2012 S leč st M tess i.s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 S leč st M tess i.s"

Transkript

1 2012 S leč st M tess i.s

2 OBSAH: S SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s Y V Y... 5 F V Y... 6 Ř KONFERENCE... 9 onference 0 zájezd do Říma B ZPRAVODAJ V SKAV PROJEKTY... 9 V Ř V... 11

3 1. M 2012 ilí p íznivci ontessori peda o ik a pole nos ontessori o.s. dr íte v ruce výro ní zprávu na í or anizace za rok 2012 áme za sebou ji desát rok na í innosti. V tomto období jsme se věnovali nejen na í základní innosti vzdělávání peda o základních kol ale také dal ím aktivitám které podle nás vedou k na emu cíli: mate ských a Přispět k rozvoji alternativního školství v ČR a sdružovat odbornou, rodičovskou i laickou veřejnost, která má zájem na rozšiřování vzdělávání metodou Montessori. osuďte sami nakolik se nám toto v roce 2012 da ilo 2. SP Č S I M ESSORI O.S VIZE a P S S leč s M tess i.s. ěř me, že M tess i je cest, j k se ži tě tk t se s b d u d st. še i e - k m se chceme st t: tabilní or anizace posk tující profesionální slu b a arantující kvalitu v oblasti vzdělávání še sl : tevíráme dospělým cestu a provázíme je poznáním e dítě je tv rcem sebe sama 2.1. ČI S I, MI P S S M a e poslání realizujeme prost ednictvím těchto obecně prospě ných slu eb: vzdělávací pro ram pro peda o ické pracovník a lektor vzdělávací pro ram kurz a seminá e pro rodi e publika ní innost tvorba a rozvoj výukových materiál a pom cek s Montessori principy

4 2.2. I Č S : b s leč sti artina aděrová B r amila andáková Vlasta illebrandová Mgr. Petra Gamage M ti dě, MB - jednatel pole nosti - jedná za spole nost navenek a zastupuje ji v právních vztazích zodpovídá za innost spole nosti; podílí se na tvorbě strate ie; zaji ťuje personální politiku; zodpovídá za tvorbu a plnění rozpo tu a financování innosti; zaji ťuje administrativní innosti spojené s fun ováním spole nosti chod kancelá e l st illeb d len vedení pole nosti - podílí se a p ipomínkuje metodický obsah p i p ípravě kurz a seminá a úroveň vzdělávacích aktivit; konzultuje metodické otázk k teorii a praxi ontessori peda o ik ; vede závěre né zkou k absolvent kurz pedagogiky ontessori; podílí se na tvorbě strate ie fun ování pole nosti Mg. mil d k len vedení pole nosti - plánuje a podílí se na or anizaci v ech aktivit spole nosti a provozu metodického st ediska; podílí se na administrativní innosti spojené s fun ováním spole nosti a chodu kancelá e; plánuje a podílí se na metodickém obsahu p i p ípravě kurz a seminá a kontrole úrovně vzdělávacích aktivit; zaji ťuje innost lektorského týmu; konzultuje metodické otázk k teorii a praxi ontessori peda o ik ; podílí se na tvorbě strate ie Mgr. Petra Gamage len vedení pole nosti - podílí se na p ípravě akcí se zahrani ní ú astí nebo výjezd do zahrani í a udr uje kontakt se zahrani ními partner a institucemi; podílí se a kontroluje metodický obsah p i p ípravě kurz a seminá a úroveň vzdělávacích aktivit; konzultuje metodické otázk k teorii a praxi ontessori peda o ik ; podílí se na tvorbě strate ie fun ování pole nosti : b anské sdru ení je zapsáno v rejst íku o.s. u Ministerstva vnitra dne 8 00 pod j V / -1/49004/02-R ídlo: eteorolo ická 8 00 raha ibu íslo ú tu: / 0800 Tel spojení: , Web:

5 3. I I I 3.1. e li č t m Bc nna Bohá ková - kancelá pole nosti ontessori; Bc ate ina ambert ová - kancelá pole nosti ontessori; r ana datná mana erka aktivit projektu ance (od dubna 0 ); mana erka projektu ontessori pro inkluzi (od zá í 0 ); r ate ina ome ová - office mana erka mana erka projektu eknín projektová mana erka fundraisin ; r ita louhá - redakce pravodaje komunikace se zahrani ím; Spolu c ci tem tick ch kti it l a ole alová h r zástupce po-mo v organizaci SKAV; ate ina Vá nerová - (vztah s ve ejností); 3.3. ekt sk t m í ková dena (matematika) ita louhá (teoretický základ + specialista na věk 0-3 let) Gamage etra (an lický jaz k praktický ivot) illebrandová Vlasta (cvi ení na elipse praktický ivot kosmická výchova - roz í ené aktivit ) osltová aroslava (specialista na V ) andáková amila ( eský jaz k hlavní metodik po o) lováková ate ina (hudba p eklad ) molková ana (sm slová výchova) tanclová artina (hudba tematické projekt ) Žáková arcela (kosmická výchova eometrie) ČI S I S leč s M tess i.s KURZY PRO P I P Y o hlavní náplně na í innosti pat í po ádání národních diplomových kurz které jsou akreditované u zamě en na peda o ické pracovník mate ských a základních kol a jsou V roce 2012 jsem otev eli t to diplomové kurz : 22 diplomový kurz peda o ové ( -6 let) 23 diplomový kurz peda o ové (3-6 let) 24 diplomový kurz peda o ové (6-12 let)

6 to kurz nav těvovalo 96 stude tů. V roce 2012 ukon ilo ádně studium 17. a 18. diplomového kurzu 50 stude tů. elkově pro lo k roku 2012 na imi diplomovými kurz 376 stude tů..2. I F M I Y sou rovně akreditován u a jsou ur en zájemc m z ad rodi peda o pracovník kolství a dal ím zájemc m kte í se chtějí dozvědět jen stru né základní informace o výchově a vzdělávání podle ontessori peda o ického s stému V roce 2012 jsme otev eli informativní kurzy: arní informativní kurz který nav těvovalo ú astník odzimní informativní kurz který nav těvovalo ú astník ardubice - informativní kurz který nav těvovalo 7 ú astník.3. S S MI Ř Principy práce v ZŠ Montessori seminář na klíč pro organizaci DVPP eminá je ur en pro peda o v rámci V a zabývá se princip a or anizací práce na základní kole ontessori iná í inspiraci ze zahrani ních kol Montessori ve výukových předmětech na ZŠ Matematika Specializovaný dvoudenní seminá ontessori peda o ik zamě ený na matematiku itelé se seznámí se sledem matematických pom cek a metodickými postup s pom ckami pro práci s dětmi na stupni eznámí se s princip a kritérii pro vlastní v tvá ení dal ích materiál a pom cek V rámci seminá e si v zkou í některé aktivit zá itkovou formou eznámí se s princip a kritérii pro vlastní v tvá ení dal ích materiál a pom cek Hudba v Montessori eminá b l ur en u itel m rodi m dal ím zájemc m o hudební inspirace z ontessori prost edí; pro ram je p ipraven pro v u ití p i práci s p ed kolními dětmi a mlad ími kolák bohacení pro t kdo se zabývají ontessori peda o ikou; inspirace pro t kdo se s ontessori peda o ikou je tě nesetkali Montessori ve výukových předmětech na ZŠ Český jazyk eminá zamě ený na peda o z projektu stupeň ontessori absolvent iplomových kurz peda o ik Montessori. pecializovaný seminá ontessori peda o ik zamě ený na Y astníci se seznámí s metodickou adou pro psaní a tení a princip pro seznámení ák s mluvnickými pravidl s názornými ukázkami pom cek a výukových materiál eznámí se s princip a kritérii pro vlastní v tvá ení dal ích materiál a pom cek astníci budou během seminá e aktivně zapojeni do práce s některými pom ckami a materiál pro eský jaz k

7 Pohyb v Montessori eminá b l ur en u itel m rodi m a dal ím zájemc m o informace a zku enosti k poh bové výchově dětí nejen v ontessori prost edí; informace a námět pro práci s p ed kolními a kolními dětmi; doplnění informací k ontessori kurz m Montessori doma eminá pro rodi e dětí ale také dal í zájemce o inspirace z Montessori prost edí; pro ram je p ipraven pro v u ití p i práci s p ed kolními dětmi a mlad ími kolák Vhodná návaznost zvlá tě pro rodi e kte í ji absolvovali nformativní kurz nebo díl í seminá e k princip m ontessori peda o ik bohacení pro t kdo se ontessori zp sobem práce ji zabývají; inspirace pro t kdo se s ontessori peda o ikou je tě nesetkali Montessori ve výukových předmětech na ZŠ Kosmická výchova pecializovaný seminá ontessori peda o ik zamě ený na základ metodik pro p ípravu propojené výuk osmické výchov na stupni astníci se seznámí s p íběh pro stimulaci dětí k výběru vlastních projekt v hledávání informací a vzájemnému u ení s prezentacemi projekt ; s ukázkami materiál pro znázornění asové posloupnosti v historii pro v u ití sm slových zku eností k abstrakci a fantazii s námět na p ípravu pokus k samostatné práci dětí Vět ina asové dotace seminá e proběhne formou praktických ukázek práce s materiál a pom ckami ontessori pro osmickou výchovu Montessori ve výukových předmětech na ZŠ - Geometrie pecializovaný seminá ontessori peda o ik zamě ený na eometrii astníci se seznámí s celostním pohledem na eometrii s didaktickými postup pro práci s ontessori eometrickým materiálem na který děti z druhého stupně mohou pl nule navázat p i svém dal ím objevování V rámci seminá e si ú astníci v zkou í některé aktivit zá itkovou formou ab si u itelé pro li podobným procesem poznávání jako děti a tak lépe pochopili celý princip výuk touto metodou. Podzimní seminář Montessori doma eminá ur ený rodi m dětí a dal ím zájemc m kte í ji mají základní informace o peda o ice ontessori ( nforma ní kurz díl í seminá e k teorii a didaktice ontessori peda o ik apod ) a pracují s p ed kolními dětmi a mlad ími kolák eminá je inspirací pro pr vodce dětí kte í se ontessori zp sobem práce ji zabývají Montessori Terapie v Čechách eminá je koncipován jako ukázk práce s dětmi se speciálními pot ebami formou individuální terapie erapeutk pou ívají v interakci s dítětem ontessori materiál astníci dvoudenního seminá i budou sledovat práci s dětmi r zného věku o ka dé práci s dítětem bude následovat rozbor sledovaného p ístupu a konzultace otázek astníci obdr í osvěd ení o absolvování eminá byl ur en ontessori pr vodc m - peda o m a rodi m kte í chtějí v u ít prost edí ontessori také pro práci s dětmi se speciálními pot ebami; odborník m z oblasti speciálního p ístupu k dětem a odborník m z oblasti zdravotnictví. Jóga a pohyb r eno peda o m rodi m a dal ím zájemc m o informace a zku enosti k poh bové výchově dětí nejen v ontessori prost edí; informace a námět pro práci s p ed kolními a mlad ími kolními dětmi

8 Montessori kurz pro pedagogy školních družin (Akreditace Č.j.: MSMT-6228/ ) r eno pro: - peda o ické pracovník kolních dru in p ednostně ze kol se V s v u itím peda o ik ontessori; - motivovaní pracovníci kolních dru in a stupně kte í chtějí prvk peda o ik implementovat do svojí práce astníci se seznámili se základními princip konceptu výchov a vzdělávání peda o ik ontessori a vývojovými pot ebami dětí pro 6 let eznámili se s pojetím praktických inností sm slové výchov a kolní práce dětí v rámci osmické výchov - pro návaznost svých vlastních námět na innosti v pro ramu a pro zachování kontinuit peda o ické koncepce na kterou jsou děti ve vzdělávacím procesu podle V s v u itím peda o ik ontessori zv klí Hudba v Montessori - podzim 2012 Vzdělávací cíl: - specializovaný seminá ontessori peda o ik zamě ený na hudební výchovu; cílem seminá e je seznámit ú astník s hudebními pom ckami a materiál a jejich v u itím p i práci s dětmi a p edat zku enosti s hudebními aktivitami které respektují pot eb dětí dle ontessori peda o ik r eno: - u itel m rodi m dal ím zájemc m o hudební inspirace z ontessori prost edí; pro ram je p ipraven pro v u ití p i práci s p ed kolními dětmi a mlad ími kolák bohacení pro t kdo se zabývají ontessori peda o ikou; inspirace pro ty, kdo se s Montessori hudebními pom ckami je tě nesetkali Montessori ve výukových předmětech na ZŠ Matematika r eno pro: peda o a stupně kte í pracují v ontessori pro ramu nebo se chtějí inspirovat; absolvent m vzdělávacího kurzu Montessori pto opakování práce s didaktickým materiálem pecializovaný dvoudenní seminá ontessori peda o ik zamě ený na matematiku itelé se seznámí se sledem matematických pom cek a metodickými postup s pom ckami pro práci s dětmi na stupni eznámí se s principy a kritérii pro vlastní v tvá ení dal ích materiál a pom cek V rámci seminá e si v zkou í některé aktivit zá itkovou formou. Tématické projekty v MŠ Montessori I. dí Vzdělávací cíl: - specializovaný seminá ontessori peda o ik zamě ený na tematické projekt v p ed kolním vzdělávání; cílem seminá e je inspirovat ú astník p edat zku enosti námět na zpracování témat a p ípravu materiál a pom cek k v braným témat m z oblasti p írodověd zeměpisu innosti lidí environmentální výchov r eno: - p edev ím peda o m také peda o m stupně pracovník m mate ských a komunitních center rodi m a dal ím zájemc m o zku enosti a praktické námět pro práci s dětmi nejen v ontessori prost edí Kosmická výchova trochu jinak (tvořivost a sebevyjádření v tematických projektech) r eno pro: - peda o stupně a rodi e a dal í zájemce kte í se chtějí tvo ivě inspirovat pro práci s dětmi v p ed kolním a mlad ím kolním věku; námět pro práci s dětmi jsou dob e v u itelné také v pro ramu Montessori Obsah: ro ram pro práci se skupinou dětí které zpívají tancují v tvá ejí obraz dovídají se a opakují si informace - pracují a tvo í spole ně ale mají také ka dé sv j vlastní prostor k sebev jád ení p sob jak zpracovat r zná témata s aktivním

9 zapojením dětí do u ení a tvo ivé práce s v u itím prvk elistvé na sm sl zamě ené peda o ik Franze etta astníci budou aktivně pracovat a zapojí se do pro ramu jako děti - budou zpívat tancovat v tvá et obraz (t budou v tvá en velmi zajímavými výtvarnými prost edk ) pracovat ve skupinách eznámení s princip vý e zmíněné peda o ik éma tohoto seminá e - vznik vesmíru a vývoj motýla 5. KONFERENCE fe e ce 2012, je d d Ř m V termínu od íjna 0 jsme v souvislosti s ezinárodní ontessori konferencí v Římě zor anizovali 5 a / denní zájezd spojeného s exkurzí ve firmě onza arredi náv těvou ontessori kol v antově rodného domu ontessori a ú astí na konferenci 6. P B I Č ČI S 6.1. ZPRAVODAJ V roce 2012 jsme v dali ísla elekt ickéh Zpravodaje, který je ur en pro irokou ve ejnost s aktuálními informacemi z praxe v ontessori centrech odbornými lánk o ontessori peda o ickém s stému dal ími námět a informacemi o p ipravovaných pro ramech v 6.2. SP P S S M I odpo ili jsme v dání kni ní publikace M. Montessori ajuplné dětství. 7. SKAV pole nost ontessori o s je lenem or anizace V ( tálá konference asociací ve vzdělávání) která komunikuje s a dal ími institucemi na podporu pro resivních změn ve vzdělávání 8. PROJEKTY P jekt ce še d tě Tento projekt se realizuje v období od b ezna 0 0 do února 0. Program je ur en dětem v p ed kolním věku těsně p ed nástupem povinné kolní docházk pomáhá jako kompenza ní plán pro děti a handicapem kterým pomáhá dětem nastoupit do t íd s dob e rozvinutými p edpoklad pro zvládnutí u iva ro ram v u ívá koncept práce podle arie ontessori a je postaven tak e jsou v něm lekce pro děti a sou asně pro ram pro rodi e který podporuje individuální práci s dětmi v domácím prost edí V tvo ili jsme ublikaci o projektu metodiku ro ram lekcí a bro uru pro rodi e ; v tvo ili jsme instruktá ní film který vizuálně doplňuje ro ram lekcí a vzdělávací web www:sance-montessori.cz.

10 V ce 2012 běhl il t P g mu ce, yšk lili jsme 71 ed g gick ch c ků g mem mci il t že šl 2 6 dět 228 jejich dičů. Projekt Montessori program pro inkluzi Projekt Montessori program pro inkluzi probíhal v r 0 a nabídl 6 bě ným základním kolám mo nost v u ít ontessori pom ck pro v tvo ení inkluzivního prost edí na stupni yšk lili jsme 18 ed g gů těchto kol tak ab uměli pou ívat v brané pom ck pro výuku ten psaní eského jaz ka a matematik t to pom ck jsme jim dlouhodobě posk tli a p es supervizní náv těv jsme jim pomáhali pom ck v u ívat pro práci jednotlivc i celé t íd jektu byl t kt je 311 ž ků, t h 116 se e h d ě m ů éh ty u. Projekt ekt k mu it h i di idu li éh děl če m skl d me b s ět V roce 0 jsme se partnersk podíleli na obsahu a vedení seminá v projektu ením skládáme obraz světa rojekt b l zamě en na peda o ickou ve ejnost v prezentoval praxi v eských ontessori kolách podpo il p ípravu pro ramu ontessori pro stupeň zahrnoval stá e v zahrani ních kolách s Montessori programem a spole né workshop peda o web S leč sti M tess i.s. V lednu 2012 jsme spustil nové webové stránk a nový administra ní s stém kurz efektivněji ídit aktivit související se studiem na ich student ento s stém nám umo ňuje 9. P SP Ř měst ci pole nost ontessori o s zaměstnávala k pracovník na zkrácené pracovní poměr a v rámci schválených projekt : ance pro va e dítě CZ.1.07/1.2.00/ Montessori program pro inkluzi CZ.1.07/1.2.05/ eknín lektor komunitního individualizovaného vzdělávání CZ.1.07/3.2.11/ s by pole nost nev kazuje ve sledovaném období ádné zásob m t i estič m jetek, d b hm t m jetek pole nost nev kazuje ve sledovaném období ádný hmotný investi ní majetek pole nost po ídila v roce 2012 drobný hmotný majetek v po izovací ceně ,62 kolícího st ediska edná se technické v bavení

11 ůs by ceň ohledávk a závazk jsou oceňován v nominálních hodnotách P hled ky pole nost nev kazuje pohledávk po lh tě splatnosti 80 dní ky pole nost nev kazuje ádné závazk po lh tě splatnosti 80 dní l st k it l V bě ném ú etním období dosáhla pole nost ú etního zisku , P Děkujeme Vám na im klient m za Va i p ízeň, věrnost a podporu. Děkujeme za zpětnou vazbu kterou od Vás máme a která nám pomáhá na i innost zdokonalovat a rozvíjet. V Praze dne artina aděrová B ednatelka pole nosti ontessori o s

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013

Nabídka. Montessori zpravodaj. Společnost. 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 15 2013 datum vydání: 20. 9. 2013 Montessori zpravodaj ZÁŘÍ Všimli jste si někdy, co světla toto slovo nese a jak nádhern ě zní? Jakoby nás svým názvem nabádalo, abychom si udrželi slunce, které jsme do

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více