A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A STUDY OF BUS TRAJECTORY DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE"

Transkript

1 MENDELNET 11 A STUD OF BUS TRAJECTOR DURING THE DECELERATE PASSAGE THROUGH A CURVE Krumpholc T., Baroň S. Deparmen of Engineering an Auomobile Transpor, Faculy of Agronomy, Menel Uniersiy in Brno, Zeměělská 1, 61 Brno, Czech Republic ABSTRACT In his aricle he basic conceps of mahemaical moeling of acie facors impacing he riing kinemaics an ynamics of a bus are formulae. Impacs of elociy, riing course an rae of course changes are analyze. These are he leaing momenum facors which he rier can influence using a seering wheel, acceleraor an brake peal, which are he key operaing elemens of he ehicle. On he basis of he prese operaing elemens i is possible o eermine all kinemaics an ynamics ariables using a erie moel efining he rajecory of each poin of he ehicle moemen. I is possible o specify he exac range of safe alues of key elemens ha ensure safe an a smooh rie of he bus. Key wors: mahemaical moeling, posiion ecor, elociy, acceleraion, osculaion cure, curaure, rajecory 879

2 MENDELNET 11 ÚVOD Hromaná opraa e měsě se sala neoělielnou a nunou součásí čloěka, jako proje žioa a jeho pořeb. Denně zajišťuje přeprau elkého množsí cesujících směřující za prací, poinnosmi, školou, nákupy, sporem, zábaou, koníčky, kulurou, apo. Dle konkréních požaaků a pořeb záklaní obslužnosi měsa exisují ruhy hromaných opra jakožo záislá rakce (ramaje, rolejbusy) a nezáislá rakce (auobusy). Auobus-pojem znikl z říějšího označení pro nekolejoé ozilo eřejné hromané opray osob ažené koňmi Omnibus a o složením slo AUTOmobilní omnibus. Konsrukční prky auobusů se mnohém neliší o náklaních auomobilů, ky se á říci, že auobus je lasně přepracoaný náklaní ůz pro přeprau osob. Auobus měsské hromané opray je speciální opraní prosřeek, kerý je uzpůsoben ak, aby nabízel co nejlepší manéroaelnos, což s sebou ale přináší aké specifická choání určiých siuacích. Rozor nápra ze hraje elmi ýznamnou roli, proože auobus o élce anáci merů, kerý má bý obraný, musí mí značné přeisy karoserie a o jak e přeu, ke říící kola se nachází až aleko za řiičem, ak zau. Při nešní proukci auobusů je klaen ůraz přeeším na efekiiu proozu, jízní poholí, ale hlaně na bezpečnos přepraoaných osob. Záklay mechaniky a fyziky jízy jsou ze proo elice ůležié. Pro řešení ynamiky ozila ale nesačí yšeři pouze ynamiku ozila, nýbrž je nuné yjáři maemaicky reakce a jenání řiiče. Řiič je ak ůležiým akiním prkem pro bezpečnos silničním proozu. Určuje rychlos a směr pohybu ozila a koriguje možnosi sroje s možnosmi prosřeí. Oláá ozilo řízením, brzěním, popř. zrychloáním. Na oo oláání reaguje ozilo ak, že řiič poronáá yo informace se zaanými požaoanými eličinami a pro osažení požaoaného kurzu sé ozilo neusále usměrňuje. Řiič auobusu je určiou formou společenské práce, jako poslení článek opraního cyklu osobní přepraě osob. Jeho prací je přepraa cesujících při oržení jízního řáu, keré šak nesmí bý na úkor bezpečnosi či komforu jízy. Jeho práce je psychology charakerizoaná jako elmi sresoá se zopoěnosí jak maeriální (za ozilo) ak morální (za cesující). Přispíá k bezpečnosi silničním proozu a o jak akině (oracením možných sřeů), ak pasině (jeho choání nepřímo oliňuje elké množsí přeážených osob). To, co je pro řiiče ůležié je zná záklay fyziky a mechaniky jízy při průjezu zaáčkou. Velmi ůležiou roli ze hraje osřeiá síla, jejíž elikos záisí na poloměru zaáčky a rychlosi průjezu. Proože se zaím 88

3 MENDELNET 11 nepoařilo jenoznačně sanoi souislos mezi různými jízními manéry a z. subjekiní olaaelnosí, j.lasnosmi ozila z hleiska liských schopnosí, bueme se zabýa maemaickým moeloáním pohybu auobusu s ohleem na zásahy řiiče o oláání ohoo ozu. MATERIÁL A METODIKA Práce naazuje na eailní maemaický moel kinemaiky ozila ypracoaný Krumpholcem a Baroněm (11). Využíá sejné supní honoy konsrukčních paramerů a je opě yužio programu Maple. Výše ueený moel proo ze již nebue ále iskuoán. Vzhleem k rozsáhlým arům analyických ýrazů oozených průběhu ýpoču použijeme násleující konsrukční subsiuce, keré koresponují s reálnými konsrukčními paramery. Záklaní oozené zahy > resar; Počáeční příkaz pro oělení o přechozích příkazů. > wih(plos): Oeření knihony příkazů pro grafiku. > rea "Kinem_I.sa"; Použijeme zahy oozené Krumpholcem a Baroňem (11). V x,v y - ekor rychlosi - rychlos ozila e směru osy x a y jsou eriace souřanic pole času; A x, A y - ekor zrychleni - zrychlení yjařuje změnu rychlosi ozila za jenoku času. V x = A x : ( ), V y : = ( ), := ( ), ( ) A y := (1) A - ečné zrychlení - uáá zrychlení ozila e směru ečny k rajekorii, yjařuje ey změnu elikosi rychlosi - brza / plyn. ( ) ( ) ( ) ( ) = A : () ( ) ( ) 881

4 MENDELNET A n - normáloé zrychlení - uáá zrychlení e směru kolmém na rajekorii, ey je úměrné zakřiení rajekorie. Je žy kolmé na ečné. Vyjařuje změnu směru rychlosi. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : = A n () AA - absoluní elikos zrychlení, AV - absoluní elikos rychlosi - ukazuje achomer. ( ) ( ) : = AV, ( ) ( ) : = AA () CO x CO y - sře oskulační kružnice - kružnice nejlépe ysihující průběh křiky aného bou. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = CO x 1 : (5) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = CO 1 : (6)

5 MENDELNET 11 kappa (κ) - křios rajekorie, Časěji než poloměr se použíá křios = 1/poloměr oskulační kružnice. Uáá elikos zakřiení křiky aném boě. κ : = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (7) II, II - souřanice polohoého ekoru - pozěji buou osazoány za () a (). II : = cos ( ) k ( ) ( ) :, II = sin ( ) k ( ) ( ) (8) Trajekorie sřeu zaní nápray auobusu při průjezu zaáčkou Jíza po kruhoé ráze konsanní rychlosí je jenou z nejsarších meo zkoušení olaaelnosi ozila. Fakory, oliňující rajekorii pohybu při jízě zaáčkou můžeme rozěli o ou skupin, fakory pasiní - say, keré řiič olini nemůže (sem paří napříkla počasí, konsrukce ozila, porch ozoky, opořebení pneumaik,...) a ále fakory akiní - ěci olinielné řiičem (zejména nájezoá rychlos o zaáčky, poloha peálu plynu, brzy a spojky, naočení olanu, olba jízní sopy,..). Mezi záklaní kinemaické eličiny, keré jsou přímo olinielné řiičem paří zejména rychlos jízy a její změna čase způsobená sešlápnuím plynoého nebo brzoého peálu - ey ečné zrychlení a ále úhel naočení pření nápray což nám uáá poloměr oskulační kružnice. Obě ě eličiny může řiič oláa nezáisle na sobě a spolu s ekorem počáeční rychlosi ak urči buoucí rajekorii ozila. Naším cílem proo bue sanoi jak změna ěcho eličin oliňuje buoucí rajekorii auobusu a jeho sabiliu. 88

6 MENDELNET Nejpre sanoíme polohoý ekor sřeu zaní nápray auobusu. Polohoý ekor nám poslouží k popisu polohy ělesa a určí nám pohyb hmoného bou j.rajekorii pohybu, kerou lze popsa změnou polohoého ekoru čase. > P:=[II,II]; ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = k k P sin, cos : (9) Dosaíme o ekoru rychlosi, po zjenoušení získáme ýslený ar. > V:=subs(()=II,()=II,[Vx,Vy]): > V:=simplify(V); ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = k k V sin, cos : (1) Dále osaíme o zahu pro absoluní elikos zrychleni. > Aa:=subs(()=II,()=II,AA); ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 sin cos : = k k Aa (11) Po zjenoušení osááme ýslený ar. > Aa:=simplify(Aa,symbolic); ( ) ( ) ( ) : = k Aa (1)

7 MENDELNET 11 Proeeme osazení numerických hono o záklaních oozených zahů analyického řešení k získání rajekorie pohybu auobusu. Jená se o moeloý přikla auobusu o rozměrech s konsrukčními paramery, ke rozor nápra = 6 m, přeooý poměr mezi olanem a pření nápraou n=, počáeční rychlos auobusu V = 7 m.s -1, kerá byla olena, ak aby maximální honoa normáloého zrychlení nepřesáhla A n=.5 m. s -, což poažujeme za bezpečnou hranici při průjezu zaáčkou. Numerické honoy použié průběhu ýpoču. > Su:=[V=7,n=,=6]; [ V = 7, n =, 6] Su : = = (1) Trajekorie pro mezní brzění - rychlos po projeí zaáčky bue nuloá Brzění zaáčce je pro akiní bezpečnos ozila jením z nejůležiějších jízních esů. Na olaaelnos ozila při brzění zaáčce mají ýrazný li zejména yo paramery: okamžié rozělení brzných sil (např.změna zaížení), sklon k neoáčiosi (přeáčiosi), boční pohyby ěžišě (např.změna boční uhosi pneumaik, ýšky ěžišě), momen seračnosi k sislé ose (např.rozložení náklau). Mezní brzění je způsobeno akoým zpomalením a, při kerém auobus zasaí práě okamžiku ýjezu ze zaáčky.výsleky buou zobrazeny grafickém znázornění silnou morou křikou. Posup ychází ze zahu pro ýpoče křiosi k, při průjezu zaáčkou s nejmenším poloměrem r min=.n, ke = rychlos pohybu ozila, k = křios rajekorie, f je čas ýjezu ze zaáčky. > :=unapply(v-a*,); k:=unapply(*(f-)*/f^//n,); ( ) f : = V a, k : = (1) f n 885

8 MENDELNET 11 Po osazení za a k lze zjenouši polohoý ekor P na ar PV. > PV:=alue(P); a PV : = cos f n a sin f n ( V a f ) ( V af ) V f n f n V f n f n ( V a ) ( V a ), (15) Poobně lze zjenouši i ekor rychlosi V na VV. > VV:=alue(V); a VV : = cos f n a sin f n ( V a f ) ( V a f ) V f n f n V f n f n ( V a) ( V a ), (16) Nejpre je nuné sanoi kriéria pro okončení průjezu zaáčkou. Poku je o zaáčku o 9 a počáeční rychlos je ronoběžná s osou x, pak po ukončení zaáčky musí bý ýslená rychlos ronoběžná s osou y a složka rychlosi ose x musí bý rona. Proo musí plai ronice e1, ke f je čas ukončení průjezu. Nesačí řeši V a =, proože by mohlo nasa, že auobus zasaí i něke uniř zaáčky. > e1:=op(1,op(1,vv[1]))=-pi/; ( V a f ) a V e 1: = = (17) f n f n f n 886

9 MENDELNET 11 Vzah e1 po zjenoušení. > e1:=simplify(subs(=f,e1)); ( a f V ) f e 1: = = (18) n Z ronice e1 je možné ypočía f obu průjezu zaáčkou. Řešení uložíme o proměnné TF, kerá obsahuje ě řešení, pouze ruhé má pro nás fyzikální ýznam. > TF:=[sole(e1,f)]; V TF : = V 6a n V, a V 6 a n a (19) Pokračujeme s nalezeným řešením TF []. > TF:=TF[]; V V 6 a n TF : = () a Z honoy f lze získa honou mezního zpomalení A položením ýrazu po omocninou roným nule. Z maemaického hleiska hleáme ojnásobný kořen ronice e1. > e:=op(,op(,tf))=; e : = V 6 a n = (1) 887

10 MENDELNET 11 Výslekem je mezní zrychlení, při kerém zasaí auobus na konci zaáčky. > A:=sole(e,a); V A : = () n Numerická honoa mezního zrychlení pro zolené numerické honoy. > a:=ealf(subs(su,a)); a : = () Vypočená numerická honoa pro finální čas průjezu. > Tfs:=ealf(subs(a=A,Su,TF)); Tfs := () Proože i e zjenoušeném aru lze inegrály e ýslených zazích řeši pouze numericky proeeme šechny násleující ýpočy pořebné pro orbu grafů pro časoých okamžiků. > T:=Tfs/*[$..]: Polohoý ekor pro zaané numerické honoy. > PVs:=subs(Su,a=a,f=Tfs,PV): polohoých ekorů. > TR:=[seq(ealf(PVs),=T)]: Trajekorie pro a=a. > GTA:=plo(TR,hickness=,color=blue): Vekor rychlosi pro zaané numerické honoy. > VVs:=subs(Su,a=a,f=Tfs,VV): Pomínky k ekoru rychlosi. > TV:=[seq(ealf(VVs),=T)]: 888

11 MENDELNET 11 Graf ekoru rychlosi pro a=a. > GVA:=plo(TV,color=blue,hickness=): Absoluní elikos ekoru zrychleni pro zaané numerické honoy. > AAs:=subs(Su,a=a,f=Tfs,Aa): Graf absoluní elikosi zrychleni pro a=a. > GAA:=plo(AAs,=..Tfs,numpoins=1,color=blue,hickness=): Zobrazení rajekorie auobusu pro honoy zpomalení z ineralu (, mezní zpomalení A) Výpoče je elmi poobný přeešlému, jen se mění honoa zpomalení a e funkci rychlosi, iz ronice (1), ím se mění i opoíající časy průjezu zaáčkou f, iz ronice (). Opoíající rajekorie jsou zakresleny černou barou. > nu:=5: > for j from 1 o nu-1 o; > Su:=[V=7,a=a/nu*j,n=,=6]; > Tfs:=ealf(subs(Su,TF)); > PVs:=subs(Su,f=Tfs,PV); > T:=Tfs/1*[$..1]; > TR:=[seq(ealf(PVs),=T)]; > Q1[j]:=plo(TR,color=black): > VVs:=subs(Su,f=Tfs,VV); > TV:=[seq(ealf(VVs),=T)]; > Q[j]:=plo(TV,color=black): > AAs:=subs(Su,f=Tfs,Aa); > Q[j]:=plo(AAs,=..Tfs,numpoins=1,color=black): > prin(j); > en o: 889

12 MENDELNET 11 Výpoče pro průjez zaáčky konsanní rychlosí Funkce uáající záislos rychlosi auobusu na čase bue elmi jenouchá. Posup ýpoču je elmi poobný přechozímu. Proo nebue příliš porobně komenoán. Je e ýslecích zobrazen silnou čerenou křikou. > :=unapply(v,); : = V (5) Tar polohoého ekoru po osazení. > PV:=alue(P); = V V V V PV : cos V, sin V f n f n f n f n (6) Tar ekoru rychlosi po osazení. > VV:=alue(V); V V V V VV : = cos V, sin V (7) f n f n f n f n Zaáčka je ukončena, kyž je rychlos ose x nuloá, což znamená, že cos(-/)=. > e1:=simplify(subs(=f,op(op(1,vv[1]))))=-pi/; f V e 1: = = (8) n Získáme obecný čas ukončení průjezu auobusu zaáčkou. > TF:=sole(e1,f); 89

13 MENDELNET 11 n TF : = (9) V Čas ukončeni zaáčky pro zolené numerické honoy Su. > Tfs:=ealf(subs(Su,TF)); Tfs := () Výpoče se proee pro časoých okamžiků. > T:=Tfs/*[$..]: Dosaíme numerické honoy o zahu pro polohoý ekor. > PV:=alue(subs(f=Tfs,Su,P)): Vypočeme polohy pro jenolié časy T. > TR:=[seq(ealf(PV),=T)]: Získáme rajekorii pro a= zobrazena grafickém znázornění Graf č. 1 silná čerená křika. > GTV:=plo(TR,hickness=,color=re): Dosaíme numerické honoy o zahu pro ekor rychlosi. > VVs:=subs(Su,f=Tfs,VV): Vypočeme ekor rychlosi pro časy T. > TV:=[seq(ealf(VVs),=T)]: Získáme ekor rychlosi pro a= iz. grafické znázornění Graf č. silná čerená křika. > GVV:=plo(TV,color=re,hickness=): Dosaíme numerické honoy o zahu pro absoluní elikos ekoru zrychleni. > AAs:=subs(Su,f=Tfs,Aa): Dosááme grafické znázornění absoluní elikosi zrychlení pro a=, iz. Graf č. silná čerená křika. 891

14 MENDELNET 11 > GA:=plo(AAs,=..Tfs,numpoins=1,color=re,hickness=): Trajekorie auobusu při usáleném zaáčení (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černá-zpomalení ineralu (, a)), iz.graf č.1. > isplay({gtv,gta,seq(q1[j],j=1..nu-1)},labels=["x [m]","y [m]"]); Vekory rychlosi [Vx, Vy] (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černá-zpomalení ineralu (, a)), iz. Graf č.. > isplay({gvv,gva,seq(q[j],j=1..nu-1)},labels=["vx [m/s]","vy [m/s]"]); Absoluní elikos zrychlení záislosi na čase (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černá-zpomalení ineralu (, a)), iz. Graf č.. > isplay({ga,gaa,seq(q[j],j=1..nu-1)},labels=[" [s]"," A [m/s]"]); V záěru éo čási ýpoču ocházíme ke zjišění, že pro mírné brzění se ary rajekorií příliš neliší o nebrzěné rajekorie. Proo násleuje sleoání rajekorie jenoliých kol, keré bue proáěno pouze pro ronoměrný pohyb. 89

15 MENDELNET 11 Sleoání rajekorie jenoliých kol auobusu Nejpre musíme yoři spráný maemaický moel auobusu, ke yužijeme obecný jenokoý ekor e směru rychlosi auobusu ev a ále obecný jenokoý ekor kolmý na směr rychlosi auobusu en. Pomocí ěcho ekorů lze získa polohu jenoliých kol auobusu, Kzp kolo zaní praé, Kzl kolo zaní leé, Kpp kolo pření praé, Kpl kolo pření leé. Aby se šechny ýpočy proely pouze jenou je použia noá proměnná Kolo=P δ ev p en ze keré se ají souřanice jenoliých kol auobusu ooi pole zahu: Kzp: δ=, p =- r/, Kzl: δ =, p = r/, Kpp: δ =, p =- r/, Kpl: δ =, p = r/, ke = rozor nápra a r = rozcho nápra auobusu. Teno posup umožní ýpočy pro šechna kola proés pouze jenou pro proměnnou Kolo a o é pak osai pole ýše ueeného schémau. > Kolo:='P'ela*'eV'p*'eN'; Kolo : = P δ ev p en (1) ev - jenokoý ekor směru rychlosi. > ev:=map(u->u/v,v); V ( f ) V ( f ) ev : = cos, sin f n f n () en - jenokoý ekor, kolmý na směr rychlosi. > en:=[ev[],-ev[1]]; V ( f ) V ( f ) e N : = sin, cos f n f n () 89

16 MENDELNET Souřanice kol po zjenoušení. > Kolo:=simplify(Kolo): > Kolo:=simplify(combine(subs(f=TF,alue(expan(Kolo))))); ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = cos sin sin, sin cos cos : n V n V p n V n V n V n V V n V n V p n V n V n V n V V Kolo δ δ () Souřanice kol po osazení zolených numerických hono. > kolo:=subs(su,kolo); ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = cos sin sin 7, sin cos cos 7 : δ δ p p kolo (5) Souřanice kol e časoých okamžicích. > KTR:=[seq(ealf(kolo),=T)]:

17 MENDELNET 11 Souřanice kol e aru honém pro osazeni o přeem připraených zorců. > ():=kolo[1]; ():=kolo[]; ( ) = 9 : 7 cos 58 ( ) 9 psin 58 ( ) = 9 : 7 sin 58 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9 p cos 58 δ cos δ sin (6) Trajekorie jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.. >G1:=plo([subs(p=.8,ela=,KTR),subs(p=-.8,ela=,KTR),subs(p=.8,ela=6,KTR),subs(p=-.8,ela=6,KTR)],scaling=consraine,hickness=,labels=["x [m]","y [m]"]): G1; Trajekorie kol a poloha auobusu 11 časoých okamžicích, iz. Graf č.5. >isplay({g1,polygonplo([seq([subs(p=.8,ela=,ktr[j1]),subs(p=-.8,ela=,ktr[j1]),subs(p=-.8,ela=6,ktr[j1]),subs(p=.8,ela=6,ktr[j1])],j=*[$..1])],scaling=consraine)}); Vekory rychlosi jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.6. >plo([subs(p=.8,ela=,[vx,vy,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=,[vx,vy,=..tfs]),subs(p=.8,ela=6,[vx,vy,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=6,[vx,vy,=..tfs])],hickness=,labels=["vx [m/s]","vy [m/s]"]); Absoluní elikos rychlosi jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.7. >plo([subs(p=.8,ela=,av),subs(p=-.8,ela=,av),subs(p=.8,ela=6,av),subs(p=-.8,ela=-6,av)],=..tfs,hickness=,labels=[" [s]"," V [m/s]"]); 895

18 MENDELNET 11 Vekory zrychlení [Ax, Ay] (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.8. >plo([subs(p=.8,ela=,[ax,ay,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=,[ax,ay,=..tfs]),subs(p=.8,ela=6,[ax,ay,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=6,[ax,ay,=..tfs])],hickness=,labels=["ax [m/s]","ay [m/s]"]); Vekory zrychlení [A, An] (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.9. >plo([subs(p=.8,ela=,[a,an,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=,[a,an,=..tfs]),subs(p=.8,ela=6,[a,an,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=6,[a,an,=..tfs])],hickness=,labels=["a [m/s]","an [m/s]"]); Absoluní elikos zrychlení jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.1. >plo([subs(p=.8,ela=,aa),subs(p=-.8,ela=,aa),subs(p=.8,ela=6,aa),subs(p=-.8,ela=6,aa)],=..tfs,hickness=,labels=[" [s]"," A [m/s]"]); Sřey křiosi jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.11. >plo([subs(p=.8,ela=,[cox,coy,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=,[cox,coy,=..tfs]),subs(p=.8,ela=6,[cox,coy,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=6,[cox,coy,=..tfs])],iew=[-..1,1..],hickness=,labels=["cox [m]","coy [m]"]); Sřey křiosi eail přeních kol (Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.1. > plo([subs(p=.8,ela=6,[cox,coy,=..tfs]),subs(p=-.8,ela=6,[cox,coy,=..tfs])],iew=[..7,11..15],hickness=,labels=["cox [m]","coy [m]"],color=[blue,gol]); Křiosi ráhy jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá), iz. Graf č.1. >plo([subs(p=.8,ela=,kappa),subs(p=-.8,ela=,kappa),subs(p=.8,ela=6,kappa),subs(p=-.8,ela=6,kappa)],=..tfs,hickness=,labels=[" [s]","k [1/m]"]); 896

19 MENDELNET 11 VÝSLEDK A DISKUZE Při konsanním a aké při mezním brzění se ar rajekorie mění jen neparně, a z hleiska geomerie zůsáá rajekorie auobusu éměř nezměněna, iz. Graf č. 1. Z Pohleu průběhu ekoru rychlosi se maximum rychlosi e směru osy y přesouá z honoy f (oba ýjezu ze zaáčky) o kraších časoých okamžiků a o záislosi na elikosi zpomalení, iz. Graf č.. Absoluní elikos zrychlení auobusu (osřeié zrychlení zpomalení) se při maximum elikosi zrychlení snižuje záislosi na elikosi zpomalení auobusu, přičemž okamžik osažení maxima se příliš nemění, iz. Graf č.. Je zřejmé, že rajekorie kažého kola auobusu je jiná a ím páem i šechny kinemaické eličiny, opoíající jenoliým kolům jsou nazájem různé, iz. Grafy č. -1. Je honé zůrazni skuečnos, že sřey křiosi rajekorie zaních kol jsou oožné, ale olišné o sřeu křiosi rajekorie kol přeních, keré jsou naíc nazájem různé, iz Graf č. 11 a Graf č. 1. Křiosi ráhy jenoliých kol jsou zobrazeny iz. Graf č.1. Graf 1. Trajekorie auobusu při usáleném zaáčení (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černá-zpomalení ineralu (, a)) 897

20 MENDELNET 11 Graf. Vekory rychlosi [Vx, Vy] (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černázpomalení ineralu (, a)) Graf. Absoluní elikos zrychlení záislosi na čase (čerená-nebrzěná, morá-brzěná o zasaení, černá-zpomalení ineralu (, a)), a mezní brzění 898

21 MENDELNET 11 Graf. Trajekorie jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) Graf 5. Trajekorie kol a poloha auobusu jeenáci časoých okamžicích 899

22 MENDELNET 11 Graf 6. Vekory rychlosi [Vx, Vy] jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kplmorá) Graf 7. Absoluní elikos rychlosi jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) 9

23 MENDELNET 11 Graf 8. Vekory zrychlení [Ax, Ay] (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) Graf 9. Vekory zrychlení [A, An] (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) 91

24 MENDELNET 11 Graf 1. Absoluní elikos zrychlení jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) Graf 11. Sřey křiosi jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) 9

25 MENDELNET 11 Graf 1. Sřey křiosi eail přeních kol pro okolí maxima křiosi rajekorie (Kpp-zlaá, Kplmorá) Graf 1. Křiosi ráhy jenoliých kol (Kzp-čerená, Kzl-zelená, Kpp-zlaá, Kpl-morá) 9

26 MENDELNET 11 ZÁVĚR Na záklaě přeložených ýsleků je možné analyicky urči časoou záislos polohy liboolného bou uniř auobusu, zn. je možné ooi zahy pro působící zrychlení a o jak na řiiče, cesující, ak i celý auobus a použí yo ýsleky pro objekiní sanoení opimální rychlosi při průjezu zaáčkou a o přeeším z hleiska bezpečnosi cesujících s ohleem na echnické paramery ozila. Plynulou jízou osáhneme zýšení efekinosi, proozní spolehliosi a hlaně jízní bezpečnosi, což by nebylo možné bez ěeckého zůonění a analýzy záklaních fyzikálních a echnických eličin, keré určují kinemaiku auobusu. LITERATURA Baroň S., Krumpholc T., Sanoení rajekorie ozila - inerzní problém kinemaiky, [CD-ROM]. In SCO Workshop Maple 11, , FSS MU, Brno, s Czukoá L., Fyzika (auomobiloé) opraní nehoy, Českosloenský časopis pro fyziku, Fyzikální úsa Akaemie ě České republiky, Praha 1,.yání, sazek 6, s ISSN 9-7 Dalecký P., Buoucnos měsské přepray osob - auobusy záklaem, AuoProfi, 11, I., s Krumpholc T., Baroň S., Sanoení rajekorie ozila po zásahu řiiče o řízení, In Kalia a spoľahliosť echnických sysémo - Zborník eeckých prác., , TF SPU Nira, s , ISBN MAPLESOFT, Maple 1- User Manual.,Waerloo Maple 8, ISBN VLK, F. Dynamika mooroých oziel. 1.y., Naklaaelsí Vlk, Brno, s., ISBN

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12.

DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskových organizací a odborníků v oblasti vzdělávání. Babice, 2. 12. DOBRÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ sborník k setkání zástupců škol, neziskoých organizací a odborníků oblasti zděláání Babice, 2. 12. 2011 Varianty (kol.) 21. století. sborník k setkání zástupců škol, neziskoých

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

VYSOKA S KOLA BA NSKA í TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta strojnı katedra hydromechaniky a hydraulickych zarızenı MECHANIKA TEKUTIN

VYSOKA S KOLA BA NSKA í TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta strojnı katedra hydromechaniky a hydraulickych zarızenı MECHANIKA TEKUTIN JANALIK,J. - TA VA,P.: Mecanika tekutin VYOKA KOLA BA NKA í TECHNICKA UNIVERZITA OTRAVA akulta strojnı katera romecanik a raulickc arıenı MECHANIKA TEKUTIN Jarosla Janalık í Pael áaa Ostraa VB-TU Ostraa,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Energetický systém v ustáleném stavu

Energetický systém v ustáleném stavu Energetický systém v ustáleném stavu Jedním z charakteristických rysů energetického systému je potřeba spojitě přizpůsobovat jeho provozní podmínky tak, aby v každém okamžiku reagoval na stále se měnící

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE

PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE PŘÍKLAD VÝUKY RURÁLNÍ SOCIOLOGIE NA ČZU V PRAZE THE CASE OF TEACHING OF RURAL SOCIOLOGY AT CUA PRAGUE Lucie Kocmánková-Menšíková, Blanka Hašová Anotace Příspěvek Příklad výuky rurální sociologie na ČZU

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Obor vzdělání: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více