Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011

2 V Liberci Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání: Mgr. Eva Slováková ředitelka školy Ing. Radek Vystrčil předseda školské rady Výroční zpráva je zpracována na základě Vyhlášky č.15/2005 Sb. vč.novely225/2009sb. Stránka 1

3 OBSAH: Obsah: Základní údaje o škole Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje školou realizovaných PROJEKTŮ financovaných z cizích zdrojů Poradenské služby Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další záměry školy, zhodnocení Údaje o spolupráci s odborovýni organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2010/ A závěrem Fotografická příloha Přílohy...61 Stránka 2

4 Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: Žákovská 67, Liberec 20 Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj: Liberecký Identifikační číslo: IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem Datum zařazení do sítě škol: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Metelkova 504/5, Liberec 2 Statutární zástupce školy: Mgr. Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Školská rada: předseda: Ing. Radek Vystrčil členové: Ing. Tomáš Princ, Mgr. Daniela Šťastná Kapacita školy k : Organizační jednotka IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ- výdejna neuvádí se Stránka 3

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola náleží ke školám rodinného typu. Výuka probíhá v devíti třídách v klidném prostředí okrajové části města Liberce. Budovy I. a II. stupně jsou oddělené, vzdálené od sebe asi 500 metrů. V areálu školy je výdejna, dvě hřiště, pěkná tělocvična a zahrada. Součástí školy je odloučené pracoviště malotřídního typu v Machníně s dvěma třídami pro žáky 1. až 4. ročníku, které má také novou výdejnu, tělocvičnu a zahradu. Škola patří mezi spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí vlakem nebo autobusem, vzhledem k dobré dostupnosti, děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova Údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Chrastavy. Kvalitní vzdělávací a výchovná nabídka, příznivé klima školy a úspěšné uplatnění absolventů ve studiu i v dalším životě zachovává škole dlouhodobě dobrou pověst, o čemž svědčí stálý zájem veřejnosti i z obvodu jiných libereckých škol. ŠVP Škola pro zdravé a spokojené děti (realizace od roku 2006) je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Prioritou je budování pohodového školního prostředí, kde jsou žáci, učitelé i rodiče partnery, vedou spolu dialog postavený na vzájemné úctě a toleranci. Tuto filozofii činnosti školy podporující také zdraví a zdravý životní styl přijímají za vlastní všichni pracovníci, žáci i jejich rodiče. Škola klade důraz na výběr metod a forem výuky, na individuální přístup, na úspěch každého žáka. Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjí nadání u talentovaných žáků (nejen u intelektuálně nadaných, ale i u žáků s hudebním, pohybovým, manuálním či výtvarným nadáním). Integrací žáků s LMD, se speciálními poruchami učení, ale i u žáků se zdravotním postižením se vytváří přirozená skupina, ve které jsou zastoupeny děti s různými vlohami a nadáním. Ve spolupráci s PPP nebo SPC jsou vypracovány pro tyto žáky individuální vzdělávací plány přizpůsobené jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Pedagogičtí pracovníci využívají ke vzdělávání všech žáků účinných strategií, forem a metod práce (činnostního učení), které žáky motivují k tvořivé práci a zájmu o vzdělání. Při výuce jsou podporovány takové vyučovací metody, které jsou zaměřeny na osvojování dovedností: umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi a technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i mít vztah k přírodě i kultuře, v rámci zlepšení sociálního klimatu v prostředí školy je výrazně podporována osobnostní a sociální výchova. Úroveň osvojení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí se u jednotlivých žáků liší s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Všichni naši pedagogičtí pracovníci respektují individuální zvláštnosti dětí a cíleně reagují na jejich potřeby. Během školního roku mají žáci možnost zapojit se do celé řady nepovinných předmětů a zájmových útvarů, kterými si rozšiřují vzdělání nebo které jim umožňují aktivní odpočinek. Velká nabídka zajímavých, netradičních akcí a aktivit během školního roku, včetně víkendových a vícedenních pobytových programů, které škola nabízí, vede děti k všestrannému rozvoji, spontánnímu sebevzdělání, k vytváření životních kompetencí, ale Stránka 4

6 i k získání a posílení sebedůvěry. Nezanedbatelné místo ve volnočasových aktivitách zaujímá i činnost třech oddělení školní družiny. Škola je stále otevřená a přístupná novým trendům vzdělávání, dlouhodobě je zapojena do několika projektů ESF: Síť tvořivých škol LK, Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých školách, Školy v pohybu, Nové kompetence učitelů ZŠ a SŠ na podporu začlenění tematiky BOZP do výchovných a vzdělávacích programů, Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů, které výrazně zlepšují financování školy (zkvalitňují vybavení školy interaktivními tabulemi, další didaktickou technikou a pomůckami), umožňují bezplatné zapojení pedagogických pracovníků do velmi kvalitního celoživotního vzdělávání a jsou zdrojem hlavních změn a inovací ve škole, individualizaci v hlavních předmětech umožňuje projekt EU peníze školám. Stránka 5

7 Vzdělávací program Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 2 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Číslo jednací Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti ZŠ / ŠVP je vypracován tak, aby splňoval očekávané výstupy RVP a současně vyhovoval potřebám žáků naší školy. Návaznost učiva je zajištěna na základě vypracovaných tematických plánů se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva, očekávanými výstupy dle RVP, školními výstupy a časovým rozložením. Plnění hodinových dotací předmětů je v souladu se vzdělávacími učebními plány. Do výuky byly začleněny i netradiční vzdělávací formy, kooperativní vyučování, jednodenní i vícedenní projektové dny, exkurze, týden alternativního učení. V oblasti vzdělávací strategie školy bylo velmi důležité propojení vzdělávacího programu školy s činnostmi v oblasti volitelných a nepovinných volnočasových aktivit, které výuku zefektivňovaly a pro žáky byly přitažlivější. 2.1 PŘEHLED VOLITELNÝCH, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Volitelné předměty VI. 1 hodina VII. 1 hodina VIII. 2 hodiny IX. 3 hodiny Nepovinné předměty: Individuální logopedická péče Sportovní kroužek Redaktorská rada Rozšířená literární výchova Práce s počítačem Práce s počítačem Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Literárně filmový seminář Stránka 6

8 Zájmové útvary: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. stupeň: Keramika Sportovní gymnastika Florbal Výtvarný kroužek Aerobik Angličtina Dívčí klub Pohybová výchova Hra na hudební nástroj 2. stupeň: Keramika Florbal Aerobik Výtvarka Stránka 7

9 3 ÚDAJE O ŽÁCÍCH Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. O školu trvá stále zájem, ale vzhledem k prostorovým možnostem a zajištění individuálního přístupu ke každému žákovi vedení školy počet žáků stabilizuje. Údaje o počtech žáků a tříd k a Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2009/ / / / / / / /11 Křížanská ,9 25,8 16,4 16,6 Machnín ,0 12,5 10,1 10,0 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2009/10, 2010/2011 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2009/ / / / / / / /11 Křížanská I. stupeň II. stupeň Celkem Machnín Celkem Celkem Stránka 8

10 Zapsaní a zařazení žáci: Zapsaní do 1. třídy Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Počet Počet Počet Zapsaní žádostí Nastoupí žádostí o žádostí Nastoupí do 1. o 2010/11 dodatečný o 2011/12 třídy odklad odklad odklad Počet žádostí o dodatečný odklad Křížanská Machnín I. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň celkem Machnín Machnín Celkem II. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň Celkem Machnín Machnín Celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin: Počet hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,39 II. pololetí ,85 5 0,02 Celkem školní rok , ,40 Stránka 9

11 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých Gymnázií) ve školním roce 2010/11 Typ školy Přihlášeno Přijato Gymnázia 8 letá 3 3 Gymnázia 6 letá 1 1 Gymnázia 4 letá 3 3 SOŠ vč. konzervatoří SOU, U 5 5 OU, PrŠ 0 0 Stránka 10

12 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Křížanská, včetně odloučeného pracoviště Pedagogický sbor tvořilo 20 učitelů (úvazek 16,59), 4 vychovatelky ŠD (úvazek 2,65), asistentka pedagoga (úvazek 0,5). Učitelský sbor byl smíšený (16 žen a 4 muži), ve ŠD byly 4ženy. Věkový průměr učitelů byl 40,68 let a 16let praxe. Ve ŠD byl věkový průměr 42 let a 20 let praxe. Ve škole byly ustanoveny specializované funkce: Kvalifikovaný výchovný poradce Kvalifikovaný koordinátor ŠVP Koordinátor ICT Kvalifikovaný metodik rizikového chování Většina pedagogických pracovníků měla požadovanou odbornou kvalifikace (90%). Pouze 4 pedagogové (s úvazkem 1,82) nesplňovali odbornou kvalifikaci. Na škole byl vytvořen jednotný adaptační systém - začínajícím dvěma pedagogům předávali zkušenosti uvádějící učitelé. Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná kvalifikace Do 30 let celkem/ žen 31 až 40 let celkem/ žen 41 až 50 let celkem/ žen 51 let až důchodový věk celkem/žen Důchodový věk celkem/žen Celkem/žen úplná 3/2 9/7 2/2 2/1 0/0 16/12 žádná 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 12/10 3/3 2/1 0/0 20/16 Nově přijatí pedagogové 1/1 1/1 2/2 Vychovatelky 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 15/13 4/4 2/1 0/0 24/20 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Stránka 11

13 Počet vychovatelek, které nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 1 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet žen na mateřské dovolené: 4 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Stránka 12

14 5 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ke klíčovým prvkům při naplňování kurikulární reformy náleží kvalitní vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Plán vzdělávání pro školní rok 2010/11 vycházel z Dlouhodobého plánu DVPP, ze Strategického plánu školy na rok 2009/12. Plán DVPP na rok 2010/11 vycházel ze zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009 /12, ze zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009/12. Dlouhodobý plán DVPP pro rok 2009/12 podporuje: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dosažení plné odborné kvalifikace všech pracovníků školy Studium asistenta pedagoga bakalářské studium Studium Výchova ke zdraví dálkové bakalářské studium Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Koordinátor ŠVP Koordinátor environmentální výuky Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií Studium k prohloubení odborné kvalifikace Preferováno bude vzdělávání celého pedagogického sboru směrem k potřebám a filosofii školy. Zaměřeno bude na výcvik kooperativního a projektového vyučování, na osvojování efektivních pro žáky motivujících vzdělávacích metod a forem, na osobnostně sociální výchovu s využitím zapojení do projektů ESF Projektové vyučování a Škola v pohybu. Podporováno bude vzdělávání zaměřené na profilaci školy Zdravá škola a zdravý životní styl, Kurzy činnostního učení, Kooperativního vyučování, OSV, Jazykové vzdělávání, Kurzy na práci s SIPVZ, Kurzy pro oblast sociálně patologických jevů. Plnění: 1. Studiem ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium dějepisu šestisemestrové studium UK Praha (ukončeno) Studium pedagogiky volného času třísemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium pedagogiky volného času šestisemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ čtyřsemestrové PF Liberec Studium speciální pedagogiky a učitelství pro 1. stupeň čtyřsemestrové studium Praha (ukončeno) 2. Studiem ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Kurz Výchovné problémy základních škol třísemestrový PF Liberec (2 účastníciukončeno) Stránka 13

15 3. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace Vzdělávání vedoucích pracovníků proběhlo v oblasti nové školské legislativy, strategie řízení a hlavně v rámci projektu Školy v pohybu, který je zaměřen na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Vedení se zúčastnilo pěti třídenních výjezdních modulů (školení) v Turnově, seminářů, supervize a koučování. Deset pedagogických pracovníků absolvovalo dvoudenní stáž v ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi a 10 pracovníků bylo podpořeno 40 hodinami mentoringu na téma kooperativní vyučování. ˇ Vedení školy prošlo 40 hodinami týmového koučování, dva členové vedení absolvovali kurz pro školní mentory. Týmová spolupráce všech pedagogů byla podpořena na dvoudenním prázdninovém semináři ve Špindlerově Mlýně v oblasti OSV a kooperativního vyučování. Celý pedagogický sbor se zúčastnil na ZŠ Lesní celodenního školení na téma Projektové vyučování. 9 pedagogických pracovníků absolvovalo v Praze po čtyři víkendy kurz Minimalizace šikany, který realizovala organizace AISIS Kladno. V srpnu je pro celý pedagogický sbor připraven dvoudenní výjezdní seminář na téma OSV a moderní vyučovací metody v Raspenavě. V rámci partnerství v projektu Síť tvořivých škol LK se zúčastnili pracovníci 18 kurzů činnostního učení (všechny vyučující I. st. + vyučující M z II. st.) včetně týdenní letní školy M, A, Č (4 účastníci). Pedagogové využili i nabídky NIDV, SŠMD, CVLK např. Respektovat a být respektován, Škola pro udržitelný život, kurz Zdravotník zotavovacích akcí, Práce s chybou, Dyslexie a komunikace, Prvopočáteční čtení a psaní, Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, týdenní kurz Alchymie glazur, ŠVP ve školní družině, Sebeobrana osobnosti učitele, Environmentální výchova- nové cesty, Doškolovací kurz instruktora lyžování, Kurz nových trendů v TV, Excel a Word ve školské praxi, Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy, V souladu s koncepcí školy bylo podporováno vlastní vzdělávání učitelů v oblasti environmentální výchovy a cizích jazyků Brána jazyků otevřená. Závěrem: Ve školním roce 2010/11 bylo výrazně preferováno vzdělávání zaměřené na profilaci školy a systematické týmové vzdělávání. Kromě nabídek vzdělávacích institucí NIDV, CVLK a SŠMP posílily vzdělávání projekty, do kterých se škola zapojila. Vzdělávání s pomocí projektů bylo na vysoké úrovni a navíc bezúplatné, což velmi přispělo k úspoře rozpočtu. Lze konstatovat, že naše škola je už po tři roky doslova učící se organizací. Vedení školy si velmi váží toho, že celý pedagogický sbor vnímal potřebu vlastního profesního růstu a ochotně absolvoval velmi mnoho hodin a dnů školení ve svém volném čase, někdy i o víkendech a prázdninách. Vytváření vhodných podmínek pro podporu vzdělávání kladně hodnotila v loňském roce i ČŠI. Stránka 14

16 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2009/10 V roce 2010/11 byl dlouhodobý plán školy realizován ve všech 5 sledovaných oblastech (vzdělávací, výchovné, spolupráci s rodiči, personální práci, oblasti materiálně technické). Ve vzdělávací oblasti škola pokračovala v nastaveném modelu změny pojetí výuky v souladu se vzdělávacími strategiemi vycházejícími z ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Velký důraz byl kladen na vytváření optimálních podmínek pro všechny typy žáků (pro rozvoj talentů, ale i zdravotně, mentálně i sociálně znevýhodněných). Zvýšila se autonomie učitelů při používání metod a forem práce lišících se od navyklého způsobu výuky. Stále častěji byly zařazovány metody činnostního učení z Tvořivé školy, kterými žáci nabývali nové poznatky pomocí názoru, samostatnou činností a prožíváním. Díky DVPP, mentoringu, ale i návštěvě školy Dr. J. Malíka v Chrudimi se výrazně zkvalitnilo kooperativní vyučování, které chápou učitelé naší školy jako zásadní, účelnou inovativní formu výuky. Lépe organizovali vytvoření skupin a rozdělení rolí během práce, podporovali spolupráci a výměnu názorů, organizovali různé formy prezentace. Žáci se tak učili schopnosti formulovat své myšlenky, obhájit svůj názor, ale i respektovat pravidla práce ve skupině, ale hlavně zvýšila se jejich spoluúčast při výuce a byl odstraněn stres, stále se však objevovala zbytečná nekázeň. Prioritou v tomto školním roce bylo rozvíjení klíčových kompetencí a funkčních gramotností, zejména čtenářské a matematické, které moderní formy výuky výrazně podporovaly. V 1. třídě probíhala výuka čtení a psaní velmi úspěšně analyticko- syntetickou metodou (bez zavádění slabik). Tento nový, progresivní způsob výuky nácviku čtení a psaní, který letos zavedla kreativní paní učitelka P. Pokorná, bude uplatňován i v následujících letech. Vedení školy mělo vypracován podrobný plán kontrolní a hospitační činnosti. Hospitace byly zaměřeny na způsob plnění ŠVP, zařazování nových, zajímavých postupů a metod, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, individuální práci s integrovanými žáky a adaptací žáků 1. a 6. třídy na nové prostředí. Učitelé využívali aktivizující metody, vhodně volili organizační formy práce. Byly uplatňovány zásady názornosti a přiměřenosti věku i schopnostem žáků, individuální přístup. Vyučovací hodiny byly dobře připravené, s promyšlenou strukturou, střídáním činností, uplatňováním zpětné vazby a moderních metod nahrazujících klasické frontální vyučování. V hodinách bylo příjemné klima, povzbuzování i pochvaly převládaly nad napomínáním a tresty. Důležitou součástí bylo i sebehodnocení žáků (rozpoznání vlastních předností a kvalit). Prostor k vyjádření sebereflexe dává škola žákům už od 1. ročníku, stejně jako zakládání portfolií a pravidelně organizované komunitní kruhy. Lze také konstatovat, že i prostředí, ve kterém výuka probíhala, bylo podnětné, tvůrčí a estetické. V kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace, dodržování směrnic školy, byl Stránka 15

17 kontrolován podíl vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i všech zaměstnanců školy. Závěry hospitační a kontrolní činnosti jsou pozitivní, lze konstatovat, že škola má kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor a převážné většině vyučujících se velmi dařilo kurikulární reformu zakotvenou v našem ŠVP realizovat, případné nedostatky byly projednány a většinou odstraněny. Některé rezervy v realizaci ŠVP budou odstraňovány na základě poznatků z DVPP a nastavené spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy. Na škole pracovaly druhým rokem takzvané pracovní týmy, které nahradily nefunkční metodické orgány školy. Cílem bylo zvýšit motivaci pedagogických pracovníků pro vzájemnou tvůrčí spolupráci v týmech napříč oběma stupni. Pracovní týmy 1. stupně se scházely dle stanoveného plánu, na schůzky byli vždy pozváni i učitelé příslušného předmětu 2. stupně. Na 2. stupni pracovalo 5 týmů, a to dle vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Každý tým měl svého garanta, svůj celoroční plán. Kromě kontroly dodržování ŠVP, využívání mezipředmětových vztahů byly např. předávány zkušenosti a vytvářen i jakýsi nápadník různých forem práce. Vytvořené týmy skvěle spolupracovaly a přispěly i ke kvalitě vzdělávání na naší škole. V rámci zlepšování výchovného působení se vyučující sjednotili v požadavcích na chování žáků a na důsledném postihování kázeňských přestupků, (ty závažnější neprodleně řešila ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, rodič a žák společně). Snaha řešit problémy s rodiči je oboustranná. Změnou stylu práce pedagogů se většinou dařilo navodit v naší škole příjemné klima navíc respektující názory žáků, kteří nikdy nebyli ponižováni, komunikace učitelů školy s žáky byla vždy profesionální. V každé třídě si žáci demokraticky stanovili spolu s třídním učitelem pravidla soužití, která se pak snažili dodržovat a byli ochotni nést i důsledky a postihy za jejich porušení. Žáci si postupně osvojovali kultivované vystupování a jednání, mezi učiteli i žáky byla navzájem podporována důvěra a respekt, sledováno bylo i vystupování na veřejnosti v souladu s pravidly slušného chování s cílem nepoškodit pověst školy. Lze s potěšením konstatovat, že se kromě záškoláctví a drobných projevů šikany (škola velmi pečlivě sleduje a mapuje veškeré signály, které by k šikaně vedly) v letošním roce nevyskytly žádné závažné problémy. Vedení školy toto přičítá důkladnému a důslednému vyšetření a nekompromisnímu postihu za negativní projevy chování v minulých letech. Sníženým stupněm z chování za nekázeň byl potrestán pouze 1 žák. Vedení školy velmi oceňuje akce a aktivity třídních učitelů pro své žáky. Pomoc dětem nalézt své místo v kolektivu, více důvěřovat svým schopnostem, stmelit kolektiv to vše kromě poznávání krás přírody a našeho regionu zajišťovaly vynikající víkendovky pro žáky 1. stupně včetně skvěle připravených a realizovaných týdnů alternativního učení pro žáky 1. stupně v závěru školního roku. Stejný význam měly při plnění výchovného programu školy i akce spaní ve škole, vícedenní školní výlety pro žáky 2. stupně. Třídní učitel 7. ročníku zajistil pro zlepšení vztahů mezi žáky kurz s psychology Odyssea Alfa. Velmi se osvědčily i první pondělní hodiny s třídními učiteli, které žáky naladily do nadcházejícího týdne, nezastupitelné místo měly třídnické hodiny. Škola má ve všech 3 budovách schránky důvěry, kam žáci podávali stížnosti a připomínky. Chováním svých Stránka 16

18 spolužáků se také zabýval pravidelně zasedající Dětský parlament, tvořený třemi zástupci 6. až 9. ročníku, který vytvořil tzv. Desatero školy, které přijaly za své kolektivy žáků všech tříd. Lze konstatovat, že celkové klima školy, její vnitřní život, ale i velká a pestrá nabídka volnočasových aktivit přispívá k zlepšení vzájemných vztahů a rodinné pohodě ve škole. Velmi za toto děkuji všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy. Úroveň spolupráce školy s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Pro kvalitnější informovanost jsou vydávány Bulletiny pro rodiče, aktualizovány jsou webové stránky a vývěsní plochy. Vynikající úroveň webových stránek pro rodiče měla zejména 1. a 2. třída. Kromě třídních schůzek informativních i konzultačních se osvědčily pravidelné konzultační hodiny všech vyučujících. Škola zajišťuje pro rodiče poradní servis ve výchovných otázkách. Rodiče oceňují otevřenost školy s možností návštěvy vyučování, využili i Dne otevřených dveří. Stále intenzivněji jsou zapojováni do aktivit školy v rodinných soutěžích (již i 2. stupeň). Nejméně dvakrát do roka mohou shlédnout třídní besídky a obdivovat vystoupení svých dětí na Školním jarmarku. Rodiče také škole poskytli pomoc např. při tvorbě Parčíku bezpečí, na školních výjezdech a výletech. Pedagogové na obou stupních si plně uvědomovali, že zainteresováním rodičovské veřejnosti dojde k ještě většímu souladu mezi rodinou a školou, což se odrazí ve zdravé jednotné výchově dětí v rodině i ve škole. Struktura řízení a personální práce školu řídí ředitelka Mgr. E. Slováková, které je podřízen statutární zástupce a vedoucí odloučeného pracoviště. Všichni členové vedení zastávali ještě další funkce: statutární zástupce byl třídním učitelem a ICT koordinátorem a vedoucí odloučeného pracoviště vykonávala také funkci třídní učitelky. Přes toto jejich vytížení měla ředitelka školy v obou spolupracovnících velkou oporu. Oba příkladně metodicky vedli pedagogy obou sboroven, pan zástupce Ing. R. Vystrčil progresivně a důsledně prosazoval plnění ŠVP, zavádění moderních forem práce, uvedl v činnost celý systém Bakalářů pro matriku školy, je garantem několika projektu ESF, zajistil instalaci počítačové učebny na 1. stupni. Díky své kreativitě, stálému sebevzdělávání a modernímu způsobu myšlení velmi pomohl realizovat škole její kurikulární reformu. Výborná spolupráce byla také s vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Y. Molnárovou, která dobře metodicky vedla kolektiv pracovnic v Machníně, aktivně se podílela na vypracování zásadních dokumentů školy, zodpovědně zajišťovala spolupráci s vyučujícími I. stupně. Vynikající byla spolupráce s novou vedoucí školní družiny Bc. J. Pradovou. Činnost družiny probíhala dle ŠVP, byla velmi kvalitní, pestrá, promyšlená a zajímavá, rozšířená o mimoškolní kulturní, turistické a sportovní aktivity. Výborně a zodpovědně vykonávali svoji funkci výchovná poradkyně Mgr. M. Krupková a metodik prevence Mgr. M. Bolek. Poskytovali žákům i učitelům metodickou pomoc zaměřenou zejména na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu integrace, na prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství a primární prevenci sociálně patologických jevů. Metodickou pomoc realizovali v této oblasti i pro Stránka 17

19 pedagogy. Ve škole dále pracovalo 17 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 7 správních zaměstnanců. Pedagogický sbor posílila na 1. st. Bc. L. Novotná, která se díky své kreativitě a pracovitosti výborně zařadila do kolektivu pracovnic 1. stupně školy, na 2. stupně byla přijata vyučující fyziky, přírodopisu a chemie Mgr. Z. Tanzynová, kterou nahradila v únoru p. K. Mullerová, která si dokončuje vzdělání na PF Liberec. I ona se skvěle zařadila do kolektivu pracovníků školy a výhledově bude velmi kvalitní učitelkou. Přenos potřebných a důležitých informací pedagogickým i ostatním zaměstnancům byl zajišťován včas a účinně osobním kontaktem, em, nástěnkami ve sborovnách, pedagogickými radami, provozními poradami a týmovými poradami. Příjemné rodinné prostředí školy pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci (sekretářka, obě školnice, správce tělocvičny i paní kuchařky). Zasluhují pochvalu za poctivé plnění povinností i za pěkné jednání se všemi dětmi školy. V oblasti materiálně technické se podařilo dovybavit relaxační prostor pro žáky 1. stupně včetně zřízení počítačové učebny, opravit elektroinstalaci a instalovat zabezpečovací zařízení na 1. stupni. Ve spolupráci se sdružením Divizna, Nadací Partnerství, MM Liberec a s vydatnou pomocí rodičů a samotných žáků školy se podařil před kostelíkem Sv. Vojtěcha vybudovat Parčík bezpečí. Tvůrkyní a realizátorkou celého velmi zajímavého a účelného projektu byla naše vynikající paní učitelka D. Šťastná. V květnu byl parčík za přítomnosti hostů a medií otevřen. Slavnostní atmosféře, kterou si tato významná událost zasloužila, přispělo i kulturní vystoupení žáků 1. stupně pod vedením paní učitelky L. Novotné. Poděkování za obětavou péči o udržování parčíku náleží žákům 2. stupně a panu učiteli Kulhánkovi. Ve spolupráci s MM Liberec se také podařilo vyřešit komplikovanou křižovatku před budovou 2. stupně. Stránka 18

20 7 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V rámci zapojení školy do 3 projektů ESF škola spolupracovala s občanským sdružením Aisis, s Novou školou Brno, s MM Liberec a s partnerskými libereckými školami ZŠ Lesní. ZŠ Doctrina, ZŠ Sokolovská, ZŠ 5. Květen, ZŠ Husova. Partner firmy AISIS Škola v pohybu zaměřená na vytvoření motivujícího prostředí a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy (pobytové kurzy, workshopy, koučing, stáže a mentoring). Dlouhodobý kurz Minimalizace šikany. Svoje zkušenosti vedení školy publikovalo ve Sborníku Školy v pohybu. Partner projektu Síť tvořivých škol LK kurzy zaměřené na podporu činnostního učení, víkendové semináře, letní školy a vlastní organizace seminářů. Škola se podílela na organizaci školení, natočení metodického filmu (paní učitelka L. Erbenová a P. Pokorná), vypracování metodických materiálů pro činnostní a projektové učení. Paní ředitelka E. Slováková vytvořila Metodickou příručku matematiky pro 6. ročník. Partner projektu Plnění průřezových témat formou projektových dnů - konference a dva dvoudenní semináře celého pedagogického týmu, vytváření projektů pro ročník, spolupráce a sdílení zkušeností s partnerskými školami Projekt Šablony umožňuje individualizaci v matematice a českém jazyce, pedagogičtí pracovníci vytvářejí metodické materiály. Velmi děkuji panu zástupci R. Vystrčilovi za skvělé vedení a monitorování tohoto projektu. Stránka 19

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2009/2010 V Liberci 31. 8. 2010 Výroční zprávu za školní rok 2009/10: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více