HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK"

Transkript

1 Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov Pravidelně nepravidelný HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Co se děje v naší obci Vážení sousedé, dostáváte do rukou další číslo vašeho občasníku. Skončilo jaro a vládu převzal první letní měsíc, i když to tak vůbec nevypadá. Takže se raději vrátíme k informacím, které na vás v dnešním čísle čekají. V první řadě to budou nejnovější O čem se mluví zprávy a ostatní informace z obecního Co bychom měli vědět úřadu. Podíváme se, jak prožily závěr školního roku děti z MŠ a ZŠ, se svými aktivitami nás seznámí dobrovolní hasiči z Hrubé Skály i z Hnanic a Borku. Dozvíte se, jak dopadl turnaj ve volejbale a nohejbale. Pozadu nezůstanou ani informace z Dětského dne. Máme pro vás povídání z instruktážního lezení našich dětí, na které naváže poutavý článek o Dračích skalách. Nezapomeneme ani na čtenáře, kteří dávají přednost spíše rozvoji vědění a ručním pracím. A pochopitelně nebude chybět přání květnovým jubilantům. Pro milovníky bylinek přinášíme několik rad pro naše zdraví a sportovci se dozvědí několik základních informací o znovuotevření tenisových kurtů Pod Hrubou Skálou. Ti, co jezdí autobusy, uvítají informaci o změnách jízdních řádů. Na závěr je opět přiložen citát moudrých a na poslední stránce pátého čísla Hruboskalského občasníku si můžete prohlédnout fotografie, které nám zaslal jeden z našich čtenářů. Láďa Patrák Ilustrační foto L.P. Takže, pojďme na to.

2 str. č. 2 V úvodu dejme opět slovo paní starostce: Vážení spoluobčané, jak je již zvykem, seznámím vás s děním naší obce za měsíc květen. Počátkem měsíce proběhlo několik setkání, při nichž jsem měla možnost poznat většinu ubytovatelů působících na území obce Hrubá Skála. Setkání sloužilo ke vzájemnému poznání, úpravě registračních dat, seznámení s plány obce a diskuze nad vzájemnými problémy. Současně proběhl také monitoring turistického ruchu, který obec dále využije při přípravě projektu Chodník Doubravice, při přípravě cyklotras a dalších projektů. Seznámila jsem občany s možností zapojení do chystaného projektu Karta hosta. Zapojení místních ubytovatelů do projektu by obnášelo pouze vystavení turistické karty konkrétnímu uživateli, která ho opravňuje v době pobytu, ve kterémkoliv z ubytovacích zařízení v naší obci, k čerpání slev u předem dohodnutých poskytovatelů. Poskytovatelé budou z řad restauračních zařízení, služeb, kultury a podobně. Jedná se o princip známý nejen z ciziny, ale běžný už i ve spoustě turisticky zajímavých lokalit České republiky. Zájem o tento projekt projevily v prvé řadě velké ubytovací kapacity, které vnímají pozitivní vliv na rozšíření budoucí klientely. Projekt by měl pomoci místním podnikatelům k maximální naplněnosti ubytovacího zařízení a obci by měl zajistit efektivní výběr lázeňského poplatku, který by se následně projevil v investicích obce do infrastruktury. V souvislosti s písemným upozorněním společnosti ČEZ Distribuce na velmi zastaralý a nevyhovující stav distribuční soustavy v obci, proběhlo jednání na OÚ. Zástupcům jsem předložila výstupy monitoringu, který provedli členové výboru pro připomínky občanů a rozvoj osad, a seznámila je se záměry obce, aby bylo možné postupovat společně a systematicky. Zástupci souhlasili s přípravou projektu podzemního vedení v několika lokalitách a jeho přednostního zařazení do programu obnovy kabelové sítě a sloupů. Důležitou akcí týkající se letošního roku je mapování soustavy vodovodu. Vodovod v naší obci provozuje společnost Aqua, s.r.o., která každoročně předkládá i plán nutných oprav a opatření. Vzhledem k tomu, že trasa vodovodu prochází pozemky soukromých vlastníků, je ve veřejném zájmu majitele i provozovatele zřízení věcného břemene po celé trase vodovodu, mimo veřejná prostranství obce. Z tohoto důvodu dojde ke geodetickému zaměření. Tyto práce pro naši obec provede pan Ing. Jan Král z Geodézie Semily. Plán zaměření jednotlivých lokalit vám budu průběžně sdělovat. V období první poloviny července by mělo dojít k zaměření vodovodu v části Prašivec a v části Hrubá Skála. Jedná se o velice náročný proces, v jehož první fázi prochází geodet spolu s pracovníkem společnosti Aqua, s.r.o. celou lokalitu a označují tzv. vnější (povrchové) znaky.

3 str. č. 3 Jedná se o vodovodní poklopy pro uzávěry přípojek, na základě nichž lze určit trasu vodovodu. V této souvislosti bych vás chtěla vyzvat k maximální součinnosti. Přestože je provozovateli trasa vodovodu známa, existuje několik málo lokalit, kde vnější znaky (poklopy) chybí. Obvykle jsou zahrnuty půdou, štěrkem, dlažbou, zelení a podobně. Žádám tímto všechny občany, aby tyto poklopy v rámci možností viditelně označili. Další zaměřovanou lokalitou bude v období přelomu července a srpna 2015 oblast v Doubravicích od kiosku U Moničky směrem k Rokytnici. V průběhu května jsem se sešla se zástupci společnosti DIANA, s.r.o. a společnosti VRV, a.s., kteří provedli rekognoskaci terénu a připravují návrhy způsobu odkanalizování obce. Studii proveditelnosti by měli předložit do Dne proběhla schůzka u vodohospodářské stavby Úpravna vody Hrudka. Majitel pozemku se nedostavil, z pohledu stavebního úřadu je objekt zajištěn a nedochází k přímému ohrožení osob ani zvířat. Do jednání o odstranění stavby se tak vloží obec, která se pokusí kontaktovat majitele a vysvětlit mu situaci a neestetický vzhled této stavby při vjezdu do Českého ráje. Pokud bude tato snaha zmařena, podá obec na stavební úřad v Turnově podnět k zahájení správního řízení ve věci odstranění stavby. Proběhla důležitá schůzka s vedením ŘSD za účasti projektantů, pana Pivrnce a pana Jíry. Výsledkem tohoto jednání byla dohoda o přípravě projektu odvodnění příkopů v obci Borek a v úseku mezi Hnanicemi a Radvánovicemi. Do bude projekt zpracován, následně projednán a realizován. V současnosti připravujeme schůzku, jejímž hlavním předmětem bude řešení zatrubnění přibližně 110metrového úseku v obci Hnanice podél silnice I/35. Koncem května se poprvé sešla hodnotící komise nad nabídkami společností, které se přihlásili do výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na chodník v Doubravicích. Shodou okolností proběhla i televizní reportáž, v níž zazněla snaha obce o vybudování chodníku a zajištění bezpečného provozu. Vítězem výběrového řízení na zhotovení studie proveditelnosti a poté projektové dokumentace je společnost JENA-CZ, s.r.o., jejímž jednatelem je Ing. Jindřich Jeníček. V současné době probíhá výškopisné a polohopisné zaměření úseku silnice III/2823, které bude sloužit jako podklad k projektové dokumentaci stavby Chodník Doubravice. Dále byla uzavřena smlouva se společností MK Consult, v.o.s., jejímž jednatelem je Ing. Miroslav Šikula. Společnost pro obec Hrubá Skála zajistí pasport místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, evidenci nemovitostí a vodovodu. Cena této dokumentace představuje částku ,-- Kč + DPH. Pasport je zákonnou povinností obce a stane se efektivním a moderním nástrojem řízení a správy obce.

4 str. č. 4 Závěrem bych si dovolila několik poznámek ke spekulacím, o kterých se v posledních dnech doslýchám stále častěji jako o zaručených zprávách. Jednou z nich je prodej obecní vily a další neméně důležitou je přestavění hasičské zbrojnice na McDonald. Upozorňuji vás, že jsem nikdy v této rovině neuvažovala, ani jsem tyto informace neřekla. Jedná se zcela jednoznačně o spekulace, kterými si kdosi krátí volné chvíle a snaží se i tímto způsobem znedůvěryhodnit práci mou a celého zastupitelstva. Stávající zastupitelstvo přijalo dva základní dokumenty, Memorandum a Akční plán rozvoje obce. Jejich plnění by se mělo stát pro občany základním hodnotícím kritériem práce zastupitelstva. Myslím si, že v posledním dotačním období, ve kterém je možné získat finanční prostředky pro rozvoj obce, není prostor pro šíření mozaiky zaručených zpráv tohoto typu. Obecní vila je natolik skvostná budova, která si zaslouží zájem veřejnosti a já osobně ji vnímám jako velkou chloubu naší obce, podobnou zámku Hrubá Skála. Budově je třeba věnovat odpovídající pozornost a podrobit ji rekonstrukci. V tomto směru se snažíme zajistit finanční zdroje. Bude mi velikou ctí, pokud se nám v budoucnu podaří otevřít tuto budovu veřejnosti, upravit nevyužitý interiér a zpřístupnit krásnou vyhlídku v samotné věži této vily. Je třeba také říci, že bude současně naprostou nutností, zajistit financování chodu obce i spoluúčast obce při realizaci investičních akcí. Z obecní pokladny nelze pouze rozdávat a nelze ani hrát líbivou politiku, je třeba se postarat o efektivní využití a zhodnocení obecního majetku tak, aby jeho tržní hodnota rostla a obec získávala finanční zdroje (zajištění) pro svůj rozvoj jako celku a blaho většiny občanů. V případě, že máte jakýkoliv dotaz, obraťte se, prosím, přímo na mě, ráda vám cokoliv vysvětlím, případně objasním. Jitka Šimková Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála konaného dne : 1) Bylo schváleno vyplácení odměny novému členu zastupitelstva, panu Pavlu Stuchlíkovi od ) Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Daniel Pešek starší. 3) Členem finančního výboru byla odsouhlasena paní Zdena Bartošová. 4) Byl schválen plán činnosti finančního a kontrolního výboru.

5 str. č. 5 5) Budou pořádány jezdecké závody klubu Mira Hnanice ve dnech , , , a a zároveň bude pozvána paní Sehnalová na příští zasedání ZO. 6) Žádost o finanční příspěvek klubu Mira Hnanice byl odložen až do splnění požadovaných úprav. 7) Členy školské rady z řad zřizovatele se staly Radka Bugnová, Miroslava Hlubučková a Zuzana Bukvicová. 8) Členy školské rady jsou tedy: Radka Bugnová, Miroslava Hlubučková, Zuzana Bukvicová, Jitka Jirglová, Jana Paříková, Vladimíra Houšková, Iva Toušová, Jitka Novotná a Lenka Talajová. 9) Bylo odsouhlaseno podepsání smlouvy o pronájmu prodejny a restaurace paní Babincové do s úpravami, a to: náklady na zpracování smlouvy 1 000,- Kč rozpuštěny do nájmu, nájem ve výši 1 000,- Kč a podnájem pro pana Habra. 10) Bude uzavřena smlouva na pronájem tenisu s panem Švárou na dobu 5 let. 11) Byla odsouhlasena účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Doubravicích za rok ) Byl schválen závěrečný účet obce za rok ) Byl přijat sponzorský dar pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ v Doubravicích od společnosti ZEA LAND, s. r. o. ve výši ,- Kč. 14) Odměny členů zastupitelstva, místostarosty, předsedů výborů a členů výborů byly ponechány ve stejné výši. 15) Zastupitelstvo zmocnilo paní starostku k podpisu smlouvy se společností MK Consult, v. o. s. na provedení pasportů. 16) Geodetické zaměření trasy vodovodu a zaměření chodníku v Doubravicích bude provádět pan Ing. Král. 17) Provedení technicko-ekonomické variantní studie kanalizace a ČOV zhotoví společnost VRV.

6 str. č. 6 18) Byla schválena hodnotící komise k projektové dokumentaci na chodník Doubravice a k projektové dokumentaci na cyklostezku Borek ve složení: Tomáš Bugno, Hana Patráková a Jitka Šimková. 19) Byl odsouhlasen příspěvek na Babybox ve výši ,- Kč, který bude zřízen v Panochově nemocnici v Turnově. 20) Příspěvek Klubu přátel železnic Českého ráje na jízdy parního vlaku byl schválen ve výši Kč. 21) Zastupitelstvo přijalo návrh vyhlášky o zákazu vjezdu a ježdění motorových vozidel za účelem sportu a rekreace mimo účelové komunikace, tj. volným terénem. 22) Byla schválena dotace od MMR ČR na dětské hřiště ve výši ,- Kč. 23) Byl odsouhlasen provoz letního tábora TJ Benešov u Semil v Krčkovicích. 24) Paní starostka informovala: o schůzkách s místními ubytovateli o jednání s Ing. Humpalem ohledně silničního tělesa Panenka o jednání s manželi Svobodovými o pozemku u ZŠ Jaroslav Šálek Upozornění obce: Nutnost provedení nové registrace všech stávajících i nových ubytovacích kapacit na území obce Hrubá Skála do K tomu slouží nový formulář, který obdržíte v kanceláři OÚ nebo na webových stránkách obce. Povinnost registrace má každý, kdo podniká za účelem ubytování. Současně upozorňujeme občany na znění vyhlášky č. 1/2012 a 2/2012 ze dne , dle níž má ubytovatel povinnost podat hlášení takto: a) ubytovatel s kapacitou 80 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - měsíčně, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. b) ubytovatel s kapacitou 20 a 80 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - pololetně (do a do )

7 str. č. 7 c) ubytovatel s kapacitou 20 lůžek odvádí poplatky spolu s hlášením - do příslušného roku. Podkladem k tomuto hlášení je kniha ubytovatele, kterou ubytovatel předloží k nahlédnutí v kanceláři OÚ v úředních dnech pondělí a středa 8-12 a hod., nebo ji poskytne v elektronické formě a zašle na adresu: Další upozornění: V období prvního prázdninového týdne, tj dojde v Krčkovicích za školou k opravě stávajícího vodovodu. Opravu provede společnost Zikuda vodohospodářské stavby, s.r.o. z Turnova. Upozornění na prázdninovou otevírací dobu obecního úřadu: V době od do bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad pro veřejnost otevřen pouze v úředních dnech takto: Pondělí 8,00 12,00 a 13,00 17,00 hodin Středa 8,00 12,00 a 13,00 17,00 hodin Čím se zabýval výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a dotační tituly: Členové výboru připravovali doporučení pro zastupitele, jako reakci na různé stavební žádosti. Intenzivně se věnovali soupisu neupravených a zanedbaných pozemků v obci. Připravují plán organizované reklamy v obci, který doplňují potřebnými fotografiemi z jiných míst. Dále pracují na elektronické verzi obecní kroniky, kterou by rádi představili občanům do konce tohoto roku. Jitka Šimková

8 str. č. 8 Po aktuálních zprávách z obce se pojďme podívat, jak se žije našim dětem v základní a mateřské škole. Červnové finále ve škole Ačkoliv nás červnové sluníčko lákalo ven ze školních lavic, měli jsme ještě napilno. I přes nabitý plán jsme si našli čas na oživení výuky zajímavými akcemi. Starší školáci se zúčastnili zdařilého animačního programu Hledači pokladů, které pro žáky ZŠ při příležitosti stejnojmenné výstavy připravilo turnovské muzeum. Program probíhal ve sklepeních historického domu U Bažanta a v Kamenářském domě. Děti se na chvíli staly archeology, badateli i speleology a užívaly si velké dobrodružství na výletě do našich dějin. Malé školáky potěšilo, poučilo i pobavilo divadelní představení v prostorách naší školy. V tomto měsíci jsme se také zapojili do národního projektu Celé Česko čte dětem. Rádi bychom tímto zlepšili vztah našich žáků ke knížkám a k četbě, ale především bychom chtěli podpořit společné čtení rodičů s dětmi jako protipól k dnešnímu odosobněnému světu počítačů a televize. V rámci tohoto projektu plánujeme na příští rok zajímavé akce. V samém závěru tohoto školního roku také již tradičně proběhlo slavnostní rozloučení s našimi páťáky. Na památku si žáci odnesli šerpu a pěknou knížku a my, učitelé, jsme jen těžko skrývali smutek z toho, že nám ty naše děti tak rychle vyrostly a odcházejí do turnovských škol. Přejeme jim mnoho úspěchů a těšíme se na jejich návštěvy v rodné školičce. Prvňáčci už odhalili tajemství písmenek a byli po zásluze pasováni na čtenáře. Po čtenářském slibu na ně čekala krásná knížka. Odměněni byli i nejzdatnější čtenáři z 2. ročníku. V závěrečném týdnu si děti po celoroční snaze zaslouží třídenní výlet na Branžež. Kromě prověření fyzické zdatnosti a kvality turistické obuvi si děti užijí mnoho her, zábavy a navštíví také hrady Valečov a Kost. A pak už jen rozdat hezká vysvědčení a hurá na prázdniny! Iva Toušová

9 str. č. 9 Školní družina v červnu Všichni se už těší na prázdniny, děti jsou nedočkavé a plné elánu a energie. Proto jsme vymysleli několik menších výletů, aby se mohly vyřádit, proběhnout a hlavně aby měly pěkný zážitek. Šli jsme se podívat na vláček do Radvánovic k panu Šálkovi, který děti ochotně skoro hodinu vozil a zapůjčil jim i drezínu na vyzkoušení. Několikrát jsme navštívili Šťastnou zemi, kde se děti mohly dosyta vyřádit, nakoupit si sladkosti a dárky. Udělali jsme si výlet na zámek Hrubá Skála, prošli Myší dírou a okolo Adamova lože, přes Mariánskou vyhlídku a hřbitov horolezců, navštívili jsme kemp Sedmihorky. Udělali jsme si procházku do Hnanic, kde si mohly hrát se spoustou domácích zvířat od králíků až po želvu a rybičky ve vaně. Do družiny jsme také zakoupili 4 koloběžky, takže se mohou děti prohánět, i když pouze na cestě mezi školou a hřištěm. Máme ještě v plánu navštívit jízdárnu ve Hnanicích a povozit se na koních. Jitka Novotná V měsíci květnu a červnu měly děti z mateřské školy v Hrubé Skále napilno. Plavání v Jabloneckém bazénu bylo báječné. Předškoláci se naučili plavat, mladší kamarádi potápět a ti nejmenší nebát se vody. Zavítali jsme do Pohádkového lesa do Turnova, kde jsme se spoustou pohádkových bytostí plnili různé úkoly. Tři děvčata a tři chlapci z řad předškoláků se zúčastnili Lehkoatletického trojboje MŠ na stadiónu Ludvíka Daňka v Turnově, kde poměřili své síly s vrstevníky z ostatních mateřských škol v běhu na 50m, skoku do dálky a v hodu míčkem. Ve Šťastné zemi jsme byli během měsíce května několikrát, moc se nám tam líbí. Ale jedna z návštěv byla zajímavá, protože děti z naší mateřské školy natáčela televize Nova a rodiče své ratolesti mohli vidět 4. června ve Snídani s Novou.

10 str. č. 10 Svátek dětí jsme oslavili přespáním v mateřské škole. A kdy? Od pátku 29. května do soboty 30. května. V pátek ráno nám rodiče přinesli spacáky a maminky nám upekly něco dobrého na sobotní snídani. Užili jsme si krásné odpoledne ve Šťastné zemi a po té se těšili na opékání buřtů. Začalo pršet, ale paní učitelky si poradily a opekly nám je na pánvi. A jak nám chutnalo! Sladká tečka v podobě nanuku-ňam. Po té umýt, převléknout a hurá na diskotéku v pyžamech a pak pohádka na dobrou noc, zachumlat se do spacáků a krásné sny! První červnový pátek se na školním hřišti konala Školková olympiáda. Děti si zasoutěžily v běhu, skoku, překonávaly překážky. Za odměnu dostaly diplomy, medaile a sladkost. Jako každý rok jsme vyjeli společně s dětmi z MŠ Mašov na celodenní výlet. Tentokrát na hrad Grabštejn. Nejprve děti zhlédly pohádku,,najdi kličku, ciferníčku aneb Hodinářská pohádka a poté jsme si prohlédli hrad za doprovodu princezny. Oběd a spoustu her jsme si užili v kempu Kristýna. Na rozloučení se školním rokem přijelo divadlo,,koloběžka s pohádkou,,rodina Palečkovic, aneb hurá na prázdniny. S našimi budoucími školáky jsme se slavnostně rozloučili na Obecním úřadu Hrubá Skála, jako již po několikáté. Celý konec roku jsme uzavřeli vystoupením pro rodiče,,hřej, sluníčko, hřej. Lenka Talajová a Alice Strnadová SDH Hrubá Skála informace o činnosti Jaro je pro hasiče především časem soutěží a pohárů. Zdaleka nejde jen o společenskou akci, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je to také příležitost zjistit, jak jsou na tom hasiči, z nichž je většina členy výjezdových jednotek, s fyzickou kondicí.

11 str. č. 11 V letošním roce pořádal okrskovou soutěž Sbor dobrovolných hasičů Štěpánovice - Blatec. Soutěž se konala v sobotu 30. května v Karlovicích za místní hasičskou zbrojnicí. Štěpánovičtí hasiči v současnosti nemají k dispozici vyhovující plochu pro pořádání soutěže, proto požádali sousední sbor o pomoc. Tady je vidět, jak hasiči drží při sobě a i když na soutěži panuje mezi sbory rivalita, nikdy nenechají své kolegy na holičkách. Náš sbor přihlásil do soutěže tři družstva. Muže v kategorii požární sport, kde se kromě tradičního požárního útoku soutěží ještě v běhu na 100 m s překážkami, muže v kategorii nad 35 let a po dvouleté pauze také družstvo žen. Muži v požárním sportu o svém vítězství rozhodli nejlepším časem v požárním útoku. Jako druzí se umístili muži z Ktové a místo vybojovaly Hnanice. Soutěž mužů nad 35 let byla napínavá do samého konce, když o vítězi rozhodl druhý pokus v požárním útoku a z vítězství se radovalo opět naše družstvo. Ženy přidaly do sbírky cenných kovů stříbro za druhé místo. Týden poté, v sobotu 6. června, se muži v požárním sportu jako vítězové okrsku utkali s hasiči okresu Semily. Soutěž uspořádal již tradičně sbor z Mašova na stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Družstvo mužů se umístilo v silné konkurenci o generaci mladších soutěžících na devátém místě. Právě mladá generace je to, co nám v současné době ve sboru schází. Po prázdninách bychom chtěli po několikaleté pauze opět začít pracovat s mládeží. Na dětském odpoledni se mohly děti podívat na některé disciplíny hry Plamen a samy si je i vyzkoušet. Doufáme, že pro některé z nich to byl zážitek, který je přivede k požárnímu sportu. Při náboru do družstva mladých hasičů chceme spolupracovat s místní školou. O termínu první schůzky budeme včas informovat. Tomáš Bugno, starosta SDH Hrubá Skála Informace z událostí v SDH Hnanice - Borek vč. sportovních akcí. Hokejový tým HC SDH Hnanice, který hraje již jedenáctým rokem Nejvyšší Pojizerskou Ligu v ledním hokeji na zimním stadionu v Lomnici, obsadil 3. místo. Příští ročník by měl být uspořádán na nově se budujícím stadionu v Turnově.

12 str. č. 12 Zastoupení jsme měli také v pátek na nohejbalovém turnaji v Troskovicích, kde družstvo ve velké konkurenci vybojovalo "bronzové medaile". Členové sboru hasičů se dne zúčastnili okrskového kola v požárním sportu, které pořádalo SDH Šťěpánovice. Zastoupení jsme měli v kategoriích "Muži požární sport", kde jsme obsadili třetí místo a v kategorii "Muži nad 35 let" s umístěním na pátém místě. O týden později se několik našich členů objevilo na okresním kole v požárním sportu v Turnově, kde soutěžili za družstvo ze Ktové. V pátek proběhla mimořádná členská schůze SDH Hnanice-Borek, na které byl přítomnými zvolen nový starosta, bratr Pavel Stuchlík a nový velitel, bratr Jiří Houška. Tolik shrnutí jarního období. Pavel Stuchlík ml. Turnaj ve volejbalu a nohejbalu se konal na hřišti u ZŠ turnaj ve volejbalu a nohejbalu. Původní termín byl změně z důvodu špatného počasí. Tato změna měla bohužel negativní vliv na účast. Nakonec hrála čtyři družstva: Praktik, DJH, Ája a XXX. Turnaj ve volejbale vyhrál tým Ája a v nohejbale zvítězil tým XXX. Celkovým vítězem se stal tým Ája, druhé místo obsadil tým XXX, třetí místo tým DJH a čtvrté místo tým Praktik. Tým Ája získal putovní pohár a zároveň pohár pro vítěze, týmy na druhém a třetím místě také obdržely pohár. Velké poděkování patří Honzovi Holubcovi, který všechny tyto poháry zajistil, ZŠ za poskytnutí prostor jako zázemí pro sportovce a Daně Vaníčkové za celou organizaci. Daniel Pešek st. Dětský den Dětský den proběhl od 14 hodin v zahradě OÚ ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hrubá Skála. Krásného slunného odpoledne se zúčastnilo 25 dětí se svými rodiči.

13 str. č. 13 Děti plnily na 14 stanovištích úkoly, za ně získávaly žetony, které pak mohly směnit za různé dobroty. Vedoucí mladých hasičů Pavla Vaníčková a Michal Najman připravili ukázky soutěžních disciplín hry Plamen. Děti si mohly vyzkoušet štafetu dvojic, vázání uzlů a stříkání na plechovky džberovou stříkačkou. Po skončení soutěží proběhlo krátké posezení s opékáním buřtů. Poděkování patří Daně Vaníčkové za organizaci a skvělé nápady, sboru dobrovolných hasičů za spolupráci a občerstvení a dobrovolníkům za účast na stanovištích. Za rok se budeme těšit na zopakování akce, zaměříme se určitě na další možnosti občerstvení. Daniel Pešek st. Diagnóza: lezec V neděli jsme se s Mírou Bojsou Dědkem, jeho ženou Danou a dalšími příjemnými lidmi vydali na procházku skalami v blízkém okolí. Podívali jsme se na vyhlídky, navštívili jsme pietní místo, poslechli si krásné poutavé vyprávění o lezení a skalách tak blízkých a přesto pro nás známých jen z dalekého pohledu. Naučili jsme se vázat uzly a nakonec přišlo na řadu i lezení samotné. Jednou jsem někde četla, že dobrým lezcem se může stát jen ten, koho baví řešit kombinaci lezeckých a psychických obtíží. Naprosto souhlasím a hluboce smekám před odvahou všech prvolezců. Od srdce děkujeme, že si náš syn lezec mohl vyzkoušet sport, který je pro nás přízemní rodiče jinak nedostupný. Přejeme krásné letní dny a příjemné prázdninové (nejen) lezení. Mirka Hlubučková Protože jsme v Českém ráji, pojďme ze skály na skály. Dračí skály Hruboskalsko je velice oblíbenou turistickou lokalitou pro pěší i cyklisty. Z jara, když vyschnout cesty a hlavně skály, přibývá ke zdejším návštěvníkům i nemalá komunita lezců. Chtěla bych vám přiblížit Skalák z lezeckého úhlu pohledu. Hruboskalské skalní město je rozděleno do několika oblastí.

14 str. č. 14 Nejznámější z nich jsou Dračí skály, Kapelník a Maják. Jsou pojmenovány podle svých hlavních dominant, ale ve všech je samozřejmě daleko více věží a masivů. Všechny jsou pojmenovány. Na vrchol vede zpravidla několik cest různých obtížností, jejich popis a obtížnost jsou zapsány do vrcholové knížky a všechno je pak zkompletované v horolezeckých průvodcích. Nám nejblíže je oblast Dračí skály. Rozprostírá se od Žantova, dále pod zámkem Hrubá skála až po Podháj v Sedmihorkách. Většinu hlavních věží této oblasti je dobře vidět z Mariánské vyhlídky. Dominantami jsou Dračí zub, na který vede jedna z nejstarších zde vylezených cest, "Kauschkkova spára" klasifikace VII. z roku 1906, a Dračí věž, na kterou zase vede nejtěžší cesta Hruboskalska "Pulp fiction" kl. XI. z roku Nové cesty vznikají i dnes. Lezci, kteří tu lezou nebo si zde chtějí udělat svůj prvovýstup, musí dodržovat pravidla lezení. Pískovec je tady hodně měkký a možnosti ve skalách nejsou neomezené. V poslední době se tu rozmáhá tzv. filmová turistika. Sám název napovídá, že se jedná o vyhledávání míst, která se objevila ve filmu. Hruboskalsko je velice oblíbenou kulisou pro filmaře. Asi nejznámější film natočený v Dračkách je "Jak dostat tatínka do polepšovny". Málokterý turista však ví, že ve filmu lezený Dračí zub byl ve skutečnosti Skaut a vrcholové záběry byly točené na jedné z vyhlídek. Zatím poslední věc, která se tu natáčela, teď můžete vidět v televizi, je to reklama na kofolu. Jakýmsi náměstím Dračích skal je písčité prostranství zvané Sahara. Nachází se u výše zmiňovaného Skauta. Hned vedle jsou další výrazné věže, Lebka, Durango, Únorová a Ocún. (foto č. 1) Občas je tu k vidění i "highline", což je chození po úzkém popruhu nataženém mezi vrcholy skal. Borci po nich přechází jištění vysoko nad zemí na vzdálenost i několik desítek metrů. Je to už jen od pohledu velmi vzdušné. (foto č. 2) Kousek od Sahary na věži Nekonečná je horolezecký památník. Lezci mu neřeknou jinak než cintorín. Letos to je 45 let od tragického zemětřesení v Peru, kde kamenná lavina zavalila českou horolezeckou výpravu Foto č. 2 na Huascarán. V roce 1970 tam zahynulo hodně špičkových lezců, z nichž mnozí hodně lezli právě ve Skaláku. Na jejich památku byl cintorín vybudován. Bohužel občas přibude další nové jméno někoho, kdo se zabil ve skalách či horách. Na Štědrý den se tu slouží mše za všechny kamarády, kteří už nejsou mezi námi. O Dračích skalách bylo už hodně napsáno a dalo by se psát ještě dlouho, ale lepší bude se od všeho doma utrhnout, vyrazit ven a vidět vše na vlastní oči. Tak nashle ve skalách. Dana Dědková.

15 str. č. 15 Na výše uvedeném plánku se můžete s oblastí Dračích skal seznámit.

16 str. č. 16 KULTURNÍ RUBRIKA V průběhu května došlo k zápisu do kurzů angličtiny a čtení z Bible. Kurzy angličtiny byly rozděleny do čtyř skupin a pravidelné schůzky se budou konat takto: - mírně pokročilí středa od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka Ascough - konverzace středa od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Keith Ascough - začátečníci středa od 17,00 do 18,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka Ascough - děti čtvrtek od 16,00 do 17,00 hodin vedoucí kurzu: Zdeňka, Keith, Pája Současně bude otevřen kurz výtvarných dílen, jehož první náplní bude keramika. Zápis proběhne opětovně, tentokrát v kanceláři OÚ dne v době od 13,00 do 16,30 hodin u paní Staré. Následně bude zájemcům zaslán potvrzující , kde bude uveden termín první schůzky. Vedoucím kurzu bude paní Zálišová. Jitka Šimková JUBILANTI V květnu oslavili svá významná životní jubilea: Hozák Arnošt, Hrubá Skála čp. 14, oslavil 84 let Najmanová Božena, Doubravice čp. 92, oslavila 84 let Kozáková Květuše, Doubravice čp. 15, oslavila 90 let Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. Když už je řeč o zdraví, pojďme nahlédnout do kouzel přírody. Léto se kvapem blíží a my všichni máme zajisté mnoho práce na svých zahrádkách. Přesto však doufám, že si najdeme čas pro to, abychom si nasbírali alespoň některý z následujících přírodních zázraků. Mnoho z nich oceníme zejména v zimním období.

17 str. č. 17 Za jeden z nejdůležitějších neocenitelných "pomocníků" považuji černý bez. Jistě mnozí z nás po něm sáhnou, zejména v zimě, kdy nám hrozí nemoci z nachlazení a kdy jej můžeme kombinovat s dalšími bylinkami. Takže si usušme alespoň pár květů tohoto úžasného léčitele. Čaj z bezinkových listů zase čistí krev a pomáhá při vodnatelnosti. Existuje mnoho různých receptů na přípravu bezinkových sirupů, limonád či likérů. Můj osvědčený je následující: 40 květů černého bezu, 1,5 litru vody, 1,5 kg cukru, 2 citrony, 50g kyseliny citronové. Svaříme vodu s cukrem a necháme vychladnout. Omyté květy vložíme do 5 litrové sklenice a proložíme na kolečka nakrájenými citrony. Zalijeme studenou citronovou vodou a přidáme kyselinu citronovou. Sklenici uložíme na 3 dny do chladu a temna, každý den s ní zakroužíme. Po 3 dnech obsah přecedíme přes pláténko a květy vymačkáme, potom plníme do lahví. Další rostlinkou, se kterou se běžně setkáváme, je jetel luční. Čerstvá červená květenství můžeme použít například do salátů nebo si z něj udělat nápoj: 250 g čerstvých květů povaříme asi 15 minut v 1 litru vody. Necháme vystydnout, podle chuti dosladíme trochou medu. Ze sušených květů si také uděláme čajík, použijeme 1 lžíci sušených květů, pijeme 3x denně. Z naší staré známé sedmikrásky si můžeme připravit také sirup, a to následujícím způsobem: 250 g květů sedmikrásky, půlka citronu, 40 g cukru, jeden litr vody. Květy zalijeme vroucí vodou, přidáme na kolečka pokrájený citron, necháme louhovat přes noc. Přecedíme, osladíme a svaříme do hustoty sirupu. Můžeme plnit do sklenic a v zimě přidávat do čaje. (Tento recept je převzat ze stránek Jitrocel kopinatý sbíráme úzké protáhlé listy s podélným vroubkováním, sušíme v tenké vrstvě. Jitrocel působí jako přírodní antibiotikum, má protizánětlivé účinky a je vhodný k léčbě dýchacích problémů a nemoci zažívacího traktu (vředy). Omyté a osušené čerstvé listy se používají na špatně se hojící rány či popáleniny. Proti kašli nám pomůže jitrocelový sirup: Listy jitrocele dáme do velké sklenice po vrstvách, zhruba po 5 cm vrstvu zasypeme cukrem. Střídáme a stlačujeme, až je sklenice plná. Po další dny můžeme vrstvy dodávat, protože hmota postupně usedá.

18 str. č. 18 Když je sklenice plná, zavážeme víko celofánem a dáme na 8 týdnů do místnosti se stálou teplotou (např. sklep). Poté šťávu slijeme, krátce převaříme (můžeme dochutit i citronem) a ještě za tepla přelijeme do menších sklenic či lahviček. Uzavřeme a sklenice položíme na bok až do vychladnutí. Možná, že nám na zahrádce už září jasnými květy měsíček lékařský. Pro léčebné účely sbíráme buď celé květy, nebo jenom okvětní lístky, které mají nejvíce účinných látek. Sušíme ve stínu a suchu. Pro své dezinfekční účinky se používá hlavně na těžce se hojící rány, vředy, kožní záněty, menší poranění kůže, popáleniny, křečové žíly, atd. (ve formě masti či obkladů). Pití čaje z této bylinky pomáhá léčit trávicí trakt, stimuluje činnost jater, žlučníku, podporuje pocení a pomáhá při zánětech močových cest. Na čaj nám stačí 1 vrchovatá lžička sušeného květu zalitá ¼ litru vody. Během léta můžeme květy měsíčku použít např. na spáleniny od slunce: Asi 30 g květů přelijeme 500 ml vroucí vody a přikryté necháme minut louhovat. Scedíme. Vlažným nálevem potíráme postižená místa nebo použijeme ve formě obkladů. Mast pro výše uvedené neduhy zvládne doma vyrobit každý. Potřebujeme 2 vrchovaté hrsti květů, stonků a listů nasekaných nadrobno. Rozehřejeme 500 g sádla a vsypeme do něj měsíček. Necháme vzkypět, zamícháme a odstavíme. Necháme 1 den odstát, potom slabě ohřejeme a přefiltrujeme přes pláténko do připravených nádobek. Uchováváme v lednici. A kdo by mohl přehlédnout hluchavku bílou? Její drobné bílé kvítky nám pomohou při potížích s pohlavními orgány (menstruací, záněty vaječníků) a močovými cestami. Čaj pomáhá při katarech horních cest dýchacích (uvolňuje hleny a podporuje vykašlávání). Odvar můžeme použít při ekzémech a křečových žilách. O dalších bylinkách, které si zaslouží naši pozornost, snad zase příště... Ilona Athertonová Tenis Pod Hrubou Skálou znovu otevřen! 6. června 2015 byl po zimě opět otevřen Tenis Pod Hrubou Skálou. Novým provozovatelem se stal podnikatel Ondřej Švára. A co nabízí nového? Především osvětlení, které umožňuje hru až do večerních hodin. Provozní doba hřiště se díky tomu prodloužila do hod.

19 str. č. 19 Pan Švára zakoupil a nainstaloval televizor s velkou obrazovkou, takže milovníci sportu se mohou přijít podívat na svá oblíbená utkání. Díky nově vybudovanému krytému sezení, které pojme 16 osob, se rozšířila venkovní kapacita míst. Též byl rozšířen sortiment nápojů nabízíme několik druhů kávy, cafe latté, presso. A na závěr nabízíme připojení k WI-FI zdarma. Provozní doba Tenisu Pod Hrubou Skálou: hřiště: hodin občerstevní: hodin Hřiště je nutné objednat předem na tel. č Těšíme se na vaši návštěvu!!! Jana Švárová UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ Vážení cestující, V neděli vstoupila v platnost celostátní změna jízdních řádů. K tomuto datu došlo k drobným úpravám vybraných autobusových linek, v železniční dopravě došlo k prodloužení sezónního víkendového provozu na trati 064 (linka IDOL L5). Kompletní přehled změn naleznete na stránkách IDOS, nebo v upravených jízdních řádech. Od došlo rovněž k drobným úpravám na autobusové zastávce: Turnov, Terminál u železniční stanice, kde spoje linky 550 ve směru na Vesecko, byly z důvodu nízké kapacity stání č. 1 posunuty na st. č. 2 Ing. Václav Gebouský dopravní specialista A zcela závěrem přikládáme tradičně citát moudrých Arthur Schopenhauer Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Těšíme se na setkání s vámi u dalšího čísla Hruboskalského občasníku.

20 Fotografie našich čtenářů Evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 22015

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne v Pečetíně

Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne v Pečetíně Z Á P I S z 11. zasedání zastupitelstva obce Bolešiny konaného dne 17.9.2004 v Pečetíně Začátek : 19,00 hodin v Pečetíně Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Tesarzyk Jiří, Ing. Kuba Antonín, Bouzek Karel,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Malá kuchařka likérů

Malá kuchařka likérů Petr a Soňa Jindrovi Malá kuchařka likérů z ovocných destilátů Obsah: - Ořechovice - Griotka - Citrónový likér - Bezinkový likér - Lipový likér - Šípkový likér - Kmínka - Vaječný likér - Vánoční jablko

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více