GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok ) Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Pelhřimov šk. rok

3 1) část Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: příspěvková organizace K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium zřizovatel: vedení školy: Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Mgr. Aleš Petrák (ředitel) Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele) Č. j.: GYOA/0562/2014 V Pelhřimově dne

4 O B S A H a) Základní údaje o škole charakteristika školy.. 4 b) Přehled oborů vzdělání.. 7 c) Přehled pracovníků školy.. 10 d) Údaje o přijímacím řízení.. 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.. 12 f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků.. 16 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti.. 24 j) Základní údaje o hospodaření školy. 24 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 25 m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 25 n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 26 Závěr 26 Příloha č.1 statistické výsledky Příloha č.2 kronika Příloha č.3 seznam absolventů - 3 -

5 a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, jež jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Učitelé na gymnáziu svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na vědecké poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, dále též na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěživosti a koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou, ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou žáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. září 2009 začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia. Gymnázium organizuje pro žáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy, přírodovědné pobyty a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy divadelních představení, přednášek a besed. Gymnázium se aktivně zapojuje do různých projektů vypisovaných státními nebo soukromými institucemi. Škola se zapojuje také do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny žáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k soužití různých národů v dnešním silně provázaném evropském prostoru. K 1. září školního roku 2013/2014 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 401 žáků (162 chlapců a 239 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) je ve čtyřletém studijním cyklu. Škola vyučuje celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Ve školním roce 2013/2014 byly laboratoře biologie a fyziky zmodernizovány a laboratoř chemie byla kompletně zrekonstruována a vybavena. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, žáci mohou využívat PC i o volných hodinách. V celkem šestnácti učebnách je k dispozici projekční technika (z toho ve 4 jsou interaktivní tabule). Žáci mohou využívat kopírku a díky pokrytí signálem wi-fi mají volný přístup k internetu. Ve školním roce 2013/2014 byla opět část starší výpočetní techniky nahrazena novou a pro potřeby školy bylo pořízeno mimo jiné 20 tabletů. Žáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný režim pro žáky. K rychlému občerstvení slouží nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu - 4 -

6 s posilovnou, již mohou studenti využívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia je hojně využíváno sportovní hřiště. Ve škole byla v průběhu prázdnin školního roku 2013/2014 provedena kompletní rekonstrukce topení (rozvody a radiátory), čímž došlo ke zlepšení podmínek pro výuku žáků. Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu. Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne 9. února Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov Jméno Funkce jmenován / zvolen za Povolání v školské radě Mgr. Jana Daňhelová předseda pedagogické středoškolská učitelka školské rady pracovníky školy Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické středoškolský učitel MUDr. Martina Tousková školské rady člen pracovníky školy zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů Jiří Pohan člen zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů lékařka student JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov Rada občanského sdružení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto složení: Mgr. Ecler Martin předseda Ing. Martínek Josef hospodář Ing. Tampírová Jana zapisovatelka Zástupci tříd: I Ing. Monika Suchánková II Ing. Zíka Aleš III Ing. Veselá Šárka IV Ing. Paták Miloslav V Ing. Hörner Jiří VI MUDr. Šimánek Milan VII MUDr. Tousková Martina VIII Brychtová Jitka 1.A Ing. Josef Kott 1.B JUDr. Miroslav Petrák 2.A Jindřich Štyx 2.B Benešová Blanka 3.A Hubková Marie 3.B Unterfrancová Andrea 4.A Mgr. Hovorková Eva 4.B Ing. Krupka Miloslav - 5 -

7 Ve školním roce 2013/14 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem: Příjmy byly ve výši Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloženo Kč na podporu a odměňování studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia. Studentský parlament Ve školním roce 2013/14 pracoval druhým rokem obnovený studentský parlament. Každou třídu zastupovali dva studenti. Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důležitou zkušeností organizace vlastních záležitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat shodu při řešení běžných záležitostí. To vše tu mnozí z nich zažívají vlastně poprvé. Vedení školy pak má v parlamentu kvalitního partnera při zlepšování fungování gymnázia. Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2013/2014 PRIMA Simeon Hána, Vladimíra Martínková SEKUNDA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha TERCIE - Kryštof Kozler, Anna Smrčková KVARTA - Josef Martínek, Tamara Zíková KVINTA - Alžběta Hörnerová, Martina Petráková SEXTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka SEPTIMA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský OKTÁVA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová 1.A - Andrea Bílá, Michal Carva 1.B Pavlína Vlková, Vlastimil Florian 2.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský 2.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš 3.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan 3.B - Aleš Hora, Barbora Svatková 4.A - Jan Menhard, David Pekárek 4.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott Školní časopis ŘEF Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost školního časopisu ŘEF. Vycházel pravidelně jedenkrát měsíčně, počínaje říjnem, celkem vyšlo devět čísel. Redakce tvoří Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blažková a Johana Kešnerová z kvinty a Ivana Nováková z 2.B, do časopisu přispívali i další studenti

8 b) Přehled oborů vzdělání Na škole byly v školním roce 2013/2014 vyučovány tyto obory: K/41 Gymnázium třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B K/81 Gymnázium třídy: prima (1.P), sekunda (2.P), tercie (3.P), kvarta (4.P), kvinta (5.P), sexta (6.P), septima (7.P), oktáva (8.P) Učební plány, podle nichž se vyučuje: Ve školním roce 2013/2014 jsme ve třídách 1.P, 2.P, 3.P, 4.P vyučovali podle ŠVP Osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání a ve třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.P, 6.P, 7.P, 8.P podle ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání. Tyto školní vzdělávací programy byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích programů RVP ZV a RVP G a jsou průběžně aktualizovány. Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání 1. roč., kvinta 2. roč., sexta 3. roč., septima 4. roč.,oktáva Celkem I. pol. II. pol Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: - IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za každé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet

9 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace

10 C) Pracovníci školy Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo na škole 38 pedagogických pracovníků (8 ped. pracovníků mělo zkrácený úvazek), 3 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Dále na škole pracovalo 7 provozních pracovníků a ve školní jídelně 6 kuchařek. Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umožňuje kontinuitu výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Aleš Petrák matematika fyzika ředitel školy Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie zástupce ředitele Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný preventista, TU 8.P Mgr. Radek Daňhel anglický jazyk Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP a PO Mgr. Marie Hořejší anglický jazyk španělský jazyk Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce, TU 5.P RNDr. Josef Jírů fyzika matematika třídní učitel (TU) 4.A Ing. Josef Koch informatika Mgr. Olga Kovandová německý jazyk PaedDr. Miloslav Kovář chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis TU 1.A Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk dějepis TU 2.P Mgr. Blanka Kubíková francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis TU 7.P Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika TU 3.A Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk TU 1.P Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis TU 3.P Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika TU 3.B Mgr. Kateřina Popelková biologie tělesná výchova Mgr. Josef Provázek matematika informatika ICT koordinátor, TU 2.A Mgr. Jana Sankotová anglický jazyk výtvarná výchova Mgr. Květa Slavětínská dějepis základy spol. věd PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk základy spol. věd TU 1.B Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk dějepis TU 4.B Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika TU 4.P Mgr. Petra Štěpánková matematika telesná výchova RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika - 9 -

11 Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk ruský jazyk Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D biologie - základy spol. věd TU 6.P Mgr. Jana Turečková německý jazyk Mgr. Simona Veithová český jazyk základy spol. věd TU 2.B Mgr. Jitka Vejborová anglický jazyk německý jazyk Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk německý jazyk Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk Externí učitelé: Lenka Martínková, Ph.D. JUDr. Josef Doubek Mgr. Libuše Hejdová Asistent pedagoga: Iva Duchanová latina právní nauka výtvarná výchova Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Provozní pracovníci školy: Alena Brožová Ing. Jana Peroutková Jaroslav Samek Pavlína Chyšková Marcela Novotná Jiřina Paulová Eliška Teplická Jaroslava Kumžáková Marie Tošerová Ludmila Okrouhlá Naděžda Pakostová Jana Paťhová Zdeňka Gabrhelová hospodářka účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Jana Smrčková kuchařka

12 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Ředitel školy vyhlásil dne kritéria pro přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Podle nařízení zřizovatele (Kraj Vysočina) konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky všichni studenti 5. i 9. ročníků ZŠ. V kritériích byl dále zahrnut prospěch na základní škole a umístění ve vědomostních soutěžích. Termín zkoušek 1.kola byl pro čtyřleté i osmileté studium stanoven na a , 2. kolo nebylo vyhlášeno. Čtyřleté studium: Počet přihlášek: 99 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 98 Počet přijatých uchazečů: 75 Počet nepřijatých uchazečů: 23 Počet odevzdaných zápisových lístků: 57 Počet odvolání proti nepřijetí: 10 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 3 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 7 Do studia nastoupilo 60 žáků. Osmileté studium: Počet přihlášek: 34 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 34 Počet přijatých uchazečů: 30 Počet nepřijatých uchazečů: 4 Počet odevzdaných zápisových lístků: 29 Počet odvolání proti nepřijetí: 4 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 1 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 3 Do studia nastoupilo 30 žáků. Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 26. červnu

13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Vzdělávací cíle, které vyplývají z ŠVP, plníme na velmi dobré úrovni. V prvních ročnících čtyřletého studia musíme neustále řešit rozdílnou úroveň vzdělávání z jednotlivých ZŠ. Zde se velmi negativně projevuje absence srovnatelného certifikovaného výstupu ze základního vzdělávání. Prospěch podle jednotlivých tříd a předmětů a souhrnný prospěch za celou školu včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1. Výsledky maturitní zkoušky a uplatnění absolventů při přijímání na vysoké školy jsou velmi důležitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/2014 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva počtvrté podle modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školsky zákon) a podle vyhlášky č. 177/2009. Tento model byl v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven. Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části. 1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí tradičním způsobem v termínu od do Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina. 2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou ústní zkouškou v termínu od do před stejnou maturitní komisí, a dále písemnou část, jež předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od do 9. 5 podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlížela maturitní komisařka Ing. Helena Kubíková (Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov), kterou jmenoval CERMAT. Přehled konání profilové části maturitní zkoušky Třída: oktáva (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Dagmar Němcová (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Jana Daňhelová Třídní učitel: Mgr. Rostislav Čech Třída: 4.A (počet studentů: 20) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Pavel Suk (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Pavel Plášil Třídní učitel: RNDr. Josef Jírů Třída: 4.B (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise Předseda: Mgr. Milada Papoušková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava) Místopředseda: Mgr. Aleš Petrák Třídní učitel: Mgr. Miroslava Šmrhová Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č

14 Výsledky maturitní zkoušky Maturovalo 56 žáků. Všichni žáci složili maturity úspěšně (jeden žák opakoval školní ústní zkoušku ze základů společenských věd v podzimním termínu). Více jak polovina žáků (36) měla vyznamenání, z toho 20 žáků maturovalo se samými jedničkami. Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2014 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující na vysoké škole. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky nadprůměrných výsledků, a to i v porovnání s průměrným počtem dosažených bodů na ostatních gymnáziích v České republice. Hodnoty uvedené v grafu udávají výsledek u státních maturit v procentech: 90 86,9 87, , ,3 76,1 80, Všechny střední školy Gymnázia Gymnázium Pelhřimov Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2014/2014 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje. V současné době je důležité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto v níže uvedených datech rozlišujeme prestižní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. Bohužel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu, na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí. V letošním školním roce (podobně jako v minulých letech) nastoupila drtivá většina maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (52 studentů z celkového počtu 56 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (2 studenti). Jen minimum z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do zaměstnání

15 Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy a) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech maturitní ročník 2013/2014 b) rozdělení studentů podle druhu VŠ (počty osob) maturitní ročník 2013/2014 c) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech podle jednotlivých tříd maturitní ročník 2013/

16 d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v % - přehled maturit. ročníků z let e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech přehled maturitních ročníků z let Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB

17 f) Prevence rizikových projevů chování žáků V rámci našeho školního vzdělávacího programu se škola snaží vytvářet bezpečné prostředí pro své žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz třídy sekunda, kvinta a první nebo druhé ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní kroužky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a možností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MěÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2013/2014. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jež je uvedeno ve výroční zprávě, zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů. Během školního roku 2013/2014 absolvovali zaměstnanci gymnázia celkem 37 různých vzdělávacích akcí (od několikahodinových jednodenních přednášek a seminářů až po celoroční vzdělávací akce)

18 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2013/2014 byl pro gymnázium zlomový, jednalo se o poslední rok samostatné existence po 143 letech od jeho vzniku. Proto jsme průběh školního roku zachytili pomocí kroniky, kterou sestavil profesor českého jazyka Karel Kratochvíl (viz. příloha č.2). Zahraniční kontakty ve školním roce 2013/ zájezd skupiny našich žáků do Holandska, 44 žáků + 4 učitelé (dále vedení školy a vedení města Pelhřimov oslavy 25 let trvání výměnných pobytů) zájezd skupiny našich žáků do Vídně, 35 žáků + 3 učitelé 28. a návštěva vedení finských škol z regionu Tampere (projekt COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS ) pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole, 41 žáků + 4 učitelé Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2013/14 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo P Jan Tománek x 2. úř 23. A Václav Miřátský x 4. úř 40. A Marek Zmeškal x 6. úř - B Martin Vejbora x 8. úú B Tomáš Novotný x 11. úú C Martina Petráková x 2. úř C Alžběta Hörnerová x 11. C Miroslava Havlíková x 33. Z9 Adriana Šimánková 2. neúčast Z9 Viktor Rosman Z8 Jáchym Lis 2. úř Z7 Jakub Hladík 3. úř Z7 Ivana Kapounová 6. Z6 Petra Jírů 2. úř úř úspěšný řešitel; úú úspěšný účastník Matematický klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Václav Miřátský Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Benjamin Markéta Dvořáková 85 V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Kadet účastníků

19 Pythagoriáda okresní kolo Z6 Petra Jírů úř Z6 Simona Kaňková úř Z6 Vít Koutenský úř Z6 Michal Šulc úř Z6 Kateřina Získalová úř Z6 Kristýna Dvořáková dř V kat. Z8 okresní kolo zrušeno pro nedostatek účastníků, v kat. Z7 nikdo nesplnil podmínky pro úspěšného řešitele. Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Václav Miřátský x 1. úř 2. ví A Marek Zmeškal x 3. úř 24. úř B Václav Miřátský x 1. úř B Marek Zmeškal x 2. úř C Martin Vejbora x 4. úř C Jan Joneš x 9. úř C Daniela Šimánková x 19. úř C Tomáš Novotný x 20. úř C Petr Miřátský x 21. úř C Kamil Bednář x 30. D Martina Petráková x 9. úř D Viktor Rosman x 10. úř D Ondřej Mikeš x 16. úř D David Holkup x 30. úř D Andrea Petráková x 32. úř E Viktor Rosman 2. úř úř E Zuzana Richterová 6. úř 27. úř F Jáchym Lis 2. úř F Barbora Blažková 3. úř F Adéla Pamětická 4. úř F Tereza Podušková 5. úř F Jaroslav Kalina 12. úř Václav Miřátský obsadil na IPhO (Mezinárodní FO) v Astaně (Kazachstán) 213. místo z 374 účastníků 85 zemí a získal čestné uznání (honorable mention) (účastník na 212. místě měl ještě bronzovou medaili) Přírodovědný klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Junior Patricie Schreiberová Junior Lucie Červená Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Kadet Tereza Podušková 76 Kadet Jiří Blažek 75 V kategorii Junior účastníků (na škole 147), v kat. Kadet účastníků (na škole 48)

20 Fykosí fyziklání (MFF UK Praha) kat. B prezenčně Václav Miřátský, Marek Zmeškal, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková, Martin Vejbora celostátní soutěž 5. Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Miroslav Bašta x A Štěpán Suk x 4. - A Michaela Komínová x B Milan Křížek x 10. C Anna Smrčková 4. - C Anna Tousková 6. - C Kristýna Kodešová C Vojtěch Hunal C Vojtěch Pistulka 16. D Adam Šebesta D Šimon Rásocha D Jakub Hladík D Dominika Vaňková Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo B Martin Tousek x 4. B Kamila Bartošková x 9. C Alžběta Hörnerová x 18. D Viktor Rosman D Zuzana Richterová Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Martin Tousek D Ondřej Petrák C Gabriela Mikešová B Šimon Rásocha 3. - A Vanessa Pleier 9. - Logická olympiáda nominační kolo krajské kolo celostátní kolo B Anna Smrčková 8. - B Vít Koutenský nezveřejněno C Martin Vejbora C Veronika Krejčová 6. - C Jan Joneš

21 C Jana Kyselová nezveřejněno - Pořadatel nezveřejňuje pořadí soutěžících, kteří se umístili v poslední čtvrtině celkového pořadí. Dějepisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Josef Martínek Anna Smrčková Jiří Blažek Jazyková konverzační soutěž v angličtině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Martina Petráková IIIA Martin Tousek IIB Gabriela Mikešová IIC Toby Mazanec postup 3. - Jazyková konverzační soutěž v němčině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Jana Machová IIB Petr Velíšek Olympiáda v českém jazyce okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Klára Kopecká II Marek Zmeškal I Anna Smrčková I Zuzana Richterová Ekologická olympiáda Zlatý list krajské kolo celostátní kolo Štěpán Suk, Michaela Komínová, Johana Kešnerová 6. - Miroslav Bašta, David Antoš, Eliška Dolejšová 8. - Starší Barbora Blažková, Vojtěch Hunal, Kristýna Kodešová, Jáchym Lis, Anna Smrčková, Nikola Svobodová krajské kolo celostátní kolo Eurorébus Soutěž tříčlenných třídních družstev kraj. kolo celostátní kolo ZŠ 01 Šimon Rásocha, Marek Bedřich, Jakub Malínek (II) 6. - ZŠ 01 Dominika Vaňková, Vanessa Pleier, Laura Horkayová (I)

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 45 Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, 565 301 730 e-mail:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2011-2012 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více