Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazný plán činností CENIA pro rok 2012"

Transkript

1 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Podpora prostorového a statistického modelování a scénářů, podpora tvorby Kompendia ŽP. Vytvoření uživatelsky jednoduchého webového modelu/ výukové pomůcky orientované na trvale udržitel. plánování městského prostředí v souvislosti s adaptací na klimatic. změnu (vstupní parametry - povrch. odtok, teplota, znečištění ovzduší. Pomůcka bude zaměřena na plánování, predikce, scénáře a podporu rozhodování v oblasti prostorového plánování. Úkol č. 6312/2012 GS-Soil Pavel Doubrava Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Ustavení evropské sítě za účelem zpřístupnit prostorová data veřejnému sektoru, soukromým firmám i občanům. Napomůže implementaci INSPIRE (zejména Annex III). Tematicky je projekt zaměřen na základní data o půdě a s tím spojené environmentální, zemědělské a lesnické aspekty. Úkol č. 6315/2012 NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst I. etapa Zdenek Suchánek Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, rozvíjet a ověřovat metodiku plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem I. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst je vytvoření jednotné datové báze již existujících informací o kontaminovaných místech, a vytvoření a ověření funkčnosti metodiky a potřebných manuálů včetně technického zázemí tak, aby ve II. etapě inventarizace byl zaručen jednotný postup mapování a evidence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Vedlejším cílem je vytvoření mapovacího, evidenčního a informačního aparátu, který bude využitelný v průběhu celého procesu sledování kontaminované lokality, od jejího zjištění, přes průzkum, analytiku, správní řízení, sanační zásahy až po závěrečný monitoring a případné správní zajištění či přeřazení mezi nekontaminované lokality 1

2 Úkol č. 6330/2012 Ročenka II - Multimediální ročenka životního prostředí Pavel Ehrlich Pavel Doubrava vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], Podporovat environmentálně šetrné chování Navazující projekt na projekt "Multimediální ročenka životního prostředí - ekologická výchova pro ZŠ a SŠ".Cílem projektu je vytvoření výuk. pomůcky Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí (EVVO -MmR ŽP), resp. rozšíření o 5 nových kapitol: Energie, Odpady, Půda, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava, a o 2 nové moduly - Sociálně-ekologický a Terénní v každé kapitole. MmR ŽP bude zpracována ve 2 verzích - CD a HTML a ve dvou grafických verzích, běžné a BFW. Důraz bude kladen na aktivní zapojení uživatelů do vytváření vzdělávacího obsahu - výukových objektů. Úkol č. 6340/2012 Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy Renata Horáková Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Vytvoření HW a SW řešení datového úložiště v souladu s pravidly INSPIRE, které bude soužit jako centrální úložiště resortu životního prostředí i pro další resortní organizace. Úkol č. 6350/2012 SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany ŽP a jejich napojení na registry státní správy Jaroslav Zítek Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Cílem projektu je vybudování jednotného komplexního IS pro technickou ochranu ŽP (SIRIUS), napojeného na registry státní správy - splnění požadavků zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, propojení tohoto IS dalšími relevantními zdroji, vytvoření rozhraní pro řízení sdílení a komunikaci a vytvoření souboru analytických nástrojů pro vyhodnocování dat. Projekt SIRIUS je logickým pokračováním projektu ISPOP - řeší integraci dat shromážděných v systému elektronického ohlašování jejich další analytické zpracování pro potřeby rozhodovacích procesů a národního i mezinárodního reportingu. Projekt dále předpokládá využití dat a služeb poskytovaných budovanými základními registry a Národním geoportálem INSPIRE. 2

3 Úkol č. 6360/2012 HELM - Harmonized European Land Monitoring Jana Bašistová Pavel Doubrava 1.1 provozovat dotvářet jednotný informač í systém o životním prostředí včetně vylisování primárních dat a sestavování informačních syntéz. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Spolupráce širokého konsorcia partnerů při harmonizaci sledování zemského krytu na evropské úrovni. Úkol č. 6370/2012 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích Lenka Jirásková Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Potenciál biomasy bude identifikován pomocí metodiky hodnocení produkčního potenciálu lesních a Zemědělských půd s využitím GIS s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti ČR. Do potenciálu biomasy je zahrnut i potenciál z území obhospodařovaných vojenskými lesy. Na základě krizových plánu a technických možností energetických zdrojů budou navrženy optimální logistické body a trasy a vyhodnoceny možnosti využití biomasy ve vybraných elektrárenských a teplárenských zdrojích v krizových situacích nedostatku fosilních paliv, a ekonomických aspektů získávání a užití biomasy. Úkol č. 6380/2012 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmetální bezpečnost ČR (ENVISEC) Simona Losmanová Pavel Doubrava rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik. Náplní projektu je vyvinutí metodických a informačních nástrojů poskytujících podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí. Integrované hodnocení a scénáře přispějí ke zvýšení bezpečnosti občanů a zmírnění rizik plynoucích ze změn ekosystémů. 3

4 Úkol č. 6410/2012 CISAŽP - Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Jaroslav Hrdý Jiří Hradec provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí[1], Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem projektu je vybudování celostátního integrovaného informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění ŽP, který povede k snížení průmyslového znečištění a zlepšení kvality životního prostředí. Tento projekt vytvoří institucionální, procesní a informační zázemí pro plnění povinnosti poskytování informací o ŽP včetně sběru zpětné vazby a ohlašování. Nástroje projektu zahrnují zavedení 1) ISPOP= integrovaného plnění systému ohlašovacích povinností, 2) vybudování resortního Geoportálu dle pravidel INSPIRE, SEIS a GMES a vytvoření a 3) zavedení environmentálního helpdesku. Úkol č. 6510/2012 ETC/ICM - European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine Waters Anita Kuenitzer Jiří Hradec formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting ETC/ICM je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 18 vědeckých evropských institucí. Konsorcium je vedeno agenturou CENIA, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia a část odborných a vědeckých činností konsorcia. Součástí úkolů je také spolupráce s experty z členských zemí EEA. Konsorcium plní vždy roční pracovní program, který je odsouhlasen s EEA. Úkol č. 6520/2012 ENVIPROFESE Hana Turková Jiří Hradec Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Obsahem projektu je komplexní profesní vzdělávání 60-ti zaměstnanců CENIA - specialistů na průřezové hodnocení a interpretaci stavu ŽP v ČR a dále vedoucích pracovníků v liniovém a projektovém řízení organizace. Navrhovaný program vzdělávání je zaměřen na 3 oblasti: rozvoj a posílení odbornosti specialistů na ŽP, prohlubování jazykových znalostí a komunikačních dovedností při prezentaci v zahraničí a poslední oblastí je trénink komunikačních a řídících dovedností vedoucích úseků, oddělení a projektových týmů, které jsou zřízeny v organizaci. Výstupy: 50 úspěšně podpořených zaměstnanců z 60-ti podpořených, 2 metodiky. Implementace projektu bude 30 měsíců. 4

5 Úkol č. 2010/2012 Integrovaná prevence a omezování znečištění Zadavatel: Odborný garant (): Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zabezpečit odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence Zabezpečit výměnu informací o nejlepších dostupných technikách Danica Slaná Jan Prášek Vypracování vyjádření k žádostem o vydání IP a jejich změnám Vypracování odborných stanovisek v oblasti integrované prevence Zabezpečit helpdesk v oblasti IP Písemná zpráva ke zpracovaným stanoviskům včetně kopií všech stanovisek CENIA Aktuální informace o identifikovaných problematických případech v rámci povolovacích procesů. Písemná zpráva o činnosti odborně způsobilé osoby, analýza zpracovaných vyjádření, identifikace problematických případů a popis konkrétního postupu CENIA v problematických případech Odborná podpora při novelizaci zákona o integrované prevenci a prováděcích právních předpisů Jaroslava Honová Související právní předpisy: Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a jejich změnám Zpracování odborných stanovisek Provoz helpdesku IPPC Písemná zpráva o činnosti TPS v kompetenci zabezpečovat funkce agentury a funkce odborně způsobilé osoby podle zákona o integrované prevenci, zabezpečovat podle zákona o integrované prevenci podklady: Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Zákon č. 76/2002 Sb., vyhláška č. 554/2002 Sb., nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Vyjádření Danica Slaná Stanoviska Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Analýza, vyjádření, zpráva Danica Slaná Zpráva Miroslav Vlasák

6 Písemná zpráva o činnosti Zpráva Miroslav Vlasák TPS v kompetenci Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Výměna informací o nejlepších dostupných technikách - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby/spoluúčast Sborník Jan Prášek 6

7 Úkol č. 2020/2012 Helpdesk REACH a CLP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Taťjana Kolesniková Jan Prášek Pavel Forint Pavel Forint Karel Blaha provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Související právní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a předpisy: 1272/2008 Zajištění provozu Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku REACH a CLP Publikovat informace z oblasti REACH a CLP Zpracované dotazy HD REACH a CLP Závěrečná zpráva (vždy ke KD) Zodpovězený dotaz Taťjana Kolesniková Zpráva Taťjana Kolesniková Úkol č. 2022/2012 EIA Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Jan Kolář Jan Prášek Jaroslava Honová Barbora Fűrstová Jaroslava Honová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zajišťovat administrativně a organizačně zkoušky odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí[3], Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Související právní Zákon č. 100/2001 Sb. předpisy: Zajištění provozu IS EIA/SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA a SEA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz IS EIA a SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA Dílčí a roční zpráva o Zpráva Ivana Špelinová provozu helpdesku EIA a SEA Elektronický časopis Časopis Lucie EIA, IPPC, SEA Vravníková 7

8 a SEA Zajistit správu a úpravy IS EIA a SEA ve vazbě na požadavky OPVIP. Zajistit automatizaci výstupů z IS EIA a IS SEA Dílčí a roční zpráva o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zpráva Lucie Vravníková Úkol č. 2030/2012 Hodnocení odpadového hospodářství Zadavatel: Gabriela Buda Šepeľová Jan Prášek Odborný garant (): Jaromír Manhart Pož. list za vyplnil: David Horatius Pož. list za schválil: Jaromír Manhart provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Související právní Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy předpisy: Provozovat ISOH a dílčí databáze OH Provádět analýzy nad IS Helpdesk OH Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Helpdesk odpadové hospodářství Hodnocení odpadového hospodářství Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz helpdesku odpadového hospodářství a systému MA ISOH Průběžná a závěrečná zpráva (vždy ke KD) Informační systém odpadového hospodářství Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) Databáze kolektivních systémů (elektroodpad) Databáze zpětných odběrů vybraných výrobků Zpráva Tomáš Vávra Zpráva Gabriela Buda Šepeľová Matematické vyjádření indikátorů POH dle platné metodiky Online přístup do statistického výstupu systému Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Eva Horáková Markéta Sequencová Jaroslav Špůr Jaroslav Špůr Provoz a správa DB Databáze obaly a Sumární výstup Gabriela Buda

9 Provoz a správa DB Provoz a správa DB Podklady pro reporting Projekt CISAŽP Projekt SIRIUS Provoz a správa DB obalové odpady ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Šepeľová Databáze Online přístup do Kateřina přeshraniční přepravy statistického Sobková výstupu systému Databáze skládek Sumární výstup Jana odpadů ze zpracovaných Brabencová hlášení Soubor podkladů pro Zpráva Gabriela Buda reporting Spolupráce na řešení projektových úloh CISAŽP Spolupráce na řešení projektových úloh projektu SIRIUS Databáze zařízení s obsahem PCB, příjem a zpracování hlášení v této oblasti, vedení a aktualizace seznamu certifikovaných odběrářů pro účely inventarizace PCB Šepeľová Jiří Valta Eva Horáková Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Petra Zapletálková 9

10 Úkol č. 2040/2012 Dobrovolné nástroje Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Petr Saifríd Jan Prášek Miroslav Hájek vykonávat obchodní činnost zaměřenou na ekologicky šetrné výrobky, případně služby, posuzovat výrobky a služby z hlediska jejich ekologických parametrů, zabezpečovat projednávání Českých technických norem týkajících se ochrany životního prostředí podle 6 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Podporovat environmentálně šetrné chování Související právní předpisy: Zajištění funkce Agentury NPEZ Zabezpečit provoz Agentury EMAS Zabezpečit provoz Národního centra čistší produkce Helpdesk DN Certifikace a recertifikace EŠV, EŠS, Flower Usnesení vlády ČR č. 159/1993 o realizaci programu označování EŠV Usnesení vlády č. 159/1993 o realizaci Programu Usnesení vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy Usnesení vlády č. 26/2007 k návrhu Národního programu environmentálního značení Usnesení vlády č. 356/2007 o Pravidlech Národního programu environmentálního značení Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Licenční smlouvy k právům užívat ekoznačku Dodatky prodlužující platnost smluv Technické směrnice stanovující kritéria výrobků a služeb (nové a revidované) Databáze EŠV, EŠS, Flower Vypořádání žádostí o potvrzení VET, EPD Posouzení žádosti o udělení ekoznačky, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení ekoznačky pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Vyhotovení smlouvy k oprávnění užívat ekoznačku Vyhotovení dodatků k licenčním smlouvám Certifikáty EŠV, EŠS a Flower EU Licenční smlouvy 20 Dodatky k licenčním smlouvám Revize stávajících a Technické tvorba nových směrnice technických směrnic s stanovující kritérii pro EŠV a ESŠ kritéria EŠV a EŠS Správa databáze Databáze EŠV, výrobků a firem s EŠS a Flower EŠV, EŠS a Flower Posuzování žádosti o Potvrzení VET, potvrzení VET a EPD, EPD komunikace se žadatelem, zabezpečení Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Pavel Hrubý

11 Databáze ověřených VET, EPD Certifikace a recertifikace EMAS Registr EMAS Certifikace a recertifikace čistší produkce Databáze čistší produkce Helpdesk Propagace dobrovolných nástrojů. mezinárodní registrace prohlášení u Mezinárodního sytému EPD, ověření VET podle normy ČSN ISO Správa databáze ověřených VET, EPD Posouzení žádosti o udělení EMAS, kontrola environmentálního prohlášení, komunikace se žadatelem, komunikace s ČIŽP a ČIA, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení EMAS pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Správa registru EMAS českého registru a nového registru EU Posouzení žádosti o udělení certifikátu ČP, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Databáze VET, EPD Pavel Hrubý Certifikáty EMAS Eva Horatiová Registr EMAS Eva Horatiová Certifikáty čistší produkce Správa databází Databáze čistší čistší produkce produkce Poskytování odborné Zodpovězené podpory z oblasti dotazy dobrovolných nástrojů Zajištění propagační činnosti Články, účast na veletrzích, propagační předměty, publikace apod Eva Horatiová Eva Horatiová Pavel Hrubý Pavel Hrubý, Petr Saifríd Úkol č. 2050/2012 Ekonomika a management životního prostředí Zadavatel: Pavla Kačmárová Jan Prášek Odborný garant (): Miroslav Hájek Pož. list za vyplnil: Miroslav Hájek Pož. list za schválil: Miroslav Hájek sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, zabezpečovat v rámci 11

12 předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Provoz databáze a registru Posuzovat legislativní návrhy podle RIA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Spolupráce s Spolupráce s při na analýze RIA k zpracování RIA legislativním Vybrané pasáže analýzy RIA Michal Hovorka návrhům v oblasti IPPC Databáze ekonomických nástrojů OECD za ČR Databáze podpor Zprávy o činnosti v agendě ETAP Zápisy z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Vedení a aktualizace databáze ekonomických nástrojů OECD Provoz databáze požadavků na podpory Spolupráce s při zpracování zprávy o činnosti v agendě ETAP Zpracování zápisů z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Databáze 1 aktualizace 2x ročně (březen, září) Pavla Kačmárová Databáze Ludmila Petkovová Zprávy Jan Kolář Zápisy Jan Kolář Úkol č. 3010/2012 Provoz IS, INSPIRE, SEIS a GMES Zadavatel: Pavel Doubrava Pavel Doubrava Odborný garant (): Michaela Valentová Pož. list za vyplnil: Jaromír Adamuška Pož. list za schválil: Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Související právní předpisy: ad I. Provozování a vytěžování IS Zákon 123/1998, zřizovací listina CENIA, Informační strategie JISŽP,... ad III. GMES, Galileo Usnesení vlády 863/2010, nařízení EP a Rady EU 911/2010, Příkaz ministryně 18/2010 ad IV. INSPIRE Směrnice EP a R EU 2007/2/ES,, zákon 380/2009, Příkaz ministra 32/2010 Provozování IS, informační služby (vč. reportingu, statistik) 1) Zajištění uživatelské potřeby v rámci ministerstva, zajištění informovanosti veřejnosti, spolupráce s rezortními a dalšími organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru a metainformačního systému. 2) Provoz a technická správa mapového serveru a jeho datového skladu. 12

13 3) Návrh a tvorba tematických vrstev na mapovém serveru podle potřeb. 4) Spolupráce s rezortními a dalšími státními organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru. 5) Vytvoření mapových výstupů, analýzy a statistika. 6) Evidence a správa ověřených a certifikovaných statistických údajů o sledovaných entitách životního prostředí vedoucí ke shromažďování, analýze, publikaci a přenosu údajů potřebných k zajištění reportingových povinností, zpřístupnění potřebných údajů. 7) Soustředění a zpřístupnění informací o stavu životního prostředí, vytvoření základu pro systém sběru všech reportingových povinností. 8) Provoz ISSaR - získání, zpracování a on-line publikace statistických dat o stavu životního prostředí v České republice formou internetových publikací. 9) Zajištění agendy kontaktního místa EEA a DG ENVI (reporting, NFP pro EEA, NRC apod.). 10) Provoz databáze MA21. 11) Vedení databáze příjmů z poplatků v ochraně životního prostředí v návaznosti na rezortní statistická zjišťování. 12) Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst". 13) Provoz MIS. ISEIS 1) SEIS - zajišťování funkce národního koordinátora SEIS v České republice, zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách SEIS při EK, Radě EU a EEA, poskytování informací o problematice SEIS a aktuálním stavu projednávání souvisejících agend. IGMES, Galileo 1) GMES spoluzajišťování funkce národního koordinátora GMES v České republice. INSPIRE 1) Sekretariát Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN) - zajišťování schůzek KOVIN (pozvánky, příprava materiálů k projednání, příprava prezentací, zpracovávání připomínek členů KOVIN, zápisy, oslovování dalších členů), koordinace technických pracovních skupin, řízení technické pracovní skupiny pro geoportál a služby, pro metadata a pro monitoring a reporting. Příprava strategie implementace Směrnice INSPIRE pro předložení do vlády na III.Q (příprava textu, zpracování a vypořádání připomínek v rámci KOVIN, předložení materiálu k připomínkování na, do vnitrorezortu a mezirezortu, včetně vypořádání připomínek ze všech kol, příprava RIA). 2) Implementační pravidla účast na tvorbě pravidla pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II. a III. Směrnice INSPIRE (zajištění distribuce materiálu ve verzi po testování, sběr připomínek, zaslání připomínek do Evropské komise), přebírání draftů implementačních pravidel pro Služby založené na prostorových datech a Spouštěcí služby z Evropského výzkumného centra (JRC), zveřejňování draftů k připomínkám na internetových stránkách INSPIRE, komunikace draftů směrem ke GIS zainteresovaným subjektům, firmám, univerzitám. Sbírání připomínek za Českou republiku a zasílání připomínek do JRC. Připomínkování překladů do češtiny - pro rok 2012 pravidlo pro Interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II a III (shromáždění a zpracování připomínek GIS komunity). Účast ve výboru pro INSPIRE pod Evropskou Komisí (schůzka 2-3krát ročně, pro rok 2012 očekávána v I, II a IV Q), účast v technické skupině pro vývoj Evropského geoportálu (schůzka 2-3 krát ročně, ové připomínkování). 3) Implementace vycházející z novely (kontrola souladu funkcionality vyvíjeného národního geoportálu INSPIRE s požadavky Směrnice), MIS integrace systému do Národního geoportálu INSPIRE(mis.env.cz), integrace národního metadatového profilu dle 123/1998 a souvisejících nařízení EK do MIS, spolupráce na přípravě a implementaci Národního metadatového profilu. 4) Informační kampaň (provoz a aktualizace oficiálních stránek pro INSPIRE.GOV.CZ), prezentace na národních a mezinárodních konferencích, organizace národní konference pro INSPIRE Inspirujme se, informování o stavu INSPIRE v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN). Projekty s vazbou k úkolu 1) GS Soil - vytvoření evropského systému dat o půdách. 2) HELM - harmonizace monitorování zemského povrchu v Evropě. 3) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu. Provoz mapového serveru a datového skladu a Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Provoz mapového serveru a datového skladu a Tematická mapová díla Jana Bašistová

14 mapových nástrojů a služeb rezortu Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí (ISSaR) - provoz Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" SEIS - Systém sdílení informací o životním prostředí - národní koordinace budování tohoto systému EU GS Soil - data o půdách v ČR a Evropě GMES - národní koordinace - zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU mapových nástrojů a služeb rezortu Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" Národní koordinace budování tohoto systému EU Sběr dat zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU Zpracovaná poplatková Expertní činnost hlášení v návaznosti na v oblasti využití rezortní statistická zjišťování globálního navigačního systému EU v rezortu On-line ročenka Indikátory ŽP Jan Pokorný Pavel Doubrava Jarmila Cikánková Jana Bašistová Simona Losmanová Jan Pokorný HELM - metody monitoringu zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Monitoring zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Roční zpráva o činnosti Roční zpráva o v EEA činnosti v EEA Podklady pro RKS Podklady pro v oblasti reporting reportingu - týdně Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Implementační pravidla Nařízení EK pro Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Zpracování poplatkových hlášení v návaznosti Jana Bašistová Simona Losmanová Simona Losmanová Podklady Simona Losmanová Aktualizovaná databáze MA21 včetně verifikace dokumentů Simona Losmanová Jan Pokorný Jitka Faugnerová

15 interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II. a III. - připomínkování obsahu ANG, připomínkování překladů, hlasování v INSPIRE Committee Dodatek Nařízení pro síťové služby - připomínkování draftových verzí Implementace vycházející z novely - povinnosti vycházející z pozice Národního kontaktního místa (inspire.gov.cz, konference Inspirujme se...) Provoz MIS KOVIN - zajištění sekretariátu KOVIN, zajištění obsahu schůzek, koordinace tech. prac. skupin, řízení skupiny pro metadata, služby a geoportály a monitoring. na rezortní statistická zjišťování Zabezpečit podporu pro tvorbu a implementaci strategie JISŽP. Tvorba pravidel pro výměnu dat v rámci JISŽP Transpozice INSPIRE Informační kampaň, koordinace zainteresovanýc h odborných skupin. Fungující katalog včetně aktualizací Schůzky KOVIN, schůzky TPS, výstupy KOVIN a TPS Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová 15

16 Úkol č. 3040/2012 Hodnotící centrum Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Pavlína Slavíková Pavel Doubrava Alena Marková Pavlína Slavíková Alena Marková provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezort. 1. Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů 2. Odborná podpora při přípravě SPŽP 3. Spolupráce s EEA 4. Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) 5. Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí 6. Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty 7. Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí 8. Statistická ročenka životního prostředí ČR - elektronická verze Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů Odborná podpora při přípravě SPŽP Spolupráce s EEA Využití výstupů z VaV Modelování životního prostředí (především výhledů) do Zprávy o ŽP ČR a Kompendia Spolupráce na přípravě obsahu SPŽP, návrh vhodné indikátorové sady a její vyhodnocení. Spolupráce na materiálech hodnotících ŽP v rámci celé EU, Implementace modelování do hodnotících výstupů Konsolidovaná indikátorová sada politiky ŽP Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace EEA Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Mertl

17 Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR - Statistická ročenka účast na jednáních pracovních skupin k jednotlivým tématům (NRC setkání) Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Vyhodnocení stavu životního prostředí a jeho vývoje prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Využití výstupů z projektů VaV, které na CENIA byly zpracovány, do strategických a koncepčních materiálů Vyhodnocení stavu životního prostředí a faktorů, které ho ovlivňují, včetně jejich výhledů prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR Aktualizované indikátory ŽP Zpráva o stavu ŽP za rok 2011 Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace Kompendium životního prostředí Statistická ročenka Pavlína Slavíková Jan Pokorný Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Pokorný 17

18 Úkol č. 5010/2012 Režie Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vladimíra Vajsejtlová Vladimíra Vajsejtlová Libor Ježek Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Související právní - předpisy: Zabezpečení hlavních činností organizace Vyrovnaný rozpočet 18

19 Úkol č. 5030/2012 Zabezpečení provozu ISPOP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Tereza Havránková Vladimíra Vajsejtlová Michaela Valentová Jaromír Adamuška Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí, vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu. Související právní zákon č. 25/2008 Sb. předpisy: I. Provoz informačního systému ISPOP včetně aplikace pro ohlašování 1) aktualizace webových stránek a 2) obsluha komunikačních kanálů (e-podatelny, datové schránky) 3) tvorba manuálů pro skupiny uživatelů (ohlašovatelů, ověřovatelů, recenzentů) 4) autorizace a ověření registrací uživatelů ISPOP 5) autorizace a ověření hlášení uživatelů ISPOP 6) ověřování a schvalování plných mocí 7) podpora uživatelů procesů v ISPOP písemný helpdesk a Call Centrum i v době mimo ohlašovací období (od do ) 8) aktivní účast na školeních k problematice ISPOP (ohlašovatelé, ověřovatelé) 9) zpracování podkladů pro Zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP 10) průběžná archivace dokumentů (registrace, hlášení) 11) ve spolupráci s příslušnými útvary tvorba často kladených dotazů (FAQ) a jejich publikace na webových stránkách 12) zapracování připomínek do systému v průběhu ohlašovacího období 13) analýza dotazů po ukončení ohlašovacího období 14) Public relations ISPOP 15) Implementace vycházející z novely zákona č. 25/2008 Sb. II. Projekty s vazbou k úkolu: 1) ISPOP - testování, oponentury, spolupráce na definování přírůstku č. 2 2) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu 3) GEOPORTÁL 4) EnviHELP - zpracování životních situací a FAQ ISPOP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost informovanost zadavatele sběr a vyhodnocení dat z průběhu zprávu o průběhu a Tereza Havránková 19

20 informovanost zadavatele informovaný ověřovatel informovaný ohlašovatel informovaný recenzent informovaní dotčené veřejnosti propagace a osvěta ISPOP zákonná evidence ulehčení zákonné povinnosti ohlašovatelů a ověřovatelů informování dotčené veřejnosti ohlašování, sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP výsledcích ohlašování ISPOP - červen zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP - listopad manuál pro ověřovatele manuál pro ohlašovatele manuál pro recenzenty průběžná aktualizace aktualizované webových stránek webové stránky tvorba podkladů, distribuce materiálů, obsahová a lektorská činnost v rámci seminářů tiskové zprávy, letáky, brožury, články, reportáže, pořádní seminářů - vše v průběhu celého roku popisování a archiv autorizací archivace dokumentů koordinace projektových výstupů ISPOP pro provoz ISPOP tvorba otázek a odpovědí z/v průběhu ohlašovacího období funkční, uživatelsky komfortní aplikace - v průběhu celého roku FAQ Tereza Havránková Tereza Hloužková Matěj Podhola Zdeňka Vdovcová Jana Boučková Eva Branišová Tereza Hloužková Vladimíra Vajsejtlová Tereza Havránková 20

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2010 Úkol č. 2010/2010 Integrovaná prevence a omezování znečištění Odpovědný řešitel: Jan Kolář Odborný garant (MŽP): Jan Maršák Zpracování vyjádření OZO k žádostem

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2013

Závazný plán činností CENIA pro rok 2013 Závazný plán činností CENIA pro rok 2013 Úkol č. 2010/2013 Integrovaná prevence a omezování znečištění Zadavatel: Danica Smejkalová Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaroslava Honová

Více

Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014

Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014 Závazný plán činnosti CENIA pro rok 2014 Úkol č. 2010/2014 Integrovaná prevence a omezování znečištění Jan Kolář Odborný garant (CENIA): Jan Prášek Odborný garant (): Jaroslava Honová Pož. list za vyplnil:

Více

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009

ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 ZÁVAZNÝ PLÁN ČINNOSTÍ CENIA PRO ROK 2009 Úkol č. 2010/2009 Činnost odborně způsobilé osoby Odborný garant (MŽP): Hynek Beneš Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a k žádostem o změnu IP. Zpracování

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu

EnviHELP. poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí. Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu EnviHELP poskytování informační podpory v rámci resortu životního prostředí Ing. Monika Syrovátková CENIA, vedoucí projektu Projektové úlohy projektu CISAŽP Systém prezentace informací o životním prostředí

Více

Rut Bízková. Konference ISSS. 7.4.2008, Hradec Králové. Ohlašování environmentálních dat bude elektronické. náměstkyně ministra životního prostředí

Rut Bízková. Konference ISSS. 7.4.2008, Hradec Králové. Ohlašování environmentálních dat bude elektronické. náměstkyně ministra životního prostředí Konference ISSS 7.4.2008, Hradec Králové Ohlašování environmentálních dat bude elektronické Proč elektronizujeme resort ŽP? MŽP jako významná součást efektivní veřejné správy e-government jako priorita:

Více

Centrální elektronické služby resortu životního prostředí. Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)

Centrální elektronické služby resortu životního prostředí. Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) Centrální elektronické služby resortu životního prostředí Jan Nepimach (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) 1 Cíl prezentace Představení páteřního systému elektronických služeb resortu

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec

1. české uživatelské fórum GMES 29.-30.5.2012 Praha Zbyněk Stein. Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec Zbyněk Stein Představení aktivit CENIA v projektu EnviSec O projektu Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky Identifikační údaje: Program bezpečnostního

Více

Projekt ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Jan Nepimach

Projekt ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Jan Nepimach Projekt ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Jan Nepimach Cíl projektu Popsat procesy vybraných agendových informačních toků v oblasti životního prostředí,

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku

Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová Nemoforum, Seminář k digitalizaci katastrálních map, 4. prosince 2008, Praha Obsah prezentace - Úloha

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP?

PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? PORTÁL ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAZE - Nový pohled na starý IOŽIP? Jaroslav Šolc Konference epraha, 30.4.2009 IOŽIP - Inf. systém o ŽP v Praze 1 Co je to IOŽIP? IOŽIP = Informační systém o životním prostředí

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu 9. prosince 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie

ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE. Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie ISVS - VODA v kontextu směrnice INSPIRE Zdeněk Hošek Sekce vodního hospodářství Sekce pro ekonomiku a informační technologie 25.11.2015 Informační systém veřejné správy VODA Aktuální informace stavy a

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Příprava Implementační strategie INSPIRE

Příprava Implementační strategie INSPIRE Příprava Implementační strategie INSPIRE cenia.cz/inspire Jiří Hradec Co je to INSPIRE Připravovaná směrnice EU pro sdílení dat soužících pro podporu politik životního prostředí Cílem je zajistit dostupnost,

Více

CENIA v poskytování informací o životním prostředí České republiky

CENIA v poskytování informací o životním prostředí České republiky Úloha agentury CENIA v poskytování informací o životním prostředí České republiky Eva Branišová tisková mluvčí KICK OFF Zkušenosti ukázaly, že odborné informace o životním prostředí nejsou pro občany dostatečně

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie)

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová sekce pro veřejnou správu a egovernment Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat

Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Digitální mapa veřejné správy v kontextu nové politiky státu v oblasti prostorových dat Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice 24. 25. listopadu 2009 Obsah - Z čeho vycházíme - Význam INSPIRE

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Koordinační výbor pro INSPIRE

Koordinační výbor pro INSPIRE Koordinační výbor pro INSPIRE Jitka Faugnerová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Inspirujme se, Bratislava, 25.11.2015 1 KOVIN NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ VÝBOR PRO INSPIRE Poradní orgán ministra

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2011 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2011 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2011 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovém období 2007-2013 aktualizace k 1. březnu 2013 Pořadí Typová pozice

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?!

Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! Úvodní seminář technické pracovní skupiny (TPS) licence a legislativa Licence a podmínky pro sdílení dat podle INSPIRE - týká se také vás?! 9.6. 2011 od 9:30 ČÚZK, Praha 8 Cíle semináře Umožnit setkání

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ

Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ Národní stálá konference komora ITI a IPRÚ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 13:45 Aktuality z urbánní

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 44736/ENV/16 V Praze dne 18. října 2016 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Prováděcí předpis a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Roční zpráva 2015 CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Roční zpráva 2015 CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2015 ROČNÍ ZPRÁVA Roční zpráva 2015 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 125 226, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

SMART CITIES OPTIKOU MMR

SMART CITIES OPTIKOU MMR SMART CITIES OPTIKOU MMR CITYCON 22. 9. 2016, PÍSEK MGR. FRANTIŠEK KUBEŠ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR REGIONÁLNÍ POLITIKY VEDOUCÍ ODDĚLENÍ URBÁNNÍ POLITIKY STRUČNÁ VÝCHODISKA ANEB PROČ BÝT SMART

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu

Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu Satelitní data a aplikace využitelné pro veřejnou správu Zbyněk Stein specialista GIS Simona Losmanová specialista GMES Konference ISSS Hradec Králové, 3.4.2012 Obsah 1. Dostupnost dat DPZ 2. Archivy družicových

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

INSPIRE INSPIRE. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách. K čemu vlastně INSPIRE. Směrnice INSPIRE. . a stavět geoportály 2.12.

INSPIRE INSPIRE. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách. K čemu vlastně INSPIRE. Směrnice INSPIRE. . a stavět geoportály 2.12. Data k užití aneb, jak jsme na tom Čechách INSPIRE Jitka Faugnerová 1 2 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Zákon 123/1998 Sb., Směrnice INSPIRE INSPIRE Směrnice 2007/2/ES o právu na informace

Více

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha

GeoInfoStrategie. Jiří Čtyroký. člen zpracovatelského týmu. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha GeoInfoStrategie Jiří Čtyroký člen zpracovatelského týmu Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu projektu 23. květen 2013, Praha Obsah - Plán prací - Struktura materiálu - Osnova Geoinfostrategie -

Více

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP

Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Akční plán pro tematickou předběžnou podmínku v gesci MŽP Podpora investic do odpadového udržitelných z vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

INSPIRE pro začátečníky

INSPIRE pro začátečníky INSPIRE pro začátečníky Jitka Faugnerová, Lenka Jirásková Inspirujme se možnostmi 23. 24. 11. 2010, Průhonice INSPIRE Jitka Faugnerová jitka.faugnerova@cenia.cz Inspirujme se možnostmi 23. 24. 11. 2010,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek

STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek STAV PŘÍPRAVY PROVÁDĚCÍ ETAPY NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (NIKM) RNDr. Zdeněk Suchánek Stav řešení projektu národní inventarizace kontaminovaných míst Řešitelem projektu NIKM je CENIA, realizace

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely

Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely Novela zákona o integrovanéprevenci - stav legislativního procesu a hlavní okruhy novely Mgr. Hana Nenutilová Ministerstvo životního prostředí odbor legislativní Seminář Směrnice o průmyslových emisích

Více