û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009"

Transkript

1 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1

2 Foto na titulní straně: Důl Antonín místo, kde stával tábor potrestaných. Poslední dřevěný barák sloužil jako raportní sál technikům. V pozadí je odval. Důl Antonín nová výstavba kanceláří (přestavěné ubytovny potrestaných). Nižší zástavba je nové zdravotní středisko pro závodního lékaře i zubaře a lůžková část. Ve sklepě byly vybudovány koupele a rehabilitace. Fotografie jsou ze soukromého archivu Ing. Oldřicha Chytila, který je autorem textu k nim. 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, je měsíc říjen, to je čas, kdy máme za sebou tři čtvrtiny roku a je čas ohlédnout se zpět a bilancovat, co se zastupitelstvu a vedení města podařilo uskutečnit z toho, co si na úseku investic naplánovalo. V únoru letošního roku byla dokončena rekonstrukce městské knihovny, která si vyžádala částku bezmála jeden milion korun. Rekonstrukce se povedla a myslím si, že většina našich občanů a především návštěvníků a stálých čtenářů ocení, že vznikly prostory, které odpovídají standardům dnešní doby. Ve stejném období bylo dokončeno vybudování nového archivu městského úřadu, který vznikl z bývalé garáže a skladu CO. Město tak má konečně prostory pro archivaci svých dokumentů, které splňují zákonné požadavky. V měsíci červnu započala největší investice letošního roku a to vybudování nové třídy v mateřské škole. Vznikla z bývalých šaten, šatny a zázemí pro zaměstnance MŠ bylo přesunuto do sklepních prostor. Tím se zvýšila kapacita předškolního zařízení na 90 dětí, kapacita výdejny stravy na 110 porcí jídel. Tato investice si vyžádala částku 3,5 mil. Kč. Jsou to ovšem peníze využité pro zkvalitnění vzdělání našich nejmenších občánků, kteří navíc nemusí dojíždět do školek v okolí, což je, myslím, ta nejlepší investice pro budoucnost. Na počátku měsíce června byla dokončena rekonstrukce ulice Boženy Němcové, kde byly uloženy do země stávající rozvody nn, provedeno nové veřejné osvětlení a vybudován nový chodník od ZUŠ až po most na Majrově. Částka 1,1 mil. Kč byla využita účelně, protože dnes je tato část města zcela jiná než před úpravami. V této době se ještě pracuje na II. etapě obnovy fasády Základní školy na Masarykově ulici, jejíž součástí byla i výměna oken. Na tuto investici vynaložíme 850 tis. Kč a budova ZŠ bude mít kompletní nový kabát. Stavební práce pokračovaly i na obnově technické památky těžní věže dolu Simson. Investovali jsme i do bytového fondu, a to do výměny oken a vstupních dveří v nemovitosti na Majrově a v nájemních domech na ulici 9. května. Proběhly i rekonstrukce několika nově přidělených bytů. V tomto roce investuje město do nájemních bytů, které spravuje, částku 3,5 mil. Kč. Od dochází ke zvýšení nájemného za užívání většiny obecních bytů. Rada města rozhodla o úpravě nájemného z obecních bytů do výše, kterou lze uplatnit pronajímatelem v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stávající nájemné nepokrývá náklady, které město investuje do obnovy bytového fondu. Ještě je třeba veškeré domy zateplit, upravit fasády, zabudovat měřiče vody a tepla, provést rekonstrukce vodovodních stoupaček atd. Po letošních velmi vydatných deštích byly provedeny úpravy v některých částech obce tak, aby bylo zabráněno místním záplavám. V příštím roce se bude v těchto úpravách pokračovat. 3

4 Vzhledem k menším dotacím ze státního rozpočtu bylo zastupitelstvo přinuceno zrušit investiční akce, a to úpravu prostranství na Poustkách a rekonstrukci ulice Pod rybníkem. Věřím, že v následujícím roce, pokud se finanční situace státu zlepší, budou tyto akce zrealizovány. Ale o tom Vás budu informovat po schválení rozpočtu města na rok Na závěr bych se zmínil o svozu a třídění odpadů v našem městě. Od ledna letošního roku došlo v této oblasti k významným změnám. Místní poplatek byl stanoven obecně závaznou vyhláškou na osobu a deseti městy a obcemi Mikroregionu Kahan byla založena společnost s r. o. RTS Ekologie se sídlem v Zastávce. Po počátečních problémech se dnes již závažné nedostatky ve fungování likvidace odpadů nevyskytují. V našem městě se však zvýšilo množství produkovaných odpadů až o jednu třetinu, což samozřejmě vyžaduje více finančních prostředků na jejich odvoz a likvidaci. Město dnes také nedostává peníze za vykupovaný papír a sklo, ale naopak uhrazuje z rozpočtu náklady na likvidaci těchto komodit. Menší částky se obci vracejí za výkup polyetylenových lahví. Trápí mě ale to, že většina občanů vhazuje lahve do kontejnerů nelisované, čímž se kapacita sběrné nádoby využije asi třetinově. I pravidelný týdenní svoz obsahu sběrných nádob se dnes již jeví jako nedostačující. Zvyšují se tím zbytečně náklady na dopravu a likvidaci a obec přichází o prostředky, které by mohly být využity například k vybudování chodníku před Vaším domem. Je v našich společných silách zvláště v dnešní době, kdy není financí nazbyt, omezovat výdaje v tomto případě stačí tak málo. Děkuji Vám za pochopení. Vratislav Široký starosta města Fasáda Základní školy na Masarykově ulici má nový kabát 4

5 Z bývalé garáže a skladu CO vedle radnice vznikl nový archiv obce Nově vypadá ulice Boženy Němcové, která je po provedených úpravách navíc bezpečnější 5

6 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Školní 412, Zbýšov, ze 75 žáků na 90 žáků, a to s účinností od podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK zvýšení cen poskytovaných služeb dle předloženého návrhu stejně jako ceny vlastních poskytovaných služeb u bytových prostor s platností od úpravu nájemní smlouvy mezí obcí a SVaK Zbýšov Zakřany, Vodárna Zbýšov výše nájemného za pronájem ČOV činí 100 tis. Kč + DPH ročně Ö ukládá oznámit dodavatelům, že se město stalo od plátcem DPH zveřejnit vhodným způsobem nové ceníky platné od Ö projednala stav průběhu akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, opravy sociálního zařízení na stadionu a zahájení prací v budově MŠ Ö vzala na vědomí stav přípravy 2. etapy opravy fasády ZŠ II situaci ve vyřizování žádostí o dotace žádost o přidělení bytu termíny nejbližších kulturních a společenských akcí Ö revokovala svoje rozhodnutí, týkající se povinnosti odstranění bowlingové dráhy. V případě doložení potřebných dokladů bude možno zařízení zprovoznit Ö rozhodla o úpravě nájemného z obecních bytů s platností od do výše, kterou lze uplatnit pronajímatelem, v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o zvýšení cen za pronájem 3 garáží v nájemních domech o DPH o přidělení bytu na ul. 9. května do užívání A. Tvrzníkové 6

7 Ö schválila výši nájemného za pronájem části parcely č. 220/1 v k. ú. Zbýšov prodloužení nájemních smluv na užívání bytů na Majrově 173 (L. Freiwaldovi) a ul. 9. května 116 L. Svobodovi) do poskytnutí příspěvku 2 tis. Kč na výstavu veteránů a burzu náhradních dílů dne odměnu Mgr. Vl. Říhovi jako ocenění jeho práce při ukončení působení ve funkci ředitele ZŠ a plat ředitele ZŠ Mgr. Vespalce od Ö zamítla poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč na K-centrum USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí informaci o výsledku jednání schůze rady města dne stav přípravy 2. etapy opravy fasády ZŠ II, zpevnění valu na Poustkách osázením a zatravněním, prodloužení odpadního potrubí na Majrově a zpevnění komunikace z Doliny na Malý díl situaci ve vyřizování žádostí o dotace informaci starosty o termínech blížících se kulturně-společenských a sportovních událostí Den otevřených dveří v expozici MPŽ na Sičce, Setkání Zbýšovů na stadionu TJ Baník, vystoupení Jožky Černého a cimbálové muziky v zahradě HD u příležitosti pouti informaci o úspěšných výsledcích mužstev kopané TJ Baník Zápis z jednání KV dne informaci starosty jako zástupce obce ve vedení KTS Ekologie s. r. o. Zastávka o činnosti společnosti a jejích orgánů Ö projednalo stav průběhu akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, dokončení opravy sociálního zařízení na stadionu a zahájení prací v budově MŠ Ö rozhodlo oslovit s požadavkem zpracování PD pro ÚŘ a žádost o dotaci na sběrný dvůr tři subjekty o prodloužení termínu návratnosti půjčky obce společnosti KTS Ekologie s. r. o. ve výši 30 tis. Kč Ö schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na 7

8 projekt Zbýšov Oprava interiéru těžní věže dolu Simson za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK poskytnutí finančního podílu města ve výši 80 tis. Kč na uvedený účel záměr prodeje části obecních pozemků parc. č. KN 1128/2, 1129/2, 1758/2 a 1618/25 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca m 2 části parcely ve vlastnictví města č. PK 1608/9 o přibližné výměře 400 m 2 DRO č. 5/2009 USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč (50,1 %), z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 50 %), město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,98 Kč a to na následujících účtech: BÚ ,53 Kč VÚ ,54 Kč PÚ - 48,69 Kč sociální fond ,50 Kč depozita 3 588,33 Kč podílové fondy ,77 Kč doručené žádosti o přidělení bytu Ö rozhodla o dodavateli akce Úprava prostoru Majrov, kterým je z důvodu nejvýhodnější nabídky firma Miloš Ryšavý s. r. o. Vémyslice 241 o úpravě nájemného z obecních bytů s platností od v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na 47,08 Kč/m 2., u bytů se sníženou kvalitou na 42,38 Kč/m 2 o přidělení obecních bytů do užívání L. Patočkové (ul. J. A. Komenského 414), manž. Bartlových (byt na Majrově 174) a J. Husáka (na Láně 53) všechny nájemní smlouvy na dobu do Ö projednala a schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 181 školní zahrada a parc. č. 891 veřejné prostranství v k. ú. Zbýšov u Oslavan od Pozemkového fondu ČR Ö doporučuje projednání odkoupení pozemků parc. č. 181 a 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan od PF ČR do vlastnictví obce 8

9 Ö schválila příspěvek na činnost skupiny orientálního tance ISIS ve výši 3 tis. Kč, Mažoretkám Zakřany Zbýšov příspěvek 5 tis. Kč Ö neschválila příspěvek MO SPCCH a Klubu důchodců vzhledem k již poskytnutým dotacím Ö bere na vědomí text petice občanů ul. Boženy Němcové s připomínkami k jednosměrnému provozu a schvaluje znění odpovědi obce nutnost realizace opatření k zamezení škod na majetku při letošních opakujících se přívalových deštích Ö doporučuje provést srovnání nabídkové ceny oken do boční fasády ZŠ II z různých materiálů Ö zamítá nabídku firmy Foto Kamrla Brno na zpracování leteckých snímků obce s ohledem na zavedená úsporná opatření USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k nformaci starosty o průběhu investičních akcí města za uplynulé dva měsíce výsledky jednání kontrolního a finančního výboru města doručené žádosti o přidělení bytu termín a místo konání předvolebního mítinku ČSSD ukončení letošní sezony na koupališti dnem 1. září ukončení pronájmu části prostor kina Horník P. Nevřivému a předání do užívání Ing. Ludvovi k Ö doporučila odložit termín výměny osmi oken v budově ZŠ II v boční stěně objektu aby občané byli vyzváni ke snižování objemu likvidovaného odpadu, například u polyetylenových lahví, aby se snížila četnost potřebného odvozu a tím i náklady. Pokud bude trend zvyšování množství vyváženého odpadu pokračovat, zváží město úpravu výše místního poplatku požádat i přes pokročilý termín o dotaci na sběrný dvůr na Majrově 9

10 Ö jednala znovu o technologii zasypávání těžní jámy dolu Jindřich, které má být realizováno do roku 2013 Ö nepodporuje variantu změny záměru využít materiál z odvalu na Sičce náhradou za hlušinu z haldy v Oslavanech kvůli obavě ze složení místní hlušiny a jejím možném vlivu na kvalitu podzemních vod Ö řešila nárůst množství sesbíraného odpadu v popelnicích, v kontejnerech na tříděný odpad i ve velkokapacitních kontejnerech ve sběrném dvoře Ö schválila zaměstnání osob v hmotné nouzi v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů příspěvek Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska 5 tis. Kč na rekonstrukci Masarykovy studánky u Zastávky příspěvek 3 tis. Kč na turnaj v kopané ke Dni horníků Ö rozhodla o přidělení obecních bytů do užívání manž. Bechových (ul. J. A. Komenského 415) a M. Čičmancové (Na Láně 372) na dobu určitou do o prominutí nájemného z kina Horník p. Nevřivému za tři měsíce, kdy byl provoz kavárny omezen a potom zcela zastaven Ö projednala záměr pronájmu nemovitosti obce garáže na pozemku parc. č. 220/5 na Majrově a rozhodla o kriteriích pro výběr nájemce USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k a informaci starosty o výsledku jednání schůzí RM dne a informaci starosty o průběhu investičních akcí města za uplynulé dva měsíce a o příslibu dotace na rekonstrukci ČOV výsledky jednání schůzí finančního a kontrolní výboru města informaci o výdajích na Setkání Zbýšovů uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku s PČR OO Rosice 10

11 informaci starosty jako zástupce obce ve vedení Mikroregionu Kahan a KTS Ekologie s. r. o. Zastávka o jejich hospodaření informaci tajemnice MěÚ o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK a postupu elektronizace VS opakovaný požadavek na vyznačení přechodů pro chodce na Sportovní ulici Ö schválilo DRO č. 6/2009 poskytnutí příspěvku ve výši 50 Kč na obyvatele města na financování systému IDS JmK na rok Celkový výdaj činí Kč a zamítlo poskytnutí příspěvku MPŽ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni umístění sloupu na pozemku parc. č. PK 1219 a výši jednorázové úhrady 1 tis. Kč záměr úplatného převodu zemědělských pozemků PF ČR do vlastnictví města a to parcel č. 1334/1 a 1335 v lokalitě Na Láně v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö otevřelo novou diskuzi o technologii zasypávání těžní jámy dolu Jindřich Ö rozhodlo o odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1586/2, 1586/3, 1595/4, 1666/3, 1670/3 a 1841/4 o celkové výměře 474 m 2 od Města Oslavan za odhadní cenu Kč a o uhrazení správního poplatku spojeného s návrhem na vklad do KN Zapsala Ing. Zahradníčková VÝPIS Z USNESENÍ VALNÉ HROMADY SVaK ZBÝŠOV ZAKŘANY konané dne VALNÁ HROMADA SVaK bere na vědomí informaci vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Jana Nekuži o hospodaření SVaK za období 1 9/2009 informaci předsedy SVaK Vratislava Širokého o získání dotace ze SFŽP na 2. etapu rekonstrukce ČOV Zbýšov projednala a schválila výši cen vodného 17 Kč/m 3 + DPH a stočného 19 Kč/m 3 + DPH s platností od složení komise pro inventarizace majetku DSO k Zapsala Ing. Zahradníčková 11

12 Zbýšovské zajímavosti Štít hospodářské budovy fary na Masarykově ulici je zdařilou historickou zednickou prací. Foto Miloš Böhm Letošnímu extremnímu počasí padl za oběť při červnové bouři i krásný rozložitý buk, dlouholetá dominanta lesního porostu nad koupalištěm. Jeho torzo zachytil pan Miloš Böhm. 12

13 Co poskytuje Czech POINT V Ozvěně č. 1/2008 jsme Vás informovali o zřízení pracovišť Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tedy Czech POINTu na Městském úřadu Zbýšov. Připomínám, že cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Jelikož se rozsah agend poskytovaných pracovišti Czech POINT od zavedení této služby zásadně rozšířil, považuji za užitečné informovat Vás o tom, co poskytuje Czech POINT k termínu : Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona ( 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z insolvenčního rejstříku Autorizovaná konverze dokumentů Datové schránky Czech POINT E-SHOP výpisy poštou Upozornění Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů). Městský úřad Zbýšov vydává žadatelům ověřené výpisy na počkání. Tato služba je zpoplatněna. Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ 13

14 Jedna reakce na knihu o Zbýšově V letošním roce na jaře mi vyšla kniha Zbýšov, kapitoly z minulosti a těžba uhlí. Po přečtení této knížky se mi přihlásil pan ing. Oldřich Chytil a předal mi několik strojopisných stran, ve kterých zachytil své vzpomínání na jeho působení na Rosických uhelných dolech, kde působil v různých vedoucích funkcích od roku 1953 do roku Škoda jen, že jsem pana inženýra nenavštívila při sestavování samotné knihy. V kratičkých kapitolkách zpracoval následující témata: Jeho nástup do revíru RUD, Dobývací metody na dole Antonín, Konec dobývání v lávkách, Práce v technickém oboru, Poslední fárání v revíru RUD. Pokud by projevila zbýšovská veřejnost zájem o zveřejnění, souhlasí pan ing. Chytil se zveřejněním. Jde však o dosti odborné téma, v mnoha úsecích by byl nutný laický výklad nebo doplnění. Dalším tématem, které pak ing. Chytil zdokumentoval, je Založení Klubu důchodců horníků Rosických uhelných dolů ve Zbýšově u Brna v roce Dvě další témata, snad i tři, jsou malými povídkami, které nabízím k přečtení i čtenářům Ozvěny. 14 Ing. Oldřich Chytil: Poslední koně pod zemí v RUD Poslední dva koně v revíru byli zařazeni na práce v podzemí na dole Antonín. Na pátém patře to byl hřebec Vašek a na šestém patře klisna Micka. Oba koně byli velmi chytří a říkali jsme, že umí i počítat. Jejich počty končily číslem pět. Když potahovali připravený náklad, počítali kolikrát klapnou zámky vozů. Jak to klaplo pětkrát, už nejeli. To už bylo šest vozů. To musel kočí už poslední vůz natáhnout tak, aby zámek neklapl. Kdykoliv šel někdo z techniků kolem nich a chtěl projít, musel se vykoupit nějakou pochoutkou. Jinak udělali úkrok a zadkem zamezili průchod kolem nich. Vždy jsem měl pro jistotu i cukr. Jednou za mou přišel jejich ošetřovatel a sdělil mi, že Micka je zhřebná. Moc se omlouval a vylíčil, jak mu bylo jednou v neděli Micky líto, jak se žádala a jak Vašek o patro výše řehtal. Tak se domluvili se strojníkem a opravářem staré slepé jámy a pokusili se Vaška svést na šesté patro. To musela být podívaná malá klec na jeden vůz, tak si musel kůň sednout, zadní nohy opřít o branku klece a přední dát na branku klece. Kočí musel jet na střeše klece. Vše přesně proti předpisům. Ale připuštění se povedlo i návrat Vaška do své stáje. Shodou příznivých okolností, když měla Micka hříbě, tak už nebyla v dole zapotřebí. Zbyl Vašek. Oba koně nebyli v dole stále. Ve dnech více svátků byli vyvezeni na povrch a umístěni ve svých stájích na Poustkách. To už byla nutná větší příprava. Byly rozestavěny hlídky, otevřena brána a na Poustkách přes silnici postaven do cesty vůz. Když koně vyjeli jámou Antonín ven a byli puštěni z klece, tak je nikdo už neudržel. Sami se rozběhli přesně bránou směrem na Poustka a do své stáje. Když Micka zůstala na povrchu s hříbětem, zůstal Vašek v dole sám až do vyrubání plástů. Jednou kočí hlásil, že kůň je nějak nesvůj. Bylo nutno k němu volat zvěrolékaře a ten zjistil, že musí být utracen. Někde se zranil o hřebík a měl otravu

15 krve. Byl jsem u toho, když byl vyvezen na klaničáku na povrch a ukápla mi za něj i slza. Měl totiž ode mne slíbeno, že ho necháme v klidu dožít na povrchu, za tu těžkou práci v dole. A to byl konec života posledního důlního koně, bělouše Vaška. Jáma Simson památkově chráněný objekt Snad na památku hornické historie našeho revíru RUD zůstala tato jáma Simson. Je to chráněný objekt, známý též svou ocelovou konstrukcí těžní věže. Tato jáma byla vlastně součástí dolu Antonín a desetiletí sloužila jako jáma výdušná pro celý Antonínský revír (pozn.: od r. 1925, kdy přestala těžit, až do padesátých let patřila k dolu Kukla). Byla vyhloubena až po páté patro a s hloubkou 425 metrů stačila ovětrat poruby ze sedmého patra dolu Antonín. Při postupu do větších hloubek bylo nutné prodloužit i výdušnou jámu a proto byla vyhloubena úpadnice v délce 200 metrů. Tato úpadnice byla vybetonována a na počvě byly zabudovány žebříky pro možnost inspekční prohlídky. Ale jáma Simson sama byla neschůdná a nesjízdná a tak se začalo uvažovat, že bude nutno ji zprovoznit. To znamenalo opravit výstroj jámy, vodítka klece, lezní oddělení, signalizaci a umožnit tak průzkumné práce na III. a případně i I. sloji ve vyšších patrech. Každá památka má snad svoji historii a má ji tedy i tato jáma Simson. Traduje se, že tato jáma byla kdysi použita i jako útěková pro tři potrestané, kteří pracovali na dole Antonín. Mělo se to stát někdy počátkem léta roku Tímto činem se jáma Simson dostala do plánu a to proto, že by vlastně měla být jako použitelná a schůdná, snad i záchranná. Ovšem výdřeva už byla dosti zetlelá a úplná rekonstrukce byla nutná. Jako vedoucí závodu Antonín jsem vybral šachtaře na tuto práci a byl to Albert Čech ze Zakřan. Ten začal vše renovovat. Volal mne na prohlídku, když na ohlubni jámy našel železnou kouli s řetězem a jedny staré gumáky. Jednalo se asi o pozůstatky po uprchlících. Ta koule s řetězem musela být jako pomůcka při útěku. Nebyla to zbraň, ale ochrana. Kdyby snad někdo za nimi lezl také po žebřících stačilo toto hodit do lezného oddělení. Váha kovu by rozbila pár žebříků a průlez nahoru by byl znemožněn. Doličné předměty byly snad zabaveny k dalšímu šetření, i když případ byl již dávno odložen. Práce na rekonstrukci pokračovala dále, i když pomalu. Bylo nutné mnohé zařízení zcela vyměnit. Na dokončení úkolu jsme sjeli klecí až na dno jámy. Bylo to přistání do vody, ale po šachetním překopu jsme došli až k větrné úpadnici. Dílo se podařilo. Druhou raritou Simsonu je, že touto výdušnou jámou vycházel dvakrát i kouř. To je velmi neobvyklé. První případ byl, když hořela zátinka č. 12 a pod ní hlavní chodba a podruhé v dubnu To byl velký zápar všech tří lávek šedesátek (62, 64, 66). Byl to celý střed důlního pole dolu Antonín. Uzávěrka byla velmi složitá a bylo zapotřebí uzavřít přes 20 hrází na překopech a na chodbách sedmého a osmého patra. Práce trvala záchranářům tři noci a dva dny i za přítomnosti pomoci záchranářů z Hlavní báňské záchranné stanice z Ostravy. Tento zápar a jeho uzavření znamenalo velkou ztrátu těžební kapacity dolu a trvalo až do listopadu, než byl opět plněn plán těžby uhlí. Na jámě Simson byl instalován výkonný ventilátor a ten běžel nepřetržitě celý týden. Jen v neděli odpoledne byl v klidu pro prohlídku, mazání a případné opra- 15

16 vy. To si i lidé bydlící v okolí stěžovali, že jim vadí ten náhlý klid a ticho. Zajímavé ale bylo, že mne často v pondělí ráno, tak mezi druhou a třetí hodinou, volal dispečer, že v dole je zápar. Uvažoval jsem o těchto příhodách, až mne napadlo, že to může být vyvoláno změnou proudění vzduchu v dole po znovu zapnutí ventilátoru. V neděli odpoledne byl vzduch v dole v klidu a večer začal zase proudit. To mohlo podnítit i sebemenší zápar v dole. Konzultování s pracovníky Báňského úřadu potvrdilo mé mínění a proto už byl ventilátor stále v provozu. Pondělní hlášení o záparech přestala. Až si po čase bude někdo tuto naši památku prohlížet a při výkladu se doví o uvedených skutečnostech, možná, že právě tyto příhody mu zůstanou v mysli. Snad všechny ty zápary jsou již utopeny a nehrozí nám, ni budoucím! 16 K dolu Simson se pojí i další vzpomínání pana ing. Chytila: Viděl jsem v dole i peklo. Dovolila jsem si přetlumočit a poněkud vysvětlit odbornou rétoriku pana inženýra a jeho vzpomínání uvádím. Jde o období, kdy končilo na dole Antonín dobývání plástováním, což byla anomálie RUD, nová metoda dobývání slojí o mocnosti nad 5 metrů. V této střední části Rosicko-oslavanského uhelného revíru se nacházela nejmocnější uhelná sloj. Uvádí se, že v některých místech dosahovala dokonce 16 až 21 metrů. Proto musel být vymyšlen nový způsob dobývání této mocné sloje. Tato zbýšovská metoda plástování se dostala i do Stočesova Atlasu dobývacích metod. V té době, na kterou pan ing. Chytil vzpomíná, asi v třetině patra (nad 7. patrem dolu Antonín) se mocnost sloje snížila až na 4 metry a proto byl zbytek sloje vyrubán běžnou metodou zátinkování. Pracoviště bylo označeno zátinka číslo 12. Při jednom kontrolním fárání hlásil panu ing. Chytilovi dispečer, že v dole někde hoří a to tak silně, že z výdušné jámy Simson jde kouř. Ing. Chytil dal ihned pokyny pro vyhledání všech možných ohnisek, zřejmě neobsazených pracovišť, a sám prohlédl sedmé patro. Nacházel se právě na podložní chodbě. Prohlédl překop do I. sloje pod plásty a pod zátinkou č. 12. Ta nebyla v provozu. Na překopu byla již postavena zděná hráz a větrní dveře, které umožňovaly pouze průjezd důlního vozíku. Překop končil v hlavní chodbě a ta vedla ve sloji až pod zátinku č. 12, dlouhou asi 80 m. A hned po vstupu do této chodby uviděl ing. Chytil něco, jak sám uvádí, co se dá snad přirovnat jen s představou pekla. Asi dvacet metrů chodby od zátinky k překopu již bylo v jednom plameni a s hukotem hořela celá výdřeva chodby. I stojky silné dvacet centimetrů byly v jednom plameni, hořely jako sirky a oheň se rychle blížil k němu, tedy za čerstvým vzduchem. Nezbývalo mu nic jiného než shodit protipožární bariéry, rychle odejít a na překopu ihned uzavřít větrní dveře. Správně předpokládal, že tím doje k omezení proudění vzduchu, oheň stráví část výztuže a pak dojde k závalu chodby. Kouř z otevřeného ohně chodby pod zátinkou a ze zátinky č. 12 proudil s výduchem až na páté patro Antonín a jámou Simson ven. Povolal ihned záchranáře a ti dozdili připravenou protipožární hráz. Do ní byl zabudován Žofinský poklop. Tím bylo umožněno, aby záchranáři s dýchacími přístroji se mohli dostat na prohlídku až za hráz a až do požářiště. Došlo k předpokládanému, a to k závalu chodby a po uzavření hráze na překopu k uhašení ohně.

17 Pan ing. Chytil vzpomíná, že pak několikrát toto podzemní peklo ještě prohlédl s mladými inženýry a při cvičení záchranářů. Škoda jen, že nad sedmým patrem zůstala navždy zazděna tak kvalitní část vysoce koksovatelné první sloje dolu Antonín. Tehdy jáma Simson poprvé sloužila i jako komín své vtažné jámy. Pan ing. Oldřich Chytil prožil ve Zbýšově plných 56 let, z toho 25 roků pracoval v RUD a 30 let aktivně pracuje pro Klub důchodců. Dovolte, abych v několika větách uvedla jeho životní příběh. Pan inženýr Oldřich Chytil se narodil 6. září 1923 ve Vlkoši u Kyjova, okres Hodonín. Kus dětství prožil v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině, kde začal chodit do školy a v roce 1938 po obsazení Užhorodu se rodina vrátila do Kyjova. Gymnázium dokončil v roce 1942 již v Kyjově. V listopadu 1943 byl totálně nasazen do lignitových dolů, kde pracoval do konce dubna 1945 jako horník na dole Hugo v Kyjově. Po skončení války byl přijat na VŠB, studium ukončil v roce 1949 a nastoupil v Handlové jako provozní inženýr. Po promoci v červnu 1950 byl jmenován hlavním inženýrem Nové južné baně v Handlové, odkud odešel v říjnu 1950 na vojenskou základní službu. Do civilu byl propuštěn v říjnu 1952 a byl přidělen do Jihomoravských lignitových dolů v Ratiškovicích a 7. dubna 1953 nastoupil na RUD jako hlavní inženýr Dolu Antonín, tehdy n. p. V roce 1956 byl důl Julius přičleněn k dolu Antonín a pan ing. Chytil zde vykonával funkci ředitele až do roku Poté prošel funkcemi vedoucího výroby, vedoucího technického odboru, vedoucího plánovacího odboru a dne 1. října 1971 byl jmenován ekonomickým náměstkem ředitele n. p. RUD. Od 5. listopadu 1975 přešel do technického odboru, kde měl za úkol pracovat na Generelu n. p. RUD do roku V únoru 1978 ze závažných zdravotních důvodů odešel do důchodu. Pan inženýr Oldřich Chytil byl v roce 1967 členem delegace na V. Mezinárodním hornickém kongresu v Moskvě, v roce 1970 byl členem vládní delegace na VI. Mezinárodním hornickém kongresu v Madridu a v září 1972 v Bukurešti. V roce 1975 obdržel čestné uznání Krajské rady VTS v Brně a Ústředního výboru ČVTS v Praze za práci v hornické vědeckotechnické společnosti. Byl také nositelem vyznamenání Za pracovní obětavost. Protože se pan inženýr Oldřich Chytil 6. září 2009 dožil 86 roků, blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenost a dlouhá léta. Připravila: Jarmila Plchová 17

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen 2008 10 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky........... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka

ROSA. Zpravodaj Rosicka ROSA Zpravodaj Rosicka Květen 2009 5 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Informace pro občany Kratochvilky.................. 5 Výpisy z usnesení rady...........................

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009

ROSA 7/8. Zpravodaj Rosicka. Červenec-Srpen 2009 ROSA Zpravodaj Rosicka Červenec-Srpen 2009 7/8 Z OBSAHU Informace pro občany Babic....................... 4 Výpis usnesení rady............................ 9 Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva.............

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více