Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56 2. Zam stnanci školy a)pedagogi tí pracovníci: 14 b)provozní zam stnanci: 4 II. Funkce ve škole editelka školy: zástupce editele školy: výchovný poradce: metodické sdružení I.st.: edm t.komise p írodov dných p edm : edm t.komise humanitních p edm,jazyk : poradkyn pro dyslexii: preventista sociáln patologických jev : koordinátor ICT: metodik environmentálního vzd lávání: oblast BOZP: Mgr. Dagmar Kostelecká Mgr. Ivana Mgr. Irena Vítová Mgr. Alena Herzigová Mgr. Irena Vítová Mgr. Ivana Mgr. Hana Nehybová Ing. Eva Brátová Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt Mgr. Libuše Liv anská Mgr. Ivana III. T ídnictví a úvazky u itel 1)Pedagogi tí pracovníci ídnictví I.st. T ídnictví II.st. 1. Mgr. Hana Nehybová, Mgr. Petra Brejtrová 2. Mgr. Eva Karajanisová /zástup za J. Zálišovou/ 7. Mgr.Kate ina Hubálovská 3. Mgr. Lada Jirsáková, Hv Mgr. Jana Gruntová 4. Mgr. Alena Herzigová, Aj 3., P Mgr. Irena Vítová 5. Ing. Eva Brátová Vyu. bez t ídnictví: Mgr.Libuše Liv anská, Mgr. Luboš Grunt Vychovatelka ŠD: Bc. Lucie Kociánová Asistentka pedagoga: Mgr. Kate ina Hubálovská ( 6. t ída). Úvazky u itel II.st. Kostelecká: Z 6.-9., Spz 9. : Aj 7., 8., 9.,D 9. Brátová: M 5., AJ 5., 6., Vv 5., Hv , Vl 5., Sfg 9.,Tk 8. Grunt: 6.,9., 5., Ch 8., 9., Tv 6.+7.ch, 8.+9.ch, Tv 5., Inf. 5.,6., 9. 6., Vv 9, Vv 8. Vítová: M 6., 8., 9., F , 7. Liv anská: M 7.., 7.,8., Vv 6. Hubálovská: j 5., D 6., 7., Vv 7., 5. Gruntová: j 6. 9., D 8., Nj 8., Za 8. Brejtrová: Nj 7., 9.,Ko Nj 9., Vz 6. 8.,Tv 6.+7.d.,8.+9.d., Tv 4., 8., Vl 4., Ov edm tové komise: Metodické sdružení1.st.: edm. komise p írodov dných p.: Herzigová, Nehybová, Jirsáková, Karajanisová, Kociánová Vítová, Liv anská, Kostelecká, Grunt 1

2 edm.komise humanitních p. a jazyk :,Brátová,Hubálovská, Gruntová,Brejtrová edm.komise Tv: Grunt, Brejtrová, Karajanisová Asistentky realizující práci se žáky se SPCHU: Mgr. Nehybová, Mgr. Herzigová, Mgr.Hubálovská, Mgr.Vítová, Mimot ídní práce: distribuce školních pot eb: Tlamková distribuce u ebnic: pitný režim : Tlamková distribuce mlé ných výrobk : 1. st. Nehybová, 2. st. Tlamková kabinet výuk. p edm - I.st.: Herzigová kabinet Hv - I.st.: Jirsáková kabinet Tv - I.st.: Karajanisová žákovská knihovna 1. st.: Kociánová itelská knihovna 1.st.: Nehybová kabinet j: Gruntová kabinet Aj: kabinet Nj: Brejtrová kabinet D: kabinet Ov: Brejtrová kabinet Z: Kostelecká kabinet M: Kostelecká kabinet F: Vítová kabinet Ch: Grunt kabinet P : Liv anská kabinet Tv: Grunt kabinet Vv: Hubálovská kabinet Hv: Brátová kabinet P : kabinet Rv: Brejtrová kabinet Inf: Grunt žákovská knihovna 2. st.: Hubálovská itelská knihovna 2.st.: sb r bylin: Vítová, Kociánová zabezpe ení olympiád a sout ží: I.st.: Tv Karajanisová II.st.: M - Vítová, Liv anská, Brátová Vv Herzigová, Nehybová +FU Hubálovská, Gruntová, Brátová FU Nehybová, Jirsáková Aj, Brátová Zdravotník - Jirsáková Nj Brejtrová, Gruntová Dopravní - Jirsáková -Liv anská, Grunt Z - Kostelecká D Tv Grunt, Brejtrová Zdravotní Liv anská Za - Gruntová Vv Brátová, Liv anská, Grunt, Hubálovská Odpov dnost za prostory: ídy: t ídní u itelé. Hv Jirsáková. Vv - Herzigová kabinet I.st. - Herzigová ŠD - Kociánová Ch Vítová 2

3 Gruntová Aj - Z Kostelecká Nj Brejtrová Inf. Grunt kuchy ka Grunt kabinety - správci kabinet pozemky - Grunt sborovna 1. st. - Nehybová sborovna 2.st. 1.patro - Brátová sborovna 2.st. 2.patro Hubálovská edm.komise humanitních p. a jazyk :,Brátová,Hubálovská, Gruntová,Brejtrová edm.komise Tv: Grunt, Brejtrová Asistentky realizující práci se žáky se SPCHU: Mgr. Nehybová, Mgr. Herzigová, Mgr.Hubálovská, Mgr.Vítová 2)Provozní pracovníci Technicko hospodá ští pracovníci: pí. Marie Tlamková ást. úvazek Školník: pí. Jana Poláková, Zden k Holubec ást. úvazek Uklíze ka: pí. Pavla Zimmermanová VI. Prázdniny nástup ped. pr. do školy: zahájení školního roku: podzimní prázdniny: 27., váno ní prázdniny: konec 1. pololetí: pololetní prázdniny: jarní prázdniny: velikono ní prázdniny: konec 2. pololetí: hlavní prázdniny: VII. Plán pedagogických rad 1.pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: pedagogická rada: VIII. Plán t ídních sch zek 1. sch zka: 1. stupe + 6. t ída zá í 2014; sch zka: konzultace: pr žn b hem roku sch zka pro rodi e žák se SPUCH pr žn dle pot eby IX. Zápis do 1. t ídy

4 X. Plavecký výcvik t ída, 10lekcí Náchod, 1. lekce: , vedoucí Nehybová XI. Lyža ský výcvik V letošním roce se neuskute ní LVK v 7. t íd. Uskute ní se LVK pro zájemce z t ídy po vyu ování. XII. Zájmové kroužky Zájmové kroužky budou žák m nabídnuty již první týden v zá í. Výtvarný kroužek pí. Herzigová, Keramika - pí. Nehybová, Vybíjená pí. Kociánová Angli tinka pí. Herzigová írodov dný kroužek pí. Liv anská Zdravotní kroužek, Kroužek biologie pí. Liv anská, pí. Jirsáková Mí ové hry pí. Brejtrová Konverzace v AJ pí. Matematika pí.vítová eský jazyk pí. Gruntová Práce na PC p.grunt PLÁN PRÁCE 1. Výchovn vzd lávací práce školy V ro níku je realizován školní vzd lávací program (ŠVP) : Škola pro život, který navazuje na rámcový vzd lávací program pro základní školy (RVP). ŠVP, RVP, u ební plány jsou pro všechny vyu ující závazné. Vyu ující budou u žák rozvíjet následující klí ové kompetence. 1.1 Kompetence k u ení - umožnit žák m osvojit si strategii u ení a motivovat je k celoživotnímu u ení - rozvíjet tená skou gramotnost, vést žáky k vyhledávání informací, k hledání logických souvislostí, hledání podstaty problému - umožnit žák m u it ostatní (projekty, kurz první pomoci, vedení kroužk.) - umožnit žák m vkládat do výuky své nápady a rozvíjet jejich tvo ivost - teoretické poznatky p iblížit praxi - nau it žáky stanovovat si p im ené cíle individuální p ístup k žák m - vést žáky k sebehodnocení, seznámit je s kritériem hodnocení - umožnit žák m ú ast v sout žích, záv re né práce žák 9. t íd - pozitivní vztah k u ení - hledat metody ú inné motivace žák k u ení na základ jejich zájm, získat podporu rodi 1.2 Kompetence k ešení problém - podn covat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém - zadávat úkoly r znými zp soby - it žáky hledat podstatu problému a hledat r zná ešení problému, popsat daný problém, stanovit ešení, akceptovat r zná ešení, nau it pracovat žáky s chybou - respektovat r zná ešení problém ze strany žák - vést k aktivnímu získávání informací x encyklopedické p edkládání informací - ivo vykládat v souvislostech 4

5 - využívat práce ve skupin a projektové vyu ování (projekty s nocováním na 1. stupni, na 2.stupni Evropský den jazyk, Den Zem, výtvarné dílny ) 1.3 Kompetence komunikativní - vést žáky k všestranné a ú inné komunikaci - vést žáky ke vhodnému vyjád ení svého názoru a k jeho obhájení - nau it žáky r znými formami prezentovat výsledky své práce projekty, literární práce, prezentace na PC, ve školním rozhlase, školní kamera ( vytvo it skupinu žák focení, kamera prezentace školy vyu. Inf.) - vytvá et skupiny r zných v kových kategorií a u it je navzájem komunikovat (v rámci projekt ) - rozvoj komunikace v cizím jazyce- volitelný p edm t, zájmové kroužky - používat dramatizaci ve výuce, nácvik kulturních vystoupení (Vánoce, arod jnice ) - návšt va kulturních a divadelních vystoupení ( Klicperovo divadlo Hradec Králové 8.+9.t ída) 1.4 Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupráce a respektovat práci vlastní a druhých - stanovení pravidel pro chování ve skupin b hem 14 dn, umístit v u ebn, v ŽK - vést žáky k respektování t chto pravidel - vést žáky k sebeúct vytvá et mravní hodnoty - vedeme žáky k toleranci v i ostatním lidem, u íme je p ijmout odlišné návyky - vedeme žáky um t nezištn nabídnout pomoc ostatním konkrétní pomoc (Domov d chodc ) - íme je respektovat zásadu Moje práva kon í tam, kde za ínají práva ostatních - exkurze, výlety s nocováním, projekty 1. stupe, seznamovací exkurze 5. t ída - prevence sociáln patologických jev, sexuální výchova - vytvá et pozitivní vztahy u itel žák na základ vzájemné d ry 1.5 Kompetence ob anské - ipravovat žáky jako svobodné osobnosti, kte í umí uplatnit svá práva, ale i plnit své povinnosti - vést žáky k respektování školního ádu - umožnit žák m p edkládat návrhy na zlepšení innosti školy, vyjád it své názory t ídní samosprávy, školní asopis, v rámci evaluace - it žáky zásady ochrany lov ka za mimo ádných situací - vést žáky k odpov dnosti za životní prost edí sb r bylin, papíru, kaštan, úklid okolí školy, parku, t íd ní odpadu ve škole - vést žáky ke vztahu k regionu historie obce, ú ast na akcích v obci, kalendá prvouka, Vl, Ov - posilovat vlastenectví historie, úsp chy, významní ob ané ( p ipomenutí na besedách, zavést tradici k p ipomenutí osoby J. Schejbala, zavést pravidelné návšt vy muzea domluvit s pr vodkyní)) - zvyky, oby eje projekty, kulturní vystoupení - vést žáky k chápání R jako sou ást EU srovnání se zvyky, úsp chy ostatních národ 1.6. Kompetence pracovní - rozvíjet schopnosti a dovednosti jednotlivých žák tak, aby našli profesní uplatn ní - vedeme k rozvoji motoriky, pe livosti, trp livosti, cílev domosti, ke snaze dokon ovat úkoly - stanovovat správné postupy - práce ve skupin, respektování práce ostatních - práce na školní zahrad, v obci, p i úpravách školy, t ídy vytvá et kladný vztah k práci - exkurze do podnik, profesní orientace v rámci volby povolání (zapojení do projektu) - zné zájmové útvary, plavecký a lyža ský výcvik rozvoj r zných schopností žák individuální p ístup pocit úsp chu 1.7 Práce se žáky se SPCHU - integrace žák s SPUCH do vyu ování spolupráce s PPP, SPC p i tvorb individuálních plán, 5

6 - vypracovat informovaný souhlas rodi p edávat rodi m pravideln informace o zm nách v rozsahu u iva, zajistit podíl rodi na práci s d tmi (t ídní u itelé, u itelky realizující reedukaci) - poskytnout pomoc žák m po dlouhodobé nemoci, žák m s neúsp chy konzultace 30 min. týdn - výchovné problémy konzultace s výchovnou poradkyní 1.8 Práce s nadanými žáky - individuální p ístup k nadaným žák m a jejich seberealizace ve vyu ování (sout že, projekty, u ení mladších spolužák, nabídnout možnost získání informací), zadávání p ípravy prezentací pro ostatní spolužáky 2. Organiza ní a ídící práce ve škole 2.1 Vn jší vztahy školy - spolupráce s obcí: kulturní vystoupení (výstava váno ní, velikono ní, Masopust, arod jnice, apkiana), informace ve výv sce (2x za rok z akcí), výtvarné práce výstavy v KK, lánky do Studánky, www stránky, pokra ovat ve výtvarných kurzech pro ve ejnost, pomoc p i úprav parku - spolupráce s rodi i: p edávat rodi m maximum informací možnost konzultací b hem roku, neformální setkání s rodi i na školních akcích podchytit rodi e prv ák, pá ák, šes ák ), organizace plesu (šerpování 9. t ídy + vystoupení v rámci HV), spolupráce se Školskou radou, asnými informacemi v ŽK p edcházet vyhrocení problém, seznámit pr kazn rodi e se školními dokumenty, p edávat rodi m maximum informací; získat rodi e jako partnery ( hledat mosty ); využít podn ty rodi z dotazník - spolupráce s okolními školami: sportovní akce d tí a u itel (Grand Prix bude omezeno), možnost vzájemných konzultací, ú ast na kult. vystoupeních, akce pro žáky z Velkých Svato ovic a Bat ovic - spolupráce s MŠ usnadnit d tem p echod do školy, návšt vy v 1. t íd - spolupráce s PPP v Trutnov, SPC, RIAPS Trutnov, Sociáln právní ochrana d tí - Trutnov, VARIANTA Trutnov prevence sociáln patologických jev - spolupráce s ekologickým st ediskem Sever Horní Maršov ekologická výchova - spolupráce s K v Úpici zdravotní výchova - spolupráce s Policií R v Úpici prevence soc. pat. jev - spolupráce s ze skou službou v Odolov - prevence 2.2 Vnit ní vztahy školy - loajalita ke škole - respektování práce ostatních - spole né hledání ešení problém na poradách, p edm tových komisích, jednotný postup p i ešení problém - svým p ístupem k práci a svým vystupováním ve vztahu k žák m, rodi m, koleg m, ve ejnosti prezentovat dobré jméno školy (jednotlivec nese odpov dnost svým p ístupem za celý kolektiv) nutné pro budoucnost školy - spole né akce výtvarné dílny, turistika, seminá e 2.3 Vzd lávání u itel - seminá e Centrum vzd lávání Královehradeckého kraje, NIDV H.K., Sever Horní Maršov, seminá e zam it na tvorbu ŠVP a využití interaktivní techniky ve výuce, 1 seminá za pololetí + 1 seminá hrazený z projekt EU - zdravotní školení - jazykové vzd lávání - dopl ování u itelské knihovny 6

7 - vyhledávání informací na Internetu 2.4 Kontrolní a hodnotící systém školy - pokra ovat ve vyhodnocování podklad a navrhnout nové podklady (srovnávací prov rky externí - interní, kontrola tení, kontrola ŽK, vyhodnocení pís. prací, laboratorních prací, srovnávací prov rky v 5. a 9.t íd podle návrhu MŠMT - NIQES) - plán hospitací, vzájemné hospitace mezi vyu ujícími, ukázkové hodiny - pozitivn lad né hodnocení, dát d tem pocit prožít úsp ch nebát se chyb a um t s nimi pracovat, motivace pochvala žák m ŽK, rozhlas, výv ska, nást nka, Úsp šní žáci školy - i mén nadaní žáci touží po pochopení a pochvale, cht jí abychom si s nimi povídali - p edm tové komise: - sledovat napl ování ŠVP - využívání vzd lávacích portál, vyhledávání vhodných nových internetových stránek s vypracovanými D M (digitální u. materiály) - vlastní tvorba DUM 3. Materiáln technické podmínky školy - oprava st echy na 2. stupni dle možnosti z izovatele - vým na školních tabulí - malování t íd 2. stupn, ŠD - oprava komín - oprava elektroinstalace sklepa 2. stupe - postupná obnova u ebnic, nákup pom cek - estetické vylepšování t íd, chodeb podíl žák - úprava okolí školy zahrady u obou budov - nákup dres 4. Záv r Plán bude konkrétn rozpracován v m sí ních plánech práce. eji všem úsp šný školní rok. Vytvo te radostné a pohodové klima ve škole. Radujte se z individuálního rozvoje vašich žák, zajímejte se o jejich zájmy a bu te vnímaví k jejich osobním problém m. V Malých Svato ovicích Vypracovala: Mgr.Dagmar Kostelecká 7

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více