ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

2 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Obec Dolní Město. Zřizovací listina vydaná byla zastupitelstvem obce schválena dne s účinností od Od ledna 2006 byl název školy změněn na Základní škola a mateřská škola Dolní Město. Součástmi subjektu jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ke dni byla MŠMT ČR schválena rovněž změna zařazení do sítě škol. Ředitelkou ZŠ a jejím statutárním zástupcem byla jmenována Mgr. Marie Žáčková, dosavadní ředitelka základní školy. Základní škola a mateřská škola jsou umístěny ve dvou budovách, ZŠ a ŠD v budově č.p. 135, MŠ a ŠJ jsou odloučeným pracovištěm v budově č.p Účetní a mzdovou agendu zajišťuje smluvně Eva Huderová, Služátky, Světlá nad Sázavou. Kontakt: telefonické spojení ZŠ MŠ e- mail: webové stránky: ZŘIZOVATEL Zřizovatelem školy je Obec Dolní Město. Adresa: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, Dolní Město ŠKOLSKÁ RADA Školská rada je tříčlenná. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Její předsedkyní je Stanislava Kočí, zástupce zřizovatele školy. Dalšími členkami jsou Ivana Pajerová, zástupce pedagogů, a Romana Vebrová, zástupce rodičů. CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTÍ ŠKOLY: Z Á K L A D N Í Š K O L A Základní škola je vesnická málotřídní škola. Ve školním roce byla organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. V tomto školním roce byl počet žáků 49, v březnu se snížil na 47. Budova školy je stará sto dvacet čtyři let, je jednopatrová, kolem budovy je školní zahrada a dvůr. V přízemí budovy jsou šatny, pracovna školní družiny, školní tělocvična a byt. V prvním poschodí jsou umístěny tři učebny, sborovna, kabinet a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. Budova je vytápěna plynovým topením, má nová okna. Učebny jsou vzhledem k nízkému počtu žáků dostatečně prostorné. Jsou i světlé a teplé. Prostory v přízemí jsou vlhčí a tmavší. Vybavení nábytkem a učebními pomůckami se průběžně modernizuje. V PC učebně je nyní šest počítačů připojených na internet, tiskárna, jeden přenosný počítač, dataprojektor a plátno. V další učebně je interaktivní tabule, dataprojektor, dva stolní počítače, tiskárna a jeden přenosný počítač s připojením na internet pro potřebu výuky. Ve třetí učebně je interaktivní tabule, dále je zde jeden stolní počítač pro žáky a jeden přenosný počítač pro učitele, rovněž s připojením na internet. Ve sborovně je jeden stolní počítač s tiskárnou a kopírkou a jeden přenosný počítač. Pro potřeby výuky jsou dále k dispozici tři rozhlasové přijímače s CD přehrávači, klávesové hudební nástroje, digitální fotoaparát. Toto vybavení odpovídá požadavkům školy. Všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Na dvoře školy je malé sportovní hřiště, které slouží 2

3 žákům školy v době vyučování, ale i dětem z obce v době mimo vyučování. Dále zde je dřevěný altánek, který slouží jako venkovní učebna i jako prostor pro posezení při svačině pro žáky. Výchovně vzdělávací práce školy probíhala podle celoročního pracovního plánu, který se podařilo splnit. Přehled učebních plánů: V 1. až 5. ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Učíme se poznávat svět. ŠVP byl doplněn o Dodatek č. 1 s platností od Údaje o pracovnících základní školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: Ve škole pracovalo pět pracovníků, z toho tři pedagogičtí a jeden provozní. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Žáčková, řed. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 35 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Marie Maštálková, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 12 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Hana Nejedlá, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 26 let praxe, úvazek 1,00 Provozní pracovníci: Růžena Moravcová, školnice ZŠ, kvalifikovaná, 23 let praxe, úvazek 0,694 Údaje o zařazování dětí: Pro školní rok bylo do 1. ročníku zapsáno 9 dětí. Odklad školní docházky byl udělen dvěma žákům. 1 žákyně se přistěhovala. Do 1. ročníku tedy nastoupí 8 žáků. Školu opustilo 17 žáků 5. ročníku. Počet žáků školy se snižuje na 39. Škola proto musela žádat zřizovatele o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Výjimka byla škole udělena. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: V I. pololetí i II. pololetí prospěli všichni žáci a všichni tedy postupují do vyššího ročníku. Dva žáci 5. ročníku přecházejí do víceletého gymnázia, zbývajících čtrnáct do 6. ročníku ZŠ. Chování většiny žáků bylo po celý rok velmi pěkné, kázeňských problémů bylo řešeno málo. Záškoláctví nebylo zaznamenáno. Zameškané hodiny žáků /průměr na žáka/: Omluvené hodiny Neomluvené hodiny ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 1. 24,27 35, ,33 35, ,78 29, ,50 30, ,53 34, Celkový průměr 29,68 33,13 0,00 0,00 3

4 Průměrný prospěch žáků: I. pololetí II. pololetí 1. ročník 1,08 1,08 2. ročník 1,07 1,05 3. ročník 1,43 1,47 4. ročník 1,04 1,06 5. ročník 1,48 1,39 V prvním pololetí bylo 39 žáků hodnoceno prospěl s vyznamenáním a 10 žáků prospěl. Ve druhém pololetí 41 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo/ 2 žáci se odstěhovali/. 3 žáci obdrželi pochvalu ředitelky školy za výborný prospěch a svědomitou přípravu na vyučování. Hodnocení bylo prováděno podle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Všichni žáci byli klasifikováni známkami. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program a plán proti šikanování. Pedagogičtí pracovníci jsou s nimi seznámeni. Veškerá výchovně vzdělávací činnost byla směrována na prevenci nevhodných projevů žáků. Žákům je nabízena pestrá zájmová činnost, jsou pořádány společné akce, zejména sportovní, kulturní a poznávací, s cílem vést děti ke slušnému chování a zdravému životnímu stylu. Výchovně bylo působeno i na rodiče na třídních schůzkách. Závažnější sociálně patologické jevy nebyly v tomto školním roce zaznamenány. Jejich náznaky byly okamžitě řešeny především vysvětlením a domluvou. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Tři žáci se zdravotním postižením školy pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu formou individuální integrace. Žákům byly poskytnuty vhodné učebnice, pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám a byl uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Další čtyři žáci byli v evidenci PPP a mají diagnostikovány příznaky SVPU. Vyučující jim poskytovali individuální péči. Škola spolupracuje s PPP v Havlíčkově Brodě a SPC Jihlava.. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči, menší počet žáků ve třídě a odpovídající formy a metody práce. Spolupráce s rodiči: V průběhu školního roku škola zorganizovala tři třídní schůzky, spolupráci s rodiči lze hodnotit jako celkem dobrou. Účast na soutěžích: Škola organizovala školní kola soutěží výtvarných, sportovních, literárních a matematických. Nejlepší žáci se účastnili i vyšších kol těchto soutěží. Jako každoročně se žáci 2. až 5. ročníku zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Škola se zapojila do několika výtvarných soutěží organizovaných jinými školami, firmami nebo organizacemi. Žáci 5. ročníku uspěli v soutěži PO očima dětí. Obsadili 1., 2. a 3. místo v okresním kole v literární části. Dva z nich postoupili a uspěli i v krajském kole této soutěže. Zapojili se i do soutěže Moje pohádka a v literární části jich bylo pět oceněno knižní odměnou. 4

5 Volné dny vyhlášené ředitelkou školy Byly vyhlášeny 2 volné dny a Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v naší škole neuskutečnila inspekce. Údaje o mimoškolních aktivitách: Po celý školní rok se pracovníci školy snažili nabízet žákům pestrou zájmovou činnost. Pracovalo 7 zájmových kroužků. Jejich vedoucími byli pedagogičtí pracovníci školy. Čtyři zájmové kroužky byly organizovány ve školní družině. Činnost kroužků byla od do Měsíční poplatek činil 30 Kč za jeden kroužek. Zájmový kroužek Vedoucí kroužku Počet přihlášených žáků Dramaticko výtvarný Hana Nejedlá 9 kroužek Anglický jazyk M. Žáčková 8 Hudebně pohybový kroužek M. Maštálková 18 Přírodovědný kroužek M. Weingärtner 4 Sportovní hry M. Weingärtner 11 Sportovní kroužek M. Weingärtner 10 Keramický kroužek M. Weingärtner 10 I v tomto školním roce probíhala na naší škole výuka hry na hudební nástroje organizovaná ZUŠ při ZŠ Lipnice nad Sázavou. Navštěvovalo ji 8 žáků naší školy. Uskutečnily se dva koncerty žáků ZUŠ. Škola organizovala různé sportovní akce, například turnaj v přehazované a vybíjené, závody ve šplhu, mistrovství školy v LA, bruslení ve Světlé nad Sázavou. V měsíci červnu se uskutečnilo Sportovní odpoledne na místním hřišti, kterého se účastnili i rodiče žáků. Žáci školy spolu s vyučujícími navštívili řadu kulturních akcí: tři divadelní představení v MŠ: Devatero pohádek, O pejskovi a kočičce a Jak Honza přešel na červenou. Dále tři divadelní představení ve Světlé nad Sázavou: Čert a Káča, Broučci a Zlatovláska. Konaly se tradiční školní akce: mikulášská nadílka, vánoční besídka, pálení čarodějnice, diskotéka v maskách. Škola připravila několik veřejných vystoupení pro rodiče a veřejnost: vítání prvňáčků, vánoční besídku, vystoupení na oslavě MDŽ a ke Dni matek a rozloučení se žáky 5. ročníku. I letos se uskutečnil plavecký výcvik, který absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v měsících dubnu až červnu. Žáci 4. ročníku absolvovali Kurz dopravní výchovy a praktický nácvik na dopravním hřišti ve Světlé nad Sázavou. Družstvo školy soutěžilo na dopravní soutěži mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou. Ve škole byla uspořádána cyklistická jízda zručnosti. Vyučující připravili celodenní projekty na téma: Halloween, Vánoce, Jak si žije plast. Kniha, Bezpečnost silničního provozu. V rámci projektu Kniha navštívili všichni žáci městskou knihovnu ve Světlé nad Sázavou Dále probíhaly projekty v jednotlivých třídách. Škola uspořádala pro všechny žáky exkurzi do sběrného dvora firmy HBH odpady Havlíčkův Brod a ve škole proběhl výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách zaměřený na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu Prevence úrazů organizovaného Krajem Vysočina. Vyučující absolvovali zdravotnické školení. 5

6 Na počátku měsíce června se uskutečnil jednodenní školní výlet žáků ZŠ, v jehož rámci žáci navštívili hrad Karlštejn a letiště v Praze. V rámci dopravní výchovy se uskutečnily výchovně vzdělávací akce: s příslušníkem městské policie ze Světlé nad Sázavou a pracovníky BESIPU z Jihlavy. Žáci ze sportovního kroužku se utkali se svými vrstevníky na turnaji ve vybíjené v Okrouhlici nad Sázavou, kde obsadili 1. místo. Všichni žáci se zúčastnili atletické olympiády organizované ZŠ Lipnice nad Sázavou. Uskutečnila se dvě pochodová cvičení /směr Melechov a Lipnička /. Žáci 5. ročníku byli zapojeni do projektu organizovaného Akademií Světlá nad Sázavou /OPVK, Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost/. Zúčastnili se přednášek odborníků na téma hydrometeorologie a exkurzí na pracoviště ČHMÚ Brno, Praha Libuš a Milešovka. Škola pořádala během školního roku sběrové akce. Děti sbíraly starý papír. Výtěžek byl věnován na úhradu dopravy na školní výlet a nákup odměn pro žáky v závěru školního roku. Žáci i zaměstnanci školy se aktivně zapojili do veřejných sbírek formou prodeje různých upomínkových předmětů a přispěli tím na nákup léčebných přístrojů nebo výcvik koní používaných při léčbě dětí. Dále pomáhali sběrem plastových víček získávat finanční prostředky na léčbu nemocné dívky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogické pracovnice školy se zapojily do akcí organizovaných především Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dvě vyučující navštěvovaly celoroční kurz anglického jazyka. Dále se pedagogičtí pracovníci ZŠ zúčastňovali metodických akcí organizovaných Vysočina Education v H. Brodě a v Jihlavě. Další oblasti práce školy: O své činnosti informuje škola pravidelně veřejnost prostřednictvím nástěnky umístěné v centru obce. Nástěnku připravují a pravidelně obměňují vyučující se svými žáky. Zprávy jsou doplňovány fotografiemi. V prostorách školy jsou soustavně instalovány výstavky výtvarných a ručních prací žáků a v přízemí je malá fotogalerie zachycující činnost školy. Základní škola má své webové stránky, na kterých jsou pravidelně doplňovány informace o práci školy, chystaných akcích a je zde i fotogalerie. Škola se i v letošním roce zapojila do akcí Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci odebírali státem dotované mléko a mléčné výrobky a obvykle dvakrát měsíčně dostávali zdarma ovoce nebo zeleninu. Pitný režim je ve škole dále zajišťován čajem /dopoledne při svačině a odpoledne ve ŠD/. Je pro žáky vařen ve ŠJ, přináší ho školnice a je hrazen z prostředků zřizovatele. Při organizování všech činností pro děti jsou respektována zdravotní a psychologická hlediska. Rozvrh hodin počítá s potřebnou délkou přestávek na odpočinek žáků. Do jednotlivých hodin jsou zařazovány relaxační tělovýchovné chvilky. Velké přestávky tráví dětí v případě příznivého počasí od dubna do října venku. Ve třídách jsou využívány hrací koutky s kobercem. Závěry pro práci v příštím školním roce: Počet žáků se v příštím roce sníží. Škola bude i nadále organizována jako trojtřídní. Zřizovatelem byla udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků. Od se bude v 1. až 5. ročníku realizovat výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se poznávat svět + Dodatku č. 1, do kterého jsou zapracovány nové úpravy. 6

7 Škola zabezpečí individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou vypracovány individuální plány pro tyto žáky. V oblasti vzdělávací práce je třeba pokračovat v dosavadních dobrých výsledcích. Velká pozornost bude nadále věnována zvýšení úrovně čtení, psaní a počítání, aby byly vytvořeny dobré předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Škola se zaměří ve všech oblastech vzdělávání na rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Do vyučování budou pravidelně zařazovány projekty. Trvalým úkolem zůstává i zabezpečení pestré nabídky zájmové činnosti žákům a prezentace školy na veřejnosti. Pedagogy čeká práce zejména na svém odborném růstu. Zapojí se do kurzů cizích jazyků a zúčastní se seminářů věnovaným problematice moderních metod a forem práce a integrace žáků. MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola je jednotřídní. Její kapacita je stanovena na 30 dětí. V letošním roce bylo zapsáno k dětí. Budova MŠ je přízemní. Je zde prostorná učebna, samostatná ložnice, sociální zařízení, umývárna, kuchyňka, ředitelna, šatna a WC pro zaměstnance. K budově MŠ patří i školní zahrada, která je od budovy oddělena místní komunikací. Na zahradě slouží dětem dřevěný altánek, pískoviště, prolézačky a houpačky. Budova MŠ byla postavena před dvaceti pěti lety. Během posledních let prošla celkovou rekonstrukcí. Bylo instalováno nové ústřední plynové topení, vyměněna všechna okna a provedeno zateplení celé budovy. Vybavení nábytkem, hračkami a dalšími pomůckami je na vyhovující úrovni a je pravidelně doplňováno. V MŠ je jeden počítač s připojením na internet. Výchovně vzdělávací činnost probíhala vlastního ŠVP a podle pracovního plánu, který byl rozpracován do třídních měsíčních plánů. Tyto plány se dařilo plnit. Údaje o pracovnících: V MŠ pracovalo 5 pracovnic, z toho 4 pedagogické a 1 provozní. Od září 2004 organizuje zřizovatel školy dopravu dětí z přilehlých osad obecním autem do mateřské i základní školy. Dvě pracovnice /školnice MŠ a ZŠ/ střídavě zajišťují dohlídávání těchto dětí během ranních a odpoledních cest. Pedagogické pracovnice: Ivana Pajerová, vedoucí učitelka MŠ, kvalifikovaná, 32 let praxe Eva Šťastná, učitelka MŠ, kvalifikovaná, 19 let praxe. Renata Kotenová. učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Růžena Moravcová, učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Provozní pracovnice: Renata Kotenová, domovnice, kvalifikovaná, 27 let praxe Údaje o zařazování dětí: Do základní školy odchází 7 dětí. Zápis na nový školní rok byl proveden v květnu, pro příští školní rok bylo zapsáno 26 dětí. Bylo vyhověno všem žádostem o přijetí do MŠ. prázdnin se Škola požádala zřizovatele o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Výjimka byla udělena. 7

8 Údaje o práci s dětmi: Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu My a naši zvířecí kamarádi. ŠVP byl vypracován tak, aby byl podněcován rozvoj dětí ve všech oblastech. Dětem byly vštěpovány znalosti úměrné jejich věku, byly vedeny k samostatnosti, ohleduplnosti, tvořivosti. Bylo podporováno jejich sebevědomí, rozvíjena komunikativnost, tolerance. Dětem byly nabízeny rozmanité činnosti pokračoval ranní kruh, práce ve skupinkách, individuální i frontální činnost pedagogů. Učitelky na děti působily tak, aby v MŠ vládly klid a pohoda, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Učitelky pracovaly podle měsíčních plánů, které byly rozpracovány na plány čtrnáctidenní. MŠ zajistila i v letošním školním roce návštěvu logopedky, která provedla vyšetření všech dětí a doporučila škole i rodičům další postup. Proběhlo několik schůzek s rodiči, spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Společně se ZŠ byly zorganizovány návštěvy řady kulturních představení, uskutečnil se plavecký výcvik dětí v Plavecké škole Havlíčkův Brod. Byl organizován školníl se výlet. Učitelky s dětmi připravily několik vystoupení pro rodiče a veřejnost vánoční besídku, Den matek, Pracovní dílnu s tatínky, Setkání s babičkami, rozloučení s předškoláky. Po celý rok probíhala seznamování s flétničkami a s počítačem. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v mateřské škole neuskutečnila inspekce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Učitelky MŠ Ivana Pajerová a Eva Šťastná navštívily několik seminářů organizovaných Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dále obě učitelky absolvovaly kurz logopedických asistentek, který jim umožní od příštího školního roku provádět kolektivní logopedickou prevenci. Navštěvovaly také soukromé hodiny anglického jazyka a od příštího roku budou navštěvovat kurz Aj organizovaný Vysočinou Education. ŠKOLNÍ DRUŽINA Do školní družiny bylo v roce zapsáno 25 dětí. Její provoz je vždy ráno od 6,30 do 7,45 a po vyučování od 11,35 do 16,00 hodin, v pátek do 15,30 hodin. Družina má samostatnou pracovnu v přízemí budovy základní školy. Je využíváno i sportovní hřiště v areálu školy a školní tělocvična. Do družiny byly zakoupeny nové hry a hračky. Za školní družinu byl vybírán poplatek 50 Kč měsíčně. V rámci činnosti školní družiny byly organizovány čtyři zájmové kroužky (přírodovědný, keramický, sportovní a sportovní hry). Údaje o pracovnících: Ve ŠD pracoval jeden pedagogický pracovník: Miloslav Weingärtner, vychovatel školní družiny, kvalifikovaný. Údaje o práci s dětmi: Výchovná činnost probíhala podle vlastního vzdělávacího plánu rozpracovaného do měsíčních plánů.. Byla zaměřena na pobyt dětí venku, pohybovou činnost a na poznávání přírody. Děti rovněž vyráběly drobné výrobky, věnovaly se práci s keramickou hlínou. Dětské práce byly pravidelně vystavovány na nástěnkách ve školní družině. 8

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Pracoviště školní jídelny je umístěno v areálu mateřské školy. Zajišťuje stravování dětí a pracovníků mateřské a základní školy. Jeho součástí je kuchyně, školní jídelna, šatna a sociální zařízení pro žáky, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance, sklady a další oddělená pracoviště pro jednotlivé činnosti spojené s přípravou jídel. I v letošním roce probíhaly úpravy ve školní kuchyni a byly dokoupeny nové stroje, aby jídelna splňovala zákonné normy a vyhlášky. Údaje o pracovnících: Jana Rezková, vedoucí školní jídelny + kuchařka /souběžný pracovní poměr/, kvalifikovaná, 33 let praxe Věra Veselská, kuchařka, kvalifikovaná, 40 let praxe Údaje o práci školní jídelny: Při přípravě jídel jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Školní jídelna zabezpečuje vaření čaje pro dodržování pitného režimu dětí. Poplatky za obědy vybírá vedoucí školní jídelny vždy jednou za měsíc. ZÁVĚRY PRO PRÁCI ZŠ a MŠ DOLNÍ MĚSTO V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE: Pracovat podle školních vzdělávacích programů, dle potřeby je aktualizovat. V mateřské škole zahájit kolektivní logopedickou prevenci a výuku anglického jazyka. Zajistit efektivní a pro žáky dostatečně stimulující výuku, poskytovat žákům prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnost, rozvíjet klíčové kompetence žáků. Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat ve zlepšení pracovního prostředí na všech pracovištích a postupně dosáhnout odstranění všech nedostatků vybudovat hygienickou kabinu /vycházet z výsledků hygienických kontrol a prověrky BOZP/, provést částečnou rekonstrukci chlapeckých WC. Ve spolupráci se zřizovatelem provést přípravy na rekonstrukci školní kuchyně. Zajistit úzkou spolupráci mezi všemi součástmi školy, organizovat společné akce a utvářet tak pěkné vzájemné vztahy mezi dětmi i pracovníky. Při výuce důsledně dbát na individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Nabídnout žákům základní školy bohatou zájmovou činnost. Úzce spolupracovat s rodiči všech žáků. Zapojovat se do života v obci a pozitivně jej ovlivňovat. 9

10 Hospodaření školy v roce 2013: Finance ze státního rozpočtu: Přímé náklady na vzdělání: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Dotace EU Peníze školám Neinvestiční dotace: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Provozní dotace od obce: Poskytnuto ,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: ,92 Kč Mgr. Marie Žáčková, ředitelka ZŠ a MŠ V Dolním Městě Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne: Projednáno a schváleno ve Školské radě dne:

11 11

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009 a 2009/2010 Základní škola Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více