M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce"

Transkript

1 M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

2 . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna studijním účelům. V Brně dne 15. dubna Jana KLIMEŠOVÁ

3 Děkuji Mgr. Pavlu Pecinovi, Ph.D. za odborné vedení, připomínky a konzultace při zpracování bakalářské práce. Rovněž bych chtěla poděkovat své rodině za podporu a pomoc v průběhu mého studia

4 OBSAH Úvod Učitel odborného výcviku a jeho žáci Žáci školy Učitel odborné výchovy Rodiče Hodnocení práce žáka Hodnocení v odborném výcviku Hodnocení zkoušení Metody hodnocení Zpětná vazba hodnocení Funkce hodnocení Funkce diagnostická Funkce kontrolní Funkce regulační Funkce motivační Funkce výchovná Metody hodnocení v odborném výcviku Hodnocení odbornosti Hodnocení kvality Hodnocení rychlosti Hodnocení vztahů Účel hodnocení Principy hodnocení Metoda hodnocení dotazník školy Formy hodnocení Příprava pololetního hodnocení v praxi Učitel a hodnocení dané problematiky...38 Závěr...40 Resumé...41 Použité zdroje...43 Seznam příloh

5 ÚVOD V mé bakalářské práci se budu věnovat tématu Hodnocení žáků. Toto téma jsem již částečně zpracovala v závěrečné práci při doplňkovém pedagogickém studiu, ráda bych se však zaměřila na otázky, které jsou spjaty s tímto tématem a mají pravděpodobně hlubší smysl. - Proč žáci hodnocení považují za důležitou složku jejich poznání? - Dovede je hodnocení motivovat k lepšímu výkonu? - Je hodnocení vyjádřené známkou stále důležité? - Jak budou reagovat rodiče na slovní hodnocení svých dětí? - Budou kontakty školy rodičů žáků častější? Na tyto otázky se budu snažit odpovědět nejen já, ale i žáci prostřednictvím dotazníku. Při získávání materiálu k této práci jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale i ze širších poznatků kolegů - učitelů odborného výcviku. Problematika hodnocení souvisí i s charakterem současné školy, který mnohdy nerespektuje individualitu žáka, jeho zájmy, potřeby, rozdíly ve schopnostech, a jakékoliv odlišnosti ani netoleruje jakoukoliv zvláštnost. Klíčovým znakem přístupu pro budoucí orientaci v životě je umožnit žákům, aby rozvíjeli své schopnosti a kultivovali svou sociabilitu. Svou důležitou roli hrají i sociální aspekty mezi žáky, které učitelé musí mnohdy řešit. Musíme podněcovat svým přístupem interdisciplinární koordinaci a neuplatňovat jen encyklopedický charakter výuky. Hromadí nepřeberné množství nejrůznějších informací i v dalších předmětech a význam hodnocení znalostí pak vzrůstá, stejně jako význam edukátora. Jen takový edukátor, který dovede zachytit podstatu problému a zhodnotit naučené poznatky, je úspěšným průvodcem žáka na jeho cestě za poznáním. Rovněž je důležité neustálé soustavné vzdělávání učitelů, setkávání se na soutěžích, pracovních seminářích, kde brainstorming je důležitou metodou spolupráce. Učitelé by také měli možnost navštěvovat veletrhy a výstavy, kde výrobní firmy 5

6 prezentují nové technologie a zařízení i nové způsoby práce. Zde se dají zachytit nové trendy a ty pak prezentovali svým žákům. Umí je spravedlivě vyhodnotit a dále doplňovat znalostmi z příbuzných oborů. Hodnocení praktického vyučování spočívá na učiteli odborného výcviku s pedagogickým a odborným vzděláním, který umí zvyšovat profesní dovednosti, schopnosti a znalosti žáků, zpracovávat, diagnostikovat a hodnotit jejich vědomosti. Aby naši žáci mohli být východiskem naší práce, musíme je dobře poznat. Musíme důkladně znát obecné charakteristiky věkové skupiny, s níž se denně setkáváme ve třídě, ale i individuální přednosti, problémy vývoje každého dítěte nebo mladého člověka. Ať chceme nebo ne, musíme naše žáky diagnostikovat, hodnotit. Diagnostika je předpokladem diferenciace, po níž se dnes oprávněně tolik volá. (Schimunek, 1994) Hodnocení žáků i učitelů navzájem, má stále důležitou úlohu ve společnosti. Mnohá zařízení tyto ukazatele hodnocení používají v hodnocení úspěšnosti celé školy, v zařazení absolventů na trhu práce nebo úspěšnosti v přijetí na školy vysoké. Vyhodnotit si poznatky tak, abych je mohla v budoucnu využít ve své profesi učitele odborného výcviku oboru kuchař nejen v praxi, ale i v teorii. Řada odborných škol se v posledních letech změnila v místo, kam žáci chodí rádi a jež respektují. Proto považuji hodnocení za velmi citlivé a zodpovědné téma. 6

7 1 Učitel odborného výcviku a jeho žáci 1. 1 Žáci školy Současný stav ve školství lze charakterizovat tak, že někteří žáci základních škol odcházejí se špatným prospěchem na školy střední. Zde potom bojují se středoškolskými požadavky a učivem, aby získali střední vzdělání. Často se stává, že hodně žáků tyto obtíže nepřekoná a musí ze střední školy odejít a vyučit se na jiném středním odborném učilišti. Tento obvykle nedobrovolný přechod však může velmi negativně působit na žáka, který se může zatvrdit, trucovat a někdy jeho chování může přejít v revoltu chození za školu, odmítání výuky apod. Na střední odborné učiliště byli dříve přijímáni žáci tvz. nestudijní typ, tedy žáci s určitými problémy na základní škole, se základními znalostmi a spíše manuálními dovednostmi než se studijními předpoklady. S tímto dělením nelze souhlasit, protože se mnohokrát ukázalo, že žák vyučený na středním odborném učilišti pokračoval v úspěšném studiu na střední odborné škole a leckdy absolvoval i školu vysokou. Dalším důležitým faktorem při práci učitelů na středním odborném učilišti je věk jejich svěřenců. Do učení přicházejí žáci většinou ve věku let, což je velice citlivé období v životě každého člověka. Toto období nazýváme adolescence. Adolescence věkové období od skončení puberty do úplné fyzické a psychické zralosti. (Vavřichová, 2000,s. 10),,Adolescence zahrnuje dva důležité mezníky sociálního vývoje, mladistvý končí povinnou školní docházku a v druhé polovině adolescence může být vyučen, maturovat na střední škole, vstoupit do zaměstnání nebo na vysokou školu. Adolescenti pokračují ve formování své identity, jsou však v specifické přechodné situaci. Nejsou ani dětmi, ani dospělými. 7

8 Senzomotorické i intelektové předpoklady jsou v adolescenci již na takové úrovni, že umožňují dosahovat vysokých výkonů. ( Čáp, Mareš, 2001,s. 236) Každé dítě se postupně po všech stránkách mění v dospělého jedince. Učitelé musí při vyučování brát v úvahu a respektovat zvláštnosti tohoto věku. Potřebné vědomosti k tomu získá studiem pedagogické psychologie, sociologie a biologie člověka. Zde je nutno zdůraznit to nejdůležitější. Tento věk je charakterizován zvýšením tělesné činnosti organismu všemi směry. Vyvíjející se tělo potřebuje všestranné tělesné cvičení a sport ke kompenzaci jednostranného zatížení v přípravě na povolání. Žáky je třeba vést i ke smyslu pro sebekritiku. Typickým rysem je touha po úplné samostatnosti, při níž je však vždy zapotřebí vyžadovat zodpovědnost. V tomto věku dochází i k přeceňování vlastních sil a k nerozumnému riskování. Mladí v tomto věku se velmi rychle pro věc nadchnou, ale často nevytrvají. Učitel jim musí pomoci komunikací a motivací stanovený cíl dosáhnout. Velmi důležitá v tomto věku je výchova k trvalému zájmu o obor. Zde může zejména učitel odborného výcviku plnit zásadní úlohu. Edukační prostředí je jakékoliv prostředí, v němž probíhá nějaký řízený proces učení. Jeho charakter ovlivňuje vzdělávací prostřed. (Průcha,2001,s. 54),, Učení, jehož cílem je hlavně všeobecné vzdělávání, ale také, jako v našem případě, získávání mnoha profesních poznatků, dovedností a návyků, se nemůže dít formou samoučení, ale poučováním a vedením žáků zkušenými, odborně zdatnými pracovníky. Tuto činnost označujeme také výrazem výchovně vzdělávací proces, při kterém jde o výchovu v širokém slova smyslu, tedy nejen o mravní výchovu (charakteru apod. ), ale také o vzdělání všeobecné a odborné i s praktickým výcvikem dovedností nezbytných pro povolání. ( Klingora,Volný, 1994, s. 7 ) poznání. J.A. Komenský zdůrazňoval: smyslem učitele je vedení a smyslem práce žáka je 8

9 1. 2 Učitel odborné výchovy Denně se učitel odborného výcviku setkává s mnoha problémy, které pedagogická praxe přináší a které musí řešit. Jeho pečlivá příprava na učební den vytváří všestranné předpoklady pro dobrý průběh vyučování odborného výcviku. Žák i učitel jsou ve škole v neustálém vzájemném kontaktu. Veškerá pedagogická činnost učitele směřuje k žákovi. Součinnost mezi učitelem a žákem se v průběhu vyučování uskutečňuje především vzájemnou komunikací. Nejdůležitějším prvkem v tomto sociálním kontaktu učitele a žáka je řeč. K tomu, aby si žák vytvořil určitý sociální vztah k učiteli, je nutno, aby se učitel choval dle morálních a profesních zásad a také tak jednal a vystupoval. Učitel nesmí během komunikace žáka nijak, třeba i nevědomě, ponižovat, urážet, snižovat jeho osobnost, podceňovat ho a znehodnocovat jeho výsledky práce. Toto je hrubá pedagogická chyba. To ale neznamená, že bude přehlížet chyby žáků. To v žádném případě. Ale žák si musí tyto chyby uvědomit a uznat jako oprávněné. Učitel musí přistupovat k jednotlivým žákům citlivě, musí respektovat věkové a jiné zvláštnosti žáků, musí být ohleduplný, ale maximálně objektivní. Bude-li se učitel ve své práci řídit těmito pravidly, bude v očích žáků, ale i rodičů, vysoce hodnocen a ceněn jako odborník a člověk. Pedagogická komunikace není jen výměnou informací, předáváním sociální zkušenosti či organizačních pokynů, ale zprostředkovává také emocionální stavy, mezilidské vztahy a postoje. (Šimoník, 2005; s. 58) Prakticky nepřetržitá komunikace pedagoga se žáky, rodiči, kolegy tedy znamená, vyvarovat se nesouladu mezi slovy, činy a chováním učitele. Jeho schopnost poznat a respektovat individualitu a potřeby žáka, sledovat a správně hodnotit situaci třídy a žáků a vyvozovat z toho adekvátní závěry. 9

10 Velmi důležitá mezi učitelem a žákem je vzájemná součinná interakce. Učitelská profese klade náročné psychologické požadavky na učitele. Zároveň se očekává, že bude učitel žáky: -,, vzdělávat, zprostředkovávat jim vědomosti, dovednosti, způsoby myšlení a činnosti určitého vědního, technického, popřípadě uměleckého oboru, podle učitelovy aprobace, - vychovávat, rozvíjet jejich zájmy a postoje, schopnosti, charakter, a to na podkladě soustavného poznání žáků, jejich typologických i individuálních rozdílů. (Čáp, Mareš, 2001, s. 264),, Myšlenka, že by škola měla naučit žáky nejen určitým obsahům a dovednostem, jak s těmito obsahy zacházet, nejen postupům, jak se učit, ale také a možná především dovednostem a postojům, jak řídit své vlastní učení, je relativně nová. Domýšlena do důsledků znamená požadavek, aby škola naučila žáky, jak mají postupovat, aby nepotřebovali při učení pomoc rodičů, vrstevníků, učitelů, aby pro své vzdělání v budoucnu už vlastně školu nepotřebovali. (Čáp, Mareš, 2001,s. 264) 1. 3 Rodiče První zamyšlení nad tím, čím by se měl mladý jedinec v budoucnu stát, přichází u každého v jinou dobu. Zpravidla seriózní rozprava s dětmi probíhá již v prvních letech na základní škole. Bývá vedena cestou sebepoznání, uvědomění si svých vlastností, schopností, zdravotních a tělesných znaků a také přizpůsobena zájmům a koníčkům, které preferuje. Výchovné poradenství sice není uváděno jako edukační věda, ale připomínáme si ho v tomto textu proto, že má úzkou souvislost se školstvím. V její praktické podobě jde o pedagogicko psychologické odborné poradenské služby, které jsou určeny dětem ze základních škol, žákům, studentům, ale i pro potřebu rodičů a pedagogů v centrech volného času. (H.Horká, 2000). Učitel, je-li schopným facilitátorem, nabídne jedinci nejlépe s podporou rodičů určitý okruh mimoškolních činností. Od sportovních oddílů, divadelních souborů, 10

11 kroužků a klubů až po charitativní organizace. Zná různé oblasti života společnosti, v nichž podpora osobnostního růstu a aktivit, může usměrnit mladého člověka a je jen na něm, zda si tyto činnosti udrží i v dospělém věku. Mladí lidé přebírají chování a kopírují jednání nejen dospělých, ale i svých spolužáků. Proto je důležité, aby rodiče v tomto věku se svými dětmi hodně komunikovali, trávili společně více času a nejen usměrňovali, zakazovali a nařizovali. I učitel má volit zejména v hodnocení učiva vhodné metody a způsoby, jak pomoci žákům dobře se zařadit na trhu práce. Významnou informací pro rodiče je hodnocení žáků. Bez dobré spolupráce učitele a rodičů, založené na vzájemné důvěře a informovanosti, lze jen stěží překonávat případné nedostatky. Učitel by měl uvážlivě poradit, jakým způsobem mohou svému dítěti pomoct a ne jen sdělit výsledek hodnocení. Je třeba jednat s rodiči individuálně a taktně. Podstatnou úlohu by zde měli sehrát třídní schůzky za přítomnosti všech učitelů i učitelů odborného výcviku popř. školního psychologa, pokud je na školu či učiliště přizván a podílí se i individuálně na výchově žáků. Je samozřejmé, že při výskytu závažnějšího problému se tento okamžitě řeší a postupuje se zde podle zákona. Rodiče se mohou dovědět aktuální dění ve třídě dotazem u svých dětí co se probíralo na třídnické hodině, která by se měla konat pravidelně jednou za měsíc. Zde žáci se svým třídním učitelem probírají aktuální situace a získávají informace od učitele. Jak žáci, tak učitelé zde mají široké pole volně a spontánně vyjádřit své názory a společně hledají nejlepší řešení pro obě strany. Setkání třídní schůzky nejméně 4 krát ve školním roce posilují autoritu školy, žáků i rodičů navzájem. Bohužel v současné době je trendem rodičů v některých středních školách a učilištích odložit své dítě do tohoto zařízení a již se nestarat ani o jeho výchovu, ani o jeho potřeby, ani o jeho výsledky práce a učení. Pak dochází v takových zařízeních k možnostem záškoláctví, šikaně či rozšíření používání návykových látek nebo i kriminalitě středoškoláků. Pokud nebude správně fungovat jeden článek z řetězce žák škola rodiče, situace se nezlepší a hodnocení školy pak nebude kladné. 11

12 2 Hodnocení práce žáka Učitel předává žákům vědomosti a učí je znalostem i dovednostem ve svém oboru. Vede je k tomu, aby vlastním přemýšlením rozvíjeli získané poznatky a zdokonalovali svoji zručnost. Vedle učitele působí na učně řada jiných činitelů, jako skupina žáků a prostředí učňovské dílny, atmosféra školy, učitelé ostatních předmětů, vybavení pracoviště i ostatní zaměstnanci. Ze všech těchto činitelů je však nejdůležitější vliv učitele odborného výcviku. Pro jeho kvalitní práci je důležité, aby byl odborně na úrovni, a to ve svém oboru i v pedagogice a psychologii. Aby uměl jasně a srozumitelně vysvětlovat a organizovat, předvádět žákům pracovní činnost, aby byl rozhodný, ale i trpělivý, aby měl dobrý vztah k mládeži a pedagogický takt. Je celá řada vynikajících odborníků, kteří ovládají svůj obor, ale neumí svoje vědomosti, dovednosti a zkušenosti předávat druhým - neumí učit. Chybí jim pedagogická dovednost. ( Čadílek, 2005). Smyslem hodnocení je informovat žáka o tom, do jaké míry zvládl učivo, v čem a jak by se měl zlepšit a jakým způsobem toho dosáhnout. Hodnocení by mělo být pro žáka povzbuzením a motivací k další práci, mělo by ho pozitivně orientovat a pomáhat mu. Pro učitele představuje hodnocení zpětnou vazbu nejen o žácích ale i o jeho vlastní práci a mělo by ho podněcovat k hledání dalších postupů a prostředků. Se žáky je třeba o jejich práci průběžně hovořit, sledovat jejich činnost a její výsledky a podle potřeby a možností žáky korigovat. (Švec, Filová, Šimoník, 2003) 2. 1 Hodnocení v praktickém vyučování Důležitou formou hodnocení žákova výkonu je klasifikování a zkoušení žáků. Známka, kterou dává učitel žákovi, však přesahuje hodnocení jednotlivého výkonu i práce žáka za delší období. Dítě je hodnoceno za časovou jednotku mnohem častěji než většina dospělých v práci. A to je pro děti a mladistvé zdrojem zvýšené zátěže. Přitom je hodnocení žáků spojeno se silnými emocemi. 12

13 Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou plní několik funkcí: - sdělení žákovi, jakého výkonu dosáhl - sdělení o výkonu žáka jeho rodičům - motivační funkce: odměna za příznivý výkon a potrestání nedostatečného výkonu - tedy sociální učení posilováním - prognostická funkce a udělení určitého oprávnění (k pokračování v dalším vzdělávání) Hodnocení vyjádřené známkou však plní tyto funkce nedokonale a to proto, že známky mají nízkou objektivitu, reliabilitu a validitu. Nízká objektivita známek - Vyjádřeného známkou, je zřejmá z toho, že se různí učitelé značně liší v posuzování téhož žákova výkonu. Při posuzování jedné písemné práce se různí učitelé liší o dva i více stupňů. Nízká reliabilita známek se projevuje v tom, že tentýž učitel dává jinou známku než původně při hodnocení téhož žákova výkonu po časovém odstupu. Nízká validita známek - znamená, že známkou se mnohdy vyjadřuje něco jiného než to, co bylo hlavním cílem vyučování. Známka je abstraktní forma hodnocení, je zjednodušená a proto má nízkou informační hodnotu. Na podkladě známek dochází v podstatě k postavení žáků do relativně stálých skupin jedničkáři, trojkaři atd. Toto hodnocení může narušit psychosomatický stav žáka a jeho sebevědomí. Známka se mnohdy stává samoúčelnou - žáci, rodiče i učitelé jsou mnohdy soustředěni jen na známky, a ne na faktické výkony. Zvláště problematické na motivaci žáků je působení známek. Známky oslabují, narušují vnitřní motivaci a formují u dítěte vnější motivaci. Již předem je deprimován psychickým tlakem pro kladné ohodnocení, i když v odborném výcviku splní úkol spolehlivě a kvalitně. 13

14 2. 2 Hodnocení zkoušení V následující kapitole uvedu různé typy hodnocení, způsoby zjišťování výsledků výuky, funkce zkoušení a hodnocení a nezapomenu ani na zvláštnosti metod hodnocení v odborném výcviku pro obor vzdělání kuchař. Zvolený typ hodnocení má ve škole svůj smysl a učitel ho volí záměrně a promyšleně ve vztahu k cíli výuky, k předmětu hodnocení a jistě se sem promítnou i vztahy mezi učiteli a žáky. Výsledky se objeví i v ocenění produktivity práce a mohou vyvolat kladnou nebo zápornou reakci žáků. - Formativní hodnocení plní především diagnostickou funkci, poskytuje zpětnou vazbu učiteli, žákům má pomoci odhalovat chyby a vést k jejich odstranění. - Finální (shrnující, sumativní) hodnocení slouží jako podklad o žákově výkonnosti a provádí se často na konci určitého vyučovacího období., např. pololetí, konec školního roku, - Normativní hodnocení (relativní výkon), jde o hodnocení výkonu jednotlivých žáků ve vztahu k výkonům ostatních, kdy nejlepší žák dostane jedničku a nejhorší pětku. - Kriteriální hodnocení (absolutní výkon), zjišťuje, zda byl konkrétní výkon splněn nebo nesplněn, a hodnotí se bez ohledu na výkony ostatních žáků (všichni ve třídě mohou mít jedničku, pokud i ten nejhorší překonal stanovený limit, a naopak). - Diagnostické hodnocení zaměřuje se na odhalení učebních obtíží žáka a zjištění zvláštních vzdělávacích potřeb. - Interní (vnitřní) hodnocení je prováděno učiteli ve vlastní třídě. - Externí (vnější) hodnocení navrhováno a prováděno cizími osobami. - Formální hodnocení žáci jsou na něj upozorněni a mohou se připravit. - Neformální hodnocení je prováděno na základě pozorování výkonů jako součást běžné práce ve třídě. 14

15 - Průběžné hodnocení konečné zhodnocení žákovy úrovně na základě poznatků, které učitel získal během delšího časového období. - Evaluační hodnocení cílem výuky je zjištění úrovně vědomostí, schopností a postojů žáka a stanovení hodnotících soudů na základě srovnání skutečného stavu se stavem očekávaným. Autoevaluace je pro žáka znakem dobře zvládnutého učiva. - Hodnocení průběhu zde se hodnotí činnost, která právě probíhá, např. V laboratořích, dílnách, přednes básně. - Hodnocení výsledku hodnotíme výsledek práce, písemky, projekty. - Závěrečné hodnocení je prováděno na konci výuky předmětu. (Kolář, Šikulová, 2005,s. 32) Žádný typ hodnocení nebývá dobrý nebo špatný sám o sobě, vždycky záleží na způsobu a souvislostech jeho pedagogického využití Metody hodnocení Hodnocení je velmi důležitá součást pedagogické práce, nabízí se ale celá řada metod, kterými lze hodnocení provádět. Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností používá učitel v odborném výcviku buď běžných (nesystematických) metod, jako je pozorování, ústní či písemné zkoušení nebo (systematických) metod, kdy měřícím nástrojem bývá obvykle didaktický test. V odborném výcviku, kde zjišťujeme dovednosti manuální i intelektuální, používáme kontrolní práce. Existují i jiné metody zjišťování výsledků činnosti žáka, ať už jsou to ústní či písemné zkoušky. Každý z nich má své výhody a nevýhody, každému vyhovuje jiný způsob. Někteří žáci mají raději písemnou formu, protože si mohou odpovědi dobře rozmyslet, jiní žáci jsou raději, když jsou zkoušeni ústně, protože mohou některé aspekty okecat nebo zavést hovor na přilehlé téma, jim bližší. (Čadílek, 2005) 15

16 Pojmu test se užívá nejen v pedagogice, ale v řadě jiných oborů. Učitelé v běžné školní praxi termínem didaktický test obvykle označují jakoukoliv písemnou zkoušku sestavenou výhradně z úloh s výběrovou odpovědí. Tím dochází k zužování významu "didaktický test". Test nemusí být jen zkouškou písemnou, ale může jím být zjišťována úroveň zvládnutí i psychomotorických dovedností, jako je např. provedení určitého druhu práce, operace, zhotovení výrobku apod. (Čadílek, 2005, s. 80) Problém u uzavřených písemných testů, kde mají žáci pod otázkou zakroužkovat písmeno se správnou odpovědí, vidím v tom, že ne vždy jsou otázky i odpovědi formulovány jednoznačně Zpětná vazba hodnocení Zkoušení a hodnocení je potřebné pro zprostředkování zpětné vazby pro žáka i učitele. Zpětná vazba slouží tomu kdo něco dělá, nějak jedná, něco se učí. Pro kvalitní učení je zpětná vazba nepostradatelná. Ve škole by jí měla být hojnost a měla by to být pokud možno okamžitá zpětná vazba tedy týká se jen průběhu činnosti nebo výsledku a nikoliv vlastností a schopností osoby, nepřináší sebou stresy. Bez zpětné vazby by nebylo učení. Při učení je nejdůležitější dostat informaci pokud možná okamžitě, protože opožděná zpětná vazba může přijít, až když se v mozku vytvořil poměrně silný spoj. Zpětná vazba posiluje smysluplnost a udržuje zájem. Její nedostatek naopak může zájem čili vnitřní motivaci utlumit. Pro učitele je hodnocení žáků významnou zpětnovazební informací o účinnosti zvolených metod a postupů a prostředkem k hlubšímu poznávání žáků. Zpětnou vazbu pro učení potřebujeme, hodnocení naší osoby nikoliv. 16

17 Vnější zpětná vazba: umožňuje učiteli na základě získaných informacích při ověřování znalosti a dovednosti s probraného učiva zjistit stav jeho zvládnutí. Na základě toho může reagovat na vznikající nedostatky a průběžně odstraňovat chyby, modifikovat vyučovací postupy, měnit metody a vyučovací prostředky. Vnitřní vazba: dává učňům informace o průběhu jejich učení a výsledcích, které dosahují. Tak může průběžně upevňovat správné a včas korigovat nesprávné úkony. ( Loveček, Čadílek,2003,s. 79) Chtěla bych připomenout, že by učitelé měli stát o zpětnou vazbu od žáků, ptát se jich, jak se na hodině cítili, jaké učivo si zapamatovali lehce a jaké ne, mají li efektivní návrh na zlepšení práce, aby všichni měli radost z odvedené práce. Psychické klima ve škole i ve třídě: Příklady z minulosti i z přítomnosti přesvědčivě ukazují, že ovzduší spolupráce, vzájemné důvěry,, pedagogického taktu, činorodé aktivity, přiměřené náročnosti a radostné pracovní pohody lze vytvořit všude, kde si pedagogové plně uvědomují hlavní poslání školy. (Maňák, 2003,s. 68) 17

18 3 Funkce hodnocení Hodnocení a stres jsou v našich zkušenostech většinou propojeny velice úzce. Hodnocení se stalo ve škole zdrojem stresů a rozbouřených emocí jak na straně žáků, tak na straně učitelů a začalo plnit zcela jinou úlohu než dát žákovi a jeho rodičům informaci o průběhu učení. Za nejúčinnější a také nejpoužívanější motivační prostředek se považuje něco, co původně tuto funkci mít nemělo - a to je hodnocení, zejména jeho nejrozšířenější forma známkování. Hodnocení se tedy uplatňuje jako zpětná vazba v činnosti učitele a žáka. Klasifikace hodnocení 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný Stupnice klasifikace prospěchu v teoretických předmětech - stupeň uvědomělosti předepsaného učiva, - úroveň myšlení, správnosti přesnost vyjadřování, - schopnost uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praxi, - aktivita, samostatnost, zájem o učení a pracovní činnost ( Loveček, Čadílek 2003, s. 76) Čadílek (2005,s.78) v literatuře uvádí: Hodnocení není jenom to zkoušení v tom kterém momentu, ale soustavné a celkové sledování práce žáka během celého výchovného procesu, rozmnožení zkoušek a tím snížení jejich významu, doplněním ústních zkoušek promyšleně připravenými testy lze přispět ke zlepšení postoje žáků ke známkování. Žáky ovšem nehodnotíme jen známkami. Pro jejich práci má velký význam i to, jak učitel hodnotí žákovy volní vlastnosti, jeho píli, houževnatost, jeho třeba jen malé pokroky, i jak je žákova práce oceňována učitelem, ale také žákovským kolektivem. Proto je nutné, aby učitel, jehož mínění je rozhodující, dobře zvažoval všechny svoje výroky, nepodlehl okamžitým náladám, když vidí, že žák nepochopil jeho pokyny, že upadá ve své práci stále do stejných chyb, ale aby trpělivě pomáhal žákům tyto nedostatky překonávat. 18

19 3. 1 Diagnostická funkce hodnocení Porovnáním, zkoušením a hodnocením má učitel poznat vlastnosti a schopnosti žáka, které jsou důležité pro zvládnutí oboru. Důležité je, jaké byly užity diagnostické metody jako základ pro hodnocení. To znamená, podle čeho se hodnotí a jakým způsobem. Učitel odborného výcviku má hodnotit žáka a jeho osobnost jako celek Kontrolní funkce hodnocení Průběžným kontrolním hodnocením se má zjistit, jakých výsledků dosahuje žák ve vyučování. Zjišťuje se stav vědomostí a dovedností jak u jednotlivých žáků, tak celé třídy (učební skupiny). Je posilujícím prvkem celého vyučovacího procesu Regulativní funkce hodnocení Podle výsledků učení mají učitel i učeň upravovat svoji další činnost. Plní úlohu zpětné vazby, která je popsána na začátku této kapitoly. Učitel hodnocením reguluje další učební činnost žáka. Prostřednictvím hodnocení ovlivňuje kvalitu žákovy práce a to nejen ve výsledku, ale při činnosti samotné. Učitelův hodnotící komentář směřuje žáky ke kvalitnějšímu výkonu. Podle hodnocení pak učitel reguluje tempo výuky žáků Motivační funkce hodnocení Motivace je nenahraditelnou součástí vyučovacího procesu. Hodnocení má být účinnou pobídkou učně k dalšímu učení, k dosažení dobrých výsledků. Dosáhne li učeň dobrého výsledku, má pak větší chuť do další práce a snaží se dosáhnout ještě lepšího výsledku. Žákův výkon, jednání a chování ovlivňují potřeby, jako je být úspěšný, pochválený, uznávaný druhými lidmi, a plnění učitelova očekávání. Motivovat žáka vlastně znamená vyburcovat chtění žáka učit se a k tomu 19

20 rozhodnutí je vždy potřebný impuls. Tímto impulsem může být právě hodnocení. Jestliže má být splněna základní motivační a regulační funkce hodnocení, je nutné, aby žák hodnocení pociťoval jako spravedlivé Výchovná funkce hodnocení Zde je důležitý postoj žáka k hodnocení, který může být důvěřivý, podezřívavý a odmítavý. Spravedlivé hodnocení pěstuje v žácích píli, vytrvalost a další pozitivní vlastnosti. Výchovnou funkci hodnocení spatřujeme v tom, že by mělo vést k formování pozitivních vlastností a postojů žáků jako je odpovědnost, vytrvalost, úcta k sobě samému i ke svému okolí. Hodnocení a evaluace Popravdě řečeno pojmy hodnocení a evaluace jsou v běžné řeči zaměňovány (zhodnocení je vlastně doslovným překladem slova evaluace) a také v odborných textech není jejich rozlišování ustáleno. Například Runcán a Dunn (1988) nebo Pasch a kol. (1998) považují evaluaci za výsledek hodnocení, tj. evaluace je samo stanovení hodnocení určení známky, udělení diplomu, napsaní posudku. Hodnocení je oproti tomu podle nich proces, kterým jsou shromažďovány informace sloužící pro podklad pro hodnocení tedy proces zkoušení, testování, diagnostické pozorování žáka apod. Obdobně, i když poněkud skromněji, charakterizuje evaluaci i J.Cottonová (1995,s.164): Evaluace je proces posuzování učebních programů, včetně učitelova jednání ve výuce V podobném duchu se podrobně zabývá evaluací J.Průcha (1996), jenž ji považuje za mnohostrannou aktivitu, která má poskytovat hodnotící informace o celé pedagogické realitě má co nejobjektivněji hodnotit kvalitu vzdělávacích programů, vzdělávacích potřeb, výuky a učitelů, edukačního prostředí atd.(slavík, 1999) 20

21 4 Metody hodnocení v odborném výcviku Vycházíme z toho, že odborný výcvik jako vyučovací předmět má svoje zvláštnosti. V teoretických předmětech jde hlavně o získávání vědomostí, kdežto v odborném výcviku se jedná převážně o osvojování senzomotorických dovedností. Z toho vyplývají i některé zvláštnosti při hodnocení dosahovaných výsledků. (Čadílek 2005,s. 79) Velmi důležitá je těsná spolupráce mezi učitelem odborného výcviku a učiteli, především odborných předmětů. Při klasifikaci se hodnotí získané dovednosti a návyky. V odborném výcviku je úzká vazba na vědomosti získané v odborných i některých všeobecně vzdělávacích předmětech., zejména se to týká speciálních odborných předmětů, např. technologie. Zde je potřebná úzká spolupráce mistra a učitele a na základě potřebných informací učitel volí odpovídající metodu, ale i rozsah osvojených vědomostí a dovedností. Průběžné hodnocení provádí učitel v průběhu učebního dne a na závěr každého učebního dne. Toto hodnocení je většinou ústní a je doprovázeno rozborem kladů a nedostatků ve vědomostech a dovednostech jednotlivých žáků. Průběžné hodnocení má značný výchovný význam. Na základě tohoto hodnocení po ukončení každého učebního dne žáci vědí, jak splnili stanovený výcvikový cíl, jakých chyb se dopouštěli a jak je mají napravit. Souhrnné hodnocení následuje vždy po probrání tématického celku, který bývá ukončen samostatnou soubornou prací. V krátkém časovém odstupu by měl být zadán didaktický test. V praktické výuce nahrazujeme didaktický test jednotlivými praktickými úkoly, které by měli žáci spolehlivě splnit v určitém časovém úseku. Např. tématický celek Polévky, prakticky uvařit několik druhů polévek. Aby jsme mohli hodnotit úroveň dosažených výsledků výuky, musíme si stanovit žádoucí cílový stav, pochopit teorii výukových cílů, přesně zformulovat a seznámit 21

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. EDUCAnet gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, 148 00, Praha 4 Chodov PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ na ZŠ EUCAnet Praha 1 Hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žáka 6.1.1 Cíl hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více