GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2 TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok ) Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Pelhřimov šk. rok

3 1) část Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: příspěvková organizace K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium zřizovatel: vedení školy: Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Mgr. Aleš Petrák (ředitel) Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele) Č. j.: GYOA/0562/2014 V Pelhřimově dne

4 O B S A H a) Základní údaje o škole charakteristika školy.. 4 b) Přehled oborů vzdělání.. 7 c) Přehled pracovníků školy.. 10 d) Údaje o přijímacím řízení.. 11 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků.. 12 f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování žáků.. 16 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 16 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti.. 24 j) Základní údaje o hospodaření školy. 24 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 25 m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 25 n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 26 Závěr 26 Příloha č.1 statistické výsledky Příloha č.2 kronika Příloha č.3 seznam absolventů - 3 -

5 a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, jež jsou důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Učitelé na gymnáziu svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na vědecké poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, dále též na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěživosti a koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou, ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje žákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou žáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. září 2009 začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia. Gymnázium organizuje pro žáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy, přírodovědné pobyty a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy divadelních představení, přednášek a besed. Gymnázium se aktivně zapojuje do různých projektů vypisovaných státními nebo soukromými institucemi. Škola se zapojuje také do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny žáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k soužití různých národů v dnešním silně provázaném evropském prostoru. K 1. září školního roku 2013/2014 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 401 žáků (162 chlapců a 239 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) je ve čtyřletém studijním cyklu. Škola vyučuje celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Ve školním roce 2013/2014 byly laboratoře biologie a fyziky zmodernizovány a laboratoř chemie byla kompletně zrekonstruována a vybavena. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, žáci mohou využívat PC i o volných hodinách. V celkem šestnácti učebnách je k dispozici projekční technika (z toho ve 4 jsou interaktivní tabule). Žáci mohou využívat kopírku a díky pokrytí signálem wi-fi mají volný přístup k internetu. Ve školním roce 2013/2014 byla opět část starší výpočetní techniky nahrazena novou a pro potřeby školy bylo pořízeno mimo jiné 20 tabletů. Žáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný režim pro žáky. K rychlému občerstvení slouží nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu - 4 -

6 s posilovnou, již mohou studenti využívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia je hojně využíváno sportovní hřiště. Ve škole byla v průběhu prázdnin školního roku 2013/2014 provedena kompletní rekonstrukce topení (rozvody a radiátory), čímž došlo ke zlepšení podmínek pro výuku žáků. Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu. Školská rada Ve školním roce 2013/2014 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne 9. února Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov Jméno Funkce jmenován / zvolen za Povolání v školské radě Mgr. Jana Daňhelová předseda pedagogické středoškolská učitelka školské rady pracovníky školy Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické středoškolský učitel MUDr. Martina Tousková školské rady člen pracovníky školy zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů Jiří Pohan člen zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů lékařka student JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov Rada občanského sdružení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2013/2014 v tomto složení: Mgr. Ecler Martin předseda Ing. Martínek Josef hospodář Ing. Tampírová Jana zapisovatelka Zástupci tříd: I Ing. Monika Suchánková II Ing. Zíka Aleš III Ing. Veselá Šárka IV Ing. Paták Miloslav V Ing. Hörner Jiří VI MUDr. Šimánek Milan VII MUDr. Tousková Martina VIII Brychtová Jitka 1.A Ing. Josef Kott 1.B JUDr. Miroslav Petrák 2.A Jindřich Štyx 2.B Benešová Blanka 3.A Hubková Marie 3.B Unterfrancová Andrea 4.A Mgr. Hovorková Eva 4.B Ing. Krupka Miloslav - 5 -

7 Ve školním roce 2013/14 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem: Příjmy byly ve výši Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloženo Kč na podporu a odměňování studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia. Studentský parlament Ve školním roce 2013/14 pracoval druhým rokem obnovený studentský parlament. Každou třídu zastupovali dva studenti. Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důležitou zkušeností organizace vlastních záležitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat shodu při řešení běžných záležitostí. To vše tu mnozí z nich zažívají vlastně poprvé. Vedení školy pak má v parlamentu kvalitního partnera při zlepšování fungování gymnázia. Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2013/2014 PRIMA Simeon Hána, Vladimíra Martínková SEKUNDA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha TERCIE - Kryštof Kozler, Anna Smrčková KVARTA - Josef Martínek, Tamara Zíková KVINTA - Alžběta Hörnerová, Martina Petráková SEXTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka SEPTIMA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský OKTÁVA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová 1.A - Andrea Bílá, Michal Carva 1.B Pavlína Vlková, Vlastimil Florian 2.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský 2.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš 3.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan 3.B - Aleš Hora, Barbora Svatková 4.A - Jan Menhard, David Pekárek 4.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott Školní časopis ŘEF Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost školního časopisu ŘEF. Vycházel pravidelně jedenkrát měsíčně, počínaje říjnem, celkem vyšlo devět čísel. Redakce tvoří Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blažková a Johana Kešnerová z kvinty a Ivana Nováková z 2.B, do časopisu přispívali i další studenti

8 b) Přehled oborů vzdělání Na škole byly v školním roce 2013/2014 vyučovány tyto obory: K/41 Gymnázium třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B K/81 Gymnázium třídy: prima (1.P), sekunda (2.P), tercie (3.P), kvarta (4.P), kvinta (5.P), sexta (6.P), septima (7.P), oktáva (8.P) Učební plány, podle nichž se vyučuje: Ve školním roce 2013/2014 jsme ve třídách 1.P, 2.P, 3.P, 4.P vyučovali podle ŠVP Osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání a ve třídách 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5.P, 6.P, 7.P, 8.P podle ŠVP Čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání. Tyto školní vzdělávací programy byly zpracovány podle rámcových vzdělávacích programů RVP ZV a RVP G a jsou průběžně aktualizovány. Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání 1. roč., kvinta 2. roč., sexta 3. roč., septima 4. roč.,oktáva Celkem I. pol. II. pol Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: - IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za každé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Každý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci může student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet

9 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro nižší stupeň vzdělávání Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíž hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace

10 C) Pracovníci školy Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2013/2014 vyučovalo na škole 38 pedagogických pracovníků (8 ped. pracovníků mělo zkrácený úvazek), 3 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Dále na škole pracovalo 7 provozních pracovníků a ve školní jídelně 6 kuchařek. Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umožňuje kontinuitu výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Aleš Petrák matematika fyzika ředitel školy Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie zástupce ředitele Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný preventista, TU 8.P Mgr. Radek Daňhel anglický jazyk Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP a PO Mgr. Marie Hořejší anglický jazyk španělský jazyk Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce, TU 5.P RNDr. Josef Jírů fyzika matematika třídní učitel (TU) 4.A Ing. Josef Koch informatika Mgr. Olga Kovandová německý jazyk PaedDr. Miloslav Kovář chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis TU 1.A Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk dějepis TU 2.P Mgr. Blanka Kubíková francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis TU 7.P Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika TU 3.A Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk TU 1.P Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis TU 3.P Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika TU 3.B Mgr. Kateřina Popelková biologie tělesná výchova Mgr. Josef Provázek matematika informatika ICT koordinátor, TU 2.A Mgr. Jana Sankotová anglický jazyk výtvarná výchova Mgr. Květa Slavětínská dějepis základy spol. věd PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk základy spol. věd TU 1.B Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk dějepis TU 4.B Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika TU 4.P Mgr. Petra Štěpánková matematika telesná výchova RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika - 9 -

11 Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk ruský jazyk Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D biologie - základy spol. věd TU 6.P Mgr. Jana Turečková německý jazyk Mgr. Simona Veithová český jazyk základy spol. věd TU 2.B Mgr. Jitka Vejborová anglický jazyk německý jazyk Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk německý jazyk Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk Externí učitelé: Lenka Martínková, Ph.D. JUDr. Josef Doubek Mgr. Libuše Hejdová Asistent pedagoga: Iva Duchanová latina právní nauka výtvarná výchova Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Provozní pracovníci školy: Alena Brožová Ing. Jana Peroutková Jaroslav Samek Pavlína Chyšková Marcela Novotná Jiřina Paulová Eliška Teplická Jaroslava Kumžáková Marie Tošerová Ludmila Okrouhlá Naděžda Pakostová Jana Paťhová Zdeňka Gabrhelová hospodářka účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Jana Smrčková kuchařka

12 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Ředitel školy vyhlásil dne kritéria pro přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov. Podle nařízení zřizovatele (Kraj Vysočina) konali písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky všichni studenti 5. i 9. ročníků ZŠ. V kritériích byl dále zahrnut prospěch na základní škole a umístění ve vědomostních soutěžích. Termín zkoušek 1.kola byl pro čtyřleté i osmileté studium stanoven na a , 2. kolo nebylo vyhlášeno. Čtyřleté studium: Počet přihlášek: 99 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 98 Počet přijatých uchazečů: 75 Počet nepřijatých uchazečů: 23 Počet odevzdaných zápisových lístků: 57 Počet odvolání proti nepřijetí: 10 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 3 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 7 Do studia nastoupilo 60 žáků. Osmileté studium: Počet přihlášek: 34 Počet uchazečů, kteří konali PZ: 34 Počet přijatých uchazečů: 30 Počet nepřijatých uchazečů: 4 Počet odevzdaných zápisových lístků: 29 Počet odvolání proti nepřijetí: 4 Počet odvolání, kterým vyhověl ředitel školy: 1 Počet odvolání, které zamítl krajský úřad: 3 Do studia nastoupilo 30 žáků. Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 26. červnu

13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Vzdělávací cíle, které vyplývají z ŠVP, plníme na velmi dobré úrovni. V prvních ročnících čtyřletého studia musíme neustále řešit rozdílnou úroveň vzdělávání z jednotlivých ZŠ. Zde se velmi negativně projevuje absence srovnatelného certifikovaného výstupu ze základního vzdělávání. Prospěch podle jednotlivých tříd a předmětů a souhrnný prospěch za celou školu včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1. Výsledky maturitní zkoušky a uplatnění absolventů při přijímání na vysoké školy jsou velmi důležitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/2014 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva počtvrté podle modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školsky zákon) a podle vyhlášky č. 177/2009. Tento model byl v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven. Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části. 1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí tradičním způsobem v termínu od do Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina. 2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou ústní zkouškou v termínu od do před stejnou maturitní komisí, a dále písemnou část, jež předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od do 9. 5 podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlížela maturitní komisařka Ing. Helena Kubíková (Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov), kterou jmenoval CERMAT. Přehled konání profilové části maturitní zkoušky Třída: oktáva (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Dagmar Němcová (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Jana Daňhelová Třídní učitel: Mgr. Rostislav Čech Třída: 4.A (počet studentů: 20) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Pavel Suk (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Pavel Plášil Třídní učitel: RNDr. Josef Jírů Třída: 4.B (počet studentů: 18) Termín: Maturitní komise Předseda: Mgr. Milada Papoušková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava) Místopředseda: Mgr. Aleš Petrák Třídní učitel: Mgr. Miroslava Šmrhová Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č

14 Výsledky maturitní zkoušky Maturovalo 56 žáků. Všichni žáci složili maturity úspěšně (jeden žák opakoval školní ústní zkoušku ze základů společenských věd v podzimním termínu). Více jak polovina žáků (36) měla vyznamenání, z toho 20 žáků maturovalo se samými jedničkami. Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2014 Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující na vysoké škole. Maturanti Gymnázia Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky nadprůměrných výsledků, a to i v porovnání s průměrným počtem dosažených bodů na ostatních gymnáziích v České republice. Hodnoty uvedené v grafu udávají výsledek u státních maturit v procentech: 90 86,9 87, , ,3 76,1 80, Všechny střední školy Gymnázia Gymnázium Pelhřimov Český jazyk Anglický jazyk Matematika Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2014/2014 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně se dostávají na prestižní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje. V současné době je důležité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně každý student někam přijat. Proto v níže uvedených datech rozlišujeme prestižní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestižní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. Bohužel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu, na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí. V letošním školním roce (podobně jako v minulých letech) nastoupila drtivá většina maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (52 studentů z celkového počtu 56 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (2 studenti). Jen minimum z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do zaměstnání

15 Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy a) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech maturitní ročník 2013/2014 b) rozdělení studentů podle druhu VŠ (počty osob) maturitní ročník 2013/2014 c) rozdělení studentů podle druhu VŠ v procentech podle jednotlivých tříd maturitní ročník 2013/

16 d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v % - přehled maturit. ročníků z let e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech přehled maturitních ročníků z let Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB

17 f) Prevence rizikových projevů chování žáků V rámci našeho školního vzdělávacího programu se škola snaží vytvářet bezpečné prostředí pro své žáky. Během celého školního roku poskytuje žákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý životní styl (lyžařský výcvikový kurz třídy sekunda, kvinta a první nebo druhé ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní kroužky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Žáci primy se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí žákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a možností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MěÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2013/2014. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy. Prostředky vynaložené na DVPP jsou využívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jež je uvedeno ve výroční zprávě, zahrnuje využití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů. Během školního roku 2013/2014 absolvovali zaměstnanci gymnázia celkem 37 různých vzdělávacích akcí (od několikahodinových jednodenních přednášek a seminářů až po celoroční vzdělávací akce)

18 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školní rok 2013/2014 byl pro gymnázium zlomový, jednalo se o poslední rok samostatné existence po 143 letech od jeho vzniku. Proto jsme průběh školního roku zachytili pomocí kroniky, kterou sestavil profesor českého jazyka Karel Kratochvíl (viz. příloha č.2). Zahraniční kontakty ve školním roce 2013/ zájezd skupiny našich žáků do Holandska, 44 žáků + 4 učitelé (dále vedení školy a vedení města Pelhřimov oslavy 25 let trvání výměnných pobytů) zájezd skupiny našich žáků do Vídně, 35 žáků + 3 učitelé 28. a návštěva vedení finských škol z regionu Tampere (projekt COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS ) pobyt skupiny holandských žáků a učitelů na naší škole, 41 žáků + 4 učitelé Přehled výsledků soutěží žáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2013/14 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo P Jan Tománek x 2. úř 23. A Václav Miřátský x 4. úř 40. A Marek Zmeškal x 6. úř - B Martin Vejbora x 8. úú B Tomáš Novotný x 11. úú C Martina Petráková x 2. úř C Alžběta Hörnerová x 11. C Miroslava Havlíková x 33. Z9 Adriana Šimánková 2. neúčast Z9 Viktor Rosman Z8 Jáchym Lis 2. úř Z7 Jakub Hladík 3. úř Z7 Ivana Kapounová 6. Z6 Petra Jírů 2. úř úř úspěšný řešitel; úú úspěšný účastník Matematický klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Václav Miřátský Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Benjamin Markéta Dvořáková 85 V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Kadet účastníků

19 Pythagoriáda okresní kolo Z6 Petra Jírů úř Z6 Simona Kaňková úř Z6 Vít Koutenský úř Z6 Michal Šulc úř Z6 Kateřina Získalová úř Z6 Kristýna Dvořáková dř V kat. Z8 okresní kolo zrušeno pro nedostatek účastníků, v kat. Z7 nikdo nesplnil podmínky pro úspěšného řešitele. Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Václav Miřátský x 1. úř 2. ví A Marek Zmeškal x 3. úř 24. úř B Václav Miřátský x 1. úř B Marek Zmeškal x 2. úř C Martin Vejbora x 4. úř C Jan Joneš x 9. úř C Daniela Šimánková x 19. úř C Tomáš Novotný x 20. úř C Petr Miřátský x 21. úř C Kamil Bednář x 30. D Martina Petráková x 9. úř D Viktor Rosman x 10. úř D Ondřej Mikeš x 16. úř D David Holkup x 30. úř D Andrea Petráková x 32. úř E Viktor Rosman 2. úř úř E Zuzana Richterová 6. úř 27. úř F Jáchym Lis 2. úř F Barbora Blažková 3. úř F Adéla Pamětická 4. úř F Tereza Podušková 5. úř F Jaroslav Kalina 12. úř Václav Miřátský obsadil na IPhO (Mezinárodní FO) v Astaně (Kazachstán) 213. místo z 374 účastníků 85 zemí a získal čestné uznání (honorable mention) (účastník na 212. místě měl ještě bronzovou medaili) Přírodovědný klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Junior Patricie Schreiberová Junior Lucie Červená Junior Martin Vejbora Kadet Jáchym Lis Kadet Tereza Podušková 76 Kadet Jiří Blažek 75 V kategorii Junior účastníků (na škole 147), v kat. Kadet účastníků (na škole 48)

20 Fykosí fyziklání (MFF UK Praha) kat. B prezenčně Václav Miřátský, Marek Zmeškal, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková, Martin Vejbora celostátní soutěž 5. Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Miroslav Bašta x A Štěpán Suk x 4. - A Michaela Komínová x B Milan Křížek x 10. C Anna Smrčková 4. - C Anna Tousková 6. - C Kristýna Kodešová C Vojtěch Hunal C Vojtěch Pistulka 16. D Adam Šebesta D Šimon Rásocha D Jakub Hladík D Dominika Vaňková Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo B Martin Tousek x 4. B Kamila Bartošková x 9. C Alžběta Hörnerová x 18. D Viktor Rosman D Zuzana Richterová Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Martin Tousek D Ondřej Petrák C Gabriela Mikešová B Šimon Rásocha 3. - A Vanessa Pleier 9. - Logická olympiáda nominační kolo krajské kolo celostátní kolo B Anna Smrčková 8. - B Vít Koutenský nezveřejněno C Martin Vejbora C Veronika Krejčová 6. - C Jan Joneš

21 C Jana Kyselová nezveřejněno - Pořadatel nezveřejňuje pořadí soutěžících, kteří se umístili v poslední čtvrtině celkového pořadí. Dějepisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Josef Martínek Anna Smrčková Jiří Blažek Jazyková konverzační soutěž v angličtině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Martina Petráková IIIA Martin Tousek IIB Gabriela Mikešová IIC Toby Mazanec postup 3. - Jazyková konverzační soutěž v němčině okresní kolo krajské kolo celostátní kolo IIIA Jana Machová IIB Petr Velíšek Olympiáda v českém jazyce okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Klára Kopecká II Marek Zmeškal I Anna Smrčková I Zuzana Richterová Ekologická olympiáda Zlatý list krajské kolo celostátní kolo Štěpán Suk, Michaela Komínová, Johana Kešnerová 6. - Miroslav Bašta, David Antoš, Eliška Dolejšová 8. - Starší Barbora Blažková, Vojtěch Hunal, Kristýna Kodešová, Jáchym Lis, Anna Smrčková, Nikola Svobodová krajské kolo celostátní kolo Eurorébus Soutěž tříčlenných třídních družstev kraj. kolo celostátní kolo ZŠ 01 Šimon Rásocha, Marek Bedřich, Jakub Malínek (II) 6. - ZŠ 01 Dominika Vaňková, Vanessa Pleier, Laura Horkayová (I)

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2014 / 2015 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více