What are our wishes to the Czech Republic?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "What are our wishes to the Czech Republic?"

Transkript

1 K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku zaloţení Československé republiky. Listopadové dny vybízejí také k úvaze o Dušičkách. Měl jsem uţ také rozepsaný text o vystoupení čtvrťáků na Morning Oasis Assembly. Nakonec ale po úterním písničkovém překvapení, které mi přichystali naši ţáci a mí kolegové, musím napsat mnohem víc: Chci vám říct díky za všechno a hlavně za vás, vždyť víte, co na srdci mám. (jl) KRÁSNÝ PODZIM A PŘÍJEMNÉ ČTENÍ KLÍČENKY. What are our wishes to the Czech Republic?

2 Na konci měsíce října, jak se můţete dočíst níţe v klíčence, si děti připomněly celodenní oslavou svátek Halloween. V duchu tohoto svátku byli také naši pedagogové přeoděni do různých kostýmů. Přinášíme vám tablo některých z nich Vzhledem k výše zmíněnému a viděnému jsem rád, ţe ţáci přišli s nápadem zaloţení školního parlamentu. Snad ty naše strašidelné dospěláky děti k rozumu přivedou. (jl)

3 V páté třídě padl návrh na zaloţení školního parlamentu. Návrh prezentovali Petr Bartoš a Matěj Rendla. Poté byla zaloţena rada, ve které byli jak tvůrci myšlenky parlamentu, tak i Sofie Lukešová a Karolína Mia Bartošová. Smyslem rady bylo seznámit ostatní ţáky se školním parlamentem a dohlédnout, aby se v kaţdé třídě uspořádaly volby. Z prvních tříd a druhé třídy byli do školního parlamentu zvoleni vţdy jeden kluk a jedna holka z kaţdé třídy. Ze třetí a čtvrté třídy byli zvoleni tři zástupci s podmínkou, ţe musí být zastoupena obě pohlaví. Z páté třídy byli zvoleni dva kluci a dvě holky. Školní parlament bude diskutovat různé návrhy, ţádosti a případné stíţnosti ţáků. Myslím si, ţe bychom mohli vymyslet i různé akce, soutěţe a jiné aktivity, které by spojovaly všechny děti ze základní školy. Školní parlament se bude scházet dvakrát do měsíce a zúčastňovat se jej s námi bude pan Luka. Matěj R. (5.třída) (obr. Johanka V. 4.řída) Dne se konalo celoškolní assembly. Celá základní škola se sešla v divadle a 5. třída všem pověděla něco o Anglii a Londýně. Měli jsme připravené plakáty a zazpívali jsme si všichni písničku London Bridge is Falling Down. Poté 5. třída předvedla scénky o tom, jak by se měl chovat ţák základní školy Open Gate a jak by se neměl chovat. Doufejme, ţe si z toho někdo vzal poučení. Přečetli jsme si příběh (v angličtině) o stavbě Babylonské věţe a pak jsme si o tom povídali v češtině. Na závěr jsme si zazpívali hymnu a předali sladkosti těm, kteří v měsících srpen a září oslavili své narozeniny. Toto setkání bylo velmi příjemné a všichni se určitě těšíme na další a další společné setkávání a projekty. Kája Mia B. (5. třída)

4 Ve čtvrtek 29. září se v divadle Open Gate uskutečnilo hezké divadelní představení souboru Cylindr. (Ronja, dcera loupeţníka, viz říjnové číslo klíčenky, pozn. redakce.) Bylo to velmi krásné představení. V úterý nato přišli čtvrťáci a na chvíli i třeťáci do páté třídy a společně jsme zhlédli vybrané pasáţe stejnojmenného filmu. I film se nám líbil. Přitom jsme porovnávali filmové a divadelní zpracování námětu. Kluci si všímali spíše detailů, například kostýmů a rekvizit. Ve filmu byly také úplně jiné kulisy, v divadle bylo prostředí hradu a jeho okolí ztvárněno symbolicky, tak, jak moţnosti divadla dovolovaly. Nejvíce se mi líbilo zobrazení řeky. Kája H. (5. třída) V sobotu jsme se v rámci hledání Klíčů k branám, kterých se zúčastnili zástupci všech tříd ZŠ Open Gate, sešli hned ráno před naší školou. Zpívajícím autobusem jsme se dopravili do skanzenu Ostrá. Ostrá je obec v okrese Nymburk a má zhruba 408 obyvatel. Historické centrum zde vzniklo v r. 999 a jeho cílem bylo vytvořit atmosféru pro tradiční řemesla, která byla nezbytnou součástí ţivota našich předků. Vesnice Ostrá hezky zobrazuje ţivot ve středověku, hlavně umění dráteníků, papírníků, kovářů a provazníků. Svoji zručnost jsme si mohli vyzkoušet výrobou vlastního mýdla z jojobového oleje, voskové svíčky, papíru nebo keramického hrníčku a to vše starobylou metodou. Někteří z nás, budoucí zlatokopové, rychle a nadšeně běţeli narýţovat zlato. Před tvrdou řemeslnou prací jsme se šli posilnit do dobové hodovny výbornými bramborovými plackami a horkým bylinkovým sirupem. K tomu všemu nám hráli středověcí hudebníci. Další zajímavostí této vesničky je, ţe všechno, co se zde pěstuje (zejména bylinky), je dále zpracováno v přírodní kosmetiku a jiné zboţí. Tyto výrobky jsou potom k mání v prodejně Botanicus. Za vše se zde platí v groších. 1 groš = 10 Kč. Po příjezdu do Open Gate v odpoledních hodinách si nás rozdováděné a plné záţitků rodiče odvezli domů. Tyto Klíče k branám byly opět úţasné. Děkujeme! Lucie H. (4.třída)

5 The First Classes as well as the rest of the Primary School were getting ready to celebrate my favorite holiday, Halloween. From a rock star to a scary witch, this is a day where we can be anything we want to be. Our Halloween party was filled with fun and excitement for the children. We carved pumpkins, played traditional Halloween games, drank the witches brew, ate some slimy gummy worms as well as having our very own best original costume and best zombie dance. But our imagination doesn t stop with Halloween. We also have been learning about Goldilocks and the Three bears as well as Jack and the Beanstalk. The children have been having a lot of fun hearing the stories as well as acting them out on stage. Please join us in listening to our Goldilocks and the Three Bears story and try our witches connect the dots worksheet: (http://www.youtube.com/watch? v=uaulrhrjgeu) Happy Halloween!!! (rs)

6 Dne 19. října proběhl na gymnáziu a ZŠ Open Gate den otevřených dveří. Na začátku se v divadle školy uskutečnilo setkání zájemců o studium, na kterém dotazy přítomných odpovídali přímo členové vedení Open Gate. Poté se hosté zúčastnili prohlídky areálu školy. Rodiče budoucích prvňáčků obzvláště ocenili prohlídku nové budovy ZŠ. Zájemci o studium na osmiletém gymnáziu byli informováni také o moţnosti absolvovat přijímací zkoušky nanečisto. Další příleţitost navštívit školu bude mít veřejnost ještě 23. listopadu a 18. ledna. (mm) (obr. Alena N. 4.třída) Naši školu Open Gate navštěvuje mnoho nechybí ani krouţky rozvíjející manuální dovednosti a podporující kreativitu. Díky zkušeným lektorům těchto krouţků ţáci získají dobrý přehled o probírané tématice a osvojí si základní dovednosti k tématice navštěvovaného krouţku. Je důleţité si uvědomit, ţe zájmový talentovaných ţáků. Jsme si vědomi toho, ţe většina ţáků má své záliby a koníčky. Proto se u nás v Open Gate snaţíme, aby měli všichni ţáci moţnost tyto své záliby a koníčky rozvíjet a formovat. Otevřeli jsme zájmové krouţky, jejichţ sestava byla vytvořena na základě našeho předběţného průzkumu. Svůj krouţek si v Open Gate můţe vyhledat téměř kaţdý a je opravdu z čeho si vybírat. Některé krouţky jsou ryze sportovního charakteru, jiné se orientují na péči o zvířata, další krouţky mají umělecké zaměření a krouţek by měl ţáka především bavit, rozvíjet jeho talent a schopnosti a naučit ho něco nového. A to zájmové krouţky v Open Gate v kaţdém ohledu splňují. (jh)

7 Řezník a hřebík Ţil, byl v jednom městě řezník. Ten řezník šel jednou na procházku a našel hřebík. Tak si řekl: Nu co, snad se mi bude k něčemu hodit. Uţ uţ ho chtěl zahodit a najednou mu ten hřebík vnukl nápad. Nalepím si ho pod váhu, váha bude váţit víc a já budu mít hodně peněz! Nikdo si toho ani nevšimne. Šel domů a nalepil hřebík na dno váhy. Jenţe se spletl a hřebík nalepil pod misku, do které dával závaţí. Své manţelce pak řekl: Tak, teď zbohatneme a budeme mít hodně peněz. Za několik roků přišel k řezníkovi opravář, aby váhu zkontroloval. Ale řezník tam zrovna nebyl. Opravář váhu rozmontoval na kusy a všiml si hřebíku. Odstranil ho a váhu zase smontoval. Kdyţ se řezník vrátil domů, našel u váhy dopis. Stálo v něm: Řezník se chytil za hlavu a bědoval. Chtěl druhé šidit a ošidil sám sebe. Uţ nikdy pak neokrádal lidi o peníze. Ani se o to nepokusil. Asi si sáhl do svědomí. Pamatujte: Když uděláte něco zlého, vždy se to proti Vám obrátí! Majda V. (4. třída) V pondělí jsme se poprvé vydali na náš společný výlet za princeznou na zámek Konopiště. Počasí nám úplně nepřálo, ale i tak jsme si výlet užili a odvezli si všelijaké zážitky, třeba ze setkání s vodníkem, čertem, šaškem či s princeznou. v blízkosti zámku Konopiště. který byl pěkně vysoko, jsme Protoţe jsme se trochu zdrţeli při téměř doběhli. Uţ tam na nás čekal šašek a rovnou nás zavedl do Růţové zahrady, kde byly připraveny úkoly, díky kterým jsme mohli nalézt princeznu. Všechny jsme je hravě zvládli, princeznu našli a Ze školy jsme vyrazili okolo osmé ještě od ní dostali památeční hodiny a asi za hodinu jsme uţ cestě autobusem, museli jsme si medaile. vystupovali na parkovišti pospíšit a ke vchodu zámku,

8 Ještě předtím, neţ jsme mohli zhlédnout pohádku, naobědvali jsme se přímo v prostorách zámku Konopiště. Po veselé pohádce, kde se z nás na chvíli stali herci (představovali jsme třeba hluboký les), jsme se vydali prohlédnout si krásu Růţové zahrady a navštívit místní medvědy. Ti ale nejspíše spali, protoţe jsme viděli jen toho dřevěného. Ještě jsme se společně vyfotili, nasvačili a pak jsme se uţ všichni pěkně utrmácení vydali na cestu zpět do Open Gate. Ve škole kaţdý dostal pamětní list ze zámku Konopiště a hledání princezny a pak uţ se nachýlil čas a kaţdý šel svou vlastní cestou (td) Last month you could read a letter we received from Goutham, an Indian boy whose studies are sponsored by our school. We decided to correspond with him with our 3rd graders. During their English lessons they read his mail and talk about it together. Then the children suggest how their letters should look and what could they write about. Eighteen nice letters have already been sent to India and I think that reading these letters and knowing that he has such a big number of friends, will make Goutham very happy. And it makes us happy to help him. It is one of the small things we can do to make our world a better place. (hv)

9 Cílem školního vzdělávacího programu gymnázia a ZŠ Open Gate není pouze vybavit studenty všestrannými znalostmi a dovednostmi, ale také rozvíjet celou jejich osobnost včetně sociálního cítění, pocitu spoluodpovědosti za dění ve společnosti a potřeby pomáhat. V duchu této snahy se studenti gymnázia zapojili do Projektu Indie, který je součástí IB studijního programu označovaného jako CAS (kreativita, aktivita, sluţba). V rámci tohoto programu musí studenti během dvou let splnit 150 hodin dobrovolných činností. Gymnázium Open Gate navázalo spolupráci s IB školou v Mumbai v Indii. Naši studenti by měli strávit dvoutýdenní výměnný pobyt v této oblasti a zapojit se do pomoci při obnově regionu. Protoţe se jedná o charitativní činnost, studenti si na polovinu ceny letenky do Indie vydělávají vlastní prací. V posledních říjnových dnech jste měli příleţitost jejich snahu podpořit a nechat si umýt auto na parkovišti školy. Vám všem, kteří jste projekt podpořili, tímto děkujeme. Popřejme studentům v této ušlechtilé činnosti hodně zdaru. (hv) The term Hyde Park is used in journalism as the name for a forum ideas and opinions. This name is a reference to London s Hyde Park, where the famous Speakers Corner offers a forum for open-air public speaking, debate and discussion. Here it will be a space for Primary School students to share their ideas and opinions. QUESTION: Arguments are not something that only bad people have. Why is it that even good people have arguments? Sometimes even good people argue because they have different opinions. Or because they misunderstand each other. Sometimes they speak very loudly. If they explain it, they can be good friends again. Martin Libor M., 2 nd Grade Everyone gets into arguments. I often get into fights with my sister. But I still her. - People have different opinions! Makéta Ř., 2 nd Grade

10 QUESTION: What do you think of the neighbourhood where you live? I like my neighbourhood because there is a very nice, big and peaceful forest. There are many bike routes. I like Jureček Lake, which is very close to our house. The most important thing about our living place is its closeness to nature and not so far from Prague. Because of all of that, I like Říčany where I live. Leticie Debora A., 4 th Grade My neighbours are quiet although they have a small child. They have a very big garden. We see them sometimes in their garden. They have a toilet standing in the middle of the garden and we don t know why. Nicolas W., 4 th Grade Černošice, where I live is a nice village. I swim in the Berounka River here in the summer. I like my friendly neighbours. I like our village very much. It is near Prague and it is in the country already. Lucie Daniela H., 4 th Grade ADDENDUM to Halloween question : I like Halloween because we wear masks. I also like Halloween because we carve out pumpkins. On this Halloween I am going to wear a pirate mask. And the biggest fun is the trick or treat. Martin Libor M., 2 nd Grade Addendum to Good People in Arguments question: 1. Good people can be angry if someone hurts animals. 2. Good people can be tired. 3. Good people get into arguments if someone lies. 4. Good people get into arguments if someone doesn t clean dog s poo. Ema B., 2 nd Grade (mf) Začátkem října zavítala do OG malá-velká návštěva. Naši třeťáci ve své třídě přivítali děti z MŠ Nedvězí ve věku 2,5 5 let. O skupinku devíti dětí se naši ţáci perfektně postarali. Po společném přivítání jsme si řekli něco o našem školním projektu a představili předškoláčkům náš třídní kámen smaragd. Následovala hymna a pak uţ se programu ujali samotní třeťáci. Děti si rozdělili do skupin, připravili pro ně spoustu aktivit kreslení, povídání, soutěţe a další činnosti. Nakonec nechyběla prohlídka školy a návštěva ostatních tříd. Nejvíce se dětem líbilo u prvňáků, kteří nám pod vedením paní učitelky Terezky moc hezky zazpívali. Myslím, ţe tato návštěva byla pro všechny zúčastněné moc příjemná a jedinou závadou podle třeťáků bylo to, ţe předškoláků nebylo víc. (ad)

11

12 Na naší škole se žáci učí podle učebnic z nakladatelství Fraus, které před nás staví novou koncepci matematiky prof. Hejného, uznávaného pedagoga působícího na Pedagogické fakultě UK v Praze. Autoři učebnic vycházejí z Teorie generického modelu. Tato teorie budování matematického poznatku se skládá ze čtyř hladin. První hladinou je motivace, kdy ţák neví a chce vědět. Touha poznávat je přirozená. Druhá hladina je hladina izolovaných modelů. Dítě získává jednotlivé informace (2 a 3 kuličky je 5 kuliček; 2 a 2 autíčka jsou 4 autíčka ). Čím více takovýchto modelů ţák pozná, tím pevnější bude jeho výsledné poznání. To přijde ve chvíli objevu k součtu autíček a kuliček mu stačí prsty. Dojde k zobecnění (první hladinový přechod). Prsty se tak stanou nástrojem generického modelu. Následuje hladina třetí. Ta je v poznávacím procesu klíčová. Generický model zastupuje a je prototypem buď všech izolovaných modelů, nebo jisté jejich skupiny. Po hladině generických modelů následuje druhý hladinový přechod abstrakční zdvih. Soubor izolovaných a generických modelů se rekonstruuje a nový vhled má abstraktnější charakter, často je doprovázen určitou formou záznamu. Poslední je hladina krystalizace, kdy se nové poznání propojuje na

13 předchozí vědomosti nejdříve na úrovni modelů, potom na úrovni abstraktního poznání. Jde o proces dlouhodobý. Při procesu poznávání se nová zkušenost otiskne většinou do několika hladin najednou, takţe není pravda, ţe další Kulturu přístupu k problémové situaci lze vysvětlit na příkladu. Pokud zadáte ţákovi prvního ročníku úlohu =?, právem Vám řekne, ţe takovouto úlohu počítat nelze, protoţe nemůţeme od 2 odečíst 5. Ţák, který rozumí krokování, si hladina nastupuje po ukončení hladiny situaci můţe modelovat na prostředí schodů předcházející. Cílem výuky matematiky bylo většinou naučit ţáky (obdoba krokování) a zjistí, ţe je o dva schody výše, neţ byl, kdyţ začínal, a dojde tak ke nějakému, většinou dost konkrétnímu způsobu, jak správnému řešení úlohy. Ţák tedy pomocí řešit daný matematický problém. Ţáci se učili matematiku jako řemeslo. Věděli, co a jak počítat, ale nerozuměli podstatě. Výuka byla orientovaná na nácvik algoritmů, zručnost, jak říkali staří Řekové na techné. Různorodá prostředí, ve kterých se ţáci během krokování prakticky vyřeší úlohu, na kterou ještě nemá teoretické znalosti. Ţák druhého ročníku můţe úlohu =? řešit tak, ţe k pěti přičte dvanáct a od výsledku odečte pět. Ţák zvyklý podívat se na problém a hledat, můţe říct bez výpočtu, ţe výsledek je 12, matematiky pohybují, a způsoby řešení protoţe si uvědomí, ţe přičítá a odečítá stejné vedou ţáky k poznání, objevu. Takové poznání, ke kterému dojde ţák vlastní úvahou je o mnoho cennější neţ poznání, které mu sdělí dospělý. Kultura přístupu problémové situaci. číslo. Rozhodli jsme se, že v každém následujícím čísle Klíčenky se Vám pokusíme nabídnout jedno z prostředí, ve kterých žáci při výuce matematiky pracují. (jh) (Literatura: Jirotková, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. UK v Praze PedF, 2010 Hejný, M. a kol.: Matematika 2 - příručka učitele. Fraus, 2008.) V říjnovém klubu jsme měli moţnost zhlédnout první díl oblíbeného filmového cyklu Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň. Zároveň jsme si procvičili angličtinu, protoţe film byl promítán v originále. Film byl natočen na motivy stejnojmenné fantasy knihy britského spisovatele C. S. Lewise. Film vypráví příběh čtyř sourozenců, kteří odjíţdějí z Londýna na venkov, aby v domě profesora Diviše přečkali válku. Při hře na schovávanou objeví v domě kouzelnou skříň, která skrývá cestu do fantastické země Narnie. Děti se vydají na pouť Narnií, aby přemohly moc Bílé čarodějnice a pomohly znovunastolit vládu dobra. Na své cestě se setkávají s dobrými i zlými silami a s nejpodivnějšími postavami mytologického světa fauny, kentaury, skřítky či obry. Po nesnadném boji dobro zvítězí, moc Bílé čarodějnice je zlomena a do Narnie se vrací jaro. Film byl oceněn několika prestiţními cenami včetně Oscara za masky. (hv)

14 Již od roku 1999 se čtvrté pondělí v říjnu oslavoval Mezinárodní den školních knihoven. Tento svátek se v roce 2008 změnil na Mezinárodní měsíc školních knihoven. Cílem těchto oslav je upozornit na důležitost podpory čtenářské gramotnosti mezi žáky a studenty a zároveň zdůraznění role, kterou v oblasti vzdělávání hrají právě školní knihovny. Také v Open Gate máme knihovnu. Přinášíme Vám rozhovor s vedoucí knihovny paní Monikou Juchovou. (hv) 1) Měsíc říjen byl věnován školním knihovnám. Co připravila knihovna Open Gate v rámci tohoto měsíce? Říjen je opravdu Mezinárodním měsícem školních knihoven a mně se zdálo, ţe je to dobrá příleţitost začít například s pravidelnými výstavkami nových knih. Takţe od října kaţdé úterní ráno najdou naši čtenáři ve své ové schránce informaci o kniţních přírůstcích, které si mohou rezervovat a přečíst si tak knihu jako první. Ve středu, v den, kdy začaly podzimní prázdniny, jsme dokončili klidovou zónu s polštářky a kobercem. Doufáme, ţe to bude příjemné místo, které bude k posezení s knihou přímo lákat. Mým cílem je, aby knihovna nebyla jen půjčovnou knih, ale aby ţila čilým ţivotem, proto jsme začali připravovat i např. výstavy. V říjnu proběhla výstava kniţních značek s názvem "Zapomenutá krása exlibris". 2) Knihovna v areálu školy není samozřejmostí. Jak knihovnu využívají studenti a učitelé Open Gate? Je pravdou, ţe školní knihovna sídlící v samostatné budově, plně vybavená, technicky i personálně, je v Česku zatím stále vzácností. Pro učitele i studenty Open Gate je velmi důleţitá, probíhá zde výuka, studenti v knihovně zpracovávají referáty a vyhledávají si informace pro studium. Od letošního školního roku jsme rozšířili sluţby o rešerše (seznamy literatury na zadané téma) a novinkou je také meziknihovní výpůjční sluţba. Velkou událostí bude spuštění online katalogu, kde si budou moci naši čtenáři knihu najít nejen podle názvu či jména autora, ale také podle klíčových slov a to vše přes web i z domu. 3) Jaké změny v provozu knihovny přineslo rozšíření ZŠ v letošním roce? Jsme moc rádi, ţe si naši noví malí čtenáři a jejich milí učitelé našli do knihovny cestu hned od září. Rozhodli jsme se k malé reorganizaci a vyčlenili jim místo tak, aby na svoje knihy snadno dosáhli a také aby je snadno poznali - kaţdá má na hřbetu

15 ţlutou signaturu. Doufáme, ţe aţ se ve škole úplně zabydlí, budou v knihovně ještě častěji. 4) Můžete prozradit, na jaké další akce se v průběhu roku mohou čtenáři těšit? Určitě budeme pokračovat v pravidelných výstavkách kniţních novinek a alespoň jednou za měsíc proběhne nějaká větší akce - tematická výstava, beseda nebo soutěţ. Právě probíhá anketa o oblíbených knihách a autorech (výsledky jsou velmi zajímavé, brzy je zveřejníme). Určitě se připojíme k oslavám v rámci celonárodní akce Březen - měsíc čtenářů. Zapojíme se do projektu Čtení pomáhá, chystáme se přenocovat v knihovně při Noci s Andersenem, budeme si předčítat ze svých oblíbených dětských knih a čekají nás další události, které nebudu prozrazovat. Nechejte se překvapit, je toho spousta. 5) O jaké knihy je mezi studenty největší zájem? Půjčuje se i poezie? Nejvíce se půjčuje povinná četba (česká i anglická), snaţíme se, aby se všichni ke své knize včas dostali a byla ve fondu v dostatečném počtu exemplářů. Poezie se půjčuje zatím spíše jen z povinnosti. Snaţíme se teď doplnit fond o moderní poezii, která si jistě své čtenáře najde. Oblíbené jsou komiksy, v říjnu se nejvíce půjčoval Alois Nebel. Pořád frčí Tolkien a fantasy vůbec. 6) V síti knihoven se velmi dobře uplatňují také hudební oddělení s fonotékou. Nabízí knihovna OG něco podobného? Naše kolekce cédéček je vcelku rozsáhlá. Mezi českými školními knihovnami naprosto ojedinělá. Kromě hudebních nosičů máme i pěknou sbírku filmů na DVD v češtině i angličtině. 7) V průzkumu čtenářské gramotnosti dopadli studenti Open Gate velmi dobře. Čemu tuto skutečnost přičítáte? Největší zásluhu na této skutečnosti mají jednoznačně vyučující. Jsou to oni, kteří "nutí" své studenty číst, chodit do knihovny a pracovat s informacemi. Školní knihovna poskytuje zázemí, které je nezbytné. Umět informace vyhledat, zpracovat a prezentovat je v dnešní informační společnosti nezbytností. V budoucnu snad bude naše školní knihovna ještě podnětnější a přívětivější. Pořád je co zlepšovat. Děkuji za rozhovor. (hv) Na konci října jsme si mohli užít tři dny prázdnin. Všichni jsme si samozřejmě uvědomovali a ve škole jsme si o tom s dětmi povídali - jeden z důvodů tohoto volna. 28. října jsme oslavili výročí 93 let od vzniku Československé republiky. Víme však něco o tom, jak se Československo zrodilo? Na přelomu let 1917 a 1918 se prohloubila krize Rakouska-Uherska. V té době se jiţ mezi Čechy a Slováky mluvilo o osamostatnění. 6. ledna 1918 přijali čeští poslanci Tříkrálovou deklaraci, v níţ

16 zdůrazňovali právo národů na sebeurčení a vyslovovali odhodlání bojovat za samostatnost. I americký prezident Wilson počítá s autonomií Československa v rámci monarchie. Na jaře protirakouské akce ještě zesílily podepsali zástupci Slovenské ligy v Americe, Českého národního sdruţení a Svazu českých katolíků s Tomášem G. Masarykem Pittsburskou dohodu o společném státu Čechů a Slováků. V polovině října oznámil Dr. Beneš spojeneckým státům, ţe vznikla prozatímní vláda. Na tyto události reagoval císař Karel I. vydáním manifestu, ve kterém sliboval autonomii států v rámci federace. Tento krok však přišel příliš pozdě a rozpad monarchie se nezadrţitelně blíţil. 18. října bylo vydáno prohlášení nezávislosti, tzv. Washingtonská deklarace, v níţ T. G. Masaryk proklamoval Československo jako demokratický stát a uváděl důvody osamostatnění Čechů a Slováků. Prezident Wilson napsal nótu Rakousku- Uhersku, v níţ uznal československou vládu. 28. října 1918 byla konečně na Václavském náměstí v Praze vyhlášena samostatná republika. Martinskou deklarací se k ní o dva dny později přihlásili i Slováci. Dlouholetý sen o svobodě se stal skutečností. Tak se zformoval nezávislý stát, k němuţ na základě mírových jednání byla připojena i Podkarpatská Rus. Prezidentem nově vzniklého státu se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Před měsícem jsme si připomínali Den české státnosti. Tento svátek jakoby předjímá svátek Vznik samostatné ČSR. Vţdyť český stát tu byl jiţ od dob kníţete Václava a jeho místo v Evropě bylo nezastupitelné i v dobách, kdy Čechy byly součástí většího politického celku. Vznik ČSR tedy znamenal osamostatnění tohoto státu a potvrzení jeho nároku na vlastní kulturu a politiku. (hv) Prvním prezidentem ČSR se stal Tomáš G. Masaryk. Narodil se 7. března 1850 v moravském městě Hodoníně. Jeho otec byl původem Slovák a slouţil jako panský kočí. Jeho matka slouţila u pánů. Mladý Tomáš se nejprve učil kovářem. Na přání své matky pak navštěvoval gymnázium v Brně. Odtud odešel studovat na univerzitu do Vídně, kde získal doktorát. Během dalšího studia v Lipsku poznal svoji manţelku Charlottu Garrigue. Po skončení studií začal vyučovat ve Vídni. V roce 1882 přešel jako profesor na univerzitu do Prahy. Od té doby se stále častěji zamýšlel nad situací v českém národě. Pilně studoval a psal knihy. V nich odpovídal na sloţité otázky tehdejší doby. Působil také jako poslanec ve Vídni. Masaryk byl velmi čestný a vzdělaný člověk. Vţdy se snaţil hájit pravdu a nemlčet k nespravedlnosti. Postupně se stával známým a oblíbeným vědcem i politikem. V roce 1914 vypukla válka. Tehdy ve svých 64 letech odešel Masaryk do ciziny. Jezdil po světě a jednal s představiteli západních zemí o svobodě pro český národ. Po čtyřech letech usilovné práce pomohl své vlasti získat samostatnost. To mu vyneslo označení osvoboditel. Tak byl zvolen prezidentem ČSR. Leticie A., Ondřej L., Nikita B. a Magdaléna V. (4. třída)

17 V pátek 14. října navštívili OG pedagogové ze ZŠ Deblín. 2. listopadu proběhlo Morning Oasis Assembly, které měli na starosti ţáci 4. třídy. Na reportáţ se můţete těšit v příští klíčence. Další Morning Oasis Assembly proběhne a budou je mít na starosti ţáci 3. ročníku. Při příleţitosti státního svátku předal prezident republiky Václav Klaus jedenadvaceti osobnostem státní vyznamenání. Média informovala, ţe 31. října dosáhla naše planeta počtu 7 miliard obyvatel. Podívejte se na zajímavý odkaz: Další číslo klíčenky vyjde 5. prosince. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, listopad 2011

18

19

20

21

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part A, Project 2 Unit 2 part A - translation practice 1. Je devět hodin a Dominic je před školou. It's 9 o'clock and Dominic's outside his school. 2. Je velmi šťastný. Nejde

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home.

Lesson: Food - Tom. Cooked apple crumble : I enjoyed most buying products and preparing a table. It was very delicious and sometimes we do it at home. Žáci osmých tříd pracovali celý říjen na jednom velkém projektu - JÍDLO. V příloze se dozvíte, co všechno a jak se učili a jak se jim to líbilo. Ivana Hudeczková Lesson: Food - Tom What we do : restaurant,

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více