Vychutnejte si seniorská léta. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychutnejte si seniorská léta. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů"

Transkript

1 Vychutnejte si seniorská léta Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

2

3 Úvod Záměrem projektu je smysluplné propojení několika oblastí péče o seniory, které s ohledem na systém zdravotní péče, budoucí demografický vývoj, stav veřejných rozpočtů a vývoj důchodového systému z dlouhodobého hlediska napomůže ke zlepšení orálního zdraví a posilování kognitivní kondice této cílové skupiny. Na základě dlouholetých zkušeností autorů projektu a prvotního dotazníkového šetření se stále významnější skupině uživatelů nedostává pravidelné zubní péče. Ve sledované skupině nejsou výjimky pacientů, kteří navštívili zubního lékaře naposledy před více než čtyřmi roky. Mnoho z uživatelů má nevyhovující zubní náhrady a nejsou dostatečně informováni o možnostech nápravy. Na jejich problémy v dutině ústní se vážou i celkové zdravotní obtíže. Projekt si klade za cíl nabídnout uživatelům na základě jejich informovaného souhlasu pravidelnou péčí na specializovaných odděleních Kliniky zubního lékařství UP a FN v Olomouci a stanovit základní standardy v hygieně dutiny ústní v seniorském věku. Do tohoto procesu bude také zapojen informovaný personál poskytovatelů sociálních služeb. Jak uživatelé sociálních služeb, tak pracovníci v zařízeních pro seniory budou postupně proškolováni teoreticky i prakticky dentálními týmy složenými z lékařů řešitelských subjektů a studentů zubního lékařství. Tito budou v průběhu svého studia prakticky zapojováni do problematiky komplexního ošetřování seniorů. Dalším záměrem je postupné vytvoření krajské databáze spolupracujících zdravotnických státních i nestátních zařízení v lokalitách, kde sídlí krajem zřízená sociální zařízení a umožnit tak dostupnost této zdravotní péče co možná největšímu počtu seniorů v rámci Olomouckého kraje neregistrovaných u svého stálého lékaře. V rámci kognitivního zdraví spočívá těžiště projektu ve vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Jedná se zejména o vzdělávání v oblasti aktivizačních technik a souvisejících činností zaměřených na posílení a udržování kognitivní kondice. Moderní výzkumy ukazují, jak je důležitá fyzická i různorodá mentální aktivita v průběhu celého lidského života a jak může celkový životní styl a aktivní život přispět k prevenci vzniku a vývoje degenerativních chorob, včetně Alzheimerovy choroby, v průběhu stárnutí, ale i ve vyšším věku. Cíl projektu v oblasti orálního i kognitivního zdraví je dlouhodobý a spočívá především v informování a vzdělávání cílových skupin, v zavádění nových prvků a činností do života pre-seniorů i seniorů a to jak ze strany informovaných a kvalifikovaných poskytovatelů sociálních služeb, tak i ze strany informovaných uživatelů. Novodobé výzkumy poskytují stále více poznatků o tom, jak důležitou roli hraje v průběhu stárnutí zachování vhodné životosprávy (i hygieny v širším smyslu), fyzické aktivity, psychické vyrovnanosti a spektra kognitivního trénování. Dodržování alespoň základních zásad v těchto oblastech zvyšuje pravděpodobnost úspěšného stárnutí a to samo o sobě vede ke zvýšení soběstačnosti a tím i ke snížení nároků na péči sociálních a zdravotnických služeb.

4 predstavení projektu Vychutnejte si seniorská léta společný projekt Arak o.p.s. Olomouc Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Donasy s. r. o. Brno Řešitelé: MUDr. Ladislav Korotvička Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. / MDDr. Iva Voborná Ing. Zbyněk Dohnal / Mgr. Miroslava Dohnalová Motto: K vychutnání jídla jsou nutná zdravá ústa, k vychutnání života zdravé tělo a rozum Projekt: Vychutnejte si seniorská léta je navržen jako startovací pilotní projekt v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a je zaměřený zejména na prevenci v oblasti orálního zdraví a kognitivní kondice populace seniorů. Projekt řeší především vytvoření konkrétního programu spolupráce zdravotnických zařízení se zařízeními sociální péče při realizaci preventivních programů zaměřených na zdravotní prevenci populace v seniorském věku a propojuje dvě důležité oblasti lidského zdraví: (A) Orální zdraví (B) Kognitivní kondici a aktivizaci duševních činností (dále také kognitivní zdraví ) Cílem zdravotní části projektu (A) je navázání na aktivity společnosti Arak o.p.s., která se obdobnou problematikou zabývá v projektech zaměřených na dětskou populaci oblast primární prevence viz projekt Mandala (zařazený mezi významné projekty Olomouckého kraje) a propojení spolupráce s UP Olomouc při realizaci preventivních programů. K následujícímu projektu se připojuje v části orální zdraví Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UP) Olomouc a v části kognitivní zdraví společnost DONASY s.r.o. Více:

5 Domovy pro seniory v Olomouckém kraji Pobytová zařízení 1 Institut Krista Velekněze 2 Domov pro seniory Javorník 3 Charita Javorník (24) 4 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p.o. 5 Charita Javorník 6 Domov důchodců Zlaté Hory 7 Domov důchodců Štíty, p.o. 8 Domov důchodců Šumperk, p.o. 9 Diakonie ČCE - střed. v Sobotíně 10 Domov důchodců Libina, p.o. 11 Domov důchodců a peč.sl. Mohelnice, p.o. 12 Dům pro seniory Uničov s.r.o. 13 Domov důchodců Červenka, p.o. 14 Sociální služby Šumperk, p.o. 15 Domov pro seniory Lumířov 16 Domov důchodců Jesenec, p.o. 17 Charita Konice 18 Dům seniorů František Nám. na Hané, p.o. 19 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. 20 Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice 21 Domov důchodců Hrubá Voda, p.o. 22 Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o. 23 Domov pro seniory Soběsuky, p.o. 24 Domov důchodců Prostějov, p.o. 25 Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. 26 Domov pro seniory Tovačov, p.o. 27 Domov u rybníka Víceměřice, p.o. 28 Domov Na zámečku Rokytnice, p.o. 29 Sociální služby města Přerova, p.o. 30 Domov A. Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o. 31 Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o. 32 Domov seniorů Hranice, p.o. 33 Penzion pro důchodce a pečovatelská služba, Zikova 14

6 Harmonogram vzdelávání v cásti projektu Orální zdraví Listopad prosinec 2012 Realizace vzdělávacího programu Význam orálního zdraví pro celkový zdravotní stav člověka v celkovém rozsahu 18 hodin (praktická i teoretická část realizovaná prostřednictvím dentálních týmů složených z lékařů a studentů Kliniky zubního lékařství UP a FN v Olomouci a soukromé praxe MUDr. Ladislava Korotvičky v Olomouci). Vzdělávání je určeno pro 41 zaměstnanců sociálních zařízení v zařízeních Sociální služby pro seniory Olomouc p.o. a Domov důchodců Hrubá Voda p.o. a pro 145 uživatelů těchto zařízení. Současně bude probíhat dotazníková akce zájmu uživatelů k zařazení do pravidelné zubní péče. Pilotními zařízeními pro tyto služby bude Klinika zubního lékařství v Olomouci a zubní praxe MUDr. Ladislava Korotvičky v Olomouci. v cásti projektu Kognitivní zdraví Říjen listopad 2012 Realizace vzdělávacího programu Techniky zvyšování kognitivní kondice I. v celkovém rozsahu 24 hodin (pro 45 zaměstnanců) v zařízeních Sociální služby pro seniory Olomouc p.o. a Domov důchodců Hrubá Voda p.o. Základní část programu tvoří akreditovaný vzdělávací program Akademie trénování paměti: Techniky zvyšování kognitivní kondice I. v rozsahu 12 hodin (akreditace MPSV ČR č. 2011/0166-PC/SP/VP/PP). Program je rozdělen do 3 částí po 4 hodinách a každá část je doplněna o 2 hodiny praktických cvičení za účasti uživatelů sociálních zařízení. Vzdělávací program je doplněn o 3 x 2 hodiny cvičení kognitivních funkcí s využitím specializovaného počítačového programu. Výcviku se zúčastní celkem 9 zaměstnanců z každého zařízení s cílem získání praktických zkušeností s moderními trendy v kognitivním výcviku.

7 Vyhodnocení výzkumu Orálního zdraví Výsledky dotazníkového průzkumu ukázaly, že je nutné zaměřit pozornost na vysvětlování, jak je důležité dodržovat pravidelnou léčebně-preventivní péči a současně zajistit přístup uživatelů sociálních služeb k preventivní péči, zejména uživatelů z venkovských lokalit. Z hlediska osvětové a vzdělávací činnosti vyplynulo, že je nezbytné vzdělávat laickou seniorskou populaci v oblasti orální hygieny a orálního zdraví, zejména v souvislostech orálního zdraví se zdravím celkovým. Z pohledu metodiky pravidelné domácí péče o chrup je důležité vytvořit srozumitelné informační materiály s vysvětlením tzv. Kroků dentální hygieny, jejichž procvičování a používání by mělo být součástí praktických nácviků v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Tyto metodiky a nácvik budou v rámci projektu zajištěny dentálními týmy složenými z lékařů a studentů zubního lékařství. Vytvoření databáze spolupracujících zubních lékařů, zvláště ve venkovských lokalitách, umožní zařadit více uživatelů do systému preventivní péče. Předpokládá to ovšem důkladné vysvětlení ze strany realizátorů projektu a informovaný souhlas uživatelů. Z pohledu proškolení personálu zařízení sociálních služeb zařazeného do projektu bude kladen důraz na zvýšení jejich informovanosti se spektrem možností a pomůcek pro současnou péči o chrup v každém věku. Náplní projektových dnů v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb bude také získání přehledu o vzájemných zdravotních souvislostech. Chodíte 2x ročně na zubní prohlídku? Jste spokojeni se svojí zubní náhradou? Používáte ústní vodu? Zajišťuje personál ve Vašem zařízení péči o Váš chrup? Ano Ne

8 Vyhodnocení výzkumu Kognitivního zdraví Celkové vyhodnocení analýzy zájmu u zaměstnanců v zařízeních sociálních služeb zařazených do pilotního projektu - (83 dotazníků) v procentuálním vyjádření: U dotazů týkajících se znalosti a používání technik trénování paměti a zájmu o účast ve vzdělávacím programu s problematikou trénování paměti bylo hodnocení kladných odpovědí následující: - Víte, co jsou techniky trénování paměti? cca 85% - Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? cca 60% - Přivítal/a byste v rámci dalšího profesního vzdělávání problematiku trénování paměti? cca 65% - Máte zájem zúčastnit se odborně zaměřeného profesního kurzu s tematickými okruhy (Paměť a psychika, Anatomie paměti, Sociální mozek, stárnutí a paměť, Trénování paměti - techniky dobré paměti) cca 70% U dotazů týkajících se zájmu o účast ve vzdělávacím programu s problematikou trénování paměti a frekvence používání paměťových technik je kladná odpověď u více jak poloviny dotázaných zaměstnanců. Nicméně, z odpovědí vyplynulo, že někteří zaměstnanci mají neúplné anebo zkreslené představy o problematice trénování paměti (trénování kognitivních funkcí). Na otázku: Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? se vyskytovaly odpovědi: čtení knížek (2x), křížovky (3x), 1x - rébusy, opakování, pouze ojediněle znalost používání paměťových technik, jakými jsou např. Akrostikum a LOCI technika. Víte, co jsou techniky trénování paměti? Používáte některé paměťové techniky v profesionální praxi? Přivítal/a byste v rámci dalšího profesního vzdělávání problematiku trénování paměti? Máte zájem zúčastnit se odborně zaměřeného profesionálního kurzu s výše uvedenými tematickými okruhy? Ano Ne 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9 autor loga Václav Ježek von Thienfeld Český malíř, astrolog a ikonopisec, žijící a tvořící převážnou část života v Austrálii, kde je známý pod domorodým jménem MACLA JÁBADBÁDA. Autorem popsaný význam loga Tvar loga: Kruh označující naplnění, jistotu, vyrovnání a stabilitu Použité nápisy: CZ (zkratka pro Českou republiku) VÍRA A ZDRAVÍ dva nejvíce důležité předpoklady, že jeden využije nabyté zkušenosti, vědomosti, moudrost a talent tak, aby jak často bývá, alespoň na poslední chvíli využil čas tak, aby naplnil skutečný smysl svého života. MOUDROST A PÉČE moudrost je anebo by měla být vlastností dospělých. Péče, to je starost o sebe. Je to také péče, kterou moudře projevíme jiným potřebným. Jiné symboly: Vnitřní plocha kruhu loga je rozdělená na srp a elipsu, z čehož srp měsíc vyjadřuje životem získanou duchovní úroveň a elipsa zobrazuje vycházející a i zapadající slunce neustále se opakující zdroj a zánik energie. Při barevném provedení loga je srp modrý vyjádřením duchovní moudrosti a červená elipsa je pak symbolem slunce obsahujícím nekonečnou energii materiální síly a podstaty. Tři triagramy Feng Sgui oddělující nápisy na vnějším kruhu loga vyjadřující progresivní rovnováhu mezi JING a JANG. Barevné provedení loga odpovídá národním barvám České republiky a její státní vlajce. Kresba želvy kolem nápisu SENIOR vyjadřuje živou stabilitu všeho bytí, vyrovnanost materiálního a duchovního, rovnováhu života a smrti a také, co je důležité, pevné základy a start pro veškeré konání. Želva je taktéž symbolem domova a bezpečí, dlouhověkosti, odolnosti a je živým základem všeho živého. Více:

10 Desatero pro orální zdraví 1 Hygiena dutiny ústní 2x denně hygiena zubů i měkkých tkání: pasta, kartáček a ústní voda 2 Čištění protéz kartáčkem a pastou určené pro protézy 2x denně 3 Čištění protéz by mělo probíhat nad nádobou naplněnou vodou / nad ručníkem 4 Protézy by nikdy neměly být čištěny horkou vodou 5 Zlepšení hygieny doporučuje se použití roztoků s obsahem chlornanu sodného 6 Protézy, které jsou čištěny materiály obsahujícími chlornan sodný, by neměly být v tomto roztoku déle než-li 10 minut 7 Čištění protéz probíhá mimo ústa pacienta 8 Po čištění pastou či jiným materiálem k tomu určeným je nutný řádný oplach pod tekoucí vodou 9 Protézy, které jsou po čištění ukládány mimo ústa pacienta, by měly být vždy ve vodní lázni pro prevenci deformace protézy 10 Kontrolní vyšetření u zubního lékaře 1x ročně Doporučené přípravky, pomůcky, eventuálně drobné přístroje (např. ultrazvuková čistička na protézy) budou všem zúčastněným předvedeny v rámci praktických hodin při projektových dnech.

11 správný životní styl pro zdravý mozek 1 Vyvážená strava - Jezte vyváženou stravu různých barev bez chemických přísad a zpracování (čerstvá zelenina a ovoce). - Zahrňte do jídla lokální zeleninu, ovoce, doplňujte stravu o proteiny, mléčné výrobky a cereálie. - Součástí jídelníčku by měly být mořské ryby (tuňák, losos, makrela, halibut, sardinky, sleď apod.) - Přizpůsobte dávky jídla ve vztahu k jeho nutriční hodnotě, nepřejídejte se. - Jezte více jídla s nízkým glykemickým indexem 3. - Pokud můžete udělat alespoň jedinou věc, jezte více zeleniny, obzvláště zelené listové. 2 Zvládání stresu - Pravidelně cvičte kardiovaskulární nebo aerobní cvičení. - Snažte se o dostatečný spánek každou noc (přinejmenším 6 hodin). - Udržujte kontakty s rodinou a přáteli. - Praktikujte meditace, jógu nebo jiná cvičení uklidňující mysl, jako způsob relaxace. - Pokud můžete udělat jen jedinou věc, posaďte se každý den na 5 až 10 minut na klidném místě a alespoň zhluboka dýchejte a koncentrujte se na dýchání. 3 Fyzická cvičení - Nejprve si pohovořte se svým lékařem, zejména pokud necvičíte, máte nějaký zdravotní problém nebo realizujte zásadní změnu ve svém životním stylu. - Stanovte si rozumné cíle, kterých jste schopni dosáhnout. Začněte něčím, co vás baví a cvičte alespoň 15 minut denně, postupně můžete přidávat. - Zahrňte cvičení jako součást každodenních činností, snáze se tak stane zvykem. - Pokud můžete udělat jen jedinou věc, dělejte něco, co vám rozbuší srdce, např.: chůze, běh, lyžování, plavání, cyklistika, turistika, míčové hry apod.

12 správný životní styl pro zdravý mozek 4 Mentální stimulace (činnost) - Zkoušejte se zabývat různými činnostmi, včetně těch o kterých si myslíte, že vám nejdou. Zkoušejte stále něco nového: zpívejte, malujte, cvičte si taneční kroky, učte se žonglovat, vyřezávejte apod. - Buďte zvědaví! Seznamte se s místní knihovnou, vyhledejte místní organizace, které nabízí různé vzdělávací programy, zapojte se do literárních kroužků apod. - Pracujte s hlavolamy, křížovkami, sudoku, hrajte různé hry jako šachy, dámu, karty. Ale nezapomínejte zařazovat stále nové věci a pokud něco zvládnete, zkoušejte jiné varianty. Vyšší četnost vykonávání toho, co zvládáte, není to, co vám pomůže bystřit mozek. - Zkuste zařadit vhodné počítačové programy pro cvičení kognitivních funkcí. Zdroj: Alvaro Fernandez, Elkhonon Goldberg: The Sharp Brains Guide To Brain Fitness, Sharp Brains 2009, ISBN

13 rešitellé ˇ projektu Arak o.p.s. nezisková organizace Organizace založena: 2009 Sídlo: Neředínská 23/A, Olomouc Statutární orgán: MUDr. Ladislav Korotvička ředitel Hlavní poslání společnosti je vytvoření nové alternativy preventivních programů zvláště ve stomatologii. Tuto problematiku chce řešit komplexně pomocí kreativních a zážitkových programů i mimo školní lavici, se zaměřením na více cílových skupin. Zejména rodiče zapojit do programu a motivovat je k mnohem větší osobní odpovědnosti nejen za zdravý vývoj dutiny ústní svého dítěte, ale naučit je chápat pojem zdraví člověka v širším kontextu a vzájemných souvislostech. Zásadní činností společnosti je rovněž spolupráce se státními institucemi, odbornými institucemi a organizacemi neziskové sféry. Ve svých aktivitách chce působit na všechny vytčené cílové skupiny a zabývat se rozvojem efektivní týmové spolupráce v oblasti tvorby preventivních programů. Svou činnost směřuje k rozvoji zdraví v celé jeho komplexnosti. Projekty: MANDALA Liga proti kazu a Vychutnejte si seniorská léta zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje. Více:

14 Klinika zubního lékarství Lékarské fakulty Up v Olomouci Přednosta: Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. Pro projekt Vychutnejte si seniorská léta nabízí: - Sanace chrupu parodontologická, konzervační a protetická - Kurzy, semináře a praktický nácvik orální hygieny - Orální zdraví - prevence zubního kazu a parodontopatií - Zásady používání zubních náhrad Partner společnosti Arak o.p.s. Olomouc v projektu MANDALA pří pořádání konference s mezinárodní účastí Víme jak na zubní kaz. Partner preventivního programu Liga proti kazu zapojením studentů do dentálních týmů.

15 DONASY s.r.o. Akademie trénování pameti Organizace založena: 1999 Sídlo: Nezvalova 20, Šumperk Statutární orgán: Ing. Zbyněk Dohnal a Mgr. Miroslava Dohnalová V roce 2006 byla činnost rozšířena o oblast vzdělávání dospělých. Vzdělávací činnost je zaměřena zejména na techniky zvyšování mentálního výkonu, techniky práce s pamětí, efektivní učení a rozvoj tvůrčího myšlení. Vzdělávací programy jsou zaměřeny pro širokou veřejnost (pro všechny věkové skupiny), pro firmy a instituce, na oblast sociálních služeb, školství a zdravotnictví (programy jsou akreditované MPSV ČR, MŠMT ČR a jsou zařazeny do kreditního systému vzdělávání České asociace sester a České asociace ergoterapeutů). Náplň vzdělávacích programů: je založena na vlastním konceptu kulturně společenské zahrady. Koncept vychází z historicky daných základních potřeb každého člověka a jeho snahy tyto potřeby naplňovat. Vzdělávací koncept zahrnuje tematické okruhy: - Sociální prostředí a etika - Komunikace - Rétorika - Estetika - Myšlení, vnímání, učení a kognitivní kondice Tyto okruhy se v jednotlivých vzdělávacích akcích vzájemně doplňují a prolínají podle probíraných témat jednotlivých vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce zahrnují témata související se čtyřmi klíčovými aspekty lidského života (I) fyzická kondice, (II) psychická rovnováha, (iii) životospráva a (iv) kognitivní kondice, jejichž vzájemná rovnováha je určující také pro dosažení životní rovnováhy každého člověka. Více: / /

16

Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů

Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí. Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů Techniky ZVYŠOVÁNÍ kognitivní kondice pro úspešné stárnutí Pečujeme o orální a duševní zdraví seniorů Projekt: Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí. Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROMAN JEŽEK VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ OLOMOUC 2013 VEDOUCÍ PRÁCE: MGR. DAGMAR

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Katedra věd o výchově Analýza péče o seniory (porovnání veřejného a soukromého sektoru) Autor: Tereza Dušková Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. Místo:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory

Obsah. Příloha. Mozaika 2011 Střípky z domova pro seniory - 1 - - 2 - Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 Základní údaje str. 9 Poslání a veřejný závazek str. 11 Globální strategie str. 12 Organizační struktura str. 14 personální zajištění str. 16 personální změny

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více