U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015"

Transkript

1 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Mgr. Bořivoj Ziegler 1. navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2015 o částku ,- Kč a částku limitu prostředků na zdravotní a sociální pojištění o ,- Kč př. org. Správa majetku města Moravský Krumlov 2. z důvodu odstoupení společnosti JOKA Moravský Krumlov s. r. o., od uzavření smlouvy o dílo na akci ZŠ Klášterní úpravy interiérů, rozvody ZTI (Etapa č. 1), uzavření smlouvy o dílo se společností OSP spol. s r. o., Okružní 394, Moravský Krumlov 3. zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na veřejnou zakázku Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Krumlov 4. vypsání zjednodušeného podlimitního řízení, na dodavatele projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Krumlov 5. vydání výzvy k podání nabídky na akci: Poskytnutí investičního úvěru na financování koupě nemovité věci, souhlasí se složením výběrové komise a stanovuje termín konání první schůzky výběrové komise na ve 14,00 hodin 6. uskutečnění a financování jednodenního výjezdního jednání členů ZM, dotčených zaměstnanců MěÚ a ostatních zainteresovaných osob do zámku v Holešově v termínu v období Smlouvu o dílo na akci Oprava povrchů místních komunikací Rokytná subjektem MBM TRADE CZ, s.r.o., Starokarolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, IČ: v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 8. Výzvu k podání nabídek na akci Místní komunikace Nad Haltýři II 9. složení výběrové komise pro provedení výběrového řízení na akci Místní komunikace Nad Haltýři II 10. Smlouvu o dílo na akci Přírodní hřiště Mateřská škola Moravský Krumlov se subjektem KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, Mohelno, IČ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 11. Výzvu k podání nabídek na akci Místní komunikace POD HRADBAMI 12. složení komise pro provedení výběrového řízení na akci Místní komunikace POD HRADBAMI 13. Smlouvu o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů se subjektem POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, Nová Ves 251, , IČ: v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 14. Smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, Brno o poskytnutí dotace na akci Oprava požární zbrojnice JSDH Rakšice v rámci Dotačního programu JMK na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK ve výši ,- Kč v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 1

2 15. vícepráce na obnově hlavního kamenného kříže na hřbitově v Rakšicích Moravský Krumlov a pověřuje starostu města podpisem dodatku k příslušné smlouvě o dílo ze dne uskutečnění akce Flash za velký spotřebič ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4 a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí dalšími kroky k realizaci této akce 17. s odvoláním na ustanovení 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., udělení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2014/2015 Mateřské škole, Moravský Krumlov, Husova 299 dle žádosti ředitelky mateřské školy za předpokladu, že tento počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 18. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na akci Setkání sborů, Vrabčák, Kinematograf bratří Čadíků, Djembe marathon za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 19. příspěvek ve výši ,- Kč + DPH na financování pořadu Cyklotoulky 2015 vysílané na ČT sport automatické umístění videa Cyklotoulky města Moravský Krumlov na internetový portál dle žádosti ze dne prodloužení Smlouvy o vzájemné propagaci Dodatku č. 1 se subjektem Kometa group, a. s., Křídlovická 34, Brno, IČ: a pověřuje starostu města podpisem příslušného Dodatku 21. Žádost o změnu položkového rozpočtu VFP 2015 na akci Exkurze Terezín, Lidice subjektu SŠDOS MK, ve výši dle žádosti ze dne Smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Ondruš & Ondruš, Bubeníčkova 502/42, Brno, IČ: a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 23. Smlouvu o dílo na akci Zabezpečení mateřských a základních škol Moravský Krumlov (MKDS) se subjektem PATROL group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, Jihlava, IČ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 24. obsazení bytu č. 5, 2+KK, Husova 1266 dle Zápisu z jednání Bytové, zdravotní 25. obsazení bytu č. 7, 1+KK, Husova 1265 dle Zápisu z jednání Bytové, zdravotní 26. obsazení bytu č. 16, 2+1, T. G. M. 44 dle Zápisu z jednání Bytové, zdravotní 27. ukončení nájemní smlouvy č. 5/15 k pozemku par. č. 1381/2 o užívané výměře 9 m2 v k. ú. Mor. Krumlov vedeném na LV dohodou ke dni uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN /001 pro stavbu s názvem Rakšice Durdická 918,: NN přip. kab. příp., věcné břemeno bude zřízeno na pozemku par. č. 2711/1 v k. ú. Mor. Krumlov vedeném na LV za úplatu ve výši 5 000,- Kč + DPH se spol. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , zast. spol. E.ON ČR, s. r. o. IČ: a pověřuje starostu města podpisem smlouvy 29. koncept smlouvy o zřízení věcného břemene pro uzavírání smluv mezi městem, firmou RWE GasNet, s. r.o. a konkrétními vlastníky plynovodních přípojek pro jejich převod do vlastnictví firmy RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ:

3 30. výši pachtovného u pozemků užívaných jako louka, trvalý travní porost ve výši 1 500,- Kč/ha/rok 31. v předloženém znění Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava fasády nám. T. G. Masaryka složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku s názvem Oprava fasády nám. T. G. Masaryka 35 dle přeloženého návrhu II. Rada města neschvaluje: 1. přistoupení k exekučnímu vymáhání pohledávky ve výši ,60 Kč z důvodu předpokládaného navýšení nákladů na vymáhání pohledávky a ukládá řediteli SMM vymáhání pohledávky vlastními silami III. Rada města doporučuje: 1. ZM schválit zvýšení závazného ukazatele - navýšení příspěvku na provoz př. org. Správa majetku města Moravský Krumlov o částku Kč 2. ZM schválit změnu závazného ukazatele pro Správu majetku města Moravský Krumlov navýšení příspěvku na provoz o částku ,00 Kč IV. Rada města jmenuje: 1. komisi pro výběr dodavatele na akci Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Krumlov v přeloženém znění včetně náhradníků V. Rada města provádí: 1. rozpočtové opatření č. 12/2015 v předloženém znění VI. Rada města pověřuje: 1. ředitele SMM a starostu města dalším jednáním ve věci záměru výkupu pozemků par. č. 3483/79, 3483/92, 3483/80 a 3483/93 v lokalitě Horní Novosady v k. ú. Mor. Krumlov VII. Rada města odkládá: 1. své rozhodnutí ve věci změny územního plánu sídelního útvaru Moravský Krumlov dle žádosti firmy ANERO a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Praha, ze dne v rozsahu uvedeném v podané žádosti do doby pravomocných rozhodnutí probíhajících správních řízení 3

4 VIII. Rada města ruší: 1. dle článku Výzvy k podání nabídek výběrové řízení na veřejnou zakázku Místní komunikace Nad Haltýři a pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o zrušení tohoto výběrového řízení IX. Rada města revokuje: 1. v usnesení č. 13 odst. II., bod 3. a odst. III. bod 4 z 13. Rady města konané dne X. Rada města bere na vědomí: 1. informace starosty města o proběhlých jednáních za uplynulé období 2. informaci o plnění rozpočtu v oblasti sdílených daní za období 01-06/ výsledek výběrového řízení na akci Herní prvky - Polánka u Moravského Krumlova a rozhodnutí starosty města ve věci zadání této veřejné zakázky 4. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Oprava povrchů místních komunikací Rokytná 5. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Přírodní hřiště Mateřská škola Moravský Krumlov 6. žádost o prodeji nemovitosti Zámecká 2, Moravský Krumlov subjektu Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov ze dne a postupuje ji k vyřízení SMM 7. informace o možnostech dlouhodobého podnájmu subjektu STUDIOjinak, Stromořadní 9, Břeclav ze dne a postupuje ZM k následnému projednání 8. nabídku spolupráce při otevření stálé expozice Muzeum gastronomie Praha, Jakubská 12, Praha 1 ze dne výsledek VŘ na akci Zabezpečení mateřských a základních škol Moravský Krumlov (MKDS) 10. nabídku vyhotovení kompletní žádosti o dotaci a dotační management subjektu MITECO.eu, a.s., V dolině 1515/1b, Praha 10 ze dne informaci o způsoby platby kupní ceny za jednotky 475/3 a 474/102 zájemců 4

5 Zapisovatelé:.. Ing. Bc. Lucie Vyžrálková.. Ing. Pavel Vavřina Za obsahovou správnost:.. Mgr. Bořivoj Ziegler V Moravském Krumlově, dne Mgr. Zdeněk Juránek místostarosta města. Mgr. Tomáš Třetina starosta města 5

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. května 2012 (RM č. 16) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Č. 516/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více