VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1

2 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole ) Přehled oborů vzdělání ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Inspekční zpráva ) Usnesení školské rady

3 1) Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Sídlo organizace: Nerudova 9, České Budějovice Charakteristika školy: Identifikační číslo - IZO: Součásti školy: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní družina, Nerudova 9, České Budějovice Školní jídelna, Nerudova 9, České Budějovice Základní škola, Čéčova 66, České Budějovice Školní družina, Čéčova 66, České Budějovice Mateřská škola, K. Šatala 17, České Budějovice Školní jídelna MŠ, K. Šatala 17, České Budějovice Kapacita školy ve školním roce 2013/2014: ŠD: MŠ: 715 žáků / 30 tříd průměrný počet žáků na třídu byl 23,8 236 žáků / 8 oddělení 84 dětí / 3 třídy Zaměření školy: Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, pestrý výběr volitelných a nepovinných předmětů a dalších aktivit pro účelné využití volného času žáků. Telefon školy: , fax: Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č.1, 2 Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Trmal IČO: Právní subjektivita od

4 Údaje o školské radě: Od pracuje při škole nová školská rada složená z 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce zřizovatele. Současné složení: zástupce zřizovatele: Tomáš Kubín předseda školské rady zástupce rodičů: Ing. Svatopluk Mora místopředseda školské rady zástupce učitelů: Mgr. Ivana Daňková zapisovatelka školské rady 2) Přehled oborů vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od Obor vzdělání C/01 Základní škola Předmět Ročník 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

5 Obor vzdělání C/01 Základní škola Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty Předmět Ročník 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

6 Nabídka volitelných předmětů VI. ročník 2 hodiny Název Sportovní výchova Konverzace v anglickém jazyce Domácnost Seminář z matematiky VII. ročník 2 hodiny Název Technické činnosti Domácnost Sportovní výchova Seminář z matematiky VIII. ročník 2 hodiny Název Konverzace v německém jazyce Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky IX. ročník 2 hodiny Název Domácnost Seminář z chemie Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky Nepovinné předměty Pohybové a sportovní aktivity 1. stupeň Dlouhodobý projekt: Dětský úsměv projekt skupinové dentální prevence pro děti ( 1. st. ) 6

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkem zaměstnanců: 85 z toho 19 učitelů 1. stupně 23 učitelů 2. stupně 2 asistenti pedagoga 6 učitelek MŠ 8 vychovatelek 2 administrativní pracovnice 25 provozních zaměstnanců Na škole působí kvalitní a zkušení učitelé, kvalifikovanost pracovníků je 100%. Jejich odborná způsobilost je efektivně využívána. Pedagogický sbor je stabilní. 4) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty a o přijímacím řízení na střední školy a) zápis do 1. tříd 23. a 24. ledna 2014 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Do prvních tříd bylo celkem zapsáno 136 dětí, z toho 52 s bydlištěm mimo obvod školy, 12 dětí z cizích obcí, bylo povoleno 26 odkladů. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 5 prvních tříd. b) přijímací řízení do 6. tříd s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty V únoru a květnu proběhly přijímací pohovory žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Bylo přijato celkem 29 žáků, kteří v příštím školním roce naplní jednu šestou třídu s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. c) do 5. a 6. tříd Do budoucích 5. tříd bylo přijato 5 žáků z jiných škol. Do budoucích 6. tříd byli přijati žáci ze ZŠ Hrdějovice, Borek, Mladé, Nové Hodějovice, Nedabyle, Boršov nad Vltavou, Č. Velenice, Hradec Králové, Lhenice, Máj 2 a Pohůrecká. Jedna žákyně do budoucí 6. třídy přišla z Vietnamu. Kromě toho byli přijati další žáci z jiných škol, kteří se přistěhovali nebo přestoupili na naši školu z jiných ZŠ a z Ukrajiny. Z 5. ročníků bylo přijato 5 žáků na osmiletá gymnázia. 7

8 6 žáků z 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku, všichni byli přijati na SOU. Z 82 žáků 9. ročníků byli všichni přijati ke studiu na střední škole a to: 9 žáků na gymnázia, 50 žáků na střední odborné školy s maturitou, 22 žáků na učební obory, 1 žák na uměleckou školu. 8

9 Rozmístění žáků na jednotlivé střední školy ukazují následující diagramy: 9

10 10

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/ pololetí Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospělo neprospělo nebyli hodnoceni průměr třídy Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka T.U. Důtka řed. školy 2. stupeň z chování 3. stuprň z chování I.A , ,00 I.B , ,02 I.C , ,00 I.D , ,01 I.E , ,01 II.A , ,13 3 II.B , ,05 II.C , ,07 III.A , ,04 III.B , ,11 3 III.C , ,16 1 IV.A , ,29 IV.B , , IV.C , ,28 1 V.A , , , V.B , , V.C , ,20 VI.A , ,24 2 VI.B , , VI.C , ,72 4 VII.A , ,31 2 VII.B , , VII.C , , VIII.A , ,51 4 VIII.B ,15 7 0, , VIII.C , , , IX.A ,56 2 0, , IX.B ,95 2 0, ,02 4 IX.C ,50 2 0, , IX.D , , celkem průměr na žáka, třídu 39,57 0,08 1,45 11

12 Školní rok 2013/ pololetí Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospěl neprospěl nebyli hodnoceni průměr třídy pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování opakování ročníku I.A , ,01 I.B , ,03 1 I.C , ,01 I.D , ,06 I.E , ,03 1 II.A , ,19 2 II.B , ,05 II.C , ,10 III.A , ,13 1 III.B , , III.C , ,22 1 IV.A , ,34 IV.B , , IV.C , ,31 V.A , , V.B , , V.C , ,29 3 VI.A , ,28 5 VI.B , , VI.C , , VII.A , ,35 2 VII.B , , VII.C , , VIII.A , , VIII.B ,58 7 0, , VIII.C , , , IX.A , , IX.B , , , IX.C , , IX.D , , celkem průměr na žáka, třídu 48,41 0,17 1,52 12

13 Program školy je doplňován činností zájmových kroužků, výlety, exkurzemi, mimoškolními akcemi. Ty mají nejen vliv při vytváření dobrých vztahů mezi žáky a učiteli, ale i mezi žáky navzájem. Cyklus historických exkurzí: pro 7. ročník Husitské muzeum Tábor, Kotnovská věž pro 8. ročník památky Prahy (Hrad, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Malá Strana, Staroměstské náměstí) pro 9. ročník pracovní tábor Vojna u Příbrami, Svatá hora v Příbrami, Lety u Písku Literární exkurze pro 9. r. Zlatá Koruna Příběhy bezpráví pro 9. ročník beseda s pamětníkem p. Peškem o událostech 50. let minulého století v naší republice. Sportu a tělesné výchově nejsou věnovány jen hodiny povinné výuky, ale řada dalších pohybových aktivit. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňuje kurz plavání a bruslení, jsou organizovány sportovní soutěže. Pro žáky sedmého ročníku byl organizován jeden lyžařský kurz. Na škole velice aktivně pracuje Rada dětí. Učitelé se snaží děti motivovat a podněcovat v nich zájem o smysluplné a užitečné využití volného času. Protidrogová výchova vycházela z Minimálního preventivního programu, který má škola rozpracovaný na jednotlivé ročníky (viz. příloha č. 2) Žáci školy mohou využívat počítačových učeben k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností práce s počítačem. Žákům se speciálními poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči. Při řešení úkolů spojených s nápravou poruch učení, při sestavování individuálních učebních plánů žáků spolupracujeme s PPP a s rodiči. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby nejsou výjimkou ani častější konzultace. Srovnání s jinými školami probíhá prostřednictvím soutěží a olympiád, zapojujeme se i do srovnávacích testů, v letošním školním roce byli testováni žáci 4. a 8. ročníků. 13

14 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní a Mateřská škola Nerudova 9, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zbyněk Trmal Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám NE Vlastní S výchovným poradcem NE kabinet S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) NE *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. Použité zkratky: MPP Minimální preventivní plán SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka 14

15 I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet Realizátor Počet školených pedagogů hodin organizace, odborník Rady pro dospívající dívky 7 Informace a školení ŠMP Všichni učitelé Bezpečně na kole i pěšky o.s. Theia Učitelé 1. třídy - 5 Kyberšikana a záškoláctví o.s. Theia Učitelé 7. tříd krajská konference primární prevence KÚ 1 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Realizátor organizace, odborník Školení metodiků PPP P. Nýdlová 4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Kyberšikana o.s. Theia Seznámení s hlavními problémy kyberšikany- aktuální téma současnosti Výtržnictví a Občanské sdružení p. Čech, p. Matzner extrémismus Theia a Policie ČR Bezva třída o.s. Theia Upevňování vztahů ve třídě 5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? 15

16 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ (Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) Název aktivity Realizátor, Datum konání přednášející 1. Seznámení s MPP viz WWW stránky školy po celý rok 2. Konzultační hodiny ŠMP mají žáci v ŽK 3. Informace na třídních schůzkách TU 4. Rozdány materiály k šikaně a kyberšikaně TU ročník *) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči. (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. Dny otevřených dveří 2 x ročně vedení školy 2. Besídky pro rodiče 1. stupeň před Vánocemi třídní učitelé 3. Zahradní slavnost Šerpování žáků 9. tříd vedení školy III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které reagují na aktuální problémy) Zaměření (např. Název aktivity prevence drogových závislostí, šikany ) Třídy Realizátor 1. Bezpečný start do 1. A,B,C,D,E o.s.theia školního života 2. Bezva třída Upevňování vztahů ve 2. ročník Občanské sdružení Theia třídě 3. Trestní řád, zvyšování právního 8. a 9. ročníky Učitelé občanské výchovy přestupky vědomí 4. Kyberšikana 9. ročníky Policie ČR p. Bajcura 5. Rady dospívajícím Chování v krizových Dívky 6. A,B,C dívkám situacích 6. Šikana a její projevy Prevence třídy Učitelé v rámci výuky 16

17 7. Drogy NE 6. r., 8. r. Učitelé DVD + beseda 8. STOP drogám 8. ABC v rámci rod. výchovy 9. Zdravá výživa 7. A,B,C Učitelé výchovy ke zdraví 10.Kyberšikana, násilí 7. třídy o.s. Theia 11. Média a jejich vliv 3. ročník o.s. Theia na děti 12. Jeden za všechny, Vztahy ve třídě 6. B Cassiopeia všichni za jednoho 13. Životní hodnoty 5. ročník o.s. Theia 14. Výtržnictví a extrémismus 9. A,B,C,D OS Theia, Policie ČR 9. Uveďte preventivní akce na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor věková skupina Datum konání Výtržnictví a extrémismus OS Theia, Policie ČR 9. ročník Bezva třída o.s.theia 2. ročník a Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen: kyberšikana Jak byla situace zjištěna: na upozornění rodičů Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, TU, Policie ČR Kdy byla situace řešena: červen 2014 S použitím jakých metod byla intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: 11. Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Třídy Realizátor Filmy o potlačování lid. práv, neonacismu aj 9. A.B,C,D p. Bauerová a učitelé v OV *) Přidejte řádky podle potřeby 17

18 12. Volnočasové aktivity při školách Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet zapojených počet klubů počet zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí * počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 13. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 14. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů počet _ Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky jméno odborníka/zařízení typ SPJ věková skupina jakou formou se pracovalo se žáky 18

19 V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP V Českých Budějovicích Zpracovala: PaedDr..Marcela Zákoucká 19

20 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola umožnila svým pracovníkům v rámci možností zvyšovat kvalifikaci ve svém oboru, věnovala pozornost prevenci nežádoucích jevů ve škole. Výběr akcí byl usměrňován s ohledem ke konkrétním potřebám školy, poznatky byly dále prezentovány v rámci činnosti předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně. Ve školní knihovně je pro pedagogy k dispozici odborná literatura a metodické materiály, je průběžně doplňována. Pracovníci školy se zúčastnili následujících akcí: Kvalifikační studium zástupce ředitele školy Bezpečný virtuální svět: primární prevence rizikového chování Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Pasco konference, Activ konference Pracovní seminář ke Standardům pro ZV vzdělávací obory Matematika, Český jazyk, Cizí jazyk Mezinárodní zkoušky Cambridge YLE - MOVERS, FLYERS a zkoušky ŐSD Kompetenz in Deutsch pro žáky ZŠ Inventarizace Archivace, spisová služba, skartace Krajina a lidé, EVVO Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a v 1. třídě Alternativní metody při práci s prozaickými texty Kurz angličtiny pro pokročilé Učím (se) rád v 1. třídě účast všech 5 učitelek v letošních prvních třídách Gramatika ve výuce německého jazyka Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách angličtiny Šikana ve školním prostředí a její řešení 20

21 Školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance vedoucí ŠD Pozitiva: Téměř všechny vzdělávací akce byly přínosem, učitelé využívali poznatků ze školení pro svou vlastní práci Na kvalitu pedagogické práce a odbornosti vyučujících má pozitivní vliv spolupráce v rámci činnosti metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí Školní knihovna byla rozšířena o další odbornou literaturu a metodické materiály Průběžně je také doplňována a aktualizována školní pedagogická knihovna o odborné knihy a metodické materiály Počítačová gramotnost pedagogických pracovníků značně stoupla. Pro příští rok plánujeme: Využívat nabídku vzdělávacích středisek, především financovaných z evropských fondů Pokračovat v předávání poznatků ze školení ostatním kolegům prostřednictvím metodických orgánů, pedagogických rad a porad Doplňovat školní knihovnu o další odbornou literaturu 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci si mohli v tomto roce vybrat z těchto 33 kroužků a 13 nepovinných předmětů: Kroužky: Pro 1. stupeň aerobic, flétna, florbal 3x, keramika 2x, výtvarně keramický 2x, vaření 4x, výtvarný, kytara, dramatický, sborový zpěv, dovedné ruce, šachový, karate, anglický jazyk 5x Pro 2. stupeň florbal, hrátky s češtinou, chemický, anglický jazyk (Cambridgeská zkouška) 3x, německý jazyk ( Kompetenz in Deutsch ), hravá fyzika Nepovinné předměty: Pro 1. stupeň 5x fotbal a 8x atletika K porovnání znalostí a vědomostí žáků se žáky z jiných škol přispívá účast v soutěžích a olympiádách. V tomto školním roce žáci naší školy dosáhli pod vedením vyučujících velmi dobrých výsledků v předmětových a jiných soutěžích. 21

22 Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1 Kožnar Pavel 8.A 2 Mai Linh Hoang 9.A 3 Šmitmajer Michal 8.A, Klásková Lucie 9.D Pythagoriáda P5 1. Thuong Thi Tran 5.B 2. Bajgarová Johanka 5.A 3. Jirsa Michael 5.B Pythagoriáda P6 1. Kašpárková Tereza 6.C 2. Zelený René 6.A 3. Bouška Jindřich 6.A Pythagoriáda P7 1. Golas Michal 7.C 2. Horejš Martin 7.C 3. Kostohryz Matěj 7.A Pythagoriáda P8 1. Cícha Tomáš 8.A 2. Klika Richard 8.A 3. Jakeš Petr 8.A Matematický Klokan: kategorie Cvrček 1. Vitha Matyáš 3.B 2. Štěch Jiří 3.B 3. Novák David 3.C kategorie Klokánek 1. Kahounová Ivana 5.B 2. Dáňová Tereza 4.B, Neškodná Petra 5.C 3. Kříž Štěpán 4.B kategorie Benjamín 1. Boháč Martin 7.A 2. Rada Jakub 6.A, Miklík Martin 7.B 3. Syvulyh Olha 7.A kategorie Kadet 1. Smudek Matouš 8.A 2. Dvořáková Kateřina 9.A 22

23 Matematická olympiáda Z5 3. Bumba Jaroslav 9.A Postup do OK Vopalecký, Stráská, Jirsa, Kadlec, všichni 5.B, Bajgarová, Kloboučník, Vomáčková, Macková, Klojda všichni 5.A Bouška, Picek, Zelený, všichni 6.A Z6 Postup do OK Z9 Postup Buštová, Čížková, Schnelzer, všichni 9.A do OK Olympiáda v Čj 1. Čížková Kamila 9.A 2. Buštová Barbora 9.A Recitační soutěž 2. st Čejka Jan 7.A, Syvulyh Olha 7.A 3. Ziffreinová Leona 7.C Recitační soutěž 1. st. 1.tř. 1. Vocat J. Samantha 1.A 2. Novák Šimon 1.E 3. Stará Ema 1.E Recitační soutěž 1. st tř. 1 Piskořová Veronika 3.A Recitační soutěž 4.tř. 1 Lexová Lucie 4.C 2. Bodlák Pavel 4.B 3. Šedová Linda 4.A Recitační soutěž 5.tř. 1. Holý Marek 5.B 2. Bajgarová Johanka 5.A 3. Pokorná Tereza 5.C Pěvecká soutěž 1. třídy 1. Švikruha Martin 1.D 2. Kvasničková Linda 1.B 3. Jánová Jana 1.E Zeměpisná olympiáda 6 1. Kotyz Kryštof 6.A 2. Malínská Karla 6.A 3. Brom Antonín 6.C Zeměpisná olympiáda 7 1. Kropík Aleš 7.A 2. Procházková Marie 7.A 3. Mikeš Adam 7.A 23

24 Zeměpisná olympiáda Korbelová Kateřina 9.A 2. Bošek Dominik 9.B 3. Schwarz Marek 9.B Biologická olympiáda 6.-7.třídy 1. Mikeš Adam 7.A Miklík Martin 7.B, Petříková Kristýna 7.A, Roštíková Nela 6.C Biologická olympiáda 8.-9.třídy 1. Voldřichová Aneta 9.D 2. Schwarz Marek 9.B 3. Kotásek Miroslav 9.A Chemická olympiáda kat.d 1. Bumba Jaroslav 9.A 2. Kadlec František 9.D 3. Štohanzlová Tereza 9.A 4. Kotásek Miroslav 9.A Jihočeský zvonek 2.-3.tř. 1. Mora Jan 3.A 2. Soukupová Nela 3.A Jihočeský zvonek 4.-5.tř. 1. Domínová Marie 5.C 2. Lexová Lucie 4.C 3. Soukal Jindřich 5.B Jihočeský zvonek 2.st. 1. Ziffreinová Leona 7.C 2. Němý Evžen 8.A 3. Tesařová Eliška 9.B Dějepisná olympiáda 1. Voldřichová Aneta 9.D 2. Školová Michaela 9.A Olympiáda v Nj 1. Buštová Barbora 9.A 2. David Jiří 9.D 3. Kadlec František 9.D Olympiáda v Aj 6.r. 1. Šestáková Lucie 6.A 2. Závadová Barbora 6.A 3. Kašpárková Tereza 6.C Olympiáda v Aj 7.r. 1. Pimienta Erik 7.B 2. Kostohryz Matěj 7.A 24

25 Olympiáda v Aj 7.r. 3. Urban Jan 7.B Olympiáda v Aj 8.r. 1. Vopátková Věra 8.A 2. Šlachta David 8.A 3. Smudek Matouš, Šůma Ondřej oba 8.A Olympiáda v Aj 9.r. 1. Churáňová Ivanna 9.C 2. Farkas Jan 9.B 3. David Jiří 9.D Olympiáda v Fj 9.r. 1. Korbelová Kateřina 9.A 2. Bumba Jaroslav 9.A 3. Čepčányiová Kateřina 9.A Olympiáda v Rj 9.r. 1. Bajerová Karolína 9.A 2. Štohanzlová Petra 9.A 3. Rozboudová Markéta 9.C Dopravní olympiáda mladší žáci 1. Picek Jan 6.A 2. Zelený René 6.A 3. Malínská Karla 6.A Dopravní olympiáda starší žáci 1. Procházka Jan 9.A 2. Szabó Josef 9.D 3. Mikeš Adam 7.A Přehled výsledků žáků v soutěžích okres, kraj a celostátní kolo Soutěž Kategorie Umístění Žáci/družstvo Olympiáda v Čj OK účast Čížková, Buštová 9.A Lit.soutěž 50 let šk.stravování ocenění Picek, Votýpka (oba 6.A), Šmitmajer 8A, Hoang Linh 9.A Elektronická olympiáda Celostátní 1. m. Mikeš Adam 7.A kolo Mezinárodní soutěž Pohár finále 1. m. a 2 družstva vědy účast Chemická olympiáda OK účast Bumba, Štohanzlová, Kotásek (všichni 9.A), Kadlec 9.D Krajina a lidé Soutěž škol 2. m. Svobodová Alžběta 6.A 25

26 Krajina a lidé Soutěž škol 2. m. Lapčík Jan 8.A 3. m. Rejdová Berenika 6.A Lit.soutěž Požární ochrana Celostátní 1. m. Golas Michal 7.C očima dětí kolo Výtvarná soutěž Požární Oblastní 1. m. Soukupová Nela 3.A ochrana očima dětí kolo kat. ZŠ 2 Oblastní 1. m. Viktora Jiří 8.B kolo kat.zš 4 Jihočeský zvonek OK stříbrné Domínová Marie 5.C pásmo OK bronzové Soukal, Ziffreinová, Němý, tesařová pásmo Dějepisná olympiáda OK účast Voldřichová Aneta, 9.D, Školová Michaela 9.A Matematická olympiáda OK účast Vopalecký, Stráská, Jirsa, Kadlec, všichni 5.B, Bajgarová, Kloboučník, Vomáčková, Macková, Klojda všichni 5.A, Bouška, Picek, Zelený, všichni 6.A, Buštová, Čížková, Schnelzer, všichni 9.A Bobřík informatiky Celostátní účast 67 žáků kolo Olympiáda v Aj OK 1. m. Churáňová Ivanna 9.C KK 1. m. Churáňová Ivanna 9.C Olympiáda v Nj OK 2. m. Buštová Barbora 9.A Účast David Jiří 9.D Pohár rozhlasu OK 2. m. ml.dívky Štafetový pohár OK 2. m. st.chlapci Oblastní kolo 2. m ročník účast Florbal OK ročník 3. m. celkem 1.-5.r. Plážový volejbal KK 2 dívky 2.st. Pohár primátora Mezi školami účast různá družstva 26

27 Fotbal Coca Cola cup Oblastní účast chlapci 2.st. kolo OVOV OK 2. Dvořáková Kateřina 9.A 3. Strusková Kateřina 6.A 3. Bodlák Pavel 4.C 3. Maříková Adriana 8.C OVOV KK účast Dvořáková, Strusková, Bodlák McDonaldś Cup OK 2. m. kat.a žáci 1.-3.tříd účast kat.b žáci 4.-5.tříd Dopravní olympiáda OK účast 2 družstva Ocenění neúspěšnějších žáků českobudějovických škol nebo za mimořádný čin ve školním roce 2013/2014 na radnici města České Budějovice: Adam Mikeš za 1. místo v celostátním kole Elektronické olympiády Ivanna Churáňová za 1. místo v krajském kole recitační soutěže Veronika Piskořová za 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Další soutěže a aktivity: Přírodovědný klokan Soutěž ve sběru hliníku - soutěž mezi třídami Soutěž ve sběru papíru - soutěž mezi třídami Sběr pomerančové kůry Sběr plastových víček Lehkoatletická olympiáda pro 1. i 2. stupeň školy Slavnostní vernisáž prací žáků školy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou Zájezdy dětí do zahraničí - stalo se již tradicí uskutečnit jednodenní zájezd do německy mluvících zemí, letos byli žáci v Drážďanech.. Akce je pro žáky velice motivační a dodala jim chuť a novou energii pro studium jazyků. Návštěvy Jihočeské vědecké knihovny pro žáky celé školy Účast na McDonald s Cupu Pohár primátora různé soutěže Účast na Dopravní olympiádě Návštěva dopravního hřiště 1. stupeň Zahradní slavnost akce pro žáky, rodiče a přátele školy a učitele Slavnostní šerpování žáků 9. tříd - pro žáky a jejich rodinné příslušníky Zkus to zdravě projekt pro žáky 5.a 6.r. Akce MM Č.Budějovice 50 let školního stravování 27

28 Pro žáky 9. tříd akce Společenská etiketa Návštěvy Cassiopei Návštěva představení Nicholas Winton pro 9. a 8.r. Vánoční a velikonoční výstavy prací žáků školy Pohár vědy pro žáky 6.r. Vystoupení žáků IX.A na náměstí Přemysla Otakara II. Advent E.ON City Cup fotbalový turnaj Karneval školní družiny Vánoční školní sportovní soutěže fotbal, florbal, vybíjená, přehazovaná, skok vysoký, šplh na tyči Návštěvy Jihočeského divadla Žáci naší školy navštěvovali filmová představení a výchovné koncerty. Žáci 9. ročníku navštívili divadelní představení na Otáčivém jevišti v Českém Krumlově. K volbě povolání přispěla návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. V Mateřské škole K. Šatala se pořádaly tyto akce: odpolední pohádkové představení pro rodiče s dětmi mikulášská nadílka vánoční nadílka spojená s vystoupením dětí screeningové vyšetření zraku Lions Eye vystoupení dětí ke Dni matek tvořivé odpoledne s rodiči oslava Dne dětí spojená se zahradní slavností rozloučení s předškoláky posezení s táborákem na školní zahradě výlety do lesa školní výlet do ZOO Ohrada Děti navštívily planetárium, Objevárium Bzzukot, zúčastnily se plaveckého výcviku a měly možnost navštěvovat zumbu, němčinu a angličtinu. Dvakrát v měsíci chodily cvičit do tělocvičny ve Fight Clubu. V mateřské škole byl zajišťen každý měsíc divadelní nebo hudební pořad, děti navštívily i představení v Malém divadle. Ve Wortnerově domě se zúčastnily výstav spojených s pohádkou a výtvarnou dílnou. Navštívily Regionální výstavu ovoce spojenou s poznávacím a zábavným programem. Zúčastnili jsme se akce 50let školního stravování, kdy děti měly možnost v rámci týdenního programu si samy připravovat svačinu, ale i upéct něco pro rodiče. Spolupráce s rodiči ZŠ a MŠ Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím třídních schůzek a schůzek zástupců tříd, které jsou svolávány čtyřikrát během školního roku. Zde jsou předkládány rodiči a učiteli návrhy na zlepšení prostředí a klima školy, diskutuje se o problémech a úspěších. Rodiče jsou 28

29 seznamováni s akcemi. Kladně jsou jimi hodnoceny webové stránky školy. V případě potřeby jsou zajišťovány schůzky jednotlivých rodičů s učiteli. Průběžně po celý školní rok si mohou rodiče i ostatní návštěvníci školy prohlédnout na chodbách výsledky výtvarných prací žáků. Tyto výstavy jsou pravidelně obměňovány. Učitelé s žáky připravili pro rodiče vystoupení po třídách k Vánocům nebo ke Dni matek. Dlouhodobě připravované projekty Vánoce a Velikonoce vyvrcholily výstavou prací žáků. Tradice těchto svátků zasáhly téměř do každého předmětu. Pěvecké vystoupení žáků v anglickém a německém jazyce proběhlo formou vánočního pochodu celou školou. Rodiče pomáhali p. učitelkám prvních a druhých tříd s mikulášskou nadílkou. Další spolupráce rodičů a školy se projevila při sběrových soutěžích papíru, bylin a hliníku, které se uskutečnily papír 4x ročně, ostatní průběžně. Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny. V mateřské škole probíhala spolupráce s rodiči v několika rovinách od úvodního pohovoru při zápisu, přes třídní schůzky, až po neformální každodenní rozhovory při přijímání a předávání dětí. Rodiče se zúčastnili mnoha akcí pořádaných MŠ, pomáhali při jejich organizaci, popř. zajišťovali občerstvení, poskytovali materiální pomoc apod. Spolupracujeme též se Sportovním klubem policie České Budějovice. Každoročně je nám klubem poskytován stadion SKP České Budějovice, kde se uskutečňuje lehkoatletická olympiáda školy. Během školního roku vystoupili žáci pod vedení p. učitelek s hudebně-dramatickým programem v blízkém domově důchodců. Pro rodiče žáků budoucích 1. a 6. tříd bylo pořádáno několik odpolední spojených s prohlídkou školy, o tyto prohlídky byl velký zájem. 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 proběhla od komplexní školní inspekce. Inspekční zpráva - příloha č. 1 29

2013/2014. Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola

2013/2014. Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola 2013/2014 Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1 Kožnar Pavel 8.A 2 Mai Linh Hoang 9.A 3 Šmitmajer Michal 8.A, Klásková Lucie 9.D Pythagoriáda P5 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Soutěže ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB

Soutěže ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB 2013 2014 Soutěže ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB Obsah Cizí jazyky... 1 Český jazyk... 2 Dějepis... 2 Fyzika... 2 Chemie... 3 Matematika... 4 Přírodopis... 5 Sport... 6 Výtvarné soutěže... 10 Zeměpis... 11 Cizí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 1 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis personálního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Jana Husa a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 1 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015:

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: 2. základní škola Napajedla, p. o., Komenského 298, Napajedla 763 61 Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2014/2015: Recitační soutěž (školní kolo) kategorie 1. tříd: 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Školní rok 2015/2016 Přehled výsledků žáků v soutěžích školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1. Kropík Aleš 9.A Vaculík Adam 8.A Domín Tomáš 8.A Pythagoriáda P5 1. Novák David 5.C Ziffreinová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více