Lvalitňováním a postupným sjednocováním přípravy lékařů v akupunktuře a přidružemch technikách v členských zemích ICMART.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lvalitňováním a postupným sjednocováním přípravy lékařů v akupunktuře a přidružemch technikách v členských zemích ICMART."

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN CESKE A SLOVENSKÉ AKUPUNKTURISTICKE SPOLEČNOSTI ČÍSlo : 0 ročník : 1 3. března V ' MUDr. R i c h a r d U M L A U F, přednosta oddělení akupunktury Fakultní f imocnice v Brně, předseda dosavadní sek; akupunktury ČFS a předseda přípravného l/boru nově konstituované české akupunktur stické společnosti, nám poslal svůj proi /, který přednesl v září 1989 ve Vídni I <o člen vedení ICMART, pověřený dalším Lvalitňováním a postupným sjednocováním přípravy lékařů v akupunktuře a přidružemch technikách v členských zemích ICMART. Ï tohoto projevu vyjímáme nejdůležitější myšlenky : lychlý proces morálního zaostávání naby tých vědomostí a profesionálních návyků i podmínkách vědeckotechnického pokroku rede p r a k t i c k y ve všech oborech k nutnosti jejich soustavného obnovování. U lékařů s e 'šeobecně hovoří o době čtyř l e t, za kterou ;e především vzhledem k novým výsledkům 'ědy a techniky snižuje o polovinu j e j i c h cvalifikovanost a odborná způsobilost. Pla:í t o v nemenší míře též pro lékařskou aku punkturu a přidružené techniky. ve světě jsou země, kde j e akupunktura stá tem a u n i v e r z i t a m i oficiálně uznána. V těch to zemích se příprava lékařů v akupunktuře Ztotožňuje nebo blíží rozsahu přípravy, obvyklé v jiných lékařských oborách. V blíz<é budoucnosti hodláme prosaqdit v ČSR tří stupňovou přípravu lékařů v akupunktuře:?.. stupeň pro všechny lékaře jako součást j e j i c h předatestační přípravy ve všech k l i nických oborech s cílem, aby j i byly schppn i úspěšně použít jako součást první lékař ské pomoci. 12. stupeň po získání atestace v příslušném klinickém oboru jako kvalifikační předpo klad k provádění akupunktury v indikacích tohoto lékařského oboru a oborů hraničních. 3. stupeň'/po celkové přípravě trvající nej méně 3 roky/ k provádění akupunktury v plném rozsahu a jako kvalifikační předpoklad k ve dené oddělení akupunktury či specializované ho pracoviště akupunktury, k provádění škole ní, doškolování, metodické, kontrolní a po sudkové Činnosti v oboru akupunktura. Dosaže ní tohoto stupně by odpovídalo k v a l i f i k a c i v nástavbovém lékařském oboru. Z vyhodnocených dostupných tuzemských i zahraničních materiálů vyplývá, že k do sazení plné k v a l i f i k a c e v akupunktuře j e v současné době nutný školící program v t r vání alespoň 3 roků. Porovnání obsahu ško lících programů potvrzuje, že existují znač né rozdíly v obsahu, kvalitě, délce a f o r mách přípravy lékařů v různých zemích ICMART. Největší nedostatky jsou v praktické pří pravě k provádění akupunktury. Značné r e zervy jsou v seznamování lékařů se soudo bími vědeckými poznatky. Z průzkumu názorů školených lékařů vyplývá, že obsah a k v a l i ta přípravy jsou rozhodující. Je nutné zvý šit podíl videoprogramů, počítačů, p r a k t i c kých demonstrací, samostudia a praxe bě hem hospitací. Posluchači kritizují, že někteří laktoři pouze čtou při přednáškách texty z dostupných učebnic nebo improvi zují. Je třeba nezačínat výuku akupunktu ry složitými principy s pravidly tradiční akupunktury, spíše j i m i vzdělávání v aku punktuře na závěr přípravy rozšiřovat. Ne nahraditelná j e aktivní praktická činnost skoleného. Je třeba zpřístupnit nové vě decké poznatky a výsledky výzkumu včasným vydáváním kvalitních knižních publikací i odborných prací v akupunkturistických i jiných lékařských časopisech. Dílčí a závěrečné zkoušky kurzů a školení by mě l i odrážet postupné zvyšování úrovně pří pravy a vědomosti lékařů. Zejména závěreč né zkoušky by se měly skládat z písemného testu, praktické zkoušky a ústní t e o r e t i c ké zkoušky. Konečně j e třeby soustavně a pravidelně zvyšovat úroveň lektorů, na příklad formou "docentskýclv'seminárúľ - redakce - Školení a kurzy«v akupunktuře i přidružených technikách jsou často organizovány v různých letních kurzech mládeže, ROH i při jiných pří ležitostech. Jedná se zejména o školení v akupresuře, nebo jiných technikách, za řazovaných do svépomoci nebo vzájemné první pomoci. - redakce -

2 Studenti FTVS, obor léčebné rehabilitace žádají, aby do osnov pětiletého studia byl dán povinný předmět: "Lidové a orientální léčitelství. Součástí by byly i základy akupunktury. * Akupunktúrni terapie bolesti* Tato práce obsahuje několik poznámek k rozboru možných akupunkturních postupů respektive výběrů bodů podle patofyziologickvch mechanizmů vzniku bolesti, je orientována na bolesti běžně se vyskytující a j e j ; účel je ryze praktický. Je určena zejména pro akupunkturisty s menšími zkučenostmi. Základní obecná zásada pro výběr bodů je rozlišení aktivních bodů podle fáze. /Dr.Dung,USA/. Aktivní bod je buď ve fázi latentní-malého průměru, při palpaci nebo-, lestivý, nebo ve fázi paaivní-průměr se rozšiřuje, bod se při palpaci stává citlivým, nebo ve fázi aktivní-snadno prokazatelný klinicky, s reflaxními změnami, při palpaci výrazně citlivý nebo bolestivý. Pro terapii je pak významné použít těch aktivních bodů, nebo, není-li takových, pak alespoň tech, které jsou ve fázi pasivní. Z praktického, terapeutického hlediska rozlišujeme bolest na akutní a chronickou. Akutní bolest, na př. posttraumatická nebo zánětlivá, má zpočátku období stoupající intenzity při současném rozvoji p atologicko anatomických změn. Dále má často období více méně stálé intenzity při stabilizovaných pat. a nat. změnách a v dalším se s postupem hojení intenzita bolesti snižuje až vytrácí. Pokud jde ovšem o chorobu progresivní, na př. rostoucí nepplazma, pak intenzita bolesti mívá buď intermitentně, nebo trvalé vzestupnou křivku. Terapeuticky v první fázi můžeme akupunkturou často /na př. po čerstvém traumatu/ zaszavit vývoj pat.anat. změn a tím omezit dosaženou intenzitu bolesti. Používáme především lokálních bodů maximální bolestivosti dráhových a mimodráhových /Ah shi/ a k nim přidáváme buď bod první přehrady-ting- nebo bod pramene-yuan-téže dráhy nebo bod přechodu-luo. Je l i postižena oblast více drah jangových nebo více drah jinových téže končetiny, můžeme použít příslušné skupinové Luo. Jinou možností volby vzdáleného bodu je použití bodu dráhy močového měchýře na l.nebo 2. linii nebo na obou liniích nebo Hua tuo bodu v segmentu/tech/, v němž se bolest nachází. Příklad: pád na koleno-ah shi budou nejspíše oči kolene a bod ve středu patelly. K tomu podle místa postižení body z dráhy slezi-^ ny, žaludku nebo obojí, t.zn. žaludek 45, slezina 1/Tingy/, nebo žaludek 40, slezina 3/Yuan/, nebo Hua tuo L4. Skupinové Luo nelze 0oužít nebot dráha žaludku je yangová a dráha sleziny je jinová. Má-li bolest charakter spasmů, je důležité přidat bod se spasmolytickou účinností, /oběh 6, slezina 4/. Vé fázi stabilizace postupujeme konkrétně proti již vyvinutým změnám, to znamená při na příklad zánětlivém onemocnění používáme bodů, omezujících zánět a to zejména z drah Yang ming, t. j. tračníku a žaludku, ale i z dalších drah dle Symptomatologie nebo lokalizace. Při rozsáhlejším edému použijeme body s diuretickým působením-přední střední dráhy 9.,a pod.,při větším poškození vazivo- /ych struktur 5.bod dráhy sleziny. Hojení kostí, ale i ostatních ran, urychluje apli kace 11.bodu dráhy močového měchýře. Při poruchách sekrece přidáváme bod žaludek 40., při spasmech hladkých svalů kromě spasmolytických bodů body: souhlasný, poplašný nebo bod 5. přehrady /He/ příslušné dráhy. Pokud jde o stav po úrazu, pak lze nejlépe na počátku fáze stabilizace použít na uchu bod, který nalezneme tak, že základnu antitragu rozdělíme na tří části. Na nebo. lehce pod střední částí se nachází dle Kropeje místo teprezentace centrálního slu chového analyzátoru v temporálním laloku, a na nebo nad dorzální třetinou, této základny je místo reprezentace centrálního analyzátoru zrakového v occipitálhím la loku. Při většině traumat dochází k významné sluchové signalizaci - srážka, pád, zlomení větve a pod.- méně často zrakové signalizaci - el.výboj,blesk,požár. Tato mimořádná sluchová nebo zraková signaliza^ ce se v dalším může stát faktorem b loku-' jícím úpravu poúrazové bolesti, nebo faktorem způsobujícím jiné poúrazové obtíže. /Omezení hybnosti bez anatomického podkladu a j./ Pokud v této lokalizaci nacházíme buď detektorem nebo při palpasi /držadlem jehly.hrotem propisky,sondičkou a pod../ silně bolestivý bod,pak jeho stimulací-nejlépe jehlovou-můžeme urychlit ústup bolesti a hlavně předejít vývoji chronických stavů. Ve fázi hojení nebo dříve je k některým dosud použitým bodům v aktivní fázi podlé potřeby možno přidat stimulací bodů ne podporu psychiky z bodů zadní střední dráhy na temeni hlavy a uvolnit reflexně vzniklou sníženou hybnost v segmentech páteře příslušných místu poruchy použitím použitím bodů 1. linie dráhy močového měchýře nebo bodů Hua tuo na dané úrovni. Výhodou je současné analgetické působení, kdy Hua tuo body mají vliv převážně na hyb- 2

3 ný systém a body z dráhy močového měchýře převážně na onemocnění vnitřních orgánů. Při léčbě samozřejmě dbáme na t o, aby bodů nebylo příliš mnoho a pçoto pečlivě u- vážíme sestavu a eventuelně střídáme více sestav. Chronická bolest bude obsahem dalšího sdělení. MUDr.Milada Barešová,ILF. 4fr k názorům druhých, že už nikdy nevpustíme vymyšlené ideologie do vedoucích úloh. Slibme si, že už nikdy akupunkturu nebude ovládat nic jiného než skutečná vědeckost čísel a argumentů, zkušenost tisíciletí a snaha o pomoc nemocnému. Slibme si slibem Hippokratovým, že "svůj život pojedeme příkladně a zasvětíme ho podle svých sil a vědomí prospěchu nemocných a budeme je chránit před každou úhonou. A že svůj život a své umění zachováme čisté a prosté jakékoli viny. A slibme si teké, že naše listopadová revoluce, revoluce sametová, v nás zanechá trvalé stopy, trvalé otisky dnů pravdy a lásky. Pravdy ve vědě a lásky k nemocmému. Aby již nikdy na jejich místo nepřišlo nic jiného, ani ve společnosti, ani v nás samotných. -jm- ZA VÁCLAVEM KAJDOŠEM AKUPUNKTURA A LISTOPADOVÁ REVOLUCE 1989 Sametová revoluce se dotkla každého z nás. A dotýká. Někoho více,, někoho méně, většiny radostně a možná, že někoho i méně sametově ba i smirkově. Tak to bývá v každé revoluci a tak to také má být, když všichni nejsou stejní. Její sametovost ale dává jistotu, že jehla v ruce, kte rá umí, zůstane. Jsme každý z jiného těsta. Každý z nás má své svědomí a s tím se musí vypořádat. Raději buďme kritičtí sami k sobě a tolerantní ke druhým. A míra kritičnosti budiž mírou tolerantnosti. Vždyt v akupunktuře to snad ani jinak nejde. Dvacet pět let uběhlo od ružomberské konference, kde nás začínalo několik desítek. Dvacet pět let se snažíme za použití tolerance stmelovat naši obec a dvacet pět let kritizujeme sami sebe i ostatní. Dvacet pět let se sváříme o čistotu a svatost svého zaměření, vědeckosti, pravosti, původnost a další pravdy. Dvacet pět let trvá spor mezi evropskou vědou pregnantností čísel a laboratoř nich výsledků a orientální tradicí, nadsázkou, poetičností a prehistoricky systémovým pojetím. Tyto spory naši vědu mohou šlechtit, protože tříbí názory a vedou k cíli. Nesmí se však už nikdy objevit mezi vědeckým pojetím marxisticko dialektickým a pojetím metafyzickým, idealistickým. Tento spor už nikdy nesmí vítězit nad pravdou sui generis a rozumem. Tam totiž tolerance končí. Přestává samet a začíná koště. Slibme si, že nikdy už nesejdeme z cesty toléranos k Zemřel ve čtvrtek 8.února Jeho tolikrát poraněné srdce dotlouklo. Jeho srdce, plné touhy po vědění, lásky k lidem, vlídnosti k přátelům a kolegům, nejtolerantnějších z tolerantních, nejlaskavější z laskavých. Srdce, zraňované krutostí přírody i lidí. Zemřel lékař a člověk. Zemřel lékař a básník, mistr slova a rukou, jehly i pera. Zemřel jeden ze zakládajících členů naší společnosti, zakladatel akupunktury v Československu. Byl Moravan. Marodil se ve Frenštátu pod Radhoštěm. Stal se chirurgem. Narodil se však spisovatelem a myslitelem. Jeí?o posláním bylo přemýšlení o životě a člověku a jen shodou okolností, které se v jeho životě seběhly se stal znalcem východních kultur, orientálních fylozofií, akupunktury a východních tělesných cvičení. Proto psal literarturu sci-fi a již v roce 1962 získal jednu z hlavních cen mezinárodní literární soutěže. V roce 1970 vydal knihu vědeckofantastických povídek "Invaze z vesmíru", ze které mne osobně zaujala nejvíce ta o mravencích, řízených dálkově radiovými signály. V roce 1968 mu vyšel průřez dějinami staré medicíny "Lékaři a kouzelníci", v roce 1974 první a v roce 1987 druhé vydání Vcnnihy "Kovem a ohněm" skripta ILF: "Základy tradiční akupunktury". Odešel jeden z nás, jeden z nejiepších. Až dočtete tento krátký a neumělý nekrolog, zamyslete se prosím nad jeho slovy: "Zde na Západě toho víme o funkcích lidského organizmu uaj^tj^ mnoho, ale chvbí nám skutečně celmtftfe*''^

4 1 pohled na člověka ve zdraví a nemoci. Dokud se nám t o nepodaří, nemáme právo-lékaři i laici,ohrnovat nos nad čínskými šamany. I když toho o jednotlivostech víme hodně, daleko víc zbývá vědět o celku. -jmtudenti a akupunktura :.... o. e 0 akupunktuře něco málo vím, byla jsem jako anitárka zaměstnána rok před nástupem na lékařskou fakultu na oddělení, kde se akupunktura dělala. Hrozně mě to zajímá a chtěla bych, aby se akupunktura přednášela alespoň nepovinně a třeba i večer. Na takové přednášce by bylo plno. Eva Ficenesová, 2.ročník Fakulta všeob.lékařství Plzeň BBBBBBBBflflflBBBflBflBflBEflflBflEBBBBBflflB CO BYCHOM CHTĚLI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dostáváte do ruky nulté číslo našeho časopisu "Československá akupunktura". Nulté číslo proto, že je vlastně předzvěstí. Asi tak by mělo vypadat první číslo. Toto je na ukázku*,- Chtěli bychom, aby náš časopis byl skutečně informačním bulletinem, aby přinášel informace odevšech všem. Jestliže pan ministr Klaus i pan místopředseda vlády Komárek soudí, že největším bohatsatvím našich národů musí být informace, pak t o stejně platí i pro obec akupunkturistů. 3e skutečně na čase, aby"česká a Slovenská akupunkturistická společnost" měly svůj vlastní časopis, své vlastní informace. Zatím chceme být pouze informačním listem, který bude spojovat naše dvě země, naše dvě společnosti a všechna pracoviště a přinášet nové informace o dění v akupunktuře v celém státě. Chtěli bychom přinášet také informace ze světa. A také do světa. Pokusíme se zásadní in formace podávat i v angličtině. Chtěli bychom, aby toto byl časo- pis nás všech. Jméno, příjmení, titul : First name, surname, title : Adresa, na kterou si přeji poslat časopis : p.s.č.: Address I wish the magazine to be sent to : post code : Přeji si předplatit časopis Československá akupunktura. Souhlasím s cenou jednoho výtisku 10 Kčs a uhradím roční předplatné 40 Kčs. / pololetní 20 Kčs / zaslanou složenkou. I wish to subscribe to the magazine Československá akupunktura. I agree with the price of 10 Kčs a copy. I will settle the subscription for a year 40 Kčs / half a year 20 Kčs / by the enclosed postal order. podpis signatura 4

5 Byli bychom rádi, abyste se těšili na další číslo hned po přečtení předcházejícího. Chtěli bychom, abyste nám psali. Své původní práce i informace o své práci. Aby to byl časopis pro nás a o nás. Naše vizitka. Máme v plánu vést tyto pravidelné rubriky: Původní práce /jednu až dvě v jednom čísle/. Zprávy z pracoviší. Ze zahraniční literatury. Z cest, kongresů a konferencí. Školení, semináře, z činnosti ILFu. Zprávy o přístrojové technice. Z historie akupunktury domácí i světové. Humor a poezie Inzerce. Chtěli bychom pracovat k vaší spokojenosti. Nebude však všechno záležet jenom na nás. Podávejte nám své zprávy, posílejte informa ce. jaké budou vaše příspěvky, takový bude i váš časopis. Redakční r^da. Draze nebo lacino Kolik má*stát časopis, to je oč tu běží. Otázka peněz je vždycky delikátní. Zatím nám to vychází na 10 Kčs za 8-10 stran našeho časopisu. 3e to moc nebo málo? Redakční rada zatím usoudila, že je to akorát. Osme samostatnou společností. Zatím nemáme právní subjektivitu a nemáme tedy ani právo mít vlastní konto. Takže toto nulté číslo je na dluhm,musíme zaplatit jeho výrobu až ho prodáme. Pak budeme tisknout to, co si vy objednáte. Čím více výtisků, tím méně nákladů. Čím více inzerátů, tím méně peněz od vás. Zatím tedy 10 Kčs, za nulté číslo 5 Kčs. Laciněji to bez dotace nejde. Zatím žádné donace nejsou a asi ani nebudou. Co si vyděláme, to budeme mít. Chtěli bychom si na sebe vydělávat kvalitou informací. Zatím vás prosíme, ne zlobte se za tu drahotu. Redakční rada. UPOZORŇUJEME na zajímavou literaturu J.šmirala: Psychokybernetickä koncepcia akupunkturológie. Vyšlo nákladem FN Bratislava, 28 stran. 3. Marek, M. Kyralová: AKUPRESURA a některé prvky příbuzných technik v první pomoci náhlých stavů a onemocnění vzniklých v souvislosti a v průběhu tělovýchvné a sportovní činnosti. Skripta FTVS KU, 1989, 140 stran. KURZY-SEMINÁŘE* Vojenská lékařská akademie uspořádala od základní kurz v akupunktuře pro útvarové lékaře v rámci předatestační přípravy. KÚNZ Plzeň připravuje ve druhém čtvrtletí 1990 intenzivní víkendový kurz v rámci krajského semináře oboru léčebné rehabilitace. Téma kurzu,je aurikuloterapie. Kurz bude organizován na horské chatě. OÚNZ Sokolov vyškolil za zimní pololetí 30 saaostatně /pracujících sester a rehabilitačních pracovnic v akupresurní technice, použitelné v rámci poskytování první pomoci v situacích, neohrožujících život. * Trochu budo la akupunktura bolet - ui to nejsou ty jehlifl.y. jako bejvaly! 5

6 BYT Nezdržujte se s dualizmem, pečlivě se vyhněte jeho následování. Jakmile počítáte s dobrem i zlem, přichází zmatek a duch je ztracený. Podvojnost existuje proto, že existuje jednota. Ale nevažte se ani na ni. Když jediný duch není kalen, ani de.set tisíc věcí nemůže ho poškodit. Když z věcí žádná škoda nepřijde, jsou jakoby neexistovaly. Když duch není kalen, Je to jako by nebylo ducha. Subjekt je zklidňován, jakmile mizí objekt. Objekt mizí, jakmile subjekt je klidný. Jednota je celek, celek je jednota. Když jen toto je uskutečněno, netrapte se dál svou nedokonalostí. INZERCE V této rubrice budeme uveřejňovat ínze- ráty na prodej a koupi přístrojů, lite- ratury, výměnu i firemní nabídky, Mož- ná; že se objeví i volná místa na od- děleních akupunktury nebo nabídky sou- bude kromých podnikatelů. Tato rubrika otevřena všem. Předpokládáme cenu jedné řádky asi 10 Kčs. pro tuzemské i zahraoviny niční firmy reklama v rozsahu pol stránky Kčs. Časopis vydává Česká akupunkturistická společnost. Vychází čtvrtletně o 8-10 stranách, cena jednoho výtisku je 10 Kčs. Redakční rada: MUDr. Jiří Marek, MUDr. Jiří Soukup, MUDr. M.lidická, MUDr. M.Barešové. Sekretariát redakce: M. Lidická, rehabilitační klinika FN Praha 5-Motol, V Úvalu 84, Tisk: St\p. Pozemní stavby Karlovy Vary - Propagace. SENG-TŠAN, 3.patriarcha Zen 7. století Neznámý překladatel MUDr. Jiří Soukup Levského Praha 4 - Modřany 6

7 mb OVENSKÁ 1; il ORfiACNI BULLETIN CAS a SSAAM > ván 1990 cena vv ÍV-...' SLOUPEK Vážený milý čtenáři I Po půlroce, který uběhl nasi nultým a prvním islán našeho Informačního bulletinu se událo mnohé. Máme sa aebou predvolební kampaň i volby. Háve sa aebou první kroky demokracie v měřítku státním 1 ekupunkturiatickém. Spíäa krůčky než kroky, pokud Jde o akupunkturu. Snažíme ae být pro všechny, být novinami víech členu naší odborné společnoatl. Deaokraole ale je etreině složitá, podstatně elořitějíí než totalitní ayat am, který Jsme za i v akupunktuře. Hiato jedné vůle, silou prosasované, namnoze proti aílíoímu odporů Jednotné veřejnosti, mámo nyní celkem služnou avobodu v rozhodování. 0 to v6ak séné Jednotnosti ve veřejnost i. Každý se anaií uplatnit avoji vůli, avůj názor, svoje pravdy. Každý má právo evůj názor nejen vyslovit, ale i prosazovat a hájit. Tak se stává, že jen názorů na barevnou čáru na obálce naiich novin bylo tolik, co členu redakční rady. Byli Jane Jednotní, nyní se rozdělujeme, abychom se oioh.ll ajednotit. Pokud jde o čáry na obálce, Jde to docela dobře. Pokud jde o členství ve společnosti, je to sloíltějáí. Jestě aloiitějéí je vtek otázka, kterou ai budeme muset jeítě položit a odpovedit na ni. Kdo a co jame? Jame lékaři, akupunkturisté. To snad Jediné víme «cela jlaté. I ada vsak vidím utajenou otázku: "Kdo Je to lékař akupunkturisté?" A tak ae můžeme ptát dále: auft> být akupunkturistou akupunktury a některých nelékař? Může používat technik odvozených od akupunktury i nelékař? Pokud ano, tak kdo? P 0kud ne. tak proč? Múze číat naše noviny laik, treba nemocný, který ae o akupunkturu živi zajímá? Je akupunktura tajemetvím, umíním čí vědou? Pokud je vědou, kdo rozhoduji o tom, co je e co není vědecké? Je véda akupunkturlatleká apojená a Ideologií? Pokud ano, pak je to ideologie státu, systému, vybrané skupiny, historického teritoria a nebo přijmeme ideologii "vědy", aol zde JÍŽ bylo a velice ee neosvědčilo? Pokusil Jsem se položit řadu otázek, z nicht nékteré mohou znít uchu mnohých Jako buričské, koaprondsnlcké, zavádějící, málo kompetentní nebo i nevédecké. Co Je v&ak vědecká v době převratů, pádící historie e uhánějící vědy? žijeme vaak také v dobé tolerance, pochopení a snahy po doroaumění. Tyto noviny, náě informační - prvotní noxou, - následným nedostatkem aferentní informace nebo bulletin by chtěly být jednotícím článkem. Tribunou přísunem nefyziologické informace. všech vědeckých pojednání, viech názoru a myílenelt. Protoie véda vzniká polemikou, véda Je vítětatvím pravdy nad omylem, cílem hledání. 4) CHS je plastický systém s velkou rezervou, ale tato rezerva je využitelná v době vyzrávání, před vytvořením více méně stabilních apojů a projekčních Pravdu hledejme ve evé práci, ověřujme Ji každým»«t CIS. Húlem* prote simulovat patřičnou periferní svým činem, každým svým úapěchem. Pravdu vědeckého poznání hledejme v matematice, výpočtech, laboratorních výaledcíeh, ale i ve avých snech, stimulaci, která je nutná pro normální vý voj CIS, ale která ohybí u dítěte s poškozením CIS. které la* uskutečnit. Kdo není achopen snít, ten není schopen hledat a nalézat. O mnohém, co dne e 5) Určitá místa na těle Jsou informačně důležitější Je, ae nám ani nezdálo. O mnohém, co ae nám dnes nei jiná. Tato miete jsou v akupunktuře jan zdá, budeme možná za rok mluvit Jako o jistotě. označována jako akupunktúrni body, v technice Ovaaa, pokud budeme poctivé pracovat, vážit, měřit, reflexní lokoamoa jako epouiíové zóny, ale ana to pracovat do úmoru a mluvit pravdu. nický ae tato místa ahodují. Je pro ni příznačné Válený a milý Čtenáři! bohetií vybavení receptory a více volných nervovýoh Dneani aloupek necht nutí každého z uáa k zamyslení ukončení než v ostatních místech těla. nad aebou aemýa a nad svojí prací. PraJame Bylo prokázáno, že po dráždění těchto míst vám viem hodně úspěchu v práci, v hlodání dochází k vyplavování neurotraiiiw.itbrù (ondorfinů pravdy a v toleranci. Proaím váa. přejte nám totéi. a Bonoaminů) na rušných úrovních OHS, zatímco drážděním neaktivních aíc; tuto odpovéí u^doatoneme. Ze kolektiv redakce J.Marek F8VO:NÎ PRÁCE Záklajní východiska pro lé-er.í DMO konbinocí akupunktury a reflexní lokomoca DOIIQ VťjiK ~ Lidická M. Rehabilitační oddelení PN FDL KU Praha 5 přednosta prof.mudr.jon Javûrok DrSc PŮVODNÍ PRACE ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO LÉČENÍ DMO KOMBINACÍ AKU PUNKTUR A REFLEXNÍ LOKO- CE PODLE VOJTY In C Motto: "Působ na to, co dosud nevzniklo, pořádej to, co dosud není roivráaeno", Lao.e: Tao Centrální koordinační poruchy perinatální stlologie předatavují závažný zdravotní, sociální a ekonomický problém. Hejdůležltějíím léčebným postupem u pacientů postižených poškozením CHS v perinatálním období je včasné V naiich podmínkách je nejrozíířenějáí rehabilitace. rehabilitační metodou reflexní lokomoce podle dr.vojty. Pro svýíaní léčebného efektu jsme začali kombinovat reflexní lokomoci a akupunkturou. Vyěli Jame z následujících teoretických předpokladů. 1) Dítě ss rodí a nižším stupněm zralosti CNS oproti větainé ostatních obratlovců. Vyzrávání CNS je do značné míry dokončováno až postnatálně a záviaí kromě jiného na apojení a periferii, na návaznosti eferentní a aferentní informace, aferentní informace podminuje vytváření apojů v CHS. 2) Základní druhy pohybu (fixed movement patterns) jeou geneticky dané a napodobují fylogenetický vývoj pohybu obratlovci. Vývoj probíhá padle určitého časového programu, který je nutno dodržet. 3) Je-li funkce CHS naruěena noxou působící kolem porodu (hypoxia, krvácení, metabolická příčiny, infekce), nepřichází k periferii adekvátní eferentní podnet e tudíž chybí i patřičná aferentní informace, která podmiňuje vyzrávání CHS a vytváření projekčních ton. Vyzrávání CHS a tím 1 rozvoj pohybu, psychiky a vegetativních funkcí je naruseno dvojím «pdaoben: 6) Dráždění z těchto míst vede k aktivaci funkčně propojených částí těla. Těmto oblastem funkčně, epojeným odpovídá průběh akupunktúrnicb drah. Kombinovaným léčením RL a akupunkturou bylo dosud dlouhodobě léčeno 45 dětí. Z toho 25 dětí ve věku do 1 roku a 20 ve věku od 1 do j let. Výeledky léčení závisí na prvotním poékození CHS, na včaanoati zahájení léčby a individuální reaktivitě CHS, ovlivněné genetickými pred-a poatnatálními faktory a., aamozřejmé. na správné technice rehabilitace. Léčeny Jsou děti ae známkami opožďování vývoje, s příznaky poruchy avalového tonu a hybnosti, nebo děti a lehčími odchylkami od vývoje, als závažným perinatálním rizikem- Při včaaném zahájení léčby J* možné doaáhnout příznivého vývoje i u dětí a původně ipatnou prognózou. Hejčastěji používané body Jsou tyto: SI 3, UB 62, TM 15, 16, TM 12, T* 5, CB 41. LI 4. ST 36, GB 30. Déti Jsou léčeny Lx - 5x týdně, na Jedno ležení je vybíráno 3-5 bodů symetricky. Výsledky Jsou zatím předběžné, protože vétiina dětí dosud pokračuje v léčbě, ale výrazný efekt této terapie nás opravňuje ke sdělení dosavadních výsledků. Práce Je prováděna ve spolupráci s rehabilitee nimi inštruktorkami Kliniky léčebné rehabilitace FH Motol a rehabilitačních jealí rraha 5. Literatura Arnaudova A., Laser acalp-therapy and body laser acupuncture in children eitb infantile cerebral pulay. jrd ICMART World Congresa, Prague 1^80. Cheng Xlnnong, Chinese Acupuncture and Moxibustion. Poreing Languages ŕreea, Beijing 1^67. Marek J., Některé elektrické vlantnoptí akupunkturních bodů u novorozenci. S tux >j., P omero n z b., ;;upun-'ture, 7 e x i bo oie and Atlaa. ôpringer Verlag, Berlin-heidelberg-Nee ïork-tokyo Vojta V., üie zerebralen Bewegungsstörungen im Sguglingaalter. vydání, Ferdinand nke Verla, Stuttgart 19ö1. Bealc approach to the treatment of c vre bral ; ulay by combina t ion of acupunc ture and re f lex the ra j. y after Vojta The treatment of cerebral pulay uain the acupuncture in combination «i th re flex locomotion therapy after Vojta is dearlbed. Both techniques are based on the sama principle - the development and formation of CHS la affected by the afferent information «hitch is lacking or la pathological in the child «Ith perinatal injury of CNS. This Information can be simulated by the atimulatlon of altas having an Information importance (acupuncture pointa, trigger zones)»hieb induce a great reaponss In the CHS (reléese of endorphins and enkephalins). The combination of acupuncture and Vojta'a therapy aeema to be more effective than any of theae méthode used separately. The results depend on the rete of CHS damage, reactivity of the individual and early onaet of the treatment. The following pointa have been found to be moat effective for this purpose: SL~3T-^5*^- 62, TM 15, 16, M 12, TW 5, QB 41, LI jfy&č3.6t" V GB 30. f T. ; ' pofcr. na sír. 2

8 pokr. ze str, 1, o o n o n o 0 o The above method ia being verified on a.-.-ouf of 45 children. The reeulta obtained are preliminary becauae the treatment of the majority at children haa not yet been terminated. However, In our opinion, the marked therapeutic effect of mmmmmm *.hla method deeervea the publication. 3éklndní pohybové vzory ve vztahu k akupunktúrnom Lidická 11. drahám. Rehabilitační oddřlení FN FDL KU Praha 5 p r e l n r s t a prof. MUDr.Jan Javûrek DrSc. Základní pohybové vzory ve vztanu k akupurikturním drahám v V pohybových stereotypech člověka, termina onto enetlckém vývoji u novorozenců a kojenců, ee promítají fylogenetický ataré viory pohybu p r i mitivnějších obratlovci. Toho se využívá ve íysioterspíi pohybového systému, např. v ra f lamí loko- ČAS a SSAAM 310 c i podia dr. Vojty. Z pohledu akupunktury Je zajímavé, Jak tyto fylogenetický ataré pohybové vtory odpovídají funkčnímu spojení aku punk t u mích drah. Vycházíme z toho, že jednotlivé dráhy pro- DÍhaJí nad funkčně propojenými oblaatmi těla. 2aïladnimi pohyby jsou tyto vzory: 1) pohyb v ose těla, udržování oay a lokomoce vpred. Pohyb odpovídá plazení nebo plavání obojživelníků a platů. Svalové skupiny, které tanto pohyb zajiětují, leží na průběhu drah SI a UB a také je možné tento pohyb u člověka reflexně vyvolat tlakem a nastáváním do příslušné polohy na oody z dráhy SI (SI 8) a U3 (UB 62, 63, ). -) Orientace v prostoru, otáčení za zvukovým nebo světelným podnětem, obrana. Primitivním pohybem Je otáčení, aktivace tohoto pohybového vzoru je u člověku možná z drah TW a GB (Tw 15, GB 20, GB 25, 29, Liv 14), které také leží v průběhu příslušných svalových skupin a které mají po realizaci tohoto pohybu rozhodující význam, ) Lřetím vzorem jaou pohyby obživné - šplhání, uchopování potravy, a vkládáni do úst. Také tento pohyb je u Člověka reflexně vyvolatelný po nastavení do příslušné polohy z drah LI a St (popřípadě -p) (LI 11, St 36, Sp 9). Svaly v průběhu těchto drah Jsou rozhodující pro tanto pohybový Stereotyp. Jednotlivé typy primitivních pohybů pomáhají - ajiatit funkce příslušející čtveřicím drah podle ayetědu povrchní cirkulace energie. Tedy LU, LI, -'t a op zajiětují energetický příjímání strávených zdroj pro organlomua. potravy, trávení, dýchání, vylučování no*- zbytků a zároveň pohyby a tím apojenó. ri, J I, ÜB a K zajiětují oporu těla, transport látek v organismu i pohyb vpřed, provázený stimulací oběhu, vodní metabolismus. Hlavním úkolem drah CX, TW, GB a Li j«obrana, zbavováni organismu toxických látek a mikroorganismů, ale i obrana hrjení teritoria, orientace v proatoru. Tento zevní, přístup napomáhá nejen anažšímu a logíčtějáímu zapamatováni vztahů mezi drahami, ala může :;y; 1 vodítkem pro výběr bodů, zejména u pohybového aparátu. poruch Literatura Cheng Xinnong, Chinase Aoupunoture and Moxibustion. Foreign Languagaa Prass, Beijing, 1987* Vojta V., Dia zerebralen Bewegungsstörungen ia Säuglingsalter, 3. vydáni, Ferdinand Stuttgart, Enke Verlag, Baaic movement patterns In relation to acupuncture Z meridians The development of the aovement In man ia bakými volbami zvolený nový výbor SAaAM zvolený de sed on 3 baaic patterns originating from phylogenetlc development oí movement. These phylogenetically old patterns ara poasible to be evoked by stimulation of certain points and by setting of a certain position (physiotherapy according to Vojta). These patterns and pointa correspond to the following acupuncture meridians and pointa: 1) movement foreard and In the axis of the body - Meridiana SI, UB, pointa SI 8, OB 62, 63, 13, 14 2) orientation In the space, turning of body - Meridiana TW and GB, pointa TW 15, GB 20, 25, 29, Liv 14 3) movements associated eith eating - Meridians LI, St, points LI 11, St 36, Sp 9. T^is approach' can help to chooae the moat effective points, especially for the treatment of movement disorders and muscle pain. ČINNOSTI Za rozvoj akupunktur? v Cechách a na Moravě Slibně ae rozvíjí Činnost České akupunkturistlcká společnosti založené 3.března 1990 na ustavující konferenci v Praze. Jako člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně hodnotí kriticky potíže, a nimiž se setkával rozvoj akupunktury v Československu v uplynulých 25 letech a vyjadřuje naději, že ae tyto přístupy k akupunktuře, přidruženým technikám i k dalším nefarmakologickým přírodním způsobům terapie nebudou pod jinými záminkami opakovat. Akupunktura nezatěžuje vnitřní prostředí nemocného člověka - který žije u nás v tak silně znečištěném zevním prostředí - dalšími nepříznivými vedlejšími úfiinky f k čaato předepisovaných, vyžadovaných, nákladných a mnohdy nedostatkových farmak. Léčba kvalifikované prováděnou akupunkturou je u vhodných nemocnýoh nejen účinná, relativně bezpečná, ale i velmi ekonoaioká. Členové České akupunkturlstlcké společnosti sa shodují na tom, Že právo léčit skupunkturou a přidruženými technikami má u nás mít Jan k tomu řádně vyškolený lékař, Že je třeba akupunkturu a přidružená techniky plně zrovnoprávnit a Jinými lékařskými obory a vytvořit podmínky k realizaci třístupňové přípravy lékařů v akupunktuře (první stupeň pro všechny lékaře k využití akupunktury v rozsahu první lékařské pomoci, třetí stupán pak na úrovni nástavbového lékařského oboru). 15členný výbor ČAS svolaný v přímých a tajných volbách choa spolu a členskou základnou ČAS přispět k vypracováni nové koncepce našeho zdravotnictví, koncepce oboru akupunktury.nových stanov České lékařské společnosti J.E.Purkyně a k přístupu spolku čeakýeh lékařů a Lékařských koaor k akupunktura jáko k rovnoprávnému lékařskému oboru ku prospěchu nemocnýoh a celé naší společnosti. MUDr.Richard Umlauf,CSc předseda CAS Spoločnoet akupunktúr? a alternatívnej, medicíny (SAaAM). Ustanovujúcou konferenciou v Bratislave bola založená nová lekárska spoloönosi v Slovenskej republike - Spoločnoat akupunktúry a alternatívnej medicíny (SAaAM). Jej vznikom zanikla Sekcia akupunktúry pri SlovenekeJ fyziatrickej spoločnosti. Na ustanovujúcej konferencii bol demokratic legát na mimoriadny zjazd líetredného výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti. Členovia výboru si z v o l i l i svojho predsedu a ostatných funkcionárov a vypracovali hlavné smery činnosti SAaAM. Sú to nasledovné: 1. SAaAM aa zasadzuje o postavenie akupunktúry a alternatívnej medicíny (APetAM) ako samostatného interdisciplinárneho odboru medicíny. 2. Organizuje odborné podujatia s cieíom výmeny informácií, stimulácie klinického uplatnenia a vedeckého rozpracúvania APetAM. 3. Určuje smer vzdelávania a postgraduálnej výchovy v akupunkturológii. 4. Podnecuje vznik Špecializovaných pracovísk v súlade s dislokačnými potrebami a usiluje o integráciu do všetkých klinických odborov. 5. Vytvára priestor pro vznik a Činnost záujmových odborných skupín na úrovni komisií alebo sekcií (nap. akupresúry, fytoterapie a pod.). Ha požiadania členstva v rozprava výber navrhol rámcové indikácie a kontraindikácie akupunktúry. Za predpokladu, že liečitel bude kvalifikovaný lekár, indikácia aú nasledovné: 1. bolestivé stavy, 2.alergické ochorenia. 3.poruchy hybnosti, 4.stavy závislostí, 5.hypalgásie pri bolestivých Kontraindikácie aú lan relatívne. Sem patra: zákrokoch. l.krvácivé stavy, hemofílie, 2. premeškanie inej urgentnej liečby, 3. «ko monoterapio u niektorých ochorení, které vyžadujú komplexnú liečbu, 4.iarchavosí, pokial nie ja stanovená špeciálna (napr.hyperemesis gravidarum a pod.). Ďalšia informácia aoíno doataí na adreee: MUDr. Odrej Bangha, Oddelenie akupunktúry, UTaRCH Podunajské Biakupice, Bratislava. Ondrej Bangha Výbor "Slovenské společnosti akupunktúry a alternatívnej medicíny" předseda: MUDr. Josef ámirala 1. místopředseda: MUDr. Theodor Rosinaký 2. míatopředaeda: MUDr. Milan Mocík vědecký sekretář: MUDr. Ondrej Členové: MUDr. Lubomír Bada Bangha in lkáola MUDr.Vladimír Balogh, MUDr.Imrich Béreô, MUDr.Juraj Gaitrov, MUDr. Ján Herica, MUDr. Alojz Rosina, MUDr. Karol Hollý NESVAMD HNE 3 7A -0B- WFk, ALE MANDELINKA n A^UPUNKTU&E i

9 CESKUSLGVENSKA AKUPNKTURA O O O o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o' o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o o 0 Mávrh na opatrení k dmlšíam roit?1j»^p^frtui-v a přidrusenvoh technik T ČSFR Aby byla kvalifikované provádiná akupunktura a ařidrušané t ohnity (dal* Jan akupunktura) 1 v ČSFR všeobecné dostupnější a aby ayatía, obsah, rozsah a fonty přípravy lékaři T akupunktura u nia byly a roma ta Iné aa současnou přípravou lékařů v akupunktuře v jiných, tajména průmyslové ryapilých članskýoh saních ICHART, ja tapotrabí aajaéna: 1. Umat akupunkturu jako zvláitš úský nástavbový lékařský obor. 2. Zřídit v každém k r a j i a va vybraných okreeeoh aa< moatatné poliklinické oddělení akupunktury, ktaré by kroae léčabně-prsventlvní činnosti bylo základnou pro praktickou část postgraduálni výuky lékařů, podilolo aa na Jajlch taoratlcké přípravě i doškolování a plnilo Katodickou, výzkumnou a posudkovou funkci aajména v příslušném k r a j i a okraa*. Funkol vadoucího oddélaní obaacovat na základé výaladku konkuraního řísaní. 3. Zřídit Kabinat akupunktury ILP v PraM a Bratislava. Funkci vadouoíoh kabinetů obaaaovat na základ4 výsledku konkuraního ŕizaní. 4. Přijmout a poatupné realisovat záaady třístupňové přípravy lékařů v akupunktura (návrh v příl o z a) a jají první a t upan u r a d i t do apao i a l i za čni přípravy lékařů základních stupňu. Třiatunňavá; fiřiprayja^ikjři v akupunktuře^ I. stupeň - pro vaachny lékařa jako aou&áat Jajlch předatostíční přípravy va viaoh kliniokých oborách a cílaa, aby j i byli schopni pouait jako součást první lékařské pomoci při přírodních a jiných katastrofách, hromadných naitiatích, haváriích a náhlých poruchách adraví. I I. atupaň - po sfskáni ataataca v příaluéném.klinickém oboru Jako kvalifika&aí přadpoklad k provádéní akupunktury v indikacích tohoto lékařakého oboru a oborů hraničních (včstnš véaobacného lékařství). I I I. afufan - po oalkové přípravé trvající nejméně 3 roky - k prováděni akupunktury v plném rotaahu a Jako kvalifikační přadpoklad k vedani odděláni akupunktury Si spaoializovaného pracoviště k provádéní školení, doškolování, matodické, kontrolní a poaudkové Činnosti v oboru akupunktury, akupunktura. Dosalaní tohoto stupne by odpovídalo kvalifikaci va zvláště ůskéa nástavbovém oboru, Jakým je napr. lékaŕaká genetike, bioaadicinaká kybarnatika, endokrinológia, geriatria, čeliatní chirurgie, kardíoehirurgis, naurochlrurgia a príeluaným materiálním a spolsčenským ohodnocaním. Raalisaca tohoto návrhu umožní, aby akupunktura Jako osvědčená nafaraakologická, u vhodných nemocných úspěšná, rala t i mě bezpečná a velmi ekonomická léčba přispěla m.j. k menai sátôži řady nemocných některými faraaky i k ekonomické racionalizaci LPP. Exparimantální ověření přínoau akupunktury pro namooné i celou apolačnoat probíhá v ČSFR již od r.1975 sřízením prvního aamoatatnébo oddělení akupunktury v FHaP Bmo-Bohunice, v r.1979 oddělení akupunktury va FI Bratislava, dála oddělení akupunktury v HaP l i t r a, odděleni akupunktury v léčebně TBC a reapiračních chorob v Podunajských Biskupicich, aaaostatné ambulantní pracoviétě akupunktury p r i líra d u předsednictva vlády ČSFR v P r a z e a úepěěným prováděním akupunktury řadou lékařů různých kliniokých oborů včetně územních obvodních a závodních lékařů. Uaneaení uatavu.lici konference Čaaké akupunkturiatlcké společnosti. Člena české lékařské spoležnoa- t i Jana Evangelisty Purkyně ze dna 3.března Ustavuje aa nová lékařská společnost s názvem Čaaká akupunkturietická společnost ČAS) - achválano většinou přítomných, názvu 7 hlasů. (zkratka proti 2. Jednohlasně schválen návrh koncepoe akupunktury Jako nástavbového lékařakého oboru a její ros- - voj v naší zemi na základě třístupňové přípravy lékařů přednwené opakovaně a schválené JÍŽ na IUI.celostátní konferenci o akupunktura a účastí hostů ze zahraničí ve dnech 5.-7.října 1989 v Karlových Varech: 1.stupen - pro vàechny lékaře jako součást předateatační přípravy ae zaměřením na možnosti použití akupunktury o přidružených technik Jako ooučásti první lékařské pomoci, 2. stupen - opravňující provádět akupunkturu v indikacích příslušného klinického oboru a v hraničních indikacích, 3. stupeň - znalost akupunktury a přidružených technik v plném rozaahu na úrovni nástavbového lékařakého oboru. 3. Jednohlasně schváleno členatví ČAS v ICHLART (International Council of Medical Acupuncture and Related Techniquea). 4. Schválen návrh na řádné a mimořádné členství v ČAS. Řádným členem ČAS ae viemi právy muža být pouze lékař. 5- Schváleno zvolit výbor ČAS na uatavující konferenci, nikoli korespondenční formou, proti bylo 17 hlasů. 6. V přímých a tejných volbách zvolen výbor ČAS ve složení: MUDr.M.Barešové, MUDr.J.Debef, ifudr. D.Jandová, MUDr.L,Kučerová, MUDr.M.Lidická, MUDr,J.Marek, MUDr.F.ïeradllek, MUDr.V.Hovotný.CSc MUDr.P.Páre.CSc., MUDr.R.Růžička,CSc., MUDr.J. Soukup, UUDr.fi.Szaroaaki, MUDr.R.Umlauf,CSc., MUDr.M.Urbanová. 7. Čaaným členem výboru ČAS svolen aklamači jednohlasně MUDr.J.Soukup starěí. 8. Zvolaný výbor ČAS setrvá ve funkci do příští konference nebo pracovních dnů o akupunktuře pořádaný oh v č echach a na M 0ravě v r.1991, kde budou provedeny nové volby. 9. Zvoleni delegáti na mimořádný ajesd Čaaké lékařské společnosti J.E.Purkyně: MUDr.Jiří Marek, MUDr.Milada Barešové, náhradníkem Heradilek. MUDr.František 10. Schváleno čtvrtletní vydávání informačního Čaeopisu"0eekoBlovenaká akupunktura". 11, Schválen návrh, že problémy nastolené a diskutované na zakládající konferenci ČAS budou předloženy plénu k vyjádření v Časopise. Po ukončení eakládajíoí konference CAS ae sešel nově zvolený výbor epolečnoati a zvolil předsedou ČAS MUDr.R.Umlaufe,CSo. 1.míetopředaedou MUDr.J. Marka, 2.míe/topředeedou MUDr,M. Barešovou, vědeckým sekretářea MUDr.F.Páru,CSc. a hlavním MUDr.F.Beradilke. revizorem lilii!!!!!!! mmmmm* sne ifvodni projev na zakládající konferenci České akupunkturistlcké společnosti dne 3-března lnýo v Praze R.Umlauf Vážené kolegyně, vážení kolegové, acházíme ae při obzvlášt radostné příležitosti - na zakládající konferenci ČeBké akupunkturietická společnosti, kterou na náš návrh schválilo plénum líetředního výboru České" lékařské společnosti dne 26. ledna Co tomu předcházelo? Především celá naše historie rozvoje akupunktury a přidružených technik v Československu, kterou jsem napoeledy charakterizoval v úvodním projevu na XIII.celoatátní konferenci o akupunktuře s účastí hostů ze zahraničí ve dnech 5.-7.října 1989 v Karlových Varech. Z této konference vzešly i Jednohlasně schválené návrhy na opatření k dalšímu rozvoji akupunktury a přidružených technik v československu a návrh pregraduální a třístupňová postgraduální přípravy lékařů v akupunktuře a přidružených technika c h. Ty t o návrhy včetně dalších podkladových mater:ál : ljsc>u vyvěšeny na poete rech) byly zas]ány ane 1H.ŕíjna ISSÇ tehdejšímu ministru zdravo ml -1 ví i aocinlních vecí Coït. Začátek konce adrainiatrativně-byrokretiektího systému v naší zemi a naděje na vytvoření skut^čnř demokra ticvých podmínek pro všest ranný rozvoj ns ó i společností i našeho zdravotnictví urychlil naše další kroky. Dne 14.prosince 1989 jsem zaslal dopis novému ministru zdra/otnictví a sociálních věcí ČSR prof.mudr.p.klenerovi.drsc, dne předsednictvu české lékařské společnosti v Praze, následovala schůze přípravného výboru Čeaké akupunkturiatické epolečnoati dne 24.ledna 1990 a jeho činnost, která se zaměřila především na vytvoření členské sákladný a na přípra vu dnešní uste vuj íc í konference. Vzhledem k po zadavtu pŕede^dnic tva České lékařské spoasnosti, aby uatavující konference ČAS a volby Jejího výboru proběhly do 15. března 1990, nebyla práce přípravného výboru lehká a dovolte, abych za ni všem Jeho aktivním členům vyjádřil 1 Jménem Vás vsech upřímný dík. Posláním dnešní konference ČAS není Jen tuto společnost ustavit a zvolit v tajných volbách Její výbor, ale poradit ae o perspektivách naií další činnosti a o splnění úkolů, které vy mu Je další rozvoj akupunktury a přidružených technik v Československu a Jejich skutečné zrovnoprávnění s ostatními lékařskými metodami a obory. V minulých 25 letech jame podávali mnoho takových návrhů, resolucí z našich pracovních celostátních akupunkturiatických konferencí, návrhů koncepce akupunktury a bojovali sa vytvořeni lepěích podmínek pro rozvoj této léčby u nás. Darmo Jame ae však odvolávali na proklamované závěry tehdejších nejvyšších státních a stranických orgánů a darmo Jame dokládali fakty účinnost, relativní bezpečnost a velkou ekonomičnost kvalifikovaně prováděné akupunktury. Darmo Jame poukazovali na stoupající sájea o akupunkturu ve všech průmyslově vyapélých seaícb. Darmo Jame argumentovali tím, ta akupunktura nezatěžuje vnitřní proetředí nemocného člověka, který Žije zejména u náa v t a k e i l n* raečištěném zevním prostředí, dalšími nepříznivými vedlejšími účinky tak Často předepisovaných, vyžadovaných a mnohdy nedostatkových farmak. Darmo jame kritizovali, te o postavení, zařazení ekupunktury do soustavy našeho zdravotnictví a v mnoha případech 1 o tom, zda ae lékař ami v akupunktuře Školit a po Školení akupunkturu na příslušném pracovišti provádět, rozhodovali lidé nekompetentní, kteří měli o akupunktuře Jen povrchní a zkreslené informace, sami JI nikdy neprováděli a ani o ni neměli zájem. Byly případy nátlaku diskriminace ae strany některých představených vůči podřízeným lékařům kvůli tomu. že chtěli provádět nebo prováděli akupunkturu. U většiny lékařů provádějících akupunkturu a přidružené techniky zcela chybělo materiální a společenské ocenění odpovídající ocenění lékařů pracujících v Jiných oborech. Rozsah, náplň, kva l i ta a úroveň postgraduální přípravy lékaři! včetně forem školení v akupunktuře nedopovídaly současným potřebám a úrovni přípravy lékařů zejména v průmyslově vyspělých zemích. Chybí solidní základna akupunktury ve většině krajů a okresů. Nebyly Často vytvořeny ani základní prostorové, materiálné-technické a kádrové předpoklady pro dostupnost akupunktury a přidružených technik. často jsme naráželi na "neprůstřelnost" určitých osob a kruhů - jako ostatně ve všem. Naěe návrhy a požadavky byly zpravidla postoupeny k vyjádření nekvalifikovaným lidem, kteří na ně reagovali podle ustálených stereotypů a tak, aby "nenaraz i l i " u těch, kteří z nejrůznějáích subjektivních důvodů akupunktuře nepřáli í a ač Jí vůbec nerozuměl i, nakonec o ní rozhodovali). Značnou úlohu zde hrál i konkurenční pocit závisti e přeceňování možností Jejich vlastní profese, Lze Jen doufat. Že ae tyto přístupy k akupunktuře a přidruženým technikám Jakož i k dalším ne fa mako logic kým přírodním způsobům terapie nebudou pod Jinými záminkami opakovat. Ustavení ČAS Je bezesporu prvním důležitým krokem k nápravě minulých deformací, byrokratického, nekvalifikovaného a Často zaujatého přístupu k akupunktuře. Vytváří určitý odrazový můstek i k přisazení oprávněných zájmů lékařů provádějících akupunkturu, které ae však musejí odrazit jak v koncepcí MZSV, t a k v přístupeoh nemocenských po- JiŠtoven, Spolku čeakých lékařů a vznikajících lékařských komor k akupunktuře a přidruženým technikám. Nám nejde o nic více a o nio méně než o vytvoření všestranně rovnoprávných podmínek pro na öl činnost a pro náě další rozvoj, at již budou změny ve struktuře naěeho zdravotnictví a v principech jeho činností jakékoli. Jame kdykoli připravení k rovnoprávnému dialogu a řídit se racionálně zdůvodněnými závěry, které z něj vzejdou. Oo 0 o o o o o o n o o 0 o o o n o o o o o o o o o o o

10 Nyní však dovolte několik elov k hlavnímu poslání odborná lékařské společnosti, kterou je 1 ČAS. I když se sejde mimořádný sjezd ČI*S v červnu 1990 u dojde pravděpodobně ke změně jejích atanov, nezmění ae její hlavní poelání: Pořádání kongresů, konferencí a dalňích odborných akcí u nás, zabezpečování účasti naôlch lékaři na odborných akcích v zahraničí, zvaní předních odborníků ze zahraničí k nám, podpora vědecké a výzkumné činnosti, udělování cen za vědecká práce, udělování medailí JEP domácím, zahraničním odborníkům a jiné. Otázky, jak ae bude odborná lékařská společnost podílet na vytváření a dotváření koncepce oboru a Jak ae bude podílet na postgraduální výchově, ěkolení a doškolování lékařň, vyjasní blízká budoucnost. A to je též Jedna z otevřených otázek pro diskusi. Podle dosavadních záaad mají být ve výboru každé odborné lékařské společnosti representanti nejvýznamnějších pracoviší a významní odborníci v daném oboru včetně lidí, kteří se na činnosti odborné společnosti a při zabezpečování jejích akcí aktivně a úspěšně podíleli. Každá odborná lékařská společnost má mít předsedu, prvního a druhého místopředsedu, vědeckého sekretáře, 6 členů výboru, 2 revizory a 1 až 2 náhradníky, celkem tedy lidí. Tomuto počtu odpovídá i navržená kandidátka. Pokud jda o navržené kandidáty, ja na Vás. abyste posoudili všestranně a objektivně jejicn způsobilost kandidovat do výboru ČAS, případně navrhli další kandidáty. I když najde o representativní zastoupení jako v politických orgánech, domnívám aa, že by měly být va výboru ČAS zastoupeny všeohny kraja ČSR, tedy i kraj severočeský a Jihočeský. Doporučuji, aby byly podány doplňující návrhy především na vhodná zástupce těchto dvou krajů. Podle sdělení paní Purkyňové z Čí*S má být maximálně 13 členů výboru ÍK stejně jako tcaždé odborné lékařské společností. Je však možně, aby plénum zvolilo i Čeatné Členy výboru (např.věkově staré zaalouiílé pracovníky), kteří věak od čl stejně Jako eventuální další članové výboru přesahující počet 13 oaob nedostanou dle dosavadních stanov ČLS úhradu cestovného a další finanční úhrady. T e třeba, abyste se v diskusi k této možnosti vyjádřili případně navrhli vhodné kandidáty i na čeatné členství ve výboru ČAS. Na závěr mého vystoupení dovolte, abych nastol i l několik otázek vhodných pro demokratický a otevřený dialog. Jde o otázky koncepční a dle mého názoru na jejich řešení bude do značné míry záviset nejen postavení ČAS v rámci ČLS, ale především postavení akupunktury a přidružených technik v našem novém zdravotnictví a v jeho strukturách včetně morálního a Ttateriálního hodnocení práce lékařů provádějících akupunkturu a přidružené techniky: 1) otázka názvu naší nově vzniklé společností. Navrhuji v souladu a původním návrhem přípravného výboru a a rozhodnutím pléna ÚV ČLS název čeaká akupunkturiatlcká apolečnoat a možností a právem zakládat sekce a komise ČAS pro Jednotlivé metody resp. přidružené techniky akupunktury. Nepovažuji za účelně, správné ani taktické vytvářet pod ochranným pláštíkem akupunktury prostor pro Činnost a uplatnění oaobních zájmů lidí zabývajících se ve skutečnosti něčím zcela jiným. Nezapomínejme na skutečnost, že akupunktura měla, má a bude mít jak v zahraničí, tak i u náa nejen avé příznivce, ale i své odparce (a někdy velmi vlivné a mocné). 2) Otázka koncepce akupunktury: Máme-li být rovnoprávným partnerem ostatních lékařských společností, lékařských oboru a chceme-li přispět k plnoprávné integraci akupunktury do aoudobáho lékařství konce XI.století zejména v průmyslově vyspělých zemích, musíme akceptovat a rozvíjet vědeckou koncepcl akupunktury. Praxe Je kritériem teorie, ale vědecká teorie slouží zpětně úspěšnému rozvoji praxe. ferenci České ^kupunkturjatické společnosti dne K digkuai k úvodnímu referátu na zakládající kon 3) Otázka členství ČAS v ICHARTu: Jame Jedni 3, v Praze «předběžné,závěry z" ní ze zakládajících členů této mezinárodní společnos Richard Umlauf t i lékařských akupunkturistických společností priemyslové vyspělých zemí. Máme Jedinečnou příležitost Ani v jednom diskusním příspěvku nebyly vysloveny v rámci ICMARTu k prohloubení další spolupráce právě a těmito společnostmi, k výměně poznatků, zkušeností i lidí. Máme však také jedinečnou příležitost výhrady k obsahu referátu a k hlavním Jeho myšlenkám. Většina diskusních příspěvků se týkala problémů, které nemůže ČAS sama řešit, avšak musí předejít chybám, kterých ae v těchto zemích k jejich řošení přispět: k vypracování koncepce dopustili a problémům, kterých se tam dočkali. oboru akupunktura, koncepce celého našeho zdravotnictví, Dovolte, abyoh citoval některé myšlenky a fakta stanov ČLS, k rovnoprávnému postavení aku z projevu generálního tajemníka ICMARTu Dr.Trancóla punktury a přidružených technik s ostatními lékařskými Beyense předneseném na 4o.výročním kongresu obory a z toho vyplývajících pravidel skutečného Ryodaraku, akupunktury a fytoterapie v r.l9b8 uplatnění hmotné zainteresovanosti lékařů v Miyazaki (Japonsko): provádějících akupunkturu a přidružené techniky. K otázce apolupráce lékařů a nelékaři: V ČAS "Tradioe Je.vždy spojena a kulturou. Věda je na kultuře nezávislá, tato však na úrovni poznání. Složité vztahy meci lékařem a nemocným, aoudobou převádí názor, že apolupráce a nelékaři, zejména vysokoškoláky pracujícími ve zdravotnictví, ale i se středními zdrav, pracovníky je nutná a prospěšná. technikou, komplexní vyšetření a další požadavky Nelze si představit uplatnění vědecko-technic- může dnes kvalitně zvládnout jan soudobě vzdělaný kého pokroku bas rozvoje lékařské elektroniky, lékař. Nelékaři léčící nemocné "nevědí, že nevědí". přístrojové techniky a tedy bez týmové spolupráce Odpovědnost, vědeckoat a lidskost záleží však též např. s inženýry a výzkumníky všech vhodných profesí. na technické a civilizační úrovní dané země.- Jiné Nelze však přitom akceptovat, aby nelékaři podmínky jsou v rozvojovýoh zemích, kde je dosud nedostatek lékařů, oož Je dočasné. V průmyslově byli oprávněni samostatně a výdělečně léčit nemocné. vyspělýoh zeaíoh je třeba, aby nelékaři pracovali U některých metod, např. TUIIA-terapie (léčebná výlučně pod kontrolou lékařů. Přeato zákonodárství masáž včetně akupresury vycházející z prin v některých vyspělých zemích umožňuje i nelékařům cipů dálněvýchovní tradiční medicíny), lze využít léčit samostatně. V r.1943 byla založena např. rakouských zkušeností: Od r.1976 pracuje našim SIA (Société International d'acupuncture). Tehdy poměrům odpovídejíoí Sekce TUINA-terapie jako nabyla otázka lékaři-nelékaři tak aktuální. Avšak tioučáat Rakoueká společnosti pro akupunkturu a v 70.letech došlo k prudkému rozvoji akupunktury. eurikuloterapii (OGÍAA), Jejímž předaedou je Dr. Ukázalo ae, Že atanovy SIA jsou příliš volné umožňující med.alexander Meng. Pořádá 5 "eekendovýoh kursů postupnou převahu a rozhodující alovo nelé a 2 praktické semináře ročně se závěrečnou zkouškou kařům. Vzniklo mnoho společností, probíhala řada a vystavením diplomu, který podepisuje nejen kongresů a málo účastníky. Ve vedení byli čaato předseda Sekce, ala též predseda GfAA. K výuce lidé nerepreaentující hlavní vývojové směry v akupunktuře. jaou připuštěni pouze lékaři, diplomovaní fyaioterapeuti, Byly podoenšny požadavky na lékařské a akupunkturiatlcká vzdělání - bylo jedno, zda někdo atudoval 4 dny nebo 7 l e t. Začaly převládat osobní diplomovaní rehabilitační pracovnioi a diplomovaní maaéři. Výuka probíhá pod oaobním dohledem Dr.Menga. Získaný diplom opravňuje jeho a ekonomické zájmy vyúeiující ve snahu léčit akupunkturou držítele-nelékaře k provádění TU DIA-terapie na základě cokoli a kdykoli. Vznikly agresivní a ne informované skupiny v tlaku. Proto vznikl v r.1983 lékařské indikace v omezených indikacích týinformované kajících se pohybového aparátu. Lékaři pracující ICMART (International Council of Medical Acupuncture v aekci TUINA-terapie Jsou automaticky členy OGfAA, and Related Techniques), Jehož hlavním cílem je nelékaři-členové sekoe nemají v OGfAA hlasovací sjednocovat lékaře provádějící akupunkturu, upevňo právo. vat jejich styky, spolupráci a výměnu zkušeností, K otázkám koncepce akupunktury: Byly akceptovány podporovat vědecký pokrok v akupunktuře a pořádat každé 2 roky Světový kongres vědecké akupunktury. stejně jako na XIII.celostátní o akupunktuře v K.Varech v r.1989 konferenci ICMART je společnost společností a sdružuje dnea 20 národních lékařských akupunkturistických společností. - opatření k dalšímu rozvoji akupunktury a přidružených technik v našich podmínkách (na posterech), Byly uspořádány 3 světové konfrasy (v r. - obsah pregraduální a třístupňové postgraduální 1983 ve Vídni, v r.1986 v Londýně, v r.1988 v Praze). přípravy lékařů v akupunktuře (na posterech). Hlavní úlohu zde hrají evropské země, ala ICMART Akupunktura v plném rozsahu by měla být nástavbovým Je otevřen celému světu. Vědeokému rozvoji akupunktury lékařským oborem. To by měl být k v a l i f i Je věnována větší pozornost než tradičním směrům, kační předpoklad i k provádění akupunktury a přidružených je kladem důraz na objektivní a konstruktivní metodol technik v případné soukromé lékařské o g i i. Brzdícím fcktorem Je dosavadní laolace od universit praxi. ve většině západoevropských zemí. Na Dálném S předpokládanou právní subjektivitou každé východě zaea tvoří mocnou "lobby" nelékaři. Budoucnoat lékařské společnosti lze předpokládat i organizováni však patří ICMJUÍTU, poněvadž většina lidí postgraduálního školení lékařů v akupunktuře Čes bude postupně stále více důvěřovat lékařům a požadovat kou akupunkturletickou společností. Tím by se vytlených i léčbu akupunkturou výlučně od k tomu vyškovořil účinnější systém školení školitelů, dělba lékařů. práca úžeji zaměřených lektorů a lektorských skupin Domnívám ae, že i my budeme muset čelit některým a možnost praktioké výuky na specializovaných problémům,, které zákonitě vzniknou v demokratické praoovlštíoh akupunktury. Tomu však muaejí odpovídat pluralistické společnosti s tržním hospo m.j. i honoráře lektorů a školitelů, která jaou dářstvím. Půjde i o tzv. "konkurenci" různých lidových ve srovnání a honorováním podstatně méně kvalifikované léčitelů a nelékařů snažících ae samostatně a výdělečně provádět také akupunkturu a přidružené, činnosti směšně nízké. ČAS bude plně podporovat možnosti využití techniky. I když tento problém není u náa nikterak 'akupunktury v léčbě bolesti lékaři-apecla11aty nový, jak o tom svědčily a evědčí např. snehy někte v oboru aneetesiolegie na ARO 1 "pain clinic". rých Inženýrů v Severomoravském k r a j i 1 jlade plést se lékařům "do řemesla". U nás Je věak možné mu úspěšně předejít m.j. právně zakotveným zrovnoprávněním kvalifikovaně prováděné akupunktury a jinými lékařskými metodami a obory v závislosti na absolvování příslušného stupně přípravy v akupunktuře Plně ae stavíme sa realizad požadavku srobo*- né volby lékaře. Musíme však uplatnit naše požadavky na "pravidla ary" v Činnosti nemocenských pojišťoven a Ládcař akých komor. Distancujeme ae plné od tzv. paramedloíny a budeme usilovat o plnou a rovnoprávnou integrad aku příslušným lékařem. Honoráre lékařů, at Již proplacené nemocenskými pojišťovnami nebo honoráře punktury a přidruienýoh teohnik do soudobého lékařství.konce XX.století. Tomu ostatně odpovídá i hlasováním lékařů provádějících akupunkturu v soukromé praxi přijatá vědecká koncepce akupunktury a muaejí odpovídat honorářům za jiné odborné léčebné členství ČAS v ICMARTu. výkony v jiných lékařských oborech. Kvalifikovanost, K vědeoké koncapol akupunktury: úroveň, výsledky léčby včetně léčby akupunkturou a - Ja všeobeoný trend účinnějšího uplatňování vědecko- přidruženými technikami včetně jejich spravedlivého teohniokého pokroku ve všech aférách lidské ocenění ( t. j. hmotná zainteresovanost) musejí činnosti. být jedněmi z našich hlavních devíz v nově ae rodícím československém zdravotnictví. - Tam, kde je to mežai, je třeba Interpretovat mácháni amy působení akupunktury, přidružených technik A právě k tomu musíme- přispět i my, členové a z nich vyplývající sávř-ry pro jejich meto nově vaníklé České akupunkturiotlcké společnosti. diku, techniku E indikace důsledně z pozic systémové teorie a soudobých vědeckých poznatků. 4

11 - Tea, kde u nikterých eapirických poanatku a akuienoetí ověřených praxí to doaud aofaé Mní, povaiovat Je aa precovní hypotéky a «nailt»a Ja poetupn* adlvodait a podloiit vedeokýal poenatky, 1c č.mui seuaeřlt 1 výzkumnou činnoet. - Uvědoma. ai, ie chtijí-ll Aaeričané, Rueové, Číňané, Japonci a dalíí úapiině dobývat veaaír, nuaejí netévlala na politickém, náboženekén a J i ni«přeavědconí reapektovat v praxi tytéï objek tlmi íyelkální a JjJié aékeny. To platí» plné mířa i pro lékařeké obory akupunkturu novyjíaaje. Nabyla vieobecni přijata eéeaafk krajového zaatoupaní va výboru ČAS - eoučaané kraja aa budou ruěit a oblaeti (odpovídajícloh přlbliině okree&m) bude přílli mnoho. Hlavnía poiedevkem na členetví va výboru ČAS Ja odbornoat, organliační aohopnoati a akutečná práca vykonaná va proapöoh roaroja ca. akupunktury. Lia aouhleeit a tía, ia akupunktura ja uměním. Aby vaak byla akutaoni únanla, aueí být lékař «chopa» analyay i ayntéiy a celoetního pohledu na nemocného, auaí být učenlivý, tnalý, akuíený, manuálni eručný a auaí vyoháxet i poenetkû vmj. K roavíjanl akupunktury a přidruianých taohnik Ja aolné a ůeelaé uetavovat na aákladi návrhu a poiadavku čleau Koala* a Sekoe ČAS. Jejioh přadaadové moheu, ala aeauai kýt členy výboru ČAS. l e j - vitií sájaa by aahl být např. o uauvaní Koala«nabo Sekca - TUIÏA-terapie, - pravanca a léčby bolaati akupunkturou, - použití akupunktury v rosaahu první lékařaké ponoci, - mikroeystéau akupunktury (aurikulotarapla, hlavové akupunktury, datní akupunktury a daliích), - pro výskum v akupunktuře, - Ryodoraku, - eloktroakupunktury dle Volla, - pro vyuřltí akupunktury v práoi vfieobecného (obvodního) lékaře, - využití akupunktury v láseňatví a dalíí. KULTURA HISTORIE POEZIE A - akhataymita Označeni nej známájfiích avátki ve ataré Peru, vyznačujících ae následujícím programem: 1. den - nejíat, nepít, nekouřit, nemilovat 2. den - nepít,nejíst, nemilovat, nekouřit 3. den - nekouřit, nemilovat, nejíet,nepít 4. den - nemilovat, nekouřit, nepít, nejíst 5. den - 1. den 6. den : araz obojího pohlaví kdy: 07,00 hodin jihoamerického času kde: v nejrozkvetlejáím sadě nad osadou jak: bes obleku a ozdob proč: povinná účaat na přeepolním etart: úpatí Severní hory cíl: hřeben hor Západních délka t r a t i : 3 kilometry Všichni věděli, že těsně pod vrakem běhu namaloval staroata čáru, po jejímž proběhnutí může každý běžec chytit kteroukoli pádící ženu. Od oné chvíle nastává pro udýchané dvoji Je směna pořadu: milování v horách pod voňavými trvající dalíích íeat dní a nocí. atromy, známo, že Julie a Roneo Shakespearovi se 2účastni11 dvou ročníků. Celou trat ae drželi xa ruce. - J.H. - "bdkjox HE POSl'j-A NA NEJAKÚ ČESKOSLOVENSKA AKUPUNKTURA INFORMACE z pracovišt Praní vikanaovr kur. Ta daaoh května 1990 byl uaporádán sápado&eekou ekuplnqu ftaaké akupunktury první víkendový kmr» akupuaktury v ČSR. Seilo aa oelkea 30 lékařu-akapeakturieta, kteří vyaleohll *aat prodnáiek: Anataale a.bryologie ušního boitoe -Dr.J.Marek Hletorle utni akupunktury a aurikuloterapie - Dr.J.Krauakopf Lokaliaaoe bodu na uinía boltei - Dr.J.Pelčik Aurlkulokardiální reflex e geometrie ufeniho boitoe podle (oglera - Dr.». Barešové Elektropunktura uftního boltce podle Fortnova - Or. J.Marek Aurikuloterapie ve etomatologll - Dr.S.Cícha První pokua o víkendový kurí ae podaril. Zatía Jaiti aoáa-ti aa atátní paníie (nikt.ří líoaetnici a i l l povolanú aluiabní oaatu řediteli Ott»! jako krajaký eenlnár), vitiina vaak J l i aa avé. Počítá ae viak, ia příití víkendové kurty budou J l i aa poplatek k uhradi usltelu a nutné reiie. Jek velký' poplatek bude nutný a j a i t i dnoený ae uvidí. Všiehnl účaetníel aa ahodll na toa, ie tyto kursy Jaou pro praxi nemtaytné a bude nutné v nich pokračovat. Redakce našeho čaaopiau gratuluje orgenieétorun ae sápadníoh čach a doufá, ie kroai nabytýoh ai kaidý a dčaatníku odveal i dobrou náladu a sneloetí apouatu kladných aaooí ae eetkání a převtell a poaeaaní u kytary kolegy 3fil ela, který aa uxáaal Mjen Jako posoraý poaluohas a aktivní doaatník kurau, ala 1 jako výtečný kytariete e vynikající ipivák. A*U?(jKkTUÍU -Ja - RECENZE Optimum Time for Aoupunc^ure - A Collection of Traditional Chía» Caxonotheraoeutlca (Najvhodnejší 5as na akupunktútu, - Zbierka tradičnej čínakej chronoterapie) Autor: Llu Bing Quan Vydal: Shandong Science and Technology Press, 1988, prvé vydanie, 125 atrán,3farebné obrátky ISBN /R. 72 Diatribúcia: China International Book Trading Corporation, P.O.Box 399, Beijing, China Väčšina učebníc akupunktúry a tradičnej čínakej medicíny uvádza tzv. "orgánové hodiny", kde aú uvedené Časové úseky dňa, ktoré aú v určitej aúvialoati a jednotlivými orgánmi a dráhami. Už zriedkavejšie aa stretávame a informáciami o zmenách v l i e čebnom pláne podía ročných období. Autor knihy aa podujal na podrobné zoznámenie i časovými optimami na liečbu. Čerpal jednak zo stredovekej Čínakej l i teratúry a doplnil ich svoji*! dlhoročnými skúsenosťami a výsledkami výskumnej práce. Kniha je delená na 5 čaatí, z ktorých prvé dva aú nejoběímajěie. Čitatele zoznamujú a chronobioterapeutickýmí postupmi "ZiWuLlu hu" (cirkadiélny tok a zhromažďovanie životnej energie a krve v 12 dráhach, obzvláěí v bodoch pod laktamí a kolenami) a "lingguibafa"(oaem techník tajomnej korytnačky). Kratšie spomína využitie pravidla "maniel-manielka" podlá jednotlivých dní, pridáva návody na liečbu na základe kazuiatík, a v 5.kapitole dáva súhrn v podobe otáeok a odpovedí (Catechism). Každá kapitola je adekvátne ilustrovaná, uvedený je stály kalendár na výpočet optimálneho dňa liečby, prehíadný cyklogram "ZiWuLiuZhu" a ďalšie doplnky. Napriek tonu, že kniha je pomerná útla, obsahuje neobyčajne veía informácií. Je náročná na pozornosť č i ta te a a vyžaduje, aby čltateí mal pomerne solídne vedomosti z každodennej akupunktúry. Využitie tu získaných informácií je najefektívnejšie na pracoviakách a nepretržitou prevádzkou, ako aj na výskumných pracoviskách. LITERATURA / 0 B / R.lMlsuf: Zpráva o 40.výročníjs kongresu inodora ku, akupunktury a fytoterapie 8 raesinárolní účastí v Miyazaki, Japonsko, Fyeia ti-j aký a revmatologický véatník,67,4,1909, TECHNIKA Co nového na domácím trhu Nové ekonomické podmínky dávají možnoat Fridrich vzniku nalým firmá-n, které mohou vyrábět přístroje v malých sériích a na základě objednávky i nříetroje v určitém ohledu přizpůsobit požadavkům zákazníka. o2oogg2 2 Přesně taková je i firma oyiíüd. Představuje se řadou přístrojů, které by neměly chybět v ordinaci akupunkturisty. Pomohou.-nu v začátcích celostátní akuuunkturistické pracovní dny jeho praxe * umožní mu objektivní kontrolu Proběhnou ve dnech 9.-KJ. listopadu l'wü diagnobtických závěrj. Některé přístroje rozšiřují v Banské dyatrici. Vědecky program je eoustředén škálu terapeutických možností o kterých jate mohli do 4 tómatických okruhů: v minulosti číst pouze v zahraniční literatuře. 1) Diagnostické a léčebně aspekty akupunktury a?irma SYMEÍ' uvádí na tuzemský trh následující přístroje objektivizace léčebných výsledků. : ) Akupunktura ve stomatologii, ORL, dermatologli «) detektor aktivních bodu, i o f taljnologi i. o) přístroj na diagnoatiku podle Volia s možnoetí 3) Možnosti léčebného použití akupunktury v pedia rozěíření o elektroterapeutickou část, r i i. c) příatroj na fonoforézu, O Varia. d) terapeutický laaer ae svítivou diodou a řiditelnou Redakce Čaaopiau zve vřechny akupunkturiety frekvencí, na tyto 14.pracovní dny, které by se měly atát, e) malý oteriliaátor s teplotou 230 stupňů Celsia, kromt* vědeckého zážitku i zážitkem společenským, který sterilisuje spolehlivě do 30 sekund. výměnou zkušeností a setkáním Členů obou, české i Všechny přístroje jsou připraveny k výrobě slovenské společnosti. V součaané, převratné době a proto firma nabízí případným zájemcům, aby ae plné změn, novýn.h názorů a myšlenek, budou 14.dny Info-nnovň] i přímo na airase výrobcu o dalaích podrobnostech, j i pti' i piliera bohatých d i skupí o prograrau^ ateno řlrrea SYKrJD provádí touto formou pr>' z- vách n náplni prácť obou see t > rhkýc)i organ! znci. kuci trhu s Čeká na Vaňe objednávky na evé adn-ae Kolínská 3, Praha 1. (Tom) o2ososss5

12 Z České lékařské společnosti Na den 23.května 1990 byl svolán rozšířený ústřední výbor (předatavenatvo) České lékařské epolečnoati, Předetavenetvo bylo rosšířeno o předsedy všech lékařských spolků a odborných společností nebo jejich zástupce. Přesto, Ï velký sál "Lékařského domu" v Praze byl zcela zaplněn, mnoho spolků a společností avé zástupce nevyslalo. Asi jedna Čtvrtina lékařských společností a spolků ještě nezvolila nový výbor a nesešla ab k ustavujícím i volebním schůzím. Proto také nebylo možné ni TO řádný sjezd České lékařské společnosti tak, jhk avolat bylo na únorové mimořádné plenární schůzi dohodnuto, ^jezd ae proto odkládá na září nebo počátek října tohoto roku s tím, Že jeho termín uz nebude dále odkládán a organizace, které do té doby neavolají volební schůzi a nepředataví svůj nově zvolený výbor, se sjezdu nezúčastní. sjezd bude pověřen schválit nové stanovy ČLS, :«a mimořádném zasedání dne došlo po ruër.é H dlouhotrvající diskusi k těmto základním dohodám: 1) 'eaká lékařská společnost zůstane nadále jako Jšdřena uožností právní subjektivity.. ) ľlenské příspěvky budou stanoveny každou dílčí organizací individuálně. Lékařaká spolky budou mít členský příspěvek nižší než společnosti. Členský příspěvek sester a nelékařů bude nižší, než u lékařů. Základem členského příspěvku bude jednotně stanovená Částka, které ee rovná zastřešující orgán konfederace spolů a odborných společnoatí a maximální jednací i ekonomičtí o u svooodou. Ekonomická samostatnost bude vy- odvodu do fondu České lékařské společnosti. Zbytek Členského příspěvku si stanoví každá společnost individuálně a použije k vlastnímu hospodaření. 3) G členství nelékařů ve epolečnoati rozhodne kgídá společnost sama. Stejně tak o složení avého výboru a redakční rady časopisu. Každá společnost bude rozhodovat i o zřízení svých sekcí <3 komisí. 4) '-eaká lékařská společnost se bude ve své činnosti řídit stanovami, které budou dostatečně volné k vytvoření vlastních stanov a opatření jednotlivých společností. Tyto stanovy budou přijaty na podzimním zasedání mimořádného sjezdu společnosti. Jedním z nejvíce diskutovaných problémů členství nelékařů a středné zdrav.pracovníků. bylo Některá společnosti a spolky nemohou bez nelékařů pracovat, protože Jejich práce je týmová. Jiné společnosti členství nelékařů odmítají. Mimořádné členství nelékařů věak není právně možné. Právo hlasováni r.elze upírat Členům organizace. Členství v dobrovolném sdružení či organizaci je volné a prípustné v podstatě komukoli a lze ho upřít jen individuálně na základě právně platného rozhodnutí, i.ze však vytvářet různé sekce*a komise tak, aby při hlasování nemohli být v lékařské společnosti lékaři přehlasováni. Toto musí být vyjádřeno stanovami. Počet sekcí a orgánů společnosti pak musí odpovídat jejich důležitosti a muai ee zobrazit i ve zp isobu hlasování. T.H Českou akupunkturistickou společnost se zasedaní zúčastnil, diskutoval a výsledky zapsal.. MUDr.J.Marek, 1.místopředseda společnosti. - redakce - -.DŽI^NÍ ČaaKÉ LEKA&SK SPOLEČNOSTI Ľne 4.Ù.199Û jsem obdržel odpověď předsednictva české lékařské společnosti, které projednávalo dne 1Ó moji žádost o poskytnutí ve vyěi Kčs na vydávání informačního dotace bulletinu ČAS, aby tento bulletin bylo možné vydat alespoň ve dvou prvních číslech, než získáme své předplatitele a základní fond z vlastní činnosti. Tato žádojt byla zamítnuta a tím, že dosavadní předpisy české lékařská společnosti to neumožňují. Také rao- ;e radost o využití konta České lékařské apolečnoaci byle zamítnuté. Důvodem k zamítnuti této žáiv.sti byla pracovní přetíženoat administrativního ^ernonelu lékařského domu. (Což kdyby každá ze 64 odborných společností chtěla totéž!) NeŠe tádoati visu K :iudoj projednány po uetanovení nových Stanov \.. Doepsán prof.dr. K. Trnavský, DrSc, vědecký 6 Proto se stala zřizovatelem našich novin Osvětová beseda obce Dalovice u Karlových Varů, která byla ochotna tapůjčit svůj variabilní symbol a právní subjektivitu. K vyrovnání účtu za vytištění prvního čísla se zavázala poskytnout případnou půjčku Kčs. Současně tiskárna at.p. Pozemní stavby počká tis vyrovnání účtu až se sejdou první příspěvky z předplatného. Díky tedy jim. Haše noviny mohou vyjít. Vážení kolegové, Jiří Marek začátkem května navštívil čeakou lékařskou společnost kanadský lékař dr.skamene, který je v současné době prezidentem Kanadské lékařské společnosti. Nabízí nim možnost Školení našich lékařů v Kanadě a to Jednak starších výzkumných pracovníků, kteří mají zkušenosti s výzkumnou činností a znají velmi dobře buá aaglicky nebo francouzsky, Jednak mladších lékařů a několiksletou praxí, kteří by v Kanadě mohli získat t i t u l PhDr (něco Jako nás t i tul C3c). U první skupiny pracovníků jde o pobyty dlouhodobě (nejméně 2 roky), u druhé ekupiny o pobyty kratší. Rovněž se předpokládá dobrá znalost některého ze zmíněných Jazyků. Všechny náklady, Jak cestovné tak pobyt, hradí kanadská strana. Je zde ovšem jedna podmínka, lékař, který by chtěl této příležitosti využít, ausí znát nějakého kanadakého odborníka, který v Kanadě vyplní žádost a pošle j i konkursní komisi lékařaká komory Kanady, která na avém zasedání (třikrát ročně) vybere nejvhodnějšího uchazeče. Pokud byate potřebovali další informace, obrajte ae na sekretariát Čaaké lékařaká epolečnoati a nebo přímo na dr.skaaene. Jeho adresa SKAMENE, Montreal General Je: Dr.Emil Hoapital, 1650 Cedar Avenue, Room 7113, Montreal, QUEBEC H3G 1A4, CANADA. Dále Vám oznamujeme, že v rámci československé lékařaká společnosti J.E.Purkyně byla založena společnost českých frankofonních lékařů. Zájemci se mohou přihlásit (reap, informovat) na sekretariátu České lékařská epolečnoati (k rukám prof.mudr.j. Blahole.DrSc). Členství v mezinárodních prof.mudr.k.trnavský,drsc. vědecký sekretář české lékařaká epolečnoati organizacích Čeaká akupunkturistická apolačnost je kolektivním členem Mezinárodní, svazové organizace ICMART, Jejíž 2.světový kongres byl uspořádán v r.1990 v Praze a letoa proběhl Již 4.světový kongrea v Símě. Kromě tohoto kolektivního ČlenBtví přibyla ještě dvě individuální Členství v mezinárodních organizacích akupunktury: prim.mudr.r.umlauf ae stal členem "Všeavazové asociace akupunktury a tradiční terapie" ee sídlem v Leningrad«, a prim. MUDr.J.Marek se stal členem konkurenční "Asociace specialistů v elektropunktuře a alternativní mediciné" se eídlem v Hize. Předsedou této asociace je prof.f.g,portnov, známý c če tnýth *"yt '.oupení na kongresech a konferencích v Č5PH. Jeho asociace vychází rovněž z vědeckých poznatků, získávaných ponejvíce z práce "Centra medicínsko biologických a ekologických výzkumů" v Jurmale. Toto centrum se specializuje na výzkum působení elektrických, elektromagnetických a jiných polí ns organismy. - jra - INZERCE... A REKLAMA V našem casopiae je zřízena inserči.í a reklamní lu ^a. Nabízíme inzeráty k prodej i, výměně.nateriŕíľi, přístrojů i literatury, nabídky školení a lturz\, koupe a seznámení. 1 řádka inzerátu za l 1. 1 Kčs, pro zahraničí U;.D. -(eklama pro soukromníky a podniky, státní i akciové. Polovina stránky formátu A4?o0 KČs pro ČSFR, tú USD pro zahraničí. Texty zasílejte na adresu sekretariátu redakce, rovněž tak text a výtvarnou předlohu v černobílé po zaplacení složenkou. Potvrzení o zaplacení posil?; le spolu a iflnkovti í konto : textem. KomerČní Dan««Karlovy Vary, deviz.koni o.č. : ~<43;'3-ner,5H-Mi státní spořitelna Karlovy Vary Č.: 379 konat.ay, 1Ó variabilní sy. pro tuzemské platby a předplatné. úpravě, ve skutečné velikosti. Texty budou uveřejněny In Unserem Bulletin ist eine Reklame und Insertiondienst gegründet. Wir bieten die Anzeige dea Verkaufes, Austausches der Literatur, den Geraten und Informationen ein, air.bieten die Anzeige der Seminaren, Kursen und Schulungen ein, sowie die Möglichket kennen zulernen. Eine Zeile kostet 2 USD. Die Reklame far Individuelle, Stata und Aktiongeselschaften: eine'hlabaeite dea A4 Formatée 20 USD. Die Texte bitten wir auf unsere Adresse in swarzweis zu senden. Sobald wir Ihre Zahlung bekommen, in der nächsten Nummer unserer wird es veröffentlicht. Bankkonto: Komerční banka Karlovy Vary Der Preis für eine Nummer: 3 USD Abonnement: 10 USD fttr 1 Jahr ZE _ ZOI í_ PftÁ TE Lj_ Rakousko Nová adreaa a aurikoloterapii je: Zietachrift Rakouaké epolečnoati pro akupunkturu Österreichische Gesellschaft für Akupunktur und Aurikuloterapie, Schlosshoferatraase 49, A-1210 Vienna. tel,l /372 p.m., a.m. Maďarsko Ve dnech září 1990 organizuje Maďarská lékařaká akupunkturiatická apolačnost kongras a mezinárodní účastí v lázeňském městě Hajduazoboaxlo (20 km od Debarcina) a zve naše akupunkturisty k aktivní účasti. Délka referátu (v němčině angličtině) do 15 minut. Kdo má zájem, necht nebo pošle předběžnou přihlášku volnou formou a krátký abstrakt svého sdělení na níže uvedenou adreau. Obdrží pnk od organizačního výboru kongreau podrobnější informace včetně programu a finančního zabezpečení. Doporučujeme našim skupunkturistům, aby ee k aktivní účasti přihlásili a tím přiapěll k plodné vědecké a přátelské spolupráci mezi našimi oběma apolečnoatml. Adresa:Dr.Tibor Rédey, Secretary Genetal, Hungarian Medical Acupuncture Assiclation, H-7633 váca, Veres E.U.2, Hungary. Cena: 2.000,-J? včetně švéda.atolu. Ubytování 650,-ř. INFORMACE Z E S J E Z D Ů Informace za rv, světového konjcresu o véóeoké akupunktuře ICMART v Římš MUDr. Richard Umlauf,CSc. Po velmi úapěěném III.světovém kongresu o věceké akupunktuře ICMART 88 v Praze - alespoň tak Jej hodnotili m.j. všichni Jeho účaatníci, kteří ae sešli v tomto roce - ae konal IV.světový kongres o vědecké akupunktuře ICMART 90 ve dnech dubna 1990 v posluchárně techniky v Říml. líčastnilo ae ho okolo 20o lékařů, většinou předatavitelů Jednotlivých členských epolečnoati ICMART, některých nečlenských společností a členů AMIA (Italské lénařské akupunkturistická společnoatl). Poměrně malé účast byla zřejmé důsledkem nedostatků v organizační přípravě kongresu a jeho nedostatečné propagaci, ale také určité "únavy" západních kolegů z účasti na nejrůznšjěích kongreeech a v neposlední řadť finanční nedostupnost i pro ve tšinu lékařů z východních zemí. :iylo předneseno 49 referátů, z toho plenárních lekcí a předveden video-' Mim o léčbť bolesti akupunkturou \, pro f. Dr.-F. Ľ. Ne^ro). československa representoval JedBn referát a f posterů ( MU ľ'r.11. Barešová, MUi'r. F. Páre,CSc., tludr.j.iíebef, jejichž postery byly ze všech vystavených nejhezčí, dále prof.mudr.l.malinovský,drsc., MUDr. I ng.p. Fiala a MUDr. I. Dobrovoda ). Obsah nej«- důležitějěích referátů bude zaslán ke zveřejnění do lékařského tisku. Převládala však vědecká sdělení s tématikou léčby bolesti akupunkturou a v bohaté diskusi ae ukázalo, že bez čaato tvrdé k r i t i ky neobstojí práce bez statistického zhodnocení výsledků, srovnání s kontrolními akupinami a interpretace působení akupunktury s využitím soudobých vedeckých poznatků se sešla schůze vedení ICMARTu za přítomnosti řady pozvaných významných osobností a poeorovatelů avétové akupunktury i představitelů některých nečlenských společností ICMARTu.

13 ČESKOSLOVENSKÁ AKUPUNKTURA Hlavní sávěry: 1) Byl přijat návrh prof.p.e.bagra oddělit funkci presidenta ICMARTu od funke«praaidanta kongresu. Presidentem ICMARTu by měl být zkušený, zasloužilí a známý člověk a a tímto odůvodněním navrhl Jako 4.preaidanta ICMARTu Dr.med.J.Glediteohe, předaeéu DAGfA (SRK), který byl většinou hlasů (1 proti, 1 ee zdržel hlaaotání) do táto funkce svolen. Vicepresidenty byli svoleni Dr.med.H.Liertzer (Rakousko) a Dr.R.a.van Buaael (Holandsko), generálním sekretářem Dr.Pranoois Beyens (Belgie) a pokladníkem Dr.S.Hayhoe (Anglie). 2) Jako noví členově ICMARTu byla přijata: Luxemburaká lékařaká akupunkturiatická Portugalská lákařaká akupunkturiatlcká Lékařská společnost pro akupunkturu Iaraelská lákařaká akupunkturiatlcká společnost, společnost, Madaraka, apolečnost, další Israelaká společnost pro aurikuloterapii a akupunkturu a Jako mimořádný člen Akupunktur!stleká společnost Han Yorku (prof.b.pomeraní), které má asi 350 členů (nerepreaentuje USA). 3) Do vedení ICMARTu byli navíc zvoleni Dr.S. Junnila (Pinako), Dr.T.Yamamoto (Japonako), Dr.C. Ekonoumopouloa (ftecko) a Dr.T.Brenner (Itálie). Ve vedení zůstává nadále m.j. prof.dr.z.gamuszewakl (Polsko) a MUDr.R.Umlauf,CSc. pověřený dalším zkvalitňováním a postupným sjednocováním lékařů v akupunktuře v členakých přípravy společnostech ICMART. Jako členové-pozorovatelé byli zvoleni prof.dr.han Jiahen (Slit), Dr.med. A.Mang (Rakouako) a Dr.med.H.Becke (KDR). 4) Byla zvolena tzv. "rada starších", kterou tvoří všichni bývalí presidenti ICMART, která zůstane trvale ve vedení ICMARTu a současně bude tvořit komiai pro přípravu příštího kongresu, který ae sejde v r.1992 v Amsterdamu a Jehož bude Dr.R.G.van Buasel. presidentem 5) Ve dnech června 1991 bude uspořádáno Vědecké sympózium ICMART u příležitosti 40.výročí založení DAGfA v Mnichově na téma "Nové směry v akupunktuře". 6) Je založen nový časopis "Acupunotura, The Scientific International Journal", který bude vycházet 4x ročně, předplatná 60 US dolarů + 20 dolarů za poštovné do zemí mimo USA a Kanadu. Budou v nám zveřejňovány práoe týkající se základního kunu v akupunktuře a klinická výt práca aplñující TŠech< ny předpoklady z vědeckého a metodického hledlaka. Hlavním redaktorem je prof.han Jiahen, Časopis je možném objednat a předplatit na adreau ihaalthplex Professional Presa, Subscription Department, 60 Charles Lindbergh Blvd., Uniondale, Na«York ) Bylo diskutováno k otázce lékaři-nalékaři a zdůrazněno, Že v ICMART mohou být Jan apolečnost i sdružující výlučně lékaře (jako plnoprávná Slony) a zastávající vědeckou koncepci akupunktury. To je považováno sa principiálně důleilté i t toho důvodu, že aílí tendence k imigraci Číňanů a dalších ooob s dálněvýchovníoh zemí do Byropy nemajících soudobé lékařské vzdělání, aviak a právem provádět v Jejich původní zemi akupunkturu. 6) Bylo zdůrazněno. Že I CIAR T nepovažuje akupunkturu a přidružené techniky sa laternativní, ala komplementární, aditivní a integrativní lékařakou diaciplínu. 9) Dr.N.Zicari (Itálie) byl zvolen jako representant ICMARTu v Evropském parlamentu. 10) Byl přijat návrh Dr.H.Liertzera o založení počítačové databáze I CMAR TU ve Vídni a návrh Dr.S, Hayhoe, aby každý Člen kterákoli členaké společnost i ICMARTu mál právo se sdôaetnit"jakákoli akoe j i ná členaké společnosti ICMARTu (bas nároku na osvobosení od poplatků a bas hla aova o íh o práva o interních záležitostech hostující společnosti). Z dalšíoh zajímavých informácii 1) Ta daach bude uapořádáno 6. aympósiua o akupunktuře na Kolumbijské v USA. universitě 2) Vědecké sympózium o nových aměraoh v akupunktuře v Mniohovš, 1991, buda vedeno pousa v angličtině, bez Jakéhokoli simultánního překladu. 4 3) DAGfA zřizuje 4denní intensivní kuray pro lékaře ke zdokonalení znalostí lékařská angličtiny. Informace z ó.vžaavazové konference "Aktuální problémy reflexní terapie a tradiční medicíny" a te zakládající konference "VŠesvazové asociace akupunktury a tradiční MUDr. Richard Umlauf,CSo terapie" Ve dnech března 1990 se sešla v Leningradě (hotel Pulkovakaja) 6.všeávazová konference na uvedené téma ta účasti 650 lékařů z celého Sovětského svazu a hostů ze zahraničí. Bylo předneseno 52 referátů sovětakých lékařů a 4 referáty hostů ze zahraničí (prof.dr.jean Bossy z Francie, prof.ur.p.j.pöntinena z Finska, prim.dr.jean Helmute Wiesele z Rakouska a můj referát). 0 obsahu vybraných referátů bude zaslána zpráva k v Praktickém lékaři. publikaci Cílem konference však bylo též založení samostatné společnosti, poněvadž doaud byla akupunktura a přidružené techniky pod názvem reflexní terapie raonopolitovány nejdříve pro obor neurologie, později pak pro f y z i a t r i l a rehabilitaci bez ohledu na specializaci lékařů vyškolených v akupunktuře do těchto dnů v Sovětském svetu, což bylo terčem kritiky na adresu MZ ĚSSR v posledních letech. Pro informaci uvádím. Že dosavadní ministr zdravotnictví SSSR (známý m.j. Jako odpůrce akupunktury) byl údajně na vlastní žádost dne odvolán z funkce. se Vzhledem k pozdnímu odletu letadla ČSA Jsem zúčastnil Jako Jediný zahraniční pozorovatel ustavující konference, která trvala dne od 11,00 do 18."0 hod. a která se vyznačovala m.j. bouřlivou diakusí. Nejčastěji byl kritizován adminlatrativně-byrokretlcká přístup k zabezpečováni rotvoje akupunktury a přidružených technik, kďy hodně záleželo jen na hlavním lékaři (-řediteli) nemocnice a monopolizace akupunktury pro f y z i a t r i l a rehabilitaci, což považovala většina diskutujících za neudržitelné. Dále byla kritizována nedostatečná informovanoat o odborných akcích a domácích 1 zahraničních publikacích o akupunktuře v radě regionů a mezi vojenskými lékaři, nedostatečný prostor pro diskusi na odborných akcích m.j. (zaviněný okolností, že většina referujících nedodržuje stanovené Časové limity pro jednotlivá sdělení), nedostatečná účast na akcích všasvazového charakteru (zdůvodňovaná m.j. tím, že lte těžko zajletit vhodné prostory pro účaat byí i poloviny z účastníků), zazněly požadavky na zrušení všech lékaře kých specislizaoí a ponechání jediné ("vrač-. lečebnlk"), kritizována okolnost, že Ja v souvislost i a léčbou akupunkturou věnováno málo pozornosti pediatirlcké odborný Časopis. problematice a že není vydáván vlastní Zajímavá byla 1 diskuse o názvu nové lékařské společnosti. Ze 4 návrhů nakonec dostal nejvíce hlasů název "Věeavazová asociace akupunktury a tradiční terapie" (ze 453 přítomných 253 pro, 73 proti, zbytek ee zdržel hlasování). Poté bylo rozhodnuto zvolit presidenta asociace tajným hlasováním. Vzhledem k protahující ae diskusi a místy i osobním útokům zůstalo nakonec jen 158 účastníků (v průběhu diskuse opustila Jednání např. značná část účastníků z Moskvy, pravděpodobně i z důvodů rezervace spojů). Z původních 5 kandidátů zůstali nakonec Jen dva: doo.dr.a.t.kačan.csc., vedoucí katedry reflexní terapie GIDUV v Leningradě, v jehož proapěch se v průběhu diskuse zřekli kandidatury další dva kandidáti, dála Dr.E.O.Bragin.DrSc., ředitel vědecko-výzkumného institutu reflexní terapie a tradičníoh metod léčení Všasvazového vědeckého cuntre léčebné rehabilitaos a fyeiká In í terapie MZ SSSR v Moskvě a prof.l.j.chundanov.drsc z Informačního centra Akademie vid SSSR. Většinou hlaeû (124 pro, 32 proti při 2 neplatnýoh hlaseoh) byl zvolen doc.dr.a.t.kaoan.csc. Veřejným hlasováním pak byli Dr.P.J.Gaponjuk,DrSc., zvolaní 3 vicepresidenti i prof.dr.l.j.chundanov.drso. a prof.j.v.markov,drsc. (z Vojenské lákařaká akademie). Dále bylo zvoleno 18 členů výboru Asociaoe r««aša ze známých osobností sovětské akupunktury) a tím, ie tento výbor ae organizačně postará 0 dçlnění výboru Asociace o delegáty se všeoh re-, glonů (včetně velkých měst), které si zvolí regiony samy a to dc Nový výbor pak projedná a fn]aí program Asociace. Po ukončení konference jsem blahopřál doo.a. T.KaČanovi.CSo ke svolení presidentem a vyměnili jame si zkušenosti týkající se dalšího rozvoje akupunktury a přidružených technik. Doc.KaČan se živě zajímal o naše zkušenoatl z poslední doby a Je pravděpodobné, Že zašle přihlášku nově vzniklé Asociace do ICMARTu, čemuž dle Jeho názoru bránil předchozí administratlvně-byrokratlcký příatup HZ SSSR a některých vedoucích představitelů bývalé Sekce reflexní terapie. Předpokládám, ze Čtenáře našeho informačního bulletinu budou zajímat 1 některé informace, které Jaem získal v kuloárových rozhovorech: V SSSR vznikla v poalední době kooperativní sdružení vybraných odborníků (většinou členů kateder a dalších vynikajících odborníků s pedagogickými schopnostmi) k výuce některých odborných disciplin včetně akupunktury a přidružených technik (jde o malá kolektivy několika osob). Organizují pro zájemce teoretickopraktioké výukové cykly, jichž se účastní zpravidla 20 až 40 lékařů, přičemž 1 lékař zaplatí za 60 vyučovaoícb hodin 550 rublů.z toho obdrží 40% přednášejíoí, 60% zůstává kooperativnímu sdružení na financování dalších akcí, techniky, diapozitivů, magnetofonových pásek, videokazet a j. Kromě toho organizují různá kooperativní edružení lékařů na bázi volné soutěže speciální kursy (např. akupunktura v léčbě boleati, akupunktura u sexuálních problémů, akupunktura při odvykaoí léčbě a další). Lékaři a příslušnou kvalifikací mohou provádět na poliklinioe, v jiném státním zdrav,zařízení nebo 1 v soukromých prostorách (muaejí odpovídat príslušným hygienickým normám, oož je prověřováno) soukromou lékařskou praxi, s níž se platí progresivní daň v závislosti na výši příjmu. Vetší zájem Je ale o spolupráci různých odborníků v rámci odborných kooperativních sdružení, kde je stanovena tato stupnice daní státu: l.rok 5, 2-rok IOS, 3. a další roky 1% ze všech příjmů. Tato činnost je ovšem podmíněna svobodnou volbou lékaře, která byla Již zavedena. TIR/Ž "Českoalovenská akupunktura" informační bulletin České akupunkturiatická společnosti a Slovenské společnosti akupunktury a alternativní medicíny. Nákladem 600 výtisků vydává a tiekne st.p.pozemní stavby Karlovy Vary. Zřizovatel: Osvětová beeeda Dalovice. Redakční rada: Dr.J.Marek - vedoucí redaktor. Zéat.ved.redaktora: Dr.0.Bangha. Rubriky: Dr.Barešové, Dr.Ščigal, Dr.Umlauf, Ing.Sychra, Dr.Lidické, Dr.Hovorka, Dr.Neradilek, Dr.Soukup. Výtvarník redakce: Dr.Kračmar CSc. Sekretářka J.Chloupková. Objednávky, příspěvky a koreapondence piště na adresu: "Československá akupunktura" - Jitka Chloupková, Odd.FLR, lístřední vojenská nemocnice, Prahaó - Střeěovice. Cena jednotlivého Čísla 10 Kčs. Předplatné pro rok Kča, dále 40 Kčs. Vychází 4x ročně o 14 stranách. Registrace časopisu: NVP 26/90. CELOSLOVENSKÁ* AKUPUNKTURA, č. :1. roč.:l, 1990? Karlovy Vary. 7

14 PANEL TEMPER DESK Type VL-L 30DUCER VÝROBCE TYP t. VL-L 3 JMENOVITÉ NAPĚTÍ 220 V PŘÍKON 120 W M// ZÁRUKA.. VÝROBNÍ ČIS10 JKPOV TURNOV 6 MĚSÍCŮ X m o 3 O 3 mm* O 0) 7 O 3 (O KARLOVARSKÁ BECHEROVKA RODUCER: Jaroslav VAJSEJTL & Jaroslav KLÍMA DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ VÝROBA TEMPEROVACfCH OESEK MALÝ ROHOZEC TELEFON VÝROBCE f t TURNOV TYP t,. VL-L3 JMENOVITÉ NAPĚTÍ 220 V PfilKON 120 W ZÁRUKA.. VYR0BNICÍS10 6 MĚSICU JKPOV O / 3 "O - i»> c a» Mk

15 flkup ČESKOSLOVENSKÁ INFORMAČNÍ BULLETIN CAS a SSAAM ČÍSLO: 2 ROČNÍK 1 cena výtisku 10.- KCb Původní práce M.'IKliwVANÁ ML :'OuA N A, IKrt-i UkTNuV'üVA V i r-.vní w I K I I BUJE FKi_>TI TAüAKi^MU J.Marek rehabilitační oddělení lístřední vojenské nemocnice Praha Lékaři v první l i n i i styku a nemocným, tedy lékaři oboru všeobecného lékařství spolu s odborníky okresních a mestských poliklinik, přicházející do kontaktu a kuřákem a současné do rozporu s Jeho návyk-jm, nemají zatím k dispozici mnoho aetod, které by mohli kořákovi nabídnou Jako pomoc k Jeho boji proti vlastními návyku. Snad jednou z těchto meťod by mohla být metoda Nogierova-Portnovova, využívající elektropunktury ušního boltce. Je známa řada metodik akupunktury jehlové i jiných přijuzných technik, z nichž Jame vybrali metodu Moglerovu a Její modifikaci podle lortnova. Nogierova metoda používá 7 jehel, zavedených do okraje ušního boltce ve speciálním systému, na straně převládající laterality, doplněné dále o body agrese obouetrannně a plícním bodem 101. Horní 3 Jehly jsou zlaté, pak jehla ocelová a dolní 2 Jehly stříbrné, včetně bodu agrese a bodu 101. Portnov vychází z této Nogierovy metodiky a upravuje j i svým vlastním způsobem. P 0užívá Nogierových bodii: bod 0 - tero, bod A - agresivity, bod D - Da mini v a 6 bodii pod ním na svislém okraj i ušního boltce, který Je přetínán myšlenými čarami, vycházejícími z bodu 0 - zero. Mezi nimi jsou úhlové vzdálenosti. 15, 13, 13, 10, 9 a 9 úhlových stupni, počínaje čarou spojující 0 bod s bodem Darwinovým. Protože tato metoda, používající zlatýoh a stříbrných Jehel Je drahá, obtížně proveditelná a zdlouhavá, dále pak vyžaduje přísnou sterilizaci Jehel a hrozí možnými komplikacemi z porušení integrity kilže, vypracoval Portnov metodu vlastní, založenou na dráždění Nogierových bodii elektrickými stimuly. Nejprve žádá od nemocného, aby se zdržel aám kouření alespoň po dobu 14 hodin. Tím se vyloučí oaoby se slabou viilí a malou motivací, je dince, které sám označuje Jako nespolehlivé a neovlivnitelnó. Před začátkem procedury hovoří s nemocným, kdy mu vysvětluje hlavní zásady metody. Elektropunkturním přístrojem řady VEP-ELAP (firmy VEP Riga) dráždí kladnou polaritou body 1, 2,8 a 9 (body A,0 a dolní dva body na okraji boltce, který dráždí střídavě polaritou kladnou a zápornou. Dráždění má intenzitu kolem 50 mikroa (30-70 podle citlivosti nemocného) s frekvencí 1Hz a trvání asi 20 s na jeden bod. Stimuluje se podle laterality nemocného, u praváků pravý a levákii levý ušní boltec ušni. U lidí s nevyjasněnou lateralitou boltce oba s přestávkou 3 dny. Autor uvádí až 70% úspěchu, metoda vyžaduje jedno až dvě sezení, není agresivní, je j i možno použít kdekoli, kde Je po ruce elektronické zařízení pro elektropunkturu. Soubor léčených a metodika: Na rehabilitačním oddělení OtÍNZ v Sokolově jama se rozhodli použít Portnovovu modifikaci Nogierovy metody a upravit j i píro potřeby první linie styku e nemocným. V roce 1987 bylo touto metodou léčeno 100 kuřákii. Byli k nám posíláni přímo z ordinací obvodních praktických lékařů bez omezení výběru, na prosté přání nemocných. Jediným kritériem přijetí k léčení byla čtrnáctihodinová abstinence podle Portnova. \! souboru nemocných bylo 78% praváků, 5% vyhraněných levák! a 17S nevyhraněných. 62% souboru kouřilo cigaret denně, nejvíce bylo těch, kteří kouřili let. V chování kuřáků nás zaujalo to, že ve většině kouřili i životní partneři našich nemocných, na ulici kouřili zejména muži, ihned po Jídle kouřili opět zejména muži, v přírodě kouřili téměř všichni a to bez rozdílu pohlaví a věku, na lacno před snídaní opět zejména muži, v posteli kouřili prakticky jen muži, vesměs osamělí a rozvedení. Metodika: S každým nemocným byl vyplněn dotazník o Jaho kuřáekén chování a Jednotlivé zlozvyky jaho chování hodnoceny bodové. Hodnocení součtu bodů: Víca nai 50 b. - valmi silný kuřák, b. - silný kuřák, b. - kuřák závislý na tabáku, b. - kuřák víoa sa zvyku, do 15 b. - kuřák deaonstrativní. Dála bylo doporučeno kaidéau léčenému, aby: a) přestal kouřit najednou, aby nakouřil vůbec, chcel i být léčen, b) aby aa nevyhýbal kuřákům, aby ai naopak aktivně zvykal na svoji novou roli nakuřáka, c) aby pil ve zvýšané míře vodu a to nejlépe čistou vodu baz přísad, která dráždí ke kouření a aby tak zaměstnával motorickou složku avébo zvyku.

16 Dále byl kuřák seznámen s pravděpodobnosti úspěchu své abstinence a to: abstinence 3 týdny 50% úspěchu 3 měsíoe- 75% 1 rok - 90% 2 roky - 95* a teprve 3 roky - 100% úspěch a úplní) vylíčeni. Každému nemocnému byla vyšetřena lateralizace. Ve vlastni metódica jsme zachovali Portnovúv poatup. Použili Jsme však přistroj AKUDIAST - 1 firmy Metra Blansko, tlačítko S2 místo kladní polarity a SI místo záporné polarity podle Portnova. Počet sezení Jsme opravili Jednotné na 3 sazení. Druhé po týdnu od prvého a třetí po 14 dneoh od druhého. Strana aplikace podle lateralizace, u nevyhraněných 1. a 3. sezeni na atrans nejvýrasnější. Jestliže nemocný během léčení vykouřil třeba jen jednu cigaretu, byla léčba jako neúspěšná přerušena a ukončena. Po 6 měsících byly všem nemocným a léčeným poslány dotazníky, na něž odpovědělo celkem 52% léčených. Neodpovědělo 63% žen a 34% muži. Výsledky : Fo skončení léčebné kury nekouřilo 68% léčených. Z toho muži 77% a Jen 23% žen. Z odpovědí v dotaznících vyplývá, že po 6ti měsících od skončení léčby nekouří celkem 22% léčených. Všichni, kteří neodpověděli na dotazník po 6ti měsících, jsou považováni za neúspěšné v léčbě, tedy za pokračující kuřáky. Z celkového počtu muži je po 6ti měsících úspěšných 34%, žen jen 8 a púl%. Nejmenší úspěch je registrován ve skupině nad 50 bodu dotazníku (velmi silný kuřák). Také ve skupině Také ve skupině do 15 b. je úspěšnost léčení malá a to zejména u žen (demonštratívni kuřák). Diskuse: Námi uvedené výsledky jsou horší, než udává Portnov. Tento fakt si vysvětlujeme odlišnou situací výběrového pracoviště výzkumného ústavu i osobností profesora. Naopak řadové pracoviště OlÍNZu, kam přichází nemocný na vlastní žádost, je dostupné oez výběru. Dále bereme v úvahu i odlišnost společenské mentality přístupu ke kázni i odlišnost vztahu k lékaři a Jeho společenské postavení. Přesto, že výsledky našeho léčení jsou o něco horší než Portnovovy jsme přesvědčeni, že 22 vyléčených kuřáků ze Jeden kalendářní rok jedním lékařem na jednom periferním pracovišti je platným příspěvkem k akci "Šance pro 3 milióny". 2) Saler M.: Léčba tabakinu akupunkturou. Sborník přednášek Elektrodiagnoatického semináre. Velké Losiny ) Klauaerová G.: Dtaoh.Zachr. Akupunktur 4.,80., ) Marek J.: Člověk a civilizace. Pot.st. K.Vary, ) logier P.: Traité ďaurioulothérapie. Maisonneuve, Moulin les Mets, 1968, ) Portnov E.G.: Bloketropunturnaja reflekaotěrapija, Zinatne Riga, 1982, ) Parker L.M.: The use of Acupuncture for smoking withdrawal, A.J.Acupuncture, 6,2,IV-VI,1978, Hew York. 8) Portnov P.G.: Elektropunkturnaja refleksotšrapija tabakokurenija, met.pokyn.mzd.lssr,1982. A MODIFICATION OP THE NOBIER-PORTHOV METHOD TB THE FROHT-LINE FIGHT ADAINT TOBACCOISM J.Marek Rehabilitation Department Central Army Hospital, Prague In 1987, 100 smokers (53 males, 47 females) who signed on voluntarily for treatment were treated. Each had smoked a mean 21.1 sigarettes dally over an avagare period of 19.2 years. The cure comprised 1-3 visits. Every.patient had to f i l l in a short questionnaire prior totreatment and six months after. The after-questionnaire was filled in by 52% of the patients; the remaining 48% were regarded as failures. Six months after treatment, 22% of the whole sériera are proven nonsmokres and 30% have their smoking to an average of 17.5 cigarettes daily; 34% of the men, but only 8,5% of the women, have stopped smoking. Conclusion: A modification of the Nogier-Portnov method (elektropuncture of the pinna with an ELAPVEP apparatus) was still successful six months after treatment in 22% of the cases. The prospects for, breaking the smoking habit in volunteers are four times smaller in females than in males, under the conditions in a normal health Institution in an industrial area, the therapeutic results are significantly poorer the figures given by Portnov for his serloes of patients (aeleoted probanda) treated in a research institute. JEHO ANTĚNS :SOU MEruwfecVh Jouhrn: Na rehabilitačním oddělení OÚNZ Sokolov bylo v roce 1987 léčeno 100 kuřáku modifikovanou metodou podle Nogiera - Portnova elektropunkturou. Po šesti měsících od skončení léčení abstinuje 22 z nich. Další kouří méně než před léčením a to v průměru o 17,5 cigarety denně. Literatura : 1) Dur in j an R.: Ig la protiv kurenije. Lek.gazeta 4L, 1980, I

17 ČESKOSLOVENSKÁ AKUPUNKTURA yýřa= pro porta*,,,* tablón* helix při hieaánj* o b. ^plexisklo 3-4 mm/ skutečná [ PŔÍČDTC SELHANÍ AKUPUHKTURÏ <, p Lidická M. velikost Rehabilitační oddělaní m DLF KU Praha přednosta prof.j.javirek DrSc. výřjz pro Jarwinuv bod další podle výřezy lihl.st. - polarita prcudu ucho zmenäenž O = zero A» egresivi D» Darwin + -» pol»r. Motol, Přestože není prakticky žádná moderní metoda léčení, která by byla stoprocentně účinná, Je často akupunktura odmítána proto, že neúčinkuje u všech pacientů. k selhání Existuje mnoho příčin, které mohou vést akupunktury. Jak zdůrazňuje např. Kesbi, pouze správná diagnóza a léčení založené na precizní tradičního přístupu a respektování rozdílů mezi jednotlivými znalosti individuálních pacienty mohou říci něco o skutečné účinnosti akupunktury. Statisticky hodnocená studie, aï je jakkoliv rozsáhlá, je bezcenná, pokud j i provádí nezkušený začátečník používající paušálního výběru bodů. Akupunktura také není izolovanou léčebnou metodou, ale je integrální součástí tradiční medicíny, zahrnující herbální terapii, léčebná cvičení, dechová cvičení, dietu atd. a také dosažené výsledky jsou podstatně lepší, není-li akupunktura používána izolovaně. Někdy hraje roli i nevhodná indikace akupunktury, použití u pacientů s velkými strukturálními změnami, někdy i nepoznanými. Přesto existuje určitý počet pacientů (odhadovaný na 10- ~ 0&), kteří na akupunkturu neodpovídají. To může mít příčinu na biochemické úrovni danou vnitřními nebo zevními faktory. Možnými známými vnitřními příčinami snížené odpovědi na akupunkturu jsou např. tyto; nižší sekreace andoríinú, nižší počet endorfinových receptor! nebo blokády těohto reoeptorů huaorálními půaobky, Jako je choleoyatokinin. Je dále mámo, že některá famaka, jako např. Balaxon, mohou blokovat endoríinové reoeptory. Již méně ae ví, že také některé chemikálie znečišťující životní prostředí jsou schopné vazby na endoríinové receptory a snižují tak odpověá na akupunkturu. Je to např. pentachloríenol, donedávna široce používaný pesticid s íungioidními účinky. Havíc látky kontaminující životní prostředí nohou způsobovat četné obtíže ve smyslu "ekologické nemoci" (k těmto obtížím patří např. psychické problémy, tremory, bolesti hlavy, kloubní potíže, ekzémy, astmatické obtíže), kde nerozpoznání pravé příčiny obtíží vede k nedostatečné nebo Jen přechodné odpovědi na akupunkturu. V prvé řadě ja nutné odstranit příčinu, stejně tak jako u obtíží vyvolávaných chronickým kontaktem s toxickými látkami u pracovníků v chemických provozech nebo v zemědělství. Také léčba kortikoidy, zejména dlouhodobá, nebo podávání depotnich kortioidů může vést k útlumu sekrece ACTH a' zároveň beta endorfinu hypofýzy a samozřejmě i k potlačení vlastní sekrece kortizolu. *Je otázka, zda i v běžné praxi nemůže nastat tento útlum u pacientů s nedostatečným přívodem tekutin a nadměrnou spotřebou soli. Tento útlum byl vyvolán i experimentálně podáváním solného roztoku potkanům. V každém případě by bylo vhodné upozornit pacienty léčené akupunkturou na dodržování pitného režimu. Mohou se uplatnit jistě i další faktory ovlivňující odpověá na akupunkturu, jako je rtg záření. (Je otázka, zda existuje hranice, pod kterou se negativní účinky na akupunkturu neobjeví a zda nemůže působit i přechodné zvýšení radiace v důsledku náhlých úniků radiace do ovzduší.) Vzhledem k tomu, že v akupunkturním bodě dochází k elektromagnetickým dějům, mohou být tyto děje pravděpodobně ovlivněny i silnými elektromagnetickými poli přirozeného i umělého původu. Závěrem lze říci, že příčin selhání akupunktury, objektivních i subjektivních, může být celá řada a že každým případem selhání bychom se měli zabývat, abychom odhalili jeho příčinu. tab.l. Příčiny selhání akupunktury: A: nevhodná diagnóza např. velké strukturální změny nádorová onemocnění terminálni stadia chorob B: vhodná diagnóza 1) nesprávné léčení - špatná technika, nesprávná volba bodů - izolované použití akupunktury bez dalších způsobů přírodního léčení 2) správné léčení - neodstranění příčiny -- snížená reaktivita, neodpovídá na akupunk-

18 tab.2. t'i-i.'-iny snížené odpovědi na akupunkturu I A: Vnitřní příčiny I 1) malá sekrece endorfinu -') nedostatek receptorů pro endorfiny 3) blokáda endofrlnových receptoru vlastními tkáňovými působky (cholecyatokinin) B: Zevní príslny 1) blokáda endofrlnových receptoru toxiny zevního prostředí (Pentachlorfenon) fannaky (Naloxon-) 2) blokáda syntézy prekursorů (kortikoidy) 3) Jiné mechaniaay ( rtg táraní, magnetické pole ). t c ra t u r a 1. Kesbi N., Kesbi J.M.: Headache in È1.T.C. nd International Congress of IC1IART, Praha Metzei I.: Migraine - traditional aspects correlated with some elekctrodermal data. 2nd International Congress of ICUART, Praha Pomeranz B.: Scientific Basis of Acupuncture. V knize: Acupuncture (ed.ľtux 0. and Pomeranz 3.), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1987, str Lidická M. : Príznaky dlouhodooóho působení Fentalidolu. Čs. Pediatrie, 42, Č.1G, t>o-'>.'4, U*ith J.T., Kenyon J.N.: Clinical Ecology, Thoraon Publishing Group, tfellingborough, ^harfield K.B., The treatment of pesticide poisoning with traditional acupuncture. Am.J.. Acup., 1 3, , l96i>. 7. Humler A.: osobní sdělení. Velké Losiny, Akupunktura při léčbě sekundární neuralgie trlgeminu. Kasuistika. V. Sčigel I I. stomatologická klinika FK 2 FP ÛttZ HVP přednosta prof. MUDr.L. Haisové, DrSc. Souhrn V kasuistice j i popsána léčba sekundární neuraltrigemlnu akupunkturou jako jednou t aoinoati '.arapeutická volby v indikovaných pfípadaeh. Úvod V dostupná literatura aa Batía obecná neuvádí akupunktura jako»olnost láčby sekundárni neuralgie trojklanáho narvu. Doporučuj* aa přadevsía jako součást léčby neuralgií esenciálních /t, 2/. Sekundární neuralgii trlgealnu charakttrizuja Smès povrchových a hlubokých bolestí, která jsou obvykle dlouhodobá. Charakter bolestí je bodavý a palčivý, casto dloubavý a značně trýzni vy. Chybí špoulící tóna, bolest bývá i v noci, k reaisía dochátí zřídka, t odstranění těchto bolestí se spravidla scustřadujaae na léčbu nákladního oner.oenání, ktará ut. peni způsobuje. Obvykle se jedná o patologická procesy v dentoalveolární oblasti a přilehlých dutinách /řokdlní infekce, novotvary, záněty/, o scény provázející diabetes, sclerosis multiplex, ateroskleťozu, lues, intorlkacl olovem e poúrazová stavy /J,< i 4 Kasuistika V roce 1982 utrpela «4 letá pacientka při autohavárii sxohoíetné zlocniny obličejových kostí a trznězhitoždřné rány r. rit ký c h tkání obličeje. Qyla opakovane ole tro vrtne, na sto&atochlrurglckýeh pracovištích, kde podstoupila několik operačních výkonů pro zlíněná zranění. Po skončení chirurgická láíby a thejení ran začala trpět sllnýsl neuralflckýal bolas tai lokalizovanými v Inervařni oblasti 2. vátva trlfaalat vlevo. Zpočátku-se při bolestech dostavovala i i»racení. Bolesti byly stálé, několikrát denné záchvatovitě vystupňované. Spouátový mechanismus bolesti ani "trigger zone" pacientka nedokázala určit, askoliv měla v oblasti tváří několik palpačně citlivých bodů, vřetně výstupů n. V ( j. Někdy udávala vznik bplestí po změně teploty prostředí. Místa vzniku i směr sířen bolestí se různily, aväak vždy s maximem v oblasti n. vlevo, jenom občas se bolest svou intenzitou propagovala i na pravou stranu obličeje. V nocí téméř nespala. Dlouhodobě užívala Guajacuran, Prothiaden, Amitriptylin a Mydocalm. Na pohled byla zřejmá mírná asymetrie obličeje s několika jizvami po chirurgický? korekcích. Viditelné byly i známky Utrap ve výrazu obličeje, které jistě souvisely 1 s diagnózou posttraumatického depresivního syndromu. Opakovaná vysetření na neurologii potvrdila diagnó zu posttraumatické sekundární neuralgie n. vlevo s možností lokálního vzniku v důsledku úrazu. Rentgenologicky se zároveň ozřejmily 31 řádně pokročilá spondylartrotické a traumatické změny krční a části hrudní pátere, které pravděpodobně byly příčinou současně udávaných bolestí v retroaurikulární a okcipitální krajině. Pro neustávající silné bolesti byla pacientka v roce 1989 přijata na lůžkové oiiělení I I. stomatologické kliniky v Praze, kie bylo plánováno chirurgické rozruäení mnohočetných ;izevnotých srůstů ve střední třetině obličeje, které byly považovány za nejpravděpodobnějsí príčinu vzniku neural^ických bolestí. Uvědomovali jsme si vjak 1 možnost neúspěchu výkonu, kdy po rozruboní původních srůstů by při hojení vznikly jizvy nové, ktcr by nevylučovaly návrat obtíží. Proto byla pacientka seznámena s možnými riziky a zá-. roveň jí byla nabídnuta léčba akupunkturou. Léčbu akupunkturou jsme zahájili během hospitalizace pacientky. Jehly z nerezavějící oceli jsme aplikovali každý den a ponechávali zavedené minut. Již po prvním sezení pacientka pociíovala zřetelné uvolnění, které jí umožňovalo alespoň na pár minut

19 'ČESKOSLOVENSKÁ AKUPUNKTURA lence usnout. Po třech dnech udávala, že poprvé od autohavárie celou.noc klidně spala. Celkově se väak cítila unavená. Udávala, že se obává nové ataky bolestí. V jednom sezení byly aplikovány následující dvě sestavy v malých obměnách dle klinického stavu: 1. v poloze na břiše: TM 20, 14, GB 20, UB 40, LI 4 2. v poloze na zádech: TW 23, 5, SI 18, St 2, 3 oboustranně + TW 17 kontralaterálně vpravo citlivé body /"trigery"/. Byla věnována pozornost dostatečnému příjmu tekutin, jednou denně prohřívala postiženou stranu Soluxem /červený f i l t r na 10 minut/. Během hospitalizace se stav upravil natolik, že pacientka v noci dobře spala,- intenzita bolestí se značně snížila, bolesti dostaly tupý charakter a ataky silnějších bolestí přicházely nepravidelně a trvaly jenom krátce, někdy byla i celý den téměř bez obtíží. Současně pociïovala i podstatné zlepäení v psychické sféře - charakterizuje to i její výrok ""chce se mi i zpívat". Pro zlepšení stavu bylo definitivně ustoupeno od operačního výkonu. Po jedenácti dnech hospitalizace byla série ukončena oboustranným zavedením trvalých jehel do ušního bodu SHEN-V.EN na dobu 14 dnů. Pacient ka byla rovněž podrobně instruována o možnosti použit přístroje Stimul" 3» který sama vlastnila a doporučil i jsme jí elektricky stimulovat pouze "trigery". Při následující kontrole, kdy byly odstraněny trvalé jehl udávala stabilizaci obtíží, které byly minimální ve srovnání se stavem před léčbou. Po měsíční přestávce jsme zahájili druhou sérii léčby akupunkturou, na kterou pacientka docházela dvakrát týdně do celkového počtu 12 sezeni. Aplikovaná sestava byla: TM 20, TW 23, SI 18, St 2, 3 oboustranně + TW 17 vpravo + střídavě LI 4 a TW 5 + "tri gery". Celkově pociťovala mírné zhoršení obtíží, aväe bolesti již nedosáhly úrovně před léčbou. Bez zajímavosti rozhodně není poznatek, že ke zhoráeni doälo právě v době, idy pacientka na doporučení neurologa začala rovrif? docházet na elektroléčbu a rehabilitaci krční páteře. I přesto stav hodnotila jako uspokojivý a stabilizovaný, který trvá již sedmý měsíc od su/ončení léčby. Závěr "I S L O U P E K Mita o t * Ty? Kdekdo ná nyní obavy. Tan tobo, onen taaa z ničeho Jiního. Ceekoalovenalrý rozhaa náa zasypává inforaaceai o T ra idách, zločinnosti aládeie a pořádá ankety, kde uhádne správný počet vraid, ten vyhraje. Hikteří aají obavy z nesaaiatnanoati, někteří mají obavy se soukroaničení. Tedy «yolía tím obavy ae soukromých lákařakýoh praxí. Jedni by ai Je přáli, ale nesají Je. protoie Jiní nají obavy. Budou eoukroaá lákařaká praxe? Máa obavy, la k tenu Jen tak nedojde. Bojíme ae totíi o chleba. Coi kdy š tan druhý bude ait toho chleba o koueek více? Coi když ten druhý bude k teem používat ne ďoat provařená Tideoká aetody? Coi kdyi ten druhý bude "dělat" tolik pacienti najednou, ia Jeho příjay M pacienta ae tía»deaatero nebo i víoe znásobí? Máa obavy, ie ae nakonec nebudeete noci dohodnout. lajlápe by bylo, kdyby aa náa nikdo rotil odl. Byli bychca aloe taa, kde ui Jane byli, ala nabyl by důvod k obavám. Takto aáa obavy, ie nebudeme ani védět kde Jsme a co chceme. To Je ta večná otáčka, která tlačí kdekoho a náa, akupunkturistu. Vlastni lékařů, líčících poaooí akupunktury. Máa totlí obavy, ie alovo a ku punkturista a Akupunktur latická spolačnoat není tía prevýa alovea a Jaánea, protoie příiii sáváni lany. A aáa obavy, ie t i c h ui bylo u náa doat. l o prává: Ukari, léčící pooocí akupunktury. A oo nelékaři, láčící pomocí akupunktury? Máa obavy, ie tito nemohou být Členy naií apolečnoatl. L<0 aáa aou6aané 1 obavy, ie Jla v toa neauzeae zabránit. Udělají ol apolečnoat avoji, nelákeřakou. A pak budu mít teprve obavy, kdo z těchto dvou bude více vydělávat v eoukromých ordinacích a praxích. Jde tedy o to, zda mohou tyto ordinace a praxe nelákaři mít. Třeba nebudou aoci, bude to zakázáno. Fak zaee budu mít obavy, zda al Je atejně nepořídí tak, Jak ai Je pořizují dnea. Cca la nekontrolovatelné nejen Číaelnw a adalniatrativné. ale 1 metodicky. Mám obavy, zda by nebylo lepe, kdybychom Je, tyto nelékaře, neměli raději vzít mezi sebe. Fak bych ale zaae měl obavy, zda by Jich nakonec nebylo více než náa lékařů. A tak s obav nevycházím. K tomu všemu alyéía stále nová a nová obavy z rádia i různého tisku, obavy z návratu totality, obavy z nedemokra c l e, z pří Haná demokracie a z Jiné a nové t o t a l i ty. ré Mo a nakonec mám Já osobně nejvótěí obavy, kte nyní dominují, zda seženeme doet předplatitelů, abychom zaplatili v letošním roce náklady na 3 vydání, tři čísla našeho bulletinu. Tyto obavy mne tíií, protoie bych Je muael zaplatit eám. Proto Vám všechny prosím: pomozte ml rozptýlit alespoň tyto má malá obavy a získejlj dalií předplatitele, ai zdoláme tyto obavy, pustíme ae pak společně do daléích. Jiří Marek Ha příkladu pacientky se sekundární posttraumatickou neuralgií trigsninu jsme chtěli poukázat na. skutečnost, že akupunktura.-r.ižo hrát diležitou roli v komplexní terapii a v;'znsz.nýir. zp-sobec ovlivnit léčebný plán. Av'.ajj jo nut.-.o záirazait, že léčba akupunkturou v těchto případech není první metodou volby, ale jednou z -oiností po předchozí důkladné diagnostické a terapeutická rozvaze. 0 Literatura 0 1. Essentials of Chinese Acupuncture, foreign langue ge press Beijing China, 1980, str Sapkin, V. I. a kol.: Refleksotěraplja v komplexnom lečeniji zabolevanij i travm nervnoj sistěmy. 1987, Medicina, str Hoŕejä, J. a kol,: Bolest v oblasti obličeje. Avicenum, 1980, str Toman,J., Halmoä, J,: Stomatologická chirurgie, Avicenum, 1984, str

20 Z ČINNOSTI ČAS A SSAAM GtafAKUjatE VÁS SE č LEHY VÝBORU ČAS: HUDr.Richard UMLAUF, CSc., přednosta oddělení akupunktury PHeP 8rno-Bohunice, ateatace z chirurgie I. a II.stupně, ateatace z akupunktury (ILF Praha, 1976). Od r.1973 předseda Komise pro akupunkturu při SPS, od r.1976 předseda Komise pro akupunkturu při čřs, od r.1981 předseda Sekce akupunktury při ČPS. Od roku 1977 ČSc (kandidátská práce na téma "Ovlivněni experimentální bolesti u člověka akupunkturou"). Publikovat okolo 100 prací o akupunktur* v naéí 1 ubraníäni literatuře a časoplaeoh, k ukončil jako řežitel výzkumný úkol "Možnosti použití akupunktury v prevenci a léčbě akutní bolesti a íoku". Podílel se aktivně na organizaci a odbornen programu řady celostátních akupunkturlatických konferencí, l.čs.kongresu o akupunktuře s mezinárodní účasti v Brně (1931) a zejména 3.světověn kongresu o vědecká akupunktuře ICMART 88 v Prase a M«tlnárodnía teoreticko-praktickám semináři o akupunktuře v r.1988 v Brně. Je čestným členem britská, rakouská a západoněmecká lékařská společnosti pro akupunkturu a Hěmeckáho výzkumního ústavu čínská medicíny ve Preíburgu. Na mimořádné volebná konferenci Čeeká akupunkturiotické společnosti 1990 v Prase Motole byl zvolen předsedou výboru společnosti do roku kdy bude uspořádána XV. řádná konference ČAS v některém z aist. ČSR. (O ojíatě uspořádáni rozhodne výbor ČAS na svém tasedání na XXV,konferenci CSAAM a ČAS v Banské Bystrici v listopadu 1990). - redakce -. e -J& rtment o f Acupunc ture, University Hospital Immediately after terminating the foundation bmo-bohunice, Head Prim.MUDr.Richard Umlaut c s c. foundation of the Czech Acupuncture Society conference in w ich I had the oportunity to participate In Prague and the Association of Acupuncture and as the only foreign observer I expressed my congratulations to the new President, Doc.A.T.Kačan,. raditional Medicine in Leningrad for hie electing on behalf of ICMAKT, the j-.ichard l/mlaup lech Acupuncture Society, my own, end then we At a constituent conference in Prague on March exchanged out experience, particularly from the tl n 90 there was founded the Czech Acupuncture Soview of organization. Our discussion hab shown this new association w i l l probably ask for accepting -e:y, a member of the Czech Medical Society of Jen into ICMART..-.vange lista Furkyně with the same rights and on the dame level as other medica 1 socletiea (e.g.surgical) NÁVI-iH PHiiGRAUUÁLNÍ A TŘÍSTUPŇOVÉ* POSTGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY LŽKAŔÔ V AjCUPUHKTUŘE A PŘIDRUŽENÍCH TECHin te mi at i c, neu rol ogle a 1, oustelricc-gynaecological, NIKÁCH and others). The cooat la portant MUDr.Milada Bareěová, UUDr. Prantièek Neradílek, 1 tems from the decree of the : ona 11 tuen t conference of the -ze ch Acupuncture So MUDr. Prantiáek Pára,CSc., MUDr.Richard Umlauf,CSc. ciety are»3 fo 1.,-w a : I ' The profoaal of acupuncture conception as an extension medical branch and i t s development in.'zeoboelovakia on the baeie of tree-stage education of physicians in acupuncture and related techniques was approved lat univocally: ntige - for a l l physicians as a component of pre-attestatlon education directed to the possibilities of using acupuncture and related techniques H M 1 component o ľ l\w Tirât med les! aid <.ud stase - Justifies to use acupuncture in'the 3rd indloa tlona of re levant ' brach and border medical indications stage - knowledge of acupuncture and related techniques In their f u l l extent on the brach level of an extension medical 2) The membership I n ICMART has been approved u n i vocally. 3) A proposal for regular and irregular meabership i n the Czech Acupuncture Society baa been approved. Only a physician can be a regular member with a l l rights, including franchise. 4) A 15-membered committee of the Society was elected in the ballot and direct «lectlone. After terminating the conference this committee elected MUDr.Richard Umlauf,CSe. the chairman of the Society, MUDr.Jiří Marek the f i r s t vicechairman, MUDr. Milada Bareěová the 2nd vice- -chairman, MUDr.Prantiáek Pára,CSc. a scientific secretary and MUDr.Prantiáek Neredilek the chief inspector. The committee will be working until the next conference of acupuncture in The publication of a quarterly bulletin "The Czechoslovak Acupuncture" has been approved. In the period of March 28-30,1990, there was held the 6th Aoviet Conference on "Actual Problems oí Reflex Therapy and Traditional Medicine" in Leningrad where I participated as a honorary guest, 00 physicians from the whole Soviet Union took part in it.5*ľ reports of Soviet acupuncturists and 4 reports of foreign gueets were read there. The information about the most important papers w i l l be given briefly in DZA.However,the aim was to found the independent "Association of Acupuncture and Traditional Medicine" which was realised in the foundation meeting on 30th March Up to that time in the USSR there had be n only the Section of Reflex Therapy (that was the term for acupuncture and related techniques) f i r s t within the Society of Neuropathology, later within the Society for Rehabilitation and Physical Therapy. The newly created association has also the same rights position as the other medical societies. In the ballot Doc.Dr.Alexander Trofimôvič Kačan, head of the Department of Reflex Therapy in the State Institute for Purther Bducation of Phyeicianp in Leningrad, was elected the President of i'ni-j 3oriety ami Dr.Petr Jakovlevič Gaponjuk, Prof.Dr.Lev Jakovlevič Chundanov and Prof.Dr,Jurij Viktorovič Markov (Professor of the Military Medical Academy) were elected vice-president. In the direct voting IB members of the Association Committee were elected, by 20th April representatives chosen in a l l the regions of the USSR will have been given to them. This committee will form a programme of the association and should to secure acquaintance and contacte with a l l physicians who have been trained in acupuncture and related techniting in the USSR. Pregraduální příprava v akupunktuře a přidružených technikách (dále jen v akupunktuře) Je určena pro dtudujicí na lékařských fakultách. i. V preklinlckých semestrech: Informační seznámení a morfologickými, fyziologickými a biochemickými podklady vědecká koncepce akupunktury v rámci povinných přednášek z morfologie, fyslologie a biochemie (v každém z předmérû maximálně v rozsahu 1 vyučovací hodiny).. V klinických semestrech' Nepovinné přednáěky z akupunktury v rozsahu do 18 vyučovacích hodin: - systémová teorie a základy synthetického myslení, - historie, vývoj a současný stav akupunktury ve světě a u nás, - systém akupunkčních drah a bodů, - základní mechanismy působení akupunktury a faktory, která je ovlivňují, - hlavni indikace a kontraindikace akupunktury (včetně základních indikací jako součástí první lékařská pomoci), možné komplikace, Jejich prevence a léčba, - praktická část: Inatrumentárium k provádění -akupunktury, praktická demonstrace léčby akupunkturou (videofilmy, praktikum na oddělení akupunktury NaP I I I nebo specializovaném pracovišti akupunktury), diskuse. Postgraduální příprava lékařů v akupunktuře I.stupeň - pro vñeohny lékaře jako součást specializační náplně- obecné části předateatační přípravy ve väech klinických oborech k jejímu použití zejraďna Jako součásti první lékařské pomoci při přírodních a jiných katastrofách, hromadných neštěstích, haváriích, neštěstích a náhlých poruchách zdraví. Rozeah: 6 vyučovacích hodin: - Topografie vybraných akupunkčních bodu a způboby Jejich vyhledávání - Základní způsoby a techniky Jejich ovlivnění (zejména akupunkturou, akupresurou a masáží) - Základní mechanismy působení akupunktury - Indikace, kontraindikace, možné komplikace akupunktury, jejich prevence a léčba - Použití akupunktury v jednotlivých indikacích první lékařské pomoci (včetně demonstrací). II.stupeň - po získání ateatace v příauěném klinickém oboru Jako kvalifikační předpoklad k provádění akupunktury v indikacích tohoto oboru a oborů hraničních (včetně všeobecného lékařství): Pro začátečníky: Kurs A l, A 2, A3 odděleně, každý v trvání 5 dní po 34 hodinách (celkem 99 hodin). A 1: - Historický vývoj a současné etav akupunktury ve světě a u nás včetně legislativy - Úvod do základů klasické dálněvýchodní akupunktury - Systém akupunkčních drah, akupunkční body a jejich efektivní struktury, topografie a způsoby vyhledávání nejdůležitějííoh akupunkčních bodů - Základy vědecká koncepce akupunktury: Systémová teorie, biokybemetlka, mechanismy působení akupunktury na periferní, spinální, aupraapinální úrovni a možnosti jejich ovlivněni. A 2: - Základní principy klaaické akupunktury - Hlavní zásady klasické akupunkční diagnostiky (pulaow, brlamí, 1 jasyka a daláí) - *>todlka výboru a tabla*** ak*pu*kxmioa bada - Xákl*d»i toolamlky kloaloká jehlová akupunktury - Fuaor cfc*r*kteriatlo***o pocitu "t i GcHZ", apůa bj vyvolá*** v jek* rýwmm vodeoká «durodneni - Vyuliti apo*rtotýoh boto (triscar pointa) a son T aiogaoatioo Itfbt aknpiakturoa * 3i - Rané* způsoby atlaulao* akupunkčních bodu ( jehleal, tlakem, teplea, chlade*, ivukesj, vakuem, faraa ky, elektricky* proud**, magnetem) - Xndlkane, kontraindikace, moiná komplikace akupunktury, Jejich prevence a láóbe - Instru*entárlum a aoudobá technická pceelcky k provádění růxných variant akupunktury, adeady ateri- 11 sa ce lnotruaentdrla a prevence přenosu infekční en o oonéní při akupunktuře (na nemocná 1 personál) - Přehled adkroay stárni akupunktury (aurlkuloterapie hlavová, oblldejová, o čni, nosní, ústní, palntámi, vaginální, plentám! akupunktura) - Výber a kombinace akupunkčních bodl va vybraných hlavnioh indikacích adkla&rfch klinických oborů - Odezva organisant na akupunkturu - Demonstrace růaných variant a technik akupunktury. 6

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE

ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE ČESKÁ UNIE ŽENSKÉHO LEDNÍHO HOKEJE Název: Česká unie ženského ledního hokeje Sídlo: Brno, Čápkova 48/543, Brno 602 00 Organizační působnost: Česká republika S T A N O V Y I. Poslání a hlavní úkoly unie

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Současný stav vzdělávání v rámci UM a MK Ladislav Žabka Medicína katastrof Hradec Králové 20. 21. listopadu 2007 Blok: Příprava a vzdělávání Příprava

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05

Zápis 3. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Zápis 3. schůze výboru Místo konání: Wapiti bar Datum: 12.12.05 Přítomní: Členové výkonného výboru SMS: Marek Tomažič Milan Šleichert Alena Černická Hanka Vágnerová Marcela Svěráková Přísedící výkonného

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více