ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ 4/2002 Střední policejní školy MV v BRNĚ ročník III číslo 4 PRÁVNÍ KVALIFIKACE NÁSTROJ ODHALENÍ A POSOUZENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ Vážení čtenáři, vyučovací předmět Právo patří mezi základní odborné předměty ve všech formách studia na Střední policejní škole MV v Brně. Výukový obsah je tvořen řadou právních odvětví, z nichž dominantní postavení má výuka trestního práva hmotného, trestního práva procesního a správního práva. Propojení těchto relativně

2 samostatných celků je zaměřeno k tomu, aby se policista po absolvování základní odborné přípravy uměl orientovat v právním řádu České republiky, ovládal právní předpisy nezbytné pro výkon policejních činností na základních útvarech Policie ČR, a zejména aby dovedl odhalit a posoudit protiprávní jednání provést právní kvalifikaci a zvládnout navazující základní procesní činnost, ať již v oblasti trestního řízení nebo řízení o přestupcích. Dalším posláním předmětu je vytvářet potřebnou právní základnu pro výuku ostatních odborně policejních předmětů ve Střední policejní škole MV v Brně. Praktická cvičení a modelové situace jsou ve

3 výuce práva zaměřeny na osvojení základních postupů, zpracování dokumentace, příslušných rozhodnutí a na zpracování jednoduchého přestupkového spisu. Základy právní teorie a další právní odvětví jako ústavní, občanské, rodinné, obchodní a živnostenské právo jsou vyučovány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zvládnutí trestního či správního práva. Součástí obsahu výuky jsou i základní instituty zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR. Mimo základní odbornou přípravu příslušníků Policie České republiky je předmět Právo součástí výuky v dalších formách studia, např. v maturitním, rekvalifikačním, dálkovém studiu a ve specializačních kurzech. V souvislosti s připravovaným vstupem ČR do Evropské unie stojí před předmětovým oddělením práva důležitý úkol, a to intenzivní příprava na výuku problematiky aplikace Schengenských dohod v podmínkách České republiky. pplk. JUDr. Pavel Žák, vedoucí předmětového oddělení práva Slovo redakce Evropská unie a my IV. Jak se kdysi sedělo Knihovna informuje Cesta do Anglie Boj s počítačem V. Pohlazení po duši aneb Kam za kulturou Další články Zahraniční služební cesta do Policejní školy v Chemnitzu v SRN Víte, že...? Dopis ředitele školy všem učitelům a zaměstncům Těžký život tělocvikáře Vzpomínky na moře Anonymní telefonní linka pomoci v krizi Režisér Moskalyk o metodice práce s nehercem Do třetice všeho dobrého Sport ve škole v roce 2002 SLOVO REDAKCE nejen o čarovném čase Vánoc Planeta Země se na své pouti Vesmírem blíží k významnému bodu své oběžné eliptické dráhy a my hovoříme o tom, že se blíží doba Vánoc. Náš kalendářní rok se chýlí ke svému konci a ti mladší z nás budou zase o něco starší a starší zase o něco hezčí. Čarovný čas Vánoc, které lidé slavili pod různými názvy jako svátky návratu ke slunci, světlu a životu, nás vybízí k zastavení a zamyšlení. Neztratily Vánoce svůj přívlastek svátků klidu, štěstí a pohody? Malé děti se na Vánoce těší, ale co dospělí? Ti, ve snaze zajistit sobě i svým bližním co nejhezčí Vánoce, se často štvou za nákupy všeho toho, co se zdá být podle nich nezbytné pro prožití šťastných a spokojených svátků. Ano, stále se honíme za štěstím a spokojeností. Ony se však chytit nedají a ve hmotných statcích, jak nás nabádají reklamy vonící šálením, opravdu nejsou. Proto se mnozí lidé v tyto dny zastavují a najdou tu a tam chvilku nejen na své známé,

4 blízké, rodinu, ale také sami na sebe. Nacházejí štěstí tam, kde je běžně nehledají. Ve svém nitru. Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám jménem redakce popřál do nového roku mnoho štěstí, zdraví, dobra, světla, lásky, přátelství a porozumění druhým i sobě samým. Radek Beneš, 1/H 9 * * * Členové redakční rady připravili jako PF 2003 pro své čtenáře osobní přání s barevným laděním, a jelikož se taková přání dají těžko zabalit, uložili jsme je do tajemného pytle a pečlivě zavázali. Když ho na Silvestra rozvážete, vyskočí na vás (stejně jako gin z láhve) tato naše přání - BLEDĚMODRÉ ZDRAVÍ od Boženky, Zuzčina ORANŽOVÁ INSPIRACE, LÁSKA V RŮŽOVÉM od Vladimíra, Boříkův SLUNÍČKOVĚ ŽLUTÝ OPTIMISMUS, TMAVĚ MODRÁ POHODA od Jirky, FIALOVÉ NÁPADY od Pavla a Milošův ČERNÝ HUMOR. redakce Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci a žáci školy! Znovu nastal čas krátkého hodnocení naší práce a bilancování jak pracovních, tak i služebních úkolů. V letošním roce byla věnována stěžejní pozornost dvanáctiměsíčnímu studiu základní odborné přípravy běhů F28 - F35, do kterých nastoupilo kolem 460 žáků. Dále probíhalo dálkové studium 126 absolventů VŠ v přímém výkonu služby, a to běhů V12, V13, V14. Pokračovalo také studium pro nepřímý výkon v délce 6 měsíců pro běhy S26 a S27 v počtu 86 absolventů. Studium běhu S28 ještě na naší škole probíhá. Dvouleté denní nástavbové studium absolvovaly běhy H7 a H8, celkem 52 absolventů. Současně probíhá výuka studijních běhů H9 a H10, jichž se účastní 59 žáků. Škola rovněž poskytuje tříleté dálkové studium, které již ukončil běh O1, pokračuje běh N6. Kromě těchto studijních aktivit probíhaly kurzy přípravy pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka P ČR a pětiměsíční kurz pro občany národnostních menšin. V přímém výkonu se setkává s velkým úspěchem kurz pro vedoucí a zástupce vedoucího nižšího organizačního článku služby pořádkové policie P ČR, kterých naše škola zorganizovala v letošním roce deset. Pozitivně je také hodnocen rekvalifikační kurz pro absolventy základní odborné přípravy pro nepřímý výkon. Vedení MV vyslovuje velké uspokojení s dvěma kurzy základních lektorských dovedností, pozitivně hodnotí i kurz metody řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí. Erudovaně jsou hodnoceni pedagogičtí pracovníci realizující tři kurzy anglického a německého jazyka. Obdobně je možno hovořit o zainteresovaných zaměstnancích oddělení spojovací a výpočetní techniky, kteří zorganizovali celkem devět kurzů s různým zaměřením, zejména pro zaměstnance stálého stavu. Podobným způsobem odvádí svoji práci učitelé předmětového oddělení dopravní služby, kteří provedli kurzy řidičského oprávnění pro skupiny B a D, jehož se zúčastnili policisté z přímého výkonu služby. Trvale jsou velmi pozitivně hodnoceny osmitýdenní specializační kurzy instruktorů služební, tělesné a střelecké přípravy, jakož i pětidenní specializační kurz tělesné přípravy pro instruktory služební přípravy z útvarů P ČR. Všechny tyto vzdělávací aktivity jsou samozřejmě podmíněny náročnou a zodpovědnou prací zaměstnanců ekonomického úseku, kteří se podílí na materiálně technické základně uvedených aktivit. Stěžejní krok udělala naše škola v tomto roce v

5 případě budování míst pro modelové situace, a proto je v této oblasti trvale vysoce hodnocena. Prověrkou naší připravenosti pomoci občanům v nouzi a ve složitých životních situacích byly i pro naši republiku nečekané povodně. Obstáli jsme dobře. Vrcholem poctivé práce všech zaměstnanců, příslušníků policie a žáků školy se stal summit NATO, kdy celá naše společnost očekávala, s jakou úrovní profesionality zajistí příslušníci policie danou akci celosvětového významu. Jednoznačná a vysoká profesionalita policistů byla hodnocena samotnými účastníky summitu, školská zařízení nevyjímaje. Nadcházející rok 2003 bude v mnohých ohledech podobný letošnímu. Bude vyžadovat odbornou a profesní připravenost všech, kteří se na výchovně vzdělávacím procesu v naší škole podílejí. Jsem přesvědčen, že všichni vyvineme maximální úsilí, abychom obstáli při vzdělávání mladých policistů a zabezpečování naléhavých úkolů podobně jako letos. Dámy a pánové, upřímně vám děkuji za vykonanou práci, poctivé studium a přeji vám příjemné prožití nadcházejících svátků vánočních, spokojenost osobní, rodinnou, pracovní i studijní. Do nového roku 2003 vám přeji vše dobré. Jednou větou plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil ředitel školy Na základě pokynu Ministerstva vnitra č. 3 ze dne v souvislosti s konáním summitu NATO posílili ve dnech listopadu 2002 studenti SPŠ MV v Brně v rámci mimořádné odborné praxe kmenové útvary Policie ČR. V í t e, ž e...? Tentokrát desatero z automobilního oddělení na automobilním oddělení jsou na devíti tabulkových místech 4 řidiči, 2 automechanici a 3 technicko-hospodářští pracovníci evidujeme celkem 96 řidičů, kteří mají oprávnění k řízení služebních vozidel - z toho 15 řidičů pro skupinu C a D (nákladní vozy a BUS) automobilní oddělení hospodaří se 43 motorovými vozidly - z toho je 21 osobních, 1 mikrobus, 2 užitkové, 9 motocyklů, 6 nákladních a 4 autobusy. V dispečerském režimu je vedeno celkem 17 vozidel a v referentském 26 v roce 2001 vozidla ujela celkem km, z toho osobní km a ostatní vozidla km. Letos to do III. čtvrtletí bylo celkem km, z toho osobní auta ujela km, ostatní vozidla kilometrů loni vozidla spotřebovala litrů benzínu a litrů nafty naši řidiči zajišťují mimo služebních jízd také přepravu sportovců SKPŠB a Komety Brno. Zajišťujeme také služební cesty do zahraničí dopravně zajišťujeme zájezdy pro žáky a zaměstnance školy naši řidiči se podílejí i na fungování dětského letního tábora jak přepravou materiálu, tak zajištěním jeho provozu na pracovišti autodílen zavádíme moderní diagnostické přístroje pro vyhledávání závad a sledování technického stavu vozidel - popis přístrojů představíme na webových stránkách AO zaměstnancům školy umožňujeme mytí soukromých vozidel svépomocí v prostorách automyčky a pro příští rok 2003 jsme sjednali povinné ručení u

6 UNION pojišťovny, a. s. Jaroslav Viliš Zahraniční služební cesta do Policejní odborné školy v Chemnitzu v SRN V souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci mezi SPŠ MV v Brně a Policejní odbornou školou v Chemnitzu se ve dnech 13. až zúčastnili někteří zaměstnanci naší školy pracovního jednání v Policejní odborné škole v Chemnitzu. Účelem návštěvy bylo zpracování plánu spolupráce v oblasti vzdělávání a výcviku policistů na rok Po příjezdu do Střediska dalšího vzdělávání pohotovostní (pořádkové) policie Sasko ve Wildbachu jsme byli ubytováni. Vzájemné představování obou škol, výměna zkušeností z oblasti vzdělávání a výcviku policistů, prohlídka školy i např. pamětihodností města probíhaly oficiální i neformální formou. Ve škole v Chemnitzu jsme si mimo jiné prohlédli učebny, střelnici, malé muzeum, viděli jsme modelové situace z oblasti služby dopravní policie Uskutečnilo se několik pracovních rozhovorů, jejichž cílem bylo vypracování návrhu plánu spolupráce. Po tiskové konferenci následoval slavnostní podpis plánu spolupráce na rok Za SPŠ MV v Brně podepsal zástupce ředitele školy plk. JUDr. Adolf Pospíšil, za Policejní odbornou školu v Chemnitzu zástupce ředitele školy policejní rada Peter Ungethüm. Hlavními body spolupráce vzdělávání a výcviku policistů v roce 2003 jsou: výměna učitelů - výuka jazyků, střelecká příprava, kriminalistika, výpočetní technika, zvládání konfliktních situací (modelové situace); účast českého mužstva na sportovní akci 3. Pohotovostního policejního oddělení Chemnitz O pohár ředitele policejní odborné školy ; účast německé delegace na akci Den otevřených dveří v SPŠ MV v Brně; účast české delegace na ústních a praktických závěrečných zkouškách u 3. Pohotovostního policejního oddělení Chemnitz; 5. účast německé delegace na mistrovství ve střelbě v Brně (uskuteční se v rámci výměny učitelů). Výhledově lze uvažovat i o krátkodobých výměnných pobytech nejlepších žáků. plk. JUDr. Adolf Pospíšil

7 EVROPSKÁ UNIE A MY - IV. Kdo tvoří Evropskou komisi a jaký je její vztah k Evropskému parlamentu? V čele Komise stojí předseda, na kterém se společně dohodnou vlády členských zemí po poradě s Evropským parlamentem (EP). Ostatní členy Komise určí po dohodě s jejím designovaným předsedou členské státy (přesto jsou však potom komisaři nezávislí na národních vládách). Komise má celkem 20 členů, přičemž Francii, Itálii, Německo, Španělsko a Velkou Británii zastupují vždy dva komisaři. Ostatní státy mají po jednom zástupci. Komisi jako celek musí v hlasování schválit Evropský parlament: Funkční období Komise je 5 let. Parlament ale může Komisi předčasně odvolat, což se málem stalo v roce Komise tehdy pod tlakem Parlamentu nakonec sama podala demisi. Jak vznikají evropské právní předpisy? Nejdříve je nutné si všimnout, jaké jsou formy legislativy ES (tedy tzv. komunitární legislativy). První takovou formou jsou nařízení. Ta se - jakmile je Společenství schválí - vztahují na všechny členy, kteří je už nemusí převádět do svého vnitrostátního práva. Mají platnost zákona a dotýkají se všech firem i občanů. Směrnice stanoví cí1e, ale je na členských státech, jak je aplikují na vnitrostátní úrovni. Jsou ovšem závazné, pokud jde o výsledek, kterého má být dosaženo. Rozhodnutí se týkají konkrétních problémů a zavazují ty, jimž jsou určena, tzn. bud' všechny, či jen některý stát, případně jen podniky nebo jednotlivce. Doporučení a stanoviska jsou právně nezávazná a pouze sdělují, jak se příslušný orgán staví k určité problematice. Legislativní proces Unie začíná návrhem Komise. Znamená to, že s návrhem může přijít pouze Komise (to se však netýká 2. a 3. pilíře). Při zpracování návrhů musí Komise respektovat tři zásady - především evropský zájem, což znamená, že návrh musí vyjadřovat zájem Unie jako celku. Dále musí Komise návrh důkladně konzultovat, a to s vládami, s představiteli průmyslu, odborů apod. Třetí zásadou je, že Komise musí respektovat princip subsidiarity, to znamená, že podniká kroky jen tehdy, je-li to efektivnější ve srovnání s opatřeními na úrovni členských států. Po formálním předání návrhu Radě a Evropskému parlamentu závisí legislativní proces na vzájemném postupu těchto tří institucí. Pravomoci jsou mezi ně rozděleny podle oblasti legislativní úpravy, V některých případech Parlament pouze dává stanovisko Radě před jejím konečným rozhodnutím. V jiných případech (ochrana spotřebitele, volný pohyb pracovních sil apod.) má Parlament právo zamítnout navrhovaný právní akt, jestliže se mu před tím s Radou nepodařilo nalézt shodu. Významnou kapitolou je schvalování rozpočtu Unie. Navrhuje jej Komise, která předběžný návrh předkládá Radě. Ta do něj může vnést změny a poté jej předá ke schválení Parlamentu, EP může návrh Rady přijmout nebo odmítnout. U tzv. povinných výdajů rozpočtu (společná zemědělská politika čí rozvojová pomoc) však pouze navrhuje úpravy, přičemž definitivně o nich rozhoduje Rada. (z publikace 100 otázek a odpovědí o Evropské unii ) JAK SE KDYSI SEDĚLO... (z historie zločinu) Naši předkové si s gaunery hlavu nijak nelámali. Po procedurách na mučidlech končili zlotřilci zpravidla na špalcích či na šibenicích nebo v horších případech na stromech, které byly zrovna k dispozici. Kriminály určené k výkonu několikaletých trestů, tak jak je známe dnes, ve středověku vůbec neexistovaly a dokonce nebyl ani

8 zájem je zřizovat. Málokdy se totiž našla osoba, která by chtěla náklady na jejich provoz hradit. Pokud nějaké věznice existovaly, sloužily pouze k zajištění delikventa po dobu vyšetřování (mučení) a k zamezení jeho útěku před popravou. Často to byla skladiště, sklepy k úschově potravin apod. Mylná je představa, že to byly právě pověstné hradní hladomorny, kde byl vězeň, kromě omezení na svobodě navíc trápen hladem. Jen zcela ojediněle byly v minulosti vynášeny rozsudky trestu smrti vyhladověním. Pokud k tomu došlo, byl delikvent vždy zazděn. Mnozí šlechtici však šli i cestou prevence. Najali si katy a poskytli jim ubytování a stravu, což také halasně dali veřejnosti najevo. Neustálá dostupnost kata na panství měla jediný cíl - potenciální zločince z řad podaných zastrašit. Příkladem je např. Mikuláš z Bubna, žijící v 16. století, který si najal kata kvůli pytlákům, kteří mu řádili v okolí jeho hradu Litice, a prý dosáhl úspěchu. Vznik soukromých věznic úzce souvisí s udělováním výsad a přenášením soudních pravomocí z panovníka na nižší šlechtu. Tento typ věznic sloužil nejen k výkonu práva, ale také k vyřizování si účtů mezi znesvářenými rody či odbojnými příslušníky rodiny. Vězeňský režim byl v takových případech určován pouze rozmary věznitele, přičemž - jak historie dokazuje - někteří z nich neměli v tomto ohledu s fantazií žádné problémy. Rovněž i důvody uvěznění jsou z dnešního pohledu přinejmenším diskutabilní. Např. jistá paní Eliška z Komařic, žijící v 16. století, byla svým mužem šlechticem uvězněna pro hubatost. Ve sklepeních hradu Kumburku byla ve stejné době vězněna plných 10 let svobodná Eliška ze Smiřic za to, že prožila milostné dobrodružství s mužem prostého selského rodu. Zcela běžně byli zavíráni zpupní synové a dcery šlechtických rodů, kteří odmítli sňatek s partnerem sjednaným rodiči. Stejnými nebo podobnými historkami oplývá snad každý náš hrad. Funkci státního vězení plnily ve středověku královské hrady a vojenská opevnění, kam se zpravidla dostali pouze prominenti z vyšších společenských vrstev. Poměrně rozsáhlé vězeňské prostory měl i Pražský hrad. Kromě Černé věže či Daliborky se věznilo i ve sklepních prostorách hradu, kam ústilo potrubí z latrín. Padající fekálie z horních pater hradu se tak staly nenákladným prostředkem k zostření trestu, nehledě na potupný smysl panovníkovy osobní potřeby, který vězeň rozhodně nemohl přehlédnout Přesto si někteří tamní prominentní vězňové asi nežili špatně, o čemž svědčí událost z roku Jistý Ladislav, svobodný pán z Prostiboře, odsouzený za svedení řady poddaných dívek přerazil nad korbelem vína o hlavu spoluvězně loutnu Ke královským hradům patřil i Křivoklát, kde byli po bitvě na Bílé hoře vězněni někteří protestantští páni. Ti si stěžovali, že po pěti jídlech k obědu a k večeři dostávají jen čtyři žejdlíky piva. Na stravu si stěžovala i manželka anglického alchymisty Eduarda Kelleyho, která byla na Křivoklátě uvězněna společně s manželem za vlády Rudolfa II. Ve své stížnosti uváděla, že k jídlu dostává hovězí maso, které nesnáší a jísti nemůže. Pro středověk je ostatně příznačné, že hlavní a rozhodující roli při realizaci práva a nakonec i při samotném výkonu trestu sehrávalo společenské postavení delikventa. Teprve Francouzská revoluce jako první v Evropě nastolila zásadu rovnosti všech před soudem i při výkonu trestu prostřednictvím pojmu občan a tuto zásadu zrealizovala nástrojem vskutku originálním - gilotinou. S rozvojem měst se také rozšiřovala městská práva, udělovaná panovníky s patřičnou okázalostí. Do roku 1756 získalo právo hrdelní - tedy vynášet a vykonávat tresty smrti celkem 383 měst. Neuvěřitelné množství hrdelních soudů ve srovnání s tehdejším počtem obyvatel

9 mimo jiné naznačuje, že naši předkové měli se zločinností značné problémy. Dokládá to i skutečnost, že málokterý soud si stěžoval na nedostatek práce... Pokud město chtělo uplatnit vydobytá práva, nezbývalo radním nic jiného, než zřizovat městské věznice nejen podle společenského postavení delikventa, ale i podle závažnosti činu. Kromě hrdelních zločinů, mezi něž patřily vraždy, krvesmilství, zlehčování mincí (padělání peněz), čarování, loupeže, závažnější krádeže apod., bylo nutné také řešit dlouhou řadu méně závažných trestných činů a přestupků, jakým byly případy výtržnictví, opilství, podvodů (šizení na jakosti a váze), neplacení dluhů včetně pomluv a urážek na cti. Tak vznikly v podstatě tři druhy vězení. Vězení lehké bylo určené výhradně pro měšťany. Od 16. století se sem zavírali i dlužníci. Pro tuláky, žebráky a poddané z okolí města bylo určeno vězení těžší, zvané birdovna, zadní šatlava, zadní světnice nebo zadnice. Proti útěku byli vězni zajišťováni okovy či připoutáním řetězy ke zdi. Do vězení nejtěžšího (dolní světnice, sklep, žalář) se umísťovali delikventi, jímž hrozil trest smrti. Tento typ vězení byl však zřizován jen ve větších městech, zpravidla v různých sklepeních. Vězeň se do místnosti spouštěl po lanu otvorem ve stropě a také tímto způsobem mu byla podávána i strava. Jediným stálým inventářem byla v lepších případech kupka tlející slámy a nádoba na výkaly. Tehdejší filozofie trestu byla totiž vedena zásadou nikoliv nápravy delikventa, ale tvrdou odplatou za spáchaný skutek. Pohled do kronik a městských knih však nutí čtenáře pozměnit vžitou představu o krutostech a hrůzách středověkých žalářů a zvláště pak šatlav. Ne vždy se přísně trvalo na tehdejších obecných zásadách trestu nebo nařízeních a instrukcích daných vrchností. Zásluhu na tom měly nejen rozdílné přístupy soudů ke spravedlnosti, ale mnohdy i prostá neexistence podmínek k realizaci výkonu práva a spravedlnosti či jen pouhý lidský šlendrián. Významnou roli sehrávalo v minulosti i společenské postavení delikventa. Měšťané si například mohli donést do výkonu trestu peřiny, teplé oblečení a dokonce i vlastní nádobí. Návštěvy byly povoleny po celý den všem rodinným příslušníkům a přátelům, takže v šatlavách panoval čilý společenský ruch. Každé ráno bylo možné vidět, jak do vězení pro měšťany chodí ženy a služky a uvězněným delikventům nosí v koších jídlo a v konvicích pití. Bylo rovněž zcela běžné, že si přestupce mohl objednat, zaplatit a přinést stravu a pití z blízkých hospod. Tato praxe byla také příčinou mnoha incidentů. Horažďovická městská rada v roce 1598 napomínala svého rychtáře, že se ve vězení dějí veliké neřády. Zvláště mu pak vytýkala, že sousedé chodí do vězení, kde s vězni žerou a pijí a potom pranice se sbíhají... V Lounech dokonce vsadila městská rada některé sousedy do vězení, protože do šatlavy svévolně chodili a tam pili a hráli. Podobné záznamy obsahují například kroniky v Mělníku a v Klatovech. V Kutné Hoře bylo rychtáři dokonce povoleno, aby si přivydělával provozem šenku pro pohodlí vězňů. Dokument z roku 1581 se zmiňuje o mejdanu v pražské staroměstské věznici, při kterém správce nestačil do šenku lítat pro pivo. Proto mu museli s donáškou piva vypomáhat i někteří vězni. O několik let později témuž správci městská rada vyčetla, že šatlavu proměnil v hospodu. Nejenže tam čepoval pivo, ale dokonce vězňům vařil jídla na objednávku. Tyto poměry přiměly kolínskou židovskou komunitu k tomu, že si v roce 1611 postavili své vlastní vězení, neboť městské vězení považovali za pelech nectností, kde se vězni spíše horšili, než napravovali. Chudí vězňové to ovšem měli mnohem složitější, zvláště pak zela-li městská pokladna prázdnotou. Za halasného pokřiku spouštěli z oken na provázcích sáčky a vyzývali kolemjdoucí, aby jim darovali zbytky jídla. Když jim kolemjdoucí nevyhověl, snesla se často na jeho hlavu sprška nepublikovatelných nadávek. Jsou známy případy, kdy

10 ženy biřiců žebraly u kostelů na stravu vězňů. V Pardubicích byli vězni v poutech vedeni po rynku, aby si sami vyžebrali jídlo. Jindy bylo přistiženo celé osazenstvo městského vězení, jak za městskými branami svorně loví v rybníku ryby a vodní drůbež. Když jeden z vězňů v roce 1591 uprchl z manětínské věznice a byl později chycen, zdůvodňoval svůj útěk hladem nesmírným. Městská rada takové vysvětlení považovala za dostačující. Více stravy dostávali vězňové zpravidla jen o svátcích a výročních trzích. Vskutku perné chvíle pro vězně a jejich dozorce přinášelo zimní období. Příčinou byl nedostatek peněz na otop. Je znám případ, kdy zimou probuzený vězeň vnikl do místnosti, kde spal biřic se svou ženou. Ten však nemínil trpět přítomnost vězně u svého lože a snažil se ho z místnosti vykázat. Biřic s vězněm, který odmítal z tepla odejít, se nakonec popral a teprve za přispění biřicovy ženy a dalších vězňů byl zimomřivý muž odvlečen zpět do chladné kobky. Mnoho věznic a budov v jejich okolí také v zimě vyhořelo. Vězni totiž zapalovali vše, co bylo po ruce, jen aby se alespoň trochu ohřáli. Někteří biřicové, poučeni z podobných případů či z lidského milosrdenství brali vězně na noc do svých vytopených příbytků. Ke změnám ve vězeňství došlo po třicetileté válce. Z kasáren, pevností a zrušených klášterů se stávaly státní věznice. Jednotně se začaly zavádět sešívané trestanecké obleky. Čím těžší zločinec, tím strakatější oděv. Vězňům se holila půlka hlavy a vypalovala znamení. Později byla do vězení dávána sláma na ležení, nastavěny pryčny, byly zřizovány postupně dřevěné a pak železné postele. Kromě nejtěžších zločinců se do vězení zavírali i sirotci, duševně nemocní lidé a tuláci. Začal se omezovat i trest smrti a byl nahrazován vyhnanstvím, galejemi, trestem ukování a vláčení lodí. Přesto je z této doby známa řada instrukcí, která prozrazují, že vždy nebylo vše tak, jak býti mělo. Jedna z nich nařizuje, že zločinec neměl být před popravou opíjen. Byl dovolen toliko pro svlažení malý truňk Jiná instrukce strikně zakazovala dozorcům, aby se s vězni opíjeli. Bylo také vydáno nařízení k prohlížení všech nočních nádob (nočníků). Obsah se mohl vylít teprve poté, co byla nádoba prohlédnuta. Staly se totiž případy, že se vězňové prokopávali z vězení a vyhrabanou hlínu sypali do nočníků. V červenci 1765 byl v důsledku centralizace státní moci počet měst, kde mohl člověk přijít o hrdlo, snížen z 383 na 29. Krátce nato došlo i ke zrušení mučení při výslechu. Zásadním zlomem se však stal rok 1787, kdy císař Josef II. vydal trestní zákoník, kterým se měnila dosavadní filozofie trestů. Současně, byť na krátkou dobu, byl zrušen i trest smrti ( ). Za Marie Terezie bylo vězňům, kteří byli zdraví a měli více než 20 let, bylo umožněno týdně vykouřit 2 doutníky nebo 6 cigaret. V roce 1850 pak došlo v českých zemích k reorganizaci soudnictví a k zestátnění vězeňství. Byly nastoleny nové zásady jako je nezávislost soudců, účast veřejnosti u soudů prostřednictvím porot, odloučení vězeňství a soudnictví od veřejné správy, včetně ujednocení výkonu trestu. Přes veškerý další vývoj vězeňství však nadále přetrvávají nedostatky z dob středověku. Je to především nedostatek peněz, lidská naivita i šlendriánství. Z vězení nadále prchají nebezpeční vězni. V srpnu 1995 onemocnělo 231 vězňů ve Stráži pod Ralskem salmonelózou a je znám i případ soulože obhájkyně s mužem obviněným z vraždy přímo ve vězeňské návštěvní místnosti. Naopak v leckterém kriminále se mají zločinci lépe, než staří lidé v domovech důchodců. Jak je z těchto jednotlivých případů vidět, k dokonalosti

11 vězeňství chybí ještě mnoho kroků mjr. JUDr. Miloslav Jedlička KNIHOVNA INFORMUJE Z nových přírůstků: Internet v kostce, další příspěvek nakladatelství Fragment k oblíbené řadě učebnic, napsal autor Pavel Kras pro ty z vás, kteří se s netem teprve seznamují, chtějí poznat možnosti, které jim nabízí a naučit se základům práce s ním. Svět umění vydala Euro-media Group. Je to exkluzivní obrazová publikace, v níž naleznete ucelený přehled nejvýznamnějších uměleckých děl světa. Encyklopedie Světový terorismus zachycuje vývoj tohoto fenoménu od starověku až po útok na USA. Vychází právě v době, kdy se na přelomu tisíciletí mění jak formy terorismu, tak i způsoby boje proti němu. Jednotlivé kapitoly napsali různí autoři: můžete tak porovnat nejen různé definice terorismu, ale i různé názory na tuto problematiku. Ludmila Vaňková potěšila své příznivce dvěma novými tituly: Ty jsi dědic svého otce se odehrává v letech a konfrontuje postoje krále Václava IV. a jeho bratra Zikmunda k politice, vladařským povinnostem a lucemburskému dědictví po otci - Karlu IV. Román Jsme jedné krve navazuje na tuto knihu tematicky i časově (zachycuje roky ). Královští bratři Václav, Zikmund a nejmladší Jan jsou povahou velmi rozdílní a tomu odpovídají i jejich skutky. Václavova chybná rozhodnutí jsou nepřímou příčinou tragického Janova osudu. Slangové výrazy pro drogy s podtitulem Anglicko-český výkladový slovník (autorem je Aleš Launer) je publikace, která se snaží zmapovat oblast, které se obvykle slovníky podrobněji nevěnují. Má na 2500 hesel a navíc ještě stručný slovníček českých slangových výrazů. Podává přehled a vysvětlení často používaných termínů, které s problematikou drog souvisejí. Bližší informace o půjčovní době na webových stránkách knihovny, umístěných na školním intranetu. Zde naleznete i elektronický katalog knihovny Clavius. Těžký život tělocvikáře Od málokoho se očekává tolik jako od tělocvikáře, a proto si myslím, že je to nesmírně těžké povolání, protože takový tělocvikář musí to očekávání splňovat, a žije tak ve věčné přetvářce. Musí být především zdravý. Na takový úkol spotřebuje většina lidí skoro celý život, u tělocvikáře je to však samozřejmost. Když se mu to nedaří, tak tím způsobí velikou radost všem netělocvikářům, kteří ho vtipně uzemňují radostnými výkřiky: Sportem ke zdraví anebo Sportem k trvalé -kf-

12 invaliditě! Tím zdecimovaného tělocvikáře zcela dorážejí a naopak sebe ohromně povzbudí. Dále se očekává, že tělocvikář nekouří a nepije. To je zcela oprávněný požadavek, i když z druhé strany je možno se dívat na věc i tak, že kouří a pije, a přesto je tělocvikář. Je též samozřejmé, že tělocvikář je ztepilý. Na takovém požadavku by mohl pracovat celý pracovní tým, ale na jednoho člověka je to skutečně moc, což je patrno i na spoustě tělocvikářů. S tou ztepilostí jde ruku v ruce i očekávaná erotická zdatnost, která by měla být vlastní každému tělocvikáři, protože přece cvičí, pohybuje se hodně v přírodě a také mezi kolegyněmi a studentkami na škole. A tak se musí ten nešťastník zase přetvařovat, a to i ve věcech rázu tak intimního. Není to na jednoho člověka opravdu příliš, když uvážíte, že by měl být ještě organizačně schopný, zodpovědný a statečný, protože by jinak přišel na horách, vodě a při jiných cvičeních o všechny svoje žáky a neměl by pak koho učit. Kdyby se našel, a já tomu nevěřím, tělocvikář, který by všechna ta očekávání splňoval, tak se klidně vsadím, že mu ještě někdo ze známých či kolegů řekne: Ty se máš ze všech nejlíp. Pak má tělocvikář jedinou možnost. Chlapsky přiznat, že se má skutečně nejlíp, a to každému vřele doporučuji, neboť nemá smysl tvrdit opak. Vždyť každý tělocvikář by měl být šťastný, veselý a kamarádský tak nějak profesionálně, což vyplývá jednak ze samé podstaty jeho práce, a navíc je koneckonců zdravý, nepije, nekouří, je ztepilý, organizačně schopný, nebojí se, a tím vytváří v ostatních to krásné přesvědčení, že se má ze všech nejlíp. Velikou výhodou tělocvikářů je naštěstí to, že se od nich naopak neočekává přílišná inteligence a vzdělání, protože jsou to jen tělocvikáři. Tuto představu moudří, opálení a větrem ošlehaní tělocvikáři rádi naplňují. V tomto ohledu jsou na tom hůře ostatní učitelé, od kterých se očekává, že inteligentní jsou, což by ještě nebyla taková tragédie. Mohli by se v nejhorším přetvařovat třeba jako tělocvikáři. Problém je však v tom, že oni očekávají inteligenci a vzdělanost sami od sebe. Na bystré studenty to pak může působit depresívně. CESTA DO ANGLIE (převzato z denního tisku) V letošním roce se v rámci twinningového projektu PHARE 2000 konalo několik studijních cest do Velké Británie. Tyto studijní cesty byly určeny pro pracovníky středních policejních škol MV ČR. Zúčastnila jsem se spolu s dalšími kolegy cesty do Lancashire Constabulary v Crostonu a ráda bych se s vámi podělila o některé zážitky a dojmy. Ačkoliv jsme cestovali koncem září, k našemu velkému překvapení a radosti nás nepřivítala deštivá a nevlídná Anglie, ale naopak, místní si užívali, jak sami říkali, druhého léta. Sluníčko a příjemné přímořské klima. Byli jsme ubytováni v typickém, rustikálním, velmi příjemném hotelu Mill v Crostonu. Rovinatý venkov, ohrady s dobytkem, domy a domky z červených neomítnutých cihel, upravené předzahrádky, živé ploty. V hotelu se také konaly přednášky. Vedoucím a současně lektorem kurzu byl

13 pan Andy Hayves, vedoucí odboru výcviku Policie v Lancashire, dalšími lektory byli jeho spolupracovníci. Byli jsme orientačně seznámeni s prací britské policie, jejími cíli, zaměřením, konkrétními úkoly, podmínkami práce, výběrem nových uchazečů i adeptů na povýšení. Hlavní důraz byl kladen na výcvik nových policistů a metody jejich přípravy. Navštívili jsme také dvě policejní školy v Bruche a Hutton Hall. Jsou to velké areály s budovami pro výuku, ubytování, stravování sport, modelové situace apod., s upravenými trávníky, květinovými záhony, keři a stromy, ale přes svou rozlehlost působí příjemně a útulně. Policisté jsou finančně hodnoceni, ve srovnání s ostatní populací, mírně nadprůměrně. Nepatří mezi vrstvu bohatých, ale jsou asi tak vyšší střed. Zájem o práci u policie je velký a výběr náročný. Přijímán je zhruba jeden uchazeč ze dvou set. Od toho se také odvíjí silná motivace uspět. Ačkoliv se mladí policisté v námi navštívených školách chovali jako normální mladí lidé, kteří se umí bavit, v průběhu výuky projevovali vysoké nasazení a zájem. Uchazeč se stává policistou nástupem do policejní školy. Ve dvouleté zkušební době prochází nástupní přípravou, která je rozložena do několika etap a odehrává se dílem ve škole (výcvikovém centru) a dílem ve výkonu, kde začínající policista pracuje pod vedením mentora. Neučí se po předmětech, ale po tématech. V průběhu celé té doby si policista vede a doplňuje svou vlastní složku osobního rozvoje, ve které prokazuje splnění nároků jednotlivých etap přípravy. Pokud se vyskytne nějaký problém, je řešen individuálně. Po velkých občanských nepokojích, které se odehrály v roce 1981 v Manchesteru a dalších městech, musela britská policie zásadně změnit styl své práce. Veřejnost měla pocit, že policie neposkytuje služby, že nenaslouchá potřebám občanů, není nápomocná a vstřícná. Zabezpečení těchto úkolů se stalo pro britskou policii prioritou a muselo se také promítnout do koncepce přípravy. Zvláštní pozornost je věnována otázkám etiky práce, rovným příležitostem a vztahu k menšinám. Jako psycholog jsem byla potěšena, že koncepce přípravy nových policistů, ale i vzdělávání dospělých, se významně opírá o psychologické poznatky z oblasti učení, motivace, rozvoje osobnosti a vychází z rogersovského přístupu orientovaného na člověka(+). Je zaměřena nejen na získávání vědomostí a rozvoj dovedností, ale i na porozumění, postoje a chování. Využívá se kombinace různých výukových metod, to jest klasických přednášek, diskusí, prezentací samostatné práce, skupinové řešení problémů, praktických cvičení, modelových situací,

14 emočního učení. Vyžaduje se aktivní podíl studentů. Učebny jsou vybaveny mobilním nábytkem a většinou je využíváno sezení v kruhu bez stolů. Toto sezení nedělí vyučujícího od studentů, ale naopak podporuje skupinového ducha a spolupráci. Studenti se také učí pracovat s technikou a prezentují své práce pomocí zpětného projektoru nebo dataprojektoru. Učí se tak i vystupovat před skupinou, vyjadřovat se a argumentovat. Učitel zadává téma, úkoly, poskytuje informace, je nápomocen radou, zkušeností, usměrňuje diskusi, shrnuje. Atmosféra je přátelská, kolegiální z obou stran. Poslední den pobytu jsme měli možnost zúčastnit se slavnostní přísahy nových policistů. Ve slavnostně vyzdobené aule se shromáždí rodinní příslušníci, přátelé, hosté, vedení školy, pedagogové a na podium nastupují policisté a přítomnému šéf konstáblovi (analog. krajskému řediteli policie) přednesou přísahu: Já, John Black, přísahám a slibuji, že... Poté je přísaha podepsána, fotografuje se a pak jsou všichni zváni na malý raut. Docela pěkný rituál, který má ledacos do sebe. Hovořili jsme o mnoha dalších věcech z teorie i praxe řízení, o pedagogice, personální práci, praktických otázkách policejní činnosti, navštívili jsme policejní ředitelství v Leylandu, cely předběžného zadržení, zúčastnili jsme se výuky v různých typech hodin. Tento článek nemůže vše obsáhnout. Snažila jsem se vystihnout to podstatné, co mě oslovilo. Celkovou atmosféru, úctu jednoho k druhému, vzájemný respekt, ne teoretizování, ale praxe opřená o seriózní vědecké poznání. Nevím, jestli se mi to podařilo, doufám, že ano. Velmi příjemné bylo zjištění, že cesta nebyla zbytečná, že jsme se dozvěděli a viděli mnoho zajímavého, inspirativního pro osobní poznání i pro naši práci. Na druhé straně jsme se přesvědčili, že i nám, v českém policejním školství, se podařilo udělat kus dobré práce a že naše směřování je v souladu se směřováním vyspělého světa. Mgr. Jitka Jurásková (+) Carl Ransom Rogers ( ), americký psycholog, zakladatel nedirektivní, na člověka zaměřené psychoterapie. Druhého člověka považuje za bytost pozitivní, svobodnou a tedy i za své činy odpovědnou. Klade důraz na mezilidské vztahy a sebeutváření díky životu s ostatními ve smyslu humanistické psychologie. Tyto myšlenky promítá i do oblasti vzdělávání. Vzpomínky na moře Mám rád moře, tu jeho úžasnou nekonečnou vodní plochu, jejíž barva je v každé vteřině jiná a za jejíž barevné odstíny by se nemuseli stydět nejuznávanější světoví malíři. Je jak žena, která je někdy krásná, hodná, milá a něžná, ale občas dovede být velmi nepříjemná, zlobivá, umíněná, a jak řekl klasik - je lepší stát raději opodál. Právě tyto proměny jsou nezapomenutelné, protože vytváří nálady, pohodu, klid, přináší nové myšlenky, podílí se na vzniku nových vztahů, nových lásek, přátelství, pohledů apod. Moře v nás vzbuzuje nádherné pocity volnosti, svobody, odpočinku i aktivního pohybu. Při procházkách či při plavání v moři však můžete najít i celou řadu různých předmětů a věcí, které jsou někdy pro ně charakteristické, ale někdy tedy rozhodně ne. Sbírám kameny, mušle, různé ulity, schránky z různých mořských živočichů apod. Co však nesbírám, jsou např. zimní kabát, polštář, boty, sklenice, PET láhve, mazut, větve, stromy, špínu, pěnu, pyžamo, dámské kalhotky a celou řadu dalších anorganických prvků. V moři jsem našel krásný samorost, který mám na chalupě. Navštívil jsem různá moře, ale nejraději jezdím na Jadran z

15 italské strany. Vím, že někdo namítne, že tam je moře skutečně špinavé a že v Chorvatsku je čisté. Je to ale skutečně jen naivní představa, protože Jadran je špinavý všude. Já k tomu dodávám, když čas od času nacházím něco, co do moře rozhodně nepatří, že v Chorvatsku asi uklízeli. Je zajímavé vidět v Itálií v moři zaručeně italské vepřové maso ve vlastní šťávě, játrové paštiky, igelitové reklamní sáčky z českých supermarketů či klasické obaly od cigaret zn. Petra či Sparta a od řady dalších výrobků české provenience. Jednou takhle plavaje v moři vidím nějaký namodralý barevný papírek. Byl velmi podobný bankovce v hodnotě 20 euro. Když jsem ho vzal do ruky, zjistil jsem, že tedy nezbohatnu. Byla to rozmočená etiketa ze známé české minerálky Mattoni. V té chvíli jsem si vzpomněl na známý reklamní slogan - Kde to žije, tam je Mattoni. Já však k tomu dodávám, že u moře to opravdu žije, a to obzvláště večer či v noci i bez té minerálky. Až příští rok pojedete k moři, budu rád, když tam budete nacházet jen mušle, kameny, vyhřátý písek a příjemné sousedy na pláži. To ostatní dejte raději do kontejnerů, kterých je u moře všude dostatek. Již dopředu vám přeji čisté moře, slunečné dny, báječnou pohodu a také šťastný návrat domů. Mgr. Vladimír Machát B O J S P O Č Í T A Č E M - V. Síťové tiskárny a tisk Počítačová síť umožňuje mimo jiné využívat k tisku síťové tiskárny, tj. tiskárny, které jsou připojeny k síti pomocí tiskových serverů a jsou dostupné více uživatelům sítě. Tisk na těchto tiskárnách však není bezproblémový. Složitost sítě a jejího zabezpečení s sebou nese občasný výskyt zamrznutí tisku (samozřejmě především tehdy, když na dokument někdo čeká). Popišme si nyní, jak sledovat průběh tisku a co dělat, když se netiskne. Z nabídky Start vybereme Nastavení - Tiskárny a poklepeme na tiskárnu, kterou chceme sledovat. Otevře se nám okno tiskárny, ve kterém můžeme sledovat frontu tiskových úloh. Každá úloha je zde představována jedním řádkem, na kterém jsou zobrazeny důležité údaje o tištěném dokumentu (autor, čas vložení, stav atd.). Většinou se dokumenty tisknou v tom pořadí, v jakém do fronty přišly. Dokument však lze pozastavit; v tom případě jej ostatní předbíhají. Základní stavy dokumentů jsou Připraven (Ready), Pozastaven, Tiskne se. Nedostal-li se náš dokument do tiskové fronty, nejdříve zkontrolujeme, zda tiskárna není odpojena (off-line, ikonka tiskárny je šedá, nevýrazná), pak zkusíme tisk na jiné tiskárně, případně restartujeme Windows (Start Ukončit Restartovat). Jestliže se náš dokument zařadil do fronty tiskových úloh, čekáme, až se dostane na řadu a začne se tisknout (to může být hned, pokud je ve frontě jediný). Je-li úloha pozastavena, uvolníme ji volbou Dokument Pokračovat. Jakmile je stav dokumentu Tiskne se, měl by se skutečně tisknout na tiskárně. Není-li tomu tak (vloudila se chybička), je zbytečné posílat na tuto tiskárnu další dokumenty, ale musíme nejprve frontu vyprázdnit a postupným vypínáním tiskových zařízení vyčistit a znovu nastavit celou cestu dokumentu na tiskárnu. Postup je následující:

16 Stornujeme nebo pozastavíme postupně všechny tiskové úlohy, nejprve ty čekající, nakonec tu, která se tiskne (cizí úlohu však může pozastavit nebo zrušit pouze její autor nebo administrátor sítě). Stornované úlohy kromě té, která se tiskne, postupně zmizí z fronty. Tištěná úloha vám nejdříve sdělí, že na tuto operaci nemáte právo, ale pak přejde do stavu odstraňování. Přejdeme k tiskárně (pokud tiskárna tiskne, vyjmeme papír ze zásobníku a počkáme, až se dotiskne poslední list). Tiskárnu vypneme vypínačem (tím se vymaže to, co je v paměti tiskárny). Vypneme tiskový server (šedá krabička) vytažením černé šňůry (jacku) tím se vymaže to, co je v paměti tiskového serveru. Asi po 10 vteřinách zapneme tiskový server zasunutím jacku. Zapneme tiskárnu. Jdeme se podívat, zda z tiskové fronty zmizela i ta úloha, která byla tištěna. Nezmizela-li, voláme administrátora sítě. Je-li vše v pořádku, zkusíme znovu tisk dokumentu. RNDr. Vlastimil Bartoš ANONYMNÍ TELEFONNÍ LINKA POMOCI V KRIZI Dnem zřídil policejní prezident rozkazem č. 162 anonymní telefonní linku pomoci v krizi, která je určena pro policisty a jejich rodinné příslušníky, a to po služebních linkách , z veřejné telefonní sítě Prožívat krize je normální - obrátit se o pomoc je rozumné. Služba na lince garantuje: anonymitu volajícího (aparáty bez displeje), bezpečí volajícího (princip lékařského tajemství), profesionalitu (vycvičený tým policistů a psychologů), lidský zájem o osobu a její problém (tým tvořený dobrovolníky). Nedovolte tíživé situaci, aby vás dlouhodobě ovládla.volat může kdokoli, kdo se dostal do tíživé situace. Pracovník linky, který stojí mimo problém volajícího, je speciálně vzdělán a má lidský zájem, bývá účinným pomocníkem při řešení situace a zdrojem opory, kterou každý z nás čas od času potřebuje. Mgr. J. Jurásková Pohlazení po duši aneb Kam za kulturou Při současném uspěchaném a často stresujícím způsobu života mnoho z nás neví, že máme mezi sebou kolegy a kolegyně, kteří mají koníčky sloužící nejen k jejich vlastnímu uspokojení, ale také

17 k obohacení kulturního a společen-ského života nás všech, a tak třeba nevíme, že jsou mezi námi nadějní herciamatéři, režisérky, hudební skladatelé, básnířky, umělečtí fotografové, malíři anebo ilustrátoři knih. To, že jsou tito lidé schopni poskytnout nám chvíle oddechu, zastavení od shonu, chvíle radosti, snění i zamyšlení jsem si uvědomila, když jsem nedávno zhlédla v knihkupectví a galerii Světlo (knihkupectví Naděje v Brně na Kounicově ul. 15) výstavu obrazů našeho kolegy - angličtináře Mgr. Jiřího Vidláka. V minigalerii na mě dýchla poezie Vánoc z kreseb zasněženého a v noci rozsvíceného Brna, okouzlily mě uličky Třebíče, vedle nich vesele a vtipně svítily oleje malované v duchu naivního umění. A tak vy všichni, kteří se chcete na chvíli oprostit od předvánočního shonu a podívat se, co někteří z nás všechno umí, neváhejte a jděte se na výstavu podívat. Máte čas až do 23. prosince 2002, kdy bude výstava ukončena. Galerie je otevřena v pracovní dny od 9 do 12 a od 13 do 17, ve středu od 13 do BV- Režisér Moskalyk o metodice práce s nehercem V naší škole se konala 18. září 2002 přednáška a následná beseda s režisérem Antonínem Moskalykem na téma Metodika práce s nehercem. (Výmluvným svědectvím toho, že měl o čem povídat, je připomínka, že právě on režíroval Četnické humoresky, které nedávno vysílala televize a jejichž lidové podání si při každé repríze získává nové a nové publikum.) Návštěva pana režiséra byla součástí programu instrukčně metodického zaměstnání zaměřeného na technické

18 aspekty práce s figuranty v rámci praktické výuky formou modelových situací v policejním školství -ZA- Studenti píší. Svoboda Sedím na patníku a v dálce zapadá krvavé slunce v dusném, špinavém letním soumraku... Bezbarvá košile se mi lepí na zpocené, znavené shrbené tělo. Pozvedám ztěžklou hlavu a shrnuji na zad dlouhé, mastné vlasy... Rozsvěcující se světla aut cize mžourají do prázdna a dokreslují ten pohodový, zvolna houstnoucí inverzní večer snášející se nad horkem a apatií vonící krajinou... Prázdné ruce spočívající na záplatovaných kalhotách končících v lehkých děravých botách. Vedle stočená pokrývka a pár drobností. Už ani nevím, kdy jsem se naposledy myl... Auta. V nich řidiči, spolucestující... Vnímám je s lhostejným pohledem, jaký může mít jen člověk, který nemusí nikam spěchat, nic mít... Jejich pohledy. Vnímavé, chápající, plné porozumění i lhostejné, udivené, bláhově nadřazeně nasupené bázlivou chvějící se radostí z toho, že se vezou, něco mají, něco umí, ví kam jedou, jsou čistí, hrubohmotně zabezpečení otroci svých hloupých přání maskujících se za slova povinnost, musím, jinak to nejde... Odvracím hlavu a uvolněně naslouchám sladce šťavnatému zpěvu kosa, nesoucímu se vzduchem pokročilého soumraku... Lehký vánek nad krajinou jemně rozhoupává stébla trav a proplétá se mezi jehličím na větvích stromů vzdáleného lesa... Vše je náhle tak daleko... Zůstává jen chvějící se vnitřní klid rozprostírajícího se světlého vědomí... Tak možná vypadá svoboda... Kdo ho zná, zdráhal by se uvěřit, když se před nedávnem dozvěděl, kolikátý že křížek si připsal člen redakční rady a šéf reprografické služby (postaru RVS) p. Bořivoj Braunschläger. Redakce si oslavenci i vaším jménem dovoluje dodatečně popřát hodně zdraví, spokojenosti, grafických nápadů, ale i radosti z pohybu na sportovních kolbištích, kde je stále jako doma navzdory tomu, že kuloárové zvěsti hovoří o tom, že mladší kolegové si nejen při basketbalových mačích přejí, aby už raději ohlásil konec sportovní kariéry. Jak ho známe, zůstane toto přání ještě nejeden pátek bez odezvy. redakce Radek Beneš (1/H9)

19 DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO... Měl jsem vám zvláštní sen, v němž jsem si po víkendu bohatém na události koupil denní tisk. Byl jsem zvědav, kterak se ono periodikum vypořádá a jak kritický bude pohled komentátorů listu k poslednímu dění na jihu Evropy. Jelikož patřím do početných řad sportovních fandů, chtěl jsem číst noviny odzadu. Stalo se však něco, s čím jsem se dosud nesetkal. Co to? Na stranách 14-16, kde obvykle bývá zpravodajství ze sportu, bylo hned na první pohled něco zvláštního. Teprve potom jsem si všiml, že v záhlaví posledních tří stran je upozornění tohoto znění: Vzhledem k rostoucímu počtu negativních jevů ve sportu přistoupila naše redakce k opatření, které má za cíl uveřejňovat jen veskrze pozitivní zprávy. Nemíníme nadále dělat reklamu všemu tomu, co u sportu šmahem odmítáme. A tak všechny články autorů, kteří použili nějaké slovo s negativním nábojem, byly editorem vyřazeny a zařazeny jsou tak jen ty, které jsou neškodné. V dolní části každé stránky je seznam titulků těch článků, které editor Šalamoun zavrhl: Vyloučení Hartiga zhatilo naději na vyrovnání; Monoposty McLarenů širší než mohou být; Tour de France - opět dopink, Hokej v Liberci ukončila dýmovnice; Netrpělivý fanoušek poničil turnikety na French open; Každý pátý Čech občas sází; Úplatky v pozadí Rallye Šumava; Triatlonista si zkrátil cyklotrasu; Házenkáři Chorvatska se dozdržovali k vítězství; Ronaldinho nasimuloval ránu do obličej a ještě dalších asi 35 titulků. Než jsem dojel tramvají do zaměstnání, dozvěděl jsem se např., co nového v dějišti příští zimní olympiády, los maďarské fotbalové ligy, co dělá po ukončení kariéry německý hokejista Eigen nebo výňatek z pravidel národní házené. Sumasumárum zprávy, které bych klidně v obdobném periodiku postrádal. Nebyl jsem však zklamán, v duchu jsem vyslovoval pochvalu onomu inteligentnímu editorovi, který jako první přišel s geniálním (a v jiných denících nevídaným) nápadem, totiž prosívat negativní zprávy. Škoda, že jsem neměl víc času, určitě bych třeba hned po ránu zajel do oné redakce a onomu člověku poděkoval za to, že tímto odvážným způsobem bojuje proti negativním jevům ve sportu. Pak přijdu do zaměstnání, a když z rádia slyším, že jedna nejmenovaná stanice přešla v noci na dnešek na systém automatického seřizování časomíry podle družice NM 2, říkám si fajn, budu se taky řídit tím nejpřesnějším časem. Seřídím své hodinky, hodiny na stěně a pak kliknu za stejným účelem na systémové hodiny, ale co to: Nemáte dostatečná oprávnění pro změnu systémového času. Mohu být na výsost spokojený. Jeden mi protřídí zprávy, další nastaví čas, a jelikož nejen v pohádkách, ale i v životě platí pravidlo do třetice všeho dobrého, už teď jsem v netrpělivém očekávání, kdy se na obzoru objeví onen třetí dobrodinec... Pavel Šoba SPORTOVNÍ BILANCOVÁNÍ ROKU 2002 V průběhu roku 2002 se zúčastnili reprezentanti školy mnoha sportovních akcí a dosáhli několika cenných výsledků. N O H E J B A L květen Přebor škol MV v Praze - 2. místo, O putovní pohár policejního prezidenta - 2. místo, Přebor UNITOP ČR - 3. místo - vše ve složení mjr. Ing. Pavel BOHUŠ, Vladislav BENDA, Zdeněk ČERVINKA. T E N I S

20 duben: Tenisový turnaj čtyřher neregistrovaných hrůčů Brno 1. místo pplk. JUDr. Jiří BOBEK, npor. Milan MATOUŠ. P A I N T B A L L květen Přebor škol MV v Praze 3. místo - družstvo stržm. Pavel VICÁNY, stržm. Jan MIŇOVSKÝ, stržm. Lubomír KYVÍŘ, stržm. Pavel ŠMÉDEK, stržm. Michal BEDNÁŘ. S T Ř E L B A duben O putovní pohár ředitele školy - Brno - 3. místo pplk. PhDr. Petr ŠIMÁČEK, 1. místo - družstvo pplk. PhDr. Petr ŠIMÁČEK, pplk. Ing Miroslav BALÁŽ, mjr. Ing. Igor RUŽIČKA. květen Přebor škol MV v Holešově - 3. místo IPSC npor. Mgr. Lubomír ZNOJIL. Policejní mist-rovství ČR 4. místo družstvo škol MV (za SPŠ MV v Brně npor. Mgr. Lubomír ZNOJIL). červen Mezinárodní závody členských států NATO Lešno (Polsko) 2. místo družstvo: KNAP, STUDENÝ, STEHNO, KŘÍŽ, Mistrovství poli-cejních škol Slovenské republiky Pezinok 1. místo soutěž žen - stržm. Lenka ONDRÁČKOVÁ. září Mezinárodní závody členských států NATO - Poznaň - 3. místo družstvo pistole: KNAP, BALÁŠ, STUDENÝ, ŠEDÝ a 1. místo družstvo - samopal - 2. místo pistole pplk. Ing. BALÁŠ. říjen Soutěž GAN Klubu Brno 2 x 1. místo Štěpán KNAP; Soutěž SSKP Blansko - 1. místo pplk. PhDr. Petr ŠIMÁČEK - 3. místo Štěpán KNAP, Soutěž Územní vojenské správy Blansko 2. místo pplk. PhDr. Petr ŠIMÁČEK - 2. místo - družstvo - pplk. PhDr. Petr ŠIMÁČEK, pplk. Mgr. Emil VAŠEK, Štěpán KNAP. P L A V Á N Í únor Přebor škol MV v Brně - 6 x 1. místo - stržm. Jaroslav MUSIL - 2 x 2. místo npor. Mgr. Petr ŠAMÁNEK - 3. místo nstržm. Jaroslav ZBORNÍK - 2. místo stržm. Stanislav HANÁK - 2 x 2. místo - štafeta stržm. Jaroslav MUSIL, stržm. Stanislav HANÁK, stržm. Patrik BOKVAJ, stržm. Zbyněk MAZUR. březen Přebor UNITOP ČR Ústí nad Labem - 3 x 1. místo stržm. Jaroslav MUSIL - 2 x 1. místo stržm. Marek PÁCL - 2 x 2. místo stržm. Stanislav HANÁK. J U D O

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace

Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Konference Školského managementu 7. 8. června 2012 Manažerské inspirace Rozdělení činností zástupce ředitele, jejich role v řízení školy jedna z možností Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i vhodný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA

vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA $ g**xn ř gt x řaerx*x :i *. :::=,*==š *! ::: ::. i* ** * ::,: ;': ::'': ;.:],.aj 3' * ::a ::ai x *x řr * *li&xi ř x W**ryXr* * xr* xxx! * w ť; éal: =< :';::*á;:š, * ;3*==* cěé š=:sš iš: 31.s PRVN! KONFERENČNI

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ

SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ Svaz národní házené Atletická 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 02/20513274, tel. ústředna 33017111, linka 441 E-mail narodnihazena@cstv.cz sekretář Miloš Kohout 24. 2002 SMĚRNICE PRO ŠKOLENÍ

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více