Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011

2 V Liberci Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání: Mgr. Eva Slováková ředitelka školy Ing. Radek Vystrčil předseda školské rady Výroční zpráva je zpracována na základě Vyhlášky č.15/2005 Sb. vč.novely225/2009sb. Stránka 1

3 OBSAH: Obsah: Základní údaje o škole Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje školou realizovaných PROJEKTŮ financovaných z cizích zdrojů Poradenské služby Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další záměry školy, zhodnocení Údaje o spolupráci s odborovýni organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2010/ A závěrem Fotografická příloha Přílohy...61 Stránka 2

4 Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: Žákovská 67, Liberec 20 Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj: Liberecký Identifikační číslo: IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem Datum zařazení do sítě škol: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Metelkova 504/5, Liberec 2 Statutární zástupce školy: Mgr. Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Školská rada: předseda: Ing. Radek Vystrčil členové: Ing. Tomáš Princ, Mgr. Daniela Šťastná Kapacita školy k : Organizační jednotka IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ- výdejna neuvádí se Stránka 3

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola náleží ke školám rodinného typu. Výuka probíhá v devíti třídách v klidném prostředí okrajové části města Liberce. Budovy I. a II. stupně jsou oddělené, vzdálené od sebe asi 500 metrů. V areálu školy je výdejna, dvě hřiště, pěkná tělocvična a zahrada. Součástí školy je odloučené pracoviště malotřídního typu v Machníně s dvěma třídami pro žáky 1. až 4. ročníku, které má také novou výdejnu, tělocvičnu a zahradu. Škola patří mezi spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí vlakem nebo autobusem, vzhledem k dobré dostupnosti, děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova Údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Chrastavy. Kvalitní vzdělávací a výchovná nabídka, příznivé klima školy a úspěšné uplatnění absolventů ve studiu i v dalším životě zachovává škole dlouhodobě dobrou pověst, o čemž svědčí stálý zájem veřejnosti i z obvodu jiných libereckých škol. ŠVP Škola pro zdravé a spokojené děti (realizace od roku 2006) je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Prioritou je budování pohodového školního prostředí, kde jsou žáci, učitelé i rodiče partnery, vedou spolu dialog postavený na vzájemné úctě a toleranci. Tuto filozofii činnosti školy podporující také zdraví a zdravý životní styl přijímají za vlastní všichni pracovníci, žáci i jejich rodiče. Škola klade důraz na výběr metod a forem výuky, na individuální přístup, na úspěch každého žáka. Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjí nadání u talentovaných žáků (nejen u intelektuálně nadaných, ale i u žáků s hudebním, pohybovým, manuálním či výtvarným nadáním). Integrací žáků s LMD, se speciálními poruchami učení, ale i u žáků se zdravotním postižením se vytváří přirozená skupina, ve které jsou zastoupeny děti s různými vlohami a nadáním. Ve spolupráci s PPP nebo SPC jsou vypracovány pro tyto žáky individuální vzdělávací plány přizpůsobené jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Pedagogičtí pracovníci využívají ke vzdělávání všech žáků účinných strategií, forem a metod práce (činnostního učení), které žáky motivují k tvořivé práci a zájmu o vzdělání. Při výuce jsou podporovány takové vyučovací metody, které jsou zaměřeny na osvojování dovedností: umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi a technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i mít vztah k přírodě i kultuře, v rámci zlepšení sociálního klimatu v prostředí školy je výrazně podporována osobnostní a sociální výchova. Úroveň osvojení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí se u jednotlivých žáků liší s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Všichni naši pedagogičtí pracovníci respektují individuální zvláštnosti dětí a cíleně reagují na jejich potřeby. Během školního roku mají žáci možnost zapojit se do celé řady nepovinných předmětů a zájmových útvarů, kterými si rozšiřují vzdělání nebo které jim umožňují aktivní odpočinek. Velká nabídka zajímavých, netradičních akcí a aktivit během školního roku, včetně víkendových a vícedenních pobytových programů, které škola nabízí, vede děti k všestrannému rozvoji, spontánnímu sebevzdělání, k vytváření životních kompetencí, ale Stránka 4

6 i k získání a posílení sebedůvěry. Nezanedbatelné místo ve volnočasových aktivitách zaujímá i činnost třech oddělení školní družiny. Škola je stále otevřená a přístupná novým trendům vzdělávání, dlouhodobě je zapojena do několika projektů ESF: Síť tvořivých škol LK, Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých školách, Školy v pohybu, Nové kompetence učitelů ZŠ a SŠ na podporu začlenění tematiky BOZP do výchovných a vzdělávacích programů, Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů, které výrazně zlepšují financování školy (zkvalitňují vybavení školy interaktivními tabulemi, další didaktickou technikou a pomůckami), umožňují bezplatné zapojení pedagogických pracovníků do velmi kvalitního celoživotního vzdělávání a jsou zdrojem hlavních změn a inovací ve škole, individualizaci v hlavních předmětech umožňuje projekt EU peníze školám. Stránka 5

7 Vzdělávací program Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 2 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Číslo jednací Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti ZŠ / ŠVP je vypracován tak, aby splňoval očekávané výstupy RVP a současně vyhovoval potřebám žáků naší školy. Návaznost učiva je zajištěna na základě vypracovaných tematických plánů se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva, očekávanými výstupy dle RVP, školními výstupy a časovým rozložením. Plnění hodinových dotací předmětů je v souladu se vzdělávacími učebními plány. Do výuky byly začleněny i netradiční vzdělávací formy, kooperativní vyučování, jednodenní i vícedenní projektové dny, exkurze, týden alternativního učení. V oblasti vzdělávací strategie školy bylo velmi důležité propojení vzdělávacího programu školy s činnostmi v oblasti volitelných a nepovinných volnočasových aktivit, které výuku zefektivňovaly a pro žáky byly přitažlivější. 2.1 PŘEHLED VOLITELNÝCH, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Volitelné předměty VI. 1 hodina VII. 1 hodina VIII. 2 hodiny IX. 3 hodiny Nepovinné předměty: Individuální logopedická péče Sportovní kroužek Redaktorská rada Rozšířená literární výchova Práce s počítačem Práce s počítačem Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Literárně filmový seminář Stránka 6

8 Zájmové útvary: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. stupeň: Keramika Sportovní gymnastika Florbal Výtvarný kroužek Aerobik Angličtina Dívčí klub Pohybová výchova Hra na hudební nástroj 2. stupeň: Keramika Florbal Aerobik Výtvarka Stránka 7

9 3 ÚDAJE O ŽÁCÍCH Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. O školu trvá stále zájem, ale vzhledem k prostorovým možnostem a zajištění individuálního přístupu ke každému žákovi vedení školy počet žáků stabilizuje. Údaje o počtech žáků a tříd k a Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2009/ / / / / / / /11 Křížanská ,9 25,8 16,4 16,6 Machnín ,0 12,5 10,1 10,0 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2009/10, 2010/2011 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2009/ / / / / / / /11 Křížanská I. stupeň II. stupeň Celkem Machnín Celkem Celkem Stránka 8

10 Zapsaní a zařazení žáci: Zapsaní do 1. třídy Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Počet Počet Počet Zapsaní žádostí Nastoupí žádostí o žádostí Nastoupí do 1. o 2010/11 dodatečný o 2011/12 třídy odklad odklad odklad Počet žádostí o dodatečný odklad Křížanská Machnín I. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň celkem Machnín Machnín Celkem II. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň Celkem Machnín Machnín Celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin: Počet hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,39 II. pololetí ,85 5 0,02 Celkem školní rok , ,40 Stránka 9

11 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých Gymnázií) ve školním roce 2010/11 Typ školy Přihlášeno Přijato Gymnázia 8 letá 3 3 Gymnázia 6 letá 1 1 Gymnázia 4 letá 3 3 SOŠ vč. konzervatoří SOU, U 5 5 OU, PrŠ 0 0 Stránka 10

12 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Křížanská, včetně odloučeného pracoviště Pedagogický sbor tvořilo 20 učitelů (úvazek 16,59), 4 vychovatelky ŠD (úvazek 2,65), asistentka pedagoga (úvazek 0,5). Učitelský sbor byl smíšený (16 žen a 4 muži), ve ŠD byly 4ženy. Věkový průměr učitelů byl 40,68 let a 16let praxe. Ve ŠD byl věkový průměr 42 let a 20 let praxe. Ve škole byly ustanoveny specializované funkce: Kvalifikovaný výchovný poradce Kvalifikovaný koordinátor ŠVP Koordinátor ICT Kvalifikovaný metodik rizikového chování Většina pedagogických pracovníků měla požadovanou odbornou kvalifikace (90%). Pouze 4 pedagogové (s úvazkem 1,82) nesplňovali odbornou kvalifikaci. Na škole byl vytvořen jednotný adaptační systém - začínajícím dvěma pedagogům předávali zkušenosti uvádějící učitelé. Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná kvalifikace Do 30 let celkem/ žen 31 až 40 let celkem/ žen 41 až 50 let celkem/ žen 51 let až důchodový věk celkem/žen Důchodový věk celkem/žen Celkem/žen úplná 3/2 9/7 2/2 2/1 0/0 16/12 žádná 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 12/10 3/3 2/1 0/0 20/16 Nově přijatí pedagogové 1/1 1/1 2/2 Vychovatelky 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 15/13 4/4 2/1 0/0 24/20 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Stránka 11

13 Počet vychovatelek, které nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 1 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet žen na mateřské dovolené: 4 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Stránka 12

14 5 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ke klíčovým prvkům při naplňování kurikulární reformy náleží kvalitní vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Plán vzdělávání pro školní rok 2010/11 vycházel z Dlouhodobého plánu DVPP, ze Strategického plánu školy na rok 2009/12. Plán DVPP na rok 2010/11 vycházel ze zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009 /12, ze zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009/12. Dlouhodobý plán DVPP pro rok 2009/12 podporuje: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dosažení plné odborné kvalifikace všech pracovníků školy Studium asistenta pedagoga bakalářské studium Studium Výchova ke zdraví dálkové bakalářské studium Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Koordinátor ŠVP Koordinátor environmentální výuky Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií Studium k prohloubení odborné kvalifikace Preferováno bude vzdělávání celého pedagogického sboru směrem k potřebám a filosofii školy. Zaměřeno bude na výcvik kooperativního a projektového vyučování, na osvojování efektivních pro žáky motivujících vzdělávacích metod a forem, na osobnostně sociální výchovu s využitím zapojení do projektů ESF Projektové vyučování a Škola v pohybu. Podporováno bude vzdělávání zaměřené na profilaci školy Zdravá škola a zdravý životní styl, Kurzy činnostního učení, Kooperativního vyučování, OSV, Jazykové vzdělávání, Kurzy na práci s SIPVZ, Kurzy pro oblast sociálně patologických jevů. Plnění: 1. Studiem ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium dějepisu šestisemestrové studium UK Praha (ukončeno) Studium pedagogiky volného času třísemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium pedagogiky volného času šestisemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ čtyřsemestrové PF Liberec Studium speciální pedagogiky a učitelství pro 1. stupeň čtyřsemestrové studium Praha (ukončeno) 2. Studiem ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Kurz Výchovné problémy základních škol třísemestrový PF Liberec (2 účastníciukončeno) Stránka 13

15 3. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace Vzdělávání vedoucích pracovníků proběhlo v oblasti nové školské legislativy, strategie řízení a hlavně v rámci projektu Školy v pohybu, který je zaměřen na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Vedení se zúčastnilo pěti třídenních výjezdních modulů (školení) v Turnově, seminářů, supervize a koučování. Deset pedagogických pracovníků absolvovalo dvoudenní stáž v ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi a 10 pracovníků bylo podpořeno 40 hodinami mentoringu na téma kooperativní vyučování. ˇ Vedení školy prošlo 40 hodinami týmového koučování, dva členové vedení absolvovali kurz pro školní mentory. Týmová spolupráce všech pedagogů byla podpořena na dvoudenním prázdninovém semináři ve Špindlerově Mlýně v oblasti OSV a kooperativního vyučování. Celý pedagogický sbor se zúčastnil na ZŠ Lesní celodenního školení na téma Projektové vyučování. 9 pedagogických pracovníků absolvovalo v Praze po čtyři víkendy kurz Minimalizace šikany, který realizovala organizace AISIS Kladno. V srpnu je pro celý pedagogický sbor připraven dvoudenní výjezdní seminář na téma OSV a moderní vyučovací metody v Raspenavě. V rámci partnerství v projektu Síť tvořivých škol LK se zúčastnili pracovníci 18 kurzů činnostního učení (všechny vyučující I. st. + vyučující M z II. st.) včetně týdenní letní školy M, A, Č (4 účastníci). Pedagogové využili i nabídky NIDV, SŠMD, CVLK např. Respektovat a být respektován, Škola pro udržitelný život, kurz Zdravotník zotavovacích akcí, Práce s chybou, Dyslexie a komunikace, Prvopočáteční čtení a psaní, Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, týdenní kurz Alchymie glazur, ŠVP ve školní družině, Sebeobrana osobnosti učitele, Environmentální výchova- nové cesty, Doškolovací kurz instruktora lyžování, Kurz nových trendů v TV, Excel a Word ve školské praxi, Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy, V souladu s koncepcí školy bylo podporováno vlastní vzdělávání učitelů v oblasti environmentální výchovy a cizích jazyků Brána jazyků otevřená. Závěrem: Ve školním roce 2010/11 bylo výrazně preferováno vzdělávání zaměřené na profilaci školy a systematické týmové vzdělávání. Kromě nabídek vzdělávacích institucí NIDV, CVLK a SŠMP posílily vzdělávání projekty, do kterých se škola zapojila. Vzdělávání s pomocí projektů bylo na vysoké úrovni a navíc bezúplatné, což velmi přispělo k úspoře rozpočtu. Lze konstatovat, že naše škola je už po tři roky doslova učící se organizací. Vedení školy si velmi váží toho, že celý pedagogický sbor vnímal potřebu vlastního profesního růstu a ochotně absolvoval velmi mnoho hodin a dnů školení ve svém volném čase, někdy i o víkendech a prázdninách. Vytváření vhodných podmínek pro podporu vzdělávání kladně hodnotila v loňském roce i ČŠI. Stránka 14

16 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2009/10 V roce 2010/11 byl dlouhodobý plán školy realizován ve všech 5 sledovaných oblastech (vzdělávací, výchovné, spolupráci s rodiči, personální práci, oblasti materiálně technické). Ve vzdělávací oblasti škola pokračovala v nastaveném modelu změny pojetí výuky v souladu se vzdělávacími strategiemi vycházejícími z ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Velký důraz byl kladen na vytváření optimálních podmínek pro všechny typy žáků (pro rozvoj talentů, ale i zdravotně, mentálně i sociálně znevýhodněných). Zvýšila se autonomie učitelů při používání metod a forem práce lišících se od navyklého způsobu výuky. Stále častěji byly zařazovány metody činnostního učení z Tvořivé školy, kterými žáci nabývali nové poznatky pomocí názoru, samostatnou činností a prožíváním. Díky DVPP, mentoringu, ale i návštěvě školy Dr. J. Malíka v Chrudimi se výrazně zkvalitnilo kooperativní vyučování, které chápou učitelé naší školy jako zásadní, účelnou inovativní formu výuky. Lépe organizovali vytvoření skupin a rozdělení rolí během práce, podporovali spolupráci a výměnu názorů, organizovali různé formy prezentace. Žáci se tak učili schopnosti formulovat své myšlenky, obhájit svůj názor, ale i respektovat pravidla práce ve skupině, ale hlavně zvýšila se jejich spoluúčast při výuce a byl odstraněn stres, stále se však objevovala zbytečná nekázeň. Prioritou v tomto školním roce bylo rozvíjení klíčových kompetencí a funkčních gramotností, zejména čtenářské a matematické, které moderní formy výuky výrazně podporovaly. V 1. třídě probíhala výuka čtení a psaní velmi úspěšně analyticko- syntetickou metodou (bez zavádění slabik). Tento nový, progresivní způsob výuky nácviku čtení a psaní, který letos zavedla kreativní paní učitelka P. Pokorná, bude uplatňován i v následujících letech. Vedení školy mělo vypracován podrobný plán kontrolní a hospitační činnosti. Hospitace byly zaměřeny na způsob plnění ŠVP, zařazování nových, zajímavých postupů a metod, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, individuální práci s integrovanými žáky a adaptací žáků 1. a 6. třídy na nové prostředí. Učitelé využívali aktivizující metody, vhodně volili organizační formy práce. Byly uplatňovány zásady názornosti a přiměřenosti věku i schopnostem žáků, individuální přístup. Vyučovací hodiny byly dobře připravené, s promyšlenou strukturou, střídáním činností, uplatňováním zpětné vazby a moderních metod nahrazujících klasické frontální vyučování. V hodinách bylo příjemné klima, povzbuzování i pochvaly převládaly nad napomínáním a tresty. Důležitou součástí bylo i sebehodnocení žáků (rozpoznání vlastních předností a kvalit). Prostor k vyjádření sebereflexe dává škola žákům už od 1. ročníku, stejně jako zakládání portfolií a pravidelně organizované komunitní kruhy. Lze také konstatovat, že i prostředí, ve kterém výuka probíhala, bylo podnětné, tvůrčí a estetické. V kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace, dodržování směrnic školy, byl Stránka 15

17 kontrolován podíl vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i všech zaměstnanců školy. Závěry hospitační a kontrolní činnosti jsou pozitivní, lze konstatovat, že škola má kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor a převážné většině vyučujících se velmi dařilo kurikulární reformu zakotvenou v našem ŠVP realizovat, případné nedostatky byly projednány a většinou odstraněny. Některé rezervy v realizaci ŠVP budou odstraňovány na základě poznatků z DVPP a nastavené spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy. Na škole pracovaly druhým rokem takzvané pracovní týmy, které nahradily nefunkční metodické orgány školy. Cílem bylo zvýšit motivaci pedagogických pracovníků pro vzájemnou tvůrčí spolupráci v týmech napříč oběma stupni. Pracovní týmy 1. stupně se scházely dle stanoveného plánu, na schůzky byli vždy pozváni i učitelé příslušného předmětu 2. stupně. Na 2. stupni pracovalo 5 týmů, a to dle vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Každý tým měl svého garanta, svůj celoroční plán. Kromě kontroly dodržování ŠVP, využívání mezipředmětových vztahů byly např. předávány zkušenosti a vytvářen i jakýsi nápadník různých forem práce. Vytvořené týmy skvěle spolupracovaly a přispěly i ke kvalitě vzdělávání na naší škole. V rámci zlepšování výchovného působení se vyučující sjednotili v požadavcích na chování žáků a na důsledném postihování kázeňských přestupků, (ty závažnější neprodleně řešila ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, rodič a žák společně). Snaha řešit problémy s rodiči je oboustranná. Změnou stylu práce pedagogů se většinou dařilo navodit v naší škole příjemné klima navíc respektující názory žáků, kteří nikdy nebyli ponižováni, komunikace učitelů školy s žáky byla vždy profesionální. V každé třídě si žáci demokraticky stanovili spolu s třídním učitelem pravidla soužití, která se pak snažili dodržovat a byli ochotni nést i důsledky a postihy za jejich porušení. Žáci si postupně osvojovali kultivované vystupování a jednání, mezi učiteli i žáky byla navzájem podporována důvěra a respekt, sledováno bylo i vystupování na veřejnosti v souladu s pravidly slušného chování s cílem nepoškodit pověst školy. Lze s potěšením konstatovat, že se kromě záškoláctví a drobných projevů šikany (škola velmi pečlivě sleduje a mapuje veškeré signály, které by k šikaně vedly) v letošním roce nevyskytly žádné závažné problémy. Vedení školy toto přičítá důkladnému a důslednému vyšetření a nekompromisnímu postihu za negativní projevy chování v minulých letech. Sníženým stupněm z chování za nekázeň byl potrestán pouze 1 žák. Vedení školy velmi oceňuje akce a aktivity třídních učitelů pro své žáky. Pomoc dětem nalézt své místo v kolektivu, více důvěřovat svým schopnostem, stmelit kolektiv to vše kromě poznávání krás přírody a našeho regionu zajišťovaly vynikající víkendovky pro žáky 1. stupně včetně skvěle připravených a realizovaných týdnů alternativního učení pro žáky 1. stupně v závěru školního roku. Stejný význam měly při plnění výchovného programu školy i akce spaní ve škole, vícedenní školní výlety pro žáky 2. stupně. Třídní učitel 7. ročníku zajistil pro zlepšení vztahů mezi žáky kurz s psychology Odyssea Alfa. Velmi se osvědčily i první pondělní hodiny s třídními učiteli, které žáky naladily do nadcházejícího týdne, nezastupitelné místo měly třídnické hodiny. Škola má ve všech 3 budovách schránky důvěry, kam žáci podávali stížnosti a připomínky. Chováním svých Stránka 16

18 spolužáků se také zabýval pravidelně zasedající Dětský parlament, tvořený třemi zástupci 6. až 9. ročníku, který vytvořil tzv. Desatero školy, které přijaly za své kolektivy žáků všech tříd. Lze konstatovat, že celkové klima školy, její vnitřní život, ale i velká a pestrá nabídka volnočasových aktivit přispívá k zlepšení vzájemných vztahů a rodinné pohodě ve škole. Velmi za toto děkuji všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy. Úroveň spolupráce školy s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Pro kvalitnější informovanost jsou vydávány Bulletiny pro rodiče, aktualizovány jsou webové stránky a vývěsní plochy. Vynikající úroveň webových stránek pro rodiče měla zejména 1. a 2. třída. Kromě třídních schůzek informativních i konzultačních se osvědčily pravidelné konzultační hodiny všech vyučujících. Škola zajišťuje pro rodiče poradní servis ve výchovných otázkách. Rodiče oceňují otevřenost školy s možností návštěvy vyučování, využili i Dne otevřených dveří. Stále intenzivněji jsou zapojováni do aktivit školy v rodinných soutěžích (již i 2. stupeň). Nejméně dvakrát do roka mohou shlédnout třídní besídky a obdivovat vystoupení svých dětí na Školním jarmarku. Rodiče také škole poskytli pomoc např. při tvorbě Parčíku bezpečí, na školních výjezdech a výletech. Pedagogové na obou stupních si plně uvědomovali, že zainteresováním rodičovské veřejnosti dojde k ještě většímu souladu mezi rodinou a školou, což se odrazí ve zdravé jednotné výchově dětí v rodině i ve škole. Struktura řízení a personální práce školu řídí ředitelka Mgr. E. Slováková, které je podřízen statutární zástupce a vedoucí odloučeného pracoviště. Všichni členové vedení zastávali ještě další funkce: statutární zástupce byl třídním učitelem a ICT koordinátorem a vedoucí odloučeného pracoviště vykonávala také funkci třídní učitelky. Přes toto jejich vytížení měla ředitelka školy v obou spolupracovnících velkou oporu. Oba příkladně metodicky vedli pedagogy obou sboroven, pan zástupce Ing. R. Vystrčil progresivně a důsledně prosazoval plnění ŠVP, zavádění moderních forem práce, uvedl v činnost celý systém Bakalářů pro matriku školy, je garantem několika projektu ESF, zajistil instalaci počítačové učebny na 1. stupni. Díky své kreativitě, stálému sebevzdělávání a modernímu způsobu myšlení velmi pomohl realizovat škole její kurikulární reformu. Výborná spolupráce byla také s vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Y. Molnárovou, která dobře metodicky vedla kolektiv pracovnic v Machníně, aktivně se podílela na vypracování zásadních dokumentů školy, zodpovědně zajišťovala spolupráci s vyučujícími I. stupně. Vynikající byla spolupráce s novou vedoucí školní družiny Bc. J. Pradovou. Činnost družiny probíhala dle ŠVP, byla velmi kvalitní, pestrá, promyšlená a zajímavá, rozšířená o mimoškolní kulturní, turistické a sportovní aktivity. Výborně a zodpovědně vykonávali svoji funkci výchovná poradkyně Mgr. M. Krupková a metodik prevence Mgr. M. Bolek. Poskytovali žákům i učitelům metodickou pomoc zaměřenou zejména na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu integrace, na prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství a primární prevenci sociálně patologických jevů. Metodickou pomoc realizovali v této oblasti i pro Stránka 17

19 pedagogy. Ve škole dále pracovalo 17 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 7 správních zaměstnanců. Pedagogický sbor posílila na 1. st. Bc. L. Novotná, která se díky své kreativitě a pracovitosti výborně zařadila do kolektivu pracovnic 1. stupně školy, na 2. stupně byla přijata vyučující fyziky, přírodopisu a chemie Mgr. Z. Tanzynová, kterou nahradila v únoru p. K. Mullerová, která si dokončuje vzdělání na PF Liberec. I ona se skvěle zařadila do kolektivu pracovníků školy a výhledově bude velmi kvalitní učitelkou. Přenos potřebných a důležitých informací pedagogickým i ostatním zaměstnancům byl zajišťován včas a účinně osobním kontaktem, em, nástěnkami ve sborovnách, pedagogickými radami, provozními poradami a týmovými poradami. Příjemné rodinné prostředí školy pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci (sekretářka, obě školnice, správce tělocvičny i paní kuchařky). Zasluhují pochvalu za poctivé plnění povinností i za pěkné jednání se všemi dětmi školy. V oblasti materiálně technické se podařilo dovybavit relaxační prostor pro žáky 1. stupně včetně zřízení počítačové učebny, opravit elektroinstalaci a instalovat zabezpečovací zařízení na 1. stupni. Ve spolupráci se sdružením Divizna, Nadací Partnerství, MM Liberec a s vydatnou pomocí rodičů a samotných žáků školy se podařil před kostelíkem Sv. Vojtěcha vybudovat Parčík bezpečí. Tvůrkyní a realizátorkou celého velmi zajímavého a účelného projektu byla naše vynikající paní učitelka D. Šťastná. V květnu byl parčík za přítomnosti hostů a medií otevřen. Slavnostní atmosféře, kterou si tato významná událost zasloužila, přispělo i kulturní vystoupení žáků 1. stupně pod vedením paní učitelky L. Novotné. Poděkování za obětavou péči o udržování parčíku náleží žákům 2. stupně a panu učiteli Kulhánkovi. Ve spolupráci s MM Liberec se také podařilo vyřešit komplikovanou křižovatku před budovou 2. stupně. Stránka 18

20 7 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V rámci zapojení školy do 3 projektů ESF škola spolupracovala s občanským sdružením Aisis, s Novou školou Brno, s MM Liberec a s partnerskými libereckými školami ZŠ Lesní. ZŠ Doctrina, ZŠ Sokolovská, ZŠ 5. Květen, ZŠ Husova. Partner firmy AISIS Škola v pohybu zaměřená na vytvoření motivujícího prostředí a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy (pobytové kurzy, workshopy, koučing, stáže a mentoring). Dlouhodobý kurz Minimalizace šikany. Svoje zkušenosti vedení školy publikovalo ve Sborníku Školy v pohybu. Partner projektu Síť tvořivých škol LK kurzy zaměřené na podporu činnostního učení, víkendové semináře, letní školy a vlastní organizace seminářů. Škola se podílela na organizaci školení, natočení metodického filmu (paní učitelka L. Erbenová a P. Pokorná), vypracování metodických materiálů pro činnostní a projektové učení. Paní ředitelka E. Slováková vytvořila Metodickou příručku matematiky pro 6. ročník. Partner projektu Plnění průřezových témat formou projektových dnů - konference a dva dvoudenní semináře celého pedagogického týmu, vytváření projektů pro ročník, spolupráce a sdílení zkušeností s partnerskými školami Projekt Šablony umožňuje individualizaci v matematice a českém jazyce, pedagogičtí pracovníci vytvářejí metodické materiály. Velmi děkuji panu zástupci R. Vystrčilovi za skvělé vedení a monitorování tohoto projektu. Stránka 19

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více