VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne 11. 11. 2013)"

Transkript

1 SLOVO STAROSTY Hořící svíce na adventním věnci nám připomíná, že se blíží Vánoce, ale také konec kalendářního roku, což je vždy spojeno s bilancováním. V roce 2013 nejnáročnější akcí, kterou jsme prováděli, byla rekonstrukce komunikace v ulici Dražky. Došlo totiž k nezbytnosti provést variantu, o které jsme předem věděli, ale doufali jsme, že nebude nutná. Stav betonového podkladu po předchozí opravě vodovodního řádu a pohybu těžké techniky v době dešťů byl však takový, že bylo nutné celý podklad vybourat a komunikaci dělat od základu, tedy včetně nových podkladních vrstev. To samozřejmě práce zkomplikovalo a prodloužilo dobu realizace. Obyvatelé Dražek museli dost dlouho snášet různá omezení, proto jim ještě i touto cestou děkuji za trpělivost. Podobná, ale daleko menšího rozsahu byla oprava ulice Kovářovy. Také zde se pokládal nový vodovodní řad a poté byla nově zhotovena asfaltová komunikace. Protože tato ulička je úzká a je zde poměrně velký pohyb chodců včetně dětí, přičemž není kam uhnout projíždějícím autům, rozhodli jsme o zákazu vjezdu všech motorových vozidel do této uličky. Výjimku mají pouze majitelé garáží v této uličce. Kdo jste byli zvyklí touto uličkou projíždět na Dolinu, nebo k mateřské školce, objíždějte prosím kolem pošty a nákupního střediska, nebo ulicí Majovou. Jde především o bezpečnost dětí a zajížďka je zanedbatelná. V rámci bezpečnosti chodců nutno také vzpomenout silniční přechody. Dle současných požadavků zabezpečujeme osvětlení přechodů, ale i jejich přemístění kvůli lepším rozhledovým parametrům či dalším dopravně-bezpečnostním předpisům. O silničních přechodech je psáno ještě dále v tomto informačním listu. Od jara letošního roku je v obci zaveden dělený svoz odpadu komunálního a biologického. To značným způsobem snižuje náklady obce na ukládání odpadu na skládku. U nákupního střediska ( Babula ) byl také prostřednictvím Diakonie Broumov umístěn kontejner na použitelný textil a obuv. Sem odložené věci jednak ještě poslouží potřebným lidem a navíc neskončí zbytečně v popelnici. Naopak značné výdaje z obecního rozpočtu vyžaduje provoz sběrného dvoru. Za rok provozu od listopadu loňského roku sem bylo svezeno neskutečné množství odpadu všeho druhu a náklady už přesáhly částku ,- Kč. Ačkoliv se divím, kde takové

2 množství věcí končilo předtím, na druhou stranu je dobře, že tento odpad je likvidován kontrolovaně. Ještě letos chceme zahájit výběrové řízení na dodavatele a přípravné práce pro stavbu domu pro seniory. Také o tomto je psáno ještě dále v listu. Tato stavba bude určitě nejnáročnější záležitostí v příštím roce. Za končící rok 2013 chci poděkovat všem, kdo se jakkoliv přičinili o rozvoj obce, jak jednotlivcům, tak také spolkům a sdružením. Všem Vám přeji milostiplné prožití vánočních svátků a v roce 2014 hlavně hodně zdraví, optimizmu a také nezbytnou trochu štěstí. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce VÝPIS USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VNOROVY ( ze dne ) Schválená usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy: určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Ivana a Ing. Jaromíra Celnera. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodů: 3. Majetkové záležitosti doplnit v bodě 3e) žádost firmy Kovovýroba Kočiš o odkoupení pozemku p.č. 798/4 v k.ú. Lidéřovice na Moravě, přidat bod 3h) žádost Karla Břečky o odprodej bývalé školní kotelny a dále bod 3i) žádost paní Holomčíkové o odkoupení pozemku za rodinným domem č.p. 245 k.ú. Vnorovy. V bodě Různé doplnit prodloužení plynovodu v lokalitě na Dolině na pozemek p.č. 1651/1 v k.ú. Vnorovy. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 1079/1 o výměře 331m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Pavel a Svatoslava Karafiátovi, Hutník 1445, Veselí nad Moravou za cenu 70,- Kč. (Pro 11, Proti 0, Zdrželi se 2) schvaluje prodej pozemku p.č. 90 o výměře 595 m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 7,- Kč/m 2 pro Marii Křížovou, Vnorovy, Lidéřovská 165. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č o výměře 50m 2 v k.ú. Vnorovy paní Anně Křížanové, Vnorovy, Dolina 647 za cenu 70,- Kč/m 2. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej pozemku p.č. 1312/1 o výměře 51m 2 v k.ú. Vnorovy pro manžele Karla a Zdeňku Vorálkových, Vnorovy, Spojovací 218 za cenu za 100,- Kč/m 2. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje prodej pozemku p.č. 798/4 o výměře 1788m 2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě pro pana Jiřího Hnátka, Kráčalka 113 podmíněné uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou kolaudace stavby do 5 let a sídlem firmy ve Vnorovech. (Pro 9, Proti 3, Zdrželi se 2)

3 schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1260/3 o výměře 551m 2 do vlastnictví Obce Vnorovy. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje záměr prodeje bývalé školní kotelny na pozemku p.č. 428/4 v k.ú. Vnorovy. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Jitku Křenkovou, Blatnice pod Sv. Antonínkem č.p (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) dle Pravidel pro poskytnutí příspěvku na demolici schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč pro paní Martinu Matulovou, třída Spojenců 957, Otrokovice. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Pravidla pro zvyšování základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2013 provedené radou obce dne , viz příloha č. 2. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2013 provedené radou obce dne , viz příloha č. 3. (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2013, viz příloha č.4 (Pro 14, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje další prodloužení inženýrských sítí na Dolině na pozemek p. č. 1651/2 v k.ú. Vnorovy za podmínky, že náklady nebude hradit obec, ale žadatelé. (Pro 13, Proti 0, Zdrželi se 0) schvaluje nabytí pozemku p.č. 600/2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě dle GP č /2013 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví Obce Vnorovy. (Pro13, Proti 0, Zdrželi se 0) Neschválené návrhy usnesení Zastupitelstvo obce Vnorovy schvaluje prodej části pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Vnorovy za zahrádkou rodinného domu č.p. 245 o výměře cca 30m 2 (Pro 5, Proti 5, Zdrželi se 4) schvaluje aby souhlas s prodloužením inž. sítí byl podmíněn uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o odkoupení pozemku na cestu dle ÚP. (Pro 2, Proti 4, Zdrželi se 7) MŠ - ŠKOLNÍ ROK JE V PLNÉM PROUDU Teprve nedávno si děti zvykaly na nový kolektiv a už jsou z nich mazáci. Od začátku školního roku jsme stihli již spoustu věcí. S rodiči děti pracovaly na výrobcích z podzimních přírodnin. Výsledkem byly neskutečně zdařilé práce, které

4 zdobily naši mateřinku téměř měsíc. Zhlédly loutkovou pohádku o Krtkovi a jeho narozeninách, zúčastnily se již tradičního lampionového průvodu tentokrát s netradičním slunným počasím, kterého se zúčastnilo mnoho rodičů i dětí. Na zahradě jsme uspali broučky a osvěžili jsme se punčem a čajem, které připravily paní kuchařky a vypustili jsme lampiony štěstí. Naše MŠ má již dlouholetou spolupráci s místní knihovnou a samozřejmostí jsou pěkné besedy jak v budově MŠ tak i přímo v knihovně. Předškoláci absolvovali velmi zajímavou besedu s pracovníky Vis Bílé Karpaty, se kterými máme dlouholetou spolupráci. Letos poprvé mohli nechat rodiče svým dětem vyšetřit zrak preventivním screeningovým vyšetřením soukromou firmou Prima vizus. V pondělí byl v naší mateřské škole uskutečněn prodej hraček a textilních výrobků pro děti a jejich rodiče pracovníky Charity Strážnice. V pátek 29. listopadu proběhla depistáž řeči pracovnicí ze speciálně ped. centra v Hodoníně Mgr. Horákovou speciálním pedagogem logopedem. Ve čtvrtek 5. prosince v hod. byla již tradiční Mikulášská besídku s programem, nadílkou přímo od Mikuláše a ochutnávkou cukroví od maminek i s výměnou receptů. Ještě před Vánočními svátky pojedou naši předškoláci na slavnostní Vánoční koncert do Veselí nad Moravou, který již tradičně pořádá Lidová škola umění Veselí n. M. a budeme se všichni těšit na vánoční prázdniny. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy PROJEKT OTEVŘENÉ DVEŘE VŠEM V ZŠ Z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013 vyhlášeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně jsme v naší škole realizovali projekt Otevřené dveře všem. Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit zdravé vztahy mezi žáky a rozvíjet pozitivní klima ve škole. Projekt jsme zahájili v dubnu besedou pro rodiče vedenou vedoucím Pedagogicko-psychologické poradny ve Veselí nad Moravou, Mgr. Jaroslavem Mrkvou. Ve spolupráci s kvalifikovaným psychologem PhDr. Janem Svobodou byli v červnu všichni pedagogové naší školy proškoleni v oblasti sociálních dovedností. Za účelem podpory pozitivních vztahů ve škole v září proběhly za přítomnosti třídních učitelů besedy pro žáky, vedené okresním metodikem prevence rizikového chování, Mgr. Jiřím Hilčerem. Třídní učitelé dále rozvíjeli získané dovednosti v říjnu v rámci projektového dne Ukaž se, třído!. Žáci v tento den společně vytvořili výstupy, kterými představili svoji třídu a které jsou vystaveny ve škole i na webových stránkách školy. Současně také zformulovali pravidla chování, Chartu školy, kterou se budou ve škole řídit. Vedení školy, pedagogové i všichni žáci naší školy se aktivně zapojili do celého projektu Otevřené dveře všem, který významně přispěl k podpoře pozitivních vztahů ve škole a prevenci rizikového chování. Mgr. Jarmila Tomanová

5 VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝMI MLUVČÍMI VE VNOROVSKÉ ŠKOLE Výuka angličtiny probíhá povinně od třetího ročníku ve všech základních školách v České republice. I když si naše škola vede v celorepublikových srovnávacích testech velmi dobře, rozhodli jsme se v letošním roce obohatit výuku angličtiny a využít nabídky hodonínské jazykové školy Education Services. Jednou měsíčně přicházejí do všech tříd, ve kterých probíhá výuka angličtiny, rodilí mluvčí a komunikují ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka se žáky pouze anglicky. Věříme, že tento netradiční způsob výuky bude především motivovat žáky k intenzivní výuce cizího jazyka, pomůže dětem překonat ostych a začít postupně využívat teoretické znalosti z hodin v praxi - rozumět a také spontánně v angličtině komunikovat. Zároveň je to výborná zkušenost a motivace nejen pro žáky, ale i naše paní učitelky. Pokud budete mít chuť navštívit tyto konkrétní hodiny, můžete se přijít podívat, jak se našim žákům daří osvojovat a používat angličtinu v praxi. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy PŘECHODY PRO CHODCE S malým zpožděním byl v tomto školním roce zprovozněn přechod se světelně signalizačním zařízením, na který obec dostala podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu Bezpečný přechod. Tento program byl určen pro přechody, které policie ČR vytipovala jako nebezpečné (u nás z důvodu hustoty provozu a trasy do ZŠ to byl přechod u sv. Jana). Každý přechod se signalizačním zařízením funguje tak, že je nastavená časová prodleva na dobu, kdy svítí která barva. Neznamená to, že se zelená pro chodce rozsvítí ihned po zmáčknutí tlačítka. Tento interval se po prvním dni projevil jako moc dlouhý a po zkušenosti z 1. dne jsme proto domluvili jeho zkrácení u oprávněné firmy. Přechod u sv. Jana má signalizaci funkční pouze do 18:00 hod, kdy se nepředpokládá již velký pohyb dětí (podmínka policie, aby byl v provozu pouze po čas školní docházky). Do té doby je stále rozsvícena zelená pro automobily a chodec si musí zmáčknout tlačítko pro přecházení. Z ostatních přechodů bylo zatím zrealizováno osvětlení a posun přechodu u Lidového domu a nový osvětlený přechod u pošty. A tak nám zbývá na průtahu obcí pro příští rok už jen poslední přechod, u sv. Trojice, kde také dojde k jeho nasvětlení a přesunu z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů tak, aby nezasahoval do zastávkového zálivu autobusu.

6 PARKOVIŠTĚ NA DRAŽKÁCH V letošním roce proběhla rekonstrukce místní komunikace v ul. Dražky. Na této ulici se nachází pozemek s vysazenou zelení, kde se po rozhodnutí zastupitelstva vyčlení vyhrazená parkovací stání pro zájemce. Prodej pozemků byl zamítnut,a proto bude řešit tuto záležitost rada obce formou pronájmu parkovacích míst. Budoucí stání byla upravena zatravňovací rohoží z recyklovaného plastu, určené pro stání osobních vozidel. Rohož se musí nejprve nechat prorůst trávou, poté zůstane zachován zelený pohled a funkčnost bude zajištěna bez zemních prací a betonování plochy. ZNAČENÍ DOMŮ Upozorňujeme občany, že každý vlastník domu má povinnost svou budovu označit číslem popisným, pokud je přiděleno. Prosíme Vás o splnění této povinnosti, pro ulehčení práce nejen poštovním doručovatelům. Neoznačené nemovitosti v případě potřeby značně komplikují a zpomalují práci také složek integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba) kdy může jít o život, a to by si nikdo z nás na svědomí určitě vzít nechtěl. Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (znění 32, odst. 1: Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.) CO S ETERNITEM? Eternit obsahuje azbest, který je zařazen mezi nebezpečný odpad. Nebezpečnost azbestu spočívá v uvolňování drobných částeček, které při vdechnutí mohou mít rakovinotvorný účinek na naše zdraví. Azbest jako stavební prvek je v dnešní době přísně zakázán. Na jednání zastupitelstva byly vzneseny dotazy co mají občané dělat s vlnitým eternitem? A proč jej nebereme na sběrném dvoře? Začnu odpovědí na tu druhou otázku. Sběrné středisko odpadů Vnorovy, jak se náš sběrný dvůr nazývá oficiálně, může fungovat pouze na základě souhlasu k provozování a souhlasu s provozním řádem, který vydává s platností na dobu 5 let odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Součástí provozního řádu je také výpis kategorie odpadů, se kterými je možno v zařízení nakládat. Eternit patří pod číslo odpadu Stavební materiál obsahující azbest a není v provozním řádu uveden, tudíž nelze tento odpad odebírat, nemáme k tomu oprávnění.

7 Odpověď na první otázku mnohé určitě nepotěší. Při likvidaci materiálů s obsahem azbestu eternitu, osinkocementu atd. by pracovníci měli mít ochranné pracovní obleky a také dýchací filtry. Krytina by se měla před manipulací nastříkat enkapsulačním přípravkem, který zapouzdří vlákna azbestu. Rozebraný materiál se nesmí lámat a má se hned zavřít do neprodyšných pytlů. Stavební odpad musí být převážen tak, aby nedošlo k úniku azbestu při převozu. Toto zajistí odborné firmy vlastnící povolení o nakládání s tímto nebezpečným odpadem. Pokud už máte eternit zabalený (vlečka vyložená igelitem, vytvoření vaku ) a naložený, lze jej dopravit a odevzdat na skládku v Těmicích, kde jsou oprávněni s tímto odpadem nakládat. Přikládá se také oblečení, ve kterém byly práce prováděny. KONTEJNER NA POUŽITÝ TEXTIL A OBUV Máte doma přebytečné oblečení, nevíte kam s ním a vyhodit je jako odpad je ještě škoda? Můžete využít nové řešení, nahrazující každoročně pořádaný sběr použitých svršků. U bočního vchodu do obchodu (u Babule ) na ulici Vinohradní byl instalován nový žlutý kontejner na použitý textil a obuv (ke slovu použitý přidávám ještě slovo použitelný), kam můžete v kteroukoliv denní i noční dobu vhodit textil, který chcete věnovat na humanitární účely. Provozovatelem kontejnerů je Diakonie Broumov, která posléze na výdejních místech věnované a odložené oblečení předá potřebným. Zjednodušeně, systém funguje asi takto: z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen do Broumova. V Broumově je vše uskladněno a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky dárcům mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Pracovní programy významným způsobem přispívají k poskytovaným sociálním službám. Bohužel do sbírek se často dostanou i věci, které si už nikdo vzít nechce a nelze je ani průmyslově zpracovat. Tím bohužel vzniká odpad, za jehož likvidaci musí diakonie platit. Přesto děkuje všem, kteří se o jejich práci zajímají a pomáhají. Jaké věci je možné darovat: Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily

8 Upozorňuji ještě na důležitou věc, vhozové otvory jsou i z druhé strany kontejneru, při prvém svozu se stalo, že byl zahlcený otvor přední, nejpřístupnější a zezadu u zbylých otvorů bylo ještě dost místa. Na nepoužitelný textil a obuv je kontejner velkoobjemového odpadu na sběrném dvoře nebo černá popelnice doma. DŮM PRO SENIORY Jak pokračuje projekt výstavby domu pro seniory: Koncem října vybrala rada obce firmu, která zajistí realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby domu pro seniory. Projektová cena stavby je cca 34 mil. Kč vč. DPH, ale až po provedení výběru nejvhodnější nabídky budeme znát skutečnou cenu díla. Na ní je odvislé finanční plánování akce příp. úvěr a jeho výše. Obec naspořila dostatek fin. prostředků na účtech (ke dni máme v součtu cca 20 mil. Kč, všechny dluhy splaceny), aby mohla být stavba zdárně zahájena. Realizace, tedy i financování, bude dle předpokladů rozložena do 2 let, což by rozpočet obce mohl obsáhnout i bez pořízení úvěru. Po vyhlášení výzvy k podání žádosti z programu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 budeme žádat také o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 5 mil. Kč. Výše dotace spadá do režimu de minimis, což je omezení výše dotace v součtu za poslední 3 roky ve výši max. 200 tis. euro. U dotací ale nikdy není jisté, že se ji podaří získat. Soubor Spinek, který měl v budově bývalé MŠ pronajaty 2 místnosti jsme požádali o vystěhování svých věcí a nabídli jim jako náhradní prostory učebnu bývalých dílen v ZŠ, která je nyní nevyužívaná, k nácvikům zpěvu a tanců možnost využívat starou tělocvičnu a budovu muzea. Pro uskladnění podia může soubor použít budovu za starou hasičskou zbrojnicí v Lidéřovicích. Budovu staré mateřské školky bychom chtěli přes zimu zbourat, aby se v dubnu 2014 mohlo započít se stavbou domu pro seniory. Není na co čekat. Délka výstavby se předpokládá asi 18 měsíců. Pavel Chudík, místostarosta DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR SPINEČEK V letošním roce navštěvuje soubor Spineček celkem 16 dětí ve věku od 3 do 10 let. Zkoušky probíhají každý pátek v tělocvičně ZŠ Vnorovy vždy od hod. Náplní je výuka folklorních písní a tanců, základních tanečních kroků, udržování folklorních tradic a také vystupování dětí nejen na folklorních akcích Vnorov, ale i v blízkém okolí. Posilou v letošním roce byla studentka gymnázia Kamila

9 Vajdíková, která velmi zodpovědně převzala vedení zkoušek, za což jí tímto moc děkuji. Letošní rok jsme zahájili už popáté vystoupením na dětském krojovaném plese ve Vlkoši a v září jsme také podpořili krojové hody ve Veselí nad Moravou. Vyvrcholením roku byly tradičně hody ve Vnorovech, kdy děti ze Spinečku, v čele se svými stárky Lukášem Vítkem a Terezou Roubínkovou, doprovodily vnorovskou krojovanou chasu. Ale nejen výuka folklorních písní a tanců je našim cílem. Snažíme se pořádat různé akce pro děti. Jednou z nich je například táborák nebo také velikonoční dílničky a nesmí chybět Mikulášská nadílka. Avšak největší akcí pro veřejnost pořádanou souborem Spineček jsou již tradiční Vánoční trhy, kde může každý z Vás nasát vánoční atmosféru nebo si udělat radost malým vánočním dárkem. Letos se budou konat na Lidovém domě ve Vnorovech a jejich součástí bude pěvecké i taneční vystoupení. Všechny Vás srdečně zveme. Veronika Kuryviálová ÚSPĚŠNÁ SEZONA V LETOŠNÍM ROCE 2013 MAŽORETEK TYGŘIC A MINITYGŘIC Mažoretky mini tygřice a Tygřice nejenom že pravidelně trénují, ale se i aktivně zúčastňují soutěží, aby mohly porovnat své síly v silné konkurenci ostatních mažoretkových tymů. A daří se jim!!!!! V období sezony 2012 a 2013 se zúčastnily 15 soutěží. Celkem přivezly 7 zlatých, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile. Děvčata své umění předvádějí také na různých sportovních a dobročinných akcích, např. Vnorovská desítka, Podkarpatský pohár, pouličkový turnaj apod. Vzhledem k atraktivnosti a úspěšnosti Tygřic se tým rozrostl o další členky babytygřic. V současné době trénuje celkem 52 děvčat. S pozdravem team mažoretek Jitka Zlomková, Jiřina Stanislavová, Nikola Stanislavová

10 HASIČSKÁ SEZÓNA 2013 Stejně jako minulý rok se družstvo starších žáků ze Vnorov zúčastnilo požární hry Plamen. Oproti minulému roku si mladí hasiči polepšili a skoro na každých závodech se umístili přesně v polovině tabulky. Tomuto výsledku odpovídá i celkové 10. místo ve hře Plamen z 22 registrovaných mužstev. Nejlepším výsledkem družstva bylo 3. místo, které naši hasiči přivezli ze Strážnice. Velkou zásluhu na tomto, i dalších výsledcích mají staří mazáci, kteří se sezóny 2014 už nezúčastní, protože jim to jejich věk neumožní. Jsou to Miroslav Pátek, který se staral o pravý proud. A hlavně Ladislav Cibulka, který měl na starosti zapojení koše a savic. Tuto činnost zvládal na výbornou a ještě bavil diváky na každých závodech. Doufáme tedy, že se za ně najde náhrada stejných kvalit. V požárním útoku se mladým hasičům dokonce podařilo pokořit čas 18 sekund. Děti také ocenily nový přírůstek SDH Vnorovy. Je to Ford Transit, který nahradil starou Avii a místo ní slouží také k dopravě dětí na závody. Sezóna 2013 byla zakončena tradičně na hřišti. Rozdělal se oheň a zajistilo se i nějaké občerstvení. A protože k hasičům voda patří, tak jsme s dětmi navštívili i aquapark v Uherském Hradišti, kde si jí mohly užít, kolik chtěly. V zimních měsících čeká hasiče zasloužený odpočinek. Doufáme tedy, že v dalším roce budou minimálně stejně úspěšní, jako v tom letošním. Za vedoucí mládeže SDH Vnorovy, Radek Tomeček VNOROVSKÁ FARNÍ MLÁDEŽ 2013 Kdo jsme? Naše společenství, které vytváříme, se snaží být otevřené všem dětem a mladým lidem v obci. Naším cílem je vytvářet a organizovat volnočasové aktivity podporující celkový rozvoj mladého člověka. Při všech činnostech dbáme na zachování křesťanského základu našeho společenství. Organizační tým čítá 25 animátorů, kteří se pravidelně schází za účelem plánování různých volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti i mimo ni. Samostatně pracující týmy mají na starosti jednak pořádání letních táborů, víkendových pobytů, setkání ministrantů apod. Jednotlivé skupiny se scházejí individuálně, půlročně pak probíhá schůzka celého organizačního týmu. Naší prioritou je snaha o rozvoj každého svěřeného dítěte tím, že metodami informálního učení a zážitkové pedagogiky předáváme dovednosti k jeho osobnostnímu růstu. V roce 2013 jsme uspořádali 22 akcí (výčet některých akcí): Příměstský tábor - Indiánské léto: cílem akce je nabídnout prostor a čas místním rodinám ke společně strávenému volnému času v přírodě. Akce je určena pro celé rodiny. Spousta soutěží a indiánských dovedností. Pro rodiče s dětmi byla možnost přespání v indiánských tee-pee. Letní tábory: 2 letní tábory pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ

11 Jařinky: akce pro děti z prvního a druhého stupně ZŠ s celotáborovou hrou VIP víkendy: akce zaměřené na teambuilding vedoucích s přípravou tábora Podzimky: víkendová akce pro děti z prvního stupně Javořina: již tradiční vánoční výšlap na Javořinu Lavina: zimní outdoorová akce s přechodem Moravskoslezských Beskyd Expedice -32 C: zimní outdoorová akce s přechodem Slovenských Nízkých Tater Další: výlety do okolí (poznej, kde žiješ), pěší poutě, paintball, bowling, tvořivé dílničky, deskové hry, Účast a pomoc na jiných akcích: děkanátní ples, festival schol, ministrantské setkání Pravidelná společenství: Schola 1x za týden, Deskovky 1x za 14 dnů, Spolčátko 1x za 14 dnů, Ministranti 1x za 14 dnů, Plánování táborů 1x za měsíc, VFMáci 3x za rok Další setkání probíhají při plánování a realizaci jednotlivých akcí. Zúčastňujeme se také akcí pořádaných jinými organizacemi, či jim v pořádání akcí vypomáháme, a tím se snažíme reprezentovat naši obec. Za hranicemi Vnorov se zúčastňujeme akcí jako jsou Mpéčka, hudební festivaly, setkání mládeže, brigády, diecézní setkání, děkanátní setkání, dotbalové turnaje, dobrovolnictví PLÁNUJEME: Vlastní tábořiště, Letní tábor pro děti, Letní pochod, Jařinky/Podzimky, Zimní pochod - Slovensko Více o nás: vfmladez.rajce.idnes.cz facebook.com/vfmladez Všem, kteří nám v roce 2013 pomáhali (finančně, ručně i modlitbou), mockrát děkujeme. VFMáci J ZPRÁVA O ČINNOSTI V RYBÁŘSKÉM KROUŽKU PRO DĚTI A MLÁDEŽ VE VNOROVECH V ROCE 2013 Rybářský kroužek se uskutečnil jako každoročně v období od začátku příslušného roku až do začátku měsíce května. Výuka probíhala pod vedením dvou vedoucích kroužku: Michala Čížka a Petra Motyčky. Rybářský kroužek se konal nově o sobotách ve výše uvedeném období, a to od 9:00 do 11:00 hod v Lidéřovicích v klubovně Místní skupiny Vnorovy, MRS Místní organizace Veselí nad Moravou. Rybářský kroužek tento rok navštěvovalo 26 dětí ve věku od 8 do 15 let, přičemž z tohoto počtu byly celkem 3 děvčata.

12 Co se týče obsahu výuky v rybářském kroužku, jejím cílem je seznámit děti s právy a povinnostmi rybáře dle rybářského řádu a naučit je správně poznávat především jednotlivé rybí druhy. Současně děti seznamujeme s rostlinami a živočichy nacházejícími se v blízkosti vod. V neposlední řadě je cílem rybářského kroužku vést děti k úctě k rybám, a samotné přírodě jako takové. Výuka je zajišťována především prostřednictvím výkladů vedoucích kroužku, ale také za pomocí obrazových materiálů a videoprojekce. Rybářský kroužek zahrnuje nejenom teorii, ale také praxi, kdy dětem ukazujeme zejména jednotlivé rybolovné techniky, způsoby a taktiku vnadění ryb, a následně i praktický rybolov přímo u vody. V měsíci dubnu jsou znalosti dětí prověřovány testy z oblasti poznávání jednotlivých druhů živočichů, rostlin a především ryb. Děti jsou samozřejmě také zkoušeny z příslušné právní úpravy týkající se rybaření. Po úspěšném složení testů děti obdrží rybářské lístky spolu s povolenkami, a zpravidla následuje ověření nabytých znalostí a dovedností přímo na březích rybníků a řek, již s rybářskými pruty v ruce. Jako završení rybářského kroužku a odměnu pro jeho absolventy byly jako každoročně v měsíci květnu uspořádány dětské rybářské závody na revíru Okluk. Jednalo se o 1. ročník Memoriálu Stanislava Konečného, uspořádaný na památku jeho osoby, jako dlouholetého vedoucího rybářského kroužku a rybáře tělem i duší. Na počátku června se pak konaly rybářské závody pro mládež na tzv. Zemníku, a na sklonku prázdnin potom mohl rybářský potěr porovnat svůj rybářský um na Feeder cupu na Baťově kanálu. Závěrem bychom rádi Obci Vnorovy poděkovali za umožnění konání rybářských závodů na tomto obecním rybníku a za podporu, které se z jejich strany těšíme. Michal Čížek a Petr Motyčka PLESOVÁ SEZÓNA ledna 2014 Myslivecký ples 18. ledna 2014 Ples SRPŠ 15. února 2014 Hasičský ples 1. března 2014 Rybářský ples Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 11.11.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 11.11.2013 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 12.12.2016 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 12.12.2016 se konalo 11. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 26.3.2012 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD

HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD HEJTMÁNKOVICKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2016 www.hejtmankovice.cz Mádr Josef Sokol Antonín Hladík Václav Malá Miloslava Kačírková Miluše Mžiková Anna Kubinová Marie Brandová Anna Winterová Marie Machová Blanka

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.3.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.3.2011 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 19.8.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 19.8.2013 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0996/2016/Sed Zápis z 15. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 27. 10. 2016 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 3. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 16. 12. 2014 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 41/3/2014 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.3.2006 se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 11 zastupitelů

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.3.2008 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.3.2008 se konalo 10. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více