P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

2 R OZVAHA K 31 PROSINCI AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál (jmûní) B. Stálá aktiva B. I. Dlouhodob nehmotn majetek B. I. 1. Zfiizovací v daje Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti Software Ocenitelná práva Jin dlouhodob nehmotn majetek Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek B. II. Dlouhodob hmotn majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí Pûstitelské celky trval ch porostû Základní stádo a taïná zvífiata Jin dlouhodob hmotn majetek Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek Opravná poloïka k nabytému majetku B. III. Dlouhodob finanãní majetek B. III. 1. Podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s rozhod. vlivem Podíl. cen. papíry a vklady v podnicích s podstat. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady PÛjãky podnikûm ve skupinû Jin dlouhodob finanãní majetek C. ObûÏná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonãená v roba a polotovary příloha I.

3 R OZVAHA K 31 PROSINCI AKTIVA v tisících Kã PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto 3. V robky Zvífiata ZboÏí Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení Sociální zabezpeãení Stát daàové pohledávky OdloÏená daàová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem Jiné pohledávky C. IV. Finanãní majetek C. IV. 1. Peníze Úãty v bankách Krátkodob finanãní majetek D. Ostatní aktiva pfiechodné úãty aktiv D. I. âasové rozli ení D. I. 1. Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období Kursové rozdíly aktivní D. II. Dohadné úãty aktivní Kontrolní ãíslo příloha I. 3

4 R OZVAHA K 31 PROSINCI PASIVA v tisících Kã. PoloÏka Stav Stav v bûïném v minulém úãet. období úãet. období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní áïio Ostatní kapitálové fondy OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku 0 0 A. III. Fondy ze zisku A. III 1. Zákonn rezervní fond Nedûliteln fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let A. IV. 1. Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let 0 0 A. V. Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy 0 0 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem Dlouhodobé pfiijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smûnky k úhradû Jiné dlouhodobé závazky příloha I.

5 R OZVAHA K 31 PROSINCI PASIVA v tisících Kã. PoloÏka Stav Stav v bûïném v minulém úãet. období úãet. období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleãníkûm a sdruïení Závazky k zamûstnancûm Závazky ze sociálního zabezpeãení Stát daàové závazky a dotace OdloÏen daàov závazek Závazky k podnikûm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikûm s podstatn m vlivem Jiné závazky B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci B. IV. 1. Bankovní úvûry dlouhodobé BûÏné bankovní úvûry Krátkodobé finanãní v pomoci 0 0 C. Ostatní pasiva pfiechodné úãty pasiv C. I. âasové rozli ení C. I. 1. V daje pfií tích období V nosy pfií tích období Kursové rozdíly pasivní C. II. Dohadné úãty pasivní Kontrolní ãíslo příloha I. 5

6 V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. PoloÏka Skuteãnost v úãetním období Sledovaném Minulém I. TrÏby za prodej zboïí 0 0 A. Náklady vynaloïené na prodané zboïí Obchodní marïe 0 0 II. V kony II. 1. TrÏby za prodej vlastních v robkû a sluïeb Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby Aktivace B. V konová spotfieba B. 1. Spotfieba materiálu a energie B. 2. SluÏby Pfiidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmûny ãlenûm orgánû spoleãnosti a druïstva C. 3. Náklady na sociální zabezpeãení C 4. Sociální náklady D. Danû a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúãtování rezerv a ãasového rozli ení provozních v nosû 0 0 G. Tvorba rezerv a ãasového rozli ení provozních nákladû V. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních v nosû H. Zúãtování opravn ch poloïek do provozních nákladû VI. Ostatní provozní v nosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pfievod provozních v nosû 0 0 J. Pfievod provozních nákladû 0 0 * Provozní hospodáfisk v sledek VIII. TrÏby z prodeje cenn ch papírû a vkladû K. Prodané cenné papíry a vklady příloha I.

7 V ÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. PoloÏka Skuteãnost v úãetním období Sledovaném Minulém IX. V nosy z dlouhodobého finanãního majetku IX. 1. V nosy z cenn ch papírû a vkladû v podnicích ve skupinû V nosy z ostatních dlouhodob ch cenn ch papírû a vkladû V nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku X. V nosy z krátkodobého finanãního majetku XI. Zúãtování rezerv do finanãních v nosû 0 0 L. Tvorba rezerv na finanãní náklady0 0 XII. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních v nosû 0 0 M. Zúãtování opravn ch poloïek do finanãních nákladû XIII. V nosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanãní v nosy O. Ostatní finanãní náklady XV. Pfievod finanãních v nosû 0 0 P. Pfievod finanãních nákladû 0 0 * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací R. DaÀ z pfiíjmû za bûïnou ãinnost R splatná odloïená * * Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost XVI. Mimofiádné v nosy S. Mimofiádné náklady T. DaÀ z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti 0 0 T splatná odloïená 0 0 * Mimofiádn hospodáfisk v sledek U. Pfievod podílu na hospodáfiském v sledku (+/ -) 0 0 * * * Hospodáfisk v sledek za úãetní období (+/ -) Hospodáfisk v sledek pfied zdanûním (+/ -) Kontrolní ãíslo příloha I. 7

8 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Pfiíloha k úãetní závûrce spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., k Pfiíloha je zpracována v souladu s Opatfiením MF âr ãj. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kter m se stanoví obsah úãetní závûrky pro podnikatele. Údaje pfiílohy vycházejí z úãetních písemností úãetní jednotky (úãetní doklady, úãetní knihy a ostatní úãetní písemnosti) a z dal ích podkladû, které má úãetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v cel ch tisících Kã, pokud není uvedeno jinak. OBECNÉ ÚDAJE (II.) 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Název: Teplárna Ústí nad Labem Právní forma: akciová spoleãnost Sídlo: Edisonova 453, Trmice IâO: Rozhodující pfiedmût ãinnosti: v roba a prodej tepla a elektfiiny Datum vzniku spoleãnosti: Osoby podílející se na základním kapitálu úãetní jednotky více neï 20 %: Název právnické osobybydli tû, sídlo Sledované úãetní období Minulé úãetní období podíl tj. % podíl tj. % DALKIA INTERNATIONAL, a. s.. Quartier Valmy - 33, PafiíÏ ,43 Severoãeské doly, a. s. Chomutov , ,22 Organizaãní struktura úãetní jednotky Vedení spoleãnosti je v konn m orgánem pfiedstavenstva. Akciová spoleãnost se ãlení na útvary fiízené generálním fieditelem, odborn mi fiediteli, pfiíp. vedoucími útvarû. 8 příloha I.

9 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE âlenové statutárních a dozorãích orgánû ke dni uzávûrky úãetních knih Funkce Pfiíjmení Jméno pfiedseda pfiedstavenstva Givois Denis místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Novák Josef ãlen pfiedstavenstva Ing. Îáãek Karel ãlen pfiedstavenstva Ing. Grünbaum Erich ãlen pfiedstavenstva Habegre Francois ãlen pfiedstavenstva Ing. Duba Zdenûk ãlen pfiedstavenstva JUDr. Lubojack Lubomír pfiedseda dozorãí rady Ing. Pátek Miroslav místopfiedseda dozorãí rady Neubauer Oto ãlen dozorãí rady Ing. Koufiimsk Jan ãlen dozorãí rady Ing. Demjanoviã Jan ãlen dozorãí rady Levet Gérard ãlen dozorãí rady Böhm Jifií Ve sledovaném období do lo ke zmûnû majoritního akcionáfie. Spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL, a. s., získala podíl SâE, a. s. Dûãín. příloha I. 9

10 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2. MAJETKOVÁ âi SMLUVNÍ SPOLUÚâAST ÚâETNÍ JEDNOTKY V JIN CH SPOLEâNOSTECH Majetková spoluúãast vy í neï 20 % Název spoleãnosti Sídlo V e podílu na V e základního základním kapitálu kapitálu v tis. Kã OZT Ústí n. L, s. r. o. v likvid. Trmice, Edisonova % 100 ULITEP, spol. s. r. o. Ústí nad Labem 55 % 200 PPC Trmice, a. s. Trmice, Edisonova % TEKO Trmice a. s. Trmice, Edisonova % ZAMùSTNANCI SPOLEâNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY Zamûstnanci celkem Z toho fiídících pracovníkû Sledované Pfiedchozí Sledované Pfiedchozí úãetní období úãetní období úãetní období úãetní období PrÛmûrn poãet zamûstnancû Mzdové náklady Odmûny ãlenûm statutárních orgánû spoleãnosti Náklady na sociální zabezpeãení Sociální náklady Osobní náklady celkem Poskytnutá penûïitá ãi jiná plnûní Management Teplárny Ústí n. L., a. s. má v uïívání pro soukromé i sluïební úãely osobní motorová vozidla. UÏívání se fiídí zákonem 586/92 Sb. Jiná plnûní nenastala. 10 příloha I.

11 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇO- VÁNÍ (III.) Pfiedkládaná úãetní závûrka spoleãnosti byla zpracována na základû zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví a na základû opatfiení Ministerstva financí âr, kter mi se stanoví postupy úãtování a obsah úãetní závûrky pro podnikatele. 1. ZPÒSOB OCENùNÍ 1.1. Zásoby Úãtování zásob je provádûno zpûsobem A evidence zásob. V daj zásob ze skladu je úãtován: metodou FIFO, pfii evidenci zásob je jeden druh materiálu veden v evidenci skladu na tolika kartách, kolik se vyskytuje nákupních cen. Ocenûní zásob OceÀování zásob vytvofien ch ve vlastní reïii je provádûno ve skuteãn ch v robních nákladech zahrnujících pfiímé náklady. OceÀování nakupovan ch zásob je provádûno (materiál na skladû): a) Ve skuteãn ch pofiizovacích cenách zahrnujících: - cenu pofiízení, - vedlej í pofiizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné. b) V pofiizovacích cenách pfiedem stanoven ch (palivo) zahrnujících: - cenu pofiízení, - vedlej í pofiizovací náklady: - dopravné, clo, provize, pojistné, jiné. Chemikálie, které neprocházejí evidencí skladu, se úãtují do spotfieby na základû faktury a nespotfiebovan zûstatek k b. r. se pfievede do skladov ch zásob dle skladové evidence Ocenûní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvofieného vlastní ãinností DHM byl oceàován vlastními náklady ve sloïení pfiímé náklady. DNM byl oceàován vlastními náklady ve sloïení pfiímé náklady, resp. reprodukãními náklady, pokud jsou niï í Ocenûní cenn ch papírû a majetkov ch úãastí Ve sledovaném úãetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové úãasti, které oceàovala cenami pofiízení. 2. ZPÒSOB STANOVENÍ REPRODUKâNÍ PO IZOVACÍ CENY Reprodukãní pofiizovací cena je stanovena na základû odborného nebo znaleckého odhadu. 3. ZMùNY OCE OVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPÒ ÚâTOVÁNÍ Ve sledovaném úãetním období nedo lo v úãetní jednotce k Ïádn m zmûnám. příloha I. 11

12 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 4. OPRAVNÉ POLOÎKY K MAJETKU Opravné poloïky byly tvofieny na základû vlastního rozboru dle podkladû a poznatkû získan ch pfii inventarizaci s vyuïitím interní smûrnice. 5. ODPISOVÁNÍ Odpisov plán úãetních odpisû dlouhodobého hmotného majetku sestavila úãetní jednotka v interních smûrnicích, kde vycházela z pfiedpokládaného opotfiebení zafiazovaného majetku odpovídajícího bûïn m podmínkám jeho pouïívání, úãetní a daàové odpisy se nerovnají. 6. P EPOâET CIZÍCH MùN NA âeskou MùNU Pfii pfiepoãtu cizích mûn na ãeskou mûnu pouïívá spoleãnost pevn, vnitfinû stanoven kurs, kter je aktualizován pravidelnû, k b. r. V pfiípadû vyhlá ené devalvace nebo revalvace je kurs aktualizován. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (IV.) 1. POLOÎKY V ZNAMNÉ PRO HODNOCENÍ MAJETKOVÉ A FINANâNÍ SITUACE SPOLEâNOSTI a) Dlouhodobé bankovní úvûry (v tis. Kã) Rok splatnosti V e splátek Stav ãerpání dl. úvûrû celkem a více CELKEM b) Byla zaúãtována odloïená daà (v závislosti na v i rozdílu mezi úãet. a daàovou zûstatkovou hodnotou do data) v ãástce tis. Kã a je souãástí úãtování pfii sestavení konsolidované úãetní závûrky. c) Ve druhém pololetí 2001 vstoupil do spoleãnosti nov majoritní akcionáfi spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL, která odkoupila vlastnick podíl spoleãnosti SâE, a. s., Dûãín. d) Spoleãnost splatila úvûr spoleãnosti TEKO Trmice, a. s., u âsob, za kter ruãila blokaãním vkladem. e) Spoleãnost PPC Trmice, a. s., ve které má Teplárna Ústí nad Labem, a. s. podstatn vliv pro úhradu ztráty, z rozhodnutí valné hromady sníïila základní kapitál. 12 příloha I.

13 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2. V ZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚâETNÍ ZÁVùRKY Na základû novely zákona o úãetnictví 563/91 Sb. a zmûn postupû úãtování pro podnikatele spoleãnost pfievedla zûstatky úãtû drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oprávek do poãáteãních stavû dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a oprávek k nim. V novém úãetním období pfieúãtovala alikvótní úrokov v nos úãtovan na úãtu 385 -Pfiíjmy pfií tích období na analytick úãet cenn ch papírû. ZÛstatek úãtu 371- odloïen daàov závazek pfievedla do poãáteãního stavu novû zfiízeného úãtu pro odloïen daàov závazek DOPL UJÍCÍ INFORMACE O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM A NEHMOTNÉM MAJETKU 3.1. Hlavní skupiny hmotného a nehmotného investiãního majetku: a) Hmotn investiãní majetek Skupina majetku Pofiizovací cena OprávkyZÛstatková cena PfiírÛstkyÚbytky Období BûÏné Minulé BûÏné Minulé BûÏné Minulé Pozemky Budovy, stavby Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí DHIM b) Nehmotn investiãní majetek Skupina majetku Pofiizovací cena OprávkyZÛstatková cena PfiírÛstkyÚbytky Období BûÏné Minulé BûÏné Minulé BûÏné Minulé Software jin NIM c) Hmotn investiãní majetek pofiízen formou finanãního pronájmu Úãetní Doba Název majetku Splátky Uhrazené Neuhrazené splátky splatné období trvání celkem splátkydo 1 roku Po 1 roce bûïné 36 mûsícû Dopravní prostfiedky minulé bûïné 36 mûsícû Kopírka minulé bûïné 72 mûsícû ObûÏné kolo minulé bûïné 36 mûsícû Telefonní ústfiedna bûïné 36 mûsícû Server d) Majetek neuveden v rozvaze Spoleãnost nemá v znamn majetek neuveden v rozvaze. Pouze drobné pfiedmûty do 2 tis. Kã jsou vedeny v operativní evidenci. příloha I. 13

14 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE e) Majetek zatíïen zástavním právem Severoãeské doly, a. s., Chomutov HIM - v robní blok TTR IV âeská spofiitelna, a. s. HIM - administrativní budova Záruka vydaná za tfietí osobu Spoleãnost neruãí za tfietí osobu. f) Majetek v trïním ocenûní v raznû vy í neï v úãetnictví Spoleãnost nezjistila majetek s v raznû vy ím ocenûním, neï je v úãetnictví. g) Investiãní cenné papíry: Druh CP a název BûÏné období Minulé období Spoleãnosti Podíl Poãet akcií Dividendy Podíl Poãet Dividendy v tis. Kã v tis. Kã v tis. Kã akcií v tis. Kã Hypoteãní zástavní list KB Obligace Telecom Státní dluhopisy Podílové listy Citicorp Hypoteãní zást. list Reiff Celkem Pohledávky a) Pohledávky po lhûtû splatnosti Poãet dnû Sledované období Pfiedchozí období Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do 30 dnû aï 90 dnû aï 365 dnû a více b) Pohledávky vûãi podnikûm ve skupinû PPC Trmice, a. s Kã c) Pohledávky kryté zástavním právem Spoleãnost nemá pohledávky kryté zástavním právem Vlastní kapitál a) Zv ení nebo sníïení vlastního kapitálu BûÏné období Pfiedchozí období Zmûny Základní kapitál Zákonn rezervní fond Statutární a ostatní fondy Ostatní kapitálové fondy Nerozdûlen zisk minul ch let Neuhrazená ztráta minul ch let Hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období Vlastní kapitál celkem příloha I.

15 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE b) Vypofiádání hosp. v sledku pfiedcházejícího úã. období Úãetní zisk Pfiídûl do soc. fondu Pfiídûl do rezervního fondu Tantiémy Pfievod zisku do nerozdûleného zisku minul ch let Kã 0 Kã Kã 0 Kã Kã c) Základní kapitál Vefiejnû obchodovatelné akcie akciové spoleãnosti: akcií v nominální hodnotû 1000 Kã, plnû splacené Závazky a) Závazky po lhûtû splatnosti Spoleãnost nemá závazky po lhûtû splatnosti nad 180 dní. b) Závazky vûãi podnikûm ve skupinû Záloha PPC Trmice, a. s., ve v i Kã. c) Závazky kryté zástavním právem Spoleãnost nemá závazky kryté zástavním právem. 3.5 Rezervy a opravné poloïky Druh rezervyminulé období BûÏné období ZÛstatek Tvorba âerpání ZÛstatek Tvorba âerpání ZÛstatek k Zákonné rezervy k DHM Ostatní zákonné rezervy Celkem Opravné poloïky k: ZÛstatek k 1.1. Tvorba Zúãtování ZÛstat. k v tis. Kã pohledávkám - zákonné pohledávkám - úãetní příloha I. 15

16 P ŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 3.6 V nosy z bûïné ãinnosti Sledované období Minulé období Celkem Tuzemsko Zahraniãí Celkem Tuzemsko Zahraniãí TrÏby za prodej tepla TrÏby z prodeje elektfiiny TrÏby z prodeje sluïeb Ostatní v nosy Celkem V sledek hospodafiení Finanãní v sledek Mimofiádn v sledek V sledek pfied zdanûním Danû spoleãnosti âist v sledek Komentáfi k uzávûrce úãtû 2001 Prodeje tepla se zv ily o více neï 6 % (vlivem klimatick ch podmínek a v vojem cen). Do lo sice k odpojení nûkter ch odbûratelû, ale následné nové pfiípojky zamezily negativnímu dopadu na sníïení tûchto dodávek. Oproti roku 2000 se sníïil objem prodeje elektrické energie z dûvodu pozastavení provozu plynové turbíny PPC. PrÛmûrná jednotková cena elektrické energie nicménû vzrostla o 2,4 % a to zejména díky uzavfiení dlouhodobé smlouvy o dodávkách elektfiiny s regionálním dodavatelem SâE, jeï posílila pozici Teplárny Ústí n. L. a. s., po stránce právní, technické i obchodní, která byla naru ena liberalizací ãeského trhu s elektfiinou. Zv ení obratu oproti roku 2000 spoãívá z velké ãásti ve v sledku hospodafiení, pfiiãemï toto zv ení je dáno pfiedev ím zv ením produktivity. Zmûna ve finanãním v sledku je dána sníïením úrokov ch sazeb za pûjãky ve v i 26 milionû Kã na jedné stranû a rezervy pro pfiípad rizika spoleãnosti TEKO za 40 milionû na stranû druhé. Mimofiádn v sledek se zlep il o 6,4 milionu Kã oproti pfiedchozímu roku, kdy byla za nakládání s odpady za období 2 let vynaloïena ãástka vy - í neï 7 milionû Kã. âist hospodáfisk v sledek spoleãnosti po zdanûní se vyvíjí pomûrem 2, V daje na v zkum a v voj: Spoleãnost nemá v daje na v zkum a v voj. 3.8 Údaje o pfiemûnách Nenastaly. 16 příloha I.

17 C ASH-FLOW K 31 PROSINCI 2001 v tisících Kã. Zdroje (+) UÏití (-) P. Stav penûïních prostfiedkû a penûï. ekvivalentû na zaãátku úãetního období Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním A.1. Úpravy o nepenûïní operace A.1.1. Odpisy stál ch aktiv (v jimku tvofií zûstatkové ceny prodan ch stál ch aktiv) A.1.2. Zmûna stavu oprav. poloïek, rezerv a zmûna zûst. pfiech. úãtû aktiv a pasiv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv vã. oceà. rozdílû z kapitálov ch úãastí 795 A.1.4. V nosy z dividend a podílû na zisku (z dlouhodobého FM) A.1.5. Vyúãtované nákladové a v nosové úroky A.* âist penûï. tok z prov. ãinn. pfied zdan., zmûnami prac. kapit. a mimofi. poloï A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti (bûïné bankovní úvûry) A.2.3. Zmûna stavu zásob A.** âist penûïní tok z prov. ãinnosti pfied zdanûním a mimofiádn mi poloïkami A.3. V daje z plateb úrokû bez kapitalizovan ch úrokû A.4. Pfiijaté úroky (v jimku tvofií investiãní spol. a fondy) A.5. Zaplacená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost a za domûrky danû za min. období A.6. Pfiíjmy a v daje spoj. s mimofi. úãet. pfiíp., které tvofií mimofi. hosp. v sledek 694 A.*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 795 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám B.*** âist penûïní tok vztahující se k investiãní ãinnosti C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû (bankovní úvûry dlouhodobé) C.2. Dopady zmûn vlastního kapitálu na penûïní prostfiedky 102 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû a penûïních ekvival. z tit. zv ení zákl. kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleãníkûm C.2.3. PenûÏní dary a dotace do vlast. kapitálu a dal í vklady spoleã. a akcionáfiû C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû 102 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vã. zaplacené sráïkové danû C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku (z dlouhodobého FM) C.*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti F. âisté zv ení (sníïení) penûïních prostfiedkû R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci období příloha I. 17

18

19

20

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: 30.6.2009. tis. Kč AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI... OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii. Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového a jedinečného.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s.

V roãní zpráva. ÎB-Asset Management, a.s. V roãní zpráva 2004 ÎB-Asset Management, a.s. Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva..................................................... 3 Orgány spoleãnosti...................................................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_EKO-12 Metodický list Formuláře výkazu zisků a ztrát a rozvahy Anotace Metodický

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název:

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek.

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Strunkovice nad Název položky Volyňkou; IČO 00667854; Strunkovice nad Volyňkou, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín Nemyčeves 77 506 01Jičín Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 sestavená k 31.3.2016 (v Kč s

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah:

------------- 24 -- Informace pro akcionáfie. Obsah: Pololetní zpráva 2002 3 Pololetní zpráva 2002 Obsah: ------------- 02 -- Kalendáfi klíãov ch událostí prvního pololetí roku 2002 03 -- Spoleãn dopis pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele akcionáfiûm

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003

První Signální, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1.1.2002 31.3.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Období, které je hodnoceno touto zprávou bylo jistě nejsložitějším v krátké historii společnosti. Přes více problémových faktorů prokázala společnost díky svým zaměstnancům

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +627 +801 +2 272 +2 448 +1 540 +1 719 +1 254 +1 433 +204 +204 +82 +82. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 4 8 5 4 9 8 8 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2 Praha 1017

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :70922306 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P 1265 Období běžné Období běžné Období

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014

Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014 Sdružení měst a obcí Jesenicka Závěrečný účet za rok 2014 Sdružení měst a obcí Jesenicka, 790 61 Lipová-lázně 396 IČ: 48427870 Obsah závěrečného účtu: Příloha č. 1: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více