Pravidla. Domov pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla. Domov pro seniory"

Transkript

1 Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory Zpracovala Spolupracovali Schválila Určeno pro Petra Šimečková Marie Vacková, Jitka Hejnová Marie Vacková ředitelka GC Klienty domova pro seniory Platnost a účinnost Aktualizace

2 I. Základní ustanovení Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí zastoupené ředitelkou Marií Vackovou stanovuje tato Pravidla pro poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebují trvalou podporu druhé osoby a mají takové zdravotní postižení, které jim brání i přes veškerou podporu rodiny, terénních služeb bezpečně žít v domácím prostředí Věková struktura cílové skupiny mladší senioři (65 80 let) starší senioři (nad 80 let) S uživatelem je v den zahájení poskytování služeb podepsána smlouva o poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět z těchto důvodů: jestliže osoba porušuje své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy.(např. neplacení úhrady, nedodržuje pravidla občanského soužití ve vztahu k ostatním osobám a zaměstnancům poskytovatele ) jestliže osoba již nenaplňuje kriteria cílové skupiny pro poskytování služeb v domově pro seniory (např. vážné psychiatrické onemocnění.) Služby v domově pro seniory jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Kapacita domova pro seniory je 42 osob. Možnosti ubytování v domově pro seniory: II. Ubytování obyvatel a/ Domov pro seniory zrekonstruovaná část I. patro oddělení A Ubytování pro 15 klientů, k dispozici jsou dva pokoje třílůžkové, dva pokoje čtyřlůžkové, jeden jednolůžkový. b/ Domov pro seniory přistavěná část oddělení B Ubytování pro 27 klientů, k dispozici jsou 3 jednolůžkové pokoje, 12 dvoulůžkových pokojů. O umístění do Geriatrického centra Domova pro seniory rozhoduje ředitel Geriatrického centa Rozhodnutí o přijetí vychází ze sociálně- zdravotního šetření (zjišťuje se potřebnost umístění klienta do domova pro seniory) a z pořadníku žadatelů. 2

3 Před nástupem do domova pro seniory má uživatel možnost si pokoj a zařízení prohlédnout. Po domluvě s vedením Geriatrického centra si může uživatel dovybavit pokoj drobnými osobními předměty ( např., obrázky, květiny, lampička..). Na jednotlivá oddělení a pokoje je uživatel umístěn dle zdravotního stavu, náročnosti lékařské a ošetřovatelské péče. Na těchto pokojích uživatel zůstává, nestěhujete se, pokud on sám nebo rodina (v případě, že se uživatel nemůže sám rozhodnout) si nevyžádá překlad na jiné oddělení či pokoj, tento překlad musí dovolit provoz oddělení (volné místo). Přestěhování na jiný pokoj může proběhnout bez souhlasu uživatele jen ve velmi závažných případech, kdy je ohrožena jeho bezpečnost nebo zdraví. Toto rozhodnutí po podrobném projednání skutečností vydává ředitel Geriatrického centra nebo jeho zástupce. V případě žádosti o přemístění na jiný pokoj rozhoduje vedoucí sociální pracovnice spolu s vedoucí sestrou Geriatrického centra K přemístění je nutný písemný souhlas uživatele nebo rodiny (v případě, že uživatel nemůže učinit sám). Je postupováno vždy v souladu s etickými pravidly. O přerušení, ukončení pobytu nebo přeložení do jiného zařízení na základě podnětu lékaře, vedoucí sestry, vedoucí sociální pracovnice, žádosti klienta, rodiny rozhoduje ředitel Geriatrického centra. Při ukončení pobytu jsou předány uživateli vedoucí sociální pracovnicí nebo jejím zástupcem za účasti svědka veškeré doklady, svěřené cennosti, vkladní knížky, ošacení atd.. Cenné předměty, větší částky peněz ( maximálně do 2.000,- Kč ), vkladní knížky si může uživatel předat při nástupu nebo i během pobytu do úschovy vedoucí sociální pracovnici, nejsou-li tyto věci do úschovy předány, ústav za případnou ztrátu neručí. V případě částky nad 2.000,-Kč bude tato částka přijata a uložena do pokladny uživatelů pouze na nezbytně nutnou dobu 10-ti dnů, kdy během této doby má osoba možnost si zvážit, jak s penězi dále naloží. Soukromý chov domácích zvířat z provozních důvodů není povolen (nevztahuje se na zvířata, která v současné době v GC žijí). Pokud bude chtít uživatel využívat na pokoji vlastního rozhlasového nebo televizního přijímače je třeba se domluvit se spolubydlícími. V případě jejich souhlasu je povinností uživatele si daný přijímač přihlásit a hradit koncesionářský poplatek. Ve společných prostorách GC jsou televizní i rozhlasové přijímače k dispozici. Uživatel má právo neomezeně se pohybovat ve všech veřejných prostorách areálu zařízení poskytovatele a podílet se na společenském životě. Uživatel má právo na pravidelné podávání informací, týkající jeho pobytu v Geriatrickém centru. Tyto informace podávají vedoucí pracovníci jednotlivých úseků. Uživatel má právo na volný pohyb mimo zařízení Geriatrického centra, poskytovatel nepřebírá odpovědnost za případné újmy vzniklé mimo zařízení. III. Soužití a pořádek Uživatelé se snaží chovat k sobě navzájem snášenlivě, vlídně, přívětivě a slušně. Opilství, hádky a hrubé chování, zakázané hry a projevy nedůstojného chování nejsou povoleny a opakované porušování je důvodem k projednání a případného návrhu na ukončení služby. 3

4 Uživatel by měl dle svých schopností a možností dbát o osobní čistotu, včetně čistoty prádla, šatstva a obuvi. Pokud uživatel nezvládne základní úkony osobní hygieny, oblékání, koupání, stravování.. zajistí uživateli potřebnou míru podpory pracovníci domova pro seniory na základě individuálních plánů péče. V prostorách GC uživatelé udržují pořádek a čistotu. Zbytky jídla nebo odpadky se ukládají do nádob k tomuto účelu určených. Kouření v prostorách Geriatrického centra není povoleno, kouřit je možné pouze ve venkovních prostorách, na nedopalky cigaret jsou zde umístěny nádoby. Doba nočního klidu je doporučena od do 6.00 hodin, v této době není přípustné jakékoliv úmyslné rušení klidu ostatních obyvatel GC. GC se otevírá ráno v 6,00 hodin a uzamyká se nejdéle ve 21,00hodin, u hlavního vchodu (u dveří vlevo) je k dispozici zvonek, kterým je možné přivolat ošetřující personál. Ložní prádlo je vyměňováno dle potřeby a celkové povlékání se provádí pravidelně 1xměsíčně. Osobní prádlo musí mít uživatel označeno daným číslem, vyšitým nebo napsaným popisovačem na tkalounu, přišitém na rubu oblečení např. pod límcem. Na znečištěné prádlo je na každé chodbě pokoje umístěn prádelní koš, prádlo je několikrát denně odváženo do naší prádelny. Na jednorázové pomůcky (pleny, podložky, vložky..) jsou určeny plastové nádoby s víkem, které se také několikrát denně vynáší. Oděvy, které nelze běžně prát v pračkách, lze nechat po domluvě s uživatelem či rodinou, vyčistit v čistírně. Ranní a večerní toalety jsou zajištěny a prováděny dle individuálních plánů péče na lůžku nebo v koupelnách (přísně je dbáno na zachování soukromí a důstojnost uživatele), dle potřeby jsou používány zástěny, které jsou na oddělení k dispozici. Dobu, den koupání si může uživatel dle svého přání domluvit s ošetřujícím personálem ( uživatel by měl být alespoň 1x týdně vykoupán nebo osprchován). Do úschovy Geriatrického centra nepřebíráme osobní věci občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny apod. Pouze v závažných případech ( zdravotní stav, psychiatrické onemocnění ) lze výše uvedené převzít do úschovy. IV. Zajištění lékařské, ošetřovatelské a obslužné péče Uživatel má možnost si zvolit svého lékaře, zdravotní pojišťovnu. Pokud zdravotní stav uživatele dovoluje, má možnost si léky brát sám. V případě potřeby podá uživateli naordinované léky podá uživateli ošetřující personál. Je-li ošetřující lékař uživatele mimo Geriatrické centrum je potřeba, aby si léky, inkontinenční pomůcky...zajišťoval uživatel sam nebo s pomocí rodiny či příbuzných. Zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím smluvního praktického lékaře GC, který je přítomen v GC denně v určených ordinačních hodinách. Předepisování léků, pomůcek na jedno použití, zdravotnickou techniku...kontroluje a zajišťuje vedoucí sestra ve spolupráci s lékařem, v případě potřeby se můžete na lékaře nebo vedoucí sestru obrátit. Zdravotnické a ošetřovatelské úkony zajišťují zdravotní sestry, které také v případě potřeby zajistí uživateli lékařské vyšetření (Lékařskou službu první pomoci, Rychlou záchrannou pomoc..). Obslužnou péči zajišťují pracovníci sociální péče. Ošetřovatelskou rehabilitaci zajišťuje všeobecná sestra proškolená v tomto oboru. 4

5 Vyzvednutí léků, zdrav. pomůcek zajišťuje vedoucí sestra. Výše doplatků za léky, recepty, návštěvy lékařů či pomůcky je daná dle platného sazebníku zdravotních pojišťoven, tyto doplatky vybírá vedoucí sociální pracovnice nebo vedoucí sestra na podkladě stvrzenky z lékárny, samozřejmě si léky může uživatel vyzvednout sám nebo ve spolupráci s rodinou V případě zhoršení zdravotního stavu nebo úmrtí uživatele, informuje vedoucí sestra, vedoucí sociální pracovnice nebo sestra konající službu nejbližší příbuzné, pokud neurčí lékař jinak. Uživatel má právo si zanést do svého individuálního plánu péče, koho chcete informovat o svém zdravotním stavu. Uživatel má právo být informován o svém zdravotním stavu, tyto informace poskytne ošetřující lékař. Písemným souhlasem může dát uživatel možnost tyto informace podávat svým blízkým a příbuzným. Pracovníci Geriatrického centra nemůžou převzít absolutní odpovědnost za bezpečí uživatele (vymezení rizik je stanoveno v individuálním plánu péče ). V. Zajištění stravování Stravování je poskytováno v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků. Strava je připravována v naší kuchyni dle jídelního lístku, který je vystaven v jídelně. V případě zájmu o vlastní jídelní lístek, lze si jej objednat u pracovníka domova pro seniory. Své připomínky nebo přání můžete napsat do Knihy připomínek na jídelně, nebo přímo sdělit panu kuchaři, vedoucí sestře. Na ošetřovatelském oddělení možno připomínku ke stravování sdělit zdravotní sestře konající službu, která zprostředkuje setkání s vedoucí sestrou či panem kuchařem. Je možné si objednat stravu normální, dietu diabetickou, žlučníkovou, neslanou, nebo stravu upravená (mleté maso, mixovaná strava). Strava se podává 5x denně na jídelně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, pro diabetiky II.večeře), pokud váš zdravotní stav nedovoluje stravování v jídelně v takovém případě je vám strava podávána na pokoji ošetřujícím personálem. Pokud má uživatel jiné požadavky na stravování, zvyky, lze toto zanést do individuálního plánu péče, který s vámi zpracovává individuální pracovník. Výdejní doba jídel v aktuálním časovém rozpětí je uvedena na nástěnce v jídelně, můžete si zvolit optimální dobu na konzumaci jednotlivých jídel. Odhlašování stravy: a) pokud klient nebo rodina ví, kdy opustí GC (dovolená..), je nutné tuto skutečnost nahlásit 24 hodin předem, b) strava se odhlašuje u vedoucí sestry nebo zdravotní sestry konající službu, c) pokud v den odjezdu (dovolená..) odebere-li uživatel nějaké jídlo (např. snídaně..), bude uživateli za zbytek neodebrané stravy navrácena odpovídající částka v plné výši ( postupuje se dle rozdělení stravovací jednotky viz. příloha), d) pokud uživatel neodeberete žádné jídlo a bude řádně odhlášen, bude mu vrácena částka za neodebranou stravu v plné výši ( postupuje se dle rozdělení stravovací jednotky viz. příloha), 5

6 e) pokud se uživatel včas neodhlásí, ztrácí nárok na jakékoliv vyrovnání za neodebranou stravu, jelikož je pro něho strava připravena a je uživateli k dispozici v Geriatrickém centru ( tepelně zpracovaná strava pouze 3 hodiny od její přípravy). V prostorách GC je bufet, kde je možné zakoupení základních potravin, kávy, zákusků... Pro zajištění pitného režimu jsou na jídelně k dispozici nápoje. Hromadění zbytků jídel na pokojích není z hygienických důvodů povoleno. Úmyslné porušování zásad kultury stolování není povoleno. VI. Pobyt mimo prostory GC Při krátkodobém opuštění budovy GC (nákupy, výlety ) je na zvážení uživatele zda ošetřujícímu personálu tuto skutečnost nahlásíte nebo ne. Geriatrické centrum je otevřené pracoviště a tudíž je zde možnost volného pohybu, personál nepřebírá možná rizika s tímto pobytem mimo GC.(vymezeno v individuálním plánu péče). Při plánovaných dovolených nebo delším pobytu mimo GC je nutné, aby uživatel nebo rodina tuto skutečnost nahlásili ošetřujícímu personálu alespoň dva dny předem, aby mohlo být zajištěno vše potřebné (připravit potřebné léky, inkontinenční pomůcky, obvazový materiál.). VII. Návštěvy Návštěvy jsou denně a nejsou časově omezeny. Na vícelůžkových pokojích jsou omezeny návštěvy maximálně na 1hodinu, poté je možné využít společných prostorů. V případě potřeby (na přání uživatele nebo rodiny umožníme přítomnost blízké osoby i ve večerních a nočních hodinách - např.vážné zdravotní stavy..). Návštěvy se chovají tak, aby nebyl rušen klid a pořádek v GC s ohledem na další spolubydlící. Při úmyslném rušení klidu a pořádku v GC, při nevhodném, neohleduplném chování vůči klientovi či dalším spolubydlícím bude návštěva z prostorů GC vykázána. Doporučujeme, aby se návštěvy hlásily u ošetřujícího personálu ( toto slouží přehledu personálu o dalších osobách pohybujících se v prostorách GC a tím k ochraně uživatelů před nežádoucími návštěvníky..) S ohledem na skutečnost, že uživatelé jsou tady doma, doporučujeme návštěvám využívat na obuv návleky, nebo použít svoji obuv na přezutí. Zajistí to tak všem a to především v nepříznivém počasí čisté, pěkné prostředí bez bláta a špíny. VIII. Kulturní a společenský život v GC V Geriatrickém centru je možné se i nadále věnovat různým koníčkům, zájmovým činnostem GC nabízí program různých volnočasových aktivit, které je možné podle vlastního uvážení navštěvovat. 6

7 Probíhají zde tématicky zaměřené dílny, různé kulturní akce, kluby, společné výlety, společenské akce, církevní obřady., uvítáme, pokud se jakýmkoliv způsobem zapojíte do přípravy těchto akcí. K dispozici je rozsáhlá knihovna, s možností zapůjčení knih různých žánrů i autorů. V případě zájmu je možné se společně s námi podílet na péči o množství pokojových i venkovních květin, chovu zvířat, rybiček, ptáků IX. Dodržování bezpečnostních předpisů Je nezbytné, aby uživatelé této služby dodržovali bezpečnostní předpisy. Mokré plochy jsou označeny žlutým poutačem POZOR MOKRÁ PLOCHA, chůze po těchto mokrých plochách je na vlastní nebezpečí. Evakuační plán pro případ požáru a jiné mimořádné situace je k dispozici na nástěnce v jídelně (odd. B), na oddělení A, na nástěnkách na chodbách Domu s pečovatelskou službou. Pokud uživatel nemá možnost se tímto plánem seznámit sám, je možné se obrátit na individuálního pracovníka. Vlastní elektrické spotřebiče lze používat (žehličky, vařiče) jen se souhlasem vedoucích pracovníků GC. X. Závěrečná ustanovení Pro případ úmrtí je vhodné, aby bylo v GC k dispozici vhodné ustrojení. Po domluvě s ošetřujícím personálem je možnost posledního rozloučení. V případě úmrtí finanční hotovost do výše 1.000,-Kč, osobní oblečení, drobné předměty budou předány osobě určené jako vypravovatel pohřbu ihned. Uložené finanční prostředky nad 1.000,-Kč a cenné osobní předměty zapsány v soupisu ( žlutý a bílý kov, hodinky) se stávají v případě úmrtí osoby předmětem dědického řízení a budou vydány oprávněnému dědici na základě soudního rozhodnutí. Další hodnotné věci větších rozměru (např.televizor, rádio, křesla, skříňky..), které jsou zapsány v soupisu budou předány v případě úmrtí osoby vypravovateli pohřbu. Pro případ podávání stížnosti jsou k dispozici Pravidla pro podání a vyřizování stížností, které uživatel obdrží při zahájení služby nebo je možné si je vyzvednout u vedoucích pracovníků. K připomínkám, návrhům je k dispozici uzamykatelná schránka, která je umístěna v prostoru Geriatrického centra v chodbě před provozovnou občerstvení. V případě nedodržování těchto pravidel se přikloní ředitel Geriatrického centra k opatřením jako je domluva, napomenutí, ve vážnějším případě může být i navrženo vyloučení klienta z Geriatrického centra. 7

8 8

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ DOMÁCÍ ŘÁD 1 URČENO PRO: Klienty Zaměstnance DpS Bechyně Veřejnost ÚČINNOST OD: 1. 1. 2015 Domácí řád slouží k pochopení určitých pravidel spolubydlení. Jeho respektování jistě

Více

Domácí řád Domova důchodců Humburky

Domácí řád Domova důchodců Humburky Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov tel.+fax: 495 493 843, tel: 495 490 339 Domácí řád Domova důchodců Humburky Platnost: od 1.7.2015 Schválil ředitel Domova důchodců Humburky : Josef

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany

Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Oblastní charita Rokycany, Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II, Rokycany Služba Domov pro seniory K zajištění klidného a spokojeného života uživatelů služeb Domova pro seniory je vydán v souladu

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více