Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory"

Transkript

1 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích se sídlem: Myslibořice č. p. 1, PSČ: Myslibořice IČ: Jedná jménem: Bc. Petra Hašky ředitel střediska (dále jen poskytovatel ) a pan/paní Jméno a příjmení: datum narození:..... dosud trvalým bydlištěm: (zastoupený zákonným zástupcem: v případě právní nezpůsobilosti) (dále jen klient ) uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociální službách, tuto Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory podle 90, 91cit. zák. I. Rozsah poskytování sociální služby 1. Na základě písemné žádosti klienta a v souladu s kritérii a pravidly přijímací procedury se poskytovatel rozhodl přijmout klienta do Domova pro seniory umístěném na výše uvedené adrese sídla poskytovatele (dále jen Domov). 1

2 2. Při podepisování Smlouvy si klient stanovil tento osobní cíl Osobní cíl má klient právo měnit, aktuální osobní cíle jsou zaznamenávány v individuálním plánu klienta. 4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v Domově pro seniory a. ubytování b. stravování c. úkony péče 3. Klient bere na vědomí, že Domov není zařízením pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na návykových látkách a prohlašuje, že Domovu nezatajil údaje o své závislosti na návykových látkách či dlouhodobém léčení pro závažné psychiatrické poruchy. II. Ubytování 1. Klientovi se poskytuje ubytování v rámci možností poskytovatele v jednolůžkovém, dvou či tří lůžkovém pokoji (viz příloha č. 1 této smlouvy). Na základě žádosti klienta může mu být dle možností poskytovatele nabídnutý jiný pokoj, což bude řešeno novou přílohou. 2. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, uzamykatelný noční stolek, šatní skříň, židle, umyvadlo, zrcadlo, světlo stropní a noční. Po dohodě s poskytovatelem, si může klient pokoj vybavit také drobnými předměty a elekronikou. Dveře od pokoje jsou uzamykatelné a klientovi je k dispozici klíč (převzetí klíče je řešeno v příloze č.2) 3. Mimo pokoj může klient, způsobem obvyklým, užívat společně s ostatními klienty v Domově: a. společné WC a koupelny b. jídelny s kuchyňským koutem c. knihovnu d. společenskou místnost e. čajovnu f. kapli g. balkon v 1. patře h. kantýnu i. kuřárnu j. zámecký park 4. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy a údržbu zařízení pokoje, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 2

3 5. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování i k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání. Poskytovatel zajistí všechna práva klienta spojená s užíváním těchto prostor (bod 3). 6. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně. V prostorách nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. 7. Mimo vyhrazený prostor je v celé budově zámku trvalý zákaz kouření. III. Stravování 1. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel Domova pro seniory (viz provozní a denní řád) 2. V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu klienta. 3. Seznam diet, které je poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních pravidlech Domova pro seniory (viz směrnice HCCP). 4. Odhlašování stravy je možné nejpozději den předem do 8 hodin ráno (na pondělí je nutno změnu nahlásit do 8 hodin ráno v pátek ). Tuto změnu nahlásí prostřednictvím pečovatelky nebo sociálních pracovnic. IV. Péče 1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientovi, tyto základní činnosti : a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytování potřebných informací 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat základní zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči poskytovanou kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, a to na základě předepsaného rozsahu a obsahu této péče příslušným lékařem. Veškerá zdravotní dokumentace je vedena a uložena u zdravotních sester a lékaře. V. Fakultativní činnosti 3

4 1. Nad rámec základních činností uvedených v článku II., III. a IV. může Domov poskytnout fakultativní služby (další služby zveřejněné v platném rozhodnutí SR střediska), jejichž druh a rozsah sjednává Domov s klientem individuálně a jsou vyúčtovány pokladnou Domova. VI. Místo a čas poskytování sociální služby 1. Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory provozovaném poskytovatelem v Diakonii ČCE středisku v Myslibořicích, Myslibořice 1, PSČ Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy počínaje dnem nástupu do Domova pro seniory. VII. Výše úhrady a způsob jejího placení 1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu, doplňkové služby a to podle rozhodnutí poskytovatele o úhradách za ubytování, stravování. Výše úhrady je dohodnuta v příloze č. 1 této smlouvy. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo novelizovat a měnit rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci ve smyslu zvýšení či snížení úhrady, a to v souvislosti se změnami kalkulace cen jednotlivých služeb s ohledem na změny vstupních nákladů, a dále v souvislosti se změnami výše důchodu.. 3. Klient má právo požádat o snížení úhrady z důvodu svých malých příjmů v případě, kdy mu po zaplacení úhrady za standardní služby nezbude minimální kapesné. Pokud po přezkoumání bude žádost shledána oprávněnou, poskytovatel se v rámci této smlouvy zavazuje, že kapesné klienta bude vždy činit alespoň částku jeho měsíčního příjmu, která je stanovena příslušnými státními orgány jako minimální kapesné klienta. V případě žádosti o snížení úhrady, musí klient předložit písemné potvrzení všech svých příjmů. V případě, že je úhrada obyvateli snížena, je poskytovatel oprávněn dojednat úhradu veškerých takto vzniklých nedoplatků i s rodinnými příslušníky klienta dle jejich vyživovací povinnosti. 4. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 5. Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady podle předchozích odstavců za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 6. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově do patnáctého dne v kalendářním měsíci, za který mají být zaplaceny. 7. Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně poskytovatele, nebo převodem na účet poskytovatele č.ú /7940, vedený u WSPK AG, Třebíč. Úhrada musí být připsána na účet 4

5 poskytovatele do 15 dne kalendářního měsíce, za který má být úhrada zaplacena. Způsob platby je upřesněn v příloze č. 1 této smlouvy. 8. Klient je povinen svůj pobyt mimo Domov oznámit poskytovateli způsobem stanoveným podle vnitřních pravidel Domova. Za takto oznámenou nepřítomnost přísluší klientovi vrácení částky za stravu, její výše je stanovena podle rozhodnutí poskytovatele a dále adekvátní částka příspěvku na péči. 9. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi předat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. 10. Poskytovatel se zavazuje předložit klientovi změnu Ceníku minimálně 2 týdny před jeho platností VIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel a řádů stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb a další důležitá ustanovení 1. Klient je povinen dodržovat všeobecně uznávaná pravidla slušného chování a dobré mravy, a to zejména ve vztahu k ostatním klientům služby, k zaměstnancům, dobrovolníkům poskytovatele a návštěvám Domova. 2. Klient prohlašuje, že byl seznámen s řády Domova pro seniory (Domovní řád, Denní řád, Pravidla pro podávání stížností), v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Klient prohlašuje, že řády mu byly předány v písemné podobě, že tyto řády přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen dodržovat všechny platné řády, se kterými byl seznámen. 3. Klient souhlasí s použitím kamerového systému v budově Domova pro seniory, které slouží jako ochrana bezpečnosti a majetku klientů. Na provozování kamerového systému jsou klienti upozorněni informačními tabulkami. Rozmístěním kamerového systému není v žádném případě narušeno soukromí klientů. Přístup do kamerového systému je zabezpečen heslem. 4. Dojde-li k poškození věci v majetku poskytovatele klienti pronajaté nebo jím užívané, a to v důsledku jejího zneužití či špatného zacházení ze strany klienta, odpovídá klient poskytovateli za způsobenou škodu. 5. Aby nedošlo ke zbytečným škodám, poskytovatel se zavazuje na svou odpovědnost umožnit klientovi uschovat peníze. Poskytovatel také na přání klienta uschová bezpečně i jeho osobních doklady (viz příloha č. 2 této smlouvy). Bližší podmínky těchto úschov stanoví Domovní řád. 6. Klient může své finanční částky uložit také na: a) depozitním účtu poskytovatele, z kterého mu bude poskytovatelem na požádání vydána vyžádaná částka přitom platí, že příslušné úroky z uložených částek na tomto účtu jsou majetkem klienta a jsou využívány na kulturní činnosti Domova. 5

6 souhlasím nesouhlasím b) vkladní knížce na jméno klienta, k jejímuž zřízení a souvisejícím vkladům resp. výběrům mu poskytne poskytovatel potřebnou pomoc. 7. Všechen hmotný a finanční majetek klienta, včetně zůstatku osobního účtu klienta na depozitním účtu poskytovatele, je v případě úmrtí klienta součástí pozůstalosti po klientovi. 8. Klient se může přihlásit k trvalému pobytu na adrese Domova, k čemuž se poskytovatel zavazuje poskytnout potřebný souhlas a spolupráci. 9. Poskytovatel požaduje po klientovi souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů (viz. příloha č. 3 této smlouvy) a zavazuje se zajistit jejich ochranu před zneužitím. Bez souhlasu klienta bude poskytovatel získávat a užívat pouze osobní a citlivé údaje potřebné k zajištění poskytované služby. Klient podpisem stvrzuje, že byl seznámen s možností nahlížet do dokumentace, kterou o něm poskytovatel vede. IX. Způsob ukončení smlouvy 1. Klient může smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 1 měsíc. 2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět jen z níže uvedených důvodů, a to písemnou formou s uvedením konkrétního důvodu. Důvody, pro které může poskytovatel smlouvu vypovědět jsou tyto: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy (čl. VIII) b) jestliže je klient se zaplacením úhrad v prodlení delším než 2 měsíce c) klient opakovaně a závažně porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování d) soustavné méně závažné porušování jednotlivých ustanovení této smlouvy ze strany klienta, na které byl klient poskytovatelem písemně upozorněn a k nápravě vyzván v období posledních 3 měsíců e) zamlčení výše příjmu klienta nebo jeho změn ze strany klienta 3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v něm byla tato výpověď klientovi doručena. X. Doba platnosti smlouvy 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 6

7 2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvním stranami na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 3. Obsah této smlouvy lze měnit jen písemným dodatkem uzavřeným stranami této smlouvy. Každá strana může požádat o změnu této smlouvy. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 5. Poskytovatel i klient prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, vážné, svobodné vůle a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. V Myslibořicích dne.. klient (pověřený zástupce).. poskytovatel Přílohy: 1.Výše úhrady a způsob jejího placení dle platného rozhodnutí Správní rady 2. Nakládání s osobními věcmi 3. Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů 7

8 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku M y s l i b o ř i c e 1 Příloha ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory č. 1 Výše úhrady a způsob jejího placení dle platného rozhodnutí správní rady Jméno a příjmení: Datum narození: Sociální služby Služba částka za den za měsíc A Bydlení: pokoj č. ubytování Strava snídaně, oběd, večeře II. večeře Doplňkové služby Výběr z nabídky B Individuální vybavení televize lednice indukční vařič kuchyňská linka. Celkový příjem klienta Celkové úhrady A Celkové úhrady B Vypočtené úhrady A + B Dohodnutý doplatek za B Úhrady skutečné Kapesné (min. 15% příjmu...) za měsíc Způsob placení: v hotovosti do pokladny na účet č / 7940 V Myslibořicích.Podpis klienta Podpis poskytovatele. (pověřeného zástupce) 8

9 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku M y s l i b o ř i c e 1 Příloha ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory č. 2 Nakládání s osobními věcmi Jméno a příjmení: Datum narození: Občanský průkaz a pas: žádám uložit v kanceláři sociálních pracovnic chci ponechat u sebe Rodný, oddací list, nebo jejich kopie a další osobní doklady: žádám uložit v osobním spise budu mít u sebe souhlasím s uložením fotokopie v osobním spise jiné doklady, jaké Vlastním vkladní knížku: žádám uložit v trezoru Domova budu mít u sebe Koho chci informovat v případě změny zdravotního stavu a úmrtí: jméno a příjmení přesná adresa telefon 1) 2) Hotovost: souhlasím s vedením depozitního účtu, s tím že měsíčně vždy při výplatě důchodu budu informován o jeho stavu Souhlasím s tím, že měsíčně vždy při výplatě důchodu mi bude stržen poplatek za léky a regulační poplatek u lékaře Zůstatek z důchodu si přeji ukládat na depozitní účet Výplatu zůstatku důchodu budu přebírat 9

10 Převezmu klíč od pokoje Je/není doloženo: - usnesení o zbavení způsobilosti - usnesení o ustanovení opatrovníka opatrovnická listina Další požadavek klienta: Myslibořicích dne.. Podpis klienta. Podpis poskytovatele (pověřeného zástupce) 10

11 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku M y s l i b o ř i c e 1 Příloha ke smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory č. 3 Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů Jméno a příjmení: Datum narození: V souladu s ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování, uchovávání a užívání osobních a citlivých údajů ( jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje, zdravotní stav, finanční situace, národnost apod.) pro správní řízení a pro potřeby Diakonie ČCE střediska v Myslibořicích, a to až do doby jejich archivace a skartace. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že mám právo kdykoliv na požádání nahlížet do dokumentace, která je o mé osobě vedená. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že souhlas se shromažďováním osobních a citlivých údajů můžu odvolat s tím, že to je výpovědní důvod pro poskytovatele (Smlouvy o poskytování služby musí být dle zákona 108/2006 Sb. vedena adresně ne anonymně) ANO NE Dále souhlasím s použitím fotodokumentace a videozáznamu pořízených při poskytování služby Diakonií ČCE střediskem v Myslibořicích při prezentaci střediska na veřejnosti. ANO NE Souhlasím se zveřejňováním osobních údajů ve společných prostorách Domova (seznam obyvatel s čísly pokojů, hospitalizace, narozeniny, nástup, výročí pobytu, úmrtí, jmenovky na dveřích pokojů, přidělení klíčových pracovníků), na společných setkáních s obyvateli a ve Zpravodaji ANO NE Souhlasím, aby se na poskytování péče o mou osobu podíleli stážisté, praktikanti a brigádníci. V takovém případě souhlasím s nahlížením do dokumentace ze strany stážistů a praktikantů. 11

12 ANO NE POUČENÍ: Přístup k osobním a citlivým údajům je ošetřen vnitřní směrnicí ( Pravidla pro nakládání s osobními a citlivými údaji) a všechny osoby jsou vázány mlčenlivostí. Klient má právo tento kvalifikovaný souhlas kdykoliv odvolat. V Myslibořicích dne:. Podpis klienta.. (pověřeného zástupce) 12

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz www.ddst.cz ID

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Centrum sociálních služeb Hrabyně 747 67, Hrabyně 3/202 IČ: 70630551 Tel.: 553 607 800, 724 149 070 Fax: 553 775 071 Email: info@csshrabyne.cz SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO OSOBY

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient,

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar., bydliště, v textu této smlouvy dále jen Klient, a 2) Domov pro seniory

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č..

VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. VZOROVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č.. poskytovatelem sociální služby: mezi MANEMI, o.p.s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice IČ: 286 17 096 zastoupený ředitelkou PhDr. Beátou Bakošovou

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Číslo smlouvy:... Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Lukov, p. o., služba Domov pro seniory I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná podle 49 cit. zák. číslo xxx-x/xxx/xx 1) Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb Ke Školce 1070, 252 19 Rudná IČO: 697 85 007 Zastoupený: ředitelkou Mgr. Ivanou Šimkovou (dále jen Poskytovatel ) a 2) Paní xxxxxx Bydliště: xxxxxxxxxxxx

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více