ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

2 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Obec Dolní Město. Zřizovací listina vydaná byla zastupitelstvem obce schválena dne s účinností od Od ledna 2006 byl název školy změněn na Základní škola a mateřská škola Dolní Město. Součástmi subjektu jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ke dni byla MŠMT ČR schválena rovněž změna zařazení do sítě škol. Ředitelkou ZŠ a jejím statutárním zástupcem byla jmenována Mgr. Marie Žáčková, dosavadní ředitelka základní školy. Základní škola a mateřská škola jsou umístěny ve dvou budovách, ZŠ a ŠD v budově č.p. 135, MŠ a ŠJ jsou odloučeným pracovištěm v budově č.p Účetní a mzdovou agendu zajišťuje smluvně Eva Huderová, Služátky, Světlá nad Sázavou. Kontakt: telefonické spojení ZŠ MŠ e- mail: webové stránky: ZŘIZOVATEL Zřizovatelem školy je Obec Dolní Město. Adresa: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, Dolní Město ŠKOLSKÁ RADA Školská rada je tříčlenná. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Její předsedkyní je Stanislava Kočí, zástupce zřizovatele školy. Dalšími členkami jsou Ivana Pajerová, zástupce pedagogů, a Romana Vebrová, zástupce rodičů. CHARAKTERISTIKA SOUČÁSTÍ ŠKOLY: Z Á K L A D N Í Š K O L A Základní škola je vesnická málotřídní škola. Ve školním roce byla organizována jako trojtřídní s pěti postupnými ročníky. V tomto školním roce byl počet žáků 49, v březnu se snížil na 47. Budova školy je stará sto dvacet čtyři let, je jednopatrová, kolem budovy je školní zahrada a dvůr. V přízemí budovy jsou šatny, pracovna školní družiny, školní tělocvična a byt. V prvním poschodí jsou umístěny tři učebny, sborovna, kabinet a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. Budova je vytápěna plynovým topením, má nová okna. Učebny jsou vzhledem k nízkému počtu žáků dostatečně prostorné. Jsou i světlé a teplé. Prostory v přízemí jsou vlhčí a tmavší. Vybavení nábytkem a učebními pomůckami se průběžně modernizuje. V PC učebně je nyní šest počítačů připojených na internet, tiskárna, jeden přenosný počítač, dataprojektor a plátno. V další učebně je interaktivní tabule, dataprojektor, dva stolní počítače, tiskárna a jeden přenosný počítač s připojením na internet pro potřebu výuky. Ve třetí učebně je interaktivní tabule, dále je zde jeden stolní počítač pro žáky a jeden přenosný počítač pro učitele, rovněž s připojením na internet. Ve sborovně je jeden stolní počítač s tiskárnou a kopírkou a jeden přenosný počítač. Pro potřeby výuky jsou dále k dispozici tři rozhlasové přijímače s CD přehrávači, klávesové hudební nástroje, digitální fotoaparát. Toto vybavení odpovídá požadavkům školy. Všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Na dvoře školy je malé sportovní hřiště, které slouží 2

3 žákům školy v době vyučování, ale i dětem z obce v době mimo vyučování. Dále zde je dřevěný altánek, který slouží jako venkovní učebna i jako prostor pro posezení při svačině pro žáky. Výchovně vzdělávací práce školy probíhala podle celoročního pracovního plánu, který se podařilo splnit. Přehled učebních plánů: V 1. až 5. ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Učíme se poznávat svět. ŠVP byl doplněn o Dodatek č. 1 s platností od Údaje o pracovnících základní školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: Ve škole pracovalo pět pracovníků, z toho tři pedagogičtí a jeden provozní. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Žáčková, řed. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 35 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Marie Maštálková, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 12 let praxe, úvazek 1,00 Mgr. Hana Nejedlá, uč. ZŠ, kvalifikovaná, aprob. pro I. stupeň ZŠ, 26 let praxe, úvazek 1,00 Provozní pracovníci: Růžena Moravcová, školnice ZŠ, kvalifikovaná, 23 let praxe, úvazek 0,694 Údaje o zařazování dětí: Pro školní rok bylo do 1. ročníku zapsáno 9 dětí. Odklad školní docházky byl udělen dvěma žákům. 1 žákyně se přistěhovala. Do 1. ročníku tedy nastoupí 8 žáků. Školu opustilo 17 žáků 5. ročníku. Počet žáků školy se snižuje na 39. Škola proto musela žádat zřizovatele o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Výjimka byla škole udělena. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: V I. pololetí i II. pololetí prospěli všichni žáci a všichni tedy postupují do vyššího ročníku. Dva žáci 5. ročníku přecházejí do víceletého gymnázia, zbývajících čtrnáct do 6. ročníku ZŠ. Chování většiny žáků bylo po celý rok velmi pěkné, kázeňských problémů bylo řešeno málo. Záškoláctví nebylo zaznamenáno. Zameškané hodiny žáků /průměr na žáka/: Omluvené hodiny Neomluvené hodiny ročník I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 1. 24,27 35, ,33 35, ,78 29, ,50 30, ,53 34, Celkový průměr 29,68 33,13 0,00 0,00 3

4 Průměrný prospěch žáků: I. pololetí II. pololetí 1. ročník 1,08 1,08 2. ročník 1,07 1,05 3. ročník 1,43 1,47 4. ročník 1,04 1,06 5. ročník 1,48 1,39 V prvním pololetí bylo 39 žáků hodnoceno prospěl s vyznamenáním a 10 žáků prospěl. Ve druhém pololetí 41 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo/ 2 žáci se odstěhovali/. 3 žáci obdrželi pochvalu ředitelky školy za výborný prospěch a svědomitou přípravu na vyučování. Hodnocení bylo prováděno podle klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu. Všichni žáci byli klasifikováni známkami. Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný minimální preventivní program a plán proti šikanování. Pedagogičtí pracovníci jsou s nimi seznámeni. Veškerá výchovně vzdělávací činnost byla směrována na prevenci nevhodných projevů žáků. Žákům je nabízena pestrá zájmová činnost, jsou pořádány společné akce, zejména sportovní, kulturní a poznávací, s cílem vést děti ke slušnému chování a zdravému životnímu stylu. Výchovně bylo působeno i na rodiče na třídních schůzkách. Závažnější sociálně patologické jevy nebyly v tomto školním roce zaznamenány. Jejich náznaky byly okamžitě řešeny především vysvětlením a domluvou. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Tři žáci se zdravotním postižením školy pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu formou individuální integrace. Žákům byly poskytnuty vhodné učebnice, pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám a byl uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Další čtyři žáci byli v evidenci PPP a mají diagnostikovány příznaky SVPU. Vyučující jim poskytovali individuální péči. Škola spolupracuje s PPP v Havlíčkově Brodě a SPC Jihlava.. Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči, menší počet žáků ve třídě a odpovídající formy a metody práce. Spolupráce s rodiči: V průběhu školního roku škola zorganizovala tři třídní schůzky, spolupráci s rodiči lze hodnotit jako celkem dobrou. Účast na soutěžích: Škola organizovala školní kola soutěží výtvarných, sportovních, literárních a matematických. Nejlepší žáci se účastnili i vyšších kol těchto soutěží. Jako každoročně se žáci 2. až 5. ročníku zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický klokan. Škola se zapojila do několika výtvarných soutěží organizovaných jinými školami, firmami nebo organizacemi. Žáci 5. ročníku uspěli v soutěži PO očima dětí. Obsadili 1., 2. a 3. místo v okresním kole v literární části. Dva z nich postoupili a uspěli i v krajském kole této soutěže. Zapojili se i do soutěže Moje pohádka a v literární části jich bylo pět oceněno knižní odměnou. 4

5 Volné dny vyhlášené ředitelkou školy Byly vyhlášeny 2 volné dny a Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v naší škole neuskutečnila inspekce. Údaje o mimoškolních aktivitách: Po celý školní rok se pracovníci školy snažili nabízet žákům pestrou zájmovou činnost. Pracovalo 7 zájmových kroužků. Jejich vedoucími byli pedagogičtí pracovníci školy. Čtyři zájmové kroužky byly organizovány ve školní družině. Činnost kroužků byla od do Měsíční poplatek činil 30 Kč za jeden kroužek. Zájmový kroužek Vedoucí kroužku Počet přihlášených žáků Dramaticko výtvarný Hana Nejedlá 9 kroužek Anglický jazyk M. Žáčková 8 Hudebně pohybový kroužek M. Maštálková 18 Přírodovědný kroužek M. Weingärtner 4 Sportovní hry M. Weingärtner 11 Sportovní kroužek M. Weingärtner 10 Keramický kroužek M. Weingärtner 10 I v tomto školním roce probíhala na naší škole výuka hry na hudební nástroje organizovaná ZUŠ při ZŠ Lipnice nad Sázavou. Navštěvovalo ji 8 žáků naší školy. Uskutečnily se dva koncerty žáků ZUŠ. Škola organizovala různé sportovní akce, například turnaj v přehazované a vybíjené, závody ve šplhu, mistrovství školy v LA, bruslení ve Světlé nad Sázavou. V měsíci červnu se uskutečnilo Sportovní odpoledne na místním hřišti, kterého se účastnili i rodiče žáků. Žáci školy spolu s vyučujícími navštívili řadu kulturních akcí: tři divadelní představení v MŠ: Devatero pohádek, O pejskovi a kočičce a Jak Honza přešel na červenou. Dále tři divadelní představení ve Světlé nad Sázavou: Čert a Káča, Broučci a Zlatovláska. Konaly se tradiční školní akce: mikulášská nadílka, vánoční besídka, pálení čarodějnice, diskotéka v maskách. Škola připravila několik veřejných vystoupení pro rodiče a veřejnost: vítání prvňáčků, vánoční besídku, vystoupení na oslavě MDŽ a ke Dni matek a rozloučení se žáky 5. ročníku. I letos se uskutečnil plavecký výcvik, který absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v měsících dubnu až červnu. Žáci 4. ročníku absolvovali Kurz dopravní výchovy a praktický nácvik na dopravním hřišti ve Světlé nad Sázavou. Družstvo školy soutěžilo na dopravní soutěži mladých cyklistů ve Světlé nad Sázavou. Ve škole byla uspořádána cyklistická jízda zručnosti. Vyučující připravili celodenní projekty na téma: Halloween, Vánoce, Jak si žije plast. Kniha, Bezpečnost silničního provozu. V rámci projektu Kniha navštívili všichni žáci městskou knihovnu ve Světlé nad Sázavou Dále probíhaly projekty v jednotlivých třídách. Škola uspořádala pro všechny žáky exkurzi do sběrného dvora firmy HBH odpady Havlíčkův Brod a ve škole proběhl výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách zaměřený na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili programu Prevence úrazů organizovaného Krajem Vysočina. Vyučující absolvovali zdravotnické školení. 5

6 Na počátku měsíce června se uskutečnil jednodenní školní výlet žáků ZŠ, v jehož rámci žáci navštívili hrad Karlštejn a letiště v Praze. V rámci dopravní výchovy se uskutečnily výchovně vzdělávací akce: s příslušníkem městské policie ze Světlé nad Sázavou a pracovníky BESIPU z Jihlavy. Žáci ze sportovního kroužku se utkali se svými vrstevníky na turnaji ve vybíjené v Okrouhlici nad Sázavou, kde obsadili 1. místo. Všichni žáci se zúčastnili atletické olympiády organizované ZŠ Lipnice nad Sázavou. Uskutečnila se dvě pochodová cvičení /směr Melechov a Lipnička /. Žáci 5. ročníku byli zapojeni do projektu organizovaného Akademií Světlá nad Sázavou /OPVK, Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost/. Zúčastnili se přednášek odborníků na téma hydrometeorologie a exkurzí na pracoviště ČHMÚ Brno, Praha Libuš a Milešovka. Škola pořádala během školního roku sběrové akce. Děti sbíraly starý papír. Výtěžek byl věnován na úhradu dopravy na školní výlet a nákup odměn pro žáky v závěru školního roku. Žáci i zaměstnanci školy se aktivně zapojili do veřejných sbírek formou prodeje různých upomínkových předmětů a přispěli tím na nákup léčebných přístrojů nebo výcvik koní používaných při léčbě dětí. Dále pomáhali sběrem plastových víček získávat finanční prostředky na léčbu nemocné dívky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogické pracovnice školy se zapojily do akcí organizovaných především Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dvě vyučující navštěvovaly celoroční kurz anglického jazyka. Dále se pedagogičtí pracovníci ZŠ zúčastňovali metodických akcí organizovaných Vysočina Education v H. Brodě a v Jihlavě. Další oblasti práce školy: O své činnosti informuje škola pravidelně veřejnost prostřednictvím nástěnky umístěné v centru obce. Nástěnku připravují a pravidelně obměňují vyučující se svými žáky. Zprávy jsou doplňovány fotografiemi. V prostorách školy jsou soustavně instalovány výstavky výtvarných a ručních prací žáků a v přízemí je malá fotogalerie zachycující činnost školy. Základní škola má své webové stránky, na kterých jsou pravidelně doplňovány informace o práci školy, chystaných akcích a je zde i fotogalerie. Škola se i v letošním roce zapojila do akcí Školní mléko a Ovoce do škol. Žáci odebírali státem dotované mléko a mléčné výrobky a obvykle dvakrát měsíčně dostávali zdarma ovoce nebo zeleninu. Pitný režim je ve škole dále zajišťován čajem /dopoledne při svačině a odpoledne ve ŠD/. Je pro žáky vařen ve ŠJ, přináší ho školnice a je hrazen z prostředků zřizovatele. Při organizování všech činností pro děti jsou respektována zdravotní a psychologická hlediska. Rozvrh hodin počítá s potřebnou délkou přestávek na odpočinek žáků. Do jednotlivých hodin jsou zařazovány relaxační tělovýchovné chvilky. Velké přestávky tráví dětí v případě příznivého počasí od dubna do října venku. Ve třídách jsou využívány hrací koutky s kobercem. Závěry pro práci v příštím školním roce: Počet žáků se v příštím roce sníží. Škola bude i nadále organizována jako trojtřídní. Zřizovatelem byla udělena výjimka z nejnižšího počtu žáků. Od se bude v 1. až 5. ročníku realizovat výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se poznávat svět + Dodatku č. 1, do kterého jsou zapracovány nové úpravy. 6

7 Škola zabezpečí individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou vypracovány individuální plány pro tyto žáky. V oblasti vzdělávací práce je třeba pokračovat v dosavadních dobrých výsledcích. Velká pozornost bude nadále věnována zvýšení úrovně čtení, psaní a počítání, aby byly vytvořeny dobré předpoklady pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Škola se zaměří ve všech oblastech vzdělávání na rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Do vyučování budou pravidelně zařazovány projekty. Trvalým úkolem zůstává i zabezpečení pestré nabídky zájmové činnosti žákům a prezentace školy na veřejnosti. Pedagogy čeká práce zejména na svém odborném růstu. Zapojí se do kurzů cizích jazyků a zúčastní se seminářů věnovaným problematice moderních metod a forem práce a integrace žáků. MATEŘSKÁ ŠKOLA Mateřská škola je jednotřídní. Její kapacita je stanovena na 30 dětí. V letošním roce bylo zapsáno k dětí. Budova MŠ je přízemní. Je zde prostorná učebna, samostatná ložnice, sociální zařízení, umývárna, kuchyňka, ředitelna, šatna a WC pro zaměstnance. K budově MŠ patří i školní zahrada, která je od budovy oddělena místní komunikací. Na zahradě slouží dětem dřevěný altánek, pískoviště, prolézačky a houpačky. Budova MŠ byla postavena před dvaceti pěti lety. Během posledních let prošla celkovou rekonstrukcí. Bylo instalováno nové ústřední plynové topení, vyměněna všechna okna a provedeno zateplení celé budovy. Vybavení nábytkem, hračkami a dalšími pomůckami je na vyhovující úrovni a je pravidelně doplňováno. V MŠ je jeden počítač s připojením na internet. Výchovně vzdělávací činnost probíhala vlastního ŠVP a podle pracovního plánu, který byl rozpracován do třídních měsíčních plánů. Tyto plány se dařilo plnit. Údaje o pracovnících: V MŠ pracovalo 5 pracovnic, z toho 4 pedagogické a 1 provozní. Od září 2004 organizuje zřizovatel školy dopravu dětí z přilehlých osad obecním autem do mateřské i základní školy. Dvě pracovnice /školnice MŠ a ZŠ/ střídavě zajišťují dohlídávání těchto dětí během ranních a odpoledních cest. Pedagogické pracovnice: Ivana Pajerová, vedoucí učitelka MŠ, kvalifikovaná, 32 let praxe Eva Šťastná, učitelka MŠ, kvalifikovaná, 19 let praxe. Renata Kotenová. učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Růžena Moravcová, učitelka MŠ dohlídávání dětí, nekvalifikovaná /souběžný pracovní poměr/ Provozní pracovnice: Renata Kotenová, domovnice, kvalifikovaná, 27 let praxe Údaje o zařazování dětí: Do základní školy odchází 7 dětí. Zápis na nový školní rok byl proveden v květnu, pro příští školní rok bylo zapsáno 26 dětí. Bylo vyhověno všem žádostem o přijetí do MŠ. prázdnin se Škola požádala zřizovatele o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků. Výjimka byla udělena. 7

8 Údaje o práci s dětmi: Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu My a naši zvířecí kamarádi. ŠVP byl vypracován tak, aby byl podněcován rozvoj dětí ve všech oblastech. Dětem byly vštěpovány znalosti úměrné jejich věku, byly vedeny k samostatnosti, ohleduplnosti, tvořivosti. Bylo podporováno jejich sebevědomí, rozvíjena komunikativnost, tolerance. Dětem byly nabízeny rozmanité činnosti pokračoval ranní kruh, práce ve skupinkách, individuální i frontální činnost pedagogů. Učitelky na děti působily tak, aby v MŠ vládly klid a pohoda, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Učitelky pracovaly podle měsíčních plánů, které byly rozpracovány na plány čtrnáctidenní. MŠ zajistila i v letošním školním roce návštěvu logopedky, která provedla vyšetření všech dětí a doporučila škole i rodičům další postup. Proběhlo několik schůzek s rodiči, spolupráce s nimi byla velmi dobrá. Společně se ZŠ byly zorganizovány návštěvy řady kulturních představení, uskutečnil se plavecký výcvik dětí v Plavecké škole Havlíčkův Brod. Byl organizován školníl se výlet. Učitelky s dětmi připravily několik vystoupení pro rodiče a veřejnost vánoční besídku, Den matek, Pracovní dílnu s tatínky, Setkání s babičkami, rozloučení s předškoláky. Po celý rok probíhala seznamování s flétničkami a s počítačem. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V tomto školním roce se v mateřské škole neuskutečnila inspekce. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Učitelky MŠ Ivana Pajerová a Eva Šťastná navštívily několik seminářů organizovaných Vysočina Education Jihlava a NIDV Praha. Dále obě učitelky absolvovaly kurz logopedických asistentek, který jim umožní od příštího školního roku provádět kolektivní logopedickou prevenci. Navštěvovaly také soukromé hodiny anglického jazyka a od příštího roku budou navštěvovat kurz Aj organizovaný Vysočinou Education. ŠKOLNÍ DRUŽINA Do školní družiny bylo v roce zapsáno 25 dětí. Její provoz je vždy ráno od 6,30 do 7,45 a po vyučování od 11,35 do 16,00 hodin, v pátek do 15,30 hodin. Družina má samostatnou pracovnu v přízemí budovy základní školy. Je využíváno i sportovní hřiště v areálu školy a školní tělocvična. Do družiny byly zakoupeny nové hry a hračky. Za školní družinu byl vybírán poplatek 50 Kč měsíčně. V rámci činnosti školní družiny byly organizovány čtyři zájmové kroužky (přírodovědný, keramický, sportovní a sportovní hry). Údaje o pracovnících: Ve ŠD pracoval jeden pedagogický pracovník: Miloslav Weingärtner, vychovatel školní družiny, kvalifikovaný. Údaje o práci s dětmi: Výchovná činnost probíhala podle vlastního vzdělávacího plánu rozpracovaného do měsíčních plánů.. Byla zaměřena na pobyt dětí venku, pohybovou činnost a na poznávání přírody. Děti rovněž vyráběly drobné výrobky, věnovaly se práci s keramickou hlínou. Dětské práce byly pravidelně vystavovány na nástěnkách ve školní družině. 8

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Pracoviště školní jídelny je umístěno v areálu mateřské školy. Zajišťuje stravování dětí a pracovníků mateřské a základní školy. Jeho součástí je kuchyně, školní jídelna, šatna a sociální zařízení pro žáky, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance, sklady a další oddělená pracoviště pro jednotlivé činnosti spojené s přípravou jídel. I v letošním roce probíhaly úpravy ve školní kuchyni a byly dokoupeny nové stroje, aby jídelna splňovala zákonné normy a vyhlášky. Údaje o pracovnících: Jana Rezková, vedoucí školní jídelny + kuchařka /souběžný pracovní poměr/, kvalifikovaná, 33 let praxe Věra Veselská, kuchařka, kvalifikovaná, 40 let praxe Údaje o práci školní jídelny: Při přípravě jídel jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Školní jídelna zabezpečuje vaření čaje pro dodržování pitného režimu dětí. Poplatky za obědy vybírá vedoucí školní jídelny vždy jednou za měsíc. ZÁVĚRY PRO PRÁCI ZŠ a MŠ DOLNÍ MĚSTO V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE: Pracovat podle školních vzdělávacích programů, dle potřeby je aktualizovat. V mateřské škole zahájit kolektivní logopedickou prevenci a výuku anglického jazyka. Zajistit efektivní a pro žáky dostatečně stimulující výuku, poskytovat žákům prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnost, rozvíjet klíčové kompetence žáků. Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat ve zlepšení pracovního prostředí na všech pracovištích a postupně dosáhnout odstranění všech nedostatků vybudovat hygienickou kabinu /vycházet z výsledků hygienických kontrol a prověrky BOZP/, provést částečnou rekonstrukci chlapeckých WC. Ve spolupráci se zřizovatelem provést přípravy na rekonstrukci školní kuchyně. Zajistit úzkou spolupráci mezi všemi součástmi školy, organizovat společné akce a utvářet tak pěkné vzájemné vztahy mezi dětmi i pracovníky. Při výuce důsledně dbát na individuální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků. Nabídnout žákům základní školy bohatou zájmovou činnost. Úzce spolupracovat s rodiči všech žáků. Zapojovat se do života v obci a pozitivně jej ovlivňovat. 9

10 Hospodaření školy v roce 2013: Finance ze státního rozpočtu: Přímé náklady na vzdělání: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Dotace EU Peníze školám Neinvestiční dotace: Poskytnuto ,00 Kč Čerpáno ,00 Kč Provozní dotace od obce: Poskytnuto ,00 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013: ,92 Kč Mgr. Marie Žáčková, ředitelka ZŠ a MŠ V Dolním Městě Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne: Projednáno a schváleno ve Školské radě dne:

11 11

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více