Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program SPOLU ZA POZNÁNÍM A VĚDĚNÍM Školní družiny při Základní a mateřské škole Sedlec-Prčice

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 3. Materiální a personální podmínky 4. Bezpečnost ve školní družině 5. Program výchovy a vzdělávání, cíle a kompetence

3 1. Identifikační údaje Název zařízení: Adresa: Školní družina při ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Školní družina při ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Školní 160, SEDLEC-PRČICE Ředitel: Zást.ředitele Mgr. Jaroslav MUŠKA Mgr. Miroslava Polidarová Telefon: mobil: Web: Zřizovatel: Město Sedlec-Prčice Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy: Razítko školy:

4 2. Charakteristika Školní druţina je zřízena při ZŠ a MŠ v Sedlci Prčici na základě zřizovací listiny. ZŠ a MŠ je zapsána v registru sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Základní škola má kapacitu 550 ţáků, školní druţina s kapacitou 50 dětí. Naši školní druţinu navštěvují ţáci ročníku ZŠ. Tvoří ji dvě oddělení. Průměrná naplněnost je 25 dětí v oddělení. Oddělení jsou věkově smíšená. Cílem je snaha vytvořit pro děti místo odpočinku po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování vyuţití jejich volného času. 3. Materiální a personální podmínky Prostory školní družiny tvoří: dvě učebny šatna chodba terasa a balkon hygienické zázemí společné pro chlapce i děvčata (3x WC + 5 umyvadel) Další prostory, které školní družina využívá: tělocvična školy školní hřiště školní zahrada s altánem Provoz školní družiny: kaţdý pracovní den od 6.45 do 7.25 a od do (16.00) hodin v době prázdnin je druţina v provozu od 8.00 do při dostatečném počtu (8) přihlášených dětí

5 Provozní poplatek a podmínky přijetí: Měsíční poplatek určuje vnitřní řád ŠD. Je stanoven na 30,-Kč na jedno dítě. Poplatek je jednotný pro všechny zapsané ţáky do školní druţiny Provoz školní druţiny je hrazen zřizovatelem, městem Sedlec-Prčice, v rámci rozpočtu pro ZŠ a MŠ. Spotřební materiál je hrazen částečně ze stanovených poplatků, částečně z prostředků školy. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu dle platných tabulek. O přijímání, případně vyloučení ţáků ze ŠD rozhoduje ředitel školy na návrh hlavní vychovatelky. Ţák je do ŠD přijat na základě písemné přihlášky zápisový lístek. Personální obsazení školní družiny: Miluše Sládková vychovatelka Mgr.Václav Dikun 1. oddělení 2. oddělení 4. Bezpečnost ve školní družině Kapacita jednoho oddělení je 25 dětí. V průběhu provozu ŠD je na základě školního rozvrhu a odchodů jednotlivých ţáků ze ŠD dodrţován limit 25 dětí na jednoho pedagogického pracovníka. Ţáci do školní druţiny přicházejí samostatně po skončení vyučování té které třídy. Rodiče i ţáci jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD, který stanovuje pravidla bezpečného provozu ŠD. Kopie je rodičům předána při přihlášení dítěte. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti BOZP, PO a zásad první pomoci. Ţáci jsou na začátku školního roku seznámeni s podmínkami dodrţování pravidel vnitřního řádu ŠD a s bezpečností při pobytu ve ŠD. Ţáci jsou průběţně informováni o zásadách bezpečnosti při činnostech v oddělení, šatně, při pobytu venku a na vycházkách. ŠD je vybavena lékárničkou pro poskytnutí první pomoci.

6 5. Program výchovy a vzdělávání, cíle a kompetence Rozvíjené klíčové kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence 6. Kompetence k trávení volného času Tématický okruh Formulace činnosti a její stručný popis Č. rozvíjené kompetence 1.Místo, kde ţijeme Náš domov U nás doma Vyprávíme si o ţivotě naší rodiny 3,4,5 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas 4,6 Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách kresba, malba, koláţ 3,6 Náš dům Popisujeme domy (byty), v nichţ bydlíme a jejich zařízení 2,3,4 Stavíme náš dům ze stavebnicových dílů 2,3,5 Stavíme si ideální dům, v němţ bychom chtěli v budoucnosti 2,4,5 bydlet Vyprávíme, co se odehrálo (co by se mohlo stát) v našem domě 2,3,4 příhody kreslíme, nebo zapisujeme Zařizujeme si náš pokoj stavebnice, kreslení, koláţ 2,3,4,6 Naše škola není bludiště Škola-stánek vzdělávání Škola Procházíme školou a představujeme si, ţe je bludištěm, v němţ se 1,2,6 orientujeme Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje (setkáváme se i 1,3 s nepedagogickými pracovníky naší školy Navštěvujeme školní kuchyni, povídáme si o přípravě jídla a o 1,6 stolování Zkoušíme vařit (připravit svačinu ) ve školní kuchyňce 1,2,6 Zamýšlíme se a píšeme reportáţ o naší škole co je hezké a co 1,6 bychom rádi změnili a ilustrujeme ji. Navrhujeme ideální třídu do níţ bychom rádi chodili 1,6 Zdobíme ŠD aktuálně v průběhu roku (roční období, svátky). 1,6 Hledáme ve ŠD a v okolí školy ukrytý poklad -orientační soutěţ 3,5,6 Čteme časopis Pastelka nebo knihu na pokračování, dáváme si 2,3 hádanky, luštíme sudoku. Tvoříme stavebnicový model školy a jejího nejbliţšího okolí 2,6 Představujeme si, co bychom viděli skrytou kamerou ve třídě (při 3,5,6 vyučování i o přestávce) práce ve skupinkách, předvedeme ostatním

7 Cesta do školy Čím jezdíme a čím jezdit můţeme Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se na bezpečnost 2,5,6 cesty kaţdého z nás do školy. Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme jejich 1,2,6 význam Hledáme smysl dopravního značení, např.přechodů. Sledujeme 1,3,5 dodrţování pravidel silničního provozu a uvědomujeme si příčiny dopravních nehod. Soutěţíme ve znalosti dopravních značek a předpisů 1,5,6 Vyrábíme nebo malujeme dopravní značky 2,5 Na hřišti si hrajeme na policisty, chodce, cyklisty. 2,3,5 Jízda zručnosti na kole 1,6 Orientujeme se v mapě, hledáme v internetové fotomapě (najdeme 2,4 náš dům, školu, cestu do školy, spojení vlakem, autobusem, autem) Plánujeme nejkratší cestu ze školy na autobusové 1,3 nádraţí.hledáme orientační body na naší cestě. Vycházka na autobusové nádraţí. Vyhledáváme různá spojení na 1,2,3 vývěskách. Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky 1,3 Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, metrem, na kole, 1,2,5, jsme v roli cestujícího dítěte, dospělého, revizora) Jezdíme na koloběţce, na kole- jednoduchá dráha, závody na 1,2,5 hřišti. Chodec,cyklista Malujeme, stříháme dopravní pexesa (lodě,auta,letadla) 2,3,4 Zjišťujeme,co nesmí chybět na našem kole 1,6 Soutěţíme ve znalostech z dopravní výchovy 1,2,6 Obec v níţ ţijeme Naše město, naše obec Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce (budovy, 1,2,5,6 stromy,sochy,pomníky,kostely) Kreslíme a malujeme místa, kde je mám dobře (hřiště, 1,3,4 domov,kino, knihovna) Stavíme město z kostek, papírových krabiček 2,3 Kreslíme mapku místa, kam chodíme na procházku 2,5,6 Hrajeme si na průvodce našim městem, popisujeme,ukazujeme, 1,2,3,4, kudy se hosté dostanou k poště, na zdravotní středisko, do 5, spořitelny, do obchodů). Návštěvníci Navštívíme městský úřad, prohlíţíme si obřadní síň. 1,2,3 Seznamujeme se s posláním 1,3,5 - pošty - knihovny - lékárny - spořitelny - obchodů Tato místa postupně navštěvujeme. 1,3,4,5, 6 Jak ţijeme Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují úředníci, zemědělci, prodavači, lékaři, zdravotní sestry, cukrářky, kadeřnice,knihovnice, truhláři, zedníci apod. Kreslíme čím chceme být. 1,3 1,2,6

8 Ztráty a nálezy Cesta do knihovny cesta za poznáním a dobrodruţstvím Nakupujeme a prodáváme hra. 2,3,4 Jdeme nakupovat dárky nebo drobné nákupy. 1,3 Představujeme si a hrajeme, jak se zachováme, kdyţ něco 1,2,3,5 ztratíme nebo nalezneme. Předvádíme, co uděláme, kdyţ potkáme ztracené malé dítě. 2,3,5 Jdeme navštívit knihovnu. 3,5,6 Ptáme se knihovnice na oblíbené knihy dětí (rozdíl mezi ţánry). 1,3,4 Diskutujeme o kniţních hrdinech. Mluvíme o své knihovničce. 1,3,6 Jsme zpěváky, básníky a novináři Čteme pověsti z našeho regionu (Pověsti bílé růţe) 1,6 Vyrábíme obal na knihu 1,3,5 Hrajeme divadlo. 1,3,4 Hledáme písničky o našem městě a soutěţíme ve zpěvu. 1,3,5 Povídáme si o časopise Náš domov a čteme ho. 1,2,3,5, 6 Píšeme a malujeme o naší druţině. 2,3,6 Objevitelé Na vycházce hledáme zajímavá místa a potom je malujeme. 2,3,5,6 Hrajeme orientační hru. 1,2,3,6 Na pískovišti tvoříme plastickou mapu krajiny. 2,6 Za humny Seznamujeme se s mapovými značkami a učíme se je. 1,2,3, Díváme se na internet. Sledujeme jednotlivé budovy, ulice, stromy, jak vypadají z druţice. Učíme se určovat světové strany, pouţíváme k tomu různé postupy. 1,2,6 2,6 Jsem Čech Cestovní abeceda Cestujeme prstem po mapě ČR a mluvíme o místech, kde jsme byli. Zajímáme se o vlajky, města, lidi, zvířata, stromy a rostliny různých států řadíme je podle abecedy a kreslíme 1,3,6 1,2 Tradice našeho města Jak bylo dříve Navštěvujeme výstavy Informačního centra, vyprávíme 1,3,5,6 a kreslíme, jak bylo dříve Besedujeme o historii města a čteme místní pověsti 1,3 Na vycházkách hledáme místa, kde k událostem podle pověstí 2,6 došlo Kreslíme znak města 1,5,6 Vítáme jaro Povídáme si o Moréně, otvírání Masníku, Velikonoce, slet 2,4,5,6 čarodějnic, pochod PP DERBY S-P Soutěţíme a připravujeme se na DERBY 2,3,5,6 Vítáme léto Těšíme se na prázdniny malujeme a povídáme si, co budeme 3,4,5,6 dělat o prázdninách Prčické posvícení Povídáme si, proč je posvícení, co se doma peče a připravíme jednoduché občerstvení 1,2,3,4, 5,6

9 2. Lidé kolem nás Rodina Vizitka naší Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů a co oni od nás 3,4 rodiny Představujeme povolání rodičů, pantomimicky je předvádíme 3,4 a kreslíme Do rodiny patří Povídáme si o našich prarodičích 3,4 dědeček, babička Nezapomínáme Zjišťujeme, kdy mají naši blízcí jmeniny a narozeniny 3,4,6 na naše bratrance, a připravujeme jim přáníčka a drobné dárky sestřenice, tety a strýce Vyprávíme historky z rodinného srazu Učíme se zařadit příbuzné (kdo je bratranec, sestřenice, švagr, 3,4,6 teta.) Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny 2,3,4 Den matek Vyrábíme dárky pro radost maminkám 3,4,6 Hospodaříme s Hrajeme si na prodávající a kupující (prosím a děkuji) 1,3,6 penězi V katalozích a nabídkových letácích sledujeme ceny výrobků 2,3,6 Nakupujeme si pití v automatu ve škole 2,3 Kamarádi Moji kamarádi Sestavujeme partu pravidla souţití, ţebříčky hodnot, osobnosti.. 2,4,5 Malujeme portrét kamaráda 1,3,4 Scénky čím si kamarádi dělají radost 3,6 Hodnotíme vzájemně svoje povahy píšeme co se nám líbí 2,3,4 a nelíbí na kamarádech Učíme se toleranci nejsme všichni stejní 1,2,3,5 Kaţdý den má někdo svátek Zahájení školního roku Čas adventní Kouzelný čas Vánoc Svátky a oslavy Seznamujeme se se jmény v kalendáři a označíme si, kdy má kdo 1,4,5 svátek, abychom mohli blahopřát Vyrábíme přáníčka 1,4,6 Ukazujeme si přání, která jsme dostali a památníčky 1,3,4 Představujeme a poznáváme se a seznamujeme se s prostředím 1,2,3,5 školy Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, vyprávíme si o smyslu 2,3 adventní doby Vyrábíme adventní věnec, kaţdý týden posedíme u zapálené 3,4,5 svíčky. Vyprávíme si rodinné příběhy apod. (Důsledně dodržujeme bezpečnostní pravidla) Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly a Lucky 3,4 Vyprávíme si o vánočních zvycích, co děláme doma. 1,3,4 Na vycházkách sledujeme výzdobu města a obchodů Vyrábíme vánoční ozdoby, povídáme si, co si přejeme pod 1,2,6 stromeček Vyzdobíme si druţinu a přistrojíme stromeček 6 Připravujeme se na vánoční besídku a rozdávání dárečků 1,6

10 Velikonoce Čteme si o národních a místních zvycích spojených s jarem 1,3 Malujeme a zdobíme kraslice 1,6 Zdobíme ŠD symboly velikonoc 5,6 Pleteme pomlázky a vyrábíme píšťalky z vrbového proutí 2,6 Den učitelů a ostat. pedagogů Mluvíme o J.A.Komenském 1,2,3 Čteme básnička a zpíváme písničky o škole 1,4,5 Vyrábíme přáníčka pedagogům 1,6 Den dětí Povídáme si o dětech ţijících v různých částech světa 2,5,6 Malujeme na chodník 6 Soutěţíme a závodíme 5,6 Známe kouzelná slovíčka Zdravení Člověk mezi lidmi Jak se správně chovat Besedujeme o slovech děkuji, prosím, omlouvám se 1,2,3 Vymýšlíme a hrajeme drobné příběhy Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, poţádat 3,4 o něco, poděkovat Listujeme knihou o společenském chování a cvičíme etiketu 1,2,4 Hrajeme si na první taneční 1,6 Tančíme diskotance 1,6 Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od kluků, kluci 1,3 od děvčat a dospělí od dětí Návštěva divadla, Vybíráme vhodný oděv na kulturní představení, prohlíţíme 1,4,6 koncertu módní časopisy Hovoříme o hudebních nástrojích v orchestru Orffův kufr 1,3,6 Malujeme hudební nástroje 1,6 Jdeme na výstavu do Informačního centra 3,6 Cestou - necestou Na příkladech si připomínáme vhodné a nevhodné chování na chodníku, na přechodech, při nákupech, v dopravních 1,2,3,4, 5,6 prostředcích Mluvíme správně? Řekni to i beze slov V restauraci a u stolu v naší jídelně Co jsem viděli a slyšeli ve sděl. prostředcích Cvičíme si jazyk (jazykolamy, dechová cvičení) 1,3,5 Pomocí říkadel a básniček cvičíme rytmus a melodie jazyka 1,3,5 Dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy a předvádíme 1,2,6 mladším spoluţákům Čteme s porozuměním a správnou artikulací z knih a časopisů pro 1,3,6 poslech ostatním Pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity, pohádky 2,3,5,6 Při stolování dodrţujeme základní hygienické návyky a hodnotíme vzájemně naše chování u stolu Cvičíme se ve správném stolování Povídáme si o pořadech, doporučujeme si vhodné pořady, obhajujeme, proč se nám líbí Hrajeme si na reportéry a moderátory 2,5 3,4 3,6 1,2,6

11 3. Lidé a čas Co vše stihneme během dne Jak jsme proţili včerejší den Měření času Přesnost je výsada králů Volný čas Kdyţ jsme byli malí Náš denní režim Sestavujeme denní reţim, učíme se rozlišovat povinnosti 1,2,3,6 a zábavu Kreslíme, co nás nejvíce baví, co nás nebaví a co musíme dělat 1,5,6 kaţdodenně Učíme se rozlišovat zda účelně vyuţíváme, nebo promarníme čas 1,2,6 Při různých příleţitostech zkoušíme odhadovat čas 2,4,6 Společně připravujeme týdenní plán činnosti ŠD 1,2 Vzpomínáme, co jsme dělali, jedli, pili, s kým jsme se setkali 1,2,3,4, a o čem jsme mluvili 5,6 Plánujeme správný reţim dne, týdne 15 Malujeme jak jsme trávili víkend, prázdniny. 2,6 Ukazujeme si měřidla času, půjčujeme si knihy o měření času 1,3,5 v historii lidstva Kreslíme a malujeme různá měřidla času 1,5 Pozorujeme hodiny na věţi 2,3 Sestavujeme z přírodních materiálů sluneční hodiny 2,3,6 Mluvíme o dochvilnost (co znamená přijít včas pozdě) 1,3 Besedujeme o nebezpečí spěchu (zbytečná zranění) 5,6 Před prázdninami si připravujeme plán všech aktivit, kterým se 1,2,6 chceme věnovat v létě. Po prázdninách srovnáváme, co a jak jsme skutečně proţili Jak se mění lidé Prohlíţíme si naše fotografie a hledáme rozdíly pro jednotlivá 1,3,4 věková období Besedujeme o tom, co můţe člověk v jednotlivých věkových 1,2,3 obdobích zaţít a naučit se Vyprávíme si příhody z našeho ranného dětství, malujeme 1,3,5 Srovnáváme naše dovednosti v MŠ a dnes 3,4,5 Jak se mění věci, budovy, obec Změny města Sbíráme pohlednice naší obce, školy 1,3,5 Srovnáváme současný stav domů, ulic, parků s podobou na 2,3,5 starých pohlednicích Seznamujeme se s pojmy archiv, archivář, kronika, kronikář 1,3,45 Kronika školy Besedujeme s nejstarším učitelem o ţivotě školy v minulosti 3,5 Prohlíţíme si kroniku školy, zjišťujeme, kdo ji v minulosti vedl, 2,3,4 hledáme staré zprávy o škole Jak pomáhaly Čteme si o ţivotě dětí z různých období a společenských vrstev, 1,3,5 děti doma dříve a jak dnes o jejich povinnostech, radostech a starostech, srovnáváme situaci s dneškem Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, vyprávíme drobné 3,4,6 humorné příběhy nebo hrajeme scénky s touto tématikou Malý pomocník Besedujeme o vybavení domácností dříve a dnes (nábytek, 1,3 doplňky, spotřebiče) Kreslíme moderní spotř. a vymýšlíme pomocníky budoucnosti 4,6 Babiččina skříň Pořádáme přehlídku oblečení a doplňků z dob našich rodičů 5,6

12 a prarodičů Co nám říkají Ukazujeme si sbírky známek, mincí, starých pohlednic, nálepek, 3,6 staré předměty pivních tácků Řemesla Navštívíme košíkáře, truhláře. 1,3,6 4. Rozmanitost přírody Příroda okolo nás rostliny, živočichové Jak se mění Na vycházkách pozorujeme přírodu, různé stromy. Povídáme si 3,5,6 stromy o jejich růstu, plodech. Kreslíme stromy (rostliny, krajinu) v jednotlivých ročních 1,6 obdobích Vyuţíváme listy a plody stromů pro koláţe 1,2,3 Vyrábíme V přírodě děláme koberce z přírodnin (listy, květy, plody, 3,5,6 z přírodnin nerosty) Děláme korále z plodů 3,5,6 Vyrábíme strašidla 1,2,6 Obtiskujeme listy 1,2,6 Město v lese Učíme se poznávat hmyz 1,2 Čteme knihu Ferda mravenec a kreslíme mravence a jiné brouky 1,6 Učíme se chránit mraveniště 1,2 Hlavu v oblacích Poznáváme ptáky podle vzhledu, letu a zpěvu (encyklopedie) 1,2,4 a povídáme si o jejich významu v našem ţivotě Pozorujeme kosí hnízdo u druţiny a hnízdo čápů poblíţ školy 1,6 V zimě sypeme na krmítka u ŠD vhodnou potravu pro ptáky, pozorujeme stopy ptáků na sněhu 1,2,3, 5,6 Zjišťujeme, kdy a kam odlétají ptáci (čápi, vlaštovky, rorýsi) 1,2,3 Naše květiny Pečujeme o pokojové květiny, učíme se je pojmenovat 1,2,6 Jdeme na exkurzi do květinářství 1,2,6 Pozorujeme jarní probouzení přírody (klíčení semínek, růst obilí 2,6, na polích ) Vyrábíme pexeso ţivočichů a rostlin 1,2,4 Kameny Na vycházce sledujeme ţivot pod zvednutým kamenem 4,5 Malujeme na oblázky 2,6 Soutěţe Vymýšlíme názvy rostlin nebo zvířat začínajících určenými 1,2,5 písmeny abecedy Napodobujeme hlasy zvířat a ptáků 2,3,4 Můj miláček zvířátko Podle vůně určujeme rostliny (česnek, cibule, heřmánek) 1,3 Vyprávíme si o svých domácích zvířatech a jak se o ně staráme 1,6 Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavujeme 2,4,6 Malujeme zvířata ze ZOO 1,3,6 Roční období Podzim Soutěţíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti 1,3 a vůně Vyrábíme a pouštíme draky 2,6 Jdeme do sadu a besedujeme jak a kdy sklízet a uchovávat ovoce 1,6 Sbíráme ţaludy a kaštany na zimu pro zvěř 1,4,5 Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přeţít zimu 3,6 U Jeţovky vyzdobíme vánoční strom pro zvěř 1,4,5

13 Pozorujeme zvěř a ptáky v zimě (stopy) 1,2,6 Jaro Na vycházkách pozorujeme jarní práce na poli 1,6 Kreslíme a malujeme jarní květiny a rozkvetlé stromy 1,6 Kreslíme mláďata domácích zvířat 1,6 Sbíráme léčivé byliny 1,5 Den Země Obrázky z cest Chráníme si své životní prostředí Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu 1,3,5 a úpravu okolí. Třídíme odpad do kontejnerů 1,5,6 Besedujeme o tom, co přírodě škodí a co prospívá 1,4,5 Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě 1,6 Shromaţďujeme pohlednice z různých zemí světa (hledáme 1,2 v atlase) a vyprávíme si o temnějších zvířatech a rostlinách 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já - my Seznamujeme se s lidským tělem (PC biologie) 1,2,3 Kreslíme postavu 3,4,5 Soutěţíme v kvízu Jak znám své tělo 1,2,3 Zjišťujeme, kolik měříme a váţíme 1,2,3 Pečujeme o své zdraví Kouzla pro Mluvíme o otuţování a zdravém ţivotním stylu (video) 1,3 zdraví Uvědomujeme si, jak důleţité je umět relaxovat a odpočívat 5,6 Čistota půl zdraví Kontrolujeme běţnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky..), 3,5,6 čistotu a vhodnost oděvu Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, pouţití WC, 1,2,3 stolování atd. Náš zdravý Sestavujeme pyramidu zdravé výţivy (video) 1,2 jídelníček Kreslíme ovoce a zeleninu 1,3,6 Sestavujeme jídelníček co máme rádi a co je správné jíst 3,4 doplňujeme obrázky Hovoříme o vitamínech a jejich důleţitosti ve stravě 3,4 Připravujeme si ovocné poháry, pudink, jednohubky 4,6 Chci být zdravý Čteme a povídáme si o dětských nemocech a jejich léčení. 1,6 Zajímáme se o zdravotní prevenci Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění 1,2, U lékaře Hrajeme si na lékaře a pacienty 2,3 Učíme se přesně popsat svoje zdravotní potíţe 1,2 Zjistíme sídlo dětské a zubní lékařky a zajdeme do lékárny 1,3,4 Pečujeme o svůj Denně cvičíme a sportujeme 6 vzhled Soutěţíme ve znalostech v péči o své tělo 2,3 Procvičujeme techniku správného čištění chrupu 1,2 Co nás můţe Mluvíme o parazitech, klíšťatech, vších 1,2 ohrozit Den bez úrazu Uvědomujeme si moţná nebezpečí v různých situacích a říkáme 1,2,6

14 si, jak jim předcházet Vyprávíme si, co se nám nebezpečného přihodilo, jak jsme 3,5 situaci zvládli a jak se tomu dalo předejít Učíme se oznámit úraz, přivolat pomoc, hovoříme s dětským 1,4 krizovým centrem, linkou důvěry Učíme se zásadám první pomoci a pouţívat lékárničku 1,2,3, 4,5,6 Chci být fit Kreslíme plakát proti kouření a uţívání jiných návykových látek 5,6 Kaţdodenní pobyt venku Atletická olympiáda Chodíme ven každý den Denní vycházky, hry na školním hřišti 5,6 Soutěţíme s míčem, se švihadlem 6 Hrajeme petangue 6 Hrajeme kopanou, vybíjenou 6 Sportujeme na prolejzačkách 6 Překonáváme přírodní překáţky 5,6 Hrajeme hry posilující tělesnou zdatnost a s rozvojem paměti 6 a orientací v přírodě Trénujeme na atletické odpoledne 1,2,6 Pravidla slušnosti Dospělým vykám Kaţdého dospělého pozdravím Pomáhám druhým, neubliţuji Chci-li něco, slušně poţádám Nemluví sprostě Věci neničím, slouţí všem

15 Angličtina hrou colours (prac.sešit 4-10) říjen Básničky a hry: Konverzace, Intraduction, Colours, Autumn, Pexeso listopad Numbers (prac.sešit 10-15) prosinec Básničky a hry: Molekuly, Black cat, Merry Christmas, Pexeso leden Family (prac.sešit 16-21) únor Básničky a hry: Family, Music, Nursery, Pexeso březen Body (prac.sešit 22-29) duben Básničky a hry: Rozcvička, Dotkni se, Easter, Breakfast, Pexeso květen School (prac.sešit 30-36) červen Básničky a hry: In the restaurant, Animals, The train, Pexeso Velké opakování (prac.sešit 37-43) Pracovní sešit Angličtina ţádná dřina Lenka Jelínková

16 SPORTOVNÍ AKTIVITY ročník dívky, chlapci h ř i š t ě (celoročně) t ě l o c v i č n a říjen výběr dětí listopad poučení o bezpečnosti při SA cvičení se švihadly turistika závody druţstev vybíjená překáţková dráha pohybové hry úpoly přetahy, přetlaky atletika: běh 60 m 1500 m štafetový běh skok daleký, z místa hod krik. míčkem šplh na tyči, na laně - dálka lavičky - cíl ţebřiny míčové hry vybíjená - přehazovaná - fotbal prosinec leden únor březen - ringo v p ř í r o d ě sáňkování běh na lyţích bruslení - košíková - florbal duben atletika květen výlety na kolech červen míčové hry - vybíjená - přehazovaná - fotbal - ringo - bedminton hry ve vodě, plavání pétanque

17 Celoroční plán činností ve školní družině V době od do (16,00) probíhá ve ŠD činnost tělovýchovná a rekreační, přírodovědná, společensky prospěšná a vzdělávací (podle ročního období a povětrnostních podmínek). Činnost tělovýchovná a rekreační Denní vycházky s hrami ve volné přírodě, nebo hry na hřišti, (v tělocvičně, nebo ve ŠD jen za nepříznivého počasí) Kondiční cvičení Běhy, skoky, poskoky Honičky, hry na hada, na jelena, na třetího apod. Hody míčem, hroudou, sněhovou koulí Sáňkování, bruslení Skákání přes švihadlo, gumu Přetahování lanem Atletické soutěţe Činnost přírodovědná a poznávací Pozorování změn počasí (hezké počasí, vítr, déšť, pokles teplot, mráz, sníh, led) Práce na polích a v sadu Změny v přírodě: podzim barva opadávajícího listí, dozrávání ovoce, tahy ptáků zima klid v přírodě, stopy zvěře ve sněhu, krmítko pro ptáčky, holé stromy, rozeznávání stromů jaro růst listů a zeleně, květ stromů, zpěv ptáků, mláďata, poznávání stromů, trav a lučních rostlin podle listů a květů Pojmenování hlavních částí těla Osobní hygiena a hygiena oblečení První pomoc Exkurze zahradnictví, chovatelé drobného zvířectva, lékárna Činnost společensky prospěšná a vzdělávací Péče o vzhled ŠD, úklid ve ŠD a na terase Péče o okolí školy (papíry, listí, sníh) Zdravotnická osvěta předcházení různým úrazům a onemocněním Vztah k sourozencům, rodičům a kamarádům přání k svátku a narozeninám Encyklopedie, pohledy měst, mapy Angličtina hrou Příprava na vyučování, domácí úkoly Sběr léčivých bylin Sběr starého papíru a ţeleza, třídění odpadu Chování na veřejnosti a ve společnosti (pozdrav, úcta ke starším, apod.) Návštěvy výstav Tradice vánoční a velikonoční zvyky, pranostika Podle zájmu dětí probíhají estetické a pracovní činnosti dle přiloţeného plánu. Denní činnost je přizpůsobena náladě a únavě dětí s upřednostněním relaxace.

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2011/2012 Vypracovala: Nováková Renata, vychovatelka ŠD Září Říjen Listopad seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ Mšeno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Mšeno 1. Identifikační údaje Základní škola Mšeno, okres Mělník, Boleslavská 360, 277 35 Mšeno 1.1. Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146

Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní družina - 2 - 1. Identifikační údaje 1. 1 Předkladatel Škola: Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Školní družina DRÁČCI

Školní družina DRÁČCI Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Školní družina DRÁČCI 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školní družiny 4 2.1.Charakteristika

Více

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63

Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Bratronice 76 273 63 Platnost: od 1.9.2015 do šk.roku 2019/2020 č.j. 01-09/2015 Ředitel(ka) školy: Razítko: Hlavní vychovatel(ka):

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole, Předměřice nad Labem, okres Hradce Králové Charakteristika školy a školní družiny Od 1. ledna 2003 je základní škola právním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014

Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Roční plán činnosti 1. oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2013/2014 Září seznámení ţáků s organizací ŠD a proškolení o BOZ v prostorách školy a při pobytu venku výtvarná práce: volné kreslení na téma

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme.

Uvedení do celoročního družinového projektu JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT. Námořnický zákoník. Vyplouváme. Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatelka: Plescherová Jitka, Bc. Lenka Mülerová Téma: JSME NÁMOŘNÍCI A OBEPLUJEME CELÝ SVĚT Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ Ostrov moudrosti Sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Koloveč, Sportovní 307 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Koloveč, Sportovní 307 1 Obsah: 1. Charakteristika 1.1.1. Personální podmínky 1.1.2. Materiální podmínky 1.1.3. Ekonomické podmínky 1.1.4.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011)

(platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Strana :: 1 /27 (platnost ŠVP ZČ ŠD od 1. 9. 2008, 2. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková PaedDr.. Jaroslav Martanovič

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice

Školní vzdělávací program. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní vzdělávací program Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Bílovice 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská 679, Česká Lípa Školní vzdělávací program školní družiny Č.j.: ZSMSCL 561/10 Schváleno školskou radou dne : 9.10. 2010 Projednáno pedagogickou

Více

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my

Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání. Čtyřlístek a my Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání a my Obsah Obsah..str.2 1. Identifikační údaje.str.3 2. Charakteristika školy str.4 3. Obecná charakteristika školní družiny.. str.7 4. Podmínky školní družiny.

Více

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině.

Vzdělávací program školní družiny Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Klidné, spokojené děti ve zdravé školní družině. Zpracovala: Jana Trefilíková, vedoucí vychovatelka V Uherském Hradišti Mařaticích dne 28. 8. 2007 MOTTO: V naší družině je vždy smíchu dost, není tu však

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách

Uvedení do celoročního družinového projektu TAJEMSTVÍ KLÍČŮ. Seznámení se s novým kolektivem, prostředím a pravidly. Povídání o prázdninách Tematický plán Školní rok: 2015/2016 Vychovatel: Jakub Mlad, Iva Svobodová Téma: TAJEMSTVÍ KLÍČŮ Časový plán pomůcky, učební materiály, ZÁŘÍ ke kamarádské družince Sociální dětí: Umění jednat, Morální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU

ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUSLAVA REYNKA, LÍPA Školní rok 2015 / 2016 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDA MYŠIČKY ROK S PEJSKEM A KOČIČKOU pí. učitelky Radka Bártíková Miroslava Krpálková TŘÍDA MYŠIČKY

Více

Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA. Školní družina. při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13. Platnost dokumentu od 1.9.

Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA. Školní družina. při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13. Platnost dokumentu od 1.9. Školní vzdělávací program PAVLOVICKÁ ŠKOLA Školní družina při ZŠ Vrchlického 262/17, Liberec 13 Platnost dokumentu od 1.9.2010-1- I. Identifikační údaje: Základní škola: Základní škola Vrchlického, Liberec

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Číslo jednací 14-37-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAVLEKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Základní škola a mateřská škola Zavlekov Zavlekov

Více

Kurikulum školní druţiny - Tvoření pro radost a radost ze ţivota

Kurikulum školní druţiny - Tvoření pro radost a radost ze ţivota Kurikulum školní druţiny - Tvoření pro radost a radost ze ţivota Školské zařízení: Školní druţina při ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, příspěvková orgarnizace Adresa: Bílovecká 10, 721 00, Ostrava Svinov 1 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Když radosti není dosti, raduju se z maličkostí. Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Mgr. Hana Mičkalová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076 158 00 Praha 5 Vypracovaly: Lucie Chalupová Pavla Jirglová Naše mateřská škola je školou sídlištní.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody.

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Pohádky a vyprávění, soutěžení nad to není. A pak hurá do přírody užít si i trochu vody. Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více