ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná období reformních škrtů. Plnění rozpočtu města v I. čtvrtletí roku 2012 nelze hodnotit jako uspokojivé. Město hospodaří zatím s účetním deficitem 845 tis. Kč, který je způsoben tím, jak jsem již informoval v předcházejícím čísle, že platba za komunikaci v ulici K Miškovci, dokončenou v roce 2011, byla proplacena až v letošním roce. Ale i veškeré příjmy jsou zatím cca o 800 tis. Kč nižší než v loňském roce. V příjmové části jsme měli v tomto období 5,3 mil Kč a v letošním roce jen 4,5 mil. Kč. Tento pokles je způsoben tím, že město již nevyplácí sociální dávky a tím je příjem od státu o 600 tis. Kč nižší a další pokles je v oblasti nedaňových příjmů cca o 200 tis. Kč. Další informace jsou z oblasti regionálních grantů Krajského úřadu Jihočeského kraje. Žádali jsme z programu obnovy venkova o dotaci na opravu fasády radnice a o příspěvek na Alšovy dny. Obě žádosti bude schvalovat zastupitelstvo kraje 15. května, takže zatím nevíme, jak velký příspěvek dostaneme, ale věřím, že jako každý rok město nějaké finanční prostředky obdrží. Také jsme žádali o dotaci na doplnění vybavenosti hasičského sboru, ale zde jsme neuspěli, 30. zasedání RM Rada schválila : -uvolnění pozastávky platby firmě CAS- TA. a.s. dokončené stavby Stavební obvod II (část komunikace a chodníku) po odstranění závad, -zrušení finanční příspěvku na činnost ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: protože přidělení a výše dotace je odvislá na činnosti a množství zásahů sboru. Dále bychom měli obdržet vyjádření, zda jsme uspěli se žádostí o dotaci na opravu kapličky v Bořicích, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj. V měsíci únoru jsme podávali dvě žádosti na finančně náročné akce zateplení budov ZŠ a MŠ. Obě žádosti prošly úspěšně registračními kontrolami a nyní jsou ve stádiu tzv. technického posuzování žádostí, takže nám nezbývá než čekat na závěry těchto posudků, ale termín, kdy nám budou oznámeny, zatím nevíme. Podobně je to i s dlouho připravovanou žádostí na výstavbu ČOV. V loňském roce jsme žádost podali, ale kraj nám nedal prioritu, takže jsme byli vyřazeni, v letošním roce se zatím čeká, kdy bude vyhlášen příslušný dotační titul. Konečně se také dostává do finále příprava projektu opravy Zahradní ulice. Po zdlouhavých přípravách projektové dokumentace a podkladů pro stavební povolení budeme mít možnost vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele této stavby a věřím, že obyvatelé Zahradní ulice se do konce roku dočkají dlouho očekávané opravy. Velmi rychle se blíží období, kdy bude třeba udržovat veřejná prostranství města i jeho částí a především pravidelně sekat trávníky. V předcházejících letech nám Úřad práce v Písku poskytoval pracovníky na veřejně prospěšné práce a INFORMACE Z RADY KVH Mirotice z důvodu ukončení činnosti v Miroticích, -zvýšení nájmu firmě ČEVAK, a.s. za pronájem vodovodu a kanalizace, -zadávací dokumentaci pro VŘ Zajištění inženýrské činnosti při výstavbě ČOV, projednala : -nedoplatky nájemného k hradil náklady na jejich mzdy. V rámci úspor se prostředky snížily a pracovníky na veřejně prospěšné práce by měli u obcí nahradit pracovníci tzv. veřejné služby, což jsou také občané vedení na ÚP, ale ti by měli v rámci vyplácené podpory odpracovat 20 hodin týdně u příslušné obce. Samozřejmě jsme projevili zájem o tyto pracovníky, kteří měli nastoupit již v dubnu, ale dosud nám ÚP žádné pracovníky nepřidělil. V měsíci dubnu ukončí dvě pracovnice z naší úklidové skupiny pracovní poměr, uzavřený s městem na jeden rok v rámci rekvalifikace, kterou hradil ÚP, a zatím za ně nemáme náhradu. Z tohoto důvodu nám poklesne počet pracovníků, jejichž hlavním úkolem by mělo být sekání a úklid trávy, a vzhledem k rozsahu udržovaných ploch (cca 8 ha) to bude úkol docela složitý. Závěrem bych se chtěl obrátit na některé naše spoluobčany, patrně asi mladší věkové kategorie. Jedná se mi o poškozování veřejného společného majetku a vandalismus všeobecně. Je jistě nutné vynaložit značné úsilí a velký sportovní výkon rozbít betonovou lavičku, zlomit stromek či zbourat sloupek, ale byl bych velice rád, kdyby si to dotyční jedinci zkoušeli na svém majetku nebo na něčem, co vlastníma rukama vytvořili. M. Brunclík - starosta (dlužníky řádně vyzvat upomínkami a projednat způsob úhrady), -žádost o povolení staveb. úprav rod. domu čp. 24 v Bořicích - nemá námitek, -nabídku na zpracování projektové dokumentace na odbahnění rybníku Lahotka nabídku nepřijímá, Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 -žádost obce Horosedly o poskytnutí finančního příspěvku na opravu varhan v kapli sv. Jana Nepomuckého v obci Horosedly přípěvek neschválila, -projednala žádost nájemníků o odstranění autovraku ve dvoře domu čp. 99 pravděpodobný majitel bude vyzván k odstranění, V jednom z minulých čísel Zpravodaje jsem se obsáhleji zmínil o bolševníku velkolepém a obecném. V tomto vydání se k tomuto tématu vracím ve zkrácené verzi z důvodu, abych připomněl, že jsme těsně na začátku nejvhodnějšího období pro jeho likvidaci. Jen na okraj, v naší lokalitě se zatím bolševník velkolepý nevyskytuje. Podobná rostlina, se kterou se můžeme setkat, je se vší pravděpodobností bolševník obecný, který není tak nebezpečný. Ale ani u tohoto nemůžeme při potřísnění jeho šťávou vyloučit alergickou reakci. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -smlouvu 1 05/205 o pronájmu části pozemku parc. č. 831/1, nájemné nebylo hrazeno od roku 2006 nájemce bude vyzván k úhradě, vzala na vědomí : -informaci o průběhu úpravy Kostřateckého potoka snížení hladiny kvůli povodním, -informaci o kontrole dotací (komunikace Vážení spoluobčané města Mirotice, vážení čtenáři, Boj s bolševníkem Lučkovice - Výšice, protiradonové opat ření v MŠ, knihovna a ÚP Strakonice) provedené FÚ nebyly zjištěny závady, -nabídku firmy Kanturk Royal na vymáhání nebo odkup finančních pohledávek, -výpověď KVH Mirotice z nájmu nemovitosti na parc. č. 344 v KÚ Mirotice, -informaci o možnosti získání dotace na výměnu veřejného osvětlení pověřila starostu v této věci dále jednat. dovoluji si využít našeho měsíčníku, abych Vám objasnil a vysvětlil svůj postoj a důvod, proč jsem hlasoval zásadně proti odprodeji pohledávek města. K tomuto kroku, předložit tiskové prohlášení, jsem se rozhodl následně poté, co bylo mé vyjádření ze zasedání zastupitelstva města Mirotice ze dne 4. dubna 2012 médii interpretováno pouze z poloviny, a to tak, že může být veřejností můj názor a postoj pochopen nesprávně. Ano, jsem ZÁSADNĚ PROTI odprodeji pohledávek města Mirotice. Tak jak jsem na zasedání zastupitelstva řekl, a tak jak bylo v Píseckém deníku ze dne 7. dubna 2012 otištěno, shledávám tento postup za NEETICKÝ. Bohužel Písecký deník již zapomněl otisknout další mojí citaci, v které jsem zastupitele upozorňoval a připomínal jim, že vedení města doposud nevyužilo všechny možné kroky, které jim zákon umožňuje, aby pohledávky od dlužníků vymohli. Na zastupitelstvu jsem zároveň uvedl, že odprodej pohledávek považuji za krajní (poslední) řešení, a to z důvodu postupů a prostředků, které agentury používají při vymáhání dluhů od dlužníků. Zastupitelům jsem jako příklad uvedl případ několika domácností, které dlužili desetikorunové částky, a následně jim byl při exekuci zabaven majetek v hodnotě tisícinásobku dlužné částky. V tomto prohlášení bych ale také rád připomněl ty případy, kdy zaměstnanci agentur, zabývajících se vymáháním pohledávek, byli odsouzeni pro nezákonnost v postupu vůči neplatičům. Ano nelze zpochybňovat, že tyto firmy mají ve vymáhání dluhů větší účinnost, ale nesmíme zapomínat na případy, kdy tyto firmy dostaly dlužníka (mnohdy i člověka, který o svých dluzích ani nevěděl) do velkých problémů. Právě před tímto jsem chtěl a chci občana Mirotic uchránit. Považuji za důležité se na tomto místě zmínit o skutečnosti, že zastupitelé města Mirotice hlasovali a následně schválili záměr na odprodej všech pohledávek města externí agentuře. Chci jen připomenout, že já jsem v případě tohoto usnesení hlasoval PROTI. Tajemník města na zastupitelstvu sice uvedl, že město neprodává všechny pohledávky, ale bude jednotlivé případy posuzovat individuálně. Ale k tomuto vyjádření zastupitelé nepřijali žádné usnesení, tudíž je bezpředmětné. V žádném případě mi nejde o napomáhání dlužníkům, jako zastupitel chci konat a konám tak, aby město mělo pokud možno nulové pohledávky a hospodařilo co možná nejefektivněji. Tohoto chci ale vždy docílit nediskriminačně ( na všechny stejný metr ) a v mezích etiky. Věřte, že při hlasování v průběhu zastupitelstva města Mirotice se vždy rozhoduji s nejlepším možným vědomím a svědomím a vždy s ohledem na možné budoucí dopady. Posuzuji jak možné dopady pro město, tak i možné dopady, které by se mohly úzce dotýkat občanů města Mirotice. Nemyslím si, že pohledávky za posledních 15 let v celkové hodnotě necelých 200 tis. Kč jsou pro město Mirotice natolik klíčovým zdrojem financí, aby muselo své občany vystavit tak velkému riziku, které výše popisuji. Vážení mirotičtí, rád bych Vám v tomto prohlášení položil dvě otázky: 1) Jste si jisti, že jste městu v posledních letech (s ohledem na promlčecí lhůtu) uhradili veškeré závazky, které jste vůči městu měli? 2) Jste si skutečně jisti, že městu nedlužíte ani jednu korunu? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ANO, můžete zůstat v klidu, pokud ale váháte, nebo si nejste jisti, doporučuji Vám, abyste si stav co nejrychleji ověřili a nejlépe si od města vyžádali písemné potvrzení, že vůči městu nemáte žádné pohledávky. Nechci Vás tímto strašit, ale pouze Vás upozorňuji na možné riziko plynoucí z výše uvedeného usnesení města. Možnost, že na Vaše dveře zaklepe exekutor, existuje, a to i přesto, že máte dojem, že vše řádně a včas platíte a že městu nic nedlužíte. Ing. Jan Liška, zastupitel města (MSNK) V loňském roce k takovému případu došlo. Úplné vyhubení této rostliny je velice náročné. Jak tedy postupovat? Mechanická likvidace Mechanické odstranění je nutné provést pokud možno před vysemeněním rostliny (obvykle to znamená nejpozději v první půli května). Jeho účinek je omezený, neboť rostlina má vysokou regenerační schopnost a dokáže znovu vyrůst z kořenů jednotlivé rostliny je tedy nutné celé vykopat ( do hloubky min. 10 cm) a zlikvidovat. V případě, že budete pravidelně 3x ročně rostlinu sekat po dobu několika let, povede to nakonec k potlačení výskytu. Nesmí dojít k vysemenění ani jediné rostliny. Doporučuje se odsekat vykvetlé okolíky a ty zlikvidovat, aby pohozené na pozemku setrvačností nevysemenily. Chemická likvidace. Účinným je chemický postřik obsahující glykosát (např. Roundup- Bioaktiv) nebo triclopyr (např. Galon). Chemický postřik není stoprocentně spolehlivý a je zde nevýhoda jeho nedostatečné selektivnosti. K aplikaci postřiku by mělo docházet pokud možno brzy na jaře, když rostlina Pokračování na str. 3 2 KVĚTEN 2012

3 V měsíci březnu se uskutečnila VH TJ Sokol Mirotice. Na této VH byla vyhodnocena práce za uplynulý rok. Činnost lze rozdělit na dvě části a to na sportovní a společensko- kulturní akce. Pokud se jedná o sportovní, tak TJ Sokol má tři sportovní oddíly a to tenis, volejbal a stolní tenis. Oddíl tenisu není přihlášen do žádné soutěže. Oddíl volejbalu též není přihlášen do žádné soutěže a zúčastňuje se jenom turnajů, které jsou pořádány v okolí. Uspořádal turnaj při kulturním festivalu Alšovy dny, kde skončil na pátém místě. Oddíl stolního tenisu má tři družstva, kdy družstvo A hrálo Jihočeskou soutěž skupiny B a umístilo se na 7 místě. Družstvo B hrálo okresní přebor, kdy se umístilo na 5 místě. Družstvo C, které je složeno z žáků, hrálo okresní přebor a skončilo na posledním místě. Toto družstvo hraje okresní přebor z důvodu, aby získalo ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Sokolové hodnotili zkušenosti. Oddíl uspořádal okresní přebor mladšího a staršího žactva, kde se naše žactvo umístilo takto : ml. žákyně 1 Straková Lucie, 3 Suchánková Natálie st. žákyně 2. Straková Lucie ml. žáci 1. Vala Lukáš st. žáci 1. Vašek Jan st. žáci čtyřhra 3. Texler Petr, Vašek Jan Sokol též uspořádal již 12. ročník nohejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 17 družstev. Přijeli družstva z Vodňan, Milevska, Písku, Milína, Čimelic, Orlíka nad Vltavou a Radomyšle. Tento turnaj má mezi účastníky dobrý ohlas a je škoda, že mimo pořádajícího družstvo se nezúčastní i další družstva z Mirotic. Dále Sokol pořádal i společenskokulturní akce a to jmenovitě sokolský ples, maškarní průvod, který se uskutečnil Výsledky brokové sportovní střelby našeho veterána Pan Václav Kučera se dostal do kategorie veteránů před sedmi lety. Každoročně absolvuje okolo padesáti turnajů ročně v rámci celé republiky. V roce 2004 se zúčastnil mistrovství evropy a roku 2007 mistrovství světa, kde se ve své kategorii umístil z téměř 400 účastníků kolem 40 místa. V letošním roce se zúčastnil již šesti závodů se střídavými výsledky, z toho se třikrát umístil ve finále. Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem, může se přijít podívat a to: Střelnice Písek-Provazce 14: Okresní přebor 2x25 compak sporting Celostátní přebor ČMMJ 4x25 compak sporting Jako člen výboru mysliveckého sdružení Zelená hora by chtěl požádat majitele psů, aby omezili přístup do revíru v době kladení mláďat srnčí zvěře. (Mch) Kulturní a sportovní akce ( v okolí Mirotic ) Sobota :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Neděle :00 Jezdecké závody Fotbalové hřiště Boudy Sobota :00 Divadelní společnost OKÝNKO uvádí divadelní představení O zlobivém andělíčkovi Sál penzionu Furiant Cerhonice. Po představení jsou pro děti připraveny hry, hudba a sladké Odměny :00 Blatenští Harmonikáři po 23 letech, cesta pohádkovým lese, vítání prázdnin, pouťovou zábavu, adventní trh, mikulášskou nadílku pro děti. Výtěžek z těchto akcí byl použit na opravy a údržbu sokolovny. Pokud se jedná o sportovní aktivity, tak ty si hráči hradí sami. TJ Sokol Mirotice také pořádal již druhým rokem letní dětský tábor. V sokolovně došlo k vybudování sprch, aby se účastníci turnajů měli kde vysprchovat a byla provedena výměna oken, která byly ve špatném stavu. Došlo k rozhodnutí, že i v letošním roce se bude pokračovat v pořádání společenskokulturních akcí a výtěžek z těchto akcí bude použit na další opravu sokolovny. Sokolové si uvědomují, že sokolovna je jediná budova v obci, kde se mohou uskutečnit jakékoli společenské akce. Jednatel : Bohuslav Vojkůvka Občanské sdružení Diakonie Broumov Vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 4 KVĚTEN 2012 Letního a zimního oblečení Lůžkovin,ručníků,utěrek, záclon Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Obuv - veškerou nepoškozenou Hračky - nepoškoz. a kompletní VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME : ledničky, televize, počítače a a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, nečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční ve Vašem městě dne : čas: hod. místo: RADNICE - PŘÍZEMÍ (knihovna) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. Více na:

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC FK Mirotice Fotbalisté FK Mirotice mají za sebou úspěšný duben! Zvládli těžkou sérii venkovních zápasů, kdy dokázali vyhrát na horké půdě v Protivíně. Poté jen remizovali v Klukách 2-2. O uplynulém víkendu pak zvládli 1. jarní domácí zápas. V něm přehráli celek Borovan 3-1. Trenér M. Průcha tak zatím může být určitě spokojený. Sezona ale pokračuje a každý zápas je velice těžký Podrobnější komentáře zápasů i jiné informace najdete na webových stránkách Rozpis zápasů na květen 2012: Neděle Přípravka Mirotice Milevsko 10: Neděle Žáci Mirotice Božetice 12: Neděle Muži B Mirotice Podolí II B 17: Neděle Muži A Mirotice Oslov 14: Úterý Přípravka Mirotice Sepekov 10: Úterý Muži A Mirotice Smetanova Lhota 15: Sobota Přípravka Protivín Mirotice 10:00 08:30 Žáci Jistebnice Mirotice Muži B Hradiště C Mirotice Neděle Muži A Hradiště B Mirotice 17:00 15: Neděle Přípravka Mirotice Hradiště B 13: Sobota Žáci Mirotice Sepekov 12: Neděle Muži B Mirotice Vráž 15: Sobota Muži A Mirotice Kovářov 15:00 Přípravka Hradiště C Mirotice Žáci Oslov Mirotice Sobota Muži B Putim Mirotice 17:00 15: Neděle Muži A Milenovice Mirotice 15:00 13:30 Tabulka OP, po odehraných 18. kolech: POŘ. TEAM ZÁPASŮ VÝHER REMÍZ PROHER SKÓRE BODY +/- 1. AFK SMET.LHOTA : FK MIROTICE : HRADIŠTĚ B : BOSTON KLUKY : SK SKÁLY : FK PROTIVÍN B : SK OSLOV : FC CHYŠKY : ZD KOVÁŘOV : MILENOVICE : FC AL-KO SEMICE : TBOROVANY : TJ PODOLÍ II : TJ KOSTELEC : Řeka Píši tyto řádky s nadšením a zvláštním chvěním, skoro jako se zamilovaností. Krůpěje vody třpytící se na slunci, Vzlétly jako ohňostroj a rozprostřely se Na čistou hladinu řeky. Jaro, léto, podzim, zima. Čtyři roční období a přesto pokaždé jiné. Měj oči otevřené říkal můj táta. FEJETON A tak se dívám. A přesto je letošní jaro zase jiné. Kolem řeky se cosi změnilo, ale já už to vidím, chybí mi tady ty staré silné stromy. A přece ledacos by mohly vyprávět třeba o rybářských úlovcích, o šumění větru, o kachní rodince vydávající se na říční plavbu, ale právě teď splašily ledňáčka, který se chystal ulovit rybku k obědu. Ale kormorán to všechno pozoruje z povzdálí, volavka šedivá natahuje krk, aby jí něco neuniklo. Šumící jez, polední slunce a báječný vzduch. I já už se těším, až přiletí čáp, nebo uvidím pod lávkou labutí pár TÁTA mi říkal měj oči otevřené a tak se dívám a tak je mi fajn (vt) KVĚTEN

5 Právě v těchto okamžicích prochází školní rok třetím čtvrtletím, a právě tyto chvíle jsou ve znamení průběžného čtvrtletního hodnocení našich žáků. Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni nejen s prospěchem, ale také s plánovanými akcemi, které chystáme na konec školního roku. Měsíc duben byl také ve znamení velkých sportovních úspěchů. Vždyť také naši malí fotbalisté vyhráli na Mc- Donald Cupu 1. místo a přivezli do Mirotic zlatou medaili a krásný pohár. Je to opravdu nebývalý úspěch a je vidět, že se z našich mladých žáčků pomalu stávají opravdoví fotbalisté. Utkání ve stolním tenise, které naše škola pořádala, se účastnili žáci z Mirovic, Chraštic a Čimelic. Byl to boj velice vyrovnaný, nicméně v kategorii jednotlivců obsadil náš žák 3. místo, což je opravdu krásný výsledek. Přelom dubna a května je v naší škole také ve znamení plánování oprav a rekonstrukcí. Do naší školní kuchyně Dne proběhla na naší škole soutěž na 1. stupni "Hledáme nový talent" ve zpěvu a recitaci. Žáci byli rozděleni do 2. kategorií :1. kategorie - 1. a 2. třída; 2. kategorie - 3. a 4. třída. Ve zpěvu - 1. kategorie: 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Denisa Řežábková se konal v Písku fotbalový turnaj Mc Donald Cup. Naši mladší žáci byli víc než výborní. Všechny překvapili. Po čtyřech vítězných zápasech, z devíti zúčastněných družstev ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Z naší školy dorazil již konvetomat a naše kuchařky se již na něm zaučují. Jak se jim s tímto strojem pracuje, Vám přineseme v reportáži v příštím čísle. Do konce června dorazí do školní kuchyně ještě nový sporák a chladící technika, která nahradí staré kompresorové lednice z konce 70. let. Za podporu realizace tohoto záměru, tímto jménem naší školy děkuji panu starostovi a zastupitelům města, kteří schválili tento investiční záměr. V měsíci květnu plánujeme odvětrání západní stěny v prostorách šaten, kde nás velice trápí pronikající vlhkost a stěny zde nepůsobí zrovna esteticky. Nyní o velikonočních prázdninách jsme z finančního daru, který jsme dostali od firmy Eon, zrekonstruovali osvětlení v prostru školní jídelny a přístupové chodby. Další finanční dar, který nám vřele poskytla obec Cerhonice a který nás Hledáme nový talent - 2. kategorie: 1. místo - Nikola Procházková 2. místo - Štěpán Horák 3. místo - Anna Kvěchová V recitaci - 1. kategorie : 1. místo - Filip Novák 2. místo - Ondřej Hrabačka 3. místo - Jan Trejla Fotbalový turnaj získali 1. místo. Fotbalové družstvo Mirotic tvořili: Jan Texler, Veronika Petrášová, Jakub Volf, František Řepka, Tomáš Hrach, Ondřej Bubeník, Marek Nosek, Tomáš Zeman, Jakub Král. velice potěšil, podpoří tentokrát stravovací zázemí žáků a další drobnější spotřebiče v kuchyni. Dovolte mi, abych na tomto místě ze srdce poděkoval za tyto finanční dary, které nám pomohou modernizovat naše zázemí a přispějí tak ke zkvalitnění způsobu vaření a stravování. Na školní zahradě, kde probíhá výuka pěstitelství a zahradnictví, jsme počátkem dubna odstranili původní dřevěný skleník, který již po letech dosloužil svému účelu a stal se již nebezpečným. V těchto dnech probíhá úprava nové podezdívky, na kterou se koncem května postaví skleník nový. Hlavní opravářské práce nastanou však o hlavních prázdninách. Letošním rokem zahájíme sérii rekonstrukcí podlah ve třídách, které budou spočívat v opravě rozvolněných parket. Rádi bychom podle finančních možností opravili oba dívčí záchody, které dnes mají čím dál častěji technické problémy. Malování prostoru šaten zatím zůstává otázkou, až jako dopadne odvětrání vlhké západní zdi. Rekonstrukcí o prázdninách projde také sklad potravin, který je potřeba vymalovat a vybavit novými regály, a sousední šatna pro sportovce, kteří chodí cvičit do tělocvičny. Práce nás tedy čeká opravdu hodně, ale věřím tomu, že se nám povede tyto vytýčené cíle v brzké době zrealizovat. Milí čtenáři, přeji Vám mnoho krásných dní. Mgr. Pavel Kozák, ředitel školy - 2. kategorie : 1. místo - Tomáš Zeman 2. místo - Rebeka Charvátová 3. místo - Kateřina Štaffová Žáci se zúčastnili v hojném počtu. Soutěž proběhla v příjemné atmosféře. (mv) Všem patří dík za vynikající reprezentaci naší školy. Dík patří i trenérům, byli při tom a bez nich bychom takového úspěchu nikdy nedosáhli. M. Pouchová Informace pro obyvatele Mladý člověk (do 40 let), který začíná podnikat v zemědělské oblasti, může získat dotaci cca 1,1 mil. Kč na uskutečnění svého podnikatelského plánu (např. výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb či nákup zemědělských strojů). Pro obec je jistě zajímavé, aby tito podnikatelé byli úspěšní, k čemuž může pomoci podpora z evropských fondů. Více informací na 6 KVĚTEN 2012

6 V mirotické škole se možná rodí nový spisovatelský talent! Petr Pšeničný, žák 5. ročníku, sepsal svoji literární prvotinu a my bychom ji rádi prostřednictvím Mirotického zpravodaje uveřejnili. Přečtěte si s námi každý měsíc úryvek dobrodružného vyprávění z knihy, kterou Petr napsal! Úvod Tato knížka se týká pětice dětí z malého města Mirotice ze ZŠ Mikoláše Alše. Spolu zažívají výborná dobrodružství a legraci. Ahoj děti, jsem Petr Pšeničný, píši knížky pro děti, které mají rády dobrodružství a legraci. Právě teď si můžete přečíst tuto knížku a pobavit se. Miliony let v minulosti Byli jednou tři kluci jménem Petr, David ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Spisovatelský talent a Matouš. Byli to úžasní dobrodruhové, kteří byli "furt" někde v přírodě a něco zábavného vymýšleli. Nejčastěji to byli skautské hry, ve kterých stopovali divokou zvěř, stavěli skautské úkryty a nebo chodili na výpravy, kde nacházeli nová ukrytá místa. A na těch místech se dobře bavili. Jednoho krásného dne se kluci vydali na výpravu. Vzali si něco jako skauti - kompas, provaz, svačinu a pití a šli. Vybrali si dobrou cestu, protože tam byla řeka a přes tu řeku spadané stromy. Kluci neváhali a rozběhli se k těm spadaným stromům. Lezli tam po nich a dobře se bavili. Byli tam dlouho a nikomu se zatím nic nestalo. Našli si tam pěkné místo, kde skákali ze břehu na druhý. Celou dobu se střídali, ale když byl na řadě David, tak si nedokážete představit, jak se vychloubal: "Hele, kluci, teď sledujte, jak to dám a ještě na druhé straně udělám po skoku kotoul. Takže sledujte." Kluci si šeptali, že by nemohli, kdyby do té vody spadl a vykoupal se. Za chvíli se už rozbíhal David, ale když se rozběhl, podklouzly mu nohy a spadl přímo do řeky. Voda mu byla sotva po pás, ale byla studená. Kluci mu hned pomohli z vody ven, ale byl celý mokrý. Tak si Petr sundal mikinu a půjčil ji Davidovi, aby nenastydl. Protože byli jeho rodiče přátelé, pomohli mu i domů, protože jak byl celý mokrý, nemohl pořádně jít. U Davida doma řekli jeho mamce, co se stalo. Pak šel Petr i Matouš domů, protože nechtěli běhat bez Davida venku. No co, vám budu povídat, "jasně" že David nastydl a ležel doma. Kluci ho šli o prázdninách navštívit, ale moc dlouho se u něj nezdržovali, protože nechtěli nastydnout. Uplynul týden a David byl zdravý. Hned zavolal klukům, že je zdravý a že s nimi může jít ven.... Pokračování příště :) Ve středu 4. dubna 2012 jsme vyrazili s naší 7. třídou do Prahy pod dozorem naší třídní paní učitelky - Johany Hřebejkové. Vydali jsme se na exkurzi s názvem (Human body). Odjezd byl v 8:10 z Mirotic. Do Prahy jsme dorazili před půl desátou. Tramvají s číslem 12 jsme pokračovali až k holešovickému výstavišti, kde se výstava konala. Před vstupem do sálu s exponáty nás pracovník ochranky poučil o pravidlech chování Zajímavá exkurze 7.třídy - Human body v expozici (nesmělo se telefonovat ani fotit), odložili jsme své osobní věci do šatny a vyrazili na prohlídku. V první expozici byla kostra člověka rozložená do nejmenších kůstek našeho těla, což jsou kosti v uchu - kladívko, kovadlinka a třmínek. Takto jsme se seznamovali se všemi detaily lidského těla přes svalovou, nervovou, trávicí, oběhovou, vylučovací a rozmnožovací soustavu. Také jsme viděli prenatální vývoj lidského zárodku dítěte od 12. týdne až do doby porodu. Paní učitelka nám zodpovídala na naše otázky a vysvětlovala funkčnost jednotlivých orgánů našeho těla. Po konci exkurze jsme ještě navštívili Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Občerstvili jsme se v oblíbeném KFC a spěchali zpět na Knížecí, odkud jsme pokračovali každý do svého domova. S pozdravem 7. třída paní učitelky Johany Hřebejkové KVĚTEN

7 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC POHŘEBNÍ SLUŽBA FOITOVÁ VRBA PÍSEK, Harantova hlavní kancelář (vedle Gigacomputer) Od 1. dubna 2012 zajišťujeme služby spojené s kremačním obřadem i pohřbem do země také na kontaktním místě v Miroticích Náměstí Mikoláše Alše č. 51 Jana Lopatová tel.: Stálá služba 24 hodin denně tel: , A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci květnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Marcela Chadimová, Lučkovice Václav Brousil, Mirotice Stanislava Trázníková, Mirotice Jiří Bohata, Mirotice Marie Hájková, Mirotice Jindřiška Šafářová, Mirotice Antonín Říha, Lučkovice Ladislav Šimůnek, Mirotice Emílie Leitnerová, Mirotice Arnoštka Ředinová, Mirotice Josef Procházka, Radobytce Miloslav Kovář, Mirotice Růžena Zájedová, Mirotice František Bárta, Mirotice Bohunka Bártová, Mirotice Marie Famfulová, Obora u Radobytec Marie Gawlaszová, Lučkovice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice Proč zmizely kytky z oken? Nedávno mne navštívila spolužačka. Měli jsme co probírat. Vždyť od doby ukončení naší docházky do základní školy uplynulo již několik desítek let. Naše řeč se stočila i na samotné Mirotice. Trochu mě zamrzelo, že je označila šedivými. Každý můžeme jednu a tu samou věc posuzovat jinak. Naštván tímto jejím hodnocením jsem se rozhlédl s tím, že to tak není. Musel jsem si, ač nerad, přiznat, že měla pravdu. Kde je chyba? Rozhodující podíl na tomto stavu nenese radnice, jak by bylo příjemné to na ni hodit. Na tom se převážně podílíme my sami. Vzhled domu je svým způsobem vizitka vlastníka, okna pak uživatele bytu. Aby z toho hodnocení vzhledu nevyšla radnice moc dobře, což by někteří stálí nespokojení kritici nepřenesli přes srdce, tak je tu jedna věc, za kterou tato nese plnou odpovědnost. Tou je revitalizace náměstí. Podívejte se objektivníma očima na jeho vzhled. Převažuje šedá. Těch několik stromů to nemůže zachránit. Vedle uspořádání vlastního prostranství chybí i barvy, které by mu dodaly jiskru, jež by mu náležela. I když většina domů má již fasádu v docela slušném stavu, barvy jsou nevýrazné. Možná, že jsme z minulosti příliš konzervativní a volíme je méně jásavé. Změnit vzhled fasády je dosti náročné a finančně nákladné. Jiná situace je u výzdoby. Na náměstí jsem napočítal v létě loňského roku tak cca čtyři až pět oken, kde byly květiny. Jako by hospodyně nechtěla říci okolí, podívejte se, já chci i beze slov ukázat množstvím květin na okně, jak to mám doma pěkné. Nebo když už, tak alespoň naštvat sousedku, že ty moje pelargónie, nebo jak se všechny ty kytky jmenují, jsou lepší než ty její. Okna do náměstí vypadají smutně. Pak vzniká otázka. Nežijí za těmito i stejní lidé, kteří se nedovedou radovat z toho, že svítí slunce, že prší, no prostě, že žijeme? To asi ne. Jen možná, že z nějaké skromnosti, nechtějí výzdobou oken sdělovat okolí svůj pozitivní přístup k životu. Nebo tím, že svá okna nevyzdobí, říkají mě se tady nelíbí? Co je mimo můj byt do toho mi nic není. Já si žiji ve svém uzavřeném světě a všichni mi vlezte na záda. Je takový přístup pozitivem pro samotného člověka? Jistě ne. Tím jsem chtěl říci, že kytka na okně může být svým způsobem projevem mého vztahu k okolí. Jejím umístěním vysílám světu jakýsi signál. Podívejte, jakou mám radost ze života. Radujte se se mnou. Prázdné okno dává možná opačný signál - mám všeho dost - nejraději jsem sám doma a neotravujte. Pak otevřu okno, podívám se po oknech okolních domů a řeknu : tady to vypadá chcípl tu pes. Promiňte občané, že jsem možná takto nesprávně filozofoval. F. Hřebejk ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle.

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více