TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA"

Transkript

1 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA Občanské sdružení ŽIVOT

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUŽBĚ Poskytovatel Tísňové péče AREÍON (TPA): ŽIVOT 90, o.s. Karolíny Světlé 286/ Praha 1 IČ Registrovaná sociální služba identifi kátor č.: tel.: fax: tel. dispečink: vedoucí (TPA) tel.: Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na zvoleném typu zařízení). Jedná se o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Tísňová péče AREÍON je terénní sociální služba, která se poskytuje jak v bytě/domácnosti uživatele, tak mimo jeho domov venku. Druhy tísňové péče: Stacionární (domácí) v bytě uživatele Mobilní v bytě uživatele i mimo byt 2

3 Komu je služba určena Senioři Osoby se zdravotním postižením senioři a osoby se zdravotním postižením v nepříznivé životní situaci, ohroženi zdravotními a sociálními riziky rodiny seniorů a zdravotně postižených občanů osoby pečující o seniory a zdravotně postižené občany další subjekty poskytující sociální a zdravotní služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Uživatel v přirozeném sociálním prostředí doma i venku Pečovatelská služba (Osobní asistence) Tísňová péče Praktický lékař Domácí zdravotní péče e-health služby Problémy seniorské komunity a komunity osob se zdravotním postižením Velikým problémem seniorů a zdravotně postižených lidí je obava z osamělosti a obava z nemožnosti se dovolat potřebné pomoci v okamžiku, kdy nastane situace, že pomoc budou potřebovat. To vše záhy vyústí v pocit nesoběstačnosti a neschopnosti žít doma a ve snahu vyhledat pobyt v ústavním zařízení i přesto, že jejich přáním je žít ve vlastním domově s pomocí terénních sociálních služeb. Komplex terénních sociálních a zdravotních služeb dokáže udržet seniora, či osobu se zdravotním prostředím ve svém domově. Jedná se především o triádu služeb: pečovatelská služba (osobní asistence), tísňová péče, domácí zdravotní péče Home care a e-health služby. Nicméně podstatnou roli v udržení seniora v domácím prostředí zastává kvalitní péče jeho praktického lékaře. Stále více narůstá bariéra mezi osamělými seniory či zdravotně postiženými lidmi a společností. Vyplývá to z jejich izolovanosti a snížení možnosti komunikace ze zdravotních příčin nebo úbytku fyzických a psychických sil. V neposlední řadě velmi často vznikají obavy rodinných příslušníků o své osaměle žijící blízké. 3

4 Oblast působnosti této služby Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Jihočeský kraj Královehradecký kraj V dalších krajích ČR očekáváme zavedení služby Počty uživatelů (velikost kruhu): nad 500 uživatelů do 100 uživatelů do 50 uživatelů do 10 uživatelů Tísňová péče AREÍON zahrnuje tyto činnosti poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci: při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení při samotě při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele v rámci preventivní průběžné péče a pravidelné komunikace s uživatelem služby 4

5 Cíle Tísňové péče AREÍON Cílem tísňové péče je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší jejich způsob života: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně postižených lidí zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních) pomoc seniorům a zdravotně postiženým při prosazování jejich práv a zájmů a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím poskytování sociálního, zdravotního i obecného poradenství snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotnických zařízeních ze sociálních důvodů zkrácení doby hospitalizace ve zdravotnických zařízeních snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče pomoc pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy (odlehčovací péče) ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ A ZAVEDENÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON Pro zavedení služby tísňové péče je nejprve potřeba provést jednání se zájemcem o službu. Jedná se o zdravotně sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, tj. doma (popř. tam, kde se žadatel v době zájmu o službu nachází). Po předchozí telefonické domluvě navštíví sociální pracovnice tísňové péče zájemce o službu a provede s ním zdravotně sociální šetření (evidence osobních, zdravotních a sociálních dat). Sociální šetření probíhá v domácím prostředí žadatele o službu a je sjednáno před zahájením samotné služby, tedy před vlastní montáží terminální stanice. Sociální pracovník na tomto setkání uživateli vysvětluje, jak zařízení tísňové péče funguje, jak se obsluhuje a jaké jsou povinnosti a práva uživatele vzhledem ke sjednané službě. Téže ho informuje o výši úhrady. Zjišťuje uživatelovu sociální a bytovou situaci, doplňuje případná sdělení o zdravotním stavu. Vyhodnocuje, zda je žadatel o službu vhodný k jejímu poskytování. Získané informace zapisuje do připraveného dotazníku. Během sociálního šetření získá sociální pracovník vstupní informace o žadateli, se kterými v průběhu poskytování služby pracuje a doplňuje je. Žadatel o službu sděluje kontakty na svoji rodinu, blízké a ošetřujícího lékaře, neboť spolupráce a návaznost na tyto jmenované subjekty je nedílnou součástí poskytované péče. Tato návštěva je také zaměřena na tzv. Individuální 5

6 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON plánování průběhu služby, kde pracovník, který šetření u žadatele provádí, zjišťuje, jaké má zájemce o službu požadavky, očekávání a přání, které by bylo vzhledem k jeho možnostem a schopnostem možné realizovat prostřednictvím Tísňové péče AREÍON. Uživatelova přání a očekávání jsou dále zpracována v tzv. Individuálním plánu péče, který je nedílnou součástí dokumentace uživatele. Jednání se žadatelem o službu je zakončeno podpisem smlouvy o poskytování tísňové péče. Po osobní návštěvě pracovníka ŽIVOT90 následuje vlastní montáž/předání zařízení tísňové péče. Stacionární tísňová péče se poskytuje v bytě uživatele, který je vybaven koncovým zařízením tísňového péče. Řídící jednotka systému, která ovládá všechny k ní připojené komponenty, zajišťuje napájení a realizuje automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, a to buď po pevné telefonní lince nebo síti mobilního operátora. Tísňové tlačítko nosí uživatel neustále u sebe, zavěšené na krku nebo na své ruce. Jakmile potřebuje pomoc kdekoli v bytě, stiskne tlačítko. Ihned poté je realizováno automatické spojení s dispečinkem. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení uživatele s operátorkou/em dispečinku. Tato hlasitá komunikace je nesmírně důležitá pro uklidnění uživatele, protože ví, že se pomoci dovolal 6 a může si domluvit její potřebnou formu. Tím službu zlevňuje a vylučuje tak výjezdy na planý poplach. Služba dispečinku má k dispozici veškerá potřebná data (zjištěná při zdravotně sociálním šetření) pro organizování zásahu. Pro potřeby řešení krizových situací má poskytovatel služby uzavřenou smlouvu s převozovou sanitní službou. Součástí koncového zařízení tísňové péče je rovněž pohybové čidlo zaznamenávající pohyb v bytě uživatele. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí hodin) není vyhodnocen pohyb, aktivuje se tzv. smyčka časového dohledu. Automaticky dojde k realizaci tísňového volání a k následnému hlasitému hovorovému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku, které umožňuje hlasitá komunikace na telefonním přístroji. Pohybové čidlo lze jednoduchým způsobem přepínat z režimu monitorování pohybu do režimu hlídání objektu, a to v době nepřítomnosti uživatele v bytě. Jakmile uživatel opouští svůj byt, jednoduchým způsobem uvede zařízení do stavu hlídání bytu. Jakmile nastane narušení objektu, systém se díky hlasité komunikaci spojí s dispečinkem a jeho obsluha situaci řeší. Jedná se o důležitou funkci prevence kriminality.

7 POMOC V KRIZOVÉ SITUACI Dispečink Tísňové péče AREÍON monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou si uživatel přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. PREVENTIVNÍ PRŮBĚŽNÁ PÉČE PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE S UŽIVATELEM SLUŽBY Kromě toho, že dispečink tísňové péče zabezpečuje v krizové situaci poskytnutí okamžité odborné pomoci, je uživateli také poskytována preventivní průběžná péče. Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni operátorkami dispečinku tísňové péče. V rámci těchto telefonních hovorů jim odborně radí v problémech zdravotních i sociálních, předávají požadavky uživatelů dalším návazným službám, zjišťují jejich momentální zdravotní stav a psychickou pohodu. Pomáhají tak uživatelům překonávat pocit izolovanosti a osamělosti. Příklad náhlé krizové situace uživatele Monitorovaný uživatel upadne ve svém bytě v koupelně, nebo venku na procházce, poraní se a sám nemůže vstát. Stiskne buď na krku, nebo na ruce zavěšené tísňové tlačítko a čeká. Poplachová zpráva se v průběhu několika vteřin objeví na počítači dispečinku tísňové péče. Službu mající operátorka se pomocí automaticky zapnuté hlasové komunikace s uživatelem propojí a zjistí, co se stalo. Podle povahy uživatelovi situace zorganizuje pomoc. Zavolá uživatelovy kontakty, které udal u sociálního šetření. Pokud nejsou oslovené kontakty schopny uživateli pomoci, uživatel se nachází v bytě a má na dispečinku uložené klíče, operátorka vysílá na zpřístupnění bytu nasmlouvanou sanitní převozovou službu se zapečetěnými klíči. V případě, že uživatelovo zranění vyžaduje lékařské ošetření, operátorka zajistí výjezd rychlé záchranné služby a odvoz uživatele do nemocničního zařízení. V případě akutního ohrožení života uživatele, který nemá na dispečinku klíče uložené a kontaktní osoby nejsou schopny rychle byt zpřístupnit, operátorka zorganizuje výjezd kompletního integrovaného záchranného systému. Každá krizová situace je oznámena uživatelovým kontaktům, které udal při sociálním šetření. 7

8 TÍSŇOVÁ PÉ Stacionární v bytě uživatele nebo M Uživatel doma Hlídání nepohybu uživatele Hlasitá komunikace 1 Monitorovaný uživatel ve svém bytě v koupelně upadne, při pádu se poraní a sám nemůže vstát. Tísňová tlačítka 2 Stiskne na ruce nebo na krku zavěšené tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. Uživatel venku 2 Stiskne na zařízení tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. 1 Monitorovaný uživatel venku upadne, je napaden, zhorší se mu zdravotní stav Více druhů mobilních zařízení, na kterých je možné službu poskytovat Hlasitá komunikace Tísňové tlačítko Hlídání nepohybu uživatele ŽIVOT 90 Karoliny Světlé 18, Praha 1 tel.: ,

9 ČE AREÍON obilní v bytě uživatele i mimo byt Dispečink 3 Službu mající operátorka se pomocí hlasité hlasové komunikace automaticky propojí s uživatelem, zjistí co se stalo a zařídí odpovídající pomoc. Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v náročných a krizových životních situacích: - při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) - při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) - v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví - jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení - při samotě - při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele Pomoc poskytují 4 Rodina Vydáno za podpory:

10 Kritéria pro poskytnutí služby schopnosti zájemce v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy zdravotním postižením, psychosomatickými obtížemi, sníženou hybností nebo stářím osamělost odlehlé bydliště, které působí značnou psychickou zátěž staršímu člověku Kritéria pro odmítnutí služby zájemce trpí duševním onemocněním, které by kontraindikovalo poskytování služby, zejména z důvodu jejího zneužívání zájemce trpí kombinovaným postižením senzorických funkcí zraku a sluchu nebo těžkým postižení sluchu, které znemožňuje distanční hlasovou komunikaci zájemce trpí závažným postižením motorických funkcí znemožňující stisknutí tlačítka, které realizuje přivolání potřebné pomoci Subjekty součinnosti při poskytování TP integrovaný záchranný systém (policie ČR, hasiči, záchranná služba) převozová sanitní služba příslušná městská policie osoba blízká (rodina, soused, apod.), kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem praktický nebo ošetřující lékař pečovatelská služba, osobní asistence a další sociální služba, kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem dalšími osobami, které uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem poskytovatelé telekomunikačních služeb městská část, obce poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace, NNO, o.p.s. apod.) domácí zdravotní péče 10

11 Úhrada za službu Tísňová péče komplexní sociální služba, která pomáhá seniorům, ale i lidem se sníženou schopností zvládnout úkony ve vlastním prostředí (doma i venku), je služba hrazená uživatelem. Výňatek z ceníku za poskytované služby Služba tísňové péče je v režimu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a na její měsíční úhradu je možno využít příspěvek na péči. Pokud uživatel příspěvek na péči nepobírá, pracovníci tísňové péče mu pomohou s vyřízením žádosti. 11

12 Technické podmínky u uživatele potřebné pro poskytování služby SIM karta od libovolného mobilního operátora (s placeným měsíčním paušálem) NEBO pevná telefonní linka Reference při poskytování Tísňové péče AREÍON Město Příbram Město Turnov MČ Praha 5 Město Sedlčany Město Semily MČ Praha 6 Město Mladá Boleslav Rakovnicko MČ Praha 7 Město Karlovy Vary Hlavní město Praha MČ Praha 8 Město Nový Bor MČ Praha 2 MČ Praha 10 Město České Budějovice MČ Praha 3 MČ Praha 15 Město Kadaň MČ Praha 4 MČ Praha17 Řepy Město Nymburk 12

13 HISTORIE A SOUČASNOST SLUŽBY V roce 2011 oslavilo občanské sdružení ŽIVOT výročí poskytování této komplexní sociální služby. Koncem roku 1992 byly na dispečink tísňové péče o.s. ŽIVOT 90 v Praze napojeny první terminální uživatelské stanice instalované v bytech klientů této sociální služby, která byla svými realizátory pojmenována AREÍON posel rychlé pomoci. Služba Tísňové péče AREÍON je dnes poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci Králové, Kutné Hoře a Jihlavě necelým uživatelům ve 83 městech ČR, tj. 11 krajích ČR.. Projektu Tísňová péče AREÍON o.s. ŽIVOT 90 byla v roce 2005 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR Cena Makropulos. Cena byla udělena k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. ŽIVOT 90 jako první poskytovatel tísňové péče v České republice již od samého začátku listopadu 1992 poskytuje tuto službu ve vysoké kvalitě s akcentem na efektivní poskytování služby i díky tomu, že uživatelské zařízení má oboustrannou hlasovou komunikaci při tísňových zprávách. Jako zakladateli a průkopníku této služby v České republice se nám podařilo tuto službu zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 44, do kategorie služeb péče. Toto umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiznaného příspěvku na péči. 13

14 Základní statistické údaje o službě za rok 2010 V roce 2010 bylo napojeno na dispečink Praha celkem 811 uživatelů a bylo iniciováno přes 25 tisíc poplachových zpráv. Díky používané technologii a zkušenosti pracovníků dispečinku bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 676 výjezdů k uživatelům tísňové péče. Z toho bylo realizováno převozovou sanitní službou ŽIVOT 90 rychlou záchrannou službou příbuznými uživatelů sousedy uživatelů zásahem oblastních koordinátorů městskou policií policií ČR hasičským záchranným sborem praktickými lékaři počet výjezdů celkem Věková struktura uživatelů tísňové péče AREÍON < > Průměrný věk uživatelů využívající sociální službu tísňové péče byl 83,7 roku. 14

15 JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ Získání zařízení tísňové péče z darů Platba: Aktivační poplatek 1500,- Kč. 400,- Kč/měs. Určeno pro uživatele, kteří na zařízení nespěchají a tísňovou péči budou chtít do budoucna. Montáž závisí na tom, kdy poskytovatel obdrží fi nanční prostředky na zakoupení zařízení. Nejpomalejší způsob získání. Zařízení získané díky sociální politice odboru některých městských částí Prahy, nebo měst a obcí, kde je služba zavedena Na naše zařízení momentálně přispívají městské části Prahy a další města České republiky (jejich seznam Vám poskytne pracovník dispečinku tísňové péče na telefonu ). Uživatel se obrátí na sociální odbor, zde si požádá o zařazení do jejich pořadníku. Městské části posílají schválený seznam budoucích uživatelů vedoucí dispečinku. Budoucí uživalelé jsou námi osloveni a je jim zaslán k vyplnění dotazník pro praktického lékaře. Po jeho vyplnění je domluven termín zdravotně sociálního šetření a termín montáže. Nejlevnější řešení. Složení jednorázové úhrady za repasované stacionární zařízení Platba: 5 000,- Kč. 400,- Kč/měs. V ceně: odmontování zařízení od předchozího uživatele, repase zařízení a montáž u nového uživatele, aktivační poplatek 1500,- Kč. Rychlé řešení, pokud má poskytovatel volná repasovaná zařízení. Uživatel si zařízení koupí V situaci, kdy si uživatel zařízení tísňové péče zakoupí, stává se jeho vlastnictvím. Cena zařízení: cca ,- Kč. 400,- Kč/měs. Nejrychlejší a nejdražší získání. JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Mobilní zařízení je vlastnictví uživatele a je nutno ho pořídit z vlastních finančních prostředků. Cena se pohybuje v rozmezí 1500,- Kč až 5000,- Kč (podle typu zařízení) Úhrada za službu je 400,- Kč/měs., nebo 550,- Kč/měs. 15

16 Mobilní tísňová péče AREÍON ŽIVOT 90 poskytuje Tísňovou péči AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením i mimo jejich domov. Jedná se o mobilní formu tísňové péče poskytovanou prostřednictvím komunikační jednotky (malá krabička nebo mobilní telefon). Tato zařízení umožňují poskytnutí pomoci seniorům či osobám se zdravotním postižením kdekoli, tj. v bytě uživatele i mimo byt. Tato forma služby je určená především pro aktivní a technicky zdatnější seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav je omezuje v jejich běžném životě. Mobilní tísňovou péčí se rozumí terénní sociální služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života, a to v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Mobilní zařízení monitoruje uživatele venku, určuje jeho přibližnou polohu. V případě krizové situace se uživatel pouhým zmačknutím tísňového tlačítka spojí s operátorkou dispečinku tísňové péče, a to díky hlasové komunikaci. Po ústním sdělení uživatele o jeho zdravotním stavu a poloze, operátorka zajistí adekvátní pomoc. Hlavní výhody mobilní tísňové péče Využití doma i venku. Dostupná po celé ČR v závislosti na pokrytí signálem příslušné mobilní sítě. Má jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka. Je nepřetržitě napojena na dispečink tísňové péče s 24 hodinovým provozem, na kterém slouží profesionálové zdravotní sestry a sociální pracovníci. Automaticky kontroluje správné používání systému a jeho nepřetržitou funkčnost např. akusticky signalizuje nutnost nabití baterií. Dispečink tísňové péče zajistí nejen přivolání adekvátní pomoci, ale i informovanost osob blízkých seniora. Na krabičku i mobilní telefon se mohou dovolat vaši blízcí, rodina. Poskytování sociální služby pomocí mobilního zařízení je cestou jak umožnit plnohodnotný, ale přitom bezpečný život seniorům i ve vyšším věku. Služba je vhodná pro aktivní seniory i pro seniory s rizikem závažnějších zdravotních komplikací. Čím déle se podaří společně se seniorem rozvíjet jeho aktivity, tím bohatší a kvalitnější stáří může prožívat po boku své rodiny. Mobilní zařízení umožňuje rodině i seniorům naplno žít bez obav z nenadálých situací. Více informací o službě i jejich cenách naleznete na webových stránkách poskytovatele Vydalo občanské sdružení ŽIVOT 90 v roce 2011 Karolíny Světlé 286/ Praha 1 dispečink TPA: recepce: Vydáno za podpory:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. pohybové čidlo systémový telefonní tlačítko na ruku cca 20 x 15cm

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. pohybové čidlo systémový telefonní tlačítko na ruku cca 20 x 15cm MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON A MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tísňová péče Areion může být poskytována prostřednictvím dvou variant koncových zařízení uživatel si může pořídit

Více

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Mgr. Pavlem Janouškovcem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Petra Králová OBSAH PŘÍSPĚVKU: HODNOCENÍ KVALITY JAK KVALITU HODNOTIT ČSN NORMA ISO 9001:2000 PŘEDSTAVENÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím představuje Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím červeného tlačítka ji uveďte do provozu.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

20 let tísňové péče v České republice. Jan Lorman ehealth Day 2012

20 let tísňové péče v České republice. Jan Lorman ehealth Day 2012 20 let tísňové péče v České republice Jan Lorman ehealth Day 2012 počet poskytovatelů Počet poskytovatelů TP 25 20 15 10 5 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1992-2012 22.2.2012 20

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON číslo smlouvy (variabilní symbol): číslo zařízení: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.) Paní/pan: Narozen/a: Bydliště: Telefon/mobil:

Více

(r)evoluce v podpoře seniorů

(r)evoluce v podpoře seniorů (r)evoluce v podpoře seniorů (r)evoluce v podpoře seniorů kdo, pro koho a jak? KDO? Vývoj, špičková technologie, inovace. Hardware, software, firmware, funkčnost. CleverTech, spin-off FBMI a 1.L.F. UK

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely v souladu s usnesením Rady

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie,

Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie, 800 58 58 58 www.rezidence-magnolie.cz Rezidenční bydlení Vážení zájemci o bydlení v objektu Rezidenci Magnolie, v tomto materiálu uvádíme některé praktické informace, které se týkají bydlení a služeb

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA PROFESE ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST versus MALÁ ŽIVOTNÍ NEŠTĚSTÍ Mgr. Michaela Gehrová FN Olomouc PhDr. Lukáš Humpl ZZS MSK SLOVO ÚVODEM Při záchraně pacienta

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost o poskytnutí služby Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2008. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2008 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 13) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 843/2014. č. 779 ze dne 24.09.2014. Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 843/2014. č. 779 ze dne 24.09.2014. Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90 č.j.: 843/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 779 ze dne 24.09.2014 Uzavření Smlouvy o spolupráci se spolkem Život 90 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Uzavření

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který změní celý systém sociálních služeb. Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou

Více

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle

Operační vs. organizační řízení. - snadno a rychle Operační vs. organizační řízení - snadno a rychle Vnitřní organizace HZS Z hlediska vnitřní organizace tvoří jednotky požární ochrany skupiny, družstva, čety a odřady. Základní organizační jednotkou je

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče

MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování sociální služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Bc. Alicí

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ rozloučený/á/ ovdovělý/á/

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více