Na zimním stadionu v Porubì je živo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na zimním stadionu v Porubì je živo"

Transkript

1 Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba. Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba ÚMOb Poruba: Internet: Na zimním stadionu v Porubì je živo Zimní stadion v Ostravì-Porubì má ledovou plochu, která døíve sloužila široké veøejnosti, již zakrytou. V pátek 8. srpna 2003 byla nová hala slavnostnì otevøena. Podle pracovníkù spoleènosti Sportovní a rekreaèní zaøízení mìsta Ostravy pøišla stavba tréninkové haly, kde bude také 200 míst pro diváky, na více než 30 milionù korun. Novì vzniklá hala je vybavena støídaèkami, menšími šatnami a také sociálním zaøízením pro veøejnost; díky moderní technologii zde nebude docházet ke srážení vodních par a k vytváøení mlhy. Modernizace a stavba støechy nad kluzištìm není zbyteènou investicí. Ledovou plochu budou nadále využívat školy i zájemci o bruslení z øad veøejnosti èi organizace a sdružení za úèelem pronájmu. Obtížné bude jen skloubení èasového harmonogramu všech zájemcù o využití obou ledových ploch zimního stadionu. Možnosti trénovat využívá každý rok v hokejovém oddíle HC SAREZA 300 dìtí ve vìku od 7 do 17 let. Dalších asi 100 dìtí ve vìku od 5 do 7 let pravidelnì navštìvuje hokejovou pøípravku, halu využívají ke svým tréninkùm i krasobruslaøi. Stadion v Porubì se v této sezónì stal domovem vítkovických hokejistù. Protože se Palác kultury a sportu v Ostravì-Vítkovicích pøipravuje na Mistrovství svìta v ledním hokeji v roce 2004, trénují zde jak junioøi, tak hokejisté extraligového cel- Výbìrové øízení Starosta SMO-MOb Poruba vyhlašuje výbìrové øízení na vedoucího Úøadu mìstského obvodu Poruba. Bližší informace naleznete na úøedních deskách a internetových stránkách Primátor Aleš Zedník pøi slavnostním otevírání novì zastøešené haly zimního stadionu ku HC Vítkovice. Ti zde sehrají všechna svá domácí utkání. Tato skuteènost podstatnì ovlivní život v našem mìstském obvodì. V prùbìhu zápasù se oèekává vysoký pøíliv hokejových fanouškù, pro které bude v dobì utkání pøipraveno více než sedm set parkovacích míst. (Pøehled parkovacích ploch v dobì zápasù hokejové extraligy najdete v pøíloze tohoto èísla.) - red - Pøijede pou V sobotu 20. záøí 2003 se Hlavní tøídou opìt ponesou zvonkohry pou ových atrakcí, dìtských frkaèek, pískacích balónkù a hlasy vyvolávaèù u kola štìstí. Prostranství u pódia pøed restaurací Florida vyplní prodejní stánky s perníkem, tureckým medem, kokosovými špalíky, medovinou a dalším lákavým pou ovým zbožím. V rámci této již tradièní akce, kterou Pou babího léta bezesporu je, se mohou návštìvníci nejen povozit na kolotoèích, ale také zhlédnout pestrý doprovodný kulturní program, ze kterého si jistì vyberou malí i velcí. Ing. Milena Jochymová Miroslav Novák starosta MOb Poruba PROGRAM DOMÁCÍCH ZÁPASÙ HC VÍTKOVICE V SEZÓNÌ 2003/ HC Bílí Tygøi Liberec HC Chemopetrol Litvínov HC ÈSOB Pojiš ovna Pardubice HC Lasselsberger Plzeò HC Sparta Praha HC Vsetín HC Èeské Budìjovice HC Slávia Praha HC Hamé Zlín HC JME Znojemští Orli HC Energie Karlovy Vary HC Varnerplast Kladno HC Oceláøi Tøinec UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY Upozoròujeme obèany, že z dùvodu konání Poutì babího léta bude Hlavní tøída v úseku ulic Francouzská Porubská doèasnì uzavøena, a to od pátku od 17:00 hodin do nedìle do 03:00 hodin. Dìkujeme za pochopení. - red -

2 Porubská Radnice Informuje Obèany 2 Pøehled organizací a sdružení pùsobících v MOb Poruba ORGANIZACE A SDRUŽENÍ KULTURNÍHO CHARAKTERU 1. Kulturní centrum Poruba, pøíspìvková organizace Opavská Obèanské sdružení Divadelní spoleènost Jitøenka M. Kopeckého Hazard country dance club K. Pokorného Obèanské sdružení Zpíváme pro radost Komenského Obèanské sdružení Klub Baèkora Dìlnická Obèanské sdružení OKTÁVA-OCHTO Dìlnická Sdružení Jóga v denním životì Kosmická Slezský soubor Heleny Salichové VŠB-TU Ostrava 9. Taneèní studio Ostrava M. Kopeckého 675 POBOÈKY KNIHOVNY MÌSTA OSTRAVY Heyrovského 1723, Vietnamská 1541, L. Podéštì 1970, Opavská 1127 ORGANIZACE A SDRUŽENÍ SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU 1. Mìstská organizace svazu dùchodcù ÈR Ostrava M. Majerové Obèanské sdružení Duhová kapka Èkalovova YMCA OSTRAVA-PORUBA Žilinská 1317 ORGANIZACE A SDRUŽENÍ TÉMATICKY NEZAØAZENÉ 1. ÈESKÝ FILUMENISTICKÝ SVAZ, èlenský klub 7-02 Hlavní tø MERCEDES-BENS, fanclub Ostrava Komenského Sport centrum neslyšících Ostrava Alšovo nám Èeský rybáøský svaz, kroužek Hastrman Záhumenní 2144 ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ 1. Mateøské centrum Krteèek Slavíkova Dùm dìtí a mládeže M. Majerové Dùm dìtí a mládeže Podroužkova Dùm dìtí a mládeže Polská Stanice mladých pøírodovìdcù Èkalovova Stanice mladých turistù B. Martinù 1117 SPORTOVNÍ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ 1. Basketbalový klub Poruba (košíková) Gen. Sochora Biatlonklub SMTu Poruba B. Martinù Billiard Club Poruba (kuleèník) L. Podéštì Bruslaøský klub LR COSMETIC Ostrava (krasobruslení) Èkalovova Drink Team (florbal) Nábøeží SPB FBC Tigers Poruba (florbal) B. Nikodéma 4477/13 7. FBT Ostrava-Poruba (florbal) O. Synka HC Ostrava Star (lední hokej dospìlí) A. Bejdové HC Sareza Ostrava (lední hokej) Èkalovova TJ Liga 100 Ostrava (rekreaèní bìhy a pochody) Z. Štìpánka Klub plaveckých sportù (plavání všech vìkových kategorií) Gen. Sochora Klub TAEKWON-DO PAMÍR (TAEKWON-DO, všechny vìkové kategorie) ZŠ G. Klimenta, ZŠ K. Pokorného 13. Maraton klub Seitl Ostrava (rekreaèní a sportovní bìhy) Gen. Sochora RAPIDS Poruba (florbal) M. Majerové RH PIVING (florbal) Studentská SK AVÍZO SQUASH CLUB (squash) Slavíkova SK Jestøábi (lední hokej) K. Pokorného Sportovní klub ARROWS Ostrava (baseball, softball) Prùbìžná Sportovní klub Jiøí Team Ostrava (silnièní cyklistika, duatlon, triatlon, Opavská 6031 horská kola MTB) 20. Sportovní klub kolektivních a individuálních sportù Sokolovská 1217/ TJ Slavoj Poruba (šachy) Prùbìžná TJ Sokol Ostrava-Poruba (florbal, sokolská všestrannost) L. Štúra TJ Sokol Poruba (házená, hokejbal, tenis, florbal, sokolská všestranost, Vøesinská 121 volejbal, futsal) 24. TJ VOKD Ostrava-Poruba (kuželky, šachy, fotbal, lyžování, atletika, Skautská 6093 volejbal, tenis, sportovní gymnastika, turistické oddíly mládeže, Asociace sport pro všechny) 25. TJ VD Start Ostrava-Poruba (fotbal, sport pro všechny, tenis, volejbal) Slavíkova VSK VŠB-TU, Ostrava (badminton, baseball, basketball, cyklistika, 17. listopadu 15 florbal, kanoistika, kulturistika, karate, lyžování, orientaèní bìh, softbal, stolní tenis, veslování, volejbal) 27. YACHT Club MCHZ Ostrava Podroužkova 1689 TURISTICKÉ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ 1. DUHA, PØÁTELÉ LESA Opavská Junák svaz skautù a skautek ÈR, 3. pøístav Ostrava Sokolovská 1 3. Junák svaz skautù a skautek ÈR, Pøístav Eskadra Ostrava Porubská Junák svaz skautù a skautek ÈR, Støedisko Polárka ul. Klimkovická 5. KÈT VOKD (turistika dospìlí) Vietnamská Pionýr PS Psohlavci Sokolovská SK Jestøábi K. Pokorného TJ VD Start Ostrava-Poruba (turistika) Slavíkova TOM Dívèí dvojka Slavíkova TOM Prùzkumník VOKD, Skautská TOM Sedmièka 17. listopadu TOM Stopaøi Hlavní TOM Zálesáci Fr. Èechury TOM Tøicítka Kopeckého VSK VŠB-TU (horolezecký oddíl, turistika) 17. listopadu Horolezecký oddíl, START OSTRAVA K. Pokorného 1412 Z JEDNÁNÍ RMOb PORUBA Rada mìstského obvodu Poruba na své 18. schùzi konané dne rozhodla souhlasit s umístìním prodejního automatu jízdenek MHD na ul. O. Jeremiáše v Ostravì-Porubì uzavøít nájemní smlouvy k bytùm s žadateli v seznamu A a v seznamu B o bytovou náhradu poskytnout finanèní pøíspìvek Sboru dobrovolných hasièù v Nové Vsi ve výši 5.000, Kè o zadání veøejné zakázky na akci Dopravní napojení ulic V Zahradách a K Myslivnì v Ostravì-Porubì vzala na vìdomí informativní zprávu o vyhodnocení zimní údržby místních komunikací za období 2002/2003 v MOb Poruba schválila organizaèní opatøení k projednání výsledkù hospodaøení SMO-MOb Poruba za 1. pololetí r Petr Jedlièka LISTÁRNA Na èetné dotazy, jak porubská radnice postupuje proti tìm, kteøí nedodržují Obecnì závaznou vyhlášku Statutárního mìsta Ostravy è. 1/2002, o zabezpeèení veøejného poøádku a èistoty pøi chovu a držení zvíøat na území mìsta Ostravy, odpovídá místostarostka Ing. Simona Piperková: Jak jsme byli informováni Mìstskou policií Ostrava, kontrola volného pobíhání psù probíhá v rámci bìžného výkonu služby strážníkù i v ranních a v podveèerních hodinách. Pøi tìchto kontrolách se strážníci zamìøují zejména na lokality v okolí dìtských høiš, pískoviš a na veøejná prostranství. V pøípadì zjištìní pøestupku v tìchto lokalitách je postupováno nekompromisnì a v blokovém øízení jsou udìlovány pokuty až do výše 1.000, Kè. Od poèátku roku bylo projednáváno celkem 1807 pøestupkù dané problematiky, z toho 58 pøestupkù za nedodržení podmínek držení a chovu zvíøat, zejména psù, 1255 pøestupkù za nedodržení podmínek pro pohyb zvíøat a 494 pøestupkù týkajících se zabezpeèení èistoty. V mìstském obvodì Poruba probíhají v souèinnosti se zamìstnanci ÚMOb Poruba minimálnì 1x mìsíènì kontroly na dodržování povinnosti majitelù opatøit svého psa evidenèní známkou. V pøípadì, že majitelé psù nesplnili ohlašovací povinnost, jsou jim pøedány platební výmìry s uvedením dlužné èástky. Kulturní centrum Poruba, pøíspìvková organizace, Opavská 1118, Ostrava-Poruba, pøipravilo pro malé i velké ve školním roce následující kurzy a kroužky: Pro dìti a mládež Kulturní centrum Poruba, L. Podéštì 1936 Jazykový kurz angliètiny pro dìti Kroužek dramatické výchovy Škola hry na flétnu Škola hry na kytaru Tvùrèí dílna Pøípravný kurz z matematiky pro ZŠ, SŠ Pìvecké kroužky: Zpívání pro radost pøípravný kroužek pro všechny dìti, které mají chu do veselého zpívání Malí skøivánci výbìrový kroužek pro dìti se základy pìvecké techniky ve vìku od 10 let Kurz taneèní a pohybové výchovy: Baby studio pro dìti 5 6 let Pøípravka 1 pro dìti 7 14 let Pøípravka 2 pro dìti od 14 let Sportovní klub kuleèníku - pro dìti ve vìku od 10 let (tel. kontakt: ) Pro dospìlé Kulturní centrum Poruba, L. Podéštì 1936 Jóga Taoistické Tai Chi Bližší informace získáte na tel. è Bc. Radana Zapletalová

3 3 Porubská Radnice Informuje Obèany Všechny dìti našeho regionu by mìly absolvovat ozdravný pobyt Nejen dospìlí, ale i dìti Moravskoslezského kraje jsou poznamenány nekvalitním životním prostøedím, které bylo po desetiletí zatìžováno škodlivými vlivy tìžkého prùmyslu a dopravy. Dùsledkem je celá øada vážných chorob, které nám zkracují život, v lepším pøípadì snižují jeho kvalitu. V neposlední øadì jsou to rùzná alergická nebo kožní onemocnìní. Pokud se jedná napøíklad o alergické astma, statistiky udávají, že v šesti bývalých okresech kraje je evidováno asi 14,5 tisíce postižených, z toho 7 tisíc astmatikù je evidováno v samotné Ostravì. Velký nárùst tìchto pacientù je zaznamenán zejména mezi dìtmi do pìti let. Jak potvrdila alergoložka kliniky dìtského lékaøství ostravské fakultní nemocnice MUDr. Olga Škopková, takto nemocných dìtí je v Moravskoslezském kraji celkem tisíc, z toho 600 v Ostravì. V rámci prevence závažných onemocnìní vytvoøila Hutnická zamìstnanecká pojiš ovna podmínky pro ozdravné pobyty dìtí z našeho regionu na horách nebo u moøe. Jaderské moøe a borovicové porosty Chorvatska vytváøejí pro léèení takto nemocných dìtí ideální podmínky. V období prázdnin se ve známém letovisku Makarská vystøídalo 150 ma- Dokážeš to taky! Onko-Amazonky, sdružení onkologických pacientù Ostrava, se zapojily do celostátního projektu s názvem Dokážeš to taky!. Hlavním poøadatelem akce je Aliance èeských organizací a žen s rakovinou prsu o.p.s. Spolu s touto organizací Onko-Amazonky rády podpoøí ženy, které prodìlávají obtížnou onkologickou léèbu, èi se z následkù nemoci i léèení zotavují. Proto je na 23. záøí 2003 v 16:00 hodin v Krytém bazénu Mìstských lázní v Moravské Ostravì (Èapkárna) pøipravena plavecká štafeta v délce metrù. Tuto vzdálenost nechtìjí Onko-Amazonky plavat samy, vítáni budou další plavci, laskaví pøátelé a sympatizanti, veselé publikum. Ludmila Váchová NA VÝLETY S KURÁTORKAMI Kurátorky pro mládež Úøadu mìstského obvodu Poruba se vìnují své práci i mimo kanceláø. Pro své klienty poøádají jednodenní víkendové výlety za poznáním Ostravy a jejího okolí. A tak se v letošním roce vydaly spolu s dìtmi napø. do ostravské ZOO, uskuteènily výšlap na Ondøejník èi uspoøádaly výlet do Hukvald. Pøi spoleèných vycházkách byl èas nejen na hry, ale i na konzultace osobních problémù dìtí. Vzhledem k narùstajícím problémùm s mládeží se v poslední dobì slovo prevence skloòuje ve všech pádech. Podle zamìstnankyò porubského úøadu je nejdùležitìjší naplnit volný èas dìtí. Proto budou kurátorky podobné programy pro dìti i nadále pøipravovat. Jana Hluchan Glogarová, DiS. Zvykli jsme si na nezamìstnanost, ale bezdomovectví je nìco, co se vymyká našemu chápání. Je tady nastolen problém negativního vztahu slušných obèanù k lidem bez domova. Také v našem mìstském obvodu žijí bezdomovci. Jejich poèet nelze pøesnì stanovit, ponìvadž vedle zjevného bezdomovectví existuje také bezdomovectví skryté. Odbor sociálních vìcí ÚMOb Poruba eviduje v souèasnosti 219 osob bez domova, z toho je 41 žen. Z uvedeného poètu pøedstavuje 46 % ty, kteøí se navrátili z výkonu trestu, z toho 62 % žije na ubytovnách. Kdo jsou bezdomovci? Osoby s nedostatkem prostøedkù (nejen materiálních), které jsou nezbytné k bìžnému zpùsobu života a bez možností nebo schopností si tyto prostøedky samostatnì obstarat èi s nimi dále smysluplnì nakládat. Rozlišujeme: Pobyt na moøském vzduchu svìdèí všem. U tìch nejmenších dìtí se však v naprosto zdravém životním prostøedí vytváøejí pøedpoklady pro posilování imunitního systému. Foto: autor Dobrovolníci spoleèníci osamìlých seniorù Pod tímto názvem pùsobí v Ostravì již druhý rok skupina dobrovolníkù, kteøí bez nároku na odmìnu navštìvují a pomáhají osamìlým a postiženým seniorùm. Jedná se o pomoc formou návštìv, rozhovoru, telefonického kontaktu a drobných služeb, jako je vyøizování osobních záležitostí, pøedèítání, psaní dopisù, doprovod k lékaøi, pøi procházce apod. Návštìvy vykonávají dobrovolníci prùmìrnì jednou týdnì, a to jak v domácnostech, tak i v domovech dùchodcù, v domech s peèovatelskou službou a v nemocnicích. Na celém území Ostravy takto pracuje 50 dobrovolníkù. Mezi nimi potkáte dùchodce i studenty, zamìstnané i ženy v domácnosti, hlásí se také nezamìstnaní. Klientù, kterým poskytli nebo poskytují své služby, je k dnešnímu dni 77. Pro tuto èinnost hledáme dobrovolníky a zároveò oslovujeme i klienty osamìlé seniory, kteøí by tuto službu pøivítali. V obou pøípadech je možno se obrátit na telefonní èísla obèanského sdružení Senior servis (toto èíslo staèí prozvonit, zavoláme zpìt), ve veèerních hodinách také na tel. è (možno zanechat vzkaz). Dobrovolníci procházejí vstupním pohovorem, a poté školením, které je vedeno psychologem. Pøi službì seniorùm je jim hrazeno místní jízdné a pojištìní proti škodì. Mají také zdarma pøístup do Internetového klubu dùchodcù v Moravské Ostravì. Bezdomovectví 1. Zjevné bezdomovectví Jedná se o lidi žijící na ulici bez možnosti zdržovat se v místì trvalého èi pøechodného bydlištì, kteøí nevyužívají služby komerèních ubytoven. V zimních mìsících využívají noclehárny, azylové domy, v letních mìsících žijí v lesích ve stanech nebo v zemljankách. Tito lidé a) jsou zpravidla závislí na službách organizací zøízených obcemi nebo na zaøízeních provozovaných nestátními neziskovými organizacemi, b) nevyužívají žádné nabízené a dostupné služby a fakticky pøežívají v externí sociální izolaci. 2. Latentní bezdomovectví Zahrnuje lidi, kteøí nemají možnost trvalého bydlení, ale jsou schopni, napø. díky pravidelnému dlouhodobému pøíjmu, využít nabídky doèasného ubytování. Do této skupiny patøí rovnìž lidé, kteøí žijí u pøátel èi pøíbuzných. Tito lidé nejsou za bezdomovce zpravidla považováni a sociální a charitativní služby vìtšinou nevyužívají. lých klientù této pojiš ovny z Ostravy, Frýdku-Místku, Tøince, Opavy Ozdravného pobytu se zúèastòují dìti ve vìku od sedmi do patnácti let, jejichž zdravotní stav sledují buï alergologické nebo kožní ambulance. Zejména se jedná o dìti postižené lupénkou, atopickými ekzémy a jinými chorobami spojenými s poruchami imunity, upøesòuje MUDr. Eva Sosnová, která o dìti po dobu ozdravného pobytu peèovala. Cena pobytu jednoho dítìte u moøe pøedstavuje nemalou èástku, z níž rodièe hradí pouhou tøetinu. Jídlo pìtkrát dennì, pitný režim, ovoce, zelenina. Denní program je pestrý, o ten se starají tøi výchovní pracovníci. Ètrnáctidenní pobyt u moøe má pro dìti velký význam. Jejich nemocnost má díky tomu v dalším prùbìhu roku klesající tendenci, zdùrazòuje MUDr. Sosnová. Léèebnì-rekreaèní terapie zahrnuje cvièení, plavání, hry i relaxaci v podobì soutìží a samozøejmì i odpoèinek. Na poslední otázku, kolik dìtí z našeho kraje by podobný pobyt u moøe nebo na horách potøebovalo, odpovìdìla MUDr. Sosnová struènì: Všechny! Štìpán Neuwirth Zájemce o dobrovolnictví pozveme k rozhovoru, bìhem kterého si ujasníme, jak by mohli osamìlým pomoci. Noví dobrovolníci se zapojí do èinnosti na zkoušku, kterou po èase spoleènì vyhodnotíme a naplánujeme další aktivity. Potenciální klienty navštívíme nejdøíve za úèasti sociální pracovnice, pøíbuzných nebo známých a zjistíme jejich potøeby a oèekávání. Poté doporuèíme nejvhodnìjšího spoleèníka. Tato èinnost se øídí Kodexem dobrovolníka obèanského sdružení Senior servis. Jednou ze zásad obsažených v Kodexu je: Dobrovolník poskytuje službu potøebným a tato služba jej tìší a obohacuje. Ing. Jiøí Krupièka 3. Potencionální bezdomovectví Pøedstavuje sociálnì slabé kategorie obèanù, kteøí žijí na hranici životního minima nebo pobírají minimální mzdu. Jejich náklady na udržení trvalého bydlení a uspokojení základních životních potøeb jsou v nepomìru k celkovému pøíjmu. Do této skupiny èasto patøí celé rodiny nebo domácnosti. Bezdomovcem se mùže stát nejen èlovìk se sníženými sociálními schopnostmi a dovednostmi, ale také èlovìk plnì integrovaný ve spoleènosti a ekonomicky relativnì dobøe zajištìný. Náhlá ztráta zamìstnání v soubìhu s vážnou nemocí, úrazem nebo krizí v rodinných a partnerských vztazích mùže k bezdomovectví pøivést prakticky kohokoliv. Konkrétní pøípady klientù organizací a institucí, které poskytují služby bezdomovcùm, dokládají, že mnoho z nich si tento zpùsob života nezvolilo zámìrnì èi dobrovolnì. Jiøina Foldynová, DiS.

4 Porubská Radnice Informuje Obèany 4 Ach, jo!! Už je konec prázdnin, povzdechne si pøevážná vìtšina dìtí. A zase ta škola!!! Nikdo z nás, dospìlých, nepochybuje o tom, že zaèátek školního roku zrovna naše ratolesti nevítají s nadšením. Uèení, muèení! Vždy kdo by se tìšil na opakování uèiva, domácí úkoly, diktáty, provìrky, zkoušení, první známky, tøídní schùzky a zápisy v žákovské knížce? Hodná paní uèitelka nebo protivná úèa? I takové obavy škola v žácích vzbuzuje. A když my, rodièe, èteme nìkdy zprávy uèitelù o našich dìtech, máme pocit úlevy a dokonce štìstí, že nikdo nikomu nepodává písemné zprávy o nás. První den školy nedoèkavì oèekávají snad jen ti nejmenší prvòáèci. Co mì asi èeká? Jaká bude, ta nová škola, paní uèitelka...? Bude hodná? A co kamarádi? S kým budu sedìt v lavici? A máma tam se mnou nebude! Celý den sám! Ale bát se nemusím. Jsem už pøece velký! A breèet taky nebudu! Vždy tam chodí tolik dìtí! Brácha se mi smìje, že už mám celý týden pøipravenou aktovku a v ní nové pouzdro, prosím, tøíposchoïové, a v nìm plno dùležitých vìcí. Ale prý toho budu potøebovat mnohem víc. Rodièe, víte co máte svým prvòáèkùm do školy pøipravit? Na území Mìstského obvodu Poruba je v provozu 14 základních škol. Ve školním roce 2003/2004 bude otevøeno 27 prvních tøíd. Do školních lavic usedne 659 prvòáèkù. Všechny základní školy vybavují žáky prvních tøíd povinnì novými uèebnicemi. Jsou to: Matematika, Slabikáø, Živá abeceda, Pracovní sešit k Živé abecedì, Písanky ke Slabikáøi, Písanka-uvolòovací cviky, Prvouka, Docvièování ètení, Poèítání do 20 bez pøechodu, Moje první poèítání, Zápisník prvòáèka a Skládací abeceda. Podle 4 odst. 3 zákona è. 29/1984 Sb., o soustavì základních škol, støedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znìní zákona è. 171/1990 Sb. a zákona è. 138/1995 Sb., a podle 2 naøízení vlády è. 195/1996 Sb. se žákùm prvních roèníkù základních škol poskytují uèební pomùcky ve výši 200, Kè na žáka a školní rok. Vybírat v mateøských školách, školních družinách a školních klubech pøíspìvky na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù umožòuje zákon è. 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve školství, v platném znìní. Vzhledem k tomu, že se obce potýkají již mnoho let s nedostatkem finanèních prostøedkù, napomáhá výbìr pøíspìvku ke zpøíjemnìní prostøedí mateøských škol a školních družin, umožòuje lepší vybavení hraèkami, hrami, sportovním náèiním, audiovizuální technikou, protože zejména pro tyto úèely je využíván. Pøíspìvek na neinvestièní náklady musí být použit v mateøské škole nebo školní družinì, kde byl vybrán, a slouží dìtem, jejichž rodièe jej zaplatili. Zastupitelstvo mìstského obvodu Poruba vydalo Obecnì závaznou vyhlášku è. 2/1993 o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol, školních družin a školních klubù již v roce 1993, která je zveøejnìna ve všech mateøských školách a školních družinách tak, aby se s ní mohli rodièe dìtí seznámit. Pro vás, kteøí jste radìji informováni v klidu svého domova, pøinášíme její nejdùležitìjší ustanovení. Pøíspìvek na jedno dítì je stanoven u mateøských škol ve výši 200, Kè mìsíènì na první dítì a 100, Kè mìsíènì na každé další dítì, u školních družin a školních klubù ve výši 100, Kè mìsíènì. Mìsíèní výše pøíspìvku není závislá na skuteèné délce pobytu dítìte v mateøské škole nebo školní družinì, platí se vždy pøedem a v plné výši. Pokud dítì není pøítomno v mateøské škole nebo školní ZAÈÍNÁ ŠKOLA Zatímco v ZŠ Dìtská 915 dìti zdarma dostanou 10 ks sešitù, plastelínu, složku s barevnými papíry, triangulární tužku, vodové barvy, štìtec a voskové pastely, v ZŠ K. Pokorného 1284 pro žáky pøichystali 7 ks sešitù, skicák, blok, slovníèek, složku barevných papírù, vodové barvy, 2 štìtce, plastelínu, voskovky, nùžky, lepidlo, tužku a pero. Také ostatní školy mìstského obvodu Poruba své žáky pomùckami povinnì vybavují. Balíèek vìcí, které dìti obdrží v jiných školách se nijak výraznì neliší. Pøíprava nového školního roku je ve všech školách v plném proudu. Dokonèují se nezbytné drobné opravy budov, probíhá generální úklid všech školních prostor, chystají se uèebnice, rozvrhy hodin atd... Musí se myslet na spoustu drobností, na nic se nesmí zapomenout, aby právì zaèínající školní rok mohl probíhat v co možná nejvìtší pohodì. Øeditelé, pedagogové i správní zamìstnanci se snaží pøipravit našim dìtem prostøedí, ve kterém se jim bude líbit. Všichni chtìjí, aby žáci chodili do své školy rádi. A tak jim všem popøejme ve školním roce 2003/2004 mnoho pracovních úspìchù, pevné nervy, hodnì trpìlivosti a pochopení pro naše dìti. A co pøejeme dìtem? Laskavou paní uèitelku, hezké známky, dobré kamarády, a aby se jim ŠKO- LA stala skuteènì HROU! - mac - Pøíspìvky na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol, školních družin a školních klubù družinì z dùvodu nemoci nebo pobytu v léèebném nebo zdravotnickém zaøízení po dobu jednoho mìsíce a déle a je pøedem øádnì omluveno, pøíspìvek se za tuto dobu neplatí. Pøíspìvek se rovnìž nehradí, pokud dítì není pøítomno ve školském zaøízení v prùbìhu prázdninových mìsícù. Stanovený mìsíèní pøíspìvek se platí mìsíc dopøedu, a to nejpozdìji poslední pracovní den pøedcházejícího mìsíce. Pøíspìvek lze zaplatit na delší období než jeden mìsíc, maximálnì však na období jednoho kalendáøního roku. Pøedplacený pøíspìvek je možno vrátit na základì písemné žádosti plátce, doruèené odboru školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba. V pøípadì vèasného nezaplacení pøíspìvku zaplatí plátce poplatek z prodlení ve výši 4, Kè za každý zapoèatý den prodlení. Obèané mohou být od placení pøíspìvku osvobozeni, a to v pøípadì, že po jeho zaplacení by klesl souèet pøíjmù pøíslušníkù domácnosti, ve které dítì žije, pod 1,25 násobku èástky potøebné k zajištìní výživy a ostatních základních osobních potøeb a nezbytných nákladù na domácnost. Nárok na osvobození od placení pøíspìvku plátce doloží na tiskopisu Žádost o osvobození od placení pøíspìvku, který dostane v mateøské škole, školní družinì nebo na odboru školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba. U ÚMOb Poruba také uplatní nárok na osvobození od placení pøíspìvku, a to do 15. dne prvního mìsíce ètvrtletí. Ing. Hana Dinkovová Klub Školáèek Základní škola Ukrajinská 1533 v Ostravì-Porubì pøišla se zajímavou novinkou pro dìti, které v lednu 2004 èeká zápis do 1. tøídy. Paní uèitelky pøipravily pro budoucí ostravské prvòáèky Klub Školáèek, který dìtem nabízí možnost seznámit se se školním prostøedím, vyzkoušet si, co obnáší být školákem, nauèit se øadu vìcí potøebných pro úspìšný start ve škole a v neposlední øadì poznat nové kamarády. Kdy se mùžete do klubu podívat a co vás tam èeká? v 16:00 ve tøídì 1. A Tìšíme se do školy. Hra s písmeny a èísly v 16:00 v tìlocviènì Cvièíme, dovádíme, hrajeme si v 16:00 ve tøídì 4. A Uèíme se poèítat. Co už víme o pøírodì, zvíøatech a lidech v 16:00 ve tøídì 5. C Kreslíme, malujeme. Hra s barvami. Školu na neèisto si mohou spolu s dìtmi vyzkoušet i rodièe; každá vyuèovací hodina potrvá 60 minut. - red - JAK BÝT ÚSPÌŠNÝ Víte, jak uspìt pøi uèení se cizím jazykùm? Jestliže ne, dá vám možná na tuto otázku odpovìï Mgr. Romana Boureanu, øeditelka jedné z prvních soukromých jazykových škol v Ostravì. V souèasné dobì, kdy se naše republika pøipravuje ke vstupu do Evropské unie, má znalost alespoò jednoho cizího jazyka význam nejen pro cesty do zahranièí, ale je i výhodou pøi hledání nového pracovního místa. Stále více zájemcù hledá vhodný jazykový kurz. Jak si správnì vybrat? Nabídka možností studia jazykù je opravdu široká. Pøed rozhodnutím, který kurz si vyberu, bych mìla znát alespoò základní údaje o škole anebo instituci, jež kurz poøádá. Je dobré podívat se napø. na internetové stránky nebo si zjistit bližší informace telefonicky. Která kritéria by mìla být pro výbìr jazykového kurzu rozhodující? Jedním z hlavních kritérií je tradice zjistìte si, jak dlouho škola vyuèuje a popøípadì zda je na seznamu škol. Dalším dùležitým hlediskem je kvalita uèitelù zde je dobré zeptat se známých, Ostrava není pøíliš velká. Kvalitní škola umožní návštìvu ukázkové hodiny v kurzu zdarma. Poèet žákù v kurzu menší skupina je lepší. Dùležitou roli hraje zajištìní výuky i v pøípadì, kdy onemocní lektor, je tøeba zabezpeèit odpovídající výuku. Podle mne také není dobré rozhodovat se pouze podle nejnižší ceny kurzu. Takový povrchní výbìr mùže mít za následek velké rozèarování. Co ještì má na kvalitu výuky vliv? Motivace. Je dùležité uvìdomit si, proè se chci jazyk uèit a stanovit si rozumné cíle. Získání nových vìdomostí chce svùj èas. Buïte opatrní na nabídky, které slibují získání pøíliš mnoha vìdomostí v rekordnì krátkém èase. I za nimi se mùže skrývat jak nezkušenost uèitele, tak i Vaše zklamání a následná ztráta motivace. Které jazyky se v Ostravì uèí nejvíce? Je to angliètina a nìmèina. První jazyk usnadòuje styk se svìtem a práci s poèítaèem, druhý jazyk je øeèí našich nejbližších sousedù, spousta z nás zde má obchodní kontakty a rodinné vazby. Jazyková škola TEBURG, jíž jste øeditelkou, poøádá pouze veèerní kurzy pro veøejnost? Máme i denní studium. Je to jednoleté pomaturitní studium angliètiny nebo nìmèiny. Studenti, kteøí se po maturitì nedostanou na VŠ, nemusí být nezamìstnanými. Získají zde všechny výhody studenta a ještì se jazyk dùkladnì nauèí. Velkou èást vyuèování vedou rodilí mluvèí. Nárùst znalostí po jednom školním roce je vysoký. V individuálních kurzech mùžeme vyhovìt prakticky všem požadavkùm klienta. Poøádáme i kurzy pro dìti od pìti let. Po nìkolika letech soustøedìné práce nás dìti èasto pøekvapí rozsahem svých vìdomostí. - red -

5 Porubská Radnice Informuje Obèany Pøíloha 1 Informace o parkování pøi zápasech hokejové extraligy a kulturních a spoleèenských akcích spoleènosti SAREZA Sezóna 2003/2004 hokejové extraligy se bude konat na zimním stadionu spoleènosti Sportovní a rekreaèní zaøízení mìsta Ostravy (SAREZA) v Ostravì-Porubì. Mìstský obvod Poruba zajiš uje parkování pro vozidla návštìvníkù a hostù. Podle rozlosování bude 1. hokejové utkání extraligy sehráno v 17:00 hodin. Parkování vozidel pro všechna utkání bude zajiš ováno pøechodnými úpravami provozu na komunikacích. Pro motorizované návštìvníky akcí, konaných na zimním stadionu, budou pøipraveny parkovací plochy P1, P2, P3, P4 (viz. mapka na stranì 2 a 3 pøílohy). Na tìchto plochách bude parkování zpoplatnìno. Pøi zápasech hokejové extraligy bude jednorázový poplatek 20,- Kè. Provoz na parkovacích místech bude zajiš ovat obsluha. Po ukonèení zá- REGENERACE ZELENÌ NÁMÌSTÍ DRUŽBY V únoru 2003 byla v lokalitì okolí námìstí Družby zapoèata investièní akce REGENERACE ZE- LENÌ MÌSTSKÉHO OBVODU PORUBA, která byla schválena všemi dotèenými orgány. Zámìr rekonstrukce zelenì je zpracován v dokumentaci, ke které se jako k celku kladnì vyjádøil odbor životního prostøedí Magistrátu mìsta Ostravy dne 3. bøezna 2002 a 8. srpna Celkové øešení vychází z požadavku na moderní standard bydlení s kvalitními plochami zelenì, které umožní rozmanité využívání. Z tohoto dùvodu je navrhována celková regenerace zelenì, která zahrnuje náhradu nìkterých vzrostlých nevhodných nebo nemocných døevin (stromù a keøù) za dekorativní døeviny v solitérním rozmístìní. Sortiment navržených døevin je navrhován s ohledem na místní klimatické podmínky. Regenerací zelenì jsou dotèeny tøi èásti pozemkù tìchto parcelních èísel: 1597, 1572 a 1649/1, vše v k. ú. Poruba-sever. Pøedpokládaný postup prací : kácení stromù a likvidace nevhodných keøových skupin, úprava travnatých ploch, odstranìní paøezù, dorovnání povrchu, výsadba velkých døevin dle projektové dokumentace (55 stromù a 168 solitérních keøù), úprava stávajících døevin (oøezy, zmlazení), založení travnatých ploch, výsadba záhonových a pùdopokryvných keøù. V únoru tohoto roku byly zahájeny práce kácením døevin na námìstí Družby na pozemku p. è v k. ú. Poruba-sever, kde bylo povoleno kácení 23 stromù. Dále probìhlo kácení na pozemku p. è v k. ú. Poruba-sever, kde bylo povoleno kácení 55 stromù. Souèasnì byly odstranìny nevhodné keøe z obou tìchto parcel. Kácení bylo provedeno v souladu s rozhodnutím odboru životního prostøedí Magistrátu mìsta Ostravy èíslo 375 ze dne 21. øíjna 2002 pro p. è v k. ú. Poruba-sever a rozhodnutím èíslo 383 ze dne 30. øíjna 2002 pro p. è v k. ú. Porubasever. Proti obìma rozhodnutím, kterými odbor životního prostøedí Magistrátu mìsta Ostravy povoluje kácení na p. è a 1597 v k.ú. Porubasever, bylo obèanským sdružením ARNIKA podáno odvolání, avšak Krajským úøadem Moravskoslezského kraje bylo shledáno jako nepøípustné. Obì zmiòovaná rozhodnutí, kterými se povoluje kácení, jsou tedy pravomocná. V mìsíci srpnu byly na pozemku p. è. 1649/1 v k. ú. Poruba-sever zahájeny práce ve stejném rozsahu jako na pøedešlých dvou parcelách. Projektová dokumentace je k nahlédnutí v budovì D Úøadu mìstského obvodu Poruba, Vøesinská 1/8 v Ostravì-Porubì, odbor dopravy a komunálních služeb, 2. patro, kanceláø è Jana Skoèová Vlastnické právo není neomezené a kácení stromù a jiných døevin podléhá právní regulaci. Pøísnému ochrannému režimu podléhají stromy památné. Za památné stromy mùže orgán ochrany pøírody vyhlásit mimoøádnì významné stromy, jejich skupiny a stromoøadí. Každý památný strom má základní ochranné pásmo v kruhu o polomìru desetinásobku prùmìru kmene mìøeného ve výši 130 cm nad zemí. Orgán ochrany pøírody mùže ochranné pásmo vymezit jinak. Mírnìjšímu režimu podléhá kácení døevin z dùvodù pìstebních (tj. za úèelem obnovy porostù nebo provádìní výchovné probírky porostù), z dùvodù zdravotních nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvláštních pøedpisù, tj. napøíklad pøi správì vodních tokù, silnic a drah. Tyto pøípady podléhají ohlašovací povinnosti. Bez povolení i ohlášení mohou kácet døeviny pouze fyzické osoby jsou-li vlastníky pozemku, na kterém se døeviny nacházejí a souèasnì tento pozemek užívají, jedná-li se o døeviny, které nedosahují pøedepsaného vzrùstu. Pro stromy je pøedepsaným vzrùstem obvod kmene 80 cm mìøeno ve výšce 130 cm nad zemí, pro souvislé keøové porosty je hranicí celková plocha 40 m 2. U všech ostatních stromù, tj. rostoucích na pozemcích právnických osob, na pozemcích neužívaných a u vìtších stromù nebo keøových porostù, je tøeba k jejich kácení povolení orgánu ochrany pøírody. Zvláštním pøípadem je situace, kdy je stavem døevin zøejmì a bezprostøednì ohrožen život èi zdraví nebo hrozí-li škoda znaèného rozsahu, napø. strom vyvrácený po bouøce, kdy hrozí, že spadne na chodník nebo budovu. V tìchto pøípadech, kdy je nutný neodkladný zásah, vyžaduje zákon o ochranì pøírody a krajiny pouze následné ohlášení skácení stromu. Ohlášení je tøeba provést do 15 dnù od zásahu. Pøestupky Nesplnìním povinností, stanovených zákonem o ochranì pøírody a krajiny, se osoba dopouští pøestupku, který sankcionuje orgán ochrany pøírody uložením pokuty. Pokud uvedeme konkrétní pøípady, pak napø. fyzická osoba, která neohlásí kácení døevin, se dopouští pøestupku, za který náleží po- pasu musí øidièi tyto parkovací plochy opustit. Jedná se o plochu P1 na ul. Pionýrù (84 místa), na Hlavní tøídì ve støedové èásti plochy P2 (166 míst) a P4 (37 míst). Dále bude umožnìno zaparkovat na komunikaci ul. Porubské (35 stání), v levých jízdních pruzích Hlavní tøídy (celkem 174 místa). Jako záchytné parkovištì a pro zájezdové autobusy se využije plocha na ul. Francouzské P3 (230 míst). V pøípadì další potøeby parkování budou využita podélná stání na komunikaci ul. Porubská (plocha P5 39 míst). Parkovací plochy v tìsné blízkosti zimního stadionu na ul. Èkalovova, Španielova a Dìtská budou vyhrazeny pouze pro V.I.P. hosty. Pro ty, kteøí se vydají na hokejové zápasy a sportovní a kulturní akce mìstskou hromadnou dopravou, bude výstupní tramvajová zastávka Poruba, vozovna, a autobusová zastávka Vìžicky. Jízdní øády MHD platí od Dopravní podnik Ostrava, a.s. zajistí po ukonèení každého utkání posilové vozy pro odvoz fanouškù. Organizaci dopravy a bezpeènost silnièního provozu budou kromì poøadatelù zajiš ovat strážníci Mìstské policie Ostrava a hlídky Policie ÈR. Žádáme všechny obèany, aby dbali na svou bezpeènost ve dnech konání sportovních a kulturních akcí spoleènosti SAREZA, a øidièe vozidel individuální dopravy, aby dodržovali bezpeènostní pøedpisy dle zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a respektovali doèasné a trvalé dopravní znaèení a øídili se pokyny Policie. Ing. Blanka Freislerová Zákon nepovoluje pokácet jakýkoli strom kuta do výše 5000,- Kè, jestliže poškodí nebo bez povolení pokácí døevinu rostoucí mimo les, mùže jí být uložena pokuta do , Kè. Pokutu až do výše , Kè uloží orgán ochrany pøírody fyzické osobì, která poškodí nebo znièí památný strom nebo která pokácí bez povolení nebo závažnì poškodí skupinu døevin rostoucích mimo les. Dopustí-li se tìchto pøestupkù právnická osoba nebo fyzická osoba pøi výkonu podnikatelské èinnosti, mùže ji být uložena pokuta až do výše , Kè, resp. až , Kè. Podrosty a pøevisy Èastým problémem jsou podrosty koøenù a pøevisy vìtví na sousední pozemek. Možnost odstranìní koøenù èi vìtví sousedova stromu je upravena v obèanském zákoníku. Ustanovení o podrostech uvedené v 127 odst. 1 vìta druhá, které je tøeba vykládat ve spojitosti s vìtou první, znamená, že vlastník pozemku je sice oprávnìn v zásadì odstranit ze své pùdy koøeny stromu, zasahující pod jeho pozemek od souseda, ale že to musí uèinit šetrnì a ve vhodné roèní dobì, tzn. v dobì vegetaèního klidu ( následujícího roku). Stromy tedy mohou být pøedmìtem mnoha právních vztahù. Aèkoli z hlediska práva jsou stromy vìcí, je zøejmé, že jsou vìcí specifickou. Proto je jim vìnována zvláštní ochrana a péèe o nì je nejen právem, ale i povinností jejich vlastníkù. Lucie Sobková Zahradnictví Poruba-Ves, spol. s r.o. prodej kořenové, koš álové a listové zeleniny (mrkev, petržel, zelí, řepa ) prodej kvalitního krouhaného zelí osazování mís a truhlíků Ke Skalce 2184/23, Ostrava-Poruba tel.č ,

6 Porubská Radnice Informuje Obèany Parkování v dobì konání zápasù hokejové extraligy a dalších akc LEGENDA: P1 ul. Pionýrù (84 míst), P1/2 Porubská (35 míst) podélná stání na komunikaci, P2 ul. Hlavní tøída ( míst) stání na chodníku, P2/1 ul. Hlavní tøída (111 m P5 ul. Porubská (39 míst) podélná stání rezerva, Zimní stadion SAREZA (133 míst) pro V.I.P.

7 poleènosti SAREZA Pøíloha 2, 3 élná stání na komunikaci, P3 ul. Francouzská (230 míst), P4 ul. Hlavní tøída (63 míst) stání na chodníku, P4/1 ul. Hlavní tøída (37 míst) podélná stání na komunikaci,

8 Porubská Radnice Informuje Obèany Pøíloha 4 VEČERNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST: malé skupiny, odborné vedení ANGLIČTINA: od úplných začátečníků přes mírně pokročilé po přípravu na certifikáty FCE atd., anglická konverzace je vedena učitelem z Anglie NĚMČINA: pro začátečníky, mírně pokročilé, konverzace a příprava na Goethe Zertifikat zkouška uznávána v SRN FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA VÝUKA PRO DĚTI: ANGLIČTINA: pro začátečníky od 5 let, mírně pokročilé a pro pokročilé žáky ( Mob: Informujte se, rádi Vám vyhovíme! JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM od září 2003 ANGLIČTINA nebo NĚMČINA denní studium, (akreditace Ministerstva školství) sociální výhody studenta, konverzaci vedou učitelé ze zahraničí (z Rakouska němčina, Anglie angličtina), výuka probíhá v O.-Porubě PODNIKOVÉ JAZYKOVÉ KURZY u Vás v podniku, malé i velké skupiny nebo individuální výuka VÝUKA PROBÍHÁ V OSTRAVĚ-PORUBĚ mailto: ANTIKVARIÁT ARIÁT V SUTERÉNU Prodej a nákup knih, not, skript, časopisů, starých fotografií a pohledů a pod. Otevřeno po-pá so Výkup up knih po-út st-pá Havanská 735, O.-Poruba 150 m nad Alšovým nám. I. obvod - bus č. 56, 58 - tram č. 3, 7, 8, 17 tel.: Vzdìlávací støedisko Ostrava Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, Tel , , tel./fax: e.mail: Akreditace ministerstva školství ÈR 1. Rekvalifikace * Správce realit * Úpravy zahrad * Ekolog * Personalista * Grafolog * Peèovatelka * Pracovník sociální péèe * Motivaèní kurz pro osobní asistenci s následnou rekvalifikací * Asistent pro osobní službu Kurzy doporuèujeme nepøijatým studentùm, nezamìstnaným, ale také ostatním zájemcùm. 2. Pøíprava na studium vysokých škol * Právnické, pøírodovìdecké, farmaceutické, filosofické, technické, lékaøské a zdravotnì sociální fakulty. * Všeobecný pøehled k pøijímacím zkouškám na VŠ 3. Odborné kurzy: * Jazykové(Aj, Nj,Šp, It, Rj) * Znaková øeè * Umìní jednat s lidmi * Rétorika * Ochrana osobních dat * Muzikoterapie 4. Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy: * Èeský jazyk * Matematika 5. Individuální výuka v rodinách: * Èeský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie a výuka jízdy na koni Pøihlášky na výše uvedené adrese.

9 5 Porubská Radnice Informuje Obèany Výmìny bytù Problematika výmìny bytù je v našem právním øádu upravena v ustanoveních 715 a 716 Obèanského zákoníku. Hlavní podmínkou platné výmìny bytu je písemná dohoda o výmìnì bytù a písemný souhlas pronajímatele s touto dohodou. Pokud pronajímatel odepøe bez vážných dùvodù dát souhlas s výmìnou bytu, mùže soud na návrh nájemce nahradit projev vùle pronajímatele svým rozhodnutím. V pøípadì bytù v domech, které jsou svìøeny do správy Statutárnímu mìstu Ostrava mìstskému obvodu Poruba, jsou žádosti o výmìnu bytù pøedkládány ke schválení Radì mìstského obvodu Poruba. V souladu s pøíslušným usnesením z jednání Rady mìstského obvodu Poruba jsou pracovnicemi odboru správy a údržby nemovitostí ÚMOb Poruba vyhotoveny pøíslušné dohody o výmìnì bytù a následnì nájemní smlouvy k vymìnìným bytùm. Je-li byt ve spoleèném nájmu manželù nebo jiných osob, musí s výmìnou bytu vyslovit souhlas všichni spoleèní nájemci, jinak je dohoda neplatná. Nastanou-li dodateènì u nìkterého z úèastníkù takové závažné okolnosti, pro které není možno splnìní dohody na nìm spravedlivì požadovat, mùže od dohody o výmìnì bytù bez zbyteèného odkladu odstoupit (napø. úmrtí èlena domácnosti, zhoršení zdravotního stavu nájemce apod.). Za závažné okolnosti se nebude považovat, rozmyslíli si nájemce vìc dodateènì a dojde k závìru, že mu nový byt nebude vyhovovat. Odstoupením od dohody o výmìnì bytù se však ten, kdo dohodu sjednal, nezbavuje odpovìdnosti za škodu, která tím druhému úèastníkovi nastala. Po uzavøení dohod o výmìnì bytù a sjednání nájemní smlouvy vyplývají nájemníkùm další povinnosti související s pøestìhováním bytù sepsání evidenèního listu k vymìnìnému bytu, pøehlášení elektøiny a plynu, telefonu apod. O tìchto úkonech jsou nájemci bytu informováni pracovnicemi odboru správy a údržby nemovitostí ÚMOb Poruba. Miroslava Èaníková Privatizace bytù SMO-MOb Poruba Statutární mìsto Ostrava - mìstský obvod Poruba postupnì dokonèuje prodej jednotlivých bytù stávajícím nájemcùm podle zákona è. 72/1994 Sb. v platném znìní, který bude ukonèen v roce Od èervence letošního roku jsou postupnì zveøejòovány na základì usnesení ZMOb Poruba a v souladu se Zásadami o prodeji obytných domù, bytù a nebytových prostor v majetku SMO-MOb Poruba èást VI. bod (2) písmeno b), prodeje obsazených bytù, tj. byty, jejichž nájemci nevyužili pøedkupní právo na pøevod bytu do vlastnictví. Informace o tìchto bytech a veškeré podmínky prodeje jsou zveøejòovány na úøedních deskách ÚMOb Poruba, na internetových stránkách a v inzertních novinách AVÍZO. Prodej obsazených bytù probíhá tzv. obálkovou metodou zájemci o byt podávají nabídky do urèitého termínu na podatelnu ÚMOb Poruba v zalepené obálce s uvedením ceny, za kterou jsou ochotni byt koupit. (Minimální cena je urèena dle znaleckého posudku v dobì nabídky bytu + 10 % navýšení.) Souèástí nabídky musí být i kopie dokladu o zaplacení jistoty ve výši ,- Kè na pokladnì ÚMOb Poruba. Návrhy s nabídkami jsou pøedloženy Radì mìstského obvodu Poruba k rozhodnutí. Na nového vlastníka obsazeného bytu pøecházejí veškerá práva a závazky vyplývající z nájmu tohoto bytu. Souèasnì probíhá také prodej volných bytù, uvolnìných pøedevším po exekucích. Podmínky prodeje a jeho zveøejnìní jsou totožné s postupem u výše uvedených obsazených bytù. Hana Hubálková Program regenerace mìstské památkové zóny Foto: archiv mìsta Ostravy Pøestupky proti stavebnímu øádu a sankce Pøestupku se dopustí a pokutou do výše , Kè bude potrestán ten, kdo: a) provádí drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce, které je tøeba ohlásit stavebnímu úøadu bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním, b) provádí terénní úpravy, práce a zaøízení bez povolení èi ohlášení, pokud je podle stavebního zákona pøedepsáno, nebo v rozporu s ním, c) nezajiš uje podmínky pro výkon státního stavebního dohledu, brání v jeho výkonu, nesplní výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo neprovede opatøení naøízené orgánem státního stavebního dohledu, d) neudržuje stavbu pøes opìtovnou výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí stavebního úøadu, e) odstraní drobnou stavbu, reklamní, informaèní a propagaèní zaøízení bez ohlášení, f) znemožòuje povìøeným osobám vstup na svùj pozemek, stavbu nebo do ní, g) byl urèen k výkonu odborného dozoru nad provádìním stavby a pøes výzvu orgánu státního stavebního dohledu neplní své povinnosti, h) užívá drobnou stavbu provedenou bez ohlášení nebo užívá informaèní, reklamní a propagaèní zaøízení, které je tøeba ohlásit stavebnímu úøadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním. Pøestupku se dopustí a pokutou od , do , Kè bude potrestán ten, kdo: a) provádí èinnosti, ke kterým je tøeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo v rozporu s ním anebo èinnosti územním rozhodnutím zakázané, b) jako stavebník provádí zmìnu stavby bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, c) užívá stavbu v rozporu s kolaudaèním rozhodnutím, popøípadì stavebním povolením nebo v rozporu s úèelem drobné stavby provedené na základì ohlášení anebo umožní jiné osobì užívat Dnem 1. záøí 2003 nabývá úèinnosti vyhláška è. 108/2003 Sb., kterou se I. a II. stavební obvod Poruby stává památkovou zónou. Tato skuteènost nás, obèany Poruby, zavazuje k povinnostem spojených s ochranou kulturních památek tak, aby architektonický celek budov, postavený v 50. a 60. letech minulého století, byl v co nejširším rozsahu a podobì zachován i pro další generace. Protože regenerace, opravy a údržba tak velkého památkového území jsou nákladné, osloví Statutární mìsto Ostrava mìstský obvod Poruba nájemce a majitele domù, podnikatele s provozními prostorami v pøedmìtné oblasti a odborná pracovištì Národního památkového ústavu k úèasti na vypracování Programu regenerace mìstské památkové zóny (dále jen Program). Tím bude vytvoøen základ nejen pro údržbu objektù zaøazených mezi kulturní památky, ale i ostatních budov, technické infrastruktury, dìtských høiš a místní zelenì, které se v památkové zónì nacházejí. Kvalita Programu, územnì plánovací dokumentace a úroveò a výsledky èinnosti místní pracovní skupiny rozhodnou o výši státního finanèního pøíspìvku na regeneraci mìstské památkové zóny. Pøi výbìru objektù a stanovení výše pøíspìvku je sledována také zásada finanèní úèasti a zodpovìdnosti všech zúèastnìných, tzn. vlastníka nebo uživatele, mìsta a státu, popø. kraje. Ministerstvo kultury bude v prùbìhu roku sledovat, jak byly finanèní pøíspìvky poskytnuté z veøejných zdrojù využity na jednotlivé akce. Péèi o zachování kulturních památek, zejména ochranu pøed jejich ohrožením, poškozením, znehodnocením, jakož i údržbu a obnovu nelze z právních dùvodù zajiš ovat jinak než prostøednictvím jejich vlastníkù. Z tìchto dùvodù dává zøízení silné pracovní skupiny ze zainteresovaných zástupcù vlastníkù a odborníkù na danou problematiku záruku, že navržené harmonogramy postupné regenerace objektù a celé památkové zóny budou mít v jednotlivých letech podporu nejen na krajské úrovni, ale i Ministerstva kultury. Tento èlánek neoslovuje pouze obèany pøímo zainteresované na Mìstské památkové zónì, ale je výzvou pro všechny, kteøí chtìjí zlepšovat prostøedí, ve kterém žili, žijí a budou žít. Ing. Karel Slivka stavbu v rozporu s kolaudaèním rozhodnutím, d) odstraòuje nebo odstraní stavbu bez povolení pøíslušného orgánu, e) pøes výzvu stavebního úøadu prodlužuje bez vážného dùvodu dokonèení stavby nad lhùtu stanovenou ve stavebním povolení, f) nepøedloží ve stanovené lhùtì èi rozsahu dokumentaci nebo jiné podklady pro naøízení nezbytné úpravy, anebo neprovede naøízené nezbytné úpravy nebo neprovede ve stanovené lhùtì neodkladné zabezpeèovací práce. Pøestupku se dopustí a pokutou od , Kè do , Kè bude potrestán ten, kdo: a) jako stavebník provádí novou stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, b) užívá stavbu bez kolaudaèního rozhodnutí, pokud je takového rozhodnutí tøeba, nebo umožní jiné osobì užívat stavbu bez kolaudaèního rozhodnutí, c) pøes opìtovnou výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí stavebního úøadu neudržuje stavbu do té míry, že její stav ohrožuje život nebo zdraví osob, d) neprovede ve stanovené lhùtì rozhodnutí stavebního úøadu o odstranìní stavby nebo zaøízení. Pøestupku se dopustí a pokutou od , Kè do , Kè bude potrestán ten, kdo bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním provádí stavbu v chránìném území, nebo ochranném pásmu nebo na pozemku, který není urèen k zastavìní, a kdo neprovede ve stanovené lhùtì rozhodnutí stavebního úøadu o odstranìní takovéto stavby. Pokuty právnickým a fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních pøedpisù se ukládají za obdobné porušení stavebního zákona jako u osob nepodnikajících, ale výraznì ve vyšších sazbách, a to až do výše 1 milionu Kè, pøièemž za opakované porušení stavebního zákona se pokuty násobí. Ing. Zbynìk Richter

10 Porubská Radnice Informuje Obèany 6 Kamila Bùžková a Ludìk Csiba podruhé v Porubì Dne v 16:00 hodin pøedstaví v Galerii na schodech pøi ÚMOb P o - Poruba své fotografie dvojice porubských fotografù Kamila Bùžková a Ludìk Csiba. Jejich spoleèná fotografická kariéra zaèala pøed ètyømi lety. Paleta jejich tvorby je velmi široká a mùžeme v ní najít fotodokumenty, cestopisné fotografie nesèetných výprav za poznáním i studiové práce, ve kterých se spoleènì vìnují portrétní fotografii. Aè jsou ryzími amatéry, z jejich prací je cítit preciznost, mnohdy až pøepeèlivý cit pro kompozici a správnou chvíli expozice. Galerie porubské radnice nabízí velmi zajímavý prùøez dílky tøí uplynulých let. Pøi jejich výbìru musím konstatovat, že v øadì fotografií je mnohdy daleko více náboje, než je možno zhlédnout a vystopovat u øady profesionálních fotografù. Jaroslav Kubík CHCETE TANÈIT, ZPÍVAT NEBO HRÁT DIVADLO? Taneèní studio Ostrava zve do Domu kultury POKLAD v Porubì k zápisu chlapce a dìvèata ve vìku od 4 do 16 let ve ètvrtek 4. záøí 2003 v 17:00 hodin. Karel Bank a Leona Švardalová nabízí dìtem tanec hrou, pohybovou prùpravu a správné držení tìla, výuku latinských tancù a secvièování skupinového pøedtanèení. Informace na telefonním èísle: (Leona Švardalová). Slezský soubor Heleny Salichové pøijme nové èleny do Dìtského taneèního souboru. Dìti ve vìku 5 7 let rozvíjí svou fantazii hrou, lidovou písní a jednoduchými taneèky. Starší dìti do 15 let jsou vedeny k osvojování prvních taneèních krokù a pohybových základù. Nejlepší adepti jsou vybíráni do taneèních skupin, reprezentujících soubor na vystoupeních a festivalech doma i v zahranièí. Vítána je rovnìž mládež ve vìku let, která tvoøí velkou taneèní složku souboru. Nábor probíhá ve ètvrtek 25. záøí v 18:00 hodin v prostorách Kolejí a menz VŠB TU Ostrava, blok E, è. dveøí 132. Informace na telefonních èíslech: (Rostislav Smìja), (Lubor Kuèera). Obèanské sdružení, amatérský divadelní soubor Divadelní spoleènost Jitøenka pøijímá mezi sebe všechny zájemce o divadlo ve vìku od 8 do 75 let, kteøí se chtìjí vìnovat poøádání divadelních pøedstavení pro dìti a už jako herci, osvìtlovaèi, kulisáci èi jiní pomocníci. Scházíme se v Domì kultury POKLAD. Informace na telefonních èíslech: , (Michaela Spurná). - mac - Výstavu fotografií je možné zhlédnout do 7. listopadu 2003 vždy v úøedních hodinách, tj. pondìlí pátek 8:00 12:00 hodin, pondìlí a støeda 13:00 17:00 hodin. Na cesty s klubem turistù Ve dnech a poøádá Klub èeských turistù VOKD Ostrava-Poruba pro širokou veøejnost 2 turistické akce. V pátek mùžete v dobì od 14:30 do 16:30 hodin vyrazit od základní školy Å. Štúra na 12km turistický pochod, jež nese název Za našima humnama. Skupina s prùvodcem startuje ve 14:30 hodin. V cíli je tøeba být nejpozdìji do 19:30 hodin. Na sobotu jsou pøipraveny trasy jak pro pìší (10-50 km), tak i pro milovníky cykloturistiky ( km). Pro rodièe s dìtmi budou pøipraveny trasy kratší. Start je z tramvajové zastávky Vøesinská v Ostravì-Porubì kdykoli od 7:00 hodin. Do cíle je nutné dorazit do 18:00 hodin. V pátek je startovné pro úèastníky pochodu do 15 let zdarma, ostatní zaplatí 10,- Kè. V sobotu zaplatí dìti od 6 do 15 let 10,- Kè, ostatní 15,- Kè. V cíli bude každý úèastník za svùj výkon odmìnìn. Pøátelé turistiky, jste srdeènì zváni k poznání pøírody a zajímavostí v okolí Poruby! Mgr. Marta Vokrojová Olympiáda ostravských obèanù Ostravská tìlovýchovná unie a TJ VOKD Poruba poøádají za podpory Statutárního mìsta Ostravy 27. záøí 2003 ve Sportovním areálu Poruba TJ VOKD 30. roèník Olympiády ostravských obèanù. Všichni ve vìku od 18 let si mohou pøijít zasoutìžit v tìchto sportech: malá kopaná, nohejbal, volejbal, šachy, tenis, stolní tenis, kuželky. Pøihlášky zasílejte na TJ VOKD Poruba, Skautská 6093, Ostrava-Poruba, tel. è , , do 9. záøí Pøihlásit se je možné také v den konání v dobì od 7:00 do 8:00 hodin. - red - V záøí 2003 zaèíná v Kulturním centru Poruba, pøíspìvková organizace, Opavská 1118, Ostrava-Poruba, pøedprodej pøedplatného na dìtská divadelní pøedstavení pro divadelní sezónu záøí 2003 až èerven Pøedplatné zahrnuje vstup na 6 libovolných dìtských divadelních pøedstavení, cena èiní 150, Kè. Divadelní spoleènost Jitøenka nabízí rovnìž v sezónì 2003/2004 pøedplatné na svá vystoupení. V nabídce jsou tøi divadelní pohádky. Pøihlášku na pøedplatné obdrží dìti v záøí ve škole, kterou navštìvují, nebo na adrese: Divadelní spoleènost Jitøenka, M. Spurná, Gen. Hrušky 25/1215, Ostrava-Mariánské Hory. -red- Kam za kulturou Kulturní centrum Poruba, p.o., Opavská 1118 dìtem: ,00 Hrneèku, vaø! maòáskové divadelní pøedstavení od 9,00 Pojïte s námi za koníèky celodenní výlet plný her a soutìží spojený s projížïkou na konících od 13,30 Zábavné odpoledne plné her a soutìží pro školní družiny ,00 O zatoulané princeznì (film ÈR) mládeži: ,45 Interstate 60 (film USA) ,45 Novocaine (film USA) spoleèenské: ,00 Biotronika I. pøednáší Ing. Fr. Libica ,00 Podzimní podveèer s ostravským básníkem Lukášem Bártou Galerie na schodech, ÚMOb Poruba do výstava fotografií Fotoklubu Opava Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice s poliklinikou do výstava prací J. Goly a D. Broïákové Nová síò Ostrava-Poruba, Mongolská 2 do Milan Vobruba: Sklo kresby - akvarely prezentace Vysoké školy umìleckoprùmyslové v Praze ateliér skla pod vedením prof. V. Kopeckého Dùm kultury Poklad, M. Kopeckého ,00 Afrika aneb Èeši mezi lidožravci 20,00 (Divadlo Járy Cimrmana) Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy výbìr z poøadù ,00 Skrytá krása vesmíru ,00 Hudební toulky III Americký kontinent ,00 Astronomické repetitorium: Kde leží støed vesmíru? ,15 Relaxace pod hvìzdnou oblohou Pia (Gaurangi) ,00 S planetáriem kolem svìta: Malta, zemì plná historie ,15 Relaxace pod hvìzdnou oblohou Terra Australia (hudba New Age v Austrálii) Ostravský astronomický víkend Ve dnech 20. a se ve Hvìzdárnì a planetáriu Johanna Palisy koná již 11. roèník semináøe pro veøejnost, který nese v letošním roce název Mars drobnohledem i dalekohledem. Na semináø se mùžete pøihlásit do na tel.è nebo , faxem na è Bližší informace získáte na výše uvedených telefonních èíslech nebo na - red - Pøedplatné pro milovníky pohádek

11 7 Porubská Radnice Informuje Obèany Jak jsme se bavili v Porubì o prázdninách Témìø stovka dìtí mìstského obvodu pøivítala dne prázdniny v Centru volného èasu na ulici O. Jeremiáše Organizátoøi, zamìstnanci odboru školství, kultury a volného èasu, pro nì pøipravili den plný soutìží a zábavy. Dìti si mohly svou sportovní zdatnost otestovat na opièí dráze, zastøílet si ze vzduchovky èi laserové pušky, vyzkoušet si chùzi na chùdách nebo zhlédnout ukázku bojového umìní aikido a vystoupení dìtského aerobiku Tygøice. Nejbystøejším luštitelem v kategorii do 10 let byl Pavel Jankù, který vyøešil všechny úkoly rychle a napoprvé. V kategorií starších dìtí (11-15 let) si nejlépe vedl Vojta Bodnár. A jak dopadli dospìlí, doprovázející své dìti? Všechny nároèné køížovky vyøešila správnì a bez nápovìdy paní Helena Boháèová. Pro zájemce, kteøí si chtìli ovìøit své všeobecné znalosti, byl navíc pøipraven kvíz. Všichni luštitelé byli odmìnìni knihou. Støeda patøila všem, kteøí si chtìli vyzkoušet, jak se maluje na kameny. V Centru volného èasu na Vietnamské ulici 1541 vznikala pod dohledem výtvarnice Sylvy Chrobákové pozoruhodná umìlecká díla. Dìti i dospìlí projevili velkou fantazii a obyèejné kamínky se mìnily v zajímavé dekorativní pøedmìty. Sami tvùrci byli pøekvapeni, jak krásnì kameny ozdobili. Svá díla si pak hrdì odnášeli domù, dìti je chtìly vìnovat pøevážnì svým maminkám a babièkám, dospìlí pøátelùm a známým. Ve ètvrtek si pøišli na své pøevážnì kluci ve vìku 9 až 99 let. Na zahradì centra volného èasu na V. stavebním obvodì bylo živo. Od 16:00 hodin zde zamìstnanci centra a chlapci vykonávající náhradní vojenskou službu ( civilkáøi ) poøádali turnaj v ruských kuželkách. Turnaje se zúèastnilo 20 soutìžících. Vítìzem se stal Martin Trojanský, na druhém místì skonèil Petr Polášek a tøetí místo obsadil Eduard Šabatka. V horku všem kuželkáøùm pøišla k chuti ruská zmrzlina. V úterý se uskuteènila v areálu krytého bazénu spoleènosti Sportovní a rekreaèní zaøízení mìsta Ostravy, za spoluúèasti ÚMOb Poruba a Rádia Helax, soutìž v malování sluníèek pod názvem Hledá se nový Picasso. Celou akci zahájil starosta mìstského obvodu pan Miroslav Novák, který po celou dobu akce malování pøihlížel, aby pak mohl zasednout v porotì a spolurozhodovat o vítìzi celé soutìže. Hlavní výhrou bylo zapùjèení automobilu Citroen Picasso na prázdninový víkend. Ve støedu organizoval odbor školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba rovnìž v centru na Vietnamské ulici dopravnì-zábavný den. Dìti zde pod vedením zkušeného lektora získávaly zkušenosti a procvièovaly si znalosti z oblasti silnièního provozu. Probíhala zde výuka jízdy zruènosti na kolech, závodilo se na kolobìžkách, soutìžilo se na cyklistické dráze i na høišti. Za své øidièské umìní a znalosti byli všichni odmìnìni. Zaujaly vás zmínìné akce? Programovou nabídku center najdete na internetových stránkách ÚMOb Poruba nebo na letácích umístìných na plakátovacích plochách. zamìstnanci oddìlení kultury a volného èasu CO VÁS ÈEKÁ V CENTRECH VOLNÉHO ÈASU V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ul. O. Jeremiáše, VIII. obvod :00 modelování pohádkových postav z moduritu :00 turnaj ve stolním fotbale ul. Vietnamská, V. obvod den s obèanským sdružením Mens Sana :00 pohádka O neposlušných kùzlátkách KØÍŽOVKA V Moravskoslezských Beskydech je hora (viz první tajenka) vysoká 950 metrù. Je na ní (viz druhá tajenka), chránìný od roku 1933 a od roku 1954 je vyhlášen jako státní pøírodní rezervace. Jaké je jeho složení (1. kvízová otázka) a jeho rozloha v hektarech (2. kvízová otázka)? Ve ètvrtek mohly dìti v Centru volného èasu na ulici Vietnamská 1541 získat titul Kulièkový král nebo Kulièková královna. Soutìžilo se totiž ve cvrnkání kulièek. V kategorii mladších hráèù se králem stal Rudolf Blahuš, na druhém místì skonèil Jakub Dostalík a jako tøetí se umístil teprve ètyøletý Danek Pastròák. K titulu v kategorii starších dìtí se docvrnkal Daniel Pivovarský, jako druhý skonèil Václav Smìja a bronzovou pøíèku obsadil Roman Mach. Mimo soutìž si zazávodili také dospìlí, kteøí se náramnì bavili pøi vzpomínání na klukovská léta. Ve ètvrtek zorganizoval odbor školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba pro dìti, mládež i dospìlé prázdninové luštìní hádanek a køížovek. Potrápit se nad souborem hádanek, osmismìrek èi køížovek pøišlo celkem 39 luštitelù. Všechny dìti si vedly velmi dobøe. Se zaujetím øešily zadané úkoly, menším dìtem obèas pomohli starší kamarádi, organizátoøi, maminka nebo teta. VODOROVNÌ: A. Thrácký vùdce nejvìtšího povstání otrokù. B. Albánec (zastarale); ženský zpìvní hlas. C. Zpùsob barvení látek; lesní šelma. D. Mužské jméno; ubožák. E. Zkratka souhvìzdí Dalekohled; výstavný dùm; moje. F. Chemická znaèka osmia; jeden z øímských císaøù; druh alkoholického nápoje. G. Placený potlesk; dužnatá rostlina. H. Litera starogermánského písma; jemné lnìné plátno. I. Anglicky konec ; místní. J. Støedoškolák (zdrobnìle). SVISLE: 1. Sobota; správní jednotka. 2. Druhá tajenka; doutnák. 3. Jméno spisovatele Staška; druh pštrosa. 4. Anglicky déš ; žemlovka; zkratka Zemského divadla. 5. Mastnota; italská mìnová jednotka; otázka na místo. 6. Chemická znaèka astatu; úbytek váhy kapalin; konec. 7. Pøípad; prùvodní list. 8. Loketní kost; první tajenka. 9. Nemladá; druh kapradiny. Køížovka z dílny Køížovkáøského a hádankáøského kroužku Ostraváci Tajenka: 1) Mionší, 2) prales Kvízové otázky: 1) Prales je jedlobukový, 2) 2 169,70 ha

12 Porubská Radnice Informuje Obèany 8 opravy čalouněného nábytku velký výběr potahových látek dle vzorníků poradenství zdarma doprava zajištěna U Oblouku 501/6 Po, Út, St Ostrava-Poruba Čt Pá tel.: , Vyklízíte byt? Máte pozůstalost? Prodáváte dům, vilu? Odkoupíme od Vás a hotově zaplatíme zejména: obrazy, hodiny a hodinky nábytek skleníky, komody, židle, křesla sochy, sošky kovové, porcelánové, dřevěné sklo a porcelán hrací stroje a strojky pohlednice, lustry, hornické kahany stříbrné tácy, dózy, svícny, pudřenky zbraně šavle, bodáky, pistole, vyznamenání Po dohodě Vás navštívíme ve vaší domácnosti POLA starožitnosti Ing. Vítězslav Polanský 17. listopadu 598, Ostrava-Poruba Výkup a prodej: Po Čt hod. tel mobil: A PRODEJNA CHLADNIÈEK, MRAZNIÈEK PRAÈEK A ŠICÍCH STROJÙ, LAMINOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A3, A4 sbìrna FOTO, pøíjem a odesílání FAXU PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ a PC doplòkù, CD, MYŠ, KLÁVESNICE fa. Luxa NY v.o.s., E. Rošického 1065/9, O.-Poruba (za novým Kauflandem) Po Pá 7,00 11,00 14,00 18,00 So 7,00 11,00 Tel.è.: , mechanik Jazykový kout v Centru volného času Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Jazykové kurzy od září 2003 anglický jazyk/německý jazyk/ruský jazyk * přípravné kurzy k maturitě a k dalšímu studiu na SŠ a VŠ * pro předškoláky i školáky Výtvarná školička angličtiny Informace: Konzultace ke studiu v září: úterý 2., 9., 16.; středy 3., 10., 17. od 16 do 18 hodin Výroba, prodej a opravy èalounìného nábytku tel.: mob.: OTY SYNKA 33, OSTRAVA-Poruba 8 Redakèní rada: Hana Kremerová, tel: , Ing. Simona Piperková, Ing. Zdenìk Trejbal, Petr Gajdáèek, Petr Jedlièka, Mgr. Dagmar Nosková, Jan Vežranovský, Magdaléna Schmidková, tel: ; Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o, Studentská 1770, Ostrava-Poruba, tel.: , fax: Vydáno dne

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Hvìzdárna a planetárium Johanna

Hvìzdárna a planetárium Johanna Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy Kdo z nás nìkdy neslyšel pojmy vesmír, galaxie, mlhovina, èerná díra? Ne všichni vìdí, co tyto pojmy znamenají.

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více