Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazný plán činností CENIA pro rok 2012"

Transkript

1 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Podpora prostorového a statistického modelování a scénářů, podpora tvorby Kompendia ŽP. Vytvoření uživatelsky jednoduchého webového modelu/ výukové pomůcky orientované na trvale udržitel. plánování městského prostředí v souvislosti s adaptací na klimatic. změnu (vstupní parametry - povrch. odtok, teplota, znečištění ovzduší. Pomůcka bude zaměřena na plánování, predikce, scénáře a podporu rozhodování v oblasti prostorového plánování. Úkol č. 6312/2012 GS-Soil Pavel Doubrava Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Ustavení evropské sítě za účelem zpřístupnit prostorová data veřejnému sektoru, soukromým firmám i občanům. Napomůže implementaci INSPIRE (zejména Annex III). Tematicky je projekt zaměřen na základní data o půdě a s tím spojené environmentální, zemědělské a lesnické aspekty. Úkol č. 6315/2012 NIKM - Národní inventarizace kontaminovaných míst I. etapa Zdenek Suchánek Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, rozvíjet a ověřovat metodiku plánování územního rozvoje a postupy revitalizace krajiny, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem I. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst je vytvoření jednotné datové báze již existujících informací o kontaminovaných místech, a vytvoření a ověření funkčnosti metodiky a potřebných manuálů včetně technického zázemí tak, aby ve II. etapě inventarizace byl zaručen jednotný postup mapování a evidence kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Vedlejším cílem je vytvoření mapovacího, evidenčního a informačního aparátu, který bude využitelný v průběhu celého procesu sledování kontaminované lokality, od jejího zjištění, přes průzkum, analytiku, správní řízení, sanační zásahy až po závěrečný monitoring a případné správní zajištění či přeřazení mezi nekontaminované lokality 1

2 Úkol č. 6330/2012 Ročenka II - Multimediální ročenka životního prostředí Pavel Ehrlich Pavel Doubrava vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], Podporovat environmentálně šetrné chování Navazující projekt na projekt "Multimediální ročenka životního prostředí - ekologická výchova pro ZŠ a SŠ".Cílem projektu je vytvoření výuk. pomůcky Environmentální výchova - Multimediální ročenka životního prostředí (EVVO -MmR ŽP), resp. rozšíření o 5 nových kapitol: Energie, Odpady, Půda, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava, a o 2 nové moduly - Sociálně-ekologický a Terénní v každé kapitole. MmR ŽP bude zpracována ve 2 verzích - CD a HTML a ve dvou grafických verzích, běžné a BFW. Důraz bude kladen na aktivní zapojení uživatelů do vytváření vzdělávacího obsahu - výukových objektů. Úkol č. 6340/2012 Vytvoření soustavy geoportálů a datového úložiště v návaznosti na Portál veřejné správy Renata Horáková Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Vytvoření HW a SW řešení datového úložiště v souladu s pravidly INSPIRE, které bude soužit jako centrální úložiště resortu životního prostředí i pro další resortní organizace. Úkol č. 6350/2012 SIRIUS - Systém integrace a řízení informací v oblasti technické ochrany ŽP a jejich napojení na registry státní správy Jaroslav Zítek Pavel Doubrava provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Cílem projektu je vybudování jednotného komplexního IS pro technickou ochranu ŽP (SIRIUS), napojeného na registry státní správy - splnění požadavků zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, propojení tohoto IS dalšími relevantními zdroji, vytvoření rozhraní pro řízení sdílení a komunikaci a vytvoření souboru analytických nástrojů pro vyhodnocování dat. Projekt SIRIUS je logickým pokračováním projektu ISPOP - řeší integraci dat shromážděných v systému elektronického ohlašování jejich další analytické zpracování pro potřeby rozhodovacích procesů a národního i mezinárodního reportingu. Projekt dále předpokládá využití dat a služeb poskytovaných budovanými základními registry a Národním geoportálem INSPIRE. 2

3 Úkol č. 6360/2012 HELM - Harmonized European Land Monitoring Jana Bašistová Pavel Doubrava 1.1 provozovat dotvářet jednotný informač í systém o životním prostředí včetně vylisování primárních dat a sestavování informačních syntéz. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Spolupráce širokého konsorcia partnerů při harmonizaci sledování zemského krytu na evropské úrovni. Úkol č. 6370/2012 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích Lenka Jirásková Pavel Doubrava formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Potenciál biomasy bude identifikován pomocí metodiky hodnocení produkčního potenciálu lesních a Zemědělských půd s využitím GIS s ohledem na scénáře potravinové bezpečnosti ČR. Do potenciálu biomasy je zahrnut i potenciál z území obhospodařovaných vojenskými lesy. Na základě krizových plánu a technických možností energetických zdrojů budou navrženy optimální logistické body a trasy a vyhodnoceny možnosti využití biomasy ve vybraných elektrárenských a teplárenských zdrojích v krizových situacích nedostatku fosilních paliv, a ekonomických aspektů získávání a užití biomasy. Úkol č. 6380/2012 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmetální bezpečnost ČR (ENVISEC) Simona Losmanová Pavel Doubrava rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik. Náplní projektu je vyvinutí metodických a informačních nástrojů poskytujících podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí. Integrované hodnocení a scénáře přispějí ke zvýšení bezpečnosti občanů a zmírnění rizik plynoucích ze změn ekosystémů. 3

4 Úkol č. 6410/2012 CISAŽP - Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Jaroslav Hrdý Jiří Hradec provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí[1], Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Hlavním cílem projektu je vybudování celostátního integrovaného informačního systému pro sběr a hodnocení informací o znečištění ŽP, který povede k snížení průmyslového znečištění a zlepšení kvality životního prostředí. Tento projekt vytvoří institucionální, procesní a informační zázemí pro plnění povinnosti poskytování informací o ŽP včetně sběru zpětné vazby a ohlašování. Nástroje projektu zahrnují zavedení 1) ISPOP= integrovaného plnění systému ohlašovacích povinností, 2) vybudování resortního Geoportálu dle pravidel INSPIRE, SEIS a GMES a vytvoření a 3) zavedení environmentálního helpdesku. Úkol č. 6510/2012 ETC/ICM - European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine Waters Anita Kuenitzer Jiří Hradec formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting ETC/ICM je jedním z pěti tematických středisek zřízených Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) a je jejím expertním centrem pro veškeré činnosti týkající se vody. Požadovanou expertizu zaručuje složení ETC/ICM, které je konsorciem 18 vědeckých evropských institucí. Konsorcium je vedeno agenturou CENIA, která zajišťuje koordinaci aktivit všech partnerů konsorcia a část odborných a vědeckých činností konsorcia. Součástí úkolů je také spolupráce s experty z členských zemí EEA. Konsorcium plní vždy roční pracovní program, který je odsouhlasen s EEA. Úkol č. 6520/2012 ENVIPROFESE Hana Turková Jiří Hradec Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Obsahem projektu je komplexní profesní vzdělávání 60-ti zaměstnanců CENIA - specialistů na průřezové hodnocení a interpretaci stavu ŽP v ČR a dále vedoucích pracovníků v liniovém a projektovém řízení organizace. Navrhovaný program vzdělávání je zaměřen na 3 oblasti: rozvoj a posílení odbornosti specialistů na ŽP, prohlubování jazykových znalostí a komunikačních dovedností při prezentaci v zahraničí a poslední oblastí je trénink komunikačních a řídících dovedností vedoucích úseků, oddělení a projektových týmů, které jsou zřízeny v organizaci. Výstupy: 50 úspěšně podpořených zaměstnanců z 60-ti podpořených, 2 metodiky. Implementace projektu bude 30 měsíců. 4

5 Úkol č. 2010/2012 Integrovaná prevence a omezování znečištění Zadavatel: Odborný garant (): Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zabezpečit odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence Zabezpečit výměnu informací o nejlepších dostupných technikách Danica Slaná Jan Prášek Vypracování vyjádření k žádostem o vydání IP a jejich změnám Vypracování odborných stanovisek v oblasti integrované prevence Zabezpečit helpdesk v oblasti IP Písemná zpráva ke zpracovaným stanoviskům včetně kopií všech stanovisek CENIA Aktuální informace o identifikovaných problematických případech v rámci povolovacích procesů. Písemná zpráva o činnosti odborně způsobilé osoby, analýza zpracovaných vyjádření, identifikace problematických případů a popis konkrétního postupu CENIA v problematických případech Odborná podpora při novelizaci zákona o integrované prevenci a prováděcích právních předpisů Jaroslava Honová Související právní předpisy: Zpracování vyjádření OZO k žádostem o vydání IP a jejich změnám Zpracování odborných stanovisek Provoz helpdesku IPPC Písemná zpráva o činnosti TPS v kompetenci zabezpečovat funkce agentury a funkce odborně způsobilé osoby podle zákona o integrované prevenci, zabezpečovat podle zákona o integrované prevenci podklady: Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Zákon č. 76/2002 Sb., vyhláška č. 554/2002 Sb., nařízení vlády č. 63/2003 Sb. Vyjádření Danica Slaná Stanoviska Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Zpráva Danica Slaná Analýza, vyjádření, zpráva Danica Slaná Zpráva Miroslav Vlasák

6 Písemná zpráva o činnosti Zpráva Miroslav Vlasák TPS v kompetenci Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o činnosti Zpráva Slávka Beranová technických pracovních skupin v kompetenci MPO a MZe a o činnosti expertů CENIA v uvedených TPS Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Písemná zpráva o stavu Zpráva Danica Slaná referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (příp. procesu jejich revize) a závěrů o BAT a písemná zpráva o plánovaných aktivitách Evropské kanceláře IPPC v Seville Výměna informací o nejlepších dostupných technikách - Konference Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby/spoluúčast Sborník Jan Prášek 6

7 Úkol č. 2020/2012 Helpdesk REACH a CLP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Taťjana Kolesniková Jan Prášek Pavel Forint Pavel Forint Karel Blaha provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu Související právní Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a předpisy: 1272/2008 Zajištění provozu Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku REACH a CLP Publikovat informace z oblasti REACH a CLP Zpracované dotazy HD REACH a CLP Závěrečná zpráva (vždy ke KD) Zodpovězený dotaz Taťjana Kolesniková Zpráva Taťjana Kolesniková Úkol č. 2022/2012 EIA Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Jan Kolář Jan Prášek Jaroslava Honová Barbora Fűrstová Jaroslava Honová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zajišťovat administrativně a organizačně zkoušky odborné způsobilosti dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí[3], Zajistit průřezovou informační základnu pro hodnocení a reporting Související právní Zákon č. 100/2001 Sb. předpisy: Zajištění provozu IS EIA/SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA a SEA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Zajistit provoz helpdesku EIA a SEA Zajistit provoz IS EIA a SEA Zajistit hodnocení EIA a SEA Zajistit provoz webové stránky s tematikou EIA Dílčí a roční zpráva o Zpráva Ivana Špelinová provozu helpdesku EIA a SEA Elektronický časopis Časopis Lucie EIA, IPPC, SEA Vravníková 7

8 a SEA Zajistit správu a úpravy IS EIA a SEA ve vazbě na požadavky OPVIP. Zajistit automatizaci výstupů z IS EIA a IS SEA Dílčí a roční zpráva o průběhu zkoušek odborné způsobilosti Zpráva Lucie Vravníková Úkol č. 2030/2012 Hodnocení odpadového hospodářství Zadavatel: Gabriela Buda Šepeľová Jan Prášek Odborný garant (): Jaromír Manhart Pož. list za vyplnil: David Horatius Pož. list za schválil: Jaromír Manhart provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů Související právní Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy předpisy: Provozovat ISOH a dílčí databáze OH Provádět analýzy nad IS Helpdesk OH Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Helpdesk odpadové hospodářství Hodnocení odpadového hospodářství Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz a správa DB Provoz helpdesku odpadového hospodářství a systému MA ISOH Průběžná a závěrečná zpráva (vždy ke KD) Informační systém odpadového hospodářství Informační systém pro sledování toku vybraných autovraků (MA ISOH) Databáze kolektivních systémů (elektroodpad) Databáze zpětných odběrů vybraných výrobků Zpráva Tomáš Vávra Zpráva Gabriela Buda Šepeľová Matematické vyjádření indikátorů POH dle platné metodiky Online přístup do statistického výstupu systému Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Eva Horáková Markéta Sequencová Jaroslav Špůr Jaroslav Špůr Provoz a správa DB Databáze obaly a Sumární výstup Gabriela Buda

9 Provoz a správa DB Provoz a správa DB Podklady pro reporting Projekt CISAŽP Projekt SIRIUS Provoz a správa DB obalové odpady ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Šepeľová Databáze Online přístup do Kateřina přeshraniční přepravy statistického Sobková výstupu systému Databáze skládek Sumární výstup Jana odpadů ze zpracovaných Brabencová hlášení Soubor podkladů pro Zpráva Gabriela Buda reporting Spolupráce na řešení projektových úloh CISAŽP Spolupráce na řešení projektových úloh projektu SIRIUS Databáze zařízení s obsahem PCB, příjem a zpracování hlášení v této oblasti, vedení a aktualizace seznamu certifikovaných odběrářů pro účely inventarizace PCB Šepeľová Jiří Valta Eva Horáková Sumární výstup ze zpracovaných hlášení postoupených, předběžný, závěrečný Petra Zapletálková 9

10 Úkol č. 2040/2012 Dobrovolné nástroje Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Petr Saifríd Jan Prášek Miroslav Hájek vykonávat obchodní činnost zaměřenou na ekologicky šetrné výrobky, případně služby, posuzovat výrobky a služby z hlediska jejich ekologických parametrů, zabezpečovat projednávání Českých technických norem týkajících se ochrany životního prostředí podle 6 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Podporovat environmentálně šetrné chování Související právní předpisy: Zajištění funkce Agentury NPEZ Zabezpečit provoz Agentury EMAS Zabezpečit provoz Národního centra čistší produkce Helpdesk DN Certifikace a recertifikace EŠV, EŠS, Flower Usnesení vlády ČR č. 159/1993 o realizaci programu označování EŠV Usnesení vlády č. 159/1993 o realizaci Programu Usnesení vlády č. 465/2010 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy Usnesení vlády č. 26/2007 k návrhu Národního programu environmentálního značení Usnesení vlády č. 356/2007 o Pravidlech Národního programu environmentálního značení Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Licenční smlouvy k právům užívat ekoznačku Dodatky prodlužující platnost smluv Technické směrnice stanovující kritéria výrobků a služeb (nové a revidované) Databáze EŠV, EŠS, Flower Vypořádání žádostí o potvrzení VET, EPD Posouzení žádosti o udělení ekoznačky, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení ekoznačky pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Vyhotovení smlouvy k oprávnění užívat ekoznačku Vyhotovení dodatků k licenčním smlouvám Certifikáty EŠV, EŠS a Flower EU Licenční smlouvy 20 Dodatky k licenčním smlouvám Revize stávajících a Technické tvorba nových směrnice technických směrnic s stanovující kritérii pro EŠV a ESŠ kritéria EŠV a EŠS Správa databáze Databáze EŠV, výrobků a firem s EŠS a Flower EŠV, EŠS a Flower Posuzování žádosti o Potvrzení VET, potvrzení VET a EPD, EPD komunikace se žadatelem, zabezpečení Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Petr Saifríd Pavel Hrubý

11 Databáze ověřených VET, EPD Certifikace a recertifikace EMAS Registr EMAS Certifikace a recertifikace čistší produkce Databáze čistší produkce Helpdesk Propagace dobrovolných nástrojů. mezinárodní registrace prohlášení u Mezinárodního sytému EPD, ověření VET podle normy ČSN ISO Správa databáze ověřených VET, EPD Posouzení žádosti o udělení EMAS, kontrola environmentálního prohlášení, komunikace se žadatelem, komunikace s ČIŽP a ČIA, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy o udělení EMAS pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Správa registru EMAS českého registru a nového registru EU Posouzení žádosti o udělení certifikátu ČP, komunikace se žadatelem, vyhotovení certifikátu, zpracování zprávy pro ministra, zajištění podpisu ministra a odeslání certifikátu žadateli Databáze VET, EPD Pavel Hrubý Certifikáty EMAS Eva Horatiová Registr EMAS Eva Horatiová Certifikáty čistší produkce Správa databází Databáze čistší čistší produkce produkce Poskytování odborné Zodpovězené podpory z oblasti dotazy dobrovolných nástrojů Zajištění propagační činnosti Články, účast na veletrzích, propagační předměty, publikace apod Eva Horatiová Eva Horatiová Pavel Hrubý Pavel Hrubý, Petr Saifríd Úkol č. 2050/2012 Ekonomika a management životního prostředí Zadavatel: Pavla Kačmárová Jan Prášek Odborný garant (): Miroslav Hájek Pož. list za vyplnil: Miroslav Hájek Pož. list za schválil: Miroslav Hájek sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, zabezpečovat v rámci 11

12 předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit průřezové hodnocení informací a strategických dokumentů. Provoz databáze a registru Posuzovat legislativní návrhy podle RIA Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Spolupráce s Spolupráce s při na analýze RIA k zpracování RIA legislativním Vybrané pasáže analýzy RIA Michal Hovorka návrhům v oblasti IPPC Databáze ekonomických nástrojů OECD za ČR Databáze podpor Zprávy o činnosti v agendě ETAP Zápisy z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Vedení a aktualizace databáze ekonomických nástrojů OECD Provoz databáze požadavků na podpory Spolupráce s při zpracování zprávy o činnosti v agendě ETAP Zpracování zápisů z jednání mezirezortní pracovní skupiny k problematice ETAP v ČR Databáze 1 aktualizace 2x ročně (březen, září) Pavla Kačmárová Databáze Ludmila Petkovová Zprávy Jan Kolář Zápisy Jan Kolář Úkol č. 3010/2012 Provoz IS, INSPIRE, SEIS a GMES Zadavatel: Pavel Doubrava Pavel Doubrava Odborný garant (): Michaela Valentová Pož. list za vyplnil: Jaromír Adamuška Pož. list za schválil: Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, rozvíjet a ověřovat metodiku identifikace a hodnocení ekologických rizik, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní resortu. Související právní předpisy: ad I. Provozování a vytěžování IS Zákon 123/1998, zřizovací listina CENIA, Informační strategie JISŽP,... ad III. GMES, Galileo Usnesení vlády 863/2010, nařízení EP a Rady EU 911/2010, Příkaz ministryně 18/2010 ad IV. INSPIRE Směrnice EP a R EU 2007/2/ES,, zákon 380/2009, Příkaz ministra 32/2010 Provozování IS, informační služby (vč. reportingu, statistik) 1) Zajištění uživatelské potřeby v rámci ministerstva, zajištění informovanosti veřejnosti, spolupráce s rezortními a dalšími organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru a metainformačního systému. 2) Provoz a technická správa mapového serveru a jeho datového skladu. 12

13 3) Návrh a tvorba tematických vrstev na mapovém serveru podle potřeb. 4) Spolupráce s rezortními a dalšími státními organizacemi v oblasti sdílení dat na mapovém serveru. 5) Vytvoření mapových výstupů, analýzy a statistika. 6) Evidence a správa ověřených a certifikovaných statistických údajů o sledovaných entitách životního prostředí vedoucí ke shromažďování, analýze, publikaci a přenosu údajů potřebných k zajištění reportingových povinností, zpřístupnění potřebných údajů. 7) Soustředění a zpřístupnění informací o stavu životního prostředí, vytvoření základu pro systém sběru všech reportingových povinností. 8) Provoz ISSaR - získání, zpracování a on-line publikace statistických dat o stavu životního prostředí v České republice formou internetových publikací. 9) Zajištění agendy kontaktního místa EEA a DG ENVI (reporting, NFP pro EEA, NRC apod.). 10) Provoz databáze MA21. 11) Vedení databáze příjmů z poplatků v ochraně životního prostředí v návaznosti na rezortní statistická zjišťování. 12) Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst". 13) Provoz MIS. ISEIS 1) SEIS - zajišťování funkce národního koordinátora SEIS v České republice, zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách SEIS při EK, Radě EU a EEA, poskytování informací o problematice SEIS a aktuálním stavu projednávání souvisejících agend. IGMES, Galileo 1) GMES spoluzajišťování funkce národního koordinátora GMES v České republice. INSPIRE 1) Sekretariát Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN) - zajišťování schůzek KOVIN (pozvánky, příprava materiálů k projednání, příprava prezentací, zpracovávání připomínek členů KOVIN, zápisy, oslovování dalších členů), koordinace technických pracovních skupin, řízení technické pracovní skupiny pro geoportál a služby, pro metadata a pro monitoring a reporting. Příprava strategie implementace Směrnice INSPIRE pro předložení do vlády na III.Q (příprava textu, zpracování a vypořádání připomínek v rámci KOVIN, předložení materiálu k připomínkování na, do vnitrorezortu a mezirezortu, včetně vypořádání připomínek ze všech kol, příprava RIA). 2) Implementační pravidla účast na tvorbě pravidla pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II. a III. Směrnice INSPIRE (zajištění distribuce materiálu ve verzi po testování, sběr připomínek, zaslání připomínek do Evropské komise), přebírání draftů implementačních pravidel pro Služby založené na prostorových datech a Spouštěcí služby z Evropského výzkumného centra (JRC), zveřejňování draftů k připomínkám na internetových stránkách INSPIRE, komunikace draftů směrem ke GIS zainteresovaným subjektům, firmám, univerzitám. Sbírání připomínek za Českou republiku a zasílání připomínek do JRC. Připomínkování překladů do češtiny - pro rok 2012 pravidlo pro Interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II a III (shromáždění a zpracování připomínek GIS komunity). Účast ve výboru pro INSPIRE pod Evropskou Komisí (schůzka 2-3krát ročně, pro rok 2012 očekávána v I, II a IV Q), účast v technické skupině pro vývoj Evropského geoportálu (schůzka 2-3 krát ročně, ové připomínkování). 3) Implementace vycházející z novely (kontrola souladu funkcionality vyvíjeného národního geoportálu INSPIRE s požadavky Směrnice), MIS integrace systému do Národního geoportálu INSPIRE(mis.env.cz), integrace národního metadatového profilu dle 123/1998 a souvisejících nařízení EK do MIS, spolupráce na přípravě a implementaci Národního metadatového profilu. 4) Informační kampaň (provoz a aktualizace oficiálních stránek pro INSPIRE.GOV.CZ), prezentace na národních a mezinárodních konferencích, organizace národní konference pro INSPIRE Inspirujme se, informování o stavu INSPIRE v rámci Koordinačního výboru pro INSPIRE (KOVIN). Projekty s vazbou k úkolu 1) GS Soil - vytvoření evropského systému dat o půdách. 2) HELM - harmonizace monitorování zemského povrchu v Evropě. 3) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu. Provoz mapového serveru a datového skladu a Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Provoz mapového serveru a datového skladu a Tematická mapová díla Jana Bašistová

14 mapových nástrojů a služeb rezortu Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí (ISSaR) - provoz Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" SEIS - Systém sdílení informací o životním prostředí - národní koordinace budování tohoto systému EU GS Soil - data o půdách v ČR a Evropě GMES - národní koordinace - zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU mapových nástrojů a služeb rezortu Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Správa integrované databáze skládek a starých ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných míst" Národní koordinace budování tohoto systému EU Sběr dat zastupování ČR v orgánech a pracovních skupinách EU Zpracovaná poplatková Expertní činnost hlášení v návaznosti na v oblasti využití rezortní statistická zjišťování globálního navigačního systému EU v rezortu On-line ročenka Indikátory ŽP Jan Pokorný Pavel Doubrava Jarmila Cikánková Jana Bašistová Simona Losmanová Jan Pokorný HELM - metody monitoringu zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Monitoring zemského povrchu Vedení IS reportingových povinností Roční zpráva o činnosti Roční zpráva o v EEA činnosti v EEA Podklady pro RKS Podklady pro v oblasti reporting reportingu - týdně Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Implementační pravidla Nařízení EK pro Účast na jednání NFP v EEA (třikrát ročně) a na tematických seminářích EEA (třikrát ročně) Účast na jednáních PS MA21 Zpracování poplatkových hlášení v návaznosti Jana Bašistová Simona Losmanová Simona Losmanová Podklady Simona Losmanová Aktualizovaná databáze MA21 včetně verifikace dokumentů Simona Losmanová Jan Pokorný Jitka Faugnerová

15 interoperabilitu a harmonizaci dat přílohy II. a III. - připomínkování obsahu ANG, připomínkování překladů, hlasování v INSPIRE Committee Dodatek Nařízení pro síťové služby - připomínkování draftových verzí Implementace vycházející z novely - povinnosti vycházející z pozice Národního kontaktního místa (inspire.gov.cz, konference Inspirujme se...) Provoz MIS KOVIN - zajištění sekretariátu KOVIN, zajištění obsahu schůzek, koordinace tech. prac. skupin, řízení skupiny pro metadata, služby a geoportály a monitoring. na rezortní statistická zjišťování Zabezpečit podporu pro tvorbu a implementaci strategie JISŽP. Tvorba pravidel pro výměnu dat v rámci JISŽP Transpozice INSPIRE Informační kampaň, koordinace zainteresovanýc h odborných skupin. Fungující katalog včetně aktualizací Schůzky KOVIN, schůzky TPS, výstupy KOVIN a TPS Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová Jitka Faugnerová 15

16 Úkol č. 3040/2012 Hodnotící centrum Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Pavlína Slavíková Pavel Doubrava Alena Marková Pavlína Slavíková Alena Marková provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, vytvářet vzdělávací programy a provádět environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rozsahu, který je stanoven Státním programem Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a navazujícími Akčními plány[2], zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, a vytvářet související informační výstupy, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezort. 1. Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů 2. Odborná podpora při přípravě SPŽP 3. Spolupráce s EEA 4. Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) 5. Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí 6. Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty 7. Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí 8. Statistická ročenka životního prostředí ČR - elektronická verze Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost Využití modelovacích technik do hodnotících výstupů Odborná podpora při přípravě SPŽP Spolupráce s EEA Využití výstupů z VaV Modelování životního prostředí (především výhledů) do Zprávy o ŽP ČR a Kompendia Spolupráce na přípravě obsahu SPŽP, návrh vhodné indikátorové sady a její vyhodnocení. Spolupráce na materiálech hodnotících ŽP v rámci celé EU, Implementace modelování do hodnotících výstupů Konsolidovaná indikátorová sada politiky ŽP Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace EEA Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Mertl

17 Naplňování indikátorů hodnotících životní prostředí (ISSaR apod.) Zajištění přípravy hodnotící publikace o stavu životního prostředí Spolupráce na hodnocení a modelování jednotlivých oblastí ŽP v souvislosti s připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty Příprava publikace hodnotící stav a vývoj v oblasti životního prostředí - Kompendium životního prostředí. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR - Statistická ročenka účast na jednáních pracovních skupin k jednotlivým tématům (NRC setkání) Průběžná aktualizace webových stránek issar.cenia.cz, doplňování nových údajů i textů. Spolupráce s COŽP a na přípravě SRUR. Vyhodnocení stavu životního prostředí a jeho vývoje prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Využití výstupů z projektů VaV, které na CENIA byly zpracovány, do strategických a koncepčních materiálů Vyhodnocení stavu životního prostředí a faktorů, které ho ovlivňují, včetně jejich výhledů prostřednictvím vhodně nastavené indikátorové sady. Správa a provoz elektronických publikací budovaných v rámci publikační nadstavby ISSaR Aktualizované indikátory ŽP Zpráva o stavu ŽP za rok 2011 Dokumenty hodnotící ŽP dle bližší specifikace Kompendium životního prostředí Statistická ročenka Pavlína Slavíková Jan Pokorný Pavlína Slavíková Pavlína Slavíková Jan Pokorný 17

18 Úkol č. 5010/2012 Režie Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Vladimíra Vajsejtlová Vladimíra Vajsejtlová Libor Ježek Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace Související právní - předpisy: Zabezpečení hlavních činností organizace Vyrovnaný rozpočet 18

19 Úkol č. 5030/2012 Zabezpečení provozu ISPOP Zadavatel: Odborný garant (): Pož. list za vyplnil: Pož. list za schválil: Tereza Havránková Vladimíra Vajsejtlová Michaela Valentová Jaromír Adamuška Michaela Valentová provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí včetně validování primárních dat a sestavování informačních syntéz, formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie trvale udržitelného žití, sledovat vývoj a účinnost legislativy a dalších nástrojů ekologické politiky a navrhovat opatření v této oblasti, vést integrovaný registr znečišťování a centrální ohlašovnu Ministerstva životního prostředí, vykonávat propagační činnost odpovídající předmětu činnosti, zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracovávání prognóz, variantních scénářů a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva, odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro Ministerstvo životního prostředí přípravu a předávání zpráv Evropské komisi, podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního systému pro plnění reportingových povinností. Zajistit informační, komunikační a vzdělávací rozhraní rezortu. Související právní zákon č. 25/2008 Sb. předpisy: I. Provoz informačního systému ISPOP včetně aplikace pro ohlašování 1) aktualizace webových stránek a 2) obsluha komunikačních kanálů (e-podatelny, datové schránky) 3) tvorba manuálů pro skupiny uživatelů (ohlašovatelů, ověřovatelů, recenzentů) 4) autorizace a ověření registrací uživatelů ISPOP 5) autorizace a ověření hlášení uživatelů ISPOP 6) ověřování a schvalování plných mocí 7) podpora uživatelů procesů v ISPOP písemný helpdesk a Call Centrum i v době mimo ohlašovací období (od do ) 8) aktivní účast na školeních k problematice ISPOP (ohlašovatelé, ověřovatelé) 9) zpracování podkladů pro Zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP 10) průběžná archivace dokumentů (registrace, hlášení) 11) ve spolupráci s příslušnými útvary tvorba často kladených dotazů (FAQ) a jejich publikace na webových stránkách 12) zapracování připomínek do systému v průběhu ohlašovacího období 13) analýza dotazů po ukončení ohlašovacího období 14) Public relations ISPOP 15) Implementace vycházející z novely zákona č. 25/2008 Sb. II. Projekty s vazbou k úkolu: 1) ISPOP - testování, oponentury, spolupráce na definování přírůstku č. 2 2) SIRIUS - převod informačních systémů, včetně dat do platformy SIRIUS podle harmonogramu projektu 3) GEOPORTÁL 4) EnviHELP - zpracování životních situací a FAQ ISPOP Cíl Činnost Výstup Kvantifikace Termín Odpovědnost informovanost zadavatele sběr a vyhodnocení dat z průběhu zprávu o průběhu a Tereza Havránková 19

20 informovanost zadavatele informovaný ověřovatel informovaný ohlašovatel informovaný recenzent informovaní dotčené veřejnosti propagace a osvěta ISPOP zákonná evidence ulehčení zákonné povinnosti ohlašovatelů a ověřovatelů informování dotčené veřejnosti ohlašování, sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování sběr a vyhodnocení dat z průběhu ohlašování testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP testování a následné zpracování podkladů z projektové úlohy ISPOP výsledcích ohlašování ISPOP - červen zprávu o průběhu a výsledcích ohlašování ISPOP - listopad manuál pro ověřovatele manuál pro ohlašovatele manuál pro recenzenty průběžná aktualizace aktualizované webových stránek webové stránky tvorba podkladů, distribuce materiálů, obsahová a lektorská činnost v rámci seminářů tiskové zprávy, letáky, brožury, články, reportáže, pořádní seminářů - vše v průběhu celého roku popisování a archiv autorizací archivace dokumentů koordinace projektových výstupů ISPOP pro provoz ISPOP tvorba otázek a odpovědí z/v průběhu ohlašovacího období funkční, uživatelsky komfortní aplikace - v průběhu celého roku FAQ Tereza Havránková Tereza Hloužková Matěj Podhola Zdeňka Vdovcová Jana Boučková Eva Branišová Tereza Hloužková Vladimíra Vajsejtlová Tereza Havránková 20

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více