Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru"

Transkript

1 Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude v zimním semestru i letním semestru test z obsahové náplně přednášek a ze základních pedagogických pojmů. Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika BENDL, S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha : ISV, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : UK, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, JŮVA, V. SEN. A JUN. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1994a. JŮVA, V. SEN. A JUN. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido, 1994b. KALHOUS, Z. OBST, O A KOL. Školní didaktika. Praha : Portál, KOHOUTEK, R. A KOL. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, MAŇÁK, J. A KOL. Alternativní metody a postupy. Brno : MU, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Praha : MU, PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha : PdF UK, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha : SPN, PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. Praha : Portál, 1996b. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997a. PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě: Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál, 1999a. STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: PdF MU, ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ H. Pedagogika pro učitele, Praha: Portál, 2010 Obsahová náplň přednášek zimního semestru Pojetí výchovy, její základní rysy, funkce výchovy, význam pedagogiky Předmět, metody a prameny pedagogiky Struktura pedagogiky a její hlavní disciplíny Příprava k sociálním rolím, rozvoj základních kvalit osobnosti, rozvoj v kulturních oblastech (výchova světonázorová, rozumová, pracovní, mravní, estetická, tělesná aj.) Činitelé výchovy pedagog, typologie pedagogů a vychovávaný jedinec Vývoj a přehled pedagogických principů, J. A. Komenský a jeho pedagogický odkaz Výchovné cíle a výchovné prostředky Základní kutikulární dokumenty standardy, vzdělávací programy Obecná didaktika, cíl výuky a obsah výuky Typy výuky (informativní, heuristická, produkční, regulativní) a fáze výuky (motivace, expozice, fixace, diagnóza, aplikace) Metody výuky, aktivizující metody výuky a organizační formy výuky Prostředí výuky a vyučování, mikroprostředí a makroprostředí Pedagogická interakce a komunikace Osobnost učitele z hlediska teorie a metodiky výchovy

2 Tématické okruhy ke státní zkoušce z předmětu Pedagogika pro posluchače JAMU Brno 1. Pedagogika - vznik, předmět, prameny, struktura, disciplíny, hraniční obory, využití pedagogiky - předmět pedagogiky základní pojmy, historické dědictví pedagogiky = prameny, pedagogické disciplíny, pedagogický výzkum. 2. Pojetí výchovy a její základní rysy, funkce výchovy v životě člověka a společnosti, výchova a vzdělávání, výchova v rodině pojetí rysy, etapy výchovy, pedagog X vychovávaný jedinec, cíle výchovy, vnitřní a vnější podmínky, formy výchovy, rodina a výchova, funkce rodiny. 3. Dějiny pedagogiky - vybrané pedagogické problémy v historickém přehledu a hlavní myslitelé v jednotlivých obdobích, pedagogický odkaz J. A. Komenského 4. Pedagogické směry 20. století - reformismus, behaviorismus, esencialismus, psychologicky a sociologicky orientovaná pedagogika, duchovědná pedagogika, pedagogika existencialistická a neotomistická, sovětská pedagogika, antiautoritativní pedagogika 5. Kurikulum, základní pedagogické dokumenty dokumenty vymezující obsah vyučování, struktura učiva, standardy RVP ( RVP ZV, RVP ZUŠ, RVP konzervatoř aj), ŠVP, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory.. 6. Výchovné a výukové cíle, jejich členění a vymezování - def. výchovných cílů, funkce cílů výchovy, členění výuk. cílů, požadavky na výukové cíle, taxonomie kognitivních cílů 7. Vývoj, přehled a aplikace pedagogických principů stručná historie pedagogických principů, přehled pedag. principů, aplikace jednotlivých ped. principů 8. Pedagogická interakce a komunikace pojem, funkce, podoby, obsah pedagogické komunikace, pravidla ped. komunikace, ped. interakce zákl. pojmy, faktory ovlivňující ped. percepci, preferenční postoje a hodnocení žáků učitelem 9. Diferenciace, individualizace a integrace výuky, práce s talentovanými žáky- pojem diferenciace a individualizace, integrace pojem, podmínky, legislat. rámec pro integraci a inkluzi, poradenské služby, definice, kritéria, projevy nadání, pravidla pro práci s nadanými žáky 10. Fáze výuky, typy výuky, prostředí výuky, výukový cyklus - fáze výuky: motivace, expozice, fixace, diagnóza, aplikace. Typy výuky: informativní, heuristická, produkční a regulativní. Makroprostředí a mikroprostředí výuky, přípravná sekvence - plánování a příprava výuky, realizační sekvence - řízení vyučování, diagnostická sekvence - hodnotící a kontrolní aspekty u učitele a žáka. 11. Přehled výukových metod, kritéria jejich výběru, charakteristika hlavních metod, aktivizující metody výuky 12. Organizace výuky. Organizační formy vyučování. Hodnocení a klasifikace žáků. 13. Rozvíjení aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Problémová metoda. Rozvíjení kritického myšlení. 14. Styly učení žáků. Vyučovací styly učitelů faktory působící na uč. styl žáka, styly dle smyslových preferencí, styly dle motivace a záměru, ovlivňování učebního stylu, rozdělení vyučovacích stylů učitele 15. Osobnost učitele, pedagogické dovednosti učitele, pojetí autority učitele. Klima třídy, třídní management, klima školy 16. Pedagogická diagnostika žáka a třídy. Sebereflexe učitelova výchovného působení - pojem, funkce, fáze ped. diagnostiky, metody ped. diagnostiky, pojem autodiagnostika, sebereflexe učitele a její fáze. 17. Hodnotová orientace současného světa a výchova. Multikulturní výchova, etická výchova, globální výchova pojem hodnota, multikulturní výchova, dělení hodnot, druhy hodnot, hodnotové normy, proces a metody mravní výchovy, koncepce globální výchovy, výchova pro udržitelný rozvoj. 18. Kázeň. Výchovné problémy žáků pojetí kázně, nekázeň, agresivita a šikana, záškoláctví, kouření, alkoholismus, drogová problematika..

3 19. Organizace a řízení vzdělávacího systému v ČR. Správa a samospráva školy. Management školy a třídy Základní právní normy řízení výchovy a vzdělávání Národní program rozvoje vzdělávání, ředitel školy, školská rada, MŠMT, Česká školní inspekce - práva a povinnosti, samosprávné celky ve školství - obec, kraj. 20. Alternativní školství a inovace ve školství, klasické reformní školy - Waldorfská, Montessoriovská, Freinetovská, Jenská, Daltonská, církevní (konfesní školy), moderní alternativní školy (např. s otevřeným vyučováním, s volnou architekturou, magnetové, bez ročníků..) Studijní literatura k tematickým okruhům DITTRICH, PAVEL. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.jinočany : H+H, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : UK, ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta, JŮVA, V. SEN. A JUN. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1994a. JŮVA, V. SEN. A JUN. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido, 1994b. KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, KURELOVÁ, M. Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. Ostrava : PdF, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Praha : MU, PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha : SPN, PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha : Portál, PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělání. Praha : Portál, 1996b. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997a. STŘELEC, S. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele 2. rozš. a aktualiz. vyd., Praha: Grada, 2011 Předmět Pedagogika Disciplíny pedagogiky - přehled možných okruhů a základní literatury ke zpracování seminární práce Obecná pedagogika - základní ped. pojmy - výchova, vzdělávání, edukace, edukační realita, edukační prostředí, edukační konstrukty, předmět, prameny, funkce, struktura disciplíny. PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky. Praha : PdF UK, JŮVA, VLADIMÍR SEN. A JUN. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1994a. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997a. Dějiny pedagogiky a dějiny školství - charakteristika vybraných vývojových pedagogických etap např. vývoj pedagogických idejí a koncepcí v antice, renesanci, v 18. století, pedagogické koncepce předních osobností pedagogiky např. Sokrates, Platon, Aristoteles, J. A. Komenský, J. J. Rousseau, J. Dewey, J. H. Pestalozzi, L. N. Tolstoj, česká reformní pedagogika O. Chlup, V. Příhoda aj. JŮVA, V. SEN. A JUN. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido, 1994b. ŠTVERÁK, V.. Dějiny pedagogiky. Praha : SPN, ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha : Karolinum, CIPRO, M. Prameny výchovy. Praha : vlastní náklad, Srovnávací pedagogika popis, analýza, porovnávání a rozdílnosti vzdělávacích systémů v jiných zemích.

4 PRŮCHA, J. Vzdělání a školství ve světě: Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha : Portál, 1999a. VÁŇOVÁ, M. A KOL. Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha : PdF UK, JEŽKOVÁ, V. A KOL. Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha : Karolinum, Filosofie výchovy - disciplína, která se odvíjí od filosofie a od základních filosofických otázek. BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové : Líp, PALOUŠ, R. K filozofii výchovy. Praha : SPN, Teorie výchovy - disciplína, která také vychází z filosofie. Vyvstává otázka, zda teorie výchovy není přímo součástí filosofie výchovy. Snaží se o řešení teoretických východisek výchovy (výchova k hodnotám, hodnotové orientace x krize morálního systému atd.). PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava : Amosium, KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha : ISV, ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha : UK, Sociologie výchovy - disciplína sociologie, která se zabývá sociálními aspekty výchovy a její úlohou v procesech společenské reprodukce. Pojednává 1. o místě a funkci výchovy ve společnosti, v dané kultuře, o vztazích mezi výchovou a sociální strukturou, 2. o vztazích subjektů a objektů a 3. o struktuře a funkci výchovných institucí. HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V., PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : PdF UK, RABUŠICOVÁ, M. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. Brno : MU, ALAN, J. Společnost, vzdělání, jedinec. Praha : Svoboda, Pedagogická antropologie - pedagogická disciplína, která vychází z kulturní antropologie, jež se zabývá otázkou, jak se projevuje chování lidí vlivem odlišné kultury, ve které žijí (tradice, zvyky, hodnoty, předsudky). PA se zabývá interkulturními rozdíly v různých oblastech školní a rodinné edukace. Odlišnostmi ve vzdělávacích systémech v jiných zemích. MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Sociologické nakladatelství, ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha : Portál, WOLF, J. Člověk a jeho svět. Praha : UK, Ekonomie vzdělávání - disciplína, která se zabývá otázkami financování školství, efektivností prostředků vynakládaných na vzdělání v rámci vzdělávacích systémů a škol, vztahy mezi vzděláním lidí a jejich uplatněním na trhu práce. Statistická ročenka školství vychází každoročně. Publikované dokumenty Školství na křižovatce (1998) obsahuje různé statistické údaje ze zdrojů MŠMT a Lidské zdroje v České republice (1999). Pedagogická psychologie - je odvětví psychologie, které zkoumá otázky výchovně vzdělávací praxe z psychologického hlediska. Psychologicky analyzuje průběh, podmínky a výsledky výchovy a vzdělávání. KOHOUTEK, R. Základy pedagogické psychologie. Brno : CERM, MUSIL, J. Úvod do pedagogické psychologie. Olomouc, ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha : ISV, FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 1997.

5 Speciální pedagogika - je obor, který se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky tělesnými (somatopedie), smyslovými (surdopedie - sluch, tyflopedie - zrak), duševními (psychopedie) a poruchami chování (etopedie). NOVOTNÁ, M., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha : SPN Pedagogické nakladatelství, PIPEKOVÁ, J. A KOL. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, KYSUČAN, J., KUJA, J. Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky. Olomouc : PdF UP, sborník Dítě ze zdravotním postižením (1999). Sociální pedagogika - je aplikované odvětví pedagogiky zabývající se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné (sociokulturní deprivace) skupiny mládeže a dospělých. Je rovněž zaměřena na výchovu a pomoc rodinám s problémovými dětmi, na skupiny mládeže ohrožené drogami a na jedince propuštěné z vazby atd. KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc : UP, KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, SBORNÍK - Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie (Brno, 1998). ČERMÁK, I. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou : Fakta, Pedagogika volného času - pedagogická disciplína zabývající se otázkou volného času trávenou určitou skupinou populace. PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, VÁŽANSKÝ, M., SMÉKAL, V. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, SPOUSTA, V. A KOL. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno : MU, SPOUSTA, V. A KOL. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : MU, SPOUSTA, V. A KOL. Kapitoly z pedagogiky volného času. Brno : MU, Andragogika - věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace. BENEŠ, M. Úvod do andragogiky. Praha : Karolinum, ŠIMEK, D. Základy andragogiky. Olomouc : FF UP, PALÁN, Z. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha : Daha, MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha : Codex Bohemia, Obecná didaktika - jako obecná teorie se zabývá jakýmikoliv edukačními procesy realizovaných v edukačním prostředí. Didaktika se stručně zabývá: 1. tím, co a k jakým účelům se vyučuje, 2. tím, jak se to vyučuje. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : MU, KURELOVÁ, M. Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řízení vyučovacího procesu. Ostrava : PdF, Oborové a předmětové didaktiky - předmětové didaktiky se zabývají teoriemi o vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo složkách předmětu např. didaktika fyziky, didaktika hry na klavír, oborové didaktiky jsou teorie týkajících se skupiny předmětů, určitých širších oblastí teorie a praxe např. didaktika cizích jazyků, didaktika přípravy postižených sportovců aj. Technologie vzdělávání - teorie o využívání různých technických prostředků ve vyučování a učení = didaktická technika, ke které náleží auditivní a audiovizuální prostředky (výukový film, jazyková laboratoř, vyučovací trenažér). BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, KOUBA, L. Technické systémy ve výuce. Praha : Karolinum, 1992, 1995.

6 KULIČ, V. Člověk učení automat. Praha : SPN, Pedagogická evaluace (hodnocení, ocenění) - oblast, která zahrnuje hodnotící analýzy programů, plánů, projektů vzdělávání, např. evaluace klimatu škol. PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno : MU, 1996a. Sborník Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy. Česká asociace pedagogického výzkumu, Pedagogická diagnostika - vědecká disciplína zabývající se teorií a metodologií diagnostikování v edukačním prostředí. Pedagogické diagnostikování je zjišťování, charakterizování a hodnocení úrovně rozvoje žáka jako výsledku výchovného a vzdělávacího působení. MOJŽÍŠEK, L. Základy pedagogické diagnostiky. Praha : SPN, GAVORA, P. Akí sú moji žiaci. Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava : Práca, 1999a. HRABAL, V. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, DITTRICH, P. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.jinočany : H+H, Pedeutologie teorie učitelské profese, otázka přípravy učitelů jejich vědomostní a intelektuální úroveň, typologie učitelů, profesní dráha učitelů. PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha : SPN, ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno : Paido, ŠIMONÍK, O. Začínající učitel.brno : MU, BLÍŽKOVSKÝ, B., KUČEROVÁ, S., KURELOVÁ, M. A KOL. Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století. Brno : Konvoj, KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, Teorie řízení školství - lze stručně definovat jako objasňování aktivit vztahujících se k plánování, organizování a kontrole činnosti institucí tvořících vzdělávací systém. Školský management zahrnuje plánování a financování školství, organizování lidských zdrojů v systému školství a administrativně-kontrolní činnost. BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha : PdF UK, OBST, O. Základy školského managementu pro učitele. Olomouc, PdF UP, EGER, L A KOL. Efektivní školský management. Plzeň, Vydavatelství ZČU, Vzdělávací politika - principy a metody rozhodování o vzdělávacích institucích cíle rozvoje vzdělávání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování, stanovení cílů a obsahů vzdělávání, způsob kontroly vzdělávacích zařízení. KALOUS, J. Teorie vzdělávací politiky. Praha : ÚIV, 1997.

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9.

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. PRŮCHA, Jan Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80 7178 584-9. Téma alternativních škol a inovativních koncepcí nelze nahlížet izolovaně, nýbrž v existujícím širším kontextu

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více