BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

2 Mariánský sloup Za humny (foto: Bořek Žižlavský)

3 Červenec Červenec, měsíc silný, bujarý, je zdatný silák na vrcholu moci. Přinese sluncem sálající dni a horké, rozžhavené letní noci. Za jeho vlády zvony velehradské se jasným zvukem ozvou na vše strany a svatí Cyril s Metodějem rokem každičkým naučí křesťanství slovanské Moravany. Rozkvetlé lípy dechem medovým všem dětem do škol dveře uzavřou, prázdniny celou náručí se otevřou, školákům svobody, volnosti dychtivým. Na poli úrodném s obilím zrajícím se kloní těžký žita a pšenice klas a čeká na sklizení této úrody vždy v horký, prosluněný letní čas. Když sekáč v poli s máky rudými a chrpou modrou obilí sekal v potu tváře kosou stříbrnou a nyní kombajn člověka zbavil zlé dřiny a v žáru slunce pobroukává sobě píseň veselou. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 10/2011 ze dne Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty, ze dne Rada se zabývala podaným návrhem na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Ester Haldinová, Buchlovice, týkající se pozemků p.č. 1877/22, 1877/6 a 1877/21 vše (louka) v k.ú. Buchlovice, ze zemědělské půdy na plochu k rekreaci pro výstavbu rekreační chaty. Po diskuzi dospěla k závěrům a negativnímu stanovisku. Rada nedoporučila zastupitelstvu městyse uvedené pořízení změny ÚP městyse. Žádost o povolení provozu stanového tábora, JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, u Kamenného kříže za Smraďavkou, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, od do , ze dne Rada neměla námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 7. 7 do , pro JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Kyjov, Jan Polášek, Kostelec, v prostoru Smraďavka - u Kamenného kříže, parcely č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4, vše v k.ú. Buchlovice, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Žádost (v obecné poloze) rodiny Kovářovy o vytipování místo ke stavbě ekologického bydlení (atypický dům přikrytý zeminou) na katastrálním území městyse Buchlovice, ze dne Rada se široce zabývala ovým dotazem rodiny Kovářovy z Ostravy ze dne a pokusila se vnést do pocitů a přání pisatelů. Stejně pak závěrem jednotliví radní museli konstatovat, že je pravdou, že jen málokterá obec je na tento způsob výstavby a života vůbec připravena. Nejenže se stavbou pasivních domů nepočítají územní plány obcí, ale i filozoficky nejsou celému širokému spektru lidí jasné tyto návraty do minulosti a rozhodně by starousedlíci nesouhlasili přijímat nové občany, mající za životní plán tolik odlišné představy. Rada nemá v současné době žádné poznatky o možných prostorách pro výstavbu takových obydlí. V katastru jsou vysoce cenné prostory v okolí Národní památky Státního hradu Buchlova, které jsou velmi pečlivě střeženy tak, aby zůstaly i pro další pokolení ve stavu nedotknutém. Ze znalosti terénů a dalších obcí na Slovácku se možná nabízejí další lokality, jako jsou některé obce na Uherskobrodsku a na Kopanicích. Žádost o osvobození od poplatků za svoz odpadů za dceru Bohdanu Úředníčkovou, žijící dlouhodobě v Německu a za syna Lumíra Úředníčka, žijícího dlouhodobě v USA, Svatopluk a Marie Uředníčkovi, Buchlovice, ze dne Rada schválila i na rok 2011 stejný princip placení za svoz a likvidaci TKO pro skupinu občanů městyse Buchlovice, dlouhodobě pobývajících mimo území České republiky: Občané dlouhodobě pobývající na pracovních či studijních pobytech mimo území České republiky budou povinni tyto skutečnosti doložit a v tom případě budou v roce 2011 platit za svoz a likvidaci TKO pouze základní částku ve výši 250 Kč. Rada vzala v potaz obsah obou žádostí o snížení poplatků za svoz a likvidaci TKO a schválila snížení sazby (viz. výše). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 2

5 Žádost (opětovná) o nové projednání prodloužení nájemních smluv parkoviště, veřejná WC a chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice, ze dne Nekonkrétní žádost ani tentokrát nepřesvědčila radu o výhodnosti prodloužení nájemních smluv do konce roku 2015, jak požadováno. Rada se pouze shodla v názoru, že pokud budou nájemní podmínky řádně dodržovány a nebudou nastávat kolizní situace v souvislosti s uvedenými pronájmy, mohou být tyto automaticky opakovaně prodlužovány tak, jak se to děje u nájemců prodejen na tržnici Buchlovice. Rada městyse Buchlovice č. 11/2011 ze dne Oznámení o veřejném projednávání návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Změny číslo 4 územního plánu obce Stupava, Městský úřad Uherské Hradiště, ze dne V zhledem k tomu, že navrhované položky Změny č. 4 územního plánu obce Stupava se v žádném případě nedotýkají zájmů městyse Buchlovice, neměla rada žádných připomínek k jejich dalšímu projednávání. Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace Rada schválila smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0503/2011/KH podmínkou udělení částky Kč je, že příjemce na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II z vlastního rozpočtu vloží minimálně 20% celkové částky účelové neinvestiční dotace. Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou a městysem Buchlovice, ze dne Rada schválila kroky, které učinilo vedení městyse při rekonstrukci objektu České spořitelny, pobočky Buchlovice i dalších související nutné kroky s tím spojené na domě čp. 273 na ulici Masarykově v Buchlovicích. Rada schválila Smlouva o dílo č na akci Rekonstrukce soc. zařízení a výměna otop. těles v objektu České spořitelny v Buchlovicích mezi zhotovitelem Pavlem Šedou, zapsaném Referátem živnostenského úřadu v Uh. Hradišti č.j Sla, evidenční číslo a městysem Buchlovice, ze dne Žádost Divadelního spolku J. K. Tyla Buchlovice o zapůjčení pódia na společensko-kulturní akci 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově ve dnech , Jiří Kutálek, Buchlovice, ze dne Rada se rozhodla podpořit nově vznikající tradici 1. ročník festivalu Divadla na hradě Buchlově a schválila instalaci pódia (i jeho likvidaci) na náklady městyse Buchlovice (prostřednictvím SMB, p.o.) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 3

6 Návrh na přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 ul. Suchý řádek, Buchlovice schvalování smluv v návaznosti na zákon o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle par. č. 85 Rada schválila Smlouvu č o poskytnutí podpory ze SF ŽO ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne : Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši ,20 Kč. Podpora je určena výhradně na akci Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Buchlovice č.p. 208 Suchý řádek, Buchlovice. Konstatuje se, že dotace je určena na spolufinancování akce a příjemci podpory má být poskytnuta rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D a bude činit maximálně ,40 Kč. V Buchlovicích se nachází mnoho starých stromů lip, kaštanů,, z nichž mnohé již dožívají. Na některých to není na první pohled vidět, jiné jeví zřejmé známky brzkého konce a u dalších se objeví důkaz třeba náhodně. Podobně je na tom i stará lípa v Lúčkách u kaple sv. Vendelína, kde původně stály dva stromy. Při posledním větším větru na začátku června se ulomila její velká větev a spadla na sousední křižovatku. Naštěstí se nikomu nic nestalo a škodu neutrpěla ani sousední památka. Ulomená větev odhalila špatný stav stromu (zkrnělá střední část kmene a větví). Pokud přijde k rozhodnutí lípu v době vegetačního klidu vykácet, na její místo budou vysázeny lípy dvě z obou stran kaple. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 4

7 Koncem měsíce května byla zahájena druhá a větší část rekonstrukce ulice Komenského vč. chodníku. Nejprve byla odstraněna vrstva betonové vozovky, pod kterou se místy objevily letité dutiny způsobené protékající vodou. Po statických zkouškách probíhá navážení podkladového kameniva a poté přijde na obrubníky a položení živičné vrstvy. V rámci akce bude dotažen chodník až ke křižovatce u uličky z náměstí, kde vznikne bezpečné přechodové místo zejména pro žáky nedaleké školy. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 5

8 Sečení trávy to nejsou jen kosecké Mnozí možná zapřemýšlí, zda tímto nadpisem nepovažuji tradiční kosecké na zámeckých loukách za určitou konkurenci. Naopak, coby starý folklorista a příznivec historie a národopisu rád vyslechnu pěknou písničku, ať je zpívána v kroji nebo v civilu. A roky běží všem stejně, proto jsem rád, že i naše dcery stihly ve svých školních letech alespoň párkrát zažít pocit minulosti, kdy za ranního kuropění roznášely s ostatními v kroji snídani sekáčům a ostatním krojovaným při sečení na zámku v Buchlovicích. Jak jsem však uvedl, sečení trávy není u nás jen folklórní záležitost, ale také běžná a pravidelná činnost pracovníků Služeb městyse Buchlovice (SMB, p.o.). Na vysvětlenou těm, kteří nás moc nesledují, trávu na obecních pozemcích musíme poséct minimálně dvakrát ročně. Podle počasí mnohdy i vícekrát. To platí především pro traktorové sečení s příkopovým ramenem. Je to velký, byť stařičký pomocník, který zvládne jak příkré svahy, tak i roviny. Od počátku zakoupení opotřebovaného stroje s ním pracoval pan Josef Vávra, po jeho odchodu do důchodu v této činnosti výborně pokračuje pan Antonín Hrabal. Tento stroj je hodně citlivý na poškození (není to žádný buldozer) a od roku výroby 1985 je s údivem, že vydržel do současnosti. Pokud bychom jej však již letos neopravili jako střední generálku, tak by další opravy přišly hodně draho. Drobné plochy, dosékání za traktorem nebo parkovou sekačkou provádíme ručními křovinořezy. Větší plochy ve středu Buchlovic sečeme parkovou sekačkou, na které kraluje pan Ivan Bečák. Veškeré práce strojními mechanizmy jsou pro okolí nepříjemné hlukem a pro obsluhu odpovědností za způsobené škody odletujícími předměty. Mezi takové se bohužel řadí i výkaly od psů nezodpovědných spoluobčanů. Do oddílu sečení po obci řadíme automaticky i příbuznou činnost a to je postřik plevelů a trávy zejména na chodnících a někdy i na cíleně určených plochách. Poséct musíme parkové plochy ve středu obce, hřbitov, dětské hřiště, krajnice a příkopy obecních komunikací celá Smraďavka, Trnávky Újezda, od točny Ku Hradu a za pálenicí, lesní odbočka k Buchlovu a také pozemek Lesů ČR na Barborce. Vzhledem k množství běžné další práce a plnění operativních jiných úkolů, není možno celé sečení zvládnout jedním zátahem. Proto téměř pravidelně děláme přerušení a musíme zajistit nutnější práce. Na závěr stručného přehledu o této činnosti děkuji všem spoluobčanům, kteří chápou, o čem píšu a vycházejí nám vstříc. Ing. Josef Motyčka, ved. SMB, p.o. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 6

9 Vítejte ve zrekonstruované spořitelně V první polovině měsíce června proběhla v buchlovické pobočce České spořitelny v Masarykově ulici čp. 273 zásadní rekonstrukce prostor včetně vybavení a změny dispozice odbavovacích míst pro klienty. Zároveň bylo zrekonstruováno i sociální zařízení, vyměněny radiátory a další. V nejbližší době dojde i na rekonstrukci někdejšího zádveří celé budovy a původní dvoje dveře vstupu nahradí pouze jedny. Součástí rekonstrukce je i zprovoznění bankomatu při vstupu do budovy, který občanům městečka a návštěvníkům už tolik chyběl. Jeho provozovatelem je rovněž Česká spořitelna. Slavností otevření pobočky České spořitelny se uskutečnilo 20. června. Všechny přítomné přivítala ředitelka Oblastní pobočky ČS ve Zlíně ing. Iveta Čajková, která mj. popřála pracovníkům buchlovického pracoviště, aby se jim v novém prostředí co nejlépe dařilo a stejně aby se tu líbilo i všem návštěvníkům. Text a foto -bž- Bankomaty České spořitelny neslouží jen k výběru hotovosti Snadno, rychle a levně můžete rovněž uskutečnit: jednorázové platby (např. složenky), informovat se o zůstatku na účty, dobít kredit u mobilních operátorů, změnit PIN kód, zjistit stav bodového konta Bonus programu, aktivovat svou kartu či zjistit nastavený limit své karty. Snadná a rychlá cesta, jak platit složenky Složenky můžete jednoduše platit přes kterýkoliv bankomat České spořitelny. Stačí zvolit Příkazy k úhradě/obecný platební příkaz a bankomat vás sám navede. Tip pro vás: Úspěšně zadaný Obecný platební příkaz je možné si uložit pro příští využití, a to s částkou nebo bez částky. Uložený příkaz najdete v nabídce Osobní menu pod Moje platby. Více informací získáte v kterékoliv pobočce České spořitelny. inf. linka: BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 7

10 Kulturní kalendář červenec září 2011 červenec až Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby kaple sv. Barbory na Modle hrad Buchlov tel HB Collegium, L. Mikulová, tel , Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel až Buchlovské kování 5. ročník hrad Buchlov Výstava Lidé festivalu Muzeum Podhradí až česneku, hod. Buchlovice Václav Neckář a Bacily, amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel hod Zdeněk Izer, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Buchlovské noci s Černou hrad Buchlov HB Collegium, L. Mikulová, až paní Noční prohlídky tel , MIG 21 + Nšoči, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel X. ročník Festivalu česneku zámecká zahrada + na zámku (a v městečku) městečko Buchlovice Buchlovice, od hod. srpen Folklorní agentura Buchlov Ing. Miloslav Hrdý, tel , František Hrňa, tel Vzácné setkání bratrů Nedvědů, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel až Chřiby II. výstava fotografií, hod. Muzeum Podhradí Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Školy se představují I. Moje obec, hod. Galerie na půdě Buchlovice Muzeum Podhradí a městys Buchlovice, tel Chřibský krkavec louka pod Buchlovem Bohumil Višenka, tel Irský večer hrad Buchlov HB Collegium R. Hradilová, tel , Tři sestry + Doktor P.P., hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Pouť Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá v h. kaple sv. Barbory na Modle KDU-ČSL František Hrabina Pouťové odpoledne Hospůdka u Špalka Petr Špalek, tel Čechomor, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 8

11 září Tomáš Klus, hod. amfiteátr Buchlovice Agentura Vichr, tel Hradozámecká noc kouzlo noci strávené na středověkém hradě hrad Buchlov hrad Buchlov Tel Když mě vzali za vojáka, hod., výstava fotografií Muzeum Podhradí Buchlovice Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Podpořte nový bezbariérový přístup Diakonie ČCE středisko CESTA, které v Uherském Hradišti již dvanáct let provozuje sociální služby v podobě denního stacionáře pro děti s hlubším mentálním a kombinovaným postižením a poradny rané péče, se chystá v nejbližších dnech realizovat bezbariérový přístup do budovy. Jedná se o rozsáhlou úpravu příjezdové cesty, rozšíření stávající betonové plochy a vybudování parkovací plochy a stání pro ZTP. Vedle toho proběhne také účelová výsadba okrasných dřevin jakožto ekologická forma protihlukové a protiprašné ochrany. Neustále pracujeme na zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a pro naše klienty se snažíme utvářet co nejpříjemnější, nejpohodlnější a nejbezpečnější zázemí. Vzhledem k míře jejich tělesného i mentálního postižení je pro nás nyní primární otázkou posílení bezbariérovosti a vybudování kvalitnějšího a bezpečnějšího přístupu. Jediná příjezdová cesta k budově je v katastrofálním stavu stejně jako prostor bezprostředně před vchodem, kde jsou klienti z aut přemísťováni do vozíků. Proto je pro nás tak důležité tento stav co nejdříve změnit, vysvětlila Adéla Kotková, fundraiser a PR manager střediska CESTA. V tuto chvíli již středisko získalo stavební povolení k provedení všech potřebných úprav. Stále však nemá dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci. Celý projekt byl vyčíslen na Kč. Obracíme se proto na vás všechny, kdo byste byli ochotni menším či větším finančním darem pomoci středisku CESTA projekt realizovat. Veškeré podrobnosti o možnostech pomoci získáte na tel. čísle: nebo na ové adrese: případně osobně na adrese: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (budova bývalé mateřské školy naproti nového školícího střediska). Jménem Diakonie ČCE střediska CESTA děkujeme za vaši ochotu pomoci Výzva prosba Tímto se obyvatel městyse Buchlovice dovolujeme dotázat, zda mají povědomí a nebo informace o rodině Nedělových (manželé Ladislav a Albína Nedělovi), která v Buchlovicích a Starých Hutích žila a působila pravděpodobně v rozmezí let Ladislav Neděle, bydliště?, povoláním kantor. Případné informace (scan dokumentů), prosím, zdarma, zašlete na Děkujeme. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/2011 9

12 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé A. Shaw: II. světová válka den po dni Kol.: Historie SS M. Mazower: Hitlerova říše P. Delaforce: Složka Hitler (základní fakta) Kol.: Adolf Hitler (vojenské dějiny ve fotografii) J. Nadel: Muži speciálních operací Arriános: Tažení Alexandra Velikého Kol.: Egypt (turistický průvodce) S. Fossett: Lovec větru (vlastní životopis) S. Kopecká: Fenomén Bohdalka Z. R. Nešpor: Příliš slábi ve víře (česká ne/religiozita v evropském kontextu) H. Dvořáková: Sportujeme s nejmenšími dětmi R. Měšťan: Úprava okolí domu R. Měšťan: Modernizace bydlení Kol.: Stromy (světová encyklopedie) L. Špaček: Nová velká kniha etikety Krásná literatura pro dospělé G. I. Peněžko: Psáno na tanku (frontové zápisky sovětského důstojníka) Angličtina R. Dübell: Strážci Ďáblovy bible A. Franklinová: Relikvie mrtvých B. Morrison: Archa R. Muchamore: Náměsíčník J. Pospíšilová: Kejklíř, Smrt a Blázen L. Vaňková: Dítě z Apulie V. Vondruška: Klášterní madrigal Z. Mahler: Muž, který přežil Lidice S. Gruenová: Voda pro slony A. Laureen: Tauranga, můj osud S. Laurens: V područí lásky Z. Krýsl: Rukověť politikova Naučná literatura pro děti a mládež Kol.: Atlas moderního světa Kol.: 500 veselých her Kol.: 500 zábavných her (pro předškoláky) Krásná literatura pro děti a mládež T. Brezina: Šíleně divocí andílci (další díl) Kol.: Texaské rodeo (Čtyřlístek komiks) V. Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědečkovi J. Kahoun: Škola je samá legrace Mgr. Dagmar Možná, knihovnice Od září 2011 budou na Československém centru Buchlovice otevřeny kurzy angličtiny pro děti i dospělé. KURZY PRO DĚTI pro 1. stupeň pro děti od 3. třídy procvičování učiva, gramatiky konverzace pro 2. stupeň procvičování učiva, gramatiky konverzace KURZY PRO DOSPĚLÉ konverzace, gramatika, slovní zásoba, každodenní angličtina (dle domluvy možnost obchodní angličtiny) Oba kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách. Cena pro děti: 1150, za pololetí. Cena pro dospělé: 1900, za pololetí. Podrobné informace a přihlášky: Tel: Kurzy povede Mgr. Veronika Copláková (učitelka angličtiny na 2. stupni ZŠ, certifikát CAE, státnice z obchodní angličtiny, zkušenosti s Callenovou metodou). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

13 Z mateřské školy před prázdninami Jeden z nejkrásnějších svátků pro děti je den, kdy mohou popřát svým maminkám. I my jsme se letos připravili, abychom těm našim maminkám vyloudili úsměv na tváři, slzičku či mrazení. Toto vše jsou pocity, které mnohé z maminek prožívají, když vidí, co se právě ten jejich brouček dokázal naučit, jak se soustředí, aby nepropásl svůj nejdůležitější výstup v celém programu. Naše vystoupení se letos posunulo až na konec května. A poprvé jsme využili krásné prostory Kulturního centra Na Lhotce. Změnou byl i den, nikoli víkendový, ale pondělí v hodin jsme všichni stáli na značkách a čekali na svá vystoupení. Prváčci si připravili pro maminky a babičky pásmo s názvem Ježci. Písničky o ježečkovi, mazlení s plyšáky, to vše maminkám opravdu vytvořilo úsměv na tvářích. I drobné slzičky se objevily, ale to byla jen tréma u malých ježečků. Berušky si připravily pásmo lidových písniček s názvem Přišlo jaro do vsi. Několik lidových písniček, říkadel, spojených s duněním kopyt papírových koníků a krásnou ukolébavkou na závěr. V našem kraji lidových tradic přece jen takové vystoupení nesmí chybět a má vždy nezastupitelné místo. A naše Sluníčka? I letos si připravila pro maminky něco netradičního. Kromě básniček, veršů, písničky si děti nacvičily, společenský tanec polonézu. A ukázaly, že se dovedou chovat už opravdu jako dospělejší. Bylo zajímavé, že se nám dvojice utvořily samostatně, nikdo z nás nepotřeboval, abychom se do zadávání tanečníků nějak zapojovaly my, učitelky. I Náročnou choreografii jsme zvládli. A bylo pro nás velkým vyznamenáním, když se z davu BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

14 v půli našeho tance ozvalo: To je jako ve Stardance! Že jsou skoro školáci, ukázaly děti přednesem básniček o maminkách. Ani jedno okýnko ani jedno přeřeknutí.. Už jsme prostě velicí. V minulém čísle zpravodaje jsme informovali, že nás čekají ještě nějaké společné aktivity. Jednou z nich byl výlet do zábavního centra do Galaxie ve Zlíně. Ráno jsme se ve všech třídách oblékli do třídních triček, nabalili svačinu, oběd a napjatě očekávali příjezd autobusu. Ten nás na místo určení bezpečně přepravil, nasvačili jsme se a už, už se hrnuli do centra. Celé bylo naše. Děti si rozdělily mezi sebou atrakce: Kuřátka do bublin, Berušky na raketu, trampolíny, skákací hrad a koloběžky, Sluníčka se začala protahovat bludištěm. Pak jsme se všichni prostřídali. Naobědvali a zpět cestovali do školky. Unavení, ale spokojení. V ten samý týden nás čekal ještě výlet na Smraďavku, kdy společně slavíme Den dětí. Tentokrát jsme se všichni svezli autobusem, a odtud jednotlivé třídy hledaly poklady. Fáborky různých barev na odlišných trasách zaručovaly, že nám ten náš poklad nikdo nemůže vyfouknout. Každého čekalo překvapení sladké i drobný dárek. Dalším lákadlem je každoroční diskotéka v areálu lázní Leopoldov. Za což velmi děkujeme rodinám Krystýnkových. Cesta zpět byla náročnější hlavně pro Berušky a Sluníčka, neboť ti ji absolvovaly pěšky. S písní na rtech to ale všichni zvládli na jedničku. Kuřátka se svezla auty, protože by cestu asi ještě nezvládla. Moc děkujeme také maminkám a rodinným příslušníkům, kteří tu naši drobotinu společně dopravili ke školce i s paní učitelkami. Mnohokrát jsme vás informovali, že naše týdenní plány jsou vedeny takzvanými integrovanými bloky. Jeden z nich stojí ještě i dnes za připomenutí. Je to ten, který je nadepsán Moře. Ve všech třídách se děti zajímaly celý týden o moře, ve třídě Berušek byli piráti, Sluníčka začala u námořníků, ale k těm obávaným pirátům se také dostala. Berušky celý týden připravovaly věci a propriety na páteční hledání pirátského pokladu. Studovaly mapy, poznávaly cesty a symboly. V pátek se vrhly na školní zahradu a společně hledaly. A také našly. Truhlu a v ní ukrytý tajemný poklad. Sluníčka se celý týden snažila fungovat jako správná posádka lodě, uklízela palubu, hledala a svazovala lano, učila se pravidla námořníka, pomáhala svým kamarádům, přesně podle hesla táhnout za jeden provaz. A k tomu všemu si vytvářela loď, na které obeplují celý svět, maják, aby se vždy vrátila zpět na pevninu, snažila se ulovit kouzelnou rybku do sítí A v pátek nás také čekalo velké překvapení. Potkali jsme velrybu Julii, která nám dala úkoly a pak nás obdarovala pokladem, který měla uložený ve svém velkém břiše. I nám se tento týden velmi líbil a všichni jsme si jej moc užili. Nikdo by netápal, kde se právě ocitl, když viděl ve třídě samá proužkovaná trička. Prostě byli jsme námořníci piráti. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

15 Ve středu 22. června nás čeká další akce. V hodin u nás slavnostně předají zástupci DDM Šikula vysvědčení všem dětem, které navštěvovaly kroužky. Proběhne výstava prací z kroužků výtvarného a keramiky. A po jeho skončení si paní učitelka Ivona Kočířová s rodiči dětí naplánovala společné taneční odpoledne. Maminky, babičky i tatínci si mohou s dětmi přijít zatančit břišní tance. Všechny Vás tam rády uvidíme. A aby toho ještě nebylo málo, čekají Sluníčka dvě poslední akce. V pátek 24. června v hodin proběhne slavnostní pasování předškoláků na školáky. Pro velký ohlas si přijdou ještě jednou všechna Sluníčka zatančit polonézu. Na žádost rodičů jsme také toto pasování přesunuli na odpolední hodiny, abychom se mohli potkat s většinou z Vás. A co více, oslovili jsme zástupce městyse a toto pasování bude o to významnější, protože děti budou pasovány právě zástupcem městyse. A tím posledním, co nás u Sluníček ještě čeká, bude 27. června společný táborák U Maca. Doufáme, že společně strávíme příjemné společné chvilky u špekáčku, ohně a třeba i veselé písničky. Rok utekl jako voda, jsme zase o něco starší, spousta práce je za námi, ale jiná nás zase čeká. Spousta společného času, chvilky, které doufejme budou pro všechny příjemné, plné spolupráce a společných cílů aby ty naše ratolesti prožily další krásný a zážitků plný rok. V příštím roce nás čekají zatím dvě novinky. Děti ze Sluníček byly osloveny členkou tupeského zastupitelstva, aby se se svou polonézou zúčastnily charitativní akce pořádané pro Charitu v Uherském Hradišti. A druhou novinkou je, že nám přislíbil účast na pyžamové školičce herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil, který osobně přijede dětem přečíst pověsti hradu Buchlova. Zatím však přejeme všem pěkné prázdniny, odpočinek, spoustu sluníčka a nezapomenutelných zážitků. A po prázdninách zase v plné polní na shledanou. Laďka Holáňová, DiS. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

16 Informace o vycházejících žácích na ZŠ Buchlovice ve školním roce 2010 / 2011 V letošním školním roce 2010 / 2011 vychází z 9. ročníku 13 žáků 9 dívek a 4 chlapci. Na středních školách, kde bude studium ukončeno maturitní zkouškou, bude pokračovat 9 žáků. Jedná se o obory zaměřené na ekologii a životní prostředí, zdravotnictví, obchodní akademii a ekonomické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogiku a analýzu potravin. Dva žáci budou pokračovat na gymnáziích v Uherském Hradišti a Starém Městě. Do učebních oborů nastoupí 4 žáci. Jedná se o obory kadeřník a kuchař. Tak jako loni i letos si mohli žáci podat na střední školy tři přihlášky. Ne všichni tuto možnost využili. I letošní školní rok přinesl deváťákům změny. Na podzim se neuskutečnila tradiční Burza středních škol a učilišť, na které se mohli budoucí studenti, ale i jejich rodiče blíže seznámit se středními školami a studijními obory nejen ve Zlínském kraji, ale i školami v jiných krajích. Veškeré informace proto žáci získávali na internetu pomocí webových stránek středních škol. Na naší škole se rodiče několikrát setkali s výchovnou poradkyní a přizvanými zástupci středních škol a učilišť. Při výběru školy pro další studium využívali také Dny otevřených dveří, které střední školy pořádaly. Zde se mohli blíže seznámit nejen s nabídnutými obory, ale prohlédnout si celou školu a dozvědět se více o studiu. Jako každoročně se konaly přijímací zkoušky koncem dubna. Ve třech dnech uchazeči, kteří si pro další studium vybrali obory s maturitou, absolvovali SCIO testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Pro řadu žáků to byla první velká náročná zkouška, protože po tři dny museli všichni v různých testech prokazovat svoje znalosti. I přes všechna tato úskalí se všichni žáci dostali na zvolené střední školy a vybrané studijní obory. Mgr. Vladimíra Klvaňová výchovný poradce Cesta za hranice všedních dnů V měsíci květnu se dvacetičlenná skupina žáků II. stupně ZŠ Buchlovice vypravila na pětidenní cestu poznávat metropole západní Evropy. Pod vedením paní učitelky Šmolové, která celý zájezd organizovala, se vydali poznávat krásy Amsterdamu, Bruselu a Paříže. I já jsem se jako pedagogický doprovod tohoto zájezdu zúčastnila. Prohlídka Amsterdamu nám začala návštěvou muzea voskových figurín, která se všem dětem samozřejmě velmi líbila. Poté jsme se objevovali krásy města, plného úzkých a vysokých domků, vodních kanálů a cyklistů. Tento způsob dopravy nás opravdu fascinoval. Plavbu po Brychtech - vodních kanálech jsme však kvůli nepřízni počasí musel zrušit. Druhý den jsme věnovali hlavnímu městu Belgie, Bruselu. Podívali jsme se na zajímavou stavbu Atomia, prohlédli si historické centrum BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

17 města, neopomněli jsme také vyhledat sošku čůrajícího chlapečka, ale i holčičky, které patří k nejzajímavějším turistickým atrakcím. Příští den jsme docestovali do Francie a navštívili Versailles, sídlo francouzských králů. Prohlédli jsme si jeho výstavní prostory a také rozsáhlé zahrady, po kterých jsme se nechali povozit elektrickým vláčkem. Poslední den jsme si naplánovali návštěvu samotné Paříže. Snažili jsme se prohlédnout si co nejvíc míst, například Panthéon, Latinskou čtvrť a Sorbonu, katedrálu Notre Dame, Louvre, Trocadero, projeli jsme se lodí po Seině a jako třešničku na dortu jsme si užili podvečerní výstup na Eiffelovku. Pohled na Paříž z nejvyššího patra této vyhlídkové věže je nezapomenutelný a byl pro nás opravdu krásným zakončením poznávací cesty po Evropě. Naši žáci se však nekochali pouze krásami historickými, pozorovali také, jak jednotlivá města a jejich obyvatelé žijí. Při nákupech si vyzkoušeli své jazykové znalosti, smlouvali s černošskými prodejci suvenýrů, projeli se pařížským metrem. Nám dohlížejícím učitelkám svým vystupováním prokázali, že se umí chovat jako Evropané a že my se za naše žáky opravdu nemusíme stydět. Mgr. Alena Mikulíková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

18 Slavnostní neděle na faře V neděli 22. května se odehrála v prostorách buchlovické fary slavnostní událost. Byla otevřena nová expozice (pamětní síň) našeho velkého rodáka, grafika a kněze P. Arnošta Hrabala a centrum katolické mládeže, jež vzniklo v bývalých hospodářských prostorách ve dvoře farního úřadu. Po úvodním slovech P. Rudolfa Chmelaře, bývalého buchlovického kněze P. Václava Ježíka a uherskohradišťského děkana P. Jana Turka vystoupil místostarosta Bořek Žižlavský, který přiblížil přítomným životní osudy P. Arnošta Hrabala. Pak už následovalo samotné přestřižení pásky za účasti starosty ing. Jiřího Černého a kněží a oficiální otevření. Příjemného posezení se zúčastnily i některé řádové sestry, které působily do poloviny osmdesátých let v buchlovickém domově důchodců i tehdejší civilní zaměstnankyně tohoto ústavu. Mezi hosty dále nechyběl další někdejší buchlovický kněz P. Jiří Kovář a buchlovický rodák P. Josef Zelinka. Během oslavy vystoupil kostelní sbor a schola. KK, foto -bž-, mž BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

19 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

20 Buchlovjané na Tupeském džbánečku V neděli 22. května se v Tupesích uskutečnil 4. ročník soutěžní přehlídky dětských zpěváčků Tupecký džbáneček, ve kterém děti okolních základních škol zúročily své nácviky s CM Velehrad na veřejné přehlídce před zraky svých rodin, kamarádů a přátel. Pod vlídným a usměvavým pohledem sedmi porotců, vybraných z řad hudebních pedagogů, folkloristů a znalců hudby, děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích. V krásném jarním odpoledni pak odváděly výkony hodné obdivu a diváci je náležitě odměňovali potleskem. V programu vystoupil jako host dětský folklorní soubor Čutora, působící ve své znovu obnovené formě, již několik let při ZŠ Tupesy. Dalším hostem, jenž zpříjemnil dětem a divákům čekání na výsledný verdikt poroty, byla také tupeská cérečka Veronika Oslzlová, která rovněž zazpívala za doprovodu CM několik písní. A nyní již k umístění jednotlivých soutěžících: I. kategorie 1. místo: Dorota Ingrová s písní Kadze idzeš Helenko - ZŠ Velehrad (3. třída) 2. místo: Dominika Vagundová s písní Pod horú jatelinka - ZŠ Jalubí (1. třída), Pavlína Šedová s písní Sadila Anička modrů fialečku - ZŠ Buchlovice (2. třída) 3. místomagdaléna Žmolíková s písní Nevím si já rady - ZŠ Nedakonice (1. třída), Patricie Dominiková s písní Páslo dívča páva - ZŠ Tupesy (3. třída) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 7 8/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

Malé zamyšlení na prázdniny

Malé zamyšlení na prázdniny Malé zamyšlení na prázdniny Letní měsíce s sebou přinášejí čas dovolených. Ať každý z nás prožije dovolenou zvelebováním svého domu nebo cestováním, či pobytem u moře, je to vždy příležitost k poznávání.

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto:

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 Kamenný kříž na rozhraní Starých a Nových hor (foto: bž) Vážení spoluobčané, jsem velmi potěšen, že Vás mohu opět co nejsrdečněji pozdravit tentokrát

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-) Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 Království ledu Foto: Oldřich Stránský Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce 2009. Pro většinu z nás je nový

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 Jaro na Hraničkách (foto: Vlastimil Kořínek) Duben Zdenka Maršálková Duben, ten měsíc rozverný nás vlahým jarem obdaří. Šelmovsky vládne na zemi aprílem

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Slavnostní otevření sídliště Kopánky. liště Kopánky vzniklo koncem 60. let minulého

Slavnostní otevření sídliště Kopánky. liště Kopánky vzniklo koncem 60. let minulého STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XX Č. 8 SRPEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Slavnostní otevření sídliště Kopánky Z obsahu novin Zprávy z radnice Památník

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky STRÁŽNICKO MAS STRÁŽNICKO Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí STRÁŽNICE Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky www.straznicko.cz TASOV HROZNOVÁ LHOTA TVAROŽNÁ LHOTA KNĚŽDUB

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více