M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra didaktických technologií. Hodnocení žáků. Bakalářská práce"

Transkript

1 M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Hodnocení žáků Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D Autor práce: Jana Klimešová

2 . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna studijním účelům. V Brně dne 15. dubna Jana KLIMEŠOVÁ

3 Děkuji Mgr. Pavlu Pecinovi, Ph.D. za odborné vedení, připomínky a konzultace při zpracování bakalářské práce. Rovněž bych chtěla poděkovat své rodině za podporu a pomoc v průběhu mého studia

4 OBSAH Úvod Učitel odborného výcviku a jeho žáci Žáci školy Učitel odborné výchovy Rodiče Hodnocení práce žáka Hodnocení v odborném výcviku Hodnocení zkoušení Metody hodnocení Zpětná vazba hodnocení Funkce hodnocení Funkce diagnostická Funkce kontrolní Funkce regulační Funkce motivační Funkce výchovná Metody hodnocení v odborném výcviku Hodnocení odbornosti Hodnocení kvality Hodnocení rychlosti Hodnocení vztahů Účel hodnocení Principy hodnocení Metoda hodnocení dotazník školy Formy hodnocení Příprava pololetního hodnocení v praxi Učitel a hodnocení dané problematiky...38 Závěr...40 Resumé...41 Použité zdroje...43 Seznam příloh

5 ÚVOD V mé bakalářské práci se budu věnovat tématu Hodnocení žáků. Toto téma jsem již částečně zpracovala v závěrečné práci při doplňkovém pedagogickém studiu, ráda bych se však zaměřila na otázky, které jsou spjaty s tímto tématem a mají pravděpodobně hlubší smysl. - Proč žáci hodnocení považují za důležitou složku jejich poznání? - Dovede je hodnocení motivovat k lepšímu výkonu? - Je hodnocení vyjádřené známkou stále důležité? - Jak budou reagovat rodiče na slovní hodnocení svých dětí? - Budou kontakty školy rodičů žáků častější? Na tyto otázky se budu snažit odpovědět nejen já, ale i žáci prostřednictvím dotazníku. Při získávání materiálu k této práci jsem vycházela nejen z odborné literatury, ale i ze širších poznatků kolegů - učitelů odborného výcviku. Problematika hodnocení souvisí i s charakterem současné školy, který mnohdy nerespektuje individualitu žáka, jeho zájmy, potřeby, rozdíly ve schopnostech, a jakékoliv odlišnosti ani netoleruje jakoukoliv zvláštnost. Klíčovým znakem přístupu pro budoucí orientaci v životě je umožnit žákům, aby rozvíjeli své schopnosti a kultivovali svou sociabilitu. Svou důležitou roli hrají i sociální aspekty mezi žáky, které učitelé musí mnohdy řešit. Musíme podněcovat svým přístupem interdisciplinární koordinaci a neuplatňovat jen encyklopedický charakter výuky. Hromadí nepřeberné množství nejrůznějších informací i v dalších předmětech a význam hodnocení znalostí pak vzrůstá, stejně jako význam edukátora. Jen takový edukátor, který dovede zachytit podstatu problému a zhodnotit naučené poznatky, je úspěšným průvodcem žáka na jeho cestě za poznáním. Rovněž je důležité neustálé soustavné vzdělávání učitelů, setkávání se na soutěžích, pracovních seminářích, kde brainstorming je důležitou metodou spolupráce. Učitelé by také měli možnost navštěvovat veletrhy a výstavy, kde výrobní firmy 5

6 prezentují nové technologie a zařízení i nové způsoby práce. Zde se dají zachytit nové trendy a ty pak prezentovali svým žákům. Umí je spravedlivě vyhodnotit a dále doplňovat znalostmi z příbuzných oborů. Hodnocení praktického vyučování spočívá na učiteli odborného výcviku s pedagogickým a odborným vzděláním, který umí zvyšovat profesní dovednosti, schopnosti a znalosti žáků, zpracovávat, diagnostikovat a hodnotit jejich vědomosti. Aby naši žáci mohli být východiskem naší práce, musíme je dobře poznat. Musíme důkladně znát obecné charakteristiky věkové skupiny, s níž se denně setkáváme ve třídě, ale i individuální přednosti, problémy vývoje každého dítěte nebo mladého člověka. Ať chceme nebo ne, musíme naše žáky diagnostikovat, hodnotit. Diagnostika je předpokladem diferenciace, po níž se dnes oprávněně tolik volá. (Schimunek, 1994) Hodnocení žáků i učitelů navzájem, má stále důležitou úlohu ve společnosti. Mnohá zařízení tyto ukazatele hodnocení používají v hodnocení úspěšnosti celé školy, v zařazení absolventů na trhu práce nebo úspěšnosti v přijetí na školy vysoké. Vyhodnotit si poznatky tak, abych je mohla v budoucnu využít ve své profesi učitele odborného výcviku oboru kuchař nejen v praxi, ale i v teorii. Řada odborných škol se v posledních letech změnila v místo, kam žáci chodí rádi a jež respektují. Proto považuji hodnocení za velmi citlivé a zodpovědné téma. 6

7 1 Učitel odborného výcviku a jeho žáci 1. 1 Žáci školy Současný stav ve školství lze charakterizovat tak, že někteří žáci základních škol odcházejí se špatným prospěchem na školy střední. Zde potom bojují se středoškolskými požadavky a učivem, aby získali střední vzdělání. Často se stává, že hodně žáků tyto obtíže nepřekoná a musí ze střední školy odejít a vyučit se na jiném středním odborném učilišti. Tento obvykle nedobrovolný přechod však může velmi negativně působit na žáka, který se může zatvrdit, trucovat a někdy jeho chování může přejít v revoltu chození za školu, odmítání výuky apod. Na střední odborné učiliště byli dříve přijímáni žáci tvz. nestudijní typ, tedy žáci s určitými problémy na základní škole, se základními znalostmi a spíše manuálními dovednostmi než se studijními předpoklady. S tímto dělením nelze souhlasit, protože se mnohokrát ukázalo, že žák vyučený na středním odborném učilišti pokračoval v úspěšném studiu na střední odborné škole a leckdy absolvoval i školu vysokou. Dalším důležitým faktorem při práci učitelů na středním odborném učilišti je věk jejich svěřenců. Do učení přicházejí žáci většinou ve věku let, což je velice citlivé období v životě každého člověka. Toto období nazýváme adolescence. Adolescence věkové období od skončení puberty do úplné fyzické a psychické zralosti. (Vavřichová, 2000,s. 10),,Adolescence zahrnuje dva důležité mezníky sociálního vývoje, mladistvý končí povinnou školní docházku a v druhé polovině adolescence může být vyučen, maturovat na střední škole, vstoupit do zaměstnání nebo na vysokou školu. Adolescenti pokračují ve formování své identity, jsou však v specifické přechodné situaci. Nejsou ani dětmi, ani dospělými. 7

8 Senzomotorické i intelektové předpoklady jsou v adolescenci již na takové úrovni, že umožňují dosahovat vysokých výkonů. ( Čáp, Mareš, 2001,s. 236) Každé dítě se postupně po všech stránkách mění v dospělého jedince. Učitelé musí při vyučování brát v úvahu a respektovat zvláštnosti tohoto věku. Potřebné vědomosti k tomu získá studiem pedagogické psychologie, sociologie a biologie člověka. Zde je nutno zdůraznit to nejdůležitější. Tento věk je charakterizován zvýšením tělesné činnosti organismu všemi směry. Vyvíjející se tělo potřebuje všestranné tělesné cvičení a sport ke kompenzaci jednostranného zatížení v přípravě na povolání. Žáky je třeba vést i ke smyslu pro sebekritiku. Typickým rysem je touha po úplné samostatnosti, při níž je však vždy zapotřebí vyžadovat zodpovědnost. V tomto věku dochází i k přeceňování vlastních sil a k nerozumnému riskování. Mladí v tomto věku se velmi rychle pro věc nadchnou, ale často nevytrvají. Učitel jim musí pomoci komunikací a motivací stanovený cíl dosáhnout. Velmi důležitá v tomto věku je výchova k trvalému zájmu o obor. Zde může zejména učitel odborného výcviku plnit zásadní úlohu. Edukační prostředí je jakékoliv prostředí, v němž probíhá nějaký řízený proces učení. Jeho charakter ovlivňuje vzdělávací prostřed. (Průcha,2001,s. 54),, Učení, jehož cílem je hlavně všeobecné vzdělávání, ale také, jako v našem případě, získávání mnoha profesních poznatků, dovedností a návyků, se nemůže dít formou samoučení, ale poučováním a vedením žáků zkušenými, odborně zdatnými pracovníky. Tuto činnost označujeme také výrazem výchovně vzdělávací proces, při kterém jde o výchovu v širokém slova smyslu, tedy nejen o mravní výchovu (charakteru apod. ), ale také o vzdělání všeobecné a odborné i s praktickým výcvikem dovedností nezbytných pro povolání. ( Klingora,Volný, 1994, s. 7 ) poznání. J.A. Komenský zdůrazňoval: smyslem učitele je vedení a smyslem práce žáka je 8

9 1. 2 Učitel odborné výchovy Denně se učitel odborného výcviku setkává s mnoha problémy, které pedagogická praxe přináší a které musí řešit. Jeho pečlivá příprava na učební den vytváří všestranné předpoklady pro dobrý průběh vyučování odborného výcviku. Žák i učitel jsou ve škole v neustálém vzájemném kontaktu. Veškerá pedagogická činnost učitele směřuje k žákovi. Součinnost mezi učitelem a žákem se v průběhu vyučování uskutečňuje především vzájemnou komunikací. Nejdůležitějším prvkem v tomto sociálním kontaktu učitele a žáka je řeč. K tomu, aby si žák vytvořil určitý sociální vztah k učiteli, je nutno, aby se učitel choval dle morálních a profesních zásad a také tak jednal a vystupoval. Učitel nesmí během komunikace žáka nijak, třeba i nevědomě, ponižovat, urážet, snižovat jeho osobnost, podceňovat ho a znehodnocovat jeho výsledky práce. Toto je hrubá pedagogická chyba. To ale neznamená, že bude přehlížet chyby žáků. To v žádném případě. Ale žák si musí tyto chyby uvědomit a uznat jako oprávněné. Učitel musí přistupovat k jednotlivým žákům citlivě, musí respektovat věkové a jiné zvláštnosti žáků, musí být ohleduplný, ale maximálně objektivní. Bude-li se učitel ve své práci řídit těmito pravidly, bude v očích žáků, ale i rodičů, vysoce hodnocen a ceněn jako odborník a člověk. Pedagogická komunikace není jen výměnou informací, předáváním sociální zkušenosti či organizačních pokynů, ale zprostředkovává také emocionální stavy, mezilidské vztahy a postoje. (Šimoník, 2005; s. 58) Prakticky nepřetržitá komunikace pedagoga se žáky, rodiči, kolegy tedy znamená, vyvarovat se nesouladu mezi slovy, činy a chováním učitele. Jeho schopnost poznat a respektovat individualitu a potřeby žáka, sledovat a správně hodnotit situaci třídy a žáků a vyvozovat z toho adekvátní závěry. 9

10 Velmi důležitá mezi učitelem a žákem je vzájemná součinná interakce. Učitelská profese klade náročné psychologické požadavky na učitele. Zároveň se očekává, že bude učitel žáky: -,, vzdělávat, zprostředkovávat jim vědomosti, dovednosti, způsoby myšlení a činnosti určitého vědního, technického, popřípadě uměleckého oboru, podle učitelovy aprobace, - vychovávat, rozvíjet jejich zájmy a postoje, schopnosti, charakter, a to na podkladě soustavného poznání žáků, jejich typologických i individuálních rozdílů. (Čáp, Mareš, 2001, s. 264),, Myšlenka, že by škola měla naučit žáky nejen určitým obsahům a dovednostem, jak s těmito obsahy zacházet, nejen postupům, jak se učit, ale také a možná především dovednostem a postojům, jak řídit své vlastní učení, je relativně nová. Domýšlena do důsledků znamená požadavek, aby škola naučila žáky, jak mají postupovat, aby nepotřebovali při učení pomoc rodičů, vrstevníků, učitelů, aby pro své vzdělání v budoucnu už vlastně školu nepotřebovali. (Čáp, Mareš, 2001,s. 264) 1. 3 Rodiče První zamyšlení nad tím, čím by se měl mladý jedinec v budoucnu stát, přichází u každého v jinou dobu. Zpravidla seriózní rozprava s dětmi probíhá již v prvních letech na základní škole. Bývá vedena cestou sebepoznání, uvědomění si svých vlastností, schopností, zdravotních a tělesných znaků a také přizpůsobena zájmům a koníčkům, které preferuje. Výchovné poradenství sice není uváděno jako edukační věda, ale připomínáme si ho v tomto textu proto, že má úzkou souvislost se školstvím. V její praktické podobě jde o pedagogicko psychologické odborné poradenské služby, které jsou určeny dětem ze základních škol, žákům, studentům, ale i pro potřebu rodičů a pedagogů v centrech volného času. (H.Horká, 2000). Učitel, je-li schopným facilitátorem, nabídne jedinci nejlépe s podporou rodičů určitý okruh mimoškolních činností. Od sportovních oddílů, divadelních souborů, 10

11 kroužků a klubů až po charitativní organizace. Zná různé oblasti života společnosti, v nichž podpora osobnostního růstu a aktivit, může usměrnit mladého člověka a je jen na něm, zda si tyto činnosti udrží i v dospělém věku. Mladí lidé přebírají chování a kopírují jednání nejen dospělých, ale i svých spolužáků. Proto je důležité, aby rodiče v tomto věku se svými dětmi hodně komunikovali, trávili společně více času a nejen usměrňovali, zakazovali a nařizovali. I učitel má volit zejména v hodnocení učiva vhodné metody a způsoby, jak pomoci žákům dobře se zařadit na trhu práce. Významnou informací pro rodiče je hodnocení žáků. Bez dobré spolupráce učitele a rodičů, založené na vzájemné důvěře a informovanosti, lze jen stěží překonávat případné nedostatky. Učitel by měl uvážlivě poradit, jakým způsobem mohou svému dítěti pomoct a ne jen sdělit výsledek hodnocení. Je třeba jednat s rodiči individuálně a taktně. Podstatnou úlohu by zde měli sehrát třídní schůzky za přítomnosti všech učitelů i učitelů odborného výcviku popř. školního psychologa, pokud je na školu či učiliště přizván a podílí se i individuálně na výchově žáků. Je samozřejmé, že při výskytu závažnějšího problému se tento okamžitě řeší a postupuje se zde podle zákona. Rodiče se mohou dovědět aktuální dění ve třídě dotazem u svých dětí co se probíralo na třídnické hodině, která by se měla konat pravidelně jednou za měsíc. Zde žáci se svým třídním učitelem probírají aktuální situace a získávají informace od učitele. Jak žáci, tak učitelé zde mají široké pole volně a spontánně vyjádřit své názory a společně hledají nejlepší řešení pro obě strany. Setkání třídní schůzky nejméně 4 krát ve školním roce posilují autoritu školy, žáků i rodičů navzájem. Bohužel v současné době je trendem rodičů v některých středních školách a učilištích odložit své dítě do tohoto zařízení a již se nestarat ani o jeho výchovu, ani o jeho potřeby, ani o jeho výsledky práce a učení. Pak dochází v takových zařízeních k možnostem záškoláctví, šikaně či rozšíření používání návykových látek nebo i kriminalitě středoškoláků. Pokud nebude správně fungovat jeden článek z řetězce žák škola rodiče, situace se nezlepší a hodnocení školy pak nebude kladné. 11

12 2 Hodnocení práce žáka Učitel předává žákům vědomosti a učí je znalostem i dovednostem ve svém oboru. Vede je k tomu, aby vlastním přemýšlením rozvíjeli získané poznatky a zdokonalovali svoji zručnost. Vedle učitele působí na učně řada jiných činitelů, jako skupina žáků a prostředí učňovské dílny, atmosféra školy, učitelé ostatních předmětů, vybavení pracoviště i ostatní zaměstnanci. Ze všech těchto činitelů je však nejdůležitější vliv učitele odborného výcviku. Pro jeho kvalitní práci je důležité, aby byl odborně na úrovni, a to ve svém oboru i v pedagogice a psychologii. Aby uměl jasně a srozumitelně vysvětlovat a organizovat, předvádět žákům pracovní činnost, aby byl rozhodný, ale i trpělivý, aby měl dobrý vztah k mládeži a pedagogický takt. Je celá řada vynikajících odborníků, kteří ovládají svůj obor, ale neumí svoje vědomosti, dovednosti a zkušenosti předávat druhým - neumí učit. Chybí jim pedagogická dovednost. ( Čadílek, 2005). Smyslem hodnocení je informovat žáka o tom, do jaké míry zvládl učivo, v čem a jak by se měl zlepšit a jakým způsobem toho dosáhnout. Hodnocení by mělo být pro žáka povzbuzením a motivací k další práci, mělo by ho pozitivně orientovat a pomáhat mu. Pro učitele představuje hodnocení zpětnou vazbu nejen o žácích ale i o jeho vlastní práci a mělo by ho podněcovat k hledání dalších postupů a prostředků. Se žáky je třeba o jejich práci průběžně hovořit, sledovat jejich činnost a její výsledky a podle potřeby a možností žáky korigovat. (Švec, Filová, Šimoník, 2003) 2. 1 Hodnocení v praktickém vyučování Důležitou formou hodnocení žákova výkonu je klasifikování a zkoušení žáků. Známka, kterou dává učitel žákovi, však přesahuje hodnocení jednotlivého výkonu i práce žáka za delší období. Dítě je hodnoceno za časovou jednotku mnohem častěji než většina dospělých v práci. A to je pro děti a mladistvé zdrojem zvýšené zátěže. Přitom je hodnocení žáků spojeno se silnými emocemi. 12

13 Hodnocení žákova výkonu, zvláště známkou plní několik funkcí: - sdělení žákovi, jakého výkonu dosáhl - sdělení o výkonu žáka jeho rodičům - motivační funkce: odměna za příznivý výkon a potrestání nedostatečného výkonu - tedy sociální učení posilováním - prognostická funkce a udělení určitého oprávnění (k pokračování v dalším vzdělávání) Hodnocení vyjádřené známkou však plní tyto funkce nedokonale a to proto, že známky mají nízkou objektivitu, reliabilitu a validitu. Nízká objektivita známek - Vyjádřeného známkou, je zřejmá z toho, že se různí učitelé značně liší v posuzování téhož žákova výkonu. Při posuzování jedné písemné práce se různí učitelé liší o dva i více stupňů. Nízká reliabilita známek se projevuje v tom, že tentýž učitel dává jinou známku než původně při hodnocení téhož žákova výkonu po časovém odstupu. Nízká validita známek - znamená, že známkou se mnohdy vyjadřuje něco jiného než to, co bylo hlavním cílem vyučování. Známka je abstraktní forma hodnocení, je zjednodušená a proto má nízkou informační hodnotu. Na podkladě známek dochází v podstatě k postavení žáků do relativně stálých skupin jedničkáři, trojkaři atd. Toto hodnocení může narušit psychosomatický stav žáka a jeho sebevědomí. Známka se mnohdy stává samoúčelnou - žáci, rodiče i učitelé jsou mnohdy soustředěni jen na známky, a ne na faktické výkony. Zvláště problematické na motivaci žáků je působení známek. Známky oslabují, narušují vnitřní motivaci a formují u dítěte vnější motivaci. Již předem je deprimován psychickým tlakem pro kladné ohodnocení, i když v odborném výcviku splní úkol spolehlivě a kvalitně. 13

14 2. 2 Hodnocení zkoušení V následující kapitole uvedu různé typy hodnocení, způsoby zjišťování výsledků výuky, funkce zkoušení a hodnocení a nezapomenu ani na zvláštnosti metod hodnocení v odborném výcviku pro obor vzdělání kuchař. Zvolený typ hodnocení má ve škole svůj smysl a učitel ho volí záměrně a promyšleně ve vztahu k cíli výuky, k předmětu hodnocení a jistě se sem promítnou i vztahy mezi učiteli a žáky. Výsledky se objeví i v ocenění produktivity práce a mohou vyvolat kladnou nebo zápornou reakci žáků. - Formativní hodnocení plní především diagnostickou funkci, poskytuje zpětnou vazbu učiteli, žákům má pomoci odhalovat chyby a vést k jejich odstranění. - Finální (shrnující, sumativní) hodnocení slouží jako podklad o žákově výkonnosti a provádí se často na konci určitého vyučovacího období., např. pololetí, konec školního roku, - Normativní hodnocení (relativní výkon), jde o hodnocení výkonu jednotlivých žáků ve vztahu k výkonům ostatních, kdy nejlepší žák dostane jedničku a nejhorší pětku. - Kriteriální hodnocení (absolutní výkon), zjišťuje, zda byl konkrétní výkon splněn nebo nesplněn, a hodnotí se bez ohledu na výkony ostatních žáků (všichni ve třídě mohou mít jedničku, pokud i ten nejhorší překonal stanovený limit, a naopak). - Diagnostické hodnocení zaměřuje se na odhalení učebních obtíží žáka a zjištění zvláštních vzdělávacích potřeb. - Interní (vnitřní) hodnocení je prováděno učiteli ve vlastní třídě. - Externí (vnější) hodnocení navrhováno a prováděno cizími osobami. - Formální hodnocení žáci jsou na něj upozorněni a mohou se připravit. - Neformální hodnocení je prováděno na základě pozorování výkonů jako součást běžné práce ve třídě. 14

15 - Průběžné hodnocení konečné zhodnocení žákovy úrovně na základě poznatků, které učitel získal během delšího časového období. - Evaluační hodnocení cílem výuky je zjištění úrovně vědomostí, schopností a postojů žáka a stanovení hodnotících soudů na základě srovnání skutečného stavu se stavem očekávaným. Autoevaluace je pro žáka znakem dobře zvládnutého učiva. - Hodnocení průběhu zde se hodnotí činnost, která právě probíhá, např. V laboratořích, dílnách, přednes básně. - Hodnocení výsledku hodnotíme výsledek práce, písemky, projekty. - Závěrečné hodnocení je prováděno na konci výuky předmětu. (Kolář, Šikulová, 2005,s. 32) Žádný typ hodnocení nebývá dobrý nebo špatný sám o sobě, vždycky záleží na způsobu a souvislostech jeho pedagogického využití Metody hodnocení Hodnocení je velmi důležitá součást pedagogické práce, nabízí se ale celá řada metod, kterými lze hodnocení provádět. Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností používá učitel v odborném výcviku buď běžných (nesystematických) metod, jako je pozorování, ústní či písemné zkoušení nebo (systematických) metod, kdy měřícím nástrojem bývá obvykle didaktický test. V odborném výcviku, kde zjišťujeme dovednosti manuální i intelektuální, používáme kontrolní práce. Existují i jiné metody zjišťování výsledků činnosti žáka, ať už jsou to ústní či písemné zkoušky. Každý z nich má své výhody a nevýhody, každému vyhovuje jiný způsob. Někteří žáci mají raději písemnou formu, protože si mohou odpovědi dobře rozmyslet, jiní žáci jsou raději, když jsou zkoušeni ústně, protože mohou některé aspekty okecat nebo zavést hovor na přilehlé téma, jim bližší. (Čadílek, 2005) 15

16 Pojmu test se užívá nejen v pedagogice, ale v řadě jiných oborů. Učitelé v běžné školní praxi termínem didaktický test obvykle označují jakoukoliv písemnou zkoušku sestavenou výhradně z úloh s výběrovou odpovědí. Tím dochází k zužování významu "didaktický test". Test nemusí být jen zkouškou písemnou, ale může jím být zjišťována úroveň zvládnutí i psychomotorických dovedností, jako je např. provedení určitého druhu práce, operace, zhotovení výrobku apod. (Čadílek, 2005, s. 80) Problém u uzavřených písemných testů, kde mají žáci pod otázkou zakroužkovat písmeno se správnou odpovědí, vidím v tom, že ne vždy jsou otázky i odpovědi formulovány jednoznačně Zpětná vazba hodnocení Zkoušení a hodnocení je potřebné pro zprostředkování zpětné vazby pro žáka i učitele. Zpětná vazba slouží tomu kdo něco dělá, nějak jedná, něco se učí. Pro kvalitní učení je zpětná vazba nepostradatelná. Ve škole by jí měla být hojnost a měla by to být pokud možno okamžitá zpětná vazba tedy týká se jen průběhu činnosti nebo výsledku a nikoliv vlastností a schopností osoby, nepřináší sebou stresy. Bez zpětné vazby by nebylo učení. Při učení je nejdůležitější dostat informaci pokud možná okamžitě, protože opožděná zpětná vazba může přijít, až když se v mozku vytvořil poměrně silný spoj. Zpětná vazba posiluje smysluplnost a udržuje zájem. Její nedostatek naopak může zájem čili vnitřní motivaci utlumit. Pro učitele je hodnocení žáků významnou zpětnovazební informací o účinnosti zvolených metod a postupů a prostředkem k hlubšímu poznávání žáků. Zpětnou vazbu pro učení potřebujeme, hodnocení naší osoby nikoliv. 16

17 Vnější zpětná vazba: umožňuje učiteli na základě získaných informacích při ověřování znalosti a dovednosti s probraného učiva zjistit stav jeho zvládnutí. Na základě toho může reagovat na vznikající nedostatky a průběžně odstraňovat chyby, modifikovat vyučovací postupy, měnit metody a vyučovací prostředky. Vnitřní vazba: dává učňům informace o průběhu jejich učení a výsledcích, které dosahují. Tak může průběžně upevňovat správné a včas korigovat nesprávné úkony. ( Loveček, Čadílek,2003,s. 79) Chtěla bych připomenout, že by učitelé měli stát o zpětnou vazbu od žáků, ptát se jich, jak se na hodině cítili, jaké učivo si zapamatovali lehce a jaké ne, mají li efektivní návrh na zlepšení práce, aby všichni měli radost z odvedené práce. Psychické klima ve škole i ve třídě: Příklady z minulosti i z přítomnosti přesvědčivě ukazují, že ovzduší spolupráce, vzájemné důvěry,, pedagogického taktu, činorodé aktivity, přiměřené náročnosti a radostné pracovní pohody lze vytvořit všude, kde si pedagogové plně uvědomují hlavní poslání školy. (Maňák, 2003,s. 68) 17

18 3 Funkce hodnocení Hodnocení a stres jsou v našich zkušenostech většinou propojeny velice úzce. Hodnocení se stalo ve škole zdrojem stresů a rozbouřených emocí jak na straně žáků, tak na straně učitelů a začalo plnit zcela jinou úlohu než dát žákovi a jeho rodičům informaci o průběhu učení. Za nejúčinnější a také nejpoužívanější motivační prostředek se považuje něco, co původně tuto funkci mít nemělo - a to je hodnocení, zejména jeho nejrozšířenější forma známkování. Hodnocení se tedy uplatňuje jako zpětná vazba v činnosti učitele a žáka. Klasifikace hodnocení 1 - výborný, 2 - chvalitebný, 3 - dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný Stupnice klasifikace prospěchu v teoretických předmětech - stupeň uvědomělosti předepsaného učiva, - úroveň myšlení, správnosti přesnost vyjadřování, - schopnost uplatňování získaných vědomostí a dovedností v praxi, - aktivita, samostatnost, zájem o učení a pracovní činnost ( Loveček, Čadílek 2003, s. 76) Čadílek (2005,s.78) v literatuře uvádí: Hodnocení není jenom to zkoušení v tom kterém momentu, ale soustavné a celkové sledování práce žáka během celého výchovného procesu, rozmnožení zkoušek a tím snížení jejich významu, doplněním ústních zkoušek promyšleně připravenými testy lze přispět ke zlepšení postoje žáků ke známkování. Žáky ovšem nehodnotíme jen známkami. Pro jejich práci má velký význam i to, jak učitel hodnotí žákovy volní vlastnosti, jeho píli, houževnatost, jeho třeba jen malé pokroky, i jak je žákova práce oceňována učitelem, ale také žákovským kolektivem. Proto je nutné, aby učitel, jehož mínění je rozhodující, dobře zvažoval všechny svoje výroky, nepodlehl okamžitým náladám, když vidí, že žák nepochopil jeho pokyny, že upadá ve své práci stále do stejných chyb, ale aby trpělivě pomáhal žákům tyto nedostatky překonávat. 18

19 3. 1 Diagnostická funkce hodnocení Porovnáním, zkoušením a hodnocením má učitel poznat vlastnosti a schopnosti žáka, které jsou důležité pro zvládnutí oboru. Důležité je, jaké byly užity diagnostické metody jako základ pro hodnocení. To znamená, podle čeho se hodnotí a jakým způsobem. Učitel odborného výcviku má hodnotit žáka a jeho osobnost jako celek Kontrolní funkce hodnocení Průběžným kontrolním hodnocením se má zjistit, jakých výsledků dosahuje žák ve vyučování. Zjišťuje se stav vědomostí a dovedností jak u jednotlivých žáků, tak celé třídy (učební skupiny). Je posilujícím prvkem celého vyučovacího procesu Regulativní funkce hodnocení Podle výsledků učení mají učitel i učeň upravovat svoji další činnost. Plní úlohu zpětné vazby, která je popsána na začátku této kapitoly. Učitel hodnocením reguluje další učební činnost žáka. Prostřednictvím hodnocení ovlivňuje kvalitu žákovy práce a to nejen ve výsledku, ale při činnosti samotné. Učitelův hodnotící komentář směřuje žáky ke kvalitnějšímu výkonu. Podle hodnocení pak učitel reguluje tempo výuky žáků Motivační funkce hodnocení Motivace je nenahraditelnou součástí vyučovacího procesu. Hodnocení má být účinnou pobídkou učně k dalšímu učení, k dosažení dobrých výsledků. Dosáhne li učeň dobrého výsledku, má pak větší chuť do další práce a snaží se dosáhnout ještě lepšího výsledku. Žákův výkon, jednání a chování ovlivňují potřeby, jako je být úspěšný, pochválený, uznávaný druhými lidmi, a plnění učitelova očekávání. Motivovat žáka vlastně znamená vyburcovat chtění žáka učit se a k tomu 19

20 rozhodnutí je vždy potřebný impuls. Tímto impulsem může být právě hodnocení. Jestliže má být splněna základní motivační a regulační funkce hodnocení, je nutné, aby žák hodnocení pociťoval jako spravedlivé Výchovná funkce hodnocení Zde je důležitý postoj žáka k hodnocení, který může být důvěřivý, podezřívavý a odmítavý. Spravedlivé hodnocení pěstuje v žácích píli, vytrvalost a další pozitivní vlastnosti. Výchovnou funkci hodnocení spatřujeme v tom, že by mělo vést k formování pozitivních vlastností a postojů žáků jako je odpovědnost, vytrvalost, úcta k sobě samému i ke svému okolí. Hodnocení a evaluace Popravdě řečeno pojmy hodnocení a evaluace jsou v běžné řeči zaměňovány (zhodnocení je vlastně doslovným překladem slova evaluace) a také v odborných textech není jejich rozlišování ustáleno. Například Runcán a Dunn (1988) nebo Pasch a kol. (1998) považují evaluaci za výsledek hodnocení, tj. evaluace je samo stanovení hodnocení určení známky, udělení diplomu, napsaní posudku. Hodnocení je oproti tomu podle nich proces, kterým jsou shromažďovány informace sloužící pro podklad pro hodnocení tedy proces zkoušení, testování, diagnostické pozorování žáka apod. Obdobně, i když poněkud skromněji, charakterizuje evaluaci i J.Cottonová (1995,s.164): Evaluace je proces posuzování učebních programů, včetně učitelova jednání ve výuce V podobném duchu se podrobně zabývá evaluací J.Průcha (1996), jenž ji považuje za mnohostrannou aktivitu, která má poskytovat hodnotící informace o celé pedagogické realitě má co nejobjektivněji hodnotit kvalitu vzdělávacích programů, vzdělávacích potřeb, výuky a učitelů, edukačního prostředí atd.(slavík, 1999) 20

21 4 Metody hodnocení v odborném výcviku Vycházíme z toho, že odborný výcvik jako vyučovací předmět má svoje zvláštnosti. V teoretických předmětech jde hlavně o získávání vědomostí, kdežto v odborném výcviku se jedná převážně o osvojování senzomotorických dovedností. Z toho vyplývají i některé zvláštnosti při hodnocení dosahovaných výsledků. (Čadílek 2005,s. 79) Velmi důležitá je těsná spolupráce mezi učitelem odborného výcviku a učiteli, především odborných předmětů. Při klasifikaci se hodnotí získané dovednosti a návyky. V odborném výcviku je úzká vazba na vědomosti získané v odborných i některých všeobecně vzdělávacích předmětech., zejména se to týká speciálních odborných předmětů, např. technologie. Zde je potřebná úzká spolupráce mistra a učitele a na základě potřebných informací učitel volí odpovídající metodu, ale i rozsah osvojených vědomostí a dovedností. Průběžné hodnocení provádí učitel v průběhu učebního dne a na závěr každého učebního dne. Toto hodnocení je většinou ústní a je doprovázeno rozborem kladů a nedostatků ve vědomostech a dovednostech jednotlivých žáků. Průběžné hodnocení má značný výchovný význam. Na základě tohoto hodnocení po ukončení každého učebního dne žáci vědí, jak splnili stanovený výcvikový cíl, jakých chyb se dopouštěli a jak je mají napravit. Souhrnné hodnocení následuje vždy po probrání tématického celku, který bývá ukončen samostatnou soubornou prací. V krátkém časovém odstupu by měl být zadán didaktický test. V praktické výuce nahrazujeme didaktický test jednotlivými praktickými úkoly, které by měli žáci spolehlivě splnit v určitém časovém úseku. Např. tématický celek Polévky, prakticky uvařit několik druhů polévek. Aby jsme mohli hodnotit úroveň dosažených výsledků výuky, musíme si stanovit žádoucí cílový stav, pochopit teorii výukových cílů, přesně zformulovat a seznámit 21

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iveta Cerulová 3. ročník kombinované studium Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TVORBA UČEBNÍCH

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více