GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok ) Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Pelhřimov šk. rok

3 1) část Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: příspěvková organizace K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium zřizovatel: vedení školy: Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Mgr. Aleš Petrák (ředitel) Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele) Č. j.: GYOA/0562/2014 V Pelhřimově dne

4 O B S A H a) Základní údaje o škole charakteristika školy.. 4 b) Přehled oborů vzdělání.. 7 c) Přehled pracovníků školy.. 10 d) Údaje o přijímacím řízení.. 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.. 12 f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků.. 16 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti.. 24 j) Základní údaje o hospodaření školy. 24 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 25 m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 25 n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 26 Závěr 26 Příloha č.1 statistické výsledky Příloha č.2 kronika Příloha č.3 seznam absolventů - 3 -

5 a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, jež jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Učitelé na gymnáziu svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na vědecké poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, dále též na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěživosti a koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou, ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou žáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. září 2009 začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia. Gymnázium organizuje pro žáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy, přírodovědné pobyty a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy divadelních představení, přednášek a besed. Gymnázium se aktivně zapojuje do různých projektů vypisovaných státními nebo soukromými institucemi. Škola se zapojuje také do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny žáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k soužití různých národů v dnešním silně provázaném evropském prostoru. K 1. září školního roku 2013/2014 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 401 žáků (162 chlapců a 239 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) je ve čtyřletém studijním cyklu. Škola vyučuje celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Ve školním roce 2013/2014 byly laboratoře biologie a fyziky zmodernizovány a laboratoř chemie byla kompletně zrekonstruována a vybavena. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, žáci mohou využívat PC i o volných hodinách. V celkem šestnácti učebnách je k dispozici projekční technika (z toho ve 4 jsou interaktivní tabule). Žáci mohou využívat kopírku a díky pokrytí signálem wi-fi mají volný přístup k internetu. Ve školním roce 2013/2014 byla opět část starší výpočetní techniky nahrazena novou a pro potřeby školy bylo pořízeno mimo jiné 20 tabletů. Žáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný režim pro žáky. K rychlému občerstvení slouží nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu - 4 -

6 s posilovnou, již mohou studenti využívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia je hojně využíváno sportovní hřiště. Ve škole byla v průběhu prázdnin školního roku 2013/2014 provedena kompletní rekonstrukce topení (rozvody a radiátory), čímž došlo ke zlepšení podmínek pro výuku žáků. Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu. Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne 9. února Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov Jméno Funkce jmenován / zvolen za Povolání v školské radě Mgr. Jana Daňhelová předseda pedagogické středoškolská učitelka školské rady pracovníky školy Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické středoškolský učitel MUDr. Martina Tousková školské rady člen pracovníky školy zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů Jiří Pohan člen zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů lékařka student JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov Rada občanského sdružení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto složení: Mgr. Ecler Martin předseda Ing. Martínek Josef hospodář Ing. Tampírová Jana zapisovatelka Zástupci tříd: I Ing. Monika Suchánková II Ing. Zíka Aleš III Ing. Veselá Šárka IV Ing. Paták Miloslav V Ing. Hörner Jiří VI MUDr. Šimánek Milan VII MUDr. Tousková Martina VIII Brychtová Jitka 1.A Ing. Josef Kott 1.B JUDr. Miroslav Petrák 2.A Jindřich Štyx 2.B Benešová Blanka 3.A Hubková Marie 3.B Unterfrancová Andrea 4.A Mgr. Hovorková Eva 4.B Ing. Krupka Miloslav - 5 -

7 Ve školním roce 2013/14 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem: Příjmy byly ve výši Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloženo Kč na podporu a odměňování studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia. Studentský parlament Ve školním roce 2013/14 pracoval druhým rokem obnovený studentský parlament. Každou třídu zastupovali dva studenti. Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důležitou zkušeností organizace vlastních záležitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat shodu při řešení běžných záležitostí. To vše tu mnozí z nich zažívají vlastně poprvé. Vedení školy pak má v parlamentu kvalitního partnera při zlepšování fungování gymnázia. Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2013/2014 PRIMA Simeon Hána, Vladimíra Martínková SEKUNDA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha TERCIE - Kryštof Kozler, Anna Smrčková KVARTA - Josef Martínek, Tamara Zíková KVINTA - Alžběta Hörnerová, Martina Petráková SEXTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka SEPTIMA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský OKTÁVA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová 1.A - Andrea Bílá, Michal Carva 1.B Pavlína Vlková, Vlastimil Florian 2.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský 2.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš 3.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan 3.B - Aleš Hora, Barbora Svatková 4.A - Jan Menhard, David Pekárek 4.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott Školní časopis ŘEF Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost školního časopisu ŘEF. Vycházel pravidelně jedenkrát měsíčně, počínaje říjnem, celkem vyšlo devět čísel. Redakce tvoří Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blažková a Johana Kešnerová z kvinty a Ivana Nováková z 2.B, do časopisu přispívali i další studenti

8 b) Přehled oborů vzdělání Na škole byly v školním roce 2013/2014 vyučovány tyto obory: K/41 Gymnázium třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B K/81 Gymnázium třídy: prima (1.P), sekunda (2.P), tercie (3.P), kvarta (4.P), kvinta (5.P), sexta (6.P), septima (7.P), oktáva (8.P) Učební plány, podle nichž se vyučuje: Ve školním roce 2013/2014 jsme ve třídách 1.P, 2.P, 3.P, 4.P vyučovali podle ŠVP Osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání a ve třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.P, 6.P, 7.P, 8.P podle ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání. Tyto školní vzdělávací programy byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích programů RVP ZV a RVP G a jsou průběžně aktualizovány. Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání 1. roč., kvinta 2. roč., sexta 3. roč., septima 4. roč.,oktáva Celkem I. pol. II. pol Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: - IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za každé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet

9 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace

10 C) Pracovníci školy Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo na škole 38 pedagogických pracovníků (8 ped. pracovníků mělo zkrácený úvazek), 3 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Dále na škole pracovalo 7 provozních pracovníků a ve školní jídelně 6 kuchařek. Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umožňuje kontinuitu výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Aleš Petrák matematika fyzika ředitel školy Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie zástupce ředitele Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný preventista, TU 8.P Mgr. Radek Daňhel anglický jazyk Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP a PO Mgr. Marie Hořejší anglický jazyk španělský jazyk Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce, TU 5.P RNDr. Josef Jírů fyzika matematika třídní učitel (TU) 4.A Ing. Josef Koch informatika Mgr. Olga Kovandová německý jazyk PaedDr. Miloslav Kovář chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis TU 1.A Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk dějepis TU 2.P Mgr. Blanka Kubíková francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis TU 7.P Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika TU 3.A Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk TU 1.P Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis TU 3.P Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika TU 3.B Mgr. Kateřina Popelková biologie tělesná výchova Mgr. Josef Provázek matematika informatika ICT koordinátor, TU 2.A Mgr. Jana Sankotová anglický jazyk výtvarná výchova Mgr. Květa Slavětínská dějepis základy spol. věd PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk základy spol. věd TU 1.B Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk dějepis TU 4.B Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika TU 4.P Mgr. Petra Štěpánková matematika telesná výchova RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika - 9 -

11 Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk ruský jazyk Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D biologie - základy spol. věd TU 6.P Mgr. Jana Turečková německý jazyk Mgr. Simona Veithová český jazyk základy spol. věd TU 2.B Mgr. Jitka Vejborová anglický jazyk německý jazyk Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk německý jazyk Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk Externí učitelé: Lenka Martínková, Ph.D. JUDr. Josef Doubek Mgr. Libuše Hejdová Asistent pedagoga: Iva Duchanová latina právní nauka výtvarná výchova Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Provozní pracovníci školy: Alena Brožová Ing. Jana Peroutková Jaroslav Samek Pavlína Chyšková Marcela Novotná Jiřina Paulová Eliška Teplická Jaroslava Kumžáková Marie Tošerová Ludmila Okrouhlá Naděžda Pakostová Jana Paťhová Zdeňka Gabrhelová hospodářka účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Jana Smrčková kuchařka

12 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Ředitel školy vyhlásil dne kritéria pro přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Podle nařízení zřizovatele (Kraj Vysočina) konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky všichni studenti 5. i 9. ročníků ZŠ. V kritériích byl dále zahrnut prospěch na základní škole a umístění ve vědomostních soutěžích. Termín zkoušek 1.kola byl pro čtyřleté i osmileté studium stanoven na a , 2. kolo nebylo vyhlášeno. Čtyřleté studium: Počet přihlášek: 99 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 98 Počet přijatých uchazečů: 75 Počet nepřijatých uchazečů: 23 Počet odevzdaných zápisových lístků: 57 Počet odvolání proti nepřijetí: 10 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 3 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 7 Do studia nastoupilo 60 žáků. Osmileté studium: Počet přihlášek: 34 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 34 Počet přijatých uchazečů: 30 Počet nepřijatých uchazečů: 4 Počet odevzdaných zápisových lístků: 29 Počet odvolání proti nepřijetí: 4 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 1 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 3 Do studia nastoupilo 30 žáků. Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 26. červnu

13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Vzdělávací cíle, které vyplývají z ŠVP, plníme na velmi dobré úrovni. V prvních ročnících čtyřletého studia musíme neustále řešit rozdílnou úroveň vzdělávání z jednotlivých ZŠ. Zde se velmi negativně projevuje absence srovnatelného certifikovaného výstupu ze základního vzdělávání. Prospěch podle jednotlivých tříd a předmětů a souhrnný prospěch za celou školu včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1. Výsledky maturitní zkoušky a uplatnění absolventů při přijímání na vysoké školy jsou velmi důležitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/2014 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva počtvrté podle modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školsky zákon) a podle vyhlášky č. 177/2009. Tento model byl v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven. Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části. 1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí tradičním způsobem v termínu od do Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina. 2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou ústní zkouškou v termínu od do před stejnou maturitní komisí, a dále písemnou část, jež předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od do 9. 5 podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlížela maturitní komisařka Ing. Helena Kubíková (Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov), kterou jmenoval CERMAT. Přehled konání profilové části maturitní zkoušky Třída: oktáva (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Dagmar Němcová (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Jana Daňhelová Třídní učitel: Mgr. Rostislav Čech Třída: 4.A (počet studentů: 20) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Pavel Suk (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Pavel Plášil Třídní učitel: RNDr. Josef Jírů Třída: 4.B (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise Předseda: Mgr. Milada Papoušková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava) Místopředseda: Mgr. Aleš Petrák Třídní učitel: Mgr. Miroslava Šmrhová Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č

14 Výsledky maturitní zkoušky Maturovalo 56 žáků. Všichni žáci složili maturity úspěšně (jeden žák opakoval školní ústní zkoušku ze základů společenských věd v podzimním termínu). Více jak polovina žáků (36) měla vyznamenání, z toho 20 žáků maturovalo se samými jedničkami. Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2014 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující na vysoké škole. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky nadprůměrných výsledků, a to i v porovnání s průměrným počtem dosažených bodů na ostatních gymnáziích v České republice. Hodnoty uvedené v grafu udávají výsledek u státních maturit v procentech: 90 86,9 87, , ,3 76,1 80, Všechny střední školy Gymnázia Gymnázium Pelhřimov Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2014/2014 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje. V současné době je důležité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto v níže uvedených datech rozlišujeme prestižní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. Bohužel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu, na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí. V letošním školním roce (podobně jako v minulých letech) nastoupila drtivá většina maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (52 studentů z celkového počtu 56 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (2 studenti). Jen minimum z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do zaměstnání

15 Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy a) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech maturitní ročník 2013/2014 b) rozdělení studentů podle druhu VŠ (počty osob) maturitní ročník 2013/2014 c) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech podle jednotlivých tříd maturitní ročník 2013/

16 d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v % - přehled maturit. ročníků z let e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech přehled maturitních ročníků z let Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB

17 f) Prevence rizikových projevů chování žáků V rámci našeho školního vzdělávacího programu se škola snaží vytvářet bezpečné prostředí pro své žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz třídy sekunda, kvinta a první nebo druhé ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní kroužky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a možností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MěÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2013/2014. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jež je uvedeno ve výroční zprávě, zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů. Během školního roku 2013/2014 absolvovali zaměstnanci gymnázia celkem 37 různých vzdělávacích akcí (od několikahodinových jednodenních přednášek a seminářů až po celoroční vzdělávací akce)

18 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2013/2014 byl pro gymnázium zlomový, jednalo se o poslední rok samostatné existence po 143 letech od jeho vzniku. Proto jsme průběh školního roku zachytili pomocí kroniky, kterou sestavil profesor českého jazyka Karel Kratochvíl (viz. příloha č.2). Zahraniční kontakty ve školním roce 2013/ zájezd skupiny našich žáků do Holandska, 44 žáků + 4 učitelé (dále vedení školy a vedení města Pelhřimov oslavy 25 let trvání výměnných pobytů) zájezd skupiny našich žáků do Vídně, 35 žáků + 3 učitelé 28. a návštěva vedení finských škol z regionu Tampere (projekt COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS ) pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole, 41 žáků + 4 učitelé Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2013/14 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo P Jan Tománek x 2. úř 23. A Václav Miřátský x 4. úř 40. A Marek Zmeškal x 6. úř - B Martin Vejbora x 8. úú B Tomáš Novotný x 11. úú C Martina Petráková x 2. úř C Alžběta Hörnerová x 11. C Miroslava Havlíková x 33. Z9 Adriana Šimánková 2. neúčast Z9 Viktor Rosman Z8 Jáchym Lis 2. úř Z7 Jakub Hladík 3. úř Z7 Ivana Kapounová 6. Z6 Petra Jírů 2. úř úř úspěšný řešitel; úú úspěšný účastník Matematický klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Václav Miřátský Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Benjamin Markéta Dvořáková 85 V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Kadet účastníků

19 Pythagoriáda okresní kolo Z6 Petra Jírů úř Z6 Simona Kaňková úř Z6 Vít Koutenský úř Z6 Michal Šulc úř Z6 Kateřina Získalová úř Z6 Kristýna Dvořáková dř V kat. Z8 okresní kolo zrušeno pro nedostatek účastníků, v kat. Z7 nikdo nesplnil podmínky pro úspěšného řešitele. Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Václav Miřátský x 1. úř 2. ví A Marek Zmeškal x 3. úř 24. úř B Václav Miřátský x 1. úř B Marek Zmeškal x 2. úř C Martin Vejbora x 4. úř C Jan Joneš x 9. úř C Daniela Šimánková x 19. úř C Tomáš Novotný x 20. úř C Petr Miřátský x 21. úř C Kamil Bednář x 30. D Martina Petráková x 9. úř D Viktor Rosman x 10. úř D Ondřej Mikeš x 16. úř D David Holkup x 30. úř D Andrea Petráková x 32. úř E Viktor Rosman 2. úř úř E Zuzana Richterová 6. úř 27. úř F Jáchym Lis 2. úř F Barbora Blažková 3. úř F Adéla Pamětická 4. úř F Tereza Podušková 5. úř F Jaroslav Kalina 12. úř Václav Miřátský obsadil na IPhO (Mezinárodní FO) v Astaně (Kazachstán) 213. místo z 374 účastníků 85 zemí a získal čestné uznání (honorable mention) (účastník na 212. místě měl ještě bronzovou medaili) Přírodovědný klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Junior Patricie Schreiberová Junior Lucie Červená Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Kadet Tereza Podušková 76 Kadet Jiří Blažek 75 V kategorii Junior účastníků (na škole 147), v kat. Kadet účastníků (na škole 48)

20 Fykosí fyziklání (MFF UK Praha) kat. B prezenčně Václav Miřátský, Marek Zmeškal, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková, Martin Vejbora celostátní soutěž 5. Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Miroslav Bašta x A Štěpán Suk x 4. - A Michaela Komínová x B Milan Křížek x 10. C Anna Smrčková 4. - C Anna Tousková 6. - C Kristýna Kodešová C Vojtěch Hunal C Vojtěch Pistulka 16. D Adam Šebesta D Šimon Rásocha D Jakub Hladík D Dominika Vaňková Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo B Martin Tousek x 4. B Kamila Bartošková x 9. C Alžběta Hörnerová x 18. D Viktor Rosman D Zuzana Richterová Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Martin Tousek D Ondřej Petrák C Gabriela Mikešová B Šimon Rásocha 3. - A Vanessa Pleier 9. - Logická olympiáda nominační kolo krajské kolo celostátní kolo B Anna Smrčková 8. - B Vít Koutenský nezveřejněno C Martin Vejbora C Veronika Krejčová 6. - C Jan Joneš

21 C Jana Kyselová nezveřejněno - Pořadatel nezveřejňuje pořadí soutěžících, kteří se umístili v poslední čtvrtině celkového pořadí. Dějepisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Josef Martínek Anna Smrčková Jiří Blažek Jazyková konverzační soutěž v angličtině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Martina Petráková IIIA Martin Tousek IIB Gabriela Mikešová IIC Toby Mazanec postup 3. - Jazyková konverzační soutěž v němčině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Jana Machová IIB Petr Velíšek Olympiáda v českém jazyce okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Klára Kopecká II Marek Zmeškal I Anna Smrčková I Zuzana Richterová Ekologická olympiáda Zlatý list krajské kolo celostátní kolo Štěpán Suk, Michaela Komínová, Johana Kešnerová 6. - Miroslav Bašta, David Antoš, Eliška Dolejšová 8. - Starší Barbora Blažková, Vojtěch Hunal, Kristýna Kodešová, Jáchym Lis, Anna Smrčková, Nikola Svobodová krajské kolo celostátní kolo Eurorébus Soutěž tříčlenných třídních družstev kraj. kolo celostátní kolo ZŠ 01 Šimon Rásocha, Marek Bedřich, Jakub Malínek (II) 6. - ZŠ 01 Dominika Vaňková, Vanessa Pleier, Laura Horkayová (I)

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 8. 10. 2013 č. j. GZAB/0709/2013 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více