ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel a vyhlášek, 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání, 6. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. 7. předkládat oprávněné návrhy ke zkvalitnění činnosti školy, 8. plně využívat materiální vybavení školy pro své další vzdělávání a výchovu, 9. navštěvovat doučování a konzultace u pedagogických pracovníků, 10. zúčastňovat se zájmové činnosti mimo školu, která však nesmí být na úkor plnění školních povinností, 11. zúčastňovat se mimoškolních činností a akcí pořádaných školou a používat přidělené prostory s vybavením. 12. požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo mají nějaké trápení. Práva uvedená v odstavci písm. 2), 4) a 5) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků. V případě, že se žák cítí jakýmkoliv způsobem diskriminován, poškozován, nebo ohrožen na bezpečnosti ze strany spolužáků, pedagogických a ostatních pracovníků školy a je-li tato skutečnost prokazatelná, má nárok na vyšetření záležitosti a následná opatření vedoucí k nápravě situace. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků Žáci jsou povinni 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 2. dodržovat školní řád a předpisy, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 4. pilně se učit a osvojovat si znalosti a dovednosti stanovené pedagogickými dokumenty, ochotně a svědomitě pracovat, plnit pracovní úkoly uložené vyučujícími, - 1 -

2 získávat vědomosti, dovednosti a návyky, sebevzdělávat se a co nejlépe se připravovat na své budoucí povolání, 5. chovat se slušně, přátelsky a ohleduplně ke spolužákům a mladším žákům, být jim dobrým příkladem v chování, v kultuře vyjadřování a být si vědom následků z narušování občanského soužití, 6. neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření, 7. prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům, 8. přicházet do školy nejpozději 5 min. před zahájením, být slušně a přiměřeně oblečen v souladu s předpisy BOZP a dalšími požadavky, ve vyhrazených prostorách se přezouvat, 9. při začátku vyučování musí být žák na svém místě v učebně i na pracovišti připraven k vyučování a musí dodržovat vyučovací jednotku, během vyučovací doby nesmí tato místa opustit bez souhlasu vyučujícího, 10. přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího, 11. šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami a ochrannými oděvy, (žák, popřípadě jeho zákonný zástupce, je povinen nahradit škodu, způsobenou zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení), 12. udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku a pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy, 13. zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků, 14. vystupovat ukázněně při všech akcích pořádaných školou a řídit se pokyny pedagogického dohledu, 15. dbát zásad občanského soužití a společenského chování při všech příležitostech, nepoškozovat svým chováním na veřejnosti dobré jméno školy. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 5. oznamovat škole údaje pro školní matriku podle 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 6. Žádá-li zákonný zástupce o uvolnění žáka během výuky, vyzvedne žáka osobně v areálu školy. Generální souhlas zákonných zástupců (v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Rodiče vyjadřují generální souhlas: se zveřejněním fotografií, na kterých je žák na internetu (bude zveřejněna bez popisku) se zveřejněním fotografií na vývěsce školy - 2 -

3 s uvedením jména ve školním časopise se získáváním informací v rámci školního výchovného poradenství a primární prevence vedené třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, resp. osobou jimi pověřenou (pracovníci PPP, Prevcentrum, Úřad práce, apod.) s možností alternativního výchovného opatření v případě porušení školního řádu např. práce na školních pozemcích, v učebnách nebo pomoc při úklidu školy a jejich pozemků,... Generální souhlas je každý rok projednán na úvodních třídních kroužcích RRPŠ a schválen Radou školy. Omlouvání nepřítomnosti: a) z důvodů předem známých Žák předloží třídnímu učiteli písemnou žádost o uvolnění. Žádost o uvolnění: 1 hodina vyučující do 2 dní včetně tř.učitel, nebo zastupující tř. učitele 3 a více dní ředitel školy b) v případě reprezentace školy (sportovní, kulturní, společenské) uvolňuje žáky ředitel školy c) z nepředvídaných důvodů neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka doložit důvody nepřítomnosti třídnímu učiteli. Tento důvod doloží žák zápisem v žákovské knížce ihned po návratu na vyučování, podepsanou zákonným zástupcem. V případě, že toto neučiní, bude považována jeho nepřítomnost na vyučování jako neomluvená absence. V případech časté nepřítomnosti žáka, nasvědčující zanedbávání školní docházky, bude škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře. Zjistí-li škola, že žáci záměrně zanedbávají vyučování, vedou zahálčivý nebo nemravný život a jejich zákonní zástupci jim takto zameškané hodiny omlouvají, a tím neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Pokud je žák nepřítomen v rozsahu, který nedovoluje vyučujícímu žáka objektivně klasifikovat podle pravidel hodnocení a klasifikačního řádu, určí ředitel školy po posouzení důvodů neklasifikace žáka vyučujícím pro jeho vyzkoušení náhradní termín v souladu se školským zákonem. Neomluvená absence 1. do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zván zákonný zástupce. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru. Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí kopie se zaznamená do zápisu, - 3 -

4 2. nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. Pozvání zákonného zástupce nebo žáka se provádí doporučeným dopisem. O průběhu jednání se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu či převzetí se zaznamená do zápisu, 3. nad 25 hodin zašle ředitel školy oznámení o pokračujícím záškoláctví s příslušnou dokumentací orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu, 4. při opakovaném záškoláctví, po vyčerpání zákonem stanovených postihů, postoupí škola druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže. Kopie bude zaslána příslušnému okresnímu nebo pověřenému obecnímu úřadu, Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků jsou samostatnou přílohou školního řádu

5 Provoz a vnitřní režim školy: A. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 1. Školní budova se otevírá v hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. 2. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se na ni mohli včas připravit. Začíná-li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku. 3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. Šatna se zamyká 5 minut před zahájením vyučování (i odpoledního). V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4. Při nepřítomnosti žáka je povinen zákonný zástupce doložit důvody nepřítomnosti třídnímu učiteli neprodleně, nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Tento důvod doloží žák zápisem v žákovské knížce ihned po návratu na vyučování, podepsaným zákonným zástupcem. Omluvu podepisuje jeden z rodičů. V případě, že toto neučiní, bude považována jeho nepřítomnost na vyučování jako neomluvená absence. Při podezření na neomluvené absence si třídní učitel nebo jiný vyučující vyžádá potvrzení lékaře. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až dva dny uvolňuje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. Při uvolnění delší dvou dnů rodiče podávají škole písemnou žádost. B. CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A JINÝCH ČINNOSTECH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 1. Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně dobrý den. Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé hodiny. 2. Při příchodu do třídy zasedne žák na své místo a připraví se na vyučování. Pokud se do třídy nedostaví vyučující, po 5-ti minutách po zvonění zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy. 3. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák a odpovídá za její stav, případně za její ztrátu. 4. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, udržuje v čistotě tabuli v průběhu vyučování. 5. O malých přestávkách zůstávají žáci ve třídě, případně se stěhují do určené pracovny. O velké přestávce setrvávají žáci na patře své kmenové třídy. Není dovoleno přecházet do jiných částí budovy. Do určené třídy se stěhují až po prvním zvonění konce přestávky. Výjimku z tohoto bodu určuje vedení školy. 6. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů, ředitelny a kanceláře školy bez vyzvání zaměstnance školy. 7. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny si přebírají vychovatelky v šatnách, kam je přivádějí vyučující. 8. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a stejným způsobem školu opouštějí. V době mimo vyučování není žákům povoleno zdržovat se v prostorách školy bez dohledu učitele, ani na školním pozemku - hřišti, atd. 9. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. Není dovoleno přinášet do školy nepatřičné předměty, které rozptylují pozornost žáků nebo - 5 -

6 které by mohly ohrozit jejich kázeň a bezpečnost. Stejně je zakázáno přinášet do školy větší částky peněz nebo cenné věci. Hodinky, šperky apod. mají žáci neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině TV, svěřují je do úschovy vyučujícímu nebo je zanechávají v uzamčené šatně ( třídě ). 10. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, ztráty v šatně dohlížejícímu vyučujícímu, nebo v kanceláři školy. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten i tříd. Ztráty z neuzamčených místností pojišťovna nehradí. Nalezené věci se odevzdávají panu školníkovi nebo v kanceláři školy. 11. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky. 12. Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil, nebo škodu sami odstraní. 13. Žákům není povoleno používání výtahu ani jakákoliv manipulace s tímto zařízením. 14. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. 15. Během vyučování nesmí žák svévolně opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, odchází domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené dospělé osoby. 16. Žáci nepoužívají hrubých ani vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Je přísně zakázán jakýkoliv způsob šikanování - fyzická agrese přímá i nepřímá (napadení, zastrašování, krádeže a ničení majetku oběti) nebo psychická agrese přímá i nepřímá (slovní útoky, vyhrožování, kyberšikana s pomocí informačních a komunikačních technologií) skupiny nebo jednotlivce vůči ostatním spolužákům. Projevy šikanování jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 17. Po celou dobu školní docházky je žákům zakázáno požívání, šíření a propagování návykových látek - všechny druhy drog včetně tabáku a alkoholu. 18. Ve škole není místo určené pro uložení cenných předmětů. Škola neručí za ztrátu mobilních telefonů a jiných cenných předmětů. 19. Plní pravidla používání informačních technologií, internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru školy). Mobilní telefon je žák povinen vypnout při vstupu do školní budovy, zapíná při odchodu. Porušení bude řešeno výchovným opatřením dle školního řádu. 20. Při používání informačních a komunikačních technologií, internetu se řídí pokyny vyučujících a dále dle úvodního poučení na začátku roku, připojení vlastních zařízení po domluvě s ICT koordinátorem. D. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž došlo v přímé souvislosti s vyučováním jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, nebo dohledu, nebo svému třídnímu učiteli. 2. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu je třeba hlásit. Těžké úrazy žáků a pracovníků na LVVZ, škole v přírodě, výletě apod. je třeba ihned hlásit škole. 3. Platí zákaz jakkoliv manipulovat se školním zařízením pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Toto platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. Je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místností. 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí žáky o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, LVVZ, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni

7 Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů jeho pracovníků. 5. Při výuce v tělocvičně, na pozemku, v laboratoři, pracovně fyziky a chemie, ve školní dílně a ve cvičném bytě zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni seznámit s těmito předpisy všechny žáky na začátku školního roku a provést o tom zápis do třídní knihy. 6. Školní budova je otevřena pouze v době, kdy je dohlížejícím pracovníkem školy zajištěna kontrola přicházejících osob školník, při odchodu žáků domů pedagogové doprovázející děti do šaten. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu školy cizím příchozím je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 7. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje školník ( i před odpoledním vyučováním )

8 PRACOVNÍCI ŠKOLY - PRÁVA A POVINNOSTI 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, školním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb. 2. Učitel je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním. Během vyučování učitel neopouští třídu. Do školy přichází 20 minut před vyučováním. 3. Nemůže-li se pro nemoc či jiný závažný důvod jakýkoliv pracovník školy dostavit do zaměstnání, ohlásí tuto okolnost včas ( učitel před zahájením vyučování ) vedení školy. Oznámení o začátku pracovní neschopnosti zašle co nejrychleji, oznámení o ukončení pracovní neschopnosti odevzdá v kanceláři školy ráno v den nástupu do zaměstnání. Ředitel může udělit učiteli pracovní volno podle 191 ZP. Žádá-li učitel o uvolnění z osobních důvodů, snaží se nejprve zajistit si sám výměny hodin, případně zastupování. Změny rozvrhu nebo výměny hodin oznámí a projedná se zástupcem ředitele. Změny schvaluje ředitel školy. Jakékoliv změny v rozvrhu hodin musí být zapsány do sešitu ve sborovně školy. Odchází-li učitel se žáky ze školy, zapíše to do příslušného sešitu ve sborovně ( vycházky, exkurze). Při těchto akcích soustředí žáky před školou a přivádí je po skončení akce opět až k budově školy. 4. Po příchodu a před odchodem ze školy se seznámí s úkoly - viz nástěnná tabule ve sborovně a prohlédne si svou přihrádku. Podepisuje suplování. 5. Pomůcky určené k vyučování připravuje do třídy během přestávky. Pokud má dohled na chodbě, musí si pomůcky zajistit v době volna. 6. Nástup a odchod z hodin TV a PV provádí vyučující zásadně během přestávek podle individuálních organizačních podmínek a pokynů s veškerou odpovědností za dodržování bezpečnosti žáků. V průběhu dvouhodinové výuky nesmí učitel opustit žáky ani v době přestávky. 7. Všechny třídní knihy se ukládají denně ve sborovně. Vyučující první hodiny přináší TK do třídy, vyučující poslední hodiny ji ukládá ve sborovně. Třídní výkazy jsou v průběhu roku uloženy ve sborovně. K vyplňování TK, TV a KL se používá modré nebo černé barvy, zápisy se negumují ani nevyškrtávají. Případné omyly se škrtnou tak, aby byl původní zápis čitelný a poznamená se, kdo opravu provedl ( příjmením a datem opravy ). Údaje o žácích třídní učitel průběžně doplňuje v případě změn. Zároveň aktualizuje údaje v databázi Evidence v počítačové síti. 8. Vyučující sledují pečlivě absenci žáků, zapisují ji každý den při první vyučovací hodině. Učitelé ročníku kontrolují docházku každou hodinu. Věnují individuální péči dětem se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěnými u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech,které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. 9. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresa, telefonní čísla rodičů domů a do zaměstnání, organizace školního roku. 10. Pedagogičtí a provozní pracovníci nesmí využívat žáky v době dané rozvrhem k vyřizování jejich soukromých záležitostí, nesmí je bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování

9 11. Vyučující odpovídají za pořádek ve třídě. Po skončení vyučovací hodiny neopouští učitel třídu, pokud není v pořádku. Zvláště učitel poslední vyučovací hodiny překontroluje čistotu tabule, lavic a podlahy. Nechá upravit stolky a zvednout židle. Žáky seřadí a odvede je do šatny, kde setrvá, dokud ji neopustí poslední žák. Vyučující 1. stupně předají žáky vychovatelkám ŠD. 12. Dohlížející učitelé jsou povinni nastupovat na dohled včas a aktivně ho provádět po celou stanovenou dobu (před vyučováním hod, v průběhu vyučování pak celé přestávky). V případě, že dohlížející učitel nemůže z jakékoliv příčiny vykonávat dohled, je povinen zajistit si za sebe náhradu. Učitelé třídy zůstávají o malých přestávkách (pokud nemají dohled) ve třídě. V době přestávek jsou okna v učebnách z bezpečnostních důvodů zavřena. Dohlížející učitel ve školní jídelně ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny, obědvá až po skončení dohledu. Z jídelny odejde až po předání dohledu dalšímu dohlížejícímu učiteli. 13. Návštěvy rodičů přijímá učitel v předem dohodnutém termínu, nejedná s nimi během vyučování. Při řešení vážných problémů si přizve k jednání kolegu nebo člena vedení školy. 14. Pro zajištění provozu školy je nutné, aby byli vždy přítomni učitelé, kteří mají první přípravu. 15. Učitel užívá veškeré technické vybavení pouze určeným způsobem, odpovídá za poškození a nesmí pověřit manipulací žáky. Veškeré vybavení třídy spravují třídní učitelé. Zjištěné závady a požadavky zapisuje učitel do sešitu závad v kanceláři školy nebo ohlásí školníkovi. Za svěřené klíče od budovy, tříd a kabinetů ručí každý vyučující sám a jejich ztrátu osobně uhradí. 16. Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů - uložena u hospodářky školy. Zápis provádí vyučující příslušného předmětu nebo dohlížející učitel. Při lékařském ošetření žáka je nutné vyplnit příslušný tiskopis. 17. Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná. Pokud se někdo nemůže zúčastnit těchto porad, je povinen se omluvit a ve vlastním zájmu si zajistit veškeré informace a pokyny. Nepřítomnost a nevědomost není omluvou. 18. Všichni vyučující jsou povinni se při příchodu a odchodu ze školy zapisovat do určené listiny. 19. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření. K vaření vody na nápoje je povoleno dospělým osobám používat pouze vyhrazené vařiče schválené požárním preventistou a označené tabulkou Vařič povolen s podpisem vedení školy. Je zakázáno používat ponorné vařiče

10 ŠKOLNÍ JÍDELNA Strávník, který chce navštěvovat školní jídelnu, je povinen dodržovat tato pravidla : 1. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. 2. Předplatí si obědy sporožirem nebo složenkou. Při prvním přihlášení si zakoupí stravovací kartu, kterou bude používat po celou dobu stravování ve školní jídelně. Touto kartou se bude prokazovat při výdeji jídel, při přihlašování i odhlašování. 3. Ke stravování se přihlásí včas, tj. alespoň 24 hodin před započetím docházky do školní jídelny. 4. Pokud strávník onemocní, má nárok pouze první den nemoci na vyzvednutí oběda do přinesených nádob. Na ostatní dny si musí obědy odhlásit a to 24 hodin předem. 5. Na konci školního roku lze odhlásit obědy nejpozději 10 dní před jeho ukončením, strávník má nárok na vyzvednutí oběda do přinesených nádob. 6. Dodržuje čas výdeje oběda, nejpozději do hod. 7. Při vstupu do jídelny dbá na čistotu rukou a celkovou úpravu svého zevnějšku. Své osobní věci (svrchní oděv) si odloží na určeném místě. 8. V jídelně se chová slušně, ohleduplně, dbá pokynů dohledu a pracovnic školní jídelny. Po jídle odnese podnos s nádobím na určené místo. Žádné nádobí se z jídelny nesmí odnášet. 9. Do prostoru výdejny a jídelny není povolen vstup nestravujícím se žákům ani rodičům (případně jinému doprovodu). 10. V případě nedodržování tohoto řádu školní jídelny může být ze školního stravování vyloučen. 11. Školní jídelna poskytuje výdej obědů i třetím osobám na základě smluvního vztahu. Výdej jídel v době od 9,00 do 9, Stanovené ceny obědů: Žáci 6 10 let 19,- Žáci let 21,- Žáci 15 let a více 22,- Dospělí 23,- Platné od Mgr. Pavel Černý ředitel školy

11 Řád školní družiny 1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. 2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, je určena pro žáky prvního stupně. 3. O přijetí účastníka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny 4. Zájmové vzdělávání je služba, která je poskytována za úplatu, výši úplaty stanoví ředitel školy na základě vyhlášky zřizovatele. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy. 5. Splatnost úplaty je rozdělena podle měsíců: září prosinec leden březen duben - červen 6. Provoz ŠD je ráno od 6.30 do 8.00 a po skončení vyučování do Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 8. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby, oprávněné k vyzvednutí nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu). Vzhledem k výchovně vzdělávací práci jsou stanoveny hromadné odchody takto: Po obědě do hod., pak od do hodin. Rodiče mohou použít přímých zvonků do ŠD. 9. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu. Jestliž nebude vyzvednuto do 1 hodiny, bude dítě předáno Městské policii v Chebu. 10. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 11. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat: datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn, na telefonické uvolňování nebude brán zřetel. 12. Do ŠD se žáci přihlašují písemně při zápisu do ŠD. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během roku (písemná žádost rodičů). 13. Žáci ŠD se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 14. Během pobytu venku jsou osobní věci žáků uzamčeny ve třídě. Pitný režim - během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. 15. Stravenky na obědy si rodiče zajišťují včas v kanceláři ŠJ tak, aby dítě vždy prvního dne v měsíci mělo oběd. Odhlašování obědů si rodiče zařizují sami, mohou i telefonicky. 16. Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD první školní den. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka. 17. Při neplnění zákonných povinností, hrubém porušení řádu ŠD, hrubosti, případně při fyzickém napadání spolužáků, může být žáka ze ŠD vyloučen. O vyloučení rozhodne ředitelka školy. 18. ŠVP ŠD je umístěn v kanceláři školy

12 Školní řád včetně Přílohy byl projednán na pedagogické radě , schválen školskou radou dne a nabývá účinnosti Mgr. Pavel Černý ředitel školy

13 Příloha ke školnímu řádu OBECNÉ Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. (1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. (2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. (3) Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. (4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako v bodu (3). PRACOVNÍCI ŠKOLY - PRÁVA A POVINNOSTI (1) Ředitel školy Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci sociálně patologických jevů, b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního preventivního programu a začleněním Školního preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu školy, c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, d) jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů, e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve škole, f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivního programu,

14 g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence, h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. (2) Školní metodik prevence Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem. (3) Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): a) spolupracuje se školním metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na reali-zaci Minimálního preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy, c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy, d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva uvedená v odstavci písm. 2), 4) a 5) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Ti mají navíc právo být voleni do Školské rady.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva uvedená v odstavci písm. 2), 4) a 5) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Ti mají navíc právo být voleni do Školské rady. ŠKOLNÍ ŘÁD Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Žáci mají právo 1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školského zákona), ve znění jeho novel a vyhlášek, 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2 Obsah Obsah... 1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků... 2 (1) Žáci a studenti mají právo:... 2 (2) Další práva žáků:... 3 II. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26 Projednáno a schváleno pedagogickou radou 31. 8. 2012. Projednáno a schváleno školskou radou 31. 8. 2012. Vydáno pod číslem jednacím ZŠ 706/2007-567/2012 2 OBSAH ČÁST A 3 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 4 II.

Více

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává. Školní řád. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Ředitel školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc, říjen 2014 Obsah : 1. Organizace vyučování a dalších

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Školní řád. Doplnění školního řádu - Zacházení s učební potřebou žákovskou knížkou - 23.11.2010.

Školní řád. Doplnění školního řádu - Zacházení s učební potřebou žákovskou knížkou - 23.11.2010. Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 Kelč Tel/ Fax: 571 641 127 e-mail: zskelc@zskelc.cz Školní řád Plné znění včetně úprav a doplnění - prosinec 1999. Doplnění školního řádu - Používání mobilních

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 12/2014 Projednáno pedagogickou radou 28. 8. 2014 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více