Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová"

Transkript

1 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

2 Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a 11 3b Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a 12 4b 12 4c Přijímání a zaškolování zaměstnanců 5a 14 5b 15 5c 14 5d 15 5e Profesní rozvoj zaměstnanců 6a 17 6b 17 6c 17 6d 18

3 7. Prevence 7a 19 7b Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a 21 8b 22 8c 26 8d Jednání, vyhodnocení a individuální plán ochrany dítěte 9a 28 9b 30 9c Kontrola případů 10a Rizikové a nouzové situace 11a Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 12a 38 12b Vyřizování a podávání stížností 13a 40 13b Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 14a 42 14b 42

4 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. Potřebné ochrany ze strany orgánu sociálně-právní ochrany se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými mohou být například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany, jazyková, sociokulturní či jiná bariéra apod. Správní obvod OSPOD Moravská Třebová 1

5 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany sousedí se Svitavskem a na severu s Lanškrounskem. Moravskotřebovsko je druhým největším správním obvodem, svojí rozlohou ha zaujímá 9,2 % území kraje. Ve 33 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k celkem obyvatel (5,2 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 64,3 osob/km 2 je druhá nejnižší po Králicku. Ve dvou městech Moravské Třebové a Jevíčku žije polovina obyvatel správního obvodu. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. Moravskotřebovsko je regionem s nejhorší situací na trhu práce v kraji. Míra nezaměstnanosti z dosažitelných uchazečů převyšuje o 6,1 procentního bodu krajský průměr; ke konci roku 2013 činila 12,39 % a byla mezi správními obvody Pardubického kraje nejvyšší. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 činil podíl osob se základním vzděláním včetně neukončeného mezi patnáctiletými a staršími 22,3 %, což byla druhá nejvyšší hodnota v kraji po Králicku. Odvětvové zaměření zaměstnanosti se vyznačuje značně podprůměrným zastoupením zaměstnaných obyvatel ve službách. Podíl cizinců na obyvatelstvu regionu je třetí nejnižší mezi správními obvody v kraji. Rozčlenění správního obvodu Správní obvod máme rozčleněn tak, aby bylo jasné kdo jaký případ má na starosti. Toto rozčlenění je zveřejněno na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2 a na web stránkách města Moravská Třebová (www.mtrebova.cz).. Rozčlenění opatrovnické agendy je podle obcí následující: Bc. Danuše Karpíšková: Boršov u Moravské Třebové Borušov Dětřichov u Moravské Třebové Gruna Janůvky Koruna Křenov Kunčina 2

6 Malíkov Mladějov Moravská Třebová Nová Ves u Moravské Třebové Petrušov Radišov Radkov Rozstání u Moravské Třebové Rychnov na Moravě Staré Město Svojanov u Borušova Třebařov Útěchov u Moravské Třebové Žipotín Mgr. Magda Macháčková: Bělá u Jevíčka Bezděčí u Městečka Trnávky Biskupice Bohdalov u Městečka Trnávky Březina u Moravské Třebové Březinka Březinky Dlouhá Loučka Hartinkov Chornice Jaroměřice u Jevíčka Jevíčko Lázy Městečko Trnávka Mezihoří u Městečka Trnávky Pěčíkov Petrůvka u Městečka Trnávky Přední Arnoštov Slatina Smolná u Jevíčka Šnekov Víska u Jevíčka Vranová Lhota Vrážné Vysoká u Jevíčka Zadní Arnoštov Rozdělení agendy kurátora pro mládež je následující: Bc. Alena Suchá: příjmení klientů začínající na A H Mgr. Zdeněk Navrátil: příjmení klientů začínající na CH Ž Rozdělení agendy Náhradní rodinné péče Pravidelné střídání dle rozdělovníku nápadu nových žádostí Mgr. Irena Škadrová Bc. Alena Suchá 3

7 4

8 Dostupnost Všem pracovníkům OSPOD je k dispozici služební vozidlo, které je výhradně využíváno odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Využití je plánováno pomocí plánovacího kalendáře jízd. Zajištění okamžité pomoci a naléhavé případy jsou řešeny bezodkladně s přednostním využitím vozidla. Zastupitelnost Po dobu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti jej zastupuje určený přítomný pracovník. Zastupování je v souladu se zpracovanými vnitřními pravidly úřadu (Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová, vnitřní předpis č. 23/2009, čl. 6, odst. 2). Zastupování je zveřejněno pro všechny ostatní pracovníky města ve vnitřním systému IBM Lotus Notes v pracovním listu, tak aby mohl kterýkoliv zaměstnanec informovat o nepřítomnosti konkrétního zaměstnance a o jménu osoby, která jej zastupuje. Pro klienty je informace o nepřítomnosti zaměstnance a jeho zastupování vyvěšena na vývěsce umístěné na dveřích kanceláře nepřítomného zaměstnance. 5

9 1b Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na než se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Doba výkonu sociálně právní ochrany je upravena v Pracovním řádu Městského úřadu v Moravské Třebové (vnitřní předpis č. 23/2009) následovně: Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek). Na všech pracovištích a u všech zaměstnanců je zavedena pružná pracovní doba. Začátek a konec pracovní doby si zaměstnanec volí v rámci volitelné pracovní doby, která je stanovena takto: pondělí hod., hod. úterý hod., hod. středa hod., hod. čtvrtek hod., hod pátek hod., hod Základní pracovní doba, v níž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (mimo přestávku na jídlo a oddech), je stanovena takto: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. 6

10 Úřední dny jsou stanoveny na pondělí a středu, úřední hodiny pro styk s veřejností následovně: pondělí hod., hod. středa hod., hod. Po tuto dobu jsou všichni zaměstnanci povinni být na svém pracovišti, pokud ke své nepřítomnosti nemají závažný důvod (např. dovolená, služební cesta, nemoc). V ostatní pracovní dny (úterý, čtvrtek, pátek) jsou hodiny pro styk s veřejností stanoveny takto: Úterý hod., hod. Čtvrtek hod., hod. Pátek hod., hod. Vedoucí odborů jsou povinni zajistit, aby v tuto dobu byl na každém odboru přítomen vždy nejméně jeden zaměstnanec, který zajistí podávání informací a zabezpečí provoz pracoviště. Pracovní pohotovost Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují okamžitou pomoc a to 24 hodin denně. Tato pomoc je poskytována ohroženému dítěti v obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností v naléhavých případech (ustanovení 16 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů), v součinnosti s obecními úřady, soudy, zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými a školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy, zařízeními sociálních služeb, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jinými zařízeními sociálně-právní ochrany dětí a zejména Policií ČR. Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů. Jedná se o případy, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče, je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodičů, nebo jiné fyzické osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti. Je patrný rozdíl mezi poskytováním sociálněprávní ochrany v době pohotovosti, kdy se zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu. V době běžné pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu. Tuto povinnost zabezpečují pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Rozpis pověřených pracovníků zpracovává vedoucí odboru na období tří měsíců, služba je vykonávána v týdenních cyklech od pondělí od 8:00 hod do následujícího pondělí do 8:00 hod a evidována v knize evidence 7

11 služeb. Seznam pracovníků poskytujících okamžitou pomoc ohroženým dětem mají k dispozici pracoviště Policie ČR v Moravské Třebové, Policie ČR Svitavy SKPV, Městská policie Moravská Třebová, Okresní soud Svitavy a Okresní státní zastupitelství. Pověřený pracovník má k dispozici služební mobilní telefon, který není určen pro veřejnost, pouze pro PČR a soudy. Dále má pracovník k dispozici notebook s připojením na internet a má možnost využít služební automobil (klíče jsou k dispozici na určeném místě). Všichni pracovníci jsou prokazatelně poučeni. 8

12 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. OSPOD využívá pro výkon sociálně-právní ochrany tři samostatné kanceláře v přízemí budovy městského úřadu na ulici Olomoucké. Každá kancelář má vlastní příchod z chodby pro veřejnost. Uvnitř jsou vzájemně propojeny dveřmi. Každý pracovník má u svého pracovního stolu zázemí pro běžné jednání s klienty. Pro důvěrná jednání je využívána jednací místnost nacházející se hned vedle kanceláří OSPOD, nebo je možno využít větší zasedací místnost (užívání je upraveno Vnitřním předpisem č. 3/2013 Pravidla pro užívání zasedacích místností městského úřadu). Rezervace místností je prováděna v programu IBM Lotus Notes-rezervace místností. V případě potřeby zachování soukromí klienta je po dohodě využívána i samostatná kancelář vedoucí odboru. 2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. Pracovníci OSPOD mají vhodné materiální vybavení. Každý pracovník OSPOD má k dispozici, mimo standardního kancelářského vybavení, vlastní notebook. Pro práci v terénu je k dispozici je mobilní datové připojení a mobilní telefony. OSPOD má ve výhradním používání osobní automobil, který je využíván i v době pohotovosti. Tuto oblast upravuje vnitřní předpis Města Moravská Třebová č. předpisu 23/2009 Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová (čl. 6, 18, příloha 1) 9

13 2c Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. V jednacích prostorách jsou zajištěny pomůcky v návaznosti na využití metod a technik sociální práce s dětmi podle věkových kategorií (hračky, kreslicí potřeby apod.) a zaměstnanci o pomůckách vědí a podle potřeby je využívají. Povinné bezpečnostní vybavení při využívání služebního vozu k přepravě dětí, tj. autosedačky a podsedáky má OSPOD vyřešen dohodou o zapůjčení s místním Dětským domovem. 2d Orgán sociálně právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Pro klienty jsou k dispozici toalety v blízkosti pracoviště OSPOD. Hygienické zázemí odpovídá počtu zaměstnanců a jejich pohlaví, k použití jsou toalety a sprcha. Pracoviště má nastaven systém ochrany zaměstnanců za pomoci bezpečnostního tlačítka napojeného na pult centrální ochrany. K zabezpečení ochrany zaměstnanců přispívá i možnost přivolání pomoci z vedlejší průchozí kanceláře. Na pracovišti je k dispozici lékárnička, dezinfekční prostředky i pro práci v terénu, návleky a rukavice. 10

14 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Základní informace a kontakty na pracovníky vykonávající sociálně-právní ochranu dětí jsou dostupné na webových stránkách města Na těchto stránkách jsou umístěny i standardy kvality sociálně-právní ochrany. Vnitřní pravidla a postupy má OSPOD zpracované a uložené na serveru města ve složce přístupné všem pracovníkům oddělení. 3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Na web stránkách města je ve složce OSPOD) zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany dětí. (http://www.moravskatrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/starosta/tajemnik/odborsocialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socia) OSPOD má vytvořen informační letáček, který je srozumitelný a dostupný jak rodičům a dětem, tak i široké veřejnosti. 11

15 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Orgán SPO je zařazen do struktury odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Počet pracovníků stanoví v souladu s právními předpisy rada města v Organizačním řádu Městského úřadu Moravská Třebová, č. předpisu 2/2013. Sociálně- právní ochrana je zabezpečována přiměřeným počtem pracovníků tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č.359/1999 Sb. Každý pracovník orgánu SPO má zpracovanou náplň práce, se kterou byl seznámen. Jedno vyhotovení je založeno v osobní složce na personálním oddělení úřadu. Pracovní úvazky nejsou kumulované s jinými agendami Městského úřadu Moravská Třebová 4b Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. Počet zaměstnanců OSPOD Moravská Třebová je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Městský úřad Moravská Třebová dle 12

16 Sociodemografické analýzy Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, Přílohy č. 1 spadá do kategorie zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, počet dětí na jednoho pracovníka činí dětí (počet dětí trvale přihlášených ve správním obvodu ORP k : 4706). Výpočet doporučeného počtu pracovníků: dle souhrnného indikátoru: počet dětí: 700-6,72 počet dětí: 800-5,85 počet dětí: 900-5,22 Stávající počet pracovníků: 5 (4,75 úvazku) 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. Obecné předpoklady pro výkon práce pracovníka orgánu SPO jsou specifikovány v zákoně o sociálních službách (zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků (zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní oprávnění a povinnosti vztahující se k jednotlivým pracovním pozicím jsou specifikovány v pracovní smlouvě, náplni práce, které jsou uloženy na personálním oddělení úřadu. Pracovníci orgánu SPO mají tajemníkem městského úřadu vydaná oprávnění, kterými se mohou prokázat při jednáních konaných mimo úřad (např. při práci v terénu). 13

17 5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. + 5c Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka vycházejí ze znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon definuje mimo jiné odbornou způsobilost a další vzdělávání sociálních pracovníků. Z ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost samosprávného celku přihlásit úředníka k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru nebo do tří měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je to třeba. Všichni pracovníci OSPOD Moravská Třebová splňují kvalifikační předpoklady a mají úspěšně složenou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Tuto povinnost zabezpečuje a evidenci vede personalistka, uloženo v osobním spisu zaměstnance. 14

18 5b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. + 5d Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. Městský úřad má zpracovanou směrnici č. 24/2009 Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. Tento vnitřní předpis upravuje oblasti získávání a výběru vhodných zaměstnanců, podporu a pomoc novým zaměstnancům, jejich vzdělávání, prohlubování kvalifikace a další. Další předpis, který zpracovává pravidla při přijímání nových zaměstnanců je vnitřní předpis č. 25/2009 Cyklus zaměstnance. Pro kvalitní začlenění nových zaměstnanců do městského úřadu s cílem jejich rychlé adaptace a podávání plnohodnotného pracovního výkonu co nejdříve je zaveden systém,,začlenění zaměstnance do organizace. Jedná se o obdobu koučinku, kdy je nově přijatému zaměstnanci přidělen zkušený úředník příslušného odboru, nazvaný pro účely této směrnice instruktor. 5e Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. Orgán sociálně-právní ochrany dětí umožňuje na základě dohody stáže a praxe studentů. Zabezpečení praxí studentů a stážistů na úřadu zabezpečuje personalistka úřadu (vnitřní předpis Města Moravské Třebová č. předpisu 2/2013 Organizační řád Městského úřadu v Moravské Třebové, příloha č. 3, čl. 2, odst. 3, písmeno k). Dále je k tomuto zpracován,,metodický výklad tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová k přístupu studentů či 15

19 rekvalifikantů, vykonávajících na městském úřadě praxi nebo rekvalifikaci v rámci jejich učebního či rekvalifikačního programu, k informačnímu systému městského úřadu. 16

20 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 6a Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. Městský úřad Moravská Třebová má zpracován vnitřní předpis č. 10/2007 Směrnice pro hodnocení zaměstnanců města zařazených do městského úřadu Moravská Třebová, na základě kterého probíhalo pravidelné roční hodnocení všech zaměstnanců přímými nadřízenými. V současné době je tato oblast přehodnocována a nově zpracovávaná v rámci projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová, realizovaného na základě výzvy č. 89 z OP LZZ. Výstup z projektu bude podkladem pro nové zpracování vnitřního předpisu k hodnocení zaměstnanců. Pilotní hodnocení proběhne v období únorbřezen b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. + 6c Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných 17

21 Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. Každý zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany má písemně zpracován plán dalšího vzdělávání. Plán je zpracován v souladu s vnitřním předpisem Města Moravská Třebová č. 24/2009 Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. Agendu zajišťuje a evidenci vede personalistka, uloženo v osobním spisu zaměstnance. 6d Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany mají smluvně zajištěnou podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Podpora je svým zaměřením a rozsahem stanovena na základě potřeb zaměstnanců s ohledem na výkon jejich pracovní činnosti. Je zaměřena případově (tj. na řešení konkrétních kauz klientů), ale i týmově (např. v situacích, kdy se v týmu zaměstnanců objevují problémy či konflikty narušující plynulý výkon práce či vztahy na pracovišti). Pracoviště umožňuje, na základě stejné smlouvy svým zaměstnancům také individuální supervizi, pokud o ni některý zaměstnanec požádá. Kromě supervize prováděné odborníkem zvenčí, má orgán sociálně-právní ochrany zavedeno intervizní neformální setkávání zaměstnanců, které tvoří důležitý základ sociální práce. Setkání probíhají pravidelně nejméně 1x měsíčně. 18

22 7. Prevence 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany v souladu s ustanovením 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vyhledávají děti uvedené v 6 tohoto zákona. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí spolupracují zaměstnanci OSPOD s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR, městskou policií, Probační a mediační službou, soudy, státními zastupitelstvími, poskytovateli zdravotních služeb a dalšími. V rámci této spolupráce je mapováno dění v Moravské Třebové i celé spádové oblasti, probíhá vyhledávání a monitorování ohrožených dětí. Informace od těchto subjektů jsou přímo zasílány oddělení sociálně-právní ochrany. Všechny základní školy ve správním obvodu zasílají pravidelně každé pololetí zprávu o žácích se sníženou známkou z chování. Zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany jsou z jejich praxe a z úřední činnosti známa místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí a na těchto místech uplatňuje ve spolupráci se zainteresovanými subjekty adekvátní preventivní aktivity (dohled, realizaci volnočasových aktivit, aktivizační služby). 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty 19

23 mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. Orgán sociálně-právní ochrany má nastavenou spolupráci v rámci preventivních aktivit s dalšími zainteresovanými subjekty. Úzce spolupracuje s koordinátorkou prevence kriminality, která je též zařazena do odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Pracovníci OSPOD se podílí na činnosti komise prevence kriminality. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Pracovníci OSPOD jsou zapojeni v multidisciplinárním týmu pro mládež okresu Svitavy (složen ze zástupců Policie ČR, státního zastupitelství, soudu, Probační a mediační služby, orgánu péče o dítě, městské policie, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb, nevládních organizací a zdravotnických zařízení), jehož organizátorem a koordinátorem je Středisko probační a mediační služby Svitavy. V rámci týmu je společně řešena kriminalita mládeže v daných lokalitách okresu Svitavy. Činnost týmů se věnuje zejména oblastem jako je shromažďování statistických dat z trestní praxe, provádí jejich přesnou analýzu a vyhodnocení se zaměřením na strukturu kriminality v daných oblastech, definování cílových skupin pachatelů, identifikování klíčových faktorů ovlivňujících kriminalitu v dané oblasti a plánování a vytváření účinné strategie na řešení kriminality mládeže, které jsou následně v daných lokalitách společně realizovány. Kurátor pro děti a mládež spolupracuje s pedagogy škol, metodiky primární prevence, poskytovateli preventivních aktivit, Centrem volného času, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, Střediskem výchovné péče Svitavska. 20

24 8. Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Orgán sociálně-právní ochrany postupuje jednotně při přijetí oznámení případu a jeho evidenci v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dále Spisovým řádem Městského úřadu v Moravské Třebové (vnitřní předpis č. 1/2014). Systém zpracování, vedení, evidence a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí komplexně upravuje Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/ , ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Oddělení SPOD přijímá oznámení z podatelny úřadu, datovou schránkou, em, oznámení do protokolu, oznámení přijatá telefonicky, vlastní zjištění při depistáži. Oznámení z podatelny úřadu a datové schránky jsou zavedena v programu Spisová služba a označena spisovou značkou, přes vedoucího odboru jsou předána oddělení sociálně-právní ochrany (přes administrátora vnitřní pošty), který je přiděluje konkrétním pracovníkům. y, protokoly sepsané s oznamovateli, záznamy z telefonických jednání, záznamy o skutečnostech zjištěných vlastní depistáží pracovník SPOD zařadí do systému spisové služby, která oznámení přiřadí spisovou značkou. Koordinátor případu následně zaeviduje oznámení do rejstříku Om, Nom, pomocných rejstříků atd., případně založí do stávající spisové dokumentace. Ihned po obdržení oznámení provede kompetentní pracovník primární úvahové zhodnocení podnětu (co je důvodem a obsahem oznámení, kdo oznámení podal, o jaké dítě se jedná, údaje o rodičích a rodině, atd.). Následně dochází k prvotnímu hodnocení, v této fázi procesu kompetentní pracovník zjišťuje aktuální míru ohrožení dítěte, za účelem stanovení rychlosti a intenzity okamžité sociální intervence. Toto hodnocení provádí pracovník na základě informací obsažených v oznámení, rozhovoru s dítětem, rodiči, doplňujících informací dalších subjektů, sociálního šetření, dalších metod sociální práce. 21

25 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. Minimální riziko ohrožení dítěte dítě nesplňuje definice týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte, k případnému ohrožení dítěte došlo vlivem shody nevhodných okolností, zhoršená kvalita péče rodičů byla krátkodobá a vycházela z náhlého a mimořádného zhoršení rodičovských funkcí, rodina zmobilizovala zdroje apod. Rodině je poskytnuta pomoc v podobě edukace, nabídky preventivních služeb nejměkčího charakteru (volnočasové aktivity, mateřské centrum, úřad práce apod.). Individuální plán ochrany dítěte není potřeba vypracovávat. Je možné určit časový horizont (ideálně 3 měsíce), po kterém je rodina kontaktována a zhodnocena aktuální situace. Je-li rodina nadále funkční, spolupráce je ukončena a spis uzavřen. Zvýší-li se riziko ohrožení dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále. Střední riziko ohrožení dítěte rodinné a výchovné prostředí vykazují znaky středního rizika. Pro zajištění bezpečí a rozvoje dítěte je potřeba vytvořit individuální plán ochrany dítěte (IPOD), včetně určení cíle, časového horizontu, způsobu a hodnocení poskytnuté intervence. Do intervence jsou zapojeny služby sociální intervence (sociálně aktivizační služby pro rodiny, terénní sociální práce apod.), rodina je spíše pozitivně motivována ke spolupráci. K zesílení důrazu na nutnost intervence je možné využít institutu úředního dohledu. Podaří-li se IPOD naplnit, rodina je přeřazena do kategorie minimálního rizika (dále se postupuje, viz výše). Zůstane-li situace beze změn, přehodnocují se metody intervence zda zvolit jiný typ služeb, zvýšit intenzitu poskytovaných služeb apod. Jako maximální konečný cíl intervence může být určena stabilizace situace dítěte a zabránění zhoršování jeho stavu. Zvýší-li se riziko ohrožení dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále. Závažné ohrožení dítěte rodinné a výchovné prostředí vykazují závažné riziko ohrožení dítěte, které však nedosahuje míru přímo ohrožující dítě na životě a zdraví a v danou situaci nevyžaduje (neumožňuje) vydání předběžného opatření. V IPOD se využívá možnosti nařídit rodině využití sociálních služeb, je také možné využít institut soudního dohledu, v odůvodněných případech jsou poznatky zjištěné v průběh vyhodnocování a intervence poskytnuty orgánům činným v trestním řízení. Součástí IPOD musí být mapování širšího 22

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více