Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace"

Transkript

1 Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura - tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami - jediný odpovědný vedoucí, vybavený komplexní odpovědností za jím vedenou organizační jednotku - jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými 2. Funkcionální (funkční) organizační struktura - tvořena funkčními prvky a funkčními vazbami - funkčně specializovaný vedoucí, vybavený pravomocí a odpovědností ze jemu příslušnou specializovanou funkci - klad specializace vedoucích vysoká odbornost - zápor křížení příkazů - příliš se nerozšířila 3. Liniově-štábní organizační struktura - v našich podnicích nejrozšířenější - tvořena dvěma složkami: liniovou - komplexní řízení daného útvaru - vedoucí útvaru je nadřízeným všem pracovníkům útvaru i štábu štábní - odborníci, specializovaní na hlavní podnikové funkce-technika, výroba, obchod, apod. - nemají všeobecné právo rozhodovat Vedoucí Štáb Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D

2 B. Organizační struktury s pružnými prvky - náročnost současných úkolů vyvolává tlak na změny v organizaci a řízení firem - k řešení určitého úkolu (od počátku po dokončení) se vytváří skupiny (týmy) vhodných pracovníků z různých útvarů a různé specializace bez ohledu na jejich liniové nebo štábní zařazení 1. Maticové struktury - liniově-štábní struktura je doplněna o doplňkovou strukturu Liniový vedoucí Vedoucí doplňkové organizace Štáb Podřízený A Podřízený B Podřízený C - vedoucí doplňkové org. a vybraní pracovníci tvoří tým, který pracuje na úkolu, po jeho splnění se vracejí pracovníci pod původní podřízené klady: - rychlé reakce na požadavky a vytváření týmu zápory: - dvojí podřízenost - nutnost neustálé spolupráce

3 C. Organizační struktury vycházející z činností 1. Funkční struktura - seskupení pracovníků do útvarů podle podobných úkolů, zkušeností, kvalifikace, aktivit - v čele útvaru stojí ředitel pro danou funkci - použití v malých a středních podnicích - tendence k centralizaci řízení 2. Divizní struktura - s růstem firmy přechod od funkční k divizní struktuře - všechny aktivity potřebné k výrobě určitého výrobku jsou sloučeny do jedné divize s vysokou samostatností - divize jsou nejčastěji členěny podle výrobku, zákazníka, místa působení např. divize podle výrobku: osobní, nákladní automobily, motocykly divize podle zákazníků: lednice pro domácnosti, restaurace, mrazírny divize podle místa: Praha, Olomouc, Plzeň - decentralizace řízení 3. Hybridní struktura - kombinace funkční a divizní struktury - obvykle tvořena divizemi + obsahuje funkční útvary centralizované u vrcholového vedení společnosti (např. útvar personální management, finanční management slouží všem divizím)

4 Maticová organizace Vedení podniku Zásobování Výroba Prodej Výrobková skupina: Bílé zboží Výrobková skupina: Video Výrobková skupina: Audio

5 Funkcionální typ členění organizace Vedení podniku Zásobování Konstrukce Výroba Prodej Nákup Vývoj Příprava Propagace Sklad Optimalizace Montáž Péče o zákazníky Investice Prototypy Lakovna Logistika

6 Firemní dokumentace = formalizované postupy pro řešení rutinních, často se opakujících úkolů (trvalé příkazy) - přímý nástroj řízení - osobám kterým jsou určeny říkají co a jak má být vykonáno - nutná je kontrola, zda jsou dodržovány výhody zavedení: - osvobození managerů od přijímaní opakujících se rozhodnutí - zabezpečení jednotného postupu řešení obdobných úkolů - vytvoření know-how (duchovní majetek) firmy členění firemní dokumentace 1. výrobně technická 2. organizačně řídící 1. Výrobně technická dokumentace - především pro výrobní procesy (jejich zajištění, kontrola) - využívají se normy představují normativní základnu řízení podniku zahrnuje: 1. technické normy, upravují - konstrukční provedení, parametry (rozměry, bezpečnost), požadavky na obaly - standardizované technologické postupy (výrobní, zkušební, manipulační) - standardy materiálu, nářadí 2. technicko-hospodářské normy (THN), obsahují - THN spotřeby času (výkonové normy, normy obsluhy) - THN spotřeby materiálu a zásob - THN kapacitní 3. standardní normativy (SN) operativního řízení výroby, zahrnují - SN výrobních dávek - SN průběžných dob výroby - SN nedokončené výroby

7 2. Organizačně řídící dokumentace (organizační normy) členění podle závažnosti: 1. statutární dokumenty (statut, stanovy) - vymezují postavení firmy, určují vrcholové orgány 2. řády (organizační, provozní, podpisový, pracovní) - vymezují vnitřní uspořádání a základní pravidla chování 3. směrnice (pro průběh obchodního případu, nákup, skladování) - stanovují podrobnější postup jednání pří realizaci činností 4. pokyny, instrukce (kontrolní postup přejímky, pracovní instrukce) - upravují postup v rámci směrnice 5. metodiky (propočty ukazatelů) - poskytují obecný výklad určité tematiky Vrcholové vedení firem Právnické osoby (společnost několika lidí) 1. obchodní společnosti 1. veřejná obchodní společnost (v.o.s.) - statutární (řídící orgán) je každý ze společníků 2. komanditní společnost (k.s.) - statutární orgán jsou komplementáři 3. společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.) - statutární orgán jsou jednatelé - další orgány: - valná hromada (nejvyšší orgán) - minimálně 1xročně ji svolávají jednatelé - schvaluje účetní závěrku - dozorčí rada (kontrolní orgán) není povinný 4. akciová společnost (a.s.) - statutární orgán je představenstvo (řídí firmu po celý rok) - je nejvyšším řídícím orgánem v čele s generálním ředitelem členů (vybraní vrcholoví manažeři) - zabezpečuje hosp. politiku firmy - konkretizuje rozhodnutí přijatá dozorčí radou

8 - další orgány: - valná hromada (nejvyšší orgán) - schůzka všech akcionářů min. 1x ročně - rozhoduje o stanovách, strategii - dozorčí rada (kontrolní orgán) - kontroluje práci představenstva členů (zástupci akcionářů, externí členové, které řídí jiné společnosti, banky) Valná hromada akcionářů Dozorčí rada Představenstvo (výkonný top management) 2. družstva - statutární orgán představenstvo - další orgány: - členská schůze (nejvyšší orgán) - svolává se min. 1x ročně - kontrolní komise (kontrolní orgán) 3. státní podniky - v čele podniku stojí ředitel - kontrolním orgánem je dozorčí rada - stát je jediným vlastníkem - Česká správa letišť s.p., Česká pošta, s.p. Podniková struktura Organizace = instituce (podnik, VŠ, družstvo); systém v němž jsou lidé, kteří se podílí na dosahování společných cílů = vlastnost instituce; stupeň organizovanosti instituce = aktivita; organizace nebo reorganizace => organizování nebo měnění organizace ve firmě - organizování = cílevědomá činnost, jejímž cílem je uspořádat prvky systému, jejich aktivity, koordinaci, kontrolu a to tak, aby maximálně přispěli k dosažení stanovených cílů systému = jako uspořádání, organizační strukturu instituce; vnitřní formalizované hierarchické uspořádání celku, určení vztahů nadřízenosti a podřízenosti, pravomocí a odpovědnosti

9 a) Formální -účelová struktura organizačních jednotek ve formálně organizovaném podniku -tvoří je: 1,souhrn organizačních jednotek 2,organizačních vztahů mezi nimi 3,organizačních norem v instituci -je založená na organizační struktuře a na organizačních normách -musí být pružná -v rámci ní existují i neformální skupiny spojené společnými zájmy b) Neformální -vytváří se spontánně na základě společných zájmů -silně mi ovlivňují spokojenost na pracovišti, morálku a chování pracovníků, motivaci, tvůrčí účast na vnitřní podnikatelské činnosti Barnard = jsou to jakékoliv společné aktivity, které postrádají vědomý společný účel -obsahuje organizační aktivity, které nejsou realizovány podle předpisů -ovlivňují struktury formální i pozitivně nebo neutrálně = síť osobních a sociálních vztahů Organizační struktura -sjednocuje činnosti a lidi pro zabezpečování úkolů organizace = formální rozčlenění organizace na organizační jednotky do instančních míst, vymezení vzájemných vazeb mezi nimi -vazby: -nadřízenosti -podřízenosti -musíme přidělit lidem pravomoci a odpovědnosti = hierarchické uspořádání pracovišť seskupených do útvarů a) Vertikální -vymezuje mi stupně řízení, jejíž uspořádáním vzniknou vztahy nadřízenosti a podřízenosti b) Horizontální -počet pozicí, útvarů a lidí na 1 stupni řízení top management střední management liniový management dělníci a) Plochá (široká) -minimální počet stupňů -např.průkopnická b) Vysoká -např.liniový systém -rozpětí řízení = počet přímo podřízených pracovníků 1 nadřízenému -optimální rozpětí = počet pracovníků, které je manažer schopen efektivně řídit a) Pevné -liniová, liniově štábní, štábní b) Pružné -maticová, projektová

10 -další členění podle činností a výsledků těchto činností 1) Funkční členění -pracovníci se seskupují do útvarů podle podobnosti aktivit, zkušeností, kvalifikace a úkolů -dává důraz na vstupy 2) Divizní členění -začnu decentralizovat a začnu vytvářet nižší organizační celky, které jsou pravomocné nazýváme divize (= všechny potřebné aktivity k výrobě určitého výrobku nebo služby, které jsou sloučeny do 1 divize s vysokou autonomií) -dává důraz na výstupy Ředitel Divize 1 Divize 2 Divize 3 Divize 4 výzkum výzkum výzkum výzkum obchod obchod obchod obchod výroba výroba výroba výroba -a) členění divizí podle výrobků každá divize se orientuje na výrobu jiných výrobků b) členění podle zákazníků např.domácnosti, malé firmy, velké firmy c) členění podle místa působnosti 3) Hybridní členění -kombinace funkční a divizní struktury -obsahuje divize i funkční útvary Ředitel Personální manažer Provozní manažer Finanční manažer Manažer pro prodej komodity A Nákupčí Sekretářka Prodavači Obsluha Manažer pro prodej komodity B Nákupčí Sekretářka Prodavači Obsluha

11

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš

Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU. 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš Téma 8: INVESTIČNÍ ČINNOSTI PODNIKU 19.3. 2012 Ing. JiříTomáš OSNOVA: 1. Vymezení pojmu investice 2. Metody hodnocení investic Statické metody Dynamické metody 3. Postup při hodnocení investice 4. Zdroje

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci

Organizace podniku. Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci. Nauka o podniku. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Organizace podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka o podniku

Více

OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management OPTIMALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Optimalization of organization structure Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing.

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více