'05. v roãní zpráva. annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "'05. v roãní zpráva. annual report"

Transkript

1 '05 v roãní zpráva annual report

2 v roãní zpráva annual report 05

3 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen mi osobami 15 Statutární orgány 18 Organizaãní schéma 19 Úãetní závûrka a zpráva auditora 22 Pfiíloha k úãetní závûrce 32 Pfiehled o penûïních tocích

4 úvodní slovo VáÏené dámy, váïení pánové, milí obchodní pfiátelé, do rukou se Vám dostává v roãní zpráva spoleãnosti Böhm & partner, a.s., ãlena âeské asociace obchodníkû s cenn mi papíry a ãlena finanãní skupiny Dimension, která je jednou z nejvût ích a nejv znamnûj ích nebankovních finanãních spoleãností v âeské republice. Spoleãnost Böhm & partner vstoupila do devátého roku svého podnikání na kapitálov ch trzích. Pfii pohledu zpût dnes mûïeme konstatovat, Ïe byl rok 2005 pro Böhm & partner znakem jednoznaãného obchodního rûstu. Meziroãní rûst obchodû na í spoleãnosti tak dosáhl témûfi 26 %. Tento obchodní rûst se nám podafiilo zajistit nejen díky roz ifiující se spolupráci s rostoucím poãtem na ich zákazníkû a jejich pomûrnû nízké fluktuaci, ale také správnû zvolenou filozofií spoleãnosti, která je postavena na poskytování komplexních sofistikovan ch sluïeb jak institucionálním tak privátním investorûm. K základním pilífiûm etického vztahu mezi na í spoleãností a zákazníkem vïdy patfiila a patfií snaha maximálnû vyhovût jeho individuálním poïadavkûm, vybudovat vzájemnû v hodn dlouhodob vztah a spoleãnû se snaïit naplàovat jeho investiãní cíle. K dobr v sledkûm by spoleãnost sama o sobû nedospûla neb t vynikající teamové spolupráce celého kolektivu zku en ch zamûstnancû/odborníkû Böhm & partner, vãetnû související spolupráce zamûstnancû koncernu Dimension. Dovolte mi proto, abych na tomto místû podûkoval v em tûmto strûjcûm na ich úspûchû. Jsem rád, Ïe se na í spoleãnosti podafiilo cílevûdomou politikou dosáhnout dobr ch v sledkû na kapitálovém trhu. Stejnû tak jsme i pro dal í období pfiipravili strategii dal ího obchodního v voje. Vûfiím, Ïe nám jej umoïní kvalita a ífie sortimentu na ich sluïeb, stejnû jako rûznorodost vzájemnû se doplàujících distribuãních kanálû. Ing. Alexander Tóth fieditel spoleãnosti Rád bych podûkoval Vám, obchodním partnerûm a klientûm na í spoleãnosti za projevenou dûvûru a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe i v dal ím období se nám podafií pfiizpûsobovat na e sluïby Va im potfiebám, ale i pfiedstavám a pfiáním. Ing. Alexander Tóth editel spoleãnosti Böhm & partner, a.s. v roãní zpráva annual report 05

5 zpráva pfiedstavenstva Kapitálov trh a jeho vlivy V uplynulém roce, dle informace âaocp, zobchodovali její ãlenové na ãesk ch a zahraniãních trzích akcie a obligace v hodnotû 528 mld. korun. To pfiedstavuje nárûst témûfi o 73 % oproti roku K tomuto nav ení do lo i v pfiípadû investiãních certifikátû, opcí, futures a správy aktiv. Dal í rûst obchodování ãlenû âaocp se pfiedpokládá i v dal ích letech, kdy se pfiedev ím oãekává zv en zájem investorû o moderní investiãní nástroje jako jsou investiãní certifikáty a pod. Rok 2005 byl v USA ve znamení silného rûstu cen energií, mírného zpomalování domácí ekonomiky, postupného zvy ování úrokov ch sazeb a v udypfiítomn ch obav z inflace a dal ího ekonomického v voje, coï zpûsobovalo volatilitu burzovních indexû a pouze jejich malou zmûnu od konce roku Za cel rok 2005 index Dow Jones ubral 0,6 %, index S&P 500 naopak posílil o 3,0 % a Nasdaq Composite pfiidal 1,4 %. Vût ina tohoto rûstu pfii la bûhem 4. kvartálu, ve kterém uvedené indexy zpevnily o 1,4 %, 1,6 % resp. 2,5 %. V roce 2005 byli investofii investující na hlavních akciov ch trzích svûta opût odmûnûni zlep ujícími se zprávami jak z podnikové sféry, tak i makroekonomick ch údajû, coï zpûsobilo oïivení obchodní aktivity a posílení v podstatû ve v ech sektorech hlavních burzovních indexû. Negativními faktory pûsobícími na v voj trhû a investic byl opût slábnoucí USD a drahá ropa. Nezajímav nebyl také v voj na tuzemském kapitálovém trhu, kter tûïil pfiedev ím z pfiibliïující se privatizace státních podílû ve strategick ch spoleãnostech ze sektoru energetiky, telekomunikací a zpracování ropy. Úspû n v voj Böhm & partner, a.s Pfiedstavenstvo spoleãnosti si uvûdomovalo, jaké investiãní pfiíleïitosti se nabízejí investorûm jak na tuzemském, tak i na zahraniãních trzích, a proto podporovalo zmûny uvnitfi spoleãnosti. Zmûny spoãívaly v dal ím zvy ování efektivity vnitfiního provozu (dal í automatizace ãinností, zvy ování odbornosti zamûstnancû), v personálním obsazení a ve sluïbách, a umoïnili tak spoleãnosti Böhm & partner, a.s. zpfiístupnit investorûm tuzemské a zahraniãní trhy s nízk mi náklady na transakce a nabídnout zajímavé investiãní pfiíleïitosti, které pfiispûly k tomu, Ïe investofii mohli na oïivení kapitálov ch trhû participovat. Mezi prvními kroky z celé fiady zmûn byla podpora informaãního a analytického oddûlení, které dûsledn m sbûrem ekonomick ch informací a jejich následnou anal zou pfiipravovalo pro investory, portfolio managery a makléfie materiály, které je upozoràovaly na investiãní pfiíleïitosti ãi na hrozby na jednotliv ch trzích s pfiípadn m vlivem na jejich investice. Anal zy vybran ch akciov ch titulû, jednotliv ch sektorû a investiãních instrumentû, neprodlenû poskytovan ch zdarma klientûm spoleãnosti, byly v razn m posílením odborné úrovnû poskytovan ch investiãních sluïeb. Analytické oddûlení se v znamnou mûrou podílelo na stanovování investiãních strategií odpovídajících situaci na trzích i poïadavkûm a moïnostem investorû. Z dal ích krokû pfiedstavenstvo spoleãnosti vyzdvihuje pokraãující úpravu informaãního serveru tak, aby se z nûj v budoucnu stal nástroj vyuïívan irok m spektrem investorû, schopnost upravovat investiãní strategie tak, Ïe tyto vïdy reflektovaly aktuální situaci na hlavních kapitálov ch trzích s projekcí do budoucnosti a s ohledem na zákazníkovy potfieby. Tûmito vhodn mi investicemi do efektivních investiãních instrumentû se podafiilo zajímavû zhodnotit zákaznick majetek v mûnách jednotliv ch trhû (USD, EUR). Negativnû se v ak pfii aktuálních pfiepoãtech hodnot zahraniãních investic do CZK projevovala volatilita 3 4

6 smûnného kurzu amerického dolaru, kter byl ve znaãné mífie eliminován vût í regionální diverzifikací investic zákazníkû spoleãnosti. Pfiedstavenstvo dále pozitivnû hodnotí pokraãující úpravu konsolidací nabízen ch on line obchodních aplikací, umoïàujících klientûm opravdu spolehliv on line pfiístup na akciové trhy v USA. V znamn m strategick m zámûrem, kter pfiedstavenstvo projednalo, je dal í posílení pozice oddûlení asset managementu ve spoleãnosti Böhm & partner, a.s., které umoïnilo fiadû zákazníkû bez hlub ích znalostí a zku eností s investováním na kapitálov ch trzích vyuïít zku eností a znalostí odborníkû spoleãnosti. T m odborníkû spoleãnosti se v prûbûhu roku podafiilo konsolidovat ãímï se vytvofiily podmínky pro dal í expanzi v objemu spravovaném majetku i v kvalitû investiãních sluïeb zamûfien ch na globální pfiíleïitosti. Souãasnû pfiedstavenstvo vyslovilo spokojenost se stabilizací úrovnû pfiijat ch provizí a poplatkû od zákazníkû. V roce 2005 se spoleãnost Böhm & partner, a.s., která je zakládajícím ãlenem âeské asociace obchodníkû s cenn mi papíry (âaocp), aktivnû podílela na ãinnosti asociace smûrem k ânb a dal ím regulatorním orgánûm a ostatním subjektûm kapitálového trhu. Za v znamnou událost uplynulého roku povaïujeme jmenování fieditele spoleãnosti, Ing. Alexandra Tótha, viceprezidentem âaocp a zároveà pfiedsedou její novû vzniklé skupiny pro pofiádání makléfisk ch zkou ek. Je na místû uvést, Ïe âaocp usiluje o získání akreditace od ânb s tím, Ïe jiï pro rok 2006 plánuje organizaci makléfisk ch zkou ek ve spolupráci s ESF MU Brno a AFIZ. Dá se pfiedpokládat, Ïe tato snaha bude mít jistû pozitivní v voj v oblasti lidsk ch zdrojû pro v echny úãastníky kapitálového trhu. Hlavní vlivy na hospodafiení Böhm & partner, a.s Hospodafiení spoleãnosti bylo poznamenáno jednak dal ím rûstem na hlavních akciov ch trzích Evropy a USA, vãetnû dramatického rûstu tuzemského trhu a siln m rûstem poptávky po investiãních sluïbách ze strany investorû, tak i vnitfiními zmûnami, které zaãaly v pfiedchozích letech, kdy se za plného provozu mûnil diskontní obchodník s cenn mi papíry na v podstatû novou spoleãnost fungující na principech pfiísné efektivnosti a standardnû irokého spektra kvalitních poskytovan ch sluïeb. Pfiedstavenstvo konstatuje, Ïe i v této oblasti, tj. vnitfiního fungování spoleãnosti, nastaly v uplynulém roce pozitivní zmûny, které se projevily v razn m nárûstem poãtu realizovan ch obchodû, dal ím zv ením spolehlivosti automatizovaného zpracování obchodû a operací, úpravou tiskov ch sestav zasílan ch zákazníkûm apod. Vzhledem k pokraãující transformaci a stabilizaci v produktové a personální oblasti ukonãuje spoleãnost Böhm & partner, a.s. rok 2005 s kladn m hospodáfisk m v sledkem +1,6 mil. Kã. V hled na pfií tí období Dlouhodob m cílem spoleãnosti je úsilí spojené s efektivním vnitfiním fungováním na základû kontinuálního zlep ování efektivity, rychlosti a pfiesnosti fungování oddûlení back office, zkvalitnûní v stupû z tohoto systému pro klienty a zákazníky a v neposlední fiadû i pro management spoleãnosti, kterému se tak do rukou dostává nástroj pro pfiesn managersk reporting nutn pro dal í rozvoj spoleãnosti. v roãní zpráva annual report 05

7 Pfiedstavenstvo spoleãnosti Böhm & partner, a.s. stanovilo na rok 2006 tyto základní úkoly: - zv ení povûdomí o spoleãnosti, pfiedev ím ãastûj í citací a prezentací názorû odborníkû spoleãnosti v médiích a odborném tisku, intenzivnûj ím vyuïitím marketingového potenciálu informaãního serveru a kontaktû na dal í finanãní servery - akvizice nov ch klientû vyuïívajících on-line obchodní aplikace pro obchodování na trzích v USA a akvizice nov ch zákazníkû, ktefií by vyuïívali sluïeb asset managementu - pokraãující zefektivàování vnitfiního chodu spoleãnosti, kter by poloïil základ pro rok 2006 zakonãen v zisku v fiádu milionû korun - zváïit a zaãít realizovat v prûbûhu roku 2006, na základû plnûní stanoven ch cílû, obnovení ãlenství na Burze cenn ch papírû Praha, které by umoïnilo dále posílit kvalitu poskytovan ch investiãních sluïeb na dynamicky se rozvíjejícím tuzemském kapitálovém trhu a zahájit uï í spolupráci s makléfiskou firmou z Polska a popfiípadû Maìarska - zv it poãet makléfiû o 2 aï 3 nové kolegy, a umoïnit tak dal í zkvalitnûní servisu pro zákazníky spoleãnosti Pfiedstavenstvo spoleãnosti nepfiedpokládá, Ïe by se v roce 2006 objevily ve vût í mífie nûjaké mimofiádné náklady a pfiípadné investice snad s v jimkou investice do HW a SW, které by mohly b t nad rámec stanoveného plánu. V pfiípadû, kdy by se musely nûkteré vût í investice realizovat, pfiedev ím z dûvodu zv ení efektivnosti provozu ãi roz ífiení o dal í aktivity, mûly by tyto b t vykompenzovány rûstem pfiijat ch poplatkû v dûsledku stabilizování a roz ífiení klientely a jí poskytovan ch sluïeb. Pfiedstavenstvo proto navrhuje schválit úãetní závûrku za rok 2005, pfiiãemï ze zisku z hospodafiení navrhuje ãásteãnû uhradit ztráty minul ch let. Ing. Alexander Tóth ãlen pfiedstavenstva Duben

8 zpráva dozorãí rady Dozorãí rada v uplynulém roce aktivnû dohlíïela na prûbûh novû zaveden ch procesû spojen ch s naplàováním pravidel vnitfiního provozu obchodníka s cenn mi papíry v souvislosti s legislativními zmûnami kapitálového trhu z pfiede lého období. âlenové dozorãí rady provádûli pravidelné kontroly ãinnosti spoleãnosti a dodrïování vnitfiních pfiedpisû a pravidel obchodníka s cenn mi papíry. Pfiedstavenstvo spoleãnosti poskytovalo dozorãí radû v echna potfiebná data a informace k v konu této ãinnosti nezbytné. Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku spoleãnosti Böhm & partner, a.s. za rok 2005, podléhající auditu auditora Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. Dozorãí rada zkoumala úãetní závûrku z hlediska úãetní a vûcné správnosti, a povaïuje ji za vûcnû správnou a vûrnû zobrazující stav hospodafiení spoleãnosti. V prûbûhu své ãinnosti neshledala dozorãí rada Ïádné poru ení platn ch právních norem ani pochybení pfiedstavenstva spoleãnosti. Dozorãí rada doporuãuje jedinému akcionáfii spoleãnosti schválit úãetní závûrku v pfiedloïeném znûní s hospodáfisk m v sledkem +1,6 mil. Kã za úãetní období Ing. Ivo HloÏánek pfiedseda dozorãí rady V Brnû, kvûten 2006 v roãní zpráva annual report 05

9 základní údaje o spoleãnosti Základní údaje Název spoleãnosti: Böhm & partner, a.s. Sídlo: Údolní 567/33, Brno Právní forma: akciová spoleãnost Datum vzniku: Iâ: Spisová znaãka: B.2502 zapsaná u rejstfiíkového soudu v Brnû Základní kapitál: Kã âlen: finanãního koncernu Dimension, âeské asociace obchodníkû s cenn mi papíry Údaje o vlastních akciích Forma: na jméno Podoba: zaknihovaná Poãet kusû: ks Celkov objem emise: Kã Nominální hodnota: Kã Akcionáfi: 100% akcionáfiem je Dimension, a.s., Iâ: Práva vypl vající z akcie jsou upraveny standardními právy dle obchodního zákoníku. V posledních tfiech letech nedo lo ke zmûnû ve v i základního kapitálu. K poslednímu nav ení základního kapitálu do lo na základû rozhodnutí valné hromady dne na souãasn ch 27 mil. Kã. Základní kapitál byl v plné v i splacen dne Historie 2004 Zakládající ãlen âeské asociace obchodníkû s cenn mi papíry 2002 Potvrzení licence spoleãnosti Böhm & partner, a.s. od Komise pro cenné papíry, v plném rozsahu, tak jak bylo poïádáno; v razné roz ífiení produktového portfolia a sluïeb 2001 Dokonãení fúze se spoleãností D.S. Finance, a.s Zaãlenûní do finanãního koncernu Dimension, a.s., poãátky fúze se spoleãností D.S. Finance, a.s. se základním kapitálem 10 mil. Kã 1999 Akvizice spoleãnosti BVV Dives kapitálov trh a.s. se základním kapitálem 77 mil. Kã 1997 Dramatick nárûst obratu 1996 ZaloÏení spoleãnosti Böhm & partner a.s. 3 4

10 Údaje o ãinnosti Obchodník s cenn mi papíry Böhm & partner, a.s. obchoduje s investiãními instrumenty jak na území âeské republiky tak v zahraniãí prostfiednictvím zahraniãních obchodníkû a organizátorû trhû. V souladu s 4 zákona ã. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou pfiedmûtem podnikání spoleãnosti následující ãinnosti: - pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních nástrojû, - provádûní pokynû t kajících se investiãních nástrojû na úãet jiné osoby, - obchodování s investiãními nástroji na vlastní úãet, -obhospodafiování majetku zákazníka na základû smlouvy se zákazníkem, je-li souãástí majetku investiãní nástroj, - upisování nebo umisèování emisí investiãních nástrojû, - správa investiãních nástrojû, - úschova investiãních nástrojû, -poskytování úvûru nebo pûjãky zákazníkovi za úãelem umoïnûní obchodu s investiãním nástrojem, na nûmï se poskytovatel úvûru nebo pûjãky podílí, - poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se pfiemûn spoleãností nebo pfievodû podnikû, - poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních nástrojû, - provádûní devizov ch operací souvisejících s poskytováním investiãních sluïeb. Údaje o majetku a finanãní situaci Podrobné údaje o majetku a finanãní situaci spoleãnosti obsahuje pfiiloïená úãetní závûrka. Hlavní ekonomické ukazatele (v tis. Kã) Aktiva Vlastní kapitál v tis. Kã Objem obchodû Hospodáfisk v sledek V voj realizovan ch obchodû (v tis. Kã) Realizované obchody 8,9 20,0 30,1 v roãní zpráva annual report 05

11 statutární orgány Údaje o statutárních orgánech Pfiedstavenstvo Ing. Hanu amánek (*1946) Ing. Alexander Tóth (*1970) pfiedseda ãlen Dozorãí rada Ing. Ivo HloÏánek (*1962) Ing. Miroslav Chudáãek (*1970) Mgr. árka ilerová (*1973) pfiedseda ãlen ãlenka Îádn ze ãlenû pfiedstavenstva, dozorãí rady ani vedoucích zamûstnancû nevlastní akcie spoleãnosti. Spoleãnost nemá program zamûstnaneck ch akcií. 3 4

12 kvalitativní informace Tabulka: poïadované kvantitativní ukazatele k (v tis. Kã) Kapitálová pfiimûfienost 117,32 % Tier Tier 2 0 VyuÏit Tier 3 0 Odeãitatelné poloïky 15 Kapitál celkem Kapitálov poïadavek A 811 Kapitálov poïadavek B 766 Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku obchodního portfolia 92 Kapitálov poïadavek k obecnému akciovému riziku 183 Rentabilita prûmûrn ch aktiv (ROAA) 3,76 % Rentabilita prûmûrného vlastního kapitálu (ROAE) 6,66 % Aktiva na jednoho zamûstnance* Správní náklady na jednoho zamûstnance* 888 Zisk na jednoho zamûstnance* 122 Údaje v tabulce jsou v souladu s vyhlá kou Ministerstva financí ã. 263/2004 Sb., o pravidlech pro v poãet kapitálové pfiimûfienosti obchodníka s cenn mi papíry, kter není bankou nebo poboãkou zahraniãní banky, na individuálním základû. *) Celkov poãet zamûstnancû je 13 bez ãlenû statutárních orgánû. Spoleãnost v roce 2005 nemûla podfiízen dluh, kter by byl souãástí kapitálu pro úãely kapitálové pfiimûfienosti. V roce 2006 spoleãnost neplánuje zmûny základního kapitálu ani vlastního kapitálu s v jimkou dopadû hospodáfiského v sledku. Spoleãnost v roce 2005 vykonávala obchodování na vlastní úãet, coï sice determinuje její rizikov profil, ale souãasnû je situace spoleãnosti charakteristická vysok m stupnûm pokrytí podstupovan ch rizik kapitálem. O tom svûdãí i ukazatel kapitálové pfiimûfienosti, kter k dosahuje témûfi 120 %. Kapitálov po- Ïadavek k rizikûm obchodního portfolia tvofieného zanedbateln m objemem akciov ch titulû tuzemsk ch emitentû obchodovan ch na vefiejn ch trzích byl minimální viz. tabulka. Kapitálov poïadavek k úvûrovému riziku investiãního portfolia dosáhl 811 tis. Kã. TûÏi tû postupovan ch rizik spoãívá v oblasti úvûrového a akciového rizika. Spoleãnost v roce 2005 neobchodovala s deriváty, ani je nevyuïívala k zaji tûní. Vzhledem k nízkorizikovému profilu spoleãnosti, vypl vajícího ze zamûfiení na správu zákaznick ch portfolií a obchodování na vlastní úãty zákazníkû, a velkému pfiebytku kapitálového pokrytí rizik, byl klíãov m nástrojem risk managementu koncept kapitálové pfiimûfienosti. Stejnû jako v pfiedchozích letech byla i v roce 2005 v rámci organizaãní struktury vûnována pozornost na místa risk manaïera, compliance a vnitfiního auditora s cílem zaji tûní nepfietrïitého plnûní jejich funkcí v souladu s poïadavky vyhlá ky ã. 258/2004 Sb., coï jen potvrdilo zkvalitnûní vnitfiních kontrolních procesû ve spoleãnosti. v roãní zpráva annual report 05

13 finanãní skupina Dimension Koncern Dimension, jakoïto zku en a siln finanãní partner, jiï úspû nû pûsobí 15 let na trhu. Je jednou z nejvût ích a nejv znamnûj ích nebankovních finanãních spoleãností v âeské republice. Skupina sjednocuje obchodní, finanãní a marketingové strategie, pfiiãemï jsou klienti obsluhováni specializovan mi dcefiin mi spoleãnostmi, jejichï je Dimension, a.s. stoprocentním vlastníkem. Graf - Struktura finanãní skupiny Dimension finanãní sluïby D.S. Leasing 100% (ZK 120 mil. Kã) D.S. Leasing Full Servis 100% (ZK 200 tis. Kã) D.S. Factoring 100% (ZK 20 mil. Kã) Böhm & partner 100% (ZK 27 mil. Kã) Pozn. Graf je sestaven v hradnû z poskytovatelû finanãních produktû koncernu Dimension iroká nabídka sluïeb Prostfiednictvím sv ch dcefiin ch spoleãností skupina Dimension poskytuje iroké spektrum sluïeb v oblasti financování firemní i maloobchodní klientely. Mezi spokojené klienty koncernu patfií jak men í a stfiední podnikatelé, tak i obãané nepodnikatelé. Firemní financování Financování firemních investic z cizích zdrojû, patfií mezi oblíbené produkty, kter jednoznaãnû urychlují realizaci investiãních zámûrû na ich klientû. Spoleãnosti D.S. Leasing a D.S. Leasing Full Servis klientûm poskytují sluïby jako jsou finanãní leasing, operativní a full service leasing, zpûtn leasing, úvûry zpûtn leasing a odbytov leasing. Provozní financování oceàují pfiedev ím obchodníci, ktefií potfiebují získat okamïitou hotovost, finanãní limity pro pokrytí v kyvû ve svém cash-flow nebo si jen chtûjí pojistit své inkaso. Spoleãnost DS Factoring úspû nû poskytuje sluïby v oblasti provozního financování jiï 14 let. KlientÛm nabízí regresní i bezregresní factoring, pfiedfinancování zakázek ãi správu pohledávek. Za dobu své pûsobnosti spoleãnost sluïby natolik zdokonalila, Ïe jistû oceníte rychlost jejich poskytování, tak i profesionální t m. 3 4

14 Spotfiebitelské financování Spotfiebitelské financování je urãeno pfiedev ím obãanûm, nepodnikatelûm, k pokrytí sv ch nejv znamnûj- ích investiãních v dajû, souvisejících s nákupem automobilû ãi investicemi do bydlení. Spoleãnost DS Leasing umoïàuje klientûm realizovat jejich pfiání jak pomocí finanãního leasingu, tak i spotfiebitelského úvûru. ízení investic ízení investic dnes jednoznaãnû zajímá kaïdého, komu leïí na bankovním úãtu nevyuïité finanãní prostfiedky. BûÏnû se dnes vyuïívají investiãní alternativy v oblasti dluhopisû, podílov ch fondû, akcií ãi derivátû. Spoleãnosti Böhm & partner, která je certifikovan m obchodníkem s cenn mi papíry, poskytuje poradenství a sluïby v oblasti obhospodafiování aktiv jak pro obãany, tak i podnikatele a municipanty. Pfiístup 24 hodin dennû Cílem skupiny je poskytovat moderní finanãní sluïby s maximálním vyuïitím moderních technologií. Abychom sv m klientûm zajistili pohodlí, pfiehlednost a rychlost poskytovan ch sluïeb, vyvinulo na e IT oddûlení internetové aplikace na im sluïbám na míru. Tyto uïivatelsky oblíbené IS jsou klientûm zdarma k dispozici na internetu 24 hodin dennû. Aplikace tak centralizují a spojují nejen na i centrálu s poboãkami a celorepublikovou obchodní sítí na ich partnerû, ale zároveà umoïàují v em na im klientûm snadn pfiístup do databáze sv ch obchodních operací, jejich rychlou kontrolu a provedení i on-line plateb. Základní ekonomické údaje koncernu Obchodní obraty spoleãností koncernu (v mil. Kã) D.S. Leasing, a.s D.S. Leasing Full Service, s.r.o D.S. Factoring, s.r.o Böhm & partner, a.s Pozn.: - V leasingu je obchodním obratem cena novû pofiízen ch pfiedmûtû bez DPH. - Ve factoringu je obchodním obratem jmenovitá hodnota akceptovan ch faktur. - Obchodník s cenn mi papíry, spol. Böhm & partner, vykazuje obchodní obrat jako souãet prodejû a nákupû pro klienty. Koncern Dimension bûhem posledních let kromû obchodního rûstu vykazuje i rûst bilanãních a hospodáfisk ch ukazatelû. V posledních tfiech letech se skupinû dafií vykazovat ãistou v nosnost kapitálu (ROE) na úrovni 14 %. Konsolidované ekonomické ukazatele (v tis. Kã): Bilanãní suma Vlastní kapitál TrÏby Zisk Zisk/akcie 19,52 18,83 26,79 v roãní zpráva annual report 05

15 vybrané ekonomické ukazatele finanãní skupiny Dimension V nosnost kapitálu (ROE) Return on Equity (ROE) 15 % 10 % 5 % Meziroãní v voj bilanãní sumy Balance Sum Development Year to Year 17,68 % 22,52 % % 20,61 %

16 zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami V úãetním období do lo v rámci bûïného obchodního styku k následujícím vztahûm mezi spoleãností Böhm & partner, a.s. a níïe uveden mi propojen mi osobami: Poskytnuté finanãní zdroje Firma (jméno) pfiíjemce Dimension, a.s. Popis poskytnut ch finanãních zdrojû Krátkodobé smûnky V e poskytnut ch finanãních zdrojû a úrokû z nich (Kã) Poãáteãní stav: ,00 Zv ení: ,00 SníÏení: ,00 Koneãn stav: ,00 Vyãíslená v e úrokû za úãetní období (Kã) ,00 Uhrazená v e úrokû za úãetní období (Kã) ,00 Ostatní poskytnutá plnûní a protiplnûní Firma / jméno pfiíjemce Popis poskytnutého plnûní V e poskytnutého Popis V e plnûní (Kã) protiplnûní protiplnûní (Kã) Dimension, a.s. Reklamní pfiedmûty+reklama ,87 úhrada v Kã ,87 Dimension, a.s. Pfiefakturace kolení+cestovného ,30 úhrada v Kã ,30 Dimension, a.s. Telefonní hovory, po tovné 4 740,21 úhrada v Kã 4 740,21 Dimension, a.s. Pronájem SW ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension, a.s. Ostatní 8 533,24 úhrada v Kã 8 533,24 D.S. Leasing, a.s. Prodej os. automobilu ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Leasing, a.s. Pronájem osobních automobilû ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Leasing, a.s. Pfiefakturace pojistné ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Leasing, a.s. Ostatní 1 860,00 úhrada v Kã 1 860,00 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Pronájem osobních automobilû ,00 úhrada v Kã ,00 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Pfiefakturace PHM ,59 úhrada v Kã 5 048,71 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Pfiefakturace ostatní 5 048,71 úhrada v Kã 5 928,71 D.S. Leasing Full Service, s.r.o. Ostatní 5 928,71 úhrada v Kã ,00 Dimension online, a.s. Pronájem nebytov ch prostor+sluïby ,63 úhrada v Kã ,63 Dimension online, a.s. Telefonní hovory ,73 úhrada v Kã ,73 Dimension online, a.s. Spotfieba energie, vodné ,38 úhrada v Kã ,38 Dimension online, a.s. Pfiístup do informaãních sítí ,00 úhrada v Kã ,00 (internet, anal zy) Dimension online, a.s. Pronájem domény ,00 úhrada v Kã ,00 Dimension online, a.s. Pronájem SW a HW ,56 úhrada v Kã ,56 Dimension online, a.s. Ostatní 6 235,60 úhrada v Kã 6 235,60 Pfiijaté finanãní zdroje Spoleãnost Böhm & partner, a.s. nepfiijala ve sledovaném období od propojen ch osob Ïádné finanãní zdroje. v roãní zpráva annual report 05

17 Ostatní pfiijatá plnûní a protiplnûní Firma / jméno pfiíjemce Popis pfiijatého plnûní V e pfiijatého Popis V e plnûní (Kã) protiplnûní protiplnûní (Kã) Dimension, a.s. Úroky z krátkodob ch smûnek ,00 Úhrada v Kã ,00 Postavení osob uveden ch v této zprávû vûãi spoleãnosti Böhm & partner a.s. Ovládající osoby v postavení vûãi spoleãnosti Firma (jméno) a sídlo (bydli tû) ovládající osoby DÛvod statutu ovládající osoby* V e hlasovacích práv Dimension, a.s. A 100% *) MoÏnosti: - A: Vût inov spoleãník pfiímá úãast (pfii nejisté struktufie spoleãníkû staãí 40% úãast viz 66a odst. 5 Obchodního zákoníku) - B: Vût inov spoleãník nepfiím v kon práv (uvede se prostfiednictvím koho jsou práva vykonávána) - C: Jedná ve shodû s ostatními spoleãníky, spoleãnû disponováno vût inou hlasovacích práv (uvádûjí se v ichni spoleãníci jednající ve shodû) Dal í osoby ovládané stejnou ovládající osobou Firma / jméno ovládající osoby D.S. Leasing, a.s. D.S. Leasing Full Service, s.r.o. D.S. Factoring, s.r.o. Dimension online, a.s. AUTO BOBRAVA, s.r.o. Nadace Sophia V stavba Bosonohy, a.s. Firma a sídlo dal ích ovládající osobou ovládan ch spoleãností Údolní 33, Brno Údolní 33, Brno Údolní 33, Brno Údolní 33, Brno Údolní 33, Brno Údolní 33, Brno Ru ná 7, Brno Právní úkony uãinûné v zájmu propojen ch osob a ostatní opatfiení uskuteãnûná v zájmu nebo na popud propojen ch osob v daném úãetním období Nebyly uãinûny. Komentáfi statutárního orgánu k v hodám a nev hodám opatfiení, ke vzniku újmy ze smluv nebo opatfiení a pfiípadnému zpûsobu náhrady této újmy Pfiedstavenstvo spoleãnosti Böhm & partner, a.s. prohla uje, Ïe ve sledovaném období nebyly z pohledu spoleãnosti Böhm & partner, a.s. s propojen mi osobami uzavfieny smlouvy ani pfiijata opatfiení, která by byla nev hodná nebo ze kter ch by zúãastnûn m spoleãnostem vznikla újma. 3 4

18 nadace Sophia Nadace Sophia Nadace byla zfiízena v lednu roku 2002 zakladatelem akciovou spoleãností Dimension, finanãní sluïby. Böhm & partner jako silná a zisková privátní spoleãnost v oblasti finanãních sluïeb cítí svoji spoleãenskou povinnost zpûtnû pfiispívat k rozvoji vzdûlávacích aktivit i k individuální motivaci ke vzdûlávání pfiedev ím u mládeïe. Nadace vyvíjí svou ãinnost v oblasti vzdûlávání. V estrannû podporuje vzdûlávání mládeïe, rozvoj, roz ifiování a zvy ování úrovnû vzdûlanosti. Od doby svého pûsobení podpofiila jiï fiadu projektû jednotliv ch institucí, zejména vysok ch kol, ale také projekty jednotlivcû, zahraniãní stáïe, úãasti na mezinárodních konferencích, v zkumné zámûry v rámci závûreãn ch pracích a publikaãní ãinnosti. Nadace Sophia se dostala do podvûdomí vefiejnosti, ale i neziskov ch organizací, pûsobících jako zprostfiedkovatelé v rámci neziskového sektoru. V roce 2005 podpofiila nadace 22 projektû ãástkou 326 tisíc Kã.

19 úãetní závûrka a v rok auditora

20 v roãní zpráva annual report 05

21 rozvaha v plném rozsahu aktiva (v tis. Kã) Current year Prior year Prior year Gross Provisions Net Net Net 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry pfiijímané centrální bankou k refinancování a) vydané vládními institucemi b) ostatní Pohledávky za bankami, za druïstevními záloïnami a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty, za ãleny druïstevních záloïen a) splatné na poïádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry a) vládních institucí b) ostatních subjektû Akcie, podílové listy a ostaní podíly Úãasti s podstatn m vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Úãasti s rozhodujícím vlivem a) v bankách b) v ostatních subjektech Nehmotn majetek a) zfiizovací v daje b) goodwill c) ostatní Hmotn majetek a) pozemky a budovy pro provozní ãinnost b) ostatní Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáfii a spoleãníky Náklady a pfiíjmy pfií tích období AKTIVA CELKEM:

22 rozvaha v plném rozsahu pasiva (v tis. Kã) Stav v bûïném Stav v minulém Stav v minulém úãetním období úãetním období 2004 úãetním období Závazky vûãi bankám, druïstevním záloïnám a) splatné na poïádání b) ostatní závazky Závazky vûãi klientûm, ãlenûm druïstevních záloïen a) splatné na poïádání v tom: aa) úsporné b) ostatní závazky v tom: ba) úsporné se splatností bb) úsporné s v povûdní lhûtou bc) termínové se splatností bd) termínové s v povûdní lhûtou Závazky z dluhov ch cenn ch papírû a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhov ch cenn ch papírû Ostatní pasiva V nosy a v daje pfií tích období Rezervy a) na dûchody a ostatní závazky b) na danû c) ostatní Podfiízené závazky Základní kapitál v tom: a) splacen základní kapitál b) vlastní akcie Emisní áïio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy b) rezervní fondy k vlastním akciím c) ostatní rezervní fondy d) ostatní fondy ze zisku v tom: da) rizikov fond Rezervní fond na nová ocenûní Kapitálové fondy OceÀovací rozdíly a) z majetku a závazkû b) ze zaji Èovacích derivátû c) z pfiepoãtu úãastí Nerozdûlen zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období Zisk nebo ztráta za úãetní období PASIVA CELKEM: v roãní zpráva annual report 05

23 balance sheet longform liabilities (in TCZK) Current year Prior year Prior year V nosy z úrokû a podobné v nosy v tom: úroky z dluhov ch cenn ch papírû Náklady na úroky a podobné náklady v tom: náklady na úroky z dluhov ch denn ch papírû V nosy z akcií a podílu a) v nosy z úãastí s podstatn m vlivem b) v nosy z úãastí s rozhodujícím vlivem c) v nosy z ostatních akií a podílu V nosy z poplatkû a provizí Náklady na poplatky a provize âist zisk nebo ztráta z finanãních operací Ostatní provozní v nosy Ostatní provozní náklady Správní náklady a) náklady na zamûstnance aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní poji tûní b) ostatní správní náklady Rozpu tûní rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) rozpu tûní rezerv k hmotnému majetku b) rozpu tûní opravn ch poloïek k hmotnému majetku c) rozpu tûní opravn ch poloïek k nehmotnému majetku Odpisy, tvorba rezerv a opravn ch poloïek k hmotnému a nehmotnému majetku a) odpisy hmotného majetku b) tvorba rezerv k hmotnému majetku c) tvorba opravn ch poloïek k hmotnému majetku d) odpisy nehmotného majetku e) tvorba opravn ch poloïek k nehmotnému majetku Rozpu tûní opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám, v nosy z postoupení pohledávek a v nosy z dfiíve odepsan ch pohledávek a) rozpu tûní rezerv k pohledávkám a zárukám b) rozpu tûní opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) zisky z postoupení pohledávek a v nosy z odepsan ch pohledávek Odpisy, tvorba opravn ch poloïek a rezerv k pohledávkám a zárukám a) tvorba opravn ch poloïek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk b) tvorba rezerv na záruky c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek 14. Rozpu tûní opravn ch poloïek k úãastem s rozhodujícím a podstatn m vlivem 15. Tvorba opravn ch poloïek k úãastem s rozhod. a podstatn m vlivem Tvorba a rozpu tûní ostatních rezerv Tvorba a pouïití ostatních opravn ch poloïek Podíl na ziscích nebo ztrátách úãastí s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem 19. Zisk nebo ztráta za úãetní období z bûïné ãinnosti pfied zdanûním Mimofiádné v nosy Mimofiádné náklady Zisk nebo ztráta za úã. období z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním DaÀ z pfiíjmû Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní

24

25 pfiíloha k úãetní závûrce

26 1 popis úãetní jednotky a pfiedmût ãinnosti Firma: Böhm & partner, a.s. Iâ: ZaloÏení/vznik: Sídlo: Brno, Údolní 567/33 Právní forma: Akciová spoleãnost Spisová znaãka: vedená Krajsk m soudem v Brnû, oddíl B, vloïka 2502 Hospodáfisk rok: aï Pfiedmût podnikání: Poskytování investiãních sluïeb dle 8 odst. 2 písm. a) aï e) zákona o cenn ch papírech, tj. zejména pfiijímání a pfiedávání pokynû t kajících se investiãních instrumentû na úãet zákazníka a vlastní provádûní pokynû t kajících se investiãních instrumentû na cizí úãet, obhospodafiování individuálních portfolií na základû volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, upisování emise investiãních instrumentû nebo její umísèování. Dále pak poskytování doplàkov ch investiãních sluïeb dle 8 odst. 3 písm. a), c), d), f) a h) zákona o cenn ch papírech, tj. úschova a správa jednoho nebo nûkolika investiãních instrumentû, poskytování úvûrû nebo pûjãek zákazníkovi za úãelem provedení obchodu s investiãními instrumenty, jestliïe poskytovatel úvûru nebo pûjãky je úãastníkem tohoto obchodu, poradenská ãinnost t kající se struktury kapitálu, prûmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakoï i poskytování porad a sluïeb t kajících se fúzí a koupí podnikû, poradenská ãinnost t kající se investování do investiãních instrumentû, provádûní devizov ch operací souvisejících s poskytováním investiãních sluïeb. Základní kapitál: Základní kapitál ãiní 27 mil. Kã a je plnû splacen. Böhm & partner, a.s. (dále spoleãnost) provozuje svou ãinnost na území âeské republiky, dále prostfiednictvím zahraniãních obchodníkû a organizátorû trhû obchoduje se zahraniãními investiãními instrumenty. Osoby podílející se více jak 20 % na základním kapitálu úãetní jednotky: Podíl v % Jméno (název) Adresa Dimension, a.s. Brno 2, Údolní % 100 % 100 % âlenové statutárních a dozorãích orgánû k : Pfiedstavenstvo Ing. Alexander Tóth Ing. Hanu amánek ãlen pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva Za spoleãnost jedná a podepisuje kaïd ãlen pfiedstavenstva samostatnû. Dozorãí rada Ing. Ivo HloÏánek ãlen dozorãí rady Ing. Miroslav Chudáãek ãlen dozorãí rady Mgr. árka ilerová ãlenka dozorãí rady V roce 2005 spoleãnost neprovedla zmûnu v ãlenech statutárních orgánû. 2 informace o uplatnûn ch úãetních metodách 2.1 PouÏité úãetní metody Úãetní závûrka za rok 2005 byla pfiipravena na základû úãetnictví vedeného v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví a vyhlá kou MF âr ã. 501/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkteré ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, pro úãetní jednotky, které jsou bankami a jin mi finanãními institucemi (dále jen vyhlá ka pro finanãní instituce ). Tato vyhlá ka nabyla úãinnosti dnem V roce 2005 a 2004 postupuje spoleãnost v oblastech, které nejsou upraveny vyhlá kou pro finanãní instituce, dle skupinov ch a interních úãetních smûrnic spoleãnosti. v roãní zpráva annual report 05

27 V roce 2003 v oblastech, které nejsou upraveny vyhlá kou pro finanãní instituce, postupovala spoleãnost dle postupû MF âr ã.j. 282/73 391/2001 ze dne , kter mi se stanoví uspofiádání a obsahové vymezení poloïek úãetní závûrky a rozsah údajû ke zvefiejnûní pro banky a nûkteré finanãní instituce (dále jen postupy úãtování pro finanãní instituce ), dle skupinov ch a interních úãetních smûrnic spoleãnosti. Úãetnictví respektuje obecné úãetní zásady, pfiedev ím zásadu o oceàování majetku historick mi cenami (s v jimkou vybran ch finanãních nástrojû oceàovan ch reálnou hodnotou), zásadu úãtování ve vûcné a ãasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pfiedpoklad schopnosti úãetní jednotky pokraãovat ve sv ch aktivitách. Spoleãnost v této pfiíloze uvádí pouze informace o úãetních metodách a principech, finanãních nástrojích a událostech, které mûly v znamn vliv na sestavení úãetní závûrky za rok Tato úãetní závûrka je nekonsolidovaná. Uvedené údaje jsou vyjádfieny v tisících Kã. 2.2 OkamÏik uskuteãnûní úãetního pfiípadu S ohledem na pfiedmût podnikání a ãinnost spoleãnosti se dnem uskuteãnûní úãetního pfiípadu rozumí zejména den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popfi. práv k cizím vûcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich zmûnû nebo zániku, ke zji tûní kody, manka, schodku nebo pfiebytku, k pohybu majetku uvnitfi úãetní jednotky a k dal ím skuteãnostem, které jsou pfiedmûtem úãetnictví a které nastaly, popfi. o nichï jsou k dispozici potfiebné doklady tyto skuteãnosti dokumentující, nebo které vypl vají z vnitfiních podmínek úãetní jednotky anebo ze zvlá tních pfiedpisû. V pfiípadû, kdy úãetní jednotka nestaãí zaúãtovat v echny úãetní zápisy ke dni sestavení úãetní závûrky, musí b t v zájmu vûrného zobrazení pfiedmûtu úãetnictví tyto úãetní pfiípady doúãtovány. Úãetní závûrka musí obsahovat údaje vãetnû tohoto doúãtování (dodatkû). 2.3 ZpÛsoby oceàování a odepisování ZpÛsoby oceàování, které spoleãnost pouïívala pfii sestavení úãetní závûrky za rok 2005, resp a 2003 jsou následující: a) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Cenné papíry jsou pfii pofiízení oceàovány pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen cenn ch papírû jsou zahrnovány transakãní náklady související s pofiízením cenn ch papírû, zejména poplatky trhû (burza, RM-S), poplatky SCP, jin ch obchodníkû apod. Pfii úbytku jsou cenné papíry ocenûny váïen m aritmetick m prûmûrem pofiizovacích cen. K okamïiku ocenûní podle 24 odst. 2 písm. b zákona o úãetnictví se cenné papíry (s v jimkou cenn ch papírû drïen ch do splatnosti, cenn ch papírû pfiedstavujících úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem a cenn ch papírû emitovan ch úãetní jednotkou) oceàují reálnou hodnotou. Nakoupené krátkodobé smûnky jsou zafiazovány spoleãností do portfolia realizovateln ch cenn ch papírû a úrokové v nosy jsou ãasovû rozli ované. Nakoupené akcie, podílové listy, ostatní podíly a ostatní dluhové cenné papíry jsou v souladu se zámûrem spoleãnosti zafiazovány do portfolia cenn ch papírû oceàovan ch reálnou hodnotou proti úãtûm nákladû nebo v nosû (dále jen portfolio cenn papírû k obchodování) a nebo portfolia realizovateln ch cenn ch papírû. Cenné papíry drïené v portfoliu realizovateln ch cenn ch papírû spoleãnost od data sjednání jejich nákupu do data jejich prodeje pfieceàuje na reálnou hodnotu a zisky z pfiecenûní a bûïné ztráty z pfiecenûní zachycuje na úãtech vlastního kapitálu a v znamné ztráty z pfiecenûní zachycuje do v kazu zisku a ztráty v rámci poloïky âist zisk nebo ztráta z finanãních operací. Cenné papíry drïené v portfoliu cenn ch papírû k obchodování od data sjednání jejich nákupu do data jejich prodeje pfieceàuje na reálnou hodnotu a zisky a ztráty z pfiecenûní zachycuje do v kazu zisku a ztráty v rámci poloïky âist zisk nebo ztráta z finanãních operací. K , resp úãetní jednotka nevykazovala v aktivech cenné papíry pfiedstavující úãast s rozhodujícím nebo podstatn m vlivem ani cenné papíry emitované úãetní jednotkou. 3 4

28 Reálná hodnota cenn ch papírû Jako reálnou hodnotu cenn ch papírû pouïívá úãetní jednotka poslední znám kurz zvefiejnûn Burzou cenn ch papírû Praha, a.s. (BCPP), ne v ak star í neï 30 dní od okamïiku ocenûní; v pfiípadû dluhopisû jsou pouïity prûmûrné referenãní ceny dluhopisû. JestliÏe cenn papír nebyl v uvedeném období obchodován na BCPP, je pouïita poslední cena zvefiejnûná RM-Systémem pfied okamïikem ocenûní, ne v ak star í neï 30 dní od okamïiku ocenûní. JestliÏe nebyl tuzemsk cenn papír v uvedeném období obchodován na BCPP ani RM-Systému, ocení se kvalifikovan m odhadem, kter provede makléfi úãetní jednotky a odsouhlasí vedení spoleãnosti. Zahraniãní cenné papíry nakoupené v cizí mûnû jsou ocenûny cenou tûchto cenn ch papírû na pfiíslu ném zahraniãním trhu, která je na ãeskou mûnu pfiepoãtena kurzem ânb k datu ocenûní (pfiípadn kurzov rozdíl je souãástí pfiecenûní na reálnou hodnotu). b) ZpÛsob oceàování hmotného a nehmotného majetku Nakoupen dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je oceàován pofiizovací cenou. Do pofiizovacích cen hmotného a nehmotného majetku jsou zahrnovány pfiípadné náklady na dopravu a montáï. ODEPISOVÁNÍ Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je evidován v pofiizovací cenû. Hmotn majetek v pofiizovací cenû do 40 tis. Kã a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû do 60 tis. Kã je odepisován po dobu pfiedpokládané doby Ïivotnosti. Úãetní odpisy jsou stanoveny podle doby odepisování jako mûsíãní zrychlené. PrÛmûrná doba odepisování: Majetek Metoda odepisování Doba odepisování Stroje a pfiístroje Zrychlené 2 5 let Automobily Zrychlené 4 roky Software Zrychlené 4 roky c) Pohledávky Pohledávky se oceàují jmenovitou hodnotou. Ocenûní pochybn ch pohledávek se sniïuje pomocí opravn ch poloïek, úãtovan ch na vrub nákladû, na jejich realizaãní hodnotu. d) Vlastní kapitál Základní kapitál spoleãnosti se vykazuje ve v i zapsané v obchodním rejstfiíku mûstského soudu. Ostatní kapitálové fondy spoleãnost vytváfií podle svého uváïení na základû stanov. Podle obchodního zákoníku spoleãnost vytváfií rezervní fond ze zisku nebo z pfiíplatkû spoleãníkû nad hodnotu vkladû. Akciová spoleãnost je povinna vytvofiit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve v i 20 % ãistého zisku, ne v ak více neï 10 % základního kapitálu. V dal ích letech vytváfií rezervní fond ve v i 5 % z ãistého zisku aï do v e 20 % základního kapitálu. Takto vytvofiené zdroje se mohou pouïít jen k úhradû ztráty. e) Finanãní leasing Spoleãnost úãtuje o najatém majetku tak, Ïe zahrnuje leasingové splátky do nákladû a aktivuje pfiíslu nou hodnotu najatého majetku v dobû, kdy smlouva o nájmu konãí a uplatàuje se moïnost nákupu. Splátky nájemného hrazené pfiedem se ãasovû rozli ují. f) Devizové operace Majetek a závazky pofiízené v cizí mûnû se oceàují v ãesk ch korunách a zûstatky cizomûnov ch úãtû jsou ke konci roku pfiepoãteny kurzem platn m k vyhlá en m âeskou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se úãtují do v nosû, resp. nákladû bûïného roku. g) Úãtování nákladû a v nosû V nosy a náklady se úãtují ãasovû rozli ené, tj. do období, s nímï vûcnû i ãasovû souvisejí. Úrokové v nosy tvofií úroky z bûïn ch bankovních úãtû, popfiípadû krátkodob ch termínovan ch vkladû a nabûhl rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pofiizovací cenou nakoupen ch diskontovan ch smûnek. Spoleãnost neeviduje Ïádné nákladové úroky. Spoleãnost úãtuje na vrub nákladû tvorbu rezerv a opravn ch poloïek na krytí v ech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení úãetní závûrky známa. v roãní zpráva annual report 05

29 h) DaÀ z pfiíjmû Náklad na daà z pfiíjmû se poãítá za pomoci platné daàové sazby z úãetního zisku zv eného nebo sníïeného o trvale nebo doãasnû daàovû neuznatelné náklady a nezdaàované v nosy (napfi. tvorba a zúãtování ostatních rezerv a opravn ch poloïek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úãetními a daàov mi odpisy atd.) OdloÏená daàová povinnost odráïí daàov dopad pfiechodn ch rozdílû mezi zûstatkov mi cenami aktiv a pasiv z hlediska úãetnictví a stanovení základu danû z pfiíjmu s pfiihlédnutím k pravdûpodobnosti jejich realizace. i) Tvorba rezerv Rezerva pfiedstavuje pravdûpodobné plnûní, s nejist m ãasov m rozvrhem a v í. Rezerva se tvofií v pfiípadû, pro kter platí následující kritéria: - existuje povinnost (právní nebo vûcná) plnit, která je v sledkem minul ch událostí - je pravdûpodobné, Ïe plnûní nastane a vyïádá si odliv prostfiedkû pfiedstavujících ekonomick prospûch, pfiiãemï pravdûpodobné znamená pravdûpodobnost vy í neï 50 %, - je moïné provést pfiimûfienû spolehliv odhad plnûní. V roce 2005, 2004 resp nenastal pfiípad, kter by splàoval v e uvedená kritéria. Rezervy nebylo nutné tvofiit. 2.4 Identifikace ohroïen ch aktiv a odpisy pohledávek V úãetním systému je sledována splatnost jednotliv ch pohledávek. Pokud dluïník v termínu splatnosti pohledávku neuhradí, je mu zaslána upomínka a zároveà úãetní oddûlení informuje o této skuteãnosti vedení spoleãnosti, které rozhoduje, jak budou v jednotliv ch pfiípadech pohledávky dále vymáhány. Odpisy pohledávek jsou provádûny pouze ve v jimeãn ch pfiípadech, zejména u promlãen ch pohledávek, pohledávek za dluïníky, ktefií zanikli, a pohledávek, u nichï by náklady na vymáhání pfiev ily vymoïenou ãástku. Pravidelné anal zy cenn ch papírû a identifikaci rizik spojen ch s drïbou jednotliv ch titulû provádí analytické oddûlení. Vedení následnû pfiijímá opatfiení s cílem minimalizovat pfiípadné ztráty z nepfiíznivého v voje jejich reálné hodnoty. 3 v znamné poloïky rozvahy, v kazu zisku a ztráty a pfiehledu o zmûnách ve vlastním kapitálu 3.1 Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami BûÏné úãty u jin ch bank vlastní BûÏné úãty u jin ch bank klientské Celkem Dluhové cenné papíry REÁLNÁ HODNOTA Název a druh (portfolio) Smûnky* nekótované na burze (realizovatelné cenné papíry) Dluhopisy (cenné papíry k obchodování) Celkem *) Jde o diskontovanou krátkodobou smûnku vût inou drïenou do splatnosti, jejíï reálná hodnota byla stanovena jako pofiizovací cena zv ená o nabûhl úrok. Vût inu tûchto smûnek spoleãnost nakoupila od matefiské spoleãnosti a jsou vykazovány jako realizovatelné cenné papíry. 3 4

30 3.3 Akcie, podílové listy a ostatní podíly REÁLNÁ HODNOTA Název a druh (portfolio) Akcie kótované na burze (realizovatelné cenné papíry) Akcie kótované na burze (cenné papíry k obchodování) Celkem Akcie novû pofiízené v prûbûhu roku 2005 spoleãnost zafiadila do portfolia cenn ch papírû k obchodování. 3.4 Úãasti s rozhodujícím a podstatn m vlivem Spoleãnost neuplatàovala k , a rozhodující ani podstatn vliv na jin ch spoleãnostech. 3.5 Dlouhodob nehmotn majetek PO IZOVACÍ CENA Poãáteãní zûstatek PfiírÛstky Vyfiazení Koneãn zûstatek Zfiizovací v daje Software Celkem Celkem Celkem OPRÁVKY Poãáteãní zûstatek Odpisy Vyfiazení Koneãn zûstatek Úãetní hodnota Software Celkem Celkem Celkem Dlouhodob hmotn majetek PO IZOVACÍ CENA Poãáteãní zûstatek PfiírÛstky Vyfiazení Koneãn zûstatek Stroje, pfiístroje a zafiízení Celkem Celkem Celkem OPRÁVKY Poãáteãní Odpisy Prodeje, Vyfiazení Koneãn Úãetní zûstatek likvidace zûstatek hodnota Stroje, pfiístroje a zafiízení Celkem Celkem Celkem v roãní zpráva annual report 05

31 3.7 Finanãní pronájem koda Octavia Termíny/Podmínky Poãátek , doba leasingu 36 mûsícû Souãet splátek nájemného po celou 476 dobu pfiedpokládaného pronájmu 0 Skuteãnû uhrazené splátky nájemného z finanãního pronájmu: - za rok za rok za rok Rozpis ãástky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k splatné do jednoho roku 0 - splatné po jednom roce 0 Smlouva byla pfiedãasnû ukonãena Ostatní aktiva Ostatní aktiva Brutto Korekce Netto Netto Netto RÛzní dluïníci z toho: pohledávky za jin mi obchodníky klientské pohledávky za jin mi obchodníky vlastní Poskytnuté zálohy Zúãtování s pfiíkazci Pohledávky z cenn ch papírû klientû svûfien ch do dispozice úãetní jednotky Dohadné úãty aktivní Celkem RÛzní dluïníci obsahují kromû pohledávek za jin mi obchodníky pfieváïnû pohledávky z investiãního poradenství a zprostfiedkování obchodû a z poskytnut ch pûjãek. Pohledávky za jin mi obchodníky klientské pfiedstavují zûstatky hotovosti na úãtech k obchodování s cenn mi papíry u obchodníkû v zahraniãí nebo tuzemsku, které byly spoleãností úãtovány spoleãnû se závazkem ke klientûm na stranû pasiv. V poloïce Pohledávky za jin mi obchodníky klientské spoleãnost v letech 2004 a 2003 úãtovala i o finanãních prostfiedcích klientû (sloïen ch na majetkov ch a penûïních úãtech v zahraniãí veden ch na jejich jméno), se kter mi mûla uzavfienu komisionáfiskou smlouvu (viz. také 3.9). Z dûvodu vûrnûj ího a poctivûj ího obrazu skuteãnosti pfiestala spoleãnost v roce 2005 o tûchto finanãních prostfiedcích úãtovat, neboè jí z nich nevypl vají Ïádné pfiínosy ani rizika. Pohledávky za jin mi obchodníky vlastní pfiedstavují zûstatky hotovosti na úãtech k obchodování s cenn mi papíry u obchodníkû v zahraniãí nebo tuzemsku z titulu nepfieveden ch provizí na vlastní úãty spoleãnosti. Opravná poloïka k pohledávkám po splatnosti ãinila tis. Kã v roce 2005, tis. Kã v roce 2004 a 832 tis. Kã v roce Spoleãnost nemá Ïádné pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak zaji tûné. Dlouhodobé pohledávky k , resp a 2003 ãinily 0 tis. Kã, resp. 0 tis. Kã a 625 tis. Kã. 3 4

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA

KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOM E R â N Í B A N K A, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1998 KOMERâNÍ BANKA, A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA Komerãní banka, a. s. Na Pfiíkopû 33, Po tovní pfiihrádka 839, 114 07 Praha 1 tel.: (02) 224 32111, fax: (02)

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY

3 CENY A NÁKLADY 3.1 SPOT EBITELSKÉ CENY 3 CENY A NÁKLADY Inflace v eurozónû se v lednu pfiiblíïila k 2,4 %. I kdyï krátkodob m pohybûm HICP dominují v kyvy cen energií, poslední ukazatele svûdãí o tom, Ïe sekundární dopady nedávného zv - ení

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci

Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci Údaje o investiční společnosti, složení akcionářů nebo členů, o její činnosti a finanční situaci podle přílohy č. 24 a 25 vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů k 31.3.2013 Údaje o investiční

Více

5NA E. REKORDY A VÍTùZSTVÍ. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU

5NA E. REKORDY A VÍTùZSTVÍ. V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU 5NA E REKORDY A VÍTùZSTVÍ V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 âeská POJI ËOVNA A.S. âeská POJI ËOVNA OFICIÁLNÍ PARTNER âeského OLYMPIJSKÉHO T MU Hned první den olympijsk ch soutûïí pfiinesl na im barvám nadûje na skvûlé

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

V roãní zpráva za rok 2006

V roãní zpráva za rok 2006 V roãní zpráva za rok 2006 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme Vám V roãní zprávu o ãinnosti spoleãnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2006. Tento rok probíhal

Více

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za

Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za DT: 338.23:336.748 klíčová slova: přistupující země kurzový režim empirická analýza Alternativy kurzové politiky v období pfied vstupem do eurozóny: empirická anal za Ray BARRELL Dawn HOLLAND Kateřina

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze

Obsah Profil spoleãnosti Finanãní ãást Nejv znamnûj í události ve v voji burzy Vybrané ukazatele Hlavní pfiedstavitelé o burze Burza cenných papírů Praha, a.s. V roãní zpráva 2000 Obsah 1 Profil spoleãnosti 2 Nejv znamnûj í události ve v voji burzy 3 Vybrané ukazatele 7 Hlavní pfiedstavitelé o burze 8 Úvodní slovo pfiedsedy burzovní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 6. 2005. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 6. 2005 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.30.06.05 . Organizační schéma Tobias Heller

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 21 ÍJEN 2000 Z OBSAHU: Stûhujeme neplatiãe na ubytovnu Vymáhání pohledávek v roce 2000 Zmûna kapaliny v mûfiiãích tepla Termoregulace

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5

V roãní zpráva 2003. Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 V roãní zpráva 2003 Wüstenrot, Ïivotní poji Èovna, a.s. nám. Kinsk ch 602/2 150 00 Praha 5 Základní ukazatele Základní ukazatele 2 v mil. Kã 1999 2000 2001 2002 2003 Pfiedepsané pojistné 7,8 53,6 103,8

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

V R O â N Í Z P R ÁVA #99

V R O â N Í Z P R ÁVA #99 V ROâNÍ ZPRÁVA #99 moderní kvalitakomunikac víc neï jen slova spolehliv efektiv technolog OBSAH ZAVÁZALI JSME SE POSKYTOVAT KVALITNÍ SLUÎBY ZÁKAZNÍKÒM 2 STÁLE LEP Í V SLEDKY PRO NA E AKCIONÁ E 3 FINANâNÍ

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset. Rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset. Rok končící 31. prosincem 2006 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ATLANTIK Asset Management, a.s. (dříve jako Atlantik - Kilcullen Asset Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele Společnosti Rok 2006 byl pro Společnost ATLANTIK Asset Management a.s.

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 výročnízpráva 2 obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOMERČNÍ BANKY, A. S. 9 PROFIL SPOLEČNOSTI 11 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE KOMERČNÍ BANKY, A. S. 13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 15 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. AKCENTA CZ a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. AKCENTA CZ a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 AKCENTA CZ a.s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti 2 Klíčové ukazatele výkonnosti 3 Nejvýznamnější události roku 2015 4 Významné události vzniklé po datu účetní závěrky 4 Vývoj

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Informace o podpořeném financování. za rok 2012 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti:

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 18 Vzhledem k tomu, Ïe máme uzavfieny celkové v sledky za první pololetí leto ního roku a víme, co nás je tû letos ãeká, lze se k v sledkûm hospodafiení svazu vyjádfiit uï v této dobû. Vláda

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Daňové přiznání k dani silniční 2013

Daňové přiznání k dani silniční 2013 TÉMA MĚSÍCE DAŇ Z PŘÍJMŮ DAŇ SILNIČNÍ REKODIFIKACE JUDIKATURA Změny v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Daňové přiznání k dani silniční 2013 Smlouva o výkonu funkce

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 19 7. DUBNA 2008 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Dne 3. 3. 2008 vyhlásila Rada âmkos stávkovou pohotovost DÛvodem jsou reformy realizované i pfiipravované souãasnou vládou Selhání zastupitelské

Více

Credit Analysis Report

Credit Analysis Report Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací

Více

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy

Obsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Naše společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. má za sebou nelehký rok 2004,

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PRO âeskou REPUBLIKU V EVROPù 21. STOLETÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ FORUM CZ Pavel HroboÀ Tomá Macháãek Tomá Julínek Tato publikace navazuje na principy zmûny systému zdravotnictví v

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

A) Základní cíle a souvislosti Programu

A) Základní cíle a souvislosti Programu Pfiíloha ã. 1 k nafiízení Libereckého kraje ã. 4/2004 Program sniïování emisí Libereckého kraje A) Základní cíle a souvislosti Programu Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen ch hodnot

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Tisková zpráva Praha, 26. února 2016 Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr.

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22. ORGANIZAâNÍ ÁD. Vypracovala: Simona Trávníãková. Schválil: Mgr. Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, 289 22 ORGANIZAâNÍ ÁD Vypracovala: Simona Trávníãková Schválil: Mgr. Jan Beer Pedagogická rada projednala dne: 7. 3. 2014 kolská rada schválila

Více

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s.

STAVÍME MOSTY K LIDEM. V roãní zpráva 2006. Citibank a.s. STAVÍME MOSTY K LIDEM V roãní zpráva 2006 Citibank a.s. Citibank a.s. působí již 15 let velmi úspěšně na českém trhu. Banka je dceřinou společností Citibank Overseas Investment Corporation (COIC), která

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více