TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA"

Transkript

1 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA Občanské sdružení ŽIVOT

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUŽBĚ Poskytovatel Tísňové péče AREÍON (TPA): ŽIVOT 90, o.s. Karolíny Světlé 286/ Praha 1 IČ Registrovaná sociální služba identifi kátor č.: tel.: fax: tel. dispečink: vedoucí (TPA) tel.: Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na zvoleném typu zařízení). Jedná se o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Tísňová péče AREÍON je terénní sociální služba, která se poskytuje jak v bytě/domácnosti uživatele, tak mimo jeho domov venku. Druhy tísňové péče: Stacionární (domácí) v bytě uživatele Mobilní v bytě uživatele i mimo byt 2

3 Komu je služba určena Senioři Osoby se zdravotním postižením senioři a osoby se zdravotním postižením v nepříznivé životní situaci, ohroženi zdravotními a sociálními riziky rodiny seniorů a zdravotně postižených občanů osoby pečující o seniory a zdravotně postižené občany další subjekty poskytující sociální a zdravotní služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Uživatel v přirozeném sociálním prostředí doma i venku Pečovatelská služba (Osobní asistence) Tísňová péče Praktický lékař Domácí zdravotní péče e-health služby Problémy seniorské komunity a komunity osob se zdravotním postižením Velikým problémem seniorů a zdravotně postižených lidí je obava z osamělosti a obava z nemožnosti se dovolat potřebné pomoci v okamžiku, kdy nastane situace, že pomoc budou potřebovat. To vše záhy vyústí v pocit nesoběstačnosti a neschopnosti žít doma a ve snahu vyhledat pobyt v ústavním zařízení i přesto, že jejich přáním je žít ve vlastním domově s pomocí terénních sociálních služeb. Komplex terénních sociálních a zdravotních služeb dokáže udržet seniora, či osobu se zdravotním prostředím ve svém domově. Jedná se především o triádu služeb: pečovatelská služba (osobní asistence), tísňová péče, domácí zdravotní péče Home care a e-health služby. Nicméně podstatnou roli v udržení seniora v domácím prostředí zastává kvalitní péče jeho praktického lékaře. Stále více narůstá bariéra mezi osamělými seniory či zdravotně postiženými lidmi a společností. Vyplývá to z jejich izolovanosti a snížení možnosti komunikace ze zdravotních příčin nebo úbytku fyzických a psychických sil. V neposlední řadě velmi často vznikají obavy rodinných příslušníků o své osaměle žijící blízké. 3

4 Oblast působnosti této služby Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Jihočeský kraj Královehradecký kraj V dalších krajích ČR očekáváme zavedení služby Počty uživatelů (velikost kruhu): nad 500 uživatelů do 100 uživatelů do 50 uživatelů do 10 uživatelů Tísňová péče AREÍON zahrnuje tyto činnosti poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci: při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení při samotě při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele v rámci preventivní průběžné péče a pravidelné komunikace s uživatelem služby 4

5 Cíle Tísňové péče AREÍON Cílem tísňové péče je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší jejich způsob života: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně postižených lidí zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních) pomoc seniorům a zdravotně postiženým při prosazování jejich práv a zájmů a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím poskytování sociálního, zdravotního i obecného poradenství snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotnických zařízeních ze sociálních důvodů zkrácení doby hospitalizace ve zdravotnických zařízeních snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče pomoc pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy (odlehčovací péče) ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ A ZAVEDENÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON Pro zavedení služby tísňové péče je nejprve potřeba provést jednání se zájemcem o službu. Jedná se o zdravotně sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, tj. doma (popř. tam, kde se žadatel v době zájmu o službu nachází). Po předchozí telefonické domluvě navštíví sociální pracovnice tísňové péče zájemce o službu a provede s ním zdravotně sociální šetření (evidence osobních, zdravotních a sociálních dat). Sociální šetření probíhá v domácím prostředí žadatele o službu a je sjednáno před zahájením samotné služby, tedy před vlastní montáží terminální stanice. Sociální pracovník na tomto setkání uživateli vysvětluje, jak zařízení tísňové péče funguje, jak se obsluhuje a jaké jsou povinnosti a práva uživatele vzhledem ke sjednané službě. Téže ho informuje o výši úhrady. Zjišťuje uživatelovu sociální a bytovou situaci, doplňuje případná sdělení o zdravotním stavu. Vyhodnocuje, zda je žadatel o službu vhodný k jejímu poskytování. Získané informace zapisuje do připraveného dotazníku. Během sociálního šetření získá sociální pracovník vstupní informace o žadateli, se kterými v průběhu poskytování služby pracuje a doplňuje je. Žadatel o službu sděluje kontakty na svoji rodinu, blízké a ošetřujícího lékaře, neboť spolupráce a návaznost na tyto jmenované subjekty je nedílnou součástí poskytované péče. Tato návštěva je také zaměřena na tzv. Individuální 5

6 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON plánování průběhu služby, kde pracovník, který šetření u žadatele provádí, zjišťuje, jaké má zájemce o službu požadavky, očekávání a přání, které by bylo vzhledem k jeho možnostem a schopnostem možné realizovat prostřednictvím Tísňové péče AREÍON. Uživatelova přání a očekávání jsou dále zpracována v tzv. Individuálním plánu péče, který je nedílnou součástí dokumentace uživatele. Jednání se žadatelem o službu je zakončeno podpisem smlouvy o poskytování tísňové péče. Po osobní návštěvě pracovníka ŽIVOT90 následuje vlastní montáž/předání zařízení tísňové péče. Stacionární tísňová péče se poskytuje v bytě uživatele, který je vybaven koncovým zařízením tísňového péče. Řídící jednotka systému, která ovládá všechny k ní připojené komponenty, zajišťuje napájení a realizuje automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, a to buď po pevné telefonní lince nebo síti mobilního operátora. Tísňové tlačítko nosí uživatel neustále u sebe, zavěšené na krku nebo na své ruce. Jakmile potřebuje pomoc kdekoli v bytě, stiskne tlačítko. Ihned poté je realizováno automatické spojení s dispečinkem. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení uživatele s operátorkou/em dispečinku. Tato hlasitá komunikace je nesmírně důležitá pro uklidnění uživatele, protože ví, že se pomoci dovolal 6 a může si domluvit její potřebnou formu. Tím službu zlevňuje a vylučuje tak výjezdy na planý poplach. Služba dispečinku má k dispozici veškerá potřebná data (zjištěná při zdravotně sociálním šetření) pro organizování zásahu. Pro potřeby řešení krizových situací má poskytovatel služby uzavřenou smlouvu s převozovou sanitní službou. Součástí koncového zařízení tísňové péče je rovněž pohybové čidlo zaznamenávající pohyb v bytě uživatele. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí hodin) není vyhodnocen pohyb, aktivuje se tzv. smyčka časového dohledu. Automaticky dojde k realizaci tísňového volání a k následnému hlasitému hovorovému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku, které umožňuje hlasitá komunikace na telefonním přístroji. Pohybové čidlo lze jednoduchým způsobem přepínat z režimu monitorování pohybu do režimu hlídání objektu, a to v době nepřítomnosti uživatele v bytě. Jakmile uživatel opouští svůj byt, jednoduchým způsobem uvede zařízení do stavu hlídání bytu. Jakmile nastane narušení objektu, systém se díky hlasité komunikaci spojí s dispečinkem a jeho obsluha situaci řeší. Jedná se o důležitou funkci prevence kriminality.

7 POMOC V KRIZOVÉ SITUACI Dispečink Tísňové péče AREÍON monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou si uživatel přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. PREVENTIVNÍ PRŮBĚŽNÁ PÉČE PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE S UŽIVATELEM SLUŽBY Kromě toho, že dispečink tísňové péče zabezpečuje v krizové situaci poskytnutí okamžité odborné pomoci, je uživateli také poskytována preventivní průběžná péče. Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni operátorkami dispečinku tísňové péče. V rámci těchto telefonních hovorů jim odborně radí v problémech zdravotních i sociálních, předávají požadavky uživatelů dalším návazným službám, zjišťují jejich momentální zdravotní stav a psychickou pohodu. Pomáhají tak uživatelům překonávat pocit izolovanosti a osamělosti. Příklad náhlé krizové situace uživatele Monitorovaný uživatel upadne ve svém bytě v koupelně, nebo venku na procházce, poraní se a sám nemůže vstát. Stiskne buď na krku, nebo na ruce zavěšené tísňové tlačítko a čeká. Poplachová zpráva se v průběhu několika vteřin objeví na počítači dispečinku tísňové péče. Službu mající operátorka se pomocí automaticky zapnuté hlasové komunikace s uživatelem propojí a zjistí, co se stalo. Podle povahy uživatelovi situace zorganizuje pomoc. Zavolá uživatelovy kontakty, které udal u sociálního šetření. Pokud nejsou oslovené kontakty schopny uživateli pomoci, uživatel se nachází v bytě a má na dispečinku uložené klíče, operátorka vysílá na zpřístupnění bytu nasmlouvanou sanitní převozovou službu se zapečetěnými klíči. V případě, že uživatelovo zranění vyžaduje lékařské ošetření, operátorka zajistí výjezd rychlé záchranné služby a odvoz uživatele do nemocničního zařízení. V případě akutního ohrožení života uživatele, který nemá na dispečinku klíče uložené a kontaktní osoby nejsou schopny rychle byt zpřístupnit, operátorka zorganizuje výjezd kompletního integrovaného záchranného systému. Každá krizová situace je oznámena uživatelovým kontaktům, které udal při sociálním šetření. 7

8 TÍSŇOVÁ PÉ Stacionární v bytě uživatele nebo M Uživatel doma Hlídání nepohybu uživatele Hlasitá komunikace 1 Monitorovaný uživatel ve svém bytě v koupelně upadne, při pádu se poraní a sám nemůže vstát. Tísňová tlačítka 2 Stiskne na ruce nebo na krku zavěšené tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. Uživatel venku 2 Stiskne na zařízení tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. 1 Monitorovaný uživatel venku upadne, je napaden, zhorší se mu zdravotní stav Více druhů mobilních zařízení, na kterých je možné službu poskytovat Hlasitá komunikace Tísňové tlačítko Hlídání nepohybu uživatele ŽIVOT 90 Karoliny Světlé 18, Praha 1 tel.: ,

9 ČE AREÍON obilní v bytě uživatele i mimo byt Dispečink 3 Službu mající operátorka se pomocí hlasité hlasové komunikace automaticky propojí s uživatelem, zjistí co se stalo a zařídí odpovídající pomoc. Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v náročných a krizových životních situacích: - při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) - při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) - v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví - jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení - při samotě - při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele Pomoc poskytují 4 Rodina Vydáno za podpory:

10 Kritéria pro poskytnutí služby schopnosti zájemce v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy zdravotním postižením, psychosomatickými obtížemi, sníženou hybností nebo stářím osamělost odlehlé bydliště, které působí značnou psychickou zátěž staršímu člověku Kritéria pro odmítnutí služby zájemce trpí duševním onemocněním, které by kontraindikovalo poskytování služby, zejména z důvodu jejího zneužívání zájemce trpí kombinovaným postižením senzorických funkcí zraku a sluchu nebo těžkým postižení sluchu, které znemožňuje distanční hlasovou komunikaci zájemce trpí závažným postižením motorických funkcí znemožňující stisknutí tlačítka, které realizuje přivolání potřebné pomoci Subjekty součinnosti při poskytování TP integrovaný záchranný systém (policie ČR, hasiči, záchranná služba) převozová sanitní služba příslušná městská policie osoba blízká (rodina, soused, apod.), kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem praktický nebo ošetřující lékař pečovatelská služba, osobní asistence a další sociální služba, kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem dalšími osobami, které uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem poskytovatelé telekomunikačních služeb městská část, obce poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace, NNO, o.p.s. apod.) domácí zdravotní péče 10

11 Úhrada za službu Tísňová péče komplexní sociální služba, která pomáhá seniorům, ale i lidem se sníženou schopností zvládnout úkony ve vlastním prostředí (doma i venku), je služba hrazená uživatelem. Výňatek z ceníku za poskytované služby Služba tísňové péče je v režimu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a na její měsíční úhradu je možno využít příspěvek na péči. Pokud uživatel příspěvek na péči nepobírá, pracovníci tísňové péče mu pomohou s vyřízením žádosti. 11

12 Technické podmínky u uživatele potřebné pro poskytování služby SIM karta od libovolného mobilního operátora (s placeným měsíčním paušálem) NEBO pevná telefonní linka Reference při poskytování Tísňové péče AREÍON Město Příbram Město Turnov MČ Praha 5 Město Sedlčany Město Semily MČ Praha 6 Město Mladá Boleslav Rakovnicko MČ Praha 7 Město Karlovy Vary Hlavní město Praha MČ Praha 8 Město Nový Bor MČ Praha 2 MČ Praha 10 Město České Budějovice MČ Praha 3 MČ Praha 15 Město Kadaň MČ Praha 4 MČ Praha17 Řepy Město Nymburk 12

13 HISTORIE A SOUČASNOST SLUŽBY V roce 2011 oslavilo občanské sdružení ŽIVOT výročí poskytování této komplexní sociální služby. Koncem roku 1992 byly na dispečink tísňové péče o.s. ŽIVOT 90 v Praze napojeny první terminální uživatelské stanice instalované v bytech klientů této sociální služby, která byla svými realizátory pojmenována AREÍON posel rychlé pomoci. Služba Tísňové péče AREÍON je dnes poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci Králové, Kutné Hoře a Jihlavě necelým uživatelům ve 83 městech ČR, tj. 11 krajích ČR.. Projektu Tísňová péče AREÍON o.s. ŽIVOT 90 byla v roce 2005 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR Cena Makropulos. Cena byla udělena k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. ŽIVOT 90 jako první poskytovatel tísňové péče v České republice již od samého začátku listopadu 1992 poskytuje tuto službu ve vysoké kvalitě s akcentem na efektivní poskytování služby i díky tomu, že uživatelské zařízení má oboustrannou hlasovou komunikaci při tísňových zprávách. Jako zakladateli a průkopníku této služby v České republice se nám podařilo tuto službu zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 44, do kategorie služeb péče. Toto umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiznaného příspěvku na péči. 13

14 Základní statistické údaje o službě za rok 2010 V roce 2010 bylo napojeno na dispečink Praha celkem 811 uživatelů a bylo iniciováno přes 25 tisíc poplachových zpráv. Díky používané technologii a zkušenosti pracovníků dispečinku bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 676 výjezdů k uživatelům tísňové péče. Z toho bylo realizováno převozovou sanitní službou ŽIVOT 90 rychlou záchrannou službou příbuznými uživatelů sousedy uživatelů zásahem oblastních koordinátorů městskou policií policií ČR hasičským záchranným sborem praktickými lékaři počet výjezdů celkem Věková struktura uživatelů tísňové péče AREÍON < > Průměrný věk uživatelů využívající sociální službu tísňové péče byl 83,7 roku. 14

15 JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ Získání zařízení tísňové péče z darů Platba: Aktivační poplatek 1500,- Kč. 400,- Kč/měs. Určeno pro uživatele, kteří na zařízení nespěchají a tísňovou péči budou chtít do budoucna. Montáž závisí na tom, kdy poskytovatel obdrží fi nanční prostředky na zakoupení zařízení. Nejpomalejší způsob získání. Zařízení získané díky sociální politice odboru některých městských částí Prahy, nebo měst a obcí, kde je služba zavedena Na naše zařízení momentálně přispívají městské části Prahy a další města České republiky (jejich seznam Vám poskytne pracovník dispečinku tísňové péče na telefonu ). Uživatel se obrátí na sociální odbor, zde si požádá o zařazení do jejich pořadníku. Městské části posílají schválený seznam budoucích uživatelů vedoucí dispečinku. Budoucí uživalelé jsou námi osloveni a je jim zaslán k vyplnění dotazník pro praktického lékaře. Po jeho vyplnění je domluven termín zdravotně sociálního šetření a termín montáže. Nejlevnější řešení. Složení jednorázové úhrady za repasované stacionární zařízení Platba: 5 000,- Kč. 400,- Kč/měs. V ceně: odmontování zařízení od předchozího uživatele, repase zařízení a montáž u nového uživatele, aktivační poplatek 1500,- Kč. Rychlé řešení, pokud má poskytovatel volná repasovaná zařízení. Uživatel si zařízení koupí V situaci, kdy si uživatel zařízení tísňové péče zakoupí, stává se jeho vlastnictvím. Cena zařízení: cca ,- Kč. 400,- Kč/měs. Nejrychlejší a nejdražší získání. JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Mobilní zařízení je vlastnictví uživatele a je nutno ho pořídit z vlastních finančních prostředků. Cena se pohybuje v rozmezí 1500,- Kč až 5000,- Kč (podle typu zařízení) Úhrada za službu je 400,- Kč/měs., nebo 550,- Kč/měs. 15

16 Mobilní tísňová péče AREÍON ŽIVOT 90 poskytuje Tísňovou péči AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením i mimo jejich domov. Jedná se o mobilní formu tísňové péče poskytovanou prostřednictvím komunikační jednotky (malá krabička nebo mobilní telefon). Tato zařízení umožňují poskytnutí pomoci seniorům či osobám se zdravotním postižením kdekoli, tj. v bytě uživatele i mimo byt. Tato forma služby je určená především pro aktivní a technicky zdatnější seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav je omezuje v jejich běžném životě. Mobilní tísňovou péčí se rozumí terénní sociální služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života, a to v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Mobilní zařízení monitoruje uživatele venku, určuje jeho přibližnou polohu. V případě krizové situace se uživatel pouhým zmačknutím tísňového tlačítka spojí s operátorkou dispečinku tísňové péče, a to díky hlasové komunikaci. Po ústním sdělení uživatele o jeho zdravotním stavu a poloze, operátorka zajistí adekvátní pomoc. Hlavní výhody mobilní tísňové péče Využití doma i venku. Dostupná po celé ČR v závislosti na pokrytí signálem příslušné mobilní sítě. Má jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka. Je nepřetržitě napojena na dispečink tísňové péče s 24 hodinovým provozem, na kterém slouží profesionálové zdravotní sestry a sociální pracovníci. Automaticky kontroluje správné používání systému a jeho nepřetržitou funkčnost např. akusticky signalizuje nutnost nabití baterií. Dispečink tísňové péče zajistí nejen přivolání adekvátní pomoci, ale i informovanost osob blízkých seniora. Na krabičku i mobilní telefon se mohou dovolat vaši blízcí, rodina. Poskytování sociální služby pomocí mobilního zařízení je cestou jak umožnit plnohodnotný, ale přitom bezpečný život seniorům i ve vyšším věku. Služba je vhodná pro aktivní seniory i pro seniory s rizikem závažnějších zdravotních komplikací. Čím déle se podaří společně se seniorem rozvíjet jeho aktivity, tím bohatší a kvalitnější stáří může prožívat po boku své rodiny. Mobilní zařízení umožňuje rodině i seniorům naplno žít bez obav z nenadálých situací. Více informací o službě i jejich cenách naleznete na webových stránkách poskytovatele Vydalo občanské sdružení ŽIVOT 90 v roce 2011 Karolíny Světlé 286/ Praha 1 dispečink TPA: recepce: Vydáno za podpory:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím představuje Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím červeného tlačítka ji uveďte do provozu.

Více

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Mgr. Pavlem Janouškovcem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie,

Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie, 800 58 58 58 www.rezidence-magnolie.cz Rezidenční bydlení Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie, v tomto materiálu uvádíme některé praktické informace, které se týkají bydlení a služeb

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Tento vnitřní předpis stanovuje zásady jednání zástupce organizace se zájemcem o službu. Cílem jednání je získání potřebných informací o zájemci, jeho potřebách, požadavcích

Více

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

DOTAZ na umístění v pobytových službách Domov se zvláštním režimem

DOTAZ na umístění v pobytových službách Domov se zvláštním režimem DOTAZ na umístění v pobytových službách Domov se zvláštním režimem DOMICIL AKTIVNÍCH SENIORŮ o.p.s. Olešná 8, 398 43 1. Tazatel/ka Příjmení (včetně rodného příjmení)... jméno (křestní) 2. Narozen(a)..

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Informační systém pro telecare a telehealth

Informační systém pro telecare a telehealth Informační systém pro telecare a telehealth Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 17. 10. 2012 Obsah prezentace Kdo jsme představení firmy Mediinspect a partnerů Co děláme řešení InspectLife

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město, IČ 42864917 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné v Orlové

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více