Vzorový podnikatelský záměr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový podnikatelský záměr"

Transkript

1 Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! Čelákovice, listopad 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a.s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Mgr. Rut Kolínská Síť mateřských center, o. s. Mgr. Štěpán Kochánek Mgr. Bohdana Rambousková (ed.)

3 OBSAH MOTIVACE... 5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 6 Služby péče o děti na základě živnostenského oprávnění...6 Živnost vázaná Péče o dítě do tří let věku v denním režimu...6 Živnost volná Poskytování služeb pro rodinu a domácnost...9 Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro předškolní děti...12 Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti...13 Dodržování bezpečnosti a právní zodpovědnost...17 Úmluva o právech dítěte...21 Pojištění...23 Smlouva o poskytování služeb...23 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině...28 PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Prostor a vybavení...33 Bezpečnost prostředí...34 Prevence pádů...34 Prevence termických úrazů...34 Prevence otrav...35 Prevence tonutí...35 Prevence dušení...35 Prevence dopravních úrazů...36 Provozní řád...36 PRŮZKUM TRHU

4 MARKETING Cílové skupiny...39 Kde cílovou skupinu najdete...41 Cross-promo...42 Komunikační nástroje...42 Webová stránka...43 Facebook...44 FINANČNÍ PLÁN Položky finančního plánu...47 Studie proveditelnosti...48 SWOT analýza...48 STĚŽEJNÍ LEGISLATIVNÍ NORMY A DOPORUČENÁ LITERATURA PŘÍLOHA

5 MOTIVACE Sestavit podnikatelský plán znamená uvědomit si, kdo jste, proč chcete nabízet právě služby péče o děti, co musíte splňovat, abyste se mohla do podnikání pustit, a v jakých legislativních podmínkách se můžete pohybovat. Je třeba si také upřesnit, jaké konkrétní služby péče o dítě máte v plánu poskytovat. A s tím souvisí otázka, komu hodláte své služby nabízet, jakým způsobem a za jakou cenu. V neposlední řadě je třeba promyslet, jak se o vašich službách dozvědí potencionální zákazníci. Návrat rodičů dětí předškolního věku na trh práce je podmíněn zajištěním péče o jejich děti. Nabídka služeb však v současnosti velmi pokulhává za poptávkou. V roce 2013 se nedostává kolem 40 % míst v mateřských školách, přednost proto mají děti starší tří let. Péče o mladší děti je na tom podstatně hůře míst ve 45 jeslích se ocitlo v legislativním vakuu a nabídka soukromé péče o děti není dostatečně rozvinutá. A tak se otevírá prostor pro podnikání v této oblasti. Proces přípravy podnikatelského plánu se vám možná bude zdát náročný a neúměrný předpokládanému zisku. Nenechte se odradit. Služby péče o děti patří ke specifickému odvětví. Motivace podnikání v této oblasti by neměla spočívat pouze v příležitosti uspět tam, kde je nedostatečná nabídka. Musí nutně pramenit především z chutě uplatnit vaše nadání a využít je k pomoci jiným s péčí o jejich dítě. Pokud přemýšlíte o tomto druhu podnikání, měla byste také zvážit, zda jste ochotna otevřeně spolupracovat s rodiči dítěte, o které budete pečovat. Pokud začnete nabízet služby péče o děti, přispějete k tolik žádoucímu rozrůznění nabídky a rodiče si snad konečně budou moci vybírat. 5

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Čtení paragrafů psaných právnickým jazykem nepatří k oblíbeným činnostem, avšak neznalost zákona neomlouvá. Předložený legislativní rámec shrnuje potřebná vymezení a opatření, bez jejichž znalosti by se vám nepodařilo fundovaně zaměřit své podnikání ani vytvořit podnikatelský plán. Pro úplnost zařazujeme také informace o připravovaném zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. SLUŽBY PÉČE O DĚTI NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyžaduje pro poskytování individuálních služeb péče o děti živnostenské oprávnění. Zákon přitom zná dva typy živností v tomto oboru: nživnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, nživnost volnou, Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Obě živnosti patří mezi tzv. ohlašovací živnosti, takže je stačí ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu a není k nim nutné zvláštní povolení živnostenského úřadu neboli koncese. ŽIVNOST VÁZANÁ PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU Toto živnostenské oprávnění musí mít každý, kdo chce provádět: nvýchovnou péči o svěřené děti v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte, nzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci dětem. 6

7 Požadavky k získání živnostenského oprávnění Každý budoucí živnostník musí především splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Těmi jsou: ndosažení věku 18 let, nzpůsobilost k právním úkonům, nbezúhonnost. Od , kdy nabývá účinnost nový občanský zákoník, jsou všeobecnými podmínkami: nplná svéprávnost nebo souhlas soudu s vykonáváním podnikatelské činnosti nezletilým, nbezúhonnost. Plné svéprávnosti totiž bude člověk nabývat zletilostí, tj. dosažením 18 let. Prakticky se tedy všeobecné podmínky v lednu 2014 nemění. Když budete chtít získat živnostenské oprávnění k vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, musíte ještě splnit podmínku odborné způsobilosti. To znamená, že musíte mít některou z následujících odborných způsobilostí: a. odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře 1, nebo b. odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 2, c. odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy 3, d. profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 4. Výše uvedené kvalifikační požadavky je možné nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU 5. Živnost tedy budete moci vykonávat i v případě, že jste získala odpovídající vzdělání v jiné evropské 1 podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 2 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3 podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 4 podle zákona č. 179/2006 Sb., uznávání výsledků dalšího vzdělávání 5 podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 7

8 zemi a toto vzdělání vám bylo uznáno příslušným orgánem v České republice (např. ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství). Splnění podmínky odborné kvalifikace nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU se prokazuje živnostenskému úřadu při ohlašování živnosti. Požadavky k vykonávání živnosti Výše uvedenou odbornou kvalifikaci nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU musí mít ovšem také osoby, které budou skutečně vykonávát tuto živnost, tedy pečovat o děti. Může jít o podnikatelku (živnostnici) samotnou nebo o její pracovníky, které si bude na hlídání najímat. Pro účely vykonávání živnosti je navíc možné splnění výše uvedených kvalifikačních požadavků nahradit dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (tj. jako podnikatel podle 2 a 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) nebo v pracovněprávním vztahu (tj. jako zaměstnanec jiné osoby). Příklad: Mgr. Magdalena Citrónová právě úspěšně ukončila studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Sociální práce. Může tedy úspěšně ohlásit živnostenskému úřadu provozování živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Tuto živnost bude sama vykonávat, jelikož splňuje i požadavek na vykonávání živnosti. Zároveň bude k témuž účelu zaměstnávat i svoji někdejší spolubydlící z koleje, která ukončila studia ve stejném oboru na univerzitě v německém Baden Badenu a jejíž zahraniční kvalifikace byla uznána Ministerstvem školství ČR. Zaměstná také paní Markétu Procházkovou, která sice absolvovala pouze střední rodinnou školu s maturitou, ale od roku 1999 do roku 2008 působila jako pečovatelka ve veřejných jeslích. Všechny tři tedy splnily potřebné kvalifikační požadavky a mohou pečovat o děti na základě živnostenského oprávnění Mgr. Magdaleny Citrónové. Hygienické a prostorové požadavky V případě, že pečující osoba poskytuje služby péče o dítě výhradně v domácnosti rodičů dítěte, odpadá povinnost naplnit striktně vymezené hygienické a prostorové požadavky. Pokud je však živnost provozována mimo domácnost rodičů dítěte v domácnosti pečující osoby, případně jiném prostoru, pak jsou tyto prostory považovány za provozovnu a vztahují se na ně hygienické a prostorové požadavky uplatňované na provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně. 8

9 Základním předpisem 6, který vymezuje hygienické požadavky na provoz, je hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Právní předpisy 7 jsou poměrně přísné a nemusí jim každý objekt vyhovovat, proto je dobré obrátit se na příslušný stavební úřad a na krajskou hygienickou stanici. Obě instituce jsou ze zákona povinny poskytnout žadateli potřebné informace. Následně je možné požádat krajskou hygienickou stanici o výjimku ze stanovených hygienických požadavků. Výjimka se povoluje v případě, že tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Podrobněji v kapitole Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti. Poskytování stravy Pokud živnostnice v rámci poskytované péče o děti nabízí i přípravu stravy, pak se na ni vztahují také hygienické požadavky na stravovací služby podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Proto pro vás bude výhodnější, když stravu dodají sami rodiče, nebo si zařídíte její dodávání ze zařízení poskytujících veřejné stravování, mezi něž lze zařadit i mateřské školy. ŽIVNOST VOLNÁ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST Živnostenské oprávnění pro provozování této živnosti musíte mít, pokud plánujete provádět následující činnosti s dětmi: nindividuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách, npříležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do 3 let věku). 6 Těmito předpisy jsou zejména: a) předpisy stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) předpisy hygienické zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 173/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 7 Ve smyslu 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. 9

10 Kromě toho lze na základě téhož živnostenského oprávnění vykonávat také: npéči o osoby vyžadující zvýšenou péči (např. lidi s tělesným či mentálním postižením), nzajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), nobstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jinou obstaravatelskou činnost. Odborná způsobilost Tato živnost se podle živnostenského zákona řadí mezi tzv. živnosti volné, a proto k získání živnostenského oprávnění ani k jejímu vykonávání nemusíte splňovat podmínku odborné způsobilosti. K získání a naplňování živnostenského oprávnění stačí splnit všeobecné podmínky, o kterých bylo pojednáno výše. Pravidelná denní péče však může být v rámci této živnosti poskytována pouze dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno jen příležitostně a krátkodobě, nikoliv každodenně na pravidelné bázi. Příklad: Paní Vlaďka Králová, celoživotní operátorka těžkotonážních zdvihacích zařízení, se po nástupu do starobního důchodu rozhodla zužitkovat svoje bohaté zkušenosti s výchovou čtyř dětí a deseti vnoučat a přivydělat si občasným hlídáním dětí svých velmi zaměstnaných sousedů. Jelikož nebyla nikdy trestána a je způsobilá k právním úkonům, může tuto činnost vykonávat na základě pouhého ohlášení živnostenskému úřadu. Dvouletého Jiříčka od Novotných ovšem může hlídat pouze párkrát měsíčně, ale ne po celý měsíc, kdy budou rodiče na dovolené na Maledivách. Hygienické a prostorové požadavky Pokud péče o dítě probíhá mimo domácnost rodičů dítěte, pak platí obdobné podmínky jako u živnosti vázané, tedy je nutné splnit požadavky stanovené pro provoz v provozovně (viz výše). Žádné další podmínky související s výkonem a kvalitou péče u žádné z těchto živností nejsou stanoveny a kontrola kvality poskytované péče není úřady prováděna. 10

11 Podmínky pro získání a provozování obou živností věk dětí podmínka odborné způsobilosti maximální počet dětí na pečující osobu Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost) 0 3 roky ano není stanoven* Poskytování služeb pro rodinu a domácnost (volná živnost) do 3 let pouze příležitostné krátkodobé hlídání dětí, denní péče až od 3 let ne není stanoven provozovatelé fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby úhrada od rodičů smluvní ceny smluvní ceny kontrola kvality poskytované péče hygienické, prostorové a provozní požadavky požadavky na stravování delikty a sankce povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu není prováděna v domácnosti rodičů dítěte ne v domácnosti chůvy a jiném typu provozovny ano kontrolu provádí orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná krajská hygienická stanice je-li zajišťováno v domácnosti chůvy (provozovně), pak ano stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne není prováděna ano podrobnosti viz hygienické podmínky provozu zařízení péče o děti ne stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne *Počty dětí mohou být v praxi limitovány hygienickými požadavky na provozovnu stanovenými právními předpisy. (Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 2012) 11

12 PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO ČINNOST CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V souvislosti s přípravou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (viz níže) a o změně souvisejících zákonů vstoupil dne v platnost nový kvalifikační standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód M) 8 z dílny MPSV. Jak jsme již uvedli, profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je jednou z možných povinných odborných způsobilostí pro provozování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Podmínky tohoto kvalifikačního standardu budete muset naplnit, pokud budete chtít získat zmíněné živnostenské oprávnění a zároveň nebudete mít jinou odbornou kvalifikaci. Bude se jednat třeba o případ, kdy budoucí chůva není povoláním zdravotní sestrou nebo nemá vzdělání sociálního pracovníka. Uchazečka o profesní kvalifikaci musí být zdravotně způsobilá a bez logopedické vady. Samotná profesní kvalifikace chůvy obsahuje tyto dílčí odborné způsobilosti: ndodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, nposkytování první pomoci dítěti, npéče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, nvedení dítěte k hygienickým návykům, nuplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, nuplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, nřešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, nuplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, ndodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, norientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, nprovozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte. Abyste získala tuto profesní kvalifikaci, musíte teoreticky a prakticky zvládnout dílčí odborné způsobilosti a úspěšně složit zkoušku před tzv. autorizovanou osobou

13 Zkouška se skládá z ústní (praktické) a písemné části. Autorizovaná osoba při ní prověří nejen znalosti uchazečky (praktické, ale i z oblasti legislativy), nýbrž i její schopnost zvládnout modelové situace. Pokud uspějete alespoň z 80 % v každé z dílčích oblastí (celkově pak také nejméně z 80 %; přitom je nutno pro každé kritérium odpovědět alespoň jednu otázku), složila jste zkoušku. Autorizovaná osoba vám pak vydá osvědčení o profesní kvalifikaci. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Podmínky vycházejí z legislativy stanovené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Při sestavování vašeho podnikatelského záměru je musíte mít na paměti nejen kvůli tomu, že je budete muset v každodenním provozu dodržovat, ale také s ohledem na rozpočtové položky, které budete muset zařadit do finančního plánu. Prostorové podmínky vnitřní Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na jedno dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na jedno lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na jedno dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Osvětlení Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělání určených k dlouhodobému pobytu dětí musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám. Stejně tak parametry umělého osvětlení musí odpovídat normám. Rovněž musí být řešena regulace denního osvětlení, zábrana oslnění a rozložení světla. Mikroklimatické podmínky Zákon stanovuje jasné parametry mikroklimatických podmínek: Zima: průměrná výsledná teplota v místnosti 22 1 C, minimální výsledná teplota v místnosti 19 C, při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených 13

14 k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. Jestliže teplota vzduchu klesne pod 16 C, musí být provoz zastaven okamžitě. Léto: průměrná výsledná teplota v místnosti 28 C, maximální výsledná teplota v místnosti 31 C při extrémních venkovních teplotách. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí %. Orientační měření teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Zásobování pitnou vodou Zařízení pro výchovu a vzdělání musí mít zajištěnou dodávku tekoucí pitné vody. Na jedno dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 litrů vody na den. Úklid a výměna lůžkovin Úklid v prostorách zařízení se provádí: ndenně setřením všech podlah a povrchů navlhko, u koberců vyčištění vysavačem, ndenně vynášením odpadků, ndenně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, nnejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, nnejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, nnejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor, nmalováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji, nvýměna lůžkovin pro děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za tři týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní, či omyvatelné a dezinfikovatelné, nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru. Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech. 14

15 Zázemí pro dodržování osobní hygieny Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: nzáchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. nna pět dětí musí připadat jedna dětská mísa a jedno umyvadlo. npočet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. numývárna s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem. numyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. numyvadla a sprcha musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. numývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: npro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. nmísto dvou WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. numyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. numyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí. nkaždé umyvadlo se opatří pouze jedním výtokovým ventilem. numývárna se vybavuje jednou až dvěma sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. Úklidová komora V zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavená výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody. Prostor pro umístění kočárků Pokud v budově není výtah, měly by tyto prostory být maximálně ve druhém 15

16 nadzemním podlaží. Musí být zdravotně nezávadné. Případné domácí zvířectvo je v zásadě přechováváno odděleně. Pro zřizovatele služeb péče o děti je obtížné zajistit podmínky vyžadované vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Obtížnost dodržení požadavků této vyhlášky je výrazná zejména v případě, kdy je třeba zajistit péči o relativně malý počet dětí. Zřizování zařízení péče o děti za dodržení požadavků citované vyhlášky je pro zřizovatele v takovém případě neúčelné, nákladné a ve svém důsledku tvoří hlavní překážku pro rozvoj alternativních služeb péče. Proto se touto problematikou zabývá také návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho paragrafové znění bylo bývalou vládou Petra Nečase schváleno v květnu roku 2013 a odesláno do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následkem rozpuštění sněmovny však případné schválení zákona zůstává nejisté. Prostorové podmínky vnější Pozemek musí být oplocen. Plocha pozemku pro pobyt a hry dětí včetně travnaté plochy dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na jedno dítě. Jsou upraveny požadavky na výsadbu a péči o rostliny a dřeviny na pozemku, kvalitu vody ke kropení a čištění. Pokud podnikatel takový pozemek nevlastní, lze tento problém řešit pronájmem vhodného místa. Pobyt venku V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla dvě hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na aktuální teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při smogové situaci či možnosti jejího vzniku. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i teras v co největším rozsahu. Stravování V prostorech, kde se děti zdržují, se zpravidla nevaří. Je možné však stravu zajistit z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby nebo od rodičů, pokud dítě vyžaduje individuální dietní stravování. 16

17 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb., je závazná, pokud někdo v rámci poskytování služeb připravuje vlastní stravu pro děti. Vyhláška rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže zařízení nemusí mít svoji vlastní kuchyni a je možné pouze vydávat dětem jídla připravená jinde. V případě, že stravu pro děti zajišťujete z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby, jste povinna uchovávat vzorky podávané stravy do příštího dne. V případě, že je péče poskytována v domácnosti pečovatelky, může stravu pro děti připravovat a vařit sama. Pro přípravu stravy platí normy pro stravování dětí daného věku. Způsob úpravy stravy musí odpovídat věku dětí. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho prováděcí předpisy a metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Uvedené předpisy lze podpůrně použít pro všechny poskytovatele služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou, proto je zde uvádíme. Zdravotní způsobilost dětí Zákonní zástupci nezletilých dětí jsou povinni informovat zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služeb péče o předškolní děti. Doporučujeme toto informování zahrnout do písemné dohody o poskytované službě, kterou uzavíráte s rodiči, případně jinými zákonnými zástupci dětí. Požární ochrana Požární ochrana (dále jen PO ) je upravena především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 17

18 Plnění povinností v PO provádí požární technik nebo odborně způsobilá osoba. Rozsah povinností v PO se liší podle toho, do jaké kategorie spadají vykonávané činnosti, přičemž kategorie se určuje dle činnosti s nejvyšším požárním nebezpečím (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím). Všechny právnické osoby mají v PO tyto základní povinnosti: nobstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu; nvytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení; ndodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; noznačovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení; npravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady; numožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření; nposkytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru; nbezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají; nzákaz vypalovat porosty. 18

19 Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu upravuje do zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Osoby pečující o děti mají především podle 415 občanského zákoníku obecnou prevenční povinnost. Musí si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Tato povinnost se vztahuje na osoby fyzické i právnické, a je tedy nepodstatné, jestli je péče poskytována jedinou pečovatelkou, která je držitelkou živnostenského oprávnění, nebo obchodní společností (např. společností s ručením omezením), kterou podnikatelka za tímto účelem založila. Obecnou odpovědnost upravuje 420 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Osoba, které rodiče svěřili své dítě, má povinnost vykonávat nad dítětem dohled. Pokud dohled zanedbá a dítěti vznikne škoda, ponese tato osoba za škodu odpovědnost. Zprostí se jí pouze tehdy, pokud prokáže, že škodu nezavinila. Zaměstnanci neodpovídají za škodu přímo podle občanského zákoníku, ale odpovídají zaměstnavateli podle pracovněprávních předpisů. Dítěti tedy odpovídá za škodu zařízení (právnická osoba), nikoli jeho zaměstnanci, kteří dítě hlídali. Obdobně odpovídá pečovatel i za škodu, kterou způsobilo dítě, jež mu bylo svěřeno. V tomto případě odpovídá pečovatel společně s dítětem, ale své odpovědnosti se může zprostit, pokud prokáže, že dohled nad dítětem nezanedbal. Také v této situaci nejsou odpovědní jednotliví pracovníci, nýbrž zařízení (právnická osoba). Pečovatel také podle 433 občanského zákoníku odpovídá za škodu, jež vznikla dětem na věcech odložených na místech k tomu určených či tam, kde se obvykle ukládají (např. v šatně). Tato odpovědnost ale neplatí v případě, že by k poškození věci došlo i jinak (např. odpadne límec bundy, který visel na poslední nitce). Odpovědnosti za odložené věci se nezprostíte jednostranným prohlášením typu za odložené věci neručíme ani dohodou. Je proto víc než vhodné, abyste se pojistila pro případ odpovědnosti za škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci. Odpovědnost za škodu podle nového občanského zákoníku Od problematiku odpovědnosti za škodu reguluje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přestože základní principy zůstavávají stejné, nový občanský zákoník upravil zažitou terminologii, pozměnil některé tradiční instituty, a jiné dokonce vypustil, protože jsou kryty obecnou úpravou. Je také významně podrobnější a dá se předpokládat, že pro laiky bude alespoň zpočátku obtížné jej 19

20 aplikovat. Proto pro případ, že se po ocitnete v právně problematické situaci, doporučujeme vyhledat pomoc odborníků. Nová právní úprava začíná 2909 (nejde o překlep, nový zákoník je velmi obsáhlý). Pečovatel o dítě podle ní bude odpovídat za škodu, kterou dítěti způsobil úmyslným porušením dobrých mravů nebo zaviněným porušením právních předpisů. Porušení dobrých mravů musí být úmyslné (jednoduše řečeno musí pečovatel chtít dítěti udělat něco zlého nebo přinejmenším musí vědět, že to, co dítěti dělá, mu škodí). Může jít například o situaci, kdy pečovatel v hněvu dítěti řekne něco ošklivého nebo mu záměrně rozbije hračku, která nemá žádnou skutečnou hodnotu, ale pro dítě je emocionálně důležitá. Pokud pečovatel způsobí dítěti škodu porušením právních předpisů, nese odpovědnost při jakémkoli zavinění, tedy i když takovou škodu způsobí z nedbalosti. Typicky se může jednat o případ, kdy pečovatel dítěti naservíruje prošlé jídlo a bude spoléhat na to, že plíseň ještě není v uzenině příliš rozšířená. Na odborníky jsou také podle nového zákoníku kladeny vyšší nároky. Znamená to, že pokud v praxi neuplatní odborné znalosti, které by měli mít, jednají nedbale. Obecně také platí, že za škodu neodpovídají pracovníci nebo jiní pomocníci, nýbrž ten, kdo jejich služeb využil. Zařízení tak bude odpovídat za škodu dítěti i tehdy, když ji způsobil jeho zaměstnanec (princip tedy zůstává i v novém zákoníku stejný). Zaměstnanec vůči zaměstnavateli pak odpovídá pracovněprávně podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pokud dítě v péči způsobí škodu, odpovídá za ni samo, pokud bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Když sedmileté dítě schválně rozbije exponát na návštěvě v muzeu, bude za tuto škodu pravděpodobně odpovídat. Pečovatel odpovídá společně s dítětem, pokud zanedbal svůj dohled nad ním. Jestliže dítě nebylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, odpovědnost za škodu nese jen pečovatel, který zanedbal svůj dohled nad ním. Zvláštní právní úpravu má i odpovědnost za škodu způsobenou vadnou věcí použitou k plnění povinnosti. Ta se také může týkat pečovatele. Pokud například dá dítěti na hraní vadnou hračku a dítě se jí zraní, může pečovatel odpovídat za způsobenou škodu. Této odpovědnosti se lze zprostit, pokud pečovatel prokáže, že nic nezanedbal (např. když vada nebyla na první pohled viditelná). Pracovněprávní odpovědnost Pracovněprávní odpovědnost upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 248 a násl. obsahuje prevenční ustanovení. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pra- 20

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení Platné znění vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (nový text je napsán tučně) Ministerstvo zdravotnictví

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková

Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě. Bc. Kateřina Štorková Projekt založení podniku služeb jeslí ve městě Znojmě Bc. Kateřina Štorková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se na základě teoretických znalostí zabývá jednotlivými kroky založení podniku

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR

KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR KOLEKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PÉČE O DĚTI V ČR Metodika pro rodiče Věra Kuchařová Kristýna Peychlová VÚPSV, v. v. i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více