Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně > Únor a březen v mzdové účtárně. Nezapomněli jste na něco? Ekonomika aktuálně > Jakými změnami prošlo mezinárodní účetnictví Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner > Plán odborných akcí 2013 Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Martin Švéda, Helena Hodačová, Rödl & Partner Praha Úvodem > Měsíc leden nového roku vždy přináší poměrně významné změny v mnoha právních oblastech. Jednou takovou je též úprava podmínek silničního provozu, jež je především obsažena v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Předmětná novelizace právní úpravy silničního provozu znamená podstatný dopad na praktický život každého řidiče, respektive provozovatele vozidla. Dané změny postupně přijdou ve dvou vlnách v závislosti na dni nabytí účinnosti jednotlivých novelizačních právních předpisů, přičemž první skupina těchto změn je účinná již od 1. ledna 2013 a druhá skupina nabývá účinnosti od 19. ledna Od počátku nového roku bude muset být každý řidič obezřetnější vůči vozidlům Celní správy ČR. Do škály působností Celní správy ČR se totiž dostalo oprávnění zastavit jedoucí vozidlo pomocí současného rozsvícení nápisu,,stop, jež do konce loňského roku náleželo výlučně Policii ČR a strážníkům městských a obecních policií. Celní správa zpravidla kontroluje převážené zboží a zaplacení dálničních známek. Zdroj: stock.xchng Revoluční novinkou je dále zakotvení institutu pozastavení řidičského oprávnění formou jeho exekuce. Tuto exekuci bude možné proti povinnému nařídit pouze z důvodu neplacení dlužného výživného na nezletilého potomka, které je proti dlužníkovi (povinnému) vymáháno exekučním 1

2 Právo aktuálně řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj. Osobu blízkou vymezuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon) jako příbuzného v pokolení přímém, osvojitele, osvojence, sourozence, manžela, partnera a jinou osobu v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z osob, pociťovala druhá z nich, jako újmu vlastní. Zdroj: stock.xchng řízením. Tímto způsobem je možné vymáhat pouze dlužné výživné, nikoli běžné výživné. Dnem, kdy bude povinnému doručen příslušný exekuční příkaz, bude tomuto povinnému automaticky pozastaveno řidičské oprávnění. Povinný není oprávněný po dobu trvání pozastavení řidičského oprávnění řídit motorová vozidla. Možnost takové exekuce ovšem není absolutně bezbřehá. K danému je nutné doplnit, že exekuce řidičského oprávnění je vyloučena u profesionálních řidičů a těch osob, které prokáží, že exekucí neomezené řidičské oprávnění je nezbytné pro zajišťování jejich základních životních potřeb a základních životních potřeb osob, k nimž má povinný vyživovací povinnost. Exekuce řidičského oprávnění má být dle slov zákonodárce účinnějším nástrojem, jak motivovat dlužníky neplatící alimenty svým nezletilým potomkům k jejich zaplacení. Ovšem, do jaké míry bude skutečně dosažen sledovaný záměr, to ukáže až praxe. Každopádně souvislost mezi neplacením výživného a následkem formou pozastavení řidičského oprávnění lze najít opravdu těžko. Další významná změna se bude týkat odpovědnosti řidiče nebo provozovatele vozidla za přestupky spáchané při provozu konkrétního vozidla. Od 19. ledna 2013 dojde k markantnímu omezení případů, kdy se bude moci řidič vozidla při spáchání dopravního přestupku vyvinit z odpovědnosti za daný dopravní přestupek s odkazem na takzvanou osobu blízkou. Pokud dojde při provozu vozidla ke spáchání správního deliktu, nebude již možné ke zproštění odpovědnosti za daný správní delikt odkázat na to, že vozidlo v dané době užívala osoba blízká. Uvedeného výsledku má být dosaženo pomocí nově koncipované odpovědnosti provozovatele vozidla. K tomuto je důležité nejdříve vysvětlit základní zákonné pojmy provozovatele vozidla, řidiče vozidla a osoby blízké. Zákon o silničním provozu označuje za provozovatele vlastníka vozidla nebo jinou fyzickou osobu či právnickou osobu, jež je zmocněná k provozování konkrétního vozidla vlastním jménem. Řidiče vozidla definuje zákon o silničním provozu jako účastníka provozu na pozemních komunikacích, který V duchu novelizace bude rozšířena odpovědnost provozovatele vozidla. Ten bude povinen zajistit, aby při užití daného vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány jak povinnosti řidiče, tak pravidla provozu na pozemních komunikacích (,,Povinnosti a Pravidla ), jak je nově zakotveno v zákonu o silničním provozu. Toto na první pohled vágní ustanovení s sebou ovšem nese důsledek v podobě nového správního deliktu provozovatele vozidla, jehož se dopustí tím, že nezajistí dodržení uvedených Povinností a Pravidel. Nicméně, ani tato odpovědnost provozovatele vozidla není absolutní a nastane v níže uvedených případech, pokud porušení Povinností a Pravidel a) bylo zjištěno pomocí takzvaného stacionárního radaru anebo se jednalo o neoprávněné zastavení nebo stání vozidla, b) má znaky přestupku ve smyslu přestupkového zákona, c) nemá za následek dopravní nehodu. V praxi má nově vymezená odpovědnost provozovatele vozidla znamenat, že majitel vozidla bude odpovídat za to, že jsou řidičem vozidla dodržovány předmětné Povinnosti a Pravidla, s možným vystavením se hrozbě uložení peněžité sankce. Pro majitele vozidla tak nebude možné se liberovat z odpovědnosti za spáchaný delikt s uvedením tvrzení, že vozidlo v době spáchání deliktu užívala osoba blízká. Navíc provozovatel vozidla bude povinen sdělit příslušným správním orgánům údaje o řidiči, který vozidlo v inkriminované době řídil, jinak se vystaví hrozbě postihu ve formě uložení peněžité pokuty. Přesto je stále možné se účinně postihu například za přestupek vyhnout a to tím, že provozovatel vozidla při projednání přestupku označí za řidiče vozidla osobu nějaké velmi vzdálené země, která v danou dobu měla pobývat na území České republiky a které bylo vozidlo půjčeno k užívání. Takovou osobu musí Policie ČR také řádně předvolat k podání vysvětlení ke spáchanému přestupku a právě této fáze řízení lze využít. Než se podaří vůbec takovou osobu Policii ČR dohledat a řádně předvolat, ve většině případů dozajisté marně uplyne jednoletá doba k projednání přestupku. Další již veřejně diskutovanou možností je označit konkrétní osobu, která měla dle provozovatele vozidla vozidlo užívat a tato osoba pak sdělí, že vozidlo v době spáchání deliktu neužívala - tvrzení proti tvrzení, těžko prokazatelné anebo uvede, že vozidlo užívala osoba jí blízká. U osoby jiné, než je provozovatel vozidla, tedy lze nadále výmluvu na osobu blízkou použít. 2

3 Daně aktuálně Vydání: Únor 2013 Z hlediska výše uvedených možností opětovně se poměrně snadno vyhnout postihu za přestupek, lze jen těžko odhadnout, zda bude mít výše uvedená novela zákona o silničním provozu pozitivní dopad. Kontakt pro další informace: JUDr. Martin Švéda Advokát/Partner Tel.: > Únor a březen v mzdové účtárně. Nezapomněli jste na něco? Milan Mareš, Rödl & Partner Brno Úvodem > Období měsíců února a března jsou pro mzdové účetní nejvyšší sezónou čeká na ně nejvíce práce samozřejmě vedle již tak obtížného měsíčního zúčtování mezd. Cílem článku je upozornit na nejdůležitější z nich. Mzdové listy Zpracovat roční mzdové listy, které jsou podkladem pro roční zúčtování daní. Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zněních pozdějších úprav, dále také ZDP ) jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období ( 38j ZDP). Zvlášť upozorňujeme na povinnost archivace mzdových listů. pro výpočet zdanitelné mzdy, daně, záloh a pro poskytnutí daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová. Roční zúčtování daně Do 15. února shromáždit podklady pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů včetně podpisu daňového prohlášení pro daný kalendářní rok. Zaměstnanec je povinen podklady pro roční zúčtování záloh za uplynulé zdaňovací období předložit zaměstnavateli nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku. Nepředloží-li zaměstnanec do 15. února tyto doklady, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel neprovede. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dále neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat daňové přiznání k dani ( 38ch a 38k ZDP). Povinnosti vůči úřadu práce Do 15. února každého roku písemně oznámit úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením za uplynulý rok ( 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále také ZOZ ). V témže termínu provést odvod daně plynoucí z neplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém přepočteném počtu zaměstnanců. Odvod se provádí příslušnému úřadu práce ( 82 ZOZ). Vyúčtování daně Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2012 (dále jen Vyúčtování ) je po uplynutí tohoto zdaňovacího období povinen plátce daně, plátcova pokladna, podat místně příslušnému finančnímu úřadu do 1. března 2013, respektive 20. března 2013, pokud plátce daně podá toto Vyúčtování elektronicky, případně z jiných důvodů. Společně s Vyúčtováním se předkládá Příloha č. 1 Počet zaměstnanců. Plátci, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v 2 odst. 3 ZDP, předkládají Přílohu č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné Zdroj: stock.xchng 3

4 Ekonomika aktuálně Dále je povinnou přílohou Vyúčtování pro plátce daně provádějící opravy podle 38i ZDP Příloha č. 3 k Vyúčtování, případně Příloha č. 4 k Vyúčtování. Opravy týkající se zdaňovacího období 2011 a 2010 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2010 a 2009) je nutné provést formou dodatečného Vyúčtování k tomuto zdaňovacímu období, a to v souladu s 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. U podání za část zdaňovacího období 2013 se výše uvedené upozornění týká i oprav zdaňovacího období 2012 (včetně ročního zúčtování za zdaňovací období 2011). Kontakt pro další informace: Ing. Milan Mareš Daňový poradce Tel.: > Jakými změnami prošlo mezinárodní účetnictví David Trytko, Rödl & Partner Praha Úvodem > Zpravidla na začátku roku vstupují v platnost různá zákonná nařízení a předpisy. Letos se tak po delší době děje i v oblasti mezinárodního účetnictví. Některé společnosti již mají touto dobou řádně sestavenou a ověřenou účetní závěrku podle českých účetních předpisů. Na řadu přichází reporting pro mateřskou společnost či sestavení konsolidované účetní závěrky, a to čím dál častěji podle mezinárodních účetních standardů. Proto většinu účetních jednotek tak čeká v souvislosti s účetní závěrkou další práce. Jestliže jsou tyto činnosti prováděny jednou za rok, není od věci si připomenout hlavní změny v oblasti zastřešené IFRS Mezinárodními standardy finančního výkaznictví. Některé standardy se staly účinné od 1. ledna 2013 a jsou tak součástí platného mezinárodního účetnictví, některé jsou účinné již od poloviny roku Jedná se konkrétně o úpravu či nové standardy: s účinností od 1. července 2012: > úprava v IAS 1 Prezentace účetní závěrky viz také dále; s účinností od 1. ledna 2013: > úprava IAS 19 Zaměstnanecké požitky týkající se podnikových penzí, > nový standard IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka viz také dále, > nový standard IFRS 11 Smlouvy o spoluovládání viz také dále, > nový standard IFRS 12 Zveřejňování účastí v jiných společnostech viz také dále, > nový standard IRFS 13 Oceňování ve fair value rovněž viz dále, > pro úplnost i nová interpretace IFRIC 20 Náklady na skrývku v produkční fázi u povrchových dolů; s účinností od 1. ledna 2014 překvapivě úprava nových standardů IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IFRS 12 Zveřejňování účastí v jiných společnostech, jakož i související úprava stávajícího IAS 27 Individuální účetní závěrka, vše s ohledem na investiční společnosti; s účinností od 1. ledna 2015 by měl platit i standard s označením IFRS 9 Finanční nástroje, který má nahradit známý a zároveň neoblíbený standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Ne všechny pasáže jsou však plně odsouhlaseny (například vykazování a oceňování), a proto finální datum účinnosti bude pravděpodobně posunuto. Navzdory očekáváním některé standardy zůstávají pořád ve stádiu rozpracovanosti. Mluvíme konkrétně o připravovaném standardu pro vykazování předmětů finančního a operativního leasingu, IFRS 4 Pojišťovnictví a nový standard týkající se vykazování výnosů. Podle návrhu by mělo být u netrpělivě očekávané úpravy leasingu úplně upuštěno od rozlišení leasingu na finanční a operativní, všechna práva k užívání vyplývající z leasingových smluv by měla být aktivována (jako hmotné či nehmotné aktivum). Zbylé nájemní vztahy a práva z nich vyplývající by se měly označovat jako služba. V prvním pololetí roku 2013 má být zveřejněn také diskusní materiál k již rozpracovanému projektu novelizace Koncepčního rámce (původně z roku 1989) s označením Cíle a kvalitativní charakteristiky. Projekt se bude zabývat účetními výkazy, jeho prvky s důrazem na vykazování a odúčtování. Dalším ze zásadních pilířů projektu jsou zpřesnění či doplnění chybějících definic účetních pojmů, oceňování, vykazující jednotka, prezentace a zveřejňování výsledků. Tento projekt nebude tvořen v součinnosti s americkými FASB, nýbrž se Výbor pro IAS snaží o vytvoření intenzivnější spolupráce s lokálními zákonodárci. 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Únor 2013 IAS 1 Prezentace účetní závěrky Již od roku 2009 je povinnou součástí Výkazu o hospodářském výsledku také Ostatní úplný výsledek (Other comprehensive income). Ten doplňuje Výsledovku o celkovou změnu vlastního kapitálu, která vyplynula ze všech transakcí během účetního období, kromě těch, které vlastníci uskutečnili z pozice jejich vlastnického podílu. Novelou došlo k další specifikaci vykázání Ostatního úplného výsledku, nově musí být rozdělen na položky, které se nebudou reklasifikovat do výsledku a které se do výsledku reklasifikovat budou. Rozdělení do skupin závisí na tom, zda konečné účetní vypořádání transakce (např. prodej majetku vykazovaného takzvaným přeceňovacím modelem; vyřazení dceřiné společnosti z konsolidace jejíž závěrka je přepočítávána na jinou než funkční měnu) ovlivní hospodářský výsledek či nikoli. Mezi položky, které se nebudou reklasifikovat do výsledku patří: > zisk z přecenění majetku, > investice do kapitálových nástrojů, > přecenění penzijních plánů definovaných požitků, > podíl na zisku nebo ztrátě z přecenění majetku u přidružených společností, > daň ze zisku vztahující se k položkám, které se nebudou reklasifikovat. Naopak položky, které se mohou reklasifikovat, jsou: > kurzové rozdíly z převodu závěrek zahraničních jednotek na jinou měnu, > zajištění peněžních toků, > daň ze zisku vztahující se k položkám, které se mohou reklasifikovat. IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IFRS 11 Smlouvy o spoluovládání a IFRS 12 Zveřejňování účastí v jiných společnostech Tyto standardy mění podmínky a dílčí detaily pro sestavení konsolidace. Konsolidovanou účetní závěrku by měla sestavovat každá mateřská společnost, která ovládá alespoň jednu dceřinou společnost a splňuje následující definici ovládání: > investor ovládá společnost, do které investoval, nebo > pokud má možnost nebo právo získávat přínosy ze svého vztahu ke společnosti, do které investoval, a je schopen tyto přínosy ovlivňovat prostřednictvím svého vlivu nad touto společností. Mateřská společnost naopak nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku při splnění všech následujících podmínek: > pokud mateřská společnost je sama vlastněna dceřinou společností jiného vlastníka a všichni její vlastníci jsou informováni o tom, že společnost nebude sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, a > její dluhopisy ani kapitálové nástroje nejsou obchodovány na veřejných trzích, a > nepředkládá svoji účetní závěrku komisi pro cenné papíry nebo jinému regulačnímu orgánu z důvodu emise cenných papírů na veřejném trhu, a > je součástí jiné konsolidované účetní závěrky dle IFRS, která je veřejně dostupná. Dále platí výjimka pro penzijní fondy a investice do společností v rámci plánů zaměstnaneckých požitků, které jsou upraveny dle IAS 19 Zaměstnanecké požitky, a dále pro tzv. ryze investiční společnosti, které oceňují investice modelem fair value s výsledkovým dopadem. Nový IFRS 11 plně nahrazuje IAS 31 Účasti ve společných podnicích a interpretaci SIC 13 Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníka. Standard nově zavádí členění takovýchto uskupení do dvou skupin, a to společné činnosti nebo společné podniky, a ruší metodu poměrné konsolidace, která byla dosud alternativou k ekvivalenční metodě. Tato změna vede k odstranění rozdílu v ocenění přidružených a společných podniků. IFRS 12 rovněž nově upravuje požadavky na potřebné údaje v příloze konsolidované účetní závěrky. IFRS 13 Oceňování ve fair value Tento nový standard patří mezi nejvíce očekávané standardy. Jeho přijetí je ovšem rozporuplné. Konkrétní definice fair value je velmi teoretická. Jedná se totiž o částku, kterou je možné získat prodejem aktiva, nebo protihodnotu, která by se hradila za převod závazku v běžné transakci mezi účastníky trhu, a to v okamžiku, ke kterému se reálná hodnota fair value stanovuje. Jedná se tudíž o hodnotu určovanou na trhu, nikoliv o hodnotu pro danou účetní jednotku. Problém tkví v tom, že se při stanovování reálné hodnoty musí vycházet ze stejných předpokladů, z jakých by vycházeli i ostatní účastníci trhu, což představuje velkou neznámou. Navíc jinou hodnotu má pro společnost aktivum či závazek, když je záměr jej držet a jiný, když prodat. Vše se samozřejmě odehrává za podmínky nepřetržitého trvání účetní jednotky. Na druhou stranu se standard snaží podat pomocnou ruku při dílčích otázkách jako je zohlednění či nezohlednění transakčních nákladů či nákladů na přepravu. Zatímco transakční náklady se nezohledňují nikdy (s ohledem na rozdílnost při různých druzích transakcí), náklady na transport vždy. Dalším vodítkem je provedení analýzy a stanovení nejvyššího a nejlepšího využití daného aktiva pro společnost, určení, zda se majetek užívá samostatně nebo v kombinaci s jinými předměty, určení hlavního nebo nejvýhodnějšího trhu pro daný předmět a určení vhodné oceňovací techniky 5

6 Rödl & Partner Intern (tržní, nákladový či výnosový přístup). Postupuje se podle hierarchie stanovování trhu, přičemž úroveň 1 představuje aktivní trh pro totožný majetek a závazky. Úroveň 2 představují kotované ceny podobného druhu majetku na aktivním i neaktivním trhu, přičemž používaná data a informace jsou odvozena z ověřitelných tržních údajů. Poslední úroveň představuje asi nejčastější případ, kdy data a hodnoty jsou neověřitelná či stanovována v situacích, kdy neexistuje žádná aktivita na trhu. Postupuje se však podle teoretického modelu založeného na tzv. teorii očekávaného užitku, jež byla aktuální v první polovině 20. století. Závěrem Tento příspěvek měl pomoci udělat si základní přehled o novinkách v mezinárodních standardech finančního výkaznictví a zároveň i možnost rychle vyhodnotit změny a význam nových předpisů pro Vaši společnost. Závěrem jsme přesvědčeni, že jsme relevantní problematiku nastínili, a zcela určitě vzbudili i zájem o její další zkoumání. Rádi uvítáme detailnější diskusi nad Vaším konkrétním případem. Kontakt pro další informace: Ing. David Trytko Vedoucí auditorského týmu/associate Partner Tel.: > Lidé u Rödl & Partner Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Jaroslav Chovanec Jaroslav Chovanec nastoupil ve společnosti Rödl & Partner jako ekonomický poradce se zaměřením na znalecké oceňování nemovitostí. Ve své nové pozici bude odpovědný za kvalitu poskytovaných odborných služeb a rozšiřování portfolia znalecké činnosti společnosti. Do kanceláře Rödl & Partner přichází s bohatými zkušenostmi ze znaleckého ústavu A&CE Consulting, kde působil v pozici garanta znalecké činnosti v oblasti stavebnictví a oceňování nemovitostí. Je absolventem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, kde získal následně i doktorát. V průběhu studií byl stážistou na Bauhausuniversität Weimar. Hovoří německy a anglicky. V roce 2009 byl jmenován soudním znalcem pro znaleckou činnost v oborech ekonomika a stavebnictví se specializací na oceňování nemovitostí. Ve volném čase se rád věnuje horské cyklistice a turistice, lyžování a četbě německé literatury. František Prodělal Mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner rozšířila svůj tým o Františka Prodělala, který nastoupil do pozice ekonomického poradce pro oblast oceňování podniků a nehmotného majetku. Jeho úkolem bude řízení oceňovacích projektů v oblasti oceňování podniků a nehmotného majetku, dále projektů v oblasti přeměn společností a corporate finance. Své profesní zkušenosti získal v minulosti ve společnosti A&CE Consulting, kde se uvedeným oblastem věnoval více než 12 let. Je absolventem inženýrského studia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, dále specializačního studia v oboru oceňování podniků a postgraduálního studia na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V roce 2010 byl jmenován soudním znalcem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika se specializací na oceňování podniků, nehmotného majetku, oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení nebo změně právní formy. Hovoří anglicky. Mezi jeho zájmy patří sport, výlety a vinařství. -jsd- > Plán odborných akcí 2013 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Únor Nový občanský zákoník vybraná témata 27. února 2013, Praha Březen Vysílání zaměstnanců z České republiky do zahraničí a naopak 13. března 2013, Praha Jak na pohovory se zaměstnanci a manažery 27. března 2013, Praha 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Únor 2013 Nový občanský zákoník vybraná témata 27. března 2013, Brno Duben Investiční pobídky včetně daňového pohledu 17. dubna 2013, Praha Postavení a odpovědnost statutárních orgánů z pohledu nového zákona o obchodních korporacích 24. dubna 2013, Praha Květen Transferové ceny a transakce ve skupině 15. května 2013, Praha Exekuce a insolvence zaměstnanců 29. května 2013, Praha Červen Management obchodních smluv z hlediska nového občanského zákoníku 6. června 2013, Praha Novinky IFRS a vybraná komplikovaná témata IFRS června 2013, Praha Září Účetní minimum pro jednatele 25. září 2013, Praha Říjen Účetní minimum pro jednatele 9. října 2013, Brno Akciová společnost a společnost s ručením omezením podle nového zákona o obchodních korporacích 23. října, Praha Listopad Účetní novinky a interpretace Národní účetní rady 6. listopadu 2013, Praha Aktuálně k daňové legislativě 2013 a výhled na rok listopadu 2013, Praha Prosinec Roční účetní závěrka 4. prosince 2013, Praha Změna programu vyhrazena. Blíže sledujte na roedl.com/cz/cz/udalosti.html -jsd- 7

8 Mandantenbrief Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Únor 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Leden 2013 www.roedl.cz Obsah: Novoroční editorial > Pošleme mu výpověď e-mailem > Změny DPH v roce 2013 >

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2012 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo ve zkratce Novela občanského soudního řádu náklady

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví 4. Smluvní vztahy ve stavebnictví Klíčová slova: Smlouva, pracovní poměr, dodavatel, investor Anotace textu: Cílem stati Smluvní vztahy ve stavebnictví je pojednat o základech této problematiky, shrnout

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Příklady a postupy pro mzdové účetní 1.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Činnost V průběhu kalendářního měsíce plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám např. nástup ženy na mateřskou

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT

OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT NEWSLETTER 2/2015 NEWSLETTER 2/2015 OBCHODNÍ REJSTŘÍK V ROCE 2015 CO VÁM NESMÍ UNIKNOUT Obsah: I. Úvodem II. Současná právní úprava obchodního rejstříku III. Obchodní rejstřík pojem, zapisované osoby a

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti

Legislativní novinky. Přehled významných nových právních předpisů. Přehled významných nových. právních předpisů, které nabyly účinnosti Legislativní novinky Říjen 2012 www.roedl.cz Obsah: Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Přehled významných nových právních předpisů, které nabyly účinnosti Upozornění

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 11 12 MINISTERSTVO FINANCÍ 22. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit Energetický audit Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV.

Důvodová zpráva. I. Obecná část. A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 1. Důvod předložení a cíle IV. Důvodová zpráva IV. I. Obecná část A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh. poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1206 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

Komentář k novele vyhlášky:

Komentář k novele vyhlášky: Komentář k novele vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo kultury je zákonem

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 20 Sbírka zákonů č. 53 / 2012 Strana 381 53 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE. Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika

ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE. Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ OBCE Datum: 10. 6. 2010, zdroj: OF 1/2010, rubrika: Ekonomika Základní principy obecního hospodaření vycházejí z ústavního rámce uvedeného v čl. 101 odst. 3 Ústavy České republiky

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 189/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna: 224/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Redakční zpracování: Petra Oremusová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): Ing.

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 697/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 697/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších

Více

STÁT REZIGNOVAL NA BODOVÝ SYSTÉM

STÁT REZIGNOVAL NA BODOVÝ SYSTÉM AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz STÁT REZIGNOVAL NA BODOVÝ SYSTÉM Přestupky zjištěné automatizovaným systémem bez obsluhy

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Vybraná zjištění z dotazníkového šetření

Vybraná zjištění z dotazníkového šetření Vybraná zjištění z dotazníkového šetření Jana Reimontová, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 76 str. 1 76 Dohoda o pracovní činnosti Úplné znění 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže

Více

květen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

květen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 23. ledna 2015 Č.j.: 2015 / 8456 / 570 Ke sp.zn. Sp/2015/9/573 Počet stran: 11 GEEN General Energy a.s. IČO 289 16 794 Klimentská

Více