û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009"

Transkript

1 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1

2 Foto na titulní straně: Důl Antonín místo, kde stával tábor potrestaných. Poslední dřevěný barák sloužil jako raportní sál technikům. V pozadí je odval. Důl Antonín nová výstavba kanceláří (přestavěné ubytovny potrestaných). Nižší zástavba je nové zdravotní středisko pro závodního lékaře i zubaře a lůžková část. Ve sklepě byly vybudovány koupele a rehabilitace. Fotografie jsou ze soukromého archivu Ing. Oldřicha Chytila, který je autorem textu k nim. 2

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, je měsíc říjen, to je čas, kdy máme za sebou tři čtvrtiny roku a je čas ohlédnout se zpět a bilancovat, co se zastupitelstvu a vedení města podařilo uskutečnit z toho, co si na úseku investic naplánovalo. V únoru letošního roku byla dokončena rekonstrukce městské knihovny, která si vyžádala částku bezmála jeden milion korun. Rekonstrukce se povedla a myslím si, že většina našich občanů a především návštěvníků a stálých čtenářů ocení, že vznikly prostory, které odpovídají standardům dnešní doby. Ve stejném období bylo dokončeno vybudování nového archivu městského úřadu, který vznikl z bývalé garáže a skladu CO. Město tak má konečně prostory pro archivaci svých dokumentů, které splňují zákonné požadavky. V měsíci červnu započala největší investice letošního roku a to vybudování nové třídy v mateřské škole. Vznikla z bývalých šaten, šatny a zázemí pro zaměstnance MŠ bylo přesunuto do sklepních prostor. Tím se zvýšila kapacita předškolního zařízení na 90 dětí, kapacita výdejny stravy na 110 porcí jídel. Tato investice si vyžádala částku 3,5 mil. Kč. Jsou to ovšem peníze využité pro zkvalitnění vzdělání našich nejmenších občánků, kteří navíc nemusí dojíždět do školek v okolí, což je, myslím, ta nejlepší investice pro budoucnost. Na počátku měsíce června byla dokončena rekonstrukce ulice Boženy Němcové, kde byly uloženy do země stávající rozvody nn, provedeno nové veřejné osvětlení a vybudován nový chodník od ZUŠ až po most na Majrově. Částka 1,1 mil. Kč byla využita účelně, protože dnes je tato část města zcela jiná než před úpravami. V této době se ještě pracuje na II. etapě obnovy fasády Základní školy na Masarykově ulici, jejíž součástí byla i výměna oken. Na tuto investici vynaložíme 850 tis. Kč a budova ZŠ bude mít kompletní nový kabát. Stavební práce pokračovaly i na obnově technické památky těžní věže dolu Simson. Investovali jsme i do bytového fondu, a to do výměny oken a vstupních dveří v nemovitosti na Majrově a v nájemních domech na ulici 9. května. Proběhly i rekonstrukce několika nově přidělených bytů. V tomto roce investuje město do nájemních bytů, které spravuje, částku 3,5 mil. Kč. Od dochází ke zvýšení nájemného za užívání většiny obecních bytů. Rada města rozhodla o úpravě nájemného z obecních bytů do výše, kterou lze uplatnit pronajímatelem v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stávající nájemné nepokrývá náklady, které město investuje do obnovy bytového fondu. Ještě je třeba veškeré domy zateplit, upravit fasády, zabudovat měřiče vody a tepla, provést rekonstrukce vodovodních stoupaček atd. Po letošních velmi vydatných deštích byly provedeny úpravy v některých částech obce tak, aby bylo zabráněno místním záplavám. V příštím roce se bude v těchto úpravách pokračovat. 3

4 Vzhledem k menším dotacím ze státního rozpočtu bylo zastupitelstvo přinuceno zrušit investiční akce, a to úpravu prostranství na Poustkách a rekonstrukci ulice Pod rybníkem. Věřím, že v následujícím roce, pokud se finanční situace státu zlepší, budou tyto akce zrealizovány. Ale o tom Vás budu informovat po schválení rozpočtu města na rok Na závěr bych se zmínil o svozu a třídění odpadů v našem městě. Od ledna letošního roku došlo v této oblasti k významným změnám. Místní poplatek byl stanoven obecně závaznou vyhláškou na osobu a deseti městy a obcemi Mikroregionu Kahan byla založena společnost s r. o. RTS Ekologie se sídlem v Zastávce. Po počátečních problémech se dnes již závažné nedostatky ve fungování likvidace odpadů nevyskytují. V našem městě se však zvýšilo množství produkovaných odpadů až o jednu třetinu, což samozřejmě vyžaduje více finančních prostředků na jejich odvoz a likvidaci. Město dnes také nedostává peníze za vykupovaný papír a sklo, ale naopak uhrazuje z rozpočtu náklady na likvidaci těchto komodit. Menší částky se obci vracejí za výkup polyetylenových lahví. Trápí mě ale to, že většina občanů vhazuje lahve do kontejnerů nelisované, čímž se kapacita sběrné nádoby využije asi třetinově. I pravidelný týdenní svoz obsahu sběrných nádob se dnes již jeví jako nedostačující. Zvyšují se tím zbytečně náklady na dopravu a likvidaci a obec přichází o prostředky, které by mohly být využity například k vybudování chodníku před Vaším domem. Je v našich společných silách zvláště v dnešní době, kdy není financí nazbyt, omezovat výdaje v tomto případě stačí tak málo. Děkuji Vám za pochopení. Vratislav Široký starosta města Fasáda Základní školy na Masarykově ulici má nový kabát 4

5 Z bývalé garáže a skladu CO vedle radnice vznikl nový archiv obce Nově vypadá ulice Boženy Němcové, která je po provedených úpravách navíc bezpečnější 5

6 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, Školní 412, Zbýšov, ze 75 žáků na 90 žáků, a to s účinností od podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK zvýšení cen poskytovaných služeb dle předloženého návrhu stejně jako ceny vlastních poskytovaných služeb u bytových prostor s platností od úpravu nájemní smlouvy mezí obcí a SVaK Zbýšov Zakřany, Vodárna Zbýšov výše nájemného za pronájem ČOV činí 100 tis. Kč + DPH ročně Ö ukládá oznámit dodavatelům, že se město stalo od plátcem DPH zveřejnit vhodným způsobem nové ceníky platné od Ö projednala stav průběhu akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, opravy sociálního zařízení na stadionu a zahájení prací v budově MŠ Ö vzala na vědomí stav přípravy 2. etapy opravy fasády ZŠ II situaci ve vyřizování žádostí o dotace žádost o přidělení bytu termíny nejbližších kulturních a společenských akcí Ö revokovala svoje rozhodnutí, týkající se povinnosti odstranění bowlingové dráhy. V případě doložení potřebných dokladů bude možno zařízení zprovoznit Ö rozhodla o úpravě nájemného z obecních bytů s platností od do výše, kterou lze uplatnit pronajímatelem, v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o zvýšení cen za pronájem 3 garáží v nájemních domech o DPH o přidělení bytu na ul. 9. května do užívání A. Tvrzníkové 6

7 Ö schválila výši nájemného za pronájem části parcely č. 220/1 v k. ú. Zbýšov prodloužení nájemních smluv na užívání bytů na Majrově 173 (L. Freiwaldovi) a ul. 9. května 116 L. Svobodovi) do poskytnutí příspěvku 2 tis. Kč na výstavu veteránů a burzu náhradních dílů dne odměnu Mgr. Vl. Říhovi jako ocenění jeho práce při ukončení působení ve funkci ředitele ZŠ a plat ředitele ZŠ Mgr. Vespalce od Ö zamítla poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč na K-centrum USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí informaci o výsledku jednání schůze rady města dne stav přípravy 2. etapy opravy fasády ZŠ II, zpevnění valu na Poustkách osázením a zatravněním, prodloužení odpadního potrubí na Majrově a zpevnění komunikace z Doliny na Malý díl situaci ve vyřizování žádostí o dotace informaci starosty o termínech blížících se kulturně-společenských a sportovních událostí Den otevřených dveří v expozici MPŽ na Sičce, Setkání Zbýšovů na stadionu TJ Baník, vystoupení Jožky Černého a cimbálové muziky v zahradě HD u příležitosti pouti informaci o úspěšných výsledcích mužstev kopané TJ Baník Zápis z jednání KV dne informaci starosty jako zástupce obce ve vedení KTS Ekologie s. r. o. Zastávka o činnosti společnosti a jejích orgánů Ö projednalo stav průběhu akce VO a chodníky v ul. Boženy Němcové, dokončení opravy sociálního zařízení na stadionu a zahájení prací v budově MŠ Ö rozhodlo oslovit s požadavkem zpracování PD pro ÚŘ a žádost o dotaci na sběrný dvůr tři subjekty o prodloužení termínu návratnosti půjčky obce společnosti KTS Ekologie s. r. o. ve výši 30 tis. Kč Ö schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na 7

8 projekt Zbýšov Oprava interiéru těžní věže dolu Simson za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK poskytnutí finančního podílu města ve výši 80 tis. Kč na uvedený účel záměr prodeje části obecních pozemků parc. č. KN 1128/2, 1129/2, 1758/2 a 1618/25 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře cca m 2 části parcely ve vlastnictví města č. PK 1608/9 o přibližné výměře 400 m 2 DRO č. 5/2009 USNESENÍ Z 9. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč (50,1 %), z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 50 %), město má k dispozici finanční prostředky ve výši ,98 Kč a to na následujících účtech: BÚ ,53 Kč VÚ ,54 Kč PÚ - 48,69 Kč sociální fond ,50 Kč depozita 3 588,33 Kč podílové fondy ,77 Kč doručené žádosti o přidělení bytu Ö rozhodla o dodavateli akce Úprava prostoru Majrov, kterým je z důvodu nejvýhodnější nabídky firma Miloš Ryšavý s. r. o. Vémyslice 241 o úpravě nájemného z obecních bytů s platností od v souladu se zákonem č. 150/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na 47,08 Kč/m 2., u bytů se sníženou kvalitou na 42,38 Kč/m 2 o přidělení obecních bytů do užívání L. Patočkové (ul. J. A. Komenského 414), manž. Bartlových (byt na Majrově 174) a J. Husáka (na Láně 53) všechny nájemní smlouvy na dobu do Ö projednala a schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 181 školní zahrada a parc. č. 891 veřejné prostranství v k. ú. Zbýšov u Oslavan od Pozemkového fondu ČR Ö doporučuje projednání odkoupení pozemků parc. č. 181 a 891 v k. ú. Zbýšov u Oslavan od PF ČR do vlastnictví obce 8

9 Ö schválila příspěvek na činnost skupiny orientálního tance ISIS ve výši 3 tis. Kč, Mažoretkám Zakřany Zbýšov příspěvek 5 tis. Kč Ö neschválila příspěvek MO SPCCH a Klubu důchodců vzhledem k již poskytnutým dotacím Ö bere na vědomí text petice občanů ul. Boženy Němcové s připomínkami k jednosměrnému provozu a schvaluje znění odpovědi obce nutnost realizace opatření k zamezení škod na majetku při letošních opakujících se přívalových deštích Ö doporučuje provést srovnání nabídkové ceny oken do boční fasády ZŠ II z různých materiálů Ö zamítá nabídku firmy Foto Kamrla Brno na zpracování leteckých snímků obce s ohledem na zavedená úsporná opatření USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k nformaci starosty o průběhu investičních akcí města za uplynulé dva měsíce výsledky jednání kontrolního a finančního výboru města doručené žádosti o přidělení bytu termín a místo konání předvolebního mítinku ČSSD ukončení letošní sezony na koupališti dnem 1. září ukončení pronájmu části prostor kina Horník P. Nevřivému a předání do užívání Ing. Ludvovi k Ö doporučila odložit termín výměny osmi oken v budově ZŠ II v boční stěně objektu aby občané byli vyzváni ke snižování objemu likvidovaného odpadu, například u polyetylenových lahví, aby se snížila četnost potřebného odvozu a tím i náklady. Pokud bude trend zvyšování množství vyváženého odpadu pokračovat, zváží město úpravu výše místního poplatku požádat i přes pokročilý termín o dotaci na sběrný dvůr na Majrově 9

10 Ö jednala znovu o technologii zasypávání těžní jámy dolu Jindřich, které má být realizováno do roku 2013 Ö nepodporuje variantu změny záměru využít materiál z odvalu na Sičce náhradou za hlušinu z haldy v Oslavanech kvůli obavě ze složení místní hlušiny a jejím možném vlivu na kvalitu podzemních vod Ö řešila nárůst množství sesbíraného odpadu v popelnicích, v kontejnerech na tříděný odpad i ve velkokapacitních kontejnerech ve sběrném dvoře Ö schválila zaměstnání osob v hmotné nouzi v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů příspěvek Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska 5 tis. Kč na rekonstrukci Masarykovy studánky u Zastávky příspěvek 3 tis. Kč na turnaj v kopané ke Dni horníků Ö rozhodla o přidělení obecních bytů do užívání manž. Bechových (ul. J. A. Komenského 415) a M. Čičmancové (Na Láně 372) na dobu určitou do o prominutí nájemného z kina Horník p. Nevřivému za tři měsíce, kdy byl provoz kavárny omezen a potom zcela zastaven Ö projednala záměr pronájmu nemovitosti obce garáže na pozemku parc. č. 220/5 na Majrově a rozhodla o kriteriích pro výběr nájemce USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö bere na vědomí písemnou informaci o čerpání rozpočtu a stavu účtů města k a informaci starosty o výsledku jednání schůzí RM dne a informaci starosty o průběhu investičních akcí města za uplynulé dva měsíce a o příslibu dotace na rekonstrukci ČOV výsledky jednání schůzí finančního a kontrolní výboru města informaci o výdajích na Setkání Zbýšovů uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku s PČR OO Rosice 10

11 informaci starosty jako zástupce obce ve vedení Mikroregionu Kahan a KTS Ekologie s. r. o. Zastávka o jejich hospodaření informaci tajemnice MěÚ o termínu dílčího přezkoumání hospodaření města KÚ JmK a postupu elektronizace VS opakovaný požadavek na vyznačení přechodů pro chodce na Sportovní ulici Ö schválilo DRO č. 6/2009 poskytnutí příspěvku ve výši 50 Kč na obyvatele města na financování systému IDS JmK na rok Celkový výdaj činí Kč a zamítlo poskytnutí příspěvku MPŽ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni umístění sloupu na pozemku parc. č. PK 1219 a výši jednorázové úhrady 1 tis. Kč záměr úplatného převodu zemědělských pozemků PF ČR do vlastnictví města a to parcel č. 1334/1 a 1335 v lokalitě Na Láně v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö otevřelo novou diskuzi o technologii zasypávání těžní jámy dolu Jindřich Ö rozhodlo o odkoupení pozemků v k. ú. Zbýšov u Oslavan parc. č. 1586/2, 1586/3, 1595/4, 1666/3, 1670/3 a 1841/4 o celkové výměře 474 m 2 od Města Oslavan za odhadní cenu Kč a o uhrazení správního poplatku spojeného s návrhem na vklad do KN Zapsala Ing. Zahradníčková VÝPIS Z USNESENÍ VALNÉ HROMADY SVaK ZBÝŠOV ZAKŘANY konané dne VALNÁ HROMADA SVaK bere na vědomí informaci vedoucího Vodárny Zbýšov Ing. Jana Nekuži o hospodaření SVaK za období 1 9/2009 informaci předsedy SVaK Vratislava Širokého o získání dotace ze SFŽP na 2. etapu rekonstrukce ČOV Zbýšov projednala a schválila výši cen vodného 17 Kč/m 3 + DPH a stočného 19 Kč/m 3 + DPH s platností od složení komise pro inventarizace majetku DSO k Zapsala Ing. Zahradníčková 11

12 Zbýšovské zajímavosti Štít hospodářské budovy fary na Masarykově ulici je zdařilou historickou zednickou prací. Foto Miloš Böhm Letošnímu extremnímu počasí padl za oběť při červnové bouři i krásný rozložitý buk, dlouholetá dominanta lesního porostu nad koupalištěm. Jeho torzo zachytil pan Miloš Böhm. 12

13 Co poskytuje Czech POINT V Ozvěně č. 1/2008 jsme Vás informovali o zřízení pracovišť Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tedy Czech POINTu na Městském úřadu Zbýšov. Připomínám, že cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Jelikož se rozsah agend poskytovaných pracovišti Czech POINT od zavedení této služby zásadně rozšířil, považuji za užitečné informovat Vás o tom, co poskytuje Czech POINT k termínu : Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona ( 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Výpis z insolvenčního rejstříku Autorizovaná konverze dokumentů Datové schránky Czech POINT E-SHOP výpisy poštou Upozornění Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů). Městský úřad Zbýšov vydává žadatelům ověřené výpisy na počkání. Tato služba je zpoplatněna. Ing. Anna Zahradníčková tajemnice MěÚ 13

14 Jedna reakce na knihu o Zbýšově V letošním roce na jaře mi vyšla kniha Zbýšov, kapitoly z minulosti a těžba uhlí. Po přečtení této knížky se mi přihlásil pan ing. Oldřich Chytil a předal mi několik strojopisných stran, ve kterých zachytil své vzpomínání na jeho působení na Rosických uhelných dolech, kde působil v různých vedoucích funkcích od roku 1953 do roku Škoda jen, že jsem pana inženýra nenavštívila při sestavování samotné knihy. V kratičkých kapitolkách zpracoval následující témata: Jeho nástup do revíru RUD, Dobývací metody na dole Antonín, Konec dobývání v lávkách, Práce v technickém oboru, Poslední fárání v revíru RUD. Pokud by projevila zbýšovská veřejnost zájem o zveřejnění, souhlasí pan ing. Chytil se zveřejněním. Jde však o dosti odborné téma, v mnoha úsecích by byl nutný laický výklad nebo doplnění. Dalším tématem, které pak ing. Chytil zdokumentoval, je Založení Klubu důchodců horníků Rosických uhelných dolů ve Zbýšově u Brna v roce Dvě další témata, snad i tři, jsou malými povídkami, které nabízím k přečtení i čtenářům Ozvěny. 14 Ing. Oldřich Chytil: Poslední koně pod zemí v RUD Poslední dva koně v revíru byli zařazeni na práce v podzemí na dole Antonín. Na pátém patře to byl hřebec Vašek a na šestém patře klisna Micka. Oba koně byli velmi chytří a říkali jsme, že umí i počítat. Jejich počty končily číslem pět. Když potahovali připravený náklad, počítali kolikrát klapnou zámky vozů. Jak to klaplo pětkrát, už nejeli. To už bylo šest vozů. To musel kočí už poslední vůz natáhnout tak, aby zámek neklapl. Kdykoliv šel někdo z techniků kolem nich a chtěl projít, musel se vykoupit nějakou pochoutkou. Jinak udělali úkrok a zadkem zamezili průchod kolem nich. Vždy jsem měl pro jistotu i cukr. Jednou za mou přišel jejich ošetřovatel a sdělil mi, že Micka je zhřebná. Moc se omlouval a vylíčil, jak mu bylo jednou v neděli Micky líto, jak se žádala a jak Vašek o patro výše řehtal. Tak se domluvili se strojníkem a opravářem staré slepé jámy a pokusili se Vaška svést na šesté patro. To musela být podívaná malá klec na jeden vůz, tak si musel kůň sednout, zadní nohy opřít o branku klece a přední dát na branku klece. Kočí musel jet na střeše klece. Vše přesně proti předpisům. Ale připuštění se povedlo i návrat Vaška do své stáje. Shodou příznivých okolností, když měla Micka hříbě, tak už nebyla v dole zapotřebí. Zbyl Vašek. Oba koně nebyli v dole stále. Ve dnech více svátků byli vyvezeni na povrch a umístěni ve svých stájích na Poustkách. To už byla nutná větší příprava. Byly rozestavěny hlídky, otevřena brána a na Poustkách přes silnici postaven do cesty vůz. Když koně vyjeli jámou Antonín ven a byli puštěni z klece, tak je nikdo už neudržel. Sami se rozběhli přesně bránou směrem na Poustka a do své stáje. Když Micka zůstala na povrchu s hříbětem, zůstal Vašek v dole sám až do vyrubání plástů. Jednou kočí hlásil, že kůň je nějak nesvůj. Bylo nutno k němu volat zvěrolékaře a ten zjistil, že musí být utracen. Někde se zranil o hřebík a měl otravu

15 krve. Byl jsem u toho, když byl vyvezen na klaničáku na povrch a ukápla mi za něj i slza. Měl totiž ode mne slíbeno, že ho necháme v klidu dožít na povrchu, za tu těžkou práci v dole. A to byl konec života posledního důlního koně, bělouše Vaška. Jáma Simson památkově chráněný objekt Snad na památku hornické historie našeho revíru RUD zůstala tato jáma Simson. Je to chráněný objekt, známý též svou ocelovou konstrukcí těžní věže. Tato jáma byla vlastně součástí dolu Antonín a desetiletí sloužila jako jáma výdušná pro celý Antonínský revír (pozn.: od r. 1925, kdy přestala těžit, až do padesátých let patřila k dolu Kukla). Byla vyhloubena až po páté patro a s hloubkou 425 metrů stačila ovětrat poruby ze sedmého patra dolu Antonín. Při postupu do větších hloubek bylo nutné prodloužit i výdušnou jámu a proto byla vyhloubena úpadnice v délce 200 metrů. Tato úpadnice byla vybetonována a na počvě byly zabudovány žebříky pro možnost inspekční prohlídky. Ale jáma Simson sama byla neschůdná a nesjízdná a tak se začalo uvažovat, že bude nutno ji zprovoznit. To znamenalo opravit výstroj jámy, vodítka klece, lezní oddělení, signalizaci a umožnit tak průzkumné práce na III. a případně i I. sloji ve vyšších patrech. Každá památka má snad svoji historii a má ji tedy i tato jáma Simson. Traduje se, že tato jáma byla kdysi použita i jako útěková pro tři potrestané, kteří pracovali na dole Antonín. Mělo se to stát někdy počátkem léta roku Tímto činem se jáma Simson dostala do plánu a to proto, že by vlastně měla být jako použitelná a schůdná, snad i záchranná. Ovšem výdřeva už byla dosti zetlelá a úplná rekonstrukce byla nutná. Jako vedoucí závodu Antonín jsem vybral šachtaře na tuto práci a byl to Albert Čech ze Zakřan. Ten začal vše renovovat. Volal mne na prohlídku, když na ohlubni jámy našel železnou kouli s řetězem a jedny staré gumáky. Jednalo se asi o pozůstatky po uprchlících. Ta koule s řetězem musela být jako pomůcka při útěku. Nebyla to zbraň, ale ochrana. Kdyby snad někdo za nimi lezl také po žebřících stačilo toto hodit do lezného oddělení. Váha kovu by rozbila pár žebříků a průlez nahoru by byl znemožněn. Doličné předměty byly snad zabaveny k dalšímu šetření, i když případ byl již dávno odložen. Práce na rekonstrukci pokračovala dále, i když pomalu. Bylo nutné mnohé zařízení zcela vyměnit. Na dokončení úkolu jsme sjeli klecí až na dno jámy. Bylo to přistání do vody, ale po šachetním překopu jsme došli až k větrné úpadnici. Dílo se podařilo. Druhou raritou Simsonu je, že touto výdušnou jámou vycházel dvakrát i kouř. To je velmi neobvyklé. První případ byl, když hořela zátinka č. 12 a pod ní hlavní chodba a podruhé v dubnu To byl velký zápar všech tří lávek šedesátek (62, 64, 66). Byl to celý střed důlního pole dolu Antonín. Uzávěrka byla velmi složitá a bylo zapotřebí uzavřít přes 20 hrází na překopech a na chodbách sedmého a osmého patra. Práce trvala záchranářům tři noci a dva dny i za přítomnosti pomoci záchranářů z Hlavní báňské záchranné stanice z Ostravy. Tento zápar a jeho uzavření znamenalo velkou ztrátu těžební kapacity dolu a trvalo až do listopadu, než byl opět plněn plán těžby uhlí. Na jámě Simson byl instalován výkonný ventilátor a ten běžel nepřetržitě celý týden. Jen v neděli odpoledne byl v klidu pro prohlídku, mazání a případné opra- 15

16 vy. To si i lidé bydlící v okolí stěžovali, že jim vadí ten náhlý klid a ticho. Zajímavé ale bylo, že mne často v pondělí ráno, tak mezi druhou a třetí hodinou, volal dispečer, že v dole je zápar. Uvažoval jsem o těchto příhodách, až mne napadlo, že to může být vyvoláno změnou proudění vzduchu v dole po znovu zapnutí ventilátoru. V neděli odpoledne byl vzduch v dole v klidu a večer začal zase proudit. To mohlo podnítit i sebemenší zápar v dole. Konzultování s pracovníky Báňského úřadu potvrdilo mé mínění a proto už byl ventilátor stále v provozu. Pondělní hlášení o záparech přestala. Až si po čase bude někdo tuto naši památku prohlížet a při výkladu se doví o uvedených skutečnostech, možná, že právě tyto příhody mu zůstanou v mysli. Snad všechny ty zápary jsou již utopeny a nehrozí nám, ni budoucím! 16 K dolu Simson se pojí i další vzpomínání pana ing. Chytila: Viděl jsem v dole i peklo. Dovolila jsem si přetlumočit a poněkud vysvětlit odbornou rétoriku pana inženýra a jeho vzpomínání uvádím. Jde o období, kdy končilo na dole Antonín dobývání plástováním, což byla anomálie RUD, nová metoda dobývání slojí o mocnosti nad 5 metrů. V této střední části Rosicko-oslavanského uhelného revíru se nacházela nejmocnější uhelná sloj. Uvádí se, že v některých místech dosahovala dokonce 16 až 21 metrů. Proto musel být vymyšlen nový způsob dobývání této mocné sloje. Tato zbýšovská metoda plástování se dostala i do Stočesova Atlasu dobývacích metod. V té době, na kterou pan ing. Chytil vzpomíná, asi v třetině patra (nad 7. patrem dolu Antonín) se mocnost sloje snížila až na 4 metry a proto byl zbytek sloje vyrubán běžnou metodou zátinkování. Pracoviště bylo označeno zátinka číslo 12. Při jednom kontrolním fárání hlásil panu ing. Chytilovi dispečer, že v dole někde hoří a to tak silně, že z výdušné jámy Simson jde kouř. Ing. Chytil dal ihned pokyny pro vyhledání všech možných ohnisek, zřejmě neobsazených pracovišť, a sám prohlédl sedmé patro. Nacházel se právě na podložní chodbě. Prohlédl překop do I. sloje pod plásty a pod zátinkou č. 12. Ta nebyla v provozu. Na překopu byla již postavena zděná hráz a větrní dveře, které umožňovaly pouze průjezd důlního vozíku. Překop končil v hlavní chodbě a ta vedla ve sloji až pod zátinku č. 12, dlouhou asi 80 m. A hned po vstupu do této chodby uviděl ing. Chytil něco, jak sám uvádí, co se dá snad přirovnat jen s představou pekla. Asi dvacet metrů chodby od zátinky k překopu již bylo v jednom plameni a s hukotem hořela celá výdřeva chodby. I stojky silné dvacet centimetrů byly v jednom plameni, hořely jako sirky a oheň se rychle blížil k němu, tedy za čerstvým vzduchem. Nezbývalo mu nic jiného než shodit protipožární bariéry, rychle odejít a na překopu ihned uzavřít větrní dveře. Správně předpokládal, že tím doje k omezení proudění vzduchu, oheň stráví část výztuže a pak dojde k závalu chodby. Kouř z otevřeného ohně chodby pod zátinkou a ze zátinky č. 12 proudil s výduchem až na páté patro Antonín a jámou Simson ven. Povolal ihned záchranáře a ti dozdili připravenou protipožární hráz. Do ní byl zabudován Žofinský poklop. Tím bylo umožněno, aby záchranáři s dýchacími přístroji se mohli dostat na prohlídku až za hráz a až do požářiště. Došlo k předpokládanému, a to k závalu chodby a po uzavření hráze na překopu k uhašení ohně.

17 Pan ing. Chytil vzpomíná, že pak několikrát toto podzemní peklo ještě prohlédl s mladými inženýry a při cvičení záchranářů. Škoda jen, že nad sedmým patrem zůstala navždy zazděna tak kvalitní část vysoce koksovatelné první sloje dolu Antonín. Tehdy jáma Simson poprvé sloužila i jako komín své vtažné jámy. Pan ing. Oldřich Chytil prožil ve Zbýšově plných 56 let, z toho 25 roků pracoval v RUD a 30 let aktivně pracuje pro Klub důchodců. Dovolte, abych v několika větách uvedla jeho životní příběh. Pan inženýr Oldřich Chytil se narodil 6. září 1923 ve Vlkoši u Kyjova, okres Hodonín. Kus dětství prožil v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině, kde začal chodit do školy a v roce 1938 po obsazení Užhorodu se rodina vrátila do Kyjova. Gymnázium dokončil v roce 1942 již v Kyjově. V listopadu 1943 byl totálně nasazen do lignitových dolů, kde pracoval do konce dubna 1945 jako horník na dole Hugo v Kyjově. Po skončení války byl přijat na VŠB, studium ukončil v roce 1949 a nastoupil v Handlové jako provozní inženýr. Po promoci v červnu 1950 byl jmenován hlavním inženýrem Nové južné baně v Handlové, odkud odešel v říjnu 1950 na vojenskou základní službu. Do civilu byl propuštěn v říjnu 1952 a byl přidělen do Jihomoravských lignitových dolů v Ratiškovicích a 7. dubna 1953 nastoupil na RUD jako hlavní inženýr Dolu Antonín, tehdy n. p. V roce 1956 byl důl Julius přičleněn k dolu Antonín a pan ing. Chytil zde vykonával funkci ředitele až do roku Poté prošel funkcemi vedoucího výroby, vedoucího technického odboru, vedoucího plánovacího odboru a dne 1. října 1971 byl jmenován ekonomickým náměstkem ředitele n. p. RUD. Od 5. listopadu 1975 přešel do technického odboru, kde měl za úkol pracovat na Generelu n. p. RUD do roku V únoru 1978 ze závažných zdravotních důvodů odešel do důchodu. Pan inženýr Oldřich Chytil byl v roce 1967 členem delegace na V. Mezinárodním hornickém kongresu v Moskvě, v roce 1970 byl členem vládní delegace na VI. Mezinárodním hornickém kongresu v Madridu a v září 1972 v Bukurešti. V roce 1975 obdržel čestné uznání Krajské rady VTS v Brně a Ústředního výboru ČVTS v Praze za práci v hornické vědeckotechnické společnosti. Byl také nositelem vyznamenání Za pracovní obětavost. Protože se pan inženýr Oldřich Chytil 6. září 2009 dožil 86 roků, blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, spokojenost a dlouhá léta. Připravila: Jarmila Plchová 17

18 Hrdinové zavátí časem Dnes už ty dny naplněné odvahou a podstoupené snad i s vědomím možné ztráty života pomalu upadají do minulostí zavátých časů. Tehdy za převratných událostí plných napětí a strachu, které dubnové a květnové dny roku 1945 přinášely, však málokomu připadaly hrdinské. Spíše dnes, když se v myšlenkách do té doby vrátíme a zpětně si uvědomíme, co vše se tehdy dělo, vybavíme si tu velikost hrdinství. Tenkrát se celá země chvěla pod výbuchy dopadajících min a šrapnelů, po cestách i mimo ně hřměly pásy tanků a obrněných vozů a v myslích lidí, naplněných obavami, bylo jediné přání: přežít. Lidé vyděšení častou střelbou a pohybem německých vojáků s plnou výzbrojí oblečených do maskáčů, odcházeli do štoly pod haldou a do lesa s narůstajícími obavami. Když si však uvědomili zranitelnost a nápadnost těchto míst, vraceli se vzápětí pod ochranu svých sklepů. A v tomto čase stálé nejistoty a strachu o sebe a o rodinu zde byli i jedinci, kteří si uvědomovali důležitost zachování a zabezpečení dolů Antonín a Jindřich před zničením. Lidé jako Ing. Hradečný, Mácha, Buriánek, směnmistr Karpfel, důlní Sedláček, horník Josef Petr a další zajišťovali nebo prováděli stavbu hrází proti vodě na sedmém patře. Mistr František Večeřa spolu s pomocníky Jakubem Matouškem a Edou Lesenickým odstraňovali časté poruchy na elektrickém přívodu, který byl tak důležitý pro kontrolu podzemí dolů a krmení koní. Mezi pracovníky, kteří na důl přicházeli přes nebezpečí neustávající střelby, patří také technik Fr. Svoboda a horník Oskar Kraic. Nelze opomenout topiče Josefa Kyvíře a Stanislava Požára, kteří při výpadku elektrického proudu roztopili vyhaslé kotle na Jindřichu, aby tak umožnili sfárání pracovníků na kontrolu stavu stále stoupající vody, která dosáhla na 7. patře Antonínské výše až dvou metrů. Topiči a strojníci těžních strojů stejně jako pracovníci, kteří byli v podzemí na pochůzkách, se mnohdy nedostali na povrch či domů celých 24 hodin. Z toho je patrné, kolik odhodlání, odvahy a obětavosti bylo třeba vynaložit pro zajištění a zabezpečení důlních pracovišť. Když bylo 29. dubna fárání na dole Antonín a Jindřich zcela vyloučeno, rozhodli se horníci z dolu Kukla v Oslavanech svým kamarádům ve Zbýšově pomoci při krmení vyhladovělých koní. Sfárali v Padochově jámou Františka, která byla již osvobozena, do podzemí a s krmením pro koně vyrazili důlními chodbami k Antonínské. Čekala je něco přes tři kilometry dlouhá cesta ztichlým podzemím, kde bylo nutné projít starým větracím komínem v délce 275 metrů v 45 stoupání. Byla to jediná možná cesta, jak se dostat ke stájím na 5. patře Antonínské. Ale přes všechny problémy, které jim připravil do cesty především větrný komín, se ke stájím dostali. Koně, kteří je již na dálku poznali, vítali jejich příchod radostným řehtáním a dupotem. Byli tam, chudáci, celu dobu v naprosté tmě. Když je horníci řádně nakrmili a napojili, nezbylo než je na rozloučenou poplácat a vydat se na zpáteční cestu. Obětavost všech jmenovaných i těch, jejichž jména už upadla v zapomenutí, byla nezměrným důkazem lidské odpovědnosti a věrnosti místu, kde pracovali, které bylo v minulosti i po osvobození zdrojem obživy obyvatel širokého okolí. 18

19 Na závěr je třeba dodat, že právě zásluhou práce těchto lidí mohl důl Antonín již 28. května 1945 zahájit těžbu. Jaroslav Nevřiva Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje Skončilo období prázdnin, letních dovolených, většina z nás se již vrátila do zaběhlého stereotypu v běžném životě mezi prací a odpočinkem, k obvyklým starostem doma či v zaměstnání. Stejně jako v uplynulém školním roce budou i nadále policisté provádět dozor u přechodů na frekventovaných místech v době, kdy se zde školáci objevují ve zvýšené míře. I nadále je ze strany policejního vedení kladen důraz na důsledné postihování řidičů, kteří nedodržují povinnost umožnit chodcům bezpečné přejití zebry, kteří za jízdy telefonují, nejezdí připoutaní, či jiným závažným způsobem porušují dopravní předpisy. Je třeba brát zvláštní ohled především na školáky a hlavně na prvňáčky, kteří si pro nás samozřejmé dopravní návyky teprve začínají osvojovat. O prázdninových měsících, tedy v červenci a srpnu 2009, bylo na OOP Rosice zaevidováno celkem 113 trestných činů a 201 přestupků. Pouze 21 trestných činů směřuje proti veřejnému pořádku, z toho v 10 případech se jedná o jízdu pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek anebo v době vysloveného zákazu řízení. Velká většina trestných činů je majetkového charakteru, jedná se především o krádeže, nejčastěji provedené formou vloupání, tedy násilným vniknutím, překonáním nějaké překážky. Zde velmi často figuruje vloupání do aut, ať již osobních či nákladních (celkem 37 případů). Auto je lákadlo levného zisku pro kdejakého zloděje, zvláště když jsou uvnitř viditelně odloženy nějaké osobní věci či pomůcky např. taška nebo batoh, bunda, navigace, nářadí apod. Vzniklé škody se pohybují v jednotlivých případech v rozmezí od 4.000,- Kč (u Příbrami v lese rozbité sklo ve dveřích u Fordu Tranzit, odcizeny firemní doklady a GPS) až např. do ,- Kč (v Troubsku ze Š Octávie po rozbití skla dveří odcizen notebook, nářadí a náhradní díly na zdravotnickou techniku). Celková škoda jen za dva měsíce prázdnin při vloupání do vozidel na celém teritoriu OOP Rosice činí téměř ,- Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se budu v následujícím výčtu trestných činů, k nimž došlo o prázdninách na celém teritoriu OOP Rosice, věnovat jen těm závažnějším případům s větší škodou a vyšší společenskou nebezpečností Omice: vloupání do novostavby rod. domu vypáčené dveře, odcizeno nářadí a stavební materiál, škoda ,- Kč Zbýšov: poškození výlohy na ul. Masarykova hozený odpadkový kovový koš, škoda 8.000,- Kč Říčky: vloupání do rekreační chaty přes okenici v podkroví, odciz. elektronika, nářadí, rybářské náčiní, škoda cca ,- Kč 19

20 Rosice: poškození vývěsky u kostela zapálená vývěska, škoda cca 5.000,- Kč Střelice: krádež stavebního nářadí v zámečku při rekonstrukci střechy, škoda cca ,- Kč Střelice: poškození vlakové soupravy na nádraží sprejerství, škoda ,- Kč Střelice: krádež kola z nezamčené kočárkárny na ul. Nebovidská, červené kolo Author Basic, škoda 9.500,- Kč Újezd u Rosic: vloupání do stánku s občerstvením u hřiště, odcizeny sudy i s pivem, cigarety, alkohol, škoda cca ,- Kč Zastávka: vloupání do stánku s občerstvením u tenisových. kurtů, odcizeny sudy i s pivem, cukrovinky, alkohol, elektrické spotřebiče, škoda cca ,- Kč Rosice: vloupání do rod. domku na ul. Sportovní, vypáčené dveře, odcizeno kolo a další věci v hodnotě ,- Kč Říčany: vloupání do vozidla Ford Tranzit Na růžku, odcizen skútr Aprilia, dvě přilby, osobní věci občanů SRN, škoda cca ,- Kč Rosice: krádež telekomunikační rozvodny na Tetčické ul., škoda vyčíslena částkou ,- Kč Babice: vloupání do rekonstruované mateřské školy rozbitým oknem, odcizeno ruční elektr. nářadí, škoda cca ,- Kč Rosice: krádež sekačky ze zahradní boudy na ul. Wolkerova, škoda 8.200,- Kč Střelice: vloupání do benzin. čerpací stanice vypáčené posuvné dveře za ,- Kč, odcizeny cigarety za 5.000,- Kč Rosice: poškození 3 vzrostlých bříz na Komenského nám. u domu č. 61, navrtané otvory ke kořenům, škoda cca ,- Kč Zbýšov: vloupání do garáže ve čtvrti Padělky, odcizeno ruční nářadí, škoda cca ,- Kč Zbýšov: podvodné jednání muž z Uh. Brodu vzal zálohu ,- Kč na opravu náhrobku, dosud nic neudělal a není dostupný, stejný případ ve Zbýšově se zálohou ,- Kč byl oznámen Lesní Hluboké: krádež motocyklu Honda U devíti křížů, škoda ,- Kč Omice: krádež věcí z nezajištěného karavanu v kempu Start při motocyklových závodech, škoda cca ,- Kč Popůvky: vloupání do garáže roztažená mříž na okně, odcizen rotační kypřič, škoda cca ,- Kč Ostrovačice: krádež auta Ford Galaxy s přívěsem a motocyklem Suzuki 750 u hotelu Motorsport, škoda ,- (= ,- Kč) Veverské Knínice: vloupání do stavební buňky vypáčené dveře, odcizen vibrační pěch a stavební kolečko, škoda cca ,- Kč Zálesná Zhoř: vloupání do stavební buňky odstraněn visací zámek, odcizen nivelační přístroj, ruční elektr. nářadí, kabely, nafta, pneumatiky, lžíce k bagru, škoda cca ,- Kč 20

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 6. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 25. 6. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 3. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26. 3. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 30. 1. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více