Jubilejní výroční zpráva. za rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilejní výroční zpráva. za rok 2010/2011"

Transkript

1 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi 2011

2

3 Jubilejní výroční zpráva za rok 2010/2011

4

5 Poděkování za 20 let obnoveného Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži V září 2011 uplynulo 20 let od znovuotevření Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi. Škola zaloţená v roce 1854 měla vývoj mnohdy velmi dramatický. Její činnost byla dvakrát násilně přerušena, poprvé nacistickou okupací v období druhé světové války, podruhé po komunistickém puči. Školou prošlo mnoho významných osobností, studentů i profesorů. Nadregionální působností, kvalitou studia i úspěšností absolventů lze zařadit Arcibiskupské gymnázium mezi nejznámější a nejvýznamnější moravské střední školy minulosti i současnosti. Uţ dvacet let Arcibiskupské gymnázium připomíná, ţe vzdělání není jen vstřebávání vědomostí, ale především, ţe vzdělávání představuje účinnou formu výchovy. Důleţitá je ale budoucnost. Jak ji vidím? Z hlediska Arcibiskupského gymnázia dobře, z pohledu občana České republiky a Evropské unie spíše chmurně. Naše společnost se stále více odklání od podpory rodin, škol a dětí a přitakává ţivotu v nespoutané zábavě, konzumismu, ţivotu na dluh a neodpovědnosti za cokoliv. První výsledky tohoto přístupu se jiţ objevují. Jsou jimi finanční, důchodová, zdravotnická a populační krize. Přečká církevní škola Arcibiskupské gymnázium ve zdraví toto vše? Věřím, ţe ano. Věřím tomu, ţe naše Arcibiskupské gymnázium vychovává zodpovědné osobnosti, které chápou, ţe právě církevní školství ukazuje v současnosti jednu z cest ze všeobecné morální, etické a kulturní krize. Uplynulý rok byl rokem první státní maturity. Církevní školy v této zkoušce obstály v celostátním měřítku výborně. Naše škola se sice nezařadila mezi ty, které měly výsledky testů v první desítce v rámci České republiky, nicméně vynikající výsledky testů matematiky, němčiny a češtiny a mírně nadprůměrné výsledky angličtiny jsou dobrou vizitkou práce studentů i učitelů. Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia 5

6 6

7 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Arcibiskupské gymnázium splňuje stejné studijní poţadavky jako jiné školy stejného typu. Přesto se od mnohých liší, protoţe si klade za cíl nejen vzdělávání, ale formaci celého člověka. Absolventi mají nejen mít dobré znalosti, ale i vyzrávat v dobré a moudré lidi. Myslím na moudrost označující způsob ţivota, který se opírá o správné poznání. Ba ještě víc, myslím i na takové rozvinutí poznání, které je vlastní víře. K tomu prvnímu patří schopnost správného uţívání dobrých znalostí i vláda nad sebou. K tomu druhému pak otevřenost pro Boţí dary, k nimţ patří i moudrost. Dnes se všude zdůrazňuje výuka, která vede k praktickému uţívání znalostí. To je správné. Zároveň jsme často svědky zkaţené kariéry velmi slibných lidí, kteří uklouzli na vlastní nezralosti či neschopnosti správného rozlišování dobra a zla, stanovení správného cíle či volbě dobrých prostředků. Orientace v současné supernabídce moţností není pro mladého člověka snadná, stejně jako není lehké dobré uţívání široké svobody. Kdo chce zůstat opravdu svobodný a v ţivotě nezabloudit, potřebuje pravidla vnitřních mantinelů a správné vzorce chování, podle nich se dokáţe rozhodovat. Škola, která myslí na celistvou formaci mladého člověka, se věnuje i této oblasti. Kdo navíc ve víře přijal Boţího Ducha a má jeho dary, učí se s ním spolupracovat, aby se projevily. Dar moudrosti neznamená, ţe všechno víme, ale ţe se ukáţeme jako moudří, kdyţ jednáme podle Boţího slova, v němţ je Boţí moudrost. Dobrý rozum budeme mít, kdyţ ho necháme očišťovat vírou. Budeme si umět poradit při náročných rozhodováních, kdyţ budeme umět naslouchat Boţímu hlasu ve svědomí. Boţí síla se v nás ukazuje, kdyţ se snaţíme jednat podle Ducha i v situacích, na které nemáme dost vlastních sil. Skutečné umění není jen v projevování vlastních pocitů, ale je to tvůrčí činnost inspirovaná Duchem Svatým. Zboţný je ten, kdo ţije z Boha, s Bohem a pro Boha. Ten zakusí, ţe zboţnost je i pramenem zisku, protoţe nikdo není bohatší neţ ten, kdo má Boha. Uţ 20 let se po komunismu obnovené Arcibiskupské gymnázium snaţí o celistvou formaci svých studentů. Setkávání s řadou jeho absolventů přináší radost a ukazuje, ţe snahy jeho učitelů, vychovatelů i duchovních nejsou marné. Jubilejní výroční zpráva je taky krásným svědectvím. Za nejcennější však povaţuji, kdyţ sami studenti doporučují školu svým sourozencům a kamarádům, kdyţ se absolventi po letech na školu vracejí jako profesoři, kdyţ absolventi rádi posílají své děti na svou Alma mater. Mnoho úspěchů i potřebné Boţí pomoci k vytrvalosti a překonávání překáţek do dalších let! + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, zřizovatel AG 7

8 Mons. Josef Nuzík, slavnostní mše sv. při příleţitosti předávání maturitních vysvědčení v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie 8

9 Jubileum mariánské kaple v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ( ) Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi oslavilo v roce 2010 (8. 10.) jubileum posvěcení své mariánské kaple poté, co si roku 2004 připomnělo významné výročí své existence. Roku 1854 tehdejší olomoucký arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg vyhlásil pastýřským listem zaloţení ústavu (konviktu) v Kroměříţi, který měl připravovat na duchovní i středoškolské úrovni budoucí studenty teologické fakulty. První školní rok měl být , stavba nové budovy probíhala r , v letech plány přibrzdila válka Rakouska s Itálií, proto se závěrečná fáze výstavby budovy ústavu i s kaplí uskutečnila aţ roku Původní ústav nebyl ještě gymnáziem v tehdejším i dnešním slova smyslu: neměl právo veřejnosti, tedy ani maturity. Chovanci chodili denně z ústavu do starobylého piaristického a po roce 1873 do městského gymnázia. Zde pak v závěru studia také maturovali. Toto řešení nebylo pro studenty ideální, a proto někteří po niţších ročnících přecházeli na jiná gymnázia, např. P. Alois Musil po třech letech studia v kroměříţském konviktu ( ) pokračoval ve studiu v Brně a Vysokém Mýtě. Teprve roku 1911 se podařilo olomouckému arcibiskupovi F. S. Bauerovi získat pro ústav v Kroměříţi právo veřejnosti tedy i maturit. Teprve tehdy zde vzniklo skutečné Arcibiskupské gymnázium ovšem výlučně chlapecké. Ideálem nadále zůstalo následné teologické studium v Olomouci k tomu ale nebylo moţné nikoho nutit. Někteří maturanti se proto hlásili i na jiné fakulty a vynikli později v různých oborech filozofie, historie, filologie, medicíny, přírodopisu a inţenýrství. Výrazné procento, i kdyţ kolísavé, se však rozhodovalo pro teologii a tedy potom i pro stav duchovní a řeholní. Kroměříţský konvikt a později i církevní gymnázium se tak stalo významným zdrojem duchovních povolání pro celou Moravu. Je zřejmé, ţe na církevní škole a ústavu významná část morální i náboţenské výchovy studentů byla a stále je spojená s ústavní kaplí. Je to nejen prostor pro konání a poznávání katolické liturgie v průběhu církevního roku, ale i vhodné místo pro privátní modlitby i meditace, které mají velký význam pro řádný duchovní růst nejen studentů, ale i pedagogů a vychovatelů. Je proto pochopitelné, ţe při výstavbě budovy nového ústavu se od počátku počítalo i se školní kaplí s patřičnou kapacitní i uměleckou úrovní. Při stavbě se však stalo velké neštěstí. Pod tíhou cihel se v kapli zhroutilo lešení a trosky zasypaly 19 zedníků. Čtyři z nich byli zraněni těţce aţ k trvalé invaliditě, nikdo však při neštěstí nezemřel. Dalším důvodem opoţdění stavebního plánu byla r válka mezi rakouskou monarchií a Itálií s proslulou rakouskou poráţkou u Solferina. Pro velké finanční obtíţe olomouckého arcibiskupství se stavba budovy školy i kaple opozdila do roku Toho roku byl dodán z Vídně pro novou kapli umělecky cenný dřevěný oltář s figurami 12 apoštolů vyřezaný v novogotickém slohu. Dokončené dílo nové školy i kaple bylo tehdy velmi kladně hodnoceno veřejností a přijímáno i jako zkrášlení města. To bylo také patřičně zdůrazněno při slavnosti , kdy byla kaple s novým oltářem posvěcena arcibiskupem a kardinálem Fürstenbergem za přítomnosti početného duchovenstva i členů vysoké šlechty z okolních moravských měst. Z naznačené historie počátků dnešního AG vyplývá, ţe v roce 2010 uplynulo 150 let od události, která měla základní význam pro církevní školský ústav (konvikt), ze kterého pak roku 1911 (tedy před 100 roky) vzniklo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi. Skončilo zakladatelské období v historii ústavu a školy, která měla v Kroměříţi postupně nahradit starobylé piaristické gymnázium (zrušené roku 1873) a v tomto významném moravském městě opět vytvořit dobrou alternativu ke gymnáziu státnímu. V dalším období aţ do našich časů proţilo AG nedobrovolné pauzy: zrušení v době válečné, zrušení v době komunistického totalitního reţimu. V nových svobodných poměrech obnovené 9

10 demokracie mohlo AG opět zahájit činnost na podzim roku Dříve výlučně chlapecké gymnázium se však proměnilo ve střední školu s výrazným zastoupením dívčí mládeţe. Uţ v nadpisu je zdůrazněno, ţe jubilující kaple AG má titul mariánský (přesněji kaple Neposkvrněného početí Panny Marie). Později byla v přízemí školy ještě zaloţena kaple sv. Stanislava Kostky patrona studentské mládeţe. Je důleţité připomenout, ţe tehdy při posvěcení první kaple roku 1860 bylo pojmenování mariánské kaple i teologickou církevní aktualitou. V naší zemi je uţ od počátků křesťanství mnoho kostelů a kaplí s mariánským titulem, ale plný titul nové školní kaple v Kroměříţi připomínal zvláště katolíkům významné dogmatické rozhodnutí tehdejšího papeţe Pia IX. z roku Toho roku papeţ vyhlásil nové dogma, které mělo dále rozvíjet tradiční mariánskou úctu v katolické církvi. Tím také rozšířil počet pojmenování Matky Syna Boţího Jeţíše Krista uţívané věřícími v modlitbách, poboţnostech i teologických pojednáních. Papeţské prohlášení se týkalo výjimky, kterou učinil Bůh P. Marii ještě před jejím narozením s ohledem na její vyvolení. Narodila se sice jako kaţdý jiný člověk tradice připomíná rodiče Jáchyma a Annu byla však uţ od chvíle početí uchráněna zvláštním zásahem od jakéhokoliv vlivu hříchu. Přesvědčení o zvláštním postavení Matky Jeţíše Krista při spáse lidského pokolení provází dějiny křesťanství uţ od počátku. Má své zakotvení v jasných textech 1. kapitoly Matoušova i Lukášova evangelia. Bylo také potvrzeno prvními koncily ve 4. aţ 6. století (zvl. v Efesu). Projevy mariánské úcty byly pokládány za samozřejmé v celém 1. tisíciletí křesťanských dějin na Východě i na Západě a v této věci se nic nezměnilo ani po oddělení pravoslavných od katolíků v 11. století. Uţ před 19. stoletím byla v některých zemích známa neoficiální úcta k P. Marii počaté bez dědičné viny. Papeţ bl. Pius IX. pak tuto úctu svým rozhodnutím oficiálně rozšířil v celé katolické církvi. Kdyţ právě téhoţ roku olomoucký arcibiskup ohlásil zaloţení ústavu pro přípravu budoucích kněţí v Kroměříţi, bylo jen logické, ţe tehdy vyhlášené mariánské dogma bylo aktuální inspirací pro titul kaple nového ústavu. P. Mgr. Arnošt Červinka Kaple svatého Stanislava Kostky Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi máme dvě kaple. První kaple Panny Marie Neposkvrněné je ve 2. poschodí budovy gymnázia. Byla vybudována v novogotickém slohu a arcibiskupem-kardinálem B. Fürstenbergem posvěcena roku 1860 tedy uţ na počátku existence ústavu. Bylo to v souladu s posláním konviktu malého semináře, pozdějšího Arcibiskupského gymnázia, středoškolské přípravky na teologickou fakultu a velký seminář v Olomouci. Pravidelné bohosluţby a poznávání katolické liturgie byly kaţdodenní součástí programu tohoto církevního ústavu, ve kterém většinu pedagogů tvořili kněţí se specializací na výuku i na výchovu. Velký počet studentů i výrazné oslavy 80 let trvání ústavu i školy (v roce 1935) byly důvodem k vybudování druhé kaple v přízemí budovy. Význam kaple Panny Marie se nezměnil, nová kaple v přízemí však byla praktičtější a přístupnější pro společné i soukromé adorace studentů i pedagogů v průběhu denního rozvrhu hodin. Jak to dokládá fotografie z roku 1948, i v nové kapli byl oltář se svatostánkem a věčným světlem, tedy i zde bylo moţné slouţit mše svaté. Kaple byla spojena s kultem jednoho z patronů studentské mládeţe, kterým byl sv. Stanislav Kostka. Spolu se sv. Aloisem Gonzagou patřil ke stále připomínaným katolickým vzorům chlapecké mládeţe, připomeňme si proto jeho osobnost. 10

11 Narodil se roku 1550 v polském Mazovsku ve šlechtické rodině. V Augsburgu se seznámil s tehdy nově vznikajícím řádem jezuitů. Poznal sv. Petra Kanisia a do noviciátu v Římě byl přijat řádovým generálem TJ sv. Františkem Borgiášem roku Přestoţe pocházel ze šlechtického rodu, neměl ţádné výsady a úlevy v nárocích kladených na budoucí jezuity. Vynikal velkou zboţností a studentskou disciplinou. Za rok poté však onemocněl a v pouhých 18 letech zemřel. Téhoţ roku se narodil připomenutý italský světec Alois z rodu Gonzagů, který měl osud hodně podobný včetně šlechtictví, jezuitského noviciátu i předčasné smrti ve 23 letech. Oba tito později svatořečení jezuitští novicové se pak logicky stali od 17. století vzory patrony katolické chlapecké mládeţe, zvláště studentské. V posledním půlstoletí však jejich úcta uţ není v církvi tak intenzivní, zřejmě pro aristokratický původ i jinak výjimečný osud, který je dosti vzdálen ţivotnímu stylu mládeţe (i křesťanské) naší doby... Před 80 lety však tomu tak nebylo, a proto byla druhá kaple na AG, vybudovaná v letech , zasvěcena šlechtickému mládenci z Polska a jezuitskému novici sv. Stanislavu Kostkovi. Uvedené datování je spojené i s tehdejším ředitelem semináře (dnes bychom řekli domova mládeţe při AG) P. Msgre Zeno Jöcklem ( ), který i s příslušnou dedikací a datováním věnoval nové kapli hlavní okno s uměleckou vitráţí, která zpodobňuje sv. Stanislava. Po obnovení školy i domova mládeţe roku 1991 byly pro obě školní kaple pořízeny moderně pojaté obrazy s biblickou tematikou od akademické malířky Sabiny Kratochvílové z Brna. Obrazy 14 zastavení kříţové cesty zdobí horní kapli Panny Marie a 20 obrazů s výjevy růţencových tajemství jsou v dolní kapli sv. Stanislava. Po důkladné renovaci (osekání a odvlhčení zdiva, nová elektroinstalace, výmalba) i mnohých brigádnických hodinách obětavé práce především studentů AG byl k novému liturgickému poţehnání této druhé kaple pozván pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. P. Mgr. Arnošt Červinka 11

12 Text, který je vložen do schránky sochy P. Marie Milí farníci kroměříţských farností, řádové sestry, studenti, pedagogové a zaměstnanci církevních škol, obyvatelé města Kroměříţe a ostatní přátelé, kterým se dostává do rukou tato listina! Skrze ni Vám chceme přiblíţit osud této sochy Panny Marie Neposkvrněné, která je umístěna na štítu kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi. 12

13 Původní socha Panny Marie Neposkvrněné byla na štít kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi vztyčena 1. května Bylo to necelých pět let poté, co papeţ Pius IX. (8. prosince 1854) vyhlásil za článek víry, ţe Panna Maria byla uchráněna od poskvrny prvotního hříchu. Tato socha byla dne 22. listopadu 2000 odborně snesena na zem a uloţena, protoţe jí hrozilo rozpadnutí a zřícení. Byla zhotovena z mušlového vápence. Místo, kde stávala socha, bylo po dobu necelých deseti let prázdné. Po dlouhých diskusích, konzultacích s odborníky, s kameníky, statiky atd., po projednání různých variant a po zváţení finanční stránky jsme se rozhodli, ţe necháme zhotovit kopii sochy a umístíme ji na původní místo. Originál byl ve velmi špatném stavu a ani po restaurování, které by bylo finančně náročné, by nesměl být vrácen na původní místo. Originál se ponechal k rozpadnutí. Tato socha je tedy kopií sochy původní. Je z cementu, odborně řečeno z cementového výdusku, protoţe z pískovce by stála o několik set tisíc korun více. Rozdílnost materiálu však není běţným pohledem rozeznatelná. Vyhotovení kopie se ujal pan BcA. Vilém Čech z Roštína a socha celkově stála 380 tisíc korun českých. Pomocné práce jako lešení, zpevnění podstavce a vyzdviţení jeřábem stály 60 tisíc korun českých. Potřebné finance zajistil Spolek pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi, jehoţ členy byli školní kaplan gymnázia, faráři obou kroměříţských farností, představené všech tří kroměříţských klášterů a několik laiků z farností i z obou církevních škol. Tato socha byla slavnostně poţehnána za přítomnosti Mons. Jana Boska Graubnera, arcibiskupa olomouckého, za přítomnosti desítek duchovních z děkanátu kroměříţského i ze vzdálenějších míst, za přítomnosti vedení gymnázia v čele s panem ředitelem Mgr. Štěpánem Bekárkem a pedagogů a vychovatelů, za přítomnosti studentů gymnázia, za přítomnosti pana starosty města Kroměříţe Mgr. Miloše Malého (celkem kolem 500 osob) dne 8. října V tento den jsme slavili 150 let od posvěcení kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi. Kapli posvětil dne 8. října 1860 olomoucký arcibiskup a kardinál Bedřich Fürstenberg. Sochu vnímáme jako symbol duchovní ochrany celého města Kroměříţe a všech jejich obyvatel. Patří neodmyslitelně k panoramatu města Kroměříţe. Mariiny rozpřaţené ruce jako by symbolizovaly její otevřenost pro kaţdého člověka. Ona byla uchráněna prvotního hříchu a nedopustila se ani osobního hříchu, ona je Matkou Spasitele. A můţe být i naší Matkou. Vede vţdy člověka ke svému synu Jeţíši. Bohu díky a díky všem, kteří se modlitbou, oběťmi, podporou a finančně podíleli na tomto díle. Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen. P. Mgr. Pavel Stuška, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi a člen Spolku pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi P. Josef Říha, probošt a farář Římskokatolické farnosti svatého Mořice v Kroměříţi a člen Spolku pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi Mgr. Miloš Malý, starosta města Kroměříţe 13

14 I. Základní informace Název školy: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi, Pilařova 3, Kroměříţ Právní forma: školská právnická osoba Zřizovatel školy: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc IZO: Ředitel školy: Mgr. Štěpán Bekárek Statutární zástupce: Mgr. Libor Ondráček Školní kaplan: P. Mgr. Pavel Stuška Sekretariát: Ing. Ludmila Horáková, tel , Součásti školy: Gymnázium IZO Školní knihovna IZO Školní klub IZO Domov mládeţe IZO Školní jídelna IZO Učitelský sbor Ředitel školy: Mgr. Štěpán Bekárek Ma, Fy Zástupci ředitele: Mgr. Libor Ondráček Dě, ZSV Mgr. Vladimír Koutný ČJL, Dě, ŠJ Vyučující: Mgr. Iva Bekárková, IVT Mgr. Kristýna Beth, AJ P. Mgr. Arnošt Červinka, NV Johanna Magdalena De Kock, AJ Ing. Alena Dvořáková, Che Mgr. Alexandra Filipová, AJ MVDr. Alexandra Gajová, Che, Bi Mgr. Karel Gamba, NV, EV Mgr. Michaela Hořáková, Ze Alena Hyánková, Bi, Ze Mgr. Lukáš Jambor, NV Mgr. Lenka Jančíková, Bi, TV Mgr. Jitka Korkischová, AJ, LJ Mgr. Libor Kotas, Ma, Bi Mgr. Jana Koutná, NJ Jiřina Kubáčková, ČJL, VV Mgr. Věra Kubáčková, NJ, VV Mgr. Jan Kutálek, ČJL, AJ MgA. Filip Macek, HV Mgr. František Macek, HV Mgr. Ladislava Maňurová, ČJL, NV, ZSV Mgr. Pavel Motyčka, ZSV, NV, EV doc. RNDr. Václav Mrkvička, CSc., IVT Mgr. Helena Navrátilová, NJ PaedDr. Věra Olexinová, AJ Mgr. Eva Otáhalová, Ma, FJ Ing. Eliška Pifková, AJ Mgr. Ing. Miroslav Pijáček, Fy, IVT, Ma Mgr. Jiří Pliska, TV Viktor Pluhař, Ma, Bi Ing. Valerie Procházková, NJ PaedDr. Aranka Řezníčková, ČJL, ZSV, EV Mgr. Martina Sedláčková, ČJL, Dě Vereen Ann Smit, AJ Mgr. Tomáš Smolek, AJ Bc. Stanislava Ščotková, NV Mgr. Martina Vaclová, Ma, TV Mgr. Miroslav Valenta, IVT, Fy, Che Mgr. Pavla Valentová, IVT, Ma, Fy Mgr. Ludmila Váňová, Ma, Ze, IVT Lubomír Vláčil, Fy Mgr. Eva Vláčilová, Dě, ZSV Jelena Volková, FJ, RJ Mgr. Vít Zahradníček, ZSV, Dě Mgr. Eva Zavadilová, Ma, Ze Ing. Marcela Zemánková, Che Zkratky předmětů: ČJL český jazyk a literatura AJ anglický jazyk FJ francouzský jazyk NJ německý jazyk RJ ruský jazyk ŠJ LJ Dě Ze Ma španělský jazyk latinský jazyk dějepis zeměpis matematika Fy Bi Che ZSV NV fyzika biologie chemie základy společenských věd náboţenská výchova HV EV VV TV IVT hudební výchova etická výchova výtvarná výchova tělesná výchova inf. a výp. technika 14

15 2. Domov mládeže Vychovatelé Mgr. Vojtěch Ševčík vedoucí vychovatel Dora Droščáková zástupkyně vedoucího vychovatele Mgr. Mlada Akubţanová Mgr. František Cibulka Simona Frajtová Marie Geráková Mgr. Marta Haluzová Ing. Mgr. Věra Minaříková Barbora Němčáková Mgr. Josef Pořízek Mgr. Tomáš Zemánek 3. Školní klub a knihovna Mgr. Jana Dvořáková Ing. Dobromila Havelková Mgr. František Hyánek 4. Ekonomický úsek Ing. Eliška Pifková vedoucí ekonomického úseku Ing. Ludmila Horáková Jana Hostičková Lucie Konečná Ivana Michoňková 15

16 5. Zaměstnanci kuchyně Karel Dundálek vedoucí kuchyně Marie Cviková Jiří Čermák Jana Galatíková Josef Holásek Marcela Jedruchová Jana Kochaníčková Jiří Láník Petr Němec Eva Nováková Dagmar Polešáková Marie Pospíšilová Hana Stratilová Marie Šustková Kateřina Topičová Miroslava Veselá Ludmila Zapletalová 6. Technický úsek Ing. Vladimír Šimorda vedoucí technického úseku Jiří Čermák Josef Odstrčilík Jarmila Dvorníková Karel Pevný Pavel Dvořák Dana Slámová Anna Indrová Naděţda Smrţáková Jaroslava Klevetová Dana Stelmachová Marie Kočišová Bc. Lenka Šidlíková Ilona Libenská Marie Šťastná Anna Machová Ing. Ferdinand Šujanský Anna Maňurová Lenka Veselá Renata Novotná 16

17 II. Seznam studentů 1. Šestileté gymnázium 1.P třídní učitelka Mgr. Martina Vaclová Ondřej Bartoš, Zborovice Jan Brablík, Morkovice-Slíţany Radoslav Dostál, Morkovice-Slíţany Kateřina Farbulová, Roštín Vojtěch Hanák, Břest Jan Horák, Ptení Matouš Horák, Kroměříţ Filip Jadrníček, Roštín Tereza Jančíková, Kroměříţ Marie Kostrhunová, Kroměříţ Monika Krejčí, Kroměříţ Hana Laštovicová, Kroměříţ Alţběta Mahdalová, Zlín Marie Machová, Horní Bečva Lukáš Maliňák, Bystřice pod Hostýnem Kristýna Mikulová, Kroměříţ Martin Navrátil, Kroměříţ Alţběta Němčáková, Kroměříţ Daniel Pajgr, Morkovice-Slíţany Jan Peřina, Kroměříţ Jan Petera, Kroměříţ Karolína Poulová, Zdounky Petra Rachvalová, Kroměříţ Magdaléna Rubanová, Němčice nad Hanou Jana Rusková, Kroměříţ Martin Svoboda, Zlín Lukáš Trojan, Roštín Zbyněk Volný, Kroměříţ Michaela Výletová, Svatobořice-Mistřín Radim Zvonek, Kojetín 2.S třídní učitelka Ing. Valerie Procházková Lucie Barotová, Kroměříţ Vendula Baštincová, Kroměříţ Marie Bekárková, Kroměříţ Kateřina Brázdová, Bystřice pod Hostýnem Kristýna Hrabalová, Kroměříţ Veronika Mikulincová, Traplice Gabriela Nováková, Bystřice pod Hostýnem Josef Pělucha, Holešov Michaela Rozehnalová, Bystřice pod Hostýnem Eva Smělíková, Kroměříţ Eva Teperová, Zlín Pavla Tuhá, Bzenec Dominika Věrná, Kvasice Andrea Vránová, Postoupky Ivana Zapletalová, Kroměříţ Antonín Zelinka, Kroměříţ 3.T třídní učitelka Mgr. Eva Zavadilová Kristýna Ančincová, Kroměříţ Michaela Babuková, Kroměříţ Marek Černý, Kroměříţ Václav Dostálek, Bílovice Vojtěch Dvorský, Kroměříţ Jakub Gajdošík, Kvasice Marek Hamrla, Morkovice-Slíţany Ludmila Hermanová, Kroměříţ Iveta Kochaníčková, Kroměříţ Radek Kozárek, Chropyně Tadeáš Loučka, Rataje Gabriela Machalová, Zlín Eliška Míčková, Kroměříţ Martin Rašner, Zábřeh Dominik Sehnal, Kroměříţ Ondřej Schindler, Odry Petr Skopal, Kroměříţ Marek Španiel, Kroměříţ Aleš Vymazal, Morkovice-Slíţany Adam Zapletal, Rataje Michael Zapletal, Zborovice 17

18 4.K třídní učitel Mgr. Jan Kutálek Dominik Bleša, Kroměříţ Linda Doleţelová, Kroměříţ Euniké Lois Exnerová, Nový Hrozenkov Ivana Havelková, Kroměříţ Marta Jakubíčková, Zlín Dominika Kmentová, Kroměříţ Monika Kocourková, Kroměříţ Lucie Kochaníčková, Kroměříţ Kamila Košaříková, Kroměříţ Pavel Kučeřík, Chropyně Karolína Lhotáková, Kroměříţ Eva Ludvíková, Otrokovice Vojtěch Minařík, Kroměříţ Klára Novotná, Nezamylice Dominik Ohryzek, Nový Hrozenkov Martina Opravilová, Kvasice Veronika Pluhařová, Kroměříţ Klára Potměšilová, Kroměříţ Marie Ryšavá, Zábřeh Šárka Sedláčková, Kroměříţ Marie Sehnalová, Kroměříţ Gabriela Štětinová, Morkovice Michaela Trojanová, Velké Karlovice Jana Vlčková, Kvasice Karel Zapletal, Kroměříţ Olivie Zezulová, Ruda nad Moravou Marie Zvončáková, Újezd 5.K třídní učitel Ing. Mgr. Miroslav Pijáček Anna Bekárková, Kroměříţ Kristýna Bernardová, Přerov Marek Brázdil, Morkovice-Slíţany Petra Burešová, Chropyně Blanka Čecháková, Chropyně Michal Doleček, Kroměříţ Jana Dostálová, Morkovice-Slíţany Jessica Sarah Exnerová, Nový Hrozenkov Eliška Foltýnová, Kroměříţ Michael Janek, Kopřivnice Zuzana Juřičková, Kroměříţ Daniela Koplíková, Chropyně Kristýna Lejsalová, Morkovice-Slíţany Monika Loučková, Rataje Veronika Malantová, Bystřice p. Hostýnem Ondřej Máša, Břest Jiří Navrátil, Břest Zdislava Nováková, Bystřice pod Hostýnem Marek Otta, Kroměříţ Matouš Pecina, Nezamyslice Denisa Schneiderová, Horní Moštěnice Josef Slezáček, Zlín-Příluky Miroslav Šálek, Břest Diana Trtílková, Brno Markéta Vranová, Morkovice-Slíţany Jana Ţertová, Oskava 6.S třídní učitelka Mgr. Eva Otáhalová Terezie Dvořáková, Olomouc Tomáš Janečka, Břest Antonín Kadlec, Zdounky Silvia Klučková, Zborovice Denisa Kojetská, Břest Viktorie Malantová, Bystřice pod Hostýnem Aneta Maštalířová, Koryčany Věra Melichárková, Kroměříţ Tamara Michalčíková, Holešov Jiří Minařík, Kroměříţ Markéta Mlýnková, Hulín Tereza Mrázová, Rataje Jan Němeček, Hulín Petr Netopil, Břest Martin Pajgr, Morkovice-Slíţany Stanislava Poulová, Zdounky Marek Štec, Valašské Meziříčí Zdeněk Štokman, Kroměříţ Jana Štolfová, Morkovice-Slíţany Dagmar Šujanská, Chropyně Dominik Urban, Kroměříţ Pavel Urban, Hulín Petr Vacek, Kroměříţ Petra Zbranková, Kroměříţ Pavel Zdraţil, Kroměříţ 18

19 2. Čtyřleté studium 1.A třídní učitel Viktor Pluhař Anna Bučková, Stráţnice Anita Burianová, Kroměříţ Iveta Daňková, Kroměříţ Petra Domanská, Roštín Veronika Dubinová, Kroměříţ Mariana Frydrychová, Karolinka Aleš Hanák, Kroměříţ Ondřej Jahoda, Horní Lideč Martin Janáč, Horní Lideč Terezie Kameníková, Hodonín Kateřina Knotová, Zlín Jana Konečná, Kroměříţ Alexandra Křiţanová, Kroměříţ Veronika Lednová, Kroměříţ Dagmar Mojţíšová, Zlín 1.B třídní učitelka Mgr. Jana Koutná Barbora Cencingrová, Kojetín Pavel Fiala, Dřevohostice Monika Frgalová, Míškovice Tomáš Gřešek, Kroměříţ Anna Hanáková, Hroznová Lhota Miroslav Chráska, Olomouc Petr Janíček, Litovel Veronika Kotrbová, Otrokovice Kristýna Kováčová, Kroměříţ Eva Lejsalová, Morkovice-Slíţany Štěpán Mikulenčák, Vsetín Denisa Mlčáková, Kroměříţ Monika Navrátilová, Plumlov Věra Navrátilová, Zdounky Karel Mrhálek, Otrokovice Klára Ondrašíková, Lhota Nicola Raúl, Otrokovice Dita Roušarová, Kroměříţ Klára Stedlová, Trnava Petr Šárovec, Pňov-Předhradí Barbora Šenovská, Horní Lhota Dagmar Šnejdarová, Zdounky Nikola Šušlíková, Kroměříţ Markéta Váňová, Horní Lhota Petr Vlach, Kroměříţ Tereza Vlčková, Zlín Šárka Vyslouţilová, Morkovice-Slíţany Kamila Zicháčková, Holešov František Němec, Mysločovice Ivana Pavlíková, Ivanovice na Hané Karolína Poledňáková, Kroměříţ David Prachař, Zborovice Iva Rumpová, Kroměříţ Klára Řezáčová, Zborovice Petra Říkovská, Rataje Vojtěch Scheichenost, Zborovice Václav Ševčík, Olomouc Lenka Vrublová, Kroměříţ Michaela Zelinová, Mysločovice Jiří Oskar Zmek, Kroměříţ František Ţert, Oskava 1.C třídní učitelka MVDr. Alexandra Gajová Ondřej Bernátek, Luhačovice Alena Dvořáčková, Morkovice-Slíţany Mária Hájíčková, Břest Lukáš Janík, Nový Hrozenkov Hana Jochcová, Karolinka Anna Juřičková, Vsetín Kateřina Kolářová, Pozlovice Erika Koukalová, Kroměříţ Antonín Krůpa, Šenov Andrea Kytlicová, Kroměříţ Natália Mikulová, Kroměříţ Kristýna Milošová, Hradčovice Jiří Navrátil, Kroměříţ Marie Olšanská, Chropyně Tomáš Ondřej, Šumice Michaela Pátíková, Břest Klára Plisková, Vyškov Jana Potočiarová, Věţky Veronika Přikrylová, Kroměříţ Kristýna Skácelová, Zdounky Patrik Strohbach, Zlín Daniel Šácha, Kroměříţ Karolína Těšíková, Hranice Karolína Večerková, Chropyně Stanislava Vrágová, Hradčovice Kristýna Zavadilová, Zlobice Jitka Zemánková, Hradčovice Jan Zubalík, Vnorovy 19

20 2.A třídní učitelka Mgr. Ludmila Váňová Veronika Bártková, Kroměříţ Karel Burian, Troubky Aneţka Cíchová, Všechovice Barbora Červenková, Vizovice Denisa Durnová, Tvaroţná Lhota Ivo Fridrich, Vnorovy Anna Havlíčková, Moravičany Miroslav Chalupa, Kroměříţ Vít Janíček, Kozojídky Tereza Jurnyklová, Šumice Nikola Knollová, Kroměříţ Tomáš Konečný, Těšnovice Marie Krejčí, Morkovice-Slíţany Stanislav Mrhálek, Hulín Michal Neckař, Ivanovice na Hané Petr Palacký, Přerov Daniela Pařilová, Kroměříţ Karolína Píchová, Kardašova Řečice Anna Schnürmacherová, Uherský Brod Ondřej Sucháček, Brumov-Bylnice Kateřina Šebestová, Zlín Radek Šnajdr, Koryčany Daniela Vošahlíková, Holešov Magdaléna Ţaloudíková, Roţnov pod Radhoštěm 2.B třídní učitel Mgr. Pavel Motyčka Jana Andrášková, Kroměříţ Michaela Bereczová, Lutopecny Andrea Bublíková, Luhačovice Michaela Fojtová, Zdounky Sára Fojtů, Vsetín Petr Frolich, Hulín Světlana Frolichová, Hulín Jakub Hladký, Švábenice Jolana Honsová, Pozořice Karel Imríšek, Chropyně Šimon Julina, Lukov Pavlína Kolčavová, Zlín Veronika Krabicová, Lidečko Kateřina Marková, Kroměříţ Kateřina Musilová, Kroměříţ Adam Němec, Kroměříţ Alţběta Ondrašíková, Zlín Jan Pořízek, Kroměříţ Adam Slunečka, Veletiny Iva Svobodová, Chropyně Eva Štouračová, Kroměříţ Marcela Trávníčková, Kroměříţ David Vlk, Luhačovice Helena Vybíralová, Kroměříţ Filip Zanáška, Morkovice-Slíţany Štěpánka Zlámalová, Hranice 2.C třídní učitelka Mgr. Michaela Hořáková Štěpánka Blechová, Zlín Michaela Drcmánková, Hulín Jaroslav Hrabovský, Odry Jarmila Hrubá, Zlín Terezie Hubáčková, Cholina Jana Pastyříková, Hulín Lukáš Podaný, Kvasice Marie Procházková, Holešov Jakub Řezníček, Kvasice Jan Seidler, Zlín Michal Symerský, Kroměříţ Veronika Šánková, Nedašov Petr Tinka, Dolní Němčí Karolína Večerková, Bařice Radka Večeřová, Kostelec u Holešova 3.A třídní učitelka Mgr. Ladislava Maňurová Zuzana Bartozelová, Zlín Adam Baštinec, Kroměříţ Alena Blahušová, Zlín Miriam Doleţalová, Vsetín Soňa Dvořáková, Zdounky Marika Fischerová, Tlumačov Tereza Fojtů, Zlín Olivie Frolková, Zlín Jaroslav Kaňa, Zlín Adam Krčmář, Zdounky David Luňák, Kyjov Petr Mozga, Zdounky Hana Písková, Kokory Pavlína Pluhařová, Zdounky Adam Pospíšil, Kvasice Ladislav Radoň, Vizovice 20

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Terezie Kerdová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 Mgr. Dana Patočková / Mgr. Kristýna Tejnická

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Třída: 4. - 4.ročník (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 23. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Vladimír Böhm Místopředseda: PhDr. Taťána Dohnalová Třídní: Mgr. Marcela

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Český Brod, Vítězná 616 Termín: pondělí 24. 5. 2010 dopoledne denní porada vyučujících: 11:45 Štěpán Votava Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Miroslava Jonášová / Mgr. Natalia Zapalačová / Matematika

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:05 Denní vyhlášení výsledků: 12:10 Pavla Krtilová pr. - Anglický jazyk 8:15 8:30 Mgr. Štěpánka Králová / Mgr. Ladislav Douša / Martina

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009

Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009 Rohálovská desítka, 16. ročník, 28.02.2009 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 1998-1999 680 m 1. Př-Dív 0:02:34 1 289 Škanderová Kristýna 1999 Slezan Frýdek Místek 2. Př-Dív 0:02:38 2 290 Macková Eliška 1999 Atletický

Více

Okresní soutěž v plavání družstev

Okresní soutěž v plavání družstev Okresní soutěž v plavání družstev Prostějov 5. 12. 2012 III. a IV. kategorie Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana Matyášková II.tř. Startér: Lukáš Kousal

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 60 m mladší žákyně 1. 8,90 Ševčíková Sára 30.9.2003 ZŠ Přerov Velká Dlážka 2. 8,98 Gondová Kateřina 30.9.2003 ZŠ Lipník Osecká 3. 9,13 Kučerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:00 Denní vyhlášení výsledků: 12:05 Markéta Jirkovská pr. - Základy společenských věd 8:15 8:30 Mgr.,Ing. Zdeněk Maňák, Ph.D. / Mgr. Ilona

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0

Pořadí St.číslo Příjmení Jméno Ročník Klub VÝSL. ČAS Ztráta 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A PŘESPOLNÍ BĚH LYŽAŘŮ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - 22. ŘÍJNA 2011 SKIAREÁL MARTINA KOUKALA PŘÍPRAVKA / 2006 A ML. 100M 1 81 SLÁDKOVÁ ANETA 2006 ZDAR 0:00:29,3 0:00:00,0 DÍVKY NEJMLADŠÍ

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

TJ SOKOL Opatovice, z.s. Výsledková listina XXXVII. ročníku Lesního běhu Opatovice dne 21. března 2015

TJ SOKOL Opatovice, z.s. Výsledková listina XXXVII. ročníku Lesního běhu Opatovice dne 21. března 2015 I - Žáci nejmladší (0 až 5 let ročník 2010 a mladší) 500 metrů číslo čas pořadí příjmení a jméno ročník oddíl 74 3:13:00 1 Mlčák Jiří 2010 82 5:58:90 2 Janásek Antonín 2012 77 6:49:20 3 Zela Jiří 2012

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II.

Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. Angličtina II. Angličtina III. Florbal I. Florbal II. Název kroužku Den Čas Vedoucí kroužku Angličtina I. ÚT 12:25-13:25 G. Jízdná Svoboda Kryštof Soudek Tomáš Jankůj Monika Jan Janda Nasri Sára šmardová Tereza Angličtina II. ČT 13:30 14:30 D. Kašpárková

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA Memoriál účastníků II. zahraničního odboje Moutnice 7.ledna 2012 Výsledky kategorie Předškolní děti - chlapci 1 Pavel Hrabálek (46) Křenovice 0:10.900

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

3. kolo MSLM, Břeclav 16.4.2005 INTERNET

3. kolo MSLM, Břeclav 16.4.2005 INTERNET 1. 100 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:58.25 702 50 2. Jarolím Jakub 95 N.Jičín 0:58.77 687 46 3. Rážek Jan 94 Olomouc 1:01.55 6 11 42 4. Bartek Jan 94 N.Jičín 1:02.69 582 39 5.

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM

Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Okresní přebor 1. Loukov NE ÚZM Miroslav Hovořák 777 142 605 2. Zborovice hlášenky Radovan Kunc 731 526 392 3. Mrlínek NE ÚZM Martin Kaďůrek 608 120 732 4. Němčice NE ÚZM Tomáš Darebníček 602 371 299 5.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

Počet závodníků: 122 Počet kategorií: 10

Počet závodníků: 122 Počet kategorií: 10 Počet závodníků: 122 Počet kategorií: 10 Seznam závodníků: ----------------- Kolečková Jana - Starý Jičín 12 Hilpertová Diana - Starý Jičín 54 Rabelová Kristýna - Starý Jičín 140 Volková Ivana - Jičina

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012

Rozpis studentů u maturitní zkoušky 2012 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Třída: 4.A - 4.ročník (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Jana Mlynářová Místopředseda: Mgr. David Hollan Třídní:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: P4.A - 4.A (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600014398 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 402 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek

II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek II. třída 1 Ludslavice NE UZM Miroslav Konečný 603548273 2 Rusava SO UZM Daniel Krajcar 776853472 3 Lubná NE UZM Marek Škrabal 734407569 4 Mrlínek NE UZM Viktor Vinklárek 736166429 5 Loukov NE UZM Miroslav

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion

Výsledková listina závodu Pohár rozhlasu Svitavský stadion 1./8 Běh 1000m Běh 4x60m Běh 60m kategorie: Mladší žáci 1. Zoicas Daniel Gymnázium Svitavy 3:30,30 sec 398 21 2004 2. Jelínek Jonáš ZŠ Felberova Svitavy 3:32,00 sec 385 4 2002 3. Mauer Šimon Gymnázium

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2010) Termín: pondělí

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Pacovské dovádění

Pacovské dovádění Pacovské dovádění 11. 10. 2014 Nejmladší žáci 1 Sviták Martin 2004 Tom Pacov 1 1 24.54 25.54 2 Brabec Tobiáš 2004 Tom Bohumín 2 1 1 4 29.23 7 33.16 3 Blahůšek Jan 2004 Tom KČT Kralupy 2 2 2 6 28.54 34.54

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2016

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2016 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: OA4 - Obchodní akademie (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Andrea Brogowská Místopředseda: Ing. Daniela

Více

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové

1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové BENJAMÍNCI - AEROBIK 1 Fitness center Báry a Hanky Šulcové TRENÉR: Mgr. Bára Ptáčková Brousková Lucie Kulhánková Klára Svobodová Veronika HerrmannováTereza ManďákováAdéla Šnajdrová Nela Jančíková Barbora

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Výuka cizích jazyků 2015/16

Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka probíhá v pondělí. V případě problémů kontaktujte: martin.skvara@ujep.cz Jméno Jazyk Skupina Vyučující Čas Místnost Dvořák, Josef angličtina 1 Daniel Kratochvíl MA 8.00

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek

P L Á N. Časový plán maturitních zkoušek P L Á N maturitních zkoušek IV. A ročníku oboru Agropodnikání na Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm ve školním roce 2012 2013. Legislativní zázemí maturitní zkoušky tvoří zákon

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: L4 (rok nástupu 2011) Termín: úterý 19. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Jitka Strnková Místopředseda: Mgr. Hana Chamulová Třídní: Mgr.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1.

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1. Výsledková listina Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013 Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. Viktorie Janovská Barbora Oháňková ZUŠ Pohořelice 1. cena Olomoucký Adéla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Brno město termín konání: 23.01.2013 Místo konání: Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, pracoviště Příční 16/18, Brno pořadí: jméno: škola: rok

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 4.4 - Čtvrtá A (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Hůla Místopředseda: Mgr. Markéta

Více