Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Přerov, Svisle 13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle odst zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů V Přerově Mgr. Miroslav Fryštacký ředitel školy

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Přerov, Svisle 13 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku, má právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací. Název: Základní škola Přerov, Svisle 13 Sídlo: Přerov, Přerov I Město Svisle 13 PSČ Kapacita: 750 žáků Zřizovatel: Statutární město Přerov Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Miroslav Fryštacký PhDr. Zdeňka Taberyová www: Telefon: Charakteristika školy Základní škola Přerov, Svisle 13 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Budova školy slouží svému účelu od roku Škola se nachází na sídlišti v centru města Přerova s dobrou přístupností. Spádovou oblast školy tvoří také místní část města Lověšice a Újezdec. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy. Škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každý den. Základní škola měla ve školním roce 2013/2014 celkem 18 tříd. Třídy 1.A a 1.B byly umístěny mimo hlavní budovu ZŠ Svisle - na odloučeném pracovišti v budově MŠ K. Kouřilka. K škola ukončila využívání těchto prostor. Změna byla provedena i ve zřizovací listině školy Materiální podmínky Žáci využívají při výuce 2 počítačové učebny, 2 jazykové učebny, 3 učebny s interaktivní tabulí, odbornou učebnu fyziky a chemie, dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny a školní hřiště. V průběhu školního roku byly zajištěny tyto úpravy: - oprava a výměna zářivkových svítidel pro osvětlení tabulí - renovace osvětlení pěti učeben 2. stupně - oprava tělovýchovného nářadí - oprava poškozených výškově nastavitelných židlí + nákup nového žákovského nábytku - rozsáhlá obnova a modernizace fondu učebnic byla ukončena rekonstrukce školy výměna oken a zateplení budovy Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 2 z 20

3 1.4. Školská rada Od začala pracovat školská rada ve složení: 1.5. Sdružení přátel školy 1. Mgr. Vosáhlo Zdeněk - předseda 2. Hlavinka Čestmír 3. Kubík Ondřej 4. Kopřivová Petra 5. Mgr. Bartošíková Gabriela 6. Mgr. Jančíková Lenka Škola velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením Sdružení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13. Při pravidelných schůzkách se sdružení sestávající ze zástupců jednotlivých tříd zabývá především financováním různých akcí a aktivit žáků a také řešením problémů, připomínek, návrhů, podnětů rodičů, vedení školy a dalších osob zainteresovaných na úspěšném chodu školy. 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, C/01 Základní škola (nová soustava RVP). 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 byly obsazeny tyto pracovní pozice: PRACOVNÍ POZICE POČET Ředitel ZŠ 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 1. stupně ZŠ 10 Učitelé 2. stupně ZŠ 13 Vychovatel ŠD 4 Finanční referent 1 Administrativní pracovnice 1 Školník Uklízečka 1 5 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 3 z 20

4 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy září nastoupilo do ročníku 408 žáků. 27. června ukončilo školní rok 410 žáků. Průměrná naplněnost tříd byla 22,77 žáků. Zápis do 1. třídy na naší škole proběhl 10. a 11. února Zapsáno bylo celkem 64 dětí. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 9 dětem Údaje o zařazení odcházejících žáků Povinnou školní docházku ukončilo 46 žáků. Z devátého ročníku je to 39 žáků, z nižších ročníků 7 žáků. Z 5. ročníku odchází na osmiletá gymnázia 5 žáků. Z devátého ročníku bude pokračovat ve studiu na gymnáziu 6 žáků. Na střední odborné školy nastoupí 26 žáků. Na střední odborná učiliště nastoupí 7 žáků. Z nižších ročníků končí povinnou školní docházku 7 žáků. Dvě žákyně ze 7. ročníku a 5 žáků z osmého ročníku. Dva žáci podali žádost o prodloužení školní docházky a budou pokračovat do 9. ročníku. Tři žákyně nepodaly přihlášku k dalšímu studiu. Dva žáci z 8. ročníku byli přijati na učební obory Přehled umístění vycházejících žáků 1. a 2. stupně školní rok 2013/ ročník 5 žáků (2 chlapci + 3 dívky ) 7. ročník 2 žákyně 8. ročník 5 žáků (2 žáci pokračují do 9.ročníku, 3 chlapci + 2 dívky) 9. ročník žáků (17 chlapců + 22 dívek ) Celkem vycházejících žáků. 51 žáků (27 chlapců + 31 dívek ) Gymnázium J. Škody Přerov všeobecné. 4 žáci osmileté.2 žáci Gymnázium J.Blahoslava Přerov. osmileté.3 žáci Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Všeobecné 1 žák Sportovní gymn. Ludvíka Daňka v Brně gymnázium se sportovní přípravou...1 žákyně Obchodní akademie Přerov..firemní management. 4 žáci ekonomické lyceum..1 žák Střední průmyslová škola Přerov strojírenství... 1 žák technické lyceum.. 3 žáci Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov předškolní a mimoškolní pedagogika... 2 žákyně Soukromá střední odborná škola Hranice bezpečnostně-právní činnost 1 žák Soukromá SOŠ živnostenská Přerov veřejnoprávní činnost... 1 žákyně Střední škola gastronomie a služeb Přerov.. hotelnictví. 2 žákyně kadeřnice.. 1 žákyně cukrář 1 žákyně prodavač..1 žákyně vizážista... 1 žákyně Střední škola řezbářská Tovačov umělecký řezbář 1 žákyně truhlář 1 žák Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 4 z 20

5 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 zedník... 1 žák stravovací a ubytovací služby.. 1 žák Střední průmyslová škola Hranice požární ochrana 1 žák SŠ polytechnická, Prostějov.. autotronik..1 žák Trivis - Střední škola veřejnoprávní, Prostějov bezpečnostně právní činnost žák SŠ obchodu, gastronomie a designu Praktik, Olomouc bytový designer... 1 žákyně Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž veterinářství. 1 žákyně 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím programem 5.1 Prospěch žáků Třída prospěli prospěli neprospěli průměr s vyznamenáním 1. A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , Zpráva o činnosti výchovného poradce (VP) Práce výchovného poradce probíhala podle plánu VP na tento školní rok. Konzultační hodiny byly stanoveny na středu od hod. do hod, s možností dalších individuálních schůzek. Náplní práce VP je především kariérové poradenství. Výchovná poradkyně se zabývala poradenskou činností pro žáky i pro rodiče při volbě povolání. Spolupracovala s třídními učiteli 9. tříd. Pro žáky 9. tříd zajistila besedu na Úřadu práce o přijímacím řízení na střední školy a o výběru povolání. Žáci 9. tříd navštívili burzu škol Scholaris, kde získali nezbytné informace o možnostech studia. V lednu 2013 se uskutečnila informační schůzka o přijímacím řízení na střední školy pro rodiče vycházejících žáků. Na této schůzce byli přítomni i zástupci některých středních škol a učilišť, kteří poskytli rodičům žáků informace o možnostech studia na středních školách a učilištích. Výchovná poradkyně Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 5 z 20

6 rovněž poskytovala individuální konzultace žákům při výběru dalšího studia. Žáci měli po celý rok k dispozici nástěnku, kde se nacházely veškeré informace o průběhu přijímacího řízení a nabídky různých středních škol a učilišť. Vyučujícím předmětu Praktické činnosti poskytla VP informační materiály k volbě povolání, k přijímacímu řízení a k vyplnění přihlášky. Během měsíce března kontrolovala správnost vyplnění přihlášek žáků na střední školy a učiliště, předala žákům zápisové lístky, poskytla radu v případě nepřijetí na školu. Zpracovala přehled umístění žáků na školy. Součástí práce výchovného poradce je rovněž práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování. Jedná se o integrované žáky a o žáky se zohledněním. V tomto školním roce jsme evidovali celkem16 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a se zdravotním postižením, z toho 11 žáků na 1. stupni a 5 žáků na 2. stupni. Také jsme evidovali 31 žáků se zohledněním. Pravidelně je kontrolována dokumentace těchto žáků, jsou vypracovány individuální vzdělávací plány pro integrované žáky. S těmito žáky v rámci reedukace pracovali proškolení pedagogičtí pracovníci. Všem žákům s integrací i žákům se zohledněním je věnována péče rovněž ze strany všech vyučujících. Po celý rok úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Výchovná poradkyně se rovněž zabývala výchovnými a výukovými problémy jednotlivých žáků (velmi špatný prospěch, neplnění školních povinností, časté zapomínání úkolů, vztahy ke spolužákům, agresívní chování, dlouhodobé omluvené absence). Pro řešení výraznějších výchovných a výukových problémů byly svolány výchovné komise, kde byly problémy projednány s rodiči žáků. V rámci školského poradenského pracoviště (dále ŠPP) výchovná poradkyně úzce spolupracovala se školní metodičkou prevence Mgr. Pavlou Zbožínkovou a také s předsedy předmětových komisí a metodických sdružení. Dále se VP celoročně zabývala prací ve specifických oblastech jako: - metodická a informační činnost pro rodiče, žáky a učitele - sledování a péče o nadané a talentované děti - práce s třídními kolektivy - vzdělávání se v oblasti nových trendů - spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou v Přerově - spolupráce s orgánem sociálně právní ochrany dětí v Přerově - poradenská činnost pro žáky v obtížných situacích - spolupráce se střediskem výchovné péče v Tršicích 5.3. Environmentální výchova Environmentální výchova a vzdělávání je stálou a nedílnou součástí koncepce naší školy. V průběhu školního roku 2013/2014 měli žáci, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy možnost účasti na různých akcích a aktivitách spojených s touto problematikou. Na začátku školního roku proběhla aktualizace environmentálních hlídek sestávajících z řad zástupců žáků jednotlivých tříd, které dohlížely na dodržování pravidel v oblasti třídění odpadů, šetření energiemi a úklidu tříd, školy a jejího okolí. Úzká spolupráce s krajským úřadem Olomouckého kraje, s Magistrátem města Přerova a dalšími organizacemi zabývajícímu se EVVO byla velmi přínosná, škola měla prostřednictvím koordinátora zajištěn pravidelný přísun informací o veškerých akcích a aktivitách spojených s touto problematikou v rámci regionu i celé republiky. Ekologický provoz školy - separace odpadu papír, plasty, plastová víčka, použité baterie, ostatní - používání spořičů vody, šetření energiemi Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 6 z 20

7 - regulace topení - používání úsporných zářivek - vytříděný papír v budově školy použitý do sběru starého papíru Přehled aktivit zaměřených na EVVO - zapracování EVVO do učebních osnov jednotlivých předmětů - přírodopisné vycházky, výuka v přírodě, soutěže s přírodovědně-ekologickou tematikou, olympiády - úprava a úklid školy a jejího okolí - činnost ekologicko-turistického kroužku - exkurze, výukové programy, projekty - DVPP - ekovýchovné vícedenní pobyty škola v přírodě, adaptační kurz - spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Magistrátem města Přerova Dílčí akce a aktivity - získání finančního příspěvku programu podpory EVVO a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2013/14 projekt Rozvoj školního arboreta realizace v průběhu celého roku, Kopečková, Fryštacký a tým řešitelů září - adaptační kurz, Penčice, 6.r, říjen - turisticko-ekologický kroužek, víkendová akce, Jeseníky, 6.-9.r., listopad - krajská konference EVVO, Sluňákov, DVPP, - sběr starého papíru leden - turisticko-ekologická akce kroužku, Hostýnské vrchy, 6.-9.r. únor - pracovní schůzka EVVO s vedením školy březen - sběr starého papíru - žákovská ekologická konference, soutěžní akce na téma Spalovna ano/ne, 8.-9.r., duben - Den Země, celodenní, celoškolní projekt na téma Odpady, beseda Včely, výrobky z odpadů a přírodnin, výtvarné práce květen - školní výlet, ZOO Olomouc, 1. r. - Svět energie, Dlouhé stráně, DVPP - turisticko-ekologická akce, CHKO Beskydy, 6.-9.r. červen - vyhlášení výsledků soutěže Do práce na kole zapojení zaměstnanců školy - projektové dopoledne pro děti MŠ Ostrov života, školní arboretum, 6.r., - sběr starého papíru Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 7 z 20

8 5.4. Školní družina Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní družinu 114 dětí, které byly umístěny do 4 oddělení. Chování dětí, důležité informace o dětech řešily vychovatelky ŠD s tř. učitelkami denně při osobním předávání dětí. PEDAGOGICKÁ PRAXE Během celého školního roku probíhala u vedoucí vychovatelky Z. Duliškovičové, vychovatelky M. Janákové a vychovatelky D. Tománkové pedagogická praxe studentek IV. roč. GJB a SPgŠ. V měsíci květnu proběhla v oddělení vychovatelek ŠD Z. Duliškovičové, D. Tománkové a M. Janákové odborná praxe studentek 2. a 3. roč. GJB a SPgŠ. V měsíci květnu se všechny vychovatelky zúčastnily školy v přírodě pro žáky tříd. Pro vychovatelky přerovských ŠD jsme připravily 1. workshop, jehož cílem bylo předávání příkladů dobré praxe. Děti školní družiny mohly navštěvovat tyto kroužky: - zpívánky s kytarou - dovedné ruce - angličtina pro 1.a 2. třídy - cvičení na gymballech + jóga Během školního roku pečovaly vychovatelky s dětmi o svěřené úseky ve školní družině, o terasu, atrium a květinovou výzdobu. Udržovaly hezký vzhled všech prostor školní družiny. Přehled uskutečněných akcí ve školní družině : 1. Děti dětem přivítání prvňáčků na elokovaném pracovišti K. Kouřilka 2. Den úsměvů pro prvňáčky 3. Loučení s prázdninami na hřišti Jasínkova 4. Malá podzimní olympiáda 5. Barevný týden ve ŠD 6. Strašidel se nebojíme diskotéka v maskách 7. Kapřík Metlík beseda s autorským čtením spisovatele Jana Opatřila a jeho knihy v MěK 8. Přerov dříve a dnes Křeslo pro hosta s pí uč. A. Škrabanovou 9. Možná přijde i Mikuláš besídka se studenty GJB a SPgŠ 10. Putování k jesličkám výukový program v Ornitologické stanici v Přerově 11. Posezení u stromečku vánoční zvyky, tradice, dárečky, rozloučení se starým rokem 12. ZUMBA FITTNESS soutěž v zumbě mezi ŠD Želatovská a Svisle 13. Talentmánie aneb ŠD má talent 14. Cirkus bude karneval pro děti ze ŠD a děti z 1.stupně ZŠ 15. Křeslo pro hosta beseda se zdravotníky na téma hygiena rukou 16. Labyrint vědomostní kvíz návštěva Městské knihovny Přerov 17. Otvírání řeky Bečvy chlebovými klíči, vítání jara 18. Veselé příběhy ze staré školy VP v Muzeu J. A Komenského 19. Poznej a chraň celodružinová soutěž o přírodě 20. Kašpárkovy čertoviny divadelní představení v GJB a SPgŠ, rozloučení se studentkami 21. Velikonoční salon návštěva SVČ ATLAS 22. Dárek pro mou maminku 23. Exkurze do HZS v Přerově Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 8 z 20

9 Závěr 24. Den dětí zábavné odpoledne na školním hřišti 25. Nasedat, jedeme! - celodenní výlet ŠD na Ranč Kostelany 26. Letní slavnost diskotéka v átriu Všechny tyto akce společně s fotodokumentací zveřejnila vedoucí vychovatelka na www stránkách školní družiny a některé akce prezentovala v regionálním tisku. Vychovatelky po celý rok pracovaly podle ŠVP ŠD, předávaly dětem užitečné poznatky a potřebné dovednosti k osvojení klíčových kompetencí. Snažily se vytvářet takovou náplň činností, aby se děti ve školní družině cítily dobře a byli spokojeni i jejich rodiče. Při jednotlivých činnostech, hrách a soutěžích učily vychovatelky děti spolupracovat s ostatními, vzájemněji pomáhat, správně komunikovat, porovnávat výsledky své práce, nenásilnou formou vést děti k dosažení cílů ŠVP. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu ve šk. roce 2013/2014 Během školního roku 2013/2014 jsme opět pracovali na plnění úkolů stanovených v MPP. Na jeho realizaci se podílelo vedení školy, všichni pedagogičtí pracovníci, výchovný poradce, metodik prevence a další pracovníci školy. Spolupracovali jsme rovněž s Preventivní skupinou Přerov, konkrétně s Městskou policií, Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, kteří pro nás jednak zajišťovali přednášky dle plánu a také jsme s nimi řešili individuální záležitosti žáků, popř. celých tříd, zejména jsme využívali pomoci Mgr. Ireny Oršulíkové z PPP Přerov při práci se vztahy ve třídách na 1. i 2. stupni. Preventivní témata byla dle plánu realizována vyučujícími v rámci vyučovacího procesu. Na formování kolektivů, zlepšovaní vztahů ve třídách a spolupráci s rodiči se podíleli třídní učitelé. Vyučující měli možnost využít pomoc výchovného poradce Mgr. Hany Kopecké a metodika prevence Mgr. Pavly Zbožínkové při řešení negativních jevů. Výchovná poradkyně byla rovněž nápomocná při výběru škol pro vycházející žáky. Žákům byla k dispozici schránka důvěry. V letošním roce jsme zakoupili interaktivní program Drogy trochu jinak, v němž se mohli žáci v průběhu roku seznámit s problematikou drog a v dotaznících identifikovat problémové oblasti svého života. K dispozici nám byla psycholožka PPP Přerov Mgr. Marie Plánková, která k nám docházela jednou měsíčně na individuální konzultace. Děti měly možnost se zapojit do celé řady kroužků. Snažíme se do života školy nadále zapojovat i rodiče a veřejnost prostřednictvím různých akcí např. Drakiáda, Děti učí rodiče, dny otevřených dveří, akce pro předškoláky (Sportujeme rádi, Podzimní tvoření, Hrátky se skřítkem Svisláčkem, Hrátky s angličtinou). V osvědčených akcích budeme pokračovat i během příštího roku. Akce pořádané Preventivní skupinou Přerov Pořadatel Beseda s Městskou policii Odpovědnost ze realizaci metodik prevence Pro koho určeno / Téma / Termín 2. ročník Bezpečné chování 4. ročník Bezpečná jízda na kole 6. ročník Jak se zachovat v určitých situacích 9. ročník Co vědět v 15 letech termín: říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 9 z 20

10 Přednáška PPP metodik prevence 4. ročník Povídejme si o toleranci! termín: leden 2014 Preventivní beseda OSPOD metodik prevence 8. ročník Trestní odpovědnost dětí a mládeže termín: prosinec 2013 Preventivní přednášky Policie ČR metodik prevence 7. ročník Šikana termín: leden 2014 Další aktivity Aktivita Odpovědnost za realizaci Pro koho určeno / Termín Zapojení žáků do soutěží vyučující jednotlivých předmětu ročník termín: průběžně během roku Volnočasové aktivity vedoucí kroužků ročník termín: celoročně formou kroužků Karnevaly a soutěže v rámci školní družiny vedoucí školní družiny pro děti ve školní družině termín: rozpis je v plánu školní Adaptační kurz metodik prevence, výchovný poradce, tř. učitelky 6. ročníků družiny 6. ročník termín: září 2013 Drakiáda vyučující 2. stupně ročník, rodiče žáků termín: říjen 2013 Vánoční jarmark + den otevřených dveří vyučující 1. a 2. stupně ročník, rodiče žáků prosinec 2013 Lyžařský kurz vyučující TV ročník termín: leden 2014 Velikonoční jarmark vyučující 1. a 2. stupně ročník duben 2014 Škola v přírodě třídní učitelé 2-5. ročníku 3. ročník termín: únor květen 2014 Výchovný koncert metodik prevence ročník termín: březen 2014 Cvičení v přírodě Rozloučení 9. ročníků se školní docházkou třídní učitelé ročníku ročník termín: červen 2014 třídní učitelé 9. ročníků 9. ročník, rodiče žáků termín: červen Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy SRPEN Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy 30 Nácvik sociálních dovedností pedagoga 30 ZÁŘÍ Seminář Fyziky 1 MŠMT Genderová problematika ve školách 1 ŘÍJEN EU Peníze školám DUM 14 Správní řízení ve škole 1 EU Peníze školám DUM 30 LISTOPAD Pracovní setkání VP 1 Krajská konference EVVO 1 Aktuální stav školské legislativy 2 Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství 1 Občanský zákoník ve školské praxi 2 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 10 z 20

11 PROSINEC OVOV Metodický seminář pro vyučující Tv 1 Seminář Aj 3 Zákoník práce, platové předpisy a evidence pracovní doby ve školské praxi 2 ÚNOR Badatelé 2 BŘEZEN Kariérní systém pedagogických pracovníků 1 ČŠI NIQES 2 Pracovní setkání ŠMP tvorba, realizace a vyhodnocování preventivního programu školy 1 Hospodaření a účtování příspěvkových organizací 1 DUBEN Vzděláváme pro budoucnost 2 Výuka Rj a reálie Ruska 1 Veřejné zakázky 1 KVĚTEN Metodické dny k projektu 1 Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí 2 Metodické dny k projektu 1 Ochrana člověka za mimořádných situací 1 Informační systém školy, webová prezentace školy 2 Svět energie 1 ČERVEN Výtvarná výchova 1 ZÁŘÍ - ČERVEN Projekt Aj 6 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Hlídky rodičů Z podnětu komise pro prevenci kriminality se obrátil výbor SPŠ prostřednictvím třídních učitelů na rodiče žáků s aktivitou směřující ke zvýšení bezpečnosti dětí při přecházení přes rušné ulice. Tento projekt odstartoval dne Rodičovské hlídky každodenně v době od 7,15 hod. do 8,00 hod. dohlížely na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce v blízkosti naší školy se snahou pomoci zvláště nejmenším dětem při orientaci v provozu. Do projektu se zapojili rodiče žáků l. 5. ročníků. Celou akci, včetně zajištění viditelných vest, zastřešila Městská policie. Po celou dobu trvání projektu nedošlo k ohrožení zdraví ani bezpečnosti žádného z dětí. Naše škola tak nadále, jako první z přerovských škol, pokračuje v projektu, který je funkční a osvědčený v mnoha zemích EU. Za svou činnost v oblasti prevence byla škola v roce 2005 oceněna komisí BESIP při Radě města Přerova Pedagogická praxe ŠD - pedagogická praxe studentek 2. a 4. roč. GJB a SPgŠ probíhala během celého školního roku u vychovatelek Z. Duliškovičové, Tománkové a M. Janákové Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole se speciálními poruchami učení a chování evidováno na 1. stupni 8 žáků a na 2. stupni 5 žáků. Všem těmto žákům byla poskytnuta 1x týdně pravidelná reedukační péče. Škola úzce spolupracovala s PPP Přerov, s rodiči integrovaných žáků. Učitelé věnovali také zvýšenou pozornost zohledněným i talentovaným žákům. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 11 z 20

12 8.4. Drakiáda 3. ročník drakiády proběhl dne Úvodní dračí promenáda byla krásnou přehlídkou draků doma vyrobených i těch koupených. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, sladkost a někteří i diplom za nejkrásnějšího doma vyrobeného draka či za draka nejoriginálnějšího Hrátky se skřítkem Svisláčkem pro předškoláky V období od října 2013 do ledna 2014 se uskutečnila 4 setkání dětí předškolního věku a jejich rodičů s učitelkami 1. stupně, na kterých se budoucí prvňáčci postupně seznamovali se školním prostředím. Vyzkoušeli si v příjemné a přátelské atmosféře aktivity a některé úkoly, které pak bez obav a úspěšně plnili při zápisu do 1. ročníku Den otevřených dveří Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá Den otevřených dveří. Letos tato akce proběhla 12. prosince. Pro návštěvníky byla připravena nejen prohlídka prostor, ale současně i ukázky činnosti v jednotlivých pracovnách. Blížící se Vánoce jsme si připomněli hned v úvodu, a to koncertem s názvem Zpívání nejen vánoční, kde vystoupily děti z prvního i druhého stupně. Po skončení koncertu se již návštěvníci mohli plně věnovat prohlídce školních prostor a učeben, kde probíhaly mnohé aktivity a prezentace činností. Sladkou tečkou bylo zdobení perníčků a ochutnávka cukroví ve školní kuchyňce Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči Na 29. května 2014 připravili učitelé 1. stupně setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s třídními učitelkami. Rodičům jsme poskytli nejdůležitější informace před nástupem dětí do školy. Pro děti byl připraven program s plněním různých zábavných úkolů. Každý školáček by odměněn malým dárkem. Toto setkání se školou se dětem i rodičům velmi líbilo a proto podobné setkání plánujeme i v dalším školním roce Sběr starého papíru a použitých baterií Od do probíhala v rámci všech přerovských základních škol soutěž vyhlášená technickými službami města Přerova ve sběru starého papíru a použitých baterií. Z naší školy se zapojilo celkem 407 žáků a nasbíralo kg papíru a 89 kg baterií. V kategorii jednotlivců obsadil 1. místo Martin Študent ze třídy 1.A, sesbíral kg, nejlepším třídním kolektivem se stala opět třída 1.A s kilogramy a díky velké snaze vyhrály děti školní výlet v hodnotě korun. Současně jsme se umístili také ve sběru starých baterií a dosáhli na 2. místo, za což nám byl vyplacen šek v hodnotě korun Rozloučení se žáky 9. ročníku Dne v klubu Teplo Přerov za přítomnosti pedagogických pracovníků a rodičů proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku Účast žáků v soutěžích Školní časopis roku celostátní kolo časopis Svislák 2. místo kategorie obsah 3. místo kategorie obálka Hudečková A., Kopecká Z., Indráková J., Pěchová T., Kropáčová N., Pospíšil D., Hrubčová K. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 12 z 20

13 Soutěž v počítačových a manuálních dovednostech Čtyřlístek vědomostní soutěž 1. místo David Le Celkové hodnocení škol 3. Místo David Le, Smolka M., Heger R., Radosavljevič D., Vičík L., Jančík J. 2. místo Trucla M., Polák K., Sehnalová B., Smítková N Sportovní soutěže O pohár primátora města atletika 1. místo Májová V. 3. místo Oherová N. 2. místo Goldemund L. Stolní tenis okresní kolo Mladší žákyně - 1. místo Gerhátová E., Černá P., Caletková M. Mladší žáci - 3. místo Dohnálek F., Goldemund L., Sedláček T., Černý D. Stolní tenis krajské kolo Streetball okresní kolo Starší žáci - 1. místo Smolka M., Bernard T., Hořecký T. 1. místo Drábek R., Malý K., Smolka M., Bernard T. Svislá laťka ZŠ Svisle Mladší žákyně 3. místo, Křížková K. Starší žákyně 1. místo, Májová V. 3. místo, Glosová B. Starší žáci 1. místo, Šťastný J. 2. místo, Skala M. Atletický čtyřboj okresní kolo Pohár rozhlasu krajské kolo Starší žákyně 1. místo Májová V., Oherová N., Švarcová G., Šrámková M., Dovičinová M. Starší žákyně 1. místo Májová V., Oherová N., Švarcová G., Dovičinová M., Šrámková M., Fojtů M., Rattayová M., Křížková K., Caletková J Údaje o mimoškolních aktivitách Školní kroužky: - angličtina hrou 1. a 2. ročník - logopedický kroužek 1. ročník - novinářský kroužek ročník. - stolní tenis ročník - kytara - historický kroužek ročník Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 13 z 20

14 - turisticko-ekologický kroužek roč. - volejbal ročník - vaření 2. stupeň - výtvarný - zpíváme s kytarou ročník - dovedné ruce ročník - cvičení na gymballech + jóga roč. - florbal ročník - florbal ročník - florbal ročník - basketbal ročník Tělesná výchova a se konaly na našem školním hřišti Olympijské hry. Těchto her se zúčastnili všichni žáci školy. Vítězné kolektivy získaly putovní poháry a ceny z prostředků SPŠ Škola v přírodě Na školu v přírodě vyjelo v rámci projektu 178 žáků ročníku v termínech , , do Jeseníků, Holčovic. MMPr přispěl částkou 1000 Kč na pobyt každého žáka LVZ Konal se v termínu od do na Horní Bečvě, hotel Bečva. Pobyt na horách byl nabídnut žákům ročníku Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku Ve dnech se uskutečnil v Čekyni adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem kurzu bylo pomocí připravených aktivit zlepšit utváření kolektivu, zapojit do kolektivu všechny žáky, umožnit žákům se lépe poznat a utužit kamarádské vztahy Poznávací zájezd Vídeň V základní škole Svisle si žáci vybírají druhý jazyk již v 6. ročníku. Ti, kteří si zvolili k angličtině němčinu, jeli do Vídně, kde si mohli prakticky ověřit schopnost komunikace v tomto jazyce. Navštívili vesničku slavného rakouského architekta Hundertwassera, historické centrum města na Dunaji s katedrálou Sv. Štěpána a pamětihodnosti v okolí Korutanské třídy, Kohlmark, nám. Sv. Michala a nám. Josefa II., Albertino, císařský palác Hofburg s jednotlivými trakty, stavbami a nádvořími Dopravní výchova Teoretická část vzdělávacího programu pro žáky ročníku probíhala ve spolupráci se Střediskem volného času ATLAS a BIOS od října Praktický výcvik se uskutečnil na dopravním hřišti SVČ ATLAS a BIOS v květnu Projekt Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka Ve školním roce 2013/2014 se žáci prvních tříd zapojili do celostátního projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je podnítit zájem dětí o četbu. V prostorách dětského oddělení Městské knihovny v Přerově na ul. Palackého se děti seznamovaly s prostředím knihovny a plnily různé úkoly, které se vztahovaly ke knihám a čtenářským dovednostem. Poslední setkání s pracovníky knihovny se uskutečnilo v prostorách Muzea J. A. Komenského, kde byli žáci slavnostně pasováni na čtenáře a jako odměnu za své snažení získali knihu a na rok také zdarma průkazku do knihovny. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 14 z 20

15 8.20. Spolupráce s MŠ Ve dnech , navštívily děti z předškolních oddělení MŠ Lověšice, Újezdec, Jasínkova, Kouřilkova, Lešetín se svými učitelkami žáky prvního ročníku naší školy Kulturní akce 1. stupeň Šmoulové filmové představení Koncert ABRAKA MUZIKA Rio filmové představení 2. stupeň Lucerna divadelní představení Indonésie, beseda Koncert ABRAKA MUZIKA kino Hvězda Klub Teplo Přerov kino Hvězda Slovácké divadlo Uherské Hradiště Kino Hvězda Klub Teplo Přerov Jednorázové akce Září Říjen Listopad Prosinec Únor Březen Duben Květen Červen Dějepisná exkurze Modrá u Velehradu, 7. ročník Dějepisná exkurze MAMUTOV, 6. ročník Drakiáda pro 1. stupeň Exkurze do ND v Praze, 9. ročník Exkurze Technické muzeum Brno, 7. a 8. ročník Den otevřených dveří 1. a 2. stupeň Projektový den SŠ řezbářská Tovačov, ročník Setkání s prezidentem ČR, 9. ročník Návštěva městské knihovny, 1. ročník Exkurze - Technické muzeum Olomouc, 8. a 9. ročník Velikonoční salón, 1. a 2. stupeň Planetárium Brno, 5. ročník Slavnost Slabikáře, 1. ročník Exkurze Vídeň, Rakousko, ročník Exkurze Ratibořice, 2. stupeň Přerovský zámek Pasování na čtenáře, 1. ročník O pohár ředitele ZŠ Svisle, turnaj ve stolním tenise Rozloučení se žáky 9. ročníku, Klub Teplo Přerov 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce neproběhla inspekce ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou součástí přílohy č. 1 k výroční zprávě. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 15 z 20

16 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt reg.č. CZ.1.07/1.2.27/ Na správné cestě Obsahem projektu je pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při volbě povolání. Výstupy: - propagace vhodných oborů odpovídajících schopnostem, dovednostem, možnostem těchto žáků - vytvoření metodiky pro výchovné poradce - využití všech aktivit a vytvořených materiálů v rámci kraje Projekt reg.č. CZ.1.07/1.4.00/ EU Peníze školám Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurz anglického jazyka s podporou ICT úroveň A0 A1 Prohloubení odborných a klíčových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích, reg. č. CZ.1.07/1.3.45/ ; Kurz úspěšně absolvovalo 6 pedagogických pracovníků. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Školní arboretum Zelená učebna Škola realizovala projekt na rozšíření využití školní zahrady pro výukové účely formou vybudování Školního arboreta Zelené učebny. Projekt byl podpořen neinvestičním finančním příspěvkem ve výši ,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro školní rok 2013/2014. Na tento projekt přispělo částkou ,- Kč také Sdružení přátel školy při ZŠ Svisle. Využití příspěvku: nákup nových dřevin, okrasných rostlin, ovocných stromů, zahradního nářadí. Výstup: obnova, podpora a rozšíření zeleně a květeny v centru města a vytvoření příjemného místa ke vzdělávání. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 16 z 20

17 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace není zřízena Spolupráce s podniky: MEOPTA Přerov, ČMŽO Přerov, Pekárna Tiefenbach Přerov, Precheza Přerov, Úřad práce Přerov, Honeywell Aerospace Hlubočky, Tovačov SOŠ, BIRCHER Hranice, SCHÄFFER Hranice, SPŠ Hranice Spolupráce s dalšími institucemi VÚP Praha, NIDV Praha, ČŠI, Muzeum JAK Přerov, Knihovna Přerov, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, Městská policie Přerov, PPP Přerov, Magistrát města Přerova, Florbalová škola Teiwaz Lipnik n. B., Český svaz Kin-ballu Hradec Králové, KÚ Olomouckého kraje. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena Školskou radou ZŠ Přerov, Svisle 13 dne.. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 17 z 20

18 PŘÍLOHA Č.1 Hospodaření školy za rok 2013 Finanční hospodaření základní školy se řídilo ročním rozpočtem. Během kalendářního roku docházelo k individuálním úpravám plánu, které byly po zpracování předloženy ke schválení zřizovateli. Finanční prostředky (příjmy) byly členěny z hlediska zdrojů. Organizace hospodařila s peněžními prostředky přijatými ze SR (NIV celkem), z rozpočtu zřizovatele (provozní výdaje) s příjmy z doplňkové činnosti, s prostředky svých fondů a ostatními příjmy. Veškeré výdaje náklady finančních prostředků organizace byly členěny dle finančních toků a jednotlivých činností účetní jednotky. Čerpání finančních prostředků bylo sledováno prostřednictvím syntetických účtů, které byly rozvedeny dle požadovaných hledisek na účtech analytické evidence. Doplňková činnost byla sledována účetně odděleně a okruhy doplňkové činnosti se řídily zřizovací listinou. Dle vnitřní směrnice o finanční kontrole probíhala v organizaci předběžná, průběžná a následná kontrola příjmů a výdajů organizace. Vyúčtování finančních prostředků - provozní příjmy a výdaje Příjmy: provozní dotace ,00 Výnosy z dotací (transferů) ,00 tržby z prodeje služeb-hřiště ,00 tržby z prod. služeb-družinné ,00 výnosy z prodeje materiálu 260,00 úroky 259,84 zúčtování fondů ,39 jiné ostatní výnosy (náhr.škody) ,00 ostat.výnosy z činnosti ,60 odměna za sběr baterií 1 500,00 celkem ,83 Výdaje: spotřeba materiálu ,96 spotřeba energie ,95 opravy a udržování ,80 cestovné 3 447,00 náklady na reprezentaci 1 071,00 ostatní služby ,30 mzdové náklady ,00 zákon. sociální pojistné ,01 jiné soc.pojišť. 231,81 zák.soc. náklady (FKSP) 1 159,00 daně a poplatky ,00 ostatní náklady činností ,00 odpisy DNM ,00 odpisy DNM transferů ,00 náklady z DDHM ,00 celkem ,83 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 18 z 20

19 Vyúčtování finančních prostředků na mzdy a ONIV Příjmy: Výdaje: neinvestiční dotace ,00 jiné výnosy z vl.výk.(akce šk.) ,00 čerpání fondů ,00 ostatní výnosy 6 480,00 celkem ,00 mzdové náklady ,00 OON ,00 Odvody ZP a SP ,36 zákonné sociální náklady ,10 jiné soc. pojištění ,88 spotřeba materiálu ,06 cestovné ,00 ostatní služby ,00 DVPP ,00 Náklady z DDHM a DDNM ,60 celkem ,00 Vyúčtování účelových dotací: Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace EU peníze školám,, příspěvek celkem ,00 přijatý příspěvek na rok ,40 náklady na DDHM (nákup PC) ,00 ostatní služby ,00 mzdové náklady ,00 soc. a zdrav. pojištění ,90 zákon. soc. pojištění 840,00 nevyčerp. částka převod do RF ,90 Mimoškolní činnost: příspěvek celkem ,00 čerpání: mzdy ,00 zákonné pojistné 7 507,97 spotřeba materiálu 4 167,03 Fond reprodukce majetku: Hlavním zdrojem fondu byly odpisy dlouhodobého majetku prováděné podle schváleného odpisového plánu. Organizaci byl nařízen 69,60 % odvod z odpisů nemovitého majetku. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 19 z 20

20 Zapojení fondů: Rezervní fond Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč Zlepšený hospodářský hospodaření za rok 2013 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: rezervní fond fond odměn ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Příděly zlepšeného hospodářského výsledku byly po schválení zaúčtovány do fondů. V Přerově dne Zpracovala: L. Cigánková Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Stránka 20 z 20

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více