Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013"

Transkript

1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK zadávané formou otevřeného řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Výdaje plynoucí z plnění veřejné zakázky budou financovány z Operačního programu Praha Adaptabilita, který spolufinancuje Evropský sociální fond, a Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, který spolufinancuje Evropský fond pro regionální rozvoj. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

2 Obsah: 1. Identifikace zadavatele Předmět veřejné zakázky Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky Obchodní podmínky Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám Lhůta pro podání nabídek Způsob podání nabídky Místo a doba otevírání obálek Způsob hodnocení nabídek podle hodnotíc ích kritérií Zadávací lhůta Ochrana důvěrných informací Informování uchazečů Výhrady zadavatele Přílohy zadávací dokumentace IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zadavatele: Hlavní město Praha (odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ zadavatele: Právní forma zadavatele: Jméno a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věci zadávacího řízení: Územní samosprávný celek Mgr. Patricia Tiso Ferulíková ředitelka odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Kateřina Murlová, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy tel.: , fax: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAK ÁZKY 2.1. Zdůvodnění V programovém období je v regionu hlavního města Prahy čerpána podpora z E vropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) a podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Hlavní město Praha plní pro tyto dva operační programy roli řídicího orgánu. Výkon administrativy spojené s řízením OPPA zajišťuje z většiny oddělení ESF odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, výkon administrativy spojené s říz ením OPPK zajišťuje z většiny oddělení EFRR odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že počet systematizovaných pracovních míst nepokrývá potřeby rozsahu činností, které jsou pro administrativu OPPA a OPPK nezbytné, je část personálu výše uvedeného odboru poptávána formou nákupu služeb od agentury práce. Zakázka je vyhlašována na období 2010 až 2013 v návaznosti na plánovaný harmonogram implementace OPPA a OPPK, zejména rozsah předpokládaných činností spojených s administrací podpořených projektů. 2 / 13

3 2.2. Druh zakázky Veřejná zakázka na nákup služeb Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky je zajišťování zaměstnanců a jejich poskytování zadavateli (tzv. agenturní zaměstnávání), přičemž zaměstnanci musí mít uzavřený pracovněprávní vztah k uchazeči, který zprostředkovává zaměstnání (dále jen agentura práce ), a jsou přidělení k výkonu práce k zadavateli. Jedná se o dočasné přidělení dle ustanovení 2 odst. 5, 308 a 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákoník práce ), kdy zaměstnanec dočasně přidělený k výkonu práce k zadavateli vykonává práci pro zadavatele, a to podle jeho pokynů. S ohledem na plánovanou délku přidělení se jedná se o poskytnutí dlouhodobé práce, tj. na dobu delší než 3 měsíce. Předmětem zakázky je poskytnutí zaměstnanců v objemu odpovídajícímu 9 plným úvazkům (tj. v rozsahu 40 hodin týdně) na dobu od uzavření smlouvy o zajištění zakázky do 31. prosince Dočasně přidělení zaměstnanci se budou podílet na zajištění výkonu funkcí řídicího orgánu hlavním městem Prahou v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Konkrétní případ zajištění a poskytování zaměstnance: 1) Zadavatel vypíše požadavek na konkrétní místo, specifikuje druh práce pro požadovaného zaměstnance, velikost jeho pracovního úvazku a délku jeho přidělení. Nejpozději s vypsáním požadavku zadavatel vybranému dodavateli poskytne informace o tzv. srovnatelném zaměstnanci (ustanovení 308 písm. f) zákoníku práce). 2) Na základě požadavku zadavatele provede dodavatel výběr zaměstnance agentury práce k přidělení zadavateli. Zadavatel bude s dodavatelem na výběru spolupracovat a může doporučovat kandidáty na přidělení. Zadavatel si vyhrazuje právo schvalovat vybraného kandidáta. 3) Vybraný kandidát je přidělen písemným pokynem obsahujícím náležitosti podle ustanovení 308 zákoníku práce k výkonu práce k zadavateli. Pokud není zaměstnancem vybraného dodavatele, předchází přidělení k výkonu práce k zadavateli uzavření pracovní smlouvy kandidáta s vybraným dodavatelem. O přidělení zaměstnance uzavírá zadavatel a vybraný dodavatel jednotlivou dohodu o přidělení. Platové podmínky zaměstnance budou zaměstnancům stanoveny agenturou práce na základě pokynů zadavatele. K platu dočasně přiděleného zaměstnance mohou být na základě pokynů zadavatele připojeny také jednorázově stanovené mimořádné odměny. Zadavatel v závislosti na těchto skutečnostech oznámí vybrané agentuře práce včas příslušnou částku měsíčního platového nároku i případných odměn. 4) V případě jakýchkoli změn pracovní náplně projedná zástupce zadavatele chystané změny vč as s agenturou práce, aby mohlo dojít ke změně pracovní náplně, která byla agenturou práce zaměstnanci stanovena na základě pokynů zadavatele. Povinnosti zadavatele a uchazeče při realizaci veřejné zakázky: Zadavatel bude ve spolupráci s agenturou práce zabezpečovat dočasně přiděleným zaměstnancům pracovní podmínky srovnatelné s těmi, jaké mají zaměstnanci zadavatele. Zadavatel bude v souladu s ustanovením 309 zákoníku práce ukládat zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci, dávat mu k tomu účelu pokyny, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Přidělení zaměstnanci budou v organizační struktuře podřízení příslušnému vedoucímu oddělení a řediteli odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. 3 / 13

4 Přidělený zaměstnanec bude povinen respektovat platné pracovně právní předpisy a normy zadavatele vztahující se na zaměstnance zadavatele, přičemž seznámení s nimi zajistí zadavatel. Vybraný dodavatel bude mít za povinnost zajistit smlouvou dodržování platných pracovně právních předpisů a norem zadavatele ze strany zaměstnance. Vybavení přiděleného zaměstnance pracovními pomůckami zajistí zadavatel. Vybraný dodavatel bude zajišťovat úrazové pojištění přidělených zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Vybraný dodavatel bude povinen zajistit poskytnutí zaměstnaneckých výhod pro přidělené zaměstnance tak, aby odpovídaly zaměstnaneckým výhodám zaměstnanců zadavatele. Přehled zaměstnaneckých výhod zaměstnanců zadavatele ke dni zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky: stravenka v hodnotě 80,- Kč za odpracovaný pracovní den, přičemž zaměstnanec si přispívá částkou 20 Kč na stravenku; 5 týdnů dovolené za rok; příspěvek na penzijní připojištění ve výší 5 % vyměřovacího základu, maximálně však 600 Kč měsíčně; příspěvky na vzdělávací akce (včetně jazykových kurzů), sportovní akce, masérské, rekondiční a regenerační služby, rekreace a zájezdy nebo lázeňské pobyty, dětské rekreace v době školních prázdnin, kulturní akce, vše dle vlastní volby do výše Kč za rok. Zaměstnanecké výhody ve formě příspěvku na penzijní připojištění a příspěvku na vzdělávací akce má právo čerpat pouze přidělený zaměstnanec, který pracovní činnosti pro zadavatele vykonával před prvním poskytnutím těchto výhod po dobu minimálně 12 měsíců. Zaměstnanecké výhody a podmínky pro jejich poskytování u zadavatele se na mohou měnit. O případné změně bude zadavatel informovat dodavatele bez zbytečného odkladu. Vybraný dodavatel musí zajistit, aby zadavatel byl oprávněn vyslat přiděleného zaměstnance na pracovní cestu. Cestovní náhrady dle příslušných ustanovení zákoníku práce bude dočasně přidělenému zaměstnanci hradit agentura práce. Na základě prokázání těchto výdajů může agentura práce zahrnout výdaje spojené s výplatou náhrad cestovních výdajů do ceny služeb poskytovaných zadavateli. Vybraný dodavatel je povinen v případě ukončení smluvního vztahu se zadavatelem umožnit přiděleným zaměstnancům ukončit pracovní poměr dohodou ke dni ukončení tohoto smluvního vztahu. Smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem bude možné ukončit i bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Přidělení zaměstnance skončí okamžikem splnění předmětu jednotlivé dohody o přidělení zaměstnance či okamžikem ukončení dočasného přidělení. Ukončení dočasného přidělení mimo případy splnění předmětu dohody o přidělení je možné jen v situacích, které odpovídají ukončení pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zejména dle 52, 55 a 56 tohoto zákona Doba a místo plnění zakázky Místem plnění veřejné zakázky je hlavní město Praha. Předpokládané zahájení plnění je 1. ledna S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu určitou do 31. prosince 2013 s možností výpovědi pro zadavatele (s maximální výpovědní lhůtou dva měsíce). Termín zahájení plnění může být odložen v souvislosti s dokončením tohoto zadávacího řízení. O tuto dobu se neprodlužuje termín ukončení smlouvy Klasifikace prací Klasifikace prací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003: CPV hlavního předmětu Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu 4 / 13

5 veřejné zakázky určitou 3. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje na základě pokynů zadavatele jako cenu za provedení služby dočasného přidělení 9 zaměstnanců na dobu od do , tj. na dobu v délce 48 měsíců. Pro účely jednotné kalkulace nabídkové cena ze strany všech uchazečů vytvořil zadavatel modelový výpočet nabídkové ceny. Takto získaná celková nabídková cena (bez DPH) bude předmětem posuzování a hodnocení nabídky uchazeče. Částky stanovené zadavatelem v modelovém výpočtu nabídkové ceny jsou orientační a slouží pouze pro účely vytvoření nabídkové ceny. Skutečná výše hrubé mzdy zaměstnance a všech ostatních položek, které zadavatel v modelovém výpočtu stanovil fixně, se může v průběhu plnění zakázky měnit. Například hrubá mzda bude stanovena s ohledem na kvalifikaci a délku praxe přiděleného zaměstnance apod. Během plnění zakázky se bude vycházet ze skutečného stavu, fixní a nepřekročitelné budou jen tyto parametry: 1) Marže dodavatele za poskytování zaměstnance k výkonu práce k zadavateli Marže se vyjadřuje jako procento z částky celkových osobních nákladů souvisejících se zaměstnáním daného přiděleného zaměstnance. Do osobních nákladů se řadí: Hrubá mzda přiděleného zaměstnance 1 Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a další poplatky zaměstnavatele spojené se zaměstnáváním zaměstnance hrazené povinně ze zákona 2 2) Marže dodavatele za zajištění veškerých dodatečných povinností Marže se vyjadřuje jako procento z částky celkových dodatečných nákladů souvisejících se zaměstnáním daného přiděleného zaměstnance. Do dodatečných nákladů se řadí veškeré náklady související se zaměstnáním daného přiděleného zaměstnance, jež nejsou zařazeny do osobních nákladů (viz výše): Do dodatečných nákladů patří zejména: Náklady na zaměstnanecké benefity Cestovní náhrady Náklady na vstupní zdravotní prohlídku zaměstnance Parametry pro modelový výpočet nabídkové ceny Uchazeč pro výpočet nabídkové použije tyto parametry stanovené zadavatelem: Charakter nákladu I. Hrubá měsíční mzda zaměstnance ,- Kč II. Odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a další poplatky zaměstnavatele spojené se zaměstnáváním 9 180,- Kč Výše parametru stanovená zadavatelem pro výpočet nabídkové ceny 1 Hrubá mzda je mzda před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Hrubá (nominální) mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnanci zúčtovány k výplatě. Skládá se z následujících položek: základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů např. za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, za dobu pracovní neschopnosti apod. odměny za pracovní pohotovost, jiné složky mzdy nebo platu. 2 Např. poplatky vyplývající ze zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 5 / 13

6 zaměstnance hrazené povinně ze zákona (na 1 zaměstnance a 1 měsíc) a) Celkem Osobní náklady (I. + II.) ,- Kč b) Celkem Dodatečné náklady (zahrnují zaměstnanecké benefity, cestovní náhrady, náklady na vstupní zdravotní prohlídku zaměstnance aj. vyjádřené ve 2 200,- Kč výši připadající na zaměstnance a 1 měsíc) c) Celková délka poskytování přidělení (od do ) 48 měsíců d) Počet přidělených zaměstnanců 9 Modelový výpočet celkové nabídkové ceny uchazeče Měsíční osobní náklady na 1 zam. v Kč Marže dodavatele za poskytování zaměstnance k výkonu práce k zadavateli Měsíční dodatečné náklady na 1 zam. v Kč Marže dodavatele za zajištění veškerých dodatečný ch povinností Počet měsíců Počet zam. Celková nabídková cena v % v % dle bodu a) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny A dle bodu 1) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny B dle bodu b) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny C dle bodu 2) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny D dle bodu c) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny E dle bodu d) Kód pro vzorec výpočtu nab. ceny F - (A+A*B+C+C*D)*E*F Poznámka viz % % 48 9 Kč Zadavatel požaduje, aby v nabídce uchazeče byla nabídková cena uvedena ve struktuře dle výše uvedené tabulky. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena uchazeče o veřejnou zakázku bez DPH vypočtená v posledním řádku tabulky, v poli zcela vpravo. Návrh smlouvy, jež je povinnou součástí nabídky uchazeče (viz část 7 této zadávací dokumentace), musí obsahovat doplněné hodnoty parametrů Marže dodavatele za poskytování zaměstnance k výkonu práce k zadavateli a Marže dodavatele za zajištění veškerých dodatečných povinností ; tyto údaje se musejí shodovat s výší těchto parametrů použitých pro výpočet nabídkové ceny dle tabulky výše. 3 Slovní vyjádření výpočtu nabídkové ceny: Nabídková cena se vypočte takto: 1) K měsíčním osobním nákladů na 1 zaměstnance se přičte násobek těchto nákladů a marže dodavatele za poskytování 1 zaměstnance k výkonu práce k zadavateli (tj ) * marže v %) 2) K měsíčním dodatečným nákladům na 1 zaměstnance se přičte násoben těchto nákladů a marže dodavatele za zajištění dodatečných povinností (tj * marže v %) 3) Sečtou se výsledk y součtů dle bodů 1) a 2), čímž se získá cena za poskytování 1 zaměstnance na 1 měsíc bez DPH 4) Výsledek sčítání dle bodu 3) se vynásobí počtem zaměstnanců (9) a počtem měsíců (48). 6 / 13

7 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY Platební podmínky, které budou mezi zadavatelem a vybraných dodavatelem ustaveny, jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek, kterou je vzorový návrh smlouvy. 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky, které budou mezi zadavatelem a vybraných dodavatelem ustaveny, jsou zaneseny do přílohy č. 1 těchto zadávacích podmínek, kterou je vzorový návrh smlouvy. 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIK ACE DODAVATELE 1. K valifikací uchazeče se rozumí jeho způsobilost pro plnění veřejné zakázky. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci je předpokladem účasti uchazeče v zadávacím řízení. 2. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ): základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 ZVZ profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 ZVZ ekonomických a finančních předpokladů podle ustanovení 55 ZVZ technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 ZVZ 6.1. Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 53 odst. 1 ZVZ Rozsah a charakter požadavků zadavatele: V souladu s ustanovením 53 odst. 1 ZVZ. Způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením 1) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro předpoklady dle písm. a) a b) 53 odst. 1 ZVZ 2) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro předpoklady dle písm. f) 53 odst. 1 ZVZ, 3) potvrzení příslušného orgánu či instituce pro předpoklady dle písm. h) 53 odst. 1 ZVZ, 4) čestného prohlášení pro předpoklady dle písm. c) až e) a g) a i) 53 odst. 1 ZVZ. Veškeré doklady dle výše uvedených bodů musí být předloženy v originále či v úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží uchazeč originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Uchazeč může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem, který připouští ZVZ. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 50 odst. 1 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. 7 / 13

8 6.2. Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 54 písm. a), b) a d) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů: 1. podle 54 písm. a) ZVZ: uchazeč dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů; 2. podle 54 písm. b) ZVZ: uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. 3. podle 54 písm. d) ZVZ: uchazeč dokládá platné povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ustanovení 60 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie povolení ke zprostředkování zaměstnávání vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Uchazeč může prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem, který připouští ZVZ Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle ustanovení 55 odst. 1 písm. a) ZVZ Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který má uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě v minimální hodnotě Kč. Doklady k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy, ze které vyplývá splnění požadavku zadavatele Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) ZVZ Zadavatel požaduje předložení níže uvedených dokladů, ze kterých bude zřejmé, že uchazeč má technické kvalifikační předpoklady pro plnění této zakázky. Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady pro plnění této zakázky, pokud v posledních 3 letech poskytl minimálně 3 služby obdobné předmětu této veřejné zakázky (tj. služby, jejichž předmětem bylo přidělení zaměstnanců uchazeče k výkonu práce k jinému subjektu). Za relevantní (tj. za významné ve smyslu 56 odst. 2 písm. a) ZVZ) jsou považovány jen služby v minimální ceně Kč bez DPH. Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů: Uchazeč je povinen předložit seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, ceny bez DPH a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 8 / 13

9 3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení, resp. čestné prohlášení musí být předložena v originále či v úředně ověřené kopii Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele V souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky V souladu s ustanovením 51 odst. 5 a 6 ZVZ Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele V souladu s ustanovením 51 odst. 7 ZVZ Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů V souladu s ustanovením 127 odst. 1, odst. 3 a odst. 4 ZVZ. Pokud uchazeč využije možnosti uvedené ustanovení 127 ZVZ a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Prokázání kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů V souladu s ustanovením 134 odst. 1 ZVZ Prokázání kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů V souladu s ustanovením 43 odst. 1, odst. 2 a odst. 4 a 51 odst. 7 ZVZ. Pokud uchazeč využije možnosti uvedené ustanovení 143 ZVZ a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či doložením zahraničního certifikátu, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu se seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikační předpokladů Změny v kvalifikaci V souladu s ustanovením 58 odst. 1 a odst. 2 ZVZ Podávání dokladů prokazujících splnění kvalifikace Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče resp. společných uchazečů ve smyslu ustanovení 51 odst. 6 ZVZ, aby doklady prokazující splnění kvalifikace: byly seřazeny takto: a) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 9 / 13

10 c) doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, d) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů; byly předloženy zadavateli: v jednom vyhotovení (viz rovněž část 7 a 10 této zadávací dokumentace); byly předloženy zadavateli v obálce s nabídkou. 7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí být zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění): 1. Identifikační údaje podle ustanovení 17 písm. d) ZVZ. 2. Prohlášení podle ustanovení 68 odst. 2 ZVZ 3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace 4. Nabídková cena a její kalkulace 5. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče 6. Seznam subdodavatelů 7. Ostatní listiny přikládané dle volby uchazeče k nabídce 7.1. Identifikační údaje Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu Prohlášení podle ustanovení 68 odst. 2 ZVZ Prohlášení podle 68 odst. 2 musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li prohlášení podle 68 odst. 2 podepsané zmocněncem, musí být v nabídce obsažen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Nabídka, která nebude obsahovat prohlášení podle 68 odst. 2 podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je neúplnou nabídkou ve smyslu ustanovení 71 ZVZ Doklady k prokázání splnění kvalifikace Viz část 6 této zadávací dokumentace Nabídková cena a její kalkulace Nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena v členění požadovaném zadavatelem podle části 3. této zadávací dokumentace; Parametry Marže dodavatele za poskytování zaměstnance k výkonu práce k zadavateli a Marže dodavatele za zajištění veškerých dodatečných povinností použité pro výpočet nabídkové ceny musí souhlasit v údaji uvedenými v čl. V návrhu smlouvy Návrh smlouvy V příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek je uveden vzorový návrh smlouvy, který po doplnění a případných úpravách musí být součástí nabídky. V návrhu smlouvy musí být dodržena závazná struktura a obsah specifikovaných kapitol a příloh, případná doplnění smlouvy (včetně příloh) navrhne uchazeč. 10 / 13

11 Zadavatel požaduje zvýraznit v návrhu smlouvy, jež bude součástí nabídky, veškeré změny či doplnění této smlouvy, která uchazeč provedl oproti příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být v nabídce obsažen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena. Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je neúplnou nabídkou ve smyslu ustanovení 71 ZVZ Seznam subdodavatelů Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům (konkrétní činnosti, jimiž se na plnění veřejné zakázky mají takové osoby podílet), a aby uchazeč uvedl v nabídce identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazečem v nabídce uvedení subdodavatelé musí být uvedeni jako kooperující osoby v návrhu smlouvy. 8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ustanovení 49 ZVZ. 9. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK Nabídky se podávají ve lhůtě do 16. listopadu 2009 do 18:00 hodin. 10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Nabídka bude zadavateli podána v jednom listinném vyhotovení (viz bod 7 této zadávací dokumentace). Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče, resp. společných uchazečů ve smyslu ustanovení 51 odst. 6 ZVZ, aby nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Neotevírat nabídka Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK , na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Nabídky lze doručit osobně do podatelny zadavatele na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1 v úředních hodinách podatelny v pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 18:00 hod. a v pátek od 8:00 hod. do 16:00 hod. Nabídky lze dále doručit kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu: Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky do podatelny zadavatele, nikoli předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu. 11. MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek se uskuteční dne 18. listopadu 2009 v 10:00 hodin v budově zadavatele Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, místnost č / 13

12 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Osobami oprávněnými zúčastnit se otevírání nabídek jsou: uchazeč, je-li podnikající fyzickou osobou, statutární zástupce, je-li uchazeč právnickou osobou, zástupci zadavatele a členové hodnotící komise. Zástupce uchazeče se prokazuje plnou mocí vystavenou uchazečem, případně průkazem totožnosti (max. 1 zástupce za uchazeče). 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Zakázka bude přidělena uchazeči, jehož nabídka bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu. Za účelem hodnocení nabídek jsou uchazeči povinni zpracovat nabídkovou cenu způsobem uvedeným v bodě 3. těchto zadávacích podmínek. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel do OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených dodavatelem pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného dodavatelem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takovýc h listinách. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Těmito informacemi jsou: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. 15. INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ Nahlížet do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek bude možné v budově zadavatele, Jungmannova 29/35, Praha 1. Kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení je Mgr. Kateřina Murlová, oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, tel , fax: VÝHRADY ZADAVATELE 1. Nabídku a ostatní písemnosti podle této zadávací dokumentace je možné předložit pouze v českém jazyce; to neplatí pouze v případě dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 12 / 13

13 2. Uchazeč není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku. 3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 4. Nestanoví-li ZVZ jinak, dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohu: Č. 1 Návrh smlouvy Datum Místo Praha Podpis 13 / 13

14 Příloha č. 1 zadávacích podmínek veřejné zakázky Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK Návrh smlouvy

15 STEJNOPIS č č... Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2. a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen obchodní zákoník ) a 308 a 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ) I. Smluvní strany Hlavní město Praha, se sídlem: v Praze 1, Mariánské náměstí 2, , Česká republika IČ: , Zastoupené: Mgr. Patricií Tiso Ferulíkovou, ředitelkou odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jen Objednatel ) na straně jedné a se sídlem:. IČ:.. DIČ:... Zapsanou: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zastoupenou:. (dále jen Agentura ) na straně druhé (Objednatel a Agentura dále společně také jen jako smluvní strany nebo jednotlivě jen jako smluvní strana ) II. Účel a předmět smlouvy 2.1. Účelem této smlouvy je stanovit podmínky spolupráce smluvních stran při zajišťování a poskytování zaměstnanců, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu s Agenturou. Tyto podmínky se budou aplikovat vždy na jednotlivé smluvní vztahy založené na základě jednotlivé dohody o dočasném přidělení k výkonu práce k Objednateli Předmětem této smlouvy je závazek Agentury přidělit Objednateli jako uživateli své zaměstnance. Jedná se o dočasné přidělení dle ustanovení 2 odst. 5, 308 a 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákoník práce ), kdy zaměstnanec dočasně přidělený k výkonu práce k zadavateli vykonává práci pro zadavatele, a to podle jeho pokynů. Předmětem smlouvy je zajištění a poskytnutí zaměstnanců v objemu odpovídajícímu 9 plným úvazkům (tj. 40 hodin týdně) na dobu od uzavření smlouvy o zajištění zakázky do 31. prosince 2013 (dále jen Služby ). Přidělení zaměstnanci se budou podílet na zajištění výkonu funkcí řídicího orgánu hl. m. Prahou v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Přidělení budou realizována na základě jednotlivých dohod o přidělení zaměstnance mezi Objednatelem a Agenturou. Vzor Dohody o přidělení je přílohou č. 1 této smlouvy. 2 / 13

16 III. Specifikace Služeb Dočasné přidělování zaměstnanců Agentury k výkonu práce na pozice požadované Objednatelem (dále jen přidělení či Služba ) 3.1. Přidělením a/či Službou se rozumí služba spočívající zejména v přidělení zaměstnance Agentury na pozici požadovanou Objednatelem a řádný výkon práce přiděleného zaměstnance Agentury u Objednatele Objednatel specifikuje své požadavky na poskytnutí Služeb v objednávkách doručených Agentuře em, osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních, zasilatelských či přepravních služeb, přičemž jednotlivé objednávky budou zasílány kontaktní osobou Objednatele dle této smlouvy Agentuře kontaktní osobě dle této smlouvy a budou obsahovat zejména následující údaje: a) Název pozice a vymezení druhu práce, který bude přidělený zaměstnanec Agentury konat, termín platnosti poptávky, požadovaný den vzniku a dobu trvání přidělení; b) Zařazení v organizační struktuře orgánu Objednatele, místo výkonu práce (obec) po dobu přidělení, jméno manažera Objednatele, který bude jako vedoucí zaměstnanec Objednatele přidělenému zaměstnanci Agentury přidělovat práci a kontrolovat ji, základní informace o pracovních podmínkách a pracovní době (směnnost apod.); c) Mzdové podmínky - výše hrubé mzdy a netarifních složek mzdy při přidělení, případně možnosti dalšího mzdového růstu v případě dlouhodobějšího přidělení a informace o pracovních a mzdových podmínkách tzv. srovnatelného zaměstnance dle 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění V případě jakýchkoliv výhrad k objednávce je Agentura povinna kontaktovat Objednatele a dohodnout s ním potřebné změny. Na základě uvedeného jednání bude poté Objednatelem vystavena nová (upravená) Objednávka, kterou Agentura potvrdí. Potvrzením (akceptací) objednávky Agenturou se objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany Na základě objednávky Objednatele a na základě souhlasu Objednatele s výběrem kandidáta na přidělení, je Agentura oprávněna nabídnout kandidátovi uzavření pracovní smlouvy, pokud se nejedná o kandidáta, který byl již byl zaměstnancem Agentury. Agentura následně uzavírá s Objednatelem jednotlivou dohodu o přidělení a zajišťuje přidělení zaměstnance k výkonu práce k Objednateli formou písemného pokynu svému zaměstnanci obsahujícího náležitosti dle odst Zákoníku práce Platnost a účinnost každé jednotlivé dohody končí okamžikem splnění předmětu příslušné jednotlivé dohody či okamžikem ukončení dočasného přidělení O nástupu přiděleného zaměstnance Agentury a o výkonu jeho práce je Agentura informována přiděleným zaměstnancem, a to formou měsíčního pracovního výkazu potvrzeného odpovědným pracovníkem Objednatele. Tento výkaz je podkladem pro fakturaci Agentura je jakožto součást Služby povinna zajistit veškerou administrativní a personální agendu související s průběhem pracovního poměru přidělených zaměstnanců a s vyplácením jejich platových nároků, včetně plnění povinných zákonných odvodů Agentura je jakožto součást Služby povinna zajistit, aby Objednatel mohl vyslat dočasně přiděleného zaměstnance na pracovní cestu, a současně je Agentura povinna zajistit vyplacení cestovních náhrad zaměstnanci v souladu se Zákoníkem práce. IV. Další práva a povinnosti smluvních stran při poskytování Služeb 4.1. Práva a povinnosti Agentury 3 / 13

17 Při poskytování Služeb se Agentura zavazuje dbát na dodržování platných právních předpisů ČR. Služby se Agentura zavazuje poskytovat s náležitou profesionální a odbornou péčí a odpovědností, v souladu s pokyny Objednatele, ať již výslovnými nebo těmi, které zná, znát měl či mohl, a to jako agentura práce Agentura se zavazuje sjednat ve smlouvě s přiděleným zaměstnancem až tříměsíční zkušební lhůtu, ve které může Objednatel od jednotlivé dohody kdykoli ustoupit, aniž by mu tím vznikly jakékoli finanční závazky mimo mzdové výdaje a související výdaje specifikované v bodě 5.1. této smlouvy. Délku zkušební lhůty Agentuře vždy upřesní Objednatel Agentura se zavazuje poskytovat zaměstnancům dočasně přiděleným k Objednateli zaměstnanecké výhody v typu a míře zaměstnaneckých výhod, jež poskytuje Objednatel svým zaměstnancům. Ke dni podpisu této smlouvy platné vymezení zaměstnaneckých výhod je: a) stravenka v hodnotě 80,- Kč za odpracovaný pracovní den, přičemž zaměstnanec si přispívá částkou 20 Kč na stravenku; b) 5 týdnů dovolené za rok; c) příspěvek na penzijní připojištění ve výši 5 % vyměřovacího základu, maximálně však 600 Kč měsíčně; d) příspěvky na vzdělávací akce (včetně jazykových kurzů), sportovní akce, masérské, rekondiční a regenerační služby, rekreace a zájezdy nebo lázeňské pobyty, dětské rekreace v době školních prázdnin, kulturní akce, vše dle vlastní volby do výše Kč za rok. Zaměstnanecké výhody ve formě příspěvku na penzijní připojištění a příspěvku na vzdělávací akce má právo čerpat pouze zaměstnanec, který pracovní činnosti pro Objednatele vykonával před prvním poskytnutím těchto výhod po dobu minimálně 12 měsíců Agentura se zavazuje upravit charakter a míru minimálních zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance dočasně přidělené k Objednateli v případě, že dojde ke změně v typu a míře zaměstnaneckých výhod, jež poskytuje Objednatel svým zaměstnancům. Informaci o změně těchto zaměstnaneckých výhod se Objednatel zavazuje poskytnout Agentuře neprodleně po vstupu změny v platnost. Smluvní strany se dohodly, že změna ve vymezení zaměstnaneckých výhod nevyvolává povinnosti uzavřít k této smlouvě dodatek Agentura je oprávněna kdykoli provést kontrolu místa výkonu práce, na které byl zaměstnanec dočasně přidělen, jakož i kontrolu srovnatelných pracovních podmínek a podmínek odměňování a samostatného výkonu práce Zaměstnance Agentura se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude mít sjednané pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě v minimální hodnotě ,- Kč. Agentura odpovídá Objednateli za škodu způsobenou přiděleným zaměstnancem Agentury Práva a povinnosti Objednatele Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytovat Agentuře veškeré jí opodstatněně vyžádané údaje a informace, a to v rozsahu potřebném pro poskytování Služeb dle této smlouvy a jednotlivých dohod Objednatel se zavazuje vytvořit přiděleným zaměstnancům Agentury takové podmínky, aby mohli řádně po dobu přidělení konat práci, zavazuje se tak zejména ukládat jim práci, přejímat vykonanou práci, kontrolovat řádný výkon práce a činit Agentuře návrhy na řešení, pokud výkon práce nebude odpovídat této smlouvě Objednatel se zavazuje vytvářet přidělenému zaměstnanci příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Objednatel je zejména povinen pro zaměstnance: a) zajistit v rozsahu zákonných požadavků specifické školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nezbytné pro výkon sjednané práce na pracovištích Objednatele; b) zajistit Zaměstnanci veškerá další specifická školení, pokud je Objednatel vyžaduje pro výkon práce na jeho pracovištích; c) poskytnout Zaměstnanci k bezplatnému používání nezbytné osobní ochranné pracovní prostředky předepsané pro výkon práce zaměstnance na pracovištích Objednatele. 4 / 13

18 Objednatel se zavazuje neprodleně ohlásit Agentuře jakýkoli pracovní úraz či škodu vzniklou Zaměstnanci, do dvou pracovních dnů o tomto pracovním úrazu či škodě vyhotovit písemný záznam a poskytnout ho Agentuře, a následně Agentuře poskytnout maximální součinnost při vyšetřování okolností vzniku pracovního úrazu či škody Objednatel se zavazuje uhradit škodu, kterou přidělenému zaměstnanci způsobil či mu vznikla na zdraví atd., a to vždy za splnění všech právních náležitostí pro uplatnění nároku na náhradu takové škody přiděleným zaměstnancem či Agenturou, pokud jí k tomu přidělený zaměstnanec zmocní Objednatel se zavazuje oznamovat Agentuře všechny skutečnosti svědčící pro to, že přidělený zaměstnanec Agentury způsobil Objednateli škodu bezodkladně poté, co je zjistil Objednatel nebude vůči přiděleným zaměstnancům Agentury činit právní úkony, poskytne však Agentuře veškeré podklady a součinnost, aby Agentura mohla učinit právní úkony vyplývající ze vztahů Objednatele a přiděleného zaměstnance Agentury. V. Odměna a platební podmínky 5.1. Objednatel se za řádné plnění povinností dle této smlouvy zavazuje Agentuře měsíčně platit odměnu Odměna za plnění této smlouvy se stanovuje takto: Odměnou jsou skutečně vzniklé osobní náklady související se zaměstnáním přiděleného pracovníka navýšené o násobek těchto skutečně vzniklých osobních nákladů a marže Agentury ve výši. % Dále jsou odměnou skutečně vzniklé dodatečné náklady související se zaměstnáním daného pracovníka navýšené o násobek těchto skutečně vzniklých dodatečných nákladů a marže Agentury ve výši. % Ke všem částkám účtovaným Agenturou Objednateli dle této smlouvy je Agentura oprávněna připočítat případnou sazbu DPH dle platných právních předpisů ČR Do osobních nákladů má Agentura právo zařadit tyto vzniklé náklady: Hrubou mzdu (plat) přiděleného zaměstnance za dobu dočasného přidělení k výkonu práce u objednatele; hrubá mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnanci zaúčtovány k výplatě; Odvody na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem a další poplatky zaměstnavatele spojené se zaměstnáváním zaměstnance hrazené povinně ze zákona 1 ; související se mzdou (platem) pobíraným zaměstnancem po dobu dočasného přidělení; Všechny náklady vzniklé v souvislosti s ukončením pracovního poměru mezi Agenturou a Zaměstnancem z důvodu předčasného ukončení dočasného přidělení jednostranným písemným prohlášením Objednatele nebo zaměstnance z důvodu dle této dohody, ovšem jen v rozsahu definovaném jakožto minimální zákoníkem práce (zejména v dílu 8 Zákoníku práce); V případě, že z vážných provozních důvodů zaměstnanec nevyčerpal celé právo na dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část v období jeho dočasného přidělení k výkonu práce u Objednatele, je Objednatel povinen Agentuře proplatit náhradu mzdy za zaměstnancovu nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část, kterou mu Agentura následně poskytne, popřípadě z důvodu ukončení pracovního poměru proplatí Do dodatečných nákladů má Agentura právo zařadit tyto vzniklé náklady: 1 Např. poplatky vyplývající ze zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 5 / 13

19 Cestovní náhrady v souladu se Zákoníkem práce vzniklé v souvislosti s pracovní cestou přiděleného zaměstnance vykonanou na příkaz Objednatele; Cenu zaměstnaneckých benefitů poskytnutých Agenturou zaměstnancům přiděleným k výkonu práce k Objednateli, ovšem pouze ve výši skutečně poskytnutých benefitů a pouze v rozsahu stanoveném Objednatelem jakožto minimální U všech nákladů na zaměstnanecké benefity, jež jsou zahrnuty ceny za Služby, musí být Agentura schopná prokázat, že byly přidělenému zaměstnanci skutečně poskytnuty; Cenu za zajištění preventivních lékařských prohlídek v rozsahu stanoveném jakožto povinný Zákoníkem práce Platební podmínky Odměny za poskytování Služeb budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet Agentury, a to na základě Agenturou vystavených a Objednateli doručených daňových dokladů (dále jen faktura ). Smluvní strany se dohodly, že Služby poskytnuté ve prospěch oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj a Služby poskytnuté ve prospěch oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy budou Objednateli fakturovány zvlášť. Služby poskytnuté ve prospěch jednoho z výše uvedených oddělení v jednom kalendářním měsíci budou Objednateli vždy vyfakturovány jednou fakturou. Na faktuře budou jednoznačně rozlišeny jednotlivé Služby dle jednotlivých dohod Faktury musí být zasílány kontaktní osobě Objednatele a musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost kterékoli faktury musí být 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat požadované náležitosti, případně bude-li neúplná či nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Agentuře ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. Ode dne doručení nové, případně opravené faktury, běží nová, výše uvedená, lhůta splatnosti Úhradou odměny se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu Objednatele Smluvní strany se dohodly, že ustanovení pro fakturaci dle tohoto článku smlouvy se v přiměřeném rozsahu použijí i pro případy fakturace náhrad škod apod., resp. pro všechny případy fakturace dle této smlouvy. VI. Sankční ujednání 6.1. Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby (finančního plnění) dle této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení v souladu s ustanovením 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv sankce - úrok z prodlení či smluvní pokuta dle této smlouvy - je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování druhé smluvní straně. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv sankce dle této smlouvy dotčena Vyúčtování kterékoliv sankce musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné podobě a musí být podepsáno oprávněným zástupcem příslušné smluvní strany. VII. Osobní údaje 7.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že v souvislosti s plněním této smlouvy budou zpracovávány osobní údaje (dále jen osobní údaje ) a zavazují se zpracovávat veškeré osobní údaje týkající se fyzických osob (dále jen subjekt údajů ) v souladu s platnými právními předpisy, zejména v 6 / 13

20 souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, v platném znění Smluvní strany se zavazují zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů. Smluvní strany se zejména zavazují chránit osobní údaje před přístupem nepovolaných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, kde se osobní údaje nacházejí, ochranou počítačů heslem, zamezením přístupu neoprávněných osob k médiím, obsahujícím osobní údaje apod Zjistí-li kterákoliv ze smluvních stran, že druhá smluvní strana porušuje při plnění předmětu této smlouvy a jednotlivých dohod své povinnosti stanovené mu zákonem o ochraně osobních údajů a touto smlouvou, je oprávněna požadovat po druhé smluvní straně bezodkladnou nápravu tohoto stavu. Nebude-li náprava v přiměřené lhůtě zjednána, je příslušná smluvní stran oprávněna od této smlouvy odstoupit V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle této smlouvy bude zahájeno správní či soudní řízení, zavazují se smluvní strany poskytnout si v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost. VIII. Komunikace smluvních stran 8.1. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě anebo jednotlivé dohodě stanoveno jinak, budou se všechna oznámení, informace, pokyny, sdělení, žádosti, jakož i další dokumenty (dále jen oznámení ) pro účely této smlouvy, předávat následujícím kontaktním místům a kontaktním osobám, kdy tato oznámení budou považovaná za předaná v pracovních dnech v době od 9 do 16 hodin a pokud budou předaná mimo tuto vymezenou dobu, tak v nejbližší následující pracovní den v 9 hodin. Kontaktní místo:.. Kontaktní osoba:.. Fax:.. Tel.: Kontaktní místa Objednatele: Kontaktní místo pro oddělení Evropského sociálního fondu: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, odd. ESF, Jungmannova 29/35, Praha 1 Kontaktní osoba: Fax: Tel.: Kontaktní místo pro oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, odd. EFRR, Jungmannova 29/35, Praha 1 Kontaktní osoba: Fax: Tel.: Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv písemně nebo elektronickou poštou změnit údaje o svém kontaktním místě anebo oznámit druhé smluvní straně další kontaktní místa, a to bez nutnosti uzavřít k této smlouvě dodatek. V uvedeném případě, je však příslušná smluvní strana povinna zaslat kontaktnímu místu druhé smluvní strany oznámení o prováděné změně či doplnění s tím, že takové oznámení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději 5 kalendářních dnů před tím, než bude změna či doplnění zasílající smluvní stranou aplikována. 7 / 13

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb personální agentury v oblasti personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1vyhlašovaného Úřadem práce v Liberci ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba: Jana Brodská Tel./fax: 267 994 427 E-mail: Jana.brodska@sfzp.cz Č. j.: SFZP 008543/2015 Č. VZ: 40/2014 Datum: 19. 01. 2015 Sytémové č. VZ: P14V00001780 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu Přístavba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Příloha Výzvy k podávání nabídek zakázky Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Zada vací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Servis kopírovací techniky období 2015 až 2017 opakované vyhlášení

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Servis kopírovací techniky období 2015 až 2017 opakované vyhlášení Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Servis kopírovací techniky období 2015 až 2017 opakované vyhlášení zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov

MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov MĚSTO CVIKOV Nám.Osvobození 63, 471 54 Cvikov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zadané v zadávacím řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

a státním rozpočtem. veřejné zakázky malého rozsahu

a státním rozpočtem. veřejné zakázky malého rozsahu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha I. č.16.1. 1(celkem 5)

Příloha I. č.16.1. 1(celkem 5) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Odbor krajská agentura pro zemědělství a venkov OIomoucký kraj Sídlem: Blanická 383/1, 772 00 Olomouc Zastoupený: Ing. Kateřinou Mračkovou, ředitelkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu II. kategorie Oprava podlah na chodbách přístavby školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou Škola spolupracující s Pedagogickou fakultou UP Olomouc tel.: 581 773 766 mob. : 733 171 806 www.zslipnik.cz email: zvspslipnik@email.cz

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více