TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA"

Transkript

1 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON POSEL RYCHLÉ POMOCI DOMA I VENKU DISPEČINK PRAHA Občanské sdružení ŽIVOT

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SLUŽBĚ Poskytovatel Tísňové péče AREÍON (TPA): ŽIVOT 90, o.s. Karolíny Světlé 286/ Praha 1 IČ Registrovaná sociální služba identifi kátor č.: tel.: fax: tel. dispečink: vedoucí (TPA) tel.: Tísňová péče AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na zvoleném typu zařízení). Jedná se o nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Tísňová péče AREÍON je terénní sociální služba, která se poskytuje jak v bytě/domácnosti uživatele, tak mimo jeho domov venku. Druhy tísňové péče: Stacionární (domácí) v bytě uživatele Mobilní v bytě uživatele i mimo byt 2

3 Komu je služba určena Senioři Osoby se zdravotním postižením senioři a osoby se zdravotním postižením v nepříznivé životní situaci, ohroženi zdravotními a sociálními riziky rodiny seniorů a zdravotně postižených občanů osoby pečující o seniory a zdravotně postižené občany další subjekty poskytující sociální a zdravotní služby seniorům a zdravotně postiženým občanům Uživatel v přirozeném sociálním prostředí doma i venku Pečovatelská služba (Osobní asistence) Tísňová péče Praktický lékař Domácí zdravotní péče e-health služby Problémy seniorské komunity a komunity osob se zdravotním postižením Velikým problémem seniorů a zdravotně postižených lidí je obava z osamělosti a obava z nemožnosti se dovolat potřebné pomoci v okamžiku, kdy nastane situace, že pomoc budou potřebovat. To vše záhy vyústí v pocit nesoběstačnosti a neschopnosti žít doma a ve snahu vyhledat pobyt v ústavním zařízení i přesto, že jejich přáním je žít ve vlastním domově s pomocí terénních sociálních služeb. Komplex terénních sociálních a zdravotních služeb dokáže udržet seniora, či osobu se zdravotním prostředím ve svém domově. Jedná se především o triádu služeb: pečovatelská služba (osobní asistence), tísňová péče, domácí zdravotní péče Home care a e-health služby. Nicméně podstatnou roli v udržení seniora v domácím prostředí zastává kvalitní péče jeho praktického lékaře. Stále více narůstá bariéra mezi osamělými seniory či zdravotně postiženými lidmi a společností. Vyplývá to z jejich izolovanosti a snížení možnosti komunikace ze zdravotních příčin nebo úbytku fyzických a psychických sil. V neposlední řadě velmi často vznikají obavy rodinných příslušníků o své osaměle žijící blízké. 3

4 Oblast působnosti této služby Hlavní město Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Jihočeský kraj Královehradecký kraj V dalších krajích ČR očekáváme zavedení služby Počty uživatelů (velikost kruhu): nad 500 uživatelů do 100 uživatelů do 50 uživatelů do 10 uživatelů Tísňová péče AREÍON zahrnuje tyto činnosti poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci: při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení při samotě při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele v rámci preventivní průběžné péče a pravidelné komunikace s uživatelem služby 4

5 Cíle Tísňové péče AREÍON Cílem tísňové péče je snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika, která těmto občanům přináší jejich způsob života: udržení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti starších osob a zdravotně postižených lidí zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a zdravotně postižených v jejich vlastním sociálním prostředí narušení sociální izolace starých, osaměle žijících lidí snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních) pomoc seniorům a zdravotně postiženým při prosazování jejich práv a zájmů a zprostředkovávání jejich kontaktu se společenským prostředím poskytování sociálního, zdravotního i obecného poradenství snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotnických zařízeních ze sociálních důvodů zkrácení doby hospitalizace ve zdravotnických zařízeních snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče pomoc pečujícím rodinám o jejich seniorské či zdravotně postižené členy (odlehčovací péče) ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ A ZAVEDENÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON Pro zavedení služby tísňové péče je nejprve potřeba provést jednání se zájemcem o službu. Jedná se o zdravotně sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, tj. doma (popř. tam, kde se žadatel v době zájmu o službu nachází). Po předchozí telefonické domluvě navštíví sociální pracovnice tísňové péče zájemce o službu a provede s ním zdravotně sociální šetření (evidence osobních, zdravotních a sociálních dat). Sociální šetření probíhá v domácím prostředí žadatele o službu a je sjednáno před zahájením samotné služby, tedy před vlastní montáží terminální stanice. Sociální pracovník na tomto setkání uživateli vysvětluje, jak zařízení tísňové péče funguje, jak se obsluhuje a jaké jsou povinnosti a práva uživatele vzhledem ke sjednané službě. Téže ho informuje o výši úhrady. Zjišťuje uživatelovu sociální a bytovou situaci, doplňuje případná sdělení o zdravotním stavu. Vyhodnocuje, zda je žadatel o službu vhodný k jejímu poskytování. Získané informace zapisuje do připraveného dotazníku. Během sociálního šetření získá sociální pracovník vstupní informace o žadateli, se kterými v průběhu poskytování služby pracuje a doplňuje je. Žadatel o službu sděluje kontakty na svoji rodinu, blízké a ošetřujícího lékaře, neboť spolupráce a návaznost na tyto jmenované subjekty je nedílnou součástí poskytované péče. Tato návštěva je také zaměřena na tzv. Individuální 5

6 ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON plánování průběhu služby, kde pracovník, který šetření u žadatele provádí, zjišťuje, jaké má zájemce o službu požadavky, očekávání a přání, které by bylo vzhledem k jeho možnostem a schopnostem možné realizovat prostřednictvím Tísňové péče AREÍON. Uživatelova přání a očekávání jsou dále zpracována v tzv. Individuálním plánu péče, který je nedílnou součástí dokumentace uživatele. Jednání se žadatelem o službu je zakončeno podpisem smlouvy o poskytování tísňové péče. Po osobní návštěvě pracovníka ŽIVOT90 následuje vlastní montáž/předání zařízení tísňové péče. Stacionární tísňová péče se poskytuje v bytě uživatele, který je vybaven koncovým zařízením tísňového péče. Řídící jednotka systému, která ovládá všechny k ní připojené komponenty, zajišťuje napájení a realizuje automatické spojení s centrálním dispečinkem tísňové péče, a to buď po pevné telefonní lince nebo síti mobilního operátora. Tísňové tlačítko nosí uživatel neustále u sebe, zavěšené na krku nebo na své ruce. Jakmile potřebuje pomoc kdekoli v bytě, stiskne tlačítko. Ihned poté je realizováno automatické spojení s dispečinkem. Přes telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému hovorovému propojení uživatele s operátorkou/em dispečinku. Tato hlasitá komunikace je nesmírně důležitá pro uklidnění uživatele, protože ví, že se pomoci dovolal 6 a může si domluvit její potřebnou formu. Tím službu zlevňuje a vylučuje tak výjezdy na planý poplach. Služba dispečinku má k dispozici veškerá potřebná data (zjištěná při zdravotně sociálním šetření) pro organizování zásahu. Pro potřeby řešení krizových situací má poskytovatel služby uzavřenou smlouvu s převozovou sanitní službou. Součástí koncového zařízení tísňové péče je rovněž pohybové čidlo zaznamenávající pohyb v bytě uživatele. Pokud v nastaveném časovém intervalu (obvykle v rozmezí hodin) není vyhodnocen pohyb, aktivuje se tzv. smyčka časového dohledu. Automaticky dojde k realizaci tísňového volání a k následnému hlasitému hovorovému propojení bytu uživatele s obsluhou dispečinku, které umožňuje hlasitá komunikace na telefonním přístroji. Pohybové čidlo lze jednoduchým způsobem přepínat z režimu monitorování pohybu do režimu hlídání objektu, a to v době nepřítomnosti uživatele v bytě. Jakmile uživatel opouští svůj byt, jednoduchým způsobem uvede zařízení do stavu hlídání bytu. Jakmile nastane narušení objektu, systém se díky hlasité komunikaci spojí s dispečinkem a jeho obsluha situaci řeší. Jedná se o důležitou funkci prevence kriminality.

7 POMOC V KRIZOVÉ SITUACI Dispečink Tísňové péče AREÍON monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou si uživatel přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. PREVENTIVNÍ PRŮBĚŽNÁ PÉČE PRAVIDELNÁ KOMUNIKACE S UŽIVATELEM SLUŽBY Kromě toho, že dispečink tísňové péče zabezpečuje v krizové situaci poskytnutí okamžité odborné pomoci, je uživateli také poskytována preventivní průběžná péče. Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni operátorkami dispečinku tísňové péče. V rámci těchto telefonních hovorů jim odborně radí v problémech zdravotních i sociálních, předávají požadavky uživatelů dalším návazným službám, zjišťují jejich momentální zdravotní stav a psychickou pohodu. Pomáhají tak uživatelům překonávat pocit izolovanosti a osamělosti. Příklad náhlé krizové situace uživatele Monitorovaný uživatel upadne ve svém bytě v koupelně, nebo venku na procházce, poraní se a sám nemůže vstát. Stiskne buď na krku, nebo na ruce zavěšené tísňové tlačítko a čeká. Poplachová zpráva se v průběhu několika vteřin objeví na počítači dispečinku tísňové péče. Službu mající operátorka se pomocí automaticky zapnuté hlasové komunikace s uživatelem propojí a zjistí, co se stalo. Podle povahy uživatelovi situace zorganizuje pomoc. Zavolá uživatelovy kontakty, které udal u sociálního šetření. Pokud nejsou oslovené kontakty schopny uživateli pomoci, uživatel se nachází v bytě a má na dispečinku uložené klíče, operátorka vysílá na zpřístupnění bytu nasmlouvanou sanitní převozovou službu se zapečetěnými klíči. V případě, že uživatelovo zranění vyžaduje lékařské ošetření, operátorka zajistí výjezd rychlé záchranné služby a odvoz uživatele do nemocničního zařízení. V případě akutního ohrožení života uživatele, který nemá na dispečinku klíče uložené a kontaktní osoby nejsou schopny rychle byt zpřístupnit, operátorka zorganizuje výjezd kompletního integrovaného záchranného systému. Každá krizová situace je oznámena uživatelovým kontaktům, které udal při sociálním šetření. 7

8 TÍSŇOVÁ PÉ Stacionární v bytě uživatele nebo M Uživatel doma Hlídání nepohybu uživatele Hlasitá komunikace 1 Monitorovaný uživatel ve svém bytě v koupelně upadne, při pádu se poraní a sám nemůže vstát. Tísňová tlačítka 2 Stiskne na ruce nebo na krku zavěšené tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. Uživatel venku 2 Stiskne na zařízení tísňové tlačítko a během chvíle dojde ke spojení s operátorkou. 1 Monitorovaný uživatel venku upadne, je napaden, zhorší se mu zdravotní stav Více druhů mobilních zařízení, na kterých je možné službu poskytovat Hlasitá komunikace Tísňové tlačítko Hlídání nepohybu uživatele ŽIVOT 90 Karoliny Světlé 18, Praha 1 tel.: ,

9 ČE AREÍON obilní v bytě uživatele i mimo byt Dispečink 3 Službu mající operátorka se pomocí hlasité hlasové komunikace automaticky propojí s uživatelem, zjistí co se stalo a zařídí odpovídající pomoc. Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci v náročných a krizových životních situacích: - při náhlé krizové situaci (zhoršení zdravotního stavu, zranění, pád) - při mimořádné situaci (přepadení, nebo ohrožení jinou osobou) - v případě nezvládání běžných úkonů v oblasti sebepéče i zdraví - jako prevence a pomoc v řešení domácího násilí, či špatného zacházení - při samotě - při zabezpečení bytu v době nepřítomnosti uživatele Pomoc poskytují 4 Rodina Vydáno za podpory:

10 Kritéria pro poskytnutí služby schopnosti zájemce v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy zdravotním postižením, psychosomatickými obtížemi, sníženou hybností nebo stářím osamělost odlehlé bydliště, které působí značnou psychickou zátěž staršímu člověku Kritéria pro odmítnutí služby zájemce trpí duševním onemocněním, které by kontraindikovalo poskytování služby, zejména z důvodu jejího zneužívání zájemce trpí kombinovaným postižením senzorických funkcí zraku a sluchu nebo těžkým postižení sluchu, které znemožňuje distanční hlasovou komunikaci zájemce trpí závažným postižením motorických funkcí znemožňující stisknutí tlačítka, které realizuje přivolání potřebné pomoci Subjekty součinnosti při poskytování TP integrovaný záchranný systém (policie ČR, hasiči, záchranná služba) převozová sanitní služba příslušná městská policie osoba blízká (rodina, soused, apod.), kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem praktický nebo ošetřující lékař pečovatelská služba, osobní asistence a další sociální služba, kterou uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem dalšími osobami, které uživatel uvedl při místním zdravotně sociálním šetření poskytovatelem poskytovatelé telekomunikačních služeb městská část, obce poskytovatelé sociálních služeb (příspěvkové organizace, NNO, o.p.s. apod.) domácí zdravotní péče 10

11 Úhrada za službu Tísňová péče komplexní sociální služba, která pomáhá seniorům, ale i lidem se sníženou schopností zvládnout úkony ve vlastním prostředí (doma i venku), je služba hrazená uživatelem. Výňatek z ceníku za poskytované služby Služba tísňové péče je v režimu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a na její měsíční úhradu je možno využít příspěvek na péči. Pokud uživatel příspěvek na péči nepobírá, pracovníci tísňové péče mu pomohou s vyřízením žádosti. 11

12 Technické podmínky u uživatele potřebné pro poskytování služby SIM karta od libovolného mobilního operátora (s placeným měsíčním paušálem) NEBO pevná telefonní linka Reference při poskytování Tísňové péče AREÍON Město Příbram Město Turnov MČ Praha 5 Město Sedlčany Město Semily MČ Praha 6 Město Mladá Boleslav Rakovnicko MČ Praha 7 Město Karlovy Vary Hlavní město Praha MČ Praha 8 Město Nový Bor MČ Praha 2 MČ Praha 10 Město České Budějovice MČ Praha 3 MČ Praha 15 Město Kadaň MČ Praha 4 MČ Praha17 Řepy Město Nymburk 12

13 HISTORIE A SOUČASNOST SLUŽBY V roce 2011 oslavilo občanské sdružení ŽIVOT výročí poskytování této komplexní sociální služby. Koncem roku 1992 byly na dispečink tísňové péče o.s. ŽIVOT 90 v Praze napojeny první terminální uživatelské stanice instalované v bytech klientů této sociální služby, která byla svými realizátory pojmenována AREÍON posel rychlé pomoci. Služba Tísňové péče AREÍON je dnes poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku v Praze a regionálních dispečinků v Hradci Králové, Kutné Hoře a Jihlavě necelým uživatelům ve 83 městech ČR, tj. 11 krajích ČR.. Projektu Tísňová péče AREÍON o.s. ŽIVOT 90 byla v roce 2005 udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR Cena Makropulos. Cena byla udělena k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. ŽIVOT 90 jako první poskytovatel tísňové péče v České republice již od samého začátku listopadu 1992 poskytuje tuto službu ve vysoké kvalitě s akcentem na efektivní poskytování služby i díky tomu, že uživatelské zařízení má oboustrannou hlasovou komunikaci při tísňových zprávách. Jako zakladateli a průkopníku této služby v České republice se nám podařilo tuto službu zařadit do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. 44, do kategorie služeb péče. Toto umožňuje uživateli hradit měsíční úhradu za službu z přiznaného příspěvku na péči. 13

14 Základní statistické údaje o službě za rok 2010 V roce 2010 bylo napojeno na dispečink Praha celkem 811 uživatelů a bylo iniciováno přes 25 tisíc poplachových zpráv. Díky používané technologii a zkušenosti pracovníků dispečinku bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 676 výjezdů k uživatelům tísňové péče. Z toho bylo realizováno převozovou sanitní službou ŽIVOT 90 rychlou záchrannou službou příbuznými uživatelů sousedy uživatelů zásahem oblastních koordinátorů městskou policií policií ČR hasičským záchranným sborem praktickými lékaři počet výjezdů celkem Věková struktura uživatelů tísňové péče AREÍON < > Průměrný věk uživatelů využívající sociální službu tísňové péče byl 83,7 roku. 14

15 JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT STACIONÁRNÍ ZAŘÍZENÍ Získání zařízení tísňové péče z darů Platba: Aktivační poplatek 1500,- Kč. 400,- Kč/měs. Určeno pro uživatele, kteří na zařízení nespěchají a tísňovou péči budou chtít do budoucna. Montáž závisí na tom, kdy poskytovatel obdrží fi nanční prostředky na zakoupení zařízení. Nejpomalejší způsob získání. Zařízení získané díky sociální politice odboru některých městských částí Prahy, nebo měst a obcí, kde je služba zavedena Na naše zařízení momentálně přispívají městské části Prahy a další města České republiky (jejich seznam Vám poskytne pracovník dispečinku tísňové péče na telefonu ). Uživatel se obrátí na sociální odbor, zde si požádá o zařazení do jejich pořadníku. Městské části posílají schválený seznam budoucích uživatelů vedoucí dispečinku. Budoucí uživalelé jsou námi osloveni a je jim zaslán k vyplnění dotazník pro praktického lékaře. Po jeho vyplnění je domluven termín zdravotně sociálního šetření a termín montáže. Nejlevnější řešení. Složení jednorázové úhrady za repasované stacionární zařízení Platba: 5 000,- Kč. 400,- Kč/měs. V ceně: odmontování zařízení od předchozího uživatele, repase zařízení a montáž u nového uživatele, aktivační poplatek 1500,- Kč. Rychlé řešení, pokud má poskytovatel volná repasovaná zařízení. Uživatel si zařízení koupí V situaci, kdy si uživatel zařízení tísňové péče zakoupí, stává se jeho vlastnictvím. Cena zařízení: cca ,- Kč. 400,- Kč/měs. Nejrychlejší a nejdražší získání. JAK MŮŽE ŽADATEL SLUŽBU TÍSŇOVÉ PÉČE ZÍSKAT MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Mobilní zařízení je vlastnictví uživatele a je nutno ho pořídit z vlastních finančních prostředků. Cena se pohybuje v rozmezí 1500,- Kč až 5000,- Kč (podle typu zařízení) Úhrada za službu je 400,- Kč/měs., nebo 550,- Kč/měs. 15

16 Mobilní tísňová péče AREÍON ŽIVOT 90 poskytuje Tísňovou péči AREÍON pro seniory a osoby se zdravotním postižením i mimo jejich domov. Jedná se o mobilní formu tísňové péče poskytovanou prostřednictvím komunikační jednotky (malá krabička nebo mobilní telefon). Tato zařízení umožňují poskytnutí pomoci seniorům či osobám se zdravotním postižením kdekoli, tj. v bytě uživatele i mimo byt. Tato forma služby je určená především pro aktivní a technicky zdatnější seniory a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav je omezuje v jejich běžném životě. Mobilní tísňovou péčí se rozumí terénní sociální služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami, které jsou vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života, a to v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Mobilní zařízení monitoruje uživatele venku, určuje jeho přibližnou polohu. V případě krizové situace se uživatel pouhým zmačknutím tísňového tlačítka spojí s operátorkou dispečinku tísňové péče, a to díky hlasové komunikaci. Po ústním sdělení uživatele o jeho zdravotním stavu a poloze, operátorka zajistí adekvátní pomoc. Hlavní výhody mobilní tísňové péče Využití doma i venku. Dostupná po celé ČR v závislosti na pokrytí signálem příslušné mobilní sítě. Má jednoduché ovládání pomocí jediného tlačítka. Je nepřetržitě napojena na dispečink tísňové péče s 24 hodinovým provozem, na kterém slouží profesionálové zdravotní sestry a sociální pracovníci. Automaticky kontroluje správné používání systému a jeho nepřetržitou funkčnost např. akusticky signalizuje nutnost nabití baterií. Dispečink tísňové péče zajistí nejen přivolání adekvátní pomoci, ale i informovanost osob blízkých seniora. Na krabičku i mobilní telefon se mohou dovolat vaši blízcí, rodina. Poskytování sociální služby pomocí mobilního zařízení je cestou jak umožnit plnohodnotný, ale přitom bezpečný život seniorům i ve vyšším věku. Služba je vhodná pro aktivní seniory i pro seniory s rizikem závažnějších zdravotních komplikací. Čím déle se podaří společně se seniorem rozvíjet jeho aktivity, tím bohatší a kvalitnější stáří může prožívat po boku své rodiny. Mobilní zařízení umožňuje rodině i seniorům naplno žít bez obav z nenadálých situací. Více informací o službě i jejich cenách naleznete na webových stránkách poskytovatele Vydalo občanské sdružení ŽIVOT 90 v roce 2011 Karolíny Světlé 286/ Praha 1 dispečink TPA: recepce: Vydáno za podpory:

CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON (POŘÍZENÍ + MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA SLUŽBU)

CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON (POŘÍZENÍ + MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA SLUŽBU) CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON (POŘÍZENÍ + MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA SLUŽBU) 1. Domácí tísňová péče a) stacionární zařízení řada TeleCare Tento typ zařízení je určen méně aktivním seniorům a osobám se zdravotním postižením,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. pohybové čidlo systémový telefonní tlačítko na ruku cca 20 x 15cm

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. pohybové čidlo systémový telefonní tlačítko na ruku cca 20 x 15cm MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON A MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tísňová péče Areion může být poskytována prostřednictvím dvou variant koncových zařízení uživatel si může pořídit

Více

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče

Smlouva o poskytování služby Tísňové péče MĚSTSKÁ CHARITA PLZEŇ sociální služba Tísňové péče Smlouva o poskytování služby Tísňové péče poskytovatel: Městská charita Plzeň IČ:45334692 Francouzská tř.40/a 326 00 Plzeň zastoupená Mgr. Pavlem Janouškovcem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Jan Lorman Rozvoj tísňové péče JAN LORMAN: ROZVOJ TÍSŇOVÉ PÉČE

Jan Lorman Rozvoj tísňové péče JAN LORMAN: ROZVOJ TÍSŇOVÉ PÉČE Jan Lorman Rozvoj tísňové péče 1 2 3 4 Tísňová péče e AREÍON nabízí: Jednání se zájemcem o službu Různé typy koncových zařízení Zdravotní a sociální informace; sociální šetření Individuální nastavení služby

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová

SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Mgr. Petra Králová SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY PÉČE PODLE NORMY ČSN ISO 9001:2000 V DOMÁCÍ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Mgr. Petra Králová OBSAH PŘÍSPĚVKU: HODNOCENÍ KVALITY JAK KVALITU HODNOTIT ČSN NORMA ISO 9001:2000 PŘEDSTAVENÍ

Více

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím

Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím představuje Rádce nově připojeného klienta Uvedení krabičky do provozu Krabičku jste obdrželi v deaktivovaném režimu. Krabičku vyndejte z obalu a stisknutím červeného tlačítka ji uveďte do provozu.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne č.j.: 753/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 26.09.2016 Aktualizace vzorové smlouvy o výpůjčce - zařízení tísňové péče AREÍON Rada městské části I. s c h v a l u

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON číslo smlouvy (variabilní symbol): číslo zařízení: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.) Paní/pan: Narozen/a: Bydliště: Telefon/mobil:

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

(r)evoluce v podpoře seniorů

(r)evoluce v podpoře seniorů (r)evoluce v podpoře seniorů (r)evoluce v podpoře seniorů kdo, pro koho a jak? KDO? Vývoj, špičková technologie, inovace. Hardware, software, firmware, funkčnost. CleverTech, spin-off FBMI a 1.L.F. UK

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

20 let tísňové péče v České republice. Jan Lorman ehealth Day 2012

20 let tísňové péče v České republice. Jan Lorman ehealth Day 2012 20 let tísňové péče v České republice Jan Lorman ehealth Day 2012 počet poskytovatelů Počet poskytovatelů TP 25 20 15 10 5 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 1992-2012 22.2.2012 20

Více

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji

Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Zavádění systému psychosociální intervenční péče v Královéhradeckém kraji Mgr. Iveta Nováková Knížková Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MEKA Brno 6.2.2014 Činnost psychosociálního

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace 1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace Kritérium 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Více

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod

Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod Žádost o poskytování sociální služby domov pro seniory v zařízení Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 1. Jméno a příjmení žadatele: (u žen uveďte i rodné příjmení) 2. Den, měsíc a rok narození:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE ŽÁDOST O PŘIJETÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Domov Duha, p.o., Hřbitovní 1128/47, 741 01 Nový Jičín Mám zájem o poskytování sociální služby (vybranou zakroužkujte): ( vyplňuje zařízení ) Datum podání

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:.. Nar..... Trvalé bydliště:. Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s chráněnými byty Nedachlebice z důvodu:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVŮ PRO SENIORY, DOMOVU PRO OSOBY ZE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM KROMĚŘÍŽ OD 1. 1. 2007 1. Žádosti 1.1. Formuláře Formuláře

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Zdravotnická záchranná služba 2015

Zdravotnická záchranná služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2016 4 Zdravotnická záchranná služba 2015 Souhrn V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Kritéria pro hodnocení žadatele o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely v souladu s usnesením Rady

Více

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava

Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava Příprava dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava 18.6.2014 výjezdní jednání Manažerského týmu komunitního plánování v Ostravě hotel Belaria, Hradec nad Moravicí Harmonogram přípravy

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více