Jubilejní výroční zpráva. za rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jubilejní výroční zpráva. za rok 2010/2011"

Transkript

1 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi 2011

2

3 Jubilejní výroční zpráva za rok 2010/2011

4

5 Poděkování za 20 let obnoveného Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži V září 2011 uplynulo 20 let od znovuotevření Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi. Škola zaloţená v roce 1854 měla vývoj mnohdy velmi dramatický. Její činnost byla dvakrát násilně přerušena, poprvé nacistickou okupací v období druhé světové války, podruhé po komunistickém puči. Školou prošlo mnoho významných osobností, studentů i profesorů. Nadregionální působností, kvalitou studia i úspěšností absolventů lze zařadit Arcibiskupské gymnázium mezi nejznámější a nejvýznamnější moravské střední školy minulosti i současnosti. Uţ dvacet let Arcibiskupské gymnázium připomíná, ţe vzdělání není jen vstřebávání vědomostí, ale především, ţe vzdělávání představuje účinnou formu výchovy. Důleţitá je ale budoucnost. Jak ji vidím? Z hlediska Arcibiskupského gymnázia dobře, z pohledu občana České republiky a Evropské unie spíše chmurně. Naše společnost se stále více odklání od podpory rodin, škol a dětí a přitakává ţivotu v nespoutané zábavě, konzumismu, ţivotu na dluh a neodpovědnosti za cokoliv. První výsledky tohoto přístupu se jiţ objevují. Jsou jimi finanční, důchodová, zdravotnická a populační krize. Přečká církevní škola Arcibiskupské gymnázium ve zdraví toto vše? Věřím, ţe ano. Věřím tomu, ţe naše Arcibiskupské gymnázium vychovává zodpovědné osobnosti, které chápou, ţe právě církevní školství ukazuje v současnosti jednu z cest ze všeobecné morální, etické a kulturní krize. Uplynulý rok byl rokem první státní maturity. Církevní školy v této zkoušce obstály v celostátním měřítku výborně. Naše škola se sice nezařadila mezi ty, které měly výsledky testů v první desítce v rámci České republiky, nicméně vynikající výsledky testů matematiky, němčiny a češtiny a mírně nadprůměrné výsledky angličtiny jsou dobrou vizitkou práce studentů i učitelů. Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia 5

6 6

7 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Arcibiskupské gymnázium splňuje stejné studijní poţadavky jako jiné školy stejného typu. Přesto se od mnohých liší, protoţe si klade za cíl nejen vzdělávání, ale formaci celého člověka. Absolventi mají nejen mít dobré znalosti, ale i vyzrávat v dobré a moudré lidi. Myslím na moudrost označující způsob ţivota, který se opírá o správné poznání. Ba ještě víc, myslím i na takové rozvinutí poznání, které je vlastní víře. K tomu prvnímu patří schopnost správného uţívání dobrých znalostí i vláda nad sebou. K tomu druhému pak otevřenost pro Boţí dary, k nimţ patří i moudrost. Dnes se všude zdůrazňuje výuka, která vede k praktickému uţívání znalostí. To je správné. Zároveň jsme často svědky zkaţené kariéry velmi slibných lidí, kteří uklouzli na vlastní nezralosti či neschopnosti správného rozlišování dobra a zla, stanovení správného cíle či volbě dobrých prostředků. Orientace v současné supernabídce moţností není pro mladého člověka snadná, stejně jako není lehké dobré uţívání široké svobody. Kdo chce zůstat opravdu svobodný a v ţivotě nezabloudit, potřebuje pravidla vnitřních mantinelů a správné vzorce chování, podle nich se dokáţe rozhodovat. Škola, která myslí na celistvou formaci mladého člověka, se věnuje i této oblasti. Kdo navíc ve víře přijal Boţího Ducha a má jeho dary, učí se s ním spolupracovat, aby se projevily. Dar moudrosti neznamená, ţe všechno víme, ale ţe se ukáţeme jako moudří, kdyţ jednáme podle Boţího slova, v němţ je Boţí moudrost. Dobrý rozum budeme mít, kdyţ ho necháme očišťovat vírou. Budeme si umět poradit při náročných rozhodováních, kdyţ budeme umět naslouchat Boţímu hlasu ve svědomí. Boţí síla se v nás ukazuje, kdyţ se snaţíme jednat podle Ducha i v situacích, na které nemáme dost vlastních sil. Skutečné umění není jen v projevování vlastních pocitů, ale je to tvůrčí činnost inspirovaná Duchem Svatým. Zboţný je ten, kdo ţije z Boha, s Bohem a pro Boha. Ten zakusí, ţe zboţnost je i pramenem zisku, protoţe nikdo není bohatší neţ ten, kdo má Boha. Uţ 20 let se po komunismu obnovené Arcibiskupské gymnázium snaţí o celistvou formaci svých studentů. Setkávání s řadou jeho absolventů přináší radost a ukazuje, ţe snahy jeho učitelů, vychovatelů i duchovních nejsou marné. Jubilejní výroční zpráva je taky krásným svědectvím. Za nejcennější však povaţuji, kdyţ sami studenti doporučují školu svým sourozencům a kamarádům, kdyţ se absolventi po letech na školu vracejí jako profesoři, kdyţ absolventi rádi posílají své děti na svou Alma mater. Mnoho úspěchů i potřebné Boţí pomoci k vytrvalosti a překonávání překáţek do dalších let! + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, zřizovatel AG 7

8 Mons. Josef Nuzík, slavnostní mše sv. při příleţitosti předávání maturitních vysvědčení v kapli Neposkvrněného početí Panny Marie 8

9 Jubileum mariánské kaple v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ( ) Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi oslavilo v roce 2010 (8. 10.) jubileum posvěcení své mariánské kaple poté, co si roku 2004 připomnělo významné výročí své existence. Roku 1854 tehdejší olomoucký arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg vyhlásil pastýřským listem zaloţení ústavu (konviktu) v Kroměříţi, který měl připravovat na duchovní i středoškolské úrovni budoucí studenty teologické fakulty. První školní rok měl být , stavba nové budovy probíhala r , v letech plány přibrzdila válka Rakouska s Itálií, proto se závěrečná fáze výstavby budovy ústavu i s kaplí uskutečnila aţ roku Původní ústav nebyl ještě gymnáziem v tehdejším i dnešním slova smyslu: neměl právo veřejnosti, tedy ani maturity. Chovanci chodili denně z ústavu do starobylého piaristického a po roce 1873 do městského gymnázia. Zde pak v závěru studia také maturovali. Toto řešení nebylo pro studenty ideální, a proto někteří po niţších ročnících přecházeli na jiná gymnázia, např. P. Alois Musil po třech letech studia v kroměříţském konviktu ( ) pokračoval ve studiu v Brně a Vysokém Mýtě. Teprve roku 1911 se podařilo olomouckému arcibiskupovi F. S. Bauerovi získat pro ústav v Kroměříţi právo veřejnosti tedy i maturit. Teprve tehdy zde vzniklo skutečné Arcibiskupské gymnázium ovšem výlučně chlapecké. Ideálem nadále zůstalo následné teologické studium v Olomouci k tomu ale nebylo moţné nikoho nutit. Někteří maturanti se proto hlásili i na jiné fakulty a vynikli později v různých oborech filozofie, historie, filologie, medicíny, přírodopisu a inţenýrství. Výrazné procento, i kdyţ kolísavé, se však rozhodovalo pro teologii a tedy potom i pro stav duchovní a řeholní. Kroměříţský konvikt a později i církevní gymnázium se tak stalo významným zdrojem duchovních povolání pro celou Moravu. Je zřejmé, ţe na církevní škole a ústavu významná část morální i náboţenské výchovy studentů byla a stále je spojená s ústavní kaplí. Je to nejen prostor pro konání a poznávání katolické liturgie v průběhu církevního roku, ale i vhodné místo pro privátní modlitby i meditace, které mají velký význam pro řádný duchovní růst nejen studentů, ale i pedagogů a vychovatelů. Je proto pochopitelné, ţe při výstavbě budovy nového ústavu se od počátku počítalo i se školní kaplí s patřičnou kapacitní i uměleckou úrovní. Při stavbě se však stalo velké neštěstí. Pod tíhou cihel se v kapli zhroutilo lešení a trosky zasypaly 19 zedníků. Čtyři z nich byli zraněni těţce aţ k trvalé invaliditě, nikdo však při neštěstí nezemřel. Dalším důvodem opoţdění stavebního plánu byla r válka mezi rakouskou monarchií a Itálií s proslulou rakouskou poráţkou u Solferina. Pro velké finanční obtíţe olomouckého arcibiskupství se stavba budovy školy i kaple opozdila do roku Toho roku byl dodán z Vídně pro novou kapli umělecky cenný dřevěný oltář s figurami 12 apoštolů vyřezaný v novogotickém slohu. Dokončené dílo nové školy i kaple bylo tehdy velmi kladně hodnoceno veřejností a přijímáno i jako zkrášlení města. To bylo také patřičně zdůrazněno při slavnosti , kdy byla kaple s novým oltářem posvěcena arcibiskupem a kardinálem Fürstenbergem za přítomnosti početného duchovenstva i členů vysoké šlechty z okolních moravských měst. Z naznačené historie počátků dnešního AG vyplývá, ţe v roce 2010 uplynulo 150 let od události, která měla základní význam pro církevní školský ústav (konvikt), ze kterého pak roku 1911 (tedy před 100 roky) vzniklo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi. Skončilo zakladatelské období v historii ústavu a školy, která měla v Kroměříţi postupně nahradit starobylé piaristické gymnázium (zrušené roku 1873) a v tomto významném moravském městě opět vytvořit dobrou alternativu ke gymnáziu státnímu. V dalším období aţ do našich časů proţilo AG nedobrovolné pauzy: zrušení v době válečné, zrušení v době komunistického totalitního reţimu. V nových svobodných poměrech obnovené 9

10 demokracie mohlo AG opět zahájit činnost na podzim roku Dříve výlučně chlapecké gymnázium se však proměnilo ve střední školu s výrazným zastoupením dívčí mládeţe. Uţ v nadpisu je zdůrazněno, ţe jubilující kaple AG má titul mariánský (přesněji kaple Neposkvrněného početí Panny Marie). Později byla v přízemí školy ještě zaloţena kaple sv. Stanislava Kostky patrona studentské mládeţe. Je důleţité připomenout, ţe tehdy při posvěcení první kaple roku 1860 bylo pojmenování mariánské kaple i teologickou církevní aktualitou. V naší zemi je uţ od počátků křesťanství mnoho kostelů a kaplí s mariánským titulem, ale plný titul nové školní kaple v Kroměříţi připomínal zvláště katolíkům významné dogmatické rozhodnutí tehdejšího papeţe Pia IX. z roku Toho roku papeţ vyhlásil nové dogma, které mělo dále rozvíjet tradiční mariánskou úctu v katolické církvi. Tím také rozšířil počet pojmenování Matky Syna Boţího Jeţíše Krista uţívané věřícími v modlitbách, poboţnostech i teologických pojednáních. Papeţské prohlášení se týkalo výjimky, kterou učinil Bůh P. Marii ještě před jejím narozením s ohledem na její vyvolení. Narodila se sice jako kaţdý jiný člověk tradice připomíná rodiče Jáchyma a Annu byla však uţ od chvíle početí uchráněna zvláštním zásahem od jakéhokoliv vlivu hříchu. Přesvědčení o zvláštním postavení Matky Jeţíše Krista při spáse lidského pokolení provází dějiny křesťanství uţ od počátku. Má své zakotvení v jasných textech 1. kapitoly Matoušova i Lukášova evangelia. Bylo také potvrzeno prvními koncily ve 4. aţ 6. století (zvl. v Efesu). Projevy mariánské úcty byly pokládány za samozřejmé v celém 1. tisíciletí křesťanských dějin na Východě i na Západě a v této věci se nic nezměnilo ani po oddělení pravoslavných od katolíků v 11. století. Uţ před 19. stoletím byla v některých zemích známa neoficiální úcta k P. Marii počaté bez dědičné viny. Papeţ bl. Pius IX. pak tuto úctu svým rozhodnutím oficiálně rozšířil v celé katolické církvi. Kdyţ právě téhoţ roku olomoucký arcibiskup ohlásil zaloţení ústavu pro přípravu budoucích kněţí v Kroměříţi, bylo jen logické, ţe tehdy vyhlášené mariánské dogma bylo aktuální inspirací pro titul kaple nového ústavu. P. Mgr. Arnošt Červinka Kaple svatého Stanislava Kostky Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi máme dvě kaple. První kaple Panny Marie Neposkvrněné je ve 2. poschodí budovy gymnázia. Byla vybudována v novogotickém slohu a arcibiskupem-kardinálem B. Fürstenbergem posvěcena roku 1860 tedy uţ na počátku existence ústavu. Bylo to v souladu s posláním konviktu malého semináře, pozdějšího Arcibiskupského gymnázia, středoškolské přípravky na teologickou fakultu a velký seminář v Olomouci. Pravidelné bohosluţby a poznávání katolické liturgie byly kaţdodenní součástí programu tohoto církevního ústavu, ve kterém většinu pedagogů tvořili kněţí se specializací na výuku i na výchovu. Velký počet studentů i výrazné oslavy 80 let trvání ústavu i školy (v roce 1935) byly důvodem k vybudování druhé kaple v přízemí budovy. Význam kaple Panny Marie se nezměnil, nová kaple v přízemí však byla praktičtější a přístupnější pro společné i soukromé adorace studentů i pedagogů v průběhu denního rozvrhu hodin. Jak to dokládá fotografie z roku 1948, i v nové kapli byl oltář se svatostánkem a věčným světlem, tedy i zde bylo moţné slouţit mše svaté. Kaple byla spojena s kultem jednoho z patronů studentské mládeţe, kterým byl sv. Stanislav Kostka. Spolu se sv. Aloisem Gonzagou patřil ke stále připomínaným katolickým vzorům chlapecké mládeţe, připomeňme si proto jeho osobnost. 10

11 Narodil se roku 1550 v polském Mazovsku ve šlechtické rodině. V Augsburgu se seznámil s tehdy nově vznikajícím řádem jezuitů. Poznal sv. Petra Kanisia a do noviciátu v Římě byl přijat řádovým generálem TJ sv. Františkem Borgiášem roku Přestoţe pocházel ze šlechtického rodu, neměl ţádné výsady a úlevy v nárocích kladených na budoucí jezuity. Vynikal velkou zboţností a studentskou disciplinou. Za rok poté však onemocněl a v pouhých 18 letech zemřel. Téhoţ roku se narodil připomenutý italský světec Alois z rodu Gonzagů, který měl osud hodně podobný včetně šlechtictví, jezuitského noviciátu i předčasné smrti ve 23 letech. Oba tito později svatořečení jezuitští novicové se pak logicky stali od 17. století vzory patrony katolické chlapecké mládeţe, zvláště studentské. V posledním půlstoletí však jejich úcta uţ není v církvi tak intenzivní, zřejmě pro aristokratický původ i jinak výjimečný osud, který je dosti vzdálen ţivotnímu stylu mládeţe (i křesťanské) naší doby... Před 80 lety však tomu tak nebylo, a proto byla druhá kaple na AG, vybudovaná v letech , zasvěcena šlechtickému mládenci z Polska a jezuitskému novici sv. Stanislavu Kostkovi. Uvedené datování je spojené i s tehdejším ředitelem semináře (dnes bychom řekli domova mládeţe při AG) P. Msgre Zeno Jöcklem ( ), který i s příslušnou dedikací a datováním věnoval nové kapli hlavní okno s uměleckou vitráţí, která zpodobňuje sv. Stanislava. Po obnovení školy i domova mládeţe roku 1991 byly pro obě školní kaple pořízeny moderně pojaté obrazy s biblickou tematikou od akademické malířky Sabiny Kratochvílové z Brna. Obrazy 14 zastavení kříţové cesty zdobí horní kapli Panny Marie a 20 obrazů s výjevy růţencových tajemství jsou v dolní kapli sv. Stanislava. Po důkladné renovaci (osekání a odvlhčení zdiva, nová elektroinstalace, výmalba) i mnohých brigádnických hodinách obětavé práce především studentů AG byl k novému liturgickému poţehnání této druhé kaple pozván pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. P. Mgr. Arnošt Červinka 11

12 Text, který je vložen do schránky sochy P. Marie Milí farníci kroměříţských farností, řádové sestry, studenti, pedagogové a zaměstnanci církevních škol, obyvatelé města Kroměříţe a ostatní přátelé, kterým se dostává do rukou tato listina! Skrze ni Vám chceme přiblíţit osud této sochy Panny Marie Neposkvrněné, která je umístěna na štítu kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi. 12

13 Původní socha Panny Marie Neposkvrněné byla na štít kaple Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi vztyčena 1. května Bylo to necelých pět let poté, co papeţ Pius IX. (8. prosince 1854) vyhlásil za článek víry, ţe Panna Maria byla uchráněna od poskvrny prvotního hříchu. Tato socha byla dne 22. listopadu 2000 odborně snesena na zem a uloţena, protoţe jí hrozilo rozpadnutí a zřícení. Byla zhotovena z mušlového vápence. Místo, kde stávala socha, bylo po dobu necelých deseti let prázdné. Po dlouhých diskusích, konzultacích s odborníky, s kameníky, statiky atd., po projednání různých variant a po zváţení finanční stránky jsme se rozhodli, ţe necháme zhotovit kopii sochy a umístíme ji na původní místo. Originál byl ve velmi špatném stavu a ani po restaurování, které by bylo finančně náročné, by nesměl být vrácen na původní místo. Originál se ponechal k rozpadnutí. Tato socha je tedy kopií sochy původní. Je z cementu, odborně řečeno z cementového výdusku, protoţe z pískovce by stála o několik set tisíc korun více. Rozdílnost materiálu však není běţným pohledem rozeznatelná. Vyhotovení kopie se ujal pan BcA. Vilém Čech z Roštína a socha celkově stála 380 tisíc korun českých. Pomocné práce jako lešení, zpevnění podstavce a vyzdviţení jeřábem stály 60 tisíc korun českých. Potřebné finance zajistil Spolek pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi, jehoţ členy byli školní kaplan gymnázia, faráři obou kroměříţských farností, představené všech tří kroměříţských klášterů a několik laiků z farností i z obou církevních škol. Tato socha byla slavnostně poţehnána za přítomnosti Mons. Jana Boska Graubnera, arcibiskupa olomouckého, za přítomnosti desítek duchovních z děkanátu kroměříţského i ze vzdálenějších míst, za přítomnosti vedení gymnázia v čele s panem ředitelem Mgr. Štěpánem Bekárkem a pedagogů a vychovatelů, za přítomnosti studentů gymnázia, za přítomnosti pana starosty města Kroměříţe Mgr. Miloše Malého (celkem kolem 500 osob) dne 8. října V tento den jsme slavili 150 let od posvěcení kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi. Kapli posvětil dne 8. října 1860 olomoucký arcibiskup a kardinál Bedřich Fürstenberg. Sochu vnímáme jako symbol duchovní ochrany celého města Kroměříţe a všech jejich obyvatel. Patří neodmyslitelně k panoramatu města Kroměříţe. Mariiny rozpřaţené ruce jako by symbolizovaly její otevřenost pro kaţdého člověka. Ona byla uchráněna prvotního hříchu a nedopustila se ani osobního hříchu, ona je Matkou Spasitele. A můţe být i naší Matkou. Vede vţdy člověka ke svému synu Jeţíši. Bohu díky a díky všem, kteří se modlitbou, oběťmi, podporou a finančně podíleli na tomto díle. Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Amen. P. Mgr. Pavel Stuška, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi a člen Spolku pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříţi P. Josef Říha, probošt a farář Římskokatolické farnosti svatého Mořice v Kroměříţi a člen Spolku pro obnovu sochy Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi Mgr. Miloš Malý, starosta města Kroměříţe 13

14 I. Základní informace Název školy: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříţi, Pilařova 3, Kroměříţ Právní forma: školská právnická osoba Zřizovatel školy: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc IZO: Ředitel školy: Mgr. Štěpán Bekárek Statutární zástupce: Mgr. Libor Ondráček Školní kaplan: P. Mgr. Pavel Stuška Sekretariát: Ing. Ludmila Horáková, tel , Součásti školy: Gymnázium IZO Školní knihovna IZO Školní klub IZO Domov mládeţe IZO Školní jídelna IZO Učitelský sbor Ředitel školy: Mgr. Štěpán Bekárek Ma, Fy Zástupci ředitele: Mgr. Libor Ondráček Dě, ZSV Mgr. Vladimír Koutný ČJL, Dě, ŠJ Vyučující: Mgr. Iva Bekárková, IVT Mgr. Kristýna Beth, AJ P. Mgr. Arnošt Červinka, NV Johanna Magdalena De Kock, AJ Ing. Alena Dvořáková, Che Mgr. Alexandra Filipová, AJ MVDr. Alexandra Gajová, Che, Bi Mgr. Karel Gamba, NV, EV Mgr. Michaela Hořáková, Ze Alena Hyánková, Bi, Ze Mgr. Lukáš Jambor, NV Mgr. Lenka Jančíková, Bi, TV Mgr. Jitka Korkischová, AJ, LJ Mgr. Libor Kotas, Ma, Bi Mgr. Jana Koutná, NJ Jiřina Kubáčková, ČJL, VV Mgr. Věra Kubáčková, NJ, VV Mgr. Jan Kutálek, ČJL, AJ MgA. Filip Macek, HV Mgr. František Macek, HV Mgr. Ladislava Maňurová, ČJL, NV, ZSV Mgr. Pavel Motyčka, ZSV, NV, EV doc. RNDr. Václav Mrkvička, CSc., IVT Mgr. Helena Navrátilová, NJ PaedDr. Věra Olexinová, AJ Mgr. Eva Otáhalová, Ma, FJ Ing. Eliška Pifková, AJ Mgr. Ing. Miroslav Pijáček, Fy, IVT, Ma Mgr. Jiří Pliska, TV Viktor Pluhař, Ma, Bi Ing. Valerie Procházková, NJ PaedDr. Aranka Řezníčková, ČJL, ZSV, EV Mgr. Martina Sedláčková, ČJL, Dě Vereen Ann Smit, AJ Mgr. Tomáš Smolek, AJ Bc. Stanislava Ščotková, NV Mgr. Martina Vaclová, Ma, TV Mgr. Miroslav Valenta, IVT, Fy, Che Mgr. Pavla Valentová, IVT, Ma, Fy Mgr. Ludmila Váňová, Ma, Ze, IVT Lubomír Vláčil, Fy Mgr. Eva Vláčilová, Dě, ZSV Jelena Volková, FJ, RJ Mgr. Vít Zahradníček, ZSV, Dě Mgr. Eva Zavadilová, Ma, Ze Ing. Marcela Zemánková, Che Zkratky předmětů: ČJL český jazyk a literatura AJ anglický jazyk FJ francouzský jazyk NJ německý jazyk RJ ruský jazyk ŠJ LJ Dě Ze Ma španělský jazyk latinský jazyk dějepis zeměpis matematika Fy Bi Che ZSV NV fyzika biologie chemie základy společenských věd náboţenská výchova HV EV VV TV IVT hudební výchova etická výchova výtvarná výchova tělesná výchova inf. a výp. technika 14

15 2. Domov mládeže Vychovatelé Mgr. Vojtěch Ševčík vedoucí vychovatel Dora Droščáková zástupkyně vedoucího vychovatele Mgr. Mlada Akubţanová Mgr. František Cibulka Simona Frajtová Marie Geráková Mgr. Marta Haluzová Ing. Mgr. Věra Minaříková Barbora Němčáková Mgr. Josef Pořízek Mgr. Tomáš Zemánek 3. Školní klub a knihovna Mgr. Jana Dvořáková Ing. Dobromila Havelková Mgr. František Hyánek 4. Ekonomický úsek Ing. Eliška Pifková vedoucí ekonomického úseku Ing. Ludmila Horáková Jana Hostičková Lucie Konečná Ivana Michoňková 15

16 5. Zaměstnanci kuchyně Karel Dundálek vedoucí kuchyně Marie Cviková Jiří Čermák Jana Galatíková Josef Holásek Marcela Jedruchová Jana Kochaníčková Jiří Láník Petr Němec Eva Nováková Dagmar Polešáková Marie Pospíšilová Hana Stratilová Marie Šustková Kateřina Topičová Miroslava Veselá Ludmila Zapletalová 6. Technický úsek Ing. Vladimír Šimorda vedoucí technického úseku Jiří Čermák Josef Odstrčilík Jarmila Dvorníková Karel Pevný Pavel Dvořák Dana Slámová Anna Indrová Naděţda Smrţáková Jaroslava Klevetová Dana Stelmachová Marie Kočišová Bc. Lenka Šidlíková Ilona Libenská Marie Šťastná Anna Machová Ing. Ferdinand Šujanský Anna Maňurová Lenka Veselá Renata Novotná 16

17 II. Seznam studentů 1. Šestileté gymnázium 1.P třídní učitelka Mgr. Martina Vaclová Ondřej Bartoš, Zborovice Jan Brablík, Morkovice-Slíţany Radoslav Dostál, Morkovice-Slíţany Kateřina Farbulová, Roštín Vojtěch Hanák, Břest Jan Horák, Ptení Matouš Horák, Kroměříţ Filip Jadrníček, Roštín Tereza Jančíková, Kroměříţ Marie Kostrhunová, Kroměříţ Monika Krejčí, Kroměříţ Hana Laštovicová, Kroměříţ Alţběta Mahdalová, Zlín Marie Machová, Horní Bečva Lukáš Maliňák, Bystřice pod Hostýnem Kristýna Mikulová, Kroměříţ Martin Navrátil, Kroměříţ Alţběta Němčáková, Kroměříţ Daniel Pajgr, Morkovice-Slíţany Jan Peřina, Kroměříţ Jan Petera, Kroměříţ Karolína Poulová, Zdounky Petra Rachvalová, Kroměříţ Magdaléna Rubanová, Němčice nad Hanou Jana Rusková, Kroměříţ Martin Svoboda, Zlín Lukáš Trojan, Roštín Zbyněk Volný, Kroměříţ Michaela Výletová, Svatobořice-Mistřín Radim Zvonek, Kojetín 2.S třídní učitelka Ing. Valerie Procházková Lucie Barotová, Kroměříţ Vendula Baštincová, Kroměříţ Marie Bekárková, Kroměříţ Kateřina Brázdová, Bystřice pod Hostýnem Kristýna Hrabalová, Kroměříţ Veronika Mikulincová, Traplice Gabriela Nováková, Bystřice pod Hostýnem Josef Pělucha, Holešov Michaela Rozehnalová, Bystřice pod Hostýnem Eva Smělíková, Kroměříţ Eva Teperová, Zlín Pavla Tuhá, Bzenec Dominika Věrná, Kvasice Andrea Vránová, Postoupky Ivana Zapletalová, Kroměříţ Antonín Zelinka, Kroměříţ 3.T třídní učitelka Mgr. Eva Zavadilová Kristýna Ančincová, Kroměříţ Michaela Babuková, Kroměříţ Marek Černý, Kroměříţ Václav Dostálek, Bílovice Vojtěch Dvorský, Kroměříţ Jakub Gajdošík, Kvasice Marek Hamrla, Morkovice-Slíţany Ludmila Hermanová, Kroměříţ Iveta Kochaníčková, Kroměříţ Radek Kozárek, Chropyně Tadeáš Loučka, Rataje Gabriela Machalová, Zlín Eliška Míčková, Kroměříţ Martin Rašner, Zábřeh Dominik Sehnal, Kroměříţ Ondřej Schindler, Odry Petr Skopal, Kroměříţ Marek Španiel, Kroměříţ Aleš Vymazal, Morkovice-Slíţany Adam Zapletal, Rataje Michael Zapletal, Zborovice 17

18 4.K třídní učitel Mgr. Jan Kutálek Dominik Bleša, Kroměříţ Linda Doleţelová, Kroměříţ Euniké Lois Exnerová, Nový Hrozenkov Ivana Havelková, Kroměříţ Marta Jakubíčková, Zlín Dominika Kmentová, Kroměříţ Monika Kocourková, Kroměříţ Lucie Kochaníčková, Kroměříţ Kamila Košaříková, Kroměříţ Pavel Kučeřík, Chropyně Karolína Lhotáková, Kroměříţ Eva Ludvíková, Otrokovice Vojtěch Minařík, Kroměříţ Klára Novotná, Nezamylice Dominik Ohryzek, Nový Hrozenkov Martina Opravilová, Kvasice Veronika Pluhařová, Kroměříţ Klára Potměšilová, Kroměříţ Marie Ryšavá, Zábřeh Šárka Sedláčková, Kroměříţ Marie Sehnalová, Kroměříţ Gabriela Štětinová, Morkovice Michaela Trojanová, Velké Karlovice Jana Vlčková, Kvasice Karel Zapletal, Kroměříţ Olivie Zezulová, Ruda nad Moravou Marie Zvončáková, Újezd 5.K třídní učitel Ing. Mgr. Miroslav Pijáček Anna Bekárková, Kroměříţ Kristýna Bernardová, Přerov Marek Brázdil, Morkovice-Slíţany Petra Burešová, Chropyně Blanka Čecháková, Chropyně Michal Doleček, Kroměříţ Jana Dostálová, Morkovice-Slíţany Jessica Sarah Exnerová, Nový Hrozenkov Eliška Foltýnová, Kroměříţ Michael Janek, Kopřivnice Zuzana Juřičková, Kroměříţ Daniela Koplíková, Chropyně Kristýna Lejsalová, Morkovice-Slíţany Monika Loučková, Rataje Veronika Malantová, Bystřice p. Hostýnem Ondřej Máša, Břest Jiří Navrátil, Břest Zdislava Nováková, Bystřice pod Hostýnem Marek Otta, Kroměříţ Matouš Pecina, Nezamyslice Denisa Schneiderová, Horní Moštěnice Josef Slezáček, Zlín-Příluky Miroslav Šálek, Břest Diana Trtílková, Brno Markéta Vranová, Morkovice-Slíţany Jana Ţertová, Oskava 6.S třídní učitelka Mgr. Eva Otáhalová Terezie Dvořáková, Olomouc Tomáš Janečka, Břest Antonín Kadlec, Zdounky Silvia Klučková, Zborovice Denisa Kojetská, Břest Viktorie Malantová, Bystřice pod Hostýnem Aneta Maštalířová, Koryčany Věra Melichárková, Kroměříţ Tamara Michalčíková, Holešov Jiří Minařík, Kroměříţ Markéta Mlýnková, Hulín Tereza Mrázová, Rataje Jan Němeček, Hulín Petr Netopil, Břest Martin Pajgr, Morkovice-Slíţany Stanislava Poulová, Zdounky Marek Štec, Valašské Meziříčí Zdeněk Štokman, Kroměříţ Jana Štolfová, Morkovice-Slíţany Dagmar Šujanská, Chropyně Dominik Urban, Kroměříţ Pavel Urban, Hulín Petr Vacek, Kroměříţ Petra Zbranková, Kroměříţ Pavel Zdraţil, Kroměříţ 18

19 2. Čtyřleté studium 1.A třídní učitel Viktor Pluhař Anna Bučková, Stráţnice Anita Burianová, Kroměříţ Iveta Daňková, Kroměříţ Petra Domanská, Roštín Veronika Dubinová, Kroměříţ Mariana Frydrychová, Karolinka Aleš Hanák, Kroměříţ Ondřej Jahoda, Horní Lideč Martin Janáč, Horní Lideč Terezie Kameníková, Hodonín Kateřina Knotová, Zlín Jana Konečná, Kroměříţ Alexandra Křiţanová, Kroměříţ Veronika Lednová, Kroměříţ Dagmar Mojţíšová, Zlín 1.B třídní učitelka Mgr. Jana Koutná Barbora Cencingrová, Kojetín Pavel Fiala, Dřevohostice Monika Frgalová, Míškovice Tomáš Gřešek, Kroměříţ Anna Hanáková, Hroznová Lhota Miroslav Chráska, Olomouc Petr Janíček, Litovel Veronika Kotrbová, Otrokovice Kristýna Kováčová, Kroměříţ Eva Lejsalová, Morkovice-Slíţany Štěpán Mikulenčák, Vsetín Denisa Mlčáková, Kroměříţ Monika Navrátilová, Plumlov Věra Navrátilová, Zdounky Karel Mrhálek, Otrokovice Klára Ondrašíková, Lhota Nicola Raúl, Otrokovice Dita Roušarová, Kroměříţ Klára Stedlová, Trnava Petr Šárovec, Pňov-Předhradí Barbora Šenovská, Horní Lhota Dagmar Šnejdarová, Zdounky Nikola Šušlíková, Kroměříţ Markéta Váňová, Horní Lhota Petr Vlach, Kroměříţ Tereza Vlčková, Zlín Šárka Vyslouţilová, Morkovice-Slíţany Kamila Zicháčková, Holešov František Němec, Mysločovice Ivana Pavlíková, Ivanovice na Hané Karolína Poledňáková, Kroměříţ David Prachař, Zborovice Iva Rumpová, Kroměříţ Klára Řezáčová, Zborovice Petra Říkovská, Rataje Vojtěch Scheichenost, Zborovice Václav Ševčík, Olomouc Lenka Vrublová, Kroměříţ Michaela Zelinová, Mysločovice Jiří Oskar Zmek, Kroměříţ František Ţert, Oskava 1.C třídní učitelka MVDr. Alexandra Gajová Ondřej Bernátek, Luhačovice Alena Dvořáčková, Morkovice-Slíţany Mária Hájíčková, Břest Lukáš Janík, Nový Hrozenkov Hana Jochcová, Karolinka Anna Juřičková, Vsetín Kateřina Kolářová, Pozlovice Erika Koukalová, Kroměříţ Antonín Krůpa, Šenov Andrea Kytlicová, Kroměříţ Natália Mikulová, Kroměříţ Kristýna Milošová, Hradčovice Jiří Navrátil, Kroměříţ Marie Olšanská, Chropyně Tomáš Ondřej, Šumice Michaela Pátíková, Břest Klára Plisková, Vyškov Jana Potočiarová, Věţky Veronika Přikrylová, Kroměříţ Kristýna Skácelová, Zdounky Patrik Strohbach, Zlín Daniel Šácha, Kroměříţ Karolína Těšíková, Hranice Karolína Večerková, Chropyně Stanislava Vrágová, Hradčovice Kristýna Zavadilová, Zlobice Jitka Zemánková, Hradčovice Jan Zubalík, Vnorovy 19

20 2.A třídní učitelka Mgr. Ludmila Váňová Veronika Bártková, Kroměříţ Karel Burian, Troubky Aneţka Cíchová, Všechovice Barbora Červenková, Vizovice Denisa Durnová, Tvaroţná Lhota Ivo Fridrich, Vnorovy Anna Havlíčková, Moravičany Miroslav Chalupa, Kroměříţ Vít Janíček, Kozojídky Tereza Jurnyklová, Šumice Nikola Knollová, Kroměříţ Tomáš Konečný, Těšnovice Marie Krejčí, Morkovice-Slíţany Stanislav Mrhálek, Hulín Michal Neckař, Ivanovice na Hané Petr Palacký, Přerov Daniela Pařilová, Kroměříţ Karolína Píchová, Kardašova Řečice Anna Schnürmacherová, Uherský Brod Ondřej Sucháček, Brumov-Bylnice Kateřina Šebestová, Zlín Radek Šnajdr, Koryčany Daniela Vošahlíková, Holešov Magdaléna Ţaloudíková, Roţnov pod Radhoštěm 2.B třídní učitel Mgr. Pavel Motyčka Jana Andrášková, Kroměříţ Michaela Bereczová, Lutopecny Andrea Bublíková, Luhačovice Michaela Fojtová, Zdounky Sára Fojtů, Vsetín Petr Frolich, Hulín Světlana Frolichová, Hulín Jakub Hladký, Švábenice Jolana Honsová, Pozořice Karel Imríšek, Chropyně Šimon Julina, Lukov Pavlína Kolčavová, Zlín Veronika Krabicová, Lidečko Kateřina Marková, Kroměříţ Kateřina Musilová, Kroměříţ Adam Němec, Kroměříţ Alţběta Ondrašíková, Zlín Jan Pořízek, Kroměříţ Adam Slunečka, Veletiny Iva Svobodová, Chropyně Eva Štouračová, Kroměříţ Marcela Trávníčková, Kroměříţ David Vlk, Luhačovice Helena Vybíralová, Kroměříţ Filip Zanáška, Morkovice-Slíţany Štěpánka Zlámalová, Hranice 2.C třídní učitelka Mgr. Michaela Hořáková Štěpánka Blechová, Zlín Michaela Drcmánková, Hulín Jaroslav Hrabovský, Odry Jarmila Hrubá, Zlín Terezie Hubáčková, Cholina Jana Pastyříková, Hulín Lukáš Podaný, Kvasice Marie Procházková, Holešov Jakub Řezníček, Kvasice Jan Seidler, Zlín Michal Symerský, Kroměříţ Veronika Šánková, Nedašov Petr Tinka, Dolní Němčí Karolína Večerková, Bařice Radka Večeřová, Kostelec u Holešova 3.A třídní učitelka Mgr. Ladislava Maňurová Zuzana Bartozelová, Zlín Adam Baštinec, Kroměříţ Alena Blahušová, Zlín Miriam Doleţalová, Vsetín Soňa Dvořáková, Zdounky Marika Fischerová, Tlumačov Tereza Fojtů, Zlín Olivie Frolková, Zlín Jaroslav Kaňa, Zlín Adam Krčmář, Zdounky David Luňák, Kyjov Petr Mozga, Zdounky Hana Písková, Kokory Pavlína Pluhařová, Zdounky Adam Pospíšil, Kvasice Ladislav Radoň, Vizovice 20

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 2014 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01

Základní údaje. Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 15. 9. 2012 1 Obsah zprávy : A/ Základní údaje a charakteristika školy B/ Přehled oborů vzdělání C/ Údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium v Ostravě Karla Pokorného 1284/2 708 00 Ostrava Poruba Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Tel./fax: 596 784 458 E-mail: sekretariat@b-g.cz www.b-g.cz 1 O B S A H I.

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012 znak Zpravodaj MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 2/2012 Zveme vás na hody do Švábenic na svátek sv. Michaela Archanděla 30. 9. 2012 O b č a n s k á r u b r i k a Narodili se: Brtník Jakub č.p. 303 Pištělková Natálie

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a vzdělávání b) Maturitní zkoušky Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více