Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách"

Transkript

1 VÝSTUPY VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2

3 Obsah Obsah str. 1 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s.r.o. str. 2 3 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů str. 4 5 Základní informace o projektu str. 6 Představení projektu str. 7 Výstupy a výsledky projektu str. 8 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech str. 9 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů str Příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity str Komunikace str Legislativa str. 16 Péče o klienta str. 17 ktivizace a terapie str Zdravotnická témata str. 20 Standardy kvality str. 21 Ostatní kurzy ICT str. 22 Manažerské dovednosti str. 23 Závěrem str

4 Úvodní slovo ředitele firmy EDUCO CENTRUM s. r. o. Ing. Romana Butory Vážené dámy, vážení panové před více než dvěma lety jsme přišli s myšlenkou vybudovat kvalitní vzdělávací systém pro pracovníky v sociálních službách. Proto jsme se začali zajímat a komunikovat s poskytovateli sociálních služeb různého zaměření ohledně jejich vzdělávacích potřeb. Zabývali jsme se věcmi, které ve svých organizacích chtějí posunout dál, a jaká cílená forma vzdělávání by jim v tomto pomohla. Zapojení těchto organizací bylo úžasné a už na samém začátku bylo patrné, že nebudeme vytvářet vzdělávací systém, který by jen vzdělával bez potřeby zužitkovat toto vzdělávání pro změnu a vylepšení systému jako celku. Za toto nadšení a pomocnou ruku jim děkuji. V rámci projektu bylo vytvořeno 45 vzdělávacích programů, na kterých se podílí okolo 50 lektorů a garantů. Naším cílem je a bude poskytovat kvalitní vzdělávání s hodnotnými tématy. Výběr kvalitních lektorů a garantů byl naší prioritou. Naše služba je postavena na lidech, na myšlenkách, na informacích a není možné, pokud myslíme vzdělávání vážně, nevěnovat maximální úsilí ve výběru odborníků do našeho týmu. Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách měl za cíl jednak vybudovat vzdělávací systém včetně celé struktury procesů, které přispívají ke kvalitě, ale také zanalyzovat prospěšnost, praktičnost a dopad vzdělávaní v samotné organizaci, kde účastník našich kurzů pracuje. Jsem rád, že naším vzděláváním dochází ke kladnému posunu a zvýšení kompetencí pracovníka v dané organizaci, což ukazuje náš evaluační systém. Na druhou stranu nás to vede k zamyšlení, že pokud chceme posunout organizaci jako celek, musíme ještě intenzivněji pracovat s danou sociální službou a vytvářet (mixovat) vzdělávací aktivity tak, aby docházelo k systémovému zlepšení skupiny (organizace), a ne jen jednotlivců. V tomto projektu jsme se hodně naučili i my sami a nabyté zkušenosti nám pomáhají rozvíjet firmu i v dalších směrech. Rádi děláme věci, které mají smysl a které mají dopad na kvalitu systému, na rozvoj a inovátorství a na hodnoty (kvalitu) zainteresovaných osob - účastníků - v pracovním i osobním životě. -2-

5 Tento projekt, financovaný z prostředků Evropské unie a rozpočtu ČR, docílil ještě před svým ukončením znaků udržitelnosti. Vzdělávací kurzy jsou v naší nabídce a je o ně ze strany cílové skupiny zájem, dosáhli jsme toho, že realizujeme všechny vzdělávací aktivity pro individuální projekt Moravskoslezského kraje Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji" a rozšiřujeme naši vzdělávací nabídku o další kvalitní programy tak, jak to vyžadují potřeby sociálních služeb. V tuto chvíli máme okolo 70 akreditovaných vzdělávacích programů pro tuto oblast a některá témata přesahují rámec našeho kraje. Tím chci říct, že to myslíme natolik vážně, že přinášíme do našeho kraje témata, za kterými by účastník musel najet spousty kilometrů, aby je někde získal a daným věcem porozuměl a začal je využívat v praxi. Považuji tento projekt za začátek vzájemné spolupráce s širokou škálou poskytovatelů sociálních služeb a za reciproční společný zájem pracovat na tom nejdůležitějším, co dané organizace mají, na svých lidech a na jejich přístupu a na jejich znalostní základně. Těším se, že bude docházet i díky našemu celoživotnímu vzdělávání k promyšlené a koncepční práci, která povede ke kvalitním a hodnotným službám, které směřují k plné spokojenosti potřebných. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do úspěšné realizace projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, a těším se na další vzájemnou spolupráci. Ing. Roman Butora Manažer projektu a ředitel společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. -3-

6 Slovo garanta pro tvorbu vzdělávacích programů Filozofie projektu byla od počátku velmi dobře nastavena, ačkoliv ambice vytvořit tak velké portfolio vzdělávacích aktivit na mne nejprve působila jako obtížně splnitelná. le povedlo se a výsledek možná předčil i původní očekávání. Díky projektu jsme vytvořili 45 vzdělávacích programů, 30 z nich jsme pilotně odzkoušeli, realizací akreditovaných kurzů jsme podpořili celkem 447 pracovníků v sociálních službách. Projekt nám svými aktivitami pomohl začlenit se do velmi specifické komunity, jakou sociální služby jsou. Vlastně v tomto jejich světě poznávám spoustu prvků totožných s podniky, které také uspokojují potřeby svých klientů. Jsem rád, že můžeme společně s nimi vylepšovat poskytované služby tím, že na kurzech zodpovídáme jejich otázky z praxe, že jim umožňujeme vzájemnou výměnu zkušeností a že pro ně získáváme nové podněty a poznatky z velkého světa sociálních služeb. Jako garant jsem neustále nucen něco porovnávat kvalitu, dostupnost, interaktivitu, zaměření do praxe. Takto porovnávám vzdělávací systémy i motivaci ke vzdělávání napříč různými cílovými skupinami. Jako životního pragmatika, původně ekonoma a obchodníka, mne při realizaci aktivit projektu velmi mile překvapily zejména dvě věci. Za prvé to, že sociální služby většinou nevidí další vzdělávání svých pracovníků pouze jako povinnost danou zákonem o sociálních službách, ale především jako příležitost pro profesní rozvoj svých zaměstnanců vedoucí k nutnému a neustálému zkvalitňování poskytované sociální služby. Nevím, jak tento jejich pozitivní postoj k celoživotnímu vzdělávání přesně vysvětlit. Částečnou motivací jistě bude i ona zmiňovaná povinnost daná zákonem a také návaznost na Standardy kvality sociálních služeb, ale tím hlavním bude zřejmě sama podstata pochopení kvality. Bez celoživotního vzdělávání totiž není možné garantovat proces neustále se zlepšující kvality poskytování služeb. -4-

7 Otázkou zůstává, proč to tak nemůže fungovat i v jiných odvětvích? Druhou věcí, která mne fascinuje, je sounáležitost, soudržnost jaká v sociální službě existuje. Ochota spolupracovat a spoluvytvářet nové věci je opravdu obdivuhodná. Já vím, že produktem této spolupráce má být především vzdělávací systém, podpora rostoucí kvality, který zůstane sociálním službám k dispozici. le i tak je to věc v jiných odvětvích nevídaná. Na začátku jsem se skoro bál, že se mi nepodaří sehnat odborníky pro tvorbu nových programů a ještě v takovém počtu. Tato obava se ukázala jako zcela zbytečná, spíše jsem měl nakonec pocit, že čím více byl daný lektor či garant okolím uznávaný, tím více chtěl být zapojen do spolupráce i v rámci našeho projektu. Díky této sounáležitosti a ochotě budovat stále něco nového a potřebného jsme nakonec shromáždili tým více jak 50 odborných pracovníků. Nyní s námi spolupracují významní lektoři, metodici, inspektoři kvality, supervizoři, mediátoři, psychologové, psychiatři, manažeři klíčových i specifických sociálních služeb z Moravskoslezského kraje i z jiných oblastí ČR. s takto širokou základnou pro věc zapálených lidí a bohatou nabídkou vzdělávacích témat by byl hřích nepokračovat v nových myšlenkách a příležitostech. Ing. Pavel Čech Garant pro tvorbu vzdělávacích programů -5-

8 Základní informace o projektu Název projektu: Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Realizátor projektu: EDUCO CENTRUM s.r.o. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/ Termín realizace: Celková výše finanční podpory: ,20 Kč -6-

9 Představení projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách Cílem projektu je vyvinout komplexní a dostupný systém celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v Moravskoslezském kraji, který by odrážel jejich potřeby a byl maximálně užitečný pro výkon jejich praxe. Tento systém se opírá o tvorbu nových akreditovaných kurzů (MPSV ČR) s velkou mírou interaktivity, z nichž u většiny byla jejich praktičnost a užitečnost prověřena pilotní realizací. Hlavní cíle projektu: Vytvořit 45 akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV ČR) pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji (MSK), z toho jednoho programu s komponentou zohledňující životního prostředí. 30 programů realizovat pilotně s cílem zaměřit se především na hodnocení jejich praktičnosti a užitečnosti. Podpořit 360, z toho úspěšně podpořit 324 pracovníků v sociálních službách. Projekt svými cíli reaguje na skutečnost, že trh postrádá dostatek vzdělávacích programů, které by byly zároveň komplexní, otevřené pracovníkům v sociálních službách, realizované alternativními formami výuky s velkou mírou interaktivity, flexibilní v závislosti na hodnocení praktičnosti a užitečnosti a které by zohledňovaly typologii služby a cílovou skupinu. Do realizace hlavních cílů projektu jsme zapojili široké spektrum poskytovatelů sociálních služeb, kteří pomohli vytvořit pružný modulový systém tohoto vzdělávání. Tento systém díky tomu odráží skutečné potřeby cílové skupiny, doplňuje jej a inovuje v závislosti na hodnocení výstupů. Nejaktivnějšími spolupracovníky byli zástupci Slezské diakonie, Harmonie, Domova pro seniory, Domova jistoty Devětsil a Charity, kteří jasně definovali své vzdělávací potřeby již během vstupní analýzy a následně v rámci pravidelných workshopů pomáhali i s tvorbou samotných vzdělávacích kurzů. Pro účely co nejefektivnější realizace cílů jsme sestavili 45 týmů ve složení metodik (odborný garant) + lektor. Tento tandem byl vždy hlavním tvůrcem podkladů pro akreditaci vzdělávacího programu, výukových materiálů a zároveň realizátorem pilotní výuky. Takto jsme do nově vzniklého vzdělávacího systému zapojili více jak 50 odborníků nejen z Moravskoslezského kraje. Projekt měl ambiciózní plán, a to vytvořit kurzy kvalitní, komplexní, interaktivní a přitom dostupné sociálním službám z Moravskoslezského kraje. Toto se beze zbytku podařilo, a to především díky důrazu na kvalitu. EDUCO CENTRUM s.r.o. klade kvalitu vždy na první místo. Právě proto tvoří kurzy s vysokou mírou přidané hodnoty a koncentruje v týmu lektorů a metodiků velké množství odborníků s celorepublikovou působností. -7-

10 Počet osob Počet (ks) Výstupy a výsledky projektu Indikátor Cíl Skutečnost Výsledek Nově vytvořené vzdělávací programy % - z toho s komponentou ŽP* % Pilotně realizované nové kurzy % Počet účastníků jednotlivých akcí % Počet úspěšně podpořených osob % - z toho muži % - z toho ženy % ŽP*... životní prostředí Nově vytvořené vzdělávací programy Vzdělávací programy Indikátor Pilotně realizované nové kurzy Cíl Skutečnost Účastníci vs. absolventi vzdělávacích programů 360 Počet účastníků jednotlivých akcí Indikátor Počet úspěšně podpořených osob Cíl Skutečnost Cíle projektu byly splněny, dokonce v některých ohledech překročeny. Projekt původně pracoval s plánem, že do pilotní realizace nově vzniklých akreditovaných kurzů bude zapojeno osob z řad cílové skupiny. Enormně vysoká poptávka, kterou jsme zaregistrovali už od samého počátku projektu, nás přinutila kurzy otevírat pro maximální kapacitu účastníků, kterou nám akreditace programů dovolovaly. Z toho důvodu jsme drtivou většinu kurzů realizovali pro 15 účastníků. To, že jsou kurzy dobře nastaveny, potvrzuje i fakt, že všichni účastníci kurzů jsou zároveň jejich úspěšnými absolventy (každý kurz byl zakončen zkouškou). -8-

11 Zhodnocení interaktivity ve vzdělávacích programech spekt interaktivity byl jedním z hlavních motivů pro vytvoření tohoto projektu. Právě to, že v nabídce kurzů z našeho blízkého okolí se objevovaly povětšinou kurzy přednáškového akademického typu bez možnosti zapojení posluchačů do tématu, nás přimělo zabývat se napravením této situace. Pro lepší vyjasnění termínu si dovoluji zařadit část citace z Wikipedie: Interaktivní výuka je moderní a progresivní metoda výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.... co je dobré pro děti, musí být dobré i pro dospělé... :-) Náš způsob pojetí interaktivity pracuje na dvou úrovních: 1. a) Přednášející posluchač, kdy lektor zapojuje posluchače do výuky tematickými otázkami zaměřenými do jejich praxe s porovnáním s probíranou teorií (i za pomoci různých technických interaktivních pomůcek). b) Nebo v obráceném směru posluchač přednášející, kdy posluchač sám reaguje na podněty z výuky. 2. Účastník účastník (+ lektor v pozici moderátora), kdy se lidé z různých organizací zapojují do řešení problémů společně, diskutují spolu stejná témata, ale s různými názory ovlivněnými různě dosaženou praxí. Tímto se samotní účastníci kurzu obohacují navzájem (jako kdyby absolvovali krátkou stáž v jiné organizaci). V obou případech se účastník stává spolutvůrcem děje, není pasivním posluchačem, ale kurz prožívá a v některých případech ho do jisté míry řídí. Pro podporu interaktivity ve výuce využíváme některé technické pomůcky, od již zcela běžného dataprojektoru nebo DVD přehrávače po např. interaktivní tabule, interaktivní tablet, 3D projektor, hlasovací zařízení.... Sama podstata interaktivity nepotřebuje pro svou realizaci nějaké zvláštní technické pomůcky, ale když se ve výuce správně využijí, je jejich přidaná hodnota prokazatelná. Při tvorbě nového programu se na něj díváme hlavně pohledem jeho uživatele a vždy máme na paměti, že není vždy nejdůležitější téma přednášky, ale jakým způsobem (interaktivním) je přednáška realizována. -9-

12 Měřítka praktičnosti a užitečnosti v rámci vzdělávacích programů Jak bylo již zmíněno v popisu projektu, je jeho hlavním cílem vytvořit kvalitní a praktické vzdělávací programy. by výstupy projektu mohly být takto sebevědomě označovány a byla jednoznačně prokázána oprávněnost jejich účelu, bylo nutné vytvořit hodnotící systém, který by postihoval názory všech zúčastněných stran a zároveň tyto názory posunul do jednoduché a čitelné formy. Proto byl vytvořen komplexní systém hodnocení vzdělávacích programů prostřednictvím využití měřítek praktičnosti a užitečnosti tak, aby výsledek tohoto měření poskytoval přesvědčivou a účinnou zpětnou vazbu jak organizátorovi, tak uživateli výukových kurzů. Systém shromažďuje a vyhodnocuje informace získané z evaluačních dotazníků, které jsou pro každého účastníka evaluace postaveny s trochu jinou, ale velmi podobnou strukturou otázek. Každá otázka je opatřena hodnoticí stupnicí 1 5 (známkování jako ve škole) a doplněna podotázkou vyzývající účastníka ke slovnímu komentáři. Závěrečné evaluace se zúčastňují: 1. Účastník vzdělávacího kurzu pracovník v sociálních službách Dotazník obsahuje otázky spadající do tří hlavních sekcí: hodnocení organizace celé vzdělávací akce, hodnocení vzdělávací aktivity (např. cíle, struktura, metodiky výuky, tempo, interaktivita, přínos...) a hodnocení osoby lektora (např. erudovanost, způsob výkladu, schopnost předat informace, reakce na dotazy). Na závěr má účastník ještě možnost doplnit souhrnnou textovou informaci (např. návrhy na změny, komentář k lektorovi...) a dále dopsat další témata, kterými by si přál být v budoucnu proškolen. 2. Lektor/lektoři vzdělávacího kurzu Lektor zaznamenává své dojmy z výuky, hodnotí především připravenost účastníků na výuku (např. zda měli vstupní informace o kurzu, cílech, jejich motivaci), dále hodnotí ze svého pohledu vhodnost nastavení kurzu pro tuto konkrétní cílovou skupinu vč. doporučení na změny a to, jak skupina spolupracovala v rámci jednotlivých témat. 3. Metodik vzdělávacího kurzu Metodik, jakožto spolutvůrce, hodnotí nastavení a tempo výuky, strukturu i reálně stanovené cíle. Podle proběhnuvší výuky pozná, zda je kurz nastaven správně, pro správnou cílovou skupinu. Metodik mimo kvalitu kurzu hodnotí i kvality lektora spolutvůrce programu. Na závěr dotazníku má metodik dostatečný prostor pro vyjádření doporučení k případným úpravám programu, popř. chování lektora. 4. Organizátor kurzu Mimo závěrečné vyhodnocení hodnotí v rámci dílčí evaluace schopnosti a dovednosti lektora. Těmto účelům slouží karta lektora, do které zaznamenává informace týkající se odbornosti, vzdělanosti a zkušeností lektora. Byla stanovena kritéria, podle kterých jsou každému lektorovi uděleny body za vzdělání, lektorskou/pedagogickou praxi, praxi v oboru, mobilitu a připravenost účastníků ke zkouškám. -10-

13 Lektor musí dosáhnout minimálně 60% bodového ohodnocení, aby byl způsobilý vykonávat tuto funkci. Informace do této karty plynou především z jeho životopisu umístěného v žádosti o akreditaci každého konkrétního vzdělávacího kurzu. Poslední informaci, připravenost účastníků ke zkouškám, doplní garant vzdělávacího kurzu na základě výsledků zkoušek. 5. Poskytovatel soc. služeb organizace, která pracovníka na vzdělávací aktivitu vyslala I zástupce poskytovatele sociálních služeb, tedy ten, kdo posílá své pracovníky na vzdělávací kurz, je zapojen do hodnocení vzdělávací aktivity. Jeho úkolem je vyplnit dotazník praktičnosti a užitečnosti, kde jsou otázky směřovány na to, zda kurz splnil to, co měl za cíl, zda měl pro pracovníka a jeho zaměstnavatele užitnou hodnotu a jestli pracovník využil nové znalosti na svém pracovišti. Poskytovatel hodnotí praktičnost a užitečnost s časovým odstupem do 1 měsíce po úspěšném absolvování kurzu jeho zaměstnancem. Z těchto dílčích formulářů jsou čerpány informace do závěrečného formuláře Vyhodnocení vzdělávací aktivity. Toto vyhodnocení koncentruje získané informace do základních sekcí: Hodnocení organizace kurzu. Hodnocení výuky. Hodnocení lektora. Hodnocení kurzu lektorem, popř. garantem. Hodnocení kurzu organizátorem. Podněty na další vzdělávání. Návrhy na zlepšení. Každá sekce popisuje jak bodově, tak výpisem nejzajímavějších komentářů nejzásadnější prvky zjištěné z jednotlivých hodnoticích dotazníků. Poslední sekce Návrhy na zlepšení tuto zpětnou vazbu završuje a dává podnět na případnou opravu vzdělávacího programu pro jeho příští realizaci. Na následujících stranách prezentujeme vzory evaluačních dotazníků, příklad vyhodnocení vzdělávací aktivity s důrazem na měření praktičnosti a užitečnosti nové vzdělávací aktivity vč. tabulky vyhodnocení evaluačního systému

14 Celkové vyhodnocení - shrnutí Hodnocení lektora: Účastníkem Lektorku kurzu účastníci hodnotí velmi kladně, z čehož vyplývá i průměrná známka 1,1. Ocenili kvalitu a styl výuky. Organizátorem Organizátor hodnotil lektora známkou 1. Hodnocení celkové užitečnosti a praktičnosti: Průměrná známka z celkového hodnocení je 1,2. Výsledek je sestaven z hodnocení účastníkem (1,1), lektorem (1,4), zaměstnavatelem (1,2) a metodikem (1,3). Z celkových výsledků lze hodnotit kurz jako velice přínosný. Přílohy: Vyhodnocení evaluačního systému (Excel). -13-

15 K O M U N Komunikace asertivní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/1158 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Renata Garant: Mgr. Staňková Květa Úvod do komunikace alternativní komunikace (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Gwóźdźová Lenka, DiS. Garant: Mgr. Staňková Květa Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Skvělé, nemám co dodat, dobré zázemí, spolupráce, osobní přístup k účastníkům i lektorům. lektorka Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS. I K C E Úvod do cílené komunikace a její pozitivní dopady (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Faldynová Zuzana Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Komunikace s klientem s problémovým chováním a pravidla šetrné sebeochrany (16h) Č. akreditace: 2011/0374 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Olchawski Petr Garant: Balická Kateřina, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Naučila jsem se nové věci, poznala nové lidi a zároveň můžu poznatky z kurzu uplatnit v práci Účastnice kurzu

16 Komunikace s nemotivovaným klientem (8h) Č. akreditace: 2011/0375 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Úvod do komunikace s klientem (8h) Č. akreditace: 2011/1160 PC/SP Lektor: Mgr. Václavková Ranáta Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Inspirující návrhy pro práci v týmu. Zaměstnanci získali nové poznatky, které si vyzkoušeli po absolvování ve svém kolektivu. Komunikace v týmu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: David Kotásek Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Za Charitu Krnov Marie Pešková Návštěva v domácnosti klienta (8h) Č. akreditace: 2011/1164 PC/SP Lektor: Zdráhal Ivo, DiS. Garant: Mgr. František Fojtík Úvod do komunikace s člověkem s mentálním postižením (12h) Č. akreditace: 2011/0210 PC/SP Lektor: Mgr. Lenka Gwóźdźová DiS. Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti:1,5-15-

17 L E G I S L T I V Zákon o sociálních službách výklad zákona (8h) Č. akreditace: 2011/1159 PC/SP Lektor: Mgr. František Fojtík Garant: Mgr. Martina Chlápková Práva klientů při poskytování sociální služby (8h) Č. akreditace: 2011/1161 PC/SP Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík S organizací kurzu jsem byla spokojená. Snaha vycházet vstříc zájemcům o kurz je příkladná. Za DS Krnov Miloslava Blaťáková Práva osob v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2010/529-PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Zákon o sociálních službách standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2011/1257 PC/SP Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Bc. Šárka Gaudková, DiS. Právo v praxi v sociálních službách (8h) Č. akreditace:2011/ PC Lektor: Mgr. Hana Mazalová Garant: ntonín Plachý Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Vystupování lektora bylo jasné, srozumitelné a velice zajímavé. Účastnice kurzu -16-

18 Duchovenská péče a její význam v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/0376 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Roman Hota Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 K L I Život člověka s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Květa Staňková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Ověřila jsem si, jak na tom pracovně jsem, v čem jsem dobrá, a co musím vylepšit. Účastnice kurzu Sexualita lidí s mentálním postižením (8h) Č. akreditace: 2011/0285 PC/SP Lektor: Mgr. Staňková Květa Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Život člověka s duševním onemocněním (8h) Č. akreditace: 2011/0378 PC/SP Lektor: Mgr. Jiří Šupa Garant: PhDr. Strossová Ivana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Co přináší do života problém mobility (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Bc. Peřinová Zuzana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 P É Č E O E N T -17-

19 K T I V I Z C E T E R P I E ktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením (16h) Č. akreditace: 2011/0208-PC Lektor: Bc. Jan Straka Garant: Mgr. Mazalová Hana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Rehabilitace a relaxace pro děti s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Ondrušková Růžena Garant: Valerová Jaroslava Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,5 Rehabilitace a relaxace pro dospělé s kombinovaným postižením (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Valerová Jaroslava Garant: Mgr. Hančilová Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Celá výuka byla skvělá a příjemná, úžasně se poslouchal výklad lektorky, věřím, že poznatky využiji v mé práci. Účastnice kurzu -18-

20 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem I. rteterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Fofová Veronika, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Přínosem bylo seznámení se s pracovníky z jiných organizací, sdílení zážitků, problémů, apod. Za Charitní dům Salvator lice Posoldová Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem II. Dramaterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Olejková Svatava, Bc. Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Význam pracovní terapie pro soc. služby s praktickým nácvikem III. Muzikoterapie (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Nováková Kateřina Garant: Bc. Gaudková Šárka, DiS. Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paní lektorka opravdu skvělá, velmi příjemná, lidská a člověk na svém místě. Účastnice kurzu Význam canisterapie pro soc. služby a její praktické využití Č. akreditace: 2011/1163- PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kurková Martina Garant: Vítková Ludmila, Ing. -19-

21 Z D R V O T N I C K Á T É M T Psychiatrické minimum (16h) Č. akreditace: 2011/0377 PC/SP Lektor: MUDr. Lenka Tatarková Garant: MUDr. Jan Tatarko Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Pracovníci přišli obohaceni o spoustu nových a potřebných informací v psychiatrické oblasti. Taktéž písemný materiál z kurzu byl na srozumitelné úrovni. Za Harmonii Bc. Zuzana Peřinová Biopsychosociální problematika bolesti (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. Pavel Vančura Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 Setkávání s umíráním a smrtí v pomáhajících profesích (8h) Č. akreditace: 2010/530 - PC Lektor: Mgr. Krušinová lena Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Výhodou je místo konání kurzu. Pracovníci hodnotili absolvování kurzu jako přínosné pro svou práci. Za Domov Jistoty Devětsil Milena Baranová Porucha příjmu potravy - výživa v seniorském věku (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: PhDr. Mgr. Peřinová Nikola Garant: PhDr. Ing. Sladká Ševčíková Jana Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,1 Paliativní péče (8h) Č. akreditace: 2010/531 - PC Lektor: Mgr. lena Krušinová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-20-

22 Plánování v sociálních službách pro terénní službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 Velmi dobré zázemí kurzu, včetně vybavení i občerstvení. Účastníci byli dostatečně motivováni. garant Mgr. Martina Chlápková Plánování v sociálních službách pro pobytovou službu (8h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Martina Chlápková Garant: Mgr. Hana Mazalová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2 Plánování v sociálních službách pro osoby v krizi (8h) Č. akreditace: 2010/527 - PC Lektor: Zuzana Hazan Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,6 Jak implementovat standardy kvality (8h) Č. akreditace: 2010/528 - PC Lektor: Mgr. Svatopluk Chlápek Garant: Mgr. Martina Chlápková Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,4 S T N D R D Y K V L I T Y -21-

23 O S T T N Í K U R Z Y I C T Základy práce s osobním počítačem (20h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. David Pizur Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek MS Word v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Excel v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Kmentová Veronika MS Powerpoint v sociální práci (8h) Č. akreditace: ** Lektor: Mgr. Pavel Malík Garant: Mgr. Svatopluk Chlápek Kurz proběhl nad veškerá očekávání, téma bylo natolik poutavé, že pracovníky podnítilo k dalším aktivitám a nápadům v tomto směru. Za Slezskou diakonii Bc. Šárka Gaudková, DiS. Videotrénink interakcí pro pracovníky v sociálních službách (24h) Č. akreditace: 2011/0379 PC/SP/VP Lektor: Mgr. Kateřina Šilhánová Garant: Mgr. Petra Reiserová Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,2-22-

24 Týmová spolupráce v sociálních službách (16h) Č. akreditace: 2010/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. František Fojtík Hodnocení užitečnosti a praktičnosti: 1,3 D Nejlepší kurz, který jsem dosud navštívila. M O Účastnice kurzu Time management pro pracovníky v sociálních službách (8h) Č. akreditace: 2011/ PC Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková Úvod do problematiky supervize (8h) Č. akreditace: 2011/1162 PC/SP Lektor: Mgr. Renáta Václavková Garant: Mgr. Květa Staňková N MŽ Ě E V E D N O Jak neztratit nadšení prevence syndromu vyhoření (8h) Č. akreditace: 2011/0616 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Dvořáková Jitka K K R S S T Psychohygiena (sebepoznávání) úvod do metody (8h) Č. akreditace: 2011/0619 PC/SP Lektor: Mgr. Zuzana Faldynová Garant: Mgr. Jitka Dvořáková É K I Vysvětlivky symbolů: ** kreditace nebyla udělena * Tyto kurzy nebyly pilotně realizovány É -23-

25 Závěrem Cílem této brožury bylo především prezentovat a věcně zhodnotit výstupy a výsledky projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách. Zároveň jsme ale ve vás čtenářích chtěli podnítit zájem o oblast dalšího vzdělávání, a to v souvislosti s jeho kvalitou, interaktivitou a dostupností. Realizací projektu vznikl základ velmi specifického a propracovaného vzdělávacího systému, který nemá v podmínkách Moravskoslezského kraje příliš obdoby. Tento systém již díky projektu obsahuje 45 vzdělávacích programů, které odpovídají aktuální poptávce sociálních služeb. Na toto portfolio lze bez problémů navázat dalšími moduly a tématy, ať už v rámci navazujících projektů, nebo v rámci běžné nabídky vzdělávací společnosti. Tato skutečnost investice do projektu plně opodstatňuje a zároveň potvrzuje jeho udržitelnost i v dalších obdobích. Domníváme se, že náš přístup k řešení zadání projektu je inspirativní a může i pro ostatní sloužit jako následováníhodný přiklad dobré praxe. Na samotný závěr bychom chtěli poděkovat všem zástupcům sociálních služeb, kteří svou spoluprací (účastí na vstupní analýze, tematických workshopech, nebo také závěrečné evaluaci) přispěli ke kvalitě a hladkému průběhu řešení tohoto projektu. Za velmi dobrou spolupráci bychom chtěli poděkovat také účastníkům jednotlivých pilotních výuk, jejichž přínos, zejména ve zpětné vazbě, byl pro potvrzení praktičnosti a užitečnosti jednotlivých témat nezastupitelný. V neposlední řadě naše poděkování patří i všem spolupracujícím osobám, především lektorům a metodikům (garantům) za jejich profesionální přístup plný přínosů a inspirace. Kontakt pro případné náměty, připomínky, zájem o spolupráci: -24-

26

27

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více