část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. OBSAH I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva a povinnosti žáků Práva a povinnosti zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...4 II. Provoz a vnitřní režim školy Režim činnosti ve škole Režim při akcích mimo školu Docházka do školy.7 4. Zaměstnanci školy...8 III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Obecné Postup školy při výskytu a při podezření na užití omamné látky žákem Konzumace tabákových výrobků ve škole Konzumace alkoholu ve škole Nález alkoholu ve škole Konzumace omamných a psychotropních látek (OPL) Distribuce OPL ve škole Nález OPL ve škole Oblast prevence užívání návykových látek a OPL Jak postupovat preventivně proti krádežím Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem Jak postupovat preventivně proti vandalismu Jak postupovat při vzniku škody Evidence úrazů...16 IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků...17 V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (jsou samostatným předpisem školy: směrnice část I/2). 1

2 I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 1. 1 Žáci mají právo: na vzdělávání a školské služby podle školského zákona být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole ve dnech odpoledního vyučování v polední přestávce pobývat ve škole (s dohledem pedagoga), pokud jsou písemně k tomuto pobytu přihlášeni, popř. odhlášeni rodiči účastnit se výuky nepovinných předmětů a docházet do zájmových kroužků, odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 2. Žáci jsou povinni: řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, pokud jsou přihlášeni do školní družiny, nebo školního klubu, řádně docházet i do tohoto zařízení dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržovat školní řád a řády odborných učeben. Chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, jakékoliv závady hlásit ihned vyučujícímu či třídnímu učiteli, chránit majetek před poškozením: nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Poškodí-li žák majetek školy neopatrností nebo nedbalostí musí škodu nahradit před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. V době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pokud nejsou písemně přihlášeni rodiči k pobytu ve škole v této přestávce, opustit školu chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek) řádně a systematicky se připravovat na vyučování 2

3 každý úraz (nebo vznik škody), ke kterému došlo v souvislosti s výchovně vzdělávacím procesem, hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, při vzniku úrazu se postupuje podle Závazného pokynu pro zaznamenávání úrazu cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládat na místa k tomu určená, to znamená na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost nenechávat ve všech budovách a prostorách školy peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc nenosit do školy a na akce organizované školou předměty a látky nebezpečného charakteru (třaskaviny, výbušniny apod.), věci ohrožující životy a zdraví (tabákové výrobky, alkohol, návykové látky atd.) a zábavnou pyrotechniku. Jakékoliv porušování těchto zásad či zjištěné nedostatky jsou povinni bezodkladně hlásit zaměstnancům školy. 2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 2.1 Zákonný zástupce žáka má právo na svobodnou volbu školy pro své dítě informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy nahlížet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení volit a být volen do školské rady vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka požádat o komisionální přezkoušení žáka, mají-li pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí 2.2 Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo třídního učitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zda je dítě, žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, písemně, telefonicky nebo em. Po návratu žáka do školy písemně doložit v omluvném listu žákovské knížky nepřítomnost žáka ve vyučování požádat písemně o uvolnění žáka z vyučování (viz II. Provoz a vnitřní režim školy, odst. 3, Docházka do školy) 3

4 2.2.6 oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpis další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny o těchto údajích 3. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 3.1 učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka i jeho zdravý vývoj nenarušil činností školy 3.2 berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogickopsychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti 3.3 třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěných u žáků problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy 3.4 všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním 3.5 všichni učitelé pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka prostřednictvím žákovských knížek, při konzultačních hodinách a třídních schůzkách s rodiči nebo při osobní návštěvě zákonného zástupce žáka ve škole. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka 3.6 třídní učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. 3.7 třídní učitelé na žádost rodičů uvolňují žáka na 1-2 pracovní dny, ředitel školy nad 2 pracovní dny, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. V případě uvolnění z vyučování z jiného důvodu než nemoc je žák povinen zameškanou látku v jednotlivých předmětech samostatně doučit, neboť taková absence neopravňuje žáka k omluvám při prověřování znalostí a dovedností ( testech, zkoušení, písemných prací apod.). 3.8 učitelé kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách 3.9 zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy, d) sníženou známku z chování, škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. II. Provoz a vnitřní režim školy 1. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 1.1 Vyučování začíná v 7,30 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději v 14,40 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní vzdělávací program může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech po souhlasu ředitele školy lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, od stanoveného a schváleného rozvrhu je případná odlišná doba zahájení a ukončení vyučování oznámena rodičům. 1.2 Školní budova se pro žáky otevírá v 6,55 hodin dopoledne a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V době od 6,55 do 7,10 h jsou žáci povinni zdržovat se v určených prostorách (školní družina, školní klub). V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 4

5 1.3 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 55 minut. Vyučovací hodiny a přestávky jsou stanoveny takto: přestávka 10 minut přestávka 20 minut přestávka 10 minut přestávka 10 minut I. stupeň polední přestávka 55 minut přestávka 10 minut II. stupeň polední přestávka 55 minut přestávka 10 minut II. stupeň polední přestávka 55 minut II. stupeň přestávka 10 minut polední přestávka 55 minut Ve dnech odpoledního vyučování je umožněn žákům, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny, nebo školního klubu, bezpečný pobyt (s dohledem) v polední přestávce ve škole. Pobyt je možný na základě písemného přihlášení, popř. odhlášení rodičů. Žák, u něhož nepožadují rodiče přítomnost ve škole o polední přestávce a žák sám nepožádá o pobyt ve škole, pak za něj škola nemá odpovědnost. V průběhu pololetí se žák může k pobytu ve škole s dohledem několikrát přihlásit i odhlásit. 1.5 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená 1. stupeň na chodbách, 2. stupeň v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. Každý žák vlastní klíč od šatnového prostoru vyhrazeného třídě. Šatnu vždy uzamyká poslední žák. Žáci jsou povinni šatnu zamykat. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Po ukončení vyučování musí žáci šatnu uzamknout. Nepřezutým žákům není dovolen vstup do učeben. V hodinách tělesné výchovy v tělocvičně a na hřišti cvičí žáci v předepsaném úboru. Cvičební obuv se nesmí používat jako přezůvky. Na plnění těchto povinností dozírají všichni učitelé spolu se školníkem. 1.6 Parkování kol je možné na vlastní odpovědnost ve dvoře školy, přičemž majitel je povinen zabezpečit kolo proti manipulaci jinou osobou. 1.7 Každá třída má svou vlastní službu, která dbá na dodržování pořádku ve třídě. Veškeré závady hlásí vyučujícímu učiteli na počátku hodiny, nebo třídnímu učiteli ihned. Žákovskou službu (dále jen služba) stanoví třídní učitel každý týden předem. Služba zajišťuje během dne zápisy vyučujících do třídní knihy a za třídní knihu zodpovídá. Služba podle potřeby utírá tabuli a připravuje třídu pro další vyučovací hodinu. Po skončení hodiny dohlédne na pořádek 5

6 v opuštěné učebně, po skončení vyučování po poslední hodině, překontroluje pořádek v kmenové třídě, zjištěné závady odstraní ( zejména smaže tabuli, uklidí v lavicích, popř. zvedne židle na lavice), závažné závady okamžitě hlásí třídnímu učiteli nebo ředitelství školy. Nedostaví-li se vyučující do 10 minut po zvonění do třídy nebo na jiné místo, kde probíhá výuka, oznámí to služba ihned zástupci ředitele školy nebo řediteli školy. 1.8 Vstup do odborných učeben je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího. V kmenových třídách před zazvoněním zaujmou žáci místa v lavicích, připraví si předem veškeré pomůcky na vyučování a očekávají příchod učitele v tichosti. Stěhování žáků se děje během přestávek, nikoliv až po zazvonění na vyučování. 1.9 Při vyučování nesmí žák měnit zasedací pořádek, který byl stanoven třídním učitelem, popř. vyučujícím Při příchodu vyučujícího nebo jiné osoby do učebny a jeho odchodu žáci povstanou. Ve školní budově jsou žáci povinni zdravit všechny členy učitelského sboru, zaměstnance školy a školní jídelny i jiné starší osoby, které vstoupí do školní budovy. Zdraví též učitele a zaměstnance školy mimo školní budovu. V kontaktu s pedagogy žáci používají oslovení pane učiteli, paní učitelko, paní vychovatelko, pane řediteli, pane zástupce, případně pane inženýre, pane doktore, paní doktorko, pane magistře nebo paní magistro Okna jsou o přestávkách zavřena, větrání probíhá během vyučovací hodiny. Není dovoleno vysedávat v oknech nebo se z nich vyklánět Během vyučovací hodiny není dovoleno konzumovat potraviny Telefonování z kanceláře je povoleno žákům za poplatek jen v nutných rodinných případech. Soukromé telefonní hovory nejsou dovoleny. V zájmu ochrany vyučování před narušováním nelze žáky ani vyučující z vyučování volat k telefonu. Při vyučování mají učitelé i žáci vypnuty mobilní telefony. Při vyučování je zakázáno nahrávat zvukové a obrazové projevy učitelů a žáků bez jejich souhlasu Žáci, kteří přišli pozdě do vyučovací hodiny, se omluví vyučujícímu Žák je povinen svému třídnímu učiteli oznámit změnu týkající se jeho osoby Vstupovat do sborovny a kabinetů je dovoleno žákům jen na vyzvání vyučujícího. Do kanceláře školy je vstup dovolen jen ve vymezenou dobu Vyvolávání žáků i vyučujících z učeben během vyučování není dovoleno. Uvolnění žáka z části hodiny je dovoleno jen s předchozím souhlasem vyučujícího, a to pouze ve velmi nutném případě Tělocvičnu není dovoleno používat mimo hodiny tělesné výchovy bez dozoru vyučujícího. Platí zde řád pro tělocvičnu Jestliže se nemůže žák na vyučování náležitě připravit nebo vypracovat uložený úkol, omluví se učiteli na začátku hodiny Ve školní jídelně se žák zdržuje jen po dobu oběda, chová se ukázněně a dodržuje hygienická a společenská pravidla stolování. Žáci vstupují do jídelny až po skončení jejich dopoledního vyučování. Aktovky a oděv si odkládají v prostoru k tomu určeném Žákům školy se zakazuje hrát hazardní hry, hry o peníze a cenné věci ve škole a na akcích pořádaných školou O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí na školním dvoře. Pohyb žáků v prostorách školy se řídí Závazným pokynem pro zajištění pořádku a kázně, který vydává vedení školy, žáci jsou povinni respektovat pokyny pedagogických pracovníků vykonávajících dozor V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce Za pobyt žáka ve školní družině a školním klubu platí rodiče žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny. O snížení nebo prominutí úplaty, 6

7 zejména v případě dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 2. REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU 2.1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2.2 Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 2.3 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 2.4 Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 2.5 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 2.6 pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: - lyžařské výcvikové kurzy, - zahraniční výjezdy, - školní výlety. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 2.7 Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik v sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity. 2.8 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. 7

8 3. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 3.1 Absence O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovnou poradkyni, která tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Sledovaným obdobím je školní pololetí Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem žáka. Zákonný zástupce žáka zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem žáka se do zápisu zaznamená. Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, nebo zástupce ředitele školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovná poradkyně, zástupce orgánu sociálněprávní ochrany dětí, školní metodik prevence. Pozvání zákonných zástupců na jednání výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání komise provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. 3.2 Omlouvání absence Zákonný zástupce žáka je povinen ohlásit nepřítomnost žáka ve vyučování již první den, nejpozději třetí pracovní den ( osobně, písemně, telefonicky, faxem, em) od počátku absence. Po návratu žáka do školy musí zákonný zástupce nejpozději třetí pracovní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením délky. V případě, že absence není omluvena nejpozději třetí pracovní den, je považována za neomluvenou a škola postupuje podle bodu 3.1, tj. hlásí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí, popř. Polici ČR Zákonný zástupce žáka písemně potvrdí v omluvném listu žákovské knížky nepřítomnost dítěte ve vyučování. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 pracovních dnů Uvolňování z výuky Pokud se dítě nemůže z důvodů předem známých zúčastnit vyučování, je zákonný zástupce povinen požádat písemně o jeho uvolnění na 1-2 dny třídního učitele (např. rodinná rekreace), na více dnů ředitele školy. K uvolnění žáka z výuky na více dnů podají rodiče předem písemnou žádost o uvolnění žáka Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. V tuto dobu přebírá právní odpovědnost za dítě zákonný zástupce. 8

9 3.3.3 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 4. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 4.1 Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky. 4.2 Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny. 4.3 V celém areálu školy a objektu školy je zákaz kouření. 4.4 V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice odpojena od přívodu elektrické energie. Odpovídá odpovědný pracovník. 4.5 Pedagogičtí zaměstnanci berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 4.6 Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. 4.7 Učitelé pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při hovorových hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách. III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. OBECNÉ 1.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 1.2 Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 1.3 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 1.4 Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního 9

10 roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 1.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru Ve všech budovách a prostorách školy platí zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. Za takto odložené věci škola nepřebírá odpovědnost v souladu s body 10.5 a 10.6 tohoto školního řádu. 1.7 Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíč od své třídní šatny má každý žák ročníku. Uzamčení všech šaten kontroluje v 7.30 a průběžně během výuky školník, nedostatky hlásí vedení školy. 1.8 Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 1.9 Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává pedagog poslední vyučovací hodiny nad třídou, kterou do šatny odvádí Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být se souhlasem zákonného zástupce odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu žáka Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který vykonával dozor Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 10

11 2. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM 2.1. Jsou vytvářeny podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. 2.2 Školním řádem školy je vymezen zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich distribuce a nošení do školy. 2.3 Žákům a zákonným zástupcům jsou poskytovány nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto jevem. Žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům, jsou poskytovány informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace. 2.4 Žákům jsou poskytovány věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. Je působeno na žáky v oblasti primární prevence návykových látek. 2.5 Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví jsou zakotveny informace o nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami. 2.6 Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL bude škola spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi Policie ČR, orgány sociálněprávní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod. 2.5 V případech, které stanoví zákon, bude plněna ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka. 3. KONZUMACE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ VE ŠKOLE Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 3.1 Prostor školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. 3.2 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 3.3 Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 3.4 Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy. 3.5 V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka. 3.6 V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 3.7 Z konzumace tabákových výrobků ve škole se vyvodí sankce stanovené školním řádem postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání. 4. KONZUMACE ALKOHOLU VE ŠKOLE 4.1 V době školního vyučování a na všech akcích souvisejících s výchovně-vzdělávacím procesem je zakázáno užívání alkoholu. Současně je zakázán vstup do školy a účast na akcích školy pod vlivem alkoholu. 11

12 4.2 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 4.4 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 4.5 V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 4.6 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 4.7 Škola ohlásí zákonnému zástupci vždy tu skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole nebo je žák pod vlivem alkoholu. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování i v případě, kdy je žák zdánlivě schopen výuky, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve ho, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 4.8 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálněprávní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 4.9 V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů V případě podezření na intoxikaci žáka může škola (i za spolupráce Policie ČR) provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), za předpokladu předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jak je uvedeno od bodu 4.2. O události sepíše pedagogický pracovník záznam i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 5. NÁLEZ ALKOHOLU VE ŠKOLE 5.1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu zpracují stručný záznam o události 5.2 V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel škola nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy. 12

13 o nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři 6. KONZUMACE OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK (OPL) 6.1 Stejně jako u alkoholu je propagace, přechovávání, distribuce, výroba a užívání OPL zakázáno. 6.2 Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. 6.3 V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných, je nutné mu v další konzumaci zabránit. 6.4 Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 6.5 Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 6.6 V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 6.7 Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu: Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí veden školy. 6.8 Škola ohlásí zákonnému zástupci vždy tu skutečnost, že žák je pod vlivem OPL nebo byl přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy v době školního vyučování či v rámci akcí školou pořádaných. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování i v případě, kdy je žák zdánlivě schopen výuky, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve ho, aby si žáka vyzvedl, protož není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 6.9 Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně-právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně právní ochrany obce vyžadovat pomoc Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte V případě, uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školní řádem. Je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání V případě podezření na intoxikaci žáka OPL může škola požádat Policii ČR o provedení orientačního testu na přítomnost OPL (zkouška ze slin) na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jek je uvedeno od bodu 6.3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 7. DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE 13

14 7.1 Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující. 7.2 Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nebude mít vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 7.3 Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo distribuci OPL, musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. 7.4 Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností. 7.5 Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže. 8. NÁLEZ OPL VE ŠKOLE 8.1 V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu, obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky 8.2 V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury o nálezu ihned uvědomí vedení školy o nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. o nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka v případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 8.3 V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto: jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR, o podezření ihned uvědomí vedení školy bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě pracovníci školy neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí. 9. OBLAST PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A OPL 14

15 9.1 Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 9.2 Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen OPL ) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopustí, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 9.3 V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka. 9.4 Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 9.5 Distribuce dle 187 trestního zákona a šíření OPL dle 188 trestního zákona v platném znění je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 9.6 V případě výskytu látky, u nichž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku, v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat stejně jako v bodu JAK POSTUPOVAT PREVNTIVNĚ PROTI KRÁDEŽÍM Krádeže, zejména mobilních telefonů, ničení školního majetku jsou nejčastějšími formami protiprávního jednání, se kterým se lze v prostředí školy setkat Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním do školy nebo školského zařízení nenosit, případně je odkládat na místa k tomu určená nebo na pokyn vyučujících je mohou odložit po stanovenou dobu do jejich úschovy. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí Telefonovat, posílat SMS je možno pouze v době přestávek a nikoliv ve vyučování ať již z lejska narušení průběhu výuky nebo z hlediska rizika tzv. napovídání.telefon je v době výuky vypnutý Zabavení žákova mobilu pedagogem lze uskutečnit, avšak je zde třeba velmi důkladně zvážit důsledky. Majitelem příslušného mobilu nemusí být zrovna tímto postupem trestaný žák, avšak jeho zákonný zástupce. Zabavený mobil by měl být žáku či hjeho zákonnému zástupci při nejbližší vhodné příležitost vrácen (např. na konci vyučovací hodiny, na konci vyučování daného dne) Dojde-li ke ztrátě mobilu v prostorách školy v době vyučování (doba vyučovacích hodin, přestávky nebo při různých školních akcích) je odpovědnost za škodu způsobenou na odložených věcech obecně upravena v 434 odst. 2 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů V této souvislosti rozhodnutí Nejvyššího soudu Rc 7/85 výslovně konstatuje, že jestliže měl občan svou věc v bezprostřední dispozici, takže ji mohl opatrovat, nejde o odloženou věc ve smyslu uvedeného ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, takže škola za případnou ztrátu mobilního telefonu nenese odpovědnost Odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech se vztahuje na případy, kdy žáci mobily např. při tělesné výchově či praktickém vyučování odkládají při plnění úkolů na místo k tomu určené. Pokud žák mobilní telefon při vyučování neodkládá, nepřipadá v úvahu 15

16 ani tato odpovědnost. Pokud škola převezme mobil do zvláštní úschovy, hradí škodu bez omezení Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy. 11. JAK POSTUPOVAT PŘI NAHLÁŠENÍ KRÁDEŽE ŽÁKEM O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného a ihned uvědomit vedení školy, které buď tuto věc předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásí na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR) nebo poučí poškozeného žáka, či spíše jeho zákonného zástupce, že má možnost toto udělat sám. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně předat orgánům činným v trestním řízení. 12. JAK POSTUPOVAT PREVENTIVNĚ PROTI VANDALISMU Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 13. JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU ŠKODY Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školu k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 14. EVIDENCE ÚRAZŮ - dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů 14.1 Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci (následuje prošetření a zajištění svědeckých výpovědí), záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen úraz ), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie ČR. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. 16

17 14.4 Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, nebo přestupek, nebo jedná-li se smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobneé úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie ČR a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten,tříd. 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Pokud mají žáci u sebe mobilní telefony, MP3 přehrávače a jiné cennosti tak s vědomím, že škola neodpovídá za jejich ztrátu či zcizení. Žáci mají zakázáno používat mobilní telefony, MP3 přehrávače apod. v průběhu vyučování. 4. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 5. Žákům 1. ročníku základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní potřeby v hodnotě 200,- Kč na žáka za jeden školní rok. Žákům se zdravotním postižením 2. a vyššího ročníku se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100,- Kč za jeden školní rok. V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu nazvané Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Směrnice část I/2). 17

18 Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 35/2012 ze dne Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6). 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v chodbě školy a ve sborovně školy. 6. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech , seznámení je zaznamenáno v třídních knihách. 8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v chodbě školy a na webových stránkách školy. V Bystrém, dne PaedDr. Zdeněk Mrkos ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD (Výňatek ze školního řádu Základní školy Bystré) Docházka do školy, pravidla pro omlouvání a chování žáků ve škole: 1. Žák chodí do školy včas a dle rozvrhu hodin. Odhlášení ze zvoleného nepovinného předmětu je možné na konci školního roku. 2. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu (ŠD), nebo školní klub (ŠK), má umožněn vstup do budov nejdříve v 7,10 h. Je-li u školy dříve, čeká ukázněně venku. V tomto čase za něj škola nenese odpovědnost, to platí také v době volna před odpoledním vyučováním. 3.Žák nesmí bez souhlasu učitele opustit během vyučování školní budovu. 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro předem známou překážku, požádají rodiče písemně o jeho uvolnění. Na jednu hodinu uvolňuje žáka vyučující v této hodině. O uvolnění žáka na dobu 1-2 dnů rozhoduje třídní učitel, o době nad 2 dny rozhoduje ředitel školy. V ostatních případech rodiče oznámí škole neprodleně příčinu nepřítomnosti nejdéle do 3 dnů. Neučiní-li tak, je absence žáka vedena jako neomluvená. Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče písemně, osobně nebo telefonicky. Při příchodu do školy musí mít žák omluvenku od rodičů v žákovské knížce. 5. K návštěvě lékaře během vyučování musí mít žák písemné oznámení zákonných zástupců, ve kterém je určen čas odchodu a místo, na které žák odchází. 6. Nedoporučuje se nosit do školy větší částky peněz, šperky a další drahé předměty nesouvisející s výukou. V případě, že žáci cennosti do školy přinesou, mohou si je prostřednictvím třídních učitelů uložit k úschově v kanceláři školy. Pokud tak neučiní, v případě jejich odcizení pojišťovna škodu nehradí. 7. V průběhu vyučovací hodiny musí být mobilní telefon vypnutý. Při vyučování je zakázáno nahrávat zvukové a obrazové projevy učitelů a žáků bez jejich souhlasu. Nedodržením tohoto bodu se žák dopouští porušování občanského zákoníku - ustanovení zaměřených na ochranu osobnosti. 18

19 8. Pro žáky platí zákaz nošení předmětů ohrožujících zdraví jeho i ostatních - zbraně, slzné plyny, zábavní pyrotechnika atd..., nošení, distribuce a užívání alkoholu, cigaret a ostatních toxických látek v areálu školy, při vyučování a při všech akcích organizovaných školou. 9. Předměty narušující vyučování a předměty ohrožující zdraví mohou být učitelem odebrány a vydány zákonnému zástupci. 10. Větrání v učebnách se provádí při vyučovací hodině v přítomnosti vyučujícího. O přestávkách jsou okna zavřena. 11. Každý úraz hlásí žák ihned vyučujícímu, dozoru, případně jiné dospělé osobě. 12. Žák má právo sdělit své názory, poznatky, problémy slušnou formou vyučujícímu, třídnímu učiteli, vedení školy nebo ostatním pracovníkům, toto sdělení bude bráno v úvahu a řešeno. Žák musí být chráněn před všemi formami útlaku a diskriminace. Žák má povinnost dodržovat školní řád. Porušování řádu je podkladem pro kázeňská opatření. Pravidla udělování kázeňských opatření jsou uvedena v Pravidlech hodnocení včetně jejich dodatků. Zákonný zástupce byl seznámen s uvedeným výňatkem školního řádu. Dne...podpis... 19

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení

I. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení Naše škola při řešení problematiky sociálně patologických jevů vychází z platných dokumentů vydávaných MŠMT. Vyučující při řešení problémových situací budou jednotně postupovat podle Metodického pokynu

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku

Školní řád. Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace Příloha č. 4 Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku Základní škola Bělá pod Bezdězem příspěvková organizace Máchova 1110, 294 21 Bělá pod Bezdězem, tel/fax 326701496, 326702295 E-mail: zs@zsbela.cz, www.zsbela.cz Č. j. ZS BpB 575/12 Školní řád Základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Školní řád. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky A. PRÁVA A POVINNOSTI Žáci mají právo a) na vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 252 08 Slapy 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: SM 2 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, 273 41 Brandýsek ŠKOLNÍ ŘÁD 2013/14

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, 273 41 Brandýsek ŠKOLNÍ ŘÁD 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, 273 41 Brandýsek ŠKOLNÍ ŘÁD 2013/14 Č.j.: 62 / O9 Vypracoval: PaedDr. Zbyněk Merhaut, ředitel školy Schválil: PaedDr. Zbyněk Merhaut, ředitel školy

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád - příloha Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem I. Postup

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Hana Kolářová, vedoucí vychovatelka Mgr. Miroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 117/2013 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2013 Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Mgr. Miloš Rousek, ředitel školy Směrnice

Více

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy

ZŠ a MŠ Borek ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16.6. 2014 Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Mgr. Radek Cvach, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 17.6.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace se sídlem nám. Komenského 950, 687 25 HLUK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2009

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41, 691 67 Šakvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Vypracoval: Schválil: PhDr. Lenka Havelková, ředitelka školy

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace. Obecná ustanovení Obecná ustanovení Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 HLUK ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ/131/15 Vypracovala: Mgr. Jana Veličková, ředitelka školy Schválila: Mgr. Jana Veličková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice, 664 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 173/2012, P, ŠD Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 188/2013 Vypracovala: Marie Černohorská, vedoucí vychovatelka ŠD Schválila: PaedDr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: O2 /2012 Vypracoval: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Schválil: Mgr. Martina Bezděková, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 27.08.2012 Školská rada

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Sv. Čecha, Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 162/2006 Vypracovala: Schválila: PhDr. Zdena Müllerová, ředitelka školy PhDr. Zdena

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , Machov 103, 549 63 Machov, IČO 70985812 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 69 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Mgr. Helena Martincová, ředitel školy Pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Č.j. : SOŠ/527/2009 SMĚRNICE PSŠ LETOHRAD primární prevence sociálně patologických jevů žáků Vypracovali: Mgr. Zuzana Hovádková Mgr. Luboš Janeba

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN, okres BEROUN VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 51/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Mladecko 67, 747 54 MLADECKO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Lucie Mausová, zástupkyně ředitelky

Více

9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.

9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. PROVOZNÍ ŘÁD A ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY č.j. 86/2013-Koc Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Michaela Černá,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád

Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný. Školní řád Integrovaná střední škola, Slaný Hlaváčkovo nám. 673 274 01 Slaný Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 4 /2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

Školní řád. Škola. Základní škola Skalná, okres Cheb. Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 OBSAH

Školní řád. Škola. Základní škola Skalná, okres Cheb. Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 OBSAH Škola Základní škola Skalná, okres Cheb Č.j.: VS - 01/12 Účinnost od: 3.9.2012 Spisový znak: VS Skartační znak: A5 OBSAH Obecná ustanovení... 2 I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZS/14/2013 Pedagogická rada projednala dne 23. 1. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 23. 1. 2013 Petra Zemanová, vedoucí vychovatelka Ctirad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více