Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce

2 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Výsledky vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výsledky inspekce provedené ČŠI Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sebeevaluace Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2011/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školní družina při ZŠ a MŠ Kunín Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín Mateřská škola Základní údaje o hospodaření školy... 67

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy: Do Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace Od Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, přísp. organizace Sídlo: Kunín 346, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Datum zařazení do sítě škol: Zřizovací listina ze dne: Změna v síti škol: od Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, Odloučené pracoviště: Kunín 184, Adresa pro dálkový přístup: ová adresa: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková Statutární zástupce: Mgr. Alena Rusková 1.2. Školská rada : Zřízena od Složení : Zástupci rodičů: Ing. Renata Kulišťáková Simona Juřicová Zástupci obce: Ing. Stanislav Solanský ( předseda) Bc. Pavel Malčík Zástupci školy: Mgr. Alena Rusková Bc. Renáta Sztefková Zasedání školské rady: Škola sdružuje: Mateřská škola IZO: Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna MŠ IZO: Školní jídelna ZŠ IZO:

4 1.4. Zaměření školy Ve školním roce 2011/2012 jsme již pátým rokem vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací program nese název Škola s rozhledem a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním až devátém ročníku. Název Škola s rozhledem jsme zvolili nejen proto, že je škola umístěna na kopci, ale především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši žáci měli co nejširší rozhled a byli připraveni pro život. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti.vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým prostředím, v níž vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu. Žák získá všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou žáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem Barevná školka. Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udržení široké nabídky volnočasových aktivit - zájmové kroužky a víkendové akce. K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblížení kulturních tradic žákům přispěly školní projekty Posezení u vánočního stromu, Velikonoční zvyky a tradice, Květinový den. K utužení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro žáky - adaptační kurz pro 5., a 6. ročník, preventivní programy pro ročník a vícedenní školní výlety 5. a 7. ročníku. K rozšíření dobrých vztahů s rodiči jsme v prosinci 2011 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními dílnami pro rodiče a děti. Den otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej navštívilo několik rodičů, kteří se přišli podívat přímo do výuky. U příležitosti Dne dětí jsme zorganizovali indiánský den pro rodiče s dětmi. V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního programu "Žijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali 4 dlouhodobé programy s preventivní tématikou pro 4 třídy. V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany životního prostředí, především ekologickými projekty z TEREZY nebo VITY. Škola získala titul Ekoškola Moravskoslezského kraje a zástupci školy převzali titul z rukou hejtmana MSK. Také Den Země (projektový den) byl velmi zdařilý. Pokračovali jsme ve sběru vršků z plastových lahví a nově rozšířili také sběr plastových lahví. Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní např. Sluneční soustava (fyzika v 9.ročníku), Hravě žij zdravě v 5.ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový program s protipožární tématikou pro 2. a 6.ročník, program policie ČR Ajaxův zápisník. V rámci vedení žáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si žáci obohatili své domácí knihovny o více než 200 knih. Abychom podpořili výuku čtenářské gramotnosti, zorganizovali jsme spolu s KVIC celokrajské setkání pedagogů spojené se vzděláváním pedagogů v této oblasti. Celkem se setkání zúčastnilo asi 200 pedagogů. Od se škola zapojila do projektu Peníze do škol, který probíhal do V průběhu školního roku získala škola certifikát RODIČE VÍTÁNÍ - který potvrzuje, že škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. Od roku 2009 je škola Informačním centrem pro počítačové kurzy KVIC průběžně probíhají 3 kurzy za jeden školní rok. Na podzim roku 2011 škola hostila lidový dětský soubor ze spřátelené obce Skoronice. Děti přespaly ve škole a zúčastnily se přátelského sportovního utkání ve vybíjené.

5 Naše děti zase v rámci družebního setkání navštívily ZŠ v Šenově u NJ, kde probíhal turnaj O pohár starosty. Spřátelená utkání jsme odehráli také v Bartošovicích a v rámci turnaje Coca cola školský pohár a odehrály na velkém fotbalovém hřišti zápasy také děvčata ze ZŠ Otická Opava a ZŠ a MŠ Opava, Šrámkova Vybavení školy Škola je velmi dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních možností je neustále doplňujeme. Učitelská i žákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další svazky. Ve třídách byly namontovány bíle keramické tabule, dokoupen nový stavitelný nábytek Zakoupeny byly do tříd dataprojektory (z toho tři interaktivní) máme tak jedenáct tříd vybavených projekční technikou, z toho 8 interaktivně. Zakoupeny byly také nové počítače do tříd. Počítače tak máme ve všech třídách. Pro využití o přestávkách byla na chodbu pořízena pojízdná skříňka a dokoupeny pomůcky pro trávení volného času. Také byly pořízeny nové sedačky do vstupní chodby. V průběhu velkých prázdnin bylo opraveno schodiště do šaten pro žáky, provedeno malování a zakoupeny nové koberce. Kabinet VV byl předělen velkou žaluzií, aby vznikl další prostor pro dramatický kroužek. Na školní hřiště byly pořízeny dvě nové fotbalové branky s upevněním k podkladu. Do učebny VV byla zakoupena kuchyňská sestava s dřezem a do ŠJ byly zakoupeny nové stoly pro stolování Počty žáků a tříd na konci školního roku celkový počet žáků počet tříd l.stupně počet tříd 2.stupně počet oddělení ŠD

6 2. Přehled oborů vzdělávání Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Škola s rozhledem, s platností od pro ročník. Předmět Ročník Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Člověk a jeho svět ČL Informatika I Přírodověda PŘ 2 2 Vlastivěda VL 2 2 Chemie Ch Fyzika F Přírodopis Př Zeměpis Z Dějepis D Občanská výchova Ov Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Pracovní činnosti Pč 1 1 Pracovní výchova Pv Člověk a zdraví ČZ 1 1 Tělesná výchova Tv Volitelné předměty stupeň 118 Týdenní dotace povinných předmětů stupeň 122 Nepovinné předměty 2 Volitelné předměty 7.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 8.ročník 2 hodiny: Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny 9.ročník 2 hodiny : Jazyk 2h / ekologie 2 hodiny Ruský jazyk RJ Německý jazyk NJ Ekologie Ek Nepovinné předměty Náboženství r. 1 hodina Speciální pedagogická péče Anglický jazyk 1.ročník

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2011/2012 pracovali v naší škole tito pracovníci: Mgr. Ivana Machýčková ředitelka školy Mgr. Alena Rusková zástupce ředitele Paní Sylva Bolcková vychovatelka ŠD Mgr. Zdeňka Diňová učitelka na II.stupni Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II.stupni Mgr. Věra Heiníková učitelka na I.stupni do Mgr. Taťána Raitrová učitelka na I.stupni od Mgr. Alena Piecková učitelka na I.stupni Mgr. Iveta Csibová učitelka na I.stupni Mgr. Dagmar Šafárová učitelka na I.stupni Mgr. Eva Štěpánová učitelka na II.stupni Mgr. Jana Žáková učitelka na I.stupni Mgr. Marcela Žídková učitelka na II.stupni Mgr. Pavlína Gráfová učitelka na II.stupni Zdenka Veselá asistent pedagoga v 1.ročníku Pan Miroslav Šimeček Paní Hana Sváková Paní Naděžda Kozáková Paní Anna Nývltová Paní Helena Konečná Paní Naděžda Brišová Paní Petra Hritzová školník uklízečka uklízečka účetní vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka Pedagogičtí pracovníci splňují všichni předepsané vzdělání. Učitelé daného stupně a aprobace mají úvazek stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci využili. Ředitel školy splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce a koordinátor ŠVP. Studium dalších specializačních činností zatím nebylo zahájeno, Vychovatelka školní družiny také splňuje předepsané vzdělání a má dlouhodobou praxi. Asistent pedagoga má kurz pro asistenty pedagoga, má vzdělání pro 1.stupeň ZŠ. Ostatní zaměstnanci školy jsou tři dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a údržbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky Provozní zaměstnanci Pracovní zařazení Počet osob Velikost úvazků Délka praxe údržbář 1 1,00 39 let uklízečky + školnice 2 2, let účetní 1 1,00 41 let 7

8 3.2. Pedagogičtí pracovníci Počet ped. Kvalifikace Velikost Délka ped. pracovníků úvazků praxe , let 3.3. Věkové složení pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pedagogických Od do pracovníků Aprobovanost výuky Všichni pedagogičtí pracovníci splňují pedagogické vzdělání. Aprobovanost výuky na 1.stupni: 70 % Aprobovanost výuky na 2.stupni: 60 %

9 3.5. Výuka cizích jazyků Povinně se vyučovalo - Anglickému jazyku ve ročníku (141 žáků) Aprobovanost v Aj % na prvém stupni, 0% na druhém stupni Nepovinný předmět a povinně volitelný předmět: Ruský jazyk se vyučoval v 6. 9.ročníku (20 žáků z toho 2 žáci jako NP) Německý jazyk se vyučoval v ročníku ( 12 žáků z toho 4 žáci jako NP) Aprobovanost v Rj 100%, v NJ 0 % V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 3.6. Výuka cizího jazyka ve 2. až 9. ročníku V ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. Vyučující v 1. ročníku byla Mgr. Alena Piecková, která má aprobaci pro 1. stupeň. Vyučující ve 2. ročníku byla Mgr. Iveta Csibová, která má aprobaci pro 1. stupeň a navštěvovala kurz Anglického jazyka při KVIC Nový Jičín. Vyučující ve 3.,4. a 5. ročníku byla Mgr. Dagmar Šafárová. V letech absolvovala kurz anglického jazyka při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku Aj ve ročníku ZŠ. Dále absolvovala intenzivní kurz AJ a metodiky. V ročníku vyučovala anglický jazyk Mgr. Eva Štěpánová, která v letech absolvovala jazykový kurz Institut didactica v délce 320 hodin a v roce 1998/1999 kurz AJ pro pokročilé při SIS Nový Jičín a získala způsobilost pro výuku cizího jazyka na ZŠ. V projektu Brána jazyků při NIDV Ostrava získala osvědčení za 30 hodin metodiky výuky Aj a obhájila závěrečnou práci. Všechny vyučující se dále zdokonalují v metodických seminářích při KVIC Nový Jičín a navštěvovaly intenzivní kurz AJ při KVIC Nový Jičín. V nepovinném předmětu Ruský jazyk vyučovala Mgr. Alena Rusková, která má aprobaci Ruský jazyk Dějepis. Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová Volitelné a nepovinné předměty Volitelným předmětům se vyučovalo v 7. 9.ročníku: - ekologie ( 2 skupiny) - 25 žáků - ruský jazyk ( 1 skupina) 18 žáků - německý jazyk (1 skupina) 8 žáků Nepovinným předmětům se vyučovalo v ročníku: - náboženství ( 1 skupina ) 14 žáků - německý jazyk ( 1 skupina) 4 žáci - ruský jazyk (1 skupina) 2 žáci - anglický jazyk (1 skupina) 23 žáci - ekologie )1 skupina) 5 žáků 3.8. Počty integrovaných zdravotně postižených žáků celkem 12 žáků ( ročník) Žáci pracovali v pěti skupinách, celkem 5 hodin týdně. Individuální speciální pedagogickou péči vedly tři proškolené paní učitelky Mgr. Iveta Csibová a Mgr. Dagmar Šafárová a Mgr. Alena Piecková. Pracují se speciálními pomůckami a využívají také počítačové programy. Spolupracujeme s PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a Speciální školou 9

10 pro zrakově postižené v Ostravě. Při práci s integrovanými dětmi v 1.ročníku pomáhala asistentka pedagoga Zdenka Veselá, která byla přidělena ke 2 dětem tohoto ročníku. Logopedii pomáhala rozvíjet Mgr. Renáta Sztefková v naší MŠ. 4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do školy) Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku: 6 Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky: 0 Počet dětí přijatých do ZŠ s rozšířenou výukou jazyků: 0 Počet žáků přijatých na víceleté gymnázium po 7.r. : 3 Počet žáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 0 Počet dětí v oddělení ŠD: 44 Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1.třídy : 29 ( z toho 5 dětí po OŠD) Počet udělených odkladů školní docházky: 5 ( jedno dítě žádalo o předčasné zaškolení, které nebylo doporučeno PPP). Studijní obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 7, z toho 3 dívky Název školy Místo Obor Počet dívek Počet chlapců Mendelova střední škola Nový Jičín Obchodní akademie Ekonomické lyceum SŠ hotelnictví a Frenštát Gastronomie 0 1 gastronomie p.r. Gymnázium a SOŠ Příbor Gymnázium 1 0 všeobecné SPŠ stavební Valašské Technické zařízení 0 1 Meziříčí budov SPdgŠ a SZŠ sv.anežky Odry Sociální činnost 0 1 SPŠ elektrotechniky Lipník n.b. Mechanik elektronik 0 1 Učební obory Počet žáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 2, z toho 1 dívka Počet Počet Název školy Místo Obor dívek chlapců VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice Autoelektrikář 0 1 Střední škola Odry Kadeřnice 1 0

11 5. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch na konci školního roku Ročník Počet Prospělo žáků s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem za st Celkem za st. Celkem Po opravných zkouškách - nekonaly se Počet žáků individuálně vzdělávaných dle 38 školského zákona: 2 41 školského zákona : 0 Absence za školní rok, chování ve druhém pololetí Omluven. hodin celkem Neomluv. hodin celkem Průměrný počet omluven. hodin na žáka Průměrný počet neomluven. hodin na žáka Počet žáků s 2.st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování stupeň , stupeň Celkem , Testování žáků Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme jako podpůrný materiál testování žáků formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni žáci 5., 8. a 9.ročníku. V rámci testování Testy pro školy žáci 8. ročníku prošli testem volby povolání. Dále byli testováni v rámci celoplošného testování žáci 5. a 9.ročníku. Dále jsme si nechali zpracovat analýzu silných a slabých stránek školy Katechetickým a pedagogickým centrem v Opavě, které nám poskytlo interpretaci dat z dotazníku pro pedagogické pracovníky školy. Dotazníky byly zaměřeny na klima školy. Hodnocení klimatu školy jsme zjišťovali také u žáků. Byla provedena a zpracována anketa ve ročníku. 11

12 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole 2, z toho proškolených 2 2. Preventivní aktivity pro žáky a) jednorázové: Den Země ekologické aktivity Dětský maškarní karneval víkendové odpoledne Přírodovědná a branná soutěž - víkend s myslivci Beseda na pracovním úřadě s žáky VIII.třídy Beseda se starostkou obce Adaptační kurz pro žáky 5. a 6.ročníku b) průběžné: zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické plány). realizace Zdravého životního stylu v jednotlivých vyučovacích předmětech podle ŠVP zapojení žáků do školních projektů Posezení u vánočního stromu, "Květinový den", Den Země, "Branný den", Olympijský den a dalších využívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se žáky stanovení konzultačních hodin preventisty - zapojení žáků do volnočasových aktivit ( zájmové kroužky na škole, celoškolní sportovní soutěže, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ ) předávání informačních letáků žákům a jejich rodičům Beseda s policí ČR, Ajaxův zápisník ve 2.ročníku Branný den spolupráce s HZS MSK Hasiči ve škole projekt pro žáky 2.a 6.ročníku Zapojení do projektu HYPO Zapojení tříd 1.stupně do programu Normální je nekouřit Programy s preventivní tématikou pro 5. 8.ročník 3. Preventivní aktivity pro rodiče a) jednorázové: - seznámení s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy na plenární schůzi Sdružení rodičů - na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům žáků VIII. IX. tř. - Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, žáků, rodičů b) průběžné: - individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových žáků 4. Informovanost pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním preventivním programem Žijme bez nudy a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednání 3. a 5. pedagogické rady.

13 Ve škole pracoval i nadále žákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové. 5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2012/2013 a) jednorázové: - beseda s policií pro žáky v jednotlivých třídách, pro 8. a 9.ročník beseda s tématem právní zodpovědnost, besedy na téma nebezpečný internet v nižších třídách. - cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém b) průběžné: pravidelná jednání žákovského parlamentu - další vzdělávání nového preventisty - využití tématu Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických jevů v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské výchovy, člověka a zdraví a chemii - zapojení žáků do školních projektů - zapojení žáků do volnočasových aktivit - využívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy - aktualizace informačního panelu - Využívání programu Normální je nekouřit v 1.-5.ročníku - spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách - seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách - spolupráce s rodiči seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových žáků - spolupráce s institucemi Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, PPP, okresní preventista sociálně patologických jevů, Sociální odbor, ČČK V letošním školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu HOUBA. 6. Žákovský parlament Koordinátorem žákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová. Ve školním roce 2011/2012 pracoval žákovský parlament v tomto složení: - Adrian Kulišťák a Adam Fiřt ze 4. třídy - Marek Cabadaj a Michal Sedlář ze 5. třídy - Kateřina Malčíková a Veronika Knápková z 6. třídy - Patrik Raffai a Jan Vlček z 7. třídy - Petr Hub a Michal Knápek ze 8. třídy - Michal Kopecký a Jan Pastorek z 9. třídy Poslanci si v tomto roce mezi sebou zvolili předsedu, místopředsedu a zapisovatele dění na schůzkách. 13

14 Schůzky probíhaly pravidelně jednou za měsíc. Poslanci rozebírali aktuální témata týkající se dění ve škole, přicházeli se svými připomínkami a návrhy, prezentovali návrhy a problémy svých spolužáků a snažili se hledat společná řešení. Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit, při nichž se vzájemně lépe poznávali, učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se respektovat. Poslanci 8. a 9. třídy se také aktivně podíleli na organizaci především sportovních aktivit konaných ve škole (vánoční laťka, čez street hockey školní kolo, olympijský den). Dále pak pomohli realizovat projekt když děti učí děti, kdy si všichni osmáci a deváťáci vyzkoušeli na vlastní kůži stát se na jeden den učiteli. Zorganizovali ve škole také Bleší trh. Připomínky byly jen ke zvonění ve škole, žáci by si přáli zvonění i na konci hodiny. Také by uvítali vyvěšení jídelníčku v ostatních patrech budovy. Mezi návrhy se znovu objevilo přání mít ve škole automat na jídlo (sušenky apod.), popřípadě bufet. Pokud jde o tradiční akce ve škole, které žáci velmi oceňují, rádi by opět zažili Školu naruby, kdy učí žáci. Dalším nápadem bylo, uspořádat sportovní turnaj, v němž se proti sobě utkají žáci a učitelé. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: Integrované dítě Účinné kroky při výchově integrovaných dětí Autismus od A Z Pravolevá orientace ADHD a co dál? autismus Zdravý životní styl BOZP v TV Zdravotník zotavovacích akcí Doškolení zdravotníků SBOR Třídění odpadů EVVOLUCE seminář MSK Les ve škole, škola v lese Jóga v příbězích Klíčové kompetence učitele Čtení s nečtenáři Čtenářská gramotnost pro přírodní vědy Jak přispívá čtenářská gramotnost RWCT pro pokročilé Rozvoj čtenářství Letní škola MBTI Kooperativní učení

15 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost Alternativní metody při práci s textem Když žáky čtení nebaví Aktivní metody čtení v dějepise Proč číst v přírodovědných předmětech Použití metod RWCT v matematice Beletristické texty ve výuce Typologie MBTI Informační technologie ICT konference Internet SBOR Práce s interaktivní tabulí pro pokročilé Spolupráce koordinátora ICT a ředitele školy Mentální mapy Powerpoint Tvorba www stránek Tvorba testů s pomocí ICT - SBOR Tvoříme DUMY Efektivní řízení škol Koučovací přístup ve vedení lidí Tuzemská stáž Zákoník práce Metodická poradna Finanční management Ověřené systémy autoevaluace Zahraniční stáž Anglie - Skotsko Pedagogické inovace Patchworkování Zápis do 1.třídy Inspirace uměním Jak motivovat žáka Technika řeči Ukázková hodina JČ Svět energie Exkurze Polsko Mazurská jezera Jak tvořivě na výuku Virtuální glóby ve výuce Alternativní metody psaní Češtinářské hrátky Květinová vazba ve škole Velké zábavné hry Jarní drátkování Neznámé pomůcky v matematice Moderní doba nově Jak vyučovat přírodovědné předměty 15

16 Matematika nově Matematika Jazykové vzdělávání Dlouhodobý kurz AJ Seminář pro učitele NJ Seminář OXFORD První krůčky s AJ Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Nový Jičín, TEREZA Praha, NIDV Ostrava, PPP Nový Jičín a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů využívány ve vyučovacích hodinách i při celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, pedagogové umí včas rozpoznat vývojové poruchy učení a snaží se pracovat na zmírnění jejich následků. Učitelé vzdělávají ve výuce cizích jazyků. Také zapojení do počítačových kurzů přináší své ovoce. Pedagogové již se samozřejmostí používají počítač k přípravě na hodiny, zpracovávají digitální učební materiály, vedou školní matriku. Všichni učitelé byli proškoleni hlouběji v práci s internetem, tvorbou testů na počítači 8. Výsledky inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce byla nebyla na naší škole provedena inspekce 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1. Zájmové útvary Přehled kroužků pro školní rok 2011/2012 Číslo Kroužek Určeno Den Hodina vedoucí 1. Zobcová flétna třída pondělí 12,30-13,15 Žáková 2. Keramika třída úterý 15,00-16,30 Ožanová 3. Keramika třída čtvrtek 13,00-14,30 Kouřilová 4. Počítače třída pátek 11,35-12,20 Šrubařová 5. Počítače třída úterý 12,30-13,15 Žídková 6. Psaní deseti třída středa 12,30-13,15 Šrubařová 7. Psaní deseti třída středa 13,30-14,15 Šrubařová 8. Badminton třída pondělí 13,30-14,15 Štěpánová 9. Sportovní třída čtvrtek 13,30-14,15 Richterová 10. Sportovní třída čtvrtek 12,45-13,30 Diňová

17 11. Aerobic třída/dívky pátek 13,15-14,15 Machýčková 12. Dovedné ruce* třída úterý 11,45-12,30 Bolcková 13. Dovedné ruce* 1.třída středa 11,45-12,30 Bolcková 14. Dramatický třída úterý 12,45-13,30 Csibová 15. Dramatický třída středa 13,30-14,15 Csibová 16. Astronomický třída čtvrtek 16,00-16,45 Richter 17. Španělština třída středa 13,30-14,15 Kulištáková 18. Angličtina 2. třída čtvrtek 11,35-12,20 Šafárová 19. Dopravní 4. třída pondělí 12,45-13,30 Heiníková 9.2. Účast v soutěžích a olympiádách v okresním kole Fyzikální olympiáda 1.místo, 3.místo, Klára Turská 14.místo Jan Balo, Silvie Vykydalová VII.ročník Finanční gramotnost 4.místo v okrese Družstvo 2.stupně Dějepisná olympiáda 26.místo Michal Knápek - VIII. Tř. Western a koně Ocenění Tereza Janýšková VII.třída Pavlína Černá IV.třída Dopravní soutěž 1.místo okrsek Družstvo 2.stupně 5.místo okres Ovoce a zelenina ocenění Nikola Bátrlová V.třída Olympiáda JČ 47.místo Kristýna Hofrová IX.třída Svět slova Cena poroty Pavlína Černá IV.třída Chemická olympiáda 14.místo Valérie Hodurová, Markéta Kociánová IX.ročník Biologická olympiáda 22.místo 23. místo Jan Vlček VII.ročník Valérie Hodurová IX.ročník Zeměpisná olympiáda 20.místo Silvie Vykydalová VII.ročník Pod modrou oblohou Postup do celostátního Tereza Janýšková VII.ročník kola be creative for future 1.místo Valérie Hodurová, IX.ročník Dále se žáci školy zapojili do těchto soutěží: McDonaldś Cup (3.místo v okrskovém kole), halová kopaná(3.místo v okrskovém kole), vybíjená (2.místo), Coca cola Cup, ČEZ street hockey. Z dalších soutěží to byla: matematický a přírodovědný klokan, Hravě žij zdravě, Pythagoriáda, Psaní povídek, 4Tech Olympiáda, Scifi povídka, Novinářská kachna, Psaní dopisů Twister,. 17

18 Žáci se zapojili také do celoškolních soutěží. Dne 22.l byla pro žáky VI. IX.tř. zorganizována soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka.ve stejný den proběhl turnaj ve vybíjené, florbalu a fotbalu. Naše škola se zapojila do ekologické soutěže ve sběru víček z PET lahví Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdružením rodičů a Obecního úřadu: Datum Akce Pedagogická rada 1.9. Slavnostní zahájení školního roku 6.9. Zeměpisná vycházka 7.,8.ročník Adaptační kurz 5.,6.ročník - Preventivní aktivity Focení prvňáčků Výlet za sběr vršků - Hranice, Helfštýn Branný den, 1.pomoc pro žáky 8.,9.ročníku Beseda o energetice 7.,8.ročník Třídní schůzky a Plenární schůze SR Drakiáda 17,10, Bleší trh - organizuje školní parlament GEMMA - burza středních škol 8.,9,ročník Den stromů - projekt napříč předměty Exkurze do Elektrárny v Dětmarovicích 7.,8.ročník Výuka na dopravním hřišti 4.ročník Školní vysílání 9.ročník 26.- Podzimní prázdniny Preventivní program pro 6.,9.ročník Předávání ocenění Ekologická škola MSK Focení s vánoční tematikou lekce plavání Prožitkový program 7.,8.ročník Den obce - bruslení, šelmy, stanice Bartošovice Exkurze do Tatry Kopřivnice 7.,8.ročník Konzultace pro rodiče Florbal Odry Exkurze 4.ročníku do Archivu v NJ Mikulášské nadělení Beseda o Africe Školní vysílání 8.ročníku Ředitelské volno Prožitkový program 7.,8.ročník III Projektový den - Posezení pod vánočním stromem Besídky ve třídách Školní vysílání 7.ročník Schůzka Sdružení rodičů ve škole Testy KALIBRO pro 9.ročník Budeme mít prvňáčka - beseda o školní zralosti Halová kopaná Odry - 3.místo

19 27.1. Školní ples Rozdání vysvědčení za 1.pololetí Školní vysílání 6.ročníku 1.2. Okresní kolo DO Preventivní program pro 7.,8.ročník Školní kolo recitační soutěže 2.2. Den otevřených dveří 3.2. Pololetní prázdniny 6.2. Divadlo Myška ve školní družině 8.2. Požární ochrana pro 2.,6.ročník 9.2. Zápis do 1.třídy ZŠ Školní kolo zeměpisné olympiády Maškarní karneval pro děti Jarní prázdniny Požární ochrana pro 2.,6.ročník - 2.část 2.3. Vysílání školního rozhlasu 5.ročník 6.3. Okrskové kolo Vybíjená Nový Jičín Florbal - Streer hockey v NJ Exkurze do automobilky Hyundai Školní kolo Matematický klokan Maškarní ples pro dospělé Okresní kolo OČJ Regionální setkání pedagogických pracovníků Loutkové divadlo Ostrava ročník Velikonoční focení Okresní kolo FO Beskydské divadlo Nový Jičín ročník Okresní kolo BIO Školní vysílání žáků 4.ročníku 4.4. Exkurze do VÚHŽ Dobrá u FM 7.ročník Velikonoční prázdniny Přistavení kontejneru na papír ke škole Okresní kolo BIO McDonald s Cup 6.-9.ročník Bartošovice Florbalová liga ( ZŠ Dlouhá u nás) Školní kolo Dopravní soutěže Ekotým na Obecním úřadě Den Země Konzultace pro rodiče Rada školy Loutkové divadlo Ostrava ročník AJAX 2.ročník Technické profese 8.ročník McDonald s Cup 1.-3.ročník Bartošovice Škola naruby aneb dnes učí žáci 3.5. Okrskové kolo Dopravní soutěže Turnaj ve fotbale - dívky na velkém hřišti 9.5. Focení tříd Beseda se starostkou obce 8.,9.ročník Květinový den 19

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2013 2014 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Z á k l a d n í š k o l a T ř e m o š n i c e Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZŠ Třemošnice, Internátní 217 zskola@tremosnice.cz OBSAH Činnost školy 3 Učební plán školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více