Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Výroční zpráva MŠ Výroční zpráva I. stupně Výroční zpráva školní družiny a školního klubu Výroční zpráva II. stupně Testování žáků Výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů Enviromentální výchova Další vzdělávání pracovníků Spolupráce školy s rodiči Grantové projekty Hospodářský výsledek roku

3 1. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Poskytuje předškolní a základní vzdělání, připravuje žáky pro další studium a praxi. Založena byla v roce 1996 a ve školním roce 2008/2009 oslavila 13 let své existence. Již pátým školním rokem je dlouhodobým koncepčním záměrem školy pestrá, kvalitní a náročná výuka v kvalitním a bezpečném prostředí ke spokojenosti dětí i rodičů byla jako součást školy otevřena 1 třída mateřské školy s kapacitou 28 dětí. Je to jednoznačně pozitivní krok při komplexním pojetí vzdělávání dětí. Spojení předškolního a základního vzdělávání dětí pod jednu střechu se ukazuje jako správný trend. Přínos tohoto modelu je jednoznačný pro děti a jejich rodiče. Do budoucna zajišťuje hladký přesun dítěte mezi prvními dvěma stupni vzdělávání. Úkoly stanovené vedením ve školním roce 2008/2009: kvalitní a pestrá výuka (důraz matematika, český jazyk, cizí jazyk, všeobecný přehled, informační technologie) zkvalitnit práci třídního učitele (prevence, efektivní práce s třídním kolektivem ) maximální vstřícnost učitele (neexistuje odmítnutí pomoci slušně žádajícímu žákovi) efektivní systém DVPP naplňování vytvořeného ŠVP (1., 2., 6. a 7. ročník) adaptace MŠ jako nové součásti školy příprava efektivního kariérního systému pro žáky projektové dny, projektové vyučování začlenění speciálního pedagoga do chodu školy asistenti pedagoga nový prvek v 1. třídách úspěšná grantová politika (OPVK ) LVVZ I. stupeň praktické a efektivní využívání multimediální techniky ročníkové práce vzdělávání v naší škole = služba veřejnosti 3

4 rozvoj výuky cizích jazyků vybudování jazykové učebny, mezinárodní spolupráce, nabídka ruštiny a francouzštiny) leadership (zaměstnanci spolupráce, pracovní atmosféra, respekt) efektivní využití práce předmětových komisí, metodických sdružení údržba sportovního areálu školy Na plnění stanovených úkolů se podíleli všichni zaměstnanci a lze říct, že všechny oblasti byly řešeny. Škola je velmi dobře materiálně vybavena, leží v překrásném, zeleném, klidném a bezpečném místě na okraji města Třebíč. Škola má jako jediná v širokém okolí bezbariérový přístup. Organizační součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola je vybavena nejmodernější jídelnou okresu Třebíč, dvěma velkými tělocvičnami, atletickým stadionem, dvěma hřišti s umělým povrchem všechny tyto součásti jsou využívány širokou veřejností. 4

5 2. Vzdělávací program Škola ve školním roce 2008/2009 pracovala v 1., 2., 6., 7. ročníku dle vlastního ŠVP ŠKOLA BUDOUCNOSTI, v ostatních ročnících pracovala dle programu Základní škola čj /96-2. Do výuky jsou průběžně zařazovány i některé prvky ostatních vzdělávacích programů, které používají pedagogové dle vlastního uvážení a zkušeností. Na druhém stupni je zřízena třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Při této výuce škola vychází z modelového učebního plánu a modelových osnov pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky čj / Tento doplněk se vztahuje ke vzdělávacímu programu Základní škola, čj /96-2 ve znění úpravy čj / Pro ostatní žáky vyšších tříd byla výpočetní technika zavedena formou povinně volitelného předmětu. Během školního roku celý pedagogický sbor inovoval již vlastními silami vytvořený ŠVP s názvem ŠKOLA BUDOUCNOSTI. Dále usilovně pracoval na jeho dotváření i do dalších ročníků. Jednotlivé předmětové komise a metodická sdružení postupně rozpracovávaly jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata. 5

6 3. Pracovníci školy Během školního roku 2008/2009 měla škola celkem 50 zaměstnanců. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2008/2009 Ředitel školy: Zástupce ředitele pro I. stupeň: Zástupce ředitele pro II. stupeň: Vedoucí vychovatelka ŠD: Výchovná poradkyně: Vedoucí školní jídelny: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Správce ICT: Sekretářka: Účetní: Školník: Pavel Pacal Andrea Byrtusová Vratislav Fišera Ivana Táborská Zuzana Dreslerová Božena Zahradníčková Zuzana Dočekalová Petr Veleba Jana Blahová Drahoslava Johnová Karel Hrůza Třídní učitelé: 1.A Jitka Pisková 6.A Lenka Auerová 1.B Olga Jandová 6.B Kateřina Poulová 2.A Ivona Špačková 7.A Lenka Rybníčková 2.B Klára Pavlasová 7.B Michal Vlach 3.A Lenka Kohoutová 8.A Zuzana Dočekalová 4.A Dagmar Koubková 8.B Lenka Zvěřinová 5.A Radomíra Mahrová 9.A Hana Komendová 5.B Božena Moltašová 9.B Petr Veleba 9.C Jana Robošová Další učitelé: Andrea Byrtusová, Jan Dresler, Zuzana Dreslerová, Vratislav Fišera, Helena Matulová, Jarmila Nováková, Pavel Pacal, Radka Sýkorová, Radka Václavková, Ivana Válalová, Jana Ženíšková 6

7 Vychovatelky školní družiny: 1.A + 3.A Jitka Dudášová 1.B + 3.A Miluše Němcová 2.A + 2.B Ivana Pažourková 4.A Zdena Zimolová 5.A + 5.B Ivana Táborská Koordinátor volného času: Ivana Táborská Speciální pedagog: Lenka Hlaváčová Asistenti pedagoga: Hana Sekerková, Marie Pelikánová, Ilona Ošmerová Mateřská škola: Renata Fialová, Štěpánka Nožičková Školní jídelna: Romana Kliková, Vlasta Kocmánková, Marie Konopáčová, Jaroslava Matoušková, Zdeňka Poulová, Alena Protivínská, Jana Kudláčková, Božena Zahradníčková Úklid: Iva Mužíková, Jaroslava Nejedlá, Dana Sejbalová, Eva Fučíková, Ludmila Štanclová Správce sportovního areálu: Josef Veleba 7

8 4. Výsledky kontrol školy Ve školním roce 2008/2009 byly v naší škole provedeny následující kontroly: 1. Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 471/2005 Sb., a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a vyhlášky č. 137/2004 Sb., v platném znění. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč Kontrolní zpráva SIBP o stavu BOZP. Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, oblastní inspektorát BOZP Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Okresní správa sociálního zabezpečení v Třebíči Státní zdravotní dozor zaměřený na plnění 7 a 13 zákona č. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč

9 5. Poskytování informací týkajících se činnosti školy veřejnosti Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly během školního roku 2008/2009 poskytnuty informace: počet písemně podaných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet opisů podstatných částí každého rozhodnutí soudu 0 počet řízení o sankcích za nedodržování těchto zákonů 0 Během školního roku 2008/2009 neobdržela škola žádnou sankci za nedodržování těchto zákonů. 9

10 6. Výroční zpráva Mateřská škola Sluníčko Personální obsazení: Mgr. Pavel Pacal ředitel školky Renata Fialová učitelka MŠ Štěpánka Nožičková učitelka MŠ Ludmila Štanclová uklízečka MŠ Romana Kliková pracovnice školní jídelny Hodnocení předškolního vzdělávání Základním pedagogickým dokumentem usměrňující předškolní výchovu a vzdělávání je pro nás Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu, který byl vydán v březnu 2001 (aktualizace 2004), na jehož základě byl vypracován Školní vzdělávací program pro naši Mateřskou školu. Vzdělávací obsah je v RVP PV dále uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají a doplňují. Součástí našeho školního vzdělávacího programu byl tématický plán a tento školní rok nesl název Krtek a jeho kamarádi. Celým školním rokem děti provázely pohádkové postavy, které jim pomáhaly při učení a poznávání nových věcí, nových kamarádů a nového prostředí. Mnohé pro ně bylo tak jednodušší. Během celého roku byly používány různé metody a formy práce (individuální činnost podle potřeb dítěte, skupinové práce pro vzájemnou komunikaci, praktické vyučování apod.), které rozvíjely všechny klíčové kompetence dětí. S dětmi jsme hodně využívali didaktické pomůcky (hmatové pytlíky, grafomotorické pomůcky, obrazový materiál). Často jsme také využívali pomůcky půjčené ze ZŠ (lupy, herbáře a atlasy rostlin, nástěnné mapy na chodbách apod.). V případě špatného počasí jsme velice rádi s dětmi využívali keramickou dílnu, tělocvičnu a kinosál. Zápis do mateřské školy Zápis do mateřské školy proběhl ve dvou týdnech od K zápisu do naší mateřské školy přišlo celkem18 rodičů. V letošním roce odešlo 8 dětí do školy a 1 dítě se odstěhovalo. Z tohoto důvodu vydal ředitel školy pouze 9 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 10

11 Zápis dětí do 1. třídy Dne a proběhl na Základní škole Na Kopcích zápis předškolních dětí do prvních tříd. Z naší MŠ přišlo k zápisu osm dětí. V první třídě si děti vybraly obrázek, který vykreslily pastelkami a rodiče mezitím vyplnili potřebné dotazníky. Ve druhé třídě děti poznávaly čtvero roční období a ke každému období ještě dostaly různé úkoly poznat mláďata, barvy, geometrické tvary, sestavit sněhuláka, nakreslit lidskou postavu, zazpívat písničku, či přednést básničku. Za odměnu děti dostaly malou sladkost a drobné dárečky. Vlastní hodnocení mateřské školy Naše nově zřízená Mateřská škola Sluníčko byla pro první rok svého působení z větší části vybavena dle potřeb dětí i pí.učitelek. Dle finančních možností byly v průběhu roku doplňovány další hračky a pomůcky. Nastoupilo do ní 28 dětí s celodenní docházkou. Školní rok byl vzhledem k začátku a velkému počtu dětí dost náročný. Děti se však zadaptovaly velmi dobře a na nové prostředí, kamarády i paní učitelky si rychle a bez problémů zvykly. Během školního roku jsme dvakrát zpracovali hodnocení dětí a to v měsících lednu a červnu. Některé části hodnocení byly na základě portfolií, které má každé dítě založeno ve školní.dokumentaci. Do nich jsme jim zakládali vypracované pracovní listy, obrázky nebo jiné důležité věci pro jejich hodnocení. Více jsme se zaměřili na děti předškolního věku, především v době zápisu do 1. třídy ZŠ. Děti pracovaly systematicky, částečně podle požadavků ze ZŠ (barvy, geometrické tvary, čísla, apod.). Zároveň byl také hodnocen tématický plán. Na každý tématický celek i na každé téma byla vypracována evaluace. Je v ní popsané vše o daném tématu, co jsme s dětmi dělali, co se jim líbilo, co ne a proč, co se povedlo, zda se povedla nějaká spolupráce ( se školou, s rodiči) a co by bylo potřeba zlepšit. S evaluací nám částečně pomáhaly i děti, což se nám zdá velice důležité. Měly k dispozici evaluační plán, kde vybarvovaly jednotlivé obrázky, podle toho, co jsme dělali a správně zařazovaly podle barev z jednotlivých oblastí (modrá - oblast bilogická dítě a jeho tělo, žlutá oblast psychologická dítě a jeho psychika, červená oblast interpersonální dítě a ten druhý, bílá oblast sociálně kulturní dítě a společnost, zelená oblast enviromentální- dítě a svět). Tento způsob evaluace je ale při tomto počtu dětí velmi náročný. Kultura Divadlo O chytré princezně O pejskovi a kočičce 11

12 Přijel bílý medvídek Velikonoční pohádka O zlé královně Školení a další vzdělávání Září 2008 školení BOZP obě dvě Říjen Snižování agresivity dětí s využitím her Nožičková Listopad 2008 Vánoční čarování Fialová Únor 2009 Dny inspirací pro MŠ obě dvě Zájmové činnosti Hravá angličtina Děti se v průběhu roku seznámily se základními anglickými Slovačkami (barvy, zvířata, čísla), které se naučily pomocí básniček, her, říkanek, písniček a pohádek. Angličtina probíhala každou středu od do Keramika Děti chodily každý čtvrtek do keramické dílny v ZŠ. Na začátku se naučily s hlínou pracovat a během roku si mohly vytvořit mnoho krásných výrobků, které potěšily nejen je, ale hlavně rodiče. Cvičení rodičů s dětmi Ve čtvrtek od do měli rodiče možnost si jít společně se svými dětmi zacvičit do velké tělocvičny v ZŠ. Vždy byl pro ně připraven bohatý program plný her, soutěží, různých překážkových drah apod. Děti si zacvičily s kolíky, obručemi, trampolínou, houpaly se na kruhách atd. Spolupráce mateřské školy Spolupráce s rodiči Září Seznamovací sportovní odpoledne Rodičovská schůzka Říjen Ochutnávka biopotravin, prodej dětských bačkůrek a hraček Tvoření rodičů s dětmi Panáček podzimníček Listopad Jarmark prodej výrobků dětí Prosinec Vánoční tvoření rodičů s dětmi Vánoční besídka pro rodiče 12

13 Únor Rodičovská schůzka Karneval Duben Velikonoční tvoření rodičů s dětmi Den Země ekologická vycházka Květen Školní Akademie Oslava Dne maminek Výlet k vojákům do Náměště nad Oslavou Červen Cesta pohádkovým lesem Pasování předškoláků Během školního roku se rodiče aktivně zapojili do sběru papíru, baterií a pet lahví za sběr pet lahví jsme získali 1.místo. Spolupráce se základním školou V tomto školním roce byla spolupráce se základní školou na velmi dobré úrovni. Mateřská škola plně využívala všechny prostory jimiž disponuje základní škola. Žáci základní školy si společně s jejich třídními učiteli a školní družinou připravili pro děti z mateřské školy spoustu zajímavých akcí, které vedly k jejich vzájemnému poznávání a navazování kamarádských vztahů. Společné akce Miniškolička Od října 2008 do června 2009 probíhal projekt Miniškolička, který byl určený budoucím školákům. Pravidelně 1x měsíčně se děti v doprovodu svých rodičů dostavili do ZŠ a v různých pracovních dílnách pod vedením učitelek a vychovatelek poznávali prostředí i život ve škole a připravovali se na plynulý přechod k povinné školní docházce. Pro děti z naší mateřské školy bude přechod do 1.tříd jednodušší, protože již znají nejen školu, ale i pedagogy, vychovatelky i žáky. Skřítkování Čtvrtek Skřítek sportovec Ve čtvrtek dopoledne se děti zúčastnili Skřítkování. Žáci tříd si pro děti nejen z naší MŠ, ale i pro MŠ Obránců míru připravili několik zajímavých a netradičních sportovních aktivit. Děti si vyzkoušely projít trasu s míčkem na lžičce, trefit se hokejkou a míčkem do branky, projet trasu s velkou obručí, hod pěnovou žárovkou do krabice, trefit se míčem do míče, projít 13

14 se po provaze na zemi, různé cviky na lavičce a poskládat velké pěnové puzzle, kde měly děti najít zvířátkům domeček. Dětem se to moc líbilo, školáci to připravili moc dobře. Čtvrtek Skřítek divák S dětmi jsme navštívily Studio Kopce, kde si paní družinářka pro děti připravila promítání pohádek. Dětí shlédly příběhy skřítka Rákosníčka a oblíbeného Krtečka. Děti si připadaly jako v kině, líbilo se jim tama byl to pro ně nový zážitek. Čtvrtek Skřítek tanečník Děti si tentokrát se skřítkováním šly s pí.družinářkami zatancovat do relaxovny. Děti si zařádily na jejich oblíbené taneční písničky a moc si to užily. Čtvrtek Skřítek zpěvák S dětmi na nás čekalo poslední Skřítkování. Děti si tentokrát mohly vyzkoušet zazpívat nebo říci básničku přímo do mikrofonu, zjistily, jaký je to pocit stát před kamerou. Dozvěděly se, co vše takový zpěvák či herec musí umět a co je potřeba k natočení písničky.i tento skřítek byl pro děti moc zajímavý a my s dětmi Vám za to děkujeme. Mikulášská nadílka Na tento den se děti moc těšily a zároveň i trochu bály. Dopoledne ještě malovaly a vyrývaly velké čerty, dělaly čertovskou výzdobu. Každé dítě podle volby namalovalo obrázek buď čertovi, andělovi nebo Mikulášovi, společně jsme jim udělali přáníčka a čekali na jejich příchod byli to právě žáci a žákyně z 2.stupně, kteří se dokonale namaskovali. Vše dobře dopadlo, Mikuláš o každém věděl, zda je hodný či ne, ale nakonec každý dostal balíček plný sladkostí. Děti zazpívaly písničku, poděkovaly za balíček a každý dostal na památku společnou fotku. Návštěva předškoláků v 1.A a v 1.B Pozvání od p.učitelek prvních tříd jsme nemohli odmítnout, a tak dne jsme zavítali s nejstaršími dětmi nejprve do 1.A, kde se děti vzájemně představily, zazpívaly si písničky a dále společně v lavicích plnily různé úkoly s využitím pracovních listů. Pak jsme navštívili stejně útulnou třídu 1.B, ve které nám školáci rovněž zazpívali uvítací písničku, předvedli nám, jak už umí číst a společně s našimi dětmi procvičili jednoduché počítání od 1 do 8 i porovnávání předmětů více x méně. Ukázky z vyučování nás nadchly a s radostí jsme pozvali prvňáčky pro změnu k nám do MŠ. Ti se poté přišli podívat na naše cvičení s padákem a děti jim zahrály pohádku Stromeček v zimě. 14

15 Karneval v MŠ Velký masopustní rej se konal ve čtvrtek , na kterém děti předvedly rodičům krátký program a společně jsme poté v maskách a v plné parádě obešli 1. stupeň ZŠ a školní jídelnu s plnými kornouty bonbónů. Česko čte dětem Během měsíce března, každé úterý, na děti čekalo příjemné překvapení v podobě pohádky, kterou jim postupně četly tři paní učitelky z 1. stupně ZŠ. Další čtenářky byly žákyně tříd na 1.stupni ZŠ, které dětem četly pohádky i po skončení akce Česko čte dětem a to do konce školního roku. Školní akademie Ve středu jsme se s naší mateřskou školou poprvé zúčastnili školní Akademie. V dopoledních hodinách proběhlo vystoupení žáků a žákyň ZŠ a MŠ Na Kopcích, na které se přišli podívat jejich spolužáci a učitelé. Odpoledne bylo toto vystoupení určeno všem rodičům. Letošní Akademie byla ve strašidelném stylu a tak po pódiu běhaly duchové a samá strašidla. Mateřská školka předvedla krátké vystoupení se skřítky, kteří žákům i rodičům zazpívaly, řekly básničky a zacvičily. Společné výlety Ve čtvrtek jsme společně se třídami 1.A a 2.B jeli na exkurzi do Náměště nad Oslavou, kde si pro nás místní vojáci připravili bohatý program. Mohli jsme vidět cvičené psy a dravce, u hasičů si prohlédli hasičskou výzbroj, všichni si mohli zastříkat z požární hadice a zblízka si prohlédnout různé typy vojenských letadel. V úterý jsme jeli na výlet do ZOO Jihlava se třídami 7.A a 7.B. Dětem se v zoologické zahradě moc líbilo. Den dětí Jako oslavu Dne dětí si žáci pátých tříd připravily pro děti z mateřské školy sportovní soutěžení v tělocvičně. Každý žák si vzal pod ochranu jedno dítě z MŠ a společně obešli všech 12 stanovišť.na úvod nám připravily loutkové divadlo, břišní tance a taneční sestavu. Děti si mohly zaházet na pet lahve,projet slalom na koloběžkách, sestavit puzzle, poznat obrázky zvířátek, zaskákat na trampolíně a spoustu dalších věcí. Po splnění všech úkolů si ve stejné dvojici šly namalovat společný obrázek. Naše děti jim zatancovaly sestavu na Chňapíka a za odměnu dostaly kornouty se svými značkami, plný sladkostí. Dětem se celé dopoledne moc líbilo. Mimoškolní aktivity Sbor při ZŠ pí.uč. Lenka Zvěřinová Předškoláček pí.uč. Klára Pavlasová 15

16 Diagnostika dětí speciální pedagog Lenka Hlaváčová Spolupráce s knihovnou Každý měsíc jsme pravidelně navštěvovali městskou knihovnu Pobočka Modřínová, kde si paní knihovnice pro děti připravily ukázky čtení z dětských knih. V prosinci nás pozvali na Vánoční pohádku maňáskové divadlo a v červnu jsme byli pozváni na malování na chodník. AKCE v průběhu školního roku Září Seznamovací sportovní odpoledne Rodičovská schůzka Říjen Přednáška pro děti o správném čištění zoubků Ochutnávka biopotravin, prodej dětských bačkůrek a hraček Tvoření rodičů s dětmi Panáček podzimníček Listopad Jarmark prodej výrobků dětí Solná jeskyně ( listopad prosinec) Prosinec Společné pečení perníčků Návštěva Mikuláše, čerta a anděla Vánoční tvoření rodičů s dětmi Společné zdobení vánočního stromečku Vánoční besídka pro rodiče a nadělování dárků Únor Rodičovská schůzka Karneval Plavání ( únor duben) Duben Pečení velikonočního beránka Velikonoční tvoření rodičů s dětmi Barevné týdny Den Země ekologická vycházka Květen Školní Akademie Pečení buchty pro maminky Oslava Dne maminek Návštěva Policie ČR v MŠ Výlet k vojákům do Náměště nad Oslavou Fotografování tříd Výlet do ZOO Jihlava 16

17 Červen Den dětí Návštěva u hasičů v Třebíči Cesta pohádkovým lesem Pasování předškoláků Přespání ve školce Zpracovaly: Renata Fialová a Štěpánka Nožičková 17

18 7. Výroční zpráva 1. stupeň (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 15/2005 7) Personální obsazení 1.A Mgr. Jitka Pisková 1.B Mgr. Olga Jandová 2.A Mgr. Ivona Špačková 2.B Mgr. Klára Pavlasová 3.A Mgr. Lenka Kohoutová 4.A Mgr. Dagmar Koubková 5.A Mgr. Radomíra Mahrová 5.B Mgr. Božena Moltašová Další učitelé Mgr. Andrea Byrtusová (ZŘŠ), Mgr. Ivana Válalová (AJ, PRV, PČ), Mgr. Kateřina Poulová (AJ), Mgr. Lenka Zvěřinová (HV), Ivana Pažourková (HV), Mgr. Petr Veleba (VV), Mgr. Helena Matulová (AJ), Mgr. Hana Komendová (TV) Hodnocení výuky Výuka probíhala podle tématických plánů daného předmětu v daném ročníku a třídě. Z hospitační činnosti vyplývá, že výuka probíhala na vysoké úrovni. Ve všech sledovaných hodinách byly dodržovány zásady individualizace vzdělávání, metodika a didaktika předmětů i vzdělávacích oblastí, v hodinách byly používány různé metody a formy práce (kooperativní učení, projektové vyučování, skupinová práce, problémové učení apod.), které rozvíjejí všechny klíčové kompetence žáků. Byly používány vhodné didaktické pomůcky, některé hodiny probíhaly v multimediální učebně, Studiu Kopce či informačním centru. Byl dodržován princip včasného, srozumitelného a objektivního hodnocení podle předem daných a známých kritérií. V 1. a 2. ročníku se vyučovalo dle školního vzdělávacího programu Škola budoucnosti. V ostatních ročnících probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. Ve 3. a 4. ročníku pokračovala u dvou žáků také výuka formou individuálního vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., 41). Během druhého pololetí byli oba žáci, vzhledem ke svému tělesnému a mentálnímu postižení, převedeni do péče SPC Jihlava. Povinná výuka plavání probíhala ve 3. a 4. ročníku v Plavecké škole v areálu Laguna. 18

19 Dopravní výchova byla na celém 1. stupni realizována pod vedením paní učitelky Boženy Moltašové formou pravidelných měsíčních soutěží (teoretická část) a přípravy v učebně a na dopravním hřišti ZŠ Bartuškova. Výchova ke čtenářství byla realizována v přímé spolupráci s Městskou knihovnou na Modřínově ulici, kam pravidelně 1x měsíčně žáci každé třídy docházeli se svými vyučujícími. Probíhaly zde také besedy o autorech dětských knih a pasování prvňáčků na čtenáře. V rámci této spolupráce vznikly i další projekty (např. výstava výtvarných prací žáků v prostorách knihovny, prezentace školy, kulturní vystoupení v knihovně ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A A A B celkem Přehled o chování třída pochvaly napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. A B A B A A A B celkem

20 Testování SCIO - Tetřev V letošním školním roce proběhlo komplexní testování třetí třídy v souboru pěti dílčích testů z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a klíčových kompetencí. Škola získala podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Tetřev. Zároveň škola obdržela souhrnnou zprávu, ve které se mohla porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol. Zápis do 1. ročníku Zápis probíhal ve dnech 23. a 24. ledna 2009 pod názvem Čtyři roční období. Na přípravě a organizaci zápisu se podíleli učitelky i vychovatelky, výchovný poradce, speciální pedagog a také starší žáci naší školy. počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd (dostavilo se k zápisu) z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Ve školním roce 2009/2010 by mělo zahájit plnění povinné školní docházky celkem 34 žáků, kteří budou rozděleni do 2 samostatných tříd. V obou třídách bude probíhat výuka čtení a psaní genetickou metodou. Výběr a zařazení dětí do jednotlivých tříd plně respektuje přání zákonných zástupců, kteří se mohli k metodám výuky čtení a psaní vyjádřit formou ankety. Ročníkové práce Žáci 5. ročníku vypracovávali a obhajovali svoji ročníkovou práci. Předem byla zadána témata, přiděleni konzultanti jednotlivých témat. Po dlouhodobé systematické přípravě a vypracování vybraného tématu v červnu 2009 žáci veřejně ústně obhajovali před minimálně tříčlennou komisí a svými spolužáky svoji práci. Cílem ročníkových prací je sledovat a vyhodnocovat rozvoj klíčových kompetencí žáků (k učení, komunikativní, k řešení problému, pracovní, sociální a personální a občanské). Nejlepší žákovské práce byly předneseny rodičům na slavnostní prezentaci ve Studiu Kopce. Ročníkové práce rovněž 20

21 posloužily jako výstupní hodnocení žákům, kteří se přihlásili ke studiu na víceletém gymnáziu. Projektové dny Den jazyků (5. ročník) Den zdraví (2., 4., 5. ročník) Halloween (1. B, 4. A) Sportovní den 1. stupně (olympiáda tříd) Projektové vyučování Praha (4. A) Vánoční tvoření, tradice a zvyky (1. stupeň) Karel IV. (4. A) Barevné Velikonoce (1. B, 2. B) Velikonoce v zemích EU (2. A, 3. A, 4. A, 5. ročníky) Velikonoční tvoření (1. A) Čáry a čárky aneb Kouzlíme ve škole (1. B) Moje maminka (2. A) Máma, mamka, maminka (2. B) Voda (4. A) Hrajeme divadlo (1. B) Hrajeme si spolu (MŠ, 5. ročníky) Exkurze Dny zdraví ve Fóru (5. ročníky) Památky Třebíče (3. A) Planetárium Brno (5. ročníky) Letiště Náměšť nad Oslavou (1. A, 2. B) Divadlo Ferda Mravenec (3. A, 4. A) Ostrov pokladů (5. ročníky) Vánoční pohádka (1. ročníky) Strašidel se nebojíme (1. B, 2. ročníky) 21

22 Zvířátka z našeho statku (1. a 2. ročníky, 3. A, 4. A) Divadelní učebnice (5. A) O dobru a zlu (1. a 2. ročníky, 3. A, 4. A) Kino Kozí příběh (5. B) Výstavy Hry a klamy (5. B) Hry a klamy (5. A) Hry a klamy (2. B) Velikonoce v Muzeu Vysočiny Třebíč (2. B) Další akce září - adaptační programy : spaní ve škole (2. A), Dobrá Voda (2. B) Vánoční tvoření v knihovně (4. A, 5. B) Pasování prvňáčků na čtenáře Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně leden - únor - Bruslení na Zimním stadionu v Třebíči (2. B, 5. A) Intervenční program v DDM Hrádek (5. B) Soutěže Florbal (krajské kolo) 5. roč. 1. místo Florbal (zemské finále Moravy) 5. roč. 5. místo T-ball (Mikulášský turnaj) dívky 4. a 5. roč. 3. místo, chlapci 3. a 4. roč. 3. místo Vánoční laťka (školní kolo ve skoku vysokém) Recitační soutěž (školní kolo) Vybíjená (okrskové kolo) 5. roč. 1. místo Vybíjená (okresní kolo) postup do krajského kola T-ball mladší chlapci 4. místo, starší chlapci 1. místo Recitační soutěž (okresní kolo) 1. místo - K. Ozerová, 2. místo - E. Pavlíková duben - Dopraváček (školní kolo dopravní soutěže) Běhej, skákej, házej (atletika) 1. stupeň - 5x 1. místo Soutěž mladých cyklistů 4. a 5. roč. 2. místo 22

23 4. 5. McDonald s Cup (okrskové kolo v kopané) roč. mladší žáci - 2. místo, starší žáci - 1. místo McDonald s Cup (okresní kolo v kopané) 2. místo Krajský přebor atletických přípravek v Jihlavě 3x 1. místo, 1x 3. místo Školení a vzájemné hospitace Paní učitelky se zúčastňovaly DVPP dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí a agentur. Bližší údaje vyplývají z následující tabulky: Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Byrtusová Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Asertivita s vlídnou tváří Autoevaluace Genetická metoda čtení Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Pisková Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Jandová Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Tvořivá škola čtení s porozuměním Genetická metoda čtení Cvičíme ve třídě - grafomotorika Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Špačková Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Seminář Oxford University Press výuka Aj na 1. stupni Pavlasová Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Interaktivní tabule Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Kohoutová 23

24 Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Koubková Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Instruktor školního lyžování Genetická metoda čtení Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Mahrová Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Konference Aj v Jihlavě Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Moltašová Osobnostní a sociální výchova Práce třídního učitele Genetická metoda čtení Celoroční kurz anglického jazyka průběžně Metodické sdružení Metodické sdružení 1. stupně se scházelo pravidelně jednou měsíčně podle harmonogramu práce, vždy v návaznosti na úsekovou poradu. Na schůzkách se projednávaly a připravovaly akce 1. stupně podle ročního plánu práce. Dále byly předávány informace o seminářích a školeních v rámci DVPP. Kromě metodických schůzek celé shromáždění intenzivně pracovalo na inovaci ŠVP. Vedoucí metodického sdružení byla Mgr. Olga Jandová. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Miniškolička: od října 2008 do června 2009 probíhal projekt Miniškolička, určený budoucím předškolákům. Pravidelně 1x měsíčně se děti v doprovodu svých rodičů dostaví do naší školy a v různých pracovních dílnách pod vedením učitelek a vychovatelek poznávají prostředí i život školy a připravují se pro plynulý přechod k plnění povinné školní docházky. Spolupráce s mateřskými školami: ZŠ a MŠ Na Kopcích dlouhodobě rozvíjí spolupráci s MŠ Benešova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Obránců Míru, MŠ Dukovanská (Duha) a MŠ Čtyřlístek. Kromě nabídnutých aktivit (v rámci projektu Skřítkování více ve výroční zprávě ŠD) vedení školy navštívilo výše uvedené MŠ na SRPŠ. 24

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV, Václavkova 1082, příspěvková organizace IZO: 600049248 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2011 / 2012 IČ : 750 34 018 Zpracoval: Mgr. Jan Novotný Datum: 3. 9. 2012 OBSAH

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více