ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná období reformních škrtů. Plnění rozpočtu města v I. čtvrtletí roku 2012 nelze hodnotit jako uspokojivé. Město hospodaří zatím s účetním deficitem 845 tis. Kč, který je způsoben tím, jak jsem již informoval v předcházejícím čísle, že platba za komunikaci v ulici K Miškovci, dokončenou v roce 2011, byla proplacena až v letošním roce. Ale i veškeré příjmy jsou zatím cca o 800 tis. Kč nižší než v loňském roce. V příjmové části jsme měli v tomto období 5,3 mil Kč a v letošním roce jen 4,5 mil. Kč. Tento pokles je způsoben tím, že město již nevyplácí sociální dávky a tím je příjem od státu o 600 tis. Kč nižší a další pokles je v oblasti nedaňových příjmů cca o 200 tis. Kč. Další informace jsou z oblasti regionálních grantů Krajského úřadu Jihočeského kraje. Žádali jsme z programu obnovy venkova o dotaci na opravu fasády radnice a o příspěvek na Alšovy dny. Obě žádosti bude schvalovat zastupitelstvo kraje 15. května, takže zatím nevíme, jak velký příspěvek dostaneme, ale věřím, že jako každý rok město nějaké finanční prostředky obdrží. Také jsme žádali o dotaci na doplnění vybavenosti hasičského sboru, ale zde jsme neuspěli, 30. zasedání RM Rada schválila : -uvolnění pozastávky platby firmě CAS- TA. a.s. dokončené stavby Stavební obvod II (část komunikace a chodníku) po odstranění závad, -zrušení finanční příspěvku na činnost ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: protože přidělení a výše dotace je odvislá na činnosti a množství zásahů sboru. Dále bychom měli obdržet vyjádření, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na opravu kapličky v Bořicích, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj. V měsíci únoru jsme podávali dvě žádosti na finančně náročné akce zateplení budov ZŠ a MŠ. Obě žádosti prošly úspěšně registračními kontrolami a nyní jsou ve stádiu tzv. technického posuzování žádostí, takže nám nezbývá než čekat na závěry těchto posudků, ale termín, kdy nám budou oznámeny, zatím nevíme. Podobně je to i s dlouho připravovanou žádostí na výstavbu ČOV. V loňském roce jsme žádost podali, ale kraj nám nedal prioritu, takže jsme byli vyřazeni, v letošním roce se zatím čeká, kdy bude vyhlášen příslušný dotační titul. Konečně se také dostává do finále příprava projektu opravy Zahradní ulice. Po zdlouhavých přípravách projektové dokumentace a podkladů pro stavební povolení budeme mít možnost vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele této stavby a věřím, že obyvatelé Zahradní ulice se do konce roku dočkají dlouho očekávané opravy. Velmi rychle se blíží období, kdy bude třeba udržovat veřejná prostranství města i jeho částí a především pravidelně sekat trávníky. V předcházejících letech nám Úřad práce v Písku poskytoval pracovníky na veřejně prospěšné práce a INFORMACE Z RADY KVH Mirotice z důvodu ukončení činnosti v Miroticích, -zvýšení nájmu firmě ČEVAK, a.s. za pronájem vodovodu a kanalizace, -zadávací dokumentaci pro VŘ Zajištění inženýrské činnosti při výstavbě ČOV, projednala : -nedoplatky nájemného k hradil náklady na jejich mzdy. V rámci úspor se prostředky snížily a pracovníky na veřejně prospěšné práce by měli u obcí nahradit pracovníci tzv. veřejné služby, což jsou také občané vedení na ÚP, ale ti by měli v rámci vyplácené podpory odpracovat 20 hodin týdně u příslušné obce. Samozřejmě jsme projevili zájem o tyto pracovníky, kteří měli nastoupit již v dubnu, ale dosud nám ÚP žádné pracovníky nepřidělil. V měsíci dubnu ukončí dvě pracovnice z naší úklidové skupiny pracovní poměr, uzavřený s městem na jeden rok v rámci rekvalifikace, kterou hradil ÚP, a zatím za ně nemáme náhradu. Z tohoto důvodu nám poklesne počet pracovníků, jejichž hlavním úkolem by mělo být sekání a úklid trávy, a vzhledem k rozsahu udržovaných ploch (cca 8 ha) to bude úkol docela složitý. Závěrem bych se chtěl obrátit na některé naše spoluobčany, patrně asi mladší věkové kategorie. Jedná se mi o poškozování veřejného společného majetku a vandalismus všeobecně. Je jistě nutné vynaložit značné úsilí a velký sportovní výkon rozbít betonovou lavičku, zlomit stromek či zbourat sloupek, ale byl bych velice rád, kdyby si to dotyční jedinci zkoušeli na svém majetku nebo na něčem, co vlastníma rukama vytvořili. M. Brunclík - starosta (dlužníky řádně vyzvat upomínkami a projednat způsob úhrady), -žádost o povolení staveb. úprav rod. domu čp. 24 v Bořicích - nemá námitek, -nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníku Lahotka nabídku nepřijímá, Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 -žádost obce Horosedly o poskytnutí finančního příspěvku na opravu varhan v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Horosedly přípěvek neschválila, -projednala žádost nájemníků o odstranění autovraku ve dvoře domu čp. 99 pravděpodobný majitel bude vyzván k odstranění, V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsem se obsáhleji zmínil o bolševníku velkolepém a obecném. V tomto vydání se k tomuto tématu vracím ve zkrácené verzi z důvodu, abych připomněl, že jsme těsně na začátku nejvhodnějšího období pro jeho likvidaci. Jen na okraj, v naší lokalitě se zatím bolševník velkolepý nevyskytuje. Podobná rostlina, se kterou se můžeme setkat, je se vší pravděpodobností bolševník obecný, který není tak nebezpečný. Ale ani u tohoto nemůžeme při potřísnění jeho šťávou vyloučit alergickou reakci. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -smlouvu 1 05/205 o pronájmu části pozemku parc. č. 831/1, nájemné nebylo hrazeno od roku 2006 nájemce bude vyzván k úhradě, vzala na vědomí : -informaci o průběhu úpravy Kostřateckého potoka snížení hladiny kvůli povodním, -informaci o kontrole dotací (komunikace Vážení spoluobčané města Mirotice, vážení čtenáři, Boj s bolševníkem Lučkovice - Výšice, protiradonové opat ření v MŠ, knihovna a ÚP Strakonice) provedené FÚ nebyly zjištěny závady, -nabídku firmy Kanturk Royal na vymáhání nebo odkup finančních pohledávek, -výpověď KVH Mirotice z nájmu nemovitosti na parc. č. 344 v KÚ Mirotice, -informaci o možnosti získání dotace na výměnu veřejného osvětlení pověřila starostu v této věci dále jednat. dovoluji si využít našeho měsíčníku, abych Vám objasnil a vysvětlil svůj postoj a důvod, proč jsem hlasoval zásadně proti odprodeji pohledávek města. K tomuto kroku, předložit tiskové prohlášení, jsem se rozhodl následně poté, co bylo mé vyjádření ze zasedání zastupitelstva města Mirotice ze dne 4. dubna 2012 médii interpretováno pouze z poloviny, a to tak, že může být veřejností můj názor a postoj pochopen nesprávně. Ano, jsem ZÁSADNĚ PROTI odprodeji pohledávek města Mirotice. Tak jak jsem na zasedání zastupitelstva řekl, a tak jak bylo v Píseckém deníku ze dne 7. dubna 2012 otištěno, shledávám tento postup za NEETICKÝ. Bohužel Písecký deník již zapomněl otisknout další mojí citaci, v které jsem zastupitele upozorňoval a připomínal jim, že vedení města doposud nevyužilo všechny možné kroky, které jim zákon umožňuje, aby pohledávky od dlužníků vymohli. Na zastupitelstvu jsem zároveň uvedl, že odprodej pohledávek považuji za krajní (poslední) řešení, a to z důvodu postupů a prostředků, které agentury používají při vymáhání dluhů od dlužníků. Zastupitelům jsem jako příklad uvedl případ několika domácností, které dlužili desetikorunové částky, a následně jim byl při exekuci zabaven majetek v hodnotě tisícinásobku dlužné částky. V tomto prohlášení bych ale také rád připomněl ty případy, kdy zaměstnanci agentur, zabývajících se vymáháním pohledávek, byli odsouzeni pro nezákonnost v postupu vůči neplatičům. Ano nelze zpochybňovat, že tyto firmy mají ve vymáhání dluhů větší účinnost, ale nesmíme zapomínat na případy, kdy tyto firmy dostaly dlužníka (mnohdy i člověka, který o svých dluzích ani nevěděl) do velkých problémů. Právě před tímto jsem chtěl a chci občana Mirotic uchránit. Považuji za důležité se na tomto místě zmínit o skutečnosti, že zastupitelé města Mirotice hlasovali a následně schválili záměr na odprodej všech pohledávek města externí agentuře. Chci jen připomenout, že já jsem v případě tohoto usnesení hlasoval PROTI. Tajemník města na zastupitelstvu sice uvedl, že město neprodává všechny pohledávky, ale bude jednotlivé případy posuzovat individuálně. Ale k tomuto vyjádření zastupitelé nepřijali žádné usnesení, tudíž je bezpředmětné. V žádném případě mi nejde o napomáhání dlužníkům, jako zastupitel chci konat a konám tak, aby město mělo pokud možno nulové pohledávky a hospodařilo co možná nejefektivněji. Tohoto chci ale vždy docílit nediskriminačně ( na všechny stejný metr ) a v mezích etiky. Věřte, že při hlasování v průběhu zastupitelstva města Mirotice se vždy rozhoduji s nejlepším možným vědomím a svědomím a vždy s ohledem na možné budoucí dopady. Posuzuji jak možné dopady pro město, tak i možné dopady, které by se mohly úzce dotýkat občanů města Mirotice. Nemyslím si, že pohledávky za posledních 15 let v celkové hodnotě necelých 200 tis. Kč jsou pro město Mirotice natolik klíčovým zdrojem financí, aby muselo své občany vystavit tak velkému riziku, které výše popisuji. Vážení mirotičtí, rád bych Vám v tomto prohlášení položil dvě otázky: 1) Jste si jisti, že jste městu v posledních letech (s ohledem na promlčecí lhůtu) uhradili veškeré závazky, které jste vůči městu měli? 2) Jste si skutečně jisti, že městu nedlužíte ani jednu korunu? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ANO, můžete zůstat v klidu, pokud ale váháte, nebo si nejste jisti, doporučuji Vám, abyste si stav co nejrychleji ověřili a nejlépe si od města vyžádali písemné potvrzení, že vůči městu nemáte žádné pohledávky. Nechci Vás tímto strašit, ale pouze Vás upozorňuji na možné riziko plynoucí z výše uvedeného usnesení města. Možnost, že na Vaše dveře zaklepe exekutor, existuje, a to i přesto, že máte dojem, že vše řádně a včas platíte a že městu nic nedlužíte. Ing. Jan Liška, zastupitel města (MSNK) V loňském roce k takovému případu došlo. Úplné vyhubení této rostliny je velice náročné. Jak tedy postupovat? Mechanická likvidace Mechanické odstranění je nutné provést pokud možno před vysemeněním rostliny (obvykle to znamená nejpozději v první půli května). Jeho účinek je omezený, neboť rostlina má vysokou regenerační schopnost a dokáže znovu vyrůst z kořenů jednotlivé rostliny je tedy nutné celé vykopat ( do hloubky min. 10 cm) a zlikvidovat. V případě, že budete pravidelně 3x ročně rostlinu sekat po dobu několika let, povede to nakonec k potlačení výskytu. Nesmí dojít k vysemenění ani jediné rostliny. Doporučuje se odsekat vykvetlé okolíky a ty zlikvidovat, aby pohozené na pozemku setrvačností nevysemenily. Chemická likvidace. Účinným je chemický postřik obsahující glykosát (např. Roundup- Bioaktiv) nebo triclopyr (např. Galon). Chemický postřik není stoprocentně spolehlivý a je zde nevýhoda jeho nedostatečné selektivnosti. K aplikaci postřiku by mělo docházet pokud možno brzy na jaře, když rostlina Pokračování na str. 3 2 KVĚTEN 2012

3 V měsíci březnu se uskutečnila VH TJ Sokol Mirotice. Na této VH byla vyhodnocena práce za uplynulý rok. Činnost lze rozdělit na dvě části a to na sportovní a společensko- kulturní akce. Pokud se jedná o sportovní, tak TJ Sokol má tři sportovní oddíly a to tenis, volejbal a stolní tenis. Oddíl tenisu není přihlášen do žádné soutěže. Oddíl volejbalu též není přihlášen do žádné soutěže a zúčastňuje se jenom turnajů, které jsou pořádány v okolí. Uspořádal turnaj při kulturním festivalu Alšovy dny, kde skončil na pátém místě. Oddíl stolního tenisu má tři družstva, kdy družstvo A hrálo Jihočeskou soutěž skupiny B a umístilo se na 7 místě. Družstvo B hrálo okresní přebor, kdy se umístilo na 5 místě. Družstvo C, které je složeno z žáků, hrálo okresní přebor a skončilo na posledním místě. Toto družstvo hraje okresní přebor z důvodu, aby získalo ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Sokolové hodnotili zkušenosti. Oddíl uspořádal okresní přebor mladšího a staršího žactva, kde se naše žactvo umístilo takto : ml. žákyně 1 Straková Lucie, 3 Suchánková Natálie st. žákyně 2. Straková Lucie ml. žáci 1. Vala Lukáš st. žáci 1. Vašek Jan st. žáci čtyřhra 3. Texler Petr, Vašek Jan Sokol též uspořádal již 12. ročník nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 17 družstev. Přijeli družstva z Vodňan, Milevska, Písku, Milína, Čimelic, Orlíka nad Vltavou a Radomyšle. Tento turnaj má mezi účastníky dobrý ohlas a je škoda, že mimo pořádajícího družstvo se nezúčastní i další družstva z Mirotic. Dále Sokol pořádal i společenskokulturní akce a to jmenovitě sokolský ples, maškarní průvod, který se uskutečnil Výsledky brokové sportovní střelby našeho veterána Pan Václav Kučera se dostal do kategorie veteránů před sedmi lety. Každoročně absolvuje okolo padesáti turnajů ročně v rámci celé republiky. V roce 2004 se zúčastnil mistrovství evropy a roku 2007 mistrovství světa, kde se ve své kategorii umístil z téměř 400 účastníků kolem 40 místa. V letošním roce se zúčastnil již šesti závodů se střídavými výsledky, z toho se třikrát umístil ve finále. Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem, může se přijít podívat a to: Střelnice Písek-Provazce 14: Okresní přebor 2x25 compak sporting Celostátní přebor ČMMJ 4x25 compak sporting Jako člen výboru mysliveckého sdružení Zelená hora by chtěl požádat majitele psů, aby omezili přístup do revíru v době kladení mláďat srnčí zvěře. (Mch) Kulturní a sportovní akce ( v okolí Mirotic ) Sobota :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Neděle :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Sobota :00 Divadelní společnost OKÝNKO uvádí divadelní představení O zlobivém andělíčkovi Sál penzionu Furiant Cerhonice. Po představení jsou pro děti připraveny hry, hudba a sladké Odměny :00 Blatenští Harmonikáři po 23 letech, cesta pohádkovým lese, vítání prázdnin, pouťovou zábavu, adventní trh, mikulášskou nadílku pro děti. Výtěžek z těchto akcí byl použit na opravy a údržbu sokolovny. Pokud se jedná o sportovní aktivity, tak ty si hráči hradí sami. TJ Sokol Mirotice také pořádal již druhým rokem letní dětský tábor. V sokolovně došlo k vybudování sprch, aby se účastníci turnajů měli kde vysprchovat a byla provedena výměna oken, která byly ve špatném stavu. Došlo k rozhodnutí, že i v letošním roce se bude pokračovat v pořádání společenskokulturních akcí a výtěžek z těchto akcí bude použit na další opravu sokolovny. Sokolové si uvědomují, že sokolovna je jediná budova v obci, kde se mohou uskutečnit jakékoli společenské akce. Jednatel : Bohuslav Vojkůvka Občanské sdružení Diakonie Broumov Vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 4 KVĚTEN 2012 Letního a zimního oblečení Lůžkovin,ručníků,utěrek, záclon Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky - nepoškoz. a kompletní VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME : ledničky, televize, počítače a a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, nečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve Vašem městě dne : čas: hod. místo: RADNICE - PŘÍZEMÍ (knihovna) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Více na:

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC FK Mirotice Fotbalisté FK Mirotice mají za sebou úspěšný duben! Zvládli těžkou sérii venkovních zápasů, kdy dokázali vyhrát na horké půdě v Protivíně. Poté jen remizovali v Klukách 2-2. O uplynulém víkendu pak zvládli 1. jarní domácí zápas. V něm přehráli celek Borovan 3-1. Trenér M. Průcha tak zatím může být určitě spokojený. Sezona ale pokračuje a každý zápas je velice těžký Podrobnější komentáře zápasů i jiné informace najdete na webových stránkách Rozpis zápasů na květen 2012: Neděle Přípravka Mirotice Milevsko 10: Neděle Žáci Mirotice Božetice 12: Neděle Muži B Mirotice Podolí II B 17: Neděle Muži A Mirotice Oslov 14: Úterý Přípravka Mirotice Sepekov 10: Úterý Muži A Mirotice Smetanova Lhota 15: Sobota Přípravka Protivín Mirotice 10:00 08:30 Žáci Jistebnice Mirotice Muži B Hradiště C Mirotice Neděle Muži A Hradiště B Mirotice 17:00 15: Neděle Přípravka Mirotice Hradiště B 13: Sobota Žáci Mirotice Sepekov 12: Neděle Muži B Mirotice Vráž 15: Sobota Muži A Mirotice Kovářov 15:00 Přípravka Hradiště C Mirotice Žáci Oslov Mirotice Sobota Muži B Putim Mirotice 17:00 15: Neděle Muži A Milenovice Mirotice 15:00 13:30 Tabulka OP, po odehraných 18. kolech: POŘ. TEAM ZÁPASŮ VÝHER REMÍZ PROHER SKÓRE BODY +/- 1. AFK SMET.LHOTA : FK MIROTICE : HRADIŠTĚ B : BOSTON KLUKY : SK SKÁLY : FK PROTIVÍN B : SK OSLOV : FC CHYŠKY : ZD KOVÁŘOV : MILENOVICE : FC AL-KO SEMICE : TBOROVANY : TJ PODOLÍ II : TJ KOSTELEC : Řeka Píši tyto řádky s nadšením a zvláštním chvěním, skoro jako se zamilovaností. Krůpěje vody třpytící se na slunci, Vzlétly jako ohňostroj a rozprostřely se Na čistou hladinu řeky. Jaro, léto, podzim, zima. Čtyři roční období a přesto pokaždé jiné. Měj oči otevřené říkal můj táta. FEJETON A tak se dívám. A přesto je letošní jaro zase jiné. Kolem řeky se cosi změnilo, ale já už to vidím, chybí mi tady ty staré silné stromy. A přece ledacos by mohly vyprávět třeba o rybářských úlovcích, o šumění větru, o kachní rodince vydávající se na říční plavbu, ale právě teď splašily ledňáčka, který se chystal ulovit rybku k obědu. Ale kormorán to všechno pozoruje z povzdálí, volavka šedivá natahuje krk, aby jí něco neuniklo. Šumící jez, polední slunce a báječný vzduch. I já už se těším, až přiletí čáp, nebo uvidím pod lávkou labutí pár TÁTA mi říkal měj oči otevřené a tak se dívám a tak je mi fajn (vt) KVĚTEN

5 Právě v těchto okamžicích prochází školní rok třetím čtvrtletím, a právě tyto chvíle jsou ve znamení průběžného čtvrtletního hodnocení našich žáků. Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni nejen s prospěchem, ale také s plánovanými akcemi, které chystáme na konec školního roku. Měsíc duben byl také ve znamení velkých sportovních úspěchů. Vždyť také naši malí fotbalisté vyhráli na Mc- Donald Cupu 1. místo a přivezli do Mirotic zlatou medaili a krásný pohár. Je to opravdu nebývalý úspěch a je vidět, že se z našich mladých žáčků pomalu stávají opravdoví fotbalisté. Utkání ve stolním tenise, které naše škola pořádala, se účastnili žáci z Mirovic, Chraštic a Čimelic. Byl to boj velice vyrovnaný, nicméně v kategorii jednotlivců obsadil náš žák 3. místo, což je opravdu krásný výsledek. Přelom dubna a května je v naší škole také ve znamení plánování oprav a rekonstrukcí. Do naší školní kuchyně Dne proběhla na naší škole soutěž na 1. stupni "Hledáme nový talent" ve zpěvu a recitaci. Žáci byli rozděleni do 2. kategorií :1. kategorie - 1. a 2. třída; 2. kategorie - 3. a 4. třída. Ve zpěvu - 1. kategorie: 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Denisa Řežábková se konal v Písku fotbalový turnaj Mc Donald Cup. Naši mladší žáci byli víc než výborní. Všechny překvapili. Po čtyřech vítězných zápasech, z devíti zúčastněných družstev ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Z naší školy dorazil již konvetomat a naše kuchařky se již na něm zaučují. Jak se jim s tímto strojem pracuje, Vám přineseme v reportáži v příštím čísle. Do konce června dorazí do školní kuchyně ještě nový sporák a chladící technika, která nahradí staré kompresorové lednice z konce 70. let. Za podporu realizace tohoto záměru, tímto jménem naší školy děkuji panu starostovi a zastupitelům města, kteří schválili tento investiční záměr. V měsíci květnu plánujeme odvětrání západní stěny v prostorách šaten, kde nás velice trápí pronikající vlhkost a stěny zde nepůsobí zrovna esteticky. Nyní o velikonočních prázdninách jsme z finančního daru, který jsme dostali od firmy Eon, zrekonstruovali osvětlení v prostru školní jídelny a přístupové chodby. Další finanční dar, který nám vřele poskytla obec Cerhonice a který nás Hledáme nový talent - 2. kategorie: 1. místo - Nikola Procházková 2. místo - Štěpán Horák 3. místo - Anna Kvěchová V recitaci - 1. kategorie : 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Jan Trejla Fotbalový turnaj získali 1. místo. Fotbalové družstvo Mirotic tvořili: Jan Texler, Veronika Petrášová, Jakub Volf, František Řepka, Tomáš Hrach, Ondřej Bubeník, Marek Nosek, Tomáš Zeman, Jakub Král. velice potěšil, podpoří tentokrát stravovací zázemí žáků a další drobnější spotřebiče v kuchyni. Dovolte mi, abych na tomto místě ze srdce poděkoval za tyto finanční dary, které nám pomohou modernizovat naše zázemí a přispějí tak ke zkvalitnění způsobu vaření a stravování. Na školní zahradě, kde probíhá výuka pěstitelství a zahradnictví, jsme počátkem dubna odstranili původní dřevěný skleník, který již po letech dosloužil svému účelu a stal se již nebezpečným. V těchto dnech probíhá úprava nové podezdívky, na kterou se koncem května postaví skleník nový. Hlavní opravářské práce nastanou však o hlavních prázdninách. Letošním rokem zahájíme sérii rekonstrukcí podlah ve třídách, které budou spočívat v opravě rozvolněných parket. Rádi bychom podle finančních možností opravili oba dívčí záchody, které dnes mají čím dál častěji technické problémy. Malování prostoru šaten zatím zůstává otázkou, až jako dopadne odvětrání vlhké západní zdi. Rekonstrukcí o prázdninách projde také sklad potravin, který je potřeba vymalovat a vybavit novými regály, a sousední šatna pro sportovce, kteří chodí cvičit do tělocvičny. Práce nás tedy čeká opravdu hodně, ale věřím tomu, že se nám povede tyto vytýčené cíle v brzké době zrealizovat. Milí čtenáři, přeji Vám mnoho krásných dní. Mgr. Pavel Kozák, ředitel školy - 2. kategorie : 1. místo - Tomáš Zeman 2. místo - Rebeka Charvátová 3. místo - Kateřina Štaffová Žáci se zúčastnili v hojném počtu. Soutěž proběhla v příjemné atmosféře. (mv) Všem patří dík za vynikající reprezentaci naší školy. Dík patří i trenérům, byli při tom a bez nich bychom takového úspěchu nikdy nedosáhli. M. Pouchová Informace pro obyvatele Mladý člověk (do 40 let), který začíná podnikat v zemědělské oblasti, může získat dotaci cca 1,1 mil. Kč na uskutečnění svého podnikatelského plánu (např. výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb či nákup zemědělských strojů). Pro obec je jistě zajímavé, aby tito podnikatelé byli úspěšní, k čemuž může pomoci podpora z evropských fondů. Více informací na 6 KVĚTEN 2012

6 V mirotické škole se možná rodí nový spisovatelský talent! Petr Pšeničný, žák 5. ročníku, sepsal svoji literární prvotinu a my bychom ji rádi prostřednictvím Mirotického zpravodaje uveřejnili. Přečtěte si s námi každý měsíc úryvek dobrodružného vyprávění z knihy, kterou Petr napsal! Úvod Tato knížka se týká pětice dětí z malého města Mirotice ze ZŠ Mikoláše Alše. Spolu zažívají výborná dobrodružství a legraci. Ahoj děti, jsem Petr Pšeničný, píši knížky pro děti, které mají rády dobrodružství a legraci. Právě teď si můžete přečíst tuto knížku a pobavit se. Miliony let v minulosti Byli jednou tři kluci jménem Petr, David ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Spisovatelský talent a Matouš. Byli to úžasní dobrodruhové, kteří byli "furt" někde v přírodě a něco zábavného vymýšleli. Nejčastěji to byli skautské hry, ve kterých stopovali divokou zvěř, stavěli skautské úkryty a nebo chodili na výpravy, kde nacházeli nová ukrytá místa. A na těch místech se dobře bavili. Jednoho krásného dne se kluci vydali na výpravu. Vzali si něco jako skauti - kompas, provaz, svačinu a pití a šli. Vybrali si dobrou cestu, protože tam byla řeka a přes tu řeku spadané stromy. Kluci neváhali a rozběhli se k těm spadaným stromům. Lezli tam po nich a dobře se bavili. Byli tam dlouho a nikomu se zatím nic nestalo. Našli si tam pěkné místo, kde skákali ze břehu na druhý. Celou dobu se střídali, ale když byl na řadě David, tak si nedokážete představit, jak se vychloubal: "Hele, kluci, teď sledujte, jak to dám a ještě na druhé straně udělám po skoku kotoul. Takže sledujte." Kluci si šeptali, že by nemohli, kdyby do té vody spadl a vykoupal se. Za chvíli se už rozbíhal David, ale když se rozběhl, podklouzly mu nohy a spadl přímo do řeky. Voda mu byla sotva po pás, ale byla studená. Kluci mu hned pomohli z vody ven, ale byl celý mokrý. Tak si Petr sundal mikinu a půjčil ji Davidovi, aby nenastydl. Protože byli jeho rodiče přátelé, pomohli mu i domů, protože jak byl celý mokrý, nemohl pořádně jít. U Davida doma řekli jeho mamce, co se stalo. Pak šel Petr i Matouš domů, protože nechtěli běhat bez Davida venku. No co, vám budu povídat, "jasně" že David nastydl a ležel doma. Kluci ho šli o prázdninách navštívit, ale moc dlouho se u něj nezdržovali, protože nechtěli nastydnout. Uplynul týden a David byl zdravý. Hned zavolal klukům, že je zdravý a že s nimi může jít ven.... Pokračování příště :) Ve středu 4. dubna 2012 jsme vyrazili s naší 7. třídou do Prahy pod dozorem naší třídní paní učitelky - Johany Hřebejkové. Vydali jsme se na exkurzi s názvem (Human body). Odjezd byl v 8:10 z Mirotic. Do Prahy jsme dorazili před půl desátou. Tramvají s číslem 12 jsme pokračovali až k holešovickému výstavišti, kde se výstava konala. Před vstupem do sálu s exponáty nás pracovník ochranky poučil o pravidlech chování Zajímavá exkurze 7.třídy - Human body v expozici (nesmělo se telefonovat ani fotit), odložili jsme své osobní věci do šatny a vyrazili na prohlídku. V první expozici byla kostra člověka rozložená do nejmenších kůstek našeho těla, což jsou kosti v uchu - kladívko, kovadlinka a třmínek. Takto jsme se seznamovali se všemi detaily lidského těla přes svalovou, nervovou, trávicí, oběhovou, vylučovací a rozmnožovací soustavu. Také jsme viděli prenatální vývoj lidského zárodku dítěte od 12. týdne až do doby porodu. Paní učitelka nám zodpovídala na naše otázky a vysvětlovala funkčnost jednotlivých orgánů našeho těla. Po konci exkurze jsme ještě navštívili Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Občerstvili jsme se v oblíbeném KFC a spěchali zpět na Knížecí, odkud jsme pokračovali každý do svého domova. S pozdravem 7. třída paní učitelky Johany Hřebejkové KVĚTEN

7 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC POHŘEBNÍ SLUŽBA FOITOVÁ VRBA PÍSEK, Harantova hlavní kancelář (vedle Gigacomputer) Od 1. dubna 2012 zajišťujeme služby spojené s kremačním obřadem i pohřbem do země také na kontaktním místě v Miroticích Náměstí Mikoláše Alše č. 51 Jana Lopatová tel.: Stálá služba 24 hodin denně tel: , A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci květnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Marcela Chadimová, Lučkovice Václav Brousil, Mirotice Stanislava Trázníková, Mirotice Jiří Bohata, Mirotice Marie Hájková, Mirotice Jindřiška Šafářová, Mirotice Antonín Říha, Lučkovice Ladislav Šimůnek, Mirotice Emílie Leitnerová, Mirotice Arnoštka Ředinová, Mirotice Josef Procházka, Radobytce Miloslav Kovář, Mirotice Růžena Zájedová, Mirotice František Bárta, Mirotice Bohunka Bártová, Mirotice Marie Famfulová, Obora u Radobytec Marie Gawlaszová, Lučkovice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice Proč zmizely kytky z oken? Nedávno mne navštívila spolužačka. Měli jsme co probírat. Vždyť od doby ukončení naší docházky do základní školy uplynulo již několik desítek let. Naše řeč se stočila i na samotné Mirotice. Trochu mě zamrzelo, že je označila šedivými. Každý můžeme jednu a tu samou věc posuzovat jinak. Naštván tímto jejím hodnocením jsem se rozhlédl s tím, že to tak není. Musel jsem si, ač nerad, přiznat, že měla pravdu. Kde je chyba? Rozhodující podíl na tomto stavu nenese radnice, jak by bylo příjemné to na ni hodit. Na tom se převážně podílíme my sami. Vzhled domu je svým způsobem vizitka vlastníka, okna pak uživatele bytu. Aby z toho hodnocení vzhledu nevyšla radnice moc dobře, což by někteří stálí nespokojení kritici nepřenesli přes srdce, tak je tu jedna věc, za kterou tato nese plnou odpovědnost. Tou je revitalizace náměstí. Podívejte se objektivníma očima na jeho vzhled. Převažuje šedá. Těch několik stromů to nemůže zachránit. Vedle uspořádání vlastního prostranství chybí i barvy, které by mu dodaly jiskru, jež by mu náležela. I když většina domů má již fasádu v docela slušném stavu, barvy jsou nevýrazné. Možná, že jsme z minulosti příliš konzervativní a volíme je méně jásavé. Změnit vzhled fasády je dosti náročné a finančně nákladné. Jiná situace je u výzdoby. Na náměstí jsem napočítal v létě loňského roku tak cca čtyři až pět oken, kde byly květiny. Jako by hospodyně nechtěla říci okolí, podívejte se, já chci i beze slov ukázat množstvím květin na okně, jak to mám doma pěkné. Nebo když už, tak alespoň naštvat sousedku, že ty moje pelargónie, nebo jak se všechny ty kytky jmenují, jsou lepší než ty její. Okna do náměstí vypadají smutně. Pak vzniká otázka. Nežijí za těmito i stejní lidé, kteří se nedovedou radovat z toho, že svítí slunce, že prší, no prostě, že žijeme? To asi ne. Jen možná, že z nějaké skromnosti, nechtějí výzdobou oken sdělovat okolí svůj pozitivní přístup k životu. Nebo tím, že svá okna nevyzdobí, říkají mě se tady nelíbí? Co je mimo můj byt do toho mi nic není. Já si žiji ve svém uzavřeném světě a všichni mi vlezte na záda. Je takový přístup pozitivem pro samotného člověka? Jistě ne. Tím jsem chtěl říci, že kytka na okně může být svým způsobem projevem mého vztahu k okolí. Jejím umístěním vysílám světu jakýsi signál. Podívejte, jakou mám radost ze života. Radujte se se mnou. Prázdné okno dává možná opačný signál - mám všeho dost - nejraději jsem sám doma a neotravujte. Pak otevřu okno, podívám se po oknech okolních domů a řeknu : tady to vypadá chcípl tu pes. Promiňte občané, že jsem možná takto nesprávně filozofoval. F. Hřebejk ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více