Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Rychnov nad Kněžnou"

Transkript

1 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: OŠKMT-15855/ /2015/Cho Vyřizuje: Jiřina Chovančíková Telefon: Fax: Spis. zn.: A/10 Datum: 4. června 2015 Účastník řízení: 1. Město Rokytnice v Orlických horách, IČO , náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, Rokytnice v Orlických horách R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ve znění 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, IČO , náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, Rokytnice v Orlických horách, podané dne , správní řízení ve věci obnovy nemovité kulturní památky, zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR r.č / Restaurování Mariánského sloupu na náměstí T.G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách - záměr na pozemkové parcele č. 952/6 v katastrálním území Rokytnice v Orlických horách. Památka se nachází na území Městské památkové zóny Rokytnice v Orlických horách, prohlášené Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu s účinností od obec Rokytnice v Orlických horách katastrální území Rokytnice v Orlických horách parcelní číslo pozemková parcela č. 952/6 náměstí T.G. Masaryka název nemovitosti Mariánský sloup rejstříkové číslo 24489/6-2413

2 Správní orgán státní památkové péče vydává podle ustanovení 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) toto z á v a z n é s t a n o v i s k o Obnova uvedené kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR spočívá dle podané žádosti a předloženého restaurátorského záměru : a) v restaurátorských pracích na kamenném Mariánského sloupu v Rokytnici v Orl. horách, jehož součástí je vlastní sloup s podstavcem, sochy sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, dva andílci na římse podstavce a kamenná oblouková balustráda na čelní straně. Záměr vypracoval 05/2015 restaurátor BcA. Jaroslav Vrbata, Generála Svobody č.p. 622, Pardubice. Pro optické zjištění dochovaného stavu, provedení fotodokumentace a vytvoření návrhu na restaurátorské práce byla využita vysokozdvižná plošina. Restaurátorské zásahy uvedené v žádosti: Restaurátorské práce mají vycházet z dochovaného stavu kulturní památky a budou vedeny se snahou rekonstruovat pouze dožilé prvky a ostatní prvky restaurovat s minimem restitučních zásahů. Restaurátorské práce by tak měly především zajistit dochovaný stav památky a odstranit poškození. Socha Panny Marie bude demontována včetně zeměkoule a hlavice, železný čep bude odvrtán jádrovým vrtákem, kovové klínky pod hlavicí budou odstraněny. Při zpětném osazení bude hlavice, zeměkoule a socha osazeny na nerezovou trubku a vápennou maltu nastavenou bílým cementem. Sochy svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie budou odvezeny do ateliéru, kde budou restaurovány. Sochy světců budou osazeny zpět na nerezové čepy a vápennou maltu. - prekonsolidace, povrch kamene bude lokálně předzpevněn a nesoudržných místech kosolidantem na bázi organokřemičitanů, nesoudržné dochované barevné vrstvy budou prekonsolidovány roztokem Paraloid B 72, - čištění, po vyzrání prekonsolidace bude povrch kamene očištěn plachem tlakovou vodou, tmavý silikátový filmy bude ztenčen a zesvětlen mikrotryskáním, dožilé tmely a nefunkční spárování bude odstraněno opatrně dlátky, biologické napadení bude umrtveno chemickými prostředky (Porosan, Preventol), poté bude odstraněno tlakovou vodou a nekovovými kartáči, spodní části soch svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého, bude-li to nutné, budou cyklicky odsolovány buničinovými zábaly, stupeň zasolení bude kontrolován, - konsolidace, bude-li nutné, bude povrch kamene lokálně zpevněn konsolidantem na bázi organokřemičitanů, - kovové prvky budou demontovány, pokud to bude možné, budou zrekonstruovány, povrch bude očištěn tryskáním a opatřen základním a dvěma vrchními nátěry, chybějící prvky budou vyrobeny z nerezavého materiálu, poté bude povrch pozlacen plátkovým zlatem na mixtion, železné kramle a trny budou odstraněny a nahrazeny kopiemi z nerezavého kovu, povrch kramlí, který se pohledově uplatňuje, bude opatřen základním a vrchním nátěrem (antracitová černá), - tmelení, doplnění chybějící hmoty, praskliny budou vyčištěny a injektovány vhodnou injektážní směsí (epoxidové pryskyřice, Polyester), poté budou plasticky retušovány do původního tvaru, silně narušená místa a místa s chybějící hmotou budou doplněna minerálním tmelem na bázi bílého cementu, tmelící hmota bude probarvena ve hmotě

3 světlostálými minerálními pigmenty, struktura a barevnost tmelů bude odpovídat originálnímu materiálu, větší části (pravý andílek, části zeměkoule) budou doplněny sekanými kopiemi z přírodního materiálu, případně domodelovány v hlíně a doplněny výdusky. Rozsah doplňků bude konzultován se zástupci památkové péče, balustráda a stupně budou rozebrány, pod balustrádou bude vybudován betonový základ, poté budou osazeny zpět na vápennou maltu nastavenou bílým cementem, spárování bude provedeno měkčí vápennou maltou probarvenou ve hmotě světlostálými pigmenty, chybějící prvky mohou být rekonstruovány sekanými kopiemi z přírodního kamene, tvar bude navržen po dohodě se zástupci památkové péče a vlastníkem podle dochovaných fotografií a obrázků, - barevné retuše, doplňovaná místa budou lokálně barevně retušována lazurními barvami, světlostálé pigmenty v pojivu, - hydrofobizace, povrch soch, podstavce a stupňů bude na exponovaných plochách opatřen hydrofobní úpravou, - veškerá nová zjištění a případné změny v technologii či materiálech budou konzultována se zástupcem památkové péče a vlastníka, - na závěr bude vyhotovena restaurátorská zpráva s fotodokumentací ve dvou kopiích a v elektronické podobě. V souladu s ustanovením 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní orgán rozhodl takto a provedení restaurátorských prací je přípustné při dodržení následujících podmínek: 1. Bude proveden rozšířený restaurátorský průzkum, který bude sloužit jako podklad ke zpracování restaurátorského záměru. Tento průzkum se zaměří zejména na: mikrochemický průzkum obsahu vodorozpustných solí odebrání dvou vzorků ze soklu a dvou vzorků na spodní části sochařské výzdoby, mikrochemický průzkum a výskyt silikátových filmů a vápenných krust, mikroskopický průzkum dochovaných barevných vrstev stratigrafie, vizuální průzkum dochovaného stavu kamene a jeho poškozeni s grafickým znázorněním, stav základů provedením sond. 2. Součástí restaurátorského průzkumu a záměru budou užité materiály, technologie a případný návrh nových základových konstrukcí. 3. Výsledky průzkumu budou dokladovány v dílčí restaurátorské zprávě zpracované podle 10, odstavce 4 provádějící vyhlášky č.66/1988 Sb. k zákonu o státní památkové péči č.20/1987 Sb. 4. S výsledky rozšířeného průzkumu, s navrženými restaurátorskými postupy a technologiemi a s novými zjištěními budou seznámeni zástupci státní památkové péče (NPÚ ú.o.p. v Josefově, MěÚ v Rychnově nad Kněžnou) při šetření na místě, které po jejich obdržení svolá vlastník za účasti restaurátora (oznámit minimálně s týdenním předstihem). 5. V dalším stupni pro vlastní realizaci všech prací na obnově kamenného díla bude vydáno samostatné rozhodnutí příslušného výkonného orgánu státní památkové péče. Bude předložena nová žádost o závazné stanovisko s přílohou zpracovaného restaurátorského záměru a zprávou restaurátorského průzkumu.

4 6. Písemné vyjádření odborné organizace NPÚ ú.o.p. v Josefově a rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče vlastník předloží provádějícímu restaurátorovi, který je spolu se zápisy z jednání, prohlídek a kolaudace zahrne do závěrečné restaurátorské dokumentace. O d ů v o d n ě n í Městský úřad, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, provedl řízení k žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, IČO , náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, Rokytnice v Orlických horách, podané dne o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky a to k restaurování Mariánského sloupu s balustrádou na náměstí T.G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách. Pro zpracování restaurátorského záměru byla provedena vnější prohlídka, restaurátorský průzkum proveden nebyl. Až na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu bude možné vyhodnotit výsledky, provést doplnění rozsahu restaurátorských prací a specifikaci navržených materiálů a technologií. Dle výpisu z katastru nemovitostí má žadatel právo vlastnické k pozemkové parcele č. 952/6 v katastrálním území Rokytnice v Orlických horách. Žadatel doložil čestné prohlášení o vlastnictví kamenného Mariánského sloupu. Protože objekt se nachází na území Městské památkové zóny Rokytnice v Orlických horách, vyhlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu s účinností od , bylo řízení vedeno dle příslušných platných právních předpisů a nařízení (ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků a vyhlášky č. 66/1988 Sb. Dále dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a Listiny základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3 Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem ), která je součástí Ústavy České republiky a dále přihlédl k Úmluvě o ochraně architektonického dědictví evropy č. 73/2000 Sb.m.s. V souladu s ustanovením 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově pod číslem jednacím NPÚ- 362/35879/2015/Mch, vypracované Mgr. Pavlem Machem dne Toto vyjádření je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí a správnímu orgánu bylo doručeno dne Je v něm konstatováno, že z hlediska zájmů památkové péče nemá NPÚ ú.o.p. v Josefově k předloženému projektu zásadních připomínek a že práce uvedené v žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následující podmínek. - Mariánský sloup stojící na náměstí v Rokytnici v Orlických horách je dokladem kvalitní kamenosochařské a uměleckořemeslné práce z roku Památku o celkové výšce cca 700 cm doplňuje na sloupu stojící Immaculata, po stranách při patce sloupu svatý Jan Nepomucký a svatý Václav. Čelní straně podstavce dominuje reliéfní znak Nostitz Rieneck, v reliéfu vyvedený světec svatý Florián a dva letící andělé nesoucích v minulosti hvězdu. Před dříkem se nachází kamenné balustrové oplocení. Popis kulturní památky: Mariánský sloup je dokladem kvalitní kamenosochařské a uměleckořemeslné práce z roku Dílo se skládá z několika celků. Balustrového kamenného ohrazení při čelní straně podstavce, masivního postamentu se sochami svatým Janem Nepomuckým a svatým

5 Václavem, sloupem s patkou a hlavicí a sochou Immaculaty na oblacích. Balustrové kamenné oplocení je přičleněno k bočním křídlům postamentu. Čelní stranu vyplňují dva sloupky, mezi kterými je umístěna monumentální kartuše v kamenné ploše. Tu ukončuje architektonicky pojatá korunní římsička s konkávním projmutím po stranách a segmentovým ukončením na vrcholu. Balustry jsou vyhotoveny v podobě spletenců. Ohrazení se propojuje s postamentem skrze rokajový ornament přecházející v horní etáži do stylizované rokajové voluty. Mohutný postament dělí centrální obdélná předstouplá část a boční vpadnutá volutová křídla na tři architektonické celky. Na výrazný převýšený sokl s ustupujícími horními římsami dosedá dřík postamentu s volutovými křídly zdobenými jemnými rokajovými doplňky. Centrální části dominuje rozměrná rokajová kartuš, ve spodní části s erbem rodiny Nostitz Rieneck, nahoře pak se svatým Florianem v charakteristickém oděvu, s vědrem hasícím oheň v ruce. Nad touto scénou sedí na korunní vyloženě profilované římse postamentu dva letící andělé odění pouze v bederní roušku. Výrazným esovitým pohybem směřují k sobě, držíc obláčky, na kterých byla v minulosti umístěna pěticípá hvězda, symbol svatého Jana Nepomuckého. Vrchní římsa volutových křídel tvoří základnu pro sochy světců, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. Obě figury v mírně podživotní velikosti jsou ztvárněny v esovitých pohybech, s jednoduše skládanou draperií a s charakteristickými symboly (svatý Václav knížecí šat, korouhev s praporcem, štít, knížecí koruna, svatý Jan Nepomucký klerika, rocheta, almuce, knížecí kvadrátek, kříž s Ukřižovaným). Mírně entazovaný sloup s patkou a pseudokorintskou hlavicí je osazen sochou Immaculaty. Socha Panny Marie v esovitém prohnutí těla spíná ruce v úrovni prsou a kontemplativně hledí k nebi. Kolem hlavy s padajícími vlasy na ramena je umístěna svatozář s dvanácti hvězdami. Současný stav výše uvedené kulturní památky je v zanedbaném stavu, který si vyžaduje realizaci kvalifikovaného restaurátorského zásahu. Povrch kamene je celkově zanesen atmosférickými a jinými nečistotami, silikátovými i sádrovcovými krustami. Na mnoha místech jsou v důsledku koroze a následného úbytku hmoty kamene uvolněné doplňky z umělého kamene z předcházejících restaurátorských zásahů. Na památce se nachází další velké množství nevhodných doplňků a tmelů. Tmely jsou z velké části rozpraskané, rozvolněné nebo zcela chybí. Jednotlivé díly ve spodních etážích jsou rozvolněné. Železné prvky jsou ve velkém rozsahu zkorodované, atributy chybějí. Doporučení odborné organizace: 1. Konkrétní metody čištění budou voleny dle charakteru povrchů s minimalizací rizika poškození původního povrchu: pomocí vodní páry (vodní pára kombinace naměkčení nečistot a mechanického čištění) nebo buničinovými zábaly s vodou, lokální dočištění skalpely, mikrodlátky, mikropískováním měkkým abrazivem vhodným k typu využité horniny a druhu krusty. K lokálnímu dočištění, především zčernalých krust, bude užito chemického procesu pomocí buničinových obkladů s hydrogenuhličitanem amonným (sádrovcové krusty), hydrogenfluoridem amonným (silikátový film) s vhodnou koncentrací k typu horniny a krusty. V případě nedostatečného výsledku čištění budou odzkoušeny průmyslově vyráběné čistící pasty určené k restaurování. Zkoušky čištění dále prokážou možnosti rozsahu čistícího procesu, stejně jako případné komplikace a další nová zjištění ve vztahu k předpokládané přítomnosti cizorodých látek z předchozích zásahů (vodní sklo, fluáty, louhy) a tím spojené problematiky užití chemických čističů a přísad. Způsob a definitivní míra čištění bude před samotnou realizací konzultována a odsouhlaseny zástupci státní památkové péče (NPÚ, MěÚ Rychnov nad Kněžnou). 2. V soklových partiích podstavce a spodních partiích sochy svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého budou odebrány reprezentativní vzorky pro zjištění výše hydroskopického zasolení se zaměřením na nejrizikovější typy solí (chloridové, síranové, dusičnanové, min.

6 2 vzorky podstavec, 2 vzorky sochy). V případě nadměrného zasolení dojde k dostatečnému odsolení kamenného materiálu. Výsledky odsolování budou potvrzeny dalším měřením. Za dostatečné odsolení lze považovat takový stav, kdy jsou hodnoty síranů (%hm.) 0, 5 2, 0, chloridů (%hm.) 0, 075 0, 20, dusičnanů (%hm.) 0, 1 0, 25 (stupeň zasolení dle normy ČSN P ). Výsledky odsolovacích prací budou laboratorně ověřeny. 3. Dekorativní prvky z obecných kovů budou repasovány, nebude realizováno očištění pomocí tryskání. Dekorativní prvky budou šetrně zbaveny korozních produktů (mechanicky jemnými kartáčky), bude aplikován bezoplachový odrezovač, inhibitor koroze, základní antikorozní barva na alkydové bázi (nátěr min 2 x) a příprava podkladů pod zlacení. Chybějící atributy budou analogicky doplněny tradičním uměleckořemeslným kovářským způsobem (ocel zpracovaná ručně v ohni, nikoliv za studena). Výtvarným a uměleckořemeslným zpracováním budou nově doplněné prvky korespondovat s originálem (druhá polovina 18. století, pozdní baroko, rokoko). 4. Odstraněny budou dožilé, plastické, rekonstrukční a opravné tmely a doplňky, které vykazují nepřiměřenou světlou a tmavou barevnost, odlišnou nasákavost a tvrdost vůči originálnímu kamennému materiálu stejně jako zkorodované kramle, spojky, spony, atp. Zkorodované materiály budou nahrazeny ocelovými nerezovými tak, aby jejich případné budoucí odstranění nepoškodilo originální kamenný materiál. Případné nové spojovací pohledové prvky (kramle a další spojiny), budou provedeny tradičním ručním kovářským způsobem (ocel zpracovaná v ohni, nikoli za studena). Povrchová úprava bude v antikorozní grafitové černi, popř. v transparentní matné antikorozní povrchové úpravě. 5. Otevřené lasy a praskliny budou injektovány dle povahy poškození prostředky na bázi organokřemičitanů, minerální bázi nebo nízkoviskózních epoxydových pryskyřic. V případě potřeby bude injektáž podpořena vloženými armaturami z nerezové oceli (nerez, měď, kulatý profil, nízká roztažnost). 6. Plastické retuše a doplňky na sochách budou zajišťovacího charakteru, bude rehabilitován typ užitého tvarosloví autora. Plastické retuše a doplňky profilací architektury budou provedeny tak, aby uchovaly jasnost a čistotu základního architektonického řádu, linií a profilací. Plastické retuše a doplňky budou prováděny materiály na minerální bázi vyznačující se stabilitou, nízkým obsahem solí a nižší tvrdostí než originální kamenný materiál. Vlastnosti materiálu budou dále upravovány železitými pigmenty stálými v alkalickém prostředí (probarvení ve hmotě). Spárovací směs bude zhotovena jako vápenná s maximální příměsí bílého cementu do 5% celkového obsahu. 7. Scelující barevné retuše budou provedeny výhradně jako lokální v místech ostrých kontrastů světlých a tmavých ploch (zčernalé depozity) v minimálním rozsahu tak, aby došlo ke scelení a snížení ostrého kontrastu světlých a tmavých ploch. Lokální plastické doplňky a tmely budou barevně přizpůsobeny barvě kamenného originálu ve svém nejbližším okolí a do této barevnosti zapojeny. Lokální barevné retuše budou aplikovány výhradně v partiích plastických doplňků s minimálním scelujícím přesahem do originálního materiálu. 8. Zahájení restaurátorských prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy. Počáteční kontrolní den bude proveden po realizovaných zkouškách čištění. 9. Jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy (tištěná verze, elektronická verze na CD nebo DVD) bude předáno NPÚ k archivaci nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude i podrobná grafická dokumentace stavu originálu (zákres a rozdělení mladších a starších restaurátorských doplňků, lokalizování nadměrných prasklin a mechanických poškození, zákres povrchové korozní ztráty originální hmoty, kamenických doplňků, povrchových úprav a krust). Přiložená

7 fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm. Odůvodnění odborné organizace: Mariánský sloup představuje z památkového hlediska významný doklad umělecké a uměleckořemeslné práce prohlášené za kulturní památku; proto je při její obnově nutné postupovat dle platné legislativy. Dnešní neuspokojivý stav díla (kulturní památky) je nutno považovat za výsledek negativních vlivů okolního prostředí a dlouhodobé absence odborného konzervačního zásahu. Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty. Podmínka v bodě č. 1 Závěrečného konstatování je stanovena z nutnosti provedení odborných restaurátorských prací za užití takových materiálů, které mají pozitivní vliv na kamenný materiál, dobře odolávají povětrnostním a teplotním výkyvům, stejně jako slunečnímu záření a splňují technologické podmínky kladené státní památkovou péčí. Využití průmyslově vyráběných čistících past není zcela vhodné z důvodu chemických vlastností těchto čistících materiálů, které pracují na bázi leptání kamenného materiálu. Pasty tak sice dosahují výborných čistících vlastností, zároveň však dochází k úbytku originální hmoty a tvarosloví kamenného materiálu. Provedení vzorků a zkoušek čištění je nutné z hlediska nalezení optimálního řešení pro uchování uměleckořemeslných a historických kvalit restaurované kulturní památky do budoucna. Kombinace několika druhů čištění je požadována z důvodu nalezení ideálního způsobu těchto prací, které budou šetrné ke kulturní památce a zároveň ji v dostatečné míře zbaví nežádoucích nepropustných filmů a krust. Provedení odsolení v případě masivních známek zasolení kamenného materiálu je nutné z hlediska životnosti daného materiálu. Při vlhkostním zatížení vnějších kamenných prvků dochází ke vzniku a tvorbě solných výkvětů. Vznik těchto výkvětů závisí na použitém podkladu a spojovacím prostředku, na vlastnostech kamene (tj. na jeho chemickém složení a pórovitosti) a na míře znečištění životního prostředí a z toho vyplývající kyselosti dešťů. S vlhkostí se proto do kamenných prvků dostávají z podloží a podkladu sírany, chloridy nebo dusičnany, které navíc způsobují další zavlhčení kamene (mají schopnost vázat vodu, jsou silně hygroskopické). Tyto soli způsobují rozrušování kamene při jejich hydratačních a krystalizačních procesech. Při koncentraci solí v rozmezí 0 2, 5 mmol/kg pozorujeme pouze stopy solí, poškození materiálů lze prakticky vyloučit, v rozmezí 2, 5 8 mmol/kg hrozí malé zatížení, při nepříznivých okolnostech však již může docházet k poškození materiálů, při koncentraci solí 8 25 mmol/kg může docházet ke zvyšování zavlhčení materiálů a krácení jejich životností, míra solí v rozmezí mmol/kg znamená vysoké zatížení a značné omezení životnosti materiálů, nad 80 mmol/kg nastává extrémní zatížení a životnost materiálů je zde omezena na minimální dobu (M. Dzierzon, J. Zull: Altbauten zerstörungsarm untersuchen Bauaufnahme, Holzuntersuchung, Mauerfeuchtigkeit, Köln 1990). Požadované výsledky míry zasolení jsou požadovány dle platné normy ČSN P , popř. dle rakouské normy Önorm B Hydrofobizační vrstva vytváří na povrchu a těsně pod ním hydrofobní vrstvu, touto vrstvou projde vlhkost, nikoliv však hydroskopické soli. Ty se pak zastavují na hydrofobní vrstvě, kterou postupně zaplňují a nahromaděné soli způsobí v krátkodobém horizontu oddělení svrchní vrstvy kamenného materiálu, čímž dochází k zániku cenného originálu, což je zcela nežádoucí. Odstranění korozních produktů bez využití tryskání je požadováno z důvodu vysokého rizika poškození kovářských prací při užití této metody. Tryskáním s příslušným velice pevným abrazivem dochází k úbytku nejen korozních produktů, ale také zdravého materiálu. V případě kovářských jemných detailů může dojít ke kompletnímu zániku. Navržené postupy v podmínce jsou běžně užívanými postupy v případě obecných dekorativních kovů, kde hrozí

8 zvýšené riziko nežádoucího úbytku originální hmoty. Při dodržení technologických postupů a kvalitních materiálů je ruční metoda antikorozního ošetření šetrnější ke kulturní památce. Obnovení či doplnění atributů tradičním kovářským způsobem navrátí památce jeden z charakteristických rysů, který byl v případě tohoto typu zpodobnění typický. Navrácení atributů zvýrazní prezentační i umělecké a uměleckořemeslné kvality kulturní památky. Odstranění nevhodných tmelů, doplňků, kramlí a spojin je nutné k zamezení koroze kamenného materiálu. Nevhodně zvolený tmel, doplněk či ocelový prvek při své postupné degradaci poškozuje a znehodnocuje kulturní památku. Dochází jednak k rozdílným barevným strukturám na originálu a doplňku, nevhodně zvolené složení starých doplňků může působit úbytek originální hmoty při postupné degradaci a zároveň do těchto doplňků může migrovat větší množství hydroskopických solí, které poté přecházejí do originálu, který značně poškozují. Případné nahrazení zkorodovaného materiálu je nutné k zastavení procesu vypraskávání kamenného materiálu v okolí železných materiálů, který jednak kulturní památku narušuje, jednak tím hrozí nenávratné poškození hmotné podstaty kulturní památky. Nahrazení ručním kovářským materiálem je vyžadován z důvodu celkového uměleckořemeslného zpracování díla a požadavku na uchování tradičním postupů a technologií, kterými bylo dílo vytvořeno. Podstatnou roli zaujímá estetický účin, který si vyžaduje výhradně tradiční materiály, technologie a postupy, na základě kterých se nové doplňky vhodně a nenásilně zapojí do díla jako celku. Podmínka v bodě č. 5 Závěrečného konstatování je stanovena z nutnosti provedení odborných restaurátorských prací za užití takových materiálů, které mají pozitivní vliv na kamenný materiál, dobře odolávají povětrnostním a teplotním výkyvům, stejně jako slunečnímu záření a splňují technologické podmínky kladené státní památkovou péčí. Zachování a respektování originálního plastického tvarosloví je požadováno z nutnosti zachování autenticity díla, jeho uměleckořemeslných a historických hodnot, stejně jako originálního projevu autora. Provedení plastického doplnění v minerálních materiálech za výše uvedených podmínek je vyžadováno z důvodu nalezení ideálního materiálového složení, které nebude negativně narušovat kulturní památku a prodlouží její životnost. Vápenocementové malty jsou ideální kombinací dlouhotrvajících vlastností jak pro spáru, tak i pro okolní kámen. Mírné množství cementu sehrává pozitivní roli při správném tuhnutí a tvrdnutí vápenné malty, kdy přispívá k lepší hydrataci směsi a umožňuje její kvalitnější karbonataci v průběhu tzv. zrání malty. V případě překročení doporučeného množství cementu ve vápenné nastavované maltě však dochází k obratu a cement zde slouží jako prvek přispívající k urychlení degradace omítek, především v podmínkách, kdy jsou tyto vystaveny zvýšené vlhkosti. Požadavek scelujících barevných retuší v lokální míře je vyžadován z důvodu uchování maximálního množství originálního materiálu včetně jeho barevného dochování. Je zcela zásadní respektovat autentické plochy a lokální barevné retuše přizpůsobit dochovanému stavu a barevně retušovat pouze nové doplňky. Jakákoli vrstva nanášená na originální hmotu, byť v omezené míře, uzavírá svrchní paropropustnou vrstvu, potlačuje dochovanou barevnost a patinu stáří a vytváří nežádoucí optický efekt. Zároveň dochází ke změně barevnosti originálního materiálu. Požadavkem státní památkové péče je uchování uměleckořemeslných hodnot a autenticity materiálu v jeho dochovaném stádiu životnosti. Barevné retuše se vždy musí přizpůsobit dochovanému originálu, nelze akceptovat postupy, kdy slouží barevné retuše k usnadnění restaurátorských postupů na úkor kvality prací a podmínce na uchování co nejvyššího množství autentického materiálu. Odborný dohled a vykonávaný dozor má oporu v zákoně č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zejména v 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace státní památkové péče a vykonávaný dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny a konzultace lze považovat

9 za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy. Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče má oporu v 14 odst. 9 výše uvedeného zákona a vychází z ust. 10 odst. 3 písm. c) Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Dokumentační povinnost rovněž plyne ze zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., zejména z 10 Vyhlášky 66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006. Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií. Upozornění: - Upozorňujeme, že dle ust. 14, odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, může veškeré restaurátorské práce a restaurátorský průzkum provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury, tedy pro restaurování nepolychromovaných (polychromovaných) sochařských uměleckých děl z kamene (sochařská výzdoba), popř. pro restaurování nepolychromovaných (polychromovaných) nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene (architektura sloupu, balustráda). Památkový dohled zabezpečuje dle ust. 32 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově. Dozor vykonává dle ust. 29 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, zahájil správní řízení dne v souladu s ust. 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, což bylo účastníku oznámeno přípisem č.j. OŠKMT-13505/ /2015/Cho ze dne Účastníku řízení byla dána možnost ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu seznámení se s podklady pro rozhodnutí a bylo mu umožněno vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a náměty ve lhůtě do Dle 38 odst.1 téhož zákona mu bylo umožněno nahlížet do spisu. Účastník řízení této možnosti využil a dne zaslal e- mailem souhlas s podklady se souhlasným stanoviskem a dne tuto písemnost prostřednictvím datové schránky s el. podpisem. - Správní orgán provedl šetření na místě s obhlídkou kamenného sloupu a balustrády dne a pořídil fotodokumentaci. Dle výpisu z monumnetu NPÚ je zapsán Mariánský sloup, ale pozemek č. 952/6 není s památkovou ochranou. Dochovaný stav památky lze označit za vážný až havarijní. Správní orgán s restaurátorem zkonzultoval restaurátorský záměr a shledal, že restaurátor před zpracováním provedl obhlídku z plošiny. Ke zpracování záměru nebyl k dispozici výsledek restaurátorského rozšířeného průzkumu. Ten je nutné pro restaurování zpracovat. Při prvním vstupním kontrolním dnu bude výsledek průzkumu projednán se zástupcem odborné organizace a se správním orgánem státní památkové péče. Na základě toho restaurátor zpracuje návrh a rozsah doplnění restaurátorských prací se specifikací navrhovaných materiálů. K tomuto vlastník požádá o závazné stanovisko pro vlastní provedení restaurátorských prací. Obnova Mariánského sloupu bude připravena tak, aby byla v souladu se zájmy státní památkové péče a s ochranou kulturní památky. - Správní orgán stanovil podmínky pro provedení rozšířeného restaurátorského průzkumu a postup v dalším stupni přípravy obnovy a vlastní restaurátorské práce. Po konzultaci se zpracovatelem odborné organizace ani doporučení odborné organizace nezahrnuje kompletně

10 restaurování. Zcela jednoznačně chybí průzkum, který může přinést další zjištění vzhledem k poškození díla. Restaurátor by měl pečlivě zpracovat návrh prací, aby byl jasný postup a rozsah prací. - Kamenosochařské a uměleckořemeslné dílo je ve špatném stavu, proto je třeba věnovat přípravě restaurování značnou pozornost. Bylo shledáno správním orgánem, že předložený záměr je nedostatečný, hlavně ohledně užitých materiálů a technologií. Sice se restaurátor zmiňuje o špatných základech, ale opravu či nové základy nijak neřešil. Vzhledem k rozsahu prací, kdy jsou navrhovány chybějící části vysekáním z kamene nebo výdusky, je třeba chybějící části zdokumentovat či doložit staršími fotografiemi, určit počet kusů a množství chybějící hmoty a rozhodnout jakým způsobem chybějící části budou nahrazeny. Správní orgán památkové péče orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost vlastníka sloupu a pozemku Města Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, Rokytnice v Orlických horách z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy a po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z písemného vyjádření Národního památkového ústavu ú.o.p. v Josefově, z předložené žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, z restaurátorského záměru, vypracovaném restaurátorem BcA. Jaroslavem Vrbatou, Generála Svobody č.p. 622, Pardubice 05/2015, z ohledání místa ze dne , konzultace s restaurátorem ze dne a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky tohoto rozhodnutí. P o u č e n í o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče v Hradci Králové prostřednictvím odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Odvolání má odkladný účinek. Podle 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné. Podle 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Jiřina Chovančíková referent památkové péče odboru ŠKMT Na vědomí dále obdrží: NPÚ v Josefově, územní odborné pracoviště, Okružní 418, Jaroměř - Josefov

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou IDDS: u76ac9y Váš dopis čj. ze dne OŠKMT-13483/15-2478/2015/Cho ze dne 12. 5. 2015

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Krajkové Listopad 2013 Památkový dohled: NPÚ územní odborné pracoviště v Lokti Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 2 Místo uložení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MGA. PETRA PAŘENICOVÁ RESTAURÁTORKA A SOCHAŘKA Lhotka nad Bečvou 21 Lešná 756 41 Tel: + 420 776 663 547 E-mail: petraparenicova@gmail.com PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACI KŘÍŽŮ

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v Křižíkově ul. v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor

Více

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ MGA. JAN VODÁČEK AKADEMICKÝ SOCHAŘ A RESTAURÁTOR ESTAURÁTOR Žižkova 458 Žirovnice 394 68 Tel: + 420 775 117 779 e-mail: vodacek.jan@seznam.cz NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽ JANA FRYDRYCHA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Více

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování

Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Vstupní restaurátorský průzkum a návrh na restaurování Sochy Panny Marie na náměstí v Kunštátě I. Lokalizace památky 1. Kraj: Jihomoravský 2. Město / Obec: Kunštát 3. č. parcely: 1049 4. Bližší určení

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÉ ČÁSTI FONTÁNY V HORNÍM MARŠOVĚ MÍSA SE ČTYŘMI CHRLIČI, PODSTAVEC, SOKL 2. ETAPA RESTAUROVÁNÍ 2013 1. DATA PAMÁTKY... str.2 2. ÚDAJE O AKCI str.2 3. POPIS PAMÁTKY... str.2

Více

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2

Průvodní a technická zpráva. Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 Průvodní a technická zpráva Oprava čelní fasády objektu Viničná 5, Praha 2 OBJEDNATEL : ZPRACOVATEL: PROJEKTANT: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 00 Praha 2 Jan Kučera

Více

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE Vstupní restaurátorský průzkum a záměr Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Plánici Leden 2012 TERRIGENA Art s.r.o. Mgr. Marcel Hron akademický sochař a restaurátor Památkový

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě

Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě Posouzení současného stavu a návrh restaurátorských opatření na prvcích atiky průčelí zámku v Novém Městě na Moravě MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských

Více

Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích

Požadavky na plnení zakázky Restaurování kamenného štítu levého rizalitu Kartuziánský klášter ve Valdicích Príloha cl Požadavky na plnení zakázky "Restaurování kamenného štítu levého rizalitu" Kartuziánský klášter ve Valdicích Objekt: bývalý klášter kartuziánu, nyní areál Veznice Valdice Rejstríkové císlo v

Více

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky

Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky Posouzení žádosti o restaurování kulturní památky 1. Jedná se skutečně o restaurování? Restaurování je podle 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči obnova kulturních památek nebo jejich částí, které

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva k první etapě restaurování oltáře z kaple Sv. Bartoloměje v zámku Žampach obsah: Základní údaje o díle Popis díla Stav před restaurováním Návrh na restaurování Postup restaurátorských

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH

RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH RESTAUROVÁNÍ A SOCHAŘSKÁ REKONSTRUKCE SOCHY AUSTRIE Z POMNÍKU BATERIE MRTVÝCH V červnu roku 2012 bylo zahájeno restaurování monumentálního pomníku rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7/VIII, tzv.

Více

Akce: "Nové hřiště je náš sen, budeme tam každý den

Akce: Nové hřiště je náš sen, budeme tam každý den Akce: "Nové hřiště je náš sen, budeme tam každý den v rámci dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova identifikační č. EDS

Více

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách

Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách Restaurátorský záměr na opravu sloupu Panny Marie v Rokytnici v Orlických horách BcA. Jaroslav Vrbata 2015 I. Lokalizace památky 1. Obec: Rokytnice v Orlických horách 2. Okres: Rychnov nad Kněžnou 3. Lokace

Více

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka

Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Dokumentace obnovy Kamenného kříže v obci Rakůvka Zhotovitel: Vlastimil Konečný, MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012) tel: 775 968 480 2012 Údaje o památce 1. Okres: Prostějov 2. Obec: Rakůvka

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Pomník padlým Uherský Brod mob.: 604 704 803, Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor Hutník 1454 698 01 Veselí nad Moravou e-mail: slovakmart@seznam.cz Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané Ministerstvem

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř.59, 612 39 Brno Č.j.: 13772/13/2300/1444/Klič Brno 11. 11. 2013 Vyřizuje: Ing. Kličková Telefon: 541 588

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S TAVEBNÍ POVOLENÍ. p o v o l u j e. MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou, dne 13. dubna

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23046/2012/6266/2/ŽP-VO Naše čj.: MU/01582/2013/ŽP-VO Vyřizuje: Ing. Xenie Pospíšilová Tel.: 581 722 346 E-mail: xpospisilova@mesto-lipnik.cz Počet listů: 2 Počet listů

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/16443/2009/HÁ V Jindřichově

Více

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008

Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Orientační restaurátorský průzkum v interiéru velkého sálu západního křídla zámku v Litvínově (okr. Most) listopad prosinec 2008 Vypracoval: Michal Šelemba, DiS, restaurátor Jabloňová 2724 438 01 Žatec

Více

VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166

VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických oken budovy radnice č.p.166 VÝZVA veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace VZ/001/2016/REUP Obnova (repase) historických

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY

VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY VILA LİW-BEERŮ V BRNĚ OBNOVA ZAHRADY F.10 Oprava oplocení pravá strana F.11 Oprava oplocení levá strana Technická zpráva Identifikační údaje stavby: Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Třetí - aktualizované vydání Schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC-15036/2000

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic

Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic Technická specifikace - pomníku (sousoší) v rámci akce Rekonstrukce válečného hrobu obětí prusko-rakouské války z roku 1866 u Střezetic 1. Pomník padlých vojáků v jezdecké bitvě u Střezetic Katastrální

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov

PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem PASPORTIZACE OKEN ŠKOLY Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola Procházkova 303, Trutnov Místo stavby : Trutnov, ul. Procházkova čp. 303, Trutnov

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 424/10-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

2/5. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 18605/2016 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/38415/2016/VaL 9.4.2015 VYŘIZUJE: Lenka Váňová TELEFON:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 734/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9790/2012/Pl/Rozh Jilemnice, dne: 1.8.2012 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí

Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Městský úřad Bučovice Odbor životního prostředí Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel: 517 324 451 IČO: 00291676 Fax: 517 324 431 ID DS: td3be8p e-mail: bartakova@bucovice.cz SPISOVÁ ZNAČKA ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov

M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov M i n i s t e r s t v o z e m ě d ě l s t v í Pozemkový úřad Pelhřimov U Stínadel 1317 393 01 Pelhřimov ČÍSLO ÚTVARU: 130717 SPISOVÁ ZN.: 1148/2005 NAŠE Č.J.: 1148/2005/190 VYŘIZUJE: Marie Hrnčířová TELEFON:

Více

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760

Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Mgr. Ladislav Valtr stavebně - historické průzkumy IČO: 45874760 Křenice 3, 250 84 Praha - východ DIČ CZ6406291584 budova Českoslovanské obchodní akademie Dílčí stavebně historický průzkum Inventarizace

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 773/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7)

F.A.T01. Sanace zvýšené vlhkosti kaple Proměnění Páně Rychnov nad Kněžnou. Technická zpráva A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 1 (7) RK3 kaple Proměnění Páně F.A.T0 (7) A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 A. Identifikační údaje stavby a autorů projektu 2 A.. Identifikační údaje stavby a investora 2 A..2 Autoři projektu a spolupracovníci: 2 A.2 Základní

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Navrhovatel: Brigita Latušinský (09.11.1967), Dětřichovec 1, 463 65 Jindřichovice

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice 15.3.

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice 15.3. Spisový znak: 351/2012/Kul Číslo jednací: 5/2012 Oprávněná úřední osoba: Alena Kuličkova MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko

Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko Obecní úřad Těrlicko Horní Těrlicko č.p. 474, 735 42 Těrlicko IČ: 00297 666 DIČ: CZ00297 666 Územní plánování a výstavba Váš dopis zn.: ze dne: 7.9.2011 Č.j.: 3787/2011/OTER/UpV-6 Spis. zn.: UpV/135/2011/

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 012165/15/OVDŽP/Kd Vyřizuje Praha Č. j.: 018979/15/OVDŽP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 2 3 3 2 1-2 0 1 5 / v n 778-2 0 1 5 / v n S p is. a s ka

Více

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu

Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Podklady pro cvičení: ŽELEZO Úkol č. 1 Analýza nedestruktivní průzkum stavu předloženého železného předmětu Při průzkumu postupujeme podle metodiky humanitních věd a uplatňujeme standardní hodnocení historických

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru.

Materiálové vlastnosti Al přírodní Nosný profil je vyroben z hliníku vytlačováním. Vložka EPDM pružně vyplňuje dilatační spáru. www.havos.cz Technický list Dodavatel: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Dilatační profil vulkanizovaný Základní materiálové složení Hliníková slitina

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/7784/10/Ka V Klatovech, dne : 16.3.2011 Č.j.: OVÚP/1781/11/Ka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/93579/2014/ Zap 18393/2014 Ing. Dana Zapletalová 572525551 dana.zapletalova@městouh.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 427/2012 Všeruby 19.3.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 45935/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 12. října 2010 Spis zn.: 1567/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÍ POVOLENÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/1993/OST/16 Bas V Rokycanech: 12.5.2016 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/1964/08/Co/231.2R Ing. Coufal 15.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Č.j.: MBE/67918/2013/VÝST-BoM V Berouně dne 15. ledna 2014 Spis zn.: 14925/2013/VÝST Vyřizuje: Ing. Marie Bozděchová, tel.: 311 654 255, e-mail.: vyst6@muberoun.cz Lukáš Židlický, 04.02.1976, Za Mototechnou

Více