ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad územníh plánvání - Oddělení územníh plánvání a reginálníh rzvje SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider Prjektanti: urbanismus Ing. arch. Ivana Glešvá, kncepce dpravy Ing. Jiří Hrnčíř kncepce technické infrastruktury Ing. Pavel Veselý kncepce uspřádání krajiny Mgr. Martin Nvtný zábr ZPF a PUPFL Mgr. Martin Nvtný grafické práce Ing. Sňa Matulvá tel.: Brn, září

3 vydávající správní rgán: Zastupitelstv bce Šebrv- datum vydání: právněná úřední sba přizvatele jmén a příjmení: pdpis: ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV-KATEŘINA ZÁZNAM O ÚČINNOSTI čísl jednací: datum nabytí účinnsti: tisk úředníh razítka přizvatele ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO SPOL. S R.O. razítk: jmén a příjmení : funkce : pdpis : Ing. arch. Ivana Glešvá autrizvaný architekt, čísl autrizace hlavní prjektant 33

4 ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV-KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN GRAFICKÁ ČÁST územníh plánu: Obsah územníh plánu: I.1 Výkres základníh členění území 1 : I.2 Hlavní výkres 1 : I.3 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací 1 : TEXTOVÁ ČÁST územníh plánu: A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE... 6 B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ... 7 b)2.1. Ochrana kulturních a přírdních hdnt... 7 b)2.2. Ochrana zdravých živtních pdmínek, přírdních zdrjů, civilizačních hdnt... 9 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY C)3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY d)2.1. Kncepce vdníh hspdářství d)2.2. Kncepce energetiky d)2.3. Kncepce spjů a telekmunikací d)2.4. Kncepce nakládání s dpady D)3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ D)4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ E)2. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY E)3. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ E)4. OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A PŘÍVALOVÝM VODÁM, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ, VODNÍ TOKY A PLOCHY E)5. PROSTUPNOST KRAJINY E)6. KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

5 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) F)1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F)1.1. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI F)1.2. PLOCHY REKREACE RODINNÉ - RI F)1.3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OV F)1.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ HŘBITOVY - OH F)1.5. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ TĚLOVÝCHOVA A SPORT - OS F)1.6. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PV F)1.7. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ ZELEŇ PZ F)1.8. PLOCHY ZELENĚ ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ ZO F)1.9. PLOCHY ZELENĚ ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ ZS F)1.10. PLOCHY ZELENĚ ZELEŇ SPECIFICKÁ ZX F)1.11. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - SO F)1.12. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ VÝROBA VD F)1.13. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZAHRADNICTVÍ - VZA F)1.14. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ DOPRAVA - DS F)1.15. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DOPRAVA V KLIDU - DP F)1.16. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - DU F)1.17. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TI F)1.18. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY HRÁZE TH F)1.19. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ W F)1.20. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ NZ F)1.21. PLOCHY LESNÍ NL F)1.22. PLOCHY PŘÍRODNÍ NP F)1.23. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NS F)1.24. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - KRAJINNÁ ZELEŇ - NSk F)1.25. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - SPECIFICKÉ - NSx F)2. PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU: F)3. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ KORIDORŮ F)3.1 KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU TK (TK-V, TK-K) F)3.2. KORIDORY PRO OPATŘENÍ PROTI PŘÍVALOVÝM VODÁM TX G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT H) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT POUZE PŘEDKUPNÍ PRÁVO I) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI, J) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) K) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Je vyznačen v grafické části ve výkrese I.1. Výkres základníh členění území a výkrese I.2. Hlavní výkres. Zastavěné území je vymezen k B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE hlavní cíle rzvje: Hlavním cílem řešení územníh plánu je stanvení účelné kncepce využití území a jeh rganizace tak, aby přispívala k zajištění suladu eknmickéh a kulturníh rzvje řešenéh území s pdmínkami chrany přírdy, krajiny a živtníh prstředí - tzn. dnešní rzvj nesmí být na úkr ptřeb dalších generací, zajištění suladu všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území. Hspdářská prsperita, sciální sudržnst sídl nabízející plchy pr bydlení, sprtvní vyžití a pr pdnikání. Vytvření předpkladů pr uspkjvání ptřeb byvatel na bydlení stabilizace funkce bydlení a její rzvíjení zajištěním nvých plch pr výstavbu rdinných dmů s hledem na zachvání urbanistických a stavebních frem charakteristických pr danu blast. Vytvření pdmínek pr umístění dalších pracvních příležitstí, s důrazem na stabilizaci a rzvj bčanskéh vybavení, služeb a drbné výrby. Zajištění pdmínek pr sprtvní a rekreační aktivity byvatel i návštěvníků a ptimálníh rzvje turistickéh ruchu frmu turistiky a cyklturistiky. Vytvření pdmínek pr kultivaci a rzvj prstředí pr navazvání sciálních kntaktů. Psílení systému sídelní zeleně. Návrh cyklistických stezek a tras prpjujících bě sídla a navazující krajinu. Zajištění dbré bslužnsti území - navržení plch a kridrů dpravní a technické infrastruktury. Kvalitní živtní prstředí sídl nabízející dbré pdmínky pr bydlení a rekreaci v kvalitním prstředí se zachvaným přírdním rámcem. Respektvání a zkvalitňvání přírdníh a živtníh prstředí, které je jednu z nejcennějších hdnt území. Symbióza sídlení a krajiny - psílení vazeb a prpjení zeleně sídel s klní zelení. Návrh patření na zklidnění průjezdné dpravy. Sklubení kncepce místních, reginálních a nadreginálních systémů eklgické stability s nvými pžadavky na území, návrh patření k jejich realizaci. Definvání předmětu veřejnéh zájmu (veřejně prspěšné stavby, asanační úpravy). 66

7 B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. Kncepce chrany hdnt spčívá: v respektvání kulturníh dědictví kulturních hdnt řešenéh území (kstel sv. Kateřiny respektvat jak hlavní dminantu a míst významných phledů, ) v respektvání přírdníh rámce přírdních hdnt (zachvání mhutných lesních prstů prtkaných zelenými klíny trvale travních prstů, sadů a zahrad prlínajících d urbanizvanéh území sídel v zachvání zdravých živtních pdmínek Pr chranu v ÚP vymezených hdnt jsu navrženy tyt pdmínky chrany: b)2.1. Ochrana kulturních a přírdních hdnt V grafické části vymezen překryvnu linií neb symblem. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ prstry urbanisticky a histricky cenné prstr s dchvanu zástavbu v jižní části Šebrva pdmínky chrany ve vymezené plše respektvat urbanisticku strukturu půvdní zástavby - charakter a měřítk zástavby a její prstrvé uspřádání (půdrysnu linii zástavby rientvané d veřejnéh prstru, bjemvé řešení nvá zástavba svu hmtu nenaruší klní prstředí max. výškvá hladina zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví významná stavební dminanta: k.ú. Svatá - kstel Svaté Kateřiny na návrší nad sídlem pdmínky chrany respektvat významnu stavební dminantu - nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit vzhled, prstředí, estetické půsbení tét dminanty v prstru sídla a krajiny a narušit tak funkci dminanty při všech záměrech výstavby v území zachvat průhledy na dminantu, např. z hlavní kmunikace (silnice na Blansk), z jižní části sídla a navazující krajiny, histricky významné stavby stavby, drbná architektura stavby k.ú. Šebrv budva základní a mateřské škly ve výchdní části sídla, kaplička v západní části sídla k.ú. Svatá kstel Svaté Kateřiny drbná architektura - kříže a bží muka, památníky k.ú. Šebrv kříž v centru sídla, kříž v západní části sídla u zahradnictví, pmník padlým u škly a na výchdním kraji sídla k.ú. Svatá - kříž v centru sídla, kříž na jižním kraji sídla, kaplička putníků z Prtivanva u cesty na jihvýchdním kraji k.ú., pmník padlým v centru sídla pdmínky chrany 77

8 respektvat histricky významné stavby - stavby a drbnu architekturu nepřipustit stavby a záměry, které by narušily jejich histricku hdntu a které by mhly nepříznivě vlivnit jejich prstředí a estetické půsbení v sídle neb krajině přípustná je pdpra staveb drbné architektury slitérní zelení, její přemístění na vhdnější míst je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby a jejíh půsbení v sídle neb krajině místa významných výhledů k.ú. Šebrv - návrší nad sídlem jižně d centra návrh na vytvření a zpřístupnění prstru k.ú. Svatá míst výhledu z návrší s kstelem Svaté Kateřiny na phledvě expnvané lkality zeleněné svahy zahrad a krajiny nad zástavbu sídla; míst výhledu z návrší nad Svatu Kateřinu směrem na sídl a směrem jihvýchdním d krajiny umcněné dminantu Nvéh Hradu pdmínky chrany respektvat místa jedinečných výhledů přípustné jsu úpravy ve prspěch zlepšení výhledu (např. revitalizace zeleně) nepřipustit činnsti, výstavbu a záměry, které by mhly výhledy z těcht míst narušit, místa nvých výhledů zpřístupnit a pdpřit dpčívadlem OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ eklgicky významné krajinné segmenty k.ú. Šebrv lkality Šebrvská lada - pstagrární subxertermní lada (pastviny, sady), Zumberky - luční prsty pdél přítku Šebrvky v lesním údlí, Nad silnicí - luční prsty pdél přítku Šebrvky, Kůžky - přirzené lesní prsty, Kateřinská stráň - přirzené lesní prsty, Lysá - přirzené lesní prsty, Kalinky - přirzené lesní prsty, Nezbedka - přirzené lesní prsty, Šebrvké skalky - přirzené lesní prsty, Na Hauči - přirzené lesní prsty, V zálmu - přirzené lesní prsty, Skalečník - lesní údlí se skalními splečenstvy, U husté cesty - přirzené lesní prsty, Mčály - přirzené lesní prsty k.ú. Svatá lkalita Strž - přirzené lesní prsty pdmínky chrany ve vymezeném území nebudu prváděny činnsti, které by narušily přírdní hdnty území, např. nevratně pškzvat půdní pvrch, prvádět terénní úpravy, měnit způsb vyžívání území takvým způsbem, který by snížil druhvu diverzitu území becně se vyvarvat zásahů, které by vedly k hržení neb redukci zvláště chráněných druhů živčichů a rstlin 88

9 významná vzrstlá zeleň - slitérní strmy k.ú. Šebrv skupina lip na návrší jižně d středu sídla, lípa na jihzápadním kraji sídla k.ú. Svatá lípy v předprstru kstela Svaté Kateřiny pdmínky chrany respektvat kmpzičně významné strmy, které utvářejí braz a charakter sídla a krajiny (i ty, které nejsu vyznačeny graficky) - nepřipustit stavby a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich prstředí a estetické půsbení v sídle a krajině, neb by vedly k jejich dstranění přípustná je jejich adekvátní náhrada v nezbytných případech (např. havarijní stav strmů) Respektvat pdmínky chrany krajinnéh rázu viz kap. F)2., E)1. b)2.2. Ochrana zdravých živtních pdmínek, přírdních zdrjů, civilizačních hdnt Na chranu zdravých živtních pdmínek jsu navrženy pdmínky pr výstavbu: chrana veřejnéh zdraví pdmínky chrany nejpzději v rámci územníh řízení dpravní stavby musí být prkázán, že hlukvá zátěž z dpravní stavby nepřekrčí hdnty hygienických limitů hluku stanvených pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, včetně dlžení reálnsti prvedení případných navrhvaných prtihlukvých patření nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umísťvané na plchy výrby VD, plchy smíšené bytné SO, plchy bčanskéh vybavení OV, OS, plchy technické infrastruktury TI bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž z těcht plch nepřekrčí na její hranici hdnty hygienických limitů hluku chráněné prstry budu u stávající plchy dpravy navrhvány až na základě hlukvéh vyhdncení, které prkáže splnění hygienických limitů hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, včetně dlžení reálnsti prvedení navržených prtihlukvých patření chráněné prstry lze umístit puze d lkalit, v nichž bude v rámci územníh řízení prkázán, že celkvá hlukvá zátěž splňuje hdnty hygienických limitů hluku stanvených právními předpisy pr plchy smíšené bytné, plchy smíšené výrbní, plchy technické infrastruktury, plchy bčanskéh vybavení a plchy rekreace (jedná se plchy stávající i navrhvané) platí hranice negativních vlivů ( např. hluk, prašnst apd.) bude max. na hranici tét plchy rzdílnéh využití (případně na hranici vlastníh pzemku). Tzn. negativní vlivy z těcht plch nesmí zasahvat d plch stávajícíh i navrhvanéh chráněnéh venkvníh prstru staveb a chráněnéh venkvníh prstru. Nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umisťvané na výše uvedené plchy musí být prkázán, že celkvá hlukvá zátěž nepřekrčí hdnty stanvených hygienických limitů realizace navrhvané zástavby je pdmíněna předchzí realizací kanalizace se zaústěním na centrální čistírnu dpadních vd. D dby realizace v ÚP navrženéh řádnéh dkanalizvání je mžná likvidace dpadních vd žumpami neb dmácími ČOV s napjením na trvale zvdnělu vdteč pr zástavbu situvanu v krajině (SO, RI,...) platí - likvidaci dpadních vd řešit žumpami neb dmácí ČOV s napjením na trvale zvdnělu vdteč respektvat pžadavky na chranu vzduší vyplývající z Krajskéh prgramu snižvání emisí tak, aby pr dané území byla ddržena přípustná úrveň znečištění vzduší knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být v návaznsti na zdravtní rizika suvisející s ptenciální expzicí jedntlivých skupin ppulace látkám znečišťujícím vzduší předem prjednány s věcně a místně s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví 99

10 chrana lesa pdmínky chrany stavby nebudu umisťvány ve vzdálensti menší než 25 m d hranice lesních pzemků mezi plchami lesními a rzvjvu plchu, např. vymezenu plcením, pnechat vlný pruh šířce min. 4m limitní hranice negativníh vlivu zemědělských staveb (v grafické části vymezena překryvnu linií) pdmínky chrany kl zemědělských staveb situvaných v rámci plchy VZA na severzápadním kraji Šebrva je navržena limitní hranice negativníh vlivu pr území, které může být prvzem těcht staveb negativně vlivňván ve vymezeném území lze realizvat stavby pr bydlení a bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní, sciální účely a pr sprt a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) až p splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vylučení předpkládané hlukvé zátěže limitní hranice negativníh vlivu ČOV (v grafické části vymezena překryvnu linií) pdmínky chrany kl plchy navržené pr ČOV v k.ú. Svatá - dle grafické části 100 m - je navržena hranice negativníh vlivu ČOV - ve vymezeném území nepřipustit stavby, které by prvz ČOV mhl negativně vlivňvat v buducnu vyhlašvané POP (pásm chrany prstředí) nesmí tut maximální hranici překrčit plchy prtierzních patření (Y1) pdmínky chrany přípustné jsu činnsti, patření a využití, které je mžn pvažvat za preventivní prti vdní erzi a které zvyšují retenční schpnsti krajiny (například bnva půvdníh zatravnění, prtierzní sevní pstupy, realizace mezí, průlehů, vsakvacích pásů, agrtechnická patření typu hrázkvání, vrstevnicvé bdělávání plch, střídání vrstevnicvých pásů pldin, agrtechnická a technická prtierzní patření) nepřípustné jsu činnsti, patření a funkční využití, které by zrychlily dtkvé pměry, neb by k tmu mhly druhtně vést chrana meliračních zařízení pdmínky chrany u melirvaných plch, které jsu částečně, neb celé navrženy k zástavbě (zastavitelné plchy) před zahájením výstavby prvést úpravu drenážníh systému tak, aby nedcházel k narušení jeh funkčnsti neb vlivnění zamkřením navazujících plch v zastavitelných plchách navržených na dvdněné půdě řešit extenzivní využití plch chrana přístupu k vdtečím pdmínky chrany pdél vdtečí bude zachván přístupný pruh pzemků v šířce 6 m d břehvé hrany, v němž nebudu přípustné činnsti a stavby (např. plcení ), které by zamezily vlnému přístupu k vdteči 10

11 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Pr urbanisticku kncepci urbanizvanéh území - sídla Šebrv a sídla Svatá platí tyt hlavní zásady: Sídla jsu rzvíjena jak kmpaktní urbanistický celek; v krajvých částech Šebrva a ve Svaté Kateřině respektvat charakter rzvlněné zástavby. Hlavní rzvjvé plchy jsu směrvány d Šebrva sídla s fungující bčansku vybavenstí a mžnstmi pracvních příležitstí, rzvj sídla Svatá s hledem na zachvání hdnt území je minimalizván. Jsu vytvřeny pdmínky pr pstupnu přestavbu plch v centrální časti Šebrva (vymezeném hlavní a místní páteřní kmunikaci s navazující zástavbu) a v centru Svaté Kateřiny (vymezeném místní páteřní kmunikací s navazující zástavbu) na plchy se smíšeným využitím s mžnstí situvání bčanskéh vybavení a dalších pdnikatelských aktivit; pdprvat mnhstranné funkční využití centra v Šebrvě a dplňvat ptřebnými zařízeními bchdu a služeb. Hlavní rzvj bydlení je směrván d Šebrva d hlavní lkality na severní kraj sídla, a d menších lkalit na západním a jihzápadním kraji sídla; rzvj bydlení ve Svaté Kateřině je řešen v mezené míře výstavbu či přestavbu na západním kraji sídla a dstavbu prluk. Hlavní plchy pr sprtvní vyžití a krátkdbu rekreaci byvatel jsu rzvíjeny v Šebrvě - v návaznsti na zelenu su tku Šebrvky - rzšířením stávajícíh sprtvníh areálu na severzápadním kraji Šebrva; dále rzšířením sprtviště na jihvýchdním kraji sídla. Ve Svaté Kateřině je umžněn sprtvní vyžití v rámci plchy veřejné zeleně navržené na jižním kraji sídla. Rzvj výrby je řešen vymezením plch pr výrbu netvárníh charakteru a je směrván d Šebrva k hlavní páteřní kmunikaci a pdpřen rzvj výrby zaměřený na pskytvání zahradnických služeb hlavní rzvj je směrván d Šebrva v návaznsti na stávající areál na severzápadním kraji sídla, v mezeném rzsahu je umžněn rzvj areálu na jižním kraji Svaté Kateřiny. Jsu vytvřeny pdmínky pr zalžení systému sídelní zeleně, zvláště zeleně veřejné pr ddych a setkávání, pr niž jsu navrženy plchy v návaznsti na centrum Šebrva a na jižním kraji Svaté Kateřiny. V severzápadní části Šebrva je zelená sa pdél tku Šebrvky, prpjující sídl a krajinu, využita pr rzvj sprtu a dplnění vdních plch pr přírdní kupaliště a zavlažvání zahradnictví. 11

12 Hlavní zásady uspřádání plch s rzdílným způsbem využití: Plchy bydlení v rdinných dmech BI Stabilizvané plchy jsu vymezeny v krajvých částech Šebrva a téměř v celém sídle Svatá. rzvj bydlení v rdinných dmech je navržen d území z dsahu negativních jevů dpravy a výrby hlavní lkalita je vymezena v Šebrvě pdél severníh kraje sídla, menší lkality jsu situvány na jihzápadním a západním kraji Šebrva a lkality menšíh rzsahu na jihzápadním a západním kraji Svaté Kateřiny Plchy rekreace rdinné RI Jsu stabilizvány stávající plchy individuální rekreace (stavby pr rdinnu rekreaci) v krajvých částech sídel a v krajině nvé plchy nejsu navrženy, dále viz kap. E)6. Kncepce rekreačníh využívání krajiny. Plchy bčanskéh vybavení OV, OH, OS - viz kap. D)3. Kncepce bčanskéh vybavení. Plchy veřejných prstranství PV, PZ - viz kap. D)4. Kncepce veřejných prstranství. Plchy zeleně ZO, ZS, ZX - viz kap. C)4. Vymezení systému sídelní zeleně. Plchy smíšené bytné - SO Stabilizvané plchy jsu vymezeny v centrální části Šebrva v plchách vymezených hlavní a vedlejší páteřní kmunikaci a navazující zástavbu a v centrální části Svaté Kateřiny v návaznsti na vedlejší páteřní kmunikaci. pr rzvj jsu navržena plchy na západním a severzápadním kraji Šebrva plcha pr přestavbu bývaléh včína na západním kraji Svaté Kateřiny Plchy výrby a skladvání drbná výrba - VD Stabilizvaná plcha je vymezena v centrální části Šebrva - areál pr výrbní aktivity při hlavní páteřní kmunikaci. plcha pr drbnu výrbu je navržena na západním kraji Šebrva při hlavní kmunikaci Plchy výrby a skladvání - zahradnictví - VZA Stabilizvané plchy zahrnují rzsáhlý areál zahradnictví na severzápadním kraji Šebrva včetně stávajících zemědělských staveb, dále zahrnují menší areál zahradnictví na jižním kraji Svaté Kateřiny. plchy pr rzšíření zahradnictví jsu navrženy v návaznsti na stávající areál na severzápadním kraji Šebrva a v návaznsti na zahradnictví na jižním kraji Svaté Kateřiny Plchy dpravní infrastruktury DS, DP, DU - viz kap. D)1. Kncepce dpravní infrastruktury. Plchy technické infrastruktury TI, TH, viz kap. D)2. Kncepce technické infrastruktury. Plchy vdní a vdhspdářské W, viz kap. E)4. 12

13 C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY V řešeném území jsu vymezeny, viz výkres I.1 Výkres základníh členění území a ve výkrese I.2 Hlavní výkres. V řešeném území jsu vymezeny zastavitelné plchy: identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z1 BI Šebrv Plcha pr bydlení na severním kraji sídla. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie bsluha území hlavní napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z jihzápadu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z17) a z jihvýchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z18) zhlednit mžnu výstavbu rdinných dmů v navazujících zahradách (stávající plchy BI) řešit pěší prpjení na stávající urbanisticku strukturu řešit veřejné prstranství (plcha Z62) pr dpčinek a setkávání; pdmíněně je přípustná změna plhy, příp. pčtu veřejnéh prstranství za pdmínky, že nvá plcha (plchy) vymezená v územní studii bude mít minimálně výměru, definvanu v územním plánu řešit patření prti přívalvým dešťům v rámci lkality řešit umístění plchy (shrmažďvacíh místa) pr tříděný kmunální dpad řešit prpjení d navazující krajiny s napjením na stávající systém účelvých kmunikací prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP intenzita využití pzemků v plchách extenzivní využití plchy Z2 BI Šebrv Plcha pr bydlení na severvýchdním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Z3 BI Šebrv Plcha pr bydlení na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit ze severzápadu ze stávajícíh veřejnéh prstranství a z jihvýchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z19) střet s OP vdvdu řešit v navazujících řízeních prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP Z4 BI Šebrv Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit ze severu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z20) prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP 13

14 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z5 BI Šebrv Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s pdzemním vedením vn řešit v navazujících řízeních prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP Z6 BI Šebrv Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z výchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z41) plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP Z7 BI Šebrv Plcha pr bydlení na jihzápadním kraji sídla. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit ze severvýchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z21) západu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z41), řešit vzájemné prpjení veřejných prstranství řešit prpjení d navazující krajiny s napjením na stávající systém účelvých kmunikací plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP s mžnstí pdkrví intenzita využití pzemků v plchách extenzivní využití plchy Z8 BI Svatá Plcha pr bydlení na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP 14

15 identifikace navržený k.ú. plch způsb využití plchy Z9 BI Svatá Z10 BI Svatá Z11 BI Svatá Z12 BI Svatá charakteristika pdmínky využití plchy Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit ze severvýchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z25) plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP s mžnstí pdkrví Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z jihvýchdu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z26) střet s OP vn a vdvdu řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Plcha pr bydlení na jihzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vn, rr paprsku řešit v navazujících řízeních prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Plcha pr bydlení na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu lze řešit z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z26) a z navržené účelvé kmunikace (plcha Z55) plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání,, krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Z13 OV Šebrv Plcha pr bčanské vybavení v bývalém lmu mezi Šebrvem a Svatu Kateřinu při silnici II/379. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury respektvat navržený kridr technické infrastruktury TK-K2 střet se silničním OP řešit v navazujících řízeních hluk z DS - respektvat pdmínky pr výstavbu, viz. chrana veřejnéh zdraví, kap. b)2.2 plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 plcha je vymezena u vdníh tku, respektvat pdmínky chrany, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP s mžnstí pdkrví 15

16 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z14 OS Šebrv Plcha pr rzšíření sprtvníh areálu na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní infrastruktury a v případě ptřeby na inženýrské sítě střet s OP vdvdu, vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz Ochrana lesa kap. b)2.2 respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z15 OS Šebrv Plcha pr rzšíření sprtviště v centru sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vn řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP s mžnstí pdkrví Z16 PV Šebrv Plcha pr dpčinek a setkávání, dětské hřiště, na jižním kraji sídla střet s vdvdem řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z17 PV Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na severním kraji sídla. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie Z18 PV Šebrv Plcha pr bsluhu hlavní rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na severním kraji sídla. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie střet s OP telekmunikačníh vedení řešit v navazujících řízeních Z19 PV Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvých lkalit dpravní a technicku infrastrukturu, plcha pr setkávání a dpčine, zeleň, dětské hřiště,.. na severvýchdním kraji sídla. řešit průchd vdníh tku, respektvat pdmínky, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z20 PZ Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na jihzápadním kraji sídla. střet s OP vn řešit v navazujících řízeních Z21 PZ Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na jihzápadním kraji sídla. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie střet s OP vn řešit v navazujících řízeních 16

17 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z22 PV Šebrv Plcha pr bsluhu plch výrby a zpřístupnění zeleně jižně d centra sídla. střet s telekmunikačním vedením řešit v navazujících řízeních Z23 PV Šebrv Plcha pr veřejné prstranství v návaznsti na navrženu zastávku VHD v centru sídla. Z24 PV Šebrv Plcha pr bsluhu stávající a rzvjvé lkality (sprtvní areál) dpravní a technicku infrastrukturu na severzápadním kraji sídla. střet s OP vdvdu řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. Z25 PV Svatá Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na západním kraji sídla. střet s OP vn, vdvdu řešit v navazujících řízeních Z26 PV Svatá Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na západním kraji sídla. Z27 PZ Šebrv Plcha pr veřejnu zeleň jižně d centra sídla. řešit pěší prpjení respektvat pdmínky chrany míst významných výhledů, respektvat významnu vzrstlu zeleň, viz kap. b)2.1. Z28 PZ Šebrv Plcha pr veřejnu zeleň jižně d centra sídla. řešit pěší prpjení Z29 PZ Šebrv Plcha pr veřejnu zeleň u silnice II/379 na jihvýchdním kraji sídla. střet se silničním OP, s OP kanalizace řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z30 PZ Svatá Z31 PZ Svatá Plcha pr veřejnu zeleň na jižním kraji sídla. střet s OP vn řešit v navazujících řízeních respektvat pdmínky chrany míst významných výhledů, viz kap. b)2.1. Plcha pr veřejnu zeleň klem kstela Svaté Kateřiny. střet s OP rr paprsku, silničním OP řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z32 ZO Šebrv Plcha pr izlační zeleň na západním kraji sídla. střet s OP vdvdu řešit v navazujících řízeních Z33 ZO Šebrv Plcha pr izlační zeleň na severzápadním kraji sídla. střet s OP vdníh zdrje, vdvdu a vdjemu, silničním OP řešit v navazujících řízeních Z34 ZS Svatá Z35 ZS Svatá Plcha pr zahradu na severzápadním kraji sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Plcha pr zahradu na západním kraji sídla. střet s p vn, vdvdu řešit v navazujících řízeních 17

18 identifikace navržený k.ú. plch způsb využití plchy Z36 ZX Svatá Z37 ZX Svatá Z38 ZX Svatá charakteristika pdmínky využití plchy Plcha pr zahradu na západním kraji sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Plcha pr zahradu na jihzápadním kraji sídla. Plcha pr zahradu na západním kraji sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z39 SO Šebrv Plcha pr smíšené využití na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z jihu z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z20) prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP Z40 SO Šebrv Plcha pr smíšené využití na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vvn, telekmunikačním vedením, OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP, v případě pdkrví max. 1 NP Z41 PV Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality dpravní a technicku infrastrukturu na jihzápadním kraji sídla. Z42 VD Šebrv Plcha pr pdnikání při silnici II/379 na západním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit ze severu z navržené plchy dpravní infrastruktury (plcha Z47) střet se silničním OP, s OP vdvdu řešit v navazujících řízeních chrana zdravých živtních pdmínek - nejpzději v rámci územníh řízení pr jedntlivé stavby umísťvané na plchy výrby bude prkázán, že celkvá hlukvá zátěž z plchy pr výrbu nepřekrčí na její hranici hdnty hygienických limitů hluku prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z43 PZ Svatá Plcha pr veřejnu zeleň s mžnstí parkvání na jihzápadním kraji sídla. respektvat pdmínky chrany histricky významných staveb (kříž na jihu Svaté Kateřiny), viz kap. b)2.1. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 18

19 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z44 VZA Šebrv Plcha pr rzšíření zahradnictví na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z jihzápadu z navržené účelvé kmunikace (plcha Z52) střet s OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz Ochrana lesa, kap. b)2.2 respektvat pdmínky limitní hranice negativníh vlivu zemědělských staveb, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Z45 VZA Šebrv Plcha pr rzšíření zahradnictví na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních respektvat pdmínky limitní hranice negativníh vlivu zemědělských staveb, kap. b)2.2 respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz Ochrana lesa, kap. b)2.2 pdél tku Šebrvky pnechat prstr pr lkální bikridr plcha je vymezena u vdníh tku, respektvat pdmínky, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2. prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z46 VZA Svatá Plcha pr rzšíření zahradnictví na jihvýchdním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury limity střet s OP vn řešit v navazujících řízeních prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP Z47 DS Šebrv Plcha pr křižvatku na silnici II/376 a dpravní napjení na místní kmunikaci na severzápadním kraji sídla. střet s OP telekmunikačníh vedení, se silničním OP řešit v navazujících řízeních nejpzději v rámci územníh řízení dpravní stavby musí být prkázán, že hlukvá zátěž z dpravní stavby nepřekrčí hdnty hygienických limitů hluku stanvených pr chráněný venkvní prstr a chráněné venkvní prstry staveb, včetně dlžení reálnsti prvedení případných navrhvaných prtihlukvých patření. řešit průchd vdníh tku Šebrvka s lkálním bikridrem, respektvat pdmínky chrany, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 19

20 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z48 DP Šebrv Plcha pr parkviště u zahradnictví na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních řešit průchd vdníh tku Šebrvka, respektvat pdmínky chrany, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 pdél tku Šebrvky pnechat prstr pr lkální bikridr prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z49 DP Šebrv Plcha pr parkviště u zahradnictví na severzápadním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury střet s OP vvn, telekmunikačním vedením, OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních plcha je vymezena u vdníh tku, respektvat pdmínky chrany, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 pdél tku Šebrvky pnechat prstr pr lkální bikridr respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. Z50 DP Šebrv Plcha pr garáže na severvýchdním kraji sídla. bsluha území napjení na dpravní a technicku infrastrukturu řešit z navrženéh veřejnéh prstranství (plcha Z19) plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 2 NP s mžnstí pdkrví Z51 DU Šebrv Plcha pr zpřístupnění krajiny pr účelvu kmunikaci na severvýchdním kraji sídla. střet s OP vvn, telekmunikačním vedením řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d přírdní hdnty území, respektvat pdmínky chrany, viz eklgicky významné krajinné segmenty, kap. b)2.2 plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z52 DU Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality na severzápadním kraji sídla. střet s OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 20

21 identifikace navržený k.ú. charakteristika plch způsb využití pdmínky využití plchy plchy Z53 DU Šebrv Plcha pr bsluhu rzvjvé lkality na severzápadním kraji sídla. střet se silničním OP, s OP vvn, telekmunikačním vedením, OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních Z54 DU Šebrv Plcha pr zpřístupnění krajiny pr účelvu kmunikaci jihzápadně d sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z55 DU Svatá Z56 DU Svatá Z57 DU Svatá Z58 TI Svatá Plcha pr bsluhu stávajících a navržených plch v krajině a pr zpřístupnění krajiny účelvá kmunikace západně d sídla. střet s OP vn, vdvdu řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Plcha pr zpřístupnění krajiny účelvá kmunikace jihvýchdně d sídla. střet s OP vn řešit v navazujících řízeních Plcha pr bsluhu chatvé lkality účelvá kmunikace jihvýchdně d sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Plcha pr čistírnu dpadních vd u silnice II/379 výchdně d sídla. střet se silničním OP řešit v navazujících řízeních plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z59 TH Šebrv Plcha pr hráz suchéh pldru na severvýchdním kraji sídla. Z60 TH Šebrv Plcha pr hráz suchéh pldru na jižním kraji sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z61 W Šebrv Vdní plcha u zahradnictví na severzápadním kraji sídla. střet s OP vdníh zdrje řešit v navazujících řízeních respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z62 PV Šebrv Plcha pr veřejné prstranství pr ddych a setkávání - např. dětské hřiště, veřejná a izlační zeleň, linivá zeleň,.. nezbytná pdmínka pr rzhdvání - zpracvání územní studie Z63 DS Svatá Plcha pr dpravní infrastrukturu u silnice II/379 úpravy křižvatek, zálivy veřejné dpravy, parkvání,. střet s OP telekmunikačníh vedení, se silničním OP řešit v navazujících řízeních řešit průchd vdníh tku, respektvat pdmínky, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 respektvat pdmínky chrany histricky významných staveb (pmník na kraji Šebrva), viz kap. b)2.1. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz Ochrana lesa, kap. b)2.2 21

22 identifikace navržený k.ú. plch způsb využití plchy Z64 DS Šebrv, Svatá charakteristika pdmínky využití plchy Plcha pr dpravní infrastrukturu pdél silnice II/379 stezku pr pěší, cyklisty, zálivy veřejné dpravy, úpravy křižvatek,.. střet s OP telekmunikačníh vedení, se silničním OP řešit v navazujících řízeních respektvat kridr technické infrastruktury TK-K1 řešit průchd vdníh tku, respektvat pdmínky chrany, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 respektvat pdmínky chrany histricky významných staveb (pmník na kraji Šebrva), viz kap. b)2.1. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz Ochrana lesa, kap. b)2.2 Z65 W Šebrv Vdní plcha u sprtvníh areálu na severzápadním kraji sídla s mžnstí vybudvání přírdníh kupaliště. respektvat pdmínky, viz chrana přístupu k vdtečím, kap. b)2.2 respektvat pdmínky pr zachvání funkčnsti meliračních zařízení, viz kap. b)2.2. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z66 TH Svatá Plcha pr hráz suchéh pldru na jihzápadním kraji sídla. plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z67 BI Šebrv Plcha pr bydlení v jižní části sídla. střet se silničním chranným pásmem řešit v navazujících hluk z DS - respektvat pdmínky pr výstavbu, viz. chrana veřejnéh zdraví, kap. b)2.2 plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z68 BI Šebrv Plcha pr bydlení v jižní části sídla. střet se silničním chranným pásmem řešit v navazujících hluk z DS - respektvat pdmínky pr výstavbu, viz. chrana veřejnéh zdraví, kap. b)2.2 plcha zasahuje d vzdálensti 50m d kraje lesa - respektvat pdmínky, viz chrana lesa, kap. b)2.2 Z69 PV Svatá Plchy přestavby: identifikace plch navržený k.ú. způsb využití plchy Plcha veřejnéh prstranství pr bsluhu a parkvání. charakteristika pdmínky využití plchy 22

23 identifikace navržený k.ú. plch způsb využití plchy P1 SO Svatá charakteristika pdmínky využití plchy Plcha přestavby na smíšené využití na západním kraji sídla. bsluha území napjit na stávající systém dpravní a technické infrastruktury prstrvé uspřádání, chrana krajinnéh rázu výškvá regulace zástavby - max. 1 NP s mžnstí pdkrví intenzita využití pzemku v plše 0,6; zahuštění intenzity zástavby převyšující charakter zástavby v sídle převažující je nepřípustné C)3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Plchy tvří v urbanizvaném území vzájemně prpjený systém, který navazuje na plchy zeleně v nezastavěném území. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak: Plchy zeleně zeleň chranná a izlační ZO - plní funkci izlační, příp. kmpziční, např. dclnění zástavby d negativních vlivů dpravy, výrby, sprtu. V řešeném území jsu navrženy tyt hlavní plchy: plcha zeleně izlační dclňující plchy smíšené bytné d plchy pr výrbu navržené na západním kraji Šebrva plcha zeleně izlační dclňující navrženu plchu smíšenu bytnu d plch dpravní infrastruktury na západním kraji Šebrva Plchy zeleně zeleň sukrmá a vyhrazená ZS - plní funkci kmpziční při přechdu zástavby d krajiny. Plchy zeleně zeleň specifická ZX - plní funkci kmpziční při přechdu zástavby d krajiny a funkci pr zachvání hdnt území. respektvat stabilizvané a navržené zahrady v urbanizvaném území bez mžnsti staveb, vymezené na phledvě expnvaných svazích navazujících na zástavbu ve Svaté Kateřině Důležitým článkem systému sídelní zeleně je veřejná zeleň, viz kap. D)4. - plchy PZ. 23

24 D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. Silnice Plchy dpravní infrastruktury silniční dprava DS v řešeném území jsu vymezeny pr průchd silnic II. a III. třídy. Je navržena plcha DS (Z47) pr návrh křižvatky silnice II/369 s navrhvanu místní kmunikací k zahradnictví v Šebrvě. Je navržena plcha DS (Z63, Z64) pr řešení bezpečnéh křížení silnice II/369 a účelvé kmunikace ke hřbitvu, řešení bezpečnéh přecházení vzvky silnice II/369 a pr umístění zastávek autbusvé linkvé dpravy ve Svaté Kateřině. Účelvé kmunikace Plchy dpravní infrastruktury - účelvé kmunikace DU - jsu vymezené pr zemědělsku a lesní dpravu, přístup na pzemky, prstupnst krajiny a průchd tras a stezek pr pěší a cyklisty. Jsu navrženy účelvé kmunikace v plchách DU (Z51, Z52, Z53, Z54, Z55, Z56, Z57). Místní kmunikace Respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV, jejichž sučástí jsu místní kmunikace, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a rzvjvých plch, pr phyb pěších a cyklistů. Jsu navrženy bslužné kmunikace pr rzvjvé plchy, viz kap. D)4. Kncepce veřejných prstranství. Dprava v klidu Plchy dpravní infrastruktury dprava v klidu DP Jsu navrženy plchy DP (Z48, Z49) pr parkviště pdél místní kmunikace ve vazbě na zahradnictví v Šebrvě. Je navržena plcha DP 50 pr dstavbu řadvých garáží v severvýchdním kraji Šebrva. Plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v případě ptřeby v rámci plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy dpravní infrastruktury připuštějí jak suvisející dpravní infrastrukturu. Kapacity dpravy v klidu pr nvě navrhvanu zástavbu řešit na pzemku stavby, příp. v těsné vazbě na tut zástavbu. 24

25 Veřejná dprava (VHD) Kncepce veřejné dpravy, spčívající v zajištění dpravy autbusvými linkami, zůstane zachvána. Je navržen psunutí zastávek autbusvé linkvé dpravy v Šebrvě i ve Sv. Kateřině. V plchách dpravní infrastruktury a veřejných prstranství je přípustnými činnstmi umžněn budvání zastávek a zálivů veřejné dpravy (silniční linkvé) dle platných nrem. Nemtrvá dprava V rámci plch silniční dpravy DS, plch veřejných prstranství PV a plch účelvých kmunikací DU jsu trasvány stávající a navržené cykltrasy (v grafické části vyznačeny překryvnu funkcí): stávající tematická cykltrasa Pivní stezka Petra Bezruče navržena je plcha DS (Z64) pr splečnu stezku pr cyklisty a pěší pdél silnice II/369 mezi Šebrvem a Svatu Kateřinu a dál ve směru na Blansk navržena je cykltrasa p účelvé kmunikaci d Svinšic D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Je vyznačena v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres. plchy technické infrastruktury TI Jsu vymezeny stabilizvané a rzvjvé plchy technické infrastruktury - T, určené pr umístění zařízení technické infrastruktury. kridry pr technicku infrastrukturu - TK Jsu navrženy kridry pr technicku infrastrukturu - TK, určené pr umístění vedení TI a jeh přelžek, jsu navrženy jak chrana území pr realizace záměrů výstavby technické infrastruktury. V grafické části jsu vymezeny překryvnu funkcí: TK-V1 kridr pr vdvd přelžka vdvdu Šebrv TK-V1 kridr pr vdvd přelžka vdvdu Šebrv TK-K1 kridr pr kanalizaci prpjení kanalizace Šebrv Svatá TK-K2 kridr pr kanalizaci kanalizace ve Svaté Kateřině Respektvat pdmínky využití kridrů pr technicku infrastrukturu - TK, viz kap. F)3. d)2.1. Kncepce vdníh hspdářství Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Obec bude i nadále zásbvána z vlastních zdrjů. Kncepce rzvje: rzvdy v zastavěném území a pr zastavitelné plchy budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu vdvdními řady s dstatečnu kapacitu pr převd pžární vdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány 25

26 Odkanalizvání Kncepce dkanalizvání je v řešeném území je nevyhvující. Obec má vybudvanu dešťvu kanalizaci zaústěnu d místních recipientů. Čistírna dpadních chybí. Kncepce rzvje: kanalizační sběrače v zastavěném území a pr zastavitelné plchy budu řešeny v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu likvidace dpadních vd bude řešena na navržené splečné Kateřině čistírně dpadních vd v pr průchd kanalizačních stk jsu navrženy kridry pr technicku infrastrukturu (viz seznam kridrů) rzvjvé lkality budu napjeny na navrženu kanalizaci dešťvé vdy uvádět přednstně d vsaku dešťvé vdy budu dváděny stávajícím systémem dešťvá kanalizace, pvrchvý dtk je navržena plcha pr umístění čistírny dpadních vd je navržen pásm chrany prstředí klem ČOV 100 m d)2.2. Kncepce energetiky Zásbvání elektricku energií Zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizván. Obec bude i nadále připjena na rzvdnu 110/22 kv Blansk. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic, v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější pkud je t technicky mžné, příp. dplnit v plchách, které technicku infrastrukturu připuštějí síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna, pr zastavitelné plchy, nvými vývdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu Zásbvání plynem Ddávku zemníh plynu bude v řešeném území zajišťvat stávající VTL regulační stanice, která se nachází na k.ú. Lipůvky dkud je zemní plyn přiveden středtlakým ptrubí. Kncepce rzvje: rzvjvé lkality budu napjeny d stávajícíh systému sítě plynvdů v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu Zásbvání teplem Zásbvání teplem v Šebrvě Kateřině je stabilizván zemní plyn. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativní a bnvitelné zdrje energie 26

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část

Opatření obecné povahy. Územní plán B U B L A V A. Textová část Opatření obecné povahy Územní plán B U B L A V A Textová část únor 2009 Územní plán Bublava - úvod (1) úprava před vydáním 02/2009 Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Textová část str. 2 Územní plán

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP BYL FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Akce ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA Evidenční

Více