Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, Hostěradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice"

Transkript

1 Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, Hostěradice III. ročník listopad 2014

2 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika 4 Informace vedení Domova 5-8 Co se událo??? 9 11 Fotky z dění v DpS Následky McDonald cupu Z pera kuchaře 16 Vtipy 17 Rady a tipy Křížovka 21 Závěr 21 2

3 Ú v o d Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první neděli prosince. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky připadají na 2. listopadu. 3

4 Společenská kronika V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum Pan Karel Kašparovský Paní Marie Blažková Pan Jaromír Ludvík Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody! Přivítali jsme mezi námi nové uživatele: Pan Stanislav Hejral Paní Amálie Rejfková Paní Františka Sklenářová Paní Anna Dufková Paní Marie Kašpárková Rozloučili jsme se : Pan MUDr. Miroslav Hradil Paní Anna Kršková Paní Anežka Šajdíková Paní Marie Netoušková Paní Marie Veselá 4

5 Informace vedení Domova STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Smyslem těchto standardů je stanovit závaznou normu pro kvalitní péči. Písemně zpracované standardy jsou k dispozici k nahlédnutí a jejich obsah prostupuje veškerou naší činností. Jedná se o popis kvalitně poskytované služby uživatelům Domova našimi zaměstnanci. Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory kapacita 11 osob. Domov se zvláštním režimem kapacita 59 osob. Standard č. 1 Cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb Domov pro seniory (DS) POSLÁNÍM DS Skalice je vytvořit příjemné prostředí, podmínky pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby. Podporou soběstačnosti, návyků, dovedností, snižující závislost na poskytované službě a společenských kontaktů, zabránit sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života. CÍL POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Udržet přirozený způsob života uživatele. Individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby. Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti a samostatnosti. Podporovat udržování a obnovení dovednosti a návyků. Podporovat vlastní vůli uživatele (svobodnému vyjadřování vlastních názorů, rozhodování o své osobě). Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času. Podporovat kontakty uživatele se společenským prostředním, rodinou a přáteli. CÍLOVÁ SKUPINA 5

6 Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Domov se zvláštním režimem (DZR) POSLÁNÍM DZR Skalice je vytvořit příjemné prostředí, podmínky pro aktivní a důstojný život uživatelů, individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho schopnosti, potřeby a osobní cíle. Podporou soběstačnosti, návyků, dovedností a společenských kontaktů, zabránit sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života. CÍL SLUŽBY: Navázat a udržet přirozený způsob života uživatele Individuální přístup k uživateli s ohledem na jeho potřeby Podpora a pomoc v soběstačnosti uživatele v základních úkonech Nevést uživatele k závislosti na službě, a to podporou udržování, obnovování jejich dovedností a návyků. Podpora vlastní vůle uživatele (svobodnému vyjadřování vlastních názorů, rozhodování o své osobě) Vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času Podpora kontaktů uživatele se společenským prostředním a rodinou CÍLOVÁ SKUPINA Poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 50 let, které trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení Služba je určena zejména osobám, jejichž věk, snížená soběstačnost a zdravotní stav jim neumožňuje vést samostatný a bezpečný život, přičemž potřeba péče a dohledu je taková, že ji nelze zajistit členy rodiny, osobami blízkými, nebo jinými službami sociální péče. ZÁSADY OBOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: 6

7 Zachování lidské důstojnosti (uživatel je rovnocenným partnerem) Respektování individuality uživatele (vlastní vůle a rozhodování uživatele) Individuální přístup k uživateli dle jeho potřeb (udržování a rozvíjení vlastních schopností a dovedností uživatele, podporující jeho samostatnost) Posilování sociálního začleňování a kontakt s rodinou (vytvoření možnosti zapojit se do společenského života a podpora kontaktů s osobami blízkými) Dodržování lidských práv a osobních svobod (úcta k člověku a ochrana práv jednání a zacházení s uživatelem, mlčenlivost personálu) Odbornost pracovníků (vzdělaný, kvalifikovaný personál, doplňující si své znalosti) Příjemné, přátelské prostředí Domov vytváří podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace Řádný průběh poskytování sociální služby zaručují písemně zpracované postupy a pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením. Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů Domov poskytuje sociální služby na základě jasných pravidel a postupů, která chrání práva uživatelů, předcházejí střetům zájmů uživatelů a pracovníků, kteří služby poskytují. Cílem je zajisti respektování práv a svobod uživatelů, vytvořit podmínky pro plnění závazných norem a pravidel. Domov má písemně popsány situace, ve kterých by mohlo dojít k porušování práv uživatelů, ke střetům mezi uživateli a zaměstnanci. Domov má také písemně popsána pravidla pro přijímání darů a podle těchto pravidel postupujeme. Ochrana práv našich uživatelů je důležitým a citlivým prvkem v činnosti všech zaměstnanců, zejména ve vztahu k individualitám, k aktuálnímu zdravotnímu stavu (psychický stav, lékařská diagnóza) a k vlastní bezpečnosti uživatelů. Střety zájmů mohou nastat při činnostech, kdy vznikají vztahy, za ložené na vzájemných právech a povinnostech uživatelů a zaměstnanců. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se Etickým kodexem, vnitřními předpisy 7

8 a směrnicemi Domova, a tak předcházet situacím, kdy by mohlo k nějakým střetům dojít. Vedení Domova průběžně monitoruje situace, kdy by mohl nastat střet zájmů a vytváří vnitřní předpisy na jejich prevenci a řešení. Standard č. 3 Jednání se zájemcem o službu Cílem jednání se zájemcem o sociální službu, na základě písemně stanovených pravidel, je informovat zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem, možnostech a podmínkách poskytování sociální služby a zjišťovat představy a požadavky zájemce o sociální službu, jeho přání, očekávání a osobní cíle. Na základě získaných informací následuje zhodnocení, zda zájemci o službu budeme moci sociální službu poskytnout a stejně tak zájemce/žadatel o sociální službu může zhodnotit, zda nabízená sociální služba mu bude poskytovat kvalitní sociální služby tak, aby splňovala jeho přání a představy. Prvotní informace získává zájemce o sociální službu telefonicky či osobním kontaktem, prostřednictvím webových stránek, letáků, nástěnek. Zájemcem o sociální službu je senior, který projeví zájem o poskytování sociální služby. Žadatelem je senior od podání žádosti o poskytování sociální služby, která je zařazena do Evidence žádostí o sociální službu. Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby je uzavřena dle písemně zpracovaných pravidel Domova, s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy. Ve smlouvě je sjednán rozsah a průběh sociální služby s ohledem na osobní cíl, závislý na možnostech, schopnostech a přáních osoby. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jeden výtisk smlouvy s přílohami obdrží uživatel, druhý výtisk smlouvy je uložen u sociální pracovnice Domova. Smlouva o poskytování sociální služby je označena typem sociální služby, kterou bude uživatel využívat, a to s rozlišením Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem. 8

9 Co se událo??? Setkání s hercem J. Krampolem Dne proběhlo v našem zařízení v rámci předvolební kampaně setkání s Mgr. Petrem Michkem (kandidátem do Senátu Parlamentu ČR za Znojemsko). Byla sobota, krásné podzimní slunečné počasí. Po obědě doprovodil personál uživatele do sálu hlavní jídelny, kde se setkání uskutečnilo. Kromě slovního projevu právníka Mgr. Petra Michka, pobavil nejen uživatele svým humorem a krátkými historkami ze života - známý herec Jiří Krampol. V závěru věnoval všem zúčastněným svou fotografii i knihu s vlastním podpisem, kterou vydal ve spolupráci s Mudr. Radimem Uzlem. Posezení se seniory - bývalými zaměstnanci Domova Dne se v prostorách hlavní jídelny uskutečnilo třetí setkání seniorů bývalých zaměstnanců našeho Domova. 9

10 Uživatelé spolu s personálem vyrobili milé pozvánky s podzimní tématikou a ve středu v odpoledních hodinách většina z pozvaných přišla do sálu hlavní jídelny. Paní kuchařky nabídly pohoštění, hosty přivítala pí. ředitelka s vedením Domova. Naše uživatelka přednesla dojemnou báseň. Všichni bývalí zaměstnanci obdrželi malý dárek v upomínku na toto setkání. Se zájmem se naši hosté začetli do vydaných čísel Informačníku Domova. Povídali si a vzpomínali, s úsměvem prohlíželi fotokroniky. Po pohoštění většina z hostů neodmítla pozvání na krátkou prohlídku zařízením. Na bývalé zaměstnance se opět za rok těšíme nashledanou při čtvrtém společném posezení. Rajská jablíčka Uživatelka našeho Domova, p. Růženka S. je v zařízení poměrně krátkou dobu. Po celý svůj život se zajímala o pěstování rostlin a zeleniny, o květiny a vše, co se zeleně týče. Nabídli jsme jí výsadbu keříkových rajských jablíček.souhlasila. 10

11 Personál uživatelce zakoupil balíček semínek keříkových rajčat, obstaral hlínu i nádobu. P. Růženka si s pomocí aktivizační pracovnice semínka zasela do připravené hlíny a nádobu poté umístila do okna svého pokoje. Semínka pravidelně zalévala a za každodenního dohledu sazeničky opečovávala. Po 2 měsících, opět s pomocí personálu, bylo nutné sazeničky rozsázet, aby stonky zesílily. S aktivizační pracovnicí a za asistence přihlížejících uživatelů při zahradní terapii sazeničky rajčat přesázeli do kelímků po 1 ks. Po zmrzlých mužích jsme uživatelce pomohli zasázet již vzrostlé sazenice rajčat do připraveného pojízdnéh o záhonku (venku v dřevěném altánku pavilonu A). Ke každé sazenici jsme přitloukli dřevěný kolík a při pravidelné zálivce očekávali úrodu Rajčata ale nezrála. Po doporučení paní Růženky jsme pojízdný záhonek umístili na slunné místo. A opravdu. Rajčátka dozrávala a chutnala opravdu výtečně. Uživatelce přejeme do příštího roku hodně zdraví a co nejvíce elánu a sil při dalších terapiích. 11

12 Fotky z dění v DpS reborn terapie Slavíme narozeniny kavárnička 12

13 rehabilitace čteme Náš svět sklízíme úrodu procházky do parku 13

14 Následky McDonald cupu (vyprávění) V úterý 29. dubna 2014 jsem odjel s klukama ze školy z Miroslavi do Prosiměřic hrát fotbal na McDonald cup. Nastoupil jsem za tým Miroslavi. Hned v prvním zápase jsem se ale zranil, šel jsem do souboje o míč s protihráčem. Oba jsme kopli zároveň do míče a já jsem si zranil koleno. Hrál jsem jenom 15 minut. Když jsem přijel domů, zjistil jsem, že nemám kopačky. Mamka se zlobila, ale hned volala do družiny, kde jsem je nechal. Naštěstí tam opravdu byly, tak jsme je ve středu vyzvedli. Ve středu ráno mě to koleno hodně bolelo, v úterý večer jsem ani netrénoval. Mamka se rozhodla zavolat taťkovi do práce a jeli jsme do nemocnice do Znojma. Pan doktor Číčala (byl to asi Slovák), mě pozdravil a ptal se, jak se jmenuju. Naznal, že mám stejné příjmení jako ten hokejista Sparty. Koleno mi prohlédnul, procvičil a řekl mi, že na rentgenu nic vidět není, že je možná poškozený meniskus. Prý jsem ale mladý a koleno je pružné, tak snad to nebude nic vážného. Doporučil mi nohu propínat (cvičit), bandážovat a mazat Ibalginem mastí. Když mi nohu napínal hrozně to bolelo a píchalo. Nakonec mi koleno zavázali a za týden mám jít na kontrolu opět k němu do Znojma. Pokud se to nezlepší, mám si sbalit věci k hospitalizaci. Mají v plánu mi udělat magnetickou rezonanci, aby zjistili co a jak dále. Dostal jsem francouzké hole a nohu musím odlehčovat. S mamkou poctivě cvičím, koleno mažeme a bandážujeme. Je to trochu lepší, snad tam nebudu muset ležet. Na tréninky nemůžu, je to hrozná nuda bez FOTBALU. Už se těším, až budu moct znovu hrát. Pokračování Tak mě naši odvezli v úterý 6. května na kontrolu po týdnu od úrazu do nemocnice do Znojma na traumatologii. Dopředu nám řekli, ať si s sebou raději vezmu sbalenou tašku, že mě pravděpodobně budou hospitalizovat. Tak to nakonec taky dopadlo. Řekli nám, že magnetickou rezonanci udělají hned, pokud člověk leží v nemocnici, jinak se na toto vyšetření čeká i dva měsíce. Pan doktor Číčala mě poslal na centrální příjem a odtud jsem putoval na oddělení č. 510 ortopedie. Bylo to v pátém patře. Po přijetí nám řekli, že to 14

15 nebude tak horké, že odpoledne mají mamka s taťkou přijet podepsat souhlas s rezonancí a pak bych mohl domů. Když přijeli, byl tam úplně jiný doktor, žádný souhlas nebyl nachystaný a vše bylo jinak. Odpoledne naši odjeli,ale ráno jim volali, ať opět přijedou nakonec podepsat ten souhlas s rezonancí, že se na tom dohodli. Tak naši zase letěli do Znojma do nemocnice, souhlas podepsali, ale bylo nám řečeno, že na rezonanci mají technické problémy. Tzn. že tam mám zůstat do pátku, pak by mě propustili a v pondělí 12.5.,že mám přijet v poledne na tu rezonanci. No komedie prvotřídní. Nakonec tu rezonanci asi nějak opravili, protože jsem na ni nakonec ve středu po obědě šel. Ikdyž jsem měl vyšetření za sebou, domů mě nechtěli pustit, ikdyž se mamka s taťkou opakovaně na to ptali. Musel jsem tam zůstat do pátku 9.5. Chodil jsem o hůlkách po celý den i noc jsem musel mít ortézu, dokonce za mnou byla i učitelka z nemocnice. Jo a sestřičky mi říkaly Žluťásku, protože jsem měl žluté hůlky i ortézu. Strašně mě to tam nebavilo, byla tam nuda, proto jsem se snažil zabavit hrou Fifa na psp. Občas nám zapnuli televizi, ale tam pořádně nic nedávali hrozná nuda. Naši za mnou jezdili dvakrát denně, dopoledne i odpoledne, tak to trochu aspoň uteklo. Byli tu od dvou hodin odpoledne až skoro do pěti. Taky mi vozili jídlo, řízek s bramborama a dokonce mi mamka uvařila i špenát. U oběda na jídelničce jsem se bavil s ostatními chlapy (pacienty). Byl tam jeden, co měl po operaci kolene meniskus. Ptal se mě, za koho hraju a na fotbal. Asi měli hlad, protože se poprali o můj krajíc chleba se šunkou, který jsem nedojedl, protože jsem měl špenát od mamky Já slupnul dva krajíce, oni měli každý dva a já tři. Nakonec jsem se dočkal a v pátek 9. května si dopoledne naši pro mě přijeli. Ortézu mi dali s sebou domů, mám postupně koleno zatěžovat během 3 5 týdnů a za 6 týdnů mám jít na kontrolu. Už je to ale dobrý, koleno tolik nebolí, už došlápnu celkem normálně. Byl jsem se i v pátek, když jsem přijel z nemocnice kouknout na trénink. Mamka mi sice pořád nadávala, ale aspoň jsem zkoušel chytat v brance to byla rehabilitace Už bych nejraději byl na hřišti s klukama a hrál zápas. Uvidíme, jak rychle se uzdravím 18. května jsem odehrál od úrazu kolene první zápas proti Olbramovicím, vyhráli jsme 8:6 a já dal 5 golů super návrat na hřiště Jan Rolinek 15

16 Z pera kuchaře Dýňová polévka Pro 4 osoby: 1 středně velkou dýni hokaidó, 2 cibule, 1 l zeleninového vývaru, kousek čerstvého zázvoru, 3 lžíce olivového oleje, sůl, pepř, 4 lžíce zakysané smetany na ozdobu. Postup: Cibule nakrájejte najemno a zvolna je opečte na rozpáleném olivovém oleji. Když zesklovatí, přidejte k nim na kostičky nakrájenou dýni a opékejte, dokud nebude poloměkká. Pak směs zalejte vývarem a vařte tak dlouho, dokud dýně nezměkne. Přidejte kousek oloupaného a nastrouhaného zázvoru, osolte, opepřete a rozmixujte do hladka. Nakonec polévku dochuťte podle vlastní chuti, ozdobte zakysanou smetanou a podávejte. Slaný dýňový koláč Na 1 plech o velikosti 30 x 24 cm potřebujete: 500 g máslové dýně, 500 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, sůl, pepř, 180 ml mléka, 50 g parmezánu, 50 g čedaru, 4 plátky kvalitní slaniny, 3 snítky rozmarýnu, pečicí papír Postup: Dýni oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Pak ji dejte na pařák a asi 15 minut napařujte, dokud nebude krásně měkká. Přendejte ji do misky, přidejte mouku, sůl, pepř a kypřicí prášek a důkladně ji zpracujte do hladka. Uprostřed směsi udělejte důlek a přilévejte mléko a zpracovávejte, dokud se všechny ingredience krásně nepropojí. Hotové těsto dejte na plech vyložený pečicím papírem, zasypte ho nastrouhanými sýry a pokrájenou anglickou slaninou a pečte 20 minut na 170 stupňů. Nakonec upečený koláč posypte čerstvým rozmarýnem, nakrájejte ho na stejně velké kostky a podávejte. 16

17 V T I P Y Jednoho dne se stalo, že k holiči přišel zahradník, aby se dal ostříhat. Když byl hotov, ptal se, kolik dluží... Holič odpověděl: "Tento týden sloužím spoluobčanům, tudíž nemohu brát žádné peníze." Zahradník tedy poděkoval a opustil holičství. Když holič příští ráno otevíral svůj krámek, našel tam 12 růží s poděkováním. Druhý den přišel pekař, aby se dal také ostříhat. Po stříhání se opakovalo totéž: "Sloužím tento týden spoluobčanům, nemohu tedy připustit, abych dostal zaplaceno," vysvětlil holič. Pekař byl rád a odešel. Příští ráno, když holič otevírá svůj krámek, vidí sáček se 12 koblížky upečenými dozlatova a s děkovnou kartičkou. Ten samý den se přišel nechat ostříhat poslanec parlamentu. Když chtěl platit, slyší to samé: Sloužím tento týden spoluobčanům, a proto nemohu vaše peníze přijmout," znělo holičovo vysvětlení. Poslanec byl mile překvapen. Poděkoval a odcházel v povznesené náladě. Příští ráno, když chtěl holič otevřít krám, stálo tam 12 poslanců a všichni se chtěli nechat zdarma ostříhat Žena: Pane, pijete pivo? Muž: Ano Žena: Kolik piv denně? Muž: Tak asi 3... Žena: Kolik platíte za pivo? Muž: Kolem dvaceti pěti korun. Žena: A jak dlouho pivo pijete? Muž: Zhruba 30 roků... Žena:Takže jedno pivo stojí 25 Kč, vypijete tři denně, to je měsíčně Kč. Za jeden rok by to bylo přibližně Kč, mám pravdu? Muž: Asi ano. Žena: Za 30 roků by to bylo více jak Kč, pravda? Muž: Je to možné. Žena: Kdybyste ty peníze nepropil v pivu, ale uložil si je úročený účet, mohl byste si za to teď koupit Ferrari!!! Muž: Paní, pijete pivo? Žena: Zásadně pivo nepiju! Muž: A kde máte to Ferrari? 17

18 Rady a tipy CHYBY, KTERÝMI SI NEMOC ZBYTEČNĚ PRODLUŽUJETE Máte dojem, že si pár dnů v posteli prostě nemůžete dovolit? Tím, že nachlazení přechodíte, možná ztratíte času mnohem víc. Co pomáhá průběh nemoci urychlit a čím uzdravení naopak oddálíte? Víme to! Praktičtí lékaři mají jasno: jeden nebo dva dny klidu na lůžku někdy stačí, aby se postup nemoci zastavil. Mělo by ale jít opravdu o klid a skutečně vleže pod peřinou. Nepobíhat, nepracovat, nerozčilovat se Pokud nemáte zrovna smrt na jazyku, ale jen chrchláte a smrkáte, mohlo by vás to zlákat podepřít si záda polštáři, na kolena položit notebook a zvládnout vedle stonání i nějaké ty pracovní povinnosti. Podle MUDr. Jany Vojtíškové to ale takhle jednoduše nefunguje: Jakmile se začnete zabývat pracovními záležitostmi, organismus 18

19 nemůže vypnout a věnovat všechny své síly boji s infekcí. K léčení je potřeba nejen fyzický, ale i psychický klid. Pořádné vyležení je důležité u všech nemocí, kde se jedná o zánět tedy i zánět horních cest dýchacích. Když jste v klidu, váš krevní oběh se zpomalí. Jakmile se ale pohybujete, třeba jen po bytě, cirkuluje krev rychleji, takže se zánět rychle šíří, vysvětluje doktorka Vojtíšková. To může vést nejen ke zbytečnému prodlužování nemoci, ale i ke komplikacím, které můžou být horší než původní nachlazení třeba k zánětu vedlejších nosních dutin, průdušek nebo plic. Nemocní do práce? Tím, že se budete přemáhat a nachlazení přechodíte, si můžete přivodit nepříjemné komplikace. Nehledě na to, že nakazíte několik dalších lidí Co je také lepší nedělat? Nekombinovat různé léky. Podpůrné prostředky z lékárny pomáhají mírnit příznaky usnadňují dýchání, srážejí horečku a tlumí bolest v krku. Rozhodně ale nečekejte, že čím víc jich do sebe naládujete, tím dřív se uzdravíte. I když jde o volně prodejná a tedy slabší léčiva, v nevhodných kombinacích dokážou i uškodit. Pro jistotu se poraďte s lékárníkem. A vždycky si pečlivě přečtěte příbalový leták, kde jsou zakázané kombinace uvedeny. Zvýšenou teplotu není nutné hned srážet. Pokud nenaměříte víc než 38 stupňů, klidně několik hodin vydržte, radí doktorka Vojtíšková. Horečka patří k základním samoléčícím mechanismům lidského těla. Jakmile váš imunitní systém rozpozná v těle nepřítele, 19

20 tedy původce infekce, organismus začne uvolňovat látky zvané pyrogeny, které způsobí zvýšení tělesné teploty. Ta je pro většinu mikroorganismů zhoubná, takže pracuje pro vás. Nikdy si sami neordinujte antibiotika, třeba ta, která vám zbyla po předchozí chorobě. V případě nachlazení je to ještě větší nesmysl než jindy, respirační nemoci jsou totiž virového původu, takže na ně antibiotika stejně nepůsobí. Během nemoci nekuřte a vyhýbejte se i pasivnímu kouření. Pokud máte tu možnost, nechte v ložnici běžet ionizátor nebo zvlhčovač vzduchu. Často větrejte, samozřejmě dobře přikrytí. Teplota nad 38 stupňů je nepříjemná, ale po určitou dobu není nebezpečná. Pokud ji hned nezačnete srážet, váš imunitní systém může s infekcí bojovat Tyhle finty naopak vyzkoušejte: Horké koupele nohou a rukou pomáhají zprůchodnit nos. Teplem dojde k roztažení cév v prohřívaných místech; krev se nahrne do rukou a nohou a dýchací cesty se naopak odkrví. Díky tomu splaskne oteklá nosní sliznice a zlepší se dýchání. Hodně pijte. Během nemoci tělo potřebuje víc tekutin než jindy, aby udrželo sliznice vlhké a vyrovnalo ztrátu způsobenou rýmou. Nejvhodnější je teplý čaj, nejlépe ovocný či bylinkový. Černý čaj omezte, vodu z těla spíš odvádí a tím přispívá k zahuštění hlenu. To platí i pro nápoje s kofeinem. Zdroj: internet 20

21 Pro bystré hlavy Uzávěrka příštího čísla časopisu je Časopis vydává: kolektiv zaměstnanců DPS, kontakt: tel.: , Příspěvky můžete zasílat na 21

22 22

23 23

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice III. ročník leden 2015 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika 4 Informace

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

číslo 39 Kč podzim 2013 předejít nachlazení na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Když mateřské nestačí Novinky od Hamánka: e-shop

číslo 39 Kč podzim 2013 předejít nachlazení na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Když mateřské nestačí Novinky od Hamánka: e-shop číslo 13 39 Kč podzim 2013 Jak předejít nachlazení Tipy na podzimní výlety a zábavu Recepty s chutí podzimu Novinky od Hamánka: e-shop Když mateřské mléko nestačí Novinky od Hamánka S předplatným Hamánka

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice II. ročník leden 2014 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika 4 Zhodnocení

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic

Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CITADELA. hospic Pomoc má mnoho tváří VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 hospic CITADELA Ilustrace na titulní straně: akademický malíř a sochař Jan František Kovář hospic CITADELA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Základní informace a údaje

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY

ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY ZPRAVODAJ VELKÝ ROZHOVOR SE ZDRAVOTNÍMI KLAUNY Vykouzlit úsměv na tvářích dědů a babiček - to je úkol zdravotních klaunů, kteří Velký rozhovor o všem, co by Vás ohledně klaunské profese mohlo zajímat pro

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

Pohoda. Prezident Miloš Zeman navštívil Lázně Aurora Od ředitele třeboňských lázní Jiřího Kolbana obdržel dárkový poukaz na týdenní pobyt v lázních

Pohoda. Prezident Miloš Zeman navštívil Lázně Aurora Od ředitele třeboňských lázní Jiřího Kolbana obdržel dárkový poukaz na týdenní pobyt v lázních SLAVIA PRAHA: Soustředění mladých fotbalistů v lázních str. 10 a 12 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ VELIKONOČNÍ POBYTY: Nabídky pobytů obou lázeňských domů str. 11 a

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké kolektiv autorů Centra Amelie Praha Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké Co to je psychosociální minimum aneb jak používat tuto brožurku Každý člověk je jedinečný a reaguje na

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Poetická tvář Společnosti Parkinson. SENI CUP po osmé: Zvítězili všichni 22 23. Gabriela Vránová. Čarodějové ze země PER OS a další 4 9 články z praxe

Poetická tvář Společnosti Parkinson. SENI CUP po osmé: Zvítězili všichni 22 23. Gabriela Vránová. Čarodějové ze země PER OS a další 4 9 články z praxe 2 červen 2013 9. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Gabriela Vránová Čarodějové ze země PER OS a další 4 9 články z praxe v odbornosti 913 1 3 Poetická tvář Společnosti

Více

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI

PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI DÍTĚ - RODINA - PĚSTOUNSTVÍ OBSAH PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU PÉČI 2 3 6 8 10 11 12 14 15 17 Dítě rodina pěstounství Nejčastější otázky k pěstounství Jaké jsou vlastně děti,

Více

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit:

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit: 1 Rok se s rokem sešel a nám opět začal nový školní rok. Za čtvrtou skupinu Vám přejeme hodně úspěchů v tomto roce. Přejeme těm dětem, které nastoupily do nových škol, aby se jim zde líbilo, měly úspěch

Více

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám

Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Mgr. Tereza Cimrmannová, PhD. Sociální péče I. Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah Úvod...3 I. Základní orientace

Více

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny

Ve středu je. Dobré slovo má obrovskou váhu. Enzymy a protinádorová léčba. S Věrou Galatíkovou o hodnotách života. Jaké jsou úspěchy v léčení rakoviny dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 5 / 9 Ve středu je Květinový den S Věrou Galatíkovou o hodnotách života Jaké jsou úspěchy v

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb ze dne 21.10.2013 Proč rozvojový plán, co se bude rozvíjet? Název i struktura byla dána zřizovatelem.

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více

ÚVODNÍK Být či hnít?

ÚVODNÍK Být či hnít? REDAKCE: Aleš Termer (TRMX) šéfredaktor Aleš Herzog (ALA) redaktor Martin Strnad (MASTR) redaktor, korektor Káča Černohorská (KACHENA) redaktorka Hana Laurentová (HANA) redaktorka Filip Škuta redaktor

Více