ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

2 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Obec Dolní Město. Zřizovací listina vydaná byla zastupitelstvem obce schválena dne s účinností od Od ledna 2006 byl název školy změněn na Základní škola a mateřská škola Dolní Město. Součástmi subjektu jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ke dni byla MŠMT ČR schválena rovněž změna zařazení do sítě škol. Ředitelkou ZŠ a jejím statutárním zástupcem byla jmenována Mgr. Marie Žáčková, dosavadní ředitelka základní školy. Základní škola a mateřská škola jsou umístěny ve dvou budovách, ZŠ a ŠD v budově č.p. 135, MŠ a ŠJ jsou odloučeným pracovištěm v budově č.p Účetní a mzdovou agendu zajišťuje smluvně Eva Huderová, Služátky, Světlá nad Sázavou. Kontakt: telefonické spojení ZŠ MŠ e- mail: webové stránky: ZŘIZOVATEL Zřizovatelem školy je Obec Dolní Město. Adresa: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, Dolní Město ŠKOLSKÁ RADA Školská rada je tříčlenná. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Její předsedkyní je Stanislava Kočí, zástupce zřizovatele školy. Dalšími členkami jsou Ivana Pajerová, zástupce pedagogů, a Romana Vebrová, zástupce rodičů. CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTÍ ŠKOLY: Z Á K L A D N Í Š K O L A Základní škola je vesnická málotřídní škola. Ve školním roce byla organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. V tomto školním roce byl počet žáků 49, v březnu se snížil na 47. Budova školy je stará sto dvacet čtyři let, je jednopatrová, kolem budovy je školní zahrada a dvůr. V přízemí budovy jsou šatny, pracovna školní družiny, školní tělocvična a byt. V prvním poschodí jsou umístěny tři učebny, sborovna, kabinet a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. Budova je vytápěna plynovým topením, má nová okna. Učebny jsou vzhledem k nízkému počtu žáků dostatečně prostorné. Jsou i světlé a teplé. Prostory v přízemí jsou vlhčí a tmavší. Vybavení nábytkem a učebními pomůckami se průběžně modernizuje. V PC učebně je nyní šest počítačů připojených na internet, tiskárna, jeden přenosný počítač, dataprojektor a plátno. V další učebně je interaktivní tabule, dataprojektor, dva stolní počítače, tiskárna a jeden přenosný počítač s připojením na internet pro potřebu výuky. Ve třetí učebně je interaktivní tabule, dále je zde jeden stolní počítač pro žáky a jeden přenosný počítač pro učitele, rovněž s připojením na internet. Ve sborovně je jeden stolní počítač s tiskárnou a kopírkou a jeden přenosný počítač. Pro potřeby výuky jsou dále k dispozici tři rozhlasové přijímače s CD přehrávači, klávesové hudební nástroje, digitální fotoaparát. Toto vybavení odpovídá požadavkům školy. Všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Na dvoře školy je malé sportovní hřiště, které slouží 2

3 žákům školy v době vyučování, ale i dětem z obce v době mimo vyučování. Dále zde je dřevěný altánek, který slouží jako venkovní učebna i jako prostor pro posezení při svačině pro žáky. Výchovně vzdělávací práce školy probíhala podle celoročního pracovního plánu, který se podařilo splnit. Přehled učebních plánů: V 1. až 5. ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Učíme se poznávat svět. ŠVP byl doplněn o Dodatek č. 1 s platností od Údaje o pracovnících základní školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: Ve škole pracovalo pět pracovníků, z toho tři pedagogičtí a jeden provozní. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Žáčková, řed. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 35 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Marie Maštálková, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 12 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Hana Nejedlá, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 26 let praxe, úvazek 1,00 Provozní pracovníci: Růžena Moravcová, školnice ZŠ, kvalifikovaná, 23 let praxe, úvazek 0,694 Údaje o zařazování dětí: Pro školní rok bylo do 1. ročníku zapsáno 9 dětí. Odklad školní docházky byl udělen dvěma žákům. 1 žákyně se přistěhovala. Do 1. ročníku tedy nastoupí 8 žáků. Školu opustilo 17 žáků 5. ročníku. Počet žáků školy se snižuje na 39. Škola proto musela žádat zřizovatele o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Výjimka byla škole udělena. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: V I. pololetí i II. pololetí prospěli všichni žáci a všichni tedy postupují do vyššího ročníku. Dva žáci 5. ročníku přecházejí do víceletého gymnázia, zbývajících čtrnáct do 6. ročníku ZŠ. Chování většiny žáků bylo po celý rok velmi pěkné, kázeňských problémů bylo řešeno málo. Záškoláctví nebylo zaznamenáno. Zameškané hodiny žáků /průměr na žáka/: Omluvené hodiny Neomluvené hodiny ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 1. 24,27 35, ,33 35, ,78 29, ,50 30, ,53 34, Celkový průměr 29,68 33,13 0,00 0,00 3

4 Průměrný prospěch žáků: I. pololetí II. pololetí 1. ročník 1,08 1,08 2. ročník 1,07 1,05 3. ročník 1,43 1,47 4. ročník 1,04 1,06 5. ročník 1,48 1,39 V prvním pololetí bylo 39 žáků hodnoceno prospěl s vyznamenáním a 10 žáků prospěl. Ve druhém pololetí 41 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo/ 2 žáci se odstěhovali/. 3 žáci obdrželi pochvalu ředitelky školy za výborný prospěch a svědomitou přípravu na vyučování. Hodnocení bylo prováděno podle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Všichni žáci byli klasifikováni známkami. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program a plán proti šikanování. Pedagogičtí pracovníci jsou s nimi seznámeni. Veškerá výchovně vzdělávací činnost byla směrována na prevenci nevhodných projevů žáků. Žákům je nabízena pestrá zájmová činnost, jsou pořádány společné akce, zejména sportovní, kulturní a poznávací, s cílem vést děti ke slušnému chování a zdravému životnímu stylu. Výchovně bylo působeno i na rodiče na třídních schůzkách. Závažnější sociálně patologické jevy nebyly v tomto školním roce zaznamenány. Jejich náznaky byly okamžitě řešeny především vysvětlením a domluvou. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Tři žáci se zdravotním postižením školy pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu formou individuální integrace. Žákům byly poskytnuty vhodné učebnice, pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám a byl uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Další čtyři žáci byli v evidenci PPP a mají diagnostikovány příznaky SVPU. Vyučující jim poskytovali individuální péči. Škola spolupracuje s PPP v Havlíčkově Brodě a SPC Jihlava.. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči, menší počet žáků ve třídě a odpovídající formy a metody práce. Spolupráce s rodiči: V průběhu školního roku škola zorganizovala tři třídní schůzky, spolupráci s rodiči lze hodnotit jako celkem dobrou. Účast na soutěžích: Škola organizovala školní kola soutěží výtvarných, sportovních, literárních a matematických. Nejlepší žáci se účastnili i vyšších kol těchto soutěží. Jako každoročně se žáci 2. až 5. ročníku zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Škola se zapojila do několika výtvarných soutěží organizovaných jinými školami, firmami nebo organizacemi. Žáci 5. ročníku uspěli v soutěži PO očima dětí. Obsadili 1., 2. a 3. místo v okresním kole v literární části. Dva z nich postoupili a uspěli i v krajském kole této soutěže. Zapojili se i do soutěže Moje pohádka a v literární části jich bylo pět oceněno knižní odměnou. 4

5 Volné dny vyhlášené ředitelkou školy Byly vyhlášeny 2 volné dny a Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v naší škole neuskutečnila inspekce. Údaje o mimoškolních aktivitách: Po celý školní rok se pracovníci školy snažili nabízet žákům pestrou zájmovou činnost. Pracovalo 7 zájmových kroužků. Jejich vedoucími byli pedagogičtí pracovníci školy. Čtyři zájmové kroužky byly organizovány ve školní družině. Činnost kroužků byla od do Měsíční poplatek činil 30 Kč za jeden kroužek. Zájmový kroužek Vedoucí kroužku Počet přihlášených žáků Dramaticko výtvarný Hana Nejedlá 9 kroužek Anglický jazyk M. Žáčková 8 Hudebně pohybový kroužek M. Maštálková 18 Přírodovědný kroužek M. Weingärtner 4 Sportovní hry M. Weingärtner 11 Sportovní kroužek M. Weingärtner 10 Keramický kroužek M. Weingärtner 10 I v tomto školním roce probíhala na naší škole výuka hry na hudební nástroje organizovaná ZUŠ při ZŠ Lipnice nad Sázavou. Navštěvovalo ji 8 žáků naší školy. Uskutečnily se dva koncerty žáků ZUŠ. Škola organizovala různé sportovní akce, například turnaj v přehazované a vybíjené, závody ve šplhu, mistrovství školy v LA, bruslení ve Světlé nad Sázavou. V měsíci červnu se uskutečnilo Sportovní odpoledne na místním hřišti, kterého se účastnili i rodiče žáků. Žáci školy spolu s vyučujícími navštívili řadu kulturních akcí: tři divadelní představení v MŠ: Devatero pohádek, O pejskovi a kočičce a Jak Honza přešel na červenou. Dále tři divadelní představení ve Světlé nad Sázavou: Čert a Káča, Broučci a Zlatovláska. Konaly se tradiční školní akce: mikulášská nadílka, vánoční besídka, pálení čarodějnice, diskotéka v maskách. Škola připravila několik veřejných vystoupení pro rodiče a veřejnost: vítání prvňáčků, vánoční besídku, vystoupení na oslavě MDŽ a ke Dni matek a rozloučení se žáky 5. ročníku. I letos se uskutečnil plavecký výcvik, který absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v měsících dubnu až červnu. Žáci 4. ročníku absolvovali Kurz dopravní výchovy a praktický nácvik na dopravním hřišti ve Světlé nad Sázavou. Družstvo školy soutěžilo na dopravní soutěži mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou. Ve škole byla uspořádána cyklistická jízda zručnosti. Vyučující připravili celodenní projekty na téma: Halloween, Vánoce, Jak si žije plast. Kniha, Bezpečnost silničního provozu. V rámci projektu Kniha navštívili všichni žáci městskou knihovnu ve Světlé nad Sázavou Dále probíhaly projekty v jednotlivých třídách. Škola uspořádala pro všechny žáky exkurzi do sběrného dvora firmy HBH odpady Havlíčkův Brod a ve škole proběhl výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách zaměřený na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu Prevence úrazů organizovaného Krajem Vysočina. Vyučující absolvovali zdravotnické školení. 5

6 Na počátku měsíce června se uskutečnil jednodenní školní výlet žáků ZŠ, v jehož rámci žáci navštívili hrad Karlštejn a letiště v Praze. V rámci dopravní výchovy se uskutečnily výchovně vzdělávací akce: s příslušníkem městské policie ze Světlé nad Sázavou a pracovníky BESIPU z Jihlavy. Žáci ze sportovního kroužku se utkali se svými vrstevníky na turnaji ve vybíjené v Okrouhlici nad Sázavou, kde obsadili 1. místo. Všichni žáci se zúčastnili atletické olympiády organizované ZŠ Lipnice nad Sázavou. Uskutečnila se dvě pochodová cvičení /směr Melechov a Lipnička /. Žáci 5. ročníku byli zapojeni do projektu organizovaného Akademií Světlá nad Sázavou /OPVK, Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost/. Zúčastnili se přednášek odborníků na téma hydrometeorologie a exkurzí na pracoviště ČHMÚ Brno, Praha Libuš a Milešovka. Škola pořádala během školního roku sběrové akce. Děti sbíraly starý papír. Výtěžek byl věnován na úhradu dopravy na školní výlet a nákup odměn pro žáky v závěru školního roku. Žáci i zaměstnanci školy se aktivně zapojili do veřejných sbírek formou prodeje různých upomínkových předmětů a přispěli tím na nákup léčebných přístrojů nebo výcvik koní používaných při léčbě dětí. Dále pomáhali sběrem plastových víček získávat finanční prostředky na léčbu nemocné dívky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogické pracovnice školy se zapojily do akcí organizovaných především Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dvě vyučující navštěvovaly celoroční kurz anglického jazyka. Dále se pedagogičtí pracovníci ZŠ zúčastňovali metodických akcí organizovaných Vysočina Education v H. Brodě a v Jihlavě. Další oblasti práce školy: O své činnosti informuje škola pravidelně veřejnost prostřednictvím nástěnky umístěné v centru obce. Nástěnku připravují a pravidelně obměňují vyučující se svými žáky. Zprávy jsou doplňovány fotografiemi. V prostorách školy jsou soustavně instalovány výstavky výtvarných a ručních prací žáků a v přízemí je malá fotogalerie zachycující činnost školy. Základní škola má své webové stránky, na kterých jsou pravidelně doplňovány informace o práci školy, chystaných akcích a je zde i fotogalerie. Škola se i v letošním roce zapojila do akcí Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci odebírali státem dotované mléko a mléčné výrobky a obvykle dvakrát měsíčně dostávali zdarma ovoce nebo zeleninu. Pitný režim je ve škole dále zajišťován čajem /dopoledne při svačině a odpoledne ve ŠD/. Je pro žáky vařen ve ŠJ, přináší ho školnice a je hrazen z prostředků zřizovatele. Při organizování všech činností pro děti jsou respektována zdravotní a psychologická hlediska. Rozvrh hodin počítá s potřebnou délkou přestávek na odpočinek žáků. Do jednotlivých hodin jsou zařazovány relaxační tělovýchovné chvilky. Velké přestávky tráví dětí v případě příznivého počasí od dubna do října venku. Ve třídách jsou využívány hrací koutky s kobercem. Závěry pro práci v příštím školním roce: Počet žáků se v příštím roce sníží. Škola bude i nadále organizována jako trojtřídní. Zřizovatelem byla udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků. Od se bude v 1. až 5. ročníku realizovat výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se poznávat svět + Dodatku č. 1, do kterého jsou zapracovány nové úpravy. 6

7 Škola zabezpečí individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou vypracovány individuální plány pro tyto žáky. V oblasti vzdělávací práce je třeba pokračovat v dosavadních dobrých výsledcích. Velká pozornost bude nadále věnována zvýšení úrovně čtení, psaní a počítání, aby byly vytvořeny dobré předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Škola se zaměří ve všech oblastech vzdělávání na rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Do vyučování budou pravidelně zařazovány projekty. Trvalým úkolem zůstává i zabezpečení pestré nabídky zájmové činnosti žákům a prezentace školy na veřejnosti. Pedagogy čeká práce zejména na svém odborném růstu. Zapojí se do kurzů cizích jazyků a zúčastní se seminářů věnovaným problematice moderních metod a forem práce a integrace žáků. MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola je jednotřídní. Její kapacita je stanovena na 30 dětí. V letošním roce bylo zapsáno k dětí. Budova MŠ je přízemní. Je zde prostorná učebna, samostatná ložnice, sociální zařízení, umývárna, kuchyňka, ředitelna, šatna a WC pro zaměstnance. K budově MŠ patří i školní zahrada, která je od budovy oddělena místní komunikací. Na zahradě slouží dětem dřevěný altánek, pískoviště, prolézačky a houpačky. Budova MŠ byla postavena před dvaceti pěti lety. Během posledních let prošla celkovou rekonstrukcí. Bylo instalováno nové ústřední plynové topení, vyměněna všechna okna a provedeno zateplení celé budovy. Vybavení nábytkem, hračkami a dalšími pomůckami je na vyhovující úrovni a je pravidelně doplňováno. V MŠ je jeden počítač s připojením na internet. Výchovně vzdělávací činnost probíhala vlastního ŠVP a podle pracovního plánu, který byl rozpracován do třídních měsíčních plánů. Tyto plány se dařilo plnit. Údaje o pracovnících: V MŠ pracovalo 5 pracovnic, z toho 4 pedagogické a 1 provozní. Od září 2004 organizuje zřizovatel školy dopravu dětí z přilehlých osad obecním autem do mateřské i základní školy. Dvě pracovnice /školnice MŠ a ZŠ/ střídavě zajišťují dohlídávání těchto dětí během ranních a odpoledních cest. Pedagogické pracovnice: Ivana Pajerová, vedoucí učitelka MŠ, kvalifikovaná, 32 let praxe Eva Šťastná, učitelka MŠ, kvalifikovaná, 19 let praxe. Renata Kotenová. učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Růžena Moravcová, učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Provozní pracovnice: Renata Kotenová, domovnice, kvalifikovaná, 27 let praxe Údaje o zařazování dětí: Do základní školy odchází 7 dětí. Zápis na nový školní rok byl proveden v květnu, pro příští školní rok bylo zapsáno 26 dětí. Bylo vyhověno všem žádostem o přijetí do MŠ. prázdnin se Škola požádala zřizovatele o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Výjimka byla udělena. 7

8 Údaje o práci s dětmi: Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu My a naši zvířecí kamarádi. ŠVP byl vypracován tak, aby byl podněcován rozvoj dětí ve všech oblastech. Dětem byly vštěpovány znalosti úměrné jejich věku, byly vedeny k samostatnosti, ohleduplnosti, tvořivosti. Bylo podporováno jejich sebevědomí, rozvíjena komunikativnost, tolerance. Dětem byly nabízeny rozmanité činnosti pokračoval ranní kruh, práce ve skupinkách, individuální i frontální činnost pedagogů. Učitelky na děti působily tak, aby v MŠ vládly klid a pohoda, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Učitelky pracovaly podle měsíčních plánů, které byly rozpracovány na plány čtrnáctidenní. MŠ zajistila i v letošním školním roce návštěvu logopedky, která provedla vyšetření všech dětí a doporučila škole i rodičům další postup. Proběhlo několik schůzek s rodiči, spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Společně se ZŠ byly zorganizovány návštěvy řady kulturních představení, uskutečnil se plavecký výcvik dětí v Plavecké škole Havlíčkův Brod. Byl organizován školníl se výlet. Učitelky s dětmi připravily několik vystoupení pro rodiče a veřejnost vánoční besídku, Den matek, Pracovní dílnu s tatínky, Setkání s babičkami, rozloučení s předškoláky. Po celý rok probíhala seznamování s flétničkami a s počítačem. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v mateřské škole neuskutečnila inspekce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Učitelky MŠ Ivana Pajerová a Eva Šťastná navštívily několik seminářů organizovaných Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dále obě učitelky absolvovaly kurz logopedických asistentek, který jim umožní od příštího školního roku provádět kolektivní logopedickou prevenci. Navštěvovaly také soukromé hodiny anglického jazyka a od příštího roku budou navštěvovat kurz Aj organizovaný Vysočinou Education. ŠKOLNÍ DRUŽINA Do školní družiny bylo v roce zapsáno 25 dětí. Její provoz je vždy ráno od 6,30 do 7,45 a po vyučování od 11,35 do 16,00 hodin, v pátek do 15,30 hodin. Družina má samostatnou pracovnu v přízemí budovy základní školy. Je využíváno i sportovní hřiště v areálu školy a školní tělocvična. Do družiny byly zakoupeny nové hry a hračky. Za školní družinu byl vybírán poplatek 50 Kč měsíčně. V rámci činnosti školní družiny byly organizovány čtyři zájmové kroužky (přírodovědný, keramický, sportovní a sportovní hry). Údaje o pracovnících: Ve ŠD pracoval jeden pedagogický pracovník: Miloslav Weingärtner, vychovatel školní družiny, kvalifikovaný. Údaje o práci s dětmi: Výchovná činnost probíhala podle vlastního vzdělávacího plánu rozpracovaného do měsíčních plánů.. Byla zaměřena na pobyt dětí venku, pohybovou činnost a na poznávání přírody. Děti rovněž vyráběly drobné výrobky, věnovaly se práci s keramickou hlínou. Dětské práce byly pravidelně vystavovány na nástěnkách ve školní družině. 8

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Pracoviště školní jídelny je umístěno v areálu mateřské školy. Zajišťuje stravování dětí a pracovníků mateřské a základní školy. Jeho součástí je kuchyně, školní jídelna, šatna a sociální zařízení pro žáky, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance, sklady a další oddělená pracoviště pro jednotlivé činnosti spojené s přípravou jídel. I v letošním roce probíhaly úpravy ve školní kuchyni a byly dokoupeny nové stroje, aby jídelna splňovala zákonné normy a vyhlášky. Údaje o pracovnících: Jana Rezková, vedoucí školní jídelny + kuchařka /souběžný pracovní poměr/, kvalifikovaná, 33 let praxe Věra Veselská, kuchařka, kvalifikovaná, 40 let praxe Údaje o práci školní jídelny: Při přípravě jídel jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Školní jídelna zabezpečuje vaření čaje pro dodržování pitného režimu dětí. Poplatky za obědy vybírá vedoucí školní jídelny vždy jednou za měsíc. ZÁVĚRY PRO PRÁCI ZŠ a MŠ DOLNÍ MĚSTO V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE: Pracovat podle školních vzdělávacích programů, dle potřeby je aktualizovat. V mateřské škole zahájit kolektivní logopedickou prevenci a výuku anglického jazyka. Zajistit efektivní a pro žáky dostatečně stimulující výuku, poskytovat žákům prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnost, rozvíjet klíčové kompetence žáků. Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat ve zlepšení pracovního prostředí na všech pracovištích a postupně dosáhnout odstranění všech nedostatků vybudovat hygienickou kabinu /vycházet z výsledků hygienických kontrol a prověrky BOZP/, provést částečnou rekonstrukci chlapeckých WC. Ve spolupráci se zřizovatelem provést přípravy na rekonstrukci školní kuchyně. Zajistit úzkou spolupráci mezi všemi součástmi školy, organizovat společné akce a utvářet tak pěkné vzájemné vztahy mezi dětmi i pracovníky. Při výuce důsledně dbát na individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Nabídnout žákům základní školy bohatou zájmovou činnost. Úzce spolupracovat s rodiči všech žáků. Zapojovat se do života v obci a pozitivně jej ovlivňovat. 9

10 Hospodaření školy v roce 2013: Finance ze státního rozpočtu: Přímé náklady na vzdělání: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Dotace EU Peníze školám Neinvestiční dotace: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Provozní dotace od obce: Poskytnuto ,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: ,92 Kč Mgr. Marie Žáčková, ředitelka ZŠ a MŠ V Dolním Městě Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne: Projednáno a schváleno ve Školské radě dne:

11 11

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2015 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 40 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména:

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY. Údaje o zařízení. Úvodní ustanovení. Všeobecná ustanovení. Provozní řád se řídí zejména: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Údaje o zařízení adresa: Základní škola Ohrazenice, okres Semily příspěvková organizace telefon: 481 321 400 e-mail: zs-ohrazenice@cmail.cz IČO: 70695300 ředitelka: Mgr. Helena Damašková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato V Ý R

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje Základní škola a mateřská škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 395, Svatava, 357 03 Tel.: 352609048 Email: skolasvatava@seznam.cz www.skolasvatava.cz IČO: 69983551 KONCEPCE ŠKOLY - Program rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více