Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazný plán činností CENIA pro rok 2012"

Transkript

1 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Podpora prostorového a statistického modelování a scénářů, podpora tvorby Kompendia ŽP. Vytvoření uživatelsky jednoduchého webového modelu/ výukové pomůcky orientované na trvale udržitel. plánování městského prostředí v souvislosti s adaptací na klimatic. změnu (vstupní parametry - povrch. odtok, teplota, znečištění ovzduší. Pomůcka bude zaměřena na plánování, predikce, scénáře a podporu rozhodování v oblasti prostorového plánování. Úkol č. 6312/2012 GS-Soil Pavel Doubrava Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Ustavení evropské sítě za účelem zpřístupnit prostorová data veřejnému sektoru, soukromým firmám i občanům. Napomůže implementaci INSPIRE (zejména Annex III). Tematicky je projekt zaměřen na základní data o půdě a s tím spojené environmentální, zemědělské a lesnické aspekty. Úkol č. 6315/2012 NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst I. etapa Zdenek Suchánek Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, rozvíjet a ověřovat metodiku plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem I. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst je vytvoření jednotné datové báze již existujících informací o kontaminovaných místech, a vytvoření a ověření funkčnosti metodiky a potřebných manuálů včetně technického zázemí tak, aby ve II. etapě inventarizace byl zaručen jednotný postup mapování a evidence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Vedlejším cílem je vytvoření mapovacího, evidenčního a informačního aparátu, který bude využitelný v průběhu celého procesu sledování kontaminované lokality, od jejího zjištění, přes průzkum, analytiku, správní řízení, sanační zásahy až po závěrečný monitoring a případné správní zajištění či přeřazení mezi nekontaminované lokality 1

2 Úkol č. 6330/2012 Ročenka II - Multimediální ročenka životního prostředí Pavel Ehrlich Pavel Doubrava vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], Podporovat environmentálně šetrné chování Navazující projekt na projekt "Multimediální ročenka životního prostředí - ekologická výchova pro ZŠ a SŠ".Cílem projektu je vytvoření výuk. pomůcky Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí (EVVO -MmR ŽP), resp. rozšíření o 5 nových kapitol: Energie, Odpady, Půda, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava, a o 2 nové moduly - Sociálně-ekologický a Terénní v každé kapitole. MmR ŽP bude zpracována ve 2 verzích - CD a HTML a ve dvou grafických verzích, běžné a BFW. Důraz bude kladen na aktivní zapojení uživatelů do vytváření vzdělávacího obsahu - výukových objektů. Úkol č. 6340/2012 Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy Renata Horáková Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Vytvoření HW a SW řešení datového úložiště v souladu s pravidly INSPIRE, které bude soužit jako centrální úložiště resortu životního prostředí i pro další resortní organizace. Úkol č. 6350/2012 SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany ŽP a jejich napojení na registry státní správy Jaroslav Zítek Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Cílem projektu je vybudování jednotného komplexního IS pro technickou ochranu ŽP (SIRIUS), napojeného na registry státní správy - splnění požadavků zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, propojení tohoto IS dalšími relevantními zdroji, vytvoření rozhraní pro řízení sdílení a komunikaci a vytvoření souboru analytických nástrojů pro vyhodnocování dat. Projekt SIRIUS je logickým pokračováním projektu ISPOP - řeší integraci dat shromážděných v systému elektronického ohlašování jejich další analytické zpracování pro potřeby rozhodovacích procesů a národního i mezinárodního reportingu. Projekt dále předpokládá využití dat a služeb poskytovaných budovanými základními registry a Národním geoportálem INSPIRE. 2

3 Úkol č. 6360/2012 HELM - Harmonized European Land Monitoring Jana Bašistová Pavel Doubrava 1.1 provozovat dotvářet jednotný informač í systém o životním prostředí včetně vylisování primárních dat a sestavování informačních syntéz. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Spolupráce širokého konsorcia partnerů při harmonizaci sledování zemského krytu na evropské úrovni. Úkol č. 6370/2012 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích Lenka Jirásková Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Potenciál biomasy bude identifikován pomocí metodiky hodnocení produkčního potenciálu lesních a Zemědělských půd s využitím GIS s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti ČR. Do potenciálu biomasy je zahrnut i potenciál z území obhospodařovaných vojenskými lesy. Na základě krizových plánu a technických možností energetických zdrojů budou navrženy optimální logistické body a trasy a vyhodnoceny možnosti využití biomasy ve vybraných elektrárenských a teplárenských zdrojích v krizových situacích nedostatku fosilních paliv, a ekonomických aspektů získávání a užití biomasy. Úkol č. 6380/2012 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmetální bezpečnost ČR (ENVISEC) Simona Losmanová Pavel Doubrava rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik. Náplní projektu je vyvinutí metodických a informačních nástrojů poskytujících podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí. Integrované hodnocení a scénáře přispějí ke zvýšení bezpečnosti občanů a zmírnění rizik plynoucích ze změn ekosystémů. 3

4 Úkol č. 6410/2012 CISAŽP - Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Jaroslav Hrdý Jiří Hradec provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí[1], Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem projektu je vybudování celostátního integrovaného informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění ŽP, který povede k snížení průmyslového znečištění a zlepšení kvality životního prostředí. Tento projekt vytvoří institucionální, procesní a informační zázemí pro plnění povinnosti poskytování informací o ŽP včetně sběru zpětné vazby a ohlašování. Nástroje projektu zahrnují zavedení 1) ISPOP= integrovaného plnění systému ohlašovacích povinností, 2) vybudování resortního Geoportálu dle pravidel INSPIRE, SEIS a GMES a vytvoření a 3) zavedení environmentálního helpdesku. Úkol č. 6510/2012 ETC/ICM - European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine Waters Anita Kuenitzer Jiří Hradec formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting ETC/ICM je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 18 vědeckých evropských institucí. Konsorcium je vedeno agenturou CENIA, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia a část odborných a vědeckých činností konsorcia. Součástí úkolů je také spolupráce s experty z členských zemí EEA. Konsorcium plní vždy roční pracovní program, který je odsouhlasen s EEA. Úkol č. 6520/2012 ENVIPROFESE Hana Turková Jiří Hradec Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Obsahem projektu je komplexní profesní vzdělávání 60-ti zaměstnanců CENIA - specialistů na průřezové hodnocení a interpretaci stavu ŽP v ČR a dále vedoucích pracovníků v liniovém a projektovém řízení organizace. Navrhovaný program vzdělávání je zaměřen na 3 oblasti: rozvoj a posílení odbornosti specialistů na ŽP, prohlubování jazykových znalostí a komunikačních dovedností při prezentaci v zahraničí a poslední oblastí je trénink komunikačních a řídících dovedností vedoucích úseků, oddělení a projektových týmů, které jsou zřízeny v organizaci. Výstupy: 50 úspěšně podpořených zaměstnanců z 60-ti podpořených, 2 metodiky. Implementace projektu bude 30 měsíců. 4

5 Úkol č. 2010/2012 Integrovaná prevence a omezování znečištění Zadavatel: Odborný garant (): Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zabezpečit odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence Zabezpečit výměnu informací o nejlepších dostupných technikách Danica Slaná Jan Prášek Vypracování vyjádření k žádostem o vydání IP a jejich změnám Vypracování odborných stanovisek v oblasti integrované prevence Zabezpečit helpdesk v oblasti IP Písemná zpráva ke zpracovaným stanoviskům včetně kopií všech stanovisek CENIA Aktuální informace o identifikovaných problematických případech v rámci povolovacích procesů. Písemná zpráva o činnosti odborně způsobilé osoby, analýza zpracovaných vyjádření, identifikace problematických případů a popis konkrétního postupu CENIA v problematických případech Odborná podpora při novelizaci zákona o integrované prevenci a prováděcích právních předpisů Jaroslava Honová Související právní předpisy: Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a jejich změnám Zpracování odborných stanovisek Provoz helpdesku IPPC Písemná zpráva o činnosti TPS v kompetenci zabezpečovat funkce agentury a funkce odborně způsobilé osoby podle zákona o integrované prevenci, zabezpečovat podle zákona o integrované prevenci podklady: Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Zákon č. 76/2002 Sb., vyhláška č. 554/2002 Sb., nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Vyjádření Danica Slaná Stanoviska Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Analýza, vyjádření, zpráva Danica Slaná Zpráva Miroslav Vlasák

6 Písemná zpráva o činnosti Zpráva Miroslav Vlasák TPS v kompetenci Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Výměna informací o nejlepších dostupných technikách - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby/spoluúčast Sborník Jan Prášek 6

7 Úkol č. 2020/2012 Helpdesk REACH a CLP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Taťjana Kolesniková Jan Prášek Pavel Forint Pavel Forint Karel Blaha provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Související právní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a předpisy: 1272/2008 Zajištění provozu Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku REACH a CLP Publikovat informace z oblasti REACH a CLP Zpracované dotazy HD REACH a CLP Závěrečná zpráva (vždy ke KD) Zodpovězený dotaz Taťjana Kolesniková Zpráva Taťjana Kolesniková Úkol č. 2022/2012 EIA Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Jan Kolář Jan Prášek Jaroslava Honová Barbora Fűrstová Jaroslava Honová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zajišťovat administrativně a organizačně zkoušky odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí[3], Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Související právní Zákon č. 100/2001 Sb. předpisy: Zajištění provozu IS EIA/SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA a SEA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz IS EIA a SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA Dílčí a roční zpráva o Zpráva Ivana Špelinová provozu helpdesku EIA a SEA Elektronický časopis Časopis Lucie EIA, IPPC, SEA Vravníková 7

8 a SEA Zajistit správu a úpravy IS EIA a SEA ve vazbě na požadavky OPVIP. Zajistit automatizaci výstupů z IS EIA a IS SEA Dílčí a roční zpráva o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zpráva Lucie Vravníková Úkol č. 2030/2012 Hodnocení odpadového hospodářství Zadavatel: Gabriela Buda Šepeľová Jan Prášek Odborný garant (): Jaromír Manhart Pož. list za vyplnil: David Horatius Pož. list za schválil: Jaromír Manhart provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Související právní Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy předpisy: Provozovat ISOH a dílčí databáze OH Provádět analýzy nad IS Helpdesk OH Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Helpdesk odpadové hospodářství Hodnocení odpadového hospodářství Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz helpdesku odpadového hospodářství a systému MA ISOH Průběžná a závěrečná zpráva (vždy ke KD) Informační systém odpadového hospodářství Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) Databáze kolektivních systémů (elektroodpad) Databáze zpětných odběrů vybraných výrobků Zpráva Tomáš Vávra Zpráva Gabriela Buda Šepeľová Matematické vyjádření indikátorů POH dle platné metodiky Online přístup do statistického výstupu systému Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Eva Horáková Markéta Sequencová Jaroslav Špůr Jaroslav Špůr Provoz a správa DB Databáze obaly a Sumární výstup Gabriela Buda

9 Provoz a správa DB Provoz a správa DB Podklady pro reporting Projekt CISAŽP Projekt SIRIUS Provoz a správa DB obalové odpady ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Šepeľová Databáze Online přístup do Kateřina přeshraniční přepravy statistického Sobková výstupu systému Databáze skládek Sumární výstup Jana odpadů ze zpracovaných Brabencová hlášení Soubor podkladů pro Zpráva Gabriela Buda reporting Spolupráce na řešení projektových úloh CISAŽP Spolupráce na řešení projektových úloh projektu SIRIUS Databáze zařízení s obsahem PCB, příjem a zpracování hlášení v této oblasti, vedení a aktualizace seznamu certifikovaných odběrářů pro účely inventarizace PCB Šepeľová Jiří Valta Eva Horáková Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Petra Zapletálková 9

10 Úkol č. 2040/2012 Dobrovolné nástroje Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Petr Saifríd Jan Prášek Miroslav Hájek vykonávat obchodní činnost zaměřenou na ekologicky šetrné výrobky, případně služby, posuzovat výrobky a služby z hlediska jejich ekologických parametrů, zabezpečovat projednávání Českých technických norem týkajících se ochrany životního prostředí podle 6 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Podporovat environmentálně šetrné chování Související právní předpisy: Zajištění funkce Agentury NPEZ Zabezpečit provoz Agentury EMAS Zabezpečit provoz Národního centra čistší produkce Helpdesk DN Certifikace a recertifikace EŠV, EŠS, Flower Usnesení vlády ČR č. 159/1993 o realizaci programu označování EŠV Usnesení vlády č. 159/1993 o realizaci Programu Usnesení vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy Usnesení vlády č. 26/2007 k návrhu Národního programu environmentálního značení Usnesení vlády č. 356/2007 o Pravidlech Národního programu environmentálního značení Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Licenční smlouvy k právům užívat ekoznačku Dodatky prodlužující platnost smluv Technické směrnice stanovující kritéria výrobků a služeb (nové a revidované) Databáze EŠV, EŠS, Flower Vypořádání žádostí o potvrzení VET, EPD Posouzení žádosti o udělení ekoznačky, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení ekoznačky pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Vyhotovení smlouvy k oprávnění užívat ekoznačku Vyhotovení dodatků k licenčním smlouvám Certifikáty EŠV, EŠS a Flower EU Licenční smlouvy 20 Dodatky k licenčním smlouvám Revize stávajících a Technické tvorba nových směrnice technických směrnic s stanovující kritérii pro EŠV a ESŠ kritéria EŠV a EŠS Správa databáze Databáze EŠV, výrobků a firem s EŠS a Flower EŠV, EŠS a Flower Posuzování žádosti o Potvrzení VET, potvrzení VET a EPD, EPD komunikace se žadatelem, zabezpečení Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Pavel Hrubý

11 Databáze ověřených VET, EPD Certifikace a recertifikace EMAS Registr EMAS Certifikace a recertifikace čistší produkce Databáze čistší produkce Helpdesk Propagace dobrovolných nástrojů. mezinárodní registrace prohlášení u Mezinárodního sytému EPD, ověření VET podle normy ČSN ISO Správa databáze ověřených VET, EPD Posouzení žádosti o udělení EMAS, kontrola environmentálního prohlášení, komunikace se žadatelem, komunikace s ČIŽP a ČIA, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení EMAS pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Správa registru EMAS českého registru a nového registru EU Posouzení žádosti o udělení certifikátu ČP, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Databáze VET, EPD Pavel Hrubý Certifikáty EMAS Eva Horatiová Registr EMAS Eva Horatiová Certifikáty čistší produkce Správa databází Databáze čistší čistší produkce produkce Poskytování odborné Zodpovězené podpory z oblasti dotazy dobrovolných nástrojů Zajištění propagační činnosti Články, účast na veletrzích, propagační předměty, publikace apod Eva Horatiová Eva Horatiová Pavel Hrubý Pavel Hrubý, Petr Saifríd Úkol č. 2050/2012 Ekonomika a management životního prostředí Zadavatel: Pavla Kačmárová Jan Prášek Odborný garant (): Miroslav Hájek Pož. list za vyplnil: Miroslav Hájek Pož. list za schválil: Miroslav Hájek sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, zabezpečovat v rámci 11

12 předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Provoz databáze a registru Posuzovat legislativní návrhy podle RIA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Spolupráce s Spolupráce s při na analýze RIA k zpracování RIA legislativním Vybrané pasáže analýzy RIA Michal Hovorka návrhům v oblasti IPPC Databáze ekonomických nástrojů OECD za ČR Databáze podpor Zprávy o činnosti v agendě ETAP Zápisy z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Vedení a aktualizace databáze ekonomických nástrojů OECD Provoz databáze požadavků na podpory Spolupráce s při zpracování zprávy o činnosti v agendě ETAP Zpracování zápisů z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Databáze 1 aktualizace 2x ročně (březen, září) Pavla Kačmárová Databáze Ludmila Petkovová Zprávy Jan Kolář Zápisy Jan Kolář Úkol č. 3010/2012 Provoz IS, INSPIRE, SEIS a GMES Zadavatel: Pavel Doubrava Pavel Doubrava Odborný garant (): Michaela Valentová Pož. list za vyplnil: Jaromír Adamuška Pož. list za schválil: Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Související právní předpisy: ad I. Provozování a vytěžování IS Zákon 123/1998, zřizovací listina CENIA, Informační strategie JISŽP,... ad III. GMES, Galileo Usnesení vlády 863/2010, nařízení EP a Rady EU 911/2010, Příkaz ministryně 18/2010 ad IV. INSPIRE Směrnice EP a R EU 2007/2/ES,, zákon 380/2009, Příkaz ministra 32/2010 Provozování IS, informační služby (vč. reportingu, statistik) 1) Zajištění uživatelské potřeby v rámci ministerstva, zajištění informovanosti veřejnosti, spolupráce s rezortními a dalšími organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru a metainformačního systému. 2) Provoz a technická správa mapového serveru a jeho datového skladu. 12

13 3) Návrh a tvorba tematických vrstev na mapovém serveru podle potřeb. 4) Spolupráce s rezortními a dalšími státními organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru. 5) Vytvoření mapových výstupů, analýzy a statistika. 6) Evidence a správa ověřených a certifikovaných statistických údajů o sledovaných entitách životního prostředí vedoucí ke shromažďování, analýze, publikaci a přenosu údajů potřebných k zajištění reportingových povinností, zpřístupnění potřebných údajů. 7) Soustředění a zpřístupnění informací o stavu životního prostředí, vytvoření základu pro systém sběru všech reportingových povinností. 8) Provoz ISSaR - získání, zpracování a on-line publikace statistických dat o stavu životního prostředí v České republice formou internetových publikací. 9) Zajištění agendy kontaktního místa EEA a DG ENVI (reporting, NFP pro EEA, NRC apod.). 10) Provoz databáze MA21. 11) Vedení databáze příjmů z poplatků v ochraně životního prostředí v návaznosti na rezortní statistická zjišťování. 12) Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst". 13) Provoz MIS. ISEIS 1) SEIS - zajišťování funkce národního koordinátora SEIS v České republice, zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách SEIS při EK, Radě EU a EEA, poskytování informací o problematice SEIS a aktuálním stavu projednávání souvisejících agend. IGMES, Galileo 1) GMES spoluzajišťování funkce národního koordinátora GMES v České republice. INSPIRE 1) Sekretariát Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN) - zajišťování schůzek KOVIN (pozvánky, příprava materiálů k projednání, příprava prezentací, zpracovávání připomínek členů KOVIN, zápisy, oslovování dalších členů), koordinace technických pracovních skupin, řízení technické pracovní skupiny pro geoportál a služby, pro metadata a pro monitoring a reporting. Příprava strategie implementace Směrnice INSPIRE pro předložení do vlády na III.Q (příprava textu, zpracování a vypořádání připomínek v rámci KOVIN, předložení materiálu k připomínkování na, do vnitrorezortu a mezirezortu, včetně vypořádání připomínek ze všech kol, příprava RIA). 2) Implementační pravidla účast na tvorbě pravidla pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II. a III. Směrnice INSPIRE (zajištění distribuce materiálu ve verzi po testování, sběr připomínek, zaslání připomínek do Evropské komise), přebírání draftů implementačních pravidel pro Služby založené na prostorových datech a Spouštěcí služby z Evropského výzkumného centra (JRC), zveřejňování draftů k připomínkám na internetových stránkách INSPIRE, komunikace draftů směrem ke GIS zainteresovaným subjektům, firmám, univerzitám. Sbírání připomínek za Českou republiku a zasílání připomínek do JRC. Připomínkování překladů do češtiny - pro rok 2012 pravidlo pro Interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II a III (shromáždění a zpracování připomínek GIS komunity). Účast ve výboru pro INSPIRE pod Evropskou Komisí (schůzka 2-3krát ročně, pro rok 2012 očekávána v I, II a IV Q), účast v technické skupině pro vývoj Evropského geoportálu (schůzka 2-3 krát ročně, ové připomínkování). 3) Implementace vycházející z novely (kontrola souladu funkcionality vyvíjeného národního geoportálu INSPIRE s požadavky Směrnice), MIS integrace systému do Národního geoportálu INSPIRE(mis.env.cz), integrace národního metadatového profilu dle 123/1998 a souvisejících nařízení EK do MIS, spolupráce na přípravě a implementaci Národního metadatového profilu. 4) Informační kampaň (provoz a aktualizace oficiálních stránek pro INSPIRE.GOV.CZ), prezentace na národních a mezinárodních konferencích, organizace národní konference pro INSPIRE Inspirujme se, informování o stavu INSPIRE v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN). Projekty s vazbou k úkolu 1) GS Soil - vytvoření evropského systému dat o půdách. 2) HELM - harmonizace monitorování zemského povrchu v Evropě. 3) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu. Provoz mapového serveru a datového skladu a Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Provoz mapového serveru a datového skladu a Tematická mapová díla Jana Bašistová

14 mapových nástrojů a služeb rezortu Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí (ISSaR) - provoz Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" SEIS - Systém sdílení informací o životním prostředí - národní koordinace budování tohoto systému EU GS Soil - data o půdách v ČR a Evropě GMES - národní koordinace - zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU mapových nástrojů a služeb rezortu Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" Národní koordinace budování tohoto systému EU Sběr dat zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU Zpracovaná poplatková Expertní činnost hlášení v návaznosti na v oblasti využití rezortní statistická zjišťování globálního navigačního systému EU v rezortu On-line ročenka Indikátory ŽP Jan Pokorný Pavel Doubrava Jarmila Cikánková Jana Bašistová Simona Losmanová Jan Pokorný HELM - metody monitoringu zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Monitoring zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Roční zpráva o činnosti Roční zpráva o v EEA činnosti v EEA Podklady pro RKS Podklady pro v oblasti reporting reportingu - týdně Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Implementační pravidla Nařízení EK pro Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Zpracování poplatkových hlášení v návaznosti Jana Bašistová Simona Losmanová Simona Losmanová Podklady Simona Losmanová Aktualizovaná databáze MA21 včetně verifikace dokumentů Simona Losmanová Jan Pokorný Jitka Faugnerová

15 interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II. a III. - připomínkování obsahu ANG, připomínkování překladů, hlasování v INSPIRE Committee Dodatek Nařízení pro síťové služby - připomínkování draftových verzí Implementace vycházející z novely - povinnosti vycházející z pozice Národního kontaktního místa (inspire.gov.cz, konference Inspirujme se...) Provoz MIS KOVIN - zajištění sekretariátu KOVIN, zajištění obsahu schůzek, koordinace tech. prac. skupin, řízení skupiny pro metadata, služby a geoportály a monitoring. na rezortní statistická zjišťování Zabezpečit podporu pro tvorbu a implementaci strategie JISŽP. Tvorba pravidel pro výměnu dat v rámci JISŽP Transpozice INSPIRE Informační kampaň, koordinace zainteresovanýc h odborných skupin. Fungující katalog včetně aktualizací Schůzky KOVIN, schůzky TPS, výstupy KOVIN a TPS Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová 15

16 Úkol č. 3040/2012 Hodnotící centrum Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Pavlína Slavíková Pavel Doubrava Alena Marková Pavlína Slavíková Alena Marková provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezort. 1. Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů 2. Odborná podpora při přípravě SPŽP 3. Spolupráce s EEA 4. Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) 5. Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí 6. Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty 7. Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí 8. Statistická ročenka životního prostředí ČR - elektronická verze Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů Odborná podpora při přípravě SPŽP Spolupráce s EEA Využití výstupů z VaV Modelování životního prostředí (především výhledů) do Zprávy o ŽP ČR a Kompendia Spolupráce na přípravě obsahu SPŽP, návrh vhodné indikátorové sady a její vyhodnocení. Spolupráce na materiálech hodnotících ŽP v rámci celé EU, Implementace modelování do hodnotících výstupů Konsolidovaná indikátorová sada politiky ŽP Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace EEA Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Mertl

17 Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR - Statistická ročenka účast na jednáních pracovních skupin k jednotlivým tématům (NRC setkání) Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Vyhodnocení stavu životního prostředí a jeho vývoje prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Využití výstupů z projektů VaV, které na CENIA byly zpracovány, do strategických a koncepčních materiálů Vyhodnocení stavu životního prostředí a faktorů, které ho ovlivňují, včetně jejich výhledů prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR Aktualizované indikátory ŽP Zpráva o stavu ŽP za rok 2011 Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace Kompendium životního prostředí Statistická ročenka Pavlína Slavíková Jan Pokorný Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Pokorný 17

18 Úkol č. 5010/2012 Režie Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vladimíra Vajsejtlová Vladimíra Vajsejtlová Libor Ježek Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Související právní - předpisy: Zabezpečení hlavních činností organizace Vyrovnaný rozpočet 18

19 Úkol č. 5030/2012 Zabezpečení provozu ISPOP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Tereza Havránková Vladimíra Vajsejtlová Michaela Valentová Jaromír Adamuška Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí, vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu. Související právní zákon č. 25/2008 Sb. předpisy: I. Provoz informačního systému ISPOP včetně aplikace pro ohlašování 1) aktualizace webových stránek a 2) obsluha komunikačních kanálů (e-podatelny, datové schránky) 3) tvorba manuálů pro skupiny uživatelů (ohlašovatelů, ověřovatelů, recenzentů) 4) autorizace a ověření registrací uživatelů ISPOP 5) autorizace a ověření hlášení uživatelů ISPOP 6) ověřování a schvalování plných mocí 7) podpora uživatelů procesů v ISPOP písemný helpdesk a Call Centrum i v době mimo ohlašovací období (od do ) 8) aktivní účast na školeních k problematice ISPOP (ohlašovatelé, ověřovatelé) 9) zpracování podkladů pro Zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP 10) průběžná archivace dokumentů (registrace, hlášení) 11) ve spolupráci s příslušnými útvary tvorba často kladených dotazů (FAQ) a jejich publikace na webových stránkách 12) zapracování připomínek do systému v průběhu ohlašovacího období 13) analýza dotazů po ukončení ohlašovacího období 14) Public relations ISPOP 15) Implementace vycházející z novely zákona č. 25/2008 Sb. II. Projekty s vazbou k úkolu: 1) ISPOP - testování, oponentury, spolupráce na definování přírůstku č. 2 2) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu 3) GEOPORTÁL 4) EnviHELP - zpracování životních situací a FAQ ISPOP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost informovanost zadavatele sběr a vyhodnocení dat z průběhu zprávu o průběhu a Tereza Havránková 19

20 informovanost zadavatele informovaný ověřovatel informovaný ohlašovatel informovaný recenzent informovaní dotčené veřejnosti propagace a osvěta ISPOP zákonná evidence ulehčení zákonné povinnosti ohlašovatelů a ověřovatelů informování dotčené veřejnosti ohlašování, sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP výsledcích ohlašování ISPOP - červen zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP - listopad manuál pro ověřovatele manuál pro ohlašovatele manuál pro recenzenty průběžná aktualizace aktualizované webových stránek webové stránky tvorba podkladů, distribuce materiálů, obsahová a lektorská činnost v rámci seminářů tiskové zprávy, letáky, brožury, články, reportáže, pořádní seminářů - vše v průběhu celého roku popisování a archiv autorizací archivace dokumentů koordinace projektových výstupů ISPOP pro provoz ISPOP tvorba otázek a odpovědí z/v průběhu ohlašovacího období funkční, uživatelsky komfortní aplikace - v průběhu celého roku FAQ Tereza Havránková Tereza Hloužková Matěj Podhola Zdeňka Vdovcová Jana Boučková Eva Branišová Tereza Hloužková Vladimíra Vajsejtlová Tereza Havránková 20

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012

SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ÚVOD SEMINÁŘ ISPOP JAK OHLÁSIT ZA ROK 2012 ISPOP v roce 2013 Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008 1. ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3. FINANCOVÁNÍ 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, STAV MAJETKU 5. VYHODNOCENÍ

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy

Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy a dalších aktivit Ministerstva vnitra v oblasti prostorových informací Sekce veřejné správy a egovernmentu Eva Kubátová Praha, 24. října 2012 Obsah

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel

7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK. Karel Štencel 7 let s INSPIRE z pohledu resortu ČÚZK Karel Štencel Výchozí stav a hlavní vlivy 1) ČÚZK v roli LMO testování, připomínky cestou EC JRC 2) Od počátku bylo vedení ČÚZK jasné, že implementace bude pracná

Více

Data a služby programu Copernicus

Data a služby programu Copernicus Data a služby programu Copernicus Lenka Hladíková CENIA Oddělení mapových služeb Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Videokonference se zástupci krajských úřadů Praha,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Informační systémy v ochraně životního prostředí (N240001) 0/3 KZ 3 kredity B12 Po 15:00 17:45 Team: Ing. Lenka Honetschlägerová Ph. D. (garant předmětu)

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Technologická centra krajů a ORP

Technologická centra krajů a ORP Technologická centra krajů a ORP Přínosy TS krajů a TC ORP jako součásti egon center podstatně přispějí k zavedení automatizace a elektronizace výkonu státní správy i činností samosprávy vznikne zázemí

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST

III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST III. O d ů v o d n ě n í I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Komplexní právní úprava pro autovraky, která vychází ze směrnice Evropského

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek

Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek Daniel Hájek Odbor nástrojů politiky ŽP Ministerstvo životního

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více