Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán minimálního programu prevence 2014/2015"

Transkript

1 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: Úvod Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99 22 Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních o č.j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných MŠMT, č.j / Evaluace a diagnostika preventivních programů Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici k prostudování na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Školní řád gymnázia Nové Strašecí

2 Obecná charakteristika školy Historie Budova naší školy má hlubokou historii, v podobě první měšťanské školy (chlapecké a dívčí) byla založena již v roce Důležitými událostmi, které měly vliv na vznik gymnázia, bylo jednak založení samostatného novostrašeckého okresu , jednak sloučení obou středních škol (chlapecké a dívčí) pod jedno ředitelství dne Po vydání nového školského zákona se spojením pěti tříd národní (obecné), tří tříd střední (měšťanské) školy a tří tříd gymnaziálních vytvořila jedenáctiletá střední škola, z níž posléze vzniklo složitým vývojem naše gymnázium Současnost Dnešní Gymnázium J. A. Komenského se nachází v jedné budově společně se Základní školou J. A. Komenského. Dvoupatrová historická budova lemuje východní část náměstí městečka Nové Strašecí. V současné době se zde vzdělává 195 žáků především z bývalých okresů Rakovník a Kladno. Dostupnost je zajištěna autobusy ve směrech Rakovník, Kladno, Slaný, Praha. Zastávka je vzdálena 5 minut chůze od budovy školy. Prostor budovy limituje možnosti: v budově je 15 učeben, které jsou postupně modernizovány, vybavovány novým nábytkem, počítači, dataprojektory a dalšími pomůckami. Některé slouží jako odborné pracovny (např. chemická laboratoř, jazykové učebny). Nově a moderně jsou vybaveny dvě počítačové učebny, které umožňují nejen výuku informatiky a výpočetní techniky, ale vyučuje se zde také administrativa a jsou využívány k výuce ostatních předmětů s využitím počítačů a internetu. Z prostorových důvodů postrádá škola knihovnu (studovnu). Studenti mohou využívat tiskárnu a kopírku. Dvě tělocvičny, které jsou součástí budovy ZŠ, jsou bohužel zcela využity výukou na ZŠ, tělesná výchova se vyučuje ve venkovním sportovním areálu Na Kocourku nebo ve sportovní hale BIOS, která je vzdálená asi 10 min chůze od školy. Hygienické zázemí školy a šatny si v budoucnosti vyžádají rekonstrukci. Stravování se uskutečňuje ve školní jídelně základní školy (výběr ze tří jídel), která je asi 5 minut chůze vzdálena od budovy školy. V přízemí budovy školy je školní bufet, který nabízí po celé dopoledne možnost zakoupení tzv. zdravé stravy - snídaně, svačiny či zajištění pitného režimu. Budova je vytápěna prostřednictvím akumulačních kamen. O aktivitách školy je možné se informovat na webových stránkách školy a v místním tisku. Škola je známa též spojením s folklórním souborem Čtyřlístek a s činností školního divadla Bedřych. V současné době probíhá výuka dle vlastního ŠVP.

3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří zhruba 23 pedagogů, všichni jsou pro výuku aprobováni. Věkový průměr je přibližně 54 let. Ve škole působí výchovná poradkyně, metodička prevence rizikových faktorů chování a koordinátorka EVVO. Většina učitelů prošla kurzy pro práci s PC. Řada učitelů se účastní DVPP ve svých oborech v krajském centru vzdělávání nebo na VŠ. Vedení školy představuje ředitel školy, jeho zástupce a koordinátori ŠVP. Součástí rozšířeného vedení jsou také předsedové předmětových komisí, a výchovná poradkyně a metodik prevence. Školní poradenské pracoviště tvoří výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Ve škole nepracuje vlastní školní psycholog, v případě potřeby škola využívá služeb PPP Rakovník, PPP Kladno,PPP Praha 4 Ohradní ul.,mgr. Květy Kšírové, PhDr. J. Petrákové a služeb psychologů a terapeutů na specializovaných pracovištích. Organizace a zařízení, se kterými škola spolupracuje v rámci primární prevence, jsou uvedeny v přílohách. Klima školy je otevřené, žáci mají možnost promluvit o svých starostech se třídními učiteli, s výchovnou poradkyní i se školní metodičkou prevence a této příležitosti bez obav využívají. Na konzultaci ohledně vzdělávacích či výchovných potíží mohou samozřejmě přijít také rodiče. Kontakty na vedení školy, výchovou poradkyni, školní metodičku prevence i pedagogické pracovníky jsou uvedeny na webových stránkách školy. Charakteristika žáků Kapacita školy je 245 žáků. V každém ze čtyř ročníků jsou dvě paralelní třídy. Část žáků k nám přichází z místní základní školy (zejména z třídy srvmp), někteří jsou místní, někteří dojíždějí z okolních obcí. Přijíždějí sem i žáci z Rakovníka či Kladna. V posledních letech jsou integrováni i někteří žáci se specifickými vývojovými poruchami nebo handicapovaní žáci vyžadující individuální přístup z jiných než vzdělávacích a kázeňských důvodů a také zahraniční studenti. Atmosféra mezi studenty je přátelská. Priority školy Škola součást života města, regionu Zúročit a prohloubit jedinečnost školy Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech Aplikovaná výuka sepětí se životem

4 Spolupráce s rodiči Při škole pracuje SRPDŠ, které hospodaří s příspěvky rodičů, podílí se na zajišťování nadstandardních aktivit (zájezdy), odměňování výjimečných studentů, na maturitním plese apod. Jeho členové jsou rodiče žáků. Informace o výsledcích vzdělávání získávají rodiče na rodičovských schůzkách nebo při individuálních konzultacích. Dále jsou rodiče zváni na akce školy: Divadelní představení Výstavy školy v místním muzeu Představení folklorního souboru Čtyřlístek Maturitní ples Imatrikulace prvních ročníků Slavnostní vyřazení maturantů Tzv. Dny otevřených dveří Majáles Výukové kurzy pro veřejnost Předpoklady definování východisek Ve škole průběžně sledujeme výskyt výukových a výchovných problémů našich studentů tyto problémy se snaží řešit nejprve třídní učitel, poté třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem nebo metodikem prevence. V případě závažnějších problémů řešíme vzniklou situaci na pedagogických radách, resp. na výchovných komisích. Ve školním roce 2013/2014 to byly zejména problémy se záškoláctvím, nevhodným chováním žáků k sobě navzájem a zdravotní potíže některých žáků. Nejednalo se však o početné kolektivy studentů, tyto projevy byly vázány na jednotlivce či velmi malé skupinky žáků. Hlavní zásady programu Oblasti prevence Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, dnes již rizikové chování žáků na gymnáziu Nové Strašecí zahrnuje v souladu s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy aktivity v těchto oblastech: extrémní projevy agrese, zneužívání a šikany záškoláctví poruchy přijmu potravy drogových závislostí, alkoholismu a kouření

5 kriminality a delikvence virtuálních drog (počítače, televize a video) patologického hráčství vandalismu aj. forem násilného chování xenofobie, rasismu negativního působení sekt sexuálně rizikového chování a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen UNL ), onemocnění HIV/AIDS a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: domácího násilí, šikany, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování výchovy mládeže, poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

6 Vymezení cílové skupiny Cílovou skupinou školního preventivního programu jsou všichni studenti naší školy v naprosté většině případů se jedná se o věkovou kategorii let, existují i výjimky (starší studenti), které představuje několik studentů studujících většinou v rámci individuálního studijního plánu. Další cílovou skupinou jsou pedagogové Gymnázia J.A. Komenského Nové Strašecí a rodiče žáků Cíle programu Cíle pro studenty Zvýšení informovanosti v oblasti společensky nežádoucích jevů (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů základy společenských věd, český jazyk, biologie, chemie, enviromentální seminář, dějepis, rétorika, cizí jazyky, tělesná výchova. Umět posoudit zdravotní a sociální rizika, která užívání drog přináší (legálních i nelegálních) a dokázat odmítnout nabízenou drogu. Chápat význam zdravého způsobu života. Vědět o možnostech pomoci při řešení osobních problémů (ve škole i mimo školu). Znát právní důsledky šikany, zastrašování, projevů rasismu a užití násilí. Podílet se na tvorbě prostředí a životních podmínek. Snažit se o vzájemnou komunikaci žák učitel, žák rodič. Psychické a fyzické posilování (zvyšování sebevědomí, naučit se překonávat překážky). Cíle pro pedagogy Pozitivní přístup ke studentům. Zvyšovat informovanost v oblasti společensky nežádoucích jevů, zdravého způsobu života (podstatnou část informací získají studenti v rámci výuky předmětů základy společenských věd, český jazyk, biologie, chemie, enviromentální seminář, dějepis, rétorika, cizí jazyky, tělesná výchova. Podílet se na realizaci školního preventivního programu. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, ke správné životosprávě, dostatku pohybu. Zlepšovat klima školy. Rozšířit informovanost žáků a rodičů o problematice sociálně patologických jevů.

7 Trvat na důsledném dodržování školního řádu. Snažit se o vzájemnou komunikaci učitel žák, učitel rodič. Cíle pro třídní učitele Udržovat pravidelný kontakt se třídou a zajímat se o dění ve třídním kolektivu, poznávat vzájemné vztahy a problémy vznikající ve třídě. Účastnit se adaptačního kurzu na začátku šk. roku prvního ročníku. Rychle, důsledně a efektivně řešit problémy ve třídě. Spolupracovat s rodiči studentů. Sledovat efektivitu preventivních aktivit. Cíle pro školního metodika Příprava a realizace minimálního školního preventivního programu. Podílet se na dalším vzdělávání pracovníků školy voblasti prevence negativních sociálně patologických jevů (spolupráce teambuildingovými agenturami Lipnice, spolupráce s firmou Acet atd, VISK školící centrum Stř. kraje). Dále se vzdělávat v problematice prevence negativních sociálně patologických jevů účast na odborných kurzech a seminářích, sebevzdělávání, rozšiřování školní knihovny a videotéky o vhodné materiály s tematikou prevence rizikového chování mládeže. Pravidelně vyhodnocovat přínos školního preventivního programu (evaluace na konci šk. roku). Spolupráce s obvodním metodikem prevence PP poradna Rakovník. Komu je MMP určen: MPP je vypracován pro potřeby naší školy Gymnázium Nové Strašecí, nám. J. A. Komenského 209, Nové Strašecí. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Pro pracovníky jiných institucí, které se budou podílet na jeho realizaci, i pro všechny návštěvníky školy.

8 Realizace školního preventivního programu Pedagogové a vedení školy budou podporovat Komunikaci mezi studenty, učiteli a rodiči studentů na bázi vzájemného porozumění, tolerance a otevřeného jednání. Pozitivní vztah studentů k prostředí školy. Vytváření pozitivní motivace ke studiu a dobrým studijním výsledkům. Rozvíjení osobnosti studenta. Zdravý životní styl. Aktivní využití volného času studentů. Zvyšování informovanosti studentů v oblasti společensky negativních jevů a faktorů možného rizikového chování. Vedení studentů k zájmu o dění v našem státě, ve světě, o kulturní akce, výlety, exkurze a sportovní aktivity. Práci studentské rady jako orgánu studentů. Prezentaci školy, jejích výsledků a umístění studentů v soutěžích v rámci města, kraje, republiky. Zařazení témat týkajících se rizikových faktorů chování ve výuce Gymnázia Nové Strašecí: Základy společenských věd: Základy psychologie Aktivační vlastnosti osobnosti, zájmy a záliby Vztahově postojové seberegulační vlastnosti osobnosti Učení, jeho životní význam, metody učení Základy sociologie Způsob života a životní styl Problémy mládeže Problémy volného času

9 Základy státoprávní teorie Rodinné právo Trestní právo Kriminalita mládeže Cizí jazyky: Rodina její vzájemné vztahy a problémy Problémy mladých lidí závislosti alkohol, drogy, kouření, partner, image, přátelství a vztahy mezi lidmi Problémy třetího světa Ekologie globální oteplování, kácení deštných pralesů, znečišťování ovzduší, ozónová díra, skleníkový efekt Biologie a enviromentální výchova Systematická botanika Rostlinné jedy Využití v lékařství Možnost zneužití Zoologie Etologie savců Socializace Genetika Biologie člověka Nervová soustava Patogenní působení drog Mechanismus působení mediátorů Rozmnožovací soustava Pohlavní choroby Antikoncepce Vývoj plodu, vliv nikotinu, alkoholu a drog na plod

10 Mimo toho beseda o antikoncepci a drogách dle zájmu ve třídě. Do všech výukových kapitol v ZSV a Biologii se zařazují aktivní metody práce referáty, seminární práce, besedy, návštěvy kompetentních institucí. Ostatní předměty: v souladu s tematickými plány a prioritami MPP. Ekologie Významné dny s hledisky Země (Den Stromů, Den Země, Den bez aut, atd.) Globální problémy naší planety Problémy třetího světa Geneticky modifikované potraviny Skleníkový efekt Výskyt návykových látek, jejich složení a účinek Negativní působení různých seskupení a sekt na naší populaci Psychologie Humanitní a přírodovědné předměty a semináře Psychohygiena Psychologie osobnosti Sociální psychologie Psychologie učení Sebepoznání a sebeevaluace Asertivita Tělesná výchova Zdravověda, netradiční sporty Organizace sportovně turistických kurzů, organizace lyžařských kurzů. Zapojení žáků do sportovních soutěží v rámci kraje.

11 Třídnické hodiny Vhodná témata pro vedení třídnických hodin tzv. výchovně vzdělávací plán třídního učitele Zpracovává třídní učitel. Seznamuje se svým plánem výchovného poradce (Mgr. Tůmová) a metodika prevence (Mgr. Preissová) Třídní učitelé pomocí různých typů a her a testů poznávají třídní kolektiv a osobnosti jednotlivých žáků ( icebreaks hry, diagnostické a sociometrické testy). Plánují akce se třídou (vánoční program, výlety) Tímto výčtem předmětů a jednotlivých modulů preventivní aktivity v rámci výuky zdaleka nekončí. Například ve výuce českého jazyka a cizích jazyků zařazují vyučující diskuse na aktuální témata, motivují žáky k četbě a výběru vhodné a zajímavé literatury atp. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny Ve výuce výklad, samostatná práce, diskuse, sociální hry, obhajoba svého názoru, skupinová práce, projektové vyučování, práce s internetem a audiovizuální technikou. Organizování akcí, které přispívají ke zlepšení klimatu ve škole Široká nabídka nepovinných předmětů Účast v soutěžích a příprava na ně

12 Plán preventivních aktivit pro školní rok 2014/2015 Plánované akce pro jednotlivé ročníky 1. ročník Adaptační kurz ( září 2014) Plasy u Plzně Program je koncipován tak, aby se nový třídní kolektiv měl možnost poznat a seznámit se nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky. Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků Beseda s gynekoložkou pro dívky prvního ročníku Přednáška společnosti ACET na téma HIV Test kuřáctví pro všechny ročníky (výchovný poradce + metodik prevence) ISIC karty pro všechny ročníky září, říjen, listopad 2014 Dějepisná exkurze Muzeum hlavního města Prahy archeologie Den Stromů Lyžařský kurz Rakousko leden 2015 Exkurze na ekologickou skládku Lány -květen 2015 Návštěva Národní galerie Praha květen, červen 2015 Kurz první pomoci spolupráce se Střední zdravotní školou Kladno prosinec ročník Lyžařský kurz leden 2014 Přednášky od Společnosti Acet Kouření zdravotní následky Účast na charitativních akcích, Život dětem. Srdíčkový den Návštěva Prahy vánoční tradice u nás, (prosinec 2014) Připrava Majále - duben 2015 Exkurze do ZOO květen 2015 Dějepisná exkurze Břevnovský klášter, Pražský hrad Studijní pobyt ve Velké Británii (jaro 2015) Ekologický kurz září - říjen 2014 Beseda se zachranářem červen 2015 Příběhy bezpráví listopad 2014 ISIC karty pro všechny ročníky září, říjen, listopad ročník

13 Sportovně-turistický kurz červen 2015 Test kuřáctví pro všechny ročníky (výchovný poradce + metodik prevence) Studijní pobyt ve Velké Británii (jaro 2015) Beseda s lektorem společnosti Tutor (téma vysokoškolské studium, národní srovnávací zkoušky.) Beseda se zástupcem Policie České republiky Dějepisná exkurze Královská cesta a Loreta Návštěva Hrdličkova muzea Praha prosinec 2015 Exkurze do Pivovaru Plzeň nebo Krušovice Planetárium Praha květen 2015 ISIC karty pro všechny ročníky září, říjen, listopad ročník Maturitní ples - únor 2015 Planetárium Praha Duben 2014 Návštěva firmy Genomac Praha (testy DNA, lidský genofond) Beseda se zástupcem Policie České republiky (nábor budoucích policistů) Beseda s lektorem společnosti Tutor (téma vysokoškolské studium, národní srovnávací zkoušky.) Přednáška společnosti ACET Památník Vojna říjen ISIC karty pro všechny ročníky září, říjen, listopad 2014 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Plánované akce určené všem studentům Vánoční projektový den vánoční dílny, vánoční program v rámci tříd, Návštěva Vánoční Prahy Pomoc při organizaci a realizaci Dnů otevřených dveří na gymnáziu J. A. Komenského Účast v soutěžích olympiády, literární soutěže. V říjnu 2014 proběhne celostátní soutěž Přírodovědný klokan V březnu 2015 proběhne celostátní soutěž Matematický klokan Oddělení tělesné výchovy organizuje v průběhu celého školního roku různé sportovní soutěže a turnaje Studenti mohou dále navštěvovat divadelní představení školního divadla Bedřych.

14 Maturitní ples. Studenti mohou individuálně navštěvovat Dny otevřených dveří pořádaných fakultami vysokých škol Na přání studentů zajistí metodik prevence a výchovný poradce besedy na zvolené téma Docházka psycholožky 1x za 3 týdny, neodkladných případech je možné ji kontaktovat kdykoliv. (PhDr. J. Petráková nebo Mgr. Květa Kšírová) Spolupráce a pomoc s PPP Rakovník, PPP Kladno, PPP Praha 4 Ohradní, OSPOD Rakovník O všech plánovaných školních akcích jsou studenti informováni třídním učitelem, učitelem předmětu, na který je akce vázána, popřípadě se s nabídkou akcí seznamují prostřednictvím nástěnky v 1. a 2. patře školy a také na internetových stránkách školy. Další akce určené studentům Vedení školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence a ostatní pedagogičtí pracovníci sledují v průběhu roku nabídku kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí a dalších akcí, které operativně, po projednání s ředitelem školy zařazují do programu. Jedná se o akce jak pro pedagogy i pro studenty. Aktuálně využíváme nabídek preventivních programů nabízených školám. Podmínkou je akreditace příslušného programu a jeho obsah. Nabídka volitelných nepovinných předmětů Dramatická výchova Školní kapela Nabídka činností ve volném čase studentů Po domluvě se správcem učebny, popřípadě v hodinách vyhrazených pro studenty je možné ve škole využívat: knihovnu (učebna č. 12) učebny výpočetní techniky Schránky důvěry Ve škole funguje klasická schránka důvěry, kam mají studenti možnost anonymně vkládat své připomínky, dotazy, stížnosti. Se svými problémy se mohou obracet na výchovnou poradkyni

15 Mgr. Alexandru Tůmovou nebo školního metodika prevence Mgr. Šárkou Preissovou. Schránka je umístěna vedle kabinetu výchovné poradkyně. Na škole je též zřízena ová schránka důvěry: Konzultační hodiny Studenti i jejich rodiče mají kromě telefonického kontaktu možnost navštívit jednotlivé vyučující, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence v rámci stanovených konzultačních hodin a v případě potřeby je možné domluvit i jiný termín schůzky

16 Propagace školního preventivního programu Internetové stránky školy Školní nástěnka Třídní schůzky Třídnické hodiny Adaptační kurz Ekologický kurz Projektové dny Turistický kurz Odborná literatura a další materiály dostupné ve škole Odborné tituly týkající se problematiky rizikových faktorů chování jsou dostupné u výchovné poradkyně školy Mgr. Alexandry Tůmové. Filmy na videokazetách a DVD týkajících se problematiky drog a jiných rizikových faktorů jsou k dispozici u metodika prevence Mgr. Šárky Preissová. Odborné knihy i filmy je možné zapůjčit a použít je ve výuce a třídnických hodinách. Spolupráce školy s jinými organizacemi Psycholožka: PhDr. J. Petráková Psycholožka Mgr. Květa Kšírová Obvodní metodička prevence negativních sociálně patologických jevů Radana Nikolau PPP Rakovník PPP Kladno PPP Praha 4 Středisko výchovné péče Slaný K centrum Kladno Městská policie Nové Strašecí Policie ČR Rakovník ACET

17 Způsoby vyhodnocování efektivity preventivního programu Při vyhodnocování efektivity školního preventivního programu nelze počítat s možností získávat přesná čísla a jiné údaje. Jde především o působení na cílovou skupinu studentů, snahu o prevenci negativních sociálně patologických jevů, popřípadě snahu o minimalizaci těch, které se objevily nebo objeví. Je třeba, aby všichni učitelé školy, zejména třídní učitelé, sledovali chování, životní styl, náplň volného času, přístup ke studiu, hodnotovou orientaci svých žáků a snažili se posoudit pozitivní nebo negativní posuny. Konkrétní fakta a údaje je možné získat opakovaným dotazníkovým šetřením a srovnávat výsledky za jednotlivé školní roky (evaluace) i v tomto případě je však možné získat zkreslené informace, neboť dotazovaní nemusí vždy vyplňovat dotazník podle pravdivých skutečností.

18 Kontakty na webové stránky s problematikou rizikového chování mládeže:

19 Krizový plán při výskytu rizikového chování: Při tvorbě rizikového plánu chování jsem vycházela z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / Mít školní řád a v něm přesně stanoveno, jak se má žák Gymnázia J. A. Komenského chovat. Přesně charakterizovat jaké látky a věci do školy nepatří. Stanovit pravidla postihů za porušení školního řádu 2. Vytvořit manuál, jak se zachovat, pokud student poruší školní řád a přinese do školy zakázané látky, popř. přijde do školy pod vlivem alkoholu 3. Specifikovat opatření pro studenty nezletilé (vždy informovat nejprve rodiče) a pro studenty plnoleté Doporučené postupy školy Škola zajistí podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti, která se koná pod záštitou školy Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen školní řád ) jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.

20 V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka TABÁKOVÉ VÝROBKY Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená Prostory školy jsou označené viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Školním řádem zakazuje kouření v prostorách školy, v okolí školy a na akcích pořádaných školou. Konzumace tabákových výrobků ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných je nutné tabákový výrobek žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. ALKOHOL Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat. 2 Školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných odst. 1 b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů odst. 1 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

21 Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem Konzumace alkoholu ve škole V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je mu třeba v další konzumaci zabránit Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola první pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 4 Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů

22 Nález alkoholu ve škole 1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury. nálezu ihned uvědomí vedení školy Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu Zpracují stručný záznam o události. 2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy o nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 5 o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři OPL Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. 6 Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek 5 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti odst , 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2014 / 2015 Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 501 01 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Motto: Nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014

Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Školní řád ZÁKLADNÍ ŠKOLA NERUDOVA, ŘÍČANY, OKRES PRAHA- VÝCHOD AKTUALIZACE K 1.9.2014 Projednáno školskou radou dne: 26.8.2014 Projednáno pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Číslo jednací:299/2014/zsnr

Více

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2

Obsah bsah......1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků.............................2 Obsah Obsah... 1 I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků... 2 (1) Žáci a studenti mají právo:... 2 (2) Další práva žáků:... 3 II. Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26

OBSAH ČÁST B 24 I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 25 II. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU 25 III. REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 25 IV. PROVOZNÍ ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN 26 Projednáno a schváleno pedagogickou radou 31. 8. 2012. Projednáno a schváleno školskou radou 31. 8. 2012. Vydáno pod číslem jednacím ZŠ 706/2007-567/2012 2 OBSAH ČÁST A 3 I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 4 II.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více