DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE. podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění"

Transkript

1 Centrum MATÝSEK, Neklanova č.p. 1807, Roudnice nad Labem IČO: , DIČ: CZ Tel: , , jako osoba pověřená podle 48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD ), písm. d) uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče a podle písmena f) poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou činnost při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče (dále jen poskytovatel ) a Paní nar. Pan nar., oba trvale bytem (dále jen osoby pečující) uzavřeli DOHODU O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE podle 47b odst. 4 a souvisejících ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění I. Zákonný rámec dohody 1. Osobám pečujícím na základě rozhodnutí Okresního soudu v č. j. ze dne, rozsudek nabyl právní moci dne, bylo svěřeno do pěstounské péče podle 45a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, nezletilé dítě nar., trvale bytem 1

2 Dále na základě rozhodnutí Okresního soudu v č. j. ze dne, rozsudek nabyl právní moci dne, nezletilé dítě nar., trvale bytem 2. Touto dohodou se upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osob pečujících a práv a povinností poskytovatele a jejich vzájemné spolupráce. 3. Tato dohoda byla vypracována v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte (dále jen IPOD ), pokud byl již IPOD zpracován. Pokud dosud zpracován nebyl, nese za jeho vypracování zodpovědnost místně příslušný OSPOD. 4. IPOD je pravidelně revidován ve spolupráci s místně příslušným OSPOD, vždy podle potřeby vzhledem k situaci dítěte. II. Předmět spolupráce, klíčový pracovník 1. Předmětem spolupráce osob pečujících s poskytovatelem je zajištění činností, vymezených v čl. IV. a V. této dohody a spolupráce rodiny s klíčovým pracovníkem. 2. Po dohodě s osobami pečujícími je stanoven klíčový pracovník. S klíčovým pracovníkem řeší osoby pečující všechny záležitosti, vyplývající z této dohody, pokud okolnosti nevyžadují jiné řešení. 3. Poskytovatel může určit pro projednání s osobami pečujícími jiného klíčového pracovníka. V případě ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka nebo jeho pracovní neschopnosti, která by měla se zřetelem ke všem okolnostem trvat déle než 1 měsíc, je poskytovatel povinen určit nového klíčového pracovníka a bezodkladně o tom osoby pečující vhodným způsobem vyrozumět. 4. Osoby pečující byly před podpisem smlouvy seznámeny s pravidly pro podávání připomínek a stížností. 5. Předmětem spolupráce rodiny s klíčovým pracovníkem je doprovázení zaměřené na oblasti: péče o dítě a rozvíjení vztahu s dítětem, zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě, spolupráce s vlastní rodinou dítěte a dalšími subjekty, vzdělávání a sebereflexe v roli osob pečujících a jim podobné činnosti související s výkonem pěstounské péče. 2

3 6. V rámci pravidelných konzultací rodiny s klíčovým pracovníkem (min. 1x za 2 měsíce) proběhne reflexe výkonu pěstounské péče a sledování a naplňování cílů stanovených v IPOD svěřeného dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho vytvoření a následné plnění jeho cílů. 7. Výstupy z konzultací jsou zaznamenány formou zápisu, který je společným materiálem pěstounské rodiny a klíčového pracovníka v zápisech jsou stanoveny dílčí cíle pro obě strany, v rámci konzultací je sledováno jejich průběžné plnění. III. Čas, místo a forma spolupráce 1. Osoby pečující se mohou na svého klíčového pracovníka obracet v úterý od 10:00 hod. do 17:00 hod. prostřednictvím telefonu č nebo u 2. Osobní návštěva klíčového pracovníka realizovaná v minimálním rozsahu jednou za dva měsíce probíhá většinou v domácnosti osob pečujících (po osobní domluvě je možné i jiné místo) a v termínu, který vyhovuje osobám pečujícím, dětem i klíčovému pracovníkovi. 3. V případě krizové situace se osoby pečující mohou telefonicky obrátit na daného klíčového pracovníka v kterýkoli den včetně sobot, nedělí a svátků od 10:00 hod. do 18:00 hod. Krizová situace je taková situace, která nesnese odkladu a vyžaduje kvůli dalšímu postupu konzultaci s klíčovým pracovníkem. 4. Kontaktní centrum je umístěno na adrese Josefa Hory 903, Roudnice nad Labem. Setkání s klíčovým pracovníkem je zde možné po předběžné telefonické domluvě. 5. Ostatní služby (respitní pobyty, semináře apod.) budou realizovány v termínech a místech, které budou dopředu dohodnuty. IV. Práva osob pečujících 1. Pravidelné konzultace s klíčovým pracovníkem. Osoby pečující a všechny děti vyrůstající v rodině mají právo a možnost pravidelně konzultovat průběh pěstounské péče v rodině. 2. Pomoc při zajištění osobní péče o dítě 3

4 (1) Poskytovatel se zavazuje osobám pečujícím poskytnout podporu při zajištění osobní péče o svěřené děti a na základě dohody také o další děti vyrůstající v rodině (dále jen výpomoc ): a. po dobu, kdy bude osoba pečující vychovávající děti sama, případně osoby pečující zároveň uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, b. při narození vlastního dítěte, c. při vyřizování nezbytných záležitostí (např. účast u soudu, vyšetření či lékařský zákrok, vyřízení dávek souvisejících s pěstounskou péčí), d. při úmrtí osoby blízké. (2) Podporou při zajištění osobní péče o děti dle odst. 1 je myšleno: pomoc se zmapováním dostupných zdrojů v širší rodině a komunitě, vytipování, oslovení vhodné osoby, která by mohla dočasně převzít péči o svěřené děti nebo zajištění externího hlídání dětí vytipované v okolí bydliště rodiny a koordinace zajištění pomoci, v krizové situaci dočasné zajištění péče o svěřené děti pracovníkem poskytovatele (tato doba však nesmí přesáhnout 8 hodin). Tato výpomoc je poskytována bez úhrady, osoby pečující však přispívají přiměřenou částkou na ostatní náklady (cestovné, stravné, ubytování apod.) Žádost o výpomoc uplatní osoby pečující u klíčového pracovníka. U vyřizování nezbytné záležitosti (dle odst. 1, bod c), jejíž datum je předem známo, jsou osoby pečující povinny požádat o poskytnutí pomoci co nejdříve, kdy se o potřebě pomoci dozví, nejpozději však 14 dní před událostí. Při posuzování nezbytnosti záležitosti, po kterou osoby pečující potřebují zajistit péči o svěřené děti, spolu osoby pečující a klíčový pracovník spolupracují. V pochybnostech, zda se jedná o vyřizování nezbytné záležitosti, rozhodne bezodkladně na návrh klíčového pracovníka nebo osob pečujících vedoucí poradny pro NRP. (3) Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené děti podle odst. 1 může být výjimečně zajištěna z velmi vážných důvodů na straně osob pečujících (např. úraz obou osob pečujících, vyžadující delší hospitalizaci apod.) ještě jiným způsobem, např. formou dočasného umístění dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Klíčový pracovník zajišťuje koordinaci při umístění dítěte mimo pěstounskou rodinu. Náklady na umístění dítěte do zařízení (pobyt, strava) nesou osoby pečující. 3. Respitní péče (1) Poskytovatel se zavazuje, že osobám pečujícím zajistí v každém kalendářním roce celodenní péči o svěřené děti v rozsahu 14 dnů. (2) Není-li o dítě pečováno po celý kalendářní rok, vzniká osobám pečujícím nárok na poměrnou část respitní péče o svěřené dítě v rozsahu 1 dne za každý celý měsíc, po který o dítě pečuje. 4

5 (3) Celodenní péče bude zajištěna dle aktuálních možností poskytovatele a vždy přiměřeně věku a potřebám dítěte. Nesouhlasí-li osoby pečující s navrhovaným způsobem péče, mohou si respitní péči zajistit sami. Poskytovatel jim vyhoví, leda že by taková péče nebyla s ohledem na IPOD pro dítě vhodná. (4) Způsob a termíny čerpání respitní péče domlouvají osoby pečující s klíčovým pracovníkem s dostatečným předstihem, nejméně však 2 měsíce předem. (5) Nevyčerpaná respitní péče se do dalšího roku nepřevádí. (6) Náklady na přímou péči o dítě po dobu respitní péče nese poskytovatel, osoby pečující si přispívají přiměřenou částkou na ostatní náklady (cestovné, stravné, ubytování apod.) 4. Zprostředkování odborné pomoci (1) Osoby pečující a všechny děti vyrůstající v rodině osob pečujících mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. (2) Zprostředkováním odborné pomoci je myšleno vytipování a oslovení konkrétního odborníka v oblasti, ve které dítě či rodina odbornou pomoc potřebuje. Poskytovatel může osobám pečujícím nabídnout odbornou pomoc také v rámci vlastní činnosti. (3) Rozsah a náklady na odbornou pomoc jsou individuálně stanoveny dle možností rodiny a poskytovatele. V. Povinnosti osob pečujících 1. Kontakt dětí v pěstounské péči s vlastní rodinou (1) Osoby pečující jsou povinny podporovat svěřené dítě v kontaktu s vlastní rodinou, je-li takový kontakt v zájmu dítěte. Pokud kontakt nemůže probíhat, jsou povinny prohlubovat sounáležitost dítěte s rodiči a dalšími osobami jemu blízkými a podporovat pozitivní identitu dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině. (2) Forma (osobní, telefonická, písemná), místo a četnost kontaktu vychází z IPODu dítěte (pokud je stanoven), nebo po dohodě všech zúčastněných stran. (3) Průběh kontaktu, pokud probíhá, je průběžně vyhodnocován klíčovým pracovníkem. (4) Osoby pečující se mohou obracet na klíčového pracovníka v případě jakýchkoliv problémů spojených s kontakty dětí s vlastní rodinou. 2. Zvyšování znalostí a dovedností osob pečujících (1) Osoby pečující mají povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 5

6 (2) Obsah a forma vzdělávání vychází z potřeb osob pečujících, klíčový pracovník může osobám pečujícím doporučit témata, ve kterých by se měly vzhledem ke specifickým potřebám svěřených dětí vzdělávat. (3) Poskytovatel v rámci vlastní činnosti zajišťuje vzdělávání pro osoby pečující těmito formami: vzdělávací semináře jednodenní (cca 4 8h. vzdělávání) víkendové pobyty pro náhradní rodiny (cca 8h. vzdělávání) individuální konzultace (nad rámec kontaktů s klíčovým pracovníkem) a jiné akce dle nabídky poskytovatele (4) Vzdělávání podle odst. 1 hradí poskytovatel, osoby pečující si přispívají přiměřenou částkou na ostatní náklady (cestovné, stravné, ubytování apod.) (5) Poskytovatel se s osobami pečujícími domluví na způsobu zajištění péče o svěřené děti po dobu vzdělávání. (6) Osoby pečující si mohou najít odpovídající vzdělávání dle svého zájmu či potřeb dětí také od jiných organizací (např. v okolí místa jejich bydliště, na specifické téma). Takovéto vzdělávání je potřeba klíčovému pracovníkovi oznámit dopředu a dohodnout se na způsobu a výši platby. Účast a proplacení takovéhoto semináře nebude osobám pečujícím odepřena, nebude-li cena semináře nepřiměřeně vysoká a půjde-li o vzdělávání v rozsahu 24h. v daném ročním období. (7) Osoby pečující mají povinnost od organizace, u níž absolvují vzdělávací akci, požadovat osvědčení, které dokládá naplňování jejich povinností. (8) Klíčový pracovník eviduje absolvované vzdělání osob pečujících. VI. Dohled nad výkonem pěstounské péče 1. Klíčový pracovník je zodpovědný za dohled nad výkonem pěstounské péče. V rámci pravidelných konzultací v rodině hovoří o samotě také se všemi dětmi vyrůstajícími v rodině osob pečujících. 2. Klíčový pracovník může hovořit s dětmi i v neutrálním prostředí (škola, prostory poskytovatele apod.) 3. Každých 6 měsíců zpracovává klíčový pracovník zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče, kterou předá místně příslušnému OSPOD. S obsahem zprávy osoby pečující předem seznámí. Osoby pečující jsou oprávněny požádat o doplnění této zprávy a/nebo vznést připomínky k jejímu obsahu, není-li požadavku o doplnění této zprávy poskytovatelem vyhověno, musí být připomínky nebo návrh doplnění zprávy osob pečujících předány příslušnému OSPOD spolu se zprávou. 6

7 4. Osoby pečující jsou povinny sdělit klíčovému pracovníkovi všechny důležité skutečnosti spojené s výkonem pěstounské péče a umožnit mu vykonat předem ohlášenou návštěvu v domácnosti. VII. Výpověď dohody 1. Osoby pečující mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu. Poskytovatel o této skutečnosti upozorní OSPOD. Výpověď se doručuje písemnou formou k rukám poskytovatele. 2. Poskytovatel může vypovědět dohodu: (1) pro závažné nebo opakované porušování povinností, vyplývajících z této dohody (2) pro opakované maření sledování naplňování této dohody. Poskytovatel o této skutečnosti upozorní místně příslušný OSPOD. 3. Poskytovatel je povinen osoby pečující písemně upozornit, dojde-li k jednání, jehož opakování by mohlo dát důvod k výpovědi dohody. 4. Výpovědní lhůta běží ode dne doručení výpovědi druhé straně a skončí ke dni uzavření nové dohody o výkonu pěstounské péče nebo právní mocí rozhodnutí, upravujícího podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností osob pečujících. O skončení výpovědní lhůty jsou osoby pečující povinny poskytovatele bezodkladně vyrozumět. VIII. Ostatní ujednání 1. Poskytovatel je povinen vykonávat sociálně-právní ochranu v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků. 2. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s výkonem sociálněprávní ochrany. Tato mlčenlivost se však nevztahuje na orgány sociálně-právní ochrany dětí a subjekty, které se podílejí na zajištění péče o svěřené děti. Nevztahuje se ani na případy, kdy je zákonem uložena oznamovací povinnost. 3. Poskytovatel je povinen podávat informace o spolupráci s rodinou OSPOD, kdykoliv si je tento orgán vyžádá, a to i bez souhlasu osob pečujících. Stejně tak je poskytovatel povinen umožnit 7

8 státním orgánům nahlédnout do dokumentace osob pečujících. S těmito skutečnostmi jsou osoby pečující před podpisem dohody ústně obeznámeny. 4. Ustanovení této dohody se mohou měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 5. Poskytovatel i osoby pečující shodně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 6. Tato dohoda je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každý účastník dohody obdrží po jednom a jedno vyhotovení obdrží místně příslušný OSPOD. IX. Platnost dohody Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu osob pečujících a poskytovatele po předchozím udělení souhlasu s uzavřením dohody, kterou ze zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů uděluje místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Roudnici nad Labem na základě předložení návrhu obsahu dohody. S uzavřením této dohody vyjádřil OSPOD v Roudnici nad Labem, č. j. souhlas dne. V Roudnici nad Labem Dne Razítko poskytovatele a podpis oprávněné osoby Osoba pečující Osoba pečující 8

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie

Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Vzor: Smlouva o poskytnutí sociální služby týdenní stacionář v Domově Narnie Legenda: Modře psaný text označuje zvláště důležité prvky této smlouvy. Barevně podznačený text vyžaduje výběr z možných nabídek;

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č.

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. Smlouva o poskytnutí sociální služby č. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník mezi 1) Domovem Korýtko, příspěvkovou organizací sídlem: Petruškova

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více