Vzorový podnikatelský záměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový podnikatelský záměr"

Transkript

1 Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! Čelákovice, listopad 2013

2 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a.s., a podnikatelkou Hanou Veselou. Autoři textu: Mgr. Rut Kolínská Síť mateřských center, o. s. Mgr. Štěpán Kochánek Mgr. Bohdana Rambousková (ed.)

3 OBSAH MOTIVACE... 5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC... 6 Služby péče o děti na základě živnostenského oprávnění...6 Živnost vázaná Péče o dítě do tří let věku v denním režimu...6 Živnost volná Poskytování služeb pro rodinu a domácnost...9 Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro předškolní děti...12 Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti...13 Dodržování bezpečnosti a právní zodpovědnost...17 Úmluva o právech dítěte...21 Pojištění...23 Smlouva o poskytování služeb...23 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině...28 PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Prostor a vybavení...33 Bezpečnost prostředí...34 Prevence pádů...34 Prevence termických úrazů...34 Prevence otrav...35 Prevence tonutí...35 Prevence dušení...35 Prevence dopravních úrazů...36 Provozní řád...36 PRŮZKUM TRHU

4 MARKETING Cílové skupiny...39 Kde cílovou skupinu najdete...41 Cross-promo...42 Komunikační nástroje...42 Webová stránka...43 Facebook...44 FINANČNÍ PLÁN Položky finančního plánu...47 Studie proveditelnosti...48 SWOT analýza...48 STĚŽEJNÍ LEGISLATIVNÍ NORMY A DOPORUČENÁ LITERATURA PŘÍLOHA

5 MOTIVACE Sestavit podnikatelský plán znamená uvědomit si, kdo jste, proč chcete nabízet právě služby péče o děti, co musíte splňovat, abyste se mohla do podnikání pustit, a v jakých legislativních podmínkách se můžete pohybovat. Je třeba si také upřesnit, jaké konkrétní služby péče o dítě máte v plánu poskytovat. A s tím souvisí otázka, komu hodláte své služby nabízet, jakým způsobem a za jakou cenu. V neposlední řadě je třeba promyslet, jak se o vašich službách dozvědí potencionální zákazníci. Návrat rodičů dětí předškolního věku na trh práce je podmíněn zajištěním péče o jejich děti. Nabídka služeb však v současnosti velmi pokulhává za poptávkou. V roce 2013 se nedostává kolem 40 % míst v mateřských školách, přednost proto mají děti starší tří let. Péče o mladší děti je na tom podstatně hůře míst ve 45 jeslích se ocitlo v legislativním vakuu a nabídka soukromé péče o děti není dostatečně rozvinutá. A tak se otevírá prostor pro podnikání v této oblasti. Proces přípravy podnikatelského plánu se vám možná bude zdát náročný a neúměrný předpokládanému zisku. Nenechte se odradit. Služby péče o děti patří ke specifickému odvětví. Motivace podnikání v této oblasti by neměla spočívat pouze v příležitosti uspět tam, kde je nedostatečná nabídka. Musí nutně pramenit především z chutě uplatnit vaše nadání a využít je k pomoci jiným s péčí o jejich dítě. Pokud přemýšlíte o tomto druhu podnikání, měla byste také zvážit, zda jste ochotna otevřeně spolupracovat s rodiči dítěte, o které budete pečovat. Pokud začnete nabízet služby péče o děti, přispějete k tolik žádoucímu rozrůznění nabídky a rodiče si snad konečně budou moci vybírat. 5

6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Čtení paragrafů psaných právnickým jazykem nepatří k oblíbeným činnostem, avšak neznalost zákona neomlouvá. Předložený legislativní rámec shrnuje potřebná vymezení a opatření, bez jejichž znalosti by se vám nepodařilo fundovaně zaměřit své podnikání ani vytvořit podnikatelský plán. Pro úplnost zařazujeme také informace o připravovaném zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. SLUŽBY PÉČE O DĚTI NA ZÁKLADĚ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), vyžaduje pro poskytování individuálních služeb péče o děti živnostenské oprávnění. Zákon přitom zná dva typy živností v tomto oboru: nživnost vázanou Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, nživnost volnou, Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Obě živnosti patří mezi tzv. ohlašovací živnosti, takže je stačí ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu a není k nim nutné zvláštní povolení živnostenského úřadu neboli koncese. ŽIVNOST VÁZANÁ PÉČE O DÍTĚ DO TŘÍ LET VĚKU V DENNÍM REŽIMU Toto živnostenské oprávnění musí mít každý, kdo chce provádět: nvýchovnou péči o svěřené děti v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte, nzajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci dětem. 6

7 Požadavky k získání živnostenského oprávnění Každý budoucí živnostník musí především splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Těmi jsou: ndosažení věku 18 let, nzpůsobilost k právním úkonům, nbezúhonnost. Od , kdy nabývá účinnost nový občanský zákoník, jsou všeobecnými podmínkami: nplná svéprávnost nebo souhlas soudu s vykonáváním podnikatelské činnosti nezletilým, nbezúhonnost. Plné svéprávnosti totiž bude člověk nabývat zletilostí, tj. dosažením 18 let. Prakticky se tedy všeobecné podmínky v lednu 2014 nemění. Když budete chtít získat živnostenské oprávnění k vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, musíte ještě splnit podmínku odborné způsobilosti. To znamená, že musíte mít některou z následujících odborných způsobilostí: a. odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře 1, nebo b. odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách 2, c. odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy 3, d. profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 4. Výše uvedené kvalifikační požadavky je možné nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU 5. Živnost tedy budete moci vykonávat i v případě, že jste získala odpovídající vzdělání v jiné evropské 1 podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 2 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 3 podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 4 podle zákona č. 179/2006 Sb., uznávání výsledků dalšího vzdělávání 5 podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 7

8 zemi a toto vzdělání vám bylo uznáno příslušným orgánem v České republice (např. ministerstvo zdravotnictví nebo ministerstvo školství). Splnění podmínky odborné kvalifikace nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU se prokazuje živnostenskému úřadu při ohlašování živnosti. Požadavky k vykonávání živnosti Výše uvedenou odbornou kvalifikaci nebo uznání odborné kvalifikace nabyté v jiném členském státě EU musí mít ovšem také osoby, které budou skutečně vykonávát tuto živnost, tedy pečovat o děti. Může jít o podnikatelku (živnostnici) samotnou nebo o její pracovníky, které si bude na hlídání najímat. Pro účely vykonávání živnosti je navíc možné splnění výše uvedených kvalifikačních požadavků nahradit dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (tj. jako podnikatel podle 2 a 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) nebo v pracovněprávním vztahu (tj. jako zaměstnanec jiné osoby). Příklad: Mgr. Magdalena Citrónová právě úspěšně ukončila studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Sociální práce. Může tedy úspěšně ohlásit živnostenskému úřadu provozování živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Tuto živnost bude sama vykonávat, jelikož splňuje i požadavek na vykonávání živnosti. Zároveň bude k témuž účelu zaměstnávat i svoji někdejší spolubydlící z koleje, která ukončila studia ve stejném oboru na univerzitě v německém Baden Badenu a jejíž zahraniční kvalifikace byla uznána Ministerstvem školství ČR. Zaměstná také paní Markétu Procházkovou, která sice absolvovala pouze střední rodinnou školu s maturitou, ale od roku 1999 do roku 2008 působila jako pečovatelka ve veřejných jeslích. Všechny tři tedy splnily potřebné kvalifikační požadavky a mohou pečovat o děti na základě živnostenského oprávnění Mgr. Magdaleny Citrónové. Hygienické a prostorové požadavky V případě, že pečující osoba poskytuje služby péče o dítě výhradně v domácnosti rodičů dítěte, odpadá povinnost naplnit striktně vymezené hygienické a prostorové požadavky. Pokud je však živnost provozována mimo domácnost rodičů dítěte v domácnosti pečující osoby, případně jiném prostoru, pak jsou tyto prostory považovány za provozovnu a vztahují se na ně hygienické a prostorové požadavky uplatňované na provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně. 8

9 Základním předpisem 6, který vymezuje hygienické požadavky na provoz, je hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Právní předpisy 7 jsou poměrně přísné a nemusí jim každý objekt vyhovovat, proto je dobré obrátit se na příslušný stavební úřad a na krajskou hygienickou stanici. Obě instituce jsou ze zákona povinny poskytnout žadateli potřebné informace. Následně je možné požádat krajskou hygienickou stanici o výjimku ze stanovených hygienických požadavků. Výjimka se povoluje v případě, že tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Podrobněji v kapitole Hygienické podmínky zařízení služeb péče o děti. Poskytování stravy Pokud živnostnice v rámci poskytované péče o děti nabízí i přípravu stravy, pak se na ni vztahují také hygienické požadavky na stravovací služby podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Proto pro vás bude výhodnější, když stravu dodají sami rodiče, nebo si zařídíte její dodávání ze zařízení poskytujících veřejné stravování, mezi něž lze zařadit i mateřské školy. ŽIVNOST VOLNÁ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST Živnostenské oprávnění pro provozování této živnosti musíte mít, pokud plánujete provádět následující činnosti s dětmi: nindividuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách, npříležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do 3 let věku). 6 Těmito předpisy jsou zejména: a) předpisy stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, b) předpisy hygienické zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 173/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. 7 Ve smyslu 17 odst. 4 živnostenského zákona je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. 9

10 Kromě toho lze na základě téhož živnostenského oprávnění vykonávat také: npéči o osoby vyžadující zvýšenou péči (např. lidi s tělesným či mentálním postižením), nzajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), nobstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jinou obstaravatelskou činnost. Odborná způsobilost Tato živnost se podle živnostenského zákona řadí mezi tzv. živnosti volné, a proto k získání živnostenského oprávnění ani k jejímu vykonávání nemusíte splňovat podmínku odborné způsobilosti. K získání a naplňování živnostenského oprávnění stačí splnit všeobecné podmínky, o kterých bylo pojednáno výše. Pravidelná denní péče však může být v rámci této živnosti poskytována pouze dětem starším tří let. O děti do tří let věku může být pečováno jen příležitostně a krátkodobě, nikoliv každodenně na pravidelné bázi. Příklad: Paní Vlaďka Králová, celoživotní operátorka těžkotonážních zdvihacích zařízení, se po nástupu do starobního důchodu rozhodla zužitkovat svoje bohaté zkušenosti s výchovou čtyř dětí a deseti vnoučat a přivydělat si občasným hlídáním dětí svých velmi zaměstnaných sousedů. Jelikož nebyla nikdy trestána a je způsobilá k právním úkonům, může tuto činnost vykonávat na základě pouhého ohlášení živnostenskému úřadu. Dvouletého Jiříčka od Novotných ovšem může hlídat pouze párkrát měsíčně, ale ne po celý měsíc, kdy budou rodiče na dovolené na Maledivách. Hygienické a prostorové požadavky Pokud péče o dítě probíhá mimo domácnost rodičů dítěte, pak platí obdobné podmínky jako u živnosti vázané, tedy je nutné splnit požadavky stanovené pro provoz v provozovně (viz výše). Žádné další podmínky související s výkonem a kvalitou péče u žádné z těchto živností nejsou stanoveny a kontrola kvality poskytované péče není úřady prováděna. 10

11 Podmínky pro získání a provozování obou živností věk dětí podmínka odborné způsobilosti maximální počet dětí na pečující osobu Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (vázaná živnost) 0 3 roky ano není stanoven* Poskytování služeb pro rodinu a domácnost (volná živnost) do 3 let pouze příležitostné krátkodobé hlídání dětí, denní péče až od 3 let ne není stanoven provozovatelé fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby úhrada od rodičů smluvní ceny smluvní ceny kontrola kvality poskytované péče hygienické, prostorové a provozní požadavky požadavky na stravování delikty a sankce povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu není prováděna v domácnosti rodičů dítěte ne v domácnosti chůvy a jiném typu provozovny ano kontrolu provádí orgán ochrany veřejného zdraví, tj. příslušná krajská hygienická stanice je-li zajišťováno v domácnosti chůvy (provozovně), pak ano stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne není prováděna ano podrobnosti viz hygienické podmínky provozu zařízení péče o děti ne stanoveny pouze v souvislosti s provozováním živnosti ne *Počty dětí mohou být v praxi limitovány hygienickými požadavky na provozovnu stanovenými právními předpisy. (Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 2012) 11

12 PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO ČINNOST CHŮVY PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V souvislosti s přípravou zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (viz níže) a o změně souvisejících zákonů vstoupil dne v platnost nový kvalifikační standard Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód M) 8 z dílny MPSV. Jak jsme již uvedli, profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je jednou z možných povinných odborných způsobilostí pro provozování vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Podmínky tohoto kvalifikačního standardu budete muset naplnit, pokud budete chtít získat zmíněné živnostenské oprávnění a zároveň nebudete mít jinou odbornou kvalifikaci. Bude se jednat třeba o případ, kdy budoucí chůva není povoláním zdravotní sestrou nebo nemá vzdělání sociálního pracovníka. Uchazečka o profesní kvalifikaci musí být zdravotně způsobilá a bez logopedické vady. Samotná profesní kvalifikace chůvy obsahuje tyto dílčí odborné způsobilosti: ndodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, nposkytování první pomoci dítěti, npéče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, nvedení dítěte k hygienickým návykům, nuplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, nuplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí, nřešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, nuplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi, ndodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, norientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, nprovozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte. Abyste získala tuto profesní kvalifikaci, musíte teoreticky a prakticky zvládnout dílčí odborné způsobilosti a úspěšně složit zkoušku před tzv. autorizovanou osobou

13 Zkouška se skládá z ústní (praktické) a písemné části. Autorizovaná osoba při ní prověří nejen znalosti uchazečky (praktické, ale i z oblasti legislativy), nýbrž i její schopnost zvládnout modelové situace. Pokud uspějete alespoň z 80 % v každé z dílčích oblastí (celkově pak také nejméně z 80 %; přitom je nutno pro každé kritérium odpovědět alespoň jednu otázku), složila jste zkoušku. Autorizovaná osoba vám pak vydá osvědčení o profesní kvalifikaci. HYGIENICKÉ PODMÍNKY ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PÉČE O DĚTI Podmínky vycházejí z legislativy stanovené pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Při sestavování vašeho podnikatelského záměru je musíte mít na paměti nejen kvůli tomu, že je budete muset v každodenním provozu dodržovat, ale také s ohledem na rozpočtové položky, které budete muset zařadit do finančního plánu. Prostorové podmínky vnitřní Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání předškolního zařízení musí umožňovat volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na jedno dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2. Plocha na jedno lehátko pro spánek musí činit 1,7 m2 na jedno dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Osvětlení Ve vnitřních prostorech budov zařízení pro výchovu a vzdělání určených k dlouhodobému pobytu dětí musí být vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým hodnotám. Stejně tak parametry umělého osvětlení musí odpovídat normám. Rovněž musí být řešena regulace denního osvětlení, zábrana oslnění a rozložení světla. Mikroklimatické podmínky Zákon stanovuje jasné parametry mikroklimatických podmínek: Zima: průměrná výsledná teplota v místnosti 22 1 C, minimální výsledná teplota v místnosti 19 C, při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených 13

14 k dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven. Jestliže teplota vzduchu klesne pod 16 C, musí být provoz zastaven okamžitě. Léto: průměrná výsledná teplota v místnosti 28 C, maximální výsledná teplota v místnosti 31 C při extrémních venkovních teplotách. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí %. Orientační měření teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Zásobování pitnou vodou Zařízení pro výchovu a vzdělání musí mít zajištěnou dodávku tekoucí pitné vody. Na jedno dítě v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 litrů vody na den. Úklid a výměna lůžkovin Úklid v prostorách zařízení se provádí: ndenně setřením všech podlah a povrchů navlhko, u koberců vyčištění vysavačem, ndenně vynášením odpadků, ndenně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů, nnejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů, nnejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel, nnejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor, nmalováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji, nvýměna lůžkovin pro děti předškolního věku se provádí nejméně jednou za tři týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Použité lůžkoviny se nesmí třídit v pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní, či omyvatelné a dezinfikovatelné, nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru. Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech. 14

15 Zázemí pro dodržování osobní hygieny Počty hygienických zařízení v provozovnách živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: nzáchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví. nna pět dětí musí připadat jedna dětská mísa a jedno umyvadlo. npočet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. numývárna s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem. numyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. numyvadla a sprcha musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. numývárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: npro pět dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. nmísto dvou WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. numyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. numyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii osazenou mimo dosah dětí. nkaždé umyvadlo se opatří pouze jedním výtokovým ventilem. numývárna se vybavuje jednou až dvěma sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci. Úklidová komora V zařízeních pro výchovu a vzdělávání musí být odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavená výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody. Prostor pro umístění kočárků Pokud v budově není výtah, měly by tyto prostory být maximálně ve druhém 15

16 nadzemním podlaží. Musí být zdravotně nezávadné. Případné domácí zvířectvo je v zásadě přechováváno odděleně. Pro zřizovatele služeb péče o děti je obtížné zajistit podmínky vyžadované vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Obtížnost dodržení požadavků této vyhlášky je výrazná zejména v případě, kdy je třeba zajistit péči o relativně malý počet dětí. Zřizování zařízení péče o děti za dodržení požadavků citované vyhlášky je pro zřizovatele v takovém případě neúčelné, nákladné a ve svém důsledku tvoří hlavní překážku pro rozvoj alternativních služeb péče. Proto se touto problematikou zabývá také návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Jeho paragrafové znění bylo bývalou vládou Petra Nečase schváleno v květnu roku 2013 a odesláno do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následkem rozpuštění sněmovny však případné schválení zákona zůstává nejisté. Prostorové podmínky vnější Pozemek musí být oplocen. Plocha pozemku pro pobyt a hry dětí včetně travnaté plochy dětského hřiště musí činit nejméně 4 m2 na jedno dítě. Jsou upraveny požadavky na výsadbu a péči o rostliny a dřeviny na pozemku, kvalitu vody ke kropení a čištění. Pokud podnikatel takový pozemek nevlastní, lze tento problém řešit pronájmem vhodného místa. Pobyt venku V předškolních zařízeních je denní doba pobytu venku zpravidla dvě hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na aktuální teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při smogové situaci či možnosti jejího vzniku. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné provádět činnost dětí ve venkovním prostředí pozemku i teras v co největším rozsahu. Stravování V prostorech, kde se děti zdržují, se zpravidla nevaří. Je možné však stravu zajistit z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby nebo od rodičů, pokud dítě vyžaduje individuální dietní stravování. 16

17 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. a vyhlášky č. 463/2011 Sb., je závazná, pokud někdo v rámci poskytování služeb připravuje vlastní stravu pro děti. Vyhláška rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže zařízení nemusí mít svoji vlastní kuchyni a je možné pouze vydávat dětem jídla připravená jinde. V případě, že stravu pro děti zajišťujete z vlastních zdrojů nebo nákupem od jiné fyzické či právnické osoby, jste povinna uchovávat vzorky podávané stravy do příštího dne. V případě, že je péče poskytována v domácnosti pečovatelky, může stravu pro děti připravovat a vařit sama. Pro přípravu stravy platí normy pro stravování dětí daného věku. Způsob úpravy stravy musí odpovídat věku dětí. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jeho prováděcí předpisy a metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č / k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Uvedené předpisy lze podpůrně použít pro všechny poskytovatele služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou, proto je zde uvádíme. Zdravotní způsobilost dětí Zákonní zástupci nezletilých dětí jsou povinni informovat zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh poskytování služeb péče o předškolní děti. Doporučujeme toto informování zahrnout do písemné dohody o poskytované službě, kterou uzavíráte s rodiči, případně jinými zákonnými zástupci dětí. Požární ochrana Požární ochrana (dále jen PO ) je upravena především zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 17

18 Plnění povinností v PO provádí požární technik nebo odborně způsobilá osoba. Rozsah povinností v PO se liší podle toho, do jaké kategorie spadají vykonávané činnosti, přičemž kategorie se určuje dle činnosti s nejvyšším požárním nebezpečím (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím). Všechny právnické osoby mají v PO tyto základní povinnosti: nobstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu; nvytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení; ndodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností; noznačovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení; npravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady; numožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření; nposkytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru; nbezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají; nzákaz vypalovat porosty. 18

19 Odpovědnost za škodu Odpovědnost za škodu upravuje do zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Osoby pečující o děti mají především podle 415 občanského zákoníku obecnou prevenční povinnost. Musí si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Tato povinnost se vztahuje na osoby fyzické i právnické, a je tedy nepodstatné, jestli je péče poskytována jedinou pečovatelkou, která je držitelkou živnostenského oprávnění, nebo obchodní společností (např. společností s ručením omezením), kterou podnikatelka za tímto účelem založila. Obecnou odpovědnost upravuje 420 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Osoba, které rodiče svěřili své dítě, má povinnost vykonávat nad dítětem dohled. Pokud dohled zanedbá a dítěti vznikne škoda, ponese tato osoba za škodu odpovědnost. Zprostí se jí pouze tehdy, pokud prokáže, že škodu nezavinila. Zaměstnanci neodpovídají za škodu přímo podle občanského zákoníku, ale odpovídají zaměstnavateli podle pracovněprávních předpisů. Dítěti tedy odpovídá za škodu zařízení (právnická osoba), nikoli jeho zaměstnanci, kteří dítě hlídali. Obdobně odpovídá pečovatel i za škodu, kterou způsobilo dítě, jež mu bylo svěřeno. V tomto případě odpovídá pečovatel společně s dítětem, ale své odpovědnosti se může zprostit, pokud prokáže, že dohled nad dítětem nezanedbal. Také v této situaci nejsou odpovědní jednotliví pracovníci, nýbrž zařízení (právnická osoba). Pečovatel také podle 433 občanského zákoníku odpovídá za škodu, jež vznikla dětem na věcech odložených na místech k tomu určených či tam, kde se obvykle ukládají (např. v šatně). Tato odpovědnost ale neplatí v případě, že by k poškození věci došlo i jinak (např. odpadne límec bundy, který visel na poslední nitce). Odpovědnosti za odložené věci se nezprostíte jednostranným prohlášením typu za odložené věci neručíme ani dohodou. Je proto víc než vhodné, abyste se pojistila pro případ odpovědnosti za škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci. Odpovědnost za škodu podle nového občanského zákoníku Od problematiku odpovědnosti za škodu reguluje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přestože základní principy zůstavávají stejné, nový občanský zákoník upravil zažitou terminologii, pozměnil některé tradiční instituty, a jiné dokonce vypustil, protože jsou kryty obecnou úpravou. Je také významně podrobnější a dá se předpokládat, že pro laiky bude alespoň zpočátku obtížné jej 19

20 aplikovat. Proto pro případ, že se po ocitnete v právně problematické situaci, doporučujeme vyhledat pomoc odborníků. Nová právní úprava začíná 2909 (nejde o překlep, nový zákoník je velmi obsáhlý). Pečovatel o dítě podle ní bude odpovídat za škodu, kterou dítěti způsobil úmyslným porušením dobrých mravů nebo zaviněným porušením právních předpisů. Porušení dobrých mravů musí být úmyslné (jednoduše řečeno musí pečovatel chtít dítěti udělat něco zlého nebo přinejmenším musí vědět, že to, co dítěti dělá, mu škodí). Může jít například o situaci, kdy pečovatel v hněvu dítěti řekne něco ošklivého nebo mu záměrně rozbije hračku, která nemá žádnou skutečnou hodnotu, ale pro dítě je emocionálně důležitá. Pokud pečovatel způsobí dítěti škodu porušením právních předpisů, nese odpovědnost při jakémkoli zavinění, tedy i když takovou škodu způsobí z nedbalosti. Typicky se může jednat o případ, kdy pečovatel dítěti naservíruje prošlé jídlo a bude spoléhat na to, že plíseň ještě není v uzenině příliš rozšířená. Na odborníky jsou také podle nového zákoníku kladeny vyšší nároky. Znamená to, že pokud v praxi neuplatní odborné znalosti, které by měli mít, jednají nedbale. Obecně také platí, že za škodu neodpovídají pracovníci nebo jiní pomocníci, nýbrž ten, kdo jejich služeb využil. Zařízení tak bude odpovídat za škodu dítěti i tehdy, když ji způsobil jeho zaměstnanec (princip tedy zůstává i v novém zákoníku stejný). Zaměstnanec vůči zaměstnavateli pak odpovídá pracovněprávně podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pokud dítě v péči způsobí škodu, odpovídá za ni samo, pokud bylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Když sedmileté dítě schválně rozbije exponát na návštěvě v muzeu, bude za tuto škodu pravděpodobně odpovídat. Pečovatel odpovídá společně s dítětem, pokud zanedbal svůj dohled nad ním. Jestliže dítě nebylo schopné ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, odpovědnost za škodu nese jen pečovatel, který zanedbal svůj dohled nad ním. Zvláštní právní úpravu má i odpovědnost za škodu způsobenou vadnou věcí použitou k plnění povinnosti. Ta se také může týkat pečovatele. Pokud například dá dítěti na hraní vadnou hračku a dítě se jí zraní, může pečovatel odpovídat za způsobenou škodu. Této odpovědnosti se lze zprostit, pokud pečovatel prokáže, že nic nezanedbal (např. když vada nebyla na první pohled viditelná). Pracovněprávní odpovědnost Pracovněprávní odpovědnost upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 248 a násl. obsahuje prevenční ustanovení. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pra- 20

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 4 / 2007 Zásady řešení vzniklých škod Platí od: 1. 7. 2007 Zpracovatel: Ing. Horák, tel. : 543 422 512 Určeno: v š e m zaměstnancům ÚBO. I. Úvodní

Více

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková

Rodina a svět práce. rodinného a osobního života. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mgr. Jiřina Pipková Rodina a svět práce Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Jiřina Pipková Podpora v oblasti sladění v Programovém prohlášení vlády

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér zubař. holič. účetní. školka /dětský. koutek. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Název oboru: MŠ / DĚTSKÝ KOUTEK Druh: SLUŽBA zedník zelinář masér zubař řezník barman pekař instalatér

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace. Provozní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Provozní řád Ředitelka školy: Bc. Hana Kűfhaberová Provozovatel: Město Oslavany, nám. 13. prosince 664

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ ADRESA: HAPPY TIME dětské studio, Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 TELEFON: +420 774 209 900 IČ: 48578916 ODPOVĚDNÁ OSOBA: TYP ZAŘÍZENÍ: Milada Kejřová soukromé

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení Platné znění vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (nový text je napsán tučně) Ministerstvo zdravotnictví

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Obsah 1 Výklad problematiky... 2 1.1 Odpovědnost zaměstnance... 2 1.1.1 Obecná odpovědnost ( 250)... 2 1.1.2 Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody ( 251). 3 1.1.3

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Organizační řád školy Část. 13b PROVOZNÍ ŘÁD MŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. I. Údaje o zařízení Název subjektu

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ. Hlava I Úvodní ustanovení Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Chůva Kvalifikační

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více