BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

2 Mariánský sloup Za humny (foto: Bořek Žižlavský)

3 Červenec Červenec, měsíc silný, bujarý, je zdatný silák na vrcholu moci. Přinese sluncem sálající dni a horké, rozžhavené letní noci. Za jeho vlády zvony velehradské se jasným zvukem ozvou na vše strany a svatí Cyril s Metodějem rokem každičkým naučí křesťanství slovanské Moravany. Rozkvetlé lípy dechem medovým všem dětem do škol dveře uzavřou, prázdniny celou náručí se otevřou, školákům svobody, volnosti dychtivým. Na poli úrodném s obilím zrajícím se kloní těžký žita a pšenice klas a čeká na sklizení této úrody vždy v horký, prosluněný letní čas. Když sekáč v poli s máky rudými a chrpou modrou obilí sekal v potu tváře kosou stříbrnou a nyní kombajn člověka zbavil zlé dřiny a v žáru slunce pobroukává sobě píseň veselou. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 10/2011 ze dne Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty, ze dne Rada se zabývala podaným návrhem na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty. Po diskuzi dospěla k závěrům a negativnímu stanovisku. Rada nedoporučila zastupitelstvu městyse uvedené pořízení změny ÚP městyse. Žádost o povolení provozu stanového tábora, JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, u Kamenného kříže za Smraďavkou, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, od do , ze dne Rada neměla námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 7. 7 do , pro JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, v prostoru Smraďavka - u Kamenného kříže, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost (v obecné poloze) rodiny Kovářovy o vytipování místo ke stavbě ekologického bydlení (atypický dům přikrytý zeminou) na katastrálním území městyse Buchlovice, ze dne Rada se široce zabývala ovým dotazem rodiny Kovářovy z Ostravy ze dne a pokusila se vnést do pocitů a přání pisatelů. Stejně pak závěrem jednotliví radní museli konstatovat, že je pravdou, že jen málokterá obec je na tento způsob výstavby a života vůbec připravena. Nejenže se stavbou pasivních domů nepočítají územní plány obcí, ale i filozoficky nejsou celému širokému spektru lidí jasné tyto návraty do minulosti a rozhodně by starousedlíci nesouhlasili přijímat nové občany, mající za životní plán tolik odlišné představy. Rada nemá v současné době žádné poznatky o možných prostorách pro výstavbu takových obydlí. V katastru jsou vysoce cenné prostory v okolí Národní památky Státního hradu Buchlova, které jsou velmi pečlivě střeženy tak, aby zůstaly i pro další pokolení ve stavu nedotknutém. Ze znalosti terénů a dalších obcí na Slovácku se možná nabízejí další lokality, jako jsou některé obce na Uherskobrodsku a na Kopanicích. Žádost o osvobození od poplatků za svoz odpadů za dceru Bohdanu Úředníčkovou, žijící dlouhodobě v Německu a za syna Lumíra Úředníčka, žijícího dlouhodobě v USA, Svatopluk a Marie Uředníčkovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila i na rok 2011 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice, dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2011 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada vzala v potaz obsah obou žádostí o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO a schválila snížení sazby (viz. výše). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 2

5 Žádost (opětovná) o nové projednání prodloužení nájemních smluv parkoviště, veřejná WC a chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice, ze dne Nekonkrétní žádost ani tentokrát nepřesvědčila radu o výhodnosti prodloužení nájemních smluv do konce roku 2015, jak požadováno. Rada se pouze shodla v názoru, že pokud budou nájemní podmínky řádně dodržovány a nebudou nastávat kolizní situace v souvislosti s uvedenými pronájmy, mohou být tyto automaticky opakovaně prodlužovány tak, jak se to děje u nájemců prodejen na tržnici Buchlovice. Rada městyse Buchlovice č. 11/2011 ze dne Oznámení o veřejném projednávání návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava, Městský úřad Uherské Hradiště, ze dne V zhledem k tomu, že navrhované položky Změny č. 4 územního plánu obce Stupava se v žádném případě nedotýkají zájmů městyse Buchlovice, neměla rada žádných připomínek k jejich dalšímu projednávání. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace Rada schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace. Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou a městysem Buchlovice, ze dne Rada schválila kroky, které učinilo vedení městyse při rekonstrukci objektu České spořitelny, pobočky Buchlovice i dalších související nutné kroky s tím spojené na domě čp. 273 na ulici Masarykově v Buchlovicích. Rada schválila Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou, zapsaném Referátem živnostenského úřadu v Uh. Hradišti č.j Sla, evidenční číslo a městysem Buchlovice, ze dne Žádost Divadelního spolku J. K. Tyla Buchlovice o zapůjčení pódia na společensko-kulturní akci 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově ve dnech , Jiří Kutálek, Buchlovice, ze dne Rada se rozhodla podpořit nově vznikající tradici 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově a schválila instalaci pódia (i jeho likvidaci) na náklady městyse Buchlovice (prostřednictvím SMB, p.o.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 3

6 Návrh na přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 ul. Suchý řádek, Buchlovice schvalování smluv v návaznosti na zákon o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle par. č. 85 Rada schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze SF ŽO ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne : Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 Suchý řádek, Buchlovice. Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D a bude činit maximálně ,40 Kč. V Buchlovicích se nachází mnoho starých stromů lip, kaštanů,, z nichž mnohé již dožívají. Na některých to není na první pohled vidět, jiné jeví zřejmé známky brzkého konce a u dalších se objeví důkaz třeba náhodně. Podobně je na tom i stará lípa v Lúčkách u kaple sv. Vendelína, kde původně stály dva stromy. Při posledním větším větru na začátku června se ulomila její velká větev a spadla na sousední křižovatku. Naštěstí se nikomu nic nestalo a škodu neutrpěla ani sousední památka. Ulomená větev odhalila špatný stav stromu (zkrnělá střední část kmene a větví). Pokud přijde k rozhodnutí lípu v době vegetačního klidu vykácet, na její místo budou vysázeny lípy dvě z obou stran kaple. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 4

7 Koncem měsíce května byla zahájena druhá a větší část rekonstrukce ulice Komenského vč. chodníku. Nejprve byla odstraněna vrstva betonové vozovky, pod kterou se místy objevily letité dutiny způsobené protékající vodou. Po statických zkouškách probíhá navážení podkladového kameniva a poté přijde na obrubníky a položení živičné vrstvy. V rámci akce bude dotažen chodník až ke křižovatce u uličky z náměstí, kde vznikne bezpečné přechodové místo zejména pro žáky nedaleké školy. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 5

8 Sečení trávy to nejsou jen kosecké Mnozí možná zapřemýšlí, zda tímto nadpisem nepovažuji tradiční kosecké na zámeckých loukách za určitou konkurenci. Naopak, coby starý folklorista a příznivec historie a národopisu rád vyslechnu pěknou písničku, ať je zpívána v kroji nebo v civilu. A roky běží všem stejně, proto jsem rád, že i naše dcery stihly ve svých školních letech alespoň párkrát zažít pocit minulosti, kdy za ranního kuropění roznášely s ostatními v kroji snídani sekáčům a ostatním krojovaným při sečení na zámku v Buchlovicích. Jak jsem však uvedl, sečení trávy není u nás jen folklórní záležitost, ale také běžná a pravidelná činnost pracovníků Služeb městyse Buchlovice (SMB, p.o.). Na vysvětlenou těm, kteří nás moc nesledují, trávu na obecních pozemcích musíme poséct minimálně dvakrát ročně. Podle počasí mnohdy i vícekrát. To platí především pro traktorové sečení s příkopovým ramenem. Je to velký, byť stařičký pomocník, který zvládne jak příkré svahy, tak i roviny. Od počátku zakoupení opotřebovaného stroje s ním pracoval pan Josef Vávra, po jeho odchodu do důchodu v této činnosti výborně pokračuje pan Antonín Hrabal. Tento stroj je hodně citlivý na poškození (není to žádný buldozer) a od roku výroby 1985 je s údivem, že vydržel do současnosti. Pokud bychom jej však již letos neopravili jako střední generálku, tak by další opravy přišly hodně draho. Drobné plochy, dosékání za traktorem nebo parkovou sekačkou provádíme ručními křovinořezy. Větší plochy ve středu Buchlovic sečeme parkovou sekačkou, na které kraluje pan Ivan Bečák. Veškeré práce strojními mechanizmy jsou pro okolí nepříjemné hlukem a pro obsluhu odpovědností za způsobené škody odletujícími předměty. Mezi takové se bohužel řadí i výkaly od psů nezodpovědných spoluobčanů. Do oddílu sečení po obci řadíme automaticky i příbuznou činnost a to je postřik plevelů a trávy zejména na chodnících a někdy i na cíleně určených plochách. Poséct musíme parkové plochy ve středu obce, hřbitov, dětské hřiště, krajnice a příkopy obecních komunikací celá Smraďavka, Trnávky Újezda, od točny Ku Hradu a za pálenicí, lesní odbočka k Buchlovu a také pozemek Lesů ČR na Barborce. Vzhledem k množství běžné další práce a plnění operativních jiných úkolů, není možno celé sečení zvládnout jedním zátahem. Proto téměř pravidelně děláme přerušení a musíme zajistit nutnější práce. Na závěr stručného přehledu o této činnosti děkuji všem spoluobčanům, kteří chápou, o čem píšu a vycházejí nám vstříc. Ing. Josef Motyčka, ved. SMB, p.o. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 6

9 Vítejte ve zrekonstruované spořitelně V první polovině měsíce června proběhla v buchlovické pobočce České spořitelny v Masarykově ulici čp. 273 zásadní rekonstrukce prostor včetně vybavení a změny dispozice odbavovacích míst pro klienty. Zároveň bylo zrekonstruováno i sociální zařízení, vyměněny radiátory a další. V nejbližší době dojde i na rekonstrukci někdejšího zádveří celé budovy a původní dvoje dveře vstupu nahradí pouze jedny. Součástí rekonstrukce je i zprovoznění bankomatu při vstupu do budovy, který občanům městečka a návštěvníkům už tolik chyběl. Jeho provozovatelem je rovněž Česká spořitelna. Slavností otevření pobočky České spořitelny se uskutečnilo 20. června. Všechny přítomné přivítala ředitelka Oblastní pobočky ČS ve Zlíně ing. Iveta Čajková, která mj. popřála pracovníkům buchlovického pracoviště, aby se jim v novém prostředí co nejlépe dařilo a stejně aby se tu líbilo i všem návštěvníkům. Text a foto -bž- Bankomaty České spořitelny neslouží jen k výběru hotovosti Snadno, rychle a levně můžete rovněž uskutečnit: jednorázové platby (např. složenky), informovat se o zůstatku na účty, dobít kredit u mobilních operátorů, změnit PIN kód, zjistit stav bodového konta Bonus programu, aktivovat svou kartu či zjistit nastavený limit své karty. Snadná a rychlá cesta, jak platit složenky Složenky můžete jednoduše platit přes kterýkoliv bankomat České spořitelny. Stačí zvolit Příkazy k úhradě/obecný platební příkaz a bankomat vás sám navede. Tip pro vás: Úspěšně zadaný Obecný platební příkaz je možné si uložit pro příští využití, a to s částkou nebo bez částky. Uložený příkaz najdete v nabídce Osobní menu pod Moje platby. Více informací získáte v kterékoliv pobočce České spořitelny. inf. linka: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 7

10 Kulturní kalendář červenec září 2011 červenec až Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby kaple sv. Barbory na Modle hrad Buchlov tel HB Collegium, L. Mikulová, tel , Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel až Buchlovské kování 5. ročník hrad Buchlov Výstava Lidé festivalu Muzeum Podhradí až česneku, hod. Buchlovice Václav Neckář a Bacily, amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel hod Zdeněk Izer, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Buchlovské noci s Černou hrad Buchlov HB Collegium, L. Mikulová, až paní Noční prohlídky tel , MIG 21 + Nšoči, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel X. ročník Festivalu česneku zámecká zahrada + na zámku (a v městečku) městečko Buchlovice Buchlovice, od hod. srpen Folklorní agentura Buchlov Ing. Miloslav Hrdý, tel , František Hrňa, tel Vzácné setkání bratrů Nedvědů, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel až Chřiby II. výstava fotografií, hod. Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Školy se představují I. Moje obec, hod. Galerie na půdě Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Chřibský krkavec louka pod Buchlovem Bohumil Višenka, tel Irský večer hrad Buchlov HB Collegium R. Hradilová, tel , Tři sestry + Doktor P.P., hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Pouť Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá v h. kaple sv. Barbory na Modle KDU-ČSL František Hrabina Pouťové odpoledne Hospůdka u Špalka Petr Špalek, tel Čechomor, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 8

11 září Tomáš Klus, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Hradozámecká noc kouzlo noci strávené na středověkém hradě hrad Buchlov hrad Buchlov Tel Když mě vzali za vojáka, hod., výstava fotografií Muzeum Podhradí Buchlovice Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Podpořte nový bezbariérový přístup Diakonie ČCE středisko CESTA, které v Uherském Hradišti již dvanáct let provozuje sociální služby v podobě denního stacionáře pro děti s hlubším mentálním a kombinovaným postižením a poradny rané péče, se chystá v nejbližších dnech realizovat bezbariérový přístup do budovy. Jedná se o rozsáhlou úpravu příjezdové cesty, rozšíření stávající betonové plochy a vybudování parkovací plochy a stání pro ZTP. Vedle toho proběhne také účelová výsadba okrasných dřevin jakožto ekologická forma protihlukové a protiprašné ochrany. Neustále pracujeme na zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a pro naše klienty se snažíme utvářet co nejpříjemnější, nejpohodlnější a nejbezpečnější zázemí. Vzhledem k míře jejich tělesného i mentálního postižení je pro nás nyní primární otázkou posílení bezbariérovosti a vybudování kvalitnějšího a bezpečnějšího přístupu. Jediná příjezdová cesta k budově je v katastrofálním stavu stejně jako prostor bezprostředně před vchodem, kde jsou klienti z aut přemísťováni do vozíků. Proto je pro nás tak důležité tento stav co nejdříve změnit, vysvětlila Adéla Kotková, fundraiser a PR manager střediska CESTA. V tuto chvíli již středisko získalo stavební povolení k provedení všech potřebných úprav. Stále však nemá dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci. Celý projekt byl vyčíslen na Kč. Obracíme se proto na vás všechny, kdo byste byli ochotni menším či větším finančním darem pomoci středisku CESTA projekt realizovat. Veškeré podrobnosti o možnostech pomoci získáte na tel. čísle: nebo na ové adrese: případně osobně na adrese: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (budova bývalé mateřské školy naproti nového školícího střediska). Jménem Diakonie ČCE střediska CESTA děkujeme za vaši ochotu pomoci Výzva prosba Tímto se obyvatel městyse Buchlovice dovolujeme dotázat, zda mají povědomí a nebo informace o rodině Nedělových (manželé Ladislav a Albína Nedělovi), která v Buchlovicích a Starých Hutích žila a působila pravděpodobně v rozmezí let Ladislav Neděle, bydliště?, povoláním kantor. Případné informace (scan dokumentů), prosím, zdarma, zašlete na Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 9

12 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé A. Shaw: II. světová válka den po dni Kol.: Historie SS M. Mazower: Hitlerova říše P. Delaforce: Složka Hitler (základní fakta) Kol.: Adolf Hitler (vojenské dějiny ve fotografii) J. Nadel: Muži speciálních operací Arriános: Tažení Alexandra Velikého Kol.: Egypt (turistický průvodce) S. Fossett: Lovec větru (vlastní životopis) S. Kopecká: Fenomén Bohdalka Z. R. Nešpor: Příliš slábi ve víře (česká ne/religiozita v evropském kontextu) H. Dvořáková: Sportujeme s nejmenšími dětmi R. Měšťan: Úprava okolí domu R. Měšťan: Modernizace bydlení Kol.: Stromy (světová encyklopedie) L. Špaček: Nová velká kniha etikety Krásná literatura pro dospělé G. I. Peněžko: Psáno na tanku (frontové zápisky sovětského důstojníka) Angličtina R. Dübell: Strážci Ďáblovy bible A. Franklinová: Relikvie mrtvých B. Morrison: Archa R. Muchamore: Náměsíčník J. Pospíšilová: Kejklíř, Smrt a Blázen L. Vaňková: Dítě z Apulie V. Vondruška: Klášterní madrigal Z. Mahler: Muž, který přežil Lidice S. Gruenová: Voda pro slony A. Laureen: Tauranga, můj osud S. Laurens: V područí lásky Z. Krýsl: Rukověť politikova Naučná literatura pro děti a mládež Kol.: Atlas moderního světa Kol.: 500 veselých her Kol.: 500 zábavných her (pro předškoláky) Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Šíleně divocí andílci (další díl) Kol.: Texaské rodeo (Čtyřlístek komiks) V. Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečkovi J. Kahoun: Škola je samá legrace Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Od září 2011 budou na Československém centru Buchlovice otevřeny kurzy angličtiny pro děti i dospělé. KURZY PRO DĚTI pro 1. stupeň pro děti od 3. třídy procvičování učiva, gramatiky konverzace pro 2. stupeň procvičování učiva, gramatiky konverzace KURZY PRO DOSPĚLÉ konverzace, gramatika, slovní zásoba, každodenní angličtina (dle domluvy možnost obchodní angličtiny) Oba kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách. Cena pro děti: 1150, za pololetí. Cena pro dospělé: 1900, za pololetí. Podrobné informace a přihlášky: Tel: Kurzy povede Mgr. Veronika Copláková (učitelka angličtiny na 2. stupni ZŠ, certifikát CAE, státnice z obchodní angličtiny, zkušenosti s Callenovou metodou). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

13 Z mateřské školy před prázdninami Jeden z nejkrásnějších svátků pro děti je den, kdy mohou popřát svým maminkám. I my jsme se letos připravili, abychom těm našim maminkám vyloudili úsměv na tváři, slzičku či mrazení. Toto vše jsou pocity, které mnohé z maminek prožívají, když vidí, co se právě ten jejich brouček dokázal naučit, jak se soustředí, aby nepropásl svůj nejdůležitější výstup v celém programu. Naše vystoupení se letos posunulo až na konec května. A poprvé jsme využili krásné prostory Kulturního centra Na Lhotce. Změnou byl i den, nikoli víkendový, ale pondělí v hodin jsme všichni stáli na značkách a čekali na svá vystoupení. Prváčci si připravili pro maminky a babičky pásmo s názvem Ježci. Písničky o ježečkovi, mazlení s plyšáky, to vše maminkám opravdu vytvořilo úsměv na tvářích. I drobné slzičky se objevily, ale to byla jen tréma u malých ježečků. Berušky si připravily pásmo lidových písniček s názvem Přišlo jaro do vsi. Několik lidových písniček, říkadel, spojených s duněním kopyt papírových koníků a krásnou ukolébavkou na závěr. V našem kraji lidových tradic přece jen takové vystoupení nesmí chybět a má vždy nezastupitelné místo. A naše Sluníčka? I letos si připravila pro maminky něco netradičního. Kromě básniček, veršů, písničky si děti nacvičily, společenský tanec polonézu. A ukázaly, že se dovedou chovat už opravdu jako dospělejší. Bylo zajímavé, že se nám dvojice utvořily samostatně, nikdo z nás nepotřeboval, abychom se do zadávání tanečníků nějak zapojovaly my, učitelky. I Náročnou choreografii jsme zvládli. A bylo pro nás velkým vyznamenáním, když se z davu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

14 v půli našeho tance ozvalo: To je jako ve Stardance! Že jsou skoro školáci, ukázaly děti přednesem básniček o maminkách. Ani jedno okýnko ani jedno přeřeknutí.. Už jsme prostě velicí. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali, že nás čekají ještě nějaké společné aktivity. Jednou z nich byl výlet do zábavního centra do Galaxie ve Zlíně. Ráno jsme se ve všech třídách oblékli do třídních triček, nabalili svačinu, oběd a napjatě očekávali příjezd autobusu. Ten nás na místo určení bezpečně přepravil, nasvačili jsme se a už, už se hrnuli do centra. Celé bylo naše. Děti si rozdělily mezi sebou atrakce: Kuřátka do bublin, Berušky na raketu, trampolíny, skákací hrad a koloběžky, Sluníčka se začala protahovat bludištěm. Pak jsme se všichni prostřídali. Naobědvali a zpět cestovali do školky. Unavení, ale spokojení. V ten samý týden nás čekal ještě výlet na Smraďavku, kdy společně slavíme Den dětí. Tentokrát jsme se všichni svezli autobusem, a odtud jednotlivé třídy hledaly poklady. Fáborky různých barev na odlišných trasách zaručovaly, že nám ten náš poklad nikdo nemůže vyfouknout. Každého čekalo překvapení sladké i drobný dárek. Dalším lákadlem je každoroční diskotéka v areálu lázní Leopoldov. Za což velmi děkujeme rodinám Krystýnkových. Cesta zpět byla náročnější hlavně pro Berušky a Sluníčka, neboť ti ji absolvovaly pěšky. S písní na rtech to ale všichni zvládli na jedničku. Kuřátka se svezla auty, protože by cestu asi ještě nezvládla. Moc děkujeme také maminkám a rodinným příslušníkům, kteří tu naši drobotinu společně dopravili ke školce i s paní učitelkami. Mnohokrát jsme vás informovali, že naše týdenní plány jsou vedeny takzvanými integrovanými bloky. Jeden z nich stojí ještě i dnes za připomenutí. Je to ten, který je nadepsán Moře. Ve všech třídách se děti zajímaly celý týden o moře, ve třídě Berušek byli piráti, Sluníčka začala u námořníků, ale k těm obávaným pirátům se také dostala. Berušky celý týden připravovaly věci a propriety na páteční hledání pirátského pokladu. Studovaly mapy, poznávaly cesty a symboly. V pátek se vrhly na školní zahradu a společně hledaly. A také našly. Truhlu a v ní ukrytý tajemný poklad. Sluníčka se celý týden snažila fungovat jako správná posádka lodě, uklízela palubu, hledala a svazovala lano, učila se pravidla námořníka, pomáhala svým kamarádům, přesně podle hesla táhnout za jeden provaz. A k tomu všemu si vytvářela loď, na které obeplují celý svět, maják, aby se vždy vrátila zpět na pevninu, snažila se ulovit kouzelnou rybku do sítí A v pátek nás také čekalo velké překvapení. Potkali jsme velrybu Julii, která nám dala úkoly a pak nás obdarovala pokladem, který měla uložený ve svém velkém břiše. I nám se tento týden velmi líbil a všichni jsme si jej moc užili. Nikdo by netápal, kde se právě ocitl, když viděl ve třídě samá proužkovaná trička. Prostě byli jsme námořníci piráti. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

15 Ve středu 22. června nás čeká další akce. V hodin u nás slavnostně předají zástupci DDM Šikula vysvědčení všem dětem, které navštěvovaly kroužky. Proběhne výstava prací z kroužků výtvarného a keramiky. A po jeho skončení si paní učitelka Ivona Kočířová s rodiči dětí naplánovala společné taneční odpoledne. Maminky, babičky i tatínci si mohou s dětmi přijít zatančit břišní tance. Všechny Vás tam rády uvidíme. A aby toho ještě nebylo málo, čekají Sluníčka dvě poslední akce. V pátek 24. června v hodin proběhne slavnostní pasování předškoláků na školáky. Pro velký ohlas si přijdou ještě jednou všechna Sluníčka zatančit polonézu. Na žádost rodičů jsme také toto pasování přesunuli na odpolední hodiny, abychom se mohli potkat s většinou z Vás. A co více, oslovili jsme zástupce městyse a toto pasování bude o to významnější, protože děti budou pasovány právě zástupcem městyse. A tím posledním, co nás u Sluníček ještě čeká, bude 27. června společný táborák U Maca. Doufáme, že společně strávíme příjemné společné chvilky u špekáčku, ohně a třeba i veselé písničky. Rok utekl jako voda, jsme zase o něco starší, spousta práce je za námi, ale jiná nás zase čeká. Spousta společného času, chvilky, které doufejme budou pro všechny příjemné, plné spolupráce a společných cílů aby ty naše ratolesti prožily další krásný a zážitků plný rok. V příštím roce nás čekají zatím dvě novinky. Děti ze Sluníček byly osloveny členkou tupeského zastupitelstva, aby se se svou polonézou zúčastnily charitativní akce pořádané pro Charitu v Uherském Hradišti. A druhou novinkou je, že nám přislíbil účast na pyžamové školičce herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil, který osobně přijede dětem přečíst pověsti hradu Buchlova. Zatím však přejeme všem pěkné prázdniny, odpočinek, spoustu sluníčka a nezapomenutelných zážitků. A po prázdninách zase v plné polní na shledanou. Laďka Holáňová, DiS. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

16 Informace o vycházejících žácích na ZŠ Buchlovice ve školním roce 2010 / 2011 V letošním školním roce 2010 / 2011 vychází z 9. ročníku 13 žáků 9 dívek a 4 chlapci. Na středních školách, kde bude studium ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 9 žáků. Jedná se o obory zaměřené na ekologii a životní prostředí, zdravotnictví, obchodní akademii a ekonomické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogiku a analýzu potravin. Dva žáci budou pokračovat na gymnáziích v Uherském Hradišti a Starém Městě. Do učebních oborů nastoupí 4 žáci. Jedná se o obory kadeřník a kuchař. Tak jako loni i letos si mohli žáci podat na střední školy tři přihlášky. Ne všichni tuto možnost využili. I letošní školní rok přinesl deváťákům změny. Na podzim se neuskutečnila tradiční Burza středních škol a učilišť, na které se mohli budoucí studenti, ale i jejich rodiče blíže seznámit se středními školami a studijními obory nejen ve Zlínském kraji, ale i školami v jiných krajích. Veškeré informace proto žáci získávali na internetu pomocí webových stránek středních škol. Na naší škole se rodiče několikrát setkali s výchovnou poradkyní a přizvanými zástupci středních škol a učilišť. Při výběru školy pro další studium využívali také Dny otevřených dveří, které střední školy pořádaly. Zde se mohli blíže seznámit nejen s nabídnutými obory, ale prohlédnout si celou školu a dozvědět se více o studiu. Jako každoročně se konaly přijímací zkoušky koncem dubna. Ve třech dnech uchazeči, kteří si pro další studium vybrali obory s maturitou, absolvovali SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Pro řadu žáků to byla první velká náročná zkouška, protože po tři dny museli všichni v různých testech prokazovat svoje znalosti. I přes všechna tato úskalí se všichni žáci dostali na zvolené střední školy a vybrané studijní obory. Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce Cesta za hranice všedních dnů V měsíci květnu se dvacetičlenná skupina žáků II. stupně ZŠ Buchlovice vypravila na pětidenní cestu poznávat metropole západní Evropy. Pod vedením paní učitelky Šmolové, která celý zájezd organizovala, se vydali poznávat krásy Amsterdamu, Bruselu a Paříže. I já jsem se jako pedagogický doprovod tohoto zájezdu zúčastnila. Prohlídka Amsterdamu nám začala návštěvou muzea voskových figurín, která se všem dětem samozřejmě velmi líbila. Poté jsme se objevovali krásy města, plného úzkých a vysokých domků, vodních kanálů a cyklistů. Tento způsob dopravy nás opravdu fascinoval. Plavbu po Brychtech - vodních kanálech jsme však kvůli nepřízni počasí musel zrušit. Druhý den jsme věnovali hlavnímu městu Belgie, Bruselu. Podívali jsme se na zajímavou stavbu Atomia, prohlédli si historické centrum BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

17 města, neopomněli jsme také vyhledat sošku čůrajícího chlapečka, ale i holčičky, které patří k nejzajímavějším turistickým atrakcím. Příští den jsme docestovali do Francie a navštívili Versailles, sídlo francouzských králů. Prohlédli jsme si jeho výstavní prostory a také rozsáhlé zahrady, po kterých jsme se nechali povozit elektrickým vláčkem. Poslední den jsme si naplánovali návštěvu samotné Paříže. Snažili jsme se prohlédnout si co nejvíc míst, například Panthéon, Latinskou čtvrť a Sorbonu, katedrálu Notre Dame, Louvre, Trocadero, projeli jsme se lodí po Seině a jako třešničku na dortu jsme si užili podvečerní výstup na Eiffelovku. Pohled na Paříž z nejvyššího patra této vyhlídkové věže je nezapomenutelný a byl pro nás opravdu krásným zakončením poznávací cesty po Evropě. Naši žáci se však nekochali pouze krásami historickými, pozorovali také, jak jednotlivá města a jejich obyvatelé žijí. Při nákupech si vyzkoušeli své jazykové znalosti, smlouvali s černošskými prodejci suvenýrů, projeli se pařížským metrem. Nám dohlížejícím učitelkám svým vystupováním prokázali, že se umí chovat jako Evropané a že my se za naše žáky opravdu nemusíme stydět. Mgr. Alena Mikulíková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

18 Slavnostní neděle na faře V neděli 22. května se odehrála v prostorách buchlovické fary slavnostní událost. Byla otevřena nová expozice (pamětní síň) našeho velkého rodáka, grafika a kněze P. Arnošta Hrabala a centrum katolické mládeže, jež vzniklo v bývalých hospodářských prostorách ve dvoře farního úřadu. Po úvodním slovech P. Rudolfa Chmelaře, bývalého buchlovického kněze P. Václava Ježíka a uherskohradišťského děkana P. Jana Turka vystoupil místostarosta Bořek Žižlavský, který přiblížil přítomným životní osudy P. Arnošta Hrabala. Pak už následovalo samotné přestřižení pásky za účasti starosty ing. Jiřího Černého a kněží a oficiální otevření. Příjemného posezení se zúčastnily i některé řádové sestry, které působily do poloviny osmdesátých let v buchlovickém domově důchodců i tehdejší civilní zaměstnankyně tohoto ústavu. Mezi hosty dále nechyběl další někdejší buchlovický kněz P. Jiří Kovář a buchlovický rodák P. Josef Zelinka. Během oslavy vystoupil kostelní sbor a schola. KK, foto -bž-, mž BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

20 Buchlovjané na Tupeském džbánečku V neděli 22. května se v Tupesích uskutečnil 4. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků Tupecký džbáneček, ve kterém děti okolních základních škol zúročily své nácviky s CM Velehrad na veřejné přehlídce před zraky svých rodin, kamarádů a přátel. Pod vlídným a usměvavým pohledem sedmi porotců, vybraných z řad hudebních pedagogů, folkloristů a znalců hudby, děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích. V krásném jarním odpoledni pak odváděly výkony hodné obdivu a diváci je náležitě odměňovali potleskem. V programu vystoupil jako host dětský folklorní soubor Čutora, působící ve své znovu obnovené formě, již několik let při ZŠ Tupesy. Dalším hostem, jenž zpříjemnil dětem a divákům čekání na výsledný verdikt poroty, byla také tupeská cérečka Veronika Oslzlová, která rovněž zazpívala za doprovodu CM několik písní. A nyní již k umístění jednotlivých soutěžících: I. kategorie 1. místo: Dorota Ingrová s písní Kadze idzeš Helenko - ZŠ Velehrad (3. třída) 2. místo: Dominika Vagundová s písní Pod horú jatelinka - ZŠ Jalubí (1. třída), Pavlína Šedová s písní Sadila Anička modrů fialečku - ZŠ Buchlovice (2. třída) 3. místomagdaléna Žmolíková s písní Nevím si já rady - ZŠ Nedakonice (1. třída), Patricie Dominiková s písní Páslo dívča páva - ZŠ Tupesy (3. třída) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel název datum pořadatel místo popis akce Fašanková obchůzka a zábava s pochováváním basy 18.02.2017 Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, jaksikovaveronika@seznam.cz, tel. 777 992 666 Městečko Buchlovic

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Vaše redakce Ať se ví.

Vaše redakce Ať se ví. Naši milí čtenáři! Tak tu máme jaro a do Vašich rukou se dostává další číslo časopisu Ať se ví. Toto číslo připomíná všechny školní akce, výstavy a soutěže, které v poslední době proběhly. Dále si zde

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči V. Nováka 584, 539 73 Skuteč, tel. 469 326 360 e-mail: info@gymskutec.cz, web: www.gymskutec.cz 2 Zpravodaj GSŘMR 2012 13/5 OBSAH Páté přikázání

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:

Poznámky k nabídce toho voňavého dne: Tisková zpráva z XII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 27. července 2013 V sobotu 27. července 2013 se po dvanácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní heslo

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tradice Otických zelných slavností, založená v roce 2011, se u Vás i návštěvníků setkala s velkým ohlasem a byla přijata. Rok 2013 je pro naši obec úspěšným

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více