Vzorový podnikatelský záměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový podnikatelský záměr"

Transkript

1 Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! Čelákovice, listopad 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a.s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Mgr. Rut Kolínská Síť mateřských center, o. s. Mgr. Štěpán Kochánek Mgr. Bohdana Rambousková (ed.)

3 OBSAH MOTIVACE... 5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 6 Služby péče o děti na základě živnostenského oprávnění...6 Živnost vázaná Péče o dítě do tří let věku v denním režimu...6 Živnost volná Poskytování služeb pro rodinu a domácnost...9 Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro předškolní děti...12 Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti...13 Dodržování bezpečnosti a právní zodpovědnost...17 Úmluva o právech dítěte...21 Pojištění...23 Smlouva o poskytování služeb...23 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině...28 PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Prostor a vybavení...33 Bezpečnost prostředí...34 Prevence pádů...34 Prevence termických úrazů...34 Prevence otrav...35 Prevence tonutí...35 Prevence dušení...35 Prevence dopravních úrazů...36 Provozní řád...36 PRŮZKUM TRHU

4 MARKETING Cílové skupiny...39 Kde cílovou skupinu najdete...41 Cross-promo...42 Komunikační nástroje...42 Webová stránka...43 Facebook...44 FINANČNÍ PLÁN Položky finančního plánu...47 Studie proveditelnosti...48 SWOT analýza...48 STĚŽEJNÍ LEGISLATIVNÍ NORMY A DOPORUČENÁ LITERATURA PŘÍLOHA

5 MOTIVACE Sestavit podnikatelský plán znamená uvědomit si, kdo jste, proč chcete nabízet právě služby péče o děti, co musíte splňovat, abyste se mohla do podnikání pustit, a v jakých legislativních podmínkách se můžete pohybovat. Je třeba si také upřesnit, jaké konkrétní služby péče o dítě máte v plánu poskytovat. A s tím souvisí otázka, komu hodláte své služby nabízet, jakým způsobem a za jakou cenu. V neposlední řadě je třeba promyslet, jak se o vašich službách dozvědí potencionální zákazníci. Návrat rodičů dětí předškolního věku na trh práce je podmíněn zajištěním péče o jejich děti. Nabídka služeb však v současnosti velmi pokulhává za poptávkou. V roce 2013 se nedostává kolem 40 % míst v mateřských školách, přednost proto mají děti starší tří let. Péče o mladší děti je na tom podstatně hůře míst ve 45 jeslích se ocitlo v legislativním vakuu a nabídka soukromé péče o děti není dostatečně rozvinutá. A tak se otevírá prostor pro podnikání v této oblasti. Proces přípravy podnikatelského plánu se vám možná bude zdát náročný a neúměrný předpokládanému zisku. Nenechte se odradit. Služby péče o děti patří ke specifickému odvětví. Motivace podnikání v této oblasti by neměla spočívat pouze v příležitosti uspět tam, kde je nedostatečná nabídka. Musí nutně pramenit především z chutě uplatnit vaše nadání a využít je k pomoci jiným s péčí o jejich dítě. Pokud přemýšlíte o tomto druhu podnikání, měla byste také zvážit, zda jste ochotna otevřeně spolupracovat s rodiči dítěte, o které budete pečovat. Pokud začnete nabízet služby péče o děti, přispějete k tolik žádoucímu rozrůznění nabídky a rodiče si snad konečně budou moci vybírat. 5

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Čtení paragrafů psaných právnickým jazykem nepatří k oblíbeným činnostem, avšak neznalost zákona neomlouvá. Předložený legislativní rámec shrnuje potřebná vymezení a opatření, bez jejichž znalosti by se vám nepodařilo fundovaně zaměřit své podnikání ani vytvořit podnikatelský plán. Pro úplnost zařazujeme také informace o připravovaném zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. SLUŽBY PÉČE O DĚTI NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyžaduje pro poskytování individuálních služeb péče o děti živnostenské oprávnění. Zákon přitom zná dva typy živností v tomto oboru: nživnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, nživnost volnou, Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Obě živnosti patří mezi tzv. ohlašovací živnosti, takže je stačí ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu a není k nim nutné zvláštní povolení živnostenského úřadu neboli koncese. ŽIVNOST VÁZANÁ PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU Toto živnostenské oprávnění musí mít každý, kdo chce provádět: nvýchovnou péči o svěřené děti v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte, nzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci dětem. 6

7 Požadavky k získání živnostenského oprávnění Každý budoucí živnostník musí především splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Těmi jsou: ndosažení věku 18 let, nzpůsobilost k právním úkonům, nbezúhonnost. Od , kdy nabývá účinnost nový občanský zákoník, jsou všeobecnými podmínkami: nplná svéprávnost nebo souhlas soudu s vykonáváním podnikatelské činnosti nezletilým, nbezúhonnost. Plné svéprávnosti totiž bude člověk nabývat zletilostí, tj. dosažením 18 let. Prakticky se tedy všeobecné podmínky v lednu 2014 nemění. Když budete chtít získat živnostenské oprávnění k vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, musíte ještě splnit podmínku odborné způsobilosti. To znamená, že musíte mít některou z následujících odborných způsobilostí: a. odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře 1, nebo b. odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 2, c. odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy 3, d. profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 4. Výše uvedené kvalifikační požadavky je možné nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU 5. Živnost tedy budete moci vykonávat i v případě, že jste získala odpovídající vzdělání v jiné evropské 1 podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 2 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3 podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 4 podle zákona č. 179/2006 Sb., uznávání výsledků dalšího vzdělávání 5 podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 7

8 zemi a toto vzdělání vám bylo uznáno příslušným orgánem v České republice (např. ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství). Splnění podmínky odborné kvalifikace nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU se prokazuje živnostenskému úřadu při ohlašování živnosti. Požadavky k vykonávání živnosti Výše uvedenou odbornou kvalifikaci nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU musí mít ovšem také osoby, které budou skutečně vykonávát tuto živnost, tedy pečovat o děti. Může jít o podnikatelku (živnostnici) samotnou nebo o její pracovníky, které si bude na hlídání najímat. Pro účely vykonávání živnosti je navíc možné splnění výše uvedených kvalifikačních požadavků nahradit dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (tj. jako podnikatel podle 2 a 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) nebo v pracovněprávním vztahu (tj. jako zaměstnanec jiné osoby). Příklad: Mgr. Magdalena Citrónová právě úspěšně ukončila studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Sociální práce. Může tedy úspěšně ohlásit živnostenskému úřadu provozování živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Tuto živnost bude sama vykonávat, jelikož splňuje i požadavek na vykonávání živnosti. Zároveň bude k témuž účelu zaměstnávat i svoji někdejší spolubydlící z koleje, která ukončila studia ve stejném oboru na univerzitě v německém Baden Badenu a jejíž zahraniční kvalifikace byla uznána Ministerstvem školství ČR. Zaměstná také paní Markétu Procházkovou, která sice absolvovala pouze střední rodinnou školu s maturitou, ale od roku 1999 do roku 2008 působila jako pečovatelka ve veřejných jeslích. Všechny tři tedy splnily potřebné kvalifikační požadavky a mohou pečovat o děti na základě živnostenského oprávnění Mgr. Magdaleny Citrónové. Hygienické a prostorové požadavky V případě, že pečující osoba poskytuje služby péče o dítě výhradně v domácnosti rodičů dítěte, odpadá povinnost naplnit striktně vymezené hygienické a prostorové požadavky. Pokud je však živnost provozována mimo domácnost rodičů dítěte v domácnosti pečující osoby, případně jiném prostoru, pak jsou tyto prostory považovány za provozovnu a vztahují se na ně hygienické a prostorové požadavky uplatňované na provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně. 8

9 Základním předpisem 6, který vymezuje hygienické požadavky na provoz, je hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Právní předpisy 7 jsou poměrně přísné a nemusí jim každý objekt vyhovovat, proto je dobré obrátit se na příslušný stavební úřad a na krajskou hygienickou stanici. Obě instituce jsou ze zákona povinny poskytnout žadateli potřebné informace. Následně je možné požádat krajskou hygienickou stanici o výjimku ze stanovených hygienických požadavků. Výjimka se povoluje v případě, že tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Podrobněji v kapitole Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti. Poskytování stravy Pokud živnostnice v rámci poskytované péče o děti nabízí i přípravu stravy, pak se na ni vztahují také hygienické požadavky na stravovací služby podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Proto pro vás bude výhodnější, když stravu dodají sami rodiče, nebo si zařídíte její dodávání ze zařízení poskytujících veřejné stravování, mezi něž lze zařadit i mateřské školy. ŽIVNOST VOLNÁ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST Živnostenské oprávnění pro provozování této živnosti musíte mít, pokud plánujete provádět následující činnosti s dětmi: nindividuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách, npříležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do 3 let věku). 6 Těmito předpisy jsou zejména: a) předpisy stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) předpisy hygienické zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 173/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 7 Ve smyslu 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. 9

10 Kromě toho lze na základě téhož živnostenského oprávnění vykonávat také: npéči o osoby vyžadující zvýšenou péči (např. lidi s tělesným či mentálním postižením), nzajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), nobstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jinou obstaravatelskou činnost. Odborná způsobilost Tato živnost se podle živnostenského zákona řadí mezi tzv. živnosti volné, a proto k získání živnostenského oprávnění ani k jejímu vykonávání nemusíte splňovat podmínku odborné způsobilosti. K získání a naplňování živnostenského oprávnění stačí splnit všeobecné podmínky, o kterých bylo pojednáno výše. Pravidelná denní péče však může být v rámci této živnosti poskytována pouze dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno jen příležitostně a krátkodobě, nikoliv každodenně na pravidelné bázi. Příklad: Paní Vlaďka Králová, celoživotní operátorka těžkotonážních zdvihacích zařízení, se po nástupu do starobního důchodu rozhodla zužitkovat svoje bohaté zkušenosti s výchovou čtyř dětí a deseti vnoučat a přivydělat si občasným hlídáním dětí svých velmi zaměstnaných sousedů. Jelikož nebyla nikdy trestána a je způsobilá k právním úkonům, může tuto činnost vykonávat na základě pouhého ohlášení živnostenskému úřadu. Dvouletého Jiříčka od Novotných ovšem může hlídat pouze párkrát měsíčně, ale ne po celý měsíc, kdy budou rodiče na dovolené na Maledivách. Hygienické a prostorové požadavky Pokud péče o dítě probíhá mimo domácnost rodičů dítěte, pak platí obdobné podmínky jako u živnosti vázané, tedy je nutné splnit požadavky stanovené pro provoz v provozovně (viz výše). Žádné další podmínky související s výkonem a kvalitou péče u žádné z těchto živností nejsou stanoveny a kontrola kvality poskytované péče není úřady prováděna. 10

11 Podmínky pro získání a provozování obou živností věk dětí podmínka odborné způsobilosti maximální počet dětí na pečující osobu Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost) 0 3 roky ano není stanoven* Poskytování služeb pro rodinu a domácnost (volná živnost) do 3 let pouze příležitostné krátkodobé hlídání dětí, denní péče až od 3 let ne není stanoven provozovatelé fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby úhrada od rodičů smluvní ceny smluvní ceny kontrola kvality poskytované péče hygienické, prostorové a provozní požadavky požadavky na stravování delikty a sankce povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu není prováděna v domácnosti rodičů dítěte ne v domácnosti chůvy a jiném typu provozovny ano kontrolu provádí orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná krajská hygienická stanice je-li zajišťováno v domácnosti chůvy (provozovně), pak ano stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne není prováděna ano podrobnosti viz hygienické podmínky provozu zařízení péče o děti ne stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne *Počty dětí mohou být v praxi limitovány hygienickými požadavky na provozovnu stanovenými právními předpisy. (Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 2012) 11

12 PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO ČINNOST CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V souvislosti s přípravou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (viz níže) a o změně souvisejících zákonů vstoupil dne v platnost nový kvalifikační standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód M) 8 z dílny MPSV. Jak jsme již uvedli, profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je jednou z možných povinných odborných způsobilostí pro provozování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Podmínky tohoto kvalifikačního standardu budete muset naplnit, pokud budete chtít získat zmíněné živnostenské oprávnění a zároveň nebudete mít jinou odbornou kvalifikaci. Bude se jednat třeba o případ, kdy budoucí chůva není povoláním zdravotní sestrou nebo nemá vzdělání sociálního pracovníka. Uchazečka o profesní kvalifikaci musí být zdravotně způsobilá a bez logopedické vady. Samotná profesní kvalifikace chůvy obsahuje tyto dílčí odborné způsobilosti: ndodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, nposkytování první pomoci dítěti, npéče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, nvedení dítěte k hygienickým návykům, nuplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, nuplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, nřešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, nuplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, ndodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, norientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, nprovozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte. Abyste získala tuto profesní kvalifikaci, musíte teoreticky a prakticky zvládnout dílčí odborné způsobilosti a úspěšně složit zkoušku před tzv. autorizovanou osobou

13 Zkouška se skládá z ústní (praktické) a písemné části. Autorizovaná osoba při ní prověří nejen znalosti uchazečky (praktické, ale i z oblasti legislativy), nýbrž i její schopnost zvládnout modelové situace. Pokud uspějete alespoň z 80 % v každé z dílčích oblastí (celkově pak také nejméně z 80 %; přitom je nutno pro každé kritérium odpovědět alespoň jednu otázku), složila jste zkoušku. Autorizovaná osoba vám pak vydá osvědčení o profesní kvalifikaci. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Podmínky vycházejí z legislativy stanovené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Při sestavování vašeho podnikatelského záměru je musíte mít na paměti nejen kvůli tomu, že je budete muset v každodenním provozu dodržovat, ale také s ohledem na rozpočtové položky, které budete muset zařadit do finančního plánu. Prostorové podmínky vnitřní Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na jedno dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na jedno lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na jedno dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Osvětlení Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělání určených k dlouhodobému pobytu dětí musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám. Stejně tak parametry umělého osvětlení musí odpovídat normám. Rovněž musí být řešena regulace denního osvětlení, zábrana oslnění a rozložení světla. Mikroklimatické podmínky Zákon stanovuje jasné parametry mikroklimatických podmínek: Zima: průměrná výsledná teplota v místnosti 22 1 C, minimální výsledná teplota v místnosti 19 C, při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených 13

14 k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. Jestliže teplota vzduchu klesne pod 16 C, musí být provoz zastaven okamžitě. Léto: průměrná výsledná teplota v místnosti 28 C, maximální výsledná teplota v místnosti 31 C při extrémních venkovních teplotách. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí %. Orientační měření teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Zásobování pitnou vodou Zařízení pro výchovu a vzdělání musí mít zajištěnou dodávku tekoucí pitné vody. Na jedno dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 litrů vody na den. Úklid a výměna lůžkovin Úklid v prostorách zařízení se provádí: ndenně setřením všech podlah a povrchů navlhko, u koberců vyčištění vysavačem, ndenně vynášením odpadků, ndenně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, nnejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, nnejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, nnejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor, nmalováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji, nvýměna lůžkovin pro děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za tři týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní, či omyvatelné a dezinfikovatelné, nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru. Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech. 14

15 Zázemí pro dodržování osobní hygieny Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: nzáchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. nna pět dětí musí připadat jedna dětská mísa a jedno umyvadlo. npočet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. numývárna s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem. numyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. numyvadla a sprcha musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. numývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: npro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. nmísto dvou WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. numyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. numyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí. nkaždé umyvadlo se opatří pouze jedním výtokovým ventilem. numývárna se vybavuje jednou až dvěma sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. Úklidová komora V zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavená výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody. Prostor pro umístění kočárků Pokud v budově není výtah, měly by tyto prostory být maximálně ve druhém 15

16 nadzemním podlaží. Musí být zdravotně nezávadné. Případné domácí zvířectvo je v zásadě přechováváno odděleně. Pro zřizovatele služeb péče o děti je obtížné zajistit podmínky vyžadované vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Obtížnost dodržení požadavků této vyhlášky je výrazná zejména v případě, kdy je třeba zajistit péči o relativně malý počet dětí. Zřizování zařízení péče o děti za dodržení požadavků citované vyhlášky je pro zřizovatele v takovém případě neúčelné, nákladné a ve svém důsledku tvoří hlavní překážku pro rozvoj alternativních služeb péče. Proto se touto problematikou zabývá také návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho paragrafové znění bylo bývalou vládou Petra Nečase schváleno v květnu roku 2013 a odesláno do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následkem rozpuštění sněmovny však případné schválení zákona zůstává nejisté. Prostorové podmínky vnější Pozemek musí být oplocen. Plocha pozemku pro pobyt a hry dětí včetně travnaté plochy dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na jedno dítě. Jsou upraveny požadavky na výsadbu a péči o rostliny a dřeviny na pozemku, kvalitu vody ke kropení a čištění. Pokud podnikatel takový pozemek nevlastní, lze tento problém řešit pronájmem vhodného místa. Pobyt venku V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla dvě hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na aktuální teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při smogové situaci či možnosti jejího vzniku. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i teras v co největším rozsahu. Stravování V prostorech, kde se děti zdržují, se zpravidla nevaří. Je možné však stravu zajistit z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby nebo od rodičů, pokud dítě vyžaduje individuální dietní stravování. 16

17 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb., je závazná, pokud někdo v rámci poskytování služeb připravuje vlastní stravu pro děti. Vyhláška rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže zařízení nemusí mít svoji vlastní kuchyni a je možné pouze vydávat dětem jídla připravená jinde. V případě, že stravu pro děti zajišťujete z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby, jste povinna uchovávat vzorky podávané stravy do příštího dne. V případě, že je péče poskytována v domácnosti pečovatelky, může stravu pro děti připravovat a vařit sama. Pro přípravu stravy platí normy pro stravování dětí daného věku. Způsob úpravy stravy musí odpovídat věku dětí. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho prováděcí předpisy a metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Uvedené předpisy lze podpůrně použít pro všechny poskytovatele služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou, proto je zde uvádíme. Zdravotní způsobilost dětí Zákonní zástupci nezletilých dětí jsou povinni informovat zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služeb péče o předškolní děti. Doporučujeme toto informování zahrnout do písemné dohody o poskytované službě, kterou uzavíráte s rodiči, případně jinými zákonnými zástupci dětí. Požární ochrana Požární ochrana (dále jen PO ) je upravena především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 17

18 Plnění povinností v PO provádí požární technik nebo odborně způsobilá osoba. Rozsah povinností v PO se liší podle toho, do jaké kategorie spadají vykonávané činnosti, přičemž kategorie se určuje dle činnosti s nejvyšším požárním nebezpečím (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím). Všechny právnické osoby mají v PO tyto základní povinnosti: nobstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu; nvytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení; ndodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; noznačovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení; npravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady; numožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření; nposkytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru; nbezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají; nzákaz vypalovat porosty. 18

19 Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu upravuje do zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Osoby pečující o děti mají především podle 415 občanského zákoníku obecnou prevenční povinnost. Musí si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Tato povinnost se vztahuje na osoby fyzické i právnické, a je tedy nepodstatné, jestli je péče poskytována jedinou pečovatelkou, která je držitelkou živnostenského oprávnění, nebo obchodní společností (např. společností s ručením omezením), kterou podnikatelka za tímto účelem založila. Obecnou odpovědnost upravuje 420 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Osoba, které rodiče svěřili své dítě, má povinnost vykonávat nad dítětem dohled. Pokud dohled zanedbá a dítěti vznikne škoda, ponese tato osoba za škodu odpovědnost. Zprostí se jí pouze tehdy, pokud prokáže, že škodu nezavinila. Zaměstnanci neodpovídají za škodu přímo podle občanského zákoníku, ale odpovídají zaměstnavateli podle pracovněprávních předpisů. Dítěti tedy odpovídá za škodu zařízení (právnická osoba), nikoli jeho zaměstnanci, kteří dítě hlídali. Obdobně odpovídá pečovatel i za škodu, kterou způsobilo dítě, jež mu bylo svěřeno. V tomto případě odpovídá pečovatel společně s dítětem, ale své odpovědnosti se může zprostit, pokud prokáže, že dohled nad dítětem nezanedbal. Také v této situaci nejsou odpovědní jednotliví pracovníci, nýbrž zařízení (právnická osoba). Pečovatel také podle 433 občanského zákoníku odpovídá za škodu, jež vznikla dětem na věcech odložených na místech k tomu určených či tam, kde se obvykle ukládají (např. v šatně). Tato odpovědnost ale neplatí v případě, že by k poškození věci došlo i jinak (např. odpadne límec bundy, který visel na poslední nitce). Odpovědnosti za odložené věci se nezprostíte jednostranným prohlášením typu za odložené věci neručíme ani dohodou. Je proto víc než vhodné, abyste se pojistila pro případ odpovědnosti za škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci. Odpovědnost za škodu podle nového občanského zákoníku Od problematiku odpovědnosti za škodu reguluje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přestože základní principy zůstavávají stejné, nový občanský zákoník upravil zažitou terminologii, pozměnil některé tradiční instituty, a jiné dokonce vypustil, protože jsou kryty obecnou úpravou. Je také významně podrobnější a dá se předpokládat, že pro laiky bude alespoň zpočátku obtížné jej 19

20 aplikovat. Proto pro případ, že se po ocitnete v právně problematické situaci, doporučujeme vyhledat pomoc odborníků. Nová právní úprava začíná 2909 (nejde o překlep, nový zákoník je velmi obsáhlý). Pečovatel o dítě podle ní bude odpovídat za škodu, kterou dítěti způsobil úmyslným porušením dobrých mravů nebo zaviněným porušením právních předpisů. Porušení dobrých mravů musí být úmyslné (jednoduše řečeno musí pečovatel chtít dítěti udělat něco zlého nebo přinejmenším musí vědět, že to, co dítěti dělá, mu škodí). Může jít například o situaci, kdy pečovatel v hněvu dítěti řekne něco ošklivého nebo mu záměrně rozbije hračku, která nemá žádnou skutečnou hodnotu, ale pro dítě je emocionálně důležitá. Pokud pečovatel způsobí dítěti škodu porušením právních předpisů, nese odpovědnost při jakémkoli zavinění, tedy i když takovou škodu způsobí z nedbalosti. Typicky se může jednat o případ, kdy pečovatel dítěti naservíruje prošlé jídlo a bude spoléhat na to, že plíseň ještě není v uzenině příliš rozšířená. Na odborníky jsou také podle nového zákoníku kladeny vyšší nároky. Znamená to, že pokud v praxi neuplatní odborné znalosti, které by měli mít, jednají nedbale. Obecně také platí, že za škodu neodpovídají pracovníci nebo jiní pomocníci, nýbrž ten, kdo jejich služeb využil. Zařízení tak bude odpovídat za škodu dítěti i tehdy, když ji způsobil jeho zaměstnanec (princip tedy zůstává i v novém zákoníku stejný). Zaměstnanec vůči zaměstnavateli pak odpovídá pracovněprávně podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pokud dítě v péči způsobí škodu, odpovídá za ni samo, pokud bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Když sedmileté dítě schválně rozbije exponát na návštěvě v muzeu, bude za tuto škodu pravděpodobně odpovídat. Pečovatel odpovídá společně s dítětem, pokud zanedbal svůj dohled nad ním. Jestliže dítě nebylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, odpovědnost za škodu nese jen pečovatel, který zanedbal svůj dohled nad ním. Zvláštní právní úpravu má i odpovědnost za škodu způsobenou vadnou věcí použitou k plnění povinnosti. Ta se také může týkat pečovatele. Pokud například dá dítěti na hraní vadnou hračku a dítě se jí zraní, může pečovatel odpovídat za způsobenou škodu. Této odpovědnosti se lze zprostit, pokud pečovatel prokáže, že nic nezanedbal (např. když vada nebyla na první pohled viditelná). Pracovněprávní odpovědnost Pracovněprávní odpovědnost upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 248 a násl. obsahuje prevenční ustanovení. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pra- 20

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

OBSAH Slovo úvodem 2 I. Vymezení pojmu 3. II. Legislativní rámec zařízení péče o děti 6

OBSAH Slovo úvodem 2 I. Vymezení pojmu 3. II. Legislativní rámec zařízení péče o děti 6 OBSAH Slovo úvodem 2 I. Vymezení pojmu 3 1. Zařízení péče o děti 3 2. Stručný přehled dalších možností péče o děti 3 II. Legislativní rámec zařízení péče o děti 6 1. Obecné zákonné normy 6 2. Péče o děti

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Téma prezentace Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Téma prezentace Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol Návrh zásad provozního řádu mateřských škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Aktuální informace k zákonu o dětské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aktuální informace k zákonu o dětské skupině. Ministerstvo práce a sociálních věcí Aktuální informace k zákonu o dětské skupině Ministerstvo práce a sociálních věcí Základní charakteristika úpravy Služba péče o dítě od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, provozovaná na

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I.

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I. Provozní řád MŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů I. Údaje o zařízení Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Adresa

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe:

Dohoda o zajištění odborné praxe. dohodu o zajištění odborné praxe: Dohoda o zajištění odborné praxe Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně IČ 00024007, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Orientace v pracovněprávních vztazích

Orientace v pracovněprávních vztazích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více