What are our wishes to the Czech Republic?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "What are our wishes to the Czech Republic?"

Transkript

1 K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku zaloţení Československé republiky. Listopadové dny vybízejí také k úvaze o Dušičkách. Měl jsem uţ také rozepsaný text o vystoupení čtvrťáků na Morning Oasis Assembly. Nakonec ale po úterním písničkovém překvapení, které mi přichystali naši ţáci a mí kolegové, musím napsat mnohem víc: Chci vám říct díky za všechno a hlavně za vás, vždyť víte, co na srdci mám. (jl) KRÁSNÝ PODZIM A PŘÍJEMNÉ ČTENÍ KLÍČENKY. What are our wishes to the Czech Republic?

2 Na konci měsíce října, jak se můţete dočíst níţe v klíčence, si děti připomněly celodenní oslavou svátek Halloween. V duchu tohoto svátku byli také naši pedagogové přeoděni do různých kostýmů. Přinášíme vám tablo některých z nich Vzhledem k výše zmíněnému a viděnému jsem rád, ţe ţáci přišli s nápadem zaloţení školního parlamentu. Snad ty naše strašidelné dospěláky děti k rozumu přivedou. (jl)

3 V páté třídě padl návrh na zaloţení školního parlamentu. Návrh prezentovali Petr Bartoš a Matěj Rendla. Poté byla zaloţena rada, ve které byli jak tvůrci myšlenky parlamentu, tak i Sofie Lukešová a Karolína Mia Bartošová. Smyslem rady bylo seznámit ostatní ţáky se školním parlamentem a dohlédnout, aby se v kaţdé třídě uspořádaly volby. Z prvních tříd a druhé třídy byli do školního parlamentu zvoleni vţdy jeden kluk a jedna holka z kaţdé třídy. Ze třetí a čtvrté třídy byli zvoleni tři zástupci s podmínkou, ţe musí být zastoupena obě pohlaví. Z páté třídy byli zvoleni dva kluci a dvě holky. Školní parlament bude diskutovat různé návrhy, ţádosti a případné stíţnosti ţáků. Myslím si, ţe bychom mohli vymyslet i různé akce, soutěţe a jiné aktivity, které by spojovaly všechny děti ze základní školy. Školní parlament se bude scházet dvakrát do měsíce a zúčastňovat se jej s námi bude pan Luka. Matěj R. (5.třída) (obr. Johanka V. 4.řída) Dne se konalo celoškolní assembly. Celá základní škola se sešla v divadle a 5. třída všem pověděla něco o Anglii a Londýně. Měli jsme připravené plakáty a zazpívali jsme si všichni písničku London Bridge is Falling Down. Poté 5. třída předvedla scénky o tom, jak by se měl chovat ţák základní školy Open Gate a jak by se neměl chovat. Doufejme, ţe si z toho někdo vzal poučení. Přečetli jsme si příběh (v angličtině) o stavbě Babylonské věţe a pak jsme si o tom povídali v češtině. Na závěr jsme si zazpívali hymnu a předali sladkosti těm, kteří v měsících srpen a září oslavili své narozeniny. Toto setkání bylo velmi příjemné a všichni se určitě těšíme na další a další společné setkávání a projekty. Kája Mia B. (5. třída)

4 Ve čtvrtek 29. září se v divadle Open Gate uskutečnilo hezké divadelní představení souboru Cylindr. (Ronja, dcera loupeţníka, viz říjnové číslo klíčenky, pozn. redakce.) Bylo to velmi krásné představení. V úterý nato přišli čtvrťáci a na chvíli i třeťáci do páté třídy a společně jsme zhlédli vybrané pasáţe stejnojmenného filmu. I film se nám líbil. Přitom jsme porovnávali filmové a divadelní zpracování námětu. Kluci si všímali spíše detailů, například kostýmů a rekvizit. Ve filmu byly také úplně jiné kulisy, v divadle bylo prostředí hradu a jeho okolí ztvárněno symbolicky, tak, jak moţnosti divadla dovolovaly. Nejvíce se mi líbilo zobrazení řeky. Kája H. (5. třída) V sobotu jsme se v rámci hledání Klíčů k branám, kterých se zúčastnili zástupci všech tříd ZŠ Open Gate, sešli hned ráno před naší školou. Zpívajícím autobusem jsme se dopravili do skanzenu Ostrá. Ostrá je obec v okrese Nymburk a má zhruba 408 obyvatel. Historické centrum zde vzniklo v r. 999 a jeho cílem bylo vytvořit atmosféru pro tradiční řemesla, která byla nezbytnou součástí ţivota našich předků. Vesnice Ostrá hezky zobrazuje ţivot ve středověku, hlavně umění dráteníků, papírníků, kovářů a provazníků. Svoji zručnost jsme si mohli vyzkoušet výrobou vlastního mýdla z jojobového oleje, voskové svíčky, papíru nebo keramického hrníčku a to vše starobylou metodou. Někteří z nás, budoucí zlatokopové, rychle a nadšeně běţeli narýţovat zlato. Před tvrdou řemeslnou prací jsme se šli posilnit do dobové hodovny výbornými bramborovými plackami a horkým bylinkovým sirupem. K tomu všemu nám hráli středověcí hudebníci. Další zajímavostí této vesničky je, ţe všechno, co se zde pěstuje (zejména bylinky), je dále zpracováno v přírodní kosmetiku a jiné zboţí. Tyto výrobky jsou potom k mání v prodejně Botanicus. Za vše se zde platí v groších. 1 groš = 10 Kč. Po příjezdu do Open Gate v odpoledních hodinách si nás rozdováděné a plné záţitků rodiče odvezli domů. Tyto Klíče k branám byly opět úţasné. Děkujeme! Lucie H. (4.třída)

5 The First Classes as well as the rest of the Primary School were getting ready to celebrate my favorite holiday, Halloween. From a rock star to a scary witch, this is a day where we can be anything we want to be. Our Halloween party was filled with fun and excitement for the children. We carved pumpkins, played traditional Halloween games, drank the witches brew, ate some slimy gummy worms as well as having our very own best original costume and best zombie dance. But our imagination doesn t stop with Halloween. We also have been learning about Goldilocks and the Three bears as well as Jack and the Beanstalk. The children have been having a lot of fun hearing the stories as well as acting them out on stage. Please join us in listening to our Goldilocks and the Three Bears story and try our witches connect the dots worksheet: (http://www.youtube.com/watch? v=uaulrhrjgeu) Happy Halloween!!! (rs)

6 Dne 19. října proběhl na gymnáziu a ZŠ Open Gate den otevřených dveří. Na začátku se v divadle školy uskutečnilo setkání zájemců o studium, na kterém dotazy přítomných odpovídali přímo členové vedení Open Gate. Poté se hosté zúčastnili prohlídky areálu školy. Rodiče budoucích prvňáčků obzvláště ocenili prohlídku nové budovy ZŠ. Zájemci o studium na osmiletém gymnáziu byli informováni také o moţnosti absolvovat přijímací zkoušky nanečisto. Další příleţitost navštívit školu bude mít veřejnost ještě 23. listopadu a 18. ledna. (mm) (obr. Alena N. 4.třída) Naši školu Open Gate navštěvuje mnoho nechybí ani krouţky rozvíjející manuální dovednosti a podporující kreativitu. Díky zkušeným lektorům těchto krouţků ţáci získají dobrý přehled o probírané tématice a osvojí si základní dovednosti k tématice navštěvovaného krouţku. Je důleţité si uvědomit, ţe zájmový talentovaných ţáků. Jsme si vědomi toho, ţe většina ţáků má své záliby a koníčky. Proto se u nás v Open Gate snaţíme, aby měli všichni ţáci moţnost tyto své záliby a koníčky rozvíjet a formovat. Otevřeli jsme zájmové krouţky, jejichţ sestava byla vytvořena na základě našeho předběţného průzkumu. Svůj krouţek si v Open Gate můţe vyhledat téměř kaţdý a je opravdu z čeho si vybírat. Některé krouţky jsou ryze sportovního charakteru, jiné se orientují na péči o zvířata, další krouţky mají umělecké zaměření a krouţek by měl ţáka především bavit, rozvíjet jeho talent a schopnosti a naučit ho něco nového. A to zájmové krouţky v Open Gate v kaţdém ohledu splňují. (jh)

7 Řezník a hřebík Ţil, byl v jednom městě řezník. Ten řezník šel jednou na procházku a našel hřebík. Tak si řekl: Nu co, snad se mi bude k něčemu hodit. Uţ uţ ho chtěl zahodit a najednou mu ten hřebík vnukl nápad. Nalepím si ho pod váhu, váha bude váţit víc a já budu mít hodně peněz! Nikdo si toho ani nevšimne. Šel domů a nalepil hřebík na dno váhy. Jenţe se spletl a hřebík nalepil pod misku, do které dával závaţí. Své manţelce pak řekl: Tak, teď zbohatneme a budeme mít hodně peněz. Za několik roků přišel k řezníkovi opravář, aby váhu zkontroloval. Ale řezník tam zrovna nebyl. Opravář váhu rozmontoval na kusy a všiml si hřebíku. Odstranil ho a váhu zase smontoval. Kdyţ se řezník vrátil domů, našel u váhy dopis. Stálo v něm: Řezník se chytil za hlavu a bědoval. Chtěl druhé šidit a ošidil sám sebe. Uţ nikdy pak neokrádal lidi o peníze. Ani se o to nepokusil. Asi si sáhl do svědomí. Pamatujte: Když uděláte něco zlého, vždy se to proti Vám obrátí! Majda V. (4. třída) V pondělí jsme se poprvé vydali na náš společný výlet za princeznou na zámek Konopiště. Počasí nám úplně nepřálo, ale i tak jsme si výlet užili a odvezli si všelijaké zážitky, třeba ze setkání s vodníkem, čertem, šaškem či s princeznou. v blízkosti zámku Konopiště. který byl pěkně vysoko, jsme Protoţe jsme se trochu zdrţeli při téměř doběhli. Uţ tam na nás čekal šašek a rovnou nás zavedl do Růţové zahrady, kde byly připraveny úkoly, díky kterým jsme mohli nalézt princeznu. Všechny jsme je hravě zvládli, princeznu našli a Ze školy jsme vyrazili okolo osmé ještě od ní dostali památeční hodiny a asi za hodinu jsme uţ cestě autobusem, museli jsme si medaile. vystupovali na parkovišti pospíšit a ke vchodu zámku,

8 Ještě předtím, neţ jsme mohli zhlédnout pohádku, naobědvali jsme se přímo v prostorách zámku Konopiště. Po veselé pohádce, kde se z nás na chvíli stali herci (představovali jsme třeba hluboký les), jsme se vydali prohlédnout si krásu Růţové zahrady a navštívit místní medvědy. Ti ale nejspíše spali, protoţe jsme viděli jen toho dřevěného. Ještě jsme se společně vyfotili, nasvačili a pak jsme se uţ všichni pěkně utrmácení vydali na cestu zpět do Open Gate. Ve škole kaţdý dostal pamětní list ze zámku Konopiště a hledání princezny a pak uţ se nachýlil čas a kaţdý šel svou vlastní cestou (td) Last month you could read a letter we received from Goutham, an Indian boy whose studies are sponsored by our school. We decided to correspond with him with our 3rd graders. During their English lessons they read his mail and talk about it together. Then the children suggest how their letters should look and what could they write about. Eighteen nice letters have already been sent to India and I think that reading these letters and knowing that he has such a big number of friends, will make Goutham very happy. And it makes us happy to help him. It is one of the small things we can do to make our world a better place. (hv)

9 Cílem školního vzdělávacího programu gymnázia a ZŠ Open Gate není pouze vybavit studenty všestrannými znalostmi a dovednostmi, ale také rozvíjet celou jejich osobnost včetně sociálního cítění, pocitu spoluodpovědosti za dění ve společnosti a potřeby pomáhat. V duchu této snahy se studenti gymnázia zapojili do Projektu Indie, který je součástí IB studijního programu označovaného jako CAS (kreativita, aktivita, sluţba). V rámci tohoto programu musí studenti během dvou let splnit 150 hodin dobrovolných činností. Gymnázium Open Gate navázalo spolupráci s IB školou v Mumbai v Indii. Naši studenti by měli strávit dvoutýdenní výměnný pobyt v této oblasti a zapojit se do pomoci při obnově regionu. Protoţe se jedná o charitativní činnost, studenti si na polovinu ceny letenky do Indie vydělávají vlastní prací. V posledních říjnových dnech jste měli příleţitost jejich snahu podpořit a nechat si umýt auto na parkovišti školy. Vám všem, kteří jste projekt podpořili, tímto děkujeme. Popřejme studentům v této ušlechtilé činnosti hodně zdaru. (hv) The term Hyde Park is used in journalism as the name for a forum ideas and opinions. This name is a reference to London s Hyde Park, where the famous Speakers Corner offers a forum for open-air public speaking, debate and discussion. Here it will be a space for Primary School students to share their ideas and opinions. QUESTION: Arguments are not something that only bad people have. Why is it that even good people have arguments? Sometimes even good people argue because they have different opinions. Or because they misunderstand each other. Sometimes they speak very loudly. If they explain it, they can be good friends again. Martin Libor M., 2 nd Grade Everyone gets into arguments. I often get into fights with my sister. But I still her. - People have different opinions! Makéta Ř., 2 nd Grade

10 QUESTION: What do you think of the neighbourhood where you live? I like my neighbourhood because there is a very nice, big and peaceful forest. There are many bike routes. I like Jureček Lake, which is very close to our house. The most important thing about our living place is its closeness to nature and not so far from Prague. Because of all of that, I like Říčany where I live. Leticie Debora A., 4 th Grade My neighbours are quiet although they have a small child. They have a very big garden. We see them sometimes in their garden. They have a toilet standing in the middle of the garden and we don t know why. Nicolas W., 4 th Grade Černošice, where I live is a nice village. I swim in the Berounka River here in the summer. I like my friendly neighbours. I like our village very much. It is near Prague and it is in the country already. Lucie Daniela H., 4 th Grade ADDENDUM to Halloween question : I like Halloween because we wear masks. I also like Halloween because we carve out pumpkins. On this Halloween I am going to wear a pirate mask. And the biggest fun is the trick or treat. Martin Libor M., 2 nd Grade Addendum to Good People in Arguments question: 1. Good people can be angry if someone hurts animals. 2. Good people can be tired. 3. Good people get into arguments if someone lies. 4. Good people get into arguments if someone doesn t clean dog s poo. Ema B., 2 nd Grade (mf) Začátkem října zavítala do OG malá-velká návštěva. Naši třeťáci ve své třídě přivítali děti z MŠ Nedvězí ve věku 2,5 5 let. O skupinku devíti dětí se naši ţáci perfektně postarali. Po společném přivítání jsme si řekli něco o našem školním projektu a představili předškoláčkům náš třídní kámen smaragd. Následovala hymna a pak uţ se programu ujali samotní třeťáci. Děti si rozdělili do skupin, připravili pro ně spoustu aktivit kreslení, povídání, soutěţe a další činnosti. Nakonec nechyběla prohlídka školy a návštěva ostatních tříd. Nejvíce se dětem líbilo u prvňáků, kteří nám pod vedením paní učitelky Terezky moc hezky zazpívali. Myslím, ţe tato návštěva byla pro všechny zúčastněné moc příjemná a jedinou závadou podle třeťáků bylo to, ţe předškoláků nebylo víc. (ad)

11

12 Na naší škole se žáci učí podle učebnic z nakladatelství Fraus, které před nás staví novou koncepci matematiky prof. Hejného, uznávaného pedagoga působícího na Pedagogické fakultě UK v Praze. Autoři učebnic vycházejí z Teorie generického modelu. Tato teorie budování matematického poznatku se skládá ze čtyř hladin. První hladinou je motivace, kdy ţák neví a chce vědět. Touha poznávat je přirozená. Druhá hladina je hladina izolovaných modelů. Dítě získává jednotlivé informace (2 a 3 kuličky je 5 kuliček; 2 a 2 autíčka jsou 4 autíčka ). Čím více takovýchto modelů ţák pozná, tím pevnější bude jeho výsledné poznání. To přijde ve chvíli objevu k součtu autíček a kuliček mu stačí prsty. Dojde k zobecnění (první hladinový přechod). Prsty se tak stanou nástrojem generického modelu. Následuje hladina třetí. Ta je v poznávacím procesu klíčová. Generický model zastupuje a je prototypem buď všech izolovaných modelů, nebo jisté jejich skupiny. Po hladině generických modelů následuje druhý hladinový přechod abstrakční zdvih. Soubor izolovaných a generických modelů se rekonstruuje a nový vhled má abstraktnější charakter, často je doprovázen určitou formou záznamu. Poslední je hladina krystalizace, kdy se nové poznání propojuje na

13 předchozí vědomosti nejdříve na úrovni modelů, potom na úrovni abstraktního poznání. Jde o proces dlouhodobý. Při procesu poznávání se nová zkušenost otiskne většinou do několika hladin najednou, takţe není pravda, ţe další Kulturu přístupu k problémové situaci lze vysvětlit na příkladu. Pokud zadáte ţákovi prvního ročníku úlohu =?, právem Vám řekne, ţe takovouto úlohu počítat nelze, protoţe nemůţeme od 2 odečíst 5. Ţák, který rozumí krokování, si hladina nastupuje po ukončení hladiny situaci můţe modelovat na prostředí schodů předcházející. Cílem výuky matematiky bylo většinou naučit ţáky (obdoba krokování) a zjistí, ţe je o dva schody výše, neţ byl, kdyţ začínal, a dojde tak ke nějakému, většinou dost konkrétnímu způsobu, jak správnému řešení úlohy. Ţák tedy pomocí řešit daný matematický problém. Ţáci se učili matematiku jako řemeslo. Věděli, co a jak počítat, ale nerozuměli podstatě. Výuka byla orientovaná na nácvik algoritmů, zručnost, jak říkali staří Řekové na techné. Různorodá prostředí, ve kterých se ţáci během krokování prakticky vyřeší úlohu, na kterou ještě nemá teoretické znalosti. Ţák druhého ročníku můţe úlohu =? řešit tak, ţe k pěti přičte dvanáct a od výsledku odečte pět. Ţák zvyklý podívat se na problém a hledat, můţe říct bez výpočtu, ţe výsledek je 12, matematiky pohybují, a způsoby řešení protoţe si uvědomí, ţe přičítá a odečítá stejné vedou ţáky k poznání, objevu. Takové poznání, ke kterému dojde ţák vlastní úvahou je o mnoho cennější neţ poznání, které mu sdělí dospělý. Kultura přístupu problémové situaci. číslo. Rozhodli jsme se, že v každém následujícím čísle Klíčenky se Vám pokusíme nabídnout jedno z prostředí, ve kterých žáci při výuce matematiky pracují. (jh) (Literatura: Jirotková, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. UK v Praze PedF, 2010 Hejný, M. a kol.: Matematika 2 - příručka učitele. Fraus, 2008.) V říjnovém klubu jsme měli moţnost zhlédnout první díl oblíbeného filmového cyklu Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň. Zároveň jsme si procvičili angličtinu, protoţe film byl promítán v originále. Film byl natočen na motivy stejnojmenné fantasy knihy britského spisovatele C. S. Lewise. Film vypráví příběh čtyř sourozenců, kteří odjíţdějí z Londýna na venkov, aby v domě profesora Diviše přečkali válku. Při hře na schovávanou objeví v domě kouzelnou skříň, která skrývá cestu do fantastické země Narnie. Děti se vydají na pouť Narnií, aby přemohly moc Bílé čarodějnice a pomohly znovunastolit vládu dobra. Na své cestě se setkávají s dobrými i zlými silami a s nejpodivnějšími postavami mytologického světa fauny, kentaury, skřítky či obry. Po nesnadném boji dobro zvítězí, moc Bílé čarodějnice je zlomena a do Narnie se vrací jaro. Film byl oceněn několika prestiţními cenami včetně Oscara za masky. (hv)

14 Již od roku 1999 se čtvrté pondělí v říjnu oslavoval Mezinárodní den školních knihoven. Tento svátek se v roce 2008 změnil na Mezinárodní měsíc školních knihoven. Cílem těchto oslav je upozornit na důležitost podpory čtenářské gramotnosti mezi žáky a studenty a zároveň zdůraznění role, kterou v oblasti vzdělávání hrají právě školní knihovny. Také v Open Gate máme knihovnu. Přinášíme Vám rozhovor s vedoucí knihovny paní Monikou Juchovou. (hv) 1) Měsíc říjen byl věnován školním knihovnám. Co připravila knihovna Open Gate v rámci tohoto měsíce? Říjen je opravdu Mezinárodním měsícem školních knihoven a mně se zdálo, ţe je to dobrá příleţitost začít například s pravidelnými výstavkami nových knih. Takţe od října kaţdé úterní ráno najdou naši čtenáři ve své ové schránce informaci o kniţních přírůstcích, které si mohou rezervovat a přečíst si tak knihu jako první. Ve středu, v den, kdy začaly podzimní prázdniny, jsme dokončili klidovou zónu s polštářky a kobercem. Doufáme, ţe to bude příjemné místo, které bude k posezení s knihou přímo lákat. Mým cílem je, aby knihovna nebyla jen půjčovnou knih, ale aby ţila čilým ţivotem, proto jsme začali připravovat i např. výstavy. V říjnu proběhla výstava kniţních značek s názvem "Zapomenutá krása exlibris". 2) Knihovna v areálu školy není samozřejmostí. Jak knihovnu využívají studenti a učitelé Open Gate? Je pravdou, ţe školní knihovna sídlící v samostatné budově, plně vybavená, technicky i personálně, je v Česku zatím stále vzácností. Pro učitele i studenty Open Gate je velmi důleţitá, probíhá zde výuka, studenti v knihovně zpracovávají referáty a vyhledávají si informace pro studium. Od letošního školního roku jsme rozšířili sluţby o rešerše (seznamy literatury na zadané téma) a novinkou je také meziknihovní výpůjční sluţba. Velkou událostí bude spuštění online katalogu, kde si budou moci naši čtenáři knihu najít nejen podle názvu či jména autora, ale také podle klíčových slov a to vše přes web i z domu. 3) Jaké změny v provozu knihovny přineslo rozšíření ZŠ v letošním roce? Jsme moc rádi, ţe si naši noví malí čtenáři a jejich milí učitelé našli do knihovny cestu hned od září. Rozhodli jsme se k malé reorganizaci a vyčlenili jim místo tak, aby na svoje knihy snadno dosáhli a také aby je snadno poznali - kaţdá má na hřbetu

15 ţlutou signaturu. Doufáme, ţe aţ se ve škole úplně zabydlí, budou v knihovně ještě častěji. 4) Můžete prozradit, na jaké další akce se v průběhu roku mohou čtenáři těšit? Určitě budeme pokračovat v pravidelných výstavkách kniţních novinek a alespoň jednou za měsíc proběhne nějaká větší akce - tematická výstava, beseda nebo soutěţ. Právě probíhá anketa o oblíbených knihách a autorech (výsledky jsou velmi zajímavé, brzy je zveřejníme). Určitě se připojíme k oslavám v rámci celonárodní akce Březen - měsíc čtenářů. Zapojíme se do projektu Čtení pomáhá, chystáme se přenocovat v knihovně při Noci s Andersenem, budeme si předčítat ze svých oblíbených dětských knih a čekají nás další události, které nebudu prozrazovat. Nechejte se překvapit, je toho spousta. 5) O jaké knihy je mezi studenty největší zájem? Půjčuje se i poezie? Nejvíce se půjčuje povinná četba (česká i anglická), snaţíme se, aby se všichni ke své knize včas dostali a byla ve fondu v dostatečném počtu exemplářů. Poezie se půjčuje zatím spíše jen z povinnosti. Snaţíme se teď doplnit fond o moderní poezii, která si jistě své čtenáře najde. Oblíbené jsou komiksy, v říjnu se nejvíce půjčoval Alois Nebel. Pořád frčí Tolkien a fantasy vůbec. 6) V síti knihoven se velmi dobře uplatňují také hudební oddělení s fonotékou. Nabízí knihovna OG něco podobného? Naše kolekce cédéček je vcelku rozsáhlá. Mezi českými školními knihovnami naprosto ojedinělá. Kromě hudebních nosičů máme i pěknou sbírku filmů na DVD v češtině i angličtině. 7) V průzkumu čtenářské gramotnosti dopadli studenti Open Gate velmi dobře. Čemu tuto skutečnost přičítáte? Největší zásluhu na této skutečnosti mají jednoznačně vyučující. Jsou to oni, kteří "nutí" své studenty číst, chodit do knihovny a pracovat s informacemi. Školní knihovna poskytuje zázemí, které je nezbytné. Umět informace vyhledat, zpracovat a prezentovat je v dnešní informační společnosti nezbytností. V budoucnu snad bude naše školní knihovna ještě podnětnější a přívětivější. Pořád je co zlepšovat. Děkuji za rozhovor. (hv) Na konci října jsme si mohli užít tři dny prázdnin. Všichni jsme si samozřejmě uvědomovali a ve škole jsme si o tom s dětmi povídali - jeden z důvodů tohoto volna. 28. října jsme oslavili výročí 93 let od vzniku Československé republiky. Víme však něco o tom, jak se Československo zrodilo? Na přelomu let 1917 a 1918 se prohloubila krize Rakouska-Uherska. V té době se jiţ mezi Čechy a Slováky mluvilo o osamostatnění. 6. ledna 1918 přijali čeští poslanci Tříkrálovou deklaraci, v níţ

16 zdůrazňovali právo národů na sebeurčení a vyslovovali odhodlání bojovat za samostatnost. I americký prezident Wilson počítá s autonomií Československa v rámci monarchie. Na jaře protirakouské akce ještě zesílily podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdruţení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem Pittsburskou dohodu o společném státu Čechů a Slováků. V polovině října oznámil Dr. Beneš spojeneckým státům, ţe vznikla prozatímní vláda. Na tyto události reagoval císař Karel I. vydáním manifestu, ve kterém sliboval autonomii států v rámci federace. Tento krok však přišel příliš pozdě a rozpad monarchie se nezadrţitelně blíţil. 18. října bylo vydáno prohlášení nezávislosti, tzv. Washingtonská deklarace, v níţ T. G. Masaryk proklamoval Československo jako demokratický stát a uváděl důvody osamostatnění Čechů a Slováků. Prezident Wilson napsal nótu Rakousku- Uhersku, v níţ uznal československou vládu. 28. října 1918 byla konečně na Václavském náměstí v Praze vyhlášena samostatná republika. Martinskou deklarací se k ní o dva dny později přihlásili i Slováci. Dlouholetý sen o svobodě se stal skutečností. Tak se zformoval nezávislý stát, k němuţ na základě mírových jednání byla připojena i Podkarpatská Rus. Prezidentem nově vzniklého státu se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Před měsícem jsme si připomínali Den české státnosti. Tento svátek jakoby předjímá svátek Vznik samostatné ČSR. Vţdyť český stát tu byl jiţ od dob kníţete Václava a jeho místo v Evropě bylo nezastupitelné i v dobách, kdy Čechy byly součástí většího politického celku. Vznik ČSR tedy znamenal osamostatnění tohoto státu a potvrzení jeho nároku na vlastní kulturu a politiku. (hv) Prvním prezidentem ČSR se stal Tomáš G. Masaryk. Narodil se 7. března 1850 v moravském městě Hodoníně. Jeho otec byl původem Slovák a slouţil jako panský kočí. Jeho matka slouţila u pánů. Mladý Tomáš se nejprve učil kovářem. Na přání své matky pak navštěvoval gymnázium v Brně. Odtud odešel studovat na univerzitu do Vídně, kde získal doktorát. Během dalšího studia v Lipsku poznal svoji manţelku Charlottu Garrigue. Po skončení studií začal vyučovat ve Vídni. V roce 1882 přešel jako profesor na univerzitu do Prahy. Od té doby se stále častěji zamýšlel nad situací v českém národě. Pilně studoval a psal knihy. V nich odpovídal na sloţité otázky tehdejší doby. Působil také jako poslanec ve Vídni. Masaryk byl velmi čestný a vzdělaný člověk. Vţdy se snaţil hájit pravdu a nemlčet k nespravedlnosti. Postupně se stával známým a oblíbeným vědcem i politikem. V roce 1914 vypukla válka. Tehdy ve svých 64 letech odešel Masaryk do ciziny. Jezdil po světě a jednal s představiteli západních zemí o svobodě pro český národ. Po čtyřech letech usilovné práce pomohl své vlasti získat samostatnost. To mu vyneslo označení osvoboditel. Tak byl zvolen prezidentem ČSR. Leticie A., Ondřej L., Nikita B. a Magdaléna V. (4. třída)

17 V pátek 14. října navštívili OG pedagogové ze ZŠ Deblín. 2. listopadu proběhlo Morning Oasis Assembly, které měli na starosti ţáci 4. třídy. Na reportáţ se můţete těšit v příští klíčence. Další Morning Oasis Assembly proběhne a budou je mít na starosti ţáci 3. ročníku. Při příleţitosti státního svátku předal prezident republiky Václav Klaus jedenadvaceti osobnostem státní vyznamenání. Média informovala, ţe 31. října dosáhla naše planeta počtu 7 miliard obyvatel. Podívejte se na zajímavý odkaz: Další číslo klíčenky vyjde 5. prosince. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, listopad 2011

18

19

20

21

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu.

Více

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto

se díváme, co čteme, co říkáme, jak myslíme a co děláme V tomto V Open Gate se chceme zaměřovat na komplexní rozvoj osobnosti dítěte tedy na rozvoj zdravé osobnosti člověka. K tomu patří pochopitelně akademické vzdělání, výchova v oblasti společenské zodpovědnosti,

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Představujeme Vám nové tváře:

Představujeme Vám nové tváře: Milí čtenáři klíčenky, čas letí jako splašený kůň, (a to navíc začal nyní čínský rok koně), a než jsme se nadáli, první pololetí je minulostí a druhé pololetí je již v plném proudu. Ve čtvrtek 30. ledna

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Kojetína jsem byl zvolen starostou našeho města pro nadcházející volební období.

Více

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51

Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Ročník I Číslo 1 Listopad 2013 SZŠ 5. května 51 Milí čtenáři, máte v rukách čerstvé Drobky, které - na rozdíl od těch obyčejných - nepatří do odpadkového koše, ale naopak věříme, že si právem zaslouží

Více

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R

Za celou redakci PrímaLEXu Kateřina Bukovská G E N E R Á L N Í P A R T N E R E L S A Č R 2 Úvodník Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám představila další vydání studentského časopisu PrímaLEX a přivítala Vás v novém akademickém roce. V současném čísle se ohlédneme za letními dobrodružstvími

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

PROSINEC 2013 LISTY UNIVERZITY OBRANY

PROSINEC 2013 LISTY UNIVERZITY OBRANY PROSINEC 2013 LISTY UNIVERZITY OBRANY WINTER SURVIVAL 2014 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PŘÍRODNÍM VÍCEBOJI pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2013 Den s s Petrem Matějů děkanem Fakulty sociálních studií Strana 04 Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strana

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno nám. 28. října 22, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OSMEC Obsah Obsah Osmec - škola, která je tu pro Vás Slovo ředitelky školy Osmec tenkrát a dnes Zajímavá

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více