Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách"

Transkript

1 VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Obsah Obsah str. 1 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s.r.o. str. 2 3 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů str. 4 5 Základní informace o projektu str. 6 Představení projektu str. 7 Výstupy a výsledky projektu str. 8 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech str. 9 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů str Příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity str Komunikace str Legislativa str. 16 Péče o klienta str. 17 ktivizace a terapie str Zdravotnická témata str. 20 Standardy kvality str. 21 Ostatní kurzy ICT str. 22 Manažerské dovednosti str. 23 Závěrem str

4 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s. r. o. Ing. Romana Butory Vážené dámy, vážení panové před více než dvěma lety jsme přišli s myšlenkou vybudovat kvalitní vzdělávací systém pro pracovníky v sociálních službách. Proto jsme se začali zajímat a komunikovat s poskytovateli sociálních služeb různého zaměření ohledně jejich vzdělávacích potřeb. Zabývali jsme se věcmi, které ve svých organizacích chtějí posunout dál, a jaká cílená forma vzdělávání by jim v tomto pomohla. Zapojení těchto organizací bylo úžasné a už na samém začátku bylo patrné, že nebudeme vytvářet vzdělávací systém, který by jen vzdělával bez potřeby zužitkovat toto vzdělávání pro změnu a vylepšení systému jako celku. Za toto nadšení a pomocnou ruku jim děkuji. V rámci projektu bylo vytvořeno 45 vzdělávacích programů, na kterých se podílí okolo 50 lektorů a garantů. Naším cílem je a bude poskytovat kvalitní vzdělávání s hodnotnými tématy. Výběr kvalitních lektorů a garantů byl naší prioritou. Naše služba je postavena na lidech, na myšlenkách, na informacích a není možné, pokud myslíme vzdělávání vážně, nevěnovat maximální úsilí ve výběru odborníků do našeho týmu. Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách měl za cíl jednak vybudovat vzdělávací systém včetně celé struktury procesů, které přispívají ke kvalitě, ale také zanalyzovat prospěšnost, praktičnost a dopad vzdělávaní v samotné organizaci, kde účastník našich kurzů pracuje. Jsem rád, že naším vzděláváním dochází ke kladnému posunu a zvýšení kompetencí pracovníka v dané organizaci, což ukazuje náš evaluační systém. Na druhou stranu nás to vede k zamyšlení, že pokud chceme posunout organizaci jako celek, musíme ještě intenzivněji pracovat s danou sociální službou a vytvářet (mixovat) vzdělávací aktivity tak, aby docházelo k systémovému zlepšení skupiny (organizace), a ne jen jednotlivců. V tomto projektu jsme se hodně naučili i my sami a nabyté zkušenosti nám pomáhají rozvíjet firmu i v dalších směrech. Rádi děláme věci, které mají smysl a které mají dopad na kvalitu systému, na rozvoj a inovátorství a na hodnoty (kvalitu) zainteresovaných osob - účastníků - v pracovním i osobním životě. -2-

5 Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie a rozpočtu ČR, docílil ještě před svým ukončením znaků udržitelnosti. Vzdělávací kurzy jsou v naší nabídce a je o ně ze strany cílové skupiny zájem, dosáhli jsme toho, že realizujeme všechny vzdělávací aktivity pro individuální projekt Moravskoslezského kraje Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji" a rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o další kvalitní programy tak, jak to vyžadují potřeby sociálních služeb. V tuto chvíli máme okolo 70 akreditovaných vzdělávacích programů pro tuto oblast a některá témata přesahují rámec našeho kraje. Tím chci říct, že to myslíme natolik vážně, že přinášíme do našeho kraje témata, za kterými by účastník musel najet spousty kilometrů, aby je někde získal a daným věcem porozuměl a začal je využívat v praxi. Považuji tento projekt za začátek vzájemné spolupráce s širokou škálou poskytovatelů sociálních služeb a za reciproční společný zájem pracovat na tom nejdůležitějším, co dané organizace mají, na svých lidech a na jejich přístupu a na jejich znalostní základně. Těším se, že bude docházet i díky našemu celoživotnímu vzdělávání k promyšlené a koncepční práci, která povede ke kvalitním a hodnotným službám, které směřují k plné spokojenosti potřebných. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do úspěšné realizace projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, a těším se na další vzájemnou spolupráci. Ing. Roman Butora Manažer projektu a ředitel společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. -3-

6 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů Filozofie projektu byla od počátku velmi dobře nastavena, ačkoliv ambice vytvořit tak velké portfolio vzdělávacích aktivit na mne nejprve působila jako obtížně splnitelná. le povedlo se a výsledek možná předčil i původní očekávání. Díky projektu jsme vytvořili 45 vzdělávacích programů, 30 z nich jsme pilotně odzkoušeli, realizací akreditovaných kurzů jsme podpořili celkem 447 pracovníků v sociálních službách. Projekt nám svými aktivitami pomohl začlenit se do velmi specifické komunity, jakou sociální služby jsou. Vlastně v tomto jejich světě poznávám spoustu prvků totožných s podniky, které také uspokojují potřeby svých klientů. Jsem rád, že můžeme společně s nimi vylepšovat poskytované služby tím, že na kurzech zodpovídáme jejich otázky z praxe, že jim umožňujeme vzájemnou výměnu zkušeností a že pro ně získáváme nové podněty a poznatky z velkého světa sociálních služeb. Jako garant jsem neustále nucen něco porovnávat kvalitu, dostupnost, interaktivitu, zaměření do praxe. Takto porovnávám vzdělávací systémy i motivaci ke vzdělávání napříč různými cílovými skupinami. Jako životního pragmatika, původně ekonoma a obchodníka, mne při realizaci aktivit projektu velmi mile překvapily zejména dvě věci. Za prvé to, že sociální služby většinou nevidí další vzdělávání svých pracovníků pouze jako povinnost danou zákonem o sociálních službách, ale především jako příležitost pro profesní rozvoj svých zaměstnanců vedoucí k nutnému a neustálému zkvalitňování poskytované sociální služby. Nevím, jak tento jejich pozitivní postoj k celoživotnímu vzdělávání přesně vysvětlit. Částečnou motivací jistě bude i ona zmiňovaná povinnost daná zákonem a také návaznost na Standardy kvality sociálních služeb, ale tím hlavním bude zřejmě sama podstata pochopení kvality. Bez celoživotního vzdělávání totiž není možné garantovat proces neustále se zlepšující kvality poskytování služeb. -4-

7 Otázkou zůstává, proč to tak nemůže fungovat i v jiných odvětvích? Druhou věcí, která mne fascinuje, je sounáležitost, soudržnost jaká v sociální službě existuje. Ochota spolupracovat a spoluvytvářet nové věci je opravdu obdivuhodná. Já vím, že produktem této spolupráce má být především vzdělávací systém, podpora rostoucí kvality, který zůstane sociálním službám k dispozici. le i tak je to věc v jiných odvětvích nevídaná. Na začátku jsem se skoro bál, že se mi nepodaří sehnat odborníky pro tvorbu nových programů a ještě v takovém počtu. Tato obava se ukázala jako zcela zbytečná, spíše jsem měl nakonec pocit, že čím více byl daný lektor či garant okolím uznávaný, tím více chtěl být zapojen do spolupráce i v rámci našeho projektu. Díky této sounáležitosti a ochotě budovat stále něco nového a potřebného jsme nakonec shromáždili tým více jak 50 odborných pracovníků. Nyní s námi spolupracují významní lektoři, metodici, inspektoři kvality, supervizoři, mediátoři, psychologové, psychiatři, manažeři klíčových i specifických sociálních služeb z Moravskoslezského kraje i z jiných oblastí ČR. s takto širokou základnou pro věc zapálených lidí a bohatou nabídkou vzdělávacích témat by byl hřích nepokračovat v nových myšlenkách a příležitostech. Ing. Pavel Čech Garant pro tvorbu vzdělávacích programů -5-

8 Základní informace o projektu Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Termín realizace: Celková výše finanční podpory: ,20 Kč -6-

9 Představení projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Cílem projektu je vyvinout komplexní a dostupný systém celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v Moravskoslezském kraji, který by odrážel jejich potřeby a byl maximálně užitečný pro výkon jejich praxe. Tento systém se opírá o tvorbu nových akreditovaných kurzů (MPSV ČR) s velkou mírou interaktivity, z nichž u většiny byla jejich praktičnost a užitečnost prověřena pilotní realizací. Hlavní cíle projektu: Vytvořit 45 akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV ČR) pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (MSK), z toho jednoho programu s komponentou zohledňující životního prostředí. 30 programů realizovat pilotně s cílem zaměřit se především na hodnocení jejich praktičnosti a užitečnosti. Podpořit 360, z toho úspěšně podpořit 324 pracovníků v sociálních službách. Projekt svými cíli reaguje na skutečnost, že trh postrádá dostatek vzdělávacích programů, které by byly zároveň komplexní, otevřené pracovníkům v sociálních službách, realizované alternativními formami výuky s velkou mírou interaktivity, flexibilní v závislosti na hodnocení praktičnosti a užitečnosti a které by zohledňovaly typologii služby a cílovou skupinu. Do realizace hlavních cílů projektu jsme zapojili široké spektrum poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomohli vytvořit pružný modulový systém tohoto vzdělávání. Tento systém díky tomu odráží skutečné potřeby cílové skupiny, doplňuje jej a inovuje v závislosti na hodnocení výstupů. Nejaktivnějšími spolupracovníky byli zástupci Slezské diakonie, Harmonie, Domova pro seniory, Domova jistoty Devětsil a Charity, kteří jasně definovali své vzdělávací potřeby již během vstupní analýzy a následně v rámci pravidelných workshopů pomáhali i s tvorbou samotných vzdělávacích kurzů. Pro účely co nejefektivnější realizace cílů jsme sestavili 45 týmů ve složení metodik (odborný garant) + lektor. Tento tandem byl vždy hlavním tvůrcem podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu, výukových materiálů a zároveň realizátorem pilotní výuky. Takto jsme do nově vzniklého vzdělávacího systému zapojili více jak 50 odborníků nejen z Moravskoslezského kraje. Projekt měl ambiciózní plán, a to vytvořit kurzy kvalitní, komplexní, interaktivní a přitom dostupné sociálním službám z Moravskoslezského kraje. Toto se beze zbytku podařilo, a to především díky důrazu na kvalitu. EDUCO CENTRUM s.r.o. klade kvalitu vždy na první místo. Právě proto tvoří kurzy s vysokou mírou přidané hodnoty a koncentruje v týmu lektorů a metodiků velké množství odborníků s celorepublikovou působností. -7-

10 Počet osob Počet (ks) Výstupy a výsledky projektu Indikátor Cíl Skutečnost Výsledek Nově vytvořené vzdělávací programy % - z toho s komponentou ŽP* % Pilotně realizované nové kurzy % Počet účastníků jednotlivých akcí % Počet úspěšně podpořených osob % - z toho muži % - z toho ženy % ŽP*... životní prostředí Nově vytvořené vzdělávací programy Vzdělávací programy Indikátor Pilotně realizované nové kurzy Cíl Skutečnost Účastníci vs. absolventi vzdělávacích programů 360 Počet účastníků jednotlivých akcí Indikátor Počet úspěšně podpořených osob Cíl Skutečnost Cíle projektu byly splněny, dokonce v některých ohledech překročeny. Projekt původně pracoval s plánem, že do pilotní realizace nově vzniklých akreditovaných kurzů bude zapojeno osob z řad cílové skupiny. Enormně vysoká poptávka, kterou jsme zaregistrovali už od samého počátku projektu, nás přinutila kurzy otevírat pro maximální kapacitu účastníků, kterou nám akreditace programů dovolovaly. Z toho důvodu jsme drtivou většinu kurzů realizovali pro 15 účastníků. To, že jsou kurzy dobře nastaveny, potvrzuje i fakt, že všichni účastníci kurzů jsou zároveň jejich úspěšnými absolventy (každý kurz byl zakončen zkouškou). -8-

11 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech spekt interaktivity byl jedním z hlavních motivů pro vytvoření tohoto projektu. Právě to, že v nabídce kurzů z našeho blízkého okolí se objevovaly povětšinou kurzy přednáškového akademického typu bez možnosti zapojení posluchačů do tématu, nás přimělo zabývat se napravením této situace. Pro lepší vyjasnění termínu si dovoluji zařadit část citace z Wikipedie: Interaktivní výuka je moderní a progresivní metoda výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.... co je dobré pro děti, musí být dobré i pro dospělé... :-) Náš způsob pojetí interaktivity pracuje na dvou úrovních: 1. a) Přednášející posluchač, kdy lektor zapojuje posluchače do výuky tematickými otázkami zaměřenými do jejich praxe s porovnáním s probíranou teorií (i za pomoci různých technických interaktivních pomůcek). b) Nebo v obráceném směru posluchač přednášející, kdy posluchač sám reaguje na podněty z výuky. 2. Účastník účastník (+ lektor v pozici moderátora), kdy se lidé z různých organizací zapojují do řešení problémů společně, diskutují spolu stejná témata, ale s různými názory ovlivněnými různě dosaženou praxí. Tímto se samotní účastníci kurzu obohacují navzájem (jako kdyby absolvovali krátkou stáž v jiné organizaci). V obou případech se účastník stává spolutvůrcem děje, není pasivním posluchačem, ale kurz prožívá a v některých případech ho do jisté míry řídí. Pro podporu interaktivity ve výuce využíváme některé technické pomůcky, od již zcela běžného dataprojektoru nebo DVD přehrávače po např. interaktivní tabule, interaktivní tablet, 3D projektor, hlasovací zařízení.... Sama podstata interaktivity nepotřebuje pro svou realizaci nějaké zvláštní technické pomůcky, ale když se ve výuce správně využijí, je jejich přidaná hodnota prokazatelná. Při tvorbě nového programu se na něj díváme hlavně pohledem jeho uživatele a vždy máme na paměti, že není vždy nejdůležitější téma přednášky, ale jakým způsobem (interaktivním) je přednáška realizována. -9-

12 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů Jak bylo již zmíněno v popisu projektu, je jeho hlavním cílem vytvořit kvalitní a praktické vzdělávací programy. by výstupy projektu mohly být takto sebevědomě označovány a byla jednoznačně prokázána oprávněnost jejich účelu, bylo nutné vytvořit hodnotící systém, který by postihoval názory všech zúčastněných stran a zároveň tyto názory posunul do jednoduché a čitelné formy. Proto byl vytvořen komplexní systém hodnocení vzdělávacích programů prostřednictvím využití měřítek praktičnosti a užitečnosti tak, aby výsledek tohoto měření poskytoval přesvědčivou a účinnou zpětnou vazbu jak organizátorovi, tak uživateli výukových kurzů. Systém shromažďuje a vyhodnocuje informace získané z evaluačních dotazníků, které jsou pro každého účastníka evaluace postaveny s trochu jinou, ale velmi podobnou strukturou otázek. Každá otázka je opatřena hodnoticí stupnicí 1 5 (známkování jako ve škole) a doplněna podotázkou vyzývající účastníka ke slovnímu komentáři. Závěrečné evaluace se zúčastňují: 1. Účastník vzdělávacího kurzu pracovník v sociálních službách Dotazník obsahuje otázky spadající do tří hlavních sekcí: hodnocení organizace celé vzdělávací akce, hodnocení vzdělávací aktivity (např. cíle, struktura, metodiky výuky, tempo, interaktivita, přínos...) a hodnocení osoby lektora (např. erudovanost, způsob výkladu, schopnost předat informace, reakce na dotazy). Na závěr má účastník ještě možnost doplnit souhrnnou textovou informaci (např. návrhy na změny, komentář k lektorovi...) a dále dopsat další témata, kterými by si přál být v budoucnu proškolen. 2. Lektor/lektoři vzdělávacího kurzu Lektor zaznamenává své dojmy z výuky, hodnotí především připravenost účastníků na výuku (např. zda měli vstupní informace o kurzu, cílech, jejich motivaci), dále hodnotí ze svého pohledu vhodnost nastavení kurzu pro tuto konkrétní cílovou skupinu vč. doporučení na změny a to, jak skupina spolupracovala v rámci jednotlivých témat. 3. Metodik vzdělávacího kurzu Metodik, jakožto spolutvůrce, hodnotí nastavení a tempo výuky, strukturu i reálně stanovené cíle. Podle proběhnuvší výuky pozná, zda je kurz nastaven správně, pro správnou cílovou skupinu. Metodik mimo kvalitu kurzu hodnotí i kvality lektora spolutvůrce programu. Na závěr dotazníku má metodik dostatečný prostor pro vyjádření doporučení k případným úpravám programu, popř. chování lektora. 4. Organizátor kurzu Mimo závěrečné vyhodnocení hodnotí v rámci dílčí evaluace schopnosti a dovednosti lektora. Těmto účelům slouží karta lektora, do které zaznamenává informace týkající se odbornosti, vzdělanosti a zkušeností lektora. Byla stanovena kritéria, podle kterých jsou každému lektorovi uděleny body za vzdělání, lektorskou/pedagogickou praxi, praxi v oboru, mobilitu a připravenost účastníků ke zkouškám. -10-

13 Lektor musí dosáhnout minimálně 60% bodového ohodnocení, aby byl způsobilý vykonávat tuto funkci. Informace do této karty plynou především z jeho životopisu umístěného v žádosti o akreditaci každého konkrétního vzdělávacího kurzu. Poslední informaci, připravenost účastníků ke zkouškám, doplní garant vzdělávacího kurzu na základě výsledků zkoušek. 5. Poskytovatel soc. služeb organizace, která pracovníka na vzdělávací aktivitu vyslala I zástupce poskytovatele sociálních služeb, tedy ten, kdo posílá své pracovníky na vzdělávací kurz, je zapojen do hodnocení vzdělávací aktivity. Jeho úkolem je vyplnit dotazník praktičnosti a užitečnosti, kde jsou otázky směřovány na to, zda kurz splnil to, co měl za cíl, zda měl pro pracovníka a jeho zaměstnavatele užitnou hodnotu a jestli pracovník využil nové znalosti na svém pracovišti. Poskytovatel hodnotí praktičnost a užitečnost s časovým odstupem do 1 měsíce po úspěšném absolvování kurzu jeho zaměstnancem. Z těchto dílčích formulářů jsou čerpány informace do závěrečného formuláře Vyhodnocení vzdělávací aktivity. Toto vyhodnocení koncentruje získané informace do základních sekcí: Hodnocení organizace kurzu. Hodnocení výuky. Hodnocení lektora. Hodnocení kurzu lektorem, popř. garantem. Hodnocení kurzu organizátorem. Podněty na další vzdělávání. Návrhy na zlepšení. Každá sekce popisuje jak bodově, tak výpisem nejzajímavějších komentářů nejzásadnější prvky zjištěné z jednotlivých hodnoticích dotazníků. Poslední sekce Návrhy na zlepšení tuto zpětnou vazbu završuje a dává podnět na případnou opravu vzdělávacího programu pro jeho příští realizaci. Na následujících stranách prezentujeme vzory evaluačních dotazníků, příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity s důrazem na měření praktičnosti a užitečnosti nové vzdělávací aktivity vč. tabulky vyhodnocení evaluačního systému

14 Celkové vyhodnocení - shrnutí Hodnocení lektora: Účastníkem Lektorku kurzu účastníci hodnotí velmi kladně, z čehož vyplývá i průměrná známka 1,1. Ocenili kvalitu a styl výuky. Organizátorem Organizátor hodnotil lektora známkou 1. Hodnocení celkové užitečnosti a praktičnosti: Průměrná známka z celkového hodnocení je 1,2. Výsledek je sestaven z hodnocení účastníkem (1,1), lektorem (1,4), zaměstnavatelem (1,2) a metodikem (1,3). Z celkových výsledků lze hodnotit kurz jako velice přínosný. Přílohy: Vyhodnocení evaluačního systému (Excel). -13-

15 K O M U N Komunikace asertivní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/1158 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Renata Garant: Mgr. Staňková Květa Úvod do komunikace alternativní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Gwóźdźová Lenka, DiS. Garant: Mgr. Staňková Květa Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Skvělé, nemám co dodat, dobré zázemí, spolupráce, osobní přístup k účastníkům i lektorům. lektorka Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. I K C E Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Faldynová Zuzana Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Komunikace s klientem s problémovým chováním a pravidla šetrné sebeochrany (16h) Č. akreditace: 2011/0374 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Olchawski Petr Garant: Balická Kateřina, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Naučila jsem se nové věci, poznala nové lidi a zároveň můžu poznatky z kurzu uplatnit v práci Účastnice kurzu

16 Komunikace s nemotivovaným klientem (8h) Č. akreditace: 2011/0375 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Úvod do komunikace s klientem (8h) Č. akreditace: 2011/1160 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Ranáta Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Inspirující návrhy pro práci v týmu. Zaměstnanci získali nové poznatky, které si vyzkoušeli po absolvování ve svém kolektivu. Komunikace v týmu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: David Kotásek Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Za Charitu Krnov Marie Pešková Návštěva v domácnosti klienta (8h) Č. akreditace: 2011/1164 PC/SP Lektor: Zdráhal Ivo, DiS. Garant: Mgr. František Fojtík Úvod do komunikace s člověkem s mentálním postižením (12h) Č. akreditace: 2011/0210 PC/SP Lektor: Mgr. Lenka Gwóźdźová DiS. Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti:1,5-15-

17 L E G I S L T I V Zákon o sociálních službách výklad zákona (8h) Č. akreditace: 2011/1159 PC/SP Lektor: Mgr. František Fojtík Garant: Mgr. Martina Chlápková Práva klientů při poskytování sociální služby (8h) Č. akreditace: 2011/1161 PC/SP Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík S organizací kurzu jsem byla spokojená. Snaha vycházet vstříc zájemcům o kurz je příkladná. Za DS Krnov Miloslava Blaťáková Práva osob v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2010/529-PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Zákon o sociálních službách standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2011/1257 PC/SP Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Bc. Šárka Gaudková, DiS. Právo v praxi v sociálních službách (8h) Č. akreditace:2011/ PC Lektor: Mgr. Hana Mazalová Garant: ntonín Plachý Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Vystupování lektora bylo jasné, srozumitelné a velice zajímavé. Účastnice kurzu -16-

18 Duchovenská péče a její význam v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/0376 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Roman Hota Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 K L I Život člověka s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Ověřila jsem si, jak na tom pracovně jsem, v čem jsem dobrá, a co musím vylepšit. Účastnice kurzu Sexualita lidí s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2011/0285 PC/SP Lektor: Mgr. Staňková Květa Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Život člověka s duševním onemocněním (8h) Č. akreditace: 2011/0378 PC/SP Lektor: Mgr. Jiří Šupa Garant: PhDr. Strossová Ivana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Co přináší do života problém mobility (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Bc. Peřinová Zuzana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 P É Č E O E N T -17-

19 K T I V I Z C E T E R P I E ktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (16h) Č. akreditace: 2011/0208-PC Lektor: Bc. Jan Straka Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Rehabilitace a relaxace pro děti s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Ondrušková Růžena Garant: Valerová Jaroslava Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Valerová Jaroslava Garant: Mgr. Hančilová Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Celá výuka byla skvělá a příjemná, úžasně se poslouchal výklad lektorky, věřím, že poznatky využiji v mé práci. Účastnice kurzu -18-

20 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem I. rteterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Fofová Veronika, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Přínosem bylo seznámení se s pracovníky z jiných organizací, sdílení zážitků, problémů, apod. Za Charitní dům Salvator lice Posoldová Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem II. Dramaterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Olejková Svatava, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem III. Muzikoterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Nováková Kateřina Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paní lektorka opravdu skvělá, velmi příjemná, lidská a člověk na svém místě. Účastnice kurzu Význam canisterapie pro soc. služby a její praktické využití Č. akreditace: 2011/1163- PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kurková Martina Garant: Vítková Ludmila, Ing. -19-

21 Z D R V O T N I C K Á T É M T Psychiatrické minimum (16h) Č. akreditace: 2011/0377 PC/SP Lektor: MUDr. Lenka Tatarková Garant: MUDr. Jan Tatarko Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Pracovníci přišli obohaceni o spoustu nových a potřebných informací v psychiatrické oblasti. Taktéž písemný materiál z kurzu byl na srozumitelné úrovni. Za Harmonii Bc. Zuzana Peřinová Biopsychosociální problematika bolesti (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. Pavel Vančura Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích (8h) Č. akreditace: 2010/530 - PC Lektor: Mgr. Krušinová lena Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Výhodou je místo konání kurzu. Pracovníci hodnotili absolvování kurzu jako přínosné pro svou práci. Za Domov Jistoty Devětsil Milena Baranová Porucha příjmu potravy - výživa v seniorském věku (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: PhDr. Mgr. Peřinová Nikola Garant: PhDr. Ing. Sladká Ševčíková Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paliativní péče (8h) Č. akreditace: 2010/531 - PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-20-

22 Plánování v sociálních službách pro terénní službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Velmi dobré zázemí kurzu, včetně vybavení i občerstvení. Účastníci byli dostatečně motivováni. garant Mgr. Martina Chlápková Plánování v sociálních službách pro pobytovou službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Hana Mazalová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Plánování v sociálních službách pro osoby v krizi (8h) Č. akreditace: 2010/527 - PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,6 Jak implementovat standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2010/528 - PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 S T N D R D Y K V L I T Y -21-

23 O S T T N Í K U R Z Y I C T Základy práce s osobním počítačem (20h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. David Pizur Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek MS Word v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Excel v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Powerpoint v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek Kurz proběhl nad veškerá očekávání, téma bylo natolik poutavé, že pracovníky podnítilo k dalším aktivitám a nápadům v tomto směru. Za Slezskou diakonii Bc. Šárka Gaudková, DiS. Videotrénink interakcí pro pracovníky v sociálních službách (24h) Č. akreditace: 2011/0379 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Garant: Mgr. Petra Reiserová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-22-

24 Týmová spolupráce v sociálních službách (16h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 D Nejlepší kurz, který jsem dosud navštívila. M O Účastnice kurzu Time management pro pracovníky v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková Úvod do problematiky supervize (8h) Č. akreditace: 2011/1162 PC/SP Lektor: Mgr. Renáta Václavková Garant: Mgr. Květa Staňková N MŽ Ě E V E D N O Jak neztratit nadšení prevence syndromu vyhoření (8h) Č. akreditace: 2011/0616 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Dvořáková Jitka K K R S S T Psychohygiena (sebepoznávání) úvod do metody (8h) Č. akreditace: 2011/0619 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková É K I Vysvětlivky symbolů: ** kreditace nebyla udělena * Tyto kurzy nebyly pilotně realizovány É -23-

25 Závěrem Cílem této brožury bylo především prezentovat a věcně zhodnotit výstupy a výsledky projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách. Zároveň jsme ale ve vás čtenářích chtěli podnítit zájem o oblast dalšího vzdělávání, a to v souvislosti s jeho kvalitou, interaktivitou a dostupností. Realizací projektu vznikl základ velmi specifického a propracovaného vzdělávacího systému, který nemá v podmínkách Moravskoslezského kraje příliš obdoby. Tento systém již díky projektu obsahuje 45 vzdělávacích programů, které odpovídají aktuální poptávce sociálních služeb. Na toto portfolio lze bez problémů navázat dalšími moduly a tématy, ať už v rámci navazujících projektů, nebo v rámci běžné nabídky vzdělávací společnosti. Tato skutečnost investice do projektu plně opodstatňuje a zároveň potvrzuje jeho udržitelnost i v dalších obdobích. Domníváme se, že náš přístup k řešení zadání projektu je inspirativní a může i pro ostatní sloužit jako následováníhodný přiklad dobré praxe. Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat všem zástupcům sociálních služeb, kteří svou spoluprací (účastí na vstupní analýze, tematických workshopech, nebo také závěrečné evaluaci) přispěli ke kvalitě a hladkému průběhu řešení tohoto projektu. Za velmi dobrou spolupráci bychom chtěli poděkovat také účastníkům jednotlivých pilotních výuk, jejichž přínos, zejména ve zpětné vazbě, byl pro potvrzení praktičnosti a užitečnosti jednotlivých témat nezastupitelný. V neposlední řadě naše poděkování patří i všem spolupracujícím osobám, především lektorům a metodikům (garantům) za jejich profesionální přístup plný přínosů a inspirace. Kontakt pro případné náměty, připomínky, zájem o spolupráci: -24-

26

27

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011

ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP 31. 10. 2011 Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro

Více

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ Evaluační zpráva Hodnocení vzdělávání, moduly 1 22 Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů. Zpráva porovnává hodnocení jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová

Centrum pro podporu zaměstnanc. stnanců. PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc. Lenka Skabrouthová Centrum pro podporu zaměstnanc stnanců PhDr. Michaela Tureckiová,, CSc. Lektor Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Lenka Skabrouthová Vedoucí Centra pro podporu zaměstnanc stnanců Identifikace projektu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky. Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Příloha 1 Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb Zadavatel v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vzdělávání

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Evaluace vzdělávacích modulů 1-12

Evaluace vzdělávacích modulů 1-12 Evaluace vzdělávacích modulů 1-12 Souhrnná zpráva z evaluace modulů v rámci vzdělávání sociálních kurátorů pověřených koordinační činností a metodiků sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů Ing. Mgr. Lenka Návratová workshop, Ostrava 31. 8. 2016 Realizované aktivity Poslední setkání dne 18. 3. 2016. zjištění potřeb

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie

Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP. Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Rovná šance projekt podporovaného zaměstnávání I- III Zkušenosti z realizace projektu ze SROP Ing. Romana Bélová Slezská diakonie Příprava projektu aneb Na tom musíme stavět Kvalitní příprava projektu

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 10 Profesní

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Prevence vyhoření Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více