VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)"

Transkript

1 SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli, byla rekonstrukce komunikace v ulici Dražky. Došlo totiž k nezbytnosti provést variantu, o které jsme předem věděli, ale doufali jsme, že nebude nutná. Stav betonového podkladu po předchozí opravě vodovodního řádu a pohybu těžké techniky v době dešťů byl však takový, že bylo nutné celý podklad vybourat a komunikaci dělat od základu, tedy včetně nových podkladních vrstev. To samozřejmě práce zkomplikovalo a prodloužilo dobu realizace. Obyvatelé Dražek museli dost dlouho snášet různá omezení, proto jim ještě i touto cestou děkuji za trpělivost. Podobná, ale daleko menšího rozsahu byla oprava ulice Kovářovy. Také zde se pokládal nový vodovodní řad a poté byla nově zhotovena asfaltová komunikace. Protože tato ulička je úzká a je zde poměrně velký pohyb chodců včetně dětí, přičemž není kam uhnout projíždějícím autům, rozhodli jsme o zákazu vjezdu všech motorových vozidel do této uličky. Výjimku mají pouze majitelé garáží v této uličce. Kdo jste byli zvyklí touto uličkou projíždět na Dolinu, nebo k mateřské školce, objíždějte prosím kolem pošty a nákupního střediska, nebo ulicí Majovou. Jde především o bezpečnost dětí a zajížďka je zanedbatelná. V rámci bezpečnosti chodců nutno také vzpomenout silniční přechody. Dle současných požadavků zabezpečujeme osvětlení přechodů, ale i jejich přemístění kvůli lepším rozhledovým parametrům či dalším dopravně-bezpečnostním předpisům. O silničních přechodech je psáno ještě dále v tomto informačním listu. Od jara letošního roku je v obci zaveden dělený svoz odpadu komunálního a biologického. To značným způsobem snižuje náklady obce na ukládání odpadu na skládku. U nákupního střediska ( Babula ) byl také prostřednictvím Diakonie Broumov umístěn kontejner na použitelný textil a obuv. Sem odložené věci jednak ještě poslouží potřebným lidem a navíc neskončí zbytečně v popelnici. Naopak značné výdaje z obecního rozpočtu vyžaduje provoz sběrného dvoru. Za rok provozu od listopadu loňského roku sem bylo svezeno neskutečné množství odpadu všeho druhu a náklady už přesáhly částku ,- Kč. Ačkoliv se divím, kde takové

2 množství věcí končilo předtím, na druhou stranu je dobře, že tento odpad je likvidován kontrolovaně. Ještě letos chceme zahájit výběrové řízení na dodavatele a přípravné práce pro stavbu domu pro seniory. Také o tomto je psáno ještě dále v listu. Tato stavba bude určitě nejnáročnější záležitostí v příštím roce. Za končící rok 2013 chci poděkovat všem, kdo se jakkoliv přičinili o rozvoj obce, jak jednotlivcům, tak také spolkům a sdružením. Všem Vám přeji milostiplné prožití vánočních svátků a v roce 2014 hlavně hodně zdraví, optimizmu a také nezbytnou trochu štěstí. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy: určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Ing. Jaromíra Celnera. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodů: 3. Majetkové záležitosti doplnit v bodě 3e) žádost firmy Kovovýroba Kočiš o odkoupení pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě, přidat bod 3h) žádost Karla Břečky o odprodej bývalé školní kotelny a dále bod 3i) žádost paní Holomčíkové o odkoupení pozemku za rodinným domem č.p. 245 k.ú. Vnorovy. V bodě Různé doplnit prodloužení plynovodu v lokalitě na Dolině na pozemek p.č. 1651/1 v k.ú. Vnorovy. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 1079/1 o výměře 331m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Pavel a Svatoslava Karafiátovi, Hutník 1445, Veselí nad Moravou za cenu 70,- Kč. (Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 2) schvaluje prodej pozemku p.č. 90 o výměře 595 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro Marii Křížovou, Vnorovy, Lidéřovská 165. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č o výměře 50m 2 v k.ú. Vnorovy paní Anně Křížanové, Vnorovy, Dolina 647 za cenu 70,- Kč/m 2. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 1312/1 o výměře 51m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Karla a Zdeňku Vorálkových, Vnorovy, Spojovací 218 za cenu za 100,- Kč/m 2. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 798/4 o výměře 1788m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě pro pana Jiřího Hnátka, Kráčalka 113 podmíněné uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou kolaudace stavby do 5 let a sídlem firmy ve Vnorovech. (Pro 9, Proti 3, Zdrželi se 2)

3 schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1260/3 o výměře 551m 2 do vlastnictví Obce Vnorovy. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje záměr prodeje bývalé školní kotelny na pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Jitku Křenkovou, Blatnice pod Sv. Antonínkem č.p (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Martinu Matulovou, třída Spojenců 957, Otrokovice. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2013 provedené radou obce dne , viz příloha č. 2. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2013 provedené radou obce dne , viz příloha č. 3. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, viz příloha č.4 (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje další prodloužení inženýrských sítí na Dolině na pozemek p. č. 1651/2 v k.ú. Vnorovy za podmínky, že náklady nebude hradit obec, ale žadatelé. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje nabytí pozemku p.č. 600/2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě dle GP č /2013 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Vnorovy. (Pro13, Proti 0, Zdrželi se 0) Neschválené návrhy usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej části pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Vnorovy za zahrádkou rodinného domu č.p. 245 o výměře cca 30m 2 (Pro 5, Proti 5, Zdrželi se 4) schvaluje aby souhlas s prodloužením inž. sítí byl podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení pozemku na cestu dle ÚP. (Pro 2, Proti 4, Zdrželi se 7) MŠ - ŠKOLNÍ ROK JE V PLNÉM PROUDU Teprve nedávno si děti zvykaly na nový kolektiv a už jsou z nich mazáci. Od začátku školního roku jsme stihli již spoustu věcí. S rodiči děti pracovaly na výrobcích z podzimních přírodnin. Výsledkem byly neskutečně zdařilé práce, které

4 zdobily naši mateřinku téměř měsíc. Zhlédly loutkovou pohádku o Krtkovi a jeho narozeninách, zúčastnily se již tradičního lampionového průvodu tentokrát s netradičním slunným počasím, kterého se zúčastnilo mnoho rodičů i dětí. Na zahradě jsme uspali broučky a osvěžili jsme se punčem a čajem, které připravily paní kuchařky a vypustili jsme lampiony štěstí. Naše MŠ má již dlouholetou spolupráci s místní knihovnou a samozřejmostí jsou pěkné besedy jak v budově MŠ tak i přímo v knihovně. Předškoláci absolvovali velmi zajímavou besedu s pracovníky Vis Bílé Karpaty, se kterými máme dlouholetou spolupráci. Letos poprvé mohli nechat rodiče svým dětem vyšetřit zrak preventivním screeningovým vyšetřením soukromou firmou Prima vizus. V pondělí byl v naší mateřské škole uskutečněn prodej hraček a textilních výrobků pro děti a jejich rodiče pracovníky Charity Strážnice. V pátek 29. listopadu proběhla depistáž řeči pracovnicí ze speciálně ped. centra v Hodoníně Mgr. Horákovou speciálním pedagogem logopedem. Ve čtvrtek 5. prosince v hod. byla již tradiční Mikulášská besídku s programem, nadílkou přímo od Mikuláše a ochutnávkou cukroví od maminek i s výměnou receptů. Ještě před Vánočními svátky pojedou naši předškoláci na slavnostní Vánoční koncert do Veselí nad Moravou, který již tradičně pořádá Lidová škola umění Veselí n. M. a budeme se všichni těšit na vánoční prázdniny. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy PROJEKT OTEVŘENÉ DVEŘE VŠEM V ZŠ Z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013 vyhlášeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně jsme v naší škole realizovali projekt Otevřené dveře všem. Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit zdravé vztahy mezi žáky a rozvíjet pozitivní klima ve škole. Projekt jsme zahájili v dubnu besedou pro rodiče vedenou vedoucím Pedagogicko-psychologické poradny ve Veselí nad Moravou, Mgr. Jaroslavem Mrkvou. Ve spolupráci s kvalifikovaným psychologem PhDr. Janem Svobodou byli v červnu všichni pedagogové naší školy proškoleni v oblasti sociálních dovedností. Za účelem podpory pozitivních vztahů ve škole v září proběhly za přítomnosti třídních učitelů besedy pro žáky, vedené okresním metodikem prevence rizikového chování, Mgr. Jiřím Hilčerem. Třídní učitelé dále rozvíjeli získané dovednosti v říjnu v rámci projektového dne Ukaž se, třído!. Žáci v tento den společně vytvořili výstupy, kterými představili svoji třídu a které jsou vystaveny ve škole i na webových stránkách školy. Současně také zformulovali pravidla chování, Chartu školy, kterou se budou ve škole řídit. Vedení školy, pedagogové i všichni žáci naší školy se aktivně zapojili do celého projektu Otevřené dveře všem, který významně přispěl k podpoře pozitivních vztahů ve škole a prevenci rizikového chování. Mgr. Jarmila Tomanová

5 VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝMI MLUVČÍMI VE VNOROVSKÉ ŠKOLE Výuka angličtiny probíhá povinně od třetího ročníku ve všech základních školách v České republice. I když si naše škola vede v celorepublikových srovnávacích testech velmi dobře, rozhodli jsme se v letošním roce obohatit výuku angličtiny a využít nabídky hodonínské jazykové školy Education Services. Jednou měsíčně přicházejí do všech tříd, ve kterých probíhá výuka angličtiny, rodilí mluvčí a komunikují ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka se žáky pouze anglicky. Věříme, že tento netradiční způsob výuky bude především motivovat žáky k intenzivní výuce cizího jazyka, pomůže dětem překonat ostych a začít postupně využívat teoretické znalosti z hodin v praxi - rozumět a také spontánně v angličtině komunikovat. Zároveň je to výborná zkušenost a motivace nejen pro žáky, ale i naše paní učitelky. Pokud budete mít chuť navštívit tyto konkrétní hodiny, můžete se přijít podívat, jak se našim žákům daří osvojovat a používat angličtinu v praxi. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy PŘECHODY PRO CHODCE S malým zpožděním byl v tomto školním roce zprovozněn přechod se světelně signalizačním zařízením, na který obec dostala podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu Bezpečný přechod. Tento program byl určen pro přechody, které policie ČR vytipovala jako nebezpečné (u nás z důvodu hustoty provozu a trasy do ZŠ to byl přechod u sv. Jana). Každý přechod se signalizačním zařízením funguje tak, že je nastavená časová prodleva na dobu, kdy svítí která barva. Neznamená to, že se zelená pro chodce rozsvítí ihned po zmáčknutí tlačítka. Tento interval se po prvním dni projevil jako moc dlouhý a po zkušenosti z 1. dne jsme proto domluvili jeho zkrácení u oprávněné firmy. Přechod u sv. Jana má signalizaci funkční pouze do 18:00 hod, kdy se nepředpokládá již velký pohyb dětí (podmínka policie, aby byl v provozu pouze po čas školní docházky). Do té doby je stále rozsvícena zelená pro automobily a chodec si musí zmáčknout tlačítko pro přecházení. Z ostatních přechodů bylo zatím zrealizováno osvětlení a posun přechodu u Lidového domu a nový osvětlený přechod u pošty. A tak nám zbývá na průtahu obcí pro příští rok už jen poslední přechod, u sv. Trojice, kde také dojde k jeho nasvětlení a přesunu z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů tak, aby nezasahoval do zastávkového zálivu autobusu.

6 PARKOVIŠTĚ NA DRAŽKÁCH V letošním roce proběhla rekonstrukce místní komunikace v ul. Dražky. Na této ulici se nachází pozemek s vysazenou zelení, kde se po rozhodnutí zastupitelstva vyčlení vyhrazená parkovací stání pro zájemce. Prodej pozemků byl zamítnut,a proto bude řešit tuto záležitost rada obce formou pronájmu parkovacích míst. Budoucí stání byla upravena zatravňovací rohoží z recyklovaného plastu, určené pro stání osobních vozidel. Rohož se musí nejprve nechat prorůst trávou, poté zůstane zachován zelený pohled a funkčnost bude zajištěna bez zemních prací a betonování plochy. ZNAČENÍ DOMŮ Upozorňujeme občany, že každý vlastník domu má povinnost svou budovu označit číslem popisným, pokud je přiděleno. Prosíme Vás o splnění této povinnosti, pro ulehčení práce nejen poštovním doručovatelům. Neoznačené nemovitosti v případě potřeby značně komplikují a zpomalují práci také složek integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba) kdy může jít o život, a to by si nikdo z nás na svědomí určitě vzít nechtěl. Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (znění 32, odst. 1: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.) CO S ETERNITEM? Eternit obsahuje azbest, který je zařazen mezi nebezpečný odpad. Nebezpečnost azbestu spočívá v uvolňování drobných částeček, které při vdechnutí mohou mít rakovinotvorný účinek na naše zdraví. Azbest jako stavební prvek je v dnešní době přísně zakázán. Na jednání zastupitelstva byly vzneseny dotazy co mají občané dělat s vlnitým eternitem? A proč jej nebereme na sběrném dvoře? Začnu odpovědí na tu druhou otázku. Sběrné středisko odpadů Vnorovy, jak se náš sběrný dvůr nazývá oficiálně, může fungovat pouze na základě souhlasu k provozování a souhlasu s provozním řádem, který vydává s platností na dobu 5 let odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Součástí provozního řádu je také výpis kategorie odpadů, se kterými je možno v zařízení nakládat. Eternit patří pod číslo odpadu Stavební materiál obsahující azbest a není v provozním řádu uveden, tudíž nelze tento odpad odebírat, nemáme k tomu oprávnění.

7 Odpověď na první otázku mnohé určitě nepotěší. Při likvidaci materiálů s obsahem azbestu eternitu, osinkocementu atd. by pracovníci měli mít ochranné pracovní obleky a také dýchací filtry. Krytina by se měla před manipulací nastříkat enkapsulačním přípravkem, který zapouzdří vlákna azbestu. Rozebraný materiál se nesmí lámat a má se hned zavřít do neprodyšných pytlů. Stavební odpad musí být převážen tak, aby nedošlo k úniku azbestu při převozu. Toto zajistí odborné firmy vlastnící povolení o nakládání s tímto nebezpečným odpadem. Pokud už máte eternit zabalený (vlečka vyložená igelitem, vytvoření vaku ) a naložený, lze jej dopravit a odevzdat na skládku v Těmicích, kde jsou oprávněni s tímto odpadem nakládat. Přikládá se také oblečení, ve kterém byly práce prováděny. KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL A OBUV Máte doma přebytečné oblečení, nevíte kam s ním a vyhodit je jako odpad je ještě škoda? Můžete využít nové řešení, nahrazující každoročně pořádaný sběr použitých svršků. U bočního vchodu do obchodu (u Babule ) na ulici Vinohradní byl instalován nový žlutý kontejner na použitý textil a obuv (ke slovu použitý přidávám ještě slovo použitelný), kam můžete v kteroukoliv denní i noční dobu vhodit textil, který chcete věnovat na humanitární účely. Provozovatelem kontejnerů je Diakonie Broumov, která posléze na výdejních místech věnované a odložené oblečení předá potřebným. Zjednodušeně, systém funguje asi takto: z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen do Broumova. V Broumově je vše uskladněno a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky dárcům mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám. Bohužel do sbírek se často dostanou i věci, které si už nikdo vzít nechce a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musí diakonie platit. Přesto děkuje všem, kteří se o jejich práci zajímají a pomáhají. Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily

8 Upozorňuji ještě na důležitou věc, vhozové otvory jsou i z druhé strany kontejneru, při prvém svozu se stalo, že byl zahlcený otvor přední, nejpřístupnější a zezadu u zbylých otvorů bylo ještě dost místa. Na nepoužitelný textil a obuv je kontejner velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře nebo černá popelnice doma. DŮM PRO SENIORY Jak pokračuje projekt výstavby domu pro seniory: Koncem října vybrala rada obce firmu, která zajistí realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby domu pro seniory. Projektová cena stavby je cca 34 mil. Kč vč. DPH, ale až po provedení výběru nejvhodnější nabídky budeme znát skutečnou cenu díla. Na ní je odvislé finanční plánování akce příp. úvěr a jeho výše. Obec naspořila dostatek fin. prostředků na účtech (ke dni máme v součtu cca 20 mil. Kč, všechny dluhy splaceny), aby mohla být stavba zdárně zahájena. Realizace, tedy i financování, bude dle předpokladů rozložena do 2 let, což by rozpočet obce mohl obsáhnout i bez pořízení úvěru. Po vyhlášení výzvy k podání žádosti z programu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 budeme žádat také o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 5 mil. Kč. Výše dotace spadá do režimu de minimis, což je omezení výše dotace v součtu za poslední 3 roky ve výši max. 200 tis. euro. U dotací ale nikdy není jisté, že se ji podaří získat. Soubor Spinek, který měl v budově bývalé MŠ pronajaty 2 místnosti jsme požádali o vystěhování svých věcí a nabídli jim jako náhradní prostory učebnu bývalých dílen v ZŠ, která je nyní nevyužívaná, k nácvikům zpěvu a tanců možnost využívat starou tělocvičnu a budovu muzea. Pro uskladnění podia může soubor použít budovu za starou hasičskou zbrojnicí v Lidéřovicích. Budovu staré mateřské školky bychom chtěli přes zimu zbourat, aby se v dubnu 2014 mohlo započít se stavbou domu pro seniory. Není na co čekat. Délka výstavby se předpokládá asi 18 měsíců. Pavel Chudík, místostarosta DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR SPINEČEK V letošním roce navštěvuje soubor Spineček celkem 16 dětí ve věku od 3 do 10 let. Zkoušky probíhají každý pátek v tělocvičně ZŠ Vnorovy vždy od hod. Náplní je výuka folklorních písní a tanců, základních tanečních kroků, udržování folklorních tradic a také vystupování dětí nejen na folklorních akcích Vnorov, ale i v blízkém okolí. Posilou v letošním roce byla studentka gymnázia Kamila

9 Vajdíková, která velmi zodpovědně převzala vedení zkoušek, za což jí tímto moc děkuji. Letošní rok jsme zahájili už popáté vystoupením na dětském krojovaném plese ve Vlkoši a v září jsme také podpořili krojové hody ve Veselí nad Moravou. Vyvrcholením roku byly tradičně hody ve Vnorovech, kdy děti ze Spinečku, v čele se svými stárky Lukášem Vítkem a Terezou Roubínkovou, doprovodily vnorovskou krojovanou chasu. Ale nejen výuka folklorních písní a tanců je našim cílem. Snažíme se pořádat různé akce pro děti. Jednou z nich je například táborák nebo také velikonoční dílničky a nesmí chybět Mikulášská nadílka. Avšak největší akcí pro veřejnost pořádanou souborem Spineček jsou již tradiční Vánoční trhy, kde může každý z Vás nasát vánoční atmosféru nebo si udělat radost malým vánočním dárkem. Letos se budou konat na Lidovém domě ve Vnorovech a jejich součástí bude pěvecké i taneční vystoupení. Všechny Vás srdečně zveme. Veronika Kuryviálová ÚSPĚŠNÁ SEZONA V LETOŠNÍM ROCE 2013 MAŽORETEK TYGŘIC A MINITYGŘIC Mažoretky mini tygřice a Tygřice nejenom že pravidelně trénují, ale se i aktivně zúčastňují soutěží, aby mohly porovnat své síly v silné konkurenci ostatních mažoretkových tymů. A daří se jim!!!!! V období sezony 2012 a 2013 se zúčastnily 15 soutěží. Celkem přivezly 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile. Děvčata své umění předvádějí také na různých sportovních a dobročinných akcích, např. Vnorovská desítka, Podkarpatský pohár, pouličkový turnaj apod. Vzhledem k atraktivnosti a úspěšnosti Tygřic se tým rozrostl o další členky babytygřic. V současné době trénuje celkem 52 děvčat. S pozdravem team mažoretek Jitka Zlomková, Jiřina Stanislavová, Nikola Stanislavová

10 HASIČSKÁ SEZÓNA 2013 Stejně jako minulý rok se družstvo starších žáků ze Vnorov zúčastnilo požární hry Plamen. Oproti minulému roku si mladí hasiči polepšili a skoro na každých závodech se umístili přesně v polovině tabulky. Tomuto výsledku odpovídá i celkové 10. místo ve hře Plamen z 22 registrovaných mužstev. Nejlepším výsledkem družstva bylo 3. místo, které naši hasiči přivezli ze Strážnice. Velkou zásluhu na tomto, i dalších výsledcích mají staří mazáci, kteří se sezóny 2014 už nezúčastní, protože jim to jejich věk neumožní. Jsou to Miroslav Pátek, který se staral o pravý proud. A hlavně Ladislav Cibulka, který měl na starosti zapojení koše a savic. Tuto činnost zvládal na výbornou a ještě bavil diváky na každých závodech. Doufáme tedy, že se za ně najde náhrada stejných kvalit. V požárním útoku se mladým hasičům dokonce podařilo pokořit čas 18 sekund. Děti také ocenily nový přírůstek SDH Vnorovy. Je to Ford Transit, který nahradil starou Avii a místo ní slouží také k dopravě dětí na závody. Sezóna 2013 byla zakončena tradičně na hřišti. Rozdělal se oheň a zajistilo se i nějaké občerstvení. A protože k hasičům voda patří, tak jsme s dětmi navštívili i aquapark v Uherském Hradišti, kde si jí mohly užít, kolik chtěly. V zimních měsících čeká hasiče zasloužený odpočinek. Doufáme tedy, že v dalším roce budou minimálně stejně úspěšní, jako v tom letošním. Za vedoucí mládeže SDH Vnorovy, Radek Tomeček VNOROVSKÁ FARNÍ MLÁDEŽ 2013 Kdo jsme? Naše společenství, které vytváříme, se snaží být otevřené všem dětem a mladým lidem v obci. Naším cílem je vytvářet a organizovat volnočasové aktivity podporující celkový rozvoj mladého člověka. Při všech činnostech dbáme na zachování křesťanského základu našeho společenství. Organizační tým čítá 25 animátorů, kteří se pravidelně schází za účelem plánování různých volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti i mimo ni. Samostatně pracující týmy mají na starosti jednak pořádání letních táborů, víkendových pobytů, setkání ministrantů apod. Jednotlivé skupiny se scházejí individuálně, půlročně pak probíhá schůzka celého organizačního týmu. Naší prioritou je snaha o rozvoj každého svěřeného dítěte tím, že metodami informálního učení a zážitkové pedagogiky předáváme dovednosti k jeho osobnostnímu růstu. V roce 2013 jsme uspořádali 22 akcí (výčet některých akcí): Příměstský tábor - Indiánské léto: cílem akce je nabídnout prostor a čas místním rodinám ke společně strávenému volnému času v přírodě. Akce je určena pro celé rodiny. Spousta soutěží a indiánských dovedností. Pro rodiče s dětmi byla možnost přespání v indiánských tee-pee. Letní tábory: 2 letní tábory pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ

11 Jařinky: akce pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ s celotáborovou hrou VIP víkendy: akce zaměřené na teambuilding vedoucích s přípravou tábora Podzimky: víkendová akce pro děti z prvního stupně Javořina: již tradiční vánoční výšlap na Javořinu Lavina: zimní outdoorová akce s přechodem Moravskoslezských Beskyd Expedice -32 C: zimní outdoorová akce s přechodem Slovenských Nízkých Tater Další: výlety do okolí (poznej, kde žiješ), pěší poutě, paintball, bowling, tvořivé dílničky, deskové hry, Účast a pomoc na jiných akcích: děkanátní ples, festival schol, ministrantské setkání Pravidelná společenství: Schola 1x za týden, Deskovky 1x za 14 dnů, Spolčátko 1x za 14 dnů, Ministranti 1x za 14 dnů, Plánování táborů 1x za měsíc, VFMáci 3x za rok Další setkání probíhají při plánování a realizaci jednotlivých akcí. Zúčastňujeme se také akcí pořádaných jinými organizacemi, či jim v pořádání akcí vypomáháme, a tím se snažíme reprezentovat naši obec. Za hranicemi Vnorov se zúčastňujeme akcí jako jsou Mpéčka, hudební festivaly, setkání mládeže, brigády, diecézní setkání, děkanátní setkání, dotbalové turnaje, dobrovolnictví PLÁNUJEME: Vlastní tábořiště, Letní tábor pro děti, Letní pochod, Jařinky/Podzimky, Zimní pochod - Slovensko Více o nás: vfmladez.rajce.idnes.cz facebook.com/vfmladez Všem, kteří nám v roce 2013 pomáhali (finančně, ručně i modlitbou), mockrát děkujeme. VFMáci J ZPRÁVA O ČINNOSTI V RYBÁŘSKÉM KROUŽKU PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VNOROVECH V ROCE 2013 Rybářský kroužek se uskutečnil jako každoročně v období od začátku příslušného roku až do začátku měsíce května. Výuka probíhala pod vedením dvou vedoucích kroužku: Michala Čížka a Petra Motyčky. Rybářský kroužek se konal nově o sobotách ve výše uvedeném období, a to od 9:00 do 11:00 hod v Lidéřovicích v klubovně Místní skupiny Vnorovy, MRS Místní organizace Veselí nad Moravou. Rybářský kroužek tento rok navštěvovalo 26 dětí ve věku od 8 do 15 let, přičemž z tohoto počtu byly celkem 3 děvčata.

12 Co se týče obsahu výuky v rybářském kroužku, jejím cílem je seznámit děti s právy a povinnostmi rybáře dle rybářského řádu a naučit je správně poznávat především jednotlivé rybí druhy. Současně děti seznamujeme s rostlinami a živočichy nacházejícími se v blízkosti vod. V neposlední řadě je cílem rybářského kroužku vést děti k úctě k rybám, a samotné přírodě jako takové. Výuka je zajišťována především prostřednictvím výkladů vedoucích kroužku, ale také za pomocí obrazových materiálů a videoprojekce. Rybářský kroužek zahrnuje nejenom teorii, ale také praxi, kdy dětem ukazujeme zejména jednotlivé rybolovné techniky, způsoby a taktiku vnadění ryb, a následně i praktický rybolov přímo u vody. V měsíci dubnu jsou znalosti dětí prověřovány testy z oblasti poznávání jednotlivých druhů živočichů, rostlin a především ryb. Děti jsou samozřejmě také zkoušeny z příslušné právní úpravy týkající se rybaření. Po úspěšném složení testů děti obdrží rybářské lístky spolu s povolenkami, a zpravidla následuje ověření nabytých znalostí a dovedností přímo na březích rybníků a řek, již s rybářskými pruty v ruce. Jako završení rybářského kroužku a odměnu pro jeho absolventy byly jako každoročně v měsíci květnu uspořádány dětské rybářské závody na revíru Okluk. Jednalo se o 1. ročník Memoriálu Stanislava Konečného, uspořádaný na památku jeho osoby, jako dlouholetého vedoucího rybářského kroužku a rybáře tělem i duší. Na počátku června se pak konaly rybářské závody pro mládež na tzv. Zemníku, a na sklonku prázdnin potom mohl rybářský potěr porovnat svůj rybářský um na Feeder cupu na Baťově kanálu. Závěrem bychom rádi Obci Vnorovy poděkovali za umožnění konání rybářských závodů na tomto obecním rybníku a za podporu, které se z jejich strany těšíme. Michal Čížek a Petr Motyčka PLESOVÁ SEZÓNA ledna 2014 Myslivecký ples 18. ledna 2014 Ples SRPŠ 15. února 2014 Hasičský ples 1. března 2014 Rybářský ples Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 1/2013 TŘIĎME ODPAD, UŠETŘÍME! I když tomu počasí ještě moc nenasvědčuje, jaro už je tady a s ním přichází na řadu také jarní úklid. S tím samozřejmě souvisí také otázka

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více