Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová"

Transkript

1 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

2 Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a 11 3b Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a 12 4b 12 4c Přijímání a zaškolování zaměstnanců 5a 14 5b 15 5c 14 5d 15 5e Profesní rozvoj zaměstnanců 6a 17 6b 17 6c 17 6d 18

3 7. Prevence 7a 19 7b Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a 21 8b 22 8c 26 8d Jednání, vyhodnocení a individuální plán ochrany dítěte 9a 28 9b 30 9c Kontrola případů 10a Rizikové a nouzové situace 11a Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 12a 38 12b Vyřizování a podávání stížností 13a 40 13b Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 14a 42 14b 42

4 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. Potřebné ochrany ze strany orgánu sociálně-právní ochrany se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti, jakými mohou být například vzdálenost místa bydliště klienta od pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany, jazyková, sociokulturní či jiná bariéra apod. Správní obvod OSPOD Moravská Třebová 1

5 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany sousedí se Svitavskem a na severu s Lanškrounskem. Moravskotřebovsko je druhým největším správním obvodem, svojí rozlohou ha zaujímá 9,2 % území kraje. Ve 33 obcích, které tvoří správní obvod, žilo k celkem obyvatel (5,2 % obyvatelstva kraje). Hustota zalidnění 64,3 osob/km 2 je druhá nejnižší po Králicku. Ve dvou městech Moravské Třebové a Jevíčku žije polovina obyvatel správního obvodu. Správní území je dále členěno na dvě spádové oblasti pověřených obecních úřadů, jejichž sídla jsou v uvedených městech. Moravskotřebovsko je regionem s nejhorší situací na trhu práce v kraji. Míra nezaměstnanosti z dosažitelných uchazečů převyšuje o 6,1 procentního bodu krajský průměr; ke konci roku 2013 činila 12,39 % a byla mezi správními obvody Pardubického kraje nejvyšší. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 činil podíl osob se základním vzděláním včetně neukončeného mezi patnáctiletými a staršími 22,3 %, což byla druhá nejvyšší hodnota v kraji po Králicku. Odvětvové zaměření zaměstnanosti se vyznačuje značně podprůměrným zastoupením zaměstnaných obyvatel ve službách. Podíl cizinců na obyvatelstvu regionu je třetí nejnižší mezi správními obvody v kraji. Rozčlenění správního obvodu Správní obvod máme rozčleněn tak, aby bylo jasné kdo jaký případ má na starosti. Toto rozčlenění je zveřejněno na nástěnce na chodbě odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová, Olomoucká 2 a na web stránkách města Moravská Třebová (www.mtrebova.cz).. Rozčlenění opatrovnické agendy je podle obcí následující: Bc. Danuše Karpíšková: Boršov u Moravské Třebové Borušov Dětřichov u Moravské Třebové Gruna Janůvky Koruna Křenov Kunčina 2

6 Malíkov Mladějov Moravská Třebová Nová Ves u Moravské Třebové Petrušov Radišov Radkov Rozstání u Moravské Třebové Rychnov na Moravě Staré Město Svojanov u Borušova Třebařov Útěchov u Moravské Třebové Žipotín Mgr. Magda Macháčková: Bělá u Jevíčka Bezděčí u Městečka Trnávky Biskupice Bohdalov u Městečka Trnávky Březina u Moravské Třebové Březinka Březinky Dlouhá Loučka Hartinkov Chornice Jaroměřice u Jevíčka Jevíčko Lázy Městečko Trnávka Mezihoří u Městečka Trnávky Pěčíkov Petrůvka u Městečka Trnávky Přední Arnoštov Slatina Smolná u Jevíčka Šnekov Víska u Jevíčka Vranová Lhota Vrážné Vysoká u Jevíčka Zadní Arnoštov Rozdělení agendy kurátora pro mládež je následující: Bc. Alena Suchá: příjmení klientů začínající na A H Mgr. Zdeněk Navrátil: příjmení klientů začínající na CH Ž Rozdělení agendy Náhradní rodinné péče Pravidelné střídání dle rozdělovníku nápadu nových žádostí Mgr. Irena Škadrová Bc. Alena Suchá 3

7 4

8 Dostupnost Všem pracovníkům OSPOD je k dispozici služební vozidlo, které je výhradně využíváno odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Využití je plánováno pomocí plánovacího kalendáře jízd. Zajištění okamžité pomoci a naléhavé případy jsou řešeny bezodkladně s přednostním využitím vozidla. Zastupitelnost Po dobu nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti jej zastupuje určený přítomný pracovník. Zastupování je v souladu se zpracovanými vnitřními pravidly úřadu (Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová, vnitřní předpis č. 23/2009, čl. 6, odst. 2). Zastupování je zveřejněno pro všechny ostatní pracovníky města ve vnitřním systému IBM Lotus Notes v pracovním listu, tak aby mohl kterýkoliv zaměstnanec informovat o nepřítomnosti konkrétního zaměstnance a o jménu osoby, která jej zastupuje. Pro klienty je informace o nepřítomnosti zaměstnance a jeho zastupování vyvěšena na vývěsce umístěné na dveřích kanceláře nepřítomného zaměstnance. 5

9 1b Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na než se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. Doba výkonu sociálně právní ochrany je upravena v Pracovním řádu Městského úřadu v Moravské Třebové (vnitřní předpis č. 23/2009) následovně: Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek). Na všech pracovištích a u všech zaměstnanců je zavedena pružná pracovní doba. Začátek a konec pracovní doby si zaměstnanec volí v rámci volitelné pracovní doby, která je stanovena takto: pondělí hod., hod. úterý hod., hod. středa hod., hod. čtvrtek hod., hod pátek hod., hod Základní pracovní doba, v níž je zaměstnanec povinen být na pracovišti (mimo přestávku na jídlo a oddech), je stanovena takto: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. 6

10 Úřední dny jsou stanoveny na pondělí a středu, úřední hodiny pro styk s veřejností následovně: pondělí hod., hod. středa hod., hod. Po tuto dobu jsou všichni zaměstnanci povinni být na svém pracovišti, pokud ke své nepřítomnosti nemají závažný důvod (např. dovolená, služební cesta, nemoc). V ostatní pracovní dny (úterý, čtvrtek, pátek) jsou hodiny pro styk s veřejností stanoveny takto: Úterý hod., hod. Čtvrtek hod., hod. Pátek hod., hod. Vedoucí odborů jsou povinni zajistit, aby v tuto dobu byl na každém odboru přítomen vždy nejméně jeden zaměstnanec, který zajistí podávání informací a zabezpečí provoz pracoviště. Pracovní pohotovost Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytují okamžitou pomoc a to 24 hodin denně. Tato pomoc je poskytována ohroženému dítěti v obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností v naléhavých případech (ustanovení 16 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů), v součinnosti s obecními úřady, soudy, zdravotnickými pracovníky, zdravotnickými a školskými zařízeními pro výkon ústavní výchovy, zařízeními sociálních služeb, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jinými zařízeními sociálně-právní ochrany dětí a zejména Policií ČR. Doba pracovní pohotovosti je vyhrazena pro výkon základních, nutných a bezodkladných úkonů. Jedná se o případy, kdy se dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče, je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo narušen, jestliže je dítě vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodičů, nebo jiné fyzické osoby, která žije s dítětem ve společné domácnosti. Je patrný rozdíl mezi poskytováním sociálněprávní ochrany v době pohotovosti, kdy se zaměstnanci zabývají pouze situacemi, jejichž řešení nesnese odkladu. V době běžné pracovní doby je sociálně-právní ochrana poskytována v celém rozsahu. Tuto povinnost zabezpečují pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. Rozpis pověřených pracovníků zpracovává vedoucí odboru na období tří měsíců, služba je vykonávána v týdenních cyklech od pondělí od 8:00 hod do následujícího pondělí do 8:00 hod a evidována v knize evidence 7

11 služeb. Seznam pracovníků poskytujících okamžitou pomoc ohroženým dětem mají k dispozici pracoviště Policie ČR v Moravské Třebové, Policie ČR Svitavy SKPV, Městská policie Moravská Třebová, Okresní soud Svitavy a Okresní státní zastupitelství. Pověřený pracovník má k dispozici služební mobilní telefon, který není určen pro veřejnost, pouze pro PČR a soudy. Dále má pracovník k dispozici notebook s připojením na internet a má možnost využít služební automobil (klíče jsou k dispozici na určeném místě). Všichni pracovníci jsou prokazatelně poučeni. 8

12 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním sociálně-právní ochrany. OSPOD využívá pro výkon sociálně-právní ochrany tři samostatné kanceláře v přízemí budovy městského úřadu na ulici Olomoucké. Každá kancelář má vlastní příchod z chodby pro veřejnost. Uvnitř jsou vzájemně propojeny dveřmi. Každý pracovník má u svého pracovního stolu zázemí pro běžné jednání s klienty. Pro důvěrná jednání je využívána jednací místnost nacházející se hned vedle kanceláří OSPOD, nebo je možno využít větší zasedací místnost (užívání je upraveno Vnitřním předpisem č. 3/2013 Pravidla pro užívání zasedacích místností městského úřadu). Rezervace místností je prováděna v programu IBM Lotus Notes-rezervace místností. V případě potřeby zachování soukromí klienta je po dohodě využívána i samostatná kancelář vedoucí odboru. 2b Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu. Pracovníci OSPOD mají vhodné materiální vybavení. Každý pracovník OSPOD má k dispozici, mimo standardního kancelářského vybavení, vlastní notebook. Pro práci v terénu je k dispozici je mobilní datové připojení a mobilní telefony. OSPOD má ve výhradním používání osobní automobil, který je využíván i v době pohotovosti. Tuto oblast upravuje vnitřní předpis Města Moravská Třebová č. předpisu 23/2009 Pracovní řád Městského úřadu Moravská Třebová (čl. 6, 18, příloha 1) 9

13 2c Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient ), zejména s ohledem na potřeby dětí. V jednacích prostorách jsou zajištěny pomůcky v návaznosti na využití metod a technik sociální práce s dětmi podle věkových kategorií (hračky, kreslicí potřeby apod.) a zaměstnanci o pomůckách vědí a podle potřeby je využívají. Povinné bezpečnostní vybavení při využívání služebního vozu k přepravě dětí, tj. autosedačky a podsedáky má OSPOD vyřešen dohodou o zapůjčení s místním Dětským domovem. 2d Orgán sociálně právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Pro klienty jsou k dispozici toalety v blízkosti pracoviště OSPOD. Hygienické zázemí odpovídá počtu zaměstnanců a jejich pohlaví, k použití jsou toalety a sprcha. Pracoviště má nastaven systém ochrany zaměstnanců za pomoci bezpečnostního tlačítka napojeného na pult centrální ochrany. K zabezpečení ochrany zaměstnanců přispívá i možnost přivolání pomoci z vedlejší průchozí kanceláře. Na pracovišti je k dispozici lékárnička, dezinfekční prostředky i pro práci v terénu, návleky a rukavice. 10

14 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Základní informace a kontakty na pracovníky vykonávající sociálně-právní ochranu dětí jsou dostupné na webových stránkách města Na těchto stránkách jsou umístěny i standardy kvality sociálně-právní ochrany. Vnitřní pravidla a postupy má OSPOD zpracované a uložené na serveru města ve složce přístupné všem pracovníkům oddělení. 3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně dostupné. Na web stránkách města je ve složce OSPOD) zpracovaný informační materiál se souborem základních informací o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní ochrany dětí. (http://www.moravskatrebova.cz/radnice/organizacni-struktura/starosta/tajemnik/odborsocialnich-veci-a-zdravotnictvi/oddeleni-socia) OSPOD má vytvořen informační letáček, který je srozumitelný a dostupný jak rodičům a dětem, tak i široké veřejnosti. 11

15 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. Orgán SPO je zařazen do struktury odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Počet pracovníků stanoví v souladu s právními předpisy rada města v Organizačním řádu Městského úřadu Moravská Třebová, č. předpisu 2/2013. Sociálně- právní ochrana je zabezpečována přiměřeným počtem pracovníků tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č.359/1999 Sb. Každý pracovník orgánu SPO má zpracovanou náplň práce, se kterou byl seznámen. Jedno vyhotovení je založeno v osobní složce na personálním oddělení úřadu. Pracovní úvazky nejsou kumulované s jinými agendami Městského úřadu Moravská Třebová 4b Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálněprávní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. Počet zaměstnanců OSPOD Moravská Třebová je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Městský úřad Moravská Třebová dle 12

16 Sociodemografické analýzy Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, Přílohy č. 1 spadá do kategorie zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, počet dětí na jednoho pracovníka činí dětí (počet dětí trvale přihlášených ve správním obvodu ORP k : 4706). Výpočet doporučeného počtu pracovníků: dle souhrnného indikátoru: počet dětí: 700-6,72 počet dětí: 800-5,85 počet dětí: 900-5,22 Stávající počet pracovníků: 5 (4,75 úvazku) 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. Obecné předpoklady pro výkon práce pracovníka orgánu SPO jsou specifikovány v zákoně o sociálních službách (zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v zákoně o úřednících územních samosprávných celků (zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní oprávnění a povinnosti vztahující se k jednotlivým pracovním pozicím jsou specifikovány v pracovní smlouvě, náplni práce, které jsou uloženy na personálním oddělení úřadu. Pracovníci orgánu SPO mají tajemníkem městského úřadu vydaná oprávnění, kterými se mohou prokázat při jednáních konaných mimo úřad (např. při práci v terénu). 13

17 5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany. + 5c Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka vycházejí ze znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon definuje mimo jiné odbornou způsobilost a další vzdělávání sociálních pracovníků. Z ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost samosprávného celku přihlásit úředníka k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti do šesti měsíců od vzniku pracovního poměru nebo do tří měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je to třeba. Všichni pracovníci OSPOD Moravská Třebová splňují kvalifikační předpoklady a mají úspěšně složenou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Tuto povinnost zabezpečuje a evidenci vede personalistka, uloženo v osobním spisu zaměstnance. 14

18 5b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. + 5d Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. Městský úřad má zpracovanou směrnici č. 24/2009 Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. Tento vnitřní předpis upravuje oblasti získávání a výběru vhodných zaměstnanců, podporu a pomoc novým zaměstnancům, jejich vzdělávání, prohlubování kvalifikace a další. Další předpis, který zpracovává pravidla při přijímání nových zaměstnanců je vnitřní předpis č. 25/2009 Cyklus zaměstnance. Pro kvalitní začlenění nových zaměstnanců do městského úřadu s cílem jejich rychlé adaptace a podávání plnohodnotného pracovního výkonu co nejdříve je zaveden systém,,začlenění zaměstnance do organizace. Jedná se o obdobu koučinku, kdy je nově přijatému zaměstnanci přidělen zkušený úředník příslušného odboru, nazvaný pro účely této směrnice instruktor. 5e Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. Orgán sociálně-právní ochrany dětí umožňuje na základě dohody stáže a praxe studentů. Zabezpečení praxí studentů a stážistů na úřadu zabezpečuje personalistka úřadu (vnitřní předpis Města Moravské Třebová č. předpisu 2/2013 Organizační řád Městského úřadu v Moravské Třebové, příloha č. 3, čl. 2, odst. 3, písmeno k). Dále je k tomuto zpracován,,metodický výklad tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová k přístupu studentů či 15

19 rekvalifikantů, vykonávajících na městském úřadě praxi nebo rekvalifikaci v rámci jejich učebního či rekvalifikačního programu, k informačnímu systému městského úřadu. 16

20 6. Profesní rozvoj zaměstnanců 6a Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany je hodnocen svým přímým nadřízeným minimálně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné kvalifikace. Městský úřad Moravská Třebová má zpracován vnitřní předpis č. 10/2007 Směrnice pro hodnocení zaměstnanců města zařazených do městského úřadu Moravská Třebová, na základě kterého probíhalo pravidelné roční hodnocení všech zaměstnanců přímými nadřízenými. V současné době je tato oblast přehodnocována a nově zpracovávaná v rámci projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová, realizovaného na základě výzvy č. 89 z OP LZZ. Výstup z projektu bude podkladem pro nové zpracování vnitřního předpisu k hodnocení zaměstnanců. Pilotní hodnocení proběhne v období únorbřezen b Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. + 6c Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany na vzdělávacích kurzech akreditovaných 17

21 Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na rozšíření odborné kvalifikace. Každý zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany má písemně zpracován plán dalšího vzdělávání. Plán je zpracován v souladu s vnitřním předpisem Města Moravská Třebová č. 24/2009 Personální politika Městského úřadu Moravská Třebová. Agendu zajišťuje a evidenci vede personalistka, uloženo v osobním spisu zaměstnance. 6d Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany, kteří vykonávají přímou práci s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany mají smluvně zajištěnou podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka. Podpora je svým zaměřením a rozsahem stanovena na základě potřeb zaměstnanců s ohledem na výkon jejich pracovní činnosti. Je zaměřena případově (tj. na řešení konkrétních kauz klientů), ale i týmově (např. v situacích, kdy se v týmu zaměstnanců objevují problémy či konflikty narušující plynulý výkon práce či vztahy na pracovišti). Pracoviště umožňuje, na základě stejné smlouvy svým zaměstnancům také individuální supervizi, pokud o ni některý zaměstnanec požádá. Kromě supervize prováděné odborníkem zvenčí, má orgán sociálně-právní ochrany zavedeno intervizní neformální setkávání zaměstnanců, které tvoří důležitý základ sociální práce. Setkání probíhají pravidelně nejméně 1x měsíčně. 18

22 7. Prevence 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany v souladu s ustanovením 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vyhledávají děti uvedené v 6 tohoto zákona. V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí spolupracují zaměstnanci OSPOD s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, Policií ČR, městskou policií, Probační a mediační službou, soudy, státními zastupitelstvími, poskytovateli zdravotních služeb a dalšími. V rámci této spolupráce je mapováno dění v Moravské Třebové i celé spádové oblasti, probíhá vyhledávání a monitorování ohrožených dětí. Informace od těchto subjektů jsou přímo zasílány oddělení sociálně-právní ochrany. Všechny základní školy ve správním obvodu zasílají pravidelně každé pololetí zprávu o žácích se sníženou známkou z chování. Zaměstnancům orgánu sociálně-právní ochrany jsou z jejich praxe a z úřední činnosti známa místa a oblasti vyššího výskytu ohrožených dětí a na těchto místech uplatňuje ve spolupráci se zainteresovanými subjekty adekvátní preventivní aktivity (dohled, realizaci volnočasových aktivit, aktivizační služby). 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty 19

23 mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. Orgán sociálně-právní ochrany má nastavenou spolupráci v rámci preventivních aktivit s dalšími zainteresovanými subjekty. Úzce spolupracuje s koordinátorkou prevence kriminality, která je též zařazena do odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Pracovníci OSPOD se podílí na činnosti komise prevence kriminality. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zabezpečuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí. Pracovníci OSPOD jsou zapojeni v multidisciplinárním týmu pro mládež okresu Svitavy (složen ze zástupců Policie ČR, státního zastupitelství, soudu, Probační a mediační služby, orgánu péče o dítě, městské policie, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb, nevládních organizací a zdravotnických zařízení), jehož organizátorem a koordinátorem je Středisko probační a mediační služby Svitavy. V rámci týmu je společně řešena kriminalita mládeže v daných lokalitách okresu Svitavy. Činnost týmů se věnuje zejména oblastem jako je shromažďování statistických dat z trestní praxe, provádí jejich přesnou analýzu a vyhodnocení se zaměřením na strukturu kriminality v daných oblastech, definování cílových skupin pachatelů, identifikování klíčových faktorů ovlivňujících kriminalitu v dané oblasti a plánování a vytváření účinné strategie na řešení kriminality mládeže, které jsou následně v daných lokalitách společně realizovány. Kurátor pro děti a mládež spolupracuje s pedagogy škol, metodiky primární prevence, poskytovateli preventivních aktivit, Centrem volného času, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, Střediskem výchovné péče Svitavska. 20

24 8. Přijetí, oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Orgán sociálně-právní ochrany postupuje jednotně při přijetí oznámení případu a jeho evidenci v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dále Spisovým řádem Městského úřadu v Moravské Třebové (vnitřní předpis č. 1/2014). Systém zpracování, vedení, evidence a obsah spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí komplexně upravuje Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/ , ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Oddělení SPOD přijímá oznámení z podatelny úřadu, datovou schránkou, em, oznámení do protokolu, oznámení přijatá telefonicky, vlastní zjištění při depistáži. Oznámení z podatelny úřadu a datové schránky jsou zavedena v programu Spisová služba a označena spisovou značkou, přes vedoucího odboru jsou předána oddělení sociálně-právní ochrany (přes administrátora vnitřní pošty), který je přiděluje konkrétním pracovníkům. y, protokoly sepsané s oznamovateli, záznamy z telefonických jednání, záznamy o skutečnostech zjištěných vlastní depistáží pracovník SPOD zařadí do systému spisové služby, která oznámení přiřadí spisovou značkou. Koordinátor případu následně zaeviduje oznámení do rejstříku Om, Nom, pomocných rejstříků atd., případně založí do stávající spisové dokumentace. Ihned po obdržení oznámení provede kompetentní pracovník primární úvahové zhodnocení podnětu (co je důvodem a obsahem oznámení, kdo oznámení podal, o jaké dítě se jedná, údaje o rodičích a rodině, atd.). Následně dochází k prvotnímu hodnocení, v této fázi procesu kompetentní pracovník zjišťuje aktuální míru ohrožení dítěte, za účelem stanovení rychlosti a intenzity okamžité sociální intervence. Toto hodnocení provádí pracovník na základě informací obsažených v oznámení, rozhovoru s dítětem, rodiči, doplňujících informací dalších subjektů, sociálního šetření, dalších metod sociální práce. 21

25 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost. Minimální riziko ohrožení dítěte dítě nesplňuje definice týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte, k případnému ohrožení dítěte došlo vlivem shody nevhodných okolností, zhoršená kvalita péče rodičů byla krátkodobá a vycházela z náhlého a mimořádného zhoršení rodičovských funkcí, rodina zmobilizovala zdroje apod. Rodině je poskytnuta pomoc v podobě edukace, nabídky preventivních služeb nejměkčího charakteru (volnočasové aktivity, mateřské centrum, úřad práce apod.). Individuální plán ochrany dítěte není potřeba vypracovávat. Je možné určit časový horizont (ideálně 3 měsíce), po kterém je rodina kontaktována a zhodnocena aktuální situace. Je-li rodina nadále funkční, spolupráce je ukončena a spis uzavřen. Zvýší-li se riziko ohrožení dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále. Střední riziko ohrožení dítěte rodinné a výchovné prostředí vykazují znaky středního rizika. Pro zajištění bezpečí a rozvoje dítěte je potřeba vytvořit individuální plán ochrany dítěte (IPOD), včetně určení cíle, časového horizontu, způsobu a hodnocení poskytnuté intervence. Do intervence jsou zapojeny služby sociální intervence (sociálně aktivizační služby pro rodiny, terénní sociální práce apod.), rodina je spíše pozitivně motivována ke spolupráci. K zesílení důrazu na nutnost intervence je možné využít institutu úředního dohledu. Podaří-li se IPOD naplnit, rodina je přeřazena do kategorie minimálního rizika (dále se postupuje, viz výše). Zůstane-li situace beze změn, přehodnocují se metody intervence zda zvolit jiný typ služeb, zvýšit intenzitu poskytovaných služeb apod. Jako maximální konečný cíl intervence může být určena stabilizace situace dítěte a zabránění zhoršování jeho stavu. Zvýší-li se riziko ohrožení dítěte, rodina je postoupena v systému sociálně-právní ochrany dále. Závažné ohrožení dítěte rodinné a výchovné prostředí vykazují závažné riziko ohrožení dítěte, které však nedosahuje míru přímo ohrožující dítě na životě a zdraví a v danou situaci nevyžaduje (neumožňuje) vydání předběžného opatření. V IPOD se využívá možnosti nařídit rodině využití sociálních služeb, je také možné využít institut soudního dohledu, v odůvodněných případech jsou poznatky zjištěné v průběh vyhodnocování a intervence poskytnuty orgánům činným v trestním řízení. Součástí IPOD musí být mapování širšího 22

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace 1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace Kritérium 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO

Pracovníky obecního úřadu poskytující SPO Název standardu Prevence 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

Více

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst.

přednost příbuznému dítěte. O uvedeném opatření obecní úřad neprodleně uvědomí obecní úřad s rozšířenou působností. Dle 32 odst. Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Dle 32 odst. 1 zákona o SPOD obecní úřad při péči o děti uvedené v 6

Dle 32 odst. 1 zákona o SPOD obecní úřad při péči o děti uvedené v 6 Metodické doporučení Městského úřadu v Turnově pro naplnění standardů kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů I. stupně a pověřených obecních úřadů Orgány sociálně-právní

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU KRITÉRIUM 8A Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Pracovník SPOD přijímá

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Více

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Milí spoluobčané, rodiče, děti, Orgán sociálně-právní ochrany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu 12. Dokumentace o výkonu

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 1

STANDARD KVALITY SPOD č. 1 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY č. 1 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu 5. Přijímání a zaškolování Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 5a Každý

Více

Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly právním předpisem závazným od 1. 1. 2007, znění kritérií Standardů je obsahem přílohy č.

Více

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Městys Drnholec STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městys Drnholec se sídlem: Kostelní 368, Drnholec, PSČ 691 83 www.drnholec.eu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městys Drnholec, Viceníková Lenka V Drnholci: 01.01.2015 Obsah: strany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Obsah Úvod 1 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost.. 2 Standard č. 2 - Prostředí a podmínky..

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění Městský úřad Úštěk Obec: Adresa: Úštěk Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk Datum

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Obec V e ř o v i c e, se sídlem 742 73 Veřovice č.p.70 Název dokumentu: STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Jméno zpracovatele: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Postavení a působnost úřadu. Článek 3 Organizační struktura úřadu. Článek 4 Řízení úřadu INTERNÍ SMĚRNICE Č. 9/2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2014-04-07 Účinnost 2014-04-07 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 6) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost

Název standardu. 1. Místní a časová dostupnost Název standardu Kritérium standardu 1. Místní a časová dostupnost 1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová

KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE. Radka Michelová KVALITA SOCIÁLNÍ PRÁCE Radka Michelová Kvalita??? Jak hodnotit kvalitu sociální práce? Subjektivní x objektivní hodnocení. Hodnotící kritéria. Hodnotitelé. Vnitřní hodnocení Kdo? Jak často? Kritéria? Výstupy?

Více

Implementace standardu č. 8 v prostředí OSPOD Rosice

Implementace standardu č. 8 v prostředí OSPOD Rosice Implementace standardu č. 8 v prostředí OSPOD Rosice Pravidla pro postup pracovníků OSPOD Rosice při přijímání oznámení, posuzování naléhavosti a přidělování případů Dokument byl zpracován v rámci projektu

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více