VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1

2 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole ) Přehled oborů vzdělání ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy ) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Inspekční zpráva ) Usnesení školské rady

3 1) Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Sídlo organizace: Nerudova 9, České Budějovice Charakteristika školy: Identifikační číslo - IZO: Součásti školy: Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní družina, Nerudova 9, České Budějovice Školní jídelna, Nerudova 9, České Budějovice Základní škola, Čéčova 66, České Budějovice Školní družina, Čéčova 66, České Budějovice Mateřská škola, K. Šatala 17, České Budějovice Školní jídelna MŠ, K. Šatala 17, České Budějovice Kapacita školy ve školním roce 2013/2014: ŠD: MŠ: 715 žáků / 30 tříd průměrný počet žáků na třídu byl 23,8 236 žáků / 8 oddělení 84 dětí / 3 třídy Zaměření školy: Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, pestrý výběr volitelných a nepovinných předmětů a dalších aktivit pro účelné využití volného času žáků. Telefon školy: , fax: Stránky školy: Zřizovatel: Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č.1, 2 Statutární zástupce: Mgr. Zbyněk Trmal IČO: Právní subjektivita od

4 Údaje o školské radě: Od pracuje při škole nová školská rada složená z 1 zástupce rodičů, 1 zástupce pedagogických pracovníků a 1 zástupce zřizovatele. Současné složení: zástupce zřizovatele: Tomáš Kubín předseda školské rady zástupce rodičů: Ing. Svatopluk Mora místopředseda školské rady zástupce učitelů: Mgr. Ivana Daňková zapisovatelka školské rady 2) Přehled oborů vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, od Obor vzdělání C/01 Základní škola Předmět Ročník 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

5 Obor vzdělání C/01 Základní škola Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty Předmět Ročník 2. stupeň Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Matematika Informační a komunikační technologie 1 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Člověk a svět práce Volitelné předměty Týdenní dotace

6 Nabídka volitelných předmětů VI. ročník 2 hodiny Název Sportovní výchova Konverzace v anglickém jazyce Domácnost Seminář z matematiky VII. ročník 2 hodiny Název Technické činnosti Domácnost Sportovní výchova Seminář z matematiky VIII. ročník 2 hodiny Název Konverzace v německém jazyce Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky IX. ročník 2 hodiny Název Domácnost Seminář z chemie Seminář ze společenskovědních předmětů Sportovní výchova Seminář z matematiky Nepovinné předměty Pohybové a sportovní aktivity 1. stupeň Dlouhodobý projekt: Dětský úsměv projekt skupinové dentální prevence pro děti ( 1. st. ) 6

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkem zaměstnanců: 85 z toho 19 učitelů 1. stupně 23 učitelů 2. stupně 2 asistenti pedagoga 6 učitelek MŠ 8 vychovatelek 2 administrativní pracovnice 25 provozních zaměstnanců Na škole působí kvalitní a zkušení učitelé, kvalifikovanost pracovníků je 100%. Jejich odborná způsobilost je efektivně využívána. Pedagogický sbor je stabilní. 4) Údaje o zápisu do 1. tříd, o přijímacím řízení do 6. ročníků s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty a o přijímacím řízení na střední školy a) zápis do 1. tříd 23. a 24. ledna 2014 proběhl zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. Do prvních tříd bylo celkem zapsáno 136 dětí, z toho 52 s bydlištěm mimo obvod školy, 12 dětí z cizích obcí, bylo povoleno 26 odkladů. Ve školním roce 2014/2015 otevřeme 5 prvních tříd. b) přijímací řízení do 6. tříd s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty V únoru a květnu proběhly přijímací pohovory žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Bylo přijato celkem 29 žáků, kteří v příštím školním roce naplní jednu šestou třídu s výukou se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. c) do 5. a 6. tříd Do budoucích 5. tříd bylo přijato 5 žáků z jiných škol. Do budoucích 6. tříd byli přijati žáci ze ZŠ Hrdějovice, Borek, Mladé, Nové Hodějovice, Nedabyle, Boršov nad Vltavou, Č. Velenice, Hradec Králové, Lhenice, Máj 2 a Pohůrecká. Jedna žákyně do budoucí 6. třídy přišla z Vietnamu. Kromě toho byli přijati další žáci z jiných škol, kteří se přistěhovali nebo přestoupili na naši školu z jiných ZŠ a z Ukrajiny. Z 5. ročníků bylo přijato 5 žáků na osmiletá gymnázia. 7

8 6 žáků z 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku, všichni byli přijati na SOU. Z 82 žáků 9. ročníků byli všichni přijati ke studiu na střední škole a to: 9 žáků na gymnázia, 50 žáků na střední odborné školy s maturitou, 22 žáků na učební obory, 1 žák na uměleckou školu. 8

9 Rozmístění žáků na jednotlivé střední školy ukazují následující diagramy: 9

10 10

11 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/ pololetí Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospělo neprospělo nebyli hodnoceni průměr třídy Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka T.U. Důtka řed. školy 2. stupeň z chování 3. stuprň z chování I.A , ,00 I.B , ,02 I.C , ,00 I.D , ,01 I.E , ,01 II.A , ,13 3 II.B , ,05 II.C , ,07 III.A , ,04 III.B , ,11 3 III.C , ,16 1 IV.A , ,29 IV.B , , IV.C , ,28 1 V.A , , , V.B , , V.C , ,20 VI.A , ,24 2 VI.B , , VI.C , ,72 4 VII.A , ,31 2 VII.B , , VII.C , , VIII.A , ,51 4 VIII.B ,15 7 0, , VIII.C , , , IX.A ,56 2 0, , IX.B ,95 2 0, ,02 4 IX.C ,50 2 0, , IX.D , , celkem průměr na žáka, třídu 39,57 0,08 1,45 11

12 Školní rok 2013/ pololetí Třída počet žáků z toho dívek omluvená absence průměr na žáka neomluvená absence průměr na žáka vyznamenání prospěl neprospěl nebyli hodnoceni průměr třídy pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování opakování ročníku I.A , ,01 I.B , ,03 1 I.C , ,01 I.D , ,06 I.E , ,03 1 II.A , ,19 2 II.B , ,05 II.C , ,10 III.A , ,13 1 III.B , , III.C , ,22 1 IV.A , ,34 IV.B , , IV.C , ,31 V.A , , V.B , , V.C , ,29 3 VI.A , ,28 5 VI.B , , VI.C , , VII.A , ,35 2 VII.B , , VII.C , , VIII.A , , VIII.B ,58 7 0, , VIII.C , , , IX.A , , IX.B , , , IX.C , , IX.D , , celkem průměr na žáka, třídu 48,41 0,17 1,52 12

13 Program školy je doplňován činností zájmových kroužků, výlety, exkurzemi, mimoškolními akcemi. Ty mají nejen vliv při vytváření dobrých vztahů mezi žáky a učiteli, ale i mezi žáky navzájem. Cyklus historických exkurzí: pro 7. ročník Husitské muzeum Tábor, Kotnovská věž pro 8. ročník památky Prahy (Hrad, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Malá Strana, Staroměstské náměstí) pro 9. ročník pracovní tábor Vojna u Příbrami, Svatá hora v Příbrami, Lety u Písku Literární exkurze pro 9. r. Zlatá Koruna Příběhy bezpráví pro 9. ročník beseda s pamětníkem p. Peškem o událostech 50. let minulého století v naší republice. Sportu a tělesné výchově nejsou věnovány jen hodiny povinné výuky, ale řada dalších pohybových aktivit. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňuje kurz plavání a bruslení, jsou organizovány sportovní soutěže. Pro žáky sedmého ročníku byl organizován jeden lyžařský kurz. Na škole velice aktivně pracuje Rada dětí. Učitelé se snaží děti motivovat a podněcovat v nich zájem o smysluplné a užitečné využití volného času. Protidrogová výchova vycházela z Minimálního preventivního programu, který má škola rozpracovaný na jednotlivé ročníky (viz. příloha č. 2) Žáci školy mohou využívat počítačových učeben k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností práce s počítačem. Žákům se speciálními poruchami učení zajišťujeme pravidelnou péči. Při řešení úkolů spojených s nápravou poruch učení, při sestavování individuálních učebních plánů žáků spolupracujeme s PPP a s rodiči. Velký důraz klademe na spolupráci rodiny se školou. Navázání dobrých vztahů mezi rodiči a učiteli podstatně zkvalitňuje výchovně vzdělávací proces. Učitelé pravidelně informují rodiče o chování a prospěchu žáků, v případě potřeby nejsou výjimkou ani častější konzultace. Srovnání s jinými školami probíhá prostřednictvím soutěží a olympiád, zapojujeme se i do srovnávacích testů, v letošním školním roce byli testováni žáci 4. a 8. ročníků. 13

14 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní a Mateřská škola Nerudova 9, České Budějovice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zbyněk Trmal Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám NE Vlastní S výchovným poradcem NE kabinet S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) NE *) metodik prevence, výchovný poradce, spec. pedagog, psycholog atd. Použité zkratky: MPP Minimální preventivní plán SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence Získané finanční prostředky určené na prevenci SPJ Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka 14

15 I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 2. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet Realizátor Počet školených pedagogů hodin organizace, odborník Rady pro dospívající dívky 7 Informace a školení ŠMP Všichni učitelé Bezpečně na kole i pěšky o.s. Theia Učitelé 1. třídy - 5 Kyberšikana a záškoláctví o.s. Theia Učitelé 7. tříd krajská konference primární prevence KÚ 1 3. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Realizátor organizace, odborník Školení metodiků PPP P. Nýdlová 4. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Kyberšikana o.s. Theia Seznámení s hlavními problémy kyberšikany- aktuální téma současnosti Výtržnictví a Občanské sdružení p. Čech, p. Matzner extrémismus Theia a Policie ČR Bezva třída o.s. Theia Upevňování vztahů ve třídě 5. Uveďte jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu SPJ považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? 15

16 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence SPJ (Přednášky, besedy na téma prevence SPJ) Název aktivity Realizátor, Datum konání přednášející 1. Seznámení s MPP viz WWW stránky školy po celý rok 2. Konzultační hodiny ŠMP mají žáci v ŽK 3. Informace na třídních schůzkách TU 4. Rozdány materiály k šikaně a kyberšikaně TU ročník *) v případě většího počtu prosím rozveďte ve zvláštní příloze 7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči. (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1. Dny otevřených dveří 2 x ročně vedení školy 2. Besídky pro rodiče 1. stupeň před Vánocemi třídní učitelé 3. Zahradní slavnost Šerpování žáků 9. tříd vedení školy III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které reagují na aktuální problémy) Zaměření (např. Název aktivity prevence drogových závislostí, šikany ) Třídy Realizátor 1. Bezpečný start do 1. A,B,C,D,E o.s.theia školního života 2. Bezva třída Upevňování vztahů ve 2. ročník Občanské sdružení Theia třídě 3. Trestní řád, zvyšování právního 8. a 9. ročníky Učitelé občanské výchovy přestupky vědomí 4. Kyberšikana 9. ročníky Policie ČR p. Bajcura 5. Rady dospívajícím Chování v krizových Dívky 6. A,B,C dívkám situacích 6. Šikana a její projevy Prevence třídy Učitelé v rámci výuky 16

17 7. Drogy NE 6. r., 8. r. Učitelé DVD + beseda 8. STOP drogám 8. ABC v rámci rod. výchovy 9. Zdravá výživa 7. A,B,C Učitelé výchovy ke zdraví 10.Kyberšikana, násilí 7. třídy o.s. Theia 11. Média a jejich vliv 3. ročník o.s. Theia na děti 12. Jeden za všechny, Vztahy ve třídě 6. B Cassiopeia všichni za jednoho 13. Životní hodnoty 5. ročník o.s. Theia 14. Výtržnictví a extrémismus 9. A,B,C,D OS Theia, Policie ČR 9. Uveďte preventivní akce na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor věková skupina Datum konání Výtržnictví a extrémismus OS Theia, Policie ČR 9. ročník Bezva třída o.s.theia 2. ročník a Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě SPJ který byl řešen: kyberšikana Jak byla situace zjištěna: na upozornění rodičů Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, TU, Policie ČR Kdy byla situace řešena: červen 2014 S použitím jakých metod byla intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: 11. Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žáků, tříd najednou) Název aktivity, akce Třídy Realizátor Filmy o potlačování lid. práv, neonacismu aj 9. A.B,C,D p. Bauerová a učitelé v OV *) Přidejte řádky podle potřeby 17

18 12. Volnočasové aktivity při školách Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet zapojených počet klubů počet zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí * počet dětí zapojených alespoň v jednom kroužku 13. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce Prázdninové akce počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí IV. VÝSKYT SPJ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 14. Výskyt sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 hodin žáků žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů žáků případů počet _ Spolupráce školy při řešení výskytu sociálně patologických jevů s odborníky jméno odborníka/zařízení typ SPJ věková skupina jakou formou se pracovalo se žáky 18

19 V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP V Českých Budějovicích Zpracovala: PaedDr..Marcela Zákoucká 19

20 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola umožnila svým pracovníkům v rámci možností zvyšovat kvalifikaci ve svém oboru, věnovala pozornost prevenci nežádoucích jevů ve škole. Výběr akcí byl usměrňován s ohledem ke konkrétním potřebám školy, poznatky byly dále prezentovány v rámci činnosti předmětových komisí a metodického sdružení 1. stupně. Ve školní knihovně je pro pedagogy k dispozici odborná literatura a metodické materiály, je průběžně doplňována. Pracovníci školy se zúčastnili následujících akcí: Kvalifikační studium zástupce ředitele školy Bezpečný virtuální svět: primární prevence rizikového chování Činnostní učení ve výuce matematiky v 6. a 7. ročníku Pasco konference, Activ konference Pracovní seminář ke Standardům pro ZV vzdělávací obory Matematika, Český jazyk, Cizí jazyk Mezinárodní zkoušky Cambridge YLE - MOVERS, FLYERS a zkoušky ŐSD Kompetenz in Deutsch pro žáky ZŠ Inventarizace Archivace, spisová služba, skartace Krajina a lidé, EVVO Tvořivá hra v literární výchově v MŠ a v 1. třídě Alternativní metody při práci s prozaickými texty Kurz angličtiny pro pokročilé Učím (se) rád v 1. třídě účast všech 5 učitelek v letošních prvních třídách Gramatika ve výuce německého jazyka Svátky, oslavy a reálie hravě i zábavně v hodinách angličtiny Šikana ve školním prostředí a její řešení 20

21 Školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance vedoucí ŠD Pozitiva: Téměř všechny vzdělávací akce byly přínosem, učitelé využívali poznatků ze školení pro svou vlastní práci Na kvalitu pedagogické práce a odbornosti vyučujících má pozitivní vliv spolupráce v rámci činnosti metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí Školní knihovna byla rozšířena o další odbornou literaturu a metodické materiály Průběžně je také doplňována a aktualizována školní pedagogická knihovna o odborné knihy a metodické materiály Počítačová gramotnost pedagogických pracovníků značně stoupla. Pro příští rok plánujeme: Využívat nabídku vzdělávacích středisek, především financovaných z evropských fondů Pokračovat v předávání poznatků ze školení ostatním kolegům prostřednictvím metodických orgánů, pedagogických rad a porad Doplňovat školní knihovnu o další odbornou literaturu 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci si mohli v tomto roce vybrat z těchto 33 kroužků a 13 nepovinných předmětů: Kroužky: Pro 1. stupeň aerobic, flétna, florbal 3x, keramika 2x, výtvarně keramický 2x, vaření 4x, výtvarný, kytara, dramatický, sborový zpěv, dovedné ruce, šachový, karate, anglický jazyk 5x Pro 2. stupeň florbal, hrátky s češtinou, chemický, anglický jazyk (Cambridgeská zkouška) 3x, německý jazyk ( Kompetenz in Deutsch ), hravá fyzika Nepovinné předměty: Pro 1. stupeň 5x fotbal a 8x atletika K porovnání znalostí a vědomostí žáků se žáky z jiných škol přispívá účast v soutěžích a olympiádách. V tomto školním roce žáci naší školy dosáhli pod vedením vyučujících velmi dobrých výsledků v předmětových a jiných soutěžích. 21

22 Přehled výsledků žáků v soutěžích - školní kola Soutěž Umístění Žáci Přírodovědný Klokan 1 Kožnar Pavel 8.A 2 Mai Linh Hoang 9.A 3 Šmitmajer Michal 8.A, Klásková Lucie 9.D Pythagoriáda P5 1. Thuong Thi Tran 5.B 2. Bajgarová Johanka 5.A 3. Jirsa Michael 5.B Pythagoriáda P6 1. Kašpárková Tereza 6.C 2. Zelený René 6.A 3. Bouška Jindřich 6.A Pythagoriáda P7 1. Golas Michal 7.C 2. Horejš Martin 7.C 3. Kostohryz Matěj 7.A Pythagoriáda P8 1. Cícha Tomáš 8.A 2. Klika Richard 8.A 3. Jakeš Petr 8.A Matematický Klokan: kategorie Cvrček 1. Vitha Matyáš 3.B 2. Štěch Jiří 3.B 3. Novák David 3.C kategorie Klokánek 1. Kahounová Ivana 5.B 2. Dáňová Tereza 4.B, Neškodná Petra 5.C 3. Kříž Štěpán 4.B kategorie Benjamín 1. Boháč Martin 7.A 2. Rada Jakub 6.A, Miklík Martin 7.B 3. Syvulyh Olha 7.A kategorie Kadet 1. Smudek Matouš 8.A 2. Dvořáková Kateřina 9.A 22

23 Matematická olympiáda Z5 3. Bumba Jaroslav 9.A Postup do OK Vopalecký, Stráská, Jirsa, Kadlec, všichni 5.B, Bajgarová, Kloboučník, Vomáčková, Macková, Klojda všichni 5.A Bouška, Picek, Zelený, všichni 6.A Z6 Postup do OK Z9 Postup Buštová, Čížková, Schnelzer, všichni 9.A do OK Olympiáda v Čj 1. Čížková Kamila 9.A 2. Buštová Barbora 9.A Recitační soutěž 2. st Čejka Jan 7.A, Syvulyh Olha 7.A 3. Ziffreinová Leona 7.C Recitační soutěž 1. st. 1.tř. 1. Vocat J. Samantha 1.A 2. Novák Šimon 1.E 3. Stará Ema 1.E Recitační soutěž 1. st tř. 1 Piskořová Veronika 3.A Recitační soutěž 4.tř. 1 Lexová Lucie 4.C 2. Bodlák Pavel 4.B 3. Šedová Linda 4.A Recitační soutěž 5.tř. 1. Holý Marek 5.B 2. Bajgarová Johanka 5.A 3. Pokorná Tereza 5.C Pěvecká soutěž 1. třídy 1. Švikruha Martin 1.D 2. Kvasničková Linda 1.B 3. Jánová Jana 1.E Zeměpisná olympiáda 6 1. Kotyz Kryštof 6.A 2. Malínská Karla 6.A 3. Brom Antonín 6.C Zeměpisná olympiáda 7 1. Kropík Aleš 7.A 2. Procházková Marie 7.A 3. Mikeš Adam 7.A 23

24 Zeměpisná olympiáda Korbelová Kateřina 9.A 2. Bošek Dominik 9.B 3. Schwarz Marek 9.B Biologická olympiáda 6.-7.třídy 1. Mikeš Adam 7.A Miklík Martin 7.B, Petříková Kristýna 7.A, Roštíková Nela 6.C Biologická olympiáda 8.-9.třídy 1. Voldřichová Aneta 9.D 2. Schwarz Marek 9.B 3. Kotásek Miroslav 9.A Chemická olympiáda kat.d 1. Bumba Jaroslav 9.A 2. Kadlec František 9.D 3. Štohanzlová Tereza 9.A 4. Kotásek Miroslav 9.A Jihočeský zvonek 2.-3.tř. 1. Mora Jan 3.A 2. Soukupová Nela 3.A Jihočeský zvonek 4.-5.tř. 1. Domínová Marie 5.C 2. Lexová Lucie 4.C 3. Soukal Jindřich 5.B Jihočeský zvonek 2.st. 1. Ziffreinová Leona 7.C 2. Němý Evžen 8.A 3. Tesařová Eliška 9.B Dějepisná olympiáda 1. Voldřichová Aneta 9.D 2. Školová Michaela 9.A Olympiáda v Nj 1. Buštová Barbora 9.A 2. David Jiří 9.D 3. Kadlec František 9.D Olympiáda v Aj 6.r. 1. Šestáková Lucie 6.A 2. Závadová Barbora 6.A 3. Kašpárková Tereza 6.C Olympiáda v Aj 7.r. 1. Pimienta Erik 7.B 2. Kostohryz Matěj 7.A 24

25 Olympiáda v Aj 7.r. 3. Urban Jan 7.B Olympiáda v Aj 8.r. 1. Vopátková Věra 8.A 2. Šlachta David 8.A 3. Smudek Matouš, Šůma Ondřej oba 8.A Olympiáda v Aj 9.r. 1. Churáňová Ivanna 9.C 2. Farkas Jan 9.B 3. David Jiří 9.D Olympiáda v Fj 9.r. 1. Korbelová Kateřina 9.A 2. Bumba Jaroslav 9.A 3. Čepčányiová Kateřina 9.A Olympiáda v Rj 9.r. 1. Bajerová Karolína 9.A 2. Štohanzlová Petra 9.A 3. Rozboudová Markéta 9.C Dopravní olympiáda mladší žáci 1. Picek Jan 6.A 2. Zelený René 6.A 3. Malínská Karla 6.A Dopravní olympiáda starší žáci 1. Procházka Jan 9.A 2. Szabó Josef 9.D 3. Mikeš Adam 7.A Přehled výsledků žáků v soutěžích okres, kraj a celostátní kolo Soutěž Kategorie Umístění Žáci/družstvo Olympiáda v Čj OK účast Čížková, Buštová 9.A Lit.soutěž 50 let šk.stravování ocenění Picek, Votýpka (oba 6.A), Šmitmajer 8A, Hoang Linh 9.A Elektronická olympiáda Celostátní 1. m. Mikeš Adam 7.A kolo Mezinárodní soutěž Pohár finále 1. m. a 2 družstva vědy účast Chemická olympiáda OK účast Bumba, Štohanzlová, Kotásek (všichni 9.A), Kadlec 9.D Krajina a lidé Soutěž škol 2. m. Svobodová Alžběta 6.A 25

26 Krajina a lidé Soutěž škol 2. m. Lapčík Jan 8.A 3. m. Rejdová Berenika 6.A Lit.soutěž Požární ochrana Celostátní 1. m. Golas Michal 7.C očima dětí kolo Výtvarná soutěž Požární Oblastní 1. m. Soukupová Nela 3.A ochrana očima dětí kolo kat. ZŠ 2 Oblastní 1. m. Viktora Jiří 8.B kolo kat.zš 4 Jihočeský zvonek OK stříbrné Domínová Marie 5.C pásmo OK bronzové Soukal, Ziffreinová, Němý, tesařová pásmo Dějepisná olympiáda OK účast Voldřichová Aneta, 9.D, Školová Michaela 9.A Matematická olympiáda OK účast Vopalecký, Stráská, Jirsa, Kadlec, všichni 5.B, Bajgarová, Kloboučník, Vomáčková, Macková, Klojda všichni 5.A, Bouška, Picek, Zelený, všichni 6.A, Buštová, Čížková, Schnelzer, všichni 9.A Bobřík informatiky Celostátní účast 67 žáků kolo Olympiáda v Aj OK 1. m. Churáňová Ivanna 9.C KK 1. m. Churáňová Ivanna 9.C Olympiáda v Nj OK 2. m. Buštová Barbora 9.A Účast David Jiří 9.D Pohár rozhlasu OK 2. m. ml.dívky Štafetový pohár OK 2. m. st.chlapci Oblastní kolo 2. m ročník účast Florbal OK ročník 3. m. celkem 1.-5.r. Plážový volejbal KK 2 dívky 2.st. Pohár primátora Mezi školami účast různá družstva 26

27 Fotbal Coca Cola cup Oblastní účast chlapci 2.st. kolo OVOV OK 2. Dvořáková Kateřina 9.A 3. Strusková Kateřina 6.A 3. Bodlák Pavel 4.C 3. Maříková Adriana 8.C OVOV KK účast Dvořáková, Strusková, Bodlák McDonaldś Cup OK 2. m. kat.a žáci 1.-3.tříd účast kat.b žáci 4.-5.tříd Dopravní olympiáda OK účast 2 družstva Ocenění neúspěšnějších žáků českobudějovických škol nebo za mimořádný čin ve školním roce 2013/2014 na radnici města České Budějovice: Adam Mikeš za 1. místo v celostátním kole Elektronické olympiády Ivanna Churáňová za 1. místo v krajském kole recitační soutěže Veronika Piskořová za 1. místo v oblastním kole recitační soutěže Další soutěže a aktivity: Přírodovědný klokan Soutěž ve sběru hliníku - soutěž mezi třídami Soutěž ve sběru papíru - soutěž mezi třídami Sběr pomerančové kůry Sběr plastových víček Lehkoatletická olympiáda pro 1. i 2. stupeň školy Slavnostní vernisáž prací žáků školy v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou Zájezdy dětí do zahraničí - stalo se již tradicí uskutečnit jednodenní zájezd do německy mluvících zemí, letos byli žáci v Drážďanech.. Akce je pro žáky velice motivační a dodala jim chuť a novou energii pro studium jazyků. Návštěvy Jihočeské vědecké knihovny pro žáky celé školy Účast na McDonald s Cupu Pohár primátora různé soutěže Účast na Dopravní olympiádě Návštěva dopravního hřiště 1. stupeň Zahradní slavnost akce pro žáky, rodiče a přátele školy a učitele Slavnostní šerpování žáků 9. tříd - pro žáky a jejich rodinné příslušníky Zkus to zdravě projekt pro žáky 5.a 6.r. Akce MM Č.Budějovice 50 let školního stravování 27

28 Pro žáky 9. tříd akce Společenská etiketa Návštěvy Cassiopei Návštěva představení Nicholas Winton pro 9. a 8.r. Vánoční a velikonoční výstavy prací žáků školy Pohár vědy pro žáky 6.r. Vystoupení žáků IX.A na náměstí Přemysla Otakara II. Advent E.ON City Cup fotbalový turnaj Karneval školní družiny Vánoční školní sportovní soutěže fotbal, florbal, vybíjená, přehazovaná, skok vysoký, šplh na tyči Návštěvy Jihočeského divadla Žáci naší školy navštěvovali filmová představení a výchovné koncerty. Žáci 9. ročníku navštívili divadelní představení na Otáčivém jevišti v Českém Krumlově. K volbě povolání přispěla návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. V Mateřské škole K. Šatala se pořádaly tyto akce: odpolední pohádkové představení pro rodiče s dětmi mikulášská nadílka vánoční nadílka spojená s vystoupením dětí screeningové vyšetření zraku Lions Eye vystoupení dětí ke Dni matek tvořivé odpoledne s rodiči oslava Dne dětí spojená se zahradní slavností rozloučení s předškoláky posezení s táborákem na školní zahradě výlety do lesa školní výlet do ZOO Ohrada Děti navštívily planetárium, Objevárium Bzzukot, zúčastnily se plaveckého výcviku a měly možnost navštěvovat zumbu, němčinu a angličtinu. Dvakrát v měsíci chodily cvičit do tělocvičny ve Fight Clubu. V mateřské škole byl zajišťen každý měsíc divadelní nebo hudební pořad, děti navštívily i představení v Malém divadle. Ve Wortnerově domě se zúčastnily výstav spojených s pohádkou a výtvarnou dílnou. Navštívily Regionální výstavu ovoce spojenou s poznávacím a zábavným programem. Zúčastnili jsme se akce 50let školního stravování, kdy děti měly možnost v rámci týdenního programu si samy připravovat svačinu, ale i upéct něco pro rodiče. Spolupráce s rodiči ZŠ a MŠ Spolupráce s rodiči probíhá především prostřednictvím třídních schůzek a schůzek zástupců tříd, které jsou svolávány čtyřikrát během školního roku. Zde jsou předkládány rodiči a učiteli návrhy na zlepšení prostředí a klima školy, diskutuje se o problémech a úspěších. Rodiče jsou 28

29 seznamováni s akcemi. Kladně jsou jimi hodnoceny webové stránky školy. V případě potřeby jsou zajišťovány schůzky jednotlivých rodičů s učiteli. Průběžně po celý školní rok si mohou rodiče i ostatní návštěvníci školy prohlédnout na chodbách výsledky výtvarných prací žáků. Tyto výstavy jsou pravidelně obměňovány. Učitelé s žáky připravili pro rodiče vystoupení po třídách k Vánocům nebo ke Dni matek. Dlouhodobě připravované projekty Vánoce a Velikonoce vyvrcholily výstavou prací žáků. Tradice těchto svátků zasáhly téměř do každého předmětu. Pěvecké vystoupení žáků v anglickém a německém jazyce proběhlo formou vánočního pochodu celou školou. Rodiče pomáhali p. učitelkám prvních a druhých tříd s mikulášskou nadílkou. Další spolupráce rodičů a školy se projevila při sběrových soutěžích papíru, bylin a hliníku, které se uskutečnily papír 4x ročně, ostatní průběžně. Nejlepší třídní kolektivy byly odměněny. V mateřské škole probíhala spolupráce s rodiči v několika rovinách od úvodního pohovoru při zápisu, přes třídní schůzky, až po neformální každodenní rozhovory při přijímání a předávání dětí. Rodiče se zúčastnili mnoha akcí pořádaných MŠ, pomáhali při jejich organizaci, popř. zajišťovali občerstvení, poskytovali materiální pomoc apod. Spolupracujeme též se Sportovním klubem policie České Budějovice. Každoročně je nám klubem poskytován stadion SKP České Budějovice, kde se uskutečňuje lehkoatletická olympiáda školy. Během školního roku vystoupili žáci pod vedení p. učitelek s hudebně-dramatickým programem v blízkém domově důchodců. Pro rodiče žáků budoucích 1. a 6. tříd bylo pořádáno několik odpolední spojených s prohlídkou školy, o tyto prohlídky byl velký zájem. 9) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 proběhla od komplexní školní inspekce. Inspekční zpráva - příloha č. 1 29

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 1 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový popis personálního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015

Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 Závěrečná zpráva EVVO pro školní rok 2014/2015 V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 387 924 100 E-mail na ředitele škola@soscb.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ

Evaluace ZŠ a MŠ Habry za školní rok 2012/2013 II. FÁZE EVALUACE ANALÝZA INFORMACÍ OBLAST EVALUACE Průběh vzdělávání CÍLE které chceme v dané oblasti ve škole dosáhnout Oblast - Výsledky vzdělávání žáků Porovnávání úrovně vzdělání žáků 9. ročníků v rámci školy i v rámci ČR. Porovnávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více