celek Borovan 3-1. Trenér M. Průcha tak zatím může být určitě spokojený. Sezona ale pokračuje a každý zápas je velice těžký Podrobnější komentáře zápasů i jiné informace najdete na webových stránkách Rozpis zápasů na květen 2012: Neděle Přípravka Mirotice Milevsko 10: Neděle Žáci Mirotice Božetice 12: Neděle Muži B Mirotice Podolí II B 17: Neděle Muži A Mirotice Oslov 14: Úterý Přípravka Mirotice Sepekov 10: Úterý Muži A Mirotice Smetanova Lhota 15: Sobota Přípravka Protivín Mirotice 10:00 08:30 Žáci Jistebnice Mirotice Muži B Hradiště C Mirotice Neděle Muži A Hradiště B Mirotice 17:00 15: Neděle Přípravka Mirotice Hradiště B 13: Sobota Žáci Mirotice Sepekov 12: Neděle Muži B Mirotice Vráž 15: Sobota Muži A Mirotice Kovářov 15:00 Přípravka Hradiště C Mirotice Žáci Oslov Mirotice Sobota Muži B Putim Mirotice 17:00 15: Neděle Muži A Milenovice Mirotice 15:00 13:30 Tabulka OP, po odehraných 18. kolech: POŘ. TEAM ZÁPASŮ VÝHER REMÍZ PROHER SKÓRE BODY +/- 1. AFK SMET.LHOTA : FK MIROTICE : HRADIŠTĚ B : BOSTON KLUKY : SK SKÁLY : FK PROTIVÍN B : SK OSLOV : FC CHYŠKY : ZD KOVÁŘOV : MILENOVICE : FC AL-KO SEMICE : TBOROVANY : TJ PODOLÍ II : TJ KOSTELEC : Řeka Píši tyto řádky s nadšením a zvláštním chvěním, skoro jako se zamilovaností. Krůpěje vody třpytící se na slunci, Vzlétly jako ohňostroj a rozprostřely se Na čistou hladinu řeky. Jaro, léto, podzim, zima. Čtyři roční období a přesto pokaždé jiné. Měj oči otevřené říkal můj táta. FEJETON A tak se dívám. A přesto je letošní jaro zase jiné. Kolem řeky se cosi změnilo, ale já už to vidím, chybí mi tady ty staré silné stromy. A přece ledacos by mohly vyprávět třeba o rybářských úlovcích, o šumění větru, o kachní rodince vydávající se na říční plavbu, ale právě teď splašily ledňáčka, který se chystal ulovit rybku k obědu. Ale kormorán to všechno pozoruje z povzdálí, volavka šedivá natahuje krk, aby jí něco neuniklo. Šumící jez, polední slunce a báječný vzduch. I já už se těším, až přiletí čáp, nebo uvidím pod lávkou labutí pár TÁTA mi říkal měj oči otevřené a tak se dívám a tak je mi fajn (vt) KVĚTEN

5 Právě v těchto okamžicích prochází školní rok třetím čtvrtletím, a právě tyto chvíle jsou ve znamení průběžného čtvrtletního hodnocení našich žáků. Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni nejen s prospěchem, ale také s plánovanými akcemi, které chystáme na konec školního roku. Měsíc duben byl také ve znamení velkých sportovních úspěchů. Vždyť také naši malí fotbalisté vyhráli na Mc- Donald Cupu 1. místo a přivezli do Mirotic zlatou medaili a krásný pohár. Je to opravdu nebývalý úspěch a je vidět, že se z našich mladých žáčků pomalu stávají opravdoví fotbalisté. Utkání ve stolním tenise, které naše škola pořádala, se účastnili žáci z Mirovic, Chraštic a Čimelic. Byl to boj velice vyrovnaný, nicméně v kategorii jednotlivců obsadil náš žák 3. místo, což je opravdu krásný výsledek. Přelom dubna a května je v naší škole také ve znamení plánování oprav a rekonstrukcí. Do naší školní kuchyně Dne proběhla na naší škole soutěž na 1. stupni "Hledáme nový talent" ve zpěvu a recitaci. Žáci byli rozděleni do 2. kategorií :1. kategorie - 1. a 2. třída; 2. kategorie - 3. a 4. třída. Ve zpěvu - 1. kategorie: 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Denisa Řežábková se konal v Písku fotbalový turnaj Mc Donald Cup. Naši mladší žáci byli víc než výborní. Všechny překvapili. Po čtyřech vítězných zápasech, z devíti zúčastněných družstev ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Z naší školy dorazil již konvetomat a naše kuchařky se již na něm zaučují. Jak se jim s tímto strojem pracuje, Vám přineseme v reportáži v příštím čísle. Do konce června dorazí do školní kuchyně ještě nový sporák a chladící technika, která nahradí staré kompresorové lednice z konce 70. let. Za podporu realizace tohoto záměru, tímto jménem naší školy děkuji panu starostovi a zastupitelům města, kteří schválili tento investiční záměr. V měsíci květnu plánujeme odvětrání západní stěny v prostorách šaten, kde nás velice trápí pronikající vlhkost a stěny zde nepůsobí zrovna esteticky. Nyní o velikonočních prázdninách jsme z finančního daru, který jsme dostali od firmy Eon, zrekonstruovali osvětlení v prostru školní jídelny a přístupové chodby. Další finanční dar, který nám vřele poskytla obec Cerhonice a který nás Hledáme nový talent - 2. kategorie: 1. místo - Nikola Procházková 2. místo - Štěpán Horák 3. místo - Anna Kvěchová V recitaci - 1. kategorie : 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Jan Trejla Fotbalový turnaj získali 1. místo. Fotbalové družstvo Mirotic tvořili: Jan Texler, Veronika Petrášová, Jakub Volf, František Řepka, Tomáš Hrach, Ondřej Bubeník, Marek Nosek, Tomáš Zeman, Jakub Král. velice potěšil, podpoří tentokrát stravovací zázemí žáků a další drobnější spotřebiče v kuchyni. Dovolte mi, abych na tomto místě ze srdce poděkoval za tyto finanční dary, které nám pomohou modernizovat naše zázemí a přispějí tak ke zkvalitnění způsobu vaření a stravování. Na školní zahradě, kde probíhá výuka pěstitelství a zahradnictví, jsme počátkem dubna odstranili původní dřevěný skleník, který již po letech dosloužil svému účelu a stal se již nebezpečným. V těchto dnech probíhá úprava nové podezdívky, na kterou se koncem května postaví skleník nový. Hlavní opravářské práce nastanou však o hlavních prázdninách. Letošním rokem zahájíme sérii rekonstrukcí podlah ve třídách, které budou spočívat v opravě rozvolněných parket. Rádi bychom podle finančních možností opravili oba dívčí záchody, které dnes mají čím dál častěji technické problémy. Malování prostoru šaten zatím zůstává otázkou, až jako dopadne odvětrání vlhké západní zdi. Rekonstrukcí o prázdninách projde také sklad potravin, který je potřeba vymalovat a vybavit novými regály, a sousední šatna pro sportovce, kteří chodí cvičit do tělocvičny. Práce nás tedy čeká opravdu hodně, ale věřím tomu, že se nám povede tyto vytýčené cíle v brzké době zrealizovat. Milí čtenáři, přeji Vám mnoho krásných dní. Mgr. Pavel Kozák, ředitel školy - 2. kategorie : 1. místo - Tomáš Zeman 2. místo - Rebeka Charvátová 3. místo - Kateřina Štaffová Žáci se zúčastnili v hojném počtu. Soutěž proběhla v příjemné atmosféře. (mv) Všem patří dík za vynikající reprezentaci naší školy. Dík patří i trenérům, byli při tom a bez nich bychom takového úspěchu nikdy nedosáhli. M. Pouchová Informace pro obyvatele Mladý člověk (do 40 let), který začíná podnikat v zemědělské oblasti, může získat dotaci cca 1,1 mil. Kč na uskutečnění svého podnikatelského plánu (např. výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb či nákup zemědělských strojů). Pro obec je jistě zajímavé, aby tito podnikatelé byli úspěšní, k čemuž může pomoci podpora z evropských fondů. Více informací na 6 KVĚTEN 2012

6 V mirotické škole se možná rodí nový spisovatelský talent! Petr Pšeničný, žák 5. ročníku, sepsal svoji literární prvotinu a my bychom ji rádi prostřednictvím Mirotického zpravodaje uveřejnili. Přečtěte si s námi každý měsíc úryvek dobrodružného vyprávění z knihy, kterou Petr napsal! Úvod Tato knížka se týká pětice dětí z malého města Mirotice ze ZŠ Mikoláše Alše. Spolu zažívají výborná dobrodružství a legraci. Ahoj děti, jsem Petr Pšeničný, píši knížky pro děti, které mají rády dobrodružství a legraci. Právě teď si můžete přečíst tuto knížku a pobavit se. Miliony let v minulosti Byli jednou tři kluci jménem Petr, David ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Spisovatelský talent a Matouš. Byli to úžasní dobrodruhové, kteří byli "furt" někde v přírodě a něco zábavného vymýšleli. Nejčastěji to byli skautské hry, ve kterých stopovali divokou zvěř, stavěli skautské úkryty a nebo chodili na výpravy, kde nacházeli nová ukrytá místa. A na těch místech se dobře bavili. Jednoho krásného dne se kluci vydali na výpravu. Vzali si něco jako skauti - kompas, provaz, svačinu a pití a šli. Vybrali si dobrou cestu, protože tam byla řeka a přes tu řeku spadané stromy. Kluci neváhali a rozběhli se k těm spadaným stromům. Lezli tam po nich a dobře se bavili. Byli tam dlouho a nikomu se zatím nic nestalo. Našli si tam pěkné místo, kde skákali ze břehu na druhý. Celou dobu se střídali, ale když byl na řadě David, tak si nedokážete představit, jak se vychloubal: "Hele, kluci, teď sledujte, jak to dám a ještě na druhé straně udělám po skoku kotoul. Takže sledujte." Kluci si šeptali, že by nemohli, kdyby do té vody spadl a vykoupal se. Za chvíli se už rozbíhal David, ale když se rozběhl, podklouzly mu nohy a spadl přímo do řeky. Voda mu byla sotva po pás, ale byla studená. Kluci mu hned pomohli z vody ven, ale byl celý mokrý. Tak si Petr sundal mikinu a půjčil ji Davidovi, aby nenastydl. Protože byli jeho rodiče přátelé, pomohli mu i domů, protože jak byl celý mokrý, nemohl pořádně jít. U Davida doma řekli jeho mamce, co se stalo. Pak šel Petr i Matouš domů, protože nechtěli běhat bez Davida venku. No co, vám budu povídat, "jasně" že David nastydl a ležel doma. Kluci ho šli o prázdninách navštívit, ale moc dlouho se u něj nezdržovali, protože nechtěli nastydnout. Uplynul týden a David byl zdravý. Hned zavolal klukům, že je zdravý a že s nimi může jít ven.... Pokračování příště :) Ve středu 4. dubna 2012 jsme vyrazili s naší 7. třídou do Prahy pod dozorem naší třídní paní učitelky - Johany Hřebejkové. Vydali jsme se na exkurzi s názvem (Human body). Odjezd byl v 8:10 z Mirotic. Do Prahy jsme dorazili před půl desátou. Tramvají s číslem 12 jsme pokračovali až k holešovickému výstavišti, kde se výstava konala. Před vstupem do sálu s exponáty nás pracovník ochranky poučil o pravidlech chování Zajímavá exkurze 7.třídy - Human body v expozici (nesmělo se telefonovat ani fotit), odložili jsme své osobní věci do šatny a vyrazili na prohlídku. V první expozici byla kostra člověka rozložená do nejmenších kůstek našeho těla, což jsou kosti v uchu - kladívko, kovadlinka a třmínek. Takto jsme se seznamovali se všemi detaily lidského těla přes svalovou, nervovou, trávicí, oběhovou, vylučovací a rozmnožovací soustavu. Také jsme viděli prenatální vývoj lidského zárodku dítěte od 12. týdne až do doby porodu. Paní učitelka nám zodpovídala na naše otázky a vysvětlovala funkčnost jednotlivých orgánů našeho těla. Po konci exkurze jsme ještě navštívili Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Občerstvili jsme se v oblíbeném KFC a spěchali zpět na Knížecí, odkud jsme pokračovali každý do svého domova. S pozdravem 7. třída paní učitelky Johany Hřebejkové KVĚTEN

7 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC POHŘEBNÍ SLUŽBA FOITOVÁ VRBA PÍSEK, Harantova hlavní kancelář (vedle Gigacomputer) Od 1. dubna 2012 zajišťujeme služby spojené s kremačním obřadem i pohřbem do země také na kontaktním místě v Miroticích Náměstí Mikoláše Alše č. 51 Jana Lopatová tel.: Stálá služba 24 hodin denně tel: , A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci květnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Marcela Chadimová, Lučkovice Václav Brousil, Mirotice Stanislava Trázníková, Mirotice Jiří Bohata, Mirotice Marie Hájková, Mirotice Jindřiška Šafářová, Mirotice Antonín Říha, Lučkovice Ladislav Šimůnek, Mirotice Emílie Leitnerová, Mirotice Arnoštka Ředinová, Mirotice Josef Procházka, Radobytce Miloslav Kovář, Mirotice Růžena Zájedová, Mirotice František Bárta, Mirotice Bohunka Bártová, Mirotice Marie Famfulová, Obora u Radobytec Marie Gawlaszová, Lučkovice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice Proč zmizely kytky z oken? Nedávno mne navštívila spolužačka. Měli jsme co probírat. Vždyť od doby ukončení naší docházky do základní školy uplynulo již několik desítek let. Naše řeč se stočila i na samotné Mirotice. Trochu mě zamrzelo, že je označila šedivými. Každý můžeme jednu a tu samou věc posuzovat jinak. Naštván tímto jejím hodnocením jsem se rozhlédl s tím, že to tak není. Musel jsem si, ač nerad, přiznat, že měla pravdu. Kde je chyba? Rozhodující podíl na tomto stavu nenese radnice, jak by bylo příjemné to na ni hodit. Na tom se převážně podílíme my sami. Vzhled domu je svým způsobem vizitka vlastníka, okna pak uživatele bytu. Aby z toho hodnocení vzhledu nevyšla radnice moc dobře, což by někteří stálí nespokojení kritici nepřenesli přes srdce, tak je tu jedna věc, za kterou tato nese plnou odpovědnost. Tou je revitalizace náměstí. Podívejte se objektivníma očima na jeho vzhled. Převažuje šedá. Těch několik stromů to nemůže zachránit. Vedle uspořádání vlastního prostranství chybí i barvy, které by mu dodaly jiskru, jež by mu náležela. I když většina domů má již fasádu v docela slušném stavu, barvy jsou nevýrazné. Možná, že jsme z minulosti příliš konzervativní a volíme je méně jásavé. Změnit vzhled fasády je dosti náročné a finančně nákladné. Jiná situace je u výzdoby. Na náměstí jsem napočítal v létě loňského roku tak cca čtyři až pět oken, kde byly květiny. Jako by hospodyně nechtěla říci okolí, podívejte se, já chci i beze slov ukázat množstvím květin na okně, jak to mám doma pěkné. Nebo když už, tak alespoň naštvat sousedku, že ty moje pelargónie, nebo jak se všechny ty kytky jmenují, jsou lepší než ty její. Okna do náměstí vypadají smutně. Pak vzniká otázka. Nežijí za těmito i stejní lidé, kteří se nedovedou radovat z toho, že svítí slunce, že prší, no prostě, že žijeme? To asi ne. Jen možná, že z nějaké skromnosti, nechtějí výzdobou oken sdělovat okolí svůj pozitivní přístup k životu. Nebo tím, že svá okna nevyzdobí, říkají mě se tady nelíbí? Co je mimo můj byt do toho mi nic není. Já si žiji ve svém uzavřeném světě a všichni mi vlezte na záda. Je takový přístup pozitivem pro samotného člověka? Jistě ne. Tím jsem chtěl říci, že kytka na okně může být svým způsobem projevem mého vztahu k okolí. Jejím umístěním vysílám světu jakýsi signál. Podívejte, jakou mám radost ze života. Radujte se se mnou. Prázdné okno dává možná opačný signál - mám všeho dost - nejraději jsem sám doma a neotravujte. Pak otevřu okno, podívám se po oknech okolních domů a řeknu : tady to vypadá chcípl tu pes. Promiňte občané, že jsem možná takto nesprávně filozofoval. F. Hřebejk ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 05/ 2014 Místo konání : Zasedací místnost SH ve Skalné Datum konání : 21.08.2014 Čas konání : 16, 30 hod. Ukončeno

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18)

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18) - 1 - U S N E S E N Í z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 (č. 249/18 264/18) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 7. dubna 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne 24. 2. 2016 Začátek: 16:15 h Konec: 18:15 h Místo: zasedací místnost, radnice Přítomni: M. Sebera, M. Babák, V. Dvořáčková, M. Krupková, Z. Kunický,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 31. srpna 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA SDRUŢENÍ TJ SOKOL RADIM Konaného dne: 21. 5. 2012 V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Od: 20:00 Do: 21:20 Přítomni: Hana Křelinová, Štěpánka Kořínková, Martina

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 4/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS v Třebíči. Zasedání

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 30. května 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Michaela

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 16. 5. Bod pořadu jednání: 15. 2. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016

Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram. Sezóna 2015/2016 Závěrečná zpráva o činnosti Fotbalového sportovního centra mládeže při ISŠ HPOS Příbram Sezóna 2015/2016 Zpracovali: Mgr. Josef Dobeš, ředitel fotbalové akademie 1. FK Příbram Mgr. Jaroslav Černý, za Fotbalové

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více