Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010/2011

2 V Liberci Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání: Mgr. Eva Slováková ředitelka školy Ing. Radek Vystrčil předseda školské rady Výroční zpráva je zpracována na základě Vyhlášky č.15/2005 Sb. vč.novely225/2009sb. Stránka 1

3 OBSAH: Obsah: Základní údaje o škole Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Údaje o žácích Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení školy Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje školou realizovaných PROJEKTŮ financovaných z cizích zdrojů Poradenské služby Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další záměry školy, zhodnocení Údaje o spolupráci s odborovýni organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za školní rok 2010/ A závěrem Fotografická příloha Přílohy...61 Stránka 2

4 Název: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: Žákovská 67, Liberec 20 Heřmánkova 95, Liberec 33 Zřizovatel: Statutární město Liberec Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Kraj: Liberecký Identifikační číslo: IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem , změna zřizovací listiny č. 1 nabývá účinnosti dnem Datum zařazení do sítě škol: Ředitelka školy: Mgr. Eva Slováková, RČ /030 Metelkova 504/5, Liberec 2 Statutární zástupce školy: Mgr. Eva Slováková Konkurzní řízení: 1997 Periodické hodnocení: 2004 Školská rada: předseda: Ing. Radek Vystrčil členové: Ing. Tomáš Princ, Mgr. Daniela Šťastná Kapacita školy k : Organizační jednotka IZO Kapacita Základní škola žáků Školní družina žáků Školní jídelna ZŠ- výdejna neuvádí se Stránka 3

5 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola náleží ke školám rodinného typu. Výuka probíhá v devíti třídách v klidném prostředí okrajové části města Liberce. Budovy I. a II. stupně jsou oddělené, vzdálené od sebe asi 500 metrů. V areálu školy je výdejna, dvě hřiště, pěkná tělocvična a zahrada. Součástí školy je odloučené pracoviště malotřídního typu v Machníně s dvěma třídami pro žáky 1. až 4. ročníku, které má také novou výdejnu, tělocvičnu a zahradu. Škola patří mezi spádové, kromě dětí z Ostašova do ní dojíždějí vlakem nebo autobusem, vzhledem k dobré dostupnosti, děti z okolních obcí Machnína, Kryštofova Údolí, Noviny, Křížan, Karlova, Karlinek a Chrastavy. Kvalitní vzdělávací a výchovná nabídka, příznivé klima školy a úspěšné uplatnění absolventů ve studiu i v dalším životě zachovává škole dlouhodobě dobrou pověst, o čemž svědčí stálý zájem veřejnosti i z obvodu jiných libereckých škol. ŠVP Škola pro zdravé a spokojené děti (realizace od roku 2006) je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Prioritou je budování pohodového školního prostředí, kde jsou žáci, učitelé i rodiče partnery, vedou spolu dialog postavený na vzájemné úctě a toleranci. Tuto filozofii činnosti školy podporující také zdraví a zdravý životní styl přijímají za vlastní všichni pracovníci, žáci i jejich rodiče. Škola klade důraz na výběr metod a forem výuky, na individuální přístup, na úspěch každého žáka. Pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjí nadání u talentovaných žáků (nejen u intelektuálně nadaných, ale i u žáků s hudebním, pohybovým, manuálním či výtvarným nadáním). Integrací žáků s LMD, se speciálními poruchami učení, ale i u žáků se zdravotním postižením se vytváří přirozená skupina, ve které jsou zastoupeny děti s různými vlohami a nadáním. Ve spolupráci s PPP nebo SPC jsou vypracovány pro tyto žáky individuální vzdělávací plány přizpůsobené jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Pedagogičtí pracovníci využívají ke vzdělávání všech žáků účinných strategií, forem a metod práce (činnostního učení), které žáky motivují k tvořivé práci a zájmu o vzdělání. Při výuce jsou podporovány takové vyučovací metody, které jsou zaměřeny na osvojování dovedností: umět se učit, být tvořivý a umět řešit problémy, umět účinně komunikovat s lidmi a technikou, umět spolupracovat, respektovat svá práva i mít vztah k přírodě i kultuře, v rámci zlepšení sociálního klimatu v prostředí školy je výrazně podporována osobnostní a sociální výchova. Úroveň osvojení očekávaných výstupů a klíčových kompetencí se u jednotlivých žáků liší s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. Všichni naši pedagogičtí pracovníci respektují individuální zvláštnosti dětí a cíleně reagují na jejich potřeby. Během školního roku mají žáci možnost zapojit se do celé řady nepovinných předmětů a zájmových útvarů, kterými si rozšiřují vzdělání nebo které jim umožňují aktivní odpočinek. Velká nabídka zajímavých, netradičních akcí a aktivit během školního roku, včetně víkendových a vícedenních pobytových programů, které škola nabízí, vede děti k všestrannému rozvoji, spontánnímu sebevzdělání, k vytváření životních kompetencí, ale Stránka 4

6 i k získání a posílení sebedůvěry. Nezanedbatelné místo ve volnočasových aktivitách zaujímá i činnost třech oddělení školní družiny. Škola je stále otevřená a přístupná novým trendům vzdělávání, dlouhodobě je zapojena do několika projektů ESF: Síť tvořivých škol LK, Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých školách, Školy v pohybu, Nové kompetence učitelů ZŠ a SŠ na podporu začlenění tematiky BOZP do výchovných a vzdělávacích programů, Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů, které výrazně zlepšují financování školy (zkvalitňují vybavení školy interaktivními tabulemi, další didaktickou technikou a pomůckami), umožňují bezplatné zapojení pedagogických pracovníků do velmi kvalitního celoživotního vzdělávání a jsou zdrojem hlavních změn a inovací ve škole, individualizaci v hlavních předmětech umožňuje projekt EU peníze školám. Stránka 5

7 Vzdělávací program Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 2 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Číslo jednací Školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti ZŠ / ŠVP je vypracován tak, aby splňoval očekávané výstupy RVP a současně vyhovoval potřebám žáků naší školy. Návaznost učiva je zajištěna na základě vypracovaných tematických plánů se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva, očekávanými výstupy dle RVP, školními výstupy a časovým rozložením. Plnění hodinových dotací předmětů je v souladu se vzdělávacími učebními plány. Do výuky byly začleněny i netradiční vzdělávací formy, kooperativní vyučování, jednodenní i vícedenní projektové dny, exkurze, týden alternativního učení. V oblasti vzdělávací strategie školy bylo velmi důležité propojení vzdělávacího programu školy s činnostmi v oblasti volitelných a nepovinných volnočasových aktivit, které výuku zefektivňovaly a pro žáky byly přitažlivější. 2.1 PŘEHLED VOLITELNÝCH, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ Volitelné předměty VI. 1 hodina VII. 1 hodina VIII. 2 hodiny IX. 3 hodiny Nepovinné předměty: Individuální logopedická péče Sportovní kroužek Redaktorská rada Rozšířená literární výchova Práce s počítačem Práce s počítačem Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Vedení domácnosti Sportovní hry Praktika z fyziky Konverzace v anglickém jazyce Literárně filmový seminář Stránka 6

8 Zájmové útvary: Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 1. stupeň: Keramika Sportovní gymnastika Florbal Výtvarný kroužek Aerobik Angličtina Dívčí klub Pohybová výchova Hra na hudební nástroj 2. stupeň: Keramika Florbal Aerobik Výtvarka Stránka 7

9 3 ÚDAJE O ŽÁCÍCH Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. O školu trvá stále zájem, ale vzhledem k prostorovým možnostem a zajištění individuálního přístupu ke každému žákovi vedení školy počet žáků stabilizuje. Údaje o počtech žáků a tříd k a Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Školní rok 2009/ / / / / / / /11 Křížanská ,9 25,8 16,4 16,6 Machnín ,0 12,5 10,1 10,0 Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2009/10, 2010/2011 Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2009/ / / / / / / /11 Křížanská I. stupeň II. stupeň Celkem Machnín Celkem Celkem Stránka 8

10 Zapsaní a zařazení žáci: Zapsaní do 1. třídy Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Počet Počet Počet Zapsaní žádostí Nastoupí žádostí o žádostí Nastoupí do 1. o 2010/11 dodatečný o 2011/12 třídy odklad odklad odklad Počet žádostí o dodatečný odklad Křížanská Machnín I. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň celkem Machnín Machnín Celkem II. pololetí školního roku 2010/11 Pochvaly Důtka třídního Důtka ředitelky učitele školy 2. stupeň 3. stupeň Křížanská 1. stupeň stupeň Celkem Machnín Machnín Celkem Počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin: Počet hodin omluvených neomluvených celkem Ø na 1 žáka celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , ,39 II. pololetí ,85 5 0,02 Celkem školní rok , ,40 Stránka 9

11 Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách (víceletých Gymnázií) ve školním roce 2010/11 Typ školy Přihlášeno Přijato Gymnázia 8 letá 3 3 Gymnázia 6 letá 1 1 Gymnázia 4 letá 3 3 SOŠ vč. konzervatoří SOU, U 5 5 OU, PrŠ 0 0 Stránka 10

12 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Křížanská, včetně odloučeného pracoviště Pedagogický sbor tvořilo 20 učitelů (úvazek 16,59), 4 vychovatelky ŠD (úvazek 2,65), asistentka pedagoga (úvazek 0,5). Učitelský sbor byl smíšený (16 žen a 4 muži), ve ŠD byly 4ženy. Věkový průměr učitelů byl 40,68 let a 16let praxe. Ve ŠD byl věkový průměr 42 let a 20 let praxe. Ve škole byly ustanoveny specializované funkce: Kvalifikovaný výchovný poradce Kvalifikovaný koordinátor ŠVP Koordinátor ICT Kvalifikovaný metodik rizikového chování Většina pedagogických pracovníků měla požadovanou odbornou kvalifikace (90%). Pouze 4 pedagogové (s úvazkem 1,82) nesplňovali odbornou kvalifikaci. Na škole byl vytvořen jednotný adaptační systém - začínajícím dvěma pedagogům předávali zkušenosti uvádějící učitelé. Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Odborná kvalifikace Do 30 let celkem/ žen 31 až 40 let celkem/ žen 41 až 50 let celkem/ žen 51 let až důchodový věk celkem/žen Důchodový věk celkem/žen Celkem/žen úplná 3/2 9/7 2/2 2/1 0/0 16/12 žádná 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 12/10 3/3 2/1 0/0 20/16 Nově přijatí pedagogové 1/1 1/1 2/2 Vychovatelky 3/3 1/1 4/4 Celkem 3/2 15/13 4/4 2/1 0/0 24/20 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 2 2 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Stránka 11

13 Počet vychovatelek, které nastoupili nebo odešli Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 Nastoupili 1 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet žen na mateřské dovolené: 4 Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole Školní rok 2009/10 Školní rok 2010/11 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Stránka 12

14 5 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ke klíčovým prvkům při naplňování kurikulární reformy náleží kvalitní vzdělávání všech pedagogických pracovníků. Plán vzdělávání pro školní rok 2010/11 vycházel z Dlouhodobého plánu DVPP, ze Strategického plánu školy na rok 2009/12. Plán DVPP na rok 2010/11 vycházel ze zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009 /12, ze zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, z Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j / , z Dlouhodobého plánu pro rok 2009/12. Dlouhodobý plán DVPP pro rok 2009/12 podporuje: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Dosažení plné odborné kvalifikace všech pracovníků školy Studium asistenta pedagoga bakalářské studium Studium Výchova ke zdraví dálkové bakalářské studium Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Koordinátor ŠVP Koordinátor environmentální výuky Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií Studium k prohloubení odborné kvalifikace Preferováno bude vzdělávání celého pedagogického sboru směrem k potřebám a filosofii školy. Zaměřeno bude na výcvik kooperativního a projektového vyučování, na osvojování efektivních pro žáky motivujících vzdělávacích metod a forem, na osobnostně sociální výchovu s využitím zapojení do projektů ESF Projektové vyučování a Škola v pohybu. Podporováno bude vzdělávání zaměřené na profilaci školy Zdravá škola a zdravý životní styl, Kurzy činnostního učení, Kooperativního vyučování, OSV, Jazykové vzdělávání, Kurzy na práci s SIPVZ, Kurzy pro oblast sociálně patologických jevů. Plnění: 1. Studiem ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium dějepisu šestisemestrové studium UK Praha (ukončeno) Studium pedagogiky volného času třísemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium pedagogiky volného času šestisemestrové PF Liberec (ukončeno) Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ čtyřsemestrové PF Liberec Studium speciální pedagogiky a učitelství pro 1. stupeň čtyřsemestrové studium Praha (ukončeno) 2. Studiem ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Kurz Výchovné problémy základních škol třísemestrový PF Liberec (2 účastníciukončeno) Stránka 13

15 3. Studiem k prohloubení odborné kvalifikace Vzdělávání vedoucích pracovníků proběhlo v oblasti nové školské legislativy, strategie řízení a hlavně v rámci projektu Školy v pohybu, který je zaměřen na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy. Vedení se zúčastnilo pěti třídenních výjezdních modulů (školení) v Turnově, seminářů, supervize a koučování. Deset pedagogických pracovníků absolvovalo dvoudenní stáž v ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi a 10 pracovníků bylo podpořeno 40 hodinami mentoringu na téma kooperativní vyučování. ˇ Vedení školy prošlo 40 hodinami týmového koučování, dva členové vedení absolvovali kurz pro školní mentory. Týmová spolupráce všech pedagogů byla podpořena na dvoudenním prázdninovém semináři ve Špindlerově Mlýně v oblasti OSV a kooperativního vyučování. Celý pedagogický sbor se zúčastnil na ZŠ Lesní celodenního školení na téma Projektové vyučování. 9 pedagogických pracovníků absolvovalo v Praze po čtyři víkendy kurz Minimalizace šikany, který realizovala organizace AISIS Kladno. V srpnu je pro celý pedagogický sbor připraven dvoudenní výjezdní seminář na téma OSV a moderní vyučovací metody v Raspenavě. V rámci partnerství v projektu Síť tvořivých škol LK se zúčastnili pracovníci 18 kurzů činnostního učení (všechny vyučující I. st. + vyučující M z II. st.) včetně týdenní letní školy M, A, Č (4 účastníci). Pedagogové využili i nabídky NIDV, SŠMD, CVLK např. Respektovat a být respektován, Škola pro udržitelný život, kurz Zdravotník zotavovacích akcí, Práce s chybou, Dyslexie a komunikace, Prvopočáteční čtení a psaní, Mimořádné události a ochrana obyvatelstva, týdenní kurz Alchymie glazur, ŠVP ve školní družině, Sebeobrana osobnosti učitele, Environmentální výchova- nové cesty, Doškolovací kurz instruktora lyžování, Kurz nových trendů v TV, Excel a Word ve školské praxi, Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy, V souladu s koncepcí školy bylo podporováno vlastní vzdělávání učitelů v oblasti environmentální výchovy a cizích jazyků Brána jazyků otevřená. Závěrem: Ve školním roce 2010/11 bylo výrazně preferováno vzdělávání zaměřené na profilaci školy a systematické týmové vzdělávání. Kromě nabídek vzdělávacích institucí NIDV, CVLK a SŠMP posílily vzdělávání projekty, do kterých se škola zapojila. Vzdělávání s pomocí projektů bylo na vysoké úrovni a navíc bezúplatné, což velmi přispělo k úspoře rozpočtu. Lze konstatovat, že naše škola je už po tři roky doslova učící se organizací. Vedení školy si velmi váží toho, že celý pedagogický sbor vnímal potřebu vlastního profesního růstu a ochotně absolvoval velmi mnoho hodin a dnů školení ve svém volném čase, někdy i o víkendech a prázdninách. Vytváření vhodných podmínek pro podporu vzdělávání kladně hodnotila v loňském roce i ČŠI. Stránka 14

16 6 ŘÍZENÍ ŠKOLY Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2009/10 V roce 2010/11 byl dlouhodobý plán školy realizován ve všech 5 sledovaných oblastech (vzdělávací, výchovné, spolupráci s rodiči, personální práci, oblasti materiálně technické). Ve vzdělávací oblasti škola pokračovala v nastaveném modelu změny pojetí výuky v souladu se vzdělávacími strategiemi vycházejícími z ŠVP Škola pro spokojené a zdravé děti. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Velký důraz byl kladen na vytváření optimálních podmínek pro všechny typy žáků (pro rozvoj talentů, ale i zdravotně, mentálně i sociálně znevýhodněných). Zvýšila se autonomie učitelů při používání metod a forem práce lišících se od navyklého způsobu výuky. Stále častěji byly zařazovány metody činnostního učení z Tvořivé školy, kterými žáci nabývali nové poznatky pomocí názoru, samostatnou činností a prožíváním. Díky DVPP, mentoringu, ale i návštěvě školy Dr. J. Malíka v Chrudimi se výrazně zkvalitnilo kooperativní vyučování, které chápou učitelé naší školy jako zásadní, účelnou inovativní formu výuky. Lépe organizovali vytvoření skupin a rozdělení rolí během práce, podporovali spolupráci a výměnu názorů, organizovali různé formy prezentace. Žáci se tak učili schopnosti formulovat své myšlenky, obhájit svůj názor, ale i respektovat pravidla práce ve skupině, ale hlavně zvýšila se jejich spoluúčast při výuce a byl odstraněn stres, stále se však objevovala zbytečná nekázeň. Prioritou v tomto školním roce bylo rozvíjení klíčových kompetencí a funkčních gramotností, zejména čtenářské a matematické, které moderní formy výuky výrazně podporovaly. V 1. třídě probíhala výuka čtení a psaní velmi úspěšně analyticko- syntetickou metodou (bez zavádění slabik). Tento nový, progresivní způsob výuky nácviku čtení a psaní, který letos zavedla kreativní paní učitelka P. Pokorná, bude uplatňován i v následujících letech. Vedení školy mělo vypracován podrobný plán kontrolní a hospitační činnosti. Hospitace byly zaměřeny na způsob plnění ŠVP, zařazování nových, zajímavých postupů a metod, rozvoj klíčových kompetencí a jejich hodnocení, individuální práci s integrovanými žáky a adaptací žáků 1. a 6. třídy na nové prostředí. Učitelé využívali aktivizující metody, vhodně volili organizační formy práce. Byly uplatňovány zásady názornosti a přiměřenosti věku i schopnostem žáků, individuální přístup. Vyučovací hodiny byly dobře připravené, s promyšlenou strukturou, střídáním činností, uplatňováním zpětné vazby a moderních metod nahrazujících klasické frontální vyučování. V hodinách bylo příjemné klima, povzbuzování i pochvaly převládaly nad napomínáním a tresty. Důležitou součástí bylo i sebehodnocení žáků (rozpoznání vlastních předností a kvalit). Prostor k vyjádření sebereflexe dává škola žákům už od 1. ročníku, stejně jako zakládání portfolií a pravidelně organizované komunitní kruhy. Lze také konstatovat, že i prostředí, ve kterém výuka probíhala, bylo podnětné, tvůrčí a estetické. V kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace, dodržování směrnic školy, byl Stránka 15

17 kontrolován podíl vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i všech zaměstnanců školy. Závěry hospitační a kontrolní činnosti jsou pozitivní, lze konstatovat, že škola má kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor a převážné většině vyučujících se velmi dařilo kurikulární reformu zakotvenou v našem ŠVP realizovat, případné nedostatky byly projednány a většinou odstraněny. Některé rezervy v realizaci ŠVP budou odstraňovány na základě poznatků z DVPP a nastavené spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy. Na škole pracovaly druhým rokem takzvané pracovní týmy, které nahradily nefunkční metodické orgány školy. Cílem bylo zvýšit motivaci pedagogických pracovníků pro vzájemnou tvůrčí spolupráci v týmech napříč oběma stupni. Pracovní týmy 1. stupně se scházely dle stanoveného plánu, na schůzky byli vždy pozváni i učitelé příslušného předmětu 2. stupně. Na 2. stupni pracovalo 5 týmů, a to dle vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Každý tým měl svého garanta, svůj celoroční plán. Kromě kontroly dodržování ŠVP, využívání mezipředmětových vztahů byly např. předávány zkušenosti a vytvářen i jakýsi nápadník různých forem práce. Vytvořené týmy skvěle spolupracovaly a přispěly i ke kvalitě vzdělávání na naší škole. V rámci zlepšování výchovného působení se vyučující sjednotili v požadavcích na chování žáků a na důsledném postihování kázeňských přestupků, (ty závažnější neprodleně řešila ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, rodič a žák společně). Snaha řešit problémy s rodiči je oboustranná. Změnou stylu práce pedagogů se většinou dařilo navodit v naší škole příjemné klima navíc respektující názory žáků, kteří nikdy nebyli ponižováni, komunikace učitelů školy s žáky byla vždy profesionální. V každé třídě si žáci demokraticky stanovili spolu s třídním učitelem pravidla soužití, která se pak snažili dodržovat a byli ochotni nést i důsledky a postihy za jejich porušení. Žáci si postupně osvojovali kultivované vystupování a jednání, mezi učiteli i žáky byla navzájem podporována důvěra a respekt, sledováno bylo i vystupování na veřejnosti v souladu s pravidly slušného chování s cílem nepoškodit pověst školy. Lze s potěšením konstatovat, že se kromě záškoláctví a drobných projevů šikany (škola velmi pečlivě sleduje a mapuje veškeré signály, které by k šikaně vedly) v letošním roce nevyskytly žádné závažné problémy. Vedení školy toto přičítá důkladnému a důslednému vyšetření a nekompromisnímu postihu za negativní projevy chování v minulých letech. Sníženým stupněm z chování za nekázeň byl potrestán pouze 1 žák. Vedení školy velmi oceňuje akce a aktivity třídních učitelů pro své žáky. Pomoc dětem nalézt své místo v kolektivu, více důvěřovat svým schopnostem, stmelit kolektiv to vše kromě poznávání krás přírody a našeho regionu zajišťovaly vynikající víkendovky pro žáky 1. stupně včetně skvěle připravených a realizovaných týdnů alternativního učení pro žáky 1. stupně v závěru školního roku. Stejný význam měly při plnění výchovného programu školy i akce spaní ve škole, vícedenní školní výlety pro žáky 2. stupně. Třídní učitel 7. ročníku zajistil pro zlepšení vztahů mezi žáky kurz s psychology Odyssea Alfa. Velmi se osvědčily i první pondělní hodiny s třídními učiteli, které žáky naladily do nadcházejícího týdne, nezastupitelné místo měly třídnické hodiny. Škola má ve všech 3 budovách schránky důvěry, kam žáci podávali stížnosti a připomínky. Chováním svých Stránka 16

18 spolužáků se také zabýval pravidelně zasedající Dětský parlament, tvořený třemi zástupci 6. až 9. ročníku, který vytvořil tzv. Desatero školy, které přijaly za své kolektivy žáků všech tříd. Lze konstatovat, že celkové klima školy, její vnitřní život, ale i velká a pestrá nabídka volnočasových aktivit přispívá k zlepšení vzájemných vztahů a rodinné pohodě ve škole. Velmi za toto děkuji všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy. Úroveň spolupráce školy s rodiči lze hodnotit jako velmi dobrou. Pro kvalitnější informovanost jsou vydávány Bulletiny pro rodiče, aktualizovány jsou webové stránky a vývěsní plochy. Vynikající úroveň webových stránek pro rodiče měla zejména 1. a 2. třída. Kromě třídních schůzek informativních i konzultačních se osvědčily pravidelné konzultační hodiny všech vyučujících. Škola zajišťuje pro rodiče poradní servis ve výchovných otázkách. Rodiče oceňují otevřenost školy s možností návštěvy vyučování, využili i Dne otevřených dveří. Stále intenzivněji jsou zapojováni do aktivit školy v rodinných soutěžích (již i 2. stupeň). Nejméně dvakrát do roka mohou shlédnout třídní besídky a obdivovat vystoupení svých dětí na Školním jarmarku. Rodiče také škole poskytli pomoc např. při tvorbě Parčíku bezpečí, na školních výjezdech a výletech. Pedagogové na obou stupních si plně uvědomovali, že zainteresováním rodičovské veřejnosti dojde k ještě většímu souladu mezi rodinou a školou, což se odrazí ve zdravé jednotné výchově dětí v rodině i ve škole. Struktura řízení a personální práce školu řídí ředitelka Mgr. E. Slováková, které je podřízen statutární zástupce a vedoucí odloučeného pracoviště. Všichni členové vedení zastávali ještě další funkce: statutární zástupce byl třídním učitelem a ICT koordinátorem a vedoucí odloučeného pracoviště vykonávala také funkci třídní učitelky. Přes toto jejich vytížení měla ředitelka školy v obou spolupracovnících velkou oporu. Oba příkladně metodicky vedli pedagogy obou sboroven, pan zástupce Ing. R. Vystrčil progresivně a důsledně prosazoval plnění ŠVP, zavádění moderních forem práce, uvedl v činnost celý systém Bakalářů pro matriku školy, je garantem několika projektu ESF, zajistil instalaci počítačové učebny na 1. stupni. Díky své kreativitě, stálému sebevzdělávání a modernímu způsobu myšlení velmi pomohl realizovat škole její kurikulární reformu. Výborná spolupráce byla také s vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Y. Molnárovou, která dobře metodicky vedla kolektiv pracovnic v Machníně, aktivně se podílela na vypracování zásadních dokumentů školy, zodpovědně zajišťovala spolupráci s vyučujícími I. stupně. Vynikající byla spolupráce s novou vedoucí školní družiny Bc. J. Pradovou. Činnost družiny probíhala dle ŠVP, byla velmi kvalitní, pestrá, promyšlená a zajímavá, rozšířená o mimoškolní kulturní, turistické a sportovní aktivity. Výborně a zodpovědně vykonávali svoji funkci výchovná poradkyně Mgr. M. Krupková a metodik prevence Mgr. M. Bolek. Poskytovali žákům i učitelům metodickou pomoc zaměřenou zejména na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu integrace, na prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství a primární prevenci sociálně patologických jevů. Metodickou pomoc realizovali v této oblasti i pro Stránka 17

19 pedagogy. Ve škole dále pracovalo 17 pedagogických pracovníků, 2 vychovatelky školní družiny a 7 správních zaměstnanců. Pedagogický sbor posílila na 1. st. Bc. L. Novotná, která se díky své kreativitě a pracovitosti výborně zařadila do kolektivu pracovnic 1. stupně školy, na 2. stupně byla přijata vyučující fyziky, přírodopisu a chemie Mgr. Z. Tanzynová, kterou nahradila v únoru p. K. Mullerová, která si dokončuje vzdělání na PF Liberec. I ona se skvěle zařadila do kolektivu pracovníků školy a výhledově bude velmi kvalitní učitelkou. Přenos potřebných a důležitých informací pedagogickým i ostatním zaměstnancům byl zajišťován včas a účinně osobním kontaktem, em, nástěnkami ve sborovnách, pedagogickými radami, provozními poradami a týmovými poradami. Příjemné rodinné prostředí školy pomáhali zajišťovat i všichni správní zaměstnanci (sekretářka, obě školnice, správce tělocvičny i paní kuchařky). Zasluhují pochvalu za poctivé plnění povinností i za pěkné jednání se všemi dětmi školy. V oblasti materiálně technické se podařilo dovybavit relaxační prostor pro žáky 1. stupně včetně zřízení počítačové učebny, opravit elektroinstalaci a instalovat zabezpečovací zařízení na 1. stupni. Ve spolupráci se sdružením Divizna, Nadací Partnerství, MM Liberec a s vydatnou pomocí rodičů a samotných žáků školy se podařil před kostelíkem Sv. Vojtěcha vybudovat Parčík bezpečí. Tvůrkyní a realizátorkou celého velmi zajímavého a účelného projektu byla naše vynikající paní učitelka D. Šťastná. V květnu byl parčík za přítomnosti hostů a medií otevřen. Slavnostní atmosféře, kterou si tato významná událost zasloužila, přispělo i kulturní vystoupení žáků 1. stupně pod vedením paní učitelky L. Novotné. Poděkování za obětavou péči o udržování parčíku náleží žákům 2. stupně a panu učiteli Kulhánkovi. Ve spolupráci s MM Liberec se také podařilo vyřešit komplikovanou křižovatku před budovou 2. stupně. Stránka 18

20 7 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ V rámci zapojení školy do 3 projektů ESF škola spolupracovala s občanským sdružením Aisis, s Novou školou Brno, s MM Liberec a s partnerskými libereckými školami ZŠ Lesní. ZŠ Doctrina, ZŠ Sokolovská, ZŠ 5. Květen, ZŠ Husova. Partner firmy AISIS Škola v pohybu zaměřená na vytvoření motivujícího prostředí a na zvyšování manažerských dovedností širšího vedení školy (pobytové kurzy, workshopy, koučing, stáže a mentoring). Dlouhodobý kurz Minimalizace šikany. Svoje zkušenosti vedení školy publikovalo ve Sborníku Školy v pohybu. Partner projektu Síť tvořivých škol LK kurzy zaměřené na podporu činnostního učení, víkendové semináře, letní školy a vlastní organizace seminářů. Škola se podílela na organizaci školení, natočení metodického filmu (paní učitelka L. Erbenová a P. Pokorná), vypracování metodických materiálů pro činnostní a projektové učení. Paní ředitelka E. Slováková vytvořila Metodickou příručku matematiky pro 6. ročník. Partner projektu Plnění průřezových témat formou projektových dnů - konference a dva dvoudenní semináře celého pedagogického týmu, vytváření projektů pro ročník, spolupráce a sdílení zkušeností s partnerskými školami Projekt Šablony umožňuje individualizaci v matematice a českém jazyce, pedagogičtí pracovníci vytvářejí metodické materiály. Velmi děkuji panu zástupci R. Vystrčilovi za skvělé vedení a monitorování tohoto projektu. Stránka 19

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více