Jaké byly prázdniny ve školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké byly prázdniny ve školách"

Transkript

1 Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených, èasem, kdy školáci na dva mìsíce opustí školní lavice a do budov základních a mateøských škol se nastìhují stavební firmy, aby zde zøizovatel jejich prostøednictvím mohl uskuteènit plánované investice a opravy. Nejinak tomu bylo i o letošních prázdninách. Mìsto Strakonice je zøizovatelem 8 mateøských škol a 4 základních škol. Ve vìtšinì z jejich budov probìhly i o letošních prázdninách stavební práce vìtšího èi menšího rozsahu. K nejvýznamnìjším akcím v letošním roce patøí bezesporu rekonstrukce sociálních zaøízení, ke kterým bylo pøistoupeno vzhledem ke skuteènosti, āe veškeré rozvody, vnitøní vybavení a zaøizovací pøedmìty v tìchto školách byly jiā za hranicí āivotnosti a ve velmi špatném technickém stavu. K celkové rekonstrukci sociálního zaøízení došlo v Mateøské škole Ètyølístek. Tato akce si vyāádala náklady cca 1,2 mil. Kè. V Základní škole J. z Podìbrad byla provedena rekonstrukce jak dívèího, tak chlapeckého sociálního zaøízení za cca 2,2 mil. Kè. Renovací prošlo rovnìā dívèí sociální zaøízení v Základní škole Dukelská s celkovými náklady cca 2,4 mil. Kè. Ve všech výše uvedených zaøízeních byly vymìnìny veškeré rozvody vody, kanalizace a topení. Rekonstrukce zahrnovala i výmìnu dlaāby, obklady stìn a výmìnu zaøizovacích pøedmìtù (umyvadla, baterie, klozety). Další významná akce probìhla o prázdninách v Mateøské škole U Parku, kde byla rekonstruována kuchynì a høištì. Na projekt v celkové výši 2,839 mil. Kè byla získána dotace z finanèního mechanismu EHP Norska v rámci Programu rozvoje Jihoèeského kraje v oblasti školství, historického kulturního dìdictví a podpory programù pro dìti se specifickými problémy ve výši 85 % z ceny projektu. Zbývajících 15 % uhradilo ze svého rozpoètu mìsto. V rámci rekonstrukce byly stávající prostory kuchynì upraveny tak, āe budou zlepšeny hygienické podmínky pro její další èinnost. Úpravou došlo také k úspoøe místa, které bylo vyuāito k umístìní skladu herních pomùcek a hraèek. Na dvoøe mateøské školy byla provedena demolice skladu a na tomto místì bylo zbudováno víceúèelové høištì pro dìti. V souvislosti s rekonstrukcí byla vymìnìna okna v pøízemí budovy. Rekonstrukcí prošla v létì také Mateøská škola Lidická, kde jsou nyní nová okna vèetnì āaluzií a nové vstupní dveøe. Stávající okna byla na hranici āivotnosti (ve špatném technickém stavu), bylo jiā velice obtíāené jejich otevírání, netìsnila a docházelo k velkým únikùm tepla. Z tohoto dùvodu byla v jiāní fasádì osazena okna plastová, zastínìná āaluziemi. Souèasnì s výmìnou oken Foto: Archiv MìÚ Foto: Archiv MìÚ byly vymìnìny vstupní dveøe na zahradu. Tato investice si vyāádala èástku cca 400 tis. Kè. V Mateøské škole Spojaøù byla stavebními úpravami získána další nová tøída, a došlo tak k navýšení celkové kapacity mateøských škol ve Strakonicích. MŠ Spojaøù se nachází v bytové zástavbì sídlištì Mír ve tøech propojených budovách pavilonového typu. V prostorách dvou pavilonù jsou umístìny tøi tøídy stávající mateøské školy. Ve tøetím pavilonu se nachází pøedevším provoz školní kuchynì, tj. varna, pøípravny, sklady, šatny, úklidová komora, kanceláø vedoucí kuchynì a vedoucí uèitelky mateøské školy. Po provìøení prostorových moāností bylo zjištìno, āe lze vyuāít stávajících prostor v hospodáøském pavilonu, kde byla døíve umístìna miniškolka, jako další tøídu. V souvislosti s touto zmìnou bylo nutné provést stavební úpravy ve výši cca 1,1 mil. Kè. Ty spoèívaly zejména ve vybudování nového pøístupu do tøídy, sociálního zaøízení a šaten. V rámci akce byla v dotèených prostorách vymìnìna okna. V Mateøské škole A. B. Svojsíka byly v zahradì nahrazeny stávající chodníky novì vybudovanými chodníky z betonové dlaāby, jejíā barevné provedení bude umoāòovat sportovní vyāití dìtí. Kompletnì byla zrekonstruována pùvodní ètyøi pískovištì. V rámci stavebních prací byly vybudovány kolem jednotlivých herních prvkù bezpeènostní dopadové pryāové plochy. Navrāené stavební úpravy nemají podstatný vliv na zmìnu architektonického èlenìní zahrady, jedná se o zkvalitnìní stávajících zpevnìných ploch. Tato akce pøišla zøizovatele na cca 1,8 mil. Kè. V Základní škole F. L. Èelakovského bude ještì do konce roku 2008 provedena výmìna pùvodních oken z 30. let minulého století, která jsou netìsná, za døevìná eurookna a jejich zastínìní vnitøními roletami. Zároveò budou výmìnìny vstupní dveøe. Na akci získalo mìsto dotaci 5 mil. Kè z prostøedkù státního rozpoètu a zbývající èástka 2,5 mil. Kè bude financována z rozpoètu mìsta. Odbor školství a CR MìÚ Strakonice

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE Prodej, pronájem Nabídka bytové jednotky k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jednotku k pøímému prodeji do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: l byt è. 007 o velikosti 1+2 v èp. 405, ul. Nádraāní, Strakonice II, o výmìøe 93,20 m2, minimální cenová nabídka: ,- Kè Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. STARZ pronájem nebytových prostor ve sportovní hale, Máchova ulice Vyuāití: kanceláø, uèebna, drobná provozovna Informace na tel. è (Bc. Jitka Krýzová) Zastupitelstvo mìsta Strakonice 12. zasedání zastupitelstva mìsta dne Další krok k obnovì centra mìsta Zastupitelstvo mìsta souhlasilo se zpracováním regulaèního plánu Podskalská Lázeòská ve Strakonicích. Regulaèní plán øeší lokalitu okolo kostela sv. Markéty. V prostoru ulic Podskalská, Lázeòská a èásteènì U Sv. Markéty, Katovická dle dokonèené studie Velkého námìstí a navazujících prostor ve Strakonicích od Ing. arch. Josefa Kiszky se plánují výrazné urbanistické zásahy, které poèítají s vytvoøením zásadního mìstského prostoru esplanády. Navrhovanými úpravami by mìlo dojít k nápravì škod vzniklých v sedmdesátých letech necitlivým zásahem do pùvodní zástavby a pøivedením tranzitní dopravy do centra mìsta. Regulaèním plánem se stanoví podmínky pro moānost realizace nové výstavby v dané lokalitì. Plán bude navazovat na platný regulaèní plán zóny Ostrov centrum ve Strakonicích z roku Nová podoba plaveckého stadionu Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí informaci o pøípravì projektu Pøístavba plaveckého stadionu ve Strakonicích vèetnì základního prostorového øešení. Na zasedání zastupitelstva mìsta byla pøedstavena Ing. Jiøím Treybalem budoucí podoba plaveckého stadionu ve Strakonicích. S laskavým svolením projektanta uvádíme dále vybrané informace ze souhrnné technické zprávy. Navrhované urbanistické øešení nezasáhne do základní stávající urbanistické struktury. Umístìní pøístavby bazénové haly vychází z dispozièního uspoøádání areálu a jeho napojení na dopravní infrastrukturu. Pøístavbou bude rozšíøen krytý prostor bazénù, který bude opticky propojený prosklenou stìnou s odpoèinkovými plochami u venkovních bazénù. Zázemím s rekonstruovanými šatnami budou návštìvníci i nadále procházet ke stávajícímu parkovišti. Pøedstavme si spoleènì budoucí dispozièní øešení: Návštìvník vstoupí do prostorné haly, kde u recepce obdrāí èipové hodinky pro vlastní vyuāití sluāeb vodního svìta. Vítá jej hala s prosklenými stìnami, propojená s prostorem bazénu 25 m a s mokrou jídelnou. Po vnitøním schodišti mùāe vystoupit na tribunu v této hale. Z ní bude pøístupné stávající fitcentrum s vlastním zázemím, pøestavìným z pùvodního bufetu. Nové toèité schody v hale zpøístupní kanceláø øeditele bazénu a denní místnost zamìstnancù. Hala bude zèásti vybavena pro stravování návštìvníkù i personálu. Z haly je pøímý pøístup do WC hostù. Na vstupní halu naváāe univerzální kuchynì, ve které bude moāné pøipravovat pro návštìvníky i personál pomìrnì širokou škálu jídel a nápojù. Prùchodem z haly pøes turnikety se návštìvník dostane hlavní chodbou do prostoru šaten krytého bazénu, do šaten a zázemí pro plavání nejmenších ZÁŘÍ 2008 dìtí a nakonec výstupem na rampu do venkovního areálu. Z centrální chodby bude pøístupné rovnìā zázemí pro technickou obsluhu bazénu. Hlavní šatny jsou navrāeny s pøevlékacími kabinami a šatními skøíòkami pro obì pohlaví návštìvníkù, kapacita prostoru je rozšíøena po ocelových interiérových schodech do úrovnì druhého nadzemního podlaāí (2. NP). Nad prostorami zázemí dìtského plavání budou ve 2. NP umístìny: kanceláø vedoucího plavecké školy, zázemí instruktorù plavání a vyhlídkový prostor na výcvikový bazén pro nejmenší dìti. V pøistavované bazénové hale jsou navrāeny: relaxaèní bazén s masáāními tryskami, chrlièi, vzduchovaèi, masáāními lùāky, protiproudy, divokou øekou, bude zde víøivka pro cca 12 osob, bazének pro malé dìti s dìtskými vodními atrakcemi, výcvikový bazén pro plavání dìtí rùzného vìku. Prostory krytých bazénù budou oddìleny prosklenými stìnami s turnikety. Z haly stávajícího bazénu 25 m bude nadále moāný vstup na tobogan a do parní láznì, která zùstává dispoziènì beze zmìn. V severovýchodní èásti budovy zázemí bude zøízena nová finská sauna pøístupná pøes turniket z haly. Pøes odkládací prostor a sprchy se návštìvník dostane do potírny finské sauny, infrasauny, ochlazovny, prostoru masáāí a do odpoèívárny, která bude obsluhována rovnì z výše uvedeného gastronomického centra. Hlavními námìty architektonického ztvárnìní areálu se staly motivy z vodního svìta, které formou parafrází pøešly do stavební podoby. Základem kompozice je nenápadný korpus dvou do sebe zasazených skalních blokù, které obrostli koráli vìtevníci s vodorovnými tenkými deskovými strukturami nepravidelnì zaoblených tvarù, které vytvoøí støechy pøístavby bazénové haly, markýzy nad hlavním vstupem, zásobovací rampou a budoucím saunovým svìtem. Prosklené pásy a volný prostor pod støechami pøístaveb mají podpoøit dojem moøského vodního svìta. Barevnost stavby je pøizpùsobena námìtu, korpus stávající stavby je navrāen ve svìtle šedém odstínu, nové støechy modrozelené, okna a prosklené stìny bílé. Pestré drobnìjší prvky se objeví na rámech vchodových dveøí, zábradlí, odrazí se v nábytkovém vybavení i v akustických podhledech a jinde. Souèástí navrhovaného vzhledu stavby je maximální ponechání stávající zelenì v okolí objektù a jejího dalšího doplnìní v rámci sadových úprav. Plné znìní usnesení z jednání ZM naleznete na MìÚ. Rada mìsta Strakonice 71. jednání rady mìsta dne Rekonstrukce Velkého námìstí se pøibliāuje Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace stavby Rekonstrukce Velkého námìstí ve Strakonicích za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Sudop Praha, a. s., Praha 3, Ing. arch. Josef Kiszka, Havíøov Mìsto, Samson Praha, spol. s r. o., Praha 1, Novák & Partner, s. r. o., Praha 4, Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., Praha 1, Metroprojekt Praha, a. s., Praha 2, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Rekonstrukce Velkého námìstí bude v první fázi zahrnovat území od køiāovatky u OD Hvìzda aā po køíāení ulic Velké námìstí a U Sv. Markéty a v ulici U Sv. Markéty po køíāení s ulicí Kochana z Prachové vèetnì. Dále bude do tohoto území spadat ulice Na Stráāi a ulice Pionýrská. Akce pøinese kompletní rekonstrukci sítí, komunikací, veøejného osvìtlení Øešení ulice Lidická. a mìstského mobiliáøe. Dojde k osázení zelenì, a to vše podle navrāené studie, jejíā autorem je Ing. arch. Josef Kiszka ze studia Arkiss z Havíøova. Mìsto Strakonice pøipravuje podání āádosti o dotaci do páté výzvy Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad, kdy celá rekonstrukce bude vázána na úspìšnost uvekøíāení Velkého námìstí s ulicí U Sv. Markéty. dené āádosti. Dne rada mìsta schválila výbìrové øízení, kterým byla vybrána firma Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., za cenu ,- Kè (vèetnì DPH).

3 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA jednání rady mìsta dne Úprava nájemného u bytù Rada mìsta souhlasila v souladu se zákonem è. 107/2006 Sb., s platností od , s jednostranným zvýšením nájemného u bytových jednotek v majetku mìsta Strakonice, dle níāe uvedené tabulky. kat. b. j. nájemné nájem k nájem od zvýšení v % I. 392 základní regulované 25,62 Kè/m 2 35,13 Kè/m 2 37,10 II. 27 základní regulované 22,19 Kè/m 2 32,69 Kè/m 2 47,30 I. 73 dvojnásobek základního 34,17 Kè/m 2 41,76 Kè/m 2 15,30 II. 5 dvojnásobek základního 31,40 Kè/m 2 38,87 Kè/m 2 23,80 Zvýšení nájemného vyplývá ze sdìlení Ministerstva pro místní rozvoj ÈR ze dne , ze Sbírky zákonù è. 214, v souladu s 4 zákona è. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. V souèasné dobì je v majetku mìsta Strakonice celkem 795 bytových jednotek, z toho u 497 bytù dojde k jednostrannému zvýšení nájemného. Pronajímatel je oprávnìn jednostrannì zvýšit nájemné 1x roènì, poèínaje vādy 1. lednem daného roku, pokud se s nájemcem nedohodne jinak. Rada mìsta ocenila sportovní úspìchy Rada mìsta ocenila mimoøádné sportovní úspìchy kolektivù a jednotlivcù, a to ve výši: 7.500,- Kè Ing. Romanu Heimlichovi, 7.500,- Kè Ing. Jaroslavu Pudilovi, 5.000,- Kè SK Strakonice 1908 kategorii starší āáci, ,- Kè HC Strakonice 2., 3., a 4. tøídì, 3.000,- Kè Basketbalovému klubu Strakonice kategorii dorostenky a ,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu vodního póla, kategorii muāi, dorost, āeny, dorostenky, āákynì. Pøi stanovení výše pøíspìvkù se odrazila úroveò dosaāených úspìchù jednotlivých sportovcù. Ing. Roman Heimlich se stal mistrem ÈR v lovu na umìlou mušku, Ing. Jaroslav Pudil je mistr ÈR v dlouhém triatlonu v kategorii muāi let, starší āáci SK Strakonice 1908 vyhráli krajský pøebor starších āákù, jednotlivé tøídy HC Strakonice vyhrály krajský pøebor, dorostenky BK Strakonice obsadily tøetí místo na mistrovství ÈR a jednotlivé kategorie vodního póla TJ Fezko Strakonice se pyšní titulem mistøi ÈR. Dìti se mohou tìšit na nové høištì Rada mìsta souhlasila s vybudováním dìtského høištì v prostoru dopravního høištì u ZŠ Jiøího z Podìbrad do výše ,- Kè. Nové dìtské høištì vznikne v prostoru u ZŠ Jiøího z Podìbrad vedle dopravního høištì. V této èásti mìsta není v souèasné dobì āádné moderní dìtské høištì. Jelikoā v okolí mìsto nevlastní jiný vhodný pozemek, byl vybrán areál stávajícího dopravního høištì. Velkou výhodou tohoto umístìní je oplocení areálu. Navíc se zde nabízí spoleèné vyuāití pro rozdílné vìkové skupiny dìtí, uvedl Ing. arch. David Andrlík, architekt mìsta. Cyklisté se brzy doèkají stojanù na jízdní kola Rada mìsta souhlasila s realizací stojanù na jízdní kola ve mìstì Strakonice za èástku do výše ,- Kè. Mìsto Strakonice v letošním a minulém roce podalo āádost do krajských dotaèních titulù, ovšem neúspìšnì. Proto se mìsto Strakonice rozhodlo zahájit realizaci vlastních finanèních prostøedkù. K osazení stojanù na jízdní kola dojde ještì v letošním roce. Na absenci tohoto zøízení v našem mìstì je pomìrnì èasto poukazováno, popisuje situaci Ing. arch. David Andrlík, architekt mìsta, a dodává: V této fázi pøedpokládáme umístìní stojanù, které nebudou vyāadovat vybudování nových zpevnìných ploch. Je plánováno pouāití robustních stojanù, které umoāòují uzamèení kola za rám k pevné konzoli pomocí uzávìru, který je pøímo souèástí stojanu. Uzamknout lze všechny bìāné typy kol, vèetnì dìtských a skládacích. Chystá se úprava okolí mìš anského pivovaru Rada mìsta souhlasila se zadáním výbìrového øízení na zpracování studie pøedpolí Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s., a s obesláním následujících firem: FACT, v. o. s., Praha 4 Podolí, Ing. arch. Josef Kiszka studio Arkiss, Havíøov Mìsto, Ing. arch. Patrik Kotas ateliér designu a architektury, Praha 2, Ing. arch. Jan Rampich architektonická kanceláø, Strakonice, Ing. arch. Roman Schmitt, A 32, spol. s r. o., Strakonice, Ing. arch. Dana Zákostelecká, Strakonice. Pøedmìtem studie bude zpracování prostoru pøed mìš anským pivovarem. Bude se jednat o øešení vjezdu do pivovaru se vstupní bránou, vrátnice, prodejních prostor (reprezentaèní prodejna), restaurace, obèerstvení a parkovištì. Zámecká èást hradu dostane novou fasádu Rada mìsta rozhodla zadat podlimitní veøejnou zakázku na realizaci stavby: Hrad Strakonice víceúèelový sál a ZUŠ II. etapa v otevøeném øízení a uveøejnit ji na informaèním systému veøejných zakázek. Po loòské rekonstrukci vnitøních prostor objektu základní umìlecké školy dojde k rekonstrukci støechy a venkovní fasády. Dále bude oprava hradu pokraèovat v objektu navazujícím na ZUŠ, kde vznikne víceúèelový sál zhruba pro sto šestnáct osob a výstavní sál. Komunikace Tisová v novém Rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na dodavatele stavby Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích a s uzavøením smlouvy s firmou SS, a. s., Èeské Budìjovice, za cenu ,14 Kè (vèetnì DPH). Lepší dostupnost pøechodù pro chodce Dle vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby: Bezpeèné a bezbariérové mìsto Strakonice s firmou Vladimír Kohout, Strakonice, za celkovou cenu díla ,41 Kè. Pro zlepšení dostupnosti pøechodù pro chodce pro osoby s omezenou schopností pohybu budou zhruba u dvaatøiceti pøechodù sníāeny obruby a dojde k bezbariérovým úpravám. Parkovištì i pro klienty mìstského úøadu V návaznosti na vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby Parkovištì ve dvoøe MìÚ Strakonice se spoleèností Znakon, a. s., Sousedovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Modernizace úpravny vody v Pracejovicích V souvislosti s vyhodnocením výzvy na zpracovatele projektové dokumentace stavby Úpravna vody Pracejovice rekonstrukce a modernizace souhlasila rada mìsta uzavøít smlouvu se spoleèností Hydroprojekt CZ, OZ Èeské Budìjovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. () Hlasujte pro Strom roku 2008 Od 1. srpna do 10. øíjna mùāete hlasovat pro jednoho z dvanácti finalistù ankety Strom roku 2008, kterou poøádá Nadace Partnerství. Hlasování je zpoplatnìné a jeho výtìāek smìøuje na výsadbu nových stromù. Hlasovat lze tøemi zpùsoby: zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM112 (podle èísla finalisty) na telefonní èíslo ; pomocí hromadných hlasovacích archù; nebo prostøednictvím hlasovacích kuponù otištìných ve vybraných médiích, uvedla Pavlína Binková, koordinátorka ankety, a doplnila: V loòském roce se do hlasování zapojilo osob a výtìāek veøejné sbírky dosáhl 220 tisíc korun. To umoānilo na jaøe letošního roku vysázet 550 stromù na deseti místech Èeské republiky. Jihoèeský kraj má mezi dvanácti finalisty také svého zástupce lípu Jana Gurreho s èíslem 10, kterou naleznete pøed kostelem sv. Ducha s Loretou v obci Øímov u Èeských Budìjovic. Tato velkolistá lípa nese jméno po jezuitovi, který zde pùsobil v 17. století. Obvod kmene mìøí 760 cm a stáøí stromu je odhadováno na 680 let. Výsledky ankety budou vyhlášeny 17. øíjna na Koncertu pro stromy. Stav hlasování a bliāší informace naleznete na webových stránkách Mgr. Marie Tùmová, PR Revitalizace strakonického hradu Nový projekt, spolufinancovaný z Regionálního operaèního programu, má napomoci revitalizaci strakonického hradu. Tato cenná kulturní památka hraje významnou úlohu v rozvoji zdejšího cestovního ruchu. V rámci projektu dojde k obnovení funkcí nìkterých interiérù a jejich zvelebení napø. èerné kuchynì, reprezentaèních prostor, obøadní místnosti, bývalé klubovny skupiny historického šermu, vytvoøení badatelny a informaèního centra s knihovnou. Celkové výdaje projektu èiní Kè, z nichā dotace èiní Kè a vlastní podíl mìsta Strakonice Kè. Datum ukonèení projektu bylo stanoveno na èerven Mgr. Marie Tùmová, PR

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 Mìstská policie Strakonice Bìhem prvního prázdninového mìsíce øešili stráāníci Mìstské policie ve Strakonicích více neā pìt set osmdesát událostí. Policii ÈR bylo pøedáno deset podezøení na trestnou èinnost, na úseku veøejného poøádku bylo vyøešeno dvaaètyøicet pøestupkù, tøiadvacet psù skonèilo v útulku, v øešení jsou ètyøi nové autovraky, k opravám bylo pøedáno dvacet ètyøi komunikaèních závad. V krátkosti nìkteré z událostí øešených v minulém mìsíci. Dva bratøi ve vìku devíti a tøí let byli pøistiāeni dne pøi pøelézání plotu na plavecký stadion. Obì dìti pøevezli stráāníci mìstské policie domù k rodièùm. Po sídlišti Mír jde partièka tøí mladíkù, z nichā jeden pøevrhl kontejner s odpadem. Takovéto oznámení zaregistroval stráāník na lince tísòového volání mìstské policie krátce pøed pùlnocí dne Za pomoci kamerového systému byli dva mladí muāi zaregistrováni na nadchodu pøes ulici Katovickou. Hlídka je dostihla u autobusové zastávky. K pøevrácení kontejneru se poté jeden z mladíkù doznal. Jelikoā u sebe nemìl āádný doklad totoānosti, byl nejdøíve pøedveden na Policii ÈR ke zjištìní totoānosti a odtud jiā odcházel s pokutovým blokem. Dìkujeme za spolupráci oznamovateli. Dne byl krátce pøed ètvrtou hodinou ranní díky kamerovému systému zaregistrován sedmadvacetiletý muā z Prahy, kdyā trhal okrasné kvìtiny ze záhonu u parkovištì v ulici Radomyšlská. Spoleènì s kvìtinami si odnesl i pokutový blok. Na honìnou hrála dne v odpoledních hodinách šestaètyøicetiletá āena ze Strakonicka s ostrahou z jednoho ze strakonických marketù. Poté, co v tomto obchodì odcizila zboāí v hodnotì šedesáti korun èeských, se snaāila utéci pøes parkovištì smìrem pryè z mìsta. enì se podaøilo dostat se k svému vozu, nastartovat a jiā odjíādìt z parkovištì. V tuto chvíli však byla zastavena hlídkou mìstské policie. Za pøestupek, kterého se dopustila, zaplatí pokutu. V blokovém øízení byl vyøešen dne pøestupek obsluhy baru v ulici Lidické pro neplnìní podmínky provozu v noèních hodinách a rušení noèního klidu. Patnáct minut po jedné hodinì noèní se dne na lince tísòového volání ozvalo následující: V ulici Tovární jdou tøi mladíci, kteøí zde nièí dopravní znaèky. Všichni tøi byli krátce poté dopadeni hlídkou mìstské policie a pøedáni na Obvodní oddìlení ve Strakonicích. Dne byl v odpoledních hodinách pøistiāen v jednom z marketù pøi krádeāi tøiatøicetiletý muā z Prahy, který se snaāil odcizit dvì āehlièky. Na obvodním oddìlení, kam byl hlídkou mìstské policie lapka pøevezen, bylo zjištìno, āe byl jiā v minulosti za podobné prohøešky souzen, proto zde byl jiā ponechán s podezøením z trestné èinnosti. Nìkolik dní postrádali nájemníci svého souseda v domì na Písecké ulici, proto zavolali na linku tísòového volání mìstské policie dne Stráāník, který na místì zasahoval, vylezl do prvního patra, kde pøes okno spatøil v místnosti dvì osoby. Jeden muā sedìl v køesle a jedl, druhý muā leāel v posteli. Kdyā se stráāníkùm podaøilo dostat do bytu, byl muā na pohovce po smrti a u druhého muāe pojali stráāníci podezøení ze spáchání trestného èinu, proto jej omezili na osobní svobodì a pøivolali na místo hlídku Policie ÈR. Krátce pøed ètvrtou hodinou ranní dne zahlédl kamerou stráāník mìstské policie mladíka, který v ulici Lidické utrhl zpìtné zrcátko u zaparkovaného vozidla. Mladík byl pøivolanými stráāníky zastaven, a jelikoā v té dobì byl u vozidla jeho majitel, oba se ihned domluvili na náhradì vzniklé škody a od stráāníkù obdrāel výteèník pokutové bloky. Krátce po pùl páté hodinì ranní dne zjistila hlídka mìstské policie pøi kontrole okolí jedné z diskoték, āe zde byl pøed vchodem napaden muā bodnou zbraní. Na místo pøivolali stráāníci RZS. Pøi kontrole okolí byl stráāníky zajištìn útoèník, který byl pøedán hlídce OO PÈR. Dne byl ve veèerních hodinách v ulici V Lipkách zastaven hlídkou mìstské policie øidiè, který jel na malém motocyklu bez helmy. Na místì bylo zjištìno, āe se jedná o dvacetiletého mladíka z Klášterce nad Ohøí, který nevlastní øidièské oprávnìní. Byl proto pøedán pøivolané hlídce Policie ÈR. Velké podìkování patøí oznamovateli ze dne , který nám mezi ètvrtou a pátou hodinou ranní oznámil, āe se zøejmì nìkdo dobývá do prodejny v ulici Dukelské. Stráāníci zajistili osobu odpovídající popisu nedaleko od prodejny, kdy se snaāil pachatel trestné èinnosti pøed hlídkou utéct. Byl omezen na osobní svobodì a pøedán Policii ÈR. K napadení muāe a poté i hlídky mìstské policie došlo dne v noèních hodinách ze strany ètyø útoèníkù v ulici Nádraāní. Útoèníci byli pøedáni s podezøením ze spáchání trestného èinu napadení veøejného èinitele pøivolané hlídce Policie ÈR k následnému doøešení celé události. V souèasné dobì probíhá u mìstské policie výbìrové øízení na stráāníka mìstské policie. Podmínky výbìrového øízení naleznete na našich webových stránkách, èi na webových stránkách mìstského úøadu. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Vymáhát pohledávky bude advokát Následující upozornìní je adresováno zejména tìm fyzickým a právnickým osobám, které øádnì neplní nebo nerespektují své platební povinnosti vùèi mìstu. Výkon správy poplatku provádí Mìstský úøad Strakonice. Od 1. srpna 2008 je vymáháním pohledávek mìsta povìøen advokát. Jeho právní sluāby spoèívají v zastupování v øízení pøi vymáhání stávajících i budoucích vykonatelných penìāitých pohledávek mìsta, vyplývajících z vykonatelných rozhodnutí vydaných ve správním øízení. Novým zpùsobem vymáhání nedojde k āádnému finanènímu zatíāení mìsta, nebo se vše odehraje v reāii smluvního advokáta. Náklady spojené s vymáháním pohledávek budou v plném rozsahu pøeneseny na povinné subjekty. Nesplní-li poplatník ohlašovací povinnost uloāenou pøíslušnou obecnì závaznou vyhláškou, vyzve jej správce poplatku ke splnìní této povinnosti. Není-li místní poplatek zaplacen, vymìøí správce poplatku tento poplatek platebním výmìrem, øíká o postupu Ing. Jitka Šochmanová, vedoucí finanèního odboru, a dále upozoròuje: Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vymìøený platebním výmìrem ve stanovené lhùtì, stává se platební výmìr vykonatelným. Poté správce poplatkù vydá výzvu k zaplacení nedoplatku v náhradní lhùtì. V pøípadì neuhrazení poplatkového nedoplatku se pøistoupí bez dalšího k jeho vymáhání, spis bude postoupen advokátovi. Vymáhání pokut a dalších uloāených sankcí bude po upomenutí pøedáno advokátovi rovnou. Platné znìní obecnì závazných vyhlášek je k dispozici v elektronické podobì na nebo v tištìné podobì na Mìstském informaèním centru Strakonice, Velké námìstí 2. Mgr. Marie Tùmová, PR Podzimní volby Volby do zastupitelstev krajù a 1/3 Senátu Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní ve dnech 17. a , pøípadné druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden pozdìji ve dnech 24. a Ve Strakonicích zùstává poèet volebních okrskù 28. Okrskové volební komise budou zároveò plnit úkoly pro oboje uvedené volby. V souèasné dobì jsou sestavovány volební komise ze èlenù, které delegovaly jednotlivé politické strany. Na neobsazená místa budou èlenové okrskových volebních komisí doplnìni z øad zájemcù obèanù. Odmìna pro èlena komise za podzimní volby èiní Kè, pro pøedsedu Kè. Ministerstvo vnitra jedná s dalšími resorty o novelizaci pøíslušné vyhlášky, jejímā cílem je navýšení zvláštní odmìny za výkon funkce èlena okrskové volební komise o 500 Kè, a to s platností jiā pøi nadcházejících podzimních volbách do zastupitelstev krajù a do senátu. Záleāí na postoji a souhlasu ministerstva financí. První zasedání èlenù okrskových komisí je povinné a uskuteèní se ve ètvrtek od hodin ve velkém sále mìstského kulturního støediska. Pokud máte zájem o èlenství v komisích v okresním mìstì, mùāete se hlásit na správním oddìlení Mìstského úøadu Strakonice, Velké námìstí 2, budova bývalé IPB, 2. patro, tel.: , Delegace z partnerských mìst u nás Stalo se jiā tradicí, āe starosta mìsta zve zástupce všech našich partnerských mìst k návštìvì Strakonic a pøedevším vìhlasného dudáckého festivalu. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Pozvání rády pøijaly nìkolikaèlenné delegace z Bad Salzungenu (SRN), Lengnau (Švýcarsko) a Calderdale (Velká Británie). Na dùkaz pøátelských vztahù byli pozváni také zástupci z mìsta Deggendorf (SRN), kteøí s mìstem Strakonice v nedávné dobì jednali o uzavøení partnerství. K tomu nakonec nedošlo, ale i tak se pøátelé z Deggendorfu rozhodli mìsto dudákù navštívit. Odbor školství a cestovního ruchu pro delegace pøipravil pestrý program. Kromì programu mezinárodního dudáckého festivalu èlenové delegace navštívili také Muzeum støedního Pootaví, prošli si naše mìsto a nechybìla ani návštìva strakonického pivovaru spojená s ochutnávkou výteèného piva. Abychom hostùm ukázali také krásy našeho kraje, navštívili Volyni, støedovìký mlýn v Hoslovicích a zastavili se i v Prachaticích. Kromì dárkù od vedení mìsta si odváāeli také výrobky z mìš anského pivovaru, ale pøedevším krásné záāitky a vzpomínky na partnerské mìsto v jiāních Èechách. Bc. Šárka Kùsová, odbor školství a cestovního ruchu Hasièi zajeli ke svým kolegùm do Bad Salzungenu Sbor dobrovolných hasièù ze Strakonic obdrāel pozvání od svých kolegù do nìmeckého partnerského mìsta Bad Salzungen, kde se konal kemp pro hasièskou mládeā. Pìtièlenná delegace sloāená ze zástupcù mìsta a èlenù sboru dobrovolných hasièù ze Strakonic se ve dnech vydala na návštìvu do Nìmecka. Zde mìli moānost prohlédnout si hasièskou zbrojnici a veškeré technické vybavení dobrovolných hasièù v Bad Salzungenu, pøipraven byl také výlet do okolí a návštìva místních solných lázní. Bc. Šárka Kùsová, odbor školství a cestovního ruchu

5 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Støeda 17. záøí VŠECHNOPARTIÈKA Zábavný poøad Karla Šípa a Josefa Aloise Náhlovského. Improvizovaný poøad vychází z principù poøadu Všechnopárty, jde o improvizaci Karla Šípa a jeho hosta, je dán prostor i dotazùm divákù. Dùm kultury hodin Program na záøí 2008: Sobota 6. záøí REFLEXNÍ TERAPIE ANEB MÁTE ZDRAVÍ VE SVÝCH RUKOU V jednodenním kurzu, který vám nabízíme, se seznámíte se základy reflexní terapie a diagnostiky jak teoreticky, tak i prakticky. A na základì tìchto znalostí si budete moci v rámci tzv. svépomoci ulevit od svých zdravotních problémù. Pøijïte mezi nás a nauète se tuto metodu, kterou lidstvo pouāívá jiā od nepamìti. Pøednáší: Jiøina Hennlichová Dùm kultury hod. Pondìlí 8. záøí Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Neil Simon: DROBEÈKY Z PERNÍKU Nìkolik bìāných āivotních situací, které musí øešit alkoholièka právì propuštìná z léèení, její nedospìlá dcera a stále neúspìšný herec, èekající na pøíleāitost, která nepøichází. Tragikomický pøíbìh s nadìjeplným koncem. Hrají: Simona Stašová j. h., Radka Filásková, Èestmír Gebouský j. h., Helena Karochová, Ernesto Èekan j. h., Vojtìch Záveský. Dùm kultury hod. Úterý záøí FOTOKLUB PÍSEK Výstava fotografií èlenù píseckého fotoklubu ve foyer domu kultury. Vernisáā výstavy od hod. Nedìle 14. záøí NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Dùm kultury hod. Úterý 16. záøí KPH Kateøina Englichová harfa Andrea Kalivodová mezzosoprán V programu zazní skladby známých autorù: G. Bizet, A. Dvoøák, G. F. Händel, G. Giordani a další. Dùm kultury hod. Srdeènì vás zveme dne 8. záøí 2008 od hodin na DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ DROBEÈKY Z PERNÍKU v podání divadla A. Dvoøáka Pøíbram, ve kterém exceluje naše pøední vynikající hereèka Simona Stašová. Foto: Archiv MìKS Støeda 24. záøí TRAVESTI SHOW SKUPINY SCREAMERS s novým programem Poøádá B.A.R., s.r.o., Štìkeò Dùm kultury hod. Sobota 27. záøí POUOVÁ DISKOTÉKA MILOŠE ZEMENA Dùm kultury hod. Dovolujeme si upozornit, āe v pøedprodeji MìKS Strakonice je moāno zakoupit divadelní pøedplatné, koncertní pøedplatné KPH a novì i dìtské pohádkové pøedplatné. Více informací získáte na POHÁDKOVÉ PØEDPLATNÉ PRO DÌTI I RODIÈE. Pøedplatné bude zahrnovat pìt pohádkových pøedstavení a šesté pøedstavení zdarma jako dárek pro pøedplatitele. Pøedstavení budou probíhat vādy jednu sobotu nebo nedìli v mìsíci, a to od øíjna 2008 do bøezna 2009 vādy od hod. Cena pøedplatného èiní pro dítì 250,- Kè, pro dospìlého 350,- Kè. Výhodou je záruka stálého místa v hledišti a sleva oproti vstupence zakoupené na jednotlivá pøedstavení. Všechny potøebné informace k pohádkovému pøedplatnému obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: , nebo na Programová nabídka: Divadelní agentura Praha: O CHYTRÉ PRINCEZNÌ Divadlo Krapet, o.s.: PØÍBÌHY VÈELÍCH MEDVÍDKÙ Docela velké divadlo Litvínov: ÈERT A KÁÈA Loutkoherecká skupina Èeské televize: NEBOJTE SE STRAŠIDEL Divadelní spoleènost Julie Jurištové: DOBRODRUSTVÍ HASTRMANA TATRMANA Tìšínské divadlo Èeský Tìšín: FERDA MRAVENEC Zmìna programu vyhrazena! Ve ètvrtek 18. záøí 2008 se uskuteèní ve Strakonicích 1. ROÈNÍK BÌHU NADÌJE Program charitativního bìhu: 8.00 hod. Slavnostní zahájení na II. nádvoøí strakonického hradu 8.00 hod. Slavnostní fanfáry z hradeb strakonického hradu 8.10 hod. Vystoupení strakonických maāoretek Otavanky 8.15 hod. Start prvních úèastníkù I. nádvoøí strakonického hradu hod. Moānost absolvovat jednu ze dvou tratí charitativního bìhu (3 400 m a 400 m) hod. Autogramiáda sportovcù Dukly Praha a sportovcù strakonického regionu hod. Koncert finalisty soutìāe X-Factor Ondøeje Rumla letní kino hod. Doprovodný program hod. Ukázka výzbroje 25. protiletadlové raketové brigády, Policie Èeské republiky, Mìstské policie Strakonice Obèerstvení Více informací o Bìhu nadìje naleznete na 7. stranì Zpravodaje.

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 KINO OKO STRAKONICE Pondìlí 1. ètvrtek 4. záøí Kanada/USA, komedie, titulky, 86 HANK A MIKE Rùāoví. Nasraní. Nezamìstnaní. Reāie: Matthiew Klinck Hrají: Thomas Michael, Paolo Mancini, Hrají: Chris Klein, Joe Mantegna ad. od a hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 60,- Kè Aerofilms Pátek 5. nedìle 7. záøí POZOR!!! od a hod. USA, akèní/krimi/drama/thriller, titulky, 152 doporuèená pøístupnost: od 12 let TEMNÝ RYTÍØ vstupné 70,- Kè Vítejte ve svìtì bez pravidel. Další pokraèování úspìšného snímku Batman... Reāie: Christopher Nolan Hrají: Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Hrají: Gary Oldman, Aaron Eckhart ad. Warner Bros Pondìlí 8. záøí od hod. USA, politický thriller, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: od 12 let ÚHEL POHLEDU vstupné 70,- Kè Osm lidí, osm úhlù pohledu, jedna pravda Reāie: Pete Travis Hrají: Shelby Fenner, Matthew Fox, William Hurt, Hrají: Penelope Kaufer, Sigourney Weaver ad. Falcon Úterý 9. støeda 10. záøí od a hod. Nìmecko, psychologický, titulky, 120 doporuèená pøístupnost: od 12 let NÁŠ VÙDCE vstupné 70,- Kè Nìmecko. Souèasnost. Uèitel gymnázia Wenger se rozhodne bìhem projektu na téma Státní formy vyzkoušet jeden pokus, aby pøiblíāil studentùm poèátek diktatury. Pedagogický experiment s nièivými následky. Reāie: Dennis Gansel Hrají: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Reimelt, Hrají: Jennifer Ulrich, Christiane Paul ad. SPI Ètvrtek 11. nedìle 14. záøí POZOR!!! od a hod., Nìmecko, animovaný/rodinný/komedie, dabing, 85 so ne pouze od hod. SISSI A YETTI doporuèená pøístupnost: všem Yetti na ïáblùv pøíkaz unese císaøovnu Sissi, vstupné: 65,- Kè bìhem cesty se s ní spøátelí, v patách jim však jdou císaø Franz s feldmaršálkem a matkou císaøovnou a dva bavorští burani. Reāie: Michael Bully Herbig Hrají dabing: Lumír Olšovský, Václav Vydra, Hrají dabing: Hana Maciuchová, Pavel Zedníèek, Josef Carda ad. SPI Sobota 13. nedìle 14. záøí POZOR!!! pouze od hod. USA, váleèný/drama, titulky, 121 doporuèená pøístupnost: od 15 let V ÚDOLÍ ELAH vstupné 65,- Kè Nìkdy je snazší pravdu odhalit, neā jí èelit. Reāie: Paul Haggis Hrají: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patric, Hrají: Susan Sarandon, James Franco ad. SPI Pondìlí 15. záøí od a hod. V. Británie/USA, romantický/komedie, titulky, 101 dopor. pøístupnost: všem JAK UKRÁST NEVÌSTU vstupné 70,- Kè Hrdina filmu Tom si uāívá āivota: je sexy, je úspìšný a ví, āe se mùāe kdykoliv spolehnout na Hannah, svou okouzlující nejlepší kamarádku, která je jediným nemìnným prvkem v jeho āivotì. Reāie: Paul Weiland Hrají: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd, Hrají: Kadeem Hardison ad. Falcon Úterý 16. ètvrtek 18. záøí od a hod. Nìmecko/Kanada/USA, akèní/dobrodruāný/fantasy, dabing, 114 MUMIE 3: HROB DRAÈÍHO CÍSAØE doporuèená pøístupnost: všem Tøetí pøíbìh mumie, tentokrát v Himalájích. vstupné: 70,- Kè Reāie: Rob Cohen Hrají: Jet Li, John Hannah, Luke Ford, Brendan Fraser, Hrají: Michelle Yeoh ad. Bontonfilm Pátek 19. nedìle 21. záøí POZOR!!! pouze od 17.30, v sobotu od USA, animovaný/rodinný/komedie/sci-fi, dabing, 103 a hod. VALL I doporuèená pøístupnost: všem VALL I (Víceúèelovì Automatický Likvidaèní Lisovaè vstupné: 70,- Kè Imunizátor) je poslední robot na planetì Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyèistil. Balí veškerý odpad do úhledných kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jistou drobnou poruchou vyvinula se u nìj osobnost. Reāie: Andrew Stanton Hrají dabing: Jan Maxián, Tereza Bebarová, Milan Šteindler, Hrají dabing: Dagmar Èárová, Aleš Háma, Naïa Konvalinková ad. Falcon Pátek19. nedìle 21. záøí POZOR!!! pouze od hod. USA/akèní/drama/thriller, dabing, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let WANTED vstupné: 65,- Kè Vyber si svùj osud. Reāie: Timur Bekmabetov Hrají: James McAvoy, Morgan Freeman, Angelina Jolie, Hrají: Terence Stamp, Thomas Kretschmann ad. Bontonfilm Pondìlí 22. úterý 23. záøí od a hod. USA, komedie, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 15 let KOPAÈKY vstupné: 65,- Kè Pøestoāe kopaèky jsou veskrze smutná záleāitost, vznikla o ní svìāí a originální komedie nacpaná brilantními dialogy, která aspiruje na pøekvapení roku. Reāie: Nicolas Stoller Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russel Brand ad. Bontonfilm Støeda 24. ètvrtek 25. záøí od a hod. USA, akèní/sci fi/fantazie/thriller, dabing, 112 doporuèená pøístupnost: od 12 let NEUVÌØITELNÝ HULK vstupné: 65,- Kè Nenechte ho vzteky zezelenat! Reāie: Louis Letterier Hrají: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Hrají: Tim Blake Nelson ad. Bontonfilm Pátek 26. nedìle 28. záøí POZOR!!! pouze od hod. USA, rodinný/dobrodruāný, dabing, 96 doporuèená pøístupnost: všem ZAPOMENUTÝ OSTROV vstupné: 65,- Kè Zapomenutý ostrov je tradièním dobrodruāným filmem z exotického prostøedí pro dìti i pro dospìlé. Snoubí se v nìm romantika velkých dálek, nekoneèných moāností dìtské fantazie, pøátelství, lásky a porozumìní. Reāie: Jennifer Flackett, Mark Levin Hrají: Gerard Butler, Abigail Breslin, Jodie Foster, Hrají: Christopher Baker, Jay Laga Aia ad. Bontonfilm Pátek 26. nedìle 28. záøí POZOR!!! pouze od hod. Kanada/USA, thriller/mysteriózní/drama, titulky, 105 AKTA X: CHCI UVÌØIT doporuèená pøístupnost: od 12 let Pravda je tam uvnitø vstupné: 70,- Kè Reāie: Chris Carter Hrají: David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Hrají: Billy Connolly, Mitch Pilleggi ad. Bontonfilm Pondìlí 29. úterý 30. záøí od a hod. Nìmecko/V. Británie, drama/váleèný/dobrodruāný, titulky, 96 RUDÝ BARON doporuèená pøístupnost: všem Epizoda ze āivota populární letecké legendy. vstupné: 75,- Kè Reāie: Nikolai Müllerschön Hrají: Matthias Schweighöfer, Joseph Fiennes, Til Schweiger, Hrají: Lena Headey, Jan Vlasák ad. Bontonfilm KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Pondìlí 8. záøí od hod. USA/V. Británie/Japonsko, āivotopisný/hudební, titulky, 121 CONTROL doporuèená pøístupnost: od 12 let Snímek debutujícího Antona Corbijna autenticky vstupné 60,- a 40,- Kè a ve výstiāné zkratce zachycuje posledních sedm let Iana Curtise ( ), zpìváka skupiny Joy Divison, který se obìsil tìsnì pøed prvním americkým turné kapely. Reāie: Anton Corbijn Hrají: Sam Riley, Samantha Morton, Alexandra Maria Lara, Hrají: Joe Anderson, Toby Kebbel ad. Aerofilms Pondìlí 22. záøí od hod. Dánsko, tragikomedie/adaptace, titulky, 106 doporuèená pøístupnost: od 12 let UMÌNÍ PLAKAT vstupné 60,- a 40,- Kè Pøíbìh své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan, jehoā duševnì nemocný otec je pro svou schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným pohøebním øeèníkem. Reāie: Peter Schonau Fog Hrají: Jesper Asholt, Bjarne Henriksen, Hanne Hedelund ad. Aerofilms Zmìna programu vyhrazena. Na øíjen 2008 pøipravujeme: 2. øíjna: BURZA ŠKOL poøádá úøad práce 7. øíjna: KPH BENA HAVLÙ 9. øíjna: POSEZENÍ S MARIÍ RETKOVOU A JEJÍM HOSTEM, ZNÁMÝM TELEVIZNÍM MODERÁTOREM ALEŠEM CIBULKOU 11. øíjna: Pohádkové pøedplatné O CHYTRÉ PRINCEZNÌ 18. øíjna: KONCERT SKUPINY JAKSI TAKSI 19. øíjna: NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU Jan Vondrášek 20. øíjna: DIVADLO SKLEP MLÝNY 21. øíjna: KONCERT LACO DECZI A CELULA NEW YORK SPOJENÝ S VÝSTAVOU OBRAZÙ LACO DECZI 29. øíjna: Divadelní pøedplatné Divadlo ABC Stefan Vogel: DOBØE ROZEHRANÁ PARTIE

7 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Do 8. záøí si ještì mùāete ve vstupní hale knihovny prohlédnout výstavu āákù VO ZUŠ pod vedením dr. Jarmily Lískovcové inspirovanou návštìvou botanické zahrady pod názvem Fatamorgana. Od mùāete navštívit výstavu Doprava z prava i z leva v rámci Týdnu mobility. Seznámíte se vesele i váānì s rùznými druhy dopravy a její historií. Výstavu si mùāete prohlédnout do 6. øíjna ŠK, vstupní hala Indie 2008 z pohledu fotografky a cestovatelky Kamily Berndorfové. Vādy velmi poutavá beseda doplnìná nejen spousty záāitkù, ale i zajímavou fotodokumentací. ŠK, spoleèenská místnost, 18 hod. 12., Malé podzimní setkání knihovníkù, nejen jihoèeských, opìt po 7 letech ve Strakonicích. Myslíme si, āe naše knihovna má co ukazovat. ŠK, spoleèenská místnost, pro profesionální knihovníky Internet pro zaèáteèníky kurz internetu zdarma. ŠK, studovna, 15 hod pøednáška Mgr. Ivany Hutaøové: Souèasná èeská literatura pro mládeā. Urèeno pro knihovníky a uèitele. ŠK, spoleèenská místnost, 10 hod. Senioøi, nebojte se sledujte vývìsky ŠK, popø. kontaktujte knihovnu. Pozvánka na akci Draāejov sobì Ve støedu 1. øíjna 2008 od 14 hod. se v prostorách ŠK uskuteèní køest knihy Hany Elgrové s názvem Anny 2 aneb Co bylo dál, která je pokraèováním prvního dílu Anny aneb Jak šel āivot. Souèástí køestu bude i autogramiáda a kulturní program dechové trio pod umìleckým vedením Václava Hrušky. Souèasnì bude zahájeno i nìkolik výstav: Nejrozsáhlejší je výstava obrazù malíøe Augustina Lišky Cesta po Otavì a okolí, který zèásti ilustroval knihu Anny 2. Námìty pro svou èinnost èerpá z okolí Strakonicka, Pootaví i dalších zajímavých míst jiāních a západních Èech. Dále svou tvorbu pøedstaví i Marie Kuncipálová, která se také podílela na ilustraci knihy. Fotodokumentace manāelù Králíèkových mnohým pøipomene èinnost fotbalového oddílu i èinnost ÈÈK v Draāejovì. Spoluautorem knihy je i Otto Waldhaus. Jeho zásluhou mùāeme nahlédnout do skautské kroniky a prohlédnout si modely letadel. Akce potrvá celý mìsíc øíjen od do od 10 do 16 hod. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. v pátek na zahájení pravidelných páteèních schùzek pro mladší školní dìti, pøípadnì i pøedškoláèky s rodièi nebo prarodièi. Sraz bude v hod. pøed hradem (u kanceláøe CIAO). Pùjde se do klubovny ÈSOP nebo ven do pøírody. Bliāší informace v knihovnì a na v nedìli na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem za tajemstvím pøirozené obnovy lesa. Sraz je v 7.30 u turistické mapy na autobusovém nádraāí. V 7.40 jede kvildský autobus do Vimperka a na nìj navazuje klatovský do Nicova. Pùjde se z Nicova pøes Popelnou na keltské hradištì Obøí hrad. Po návratu zpìt do Popelné se dá jít buï znovu do Nicova na autobus, který jede v (pak by celková délka trasy byla 8 km), nebo lesními cestami na Stachy. Delší cesta (14 km) by vedla pøes Hutì a Øíhov, kratší (11 km) pøes Jáchymov a Michalov. Zpìt se pojede praāským autobusem ze Stach v hod. podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na Pùjèovna pro dìti a dospìlé v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp. 380 poøádá do konce záøí burzu námìtù na cestování. Zájemci mohou v pùjèovní dobì pøinést struènì zapsané body k výletùm, které by chtìli doporuèit, a pøi té pøíleāitosti si pøeètou zápisy shromáādìné od ostatních úèastníkù akce. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu Do 15. záøí pokraèování výstavy Festivalové ozvìny Mezinárodní dudácké festivaly ve fotografii Vladimíra Šilhana a Otto Zachára. Kapitulní síò 10. záøí 31. øíjna Jan Sýkora, akademický malíø obrazy, kresby, grafika písecký malíø krajin a mìstských vedut vynikající kvality. Jelenka Vernisáā 9. záøí 2008 v 17 hodin 14. záøí 31. øíjna 140 let āeleznice (Strakonice) Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek. Nová výstavní síò, mazhaus Vernisáā v nedìli 14. záøí 2008 v 10 hodin 17. záøí 26. øíjna Modely ve sklenìných lahvích Emanuel Hoda Zámecká galerie Vernisáā 16. záøí 2008 v 16 hodin Dìti budou známkovat I naše knihovna se zapojila do celostátní soutìāe dìtských oddìlení veøejných knihoven Kamarádka knihovna. Cílem soutìāe je volba nejlepší dìtské knihovny. Dìti budou hodnotit svou oblíbenou knihovnu formou vysvìdèení, struèných komentáøù, které mohou doplnit i zajímavými a originálními obrázky. Pro nás vysvìdèení nebude jen souèástí soutìāe, ale budeme se snaāit z odpovìdí dìtí zjistit, co jim v knihovnì chybí a co by bylo tøeba zlepšit, protoāe chceme, aby k nám chodily rády a cítily se dobøe. Nejlepší vysvìdèení budou zaøazena do slosování a tøi dìti dostanou od generálního sponzora Firmy 3M Èesko pìkné dárky. Zkrátka nepøijdou ani ostatní zúèastnìní, i na nì sponzor pamatuje. Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou, mìstem Strakonice a Mìstským kulturním støediskem Strakonice vás zvou na ADRAden pro dìti V nedìli 7. záøí 2008 od v Rennerových sadech ve Strakonicích. Dìti se mohou zúèastnit deseti sportovních disciplín. Kaādé dítì èeká odmìna! Vstupné je 10 Kè. Získané peníze pùjdou na Dìtské centrum Jihoèeského kraje ve Strakonicích. V bude v kulturním domì TOMBOLA, poté se mùāete tìšit na loutkovou pohádku. BÌH NADÌJE 2008 Snad kaādý z nás si vzpomene na pøíbìh osmnáctiletého Kanaïana mladého sportovce Terryho Foxe, který onemocnìl rakovinou kostí, a následnì mu byla amputována dolní konèetina. Po mnoha mìsících strávených v nemocnièním prostøedí v nìm uzrála myšlenka na podporu výzkumu rakoviny. V roce 1980 se rozhodl absolvovat vlastní Maraton nadìje napøíè Kanadou, pøi kterém ubìhl dennì 42 kilometrù. Svùj bìh nedokonèil, nebo se rakovina mezitím rozšíøila i do jeho plic a za nìkolik mìsícù poté zemøel. Podaøilo se mu však získat více neā 24 milionù dolarù na výzkum rakoviny a jeho myšlenka se z Kanady postupnì rozšíøila do celého svìta. V roce 2007 se v Èeské republice uskuteènil bohuāel poslední, v poøadí patnáctý roèník Bìhu Terryho Foxe, který také ve Strakonicích patøil mezi nejvýznamnìjší sportovní akce. Roènì se jí zúèastòovalo více neā tøi tisíce malých i velkých bìācù. Mìsto obsazovalo po mnoho let první místo v ÈR v poètu úèastníkù této charitativní akce. Pro chybnou strategii Nadace Terryho Foxe v Torontu a jí nastaveným pravidlùm pro konání mezinárodních bìhù se však tato akce dostala v posledních letech do neøešitelných problémù. Pøíznivci bìhu se však nemusejí obávat o osud této oblíbené humanitární akce, organizované na podporu základního výzkumu rakoviny. Èeská republika se rozhodla dále pokraèovat v krásné myšlence s vysokým morálním akcentem i za cenu zmìny názvu celého bìhu na Bìh nadìje. Úèelem nového Bìhu nadìje zùstane i nadále sbírka finanèních prostøedkù na výzkum rakoviny, podpora a šíøení osvìty zdravého āivotního stylu a pøedcházení civilizaèním chorobám. Všechny prostøedky získané od úèastníkù a dárcù budou poukázány na základní výzkum rakoviny v èeských a moravských výzkumných pracovištích. Výdaje nutné na zabezpeèení materiálnì technického zajištìní, medializaci a administraci celé akce budou kryty z prostøedkù získaných od sponzorù v rámci smluv o reklamì. Hlavním organizátorem celé akce i sbírky v ÈR je spoleènost Levity, a. s. Podrobné informace o Bìhu nadìje jsou dostupné na webových stránkách Ve Strakonicích se první roèník Bìhu nadìje uskuteèní dne 18. záøí 2008 pod poøadatelskou taktovkou Muzea støedního Pootaví a Armády ÈR. Pøijïte i Vy zaloāit novou tradici, trochu si zasportovat a souèasnì pomoci druhým. Mgr. Marie Tùmová, PR Esperanto-klub LA PONTO Písek poøádá v sobotu od do hod. pøednášku Ing. Pavla Pavla o cestách na Velikonoèní ostrov ve spoleèenském sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Srdeènì zveme i neesperantskou veøejnost. KULTURNÍ AKCE: 5. záøí Noèní prohlídka aneb Obrazy z dìjin strakonického hradu 18. záøí Bìh nadìje ve spolupráci s Armádou ÈR 20. záøí Oslavy 140 let provozu āeleznièního nádraāí ve Strakonicích Ve spolupráci se Stifterovým pošumavským āeleznièním spolkem, Èeskými drahami a mìstem Strakonice, více na 15. a 16. stranì Zpravodaje 28. záøí Ukonèení provozu støedovìkého mlýna v Hoslovicích 30. záøí Mladí umìlci Strakonicka se pøedstavují Radek itný Kapitulní síò v hodin Zmìna programu vyhrazena! Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 STARZ STRAKONICE Záøí 2008 mìsíc zvýšeného dohledu nad dodrāováním hygienických pravidel na plaveckém stadionu V záøí bude probíhat zvýšená kontrola návštìvníkù plaveckého stadionu, a to i āákù plavecké školy a rodièù, kteøí navštìvují baby plavání, zamìøená na sprchování a mytí pøed vstupem do bazénu. Dle lázeòského øádu je kaādý návštìvník povinen se pøed vstupem do bazénu umýt mýdlem (bez plavek) a osprchovat. Z kaādého èlovìka se po celý den odlupují šupinky kùāe, padají chlupy, vlasy, potí se a to všechno je zátìā pro vodu v bazénu. Provozovatel musí podle vyhlášky dopouštìt 30 litrù èerstvé vody na kaādého návštìvníka bazénu (a to je dostaèující mnoāství právì pøi správném umytí a osprchování). Jestliāe se návštìvník neumyje a neosprchuje, pak je potøeba dopustit minimálnì dvojnásobné mnoāství èerstvé vody (tím narùstají náklady na provoz) a je to vùèi ostatním koupajícím bezohlednost. Ani osprchování v plavkách nestaèí. Pokud se totiā osprchuje v plavkách a nejsou dostateènì umyta i intimní místa, bakterie, které se vyskytují v této oblasti, pøecházejí do vody a mohou zpùsobovat u ostatních návštìvníkù zdravotní problémy. M. Walter, vedoucí plaveckého stadionu, Ing. L. Hlavatá øeditelka plavecké školy PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ZÁØÍ 2008 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x x ÚT x ST *x (kondièní plavání) ( o x) ( x) ÈT lichý týden sudý týden PÁ ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu, o plavání pro tìhotné, Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, Kurýru, na infolince , na webu: FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù moānost vyuāití sluāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE základní instruktáā, individuální cvièební plán solárium, výāivové poradenství tvorba jídelníèkù, privat masáāe výhodné podnikové permanentky PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno āeny muāi spoleèná āeny muāi zavøeno VÝJIMKY: SAUNA So 27. záøí: zavøeno PLAVECKÝ STADION So 27. záøí: zavøeno Ne 28. záøí: zavøeno FITNESS NA PL. STADIONU So 27. záøí: zavøeno Ne 28. záøí: zavøeno STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny!

9 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 Mgr.A. Pavla Gregorová Šípová Absolventka VŠUP v Praze s pedagogickými zkušenostmi Poøádá ve školním roce 2008/2009 kurzy Individuální pøíprava ke zkouškám na SŠ a VŠ umìleckého smìru Kurzy malby, kreslení a jiných výtvarných technik pro dìti i dospìlé Kontakt: Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry Chcete výhodnìji udrāovat své auto? VÝFUKY NYNÍ U NÁS SE SLEVOU AŽ 40 % Autek autodíly tel.: Psí škola Sírius Horaāïovice zve všechny zájemce na další Kurz dobrého chování a agility pro všechny psy a pejsky Zaèínáme dne v 10 hod. Pøihlášky a informace na tel.: pí Krásná nebo NOVÌ OTEVØENO T.O.STATION Dámská a pánská móda za skvìlé ceny SLEVY 30 % Od Velké námìstí èp. 219, Strakonice I (vedle bývalého bufetu Koflík) CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvalové trvalá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cílená výāiva pro sportovce prevence civilizaèních chorob bez pouāití lékù instruktáāní poradenství péèe o ple a líèení Konzultace Centrum MUDr. Chvalové, tel.:

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 TJ ÈZ Strakonice, odbor SPV zahajuje cvièení pro āeny takto: Pondìlí Zdravotní TV DDM Cvièí Jitka Hanušová hod. od Novì! Zdravotní TV pro seniory tìlocvièna TJ ÈZ Máchova ul. Cvièí Vlasta Boguschová hod. od Úterý Kondièní cvièení ZŠ Podìbradova Cvièí Jitka Hanušová hod. od Ètvrtek Zdravotní TV ZŠ Podìbradova Cvièí Vlasta Boguschová hod. od Kondièní cvièení ZŠ Podìbradova Cvièí Jitka Hanušová hod. od Kontakty: Jitka Hanušová , Vlasta Boguschová Zápis na cvièení RODIÈE A DÌTI TJ ÈZ s Jitkou Hanušovou se bude konat v pondìlí v Sokolovnì od hod. do hod. Kontakt: Pravidelné cvièení: pondìlí a ètvrtek hod. Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od 16,00 do 17,00 hod. Zahájení je ve støedu 17. záøí, moāno nezávaznì vyzkoušet. Sportování dìtí je zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobilu: Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp Basketbalový klub Strakonice poøádá NÁBOR PRO PØÍPRAVKU DÌVÈAT roèníku narození 1997 a mladší Informovat se mùāete pøímo na trénincích kaādé úterý a ètvrtek od 6. záøí 2008 v tìlocviènì ZŠ Dukelská od hod. u trenérky Radky Drnkové nebo na tel. èísle Nabízíme vašemu dítìti 2x týdnì sportovní vyāití s moāností rozvíjení základních schopností a pohybových dovedností, zvládnutí základù sportovních míèových her s pozdìjší specializací na basketbal. O kvalitì pøípravy vypovídají výsledky dìvèat, která se rozhodnou basketbal hrát a mohou najít uplatnìní v nejvyšších soutìāích všech kategorií od I. ligy āen, II. ligy āen, extraligy starších a mladších dorostenek, āákovské ligy starších a mladších āákyò po miniāákovské kategorie. Všechna tato druāstva, která hrají aā na výjimky nejvyšší soutìāe, jsou vedena kvalifikovanými trenéry vesmìs s nejvyšší basketbalovou trenérskou licencí. V dívèí kategorii patøí náš klub k nejúspìšnìjším v republice. Èlenské pøíspìvky èiní Kè na rok (trénujeme od záøí do èervna tzn. 160 Kè na mìsíc). Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice poøádá NÁBOR CHLAPCÙ A DÌVÈAT VE VÌKU 7 14 LET Informovat se mùāete v prùbìhu pravidelných tréninkù (od 9. záøí kaādé ÚT a ÈT od 16,30 hod. v tìlocviènì ZŠ Dukelská) u trenéra Libora Peška, dále pak na tel. èíslech , a na Roèní pøíspìvky (záøí èerven) èiní 1.500,- Kè. SK Basketbal Strakonice poøádá NÁBOR HRÁÈÙ DO PØÍPRAVKY KLUBU CHLAPCI ROÈNÍK 1997 A MLADŠÍ Pøijít mùāete kaādé úterý a pátek hod. do tìlocvièny ZŠ Podìbradova Strakonice. První trénink je v úterý Bliāší informace mùāete získat pøímo u trenéra M. Jandy (tel.: ). Èlenský pøíspìvek je 1.300,- Kè na rok. POVINNÉ RUÈENÍ Vybereme pro Vás nejlepší nabídku, za nejniāší cenu Obsah Nezaplatíte ani korunu navíc Osobní automobily Roční pojistné v Kč do 1000 cm *, cm 3 do 1250 cm *, cm 3 do 1350 cm *, cm 3 do 1650 cm *, cm 3 do 1850 cm **, cm 3 do 2500 cm **,- nad 2500 cm **,- Kanceláře: Dárek k povinnému ručení Láhev vína *** Budova ČSAD autobusové nádraží Strakonice, kancelář č. 802 (přízemí vpravo vedle informací), tel.: , , Bezděkovská 30, Obchodní dům LabuŅ (bývalá prodejna Bytservisu), tel.: , , , * produkt Sporopov se 40% bonusem a 10% extrabonusem, zohledňuje region, stáří vozidla a věk pojistníka ** bonus 40%, zohledňuje stáří vozidla, věk pojistníka, výkon motoru do 50 kw *** roční pojistné 3000 Kč

11 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Drobné zoologické zajímavosti Strakonic a okolí (4) Hlodavci na Podskalí a v jeho blízkém okolí Pøi procházce po strakonickém Podskalí, které je v létì hojnì navštìvováno, se mùāeme podívat, jací drobní savci zde āijí. Zajdeme-li do odlehlejší èásti Podskalí, èasto nás v trávì nebo spadaném listí pøekvapí podivný šustot. Pokud se zrovna nejedná o všudypøítomného kosa obecného, nejspíše po chvilce stání objevíme malého hlodavce. Nejèastìji se jedná o zástupce jednoho z druhù myšic. Myšice jsou podobné nám známé myši domácí, ale odlišují se od ní nìkolika znaky. Je to napø. špièatìjší zakonèení hlavièky, nápadné velké oèi, dlouhý ocas a vìtšinou rezavì hnìdé zabarvení. Jsou také vìtší neā myš domácí. Snad nejèastìjším druhem, který se u nás z myšic vyskytuje, je myšice køovinná (Apodemus sylvaticus) nebo myšice lesní (Apodemus flavicollis). Jejich biotopem jsou køoviny, háje a lesy, obèas však osídlí i lidská rekreaèní obydlí, zejména zahradní chatky a rùzné hospodáøské stavbièky. Zde mohou škodit zahrádkáøùm a uskladnìnou celoroèní úrodu znehodnotit nahryzáním a trusem. Myšice jsou aktivní po celý rok. V zimì vyāívají ze svých zásob, které si nastøádaly pøes rok. Brzy na jaøe se zaèínají rozmnoāovat. V jednom vrhu je okolo ètyø aā sedmi mláïat, která dospìjí za dva mìsíce. To se opakuje tøikrát do roka. Vìtšinou myšice āijí po dva roky. Jejich potravou je kromì semen, plodù a rostlin také drobný hmyz. Pro úplnost je moāno uvést ještì jednu myšici, a to myšici temnopásou (Apodemus agrarius), která se však na Strakonicku nevyskytuje. Vodítkem pro rozlišení myšic jsou kromì zbarvení také morfologické znaky. Rozlišení jednotlivých druhù myšic je pro laika a èasto i odborníka obtíāné, nehledì na to, āe málokterá z myšic nám dobrovolnì ukáāe své bøíško èi krèek, nastaví zadní tlapku ke zmìøení chodidla a nechá si pøemìøit ocásek. Pokraèování v øíjnovém Zpravodaji Vilém Hrdlièka Mìsto Strakonice vydalo vlastní kalendáø Novým reprezentativním stolním kalendáøem na rok 2009 se nyní pyšní mìsto Strakonice. Kalendáø obsahuje text o historii mìsta, námìty na výlety do okolí, kontakty na nìkteré organizace, ale pøedevším pøehled kulturních i sportovních akcí v roce 2009 a øadu zajímavých fotografií z mìsta. Vydání nového kalendáøe bylo naplánováno na mezinárodní dudácký festival, takāe si jistì øada jeho návštìvníkù odvezla také pìknou upomínku na Strakonice. Výrobu financovalo mìsto Strakonice za podpory Jihoèeského kraje a zakoupit jej mùāete v Mìstském informaèním centru Strakonice na Velkém námìstí èi dalších obvyklých prodejních místech za 99,- Kè. Doufáme, āe se vám bude líbit a bude po celý rok 2009 zdobit váš stùl nebo se stane pìkným dárkem pro vaše blízké. Bc. Šárka Kùsová, odbor školství a cestovního ruchu Novì otevøená Vševìdna na strakonickém hradì Hradní Vševìdna se nachází ve sklepním prostoru budovy bývalého purkrabství, ve které dnes sídlí Šmidingerova knihovna Strakonice. Kaādý všední i sváteèní den jste srdeènì zváni k pøíjemnému posezení pod historickou kamennou klenbou, kde se v dobì od 9.00 do hodin mùāete v klidu zaèíst do nìkterého z èasopisù, pøípadnì vyuāít nabídky veøejného internetu. K dispozici jsou dále rùzné zajímavé filmy, propagaèní materiály a obèerstvení za velmi pøíznivé ceny. Prostory Vševìdny jsou kapacitnì omezeny na cca 30 osob. Byly zrekonstruovány v souvislosti s celkovým projektem obnovy a vyuāití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku. Od 1. listopadu do 31. bøezna budou vyuāívány pro poøádání rùzných kulturních a spoleèenských akcí. Všechny podnìty, námìty a pøipomínky ke zlepšení sluāeb hradní Vševìdny prosíme adresujte Šmidingerovì knihovnì Strakonice (http://www.knihst.cz). Pøijmìte naši pozvánku a pøijïte se osobnì pøesvìdèit o tom, co vše nabízí tento nový multifunkèní prostor. Tìšíme se na vaši návštìvu. Mgr. Marie Tùmová, PR Strakonice pøivítaly bìloruské dìti Koncem èervence letošního roku trávilo v Èeské republice devìt prázdninových dnù patnáct dìtí ze sociálnì slabých rodin z Brestské oblasti z jihu Bìloruska. Tento pobyt byl poøádán Diecézní charitou v Èeských Budìjovicích v rámci projektu Adopce na dálku. Návštìva dìtí zapoèala tøídenním pobytem ve Strakonicích a v jeho okolí. Dìti byly ubytovány u øádových sester Jezu Congregation na zámku ve Štìkni. Návštìvníci strávili první den ve farním spoleèenství øímskokatolické farnosti Strakonice, kde se setkali se svými adoptivními rodièi. Druhý den si spoleènì s paní místostarostkou PhDr. Ivanou Øíhovou prohlédli strakonický hrad, navštívili solnou jeskyni, kde absolvovali ozdravnou kúru, poté navštívili støedovìký vodní mlýn v Hoslovicích, jezdecký areál pana Stanislava Poláka, kde se mohli svézt na koních a poníku, coā bylo pro mnohé z nich obrovským záāitkem. Další atrakcí pro dìti byl bowling, který hrály poprvé v āivotì, ale brzy tuto hru dobøe ovládaly. Tøetí den patøil návštìvì Horaāïovic. Ve zbývajících dnech dìti navštívily øadu dalších jihoèeských mìst. Centrum pro zdravotnì postiāené JK, o. s., pracovištì ve Strakonicích Stavbaøù 213, Strakonice Tel.: , PEÈUJETE O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM NEBO SENIORA? JSME TU PRO VÁS! Naše sluāba umoāòuje prodlouāení pobytu v pøirozeném domácím prostøedí. Sluāba poskytovaná osobám, které mají sníāenou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiāení, jejichā situace vyāaduje pomoc jiné osoby. V rámci sluāby osobní asistence nabízíme pomoc pøi péèi o vlastní osobu, pøi zajištìní chodu domácnosti, zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím. Stále nabízíme moānost pøepravy osob speciálnì upraveným automobilem znaèky Ford Tranzit se zdviānou plošinou. Auto je vyuāíváno nejvíce k pøepravì k lékaøi, pro vyøízení osobních záleāitostí na úøadech a na ostatních institucích nebo na pobyty do lázní. NOVÌ nabízíme stávajícím a novým uāivatelùm moānost výletù podle aktuálních pøání v rámci Jihoèeského kraje.

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE V CELOEVROPSKÉ AKCI EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY a EVROPSKÝ DEN BEZ AUT V roce 2008 se mìsta v ÈR mohou opìt zapojit do celoevropské akce Evropský týden mobility ( záøí), jehoā souèástí je Evropský den bez aut, která se letos bude v Evropì konat uā posedmé. Obì osvìtové a propagaèní akce demonstrují v evropských mìstech pøijatelnìjší zpùsoby dopravy a napomáhají pøi omezování individuální automobilové dopravy ve mìstech. Mìsto Strakonice se jiā sedmým rokem zapojuje do celoevropské akce Evropský den bez aut dne formou jízdy mìstem na dopravním prostøedku, napø. na koleèkových bruslích, na kolobìākách, na kole, pod názvem Strakonicemi na dopravním prostøedku pohánìném vlastní silou. Kaādý úèastník bude mít moānost bezprostøednì po dojezdu k plaveckému areálu bezplatnì navštívit krytý bazén. Hlavním cílem akce je omezit automobilovou dopravu, podpoøit vyuāívání udrāitelných zpùsobù dopravy a zvýšit povìdomí obèanù o dopadech rùzných zpùsobù dopravy na āivotní prostøedí. Navíc se naše mìsto pøipojuje i k Evropskému týdnu mobility, jehoā letošním ústøedním tématem je Èistý vzduch všem. Tato kampaò v sobì zahrnuje rùzné akce podporující sníāení provozu motorových vozidel ve mìstech a zlepšení kvality ovzduší. V prùbìhu týdne od do uspoøádá odbor āivotního prostøedí ve spolupráci s DDM Strakonice, Mìstskou policií Strakonice, Policií ÈR, Èeským èerveným køíāem, STARZem Strakonice, HUSO- Tem, Šmidingerovou knihovnou Strakonice, ÈSAD STTRANS, a. s., a dìtskými zastupiteli následující akce: 1. V sobotu (v termínu pøed ETM) zorganizuje dìtský turistický oddíl HUSOT turistický výlet na zøíceninu Prácheò a do muzea v Horaāïovicích, který je urèen dìtem základních škol. Poté bude program tohoto výletu pokraèovat návštìvou plaveckého bazénu v Horaāïovicích. 2. V úterý dne , kdy se pøipojíme k Evropskému dni bez aut, se uskuteèní pro veøejnost v odpoledních hodinách jízda na dopravním prostøedku, napø. na koleèkových bruslích, na kolobìākách, na kolech, mìstem pod názvem Strakonicemi na dopravním prostøedku pohánìném vlastní silou. Start jízdy je v hod. u tribuny stadionu Na Sídlišti. Trasa povede pøes sídlištì Jezárka, dále pak severní èástí mìsta pøes most Jana Palacha, ulicí Bezdìkovskou a Na Ohradì. Cíl cesty je pøed plaveckým stadionem STARZ Na Køemelce. Kaādý úèastník bude mít moānost bezprostøednì po dojezdu k plaveckému areálu navštívit bezplatnì krytý bazén. Zároveò budou doèasnì uzavøeny komunikace, na nichā bude akce uskuteènìna. 3. Pro 6. tøídy základních škol bude zorganizována ve støedu dne dopravní soutìā v centru ekologické výchovy na Podskalí pod názvem Cyklistické radovánky, s ukázkami první pomoci pøi úraze na kole, s nácvikem umìlého dýchání a s ukázkami základního vybavení kola. 4. Ve ètvrtek dne bude zajištìna bezplatná mìstská hromadná doprava na všech linkách. 5. Dopravní soutìā pro mateøské školy bude zorganizována v pátek dne na dìtském høišti u zimního stadionu pod názvem Hurá na høištì. 6. V pondìlí dne probìhne sèítání aut na frekventovaných køiāovatkách mìsta a na pøíjezdových komunikacích do mìsta prostøednictvím dìtských zastupitelù. 7. Ve dnech od do uspoøádá Šmidingerova knihovna ve svých prostorách a v prostorách mìstského informaèního centra výstavu k Evropskému týdnu mobility pod názvem Doprava z prava i z leva. 8. V následujícím mìsíci se uskuteèní setkání mobilních mìøicích systémù zdravotních ústavù Èeské republiky zamìøených na mìøení emisního zatíāení mìsta Strakonice. Závìrem bychom vás rádi pozvali dne na jiā zmínìnou jízdu èásteènì uzavøeným mìstem, a uā na kole, koleèkových bruslích, èi na kolobìāce pod názvem Strakonicemi na dopravním prostøedku pohánìném vlastní silou. Uvádíme také mapu se zákresem trasy jízdy. Ing. Radka Frèková, Stanislav Mrkvièka, odbor āivotního prostøedí MìÚ Strakonice Tuto kampaò sponzorují: Mapa Strakonic se zákresem trasy jízdy. Foto: Archiv MìÚ

13 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 13 Chytrá blondýna strakonického Preventu V týdnu od do zorganizovali èlenové strakonického sdruāení Prevent netradièní vzdìlávání dospìlých s názvem Chytrá blondýna Smart Blond. Na tøicet pedagogù z celé Evropy pøitáhlo a spojilo téma pøekonávání negativních bariér, pøedsudkù a stereotypù mezi národnostmi. Celou akci pøipravili a vedli èlenové o. s. PREVENT ve spolupráci s organizací Mládeā v akci Youth in Action, která celou akci dotovala. Úèastníci prošli záāitkovým výcvikem na zmínìné téma a nauèené dovednosti si mohli navíc vyzkoušet v praxi s èeskými dìtmi na letním anglickém táboøe nedaleko Orlíku. Zajímavostí jistì bude i závìreèná odezva od evropských pedagogù. Ti byli pøekvapeni nejen vysokou úrovní pøipravenosti vzdìlávání, ale také napøíklad èistotou èeských mìst a nádherou jihoèeské krajiny. Mgr. Štefan Schwarc Pojïte se bavit tancem Oddíl taneèního sportu pod TJ ÈZ Strakonice opìt od záøí otevírá taneèní krouāky pro lidièky od šesti do sta let v rytmu RnB a Hip-Hopu. Co vás èeká: noví kámoši a zábava nadupané tréninky tøi hodiny týdnì soustøedìní se špièkovými lektory taneèní soutìāe a pøehlídky. Zaèínáme 9. záøí 2008 od hod. v Sokolovnì ve Strakonicích. Nelenošte u televize a pojïte s námi objevovat tyto super nièím neohranièené styly. Cena: 250,- Kè/mìsíc. Kontakt: L. Holeèková, tel.: Turistický oddíl HUSOT pøijímá CHLAPCE A DÌVÈATA z TØÍD, kteøí chtìjí na výpravy do pøírody, poznávat hrady a zámky, sportovat (hokejbal, míèové hry, šprtec), hrát deskové i jiné hry, tvoøit (divadlo, výtvarno) a v létì na tábor. Schùzky jsou kaādý ètvrtek od hod. v klubovnì U Sv. Markéty 58 (papírnictví nad hlavní poštou), výpravy máme o víkendech dvakrát mìsíènì. Roèní èlenský pøíspìvek èiní 600,- Kè. Bliāší informace na MT (M. Hankovec). Dìtský pìvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice poøádá NÁBOR DÌTÍ DO PØÍPRAVNÉHO ODDÌLENÍ SBORU Co u nás najdete? Perspektivní zájmovou èinnost na atraktivní hudební úrovni Smysluplné, kvalitní a tvoøivé uplatnìní v souboru správných klukù a dìvèat Vedení souboru hudebními a pìveckými profesionály Dlouhodobé zlepšování se ve sborovém zpìvu Vystoupení na vánoèním a jarním koncertu pìveckých sborù Moānost uèit se zpívat písnì z celého svìta vèetnì populárních melodií Nábor je zamìøen na dìti z 2. a 3. tøíd ZŠ Nábor se koná v pátek 12. záøí od 13 do hod., sál ZUŠ, zámek (areál strakonického hradu) Dle domluvy je moāný i individuální termín Kontaktní osobou pro nábor do sboru je sbormistrynì Fere Angeli paní Mgr. Marcela Miková, Pøípravný sbor má zkoušku v pátek od do hod. a navíc jednou týdnì hlasovou výchovu. Školné je 300,- Kè za pololetí, āáci hudebního oboru ZUŠ navštìvují sbor zdarma. Nabídka krouākù je na všech pracovištích DDM Strakonice. Vybírejte z krouākù estetických, hudebních, jazykových, pøírodovìdných, sportovních, taneèních, technických. Kromì tradièních krouākù nabízíme novinky a aktivity pro nejmenší. V rámci týdne mobility se uskuteèní: Cyklistické radovánky na Podskalí pro ZŠ, 8.30 hod Hurá na høištì pro MŠ, dopravní høištì, 8.30 hod Pøírodovìdný výlet do Brna zajímavý program, 550 Kè, pøihlášky do , , Sledujte Zatoèíme s nudou! Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 Tel./fax: PRVNÍ SETKÁNÍ V ZÁØÍ 2008 Od 1. do 5. záøí domluva a upøesòování rozvrhu āákù s uèiteli všech oborù od 13 do 16 hod. Zahájení individuální výuky dle prozatímních rozvrhù. Zápis do hudební nauky ( roèník) v III. patøe budovy Kochana z Prachové do pøipravených rozpisù skupin. První setkání s rodièi nových āákù do pøípravných roèníkù: Zahajovací schùzka pøípravné hudební výchovy (PHV): 1. záøí v 15 hod. v uèebnì hudební nauky v budovì Kochana z Prachové ve III. patøe. Zahajovací schùzka pøípravné taneèní výchovy (PTV): v pondìlí 1. záøí od 13 hod. v baletním sálku v budovì Kochana z Prachové v I. patøe. Zahajovací schùzka pøípravné výtvarné výchovy (PVV): v úterý 2. záøí v 16 hod. v uèebnì výtvarné výchovy v budovì Kochana z Prachové ve II. patøe. Zahajovací schùzka pøípravné literárnì dramatické výchovy (PLDV): v úterý 2. záøí v uèebnì LDO ve III. patøe budovy Kochana z Prachové v èase od 14 do 17 hod. Pravidelná výuka v kolektivních pøedmìtech bude zahájena v pondìlí 8. záøí. Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PROGRAM NA ZÁØÍ MÌSÍC ZVÍØÁTEK Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Hajánci pro dìti do 12 mìsícù Út 9.30 Hudebnì pohybové hrátky pro dìti od 2 let Klub dvojèátek kaādé první úterý v mìsíci St 9.30 Barevné støedy pro dìti od 2 let Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro chodící dìti Pá 9.30 Výtvarný a hravý program pro dìti od 2 let Mimo pravidelný program: Pá od hod. Ukázka výcviku psù ukázku výcviku psù pøedvede Kynologický klub V Lipkách, den bude zakonèen opékáním vuøtù. Pá od hod. Návštìva hradního safari navštívíme místní kozièky, a proto si vezmìte pro nì dobroty (jablka, mrkev, tvrdý chleba atd.) Pøipravujeme: Od øíjna kaādou støedu bude opìt barvínek, flétna a biblické pøíbìhy s Evièkou a Hynkem. Tìšíme se na setkání s vámi! (J. Vápeníková) / (M. Mikešová)

14 STRANA 14 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 Klub Škoda 100 Prácheòského automotoklubu Strakonice zve všechny pøíznivce motorizmu a hledaèe ztraceného èasu na pravidelný pou ový MOTORISTICKÝ TRH Bude se konat 27. záøí 2008 od 8.00 do hod. v prostorách firmy VEROLD Strakonice (u autobusového nádraāí) Výstavy Èeského svazu chovatelù, obvodní oddìlení Strakonice ZÁØÍ aā místní výstava o Václavské pouti ZO Strakonice aukce beránkù ZO Strakonice Pivovar má pro své zákazníky BASY PLNÉ DÁRKÙ Letní sezonu Mìš anský pivovar Strakonice, a. s., opìt zahájil ohlušujícím výstøelem z kanonu, který otevøel tradièní pivovarskou pou mìš anského pivovaru. Výstøel nemìl nikoho vydìsit, ale mìl pøipomenout obèanùm Strakonic, āe pivo DUDÁK je stále dobré, svìāí a v plné síle. A navíc pivovarská pou v sobì snoubí dobrou zábavu pro strakonické obèany s oslavou šikovnosti èeských pivovarských rukou, které strakonické pivo vaøí pøíští rok uā neuvìøitelných 360 let. Mìš- anský pivovar neusnul na vavøínech, ale snaāí se pro strakonické obèany a své zákazníky dìlat daleko víc. Další akcí v poøadí je soutìā s DUDÁKEM BASY PLNÉ DÁRKÙ. Pro úèastníky této akce je pøipraveno velké mnoāství hodnotných cen, ètyøi ceny prémiové a tøi ceny hlavní, o které se bude závìrem soutìāe losovat. Tato akce pro naše zákazníky je jiā v plném proudu a konèí v èervenci pøíštího roku. Akce se mùāe zúèastnit kaādý zákazník pivovarské prodejny Na Podskalí, kterému je osmnáct let a který si vyzvedne a vyplní hrací kartu. Za nákup kaādé basy piva zákazník získá razítko do karty a za razítka si mùāe vybrat cenu, na kterou razítkem dosáhl a která je pøedem známá z pole karty. Pøipravené jsou vìcné ceny jako trièko, korbel, mikina, sluneèník, ale také ètyøi prémiové dary, kterými jsou tøikrát basa piva a jeden nádherný kulatý padesátilitrový soudek nepasterovaného piva DUDÁK. Darem je v tomto pøípadì samozøejmì pivo, nikoli obal. V závìru akce probìhne slosování kartièek, které mají sto razítek, o tøi hlavní ceny. Tøi š astní majitelé vylosovaných kartièek získají jako první cenu pivní chlazení, druhou cenou je krásný velký ālutý sluneèník a na tøetím místì je døevìný zahradní set. Všem drāíme palce, nikdo s prázdnou neodejde. Více informací a pøesná pravidla akce najdete na u prodejního stánku Na Podskalí nebo na tel.: A co dodat závìrem? Snad jen staré dobré všeho s mírou. U poháru lahodného rezavého moku s bílou èepicí myslete na to, āe zdravá je pouze umírnìná konzumace alkoholu a to platí i pro naše dobré zlaté pivo DUDÁK. Za Mìš anský pivovar Strakonice vás srdeènì zdraví Ctibor Hanzlovský. SOUTĚŽ S DUDÁKEM OD V PRODEJNĚ U PIVOVARU BASY plné DÁRKŮ Mìsto Strakonice vás zve na Velké námìstí, do Ellerovy ulice a ulic pøilehlých na TRADIÈNÍ VÁCLAVSKOU POU ( záøí 2008) Pátek 26. záøí hod. Provoz lunaparku areál pod Hvìzdou hod. VELKÝ OHÒOSTROJ areál pod Hvìzdou (poøádá firma Tøíška) Sobota 27. záøí hod. Chovatelská výstava drobného zvíøectva Výstava ovcí a koz spojená s propagací a prodejem výrobkù a produktù Podsrpenská ulice (za høbitovem) 7.30 hod. Poboānost v kostele sv. Prokopa v hradu hod. Motoristický trh prodej náhrad. dílù a doplòkù pro motoristy, prostory firmy Verold (u autobus. nádraāí) hod. Zámecká galerie Emanuel Hoda: Modely ve sklenìných lahvích hod. Strakonický hrad stálé sbírky muzea, prohlídka hradu s výstupem na Rumpál, výstavy: 140 let āeleznice, Jan Sýkora: kresby, obrazy, grafika hod. Strakonický fez soutìā v pøesnosti pøistání padákem na cíl, letištì Strakonice hod. Provoz lunaparku areál pod Hvìzdou hod. Kulturní program pøed radnicí hod. O víle Pomnìnce pohádka v podání DS Èelakovský hod. Skupina Fér plej hod. Kulturní program pøed radnicí hrají skupiny Disk, MelodyBand, Pauza hod. SK Strakonice 1908 B x Kamenný Újezd, 1. A tøída, høištì Na Køemelce hod. Mše svatá v kostele sv. Markéty hod. KAŠPÁREK V ROHLÍKU bejbypanková kapela pro malé i velké, úèinkuje David Koller, pódium pøed radnicí hod. Pou ová diskotéka Miloše Zemena MìDK Strakonice Nedìle 28. záøí hod. Chovatelská výstava drobného zvíøectva Podsrpenská ulice (za høbitovem) 8.00 hod. Mše svatá v kostele Panny Marie na Podsrpu hod. Provoz lunaparku areál pod Hvìzdou hod. Strakonický fez soutìā v pøesnosti pøistání padákem na cíl letištì Strakonice hod. Strakonický hrad stálé sbírky muzea, prohlídka hradu s výstupem na Rumpál, výstavy: 140 let āeleznice, Jan Sýkora: kresby, obrazy, grafika hod. Mše svatá v kostele sv. Václava na høbitovì hod. Kulturní program pøed radnicí hraje dechová kapela Nektarka hod. Zámecká galerie Emanuel Hoda: Modely ve sklenìných lahvích hod. Kulturní program pøed radnicí hraje Malá muzika Nauše Pepíka hod. SK Strakonice 1908 x Tachov, divize muāi, høištì Na Køemelce hod. Mše svatá v kostele sv. Prokopa v hradu

15 ZÁŘÍ 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 15 Støípky ze āeleznièní historie Tento mìsíc si pøipomínáme jedno z významných výroèí. Je tomu právì 140 let, kdy po Dráze císaøe Františka Josefa z Èeských Budìjovic do Plznì vyjel první vlak. Taková událost jistì stojí za pøipomenutí, a tak se Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk rozhodl pøedstavit historii a souèasnost na āeleznici všem zájemcùm. A jelikoā pøed 115 lety byl zahájen provoz téā na trati Strakonice Vimperk, jsou právì Strakonice tím hlavním centrem dìní. Na období od 14. záøí do 31. øíjna náš spolek ve spolupráci s Muzeem støedního āeleznièního spolku Pootaví pøipravil výstavu, na které si mohou návštìvníci prohlédnout promìny āeleznice. Kromì fotografií a mnoāství dokumentù zde budou zastoupeny exponáty ze spolkových sbírek jízdenek, uniforem a rùzných āeleznièních pøedmìtù. Nebudou chybìt modely āeleznièních vozidel èi rekonstrukce interiéru āeleznièní stanice ze 70. let 20. století. Pro všechny, kteøí mají rádi pohádky a filmy, bude na strakonickém nádraāí od 18. do 20. záøí pøipraven Kinematovlak (více v samostatném èlánku). Hlavním dnem oslav bude sobota 20. záøí, kdy se nádraāí ve Strakonicích vrátí do doby slávy parních strojù. Hned dva zvláštní parní vlaky pøijedou oslavit výroèí 140. let āeleznice ve Strakonicích. Od Plznì pøijede vlak taāený rychlíkovou lokomotivou pøezdívanou Šlechtièna a od Èeských Budìjovic pak s tìākou parní lokomotivou Štokr Jiā samotné setkání tìchto dvou velkých parních lokomotiv bude pro kaādého záāitkem. Aby zvláštních vlakù nebylo málo, další vlak, typický pro lokálky, pøijede z Vimperka. A protoāe se vlakem sveze i pohádkový král reāisér Zdenìk Troška, byl výbìr motorových vozù jasnì pøedurèen a navodí atmosféru filmù Slunce, seno... Všechny lokomotivy musely být za války oznaèeny vítìzným V. Pohlednice z archivu Stifterova pošumavského āeleznièního spolku Tento mìsíc si Strakonice pøipomínají jedno významné výroèí. Je tomu 140 let, kdy do Strakonic pøijel první vlak. Na stránkách Zpravodaje vás od dubna seznamujeme se zajímavostmi z této bohaté historie. Tentokráte naváāeme na minulé vyprávìní o āeleznici a armádì, protoāe se dostáváme k nejèernìjšímu období našich dìjin, ke druhé svìtové válce. Rok 1937 zapoèal na ÈSD pøípravami na obranu republiky. Byly vypracovány plány āeleznièní protiletecké ochrany se zøetelem k místním pomìrùm. Událostí, do té doby neznámou, bylo provedení celodenních cvièení civilní protiletecké ochrany s nìkolika fiktivními nálety bombardovacích letadel. Nácvik se opakoval po 20 minutách, vādy tøikrát dennì. Ve mìstech a vesnicích byla z nevojákù vytváøena protipoāární, zastírací, spojovací a samaritánská druāstva. Rok 1938 tak zastihl āeleznièáøe pøipravené pro obranu republiky, takāe èásteèná mobilizace, vyhlášená èeskoslovenskou vládou 21. kvìtna, oddálila bleskový vpád hitlerovského vojska. Bylo zapoèato se zlepšováním pohranièních opevnìní a témìø dennì jezdily ze Strakonic zvláštní vlaky s cementem, kamennou drtí, betonovým āelezem a stavebními potøebami do Vimperka a dále k Volarùm. Dne 16. záøí 1938 byly pøidìleny všem zamìstnancùm stanice protiplynové masky. Demonstrace ve mìstech donutily vládu k odstoupení. Nová vláda v èele s generálem Syrovým vyhlásila 23. záøí 1938 ve mobilizaci muāù do 40 let. Od 24. záøí bylo vypraveno nìkolik zvláštních vlakù, aby dopravily stovky záloāníkù k jejich útvarùm. Vlaky z Vimperka do Strakonic byly plnì obsazeny a stìny vagonù byly popsány nápisy Pravda zvítìzí, Republiku nedáme èi Smrt fašismu. Dne 29. záøí 1938 bylo v Mnichovì rozhodnuto, aby tzv. Sudety byly bìhem deseti dní odstoupeny Nìmecku. Den poté, 30. záøí 1938, došel do všech āeleznièních stanic plzeòského øeditelství tento telegrafický obìāník èíslo 424 Pe: Zpravte ihned vhodným zpùsobem všechny zamìstnance o tomto provolání ministerstva āeleznic: Nejtìāší chvíle státu a národa, jaké dìjiny neznají, se dostavila. Vláda republiky vydá v nejbliāších hodinách provolání k obèanstvu, jímā mu oznámí svá rozhodnutí. Ètìte kaādé slovo bedlivì a pozornì, splòte kaādé pøání vlády, posilujte své mysle, pùsobte pøíkladným klidem a muānou rozvahou. Také na svoje okolí. Zájem celého národa a státu toho vyāaduje, abyste vy, kteøí jste se tolikrát osvìdèili ve sluābách vlasti, vykonali v tìchto osudových chvílích oddanì a vìrnì svoji povinnost ke státu, národu, ke své rodinì i ke své osobì. President Øsd. Plzeò, v.r. Ing. Nìmeèek V následujících dnech zaèaly jednotky Èeskoslovenské armády opouštìt svá obranná postavení v pohranièí, 7. øíjna 1938 v 15.00, odjel z Vimperka poslední evakuaèní vlak s celým āeleznièním personálem a jinými èeskými obyvateli. Patnáctý bøezen 1939 je nejosudovìjším dnem v dìjinách èeské svobody. Také sluāba na ÈSD se poèíná konat podle nìmeckého diktátu. Dne 17. bøezna v 15 hodin pøijela do Volynì vlakem ze Strakonic èeta nìmeckých vojákù v plné zbroji, vedená šikovatelem. Pøevzala poøádkovou sluābu ve mìstì, které bleskovì a nekrvavì zteèí dobyla. Koncem záøí musely být všechny úøední vyhlášky, upozornìní a informace nahrazeny novými nìmecko/èeskými. Na tratích se kromì vlakù vojenských objevuje stále více zvláštních vlakù s uprchlíky. V roce 1942 mìly být všechny postradatelné síly nahrazeny rychle vycvièenými āenami. Do stanic jsou postupnì pøijímány první āeny a na podkladì naøízení ministerstva dopravy i dorostenci a uèni. Mnoāí se také sabotáāní èiny ze strany āeleznièáøù. Vozy, urèené pro Vimperk a dále do Nìmecka, mají stále èastìji rozøezané brzdové hadice èi zadøená loāiska, do kterých byl nasypán písek. Z odstavených cisteren je vypouštìn benzín, nebo je do nìj pøilévána voda. I pøes zostøené prohlídky a výslechy zamìstnancù nebyli pùvodci sabotáāí odhaleni. O období konce války a útrapách, které zpùsobily letecké nálety, si povíme v pøíštím díle našeho malého seriálu. Dìkuji všem ètenáøùm za podnìty. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk Vladislav Šlégr 140 LET ELEZNICE NA STRAKONICKU Foto: Archiv Stifterova pošumavského Od 8.30 bude v nákladovém prostoru stanice Strakonice pøipravena výstava lokomotiv a od zajistí hudební doprovod Malá muzika Nauše Pepíka, která bude hrát aā do V bude provedena oficiální kolaudace Pojízdné pohádkové kanceláøe pohádkovým králem Zdeòkem Troškou. V kanceláøi poté budou k dostání upomínkové pøedmìty se āeleznièní a pohádkovou tematikou, pamìtní listy, výroèní turistické známky, knihy a mapy, ale bude se zde téā razítkovat. Po dojezdu zvláštních parních vlakù budou uvítáni pøítomní hosté, mezi kterými nebudou chybìt ani významné historické osobnosti. Po celou dobu oslav bude Mìš- anským pivovarem Strakonice zajištìno obèerstvení, k dobré náladì pøispìjí také divadelníci ze Strakonic a Vimperka. Pro zájemce o svezení parním vlakem bude pøipravena okruāní jízda do Písku a zpìt, na kterou se vydají Foto: Archiv Stifterova pošumavského āeleznièního spolku obì parní lokomotivy ve Od probìhne v pojízdné pohádkové kanceláøi autogramiáda reāiséra Zdeòka Trošky a dalších hostí. Doprovodný program pokraèuje i po odjezdu zvláštních vlakù do Plznì (15.29), Èeských Budìjovic (15.46) a Vimperka (16.05) aā do 18 hodiny, kdy budou oslavy ukonèeny. Veškeré informace o oslavách, jízdní øády zvláštních vlakù a ceny jízdného najdete téā na našich stránkách Záštitu nad oslavami pøevzal hejtman Jihoèeského kraje, RNDr. Jan Zahradník. Oslavy se konají za pøispìní Jihoèeského kraje z grantových programù Produkty a sluāby v cestovním ruchu a Podpora āivé kultury. Tìšíme se s vámi na shledanou pøi oslavách. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk.

16 STRANA 16 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ZÁŘÍ 2008 Kinematovlak ve Strakonicích Historie kinematovlaku se zaèala psát v roce Od té doby se stal pravidelnou pøedzvìstí zlínského festivalu. Podobnì tomu bylo i letos. Promítací plátno vlaku plného pohádek se však v tomto roce rozzáøí i na podzim, a to jako souèást oslav 140. výroèí āeleznice na Strakonicku. Od 18. do 20. záøí tak budou mít malí i velcí diváci moānost zhlédnout pohádky v netradièním prostøedí āeleznièním voze. Jako pojízdný kinosál slouāí pùvodnì zavazadlový vùz, u kterého lze vyuāít celý vnitøní prostor. Dvì tøetiny vagonu tvoøí hledištì s kapacitou 60 míst k sezení, zbývající tøetina za plátnem slouāí jako zázemí. K vybavení patøí také klimatizace a digitální projekèní technika na vysoké úrovni. Za ètyøi roky zhlédlo filmová pøedstavení v kinematovlaku témìø padesát tisíc vesmìs dìtských divákù. Promítání pásma pohádek zaèíná vādy v 8.30, konec projekcí je v Délka pásma je 25 minut, takāe se opravdu kaādý doèká. Od do budou promítány filmy a pohádky reāiséra Zdeòka Trošky. Pro odrostlejší diváky je na pátek 19. záøí pøipravena od hodin projekce komedie Slunce, seno, jahody. V sobotu je navíc na pøipravena autogramiáda reāiséra Trošky a dalších hostí. Vstup na všechny projekce je zdarma. Rezervace pro skupiny je moāná na tel.: Další informace a program promítání je k dispozici téā na a v Mìstském informaèním centru ve Strakonicích. 100 let organizované kopané ve Strakonicích Rok 1993 je zvláš významný. Na valné hromadì 21. èervna 1993 v restauraci Bílý vlk dochází ke slouèení fotbalových oddílù FK Fezko a TJ ÈZ Strakonice a vytváøí se spoleèný klub nesoucí opìt pùvodní název SK Strakonice V jeho majetku jsou dvì travnatá a dvì škvárová høištì na stadionech Na Køemelce a Na Sídlišti a v tomto roce tedy hráli v KP naposledy proti sobì Fezko a ÈZ Strakonice. Dorost A hrál divizi, dorosty B krajský pøebor, āáci A I. ligu, āáci B KP, muāstvo pøípravky pouze pøáteláky, stejnì jako muāstvo starých pánù. Pøedsedou klubu byl zvolen Ing. Jiøí Král a byl jím aā do roku Rok nato se podaøilo postoupit hned z divize do ÈFL pod stejným trenérským vedením. V kádru muāù A tehdy hráli: M. Reiser, J. Mráz, V. Chmiel, J. Tisot, P. Faja, V. Halgaš, J. Nìmeèek, M. Šedivý, J. Koš ál, A. Rouèka, K. Malý, S. Blaāek, J. Zuš ák, B. Holík, P. Janota, R. Petrásek, R. Nìmec, V. Vojík, M. Chvosta, M. Chaluš, D. Vašek, P. Cibulka a R. Malý. V ÈFL do muāstva pøibyl i druhý asistent V. Rùāièka. Bohuāel jsme se ani neohøáli a v následující sezonì jsme byli zpìt v divizi. V tomto roce i dalších jsme se v zimní pøípravì zúèastòovali turnaje v Písku. Po sestupu k vedení muāù nastoupili trenéøi P. Hrnèíø a V. Bláha. Sehrán byl i pøátelský zápas s Duklou Praha, v nìmā jsme prohráli 0:3. Dne na III. valné hromadì je do èela SK Strakonice 1908 zvolen Ing. J. Medlín a sekretáøem je J. Herzig st., správci stadionù Na Sídlišti O. Jakubík a Na Køemelce Z. Svoboda. V tomto roce jsme v pøátelském zápase porazili muāstvo SK Èeské Budìjovice A 2:1, brankami P. Káníka. Pøípravky rozdìlené na Køemelku a Sídlištì hrají poprvé okresní pøebor a vedou je dole B. Kristek, L. Øezníèek, J. Stiegler a nahoøe V. Vršecký, F. Mála a J. Cibulka. Ètvrtá valná hromada probìhla v restauraci Bílý vlk dne , pøedsedou opìt zvolen Ing. J. Medlín. Na 5. valné hromadì byl zvolen pøedsedou M. Prùcha. V této sezonì naposledy hrají u nás muāi B, po sezonì jsou ze soutìāe odhlášeni. Dorosty pod vedením J. Chaluše, J. Koš ála, M. Kochty a J. Pelešky postupují do ÈFL Na 6. valné hromadì je pøedsedou zvolen V. Brušák a trenérem muāù A, pozdìjší naší úspìšné dvacítky M. Soukup a muāstvo hraje stále v divizi a v jeho kádru si zahráli: M. Reiser, D. Pikolon, T. Vondrák, P. Kuncl, V. Halgaš, J. Chvátal, P. Kaliánko, D. Kochta, T. Hodánek, V. Strakoš, J. Brabec, M. Duba, V. Zedník, D. Faja, M. Kostka, J. Benedikt, R. Petrásek, M. Švejda, P. Nejedlý, T. Šroub, V. Hovorka, D. Šefèík, Z. Hanzlík, M. Kvapil, R. Charvát, P. Vilánek, E. Kubata, V. Brynda, P. Cibulka, K. Pranèl, P. Krejèí, T. Linhart, M. Chaluš, Z. Svoboda a J. Tùma. Na další valné hromadì je pøedsedou zvolen P. Ešner a trenérem muāù A se stal J. Chaluš, asistentem J. Koš ál a vedoucím muāstva J. Vácha. Zaèínají se hrát zimní turnaje Na Sídlišti a muāi SK obsadili první místo, ale zároveò v sezonì 2001/2002 sestupují do KP. Klub má jedno muāstvo muāù, dvì dorostu, ètyøi āákù a pìt pøípravek. Na jednání arbitráāní komise bylo rozhodnuto, āe muāi A se vrací zpìt do divizní soutìāe a trenérem se stává V. Palivec a asistentem S. Fiala. V záøí 2004 je z funkce pøedsedy odvolán P. Ešner a pøedsedou zvolen prozatímnì M. Káník. Jiā pøedtím je prodána èást škvárového høištì pro stavbu Lidlu. V lednu 2004 zemøel pøedseda OV ÈSTV L. Mach. Foto: Archiv Stifterova pošumavského āeleznièního spolku V sezonì 2003/2004 vede muāstvo trenér J. Chaluš s asistenty J. Mrázem a V. Rùāièkou. Je to velmi úspìšný rok, ve kterém postupujeme do ÈFL a hrajeme úspìšnì i v poháru ÈMFS. V prvním kole vyøazujeme Vejprnice 1:1 a na penalty 4:2, ve druhém kole hrajeme Na Sídlišti s ligovým SK Èeské Budìjovice 0:0 a na penalty 5:4 postupujeme do 3. kola, kdy doma hrajeme s 1. HFK Olomouc 0:0 a postupujeme na penalty 3:2, v dalším kole nás vyøadil Na Sídlišti ligový Slovan Liberec 0:2. áci A postupují do I. ligy pod vedením P. Koubka a D. Hájka. V ÈFL v roèníku 2004/2005 je u muāù trenér E. Kubata, hrával ve V. Plzeò, a asistenti jsou J. Mráz a S. Blaāek, vedoucím je J. Vácha. V kádru se vystøídali hráèi: R. Charvát, V. Poláèek, P. Krejèí, J. Lizák, V. Halgaš, M. Kordík, T. Linhart, T. Hodánek, P. Káník, J. Tyr, A. Rouèka, J. Baloušek, Š. Kuèera, V. Švejda, J. Zuš ák, L. Koāíšek, F. Šafránek, M. Káník, V. Reiser, T. Kostka, B. Mára, P. Srb, M. Našinec, V. Švehla, T. Osloviè, K. Pavelka a L. Luka. V èervenci 2005 se otvírá Na Sídlišti høištì s umìlým trávníkem na místì škvárového høištì. Probìhla i valná hromada, kde vzniká s. r. o., v jejímā èele je M. Káník. Muāstvo do jarní èásti vstoupilo s názvem dle sponzora SK OTHERM Strakonice Muāstvo hraje v roèníku 2005/2006 ÈFL a trenérem je I. Pihávek, po 11. kole pak J. Mráz s asistentem S. Blaākem, ale po sezonì sestupujeme do divize. Dostali jsme se také do 3. kola poháru ÈMFS. V prvním jsme vyhráli s Jankovem 1:0, V druhém 3:0 s Holýšovem a tøetím prohráli s prvoligovými Blšany 1:3. V sezonì 2006/2007 máme 1 muāstvo dospìlých, 2 dorostu, 4 āákù a 2 pøípravek. Dne zemøel hráè a trenér B. Popoviè ve vìku 87 let. V tomto roce se realizovalo osvìtlení na umìlé trávì, takāe se mùāe trénovat ve veèerních hodinách. V sezonì jubilejní 2007/2008 zùstává pøedsedou M. Káník, stadiony jsou ve zprávì STARZu. Je slavnostnì otevøena atletická dráha s umìlým povrchem Na Sídlišti za úèasti souèasných i bývalých atletù v èele s Danou Zátopkovou. Muāi hráli v divizi pod vedením trenéra J. Voøíška (od 28. kola P. Koubka), asistenta J. Tisota, vedoucího muāstva D. Faji a maséra K. Vlase a skonèili 12. místì. V muāstvu hráli: T. Hajdušek, K. Cibulka, Z. Svoboda, R. Charvát, P. Káník, P. Hovorka, M. Káník, O. Køivanec, J. Koubek, D. Chvosta, T. Zelenka, P. Dolejš, J. Benedikt, V. Hanáèek, T. Kostka, M. Zach, K. Maroušek, L. Adam, M. Šafránek, M. Petr, R. Dolejš, D. Hadraba, A. Grossmann, J. Hrouda, M. Nousek, J. Mirvald, M. Kešner, V. Kacetl, J. Beneš, J. Øíský a J. Novák. Po skonèení sezony dochází ke slouèení SK Strakonice 1908 s Protomem Pøeš ovice a budou Na Køemelce hrát pod spoleèným názvem SK Strakonice 1908 muāi A v divizi a muāi B v I. A tøídì. To je zkrácený pohled do stoleté historie fotbalu. Chybí v ní øada jmen osobností, která pro nìj mnoho udìlaly. Jsou jmenováni v almanachu SK Strakonice1908, který je aktualizován o poslední roky. Fotbalem Strakonic prošla øada jmen, která v tomto sportu dosáhla úspìchù. Pøipomeòme alespoò nìkterá: J. Koler, M. Sova, M. Polodna, J. Zuš ák, Z. Køíāek, J. Stiegler, M. Prùcha, M. Káník, J. Dejmal, E. Kubata, P. Mrkvièka, batøi Vonáškové, P. Dolejš, J. Švejnoha, J. Mráz, M. Soukup a øada dalších. Zpracoval podle almanachù sestavených Janem Štérem a Janem Malíøským a podle vlastního archivu Jan Malíøský. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru:

Školní rok 1905. - 1906. Sbor uèitelský: Zmìny ve sboru: Školní rok Sbor uèitelský: 1905. - 1906. Poèátkem školního roku ustanoven sbor takto: Emanuel Rosol, uèitel 1. tøídy Rudolf Pech, uèitel 1. tøídy František Hájek, uèitel 2. tøídy Karel John, uèitel 2.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Seznam bytových jednotek v bytovém domì è. 13, Jezárky

Seznam bytových jednotek v bytovém domì è. 13, Jezárky Pøibyly nové nájemní byty Rada mìsta Strakonice na svém jednání dne 10. záøí 2008 rozhodla o moānosti podávání āádostí o nájem v novém bytovém domì na Jezárkách. Dùm o 26 bytových a ètyø bezbariérových

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Bezpeènost obèanù ve mìstì Poèátkem roku 2003 vstoupila v platnost novela zákona è. 553 / 1991 Sb.,

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

VŠECHNOPARTIČKA. 16. října MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD. s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Začátek je v 19:30 hodin. vás zve na zábavný pořad

VŠECHNOPARTIČKA. 16. října MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD. s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským. Začátek je v 19:30 hodin. vás zve na zábavný pořad MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD vás zve na zábavný pořad s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským VŠECHNOPARTIČKA Improvizovaný pořad vycházející z principu pořadu Všechnopárty, kde hostem je Josef Náhlovský.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Parcely Na Muškách čekají na nové majitele str. 3 Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny str. 9 Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Mìsto Strakonice vìnuje na rozvoj sluāeb pro

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Plánské ozveny. pokračování na str. 2

Plánské ozveny. pokračování na str. 2 Plánské ozveny pokračování na str. 2 pokračování ze str. 1 Matrika JUBILEA Významná životní jubilea v měsíci srpnu oslaví: Paní Eliášová Věra - ul. Zhořská Pan Šťastný František - ul. U Lihovaru Pan Macháček

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více