HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK"

Transkript

1 Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov Pravidelně nepravidelný HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Co se děje v naší obci Vážení sousedé, dostáváte do rukou další číslo vašeho občasníku. Skončilo jaro a vládu převzal první letní měsíc, i když to tak vůbec nevypadá. Takže se raději vrátíme k informacím, které na vás v dnešním čísle čekají. V první řadě to budou nejnovější O čem se mluví zprávy a ostatní informace z obecního Co bychom měli vědět úřadu. Podíváme se, jak prožily závěr školního roku děti z MŠ a ZŠ, se svými aktivitami nás seznámí dobrovolní hasiči z Hrubé Skály i z Hnanic a Borku. Dozvíte se, jak dopadl turnaj ve volejbale a nohejbale. Pozadu nezůstanou ani informace z Dětského dne. Máme pro vás povídání z instruktážního lezení našich dětí, na které naváže poutavý článek o Dračích skalách. Nezapomeneme ani na čtenáře, kteří dávají přednost spíše rozvoji vědění a ručním pracím. A pochopitelně nebude chybět přání květnovým jubilantům. Pro milovníky bylinek přinášíme několik rad pro naše zdraví a sportovci se dozvědí několik základních informací o znovuotevření tenisových kurtů Pod Hrubou Skálou. Ti, co jezdí autobusy, uvítají informaci o změnách jízdních řádů. Na závěr je opět přiložen citát moudrých a na poslední stránce pátého čísla Hruboskalského občasníku si můžete prohlédnout fotografie, které nám zaslal jeden z našich čtenářů. Láďa Patrák Ilustrační foto L.P. Takže, pojďme na to.

2 str. č. 2 V úvodu dejme opět slovo paní starostce: Vážení spoluobčané, jak je již zvykem, seznámím vás s děním naší obce za měsíc květen. Počátkem měsíce proběhlo několik setkání, při nichž jsem měla možnost poznat většinu ubytovatelů působících na území obce Hrubá Skála. Setkání sloužilo ke vzájemnému poznání, úpravě registračních dat, seznámení s plány obce a diskuze nad vzájemnými problémy. Současně proběhl také monitoring turistického ruchu, který obec dále využije při přípravě projektu Chodník Doubravice, při přípravě cyklotras a dalších projektů. Seznámila jsem občany s možností zapojení do chystaného projektu Karta hosta. Zapojení místních ubytovatelů do projektu by obnášelo pouze vystavení turistické karty konkrétnímu uživateli, která ho opravňuje v době pobytu, ve kterémkoliv z ubytovacích zařízení v naší obci, k čerpání slev u předem dohodnutých poskytovatelů. Poskytovatelé budou z řad restauračních zařízení, služeb, kultury a podobně. Jedná se o princip známý nejen z ciziny, ale běžný už i ve spoustě turisticky zajímavých lokalit České republiky. Zájem o tento projekt projevily v prvé řadě velké ubytovací kapacity, které vnímají pozitivní vliv na rozšíření budoucí klientely. Projekt by měl pomoci místním podnikatelům k maximální naplněnosti ubytovacího zařízení a obci by měl zajistit efektivní výběr lázeňského poplatku, který by se následně projevil v investicích obce do infrastruktury. V souvislosti s písemným upozorněním společnosti ČEZ Distribuce na velmi zastaralý a nevyhovující stav distribuční soustavy v obci, proběhlo jednání na OÚ. Zástupcům jsem předložila výstupy monitoringu, který provedli členové výboru pro připomínky občanů a rozvoj osad, a seznámila je se záměry obce, aby bylo možné postupovat společně a systematicky. Zástupci souhlasili s přípravou projektu podzemního vedení v několika lokalitách a jeho přednostního zařazení do programu obnovy kabelové sítě a sloupů. Důležitou akcí týkající se letošního roku je mapování soustavy vodovodu. Vodovod v naší obci provozuje společnost Aqua, s.r.o., která každoročně předkládá i plán nutných oprav a opatření. Vzhledem k tomu, že trasa vodovodu prochází pozemky soukromých vlastníků, je ve veřejném zájmu majitele i provozovatele zřízení věcného břemene po celé trase vodovodu, mimo veřejná prostranství obce. Z tohoto důvodu dojde ke geodetickému zaměření. Tyto práce pro naši obec provede pan Ing. Jan Král z Geodézie Semily. Plán zaměření jednotlivých lokalit vám budu průběžně sdělovat. V období první poloviny července by mělo dojít k zaměření vodovodu v části Prašivec a v části Hrubá Skála. Jedná se o velice náročný proces, v jehož první fázi prochází geodet spolu s pracovníkem společnosti Aqua, s.r.o. celou lokalitu a označují tzv. vnější (povrchové) znaky.

3 str. č. 3 Jedná se o vodovodní poklopy pro uzávěry přípojek, na základě nichž lze určit trasu vodovodu. V této souvislosti bych vás chtěla vyzvat k maximální součinnosti. Přestože je provozovateli trasa vodovodu známa, existuje několik málo lokalit, kde vnější znaky (poklopy) chybí. Obvykle jsou zahrnuty půdou, štěrkem, dlažbou, zelení a podobně. Žádám tímto všechny občany, aby tyto poklopy v rámci možností viditelně označili. Další zaměřovanou lokalitou bude v období přelomu července a srpna 2015 oblast v Doubravicích od kiosku U Moničky směrem k Rokytnici. V průběhu května jsem se sešla se zástupci společnosti DIANA, s.r.o. a společnosti VRV, a.s., kteří provedli rekognoskaci terénu a připravují návrhy způsobu odkanalizování obce. Studii proveditelnosti by měli předložit do Dne proběhla schůzka u vodohospodářské stavby Úpravna vody Hrudka. Majitel pozemku se nedostavil, z pohledu stavebního úřadu je objekt zajištěn a nedochází k přímému ohrožení osob ani zvířat. Do jednání o odstranění stavby se tak vloží obec, která se pokusí kontaktovat majitele a vysvětlit mu situaci a neestetický vzhled této stavby při vjezdu do Českého ráje. Pokud bude tato snaha zmařena, podá obec na stavební úřad v Turnově podnět k zahájení správního řízení ve věci odstranění stavby. Proběhla důležitá schůzka s vedením ŘSD za účasti projektantů, pana Pivrnce a pana Jíry. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda o přípravě projektu odvodnění příkopů v obci Borek a v úseku mezi Hnanicemi a Radvánovicemi. Do bude projekt zpracován, následně projednán a realizován. V současnosti připravujeme schůzku, jejímž hlavním předmětem bude řešení zatrubnění přibližně 110metrového úseku v obci Hnanice podél silnice I/35. Koncem května se poprvé sešla hodnotící komise nad nabídkami společností, které se přihlásili do výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na chodník v Doubravicích. Shodou okolností proběhla i televizní reportáž, v níž zazněla snaha obce o vybudování chodníku a zajištění bezpečného provozu. Vítězem výběrového řízení na zhotovení studie proveditelnosti a poté projektové dokumentace je společnost JENA-CZ, s.r.o., jejímž jednatelem je Ing. Jindřich Jeníček. V současné době probíhá výškopisné a polohopisné zaměření úseku silnice III/2823, které bude sloužit jako podklad k projektové dokumentaci stavby Chodník Doubravice. Dále byla uzavřena smlouva se společností MK Consult, v.o.s., jejímž jednatelem je Ing. Miroslav Šikula. Společnost pro obec Hrubá Skála zajistí pasport místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, evidenci nemovitostí a vodovodu. Cena této dokumentace představuje částku ,-- Kč + DPH. Pasport je zákonnou povinností obce a stane se efektivním a moderním nástrojem řízení a správy obce.

4 str. č. 4 Závěrem bych si dovolila několik poznámek ke spekulacím, o kterých se v posledních dnech doslýchám stále častěji jako o zaručených zprávách. Jednou z nich je prodej obecní vily a další neméně důležitou je přestavění hasičské zbrojnice na McDonald. Upozorňuji vás, že jsem nikdy v této rovině neuvažovala, ani jsem tyto informace neřekla. Jedná se zcela jednoznačně o spekulace, kterými si kdosi krátí volné chvíle a snaží se i tímto způsobem znedůvěryhodnit práci mou a celého zastupitelstva. Stávající zastupitelstvo přijalo dva základní dokumenty, Memorandum a Akční plán rozvoje obce. Jejich plnění by se mělo stát pro občany základním hodnotícím kritériem práce zastupitelstva. Myslím si, že v posledním dotačním období, ve kterém je možné získat finanční prostředky pro rozvoj obce, není prostor pro šíření mozaiky zaručených zpráv tohoto typu. Obecní vila je natolik skvostná budova, která si zaslouží zájem veřejnosti a já osobně ji vnímám jako velkou chloubu naší obce, podobnou zámku Hrubá Skála. Budově je třeba věnovat odpovídající pozornost a podrobit ji rekonstrukci. V tomto směru se snažíme zajistit finanční zdroje. Bude mi velikou ctí, pokud se nám v budoucnu podaří otevřít tuto budovu veřejnosti, upravit nevyužitý interiér a zpřístupnit krásnou vyhlídku v samotné věži této vily. Je třeba také říci, že bude současně naprostou nutností, zajistit financování chodu obce i spoluúčast obce při realizaci investičních akcí. Z obecní pokladny nelze pouze rozdávat a nelze ani hrát líbivou politiku, je třeba se postarat o efektivní využití a zhodnocení obecního majetku tak, aby jeho tržní hodnota rostla a obec získávala finanční zdroje (zajištění) pro svůj rozvoj jako celku a blaho většiny občanů. V případě, že máte jakýkoliv dotaz, obraťte se, prosím, přímo na mě, ráda vám cokoliv vysvětlím, případně objasním. Jitka Šimková Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála konaného dne : 1) Bylo schváleno vyplácení odměny novému členu zastupitelstva, panu Pavlu Stuchlíkovi od ) Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Daniel Pešek starší. 3) Členem finančního výboru byla odsouhlasena paní Zdena Bartošová. 4) Byl schválen plán činnosti finančního a kontrolního výboru.

5 str. č. 5 5) Budou pořádány jezdecké závody klubu Mira Hnanice ve dnech , , , a a zároveň bude pozvána paní Sehnalová na příští zasedání ZO. 6) Žádost o finanční příspěvek klubu Mira Hnanice byl odložen až do splnění požadovaných úprav. 7) Členy školské rady z řad zřizovatele se staly Radka Bugnová, Miroslava Hlubučková a Zuzana Bukvicová. 8) Členy školské rady jsou tedy: Radka Bugnová, Miroslava Hlubučková, Zuzana Bukvicová, Jitka Jirglová, Jana Paříková, Vladimíra Houšková, Iva Toušová, Jitka Novotná a Lenka Talajová. 9) Bylo odsouhlaseno podepsání smlouvy o pronájmu prodejny a restaurace paní Babincové do s úpravami, a to: náklady na zpracování smlouvy 1 000,- Kč rozpuštěny do nájmu, nájem ve výši 1 000,- Kč a podnájem pro pana Habra. 10) Bude uzavřena smlouva na pronájem tenisu s panem Švárou na dobu 5 let. 11) Byla odsouhlasena účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Doubravicích za rok ) Byl schválen závěrečný účet obce za rok ) Byl přijat sponzorský dar pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ v Doubravicích od společnosti ZEA LAND, s. r. o. ve výši ,- Kč. 14) Odměny členů zastupitelstva, místostarosty, předsedů výborů a členů výborů byly ponechány ve stejné výši. 15) Zastupitelstvo zmocnilo paní starostku k podpisu smlouvy se společností MK Consult, v. o. s. na provedení pasportů. 16) Geodetické zaměření trasy vodovodu a zaměření chodníku v Doubravicích bude provádět pan Ing. Král. 17) Provedení technicko-ekonomické variantní studie kanalizace a ČOV zhotoví společnost VRV.

6 str. č. 6 18) Byla schválena hodnotící komise k projektové dokumentaci na chodník Doubravice a k projektové dokumentaci na cyklostezku Borek ve složení: Tomáš Bugno, Hana Patráková a Jitka Šimková. 19) Byl odsouhlasen příspěvek na Babybox ve výši ,- Kč, který bude zřízen v Panochově nemocnici v Turnově. 20) Příspěvek Klubu přátel železnic Českého ráje na jízdy parního vlaku byl schválen ve výši Kč. 21) Zastupitelstvo přijalo návrh vyhlášky o zákazu vjezdu a ježdění motorových vozidel za účelem sportu a rekreace mimo účelové komunikace, tj. volným terénem. 22) Byla schválena dotace od MMR ČR na dětské hřiště ve výši ,- Kč. 23) Byl odsouhlasen provoz letního tábora TJ Benešov u Semil v Krčkovicích. 24) Paní starostka informovala: o schůzkách s místními ubytovateli o jednání s Ing. Humpalem ohledně silničního tělesa Panenka o jednání s manželi Svobodovými o pozemku u ZŠ Jaroslav Šálek Upozornění obce: Nutnost provedení nové registrace všech stávajících i nových ubytovacích kapacit na území obce Hrubá Skála do K tomu slouží nový formulář, který obdržíte v kanceláři OÚ nebo na webových stránkách obce. Povinnost registrace má každý, kdo podniká za účelem ubytování. Současně upozorňujeme občany na znění vyhlášky č. 1/2012 a 2/2012 ze dne , dle níž má ubytovatel povinnost podat hlášení takto: a) ubytovatel s kapacitou 80 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - měsíčně, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. b) ubytovatel s kapacitou 20 a 80 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - pololetně (do a do )

7 str. č. 7 c) ubytovatel s kapacitou 20 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - do příslušného roku. Podkladem k tomuto hlášení je kniha ubytovatele, kterou ubytovatel předloží k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních dnech pondělí a středa 8-12 a hod., nebo ji poskytne v elektronické formě a zašle na adresu: Další upozornění: V období prvního prázdninového týdne, tj dojde v Krčkovicích za školou k opravě stávajícího vodovodu. Opravu provede společnost Zikuda vodohospodářské stavby, s.r.o. z Turnova. Upozornění na prázdninovou otevírací dobu obecního úřadu: V době od do bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v úředních dnech takto: Pondělí 8,00 12,00 a 13,00 17,00 hodin Středa 8,00 12,00 a 13,00 17,00 hodin Čím se zabýval výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a dotační tituly: Členové výboru připravovali doporučení pro zastupitele, jako reakci na různé stavební žádosti. Intenzivně se věnovali soupisu neupravených a zanedbaných pozemků v obci. Připravují plán organizované reklamy v obci, který doplňují potřebnými fotografiemi z jiných míst. Dále pracují na elektronické verzi obecní kroniky, kterou by rádi představili občanům do konce tohoto roku. Jitka Šimková

8 str. č. 8 Po aktuálních zprávách z obce se pojďme podívat, jak se žije našim dětem v základní a mateřské škole. Červnové finále ve škole Ačkoliv nás červnové sluníčko lákalo ven ze školních lavic, měli jsme ještě napilno. I přes nabitý plán jsme si našli čas na oživení výuky zajímavými akcemi. Starší školáci se zúčastnili zdařilého animačního programu Hledači pokladů, které pro žáky ZŠ při příležitosti stejnojmenné výstavy připravilo turnovské muzeum. Program probíhal ve sklepeních historického domu U Bažanta a v Kamenářském domě. Děti se na chvíli staly archeology, badateli i speleology a užívaly si velké dobrodružství na výletě do našich dějin. Malé školáky potěšilo, poučilo i pobavilo divadelní představení v prostorách naší školy. V tomto měsíci jsme se také zapojili do národního projektu Celé Česko čte dětem. Rádi bychom tímto zlepšili vztah našich žáků ke knížkám a k četbě, ale především bychom chtěli podpořit společné čtení rodičů s dětmi jako protipól k dnešnímu odosobněnému světu počítačů a televize. V rámci tohoto projektu plánujeme na příští rok zajímavé akce. V samém závěru tohoto školního roku také již tradičně proběhlo slavnostní rozloučení s našimi páťáky. Na památku si žáci odnesli šerpu a pěknou knížku a my, učitelé, jsme jen těžko skrývali smutek z toho, že nám ty naše děti tak rychle vyrostly a odcházejí do turnovských škol. Přejeme jim mnoho úspěchů a těšíme se na jejich návštěvy v rodné školičce. Prvňáčci už odhalili tajemství písmenek a byli po zásluze pasováni na čtenáře. Po čtenářském slibu na ně čekala krásná knížka. Odměněni byli i nejzdatnější čtenáři z 2. ročníku. V závěrečném týdnu si děti po celoroční snaze zaslouží třídenní výlet na Branžež. Kromě prověření fyzické zdatnosti a kvality turistické obuvi si děti užijí mnoho her, zábavy a navštíví také hrady Valečov a Kost. A pak už jen rozdat hezká vysvědčení a hurá na prázdniny! Iva Toušová

9 str. č. 9 Školní družina v červnu Všichni se už těší na prázdniny, děti jsou nedočkavé a plné elánu a energie. Proto jsme vymysleli několik menších výletů, aby se mohly vyřádit, proběhnout a hlavně aby měly pěkný zážitek. Šli jsme se podívat na vláček do Radvánovic k panu Šálkovi, který děti ochotně skoro hodinu vozil a zapůjčil jim i drezínu na vyzkoušení. Několikrát jsme navštívili Šťastnou zemi, kde se děti mohly dosyta vyřádit, nakoupit si sladkosti a dárky. Udělali jsme si výlet na zámek Hrubá Skála, prošli Myší dírou a okolo Adamova lože, přes Mariánskou vyhlídku a hřbitov horolezců, navštívili jsme kemp Sedmihorky. Udělali jsme si procházku do Hnanic, kde si mohly hrát se spoustou domácích zvířat od králíků až po želvu a rybičky ve vaně. Do družiny jsme také zakoupili 4 koloběžky, takže se mohou děti prohánět, i když pouze na cestě mezi školou a hřištěm. Máme ještě v plánu navštívit jízdárnu ve Hnanicích a povozit se na koních. Jitka Novotná V měsíci květnu a červnu měly děti z mateřské školy v Hrubé Skále napilno. Plavání v Jabloneckém bazénu bylo báječné. Předškoláci se naučili plavat, mladší kamarádi potápět a ti nejmenší nebát se vody. Zavítali jsme do Pohádkového lesa do Turnova, kde jsme se spoustou pohádkových bytostí plnili různé úkoly. Tři děvčata a tři chlapci z řad předškoláků se zúčastnili Lehkoatletického trojboje MŠ na stadiónu Ludvíka Daňka v Turnově, kde poměřili své síly s vrstevníky z ostatních mateřských škol v běhu na 50m, skoku do dálky a v hodu míčkem. Ve Šťastné zemi jsme byli během měsíce května několikrát, moc se nám tam líbí. Ale jedna z návštěv byla zajímavá, protože děti z naší mateřské školy natáčela televize Nova a rodiče své ratolesti mohli vidět 4. června ve Snídani s Novou.

10 str. č. 10 Svátek dětí jsme oslavili přespáním v mateřské škole. A kdy? Od pátku 29. května do soboty 30. května. V pátek ráno nám rodiče přinesli spacáky a maminky nám upekly něco dobrého na sobotní snídani. Užili jsme si krásné odpoledne ve Šťastné zemi a po té se těšili na opékání buřtů. Začalo pršet, ale paní učitelky si poradily a opekly nám je na pánvi. A jak nám chutnalo! Sladká tečka v podobě nanuku-ňam. Po té umýt, převléknout a hurá na diskotéku v pyžamech a pak pohádka na dobrou noc, zachumlat se do spacáků a krásné sny! První červnový pátek se na školním hřišti konala Školková olympiáda. Děti si zasoutěžily v běhu, skoku, překonávaly překážky. Za odměnu dostaly diplomy, medaile a sladkost. Jako každý rok jsme vyjeli společně s dětmi z MŠ Mašov na celodenní výlet. Tentokrát na hrad Grabštejn. Nejprve děti zhlédly pohádku,,najdi kličku, ciferníčku aneb Hodinářská pohádka a poté jsme si prohlédli hrad za doprovodu princezny. Oběd a spoustu her jsme si užili v kempu Kristýna. Na rozloučení se školním rokem přijelo divadlo,,koloběžka s pohádkou,,rodina Palečkovic, aneb hurá na prázdniny. S našimi budoucími školáky jsme se slavnostně rozloučili na Obecním úřadu Hrubá Skála, jako již po několikáté. Celý konec roku jsme uzavřeli vystoupením pro rodiče,,hřej, sluníčko, hřej. Lenka Talajová a Alice Strnadová SDH Hrubá Skála informace o činnosti Jaro je pro hasiče především časem soutěží a pohárů. Zdaleka nejde jen o společenskou akci, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je to také příležitost zjistit, jak jsou na tom hasiči, z nichž je většina členy výjezdových jednotek, s fyzickou kondicí.

11 str. č. 11 V letošním roce pořádal okrskovou soutěž Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice - Blatec. Soutěž se konala v sobotu 30. května v Karlovicích za místní hasičskou zbrojnicí. Štěpánovičtí hasiči v současnosti nemají k dispozici vyhovující plochu pro pořádání soutěže, proto požádali sousední sbor o pomoc. Tady je vidět, jak hasiči drží při sobě a i když na soutěži panuje mezi sbory rivalita, nikdy nenechají své kolegy na holičkách. Náš sbor přihlásil do soutěže tři družstva. Muže v kategorii požární sport, kde se kromě tradičního požárního útoku soutěží ještě v běhu na 100 m s překážkami, muže v kategorii nad 35 let a po dvouleté pauze také družstvo žen. Muži v požárním sportu o svém vítězství rozhodli nejlepším časem v požárním útoku. Jako druzí se umístili muži z Ktové a místo vybojovaly Hnanice. Soutěž mužů nad 35 let byla napínavá do samého konce, když o vítězi rozhodl druhý pokus v požárním útoku a z vítězství se radovalo opět naše družstvo. Ženy přidaly do sbírky cenných kovů stříbro za druhé místo. Týden poté, v sobotu 6. června, se muži v požárním sportu jako vítězové okrsku utkali s hasiči okresu Semily. Soutěž uspořádal již tradičně sbor z Mašova na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Družstvo mužů se umístilo v silné konkurenci o generaci mladších soutěžících na devátém místě. Právě mladá generace je to, co nám v současné době ve sboru schází. Po prázdninách bychom chtěli po několikaleté pauze opět začít pracovat s mládeží. Na dětském odpoledni se mohly děti podívat na některé disciplíny hry Plamen a samy si je i vyzkoušet. Doufáme, že pro některé z nich to byl zážitek, který je přivede k požárnímu sportu. Při náboru do družstva mladých hasičů chceme spolupracovat s místní školou. O termínu první schůzky budeme včas informovat. Tomáš Bugno, starosta SDH Hrubá Skála Informace z událostí v SDH Hnanice - Borek vč. sportovních akcí. Hokejový tým HC SDH Hnanice, který hraje již jedenáctým rokem Nejvyšší Pojizerskou Ligu v ledním hokeji na zimním stadionu v Lomnici, obsadil 3. místo. Příští ročník by měl být uspořádán na nově se budujícím stadionu v Turnově.

12 str. č. 12 Zastoupení jsme měli také v pátek na nohejbalovém turnaji v Troskovicích, kde družstvo ve velké konkurenci vybojovalo "bronzové medaile". Členové sboru hasičů se dne zúčastnili okrskového kola v požárním sportu, které pořádalo SDH Šťěpánovice. Zastoupení jsme měli v kategoriích "Muži požární sport", kde jsme obsadili třetí místo a v kategorii "Muži nad 35 let" s umístěním na pátém místě. O týden později se několik našich členů objevilo na okresním kole v požárním sportu v Turnově, kde soutěžili za družstvo ze Ktové. V pátek proběhla mimořádná členská schůze SDH Hnanice-Borek, na které byl přítomnými zvolen nový starosta, bratr Pavel Stuchlík a nový velitel, bratr Jiří Houška. Tolik shrnutí jarního období. Pavel Stuchlík ml. Turnaj ve volejbalu a nohejbalu se konal na hřišti u ZŠ turnaj ve volejbalu a nohejbalu. Původní termín byl změně z důvodu špatného počasí. Tato změna měla bohužel negativní vliv na účast. Nakonec hrála čtyři družstva: Praktik, DJH, Ája a XXX. Turnaj ve volejbale vyhrál tým Ája a v nohejbale zvítězil tým XXX. Celkovým vítězem se stal tým Ája, druhé místo obsadil tým XXX, třetí místo tým DJH a čtvrté místo tým Praktik. Tým Ája získal putovní pohár a zároveň pohár pro vítěze, týmy na druhém a třetím místě také obdržely pohár. Velké poděkování patří Honzovi Holubcovi, který všechny tyto poháry zajistil, ZŠ za poskytnutí prostor jako zázemí pro sportovce a Daně Vaníčkové za celou organizaci. Daniel Pešek st. Dětský den Dětský den proběhl od 14 hodin v zahradě OÚ ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrubá Skála. Krásného slunného odpoledne se zúčastnilo 25 dětí se svými rodiči.

13 str. č. 13 Děti plnily na 14 stanovištích úkoly, za ně získávaly žetony, které pak mohly směnit za různé dobroty. Vedoucí mladých hasičů Pavla Vaníčková a Michal Najman připravili ukázky soutěžních disciplín hry Plamen. Děti si mohly vyzkoušet štafetu dvojic, vázání uzlů a stříkání na plechovky džberovou stříkačkou. Po skončení soutěží proběhlo krátké posezení s opékáním buřtů. Poděkování patří Daně Vaníčkové za organizaci a skvělé nápady, sboru dobrovolných hasičů za spolupráci a občerstvení a dobrovolníkům za účast na stanovištích. Za rok se budeme těšit na zopakování akce, zaměříme se určitě na další možnosti občerstvení. Daniel Pešek st. Diagnóza: lezec V neděli jsme se s Mírou Bojsou Dědkem, jeho ženou Danou a dalšími příjemnými lidmi vydali na procházku skalami v blízkém okolí. Podívali jsme se na vyhlídky, navštívili jsme pietní místo, poslechli si krásné poutavé vyprávění o lezení a skalách tak blízkých a přesto pro nás známých jen z dalekého pohledu. Naučili jsme se vázat uzly a nakonec přišlo na řadu i lezení samotné. Jednou jsem někde četla, že dobrým lezcem se může stát jen ten, koho baví řešit kombinaci lezeckých a psychických obtíží. Naprosto souhlasím a hluboce smekám před odvahou všech prvolezců. Od srdce děkujeme, že si náš syn lezec mohl vyzkoušet sport, který je pro nás přízemní rodiče jinak nedostupný. Přejeme krásné letní dny a příjemné prázdninové (nejen) lezení. Mirka Hlubučková Protože jsme v Českém ráji, pojďme ze skály na skály. Dračí skály Hruboskalsko je velice oblíbenou turistickou lokalitou pro pěší i cyklisty. Z jara, když vyschnout cesty a hlavně skály, přibývá ke zdejším návštěvníkům i nemalá komunita lezců. Chtěla bych vám přiblížit Skalák z lezeckého úhlu pohledu. Hruboskalské skalní město je rozděleno do několika oblastí.

14 str. č. 14 Nejznámější z nich jsou Dračí skály, Kapelník a Maják. Jsou pojmenovány podle svých hlavních dominant, ale ve všech je samozřejmě daleko více věží a masivů. Všechny jsou pojmenovány. Na vrchol vede zpravidla několik cest různých obtížností, jejich popis a obtížnost jsou zapsány do vrcholové knížky a všechno je pak zkompletované v horolezeckých průvodcích. Nám nejblíže je oblast Dračí skály. Rozprostírá se od Žantova, dále pod zámkem Hrubá skála až po Podháj v Sedmihorkách. Většinu hlavních věží této oblasti je dobře vidět z Mariánské vyhlídky. Dominantami jsou Dračí zub, na který vede jedna z nejstarších zde vylezených cest, "Kauschkkova spára" klasifikace VII. z roku 1906, a Dračí věž, na kterou zase vede nejtěžší cesta Hruboskalska "Pulp fiction" kl. XI. z roku Nové cesty vznikají i dnes. Lezci, kteří tu lezou nebo si zde chtějí udělat svůj prvovýstup, musí dodržovat pravidla lezení. Pískovec je tady hodně měkký a možnosti ve skalách nejsou neomezené. V poslední době se tu rozmáhá tzv. filmová turistika. Sám název napovídá, že se jedná o vyhledávání míst, která se objevila ve filmu. Hruboskalsko je velice oblíbenou kulisou pro filmaře. Asi nejznámější film natočený v Dračkách je "Jak dostat tatínka do polepšovny". Málokterý turista však ví, že ve filmu lezený Dračí zub byl ve skutečnosti Skaut a vrcholové záběry byly točené na jedné z vyhlídek. Zatím poslední věc, která se tu natáčela, teď můžete vidět v televizi, je to reklama na kofolu. Jakýmsi náměstím Dračích skal je písčité prostranství zvané Sahara. Nachází se u výše zmiňovaného Skauta. Hned vedle jsou další výrazné věže, Lebka, Durango, Únorová a Ocún. (foto č. 1) Občas je tu k vidění i "highline", což je chození po úzkém popruhu nataženém mezi vrcholy skal. Borci po nich přechází jištění vysoko nad zemí na vzdálenost i několik desítek metrů. Je to už jen od pohledu velmi vzdušné. (foto č. 2) Kousek od Sahary na věži Nekonečná je horolezecký památník. Lezci mu neřeknou jinak než cintorín. Letos to je 45 let od tragického zemětřesení v Peru, kde kamenná lavina zavalila českou horolezeckou výpravu Foto č. 2 na Huascarán. V roce 1970 tam zahynulo hodně špičkových lezců, z nichž mnozí hodně lezli právě ve Skaláku. Na jejich památku byl cintorín vybudován. Bohužel občas přibude další nové jméno někoho, kdo se zabil ve skalách či horách. Na Štědrý den se tu slouží mše za všechny kamarády, kteří už nejsou mezi námi. O Dračích skalách bylo už hodně napsáno a dalo by se psát ještě dlouho, ale lepší bude se od všeho doma utrhnout, vyrazit ven a vidět vše na vlastní oči. Tak nashle ve skalách. Dana Dědková.

15 str. č. 15 Na výše uvedeném plánku se můžete s oblastí Dračích skal seznámit.

16 str. č. 16 KULTURNÍ RUBRIKA V průběhu května došlo k zápisu do kurzů angličtiny a čtení z Bible. Kurzy angličtiny byly rozděleny do čtyř skupin a pravidelné schůzky se budou konat takto: - mírně pokročilí středa od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka Ascough - konverzace středa od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Keith Ascough - začátečníci středa od 17,00 do 18,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka Ascough - děti čtvrtek od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka, Keith, Pája Současně bude otevřen kurz výtvarných dílen, jehož první náplní bude keramika. Zápis proběhne opětovně, tentokrát v kanceláři OÚ dne v době od 13,00 do 16,30 hodin u paní Staré. Následně bude zájemcům zaslán potvrzující , kde bude uveden termín první schůzky. Vedoucím kurzu bude paní Zálišová. Jitka Šimková JUBILANTI V květnu oslavili svá významná životní jubilea: Hozák Arnošt, Hrubá Skála čp. 14, oslavil 84 let Najmanová Božena, Doubravice čp. 92, oslavila 84 let Kozáková Květuše, Doubravice čp. 15, oslavila 90 let Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. Když už je řeč o zdraví, pojďme nahlédnout do kouzel přírody. Léto se kvapem blíží a my všichni máme zajisté mnoho práce na svých zahrádkách. Přesto však doufám, že si najdeme čas pro to, abychom si nasbírali alespoň některý z následujících přírodních zázraků. Mnoho z nich oceníme zejména v zimním období.

17 str. č. 17 Za jeden z nejdůležitějších neocenitelných "pomocníků" považuji černý bez. Jistě mnozí z nás po něm sáhnou, zejména v zimě, kdy nám hrozí nemoci z nachlazení a kdy jej můžeme kombinovat s dalšími bylinkami. Takže si usušme alespoň pár květů tohoto úžasného léčitele. Čaj z bezinkových listů zase čistí krev a pomáhá při vodnatelnosti. Existuje mnoho různých receptů na přípravu bezinkových sirupů, limonád či likérů. Můj osvědčený je následující: 40 květů černého bezu, 1,5 litru vody, 1,5 kg cukru, 2 citrony, 50g kyseliny citronové. Svaříme vodu s cukrem a necháme vychladnout. Omyté květy vložíme do 5 litrové sklenice a proložíme na kolečka nakrájenými citrony. Zalijeme studenou citronovou vodou a přidáme kyselinu citronovou. Sklenici uložíme na 3 dny do chladu a temna, každý den s ní zakroužíme. Po 3 dnech obsah přecedíme přes pláténko a květy vymačkáme, potom plníme do lahví. Další rostlinkou, se kterou se běžně setkáváme, je jetel luční. Čerstvá červená květenství můžeme použít například do salátů nebo si z něj udělat nápoj: 250 g čerstvých květů povaříme asi 15 minut v 1 litru vody. Necháme vystydnout, podle chuti dosladíme trochou medu. Ze sušených květů si také uděláme čajík, použijeme 1 lžíci sušených květů, pijeme 3x denně. Z naší staré známé sedmikrásky si můžeme připravit také sirup, a to následujícím způsobem: 250 g květů sedmikrásky, půlka citronu, 40 g cukru, jeden litr vody. Květy zalijeme vroucí vodou, přidáme na kolečka pokrájený citron, necháme louhovat přes noc. Přecedíme, osladíme a svaříme do hustoty sirupu. Můžeme plnit do sklenic a v zimě přidávat do čaje. (Tento recept je převzat ze stránek Jitrocel kopinatý sbíráme úzké protáhlé listy s podélným vroubkováním, sušíme v tenké vrstvě. Jitrocel působí jako přírodní antibiotikum, má protizánětlivé účinky a je vhodný k léčbě dýchacích problémů a nemoci zažívacího traktu (vředy). Omyté a osušené čerstvé listy se používají na špatně se hojící rány či popáleniny. Proti kašli nám pomůže jitrocelový sirup: Listy jitrocele dáme do velké sklenice po vrstvách, zhruba po 5 cm vrstvu zasypeme cukrem. Střídáme a stlačujeme, až je sklenice plná. Po další dny můžeme vrstvy dodávat, protože hmota postupně usedá.

18 str. č. 18 Když je sklenice plná, zavážeme víko celofánem a dáme na 8 týdnů do místnosti se stálou teplotou (např. sklep). Poté šťávu slijeme, krátce převaříme (můžeme dochutit i citronem) a ještě za tepla přelijeme do menších sklenic či lahviček. Uzavřeme a sklenice položíme na bok až do vychladnutí. Možná, že nám na zahrádce už září jasnými květy měsíček lékařský. Pro léčebné účely sbíráme buď celé květy, nebo jenom okvětní lístky, které mají nejvíce účinných látek. Sušíme ve stínu a suchu. Pro své dezinfekční účinky se používá hlavně na těžce se hojící rány, vředy, kožní záněty, menší poranění kůže, popáleniny, křečové žíly, atd. (ve formě masti či obkladů). Pití čaje z této bylinky pomáhá léčit trávicí trakt, stimuluje činnost jater, žlučníku, podporuje pocení a pomáhá při zánětech močových cest. Na čaj nám stačí 1 vrchovatá lžička sušeného květu zalitá ¼ litru vody. Během léta můžeme květy měsíčku použít např. na spáleniny od slunce: Asi 30 g květů přelijeme 500 ml vroucí vody a přikryté necháme minut louhovat. Scedíme. Vlažným nálevem potíráme postižená místa nebo použijeme ve formě obkladů. Mast pro výše uvedené neduhy zvládne doma vyrobit každý. Potřebujeme 2 vrchovaté hrsti květů, stonků a listů nasekaných nadrobno. Rozehřejeme 500 g sádla a vsypeme do něj měsíček. Necháme vzkypět, zamícháme a odstavíme. Necháme 1 den odstát, potom slabě ohřejeme a přefiltrujeme přes pláténko do připravených nádobek. Uchováváme v lednici. A kdo by mohl přehlédnout hluchavku bílou? Její drobné bílé kvítky nám pomohou při potížích s pohlavními orgány (menstruací, záněty vaječníků) a močovými cestami. Čaj pomáhá při katarech horních cest dýchacích (uvolňuje hleny a podporuje vykašlávání). Odvar můžeme použít při ekzémech a křečových žilách. O dalších bylinkách, které si zaslouží naši pozornost, snad zase příště... Ilona Athertonová Tenis Pod Hrubou Skálou znovu otevřen! 6. června 2015 byl po zimě opět otevřen Tenis Pod Hrubou Skálou. Novým provozovatelem se stal podnikatel Ondřej Švára. A co nabízí nového? Především osvětlení, které umožňuje hru až do večerních hodin. Provozní doba hřiště se díky tomu prodloužila do hod.

19 str. č. 19 Pan Švára zakoupil a nainstaloval televizor s velkou obrazovkou, takže milovníci sportu se mohou přijít podívat na svá oblíbená utkání. Díky nově vybudovanému krytému sezení, které pojme 16 osob, se rozšířila venkovní kapacita míst. Též byl rozšířen sortiment nápojů nabízíme několik druhů kávy, cafe latté, presso. A na závěr nabízíme připojení k WI-FI zdarma. Provozní doba Tenisu Pod Hrubou Skálou: hřiště: hodin občerstevní: hodin Hřiště je nutné objednat předem na tel. č Těšíme se na vaši návštěvu!!! Jana Švárová UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Vážení cestující, V neděli vstoupila v platnost celostátní změna jízdních řádů. K tomuto datu došlo k drobným úpravám vybraných autobusových linek, v železniční dopravě došlo k prodloužení sezónního víkendového provozu na trati 064 (linka IDOL L5). Kompletní přehled změn naleznete na stránkách IDOS, nebo v upravených jízdních řádech. Od došlo rovněž k drobným úpravám na autobusové zastávce: Turnov, Terminál u železniční stanice, kde spoje linky 550 ve směru na Vesecko, byly z důvodu nízké kapacity stání č. 1 posunuty na st. č. 2 Ing. Václav Gebouský dopravní specialista A zcela závěrem přikládáme tradičně citát moudrých Arthur Schopenhauer Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Těšíme se na setkání s vámi u dalšího čísla Hruboskalského občasníku.

20 Fotografie našich čtenářů Evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 22015

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Slovo starosty 10/2013

Slovo starosty 10/2013 10/2013 Slovo starosty Vážení občané, v pondělí 16. září 2013 proběhlo ve víceúčelovém sále základní školy další veřejné jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo schválení smlouvy s Moravskoslezským

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více