Městský úřad Zdice odbor správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Zdice odbor správní"

Transkript

1 Č.j.: Spis. ZN: SZ: Vyřizuje: Telefon: STAV/945/ /2015/N MUZ/328.3/ A5 Naděžda Nájemníková Městský úřad Zdice odbor správní Husova 2, Zdice Zdice, dne Stavebník: Obec Libomyšl, IČ: , Libomyšl č. p. 71, Lochovice ROZHODNUTÍ Městský úřad Zdice, odbor správní, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon", " SZ"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne podala, doplněno dne Obec Libomyšl, IČ: , Libomyšl č.p. 71, Lochovice (dále jen "žadatel"), podle 93 odst. 3 stavebního zákona p r o d l u ž u j e o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí o umístění stavby vydané zdejším stavebním úřadem pod č.j. 199/2008/HK ze dne , které nabylo právní moci dne na stavbu: - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/3, 1/4, 2/1, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 8, 10/1, 11, 12, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27/2, 28, 29, 30/1, 32/1, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 46/1, 48, 49, 50/1, 51/2, 51/4, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72/2, 73, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 107/1, 107/3, 107/4, 108/1, 109, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 127, 128, 129, 130, 133/1, 133/2, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2, 159, 160, 161/1, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 194/1, pozemky parc. č. 1/6, 1/8, 10, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/10, 16, 18, 28/1, 28/3, 32/2, 32/3, 42, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 54, 62/1, 63/1, 89/1, 89/2, 95, 103, 105/2, 106, 113, 124, 125, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 133/1, 133/2, 134/1, 135/1, 137, 141, 143, 144/2, 146/1, 148/1, 152, 163/1, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 166/2, 167/1, 194/3, 197, 200/1, 202/7, 204/1, 209/4, 240/5, 284/1, 284/2, 284/6, 284/7, 284/12, 284/15, 284/16, 284/17, 284/18, 284/22, 286/5, 636/2, 650/1, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 724/2, 760/1, 760/3, 1142/6, 1146/3, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1149/10, 1149/11, 1226/9, 1226/10, 1226/11, 1226/15, 1226/18, 1227/6, 1475/1, 1476, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/4, 1478/6, 1483/1, 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488, 1489/8, 1501/1, 1503/1, 1507/1, 1507/6, 1514, 1524/1, 1524/8, 1524/10, 1524/50, 1524/58, 1528/1, 1530/1, 1915 v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl. Členění stavby: - 90 cm. SO 01 - Tlakové stoky hlavní, v délce 6 424,06 m. Uliční tlaková kanalizace, uložená do pažené rýhy. Průměrná hloubka uložení je v rozmezí cm. Je navrženo potrubí z rour PE 100mm, SDR 11mm s vnitřní ochrannou vrstvou, v profilech de= mm. Vlastní síť je navržena jako větvená s vystrojením úsekovými uzávěry. - SO 02 - Tlakové stoky vedlejší, v délce 3 717,60 m. Tlaková přípojná kanalizace, která zajistí dopravu splašků od jednotlivých sběrných jímek u nemovitostí do hlavní uliční tlakové stoky. Je navrženo použití materiálu PE-Xa, SDR 10mm v profilech de= mm, uložených do rýhy š. 60 cm.

2 Č.j. STAV/945/ str. 2 - SO 03 - Sběrné jímky, v počtu 183 ks. Bude provedena u každé připojované nemovitosti, převážně na pozemku vlastníka objektu a budou do ní gravitačně přivedeny splaškové vody domovní ležatou kanalizací. Jímky budou provedeny jednotně, jako samonosné, plastové o užitném objemu cca 0,5m 3, vybavené kalovým vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Obec Libomyšl, IČ: , Libomyšl č. p. 71, Lochovice. Odůvodnění: Obec Libomyšl podala dne , doplněno dne žádost o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl, která je umístěna na pozemcích v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl a v katastrálním území Lochovice, obec Lochovice. Územní rozhodnutí bylo vydáno zdejším stavebním úřadem pod č.j. 199/2008/HK dne , nabylo právní moci dne Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu 93 odst. 1 SZ dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Podle ust. 93 odst. 3 SZ stavební úřad může dobu platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby prodloužit na odůvodněnou žádost. Obec pořádala o opětovné prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí z důvodu nedostatku finančních prostředků v návaznosti na neposkytnutí finanční dotace. Na stavbu nebylo dosud vydáno stavební povolení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad opatření ze dne oznámil zahájení územního o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s 93 odst. 3 SZ na lhůtu 15 dnů ode dne doručeni pro podání závazných stanovisek a námitek. V souladu s ust. 87 odst. 1 a 93 odst. 3 SZ bylo oznámení o zahájení řízení doručeno účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, podle ust. 87 odst. 1) SZ v souladu s ust. 144 zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Účastník řízení vlastník pozemku dotčeného stavbou stp. č. 14 ( LV č. 65) - Bohumil Linhart, nar , bytem Libečov 7, Chyňava, stavební úřad dne pod č.j. STAV/1817/2015 požádal o doručování písemností na doručovací adresu Libomyšl čp. 47, Lochovice. Tuto připomínku účastníka řízení stavební úřad akceptuje. Dne pod č.j. STAV/ 1734/2015 vlastník pozemku parc. č. 1816, výměra 2880 m 2, druh orná půda, zapsané na listu vlastnictví číslo 383 pro obec Libomyšl, katastrální území Libomyšl Ing. Manda Michal, nar , trvale bytem Na Sadech 2013/9, České Budějovice na základě oznámení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí požádal o zařazení do okruhu účastníků vedeného řízení podle 27, odst. 2 správního řádu, a uvádí, že je dle tohoto odstavce přímo dotčen ve svých právech a povinnostech. Dále mimo jiné uvádí, že v průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu Libomyšl dne podal námitku proti návrhu územního plánu a to takto: podávám námitku proti nezahrnutí pozemku KN p.č. 1816, k.ú. Libomyšl do zastavitelného území pro RD venkovského typu. Celé znění námitky je v příloze žádosti ( podané na stavební úřad v tomto řízení). Dále uvádí, že. se jeho námitka zapracovává do územního plánu. Pozemek parc. č jako budoucí zastavitelný požaduje o možnost připojení na kanalizaci a dále na čistírnu odpadních vod, tak jak ukládá zákon č. vodách č. 254/2001 Sb., a zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.. Pro získání dotací ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci Splašková kanalizace Libomyšl je jedna z podmínek připojení všech nemovitostí určených k bydlení nebo rekreaci a pozemků určených k zástavbě. Žádost o získání dotace z programu 2015 Poskytování dotací Stč. kraje ze Stř. Fondu životního prostředí a zemědělství na akci Splašková kanalizace Libomyšl byla schválena usnesením zastupitelstva obce Libomyšl, konaného dne pod bodem č.8.1.programu. Jelikož se pokládám za účastníka řízení a rovněž běží lhůta pro podání námitek, podávám tímto své námitky:

3 Č.j. STAV/945/ str. 3 1/ Jsem vlastník parcely č. 1816, k.ú. Libomyšl, a tímto územním rozhodnutím budu dotčený ve věcném právu připojení budoucího zastavitelného pozemku na kanalizaci. Tato parcela je navrhována v probíhajícím návrhu územního plánu jako zastavitelná. Požaduji o zahrnutí do vydání rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl i pozemky KN p.č. 1817, k.ú. Libomyšl, vlastník Obec Libomyšl, čp. 71, Libomyšl, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku : ostatní plocha, kde bude končit větev tlakové kanalizace označená větev jako TS 4-1 pro napojení budoucího RD na pozemku p.č Územní rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl, která je umístěna na pozemcích v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl a v katastrálním území Lochovice, obec Lochovice, bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne , nabylo právní moci dne Územní rozhodnutí o umístění stavby platí ve smyslu 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Podle ust. 93 odst. 3 SZ stavební úřad může dobu platnosti územního rozhodnutí prodloužit na odůvodněnou žádost; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Lhůta platnost územního rozhodnutí byla prodloužena rozhodnutím zdejšího úřadu ze dne č.j. :199/2008/F, které nabylo právní moci dne a to o 3 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Obec Libomyšl dne podala žádost o další prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Žádost byla zdůvodněna nedostatkem finančních prostředků v důsledku neposkytnutí finanční dotace. Na stavbu nebylo dosud vydáno stavební povolení. Na řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná a závazná stanoviska, námitky nebo připomínky lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, jinak se k nim nepřihlíží - 93 odst.3 SZ. Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl. Stavební úřad po právní úvaze rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení podle ust. 85 odst. 1 písm. a), b) a 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou Roman Abušinov, Vlasta Andělová, Aleš Babka, Mgr. Michal Babor, Václav Bechyňský, Renata Bendová, Bc., Hana Bílá, Josef Bláha, Milan Bláha, Pavel Bláha, Danuše Bláhová, Naděžda Bláhová, Vlastimila Bláhová, Zdeňka Blažková, Josef Bouček, Irena Boučková, David Bradáč, Vladimír Brei, Blažena Breiová, Petr Burdilák, Ilona Burdiláková, Vladimír Čermák, Václav Červenka, Edita Červenková, Eva Červenková, Luděk Červený, Libor Čížek, Martin Čížek, Anna Čížková, Hana Čížková, Dana Dbalá, Eva Doležalová, Marie Doležalová, Lucie Dostálová, Tomáš Dousek, Irena Dragounová, Ladislav Dub, Helena Dubová, Daniela Dudková, Jaromír Elgr, Petr Faustus, Štěpán Filar, Helena Filarová, Mgr. Irena Filařová Nucová, Karel Foltýn, Jarmila Foltýnová, Ing. Tomáš Frolo, Josef Froněk, Věra Froňková, Ivo Frýdl, Jiří Frýdl, Václav Frýdl, Vlastimil Frýdl, Vladimír Fuksa, Jana Fuksová, František Hamada, Irena Hávová, Václav Hejný, Dušan Hlídek, Hana Hlídková, Blanka Horová, Ludmila Hrubá, Václav Hrubý, Ivan Hříbal, Jana Hřívová, Vladimíra Hybnerová, Ing. Vladimír Chuchler, Ing. Jozef Jaňák, Ing.arch. Jiřina Jaňáková, Václav Janeček, Ing., Zdeňka Janečková, František Jaňour, Renáta Jaňourová, Vladimír Jaroš, Miroslav Jarý, Jiří Ježek, Michal Jíša, Zbyněk Jíša, Klára Jíšová, Ing. Světlana Kameš, Josef Karmazín, Věra Karmazínová, Jiří Kladívko, Ing. Dagmar Kočí, Ing. Josef Kočí, Ing. Karel Kočí, Ing. Martin Kočí, Miloslava Kolářová, Milan Kondvár, Miloslava Kořínková, Lukáš Kovářík, Jan Krejčí, Martin Krejčí, Jana Krejčová, Anna Kršíková, Jiří Kubišta, Blažena Kubištová, Jiří Kučera, Mgr. Miroslava Kučerová, Tereza Kucharská, Jaroslava Kuklišová, Radim Kulštrunk, Jaroslava Kulštrunková, Miroslava Kůtová, Irena Lämleinová, Věra Leitnerová, Ivana Lhotáková, Bohumil Linhart, Ing. Marta Lošonská, Ing. Ľubomír Lošonský, Martina Lukešová, Jiří Macek, Marie Macková, Pavla Macková, Richard Machník, Robert Machník, Martina Machníková, Monika Machníková, Jiří Mareš, Marcela Marešová, Marie Marešová, František Másler, Marie Máslerová, Miroslav Melichar, Jindřich Merbs, Renáta Merbsová, Pavel Meškan, Petr Meškan, Eva Meškanová, Helena Meškanová, Jiří Míka, Michal Motejlek, Jiří Mottl, Jaroslava Mottlová, Michaela Mottlová, Gabriela Moutelíková, Antonín Nedbal, Božena Nedbalová, Marie Nesnídalová, Petr Nohejl, Hana Nohejlová, Dana Nucová, Václav Oktábec, Jitka Ondráčková, Zdeněk Páv, Miluše Pavelková, Zdenka Pávová, Václav Pelc, Anna Pelcová, Irena Pelikánová, Marta Pergerová, Petr Petrov, Hedvika Pinkasová, Martin Piskáček, Štěpánka Piskáčková, Jiří Pitelka, Svatoslav Podzimek, Martina Podzimková, Ivana Pokorná, Daniel Pokorný, Josef Pokorný, Milena Potencová, Josef Potenec, Tomáš Potenec, Helena Potužníková, Miroslav Praizler, Radek Procházka, Anna Procházková, Lenka Procházková, František Ptáček, Miroslava Ptáčková, Tomáš Rada,

4 Č.j. STAV/945/ str. 4 Eva Richterová, Jaromír Rott, Marta Rottová, Jiří Roubíček, Jan Růžička, Jiří Růžička, Marcela Sedláčková, Markéta Schulová, Miloslav Sklenář, Josef Skoumal, Ing. Alena Skoumalová, Tomáš Smetana, Václav Smetana, Daniel Snížek, Milena Sojková, Karel Soukup, Petr Soukup, Jiřina Soukupová, Zuzana Stedinová, Ivana Stöcklová, Marie Sudíková, Luděk Svoboda, Kateřina Svobodová, Terezie Svobodová, Věra Svobodová, Blanka Šantrůčková, Ing. Miloš Šelmát, Ing. Ivana Šelmátová, Martin Šemelík, Jindřich Šilhavý, Marie Šindelářová, Martin Šindler, Radek Škach, Renáta Škachová, RNDr. Bohuslav Škop, CSc., Mgr. Alena Škopová, MUDr. Vratislav Šmelhaus, MUDr. Vlasta Šmelhausová, Ing. Jiří Šouša, Miloslava Šoušová, Marie Štefanová, Ladislav Štorek, Jaroslava Štorková, Radka Štysová, Jitka Šuflitová, Marie Ťažká, František Tůma, Ljuba Tůmová, Jana Vacková, Blanka Vachtlová, Lenka Valachová, Ladislav Vašek, Božena Vašková, Zlatuše Vašková, Alena Veselá, Pavel Vinš, Drahomíra Vinšová, Miroslav Vosička, Kateřina Vosičková, Milan Vrablic, Dagmar Vrablicová, František Vrána, Jaroslava Vránová, Jitka Vykysalá, Pavel Wurm, Josef Zach, Richard Zezulka, Jitka Zoulová, Jiří Zpěvák, Jaroslava Zpěváková, Jindřiška Zunová, České dráhy, a.s., správa dopravní cesty Praha, ČEZ Distribuce, a. s., CHEMPRO - PETERKA,s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj, přísp. org., Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, M&M investiční s.r.o., Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy - odbor právních služeb, WAWEX, společnost s ručením omezeným, Zemědělské družstvo Mořina. Stavební úřad podle 28 odst. 1 správního řádu rozhodl usnesení ze dne č.j.: STAV/945/ , že Ing. Michal Manda, nar , trvale bytem Na Sadech č.p. 2013/9, České Budějovice, je podle 85 odst. 2 písm. b) SZ účastníkem řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl, Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Námitky účastníka řízení Ing. Michala Mandy, vlastníka pozemku parc. č. 1816, k.ú. Libomyšl: 1 / Jsem vlastníkem parcely p.č. 1816, k.ú. Libomyšl, a tímto územním rozhodnutím budu dotčený ve věcném právu připojení budoucího zastavitelného pozemku na kanalizaci. Tato parcela je navrhována v probíhajícím návrhu územního plánu jako zastavitelná. Požaduji o zahrnutí do vydání rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl i pozemky KN p.č. 1817, k.ú. Libomyšl, vlastník Obec Libomyšl, čp. 71, Libomyšl, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, kde bude končit větev tlakové kanalizace označená větev jako TS 4-1 pro napojení budoucího RD na pozemku p.č Územní řízení je řízením na návrh. Stavební zákon část čtvrtá - stavební řád, hlava IV. Povinnost a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb, 152 odst. 2) - Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřil předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám. Územní rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl, bylo vydáno na návrh žadatele, kterým je Obce Libomyšl. Správní orgán žádost projednal v rozsahu, v jakém byla podána a vydal ve věci rozhodnutí územní rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno v rozsahu podané žádosti, v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, která byla k žádosti připojena již při jejím podání v roce Podle 79 SZ rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umísťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v 92 SZ obsahuje druh a účel umisťované stavby, katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje. Původní územní rozhodnutí dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Pozemek parc. č. 1816, výměra 2880 m 2, druh orná půda, který dle výpisu z LV č. 383 pro k.ú. Libomyšl, obec Libomyšl, výpis ze dne vyhotoven správním orgánem dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí, je ve vlastnictví účastníka řízení Ing. Michala Mandy. V souladu s platným územním plánem obce Libomyšl, ve znění změny č. 1. pozemek parc. č k.ú. Libomyšl není v zastavěném ani v zastavitelném území obce. Pozemek parc. č. 1816, k.ú. Libomyšl nebyl

5 Č.j. STAV/945/ str. 5 předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, nebyl ani v dokumentaci pro tuto stavbu a tak podle vydaného územního rozhodnutí není pozemek parc. č. 1816, k. ú. Libomyšl pozemkem pro umístění navrhované stavby. Od doby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - Splašková kanalizace pro obec Libomyšl, umístěné na pozemcích v katastrálním území Libomyšl, obec Libomyšl a v katastrálním území Lochovice, obec Lochovice, nežádal navrhovatel obec Libomyšl o změnu rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu změny rozsahu místa stavby tj. rozšíření jejího umístění na další pozemky jako parc. č a 1817 k.ú. Libomyšl, jak v uplatněných námitkách a připomínkách požaduje účastní řízení. Žadatelem o územní rozhodnutí o umístění stavby byla obec Libomyšl. Správní orgán v řízení na žádost posuzuje tuto v rozsahu v jakém byla učiněna a nepřísluší mu jakkoliv rozsah žádosti měnit zúžovat, pokud tak neučiní žadatel v souladu s ustanovením 45 odst. 4 správního řádu. Účastník řízení Ing. Manda Michal měl možnost uplatnit své námitky a připomínky v územním řízení o umístění stavby v souladu podle 89 odst. 1 SZ, který zní: Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží koncentrační zásada. Veřejné ústní jednání bylo nařízeno na Předmětem tohoto řízení je pouze prodloužení lhůty platnosti již vydaného pravomocného územního rozhodnutí. Smyslem prodloužení je zachování práv žadatele provést stavbu na základě již vydaného rozhodnutí. Nejedná se o přezkoumání podmínek pro vydání územního rozhodnutí podle 90 SZ (viz rozsudek NSS 7 As 111/2014 ze dne ), a proto nemůže být námitce vyhověno. Námitka požadující zahrnout do vydání rozhodnutí o umístění stavby Splašková kanalizace Libomyšl pozemky KN p.č.1816 a 1817, k.ú. Libomyšl, obec Libomyšl s e z a m í t á, tímto rozhodnutím se nerozhoduje o rozsahu umístění stavby. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Naděžda Nájemníková samostatný odborný referent MěÚ Zdice, odbor správní Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 1500,- Kč byl zaplacen dne

6 Č.j. STAV/945/ str. 6 Obdrží: Účastníci řízení: - Žadatel podle ust. 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: (do DS) Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk sídlo: Libomyšl č.p. 71, Lochovice - Obec podle ust. 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: ( do DS) Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk sídlo: Libomyšl č.p. 71, Lochovice - Účastníci řízení podle ust. 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: ( doporučeně do vlastních rukou na doručenku, do DS ) Roman Abušinov, IDDS: izh6tmc trvalý pobyt: Libomyšl č.p. 36, Lochovice Vlasta Andělová, Libomyšl č.p. 96, Lochovice Aleš Babka, Libomyšl č.p. 69, Lochovice Mgr. Michal Babor, IDDS: tv8s7qs trvalý pobyt: Libomyšl č.p. 43, Lochovice Václav Bechyňský, Libomyšl č.p. 80, Lochovice Renata Bendová, Bc., Salajna č.e. 13, Dolní Žandov, Cheb 2 Hana Bílá, Kukelská č.p. 904/3, Praha 9-Hloubětín, Praha 98 Josef Bláha, Libomyšl č.p. 120, Lochovice Milan Bláha, Libomyšl č.p. 107, Lochovice Pavel Bláha, Libomyšl č.p. 107, Lochovice Danuše Bláhová, Libomyšl č.p. 107, Lochovice Naděžda Bláhová, Libomyšl č.p. 107, Lochovice Vlastimila Bláhová, Havlíčkova č.p. 685, Zdice Zdeňka Blažková, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, Praha 516 Josef Bouček, Libomyšl č.p. 147, Lochovice Irena Boučková, Libomyšl č.p. 165, Lochovice David Bradáč, Libomyšl č.p. 72, Lochovice Vladimír Brei, Libomyšl č.p. 119, Lochovice Blažena Breiová, Libomyšl č.p. 119, Lochovice Petr Burdilák, Libomyšl č.p. 184, Lochovice Ilona Burdiláková, Libomyšl č.p. 184, Lochovice Vladimír Čermák, Na Vyhlídce č.p. 734, Zdice Václav Červenka, Libomyšl č.p. 183, Lochovice Edita Červenková, Na Okraji č.p. 1529/2, Hořovice Eva Červenková, Libomyšl č.p. 183, Lochovice Luděk Červený, Libomyšl č.p. 174, Lochovice Libor Čížek, Jungmannova č.p. 492/12, Beroun-Město, Beroun 1 Martin Čížek, Zaječov č.p. 99, Zaječov Anna Čížková, Slunečná č.p. 138, Trubín, Králův Dvůr u Berouna Hana Čížková, Libomyšl č.p. 121, Lochovice Dana Dbalá, Podlešín č.p. 126, Zvoleněves Eva Doležalová, Bellušova č.p. 1803/5, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Marie Doležalová, Bellušova č.p. 1803/5, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Lucie Dostálová, Libomyšl č.p. 104, Lochovice Tomáš Dousek, Libomyšl č.p. 122, Lochovice Irena Dragounová, Libomyšl č.p. 172, Lochovice Ladislav Dub, Gorazdova č.p. 1983/17, Praha 2-Nové Město Helena Dubová, Libomyšl č.p. 41, Lochovice Daniela Dudková, Libomyšl č.p. 16, Lochovice Jaromír Elgr, Libomyšl č.p. 26, Lochovice Petr Faustus, Libomyšl č.p. 10, Lochovice Štěpán Filar, Libomyšl č.p. 189, Lochovice Helena Filarová, Libomyšl č.p. 189, Lochovice Mgr. Irena Filařová Nucová, Španielova č.p. 1314/23, Praha 6-Řepy, Praha 618

7 Č.j. STAV/945/ str. 7 Karel Foltýn, Libomyšl č.p. 124, Lochovice Jarmila Foltýnová, Libomyšl č.p. 124, Lochovice Ing. Tomáš Frolo, Větrná č.p. 186, Česká Ves Josef Froněk, Libomyšl č.p. 70, Lochovice Věra Froňková, Libomyšl č.p. 70, Lochovice Ivo Frýdl, Libomyšl č.p. 102, Lochovice Jiří Frýdl, Libomyšl č.p. 94, Lochovice Václav Frýdl, Liblín č.p. 1, Kralovice Vlastimil Frýdl, Tejnická č.p. 1948/18, Praha 10-Strašnice Vladimír Fuksa, Libomyšl č.p. 188, Lochovice Jana Fuksová, Libomyšl č.p. 188, Lochovice František Hamada, Plickova č.p. 551/25, Praha 4-Háje, Praha 415 Irena Hávová, Pod špitálem č.p. 360, Praha 5-Zbraslav, Praha 516 Václav Hejný, Pomořanská č.p. 470/1, Praha 8-Troja, Praha 81 Dušan Hlídek, Libomyšl č.p. 46, Lochovice Hana Hlídková, Pivovarská č.p. 171, Hostomice pod Brdy Blanka Horová, Libomyšl č.p. 59, Lochovice Ludmila Hrubá, Libomyšl č.p. 180, Lochovice Václav Hrubý, Libomyšl č.p. 180, Lochovice Ivan Hříbal, Libomyšl č.p. 126, Lochovice Jana Hřívová, Libomyšl č.p. 102, Lochovice Vladimíra Hybnerová, Libomyšl č.p. 65, Lochovice Ing. Vladimír Chuchler, Široká č.p. 76, Hostomice pod Brdy Ing. Jozef Jaňák, Slezská č.p. 2329/136, Praha 3-Vinohrady Ing.arch. Jiřina Jaňáková, Slezská č.p. 2329/136, Praha 3-Vinohrady Václav Janeček, Ing., Libomyšl č.p. 90, Lochovice Zdeňka Janečková, Libomyšl č.p. 90, Lochovice František Jaňour, Libomyšl č.p. 193, Lochovice Renáta Jaňourová, Libomyšl č.p. 193, Lochovice Vladimír Jaroš, Opletalova č.p. 173, Šipší, Kutná Hora 1 Miroslav Jarý, Přátelství č.p. 165, Tmaň Jiří Ježek, Zborovská č.p. 340, Jince Michal Jíša, Libomyšl č.p. 116, Lochovice Zbyněk Jíša, Libomyšl č.p. 68, Lochovice Klára Jíšová, Libomyšl č.p. 116, Lochovice Ing. Světlana Kameš, Masarykovo nábřeží č.p. 2058/38, Praha 1-Nové Město Josef Karmazín, Libomyšl č.p. 87, Lochovice Věra Karmazínová, Libomyšl č.p. 87, Lochovice Jiří Kladívko, Libomyšl č.p. 67, Lochovice Ing. Dagmar Kočí, Libomyšl č.p. 66, Lochovice Ing. Josef Kočí, Mládežnická č.p. 3061/6, Praha 10-Záběhlice, Praha 106 Ing. Karel Kočí, Hostinského č.p. 1538/3, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Ing. Martin Kočí, Hostinského č.p. 1538/3, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Miloslava Kolářová, Želivského č.p. 1246, Havlíčkův Brod 1 Milan Kondvár, Libomyšl č.p. 63, Lochovice Miloslava Kořínková, Hořejší č.p. 61, Lhotka, Lochovice Lukáš Kovářík, Župní č.p. 115, Tetín, Beroun 1 Jan Krejčí, Libomyšl č.p. 78, Lochovice Martin Krejčí, Libomyšl č.p. 150, Lochovice Jana Krejčová, Libomyšl č.p. 78, Lochovice Anna Kršíková, Libomyšl č.p. 54, Lochovice Jiří Kubišta, Libomyšl č.p. 160, Lochovice Blažena Kubištová, Libomyšl č.p. 160, Lochovice Jiří Kučera, Sokolovská č.p. 381/68, Praha 8-Karlín, Praha 86 Mgr. Miroslava Kučerová, Sokolovská č.p. 381/68, Praha 8-Karlín, Praha 86 Tereza Kucharská, Lužce č.p. 49, Karlštejn Jaroslava Kuklišová, Libomyšl č.p. 187, Lochovice Radim Kulštrunk, Libomyšl č.p. 12, Lochovice

8 Č.j. STAV/945/ str. 8 Jaroslava Kulštrunková, Libomyšl č.p. 12, Lochovice Miroslava Kůtová, Libomyšl č.p. 74, Lochovice Irena Lämleinová, Janského č.p. 2367/97, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Věra Leitnerová, Lochovice č.p. 71, Lochovice Ivana Lhotáková, Libomyšl č.p. 96, Lochovice Bohumil Linhart, Libomyšl č.p. 47, Lochovice trvalý pobyt: Libečov č.p. 7, Chyňava, Beroun 1 Ing. Marta Lošonská, Libomyšl č.p. 100, Lochovice Ing. Ľubomír Lošonský, Libomyšl č.p. 100, Lochovice Martina Lukešová, Libomyšl č.p. 69, Lochovice Jiří Macek, Libomyšl č.p. 162, Lochovice Marie Macková, Libomyšl č.p. 162, Lochovice Pavla Macková, Libomyšl č.p. 162, Lochovice Richard Machník, Libomyšl č.p. 75, Lochovice Robert Machník, Libomyšl č.p. 191, Lochovice Martina Machníková, Libomyšl č.p. 75, Lochovice Monika Machníková, Libomyšl č.p. 191, Lochovice Jiří Mareš, Tovární č.p. 45, Beroun-Město, Beroun 1 Marcela Marešová, Libomyšl č.p. 32, Lochovice Marie Marešová, Libomyšl č.p. 167, Lochovice František Másler, Libomyšl č.p. 164, Lochovice Marie Máslerová, Libomyšl č.p. 164, Lochovice Miroslav Melichar, Libomyšl č.p. 165, Lochovice Jindřich Merbs, Píškova č.p. 1942/4, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Renáta Merbsová, Píškova č.p. 1942/4, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Pavel Meškan, Libomyšl č.p. 49, Lochovice Petr Meškan, Libomyšl č.p. 64, Lochovice Eva Meškanová, Libomyšl č.p. 49, Lochovice Helena Meškanová, Libomyšl č.p. 64, Lochovice Jiří Míka, Havlíčkova č.p. 10, Beroun-Město, Beroun 1 Michal Motejlek, Libomyšl č.p. 137, Lochovice Jiří Mottl, Libomyšl č.p. 154, Lochovice Jaroslava Mottlová, Libomyšl č.p. 154, Lochovice Michaela Mottlová, Všeradice č.p. 42, Všeradice Gabriela Moutelíková, Višňová č.p. 1232/7, Hořovice Antonín Nedbal, Libomyšl č.p. 176, Lochovice Božena Nedbalová, Libomyšl č.p. 176, Lochovice Marie Nesnídalová, Libomyšl č.p. 146, Lochovice Petr Nohejl, Libomyšl č.p. 21, Lochovice Hana Nohejlová, Libomyšl č.p. 21, Lochovice Dana Nucová, Ulrichova č.p. 2151, Benešov u Prahy Václav Oktábec, Libomyšl č.p. 133, Lochovice Jitka Ondráčková, Lochovice č.p. 349, Lochovice Zdeněk Páv, Libomyšl č.p. 106, Lochovice Miluše Pavelková, Libomyšl č.p. 166, Lochovice Zdenka Pávová, Libomyšl č.p. 106, Lochovice Václav Pelc, Libomyšl č.p. 161, Lochovice Anna Pelcová, Libomyšl č.p. 161, Lochovice Irena Pelikánová, Libomyšl č.p. 169, Lochovice Marta Pergerová, Daškova č.p. 3081/7, Praha 4-Modřany, Praha 412 Petr Petrov, Libomyšl č.p. 163, Lochovice Hedvika Pinkasová, Libomyšl č.p. 173, Lochovice Martin Piskáček, Libomyšl č.p. 44, Lochovice Štěpánka Piskáčková, Budovatelů č.p. 105, Tmaň Jiří Pitelka, Libomyšl č.p. 145, Lochovice Svatoslav Podzimek, Studentská č.p. 2134/109, Bolevec, Plzeň 23 Martina Podzimková, Libomyšl č.p. 45, Lochovice Ivana Pokorná, Libomyšl č.p. 157, Lochovice

9 Č.j. STAV/945/ str. 9 Daniel Pokorný, Libomyšl č.p. 157, Lochovice Josef Pokorný, Libomyšl č.p. 157, Lochovice Milena Potencová, Libomyšl č.p. 136, Lochovice Josef Potenec, Libomyšl č.p. 136, Lochovice Tomáš Potenec, Libomyšl č.p. 143, Lochovice Helena Potužníková, Libomyšl č.p. 139, Lochovice Miroslav Praizler, Libomyšl č.p. 118, Lochovice Radek Procházka, Sklenářka č.p. 833/11, Hořovice Anna Procházková, Újezd č.p. 93, Cerhovice Lenka Procházková, Sklenářka č.p. 833/11, Hořovice František Ptáček, Libomyšl č.p. 73, Lochovice Miroslava Ptáčková, Libomyšl č.p. 73, Lochovice Tomáš Rada, Jungmannova č.p. 6, Zahořany, Králův Dvůr u Berouna Eva Richterová, Pod Hájem č.p. 163, Vráž u Berouna Jaromír Rott, Libomyšl č.p. 37, Lochovice Marta Rottová, Libomyšl č.p. 37, Lochovice Jiří Roubíček, Libomyšl č.p. 6, Lochovice Jan Růžička, Libomyšl č.p. 141, Lochovice Jiří Růžička, Havlíčkova č.p. 761, Zdice Marcela Sedláčková, Tlustice č.p. 57, Hořovice Markéta Schulová, Suchý vršek č.p. 2114/16, Praha 5-Stodůlky, Praha 58 Miloslav Sklenář, Libomyšl č.p. 61, Lochovice Josef Skoumal, Na poříčí č.p. 1060/39, Nové Město, Praha 1 Ing. Alena Skoumalová, Petržílkova č.p. 2262/22, Praha 5 Tomáš Smetana, Libomyšl č.p. 162, Lochovice Václav Smetana, Libomyšl č.p. 62, Lochovice Daniel Snížek, J. Plachty č.p. 1103/26, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Milena Sojková, Libomyšl č.p. 148, Lochovice Karel Soukup, Libomyšl č.p. 8, Lochovice Petr Soukup, Libomyšl č.p. 4, Lochovice Jiřina Soukupová, Libomyšl č.p. 8, Lochovice Zuzana Stedinová, Hošťálkova č.p. 1169/113, Praha 6-Břevnov, Praha 69 Ivana Stöcklová, Libomyšl č.p. 171, Lochovice Marie Sudíková, Hořovice č.p. 81, Hořovice Luděk Svoboda, Libomyšl č.p. 53, Lochovice Kateřina Svobodová, Skřipel č.p. 50, Hostomice pod Brdy Terezie Svobodová, Libomyšl č.p. 55, Lochovice Věra Svobodová, Libomyšl č.p. 53, Lochovice Blanka Šantrůčková, Daňkova č.p. 3333/5, Praha 4-Modřany, Praha 412 Ing. Miloš Šelmát, Junácká č.p. 64/19, Praha 6-Břevnov, Praha 69 Ing. Ivana Šelmátová, Junácká č.p. 64/19, Praha 6-Břevnov, Praha 69 Martin Šemelík, Černochova č.p. 1071/3, Praha 5-Košíře, Praha 58 Jindřich Šilhavý, Libomyšl č.p. 114, Lochovice Marie Šindelářová, Jablonecká č.p. 418/62, Praha 9-Střížkov Martin Šindler, Libomyšl č.p. 104, Lochovice Radek Škach, Libomyšl č.p. 179, Lochovice Renáta Škachová, Libomyšl č.p. 179, Lochovice RNDr. Bohuslav Škop, CSc., K Jasánkám č.p. 1192/12e, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 Mgr. Alena Škopová, K Jasánkám č.p. 1192/12e, Praha 5-Stodůlky, Praha 515 MUDr. Vratislav Šmelhaus, Křížkovského č.p. 1288/10, Praha 3-Žižkov MUDr. Vlasta Šmelhausová, Křížkovského č.p. 1288/10, Praha 3-Žižkov Ing. Jiří Šouša, Erbenova č.p. 698, Doksy Miloslava Šoušová, Stulíková č.p. 1381, Kyje, Praha 98 Marie Štefanová, Řešovská č.p. 566/26, Praha 8-Bohnice, Praha 81 Ladislav Štorek, Libomyšl č.p. 23, Lochovice Jaroslava Štorková, Libomyšl č.p. 23, Lochovice Radka Štysová, Libomyšl č.p. 186, Lochovice Jitka Šuflitová, Libomyšl č.p. 144, Lochovice

10 Č.j. STAV/945/ str. 10 Marie Ťažká, Libomyšl č.p. 140, Lochovice František Tůma, Libomyšl č.p. 125, Lochovice Ljuba Tůmová, Libomyšl č.p. 125, Lochovice Jana Vacková, Libomyšl č.p. 48, Lochovice Blanka Vachtlová, Libomyšl č.p. 170, Lochovice Lenka Valachová, Libomyšl č.p. 77, Lochovice Ladislav Vašek, Libomyšl č.p. 7, Lochovice Božena Vašková, Libomyšl č.p. 7, Lochovice Zlatuše Vašková, Libomyšl č.p. 76, Lochovice Alena Veselá, 5. května č.p. 1919, Česká Lípa 1 Pavel Vinš, Libomyšl č.p. 113, Lochovice Drahomíra Vinšová, Libomyšl č.p. 113, Lochovice Miroslav Vosička, Libomyšl č.p. 156, Lochovice Kateřina Vosičková, Libomyšl č.p. 156, Lochovice Milan Vrablic, Libomyšl č.p. 39, Lochovice Dagmar Vrablicová, Libomyšl č.p. 39, Lochovice František Vrána, Libomyšl č.p. 103, Lochovice Jaroslava Vránová, Libomyšl č.p. 103, Lochovice Jitka Vykysalá, Sedlec č.p. 38, Žebrák, Zdice Pavel Wurm, Karlova č.p. 145/25, Praha 1-Staré Město Josef Zach, Sídliště č.p. 339, Žebrák Richard Zezulka, Nad Máchovnou č.p. 572, Králův Dvůr u Berouna Jitka Zoulová, Andělova č.p. 1709/2, Modřany, Praha 412 Jiří Zpěvák, Libomyšl č.p. 56, Lochovice Jaroslava Zpěváková, Libomyšl č.p. 148, Lochovice Jindřiška Zunová, V zápolí č.p. 1255/33, Praha 4-Michle, Praha 41 České dráhy, a.s., správa dopravní cesty Praha, IDDS: e52cdsf sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Praha 1-Nové Město ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 CHEMPRO - PETERKA,s.r.o., IDDS: qepvpnt sídlo:,, Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj, přísp. org., IDDS: keebyyf sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, Praha 5 Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfsn sídlo: Tyršova č.p. 1902, Benešov u Prahy M&M investiční s.r.o., IDDS: gt7gs3m sídlo: Nádražní č.p. 535/15, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, Praha 5 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm sídlo: Partyzánská č.p. 1504/24, Praha 7 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy - odbor právních služeb, IDDS: 96vaa2e sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, Praha 28 WAWEX, společnost s ručením omezeným, IDDS: 7jbbqyv sídlo: Přemyslovská č.p. 143, Doksy-Staré Splavy, Staré Splavy Zemědělské družstvo Mořina, IDDS: xj2cwvc sídlo: Mořina č.p. 29, Mořina - Účastníci řízení podle ust. 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: Veřejnou vyhláškou (podle ust. 87 odst. 1) stavebního zákona v souladu s ust. 144 zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje veřejnou vyhláškou)

11 Č.j. STAV/945/ str Dotčené orgány: ( na doručenku, do DS) Drážní úřad, Stavební sekce - oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd sídlo: Škroupova č.p. 11, Plzeň 1 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: dz4aa73 sídlo: Pod Studánkou č.p. 1258, Beroun 1 Krajská hygienická stanice Stř. kraje, ÚP Beroun, IDDS: hhcai8e sídlo: Politických Vězňů č.p. 455, Beroun Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: yjmbxfn sídlo: Palackého náměstí č.p. 2/2, Hořovice Městský úřad Zdice, IDDS: yagbaba sídlo: Husova č.p. 2, Zdice Obecní úřad Libomyšl, IDDS: e79akhk sídlo: Lochovice, Lochovice

OBECNI ÚŘAD ROZHODNUTÍ

OBECNI ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUH0I2415012013/DH čj.: MUHO/2611212013 vyřizuje: Ing. Dlouhá datum: 9.1.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/89221/Lp/2013 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/89221/2013-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Starý Plzenec Spis. zn.: 1578/2014/MěÚSP/OV/Luk ROZHODNUTÍ Výroková část:

Městský úřad Starý Plzenec Spis. zn.: 1578/2014/MěÚSP/OV/Luk ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Starý Plzenec odbor výstavby Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec Spis. zn.: 1578/2014/MěÚSP/OV/Luk Č.j.: 1578/2014/MěÚSP-6-Roz-Prodl Starý Plzenec 11.08.2014 Vyřizuje: Lukuczová Renata E-mail:

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015 Pečky, dne 27.7.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Douděra Jakub ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015 Pečky, dne 27.7.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Douděra Jakub ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý ÚŘAD V P E Č K Á C H Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky tel.: 321 785 556, mail: jakub.doudera@pecky.cz Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 3 8 8 9 1-2 0 1 6 / n y j 1 5 9 1 0-2 0 1 6 / n y j S p

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MULNX00KB1FW* *MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/10510/2014/SU/PM Louny 21.11.2014 Číslo jednací: MULNCJ

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1058/16/VYS/Ko V Sušici dne: 20.5.2016

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 22.03.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/20684/2012/Ba Věra Bártová Telefon: 487 881 209 Počet stran

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 2.12.2014 Naše zn.: MěÚ-R/St.3351/2014-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8

R O Z H O D N U T Í. Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 Telefon: 384 370 057 E-mail: Marie.Bockova@mze.cz ID DS: yphaax8 R O Z H O D N U T Í úprav. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.5.2011 V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 15101/2011 Sp.zn.: OS 776/2010 sen Spisový znak - 330, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001sirx MUVRX001SIRX Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 430/2009 Sp.Zn.: SPIS 147/2009/VAŽP42 3 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: 2494/20 1O/StO Spis. Zll.: 2158/20101Urb Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248 E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz Obec Bučí, 331 52 Bučí 57 v "V v v, MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 05.06.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/78856/2013/Prok

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby J. Šípka 486, 273 03 Stochov Spis.zn. Č.j. Vyřizuje: Telefon: MESV/2381/2012/Zí MESV 2626/2012/Zí Zíková Lenka 312 651 222 Stochov, dne : 5.10.2012 Stavební

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2011 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 8 Počet listů příloh:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 16.11.2012 Naše zn.: MěÚ-R/St.3606/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 30643/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 30. září 2010 Spis zn.: 1040/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.01.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/7060/2012/Prok Prokop Josef Telefon: 487 881 125 Počet

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 9.3.2016 Sp. zn.: ZP-25762016-hajk Č. j.: KRNOZP-16607/2016 hajk Vyřizuje: Ing. Pavla Hájková, sl.č. 210

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Spis. zn.: ST 7607/2011/Ju Č. j.: MUPC 13024/2011 Vyřizuje: Ing. Jura Jiří Telefon: 466 094 150 (736 607 107) E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz Datum: 11.08.2011 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Odbor stavební, vodoprávní

Více

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 22373/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 12602/2014/2 datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Žebrák stavební úřad

Městský úřad Žebrák stavební úřad Městský úřad Žebrák stavební úřad Náměstí č.p. 1, 26 753 Žebrák Č.j.: Sp.zn. Ukl.znak Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: VYST-Dr/834/2013 Výst-7/2013/Dr 328.3 Ing. Markéta Drobná 311 533 101 311 533 403 stavebnivedouci@mestozebrak.cz

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 19908/2014/Ho P13-35230/2015

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě Odbor stavební úřad Komenského 1077, 357 35 Chodov Spis. zn.: SÚ/1363/2011/Če Chodov, dne 4.4.2011 zn.: 328.3 A 5 Telefon: 352352228

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu STAVYMA spol. s r.o. Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/1226/15 Spis. značka: SÚ 393/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 28.04.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/3350/2015/pats SÚ/3179/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTI

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTI - v)! tf^ds- Vl/ SPIS. ZN.: Č.J.: MĚSTSKÝ HUBRP0080V2Z ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Oprávněná úřední osoba: TEL: E-MAIL: DATUM VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/473/08/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47716/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47798/2014/OŽPaKS/Fi

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1412/2014/Če Marie Moravcová SÚ/328/2321/2015/Če Veselá 325 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, kl. 143 e-mail

Více

Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí

Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary. OZNÁMENí O ZAHÁJENí ŘíZENí KARLOVY (:ARY Ma~lstrat rrésta Kaf10vy Vary M>skevská 21 361 20 Kar10vy Vary Telefon. 353 118111 Stavební úřad. U Spoňtelny 2. 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/2558/11 /PI-231.2 Vyřizuje: Plachá Ladislava,

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Tel.: 517324445 Fax: 517 324 431 Email: gazda@bucovice.cz Městský úřad Bučovice ", Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Vyřizuje: V áš dopis

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/18261/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 12.7.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 38 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka vyřizuje / e

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: 2421/11/STAV/Som Č. j. MUCB 22674/2012 Vyřizuje: Bc.Sommerová Telefon: 321 612 137 Český Brod, dne

Více